The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิทรรศการที่แสดงถึงเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต สังคมและธรรมชาติ ถ่ายทอดผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมตามมุมมองของศิลปิน เมื่อเข้าใจชีวิตของตนเอง เข้าใจสังคม และเข้าใจธรรมชาติสภาพแวดล้อม ในแง่ของความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยภายในกรอบของกาลเวลา มนุษย์ก็จะมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆของโลกและชีวิตอย่างกว้างขวางชัดเจนขึ้น เป็นอีกแง่หนึ่งของการที่จะเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต เพื่อที่จะสัมพันธ์กับสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง
โดย กลุ่ม Young Me

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nutchaya Jujaroen, 2019-12-02 16:35:33

นิทรรศการ "เวลาและการเปลี่ยนแปลง" TIME = CHANGE

นิทรรศการที่แสดงถึงเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต สังคมและธรรมชาติ ถ่ายทอดผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมตามมุมมองของศิลปิน เมื่อเข้าใจชีวิตของตนเอง เข้าใจสังคม และเข้าใจธรรมชาติสภาพแวดล้อม ในแง่ของความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยภายในกรอบของกาลเวลา มนุษย์ก็จะมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆของโลกและชีวิตอย่างกว้างขวางชัดเจนขึ้น เป็นอีกแง่หนึ่งของการที่จะเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต เพื่อที่จะสัมพันธ์กับสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง
โดย กลุ่ม Young Me

Keywords: Art,นิทรรศการ,time,change,สูจิบัตร

TIME = CHANGE

EXHIBITION
OF ART

YOUNG ME

TIME = CHANGE

EXHIBITION
OF ART

Time = Change

“เวลาไมเ่ คยรอใคร
ทกุ ส่ิงล้วนเปล่ียนไป
ทกุ ขณะท่ีกระพริบตา”

นิทรรศการที่แสดงถึงเวลาและการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต สังคมและธรรมชาติ ถ่ายทอดผ่าน
รูปแบบงานจิตรกรรมตามมมุ มองของศลิ ปิน เมื่อเข้าใจชีวิตของ
ตนเอง เข้าใจสังคม และเข้าใจธรรมชาติสภาพแวดล้อม ในแง่
ของความเปล่ียนแปลงตามเหตปุ ัจจยั ภายในกรอบของกาลเวลา
มนษุ ย์ก็จะมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆของโลกและชีวิตอย่าง
กว้างขวางชดั เจนขนึ ้ เป็นอีกแง่หนงึ่ ของการท่ีจะเข้าใจโลก เข้าใจ
ชีวิต เพ่ือที่จะสมั พนั ธ์กบั สิง่ นนั้ อยา่ งถกู ต้อง

โดย กลมุ่ Young Me

Time = Change

"Time has never waited for anyone

Everything changed

Every moment of blinking eyes”

An exhibition that shows the times and changes in
the environment, way of life, society and nature.
Transmitted through the painting style according to the
artist's perspective. When understanding one's own life,
understanding society and nature, environment In terms of
changes based on factors within the time frame Humans
will see a broader picture of the things of the world and life
more clearly. It is another aspect of how to understand the
world, understand life in order to relate correctly with that.

By Young Me

จากการเรียนการสอนในรายวิชาการจดั การศิลปะ (art
management) นนั้ มีวตั ถปุ ระสงค์หลกั เพ่ือให้นกั ศกึ ษาได้เรียนรู้
และทาความเข้าใจ ถึงกรรมวิธีในการจดั การตา่ งๆ ทงั้ ในฝ่ ายของ
หอศลิ ป์ และภณั ฑารักษ์

