The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shafieekaming, 2022-01-24 23:19:06

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)

สำหรบั ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มวี ิทยาฐานะ)
ประจำปงี บประมาณ 2565

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถงึ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

จดั ทำข้อตกลงโดย

นายชาฟีอี กะมิง
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศกึ ษา
โรงเรียนประตโู พธิ์วทิ ยา

สำนกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา ปตั ตานี

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

คำนำ
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน พ.ศ. 2565 ทไี่ ด้เสนอตอ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดย
สะท้อนใหเ้ ห็นถึงระดบั การปฏิบัตทิ ี่คาดหวังของตำแหนง่ และวทิ ยฐานะทดี่ ำรงอยู่ และสอดคล้องกับ เปา้ หมาย
และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการ สถานศึกษาได้
เห็นชอบใหเ้ ป็นขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ไดแ้ ก่
สว่ นท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
สว่ นท่ี 2 ขอ้ ตกลงในการพัฒนางานทเี่ สนอเปน็ ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลพั ธก์ ารเรยี นรูข้ อง
ผู้เรียน
ซง่ึ ขอ้ มูลที่ไดน้ ำเสนอน้ีขา้ พเจ้าจะนำไปพฒั นาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยี น โรงเรยี นประตโู พธิว์ ิทยา
สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตั ตานี ใหเ้ กดิ ประสทิ ธิภาพต่อไป

นายชาฟอี ี กะมงิ
ตำแหน่ง ครู

โรงเรยี นประตูโพธิ์วทิ ยา

กลุม่ สาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

แบบข้อตกลงในการพฒั นางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ คร(ู ยงั ไมม่ ีวทิ ยฐานะ)

(ทุกสังกดั )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวา่ งวนั ที่ 1 เดอื น ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถงึ

วันท่ี 30 เดอื น กันยายนพ.ศ. 2565

ผู้จัดทำขอ้ ตกลง
ชือ่ นายชาฟีอี นามสกุล กะมิง ตำแหน่งครู สถานศกึ ษา โรงเรียนประตโู พธว์ิ ิทยา สงั กัดสำนกั งานเขตพ้นื ที่
การศึกษามธั ยมศกึ ษาปตั ตานี รบั เงนิ เดอื นในอนั ดับ คศ. 1 อัตราเงินเดือน 21,770 บาท

ประเภทหอ้ งเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกวา่ 1 ประเภทห้องเรยี น ตามสภาพการ

จดั การเรียนรูจ้ ริง)

 หอ้ งเรียนวชิ าสามัญหรือวิชาพ้นื ฐาน

 หอ้ งเรยี นปฐมวยั
 หอ้ งเรียนการศึกษาพเิ ศษ
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ
 ห้องเรยี นการศึกษานอกระบบ / ตามอธั ยาศยั

ข้าพเจา้ ขอแสดงเจตจำนงในการจดั ทำข้อตกลงในการพฒั นางาน ตำแหนง่ ครู (ยังไม่มวี ทิ ยฐานะ)
ซึ่งเปน็ ตำแหน่ง ท่ีดำรงอยู่ในปจั จบุ ันกบั ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา ไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่
1. ภาระงาน จะมภี าระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

ภาคเรียนที่ 2 ปกี าศกึ ษา 2564

1.1 ชว่ั โมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 17 คาบ/สัปดาหด์ ังน้ี (12 ช่ัวโมง 45 นาที)

กล่มุ สาระการเรยี นรู/้ รายวิชา สขุ ศกึ ษา จำนวน 5 คาบ/สปั ดาห์

กลมุ่ สาระการเรียนร้/ู รายวิชา แนะแนว จำนวน 9 คาบ/สปั ดาห์

กลุม่ สาระการเรียนรู้/รายวิชา ลกู เสือ จำนวน 1 คาบ/สปั ดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ชุมนมุ จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรยี นร/ู้ รายวิชา อบรม จำนวน 1 คาบ/สปั ดาห์

1.2 งานส่งเสรมิ และสนบั สนนุ การจัดการเรียนรู้ จำนวน 8.5 ชวั่ โมง/สัปดาห์

งานทีค่ รปู รึกษา ประจำชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2/1 จำนวน 5 ชวั่ โมง/สัปดาห์

