The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เพชรมณี พวงเอม, 2019-12-16 02:33:21

เพ็ชรมณี งาน

เพ็ชรมณี งาน

ไฟฟ้ าชอ๊ ต หรอื ไฟฟ้ าดูด เป็นอบุ ตั เิ หตุ
ภายในบา้ นท่มี กั เกดิ จากความประมาทพบ
ไดบ้ ่อยๆ บางครง้ั กอ่ ใหเ้ กดิ อนั ตรายเพยี ง
เลก็ นอ้ ย แตบ่ างครง้ั อาจทาใหถ้ งึ แกช่ ีวติ ได้
เร่อื งใกลต้ วั เช่นน้ี การรูว้ ธิ ปี ฐมพยาบาล
เบ้อื งตน้ ไวจ้ ะเป็นประโยชนอ์ ยา่ งย่งิ

• ทนั ทีท่ีเราพบคนท่ถี กู ไฟฟ้ าดูดอนั ดบั แรก แยกออกจากวงจรไฟฟ้ า ปลกั๊ ไฟ หรอื

เคร่อื งใชไ้ ฟฟ้ า โดยตดั การทางานของกระแสไฟดึงเตา้ เสยี บออก,ใชไ้ มแ้ หง้ เชือก แยกตวั ผู้

ถกู ไฟฟ้ าดดออกจากเคร่อื งใชไ้ ฟฟ้ า

• เขยา่ ตวั ผูป้ ่ วยดูวา่ ยงั มหี มดสตอิ ยูห่ รอื ไม่ และจบั ตวั ใหน้ อนหงายราบบนพ้นื แข็ง
• ตรวจดูว่าผูป้ ่วยยงั หายใจอยูห่ รอื ไม่และหากไม่หายใจ ถา้ หากหยดุ หายใจตอ้ งเป่ าปาก ใหใ้ ช้

มือกดหนา้ ผากผูป้ ่ วยใหแ้ หงนข้ึนและใชม้ ืออกี ขา้ งหน่ึงดนั คางผูป้ ่วยข้ึน

• ใหเ้ อาน้ิวช้ีกบั น้ิวหวั แม่มอื บีบจมกู ผูป้ ่ วยใหแ้ น่น แลว้ เป่ าลม หายใจเขา้ ปอดผูป้ ่ วยเตม็ ท่ี 2

ครง้ั แลว้ ปลอ่ ยใหล้ มออก

• ถา้ หวั ใจหยดุ เตน้ ตอ้ งนวดหวั ใจ ตรวจการเตน้ ของหวั ใจผูป้ ่ วย โดยการคลาชีพจรท่คี อหรอื ท่ี

ขอ้ มือของผูป้ ่ วยประมาณ 5 วินาที

• ใช้ 2 น้ิววางเหนือตาแหน่งล้นิ ป่ี วางสน้ มือถดั จากตาแหน่งน้ิวทง้ั สอง ประสานมือซอ้ นกนั

แลว้ โนม้ ตวั เขา้ หาผูป้ ่ วย เหยยี ดแขนทง้ั สองขา้ งใหต้ รง

• แลว้ กดใหต้ รงตาแหน่ง อตั ราการนวดหวั ใจ 30 ครง้ั ต่อ การเป่ าปาก 2 ครง้ั
• หากผูป้ ่ วยไม่หายใจและหวั ใจหยดุ เตน้ ใหเ้ ป่ าปาก 2 ครง้ั สลบั กบั การนวดหวั ใจ 30 ครง้ั

เท่ากบั 1 ชดุ เป่ าปากสลบั กบั การนวดหวั ใจครบ 4 ชุด ใหป้ ระเมินอาการของผูป้ ่ วย 1 ครง้ั

โดยการจบั ชีพจร

• อยา่ ใชม้ ือเปลา่ แตะตอ้ งตวั ผูท้ ่ตี ิดอยูก่ บั กระแสไฟฟ้ า หรอื ตวั นาท่ีเป็ นตน้ เหตใุ หเ้ กดิ

อนั ตรายเป็ นอนั ขาดเพอ่ื ป้ องกนั มิใหถ้ กู กระแสไฟฟ้ าจนไดร้ บั อนั ตรายไปดว้ ยอกี ผูห้ น่ึง