ปัจจุบนั วงการศิลปะของไทย มีการต่ืนตวั และพัฒนา
มากขนึ ้ ดงั ท่ีปรากฏในระดบั ประเทศและระดบั นานาชาติ การนา
ผลงานออกแสดงในหอศิลป์ จาเป็นต้องมีทีมงาน สถาบนั หรือ
บคุ คล เข้ามาชว่ ยบริหาร จดั การในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการ
ทางานศิลปะ การจดั การงานลกั ษณะต่างๆเหลา่ นีเ้ องศิลปินจงึ มี
ความจาเป็นต้องมีผ้ชู ว่ ย ตวั แทนหอศิลป์ หรือองค์กรอื่นๆ ในการ
บริหารและประสานงาน เพื่อเป็นตวั แทนติดต่อ กับผู้ดูแลหรือ
เจ้าของหอศลิ ป์ ภณั ฑารักษ์ นกั สะสมและผ้ชู ม

การท่ีจะศกึ ษาเรียนรู้ กรรมวิธีการจดั การ ในฝ่ ายของหอ
ศิลป์ และภัณฑารักษ์นี ้ จึงได้มีการจดั นิทรรศการ "เวลาและการ
เปลี่ยนแปลง" (Time=Change) ขนึ ้ จุดประสงค์หลกั เพ่ือศึกษา
เรียนรู้ถงึ วิธีการจดั การงานศลิ ปะ

From the teaching and learning in the art management
course, the main objective is for students to learn and
understand. To various management methods Both in the
department of art galleries and curators.

Nowadays, the art industry of Thailand There is
awareness and development. As shown at the national and
international level The work is displayed in the art gallery.
Needing a team, institution, or individual to help manage Deal
in other matters Other than art work Management of these
various types of work, so artists need to have an assistant. Art
gallery representatives or other organizations In management
and coordination To be a contact agent With the curator or
owner of the gallery, curator, collectors and viewers.

To study and learn Management process In this
department of the gallery and curator Therefore has an
exhibition "Time and Change" (Time = Change) is the main
purpose. To study and learn how to manage art.

กนธิชา เตชะพกาพงษ์ Konthicha Teshapakapong
“Resounding”
“ก้อง” Oil on canvas
80 x 100 cm.
สนี ำ้ มนั บนผ้ำใบ, 80 x 100 ซม. 2019

2562 The scenery of the dark

ทิวทัศน์ของบรรยำกำศป่ ำยำง rubber forest atmosphere and the
อันมืดมิด และควำมรกรุงรังของต้น
ยำง เม่ือได้มองรูปภำพสว่ นตรงกลำง clutter of the rubber tree. When
ของแถวต้นยำงนนั้ จะพบใบหน้ำโอด
ครวญซ่อนไว้ ก่ิงไม้ต้นยำง เปรียบ looking at the image in the middle
เหมือนกับเส้นเสียงอันแหลมคม ที่
โอดครวญออกมำ of the row of rubber trees will find

the wailing face hidden, the twigs

of the rubber tree will be like the

sharp voice of the wailing out.

กนธิชา เตชะพกาพงษ์ Konthicha Teshapakapong

“กลบั ” “Back home”

สีนำ้ มนั บนผ้ำใบ, 80 x 120 ซม. Oil on canvas

2562 80 x 120 cm.

ภำพบ้ำนที่ซ้อนกบั ภำพรัว้ หน้ำบ้ำน 2019
เปรี ยบเหมือนกำรกลับมำจำกกำร
เดนิ ทำง บ้ำนสะท้อนมำยงั รถ รถสะท้อน Picture of a house that is
ไปยงั บ้ำน ไมว่ ่ำเรำอยำกจะออกจำกบ้ำน overlaid with a fence in front of the
ไปมำกสักเพียงใด วันใดวันหน่ึงก็ต้อง house like returning from a journey
กลบั มำ ผ่ำนควำมทกุ ข์ควำมสนกุ สนำน The house is reflected to the car.
จำกกำรเดนิ ทำงมำมำกมำย ก็ต้องมำจบ Reflection car to home Regardless of
และสงบลงยงั จดุ เริ่มต้นท่จี ำกไป how much we want to leave the
house One day must come back
Through the suffering and the joy of
traveling Had to end and calm down
to the starting point.