งานครเู วรประจำวนั พฤหสั บดี จำนวน 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์

งานเย่ยี มบา้ นนกั เรียน จำนวน 0.5 ชว่ั โมง/สัปดาห์

งานตรวจการบา้ นนกั เรยี น จำนวน 2 ช่วั โมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 10 ชว่ั โมง/สปั ดาห์

หวั หนา้ งานบรหิ ารกิจการนกั เรียน จำนวน 5 ช่ัวโมง/สปั ดาห์

กลุ่มสาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

หัวหน้าโครงการประชุมผปู้ กครอง จำนวน 5 ชั่วโมง/วนั /ครง้ั

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจดุ เน้น จำนวน 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์

กิจกรรมลดเวลาเรยี นเพ่ิมเวลารู้ จำนวน 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์

ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี าศกึ ษา 2565

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 17 คาบ/สปั ดาหด์ ังน้ี (12 ช่ัวโมง 45 นาท)ี

กล่มุ สาระการเรียนร/ู้ รายวชิ า สุขศกึ ษา จำนวน 5 คาบ/สปั ดาห์

กลมุ่ สาระการเรียนรู้/รายวชิ า แนะแนว จำนวน 9 คาบ/สปั ดาห์

กลมุ่ สาระการเรียนรู้/รายวชิ า ลกู เสือ จำนวน 1 คาบ/สปั ดาห์

กลมุ่ สาระการเรียนร/ู้ รายวิชา ชุมนุม จำนวน 1 คาบ/สปั ดาห์

กล่มุ สาระการเรียนรู้/รายวิชา อบรม จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

1.2 งานสง่ เสรมิ และสนับสนุนการจดั การเรียนรู้ จำนวน 8.5 ชว่ั โมง/สปั ดาห์

งานทคี่ รปู รึกษา ประจำชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 จำนวน 5 ชว่ั โมง/สปั ดาห์

งานครเู วรประจำวันพฤหัสบดี จำนวน 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์

งานเยย่ี มบ้านนกั เรยี น จำนวน 0.5 ช่ัวโมง/สปั ดาห์

งานตรวจการบา้ นนักเรียน จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 10 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

หวั หน้างานบรหิ ารกจิ การนักเรยี น จำนวน 5 ชัว่ โมง/สปั ดาห์

หวั หน้าโครงการประชมุ ผู้ปกครอง จำนวน 5 ชว่ั โมง/วัน/ครง้ั

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ จำนวน 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์

กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์

กลมุ่ สาระการเรียนร้สู ุขศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

2. งานท่จี ะปฏบิ ัตติ ามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอยี ดของงานท่ีจะปฏิบตั ใิ นแต่

ละด้าน ว่าจะดำเนนิ การอย่างไร โดยอาจระบรุ ะยะเวลาท่ใี ชใ้ นการดำเนินการดว้ ยก็ได้)

ลกั ษณะงานท่ีปฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชีว้ ัด (Indicators)

ตามมาตรฐานตำแหน่ง ทจี่ ะดำเนนิ การพัฒนา ของงานตามข้อตกลง ท่ี ทจี่ ะเกิดข้ึนกบั ผู้เรียน

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ คาดหวังใหเ้ กิดขึ้น กับ ทีแ่ สดงให้เหน็ ถึงการ

การประเมิน ผู้เรยี น (โปรดระบ)ุ เปล่ยี นแปลงไปในทาง

(โปรดระบุ) ทดี่ ีข้นึ หรือมีการพัฒนา

มากขน้ึ หรือผลสมั ฤทธ์ิ

สงู ขน้ึ (โปรดระบ)ุ

1. ดา้ นการจดั การเรยี นรู้ 1. การสรา้ งและพฒั นา 1. ผู้เรยี นสามารถ 1.ผ้เู รียนรอ้ ยละ 80 มี

ลกั ษณะงานที่เสนอใหค้ รอบคลุม หลกั สูตร และการออกแบบ อธิบายเรอ่ื งทเ่ี รยี นร้ไู ด้ ผลสมั ฤทธ์ิทางการ

ถึงการสร้างและหรอื พัฒนา การจดั การเรียนรู้ 2. ผ้เู รยี นมีคณุ ลักษณะ เรยี นสงู กวา่ ท่โี รงเรียน