• รบี หาทางตดั กระแสไฟฟ้ าโดยฉบั ไว จะดว้ ยการถอดปลกั๊ หรอื อา้ สวิตซอ์ อกกไ็ ด้
• ใชว้ ตั ถทุ ่ีไม่เป็นสอ่ื ไฟฟ้ า เช่น ผา้ ไมแ้ หง้ เชือกท่ีแหง้ สายยาง หรอื พลาสตกิ ท่ีแหง้ สนิท

ถงุ มือยาง หรอื ผา้ แหง้ พนั มือใหห้ นาแลว้ ถงึ ผลกั หรอื ฉุดตวั ผูป้ ระสบอนั ตรายใหห้ ลดุ

ออกมาโดยเรว็ เข่ียสายไฟใหห้ ลดุ ออกจากตวั ผูป้ ระสบอนั ตราย

• หากเป็ นสายไฟฟ้ าแรงสูงใหพ้ ยายามหลกี เหล่ยี ง แลว้ รบี แจง้ การไฟฟ้ านครหลวงใหเ้ รว็

ท่ีสุด (ดูขอ้ ควรระวงั จากสายไฟฟ้ าแรงสูงขาด)

• อยา่ ลงไปในน้ากรณีท่มี ีกระแสไฟฟ้ าอยูใ่ นบรเิ วณท่มี ีน้าขงั ตอ้ งหาทางเข่ียสายไฟฟ้ าออก

ใหพ้ น้ หรอื ตดั กระแสไฟฟ้ ากอ่ นจงึ คอ่ ยไปช่วยผูป้ ระสบอนั ตราย

1) เลอื กใชอ้ ปุ กรณป์ ้ องกนั ท่เี หมาะสม (เป็นฟิ วสห์ รอื เซอรก์ ติ เบรกเกอร)์ เม่อื
ฟิ วสข์ าดตอ้ ง ใชข้ นาดเดิมไม่ควรใช้ ขนาดท่ใี หญข่ ้ึน หรอื ดดั แปลงใชว้ สั ดุ
ตวั นาอน่ื มาทดแทน

(3) ดูแลรกั ษาและทาความสะอาดเครอ่ื งใชไ้ ฟฟ้ าเป็นประจาเช่น ในแผง
สวติ ซแ์ ละไฟต่างๆเพราะอาจมีตวั แมลง เขา้ ไปทารงั หรอื มฝี ่ นุ ละอองเกาะ

(4) เลอื กใชอ้ ปุ กรณ์เคร่อื งใชไ้ ฟฟ้ าท่มี คี ณุ ภาพอาจดูไดจ้ ากเคร่อื งหมายรบั
ประกนั คณุ ภาพรบั รองคณุ ภาพ ของ สานักงานมาตรฐาน
ผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม(ม.อ.ก.)

(5) ใชเ้ คร่อื งไฟฟ้ าอย่างถกู วธิ ี ตามท่ผี ูผ้ ลติ แนะนา

• หมดสติ
• หายใจลาบากหรอื ไม่หายใจ รวมทง้ั การทางานของปอดลม้ เหลว
• ชีพจรเตน้ ผิดจงั หวะ โดยสญั ญาณชีพออ่ นแรงลงหรอื ไม่ปรากฏสญั ญาณชีพ
• ประสบภาวะหวั ใจหยุดเตน้ เฉียบพลนั
• เกดิ แผลไหมท้ ่ผี ิวหนงั โดยเฉพาะบรเิ วณท่กี ระแสไฟฟ้ าไหลเขา้ และออกจาก

รา่ งกาย ซ่ึงไดแ้ ก่ มือ สน้ เทา้ และศีรษะ

• ปวดกลา้ มเน้ือ หรอื กลา้ มเน้ือกระตกุ หดเกรง็ อย่างรุนแรง จนปวดมือหรอื เทา้

หรอื อาจมลี กั ษณะผิดรูป ซ่ึงเกดิ จากกระดูกหกั

• เด็กเลก็ ท่กี ดั สายไฟจนถกู ไฟช็อต อาจเกดิ แผลไหมท้ ่ปี าก ซ่ึงจะคอ่ ย ๆ แดง

เขม้ ข้ึน และดาเป็นตอตะโก

• เกดิ การบาดเจบ็ ต่ออวยั วะภายใน ทาใหอ้ าจมีปญั หาเก่ยี วกบั การกลนื การ

มองเหน็ หรอื การไดย้ ิน

• เกดิ อาการชา หรอื เป็นเหน็บชา
• เกดิ อาการชกั ปวดศีรษะ


Click to View FlipBook Version