ณภพ เชาวนภูพล Naphob Chaowanaphoophon

“องค์ประกอบธรรมชาติ” “Natural elements”

สอี ะคริลกิ บนผ้าใบ, 60 x 80 ซม. Acrylic on canvas

2560 60 x 80 cm.

ความสมบูรณ์แบบ ท่ีเกิดขึน้ 2017
ตามธรรมชาติ ซึ่งอาศัยเวลาเป็ น
เครื่องมอื ในการรังสรรค์ The perfection that occurs
naturally. claims to rely on time as
a tool to create.

วรินทร์ เมืองมูล Warin Muangmoon

“Water transportation” “Water transportation”

สีอะคริลกิ บนผ้าใบ, 60 x 80 ซม. Acrylic on canvas

2560 60 x 80 cm.

การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 2017
ตามกาลเวลา บ่งบอกถึงความเจริญ
ของธุรกิจๆหน่งึ ท่ีอาศยั พาหนะในการ Changes in ancient times
ขนสง่ ทางนา้ with time continue to tell the
progress of various businesses.
In water transportation.

ศิริพร เเซ่หู Siripon Saehoo
“แสงแหง่ ชวี ิต”
สีนำ้ มนั บนผ้ำใบ, 70 x 90 ซม. "Light of life"

2562 Oil on canvas
แสงไฟสอ่ งนำพำชวี ิต
ชีวติ แหง่ กำรดำรงอยู่ 70 x 90 cm.
แสงไฟที่ดบั เรือจอดเทยี บทำ่
2019
รอกำรเปิดสวิตซ์
Light shines life. Life of
existence. The light that
extinguished the boat was
docked. Wait to turn on the
switch.

ธัญกร เจริญสุข Tanyakorn Charoensook

“The future alley” “The future alley”

สนี ำ้ มนั บนผ้ำใบ, 100 x 120 ซม. Oil on canvas

2559 100 x 120 cm.

ภำพจินตนำกำรอนำคตอนั ใกล้ 2016
เข้ ำมำ อนำคตที่ผู้คนยังอำศัยกำร
เดินทำงด้วยรถยนต์ และใช้ชวี ิตเร่งรีบ Imagination of the near
ต้องออกจำกบ้ำนแต่เช้ำ เหมือนใน future where people are still
ปั จจุบัน รถรำสำมำรถเหำะเหิน commuting with cars. Only a few
เดินอำกำศ กำรคมนำคมเต็มไปด้วย are get up early and use more
ควำมสะดวกสบำยและรวดเร็ว futuristic car to avoid the rush
hour.

กนธิชา เตชะพกาพงษ์ Konthicha Teshapakapong

“ซอ่ น” “Hide”

สนี ำ้ มนั บนผ้ำใบ, 100 x 120 ซม. Oil on canvas

2562 100 x 120 cm.

ภำพทวิ ทศั น์ของป่ ำ ธรรมชำติ ท่ีมี 2019
ศิ ล ปิ น ก ล ม ก ลื น ไ ป กั บ ธ ร ร ม ช ำ ติ
ส่ิงแวดล้อมรกๆเหล่ำนนั้ เพ่ือหยุดเวลำ The scenery of the natural
ซ่อ นตัว ต นแ ล ะ ค ว ำ ม ร้ ู สึก ข อ ง ต นเ อ ง forest, with artists blending in with
ควำมทบั ซ้อนของตนไม้ใบหญ้ำ แม้จะ nature. Those messy environments
ไม่ได้ทำให้ตัวตนหำยไปได้ แต่ก็ทำให้ to stop time Hide one's identity and
สบำยใจ ไม่ต้องหนั ไปเจอโลกแห่งควำม feelings Their overlapping leaves
เป็นจริงเพียงชว่ั ครำว Although it is not possible to cause
the disappearance of the body, it
can be comforted. No need to turn to
face the real world temporarily.

ชวลั วิทย์ พนั ธ์ุทอง Chawanwit Phunthong

“ลอ็ ค 6” “Lock 6”

สีนำ้ มนั บนผ้ำใบ, 100 x 120 ซม. Oil on canvas

2561 100 x 120 cm.