หลกั สตู รการออกแบบการจัดการ วเิ คราะห์หลักสูตร อันพึงประสงค์ กำหนด

เรียนรกู้ ารจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี นรู้ นำไป 3. ผ้เู รียนสามารถอ่าน 2.ผ้เู รยี นร้อยละ 80 มี

การสรา้ งและหรือพฒั นาสื่อ จดั ทำรายวิชา สขุ ศึกษาและ คดิ วเิ คราะห์ เขียนส่ือ คณุ ลกั ษณะอันพงึ

นวตั กรรม เทคโนโลยี และแหล่ง พลศึกษาออกแบบหน่วย ความจากเรื่องทีเ่ รียนรู้ ประสงค์สงู กว่าที่

เรียนรู้ การวดั และประเมนิ ผล การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ ได้ โรงเรียนกำหนด

การจดั การเรียนรู้ การศึกษา หลักสูตรสถานศกึ ษาและ 4. ผู้เรยี นมคี วามพงึ 3.ผเู้ รียนร้อยละ 80

วเิ คราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ หลกั สตู รแกนกลาง พอใจต่อการจัด สามารถอ่าน คิด

แก้ปญั หาหรือพัฒนาการเรยี นรู้ การศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน บรรยากาศการเรยี นร วเิ คราะห์ เขียนส่ือ

การจดั บรรยากาศทสี่ ่งเสรมิ และ พทุ ธศกั ราช 2551 ความจากเรื่องทเี่ รียนรู้

พฒั นาผเู้ รียน และการอบรมและ (ฉบบั ปรบั ปรุง 2561) ใน สูงกวา่ ทโ่ี รงเรียน

พฒั นาคณุ ลักษณะทด่ี ีของผู้เรียน รูปแบบแผนการจดั การ กำหนด

เรยี นรู้ 4.ผเู้ รยี นร้อยละ 80 มี

2. การจดั กจิ กรรมการ ความพงึ พอใจตอ่ การ

เรยี นรู้ จดั บรรยากาศกาเรียนรู้

จัดกจิ กรรมการเรียนตาม ในระดับมาก ข้นึ ไป

แนวทาง active learning

อยา่ งหลากหลาย โดยเน้น

การมสี ว่ นรว่ มของผู้เรียน

ตามแผนการจดั การเรียนร้ทู ี่

สรา้ งข้ึน

3. การสรา้ งและหรือ

พัฒนาสือ่ นวตั กรรม

เทคโนโลยี และแหล่ง

เรียนรู้

พัฒนาสือ่ นวตั กรรม

เทคโนโลยี เพ่อื การเรียนรใู้ น

กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

รปู แบบทีห่ ลากหลาย เชน่
ชุดกจิ กรรม เกมสง่ เสริมการ
เรยี นรู้ PowerPoint เพ่ือ
การเรยี นรู้ เปน็ ต้น โดยนำ
เทคโนโลยเี พื่อการเรียนร้มู า
ใชส้ รา้ งแหลง่ เรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน ในรปู แบบ google
classroom หรอื แอปลิ
เคชนั่ Facebook
4.การวดั และประเมินผล
การจดั การเรียนรู้
พฒั นาเครอ่ื งมือวดั และ
ประเมนิ ผลอย่างหลากหลาย
ประกอบด้วย แบบทดสอบ
แบบประเมิน แบบสังเกต
ประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยี
ผ่านระบบ Google Form
5.การศึกษา วเิ คราะห์
สงั เคราะห์ เพ่ือแกป้ ัญหา
หรอื พัฒนาการเรียนรู้
นำผลการจดั การเรียนร้มู า
ศกึ ษา วเิ คราะห์ เพื่อ
แกป้ ญั หาทีเ่ กดิ ข้ึนจากการ
จดั การเรียนรู้ ในรูปแบบ
วจิ ยั ในช้ันเรียน
6.การจดั บรรยากาศที่
สง่ เสริมและพัฒนาผเู้ รยี น
และการอบรมและพฒั นา
คุณลกั ษณะท่ดี ขี องผเู้ รียน
จัดกิจกรรมการเรยี นรู้
สอดแทรกรปู แบบเกม
กจิ กรรมกลุม่ ส่งเสรมิ การ
ทำงานร่วมกนั กจิ กรรม
เพอื่ นชว่ ยเพ่ือน ความ
รบั ผดิ ชอบในการส่งภาระ
งาน และมีความซ่ือสตั ยต์ ่อ
ตนเอง