มมุ มองบรรยำกำศวิถีชีวิต ของ 2018
ผ้คู นทอ่ี ำศยั อยทู่ ่สี ลมั คลองเตย แม้จะ
ขึน้ ชื่อว่ำสลัม แต่ภำยในนัน้ กลับ Viewpoint, atmosphere,
งดงำม lifestyle of the people who live At
Khlong Toei slum. Although
famous for the ghettos But the
inside is beautiful.

ชวัลวิทย์ พันธ์ุทอง Chawanwit Phunthong

“คา่ ยภมู ทิ ศั น์” "Landscape Camp"

สนี า้ มนั บนผ้าใบ, 60 x 80 ซม. Oil on canvas

2561 60 x 80 cm.

ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ 2018
ใช้เรือ เป็นพาหนะในการเดนิ ทางผ่าน
ห้วงเวลา Convey the lifestyle of
villagers using boats is a vehicle
to travel through time.

กนธิชา เตชะพกาพงษ์ Konthicha Teshapakapong

“หลง” “LOST”

สนี ำ้ มนั บนผ้ำใบ, 90 x 120 ซม. Oil on canvas

2562 90 x 120 cm.

ทิวทศั น์ป่ ำยำมเย็น ท่ีศิลปินได้ 2019
หลงหำยไป สสี นั ของผืนป่ ำท่ีถ่ำยทอด
ลงบนผืนผ้ำใบ เผยเส้นทำงเส้นหน่ึง Evening forest scenery that
อำจไม่ได้ นำไปยังผล ลัพธ์ ท่ีต้ องกำร artists have lost. The color of the
แต่มันก็ทำให้ ได้ รับบทเรียน เป็ น forest Transmitted on canvas.
ประสบกำรณ์ชีวิต เป็นโอกำสท่ีจะได้ Revealing a path May not lead to the
เรียนรู้และเตบิ โต desired result. But it helps to get
lessons is a life experience is an
opportunity to learn and grow.

ศริ ิพร เเซ่หู Siripon Saehoo
“ซีสเคป1” “Seascape1”
สีนำ้ มนั บนผ้ำใบ, 70 x 90 ซม.
Oil on canvas
2562
คล่ืนลกู ใหม่ ไลซ่ ดั คล่นื ลกู เก่ำ 70 x 90 cm.
ลกู แล้วลกู เลำ่ พดั พำเวลำผ่ำนไป
2019

New wave punches to beat
the old wave.

Children after child Blow
away time.

พัชร์ธมล สง่าพันธ์ถาวร Patthamol Sangaphanthavorn

“สะพานขวั เหล็ก” “Iron Bridge”

สนี า้ มนั บนผ้าใบ, 60 x 80 ซม. Oil on canvas

2559 60 x 80 cm.

สะพานขวั เหล็ก ทอดตวั ผ่านข้าม 2016
แม่นา้ ปิ ง บรรยากาศในยามกลางคืน
ประกอบไปด้วยแสง จากตกึ รามบ้านช่อง Kua Lek Bridge Extending
ในยามพลบค่า แสงหลอดไฟ ช่วยขับให้ across the Ping River Nighttime
ตัวสะพานดูมีเสน่ห์ ลึกลบั น่าค้นหา atmosphere It consists of the light
เรียกร้ องและเร่งเร้ า ดั่งมีชีวิต ชีวิตที่ from the buildings at dusk. The light
ขับเคลื่อนผ่านกาลเวลา และเช่ือมโยง bulb helps the bridge to look
ความเจริญจากสองฝ่ัง charming, mysterious, mysterious,
demanding and pushing like a life.
Life is driven through time. And
connecting prosperity from both
sides.

ณภพ เชาวนภพู ล Naphob Chaowanaphoophon

“ทวิ ทศั น์จากมมุ สงู ” “High angle of view”

สีนา้ มนั บนผ้าใบ, 50 X 70 ซม. Oil on canvas

2560 50 x 70 cm.