กล่มุ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

ลักษณะงานที่ปฏบิ ตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชี้วดั (Indicators)
ตามมาตรฐานตำแหนง่ ทจ่ี ะดำเนนิ การพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง ที่ ทจี่ ะเกิดข้ึนกับผู้เรียน
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ คาดหวังใหเ้ กดิ ขึน้ กับ ทีแ่ สดงให้เหน็ ถึงการ
2. ด้านการส่งเสรมิ และ เปล่ียนแปลงไปในทาง
สนบั สนนุ การประเมนิ ผู้เรียน (โปรดระบุ) ท่ดี ีขึน้ หรอื มกี ารพัฒนา
การจดั การเรียนรู้ (โปรดระบ)ุ มากข้นึ หรือผลสมั ฤทธิ์
ลกั ษณะงานท่ีเสนอใหค้ รอบคลมุ สงู ข้นึ (โปรดระบ)ุ
ถงึ 1. การจดั ทำขอ้ มูล 1. ผเู้ รียนได้รับการดแู ล
การจัดทำข้อมลู สารสนเทศของ 1. ผู้เรียนรอ้ ยละ 100
ผเู้ รียนและรายวิชาการ สารสนเทศของผู้เรียนและ ช่วยเหลอื ตามข้อมลู ไดร้ ับการดูแล
ดำเนนิ การตามระบบดูแล ช่วยเหลอื ตามข้อมลู
ช่วยเหลอื ผู้เรียน การปฏบิ ตั ิงาน รายวิชา สารสนเทศได้อยา่ ง สารสนเทศทคี รูจัดทำ
วชิ าการ และงานอน่ื ๆ ของ ขึ้น
สถานศึกษาและการประสาน - จดั ทำขอ้ มูลสารสนเทศ รวดเร็ว 2. ผูเ้ รียนร้อยละ 100
ความร่วมมอื กบั ผู้ปกครองภาคี เข้าถึงข้อมลู สารสนเทศ
เครือข่าย และหรือสถาน ของผเู้ รียนท่ีได้รมั อบหมาย 2. ผู้เรยี นมแี หล่ง รายวิชา
ประกอบการ 3. ผเู้ รยี นรอ้ ยละ 100
เปน็ ปรึกษา ในรปู แบบการ สารสนเทศรายวิชา ไดร้ บั การจดั การเรียน
การสอนแบบเน้น
วเิ คราะหผ์ ู้เรียนผา่ นการ 3. ผเู้ รยี นได้รบั การ ผเู้ รยี นเปน็ สำคัญ
4. ผเู้ รยี นร้อยละ 80
ประเมนิ SDQ การเยีย่ ม จดั การเรยี นการสอน สามารถเขา้ ถึงแหลง่
เรียนร้ทู ีเ่ กดิ จากการ
บ้าน ผลการเรียนแตล่ ะ แบบเน้นผู้เรยี นเปน็ ประสานความรว่ มมือ

ภาคเรยี น สำคญั

- จัดทำขอ้ มลู สารสนเทศ 4. ผเู้ รียนมแี หลง่ การ

ของผู้เรียนที่รับผิดชอบการ เรียนรทู้ ่ีเกดิ จากการ

จดั การเรยี นรูใ้ นผลการเรียน ประสานความรว่ มมือ

ตลอดภาคเรยี นและมีการ เพมิ่ ขึน้

แจ้งเตือนเพ่อื ให้ผเู้ รียนได้มี

สว่ นร่วมในการตรวจสอบ

ข้อมลู อยา่ งสมำ่ เสมอ

2. การดำเนินการตาม

ระบบดแู ลช่วยเหลือผูเ้ รียน

- รวบรวมขอ้ มูลผเู้ รยี น

รายบคุ คล โดยใชก้ ารสงั เกต

พฤติกรรม สอบถามจากครู

ท่ีปรึกษา ชมุ ชนของ

นกั เรยี นและเพอื่ นๆ

- วเิ คราะหข์ ้อมูลรายบุคคล

และจดั กลุ่มผ้เู รียนออกเปน็

3 กลุ่ม คอื กลุ่มปกติ กลมุ่

เสย่ี ง และกลุม่ พิเศษ เพื่อ

วางเป้าหมายในกาแก้ปัญหา

หรอื สง่ เสริมศกั ยภาพของ

นกั เรยี น

กลมุ่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

- สง่ เสริมพฒั นาผูเ้ รยี นโดย
ใชก้ ิจกรรมการเยย่ี มบ้าน
การประชมุ ผ้ปู กครอง ฯลฯ
เพ่อื ใหผ้ ู้เรยี นรู้จักตนเอง รกั
และเหน็ คุณค่าในตนเอง
มีทกั ษะในการดำรงชวี ติ
พรอ้ มทงั้ การหาแนวทางใน
การแก้ไขปญั หาสำหรับ
นกั เรียนกลุ่มพิเศษร่วมกบั
ผปู้ กครอง
- การปอ้ งกันและแก้ปญั หา
ผูเ้ รยี นท้งั 3 กลมุ่ โดยเอาใจ
ใสน่ ักเรียนอยา่ งเทา่ เทยี ม
แตก่ ลมุ่ เสย่ี งและกลมุ่ มี
ปัญหาอาจต้องเอาใจใสด่ ูแล
อยา่ งใกลช้ ิด คอยรับฟังเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญั หาให้
นกั เรยี นเตบิ โตเปน็ บคุ คลท่ีมี
คณุ ภาพต่อไป
5) กรณีท่ีปัญหาขอนกั เรียน
ซับซอ้ น หรอื ชว่ ยเหลือแลว้
นกั เรยี นมพี ฤตกิ รรมไมด่ ีขน้ึ
กด็ ำเนินการส่งต่อไปยัง
ผ้เู ชยี่ วชาญเฉพาะด้าน
เพอื่ ใหป้ ัญหาของนักเรียน
ไดร้ บั การช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
3. การปฏิบตั งิ านวิชาการ
และงานอนื่ ๆ ของ
สถานศกึ ษา
- ปฏบิ ตั หิ น้าที่หัวหนา้ กลุม่
สาระการเรียนร้สู ขุ ศกึ ษา
และพลศึกษา เป็นผนู้ ำใน
การจัดกจิ กรรมด้านสันทนา
การ มกี ารกำหนด
โครงสร้างและการ
ดำเนนิ งานดา้ นวิชาการ
รวมท้ังการวางแนวทาง

กลุ่มสาระการเรยี นรู้สุขศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

จัดการเรยี นร้แู บบเนน้
ผูเ้ รียนเป็นสำคญั รว่ มกบั ครู
ในทุกกลุม่ สาระ
- ปฏิบัตหิ นา้ ทหี่ ัวหน้าฝา่ ย
บรหิ ารกจิ การนกั เรยี น งาน
ระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรยี น
งานระเบยี บวินัยนกั เรยี น
และดำเนินการตาม
แผนปฏิบัตกิ ารเพ่ือแกไ้ ข
ปัญหาด้านตา่ งๆของ
นกั เรยี นได้อย่างเปน็ ระบบ
2.4 ประสานความร่วมมือ
กับผปู้ กครอง ภาคี
เครอื ข่าย หรือสถาน
ประกอบการ
- จดั กจิ กรรมประชุม
ผปู้ กครองระดับชน้ั เรยี น
อยา่ งน้อยภาคเรยี น
ละ 1 ครั้ง
- จดั ตง้ั กล่มุ ไลนผ์ ปู้ กครอง
สำหรับตดิ ตอ่ สอื่ สารเพอ่ื แจง้
ข้อมูลขา่ วสารทเ่ี ปน็
ประโยชนแ์ ละรวดเรว็
-มีการเชญิ ผูป้ กครอง เพอ่ื
ปรกึ ษา หาแนวทางในการ
แกไ้ ขปญั หา สำหรบั นักเรียน
กลุม่ พิเศษ ตลอดจนการ
เยย่ี มบา้ นนกั เรียน
นอกเหนือจากแผนปฏิบตั ิ
การ
- เยยี่ มบา้ นนนักเรยี น ภาค
เรยี นละ 1 คร้ัง