ภาพทิวทัศน์ในเวลากลางคืน 2017
เหนือบ้านถัดจากสนามบิน ยลแสง
ตา่ ง ๆ ที่เราเห็นได้เพยี งใกล้ Is a landscape paint at
night, above the house next to the
airport to see the different lights
that we can only see at night.

ก้องภพ โจมกนั Kongphop Jomkun

“นำ้ ตกผำลำด” “Phalad waterfall”

สีนำ้ มนั บนผ้ำใบ, 40 x 60 ซม. Oil on canvas

2561 40 x 60 cm.

สำยนำ้ ไมไ่ หลย้อนกลบั เวลำไม่ 2018
เคยเดินถอยหลัง เวลำเป็นส่ิงท่ี เมื่อ
ผ่ำนไปแล้วไม่สำมำรถเรียกกลบั คืน The water does not flow
มำได้ และบำงส่ิงท่ีเปล่ียนไปแล้ว ก็ backwards. Time never walked
ไ ม่ อ ำ จ จ ะ ท ำ ใ ห้ ก ลั บ คื น ม ำ ไ ด้ back. Time is when Can not be
เหมือนเดิมเชน่ กนั restored And something that has
changed cannot be returned as
well.

ณภพ เชาวนภูพล Naphob Chaowanaphoophon

“แห้งแล้ง” “Be dry”

สีอะคริลกิ บนผ้าใบ, 60 x 80 ซม. Acrylic on canvas

2560 60 x 80 cm.

หญ้าท่ีตายแล้วซง่ึ เปล่ียนเป็นสี 2017
เหลือง แสดงให้เห็นถึงความแห้งแล้ง
เวลาก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง ที่ Dead grass that turns yellow
เป็นทงั้ จดุ เร่ิมต้นและจดุ จบ and demonstrated drought. Time
changes That is both the
beginning and the end.

ณภพ เชาวนภูพล Naphob chaowanaphoophon
“ความสงบ” “Calmness”
Oil on canvas
สีนา้ มนั บนผ้าใบ, 40 X 60 ซม. 40 x 60 cm.
2017
2560
It is a temple image that
เวลาเก่า ที่ถูกห้ อมล้ อมด้ วย Surrounded by nature.
บรรยากาศแบบใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ธรรมชาติ

ไกร ศรีดี Krai Sridee

“ดอกไม้ไฟ” “Flame of the Ground”

สนี ำ้ มนั บนผ้ำใบ, 60 x 80 ซม. Oil on canvas

2560 60 x 80 cm.

ในธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง 2017
ทำให้ เกิดสีสันท่ีแตกต่ำง ในทุกฤดู
ดอกไม้ กลำยเป็ นส่ิงที่เปล่งสีสันของ In the nature of change
ฤดูกำล ออกมำอย่ำงชัดเ จน ดอก Resulting in different colors in every
ทองกวำวที่เร่ี ยอยู่บนโคนต้นของมัน season. Flowers become a thing that
เปรียบเสมือนเปลวไฟที่ยังคงหำยใจ มี clearly illuminates the season. The
ชีวิต ถึงแม้จะปลิดตวั เองลงมำจำกที่สงู dazzling gold flower that stood on
แล้ว มนั ก็ยงั คงเปล่งประกำยเปลวไม่แพ้ the base of his tree was like a flame
ดอกบนต้น that still breathes his life, even
though it slides itself down from its
heights. It still glows like a flower on
the tree.

นรมน ธนบุญสมบัติ Noramon Thanaboonsombut

“วกิ าล” “Night time”

สนี า้ มนั บนผ้าใบ, 50 x 70 ซม. Oil on canvas

2559 50 x 70 cm.