กลมุ่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

ลกั ษณะงานท่ีปฏบิ ตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตวั ชีว้ ัด (Indicators)

ตามมาตรฐานตำแหนง่ ทจี่ ะดำเนนิ การพัฒนา ของงานตามขอ้ ตกลง ที่ ท่ีจะเกิดขน้ึ กับผู้เรยี น

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ คาดหวังให้เกดิ ข้นึ กับ ที่แสดงใหเ้ ห็นถึงการ

การประเมิน ผู้เรียน (โปรดระบุ) เปล่ยี นแปลงไปในทาง

(โปรดระบุ) ที่ดขี ้นึ หรอื มกี ารพฒั นา

มากขน้ึ หรือผลสมั ฤทธ์ิ

สงู ข้นึ (โปรดระบุ)

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ 1. การพฒั นาตนเองอยา่ ง 1. ผเู้ รยี นมีความพึง ผู้เรยี นมคี วามพึงพอใจ

วิชาชพี เป็นระบบและตอ่ เน่อื ง พอใจในการได้รบั การ ในการจดั การเรียนการ

ลกั ษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุม เขา้ ร่วมการประชุม/อบรม/ บริการด้านความรู้และ รู้ของครูโดยรวม ผ่าน

ถึง การพัฒนาตนเองอยา่ งเป็น สัมมนา ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ด้านอื่นๆ ในรูปแบบที่ กิจกรรม “การประเมิน

ระบบ และต่อเน่ือง การมสี ่วน กบั ภาระหนา้ ท่ีและความ ทันสมยั ข้ึน คุณภาพการจดั การ

ร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ทาง รบั ผิดชอบ และรายงานผล 2. ผ้เู รยี นมีความพึง เรียนการสอนของครู

วชิ าชพี เพื่อพัฒนาการจดั การ การประชุม/อบรม/สัมมนา พอใจในการได้รับ ตามความคดิ เหน็ ของ

เรยี นรู้ และการนำความรู้ อยา่ งเปน็ ระบบ ไม่น้อยกวา่ บรรยากาศและ นกั เรียน” อยูใ่ นระดบั

ความสามารถ ทักษะที่ไดจ้ ากการ 20ชวั่ โมง และเผยแพร่ ประสบการณ์ใหมๆ่ ท่ี มาก ขนึ้ ไป

พัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ใน ความรู้ท่ีไดจ้ ากการประชุม/ เกิดขึ้นจากกจิ กรรม