บรรยากาศ แสงสียามค่าคืน ใน 2016
ซอยนิมมาน ร้านรวงที่เปิดแทบจะ24
ช่ัวโมงไม่มีหยุดพัก ทุกวันนีค้ นใน Atmosphere at night in Soi
เมอื ง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ กลายเป็น Nimman. The store is almost open
“สงั คมคนนอนดกึ ” หรือ “Sleepless 24. Hours without breaks Nowadays,
Society” ส่งผลให้นับวนั เทรนด์ “24 people in the city Especially the new
Hours Lifestyle” เติบโตมากขึน้ generation becomes "Sleepless
เรื่อยๆ ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ต่าง Society", resulting in the growing
ปรับใช้ โมเดลนี ้ เพราะพฤติกรรม trend of "24 Hours Lifestyle"
ผู้บริโภคในยุคนี ้ มีการเปลี่ยนแปลง increasing. Restaurants, cafes are
อย่างรวดเร็ว มีการใช้ ชีวิตที่ไม่ได้ using this model. Because consumer
จากดั ชว่ งเวลาอีกตอ่ ไป behavior in this era has changed
dramatically. There is life that does
not have a time limit anymore.

จักรวาล ยาบุญนะ Jakkawan Yaboonna

“วดั ผาลาด” “Phalat temple”

สนี า้ มนั บนผ้าใบ, 40 x 60 ซม. Oil on canvas

2561 40 x 60 cm.

ค ว า ม ศ รั ท ธ า ข อ ง ค น เ เ ล ะ 2018
ธรรมชาติ แม้ บริบทของสังคมจะ
เ ป ลี่ ย น ไ ป แ ต่ค ว า ม ศ รั ท ธ า ต่อ The faith of human and
ธรรมชาติของมนุษย์กลับยังไม่สูญ natural. Although the social
สลายไป context has changed. But faith in
human nature has not yet
dissolved.

ไกร ศรีดี Krai Sridee

“ทะเลสาบ” “The Lake”

สอี ะคริลิคบนผ้าใบ, 40 x 60 ซม. Acrylic on canvas

2561 40 x 60 cm.

ลม หน่งึ ในส่ีธาตขุ องโลก ท่ีเป็นสิ่ง 2018
ที่มีความนามธรรมสูง และไม่สามารถ
มองเหน็ ได้ ลมมกั กระทากับส่ิงแวดล้อม Wind, one of the four elements of
อื่นๆให้เกิดผลเช่น นา้ กระเพ่ือม กิ่งไม้ไหว the world That is something that is highly
เอน เราจงึ รู้สกึ และวดั ได้วา่ ลมนนั้ มีตวั ตน abstract. And cannot be seen The wind
อยู่ ข้าพเจ้าจงึ พยายามจบั ทา่ ทีของการมี often acts on other environments to
อยู่ของลม โดยอาศัยส่ิงรอบข้างท่ีลม produce effects, such as water rippling,
กระทากบั มนั ด้วย จงึ สมั ฤทธ์ิผลเป็นคล่ืน twisting branches We therefore feel and
นา้ และกิ่งไม้ไหวเอน ถึงแม้เราจะไม่เห็น measure that the wind existed. I
ลม แตไ่ ม่ได้หมายความวา่ มนั ไมม่ ีอย่จู ริง therefore tried to capture the attitude of
the existence of the wind. By relying on
the surroundings that the wind does to
him Thus achieving results as water
waves and twig Although we don't see
the wind But does not mean that it does
not exist.

BIOGRAPHY

ประวตั ศิ ลิ ปิ น

นางสาวนรมน ธนบญุ สมบตั ิ Noramon Thanaboonsombut
เกิด 24 พ.ย. 2540 Born 24 Nov 1997
ประวตั ิการศกึ ษา: Education:
- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ ่ีคณะวจิ ติ รศลิ ป์ - Currently studying at the Faculty
มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ of Fine Arts Chiang Mai University
การแสดงงาน: Exhibitions:
- Injured - Injured.
- Landscape - Landscape.
อีเมล: [email protected] Email: [email protected]

นายธัญกร เจริญสขุ Tanyakorn Charoensook
เกิด 28 สิงหาคม 2540 Born August 28, 1997
ประวตั ิการศกึ ษา: Education:
- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ ี่คณะวจิ ติ รศลิ ป์ - Currently studying at the Faculty
มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ of Fine Arts Chiang Mai University
การแสดงงาน: - Exhibitions: -
อเี มล: [email protected] E-mail: [email protected]