การพฒั นา การจัดการเรยี นรู้ อบรม/สมั มนา ไปยงั ครูทีม่ ี นิเทศการสอน

การพฒั นาคุณภาพ ผเู้ รยี น และ ส่วนเกี่ยวข้อง 3. ผูเ้ รียนมีความพึง

การพฒั นานวตั กรรม การจดั การ 2. การมสี ว่ นรว่ มในการ พอใจในการไดร้ บั การจดั

เรียนรู้ แลกเปลยี่ นเรียนรู้ทาง ประสบการณ์การเรยี นรู้

วชิ าชพี เพ่ือพัฒนาการ ใหมๆ่ ดว้ ยนวัตกรรมท่ี

จดั การเรียนรู้ ครสู รา้ งข้ึน

เขา้ ร่วมกจิ กรรมนเิ ทศการ

สอนในบทบาทของผูร้ บั การ

นิเทศและผ้นู ิเทศรวมกนั

3. การนำความรู้

ความสามารถ ทกั ษะทไ่ี ด้

จากการพัฒนาตนเองและ

วชิ าชีพมาใช้ในการ

พฒั นาการจัดการเรียนรู้

การพัฒนาคณุ ภาพ

ผู้เรยี น และการพฒั นา

นวัตกรรมการจัดการเรยี นรู้

จัดทำนวัตกรรมเพอ่ื การ

เรียนร้จู ากการเข้าร่วม

ประชมุ /อบรม/สมั มนา

อย่างน้อย 2 รายการ และ

กลมุ่ สาระการเรยี นร้สู ุขศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

เผยแพร่ตวั อย่างผลงานทไี่ ด้
จากการพฒั นาใหค้ รูในกลมุ่
สาระการเรียนรู้ได้นำไปเปน็
แนวทาง
หมายเหตุ
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA1 ใหเ้ ปน็ ไปตามบริบทและสภาพการ
จดั การเรียนรูข้ องแตล่ ะสถานศึกษา โดยความเหน็ ชอบร่วมกันระหว่างผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษาและข้าราชการ
ครผู ู้จัดทำข้อตกลง
2. งาน (Tasks) ท่เี สนอเปน็ ข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเปน็ งานในหน้าที่ความรบั ผิดชอบหลัก
ท่ีส่งผลโดยตรงตอ่ ผลลัพธ์การเรยี นรขู้ องผเู้ รยี น และใหน้ ำเสนอรายวิชาหลกั ท่ีทำการสอน โดยเสนอใน
ภาพรวมของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดบั ชัน้ ในกรณีทีส่ อนหลายรายวิชา สามารถเลอื กรายวชิ าใดวชิ า
หนึง่ ไดโ้ ดยจะต้องแสดงให้เห็นถงึ การปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมนิ ผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมนิ PA 2
3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคญั กับผลลัพธก์ ารเรยี นรู้ของผูเ้ รยี น
(Outcomes)และตวั ช้ีวดั (Indicators) ทเ่ี ป็นรปู ธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
พฒั นางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมนิ ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบตั ิงานจรงิ สภาพ
การจดั การเรยี นร้ใู นบริบทของแตล่ ะสถานศึกษา และผลลัพธก์ ารเรียนรู้ของผูเ้ รยี นที่เกดิ จากการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เนน้ การประเมนิ จากเอกสาร

กลุ่มสาระการเรียนร้สู ขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

เอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

สว่ นท่ี 2 ข้อตกลงในการพฒั นางานทีเ่ ปน็ ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธก์ ารเรียนรู้ของผู้เรียน
ประเด็นทีท่ ้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรขู้ องผเู้ รียน ของผจู้ ัดทำข้อตกลง ซงึ่ ปจั จุบนั

ดำรงตำแหนง่ ครู (ยังไม่มีวทิ ยฐานะ) ท้งั นี้ผจู้ ัดทำข้อตกลงกำลงั อยู่ในช่วงการพจิ ารณาการขอเลอ่ื นวทิ ยฐานะ
ชำนาญการ ดังนั้นการจดั ทำขอ้ ตกลง ต้องแสดงใหเ้ ห็นถึงระดับการปฏิบัติทค่ี าดหวงั คือ การแก้ไขปญั หา
การจดั การเรยี นรแู้ ละการพัฒนาคุณภาพการเรยี นรู้ของผ้เู รียนใหเ้ กิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรอื มี
การพฒั นามากขึ้น(ทงั้ น้ี ประเด็นทา้ ทายอาจจะแสดงให้เห็นถงึ ระดบั การปฏิบตั ิท่ีคาดหวงั ท่ีสูงกวา่ ได้)

ประเด็นท้าทาย เร่อื ง การจัดกจิ กรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพ่ือการแกป้ ญั หาการเรยี นไม่ต่อเน่อื ง

1. สภาพปญั หาของผู้เรียนและการจดั การเรียนรู้
การจดั การเรียนรู้วชิ าสขุ ศึกษาและพลศกึ ษา กลุ่มสาระการเรียนร้สู ุขศึกษาและพลศกึ ษา ซ่ึง
เน้น กระบวนการเรียนการสอนให้นกั เรียนรู้จกั ศึกษาหาความรแู้ สวงหาคําตอบ และสรา้ งองค์ความรู้ด้วตนเอง
นกั เรียนสามารถคน้ ควา้ ความร้จู ากแหล่งเรยี นรู้ทหี่ ลากหลาย เชน่ ผรู้ ู้ แหลง่ เรียนรจู้ ากสื่อ ICT คลปิ วีดีโอ จาก
ยูทูป หรือสื่อต่างๆที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเป็นที่ปรึกษา และสืบ
เนื่องจากรายวิชาสุขศึกษา มีจำนวนเพียง 0.5 หน่วยกิต จึงสามารถพบนักเรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง บวก
กับครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และระเบียบวินัย มักจะมีภารกิจเยี่ยมบ้านหรือภารกิจ
นอกโรงเรียนอยู่เป็นประจำ ทำให้การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ครูผู้สอน มี
ความสนใจในการจดั กิจกรรมการเรียนแบบ ผสมผสานผ่านเครือข่ายสงั คมออนไลน์ เพื่อการแกป้ ัญหาการเรียน
ไม่ต่อเนื่องโดยผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาและทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ ด้วยตนเอง อีกทั้งนักเรียนยังสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเหน็ ของตนเองผ่านเครือขา่ ยสังคมออนไลน์ โดยมี การโต้ตอบ สนทนา กับนักเรียน
คนอื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ การที่ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
เพ่ือนชว่ ยเพอื่ น จะชว่ ยให้ผูเ้ รยี นเกิดทกั ษะแก้ปัญหา และทำให้ ผู้เรยี นมผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นท่ดี ีขึ้น เพราะ
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ ด้วยตนเอง เรียนรู้ไดท้ ุกท่ี ทุกเวลาและตอบสนองความแตกตา่ งระหว่างบุคคลไดด้ ้วย
จึงทำให้ผู้เรียนมีความ เข้าใจบทเรียนมากขึ้น ผู้เรียนตื่นตาตื่นใจด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น
วดี โี อสาธิต ภาพเคลอื่ นไหน เป็นตน้ ส่งผลใหผ้ ู้เรียนเกดิ ความกระตือรือร้นในการเรียนทำให้กระบวนการเรียน
การสอนดำเนนิ ไปอยา่ งมี ประสทิ ธิภาพและส่งเสรมิ การพัฒนาความรูค้ วามเขา้ ใจของนักเรียนต่อไป
2. วธิ กี ารดำเนินการใหบ้ รรลุผล
ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรยี นแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมรายวิชา สุขศึกษา
จัดทำเวบ็ ไซต์หรือเพจกลุ่ม เพ่ือการจดั กิจกรรมการเรยี นแบบผสมผสานผา่ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึง่ เวบ็ ไซต์
หรอื เพจกลมุ่ นนั้ จะประกอบดว้ ยเนอื้ หาในรปู แบบส่ือประเภทตา่ ง ประกอบดว้ ย เอกสาร วดี ีโอ ข้อความและ
ภาพกราฟฟิก
3. ผลลพั ธ์การพฒั นาที่คาดหวัง
3.1 เชิงปรมิ าณ
ประชากรและกลุ่มตวั อยา่ งทใี่ ช้ในการจัดกจิ กรรมครั้งน้เี ปน็ นักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 3
โรงเรยี นประตูโพธว์ิ ิทยา จำนวน ท้ังส้นิ 17 คน ในรายวิชา พ32101 สขุ ศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
การจัดกจิ กรรมการเรยี นแบบผสม ผสานผ่าน เครอื ขา่ ยสงั คมออนไลนอ์ งค์กรสามารถแก้ไข

กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

เอกสารขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)

ปัญหาคาบเรยี นไม่ต่อเน่ือง และเป็นการปรับตวั ใหเ้ ข้ากับกระแสสงั คมในยคุ ปจั จุบนั ทีส่ ื่อสงั คมออนไลน์
(Social media) เข้ามามีบทบาทตอ่ การจัดการเรยี นการสอน การค้นหาความรดู้ ว้ ยตนเอง ตลอดจนดำเนนิ
ชวี ติ ของมนุษย์ในยุคปจั จบุ นั

ลงชอื่ ...................................................................
(นายชาฟอี ี กะมงิ )
ตำแหนง่ ครู

ผจู้ ัดทำข้อตกลงในการพฒั นางาน
1 ตุลาคม 2564

ความเหน็ ของผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
( ) เหน็ ชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
( ) ไม่เหน็ ชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมขี ้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และเสนอ

เพ่ือพิจารณาอกี ครั้ง ดังนี้
................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ...................................................................
(นายธนกฤต นลิ ราช)
ผู้อำนวยการโรงเรยี นประตูโพธ์ิวทิ ยา
................/.............../...................

กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศึกษาและพลศกึ ษา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ
Next Book
TELPWA 0811-330-1819 Jual Papan Tulis Canggih Jakarta