นายณภพ เชาวนภพู ล Naphob Chawanaphoophon

เกิด 11 ตลุ าคม 2542 Born October 11, 1999

การศกึ ษา: Education:

- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ ่ีคณะวิจติ รศลิ ป์ - Currently studying at the Faculty
มหามหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่ of Fine Arts, Chiang Mai
University
ประวตั กิ ารแสดงงาน : -
Exhibitions: -
อีเมล :
[email protected] E-mail:
[email protected]

นายจกั รวาล ยาบญุ นะ Jakkawan Yaboonna

เกิด 20 สงิ หาคม 2542 Born August 20, 1999

การศกึ ษา: Education:

- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ ค่ี ณะวจิ ิตรศลิ ป์ - Currently studying at the Faculty
มหามหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ of Fine Arts, Chiang Mai
University.
ประวตั กิ ารแสดงงาน : -
Exhibition: -
อีเมล:
[email protected] Email:
[email protected]

นายชวลั วทิ ย์ พนั ธ์ุทอง Chawanwit Phunthong

เกิด 24 พฤษภาคม 2541 Born May 24, 1998

ประวตั ิการศกึ ษา: Education:

- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ ี่คณะวจิ ติ รศลิ ป์ - Currently studying at the Faculty
มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ of Fine Arts at Chiang Mai
University
ประวตั ิการแสดงงาน: –
Exhibition: -
อีเมล:
[email protected] Email:
[email protected]

นายวรินทร์ เมอื งมลู Warin Muangmoon
เกิด 25 มนี าคม 2539
การศกึ ษา: Born March 25, 1996
- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ ค่ี ณะวจิ ิตรศลิ ป์
มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ Education:
การแสดงงาน :
- ร่องลอย - Currently studying at the Faculty
- The sound of big tree of Fine Arts, Chiang Mai
- ซาวเล University
อีเมล:
[email protected] Exhibition:

- Sound Lay.

- The sound of big tree.

- Rong Loy

Email:
[email protected]

นายไกร ศรีดี Krai Sridee
เกิด 6 มีนาคม 2540 Born March 6, 2540
ประวตั ิการศกึ ษา: Education:
- ปัจจบุ นั ศึกษาอยทู่ ี่คณะวจิ ิตรศิลป์ - Currently studying at the Faculty of
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ Fine Arts, Chiang Mai University
ประวตั ิการแสดงงาน: Exhibitions:
- I SAW YOU EVERYDAY, - I SAW YOU EVERYDAY,
EVERYWHERE, EVERYTIME. EVERYWHERE, EVERYTIME.
- Sound Ritual. - Sound Ritual.
- Samaesan Island & Seascape no.1. - Samaesan Island & Seascape no.1.
- Veggies Human.Selected - Veggies Human. Selected
- The Hidden Beauty. - The Hidden Beauty.
- Glasses Talk. - Glasses Talk.
อีเมล: [email protected] E-mail: [email protected]

นางสาวกนธิชา เตชะพกาพงษ์ Konthicha Teshapakapong
เกิด 18 เมษายน 1997
ประวตั ิการศกึ ษา: Born April 18, 1997
- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ คี่ ณะวิจิตรศลิ ป์
มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ Education:
การแสดงงาน: - Currently studying at the Faculty
- Woke folks arts of Fine Arts, Chiang Mai
- ร่องลอย University
อเี มล: [email protected]
Exhibition:

- Woke folks arts.

- Rong Loy.

E-mail: [email protected]

นางสาวพชั ร์ธมล สงา่ พนั ธ์ถาวร Patthamol Sangaphanthavorn
เกิด 11 ธนั วาคม 2538
การศกึ ษา: Born December 11, 1995
- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ ค่ี ณะวจิ ติ รศลิ ป์
มหาวทิ ยาลยั เชียงใหมเ่ ชียงใหม่ Education:
การแสดงงาน:
- 30 มม. 40 มม. - Currently studying at the Faculty
- ซาว - เลย์ of Fine Arts, Chiang Mai
อีเมล: [email protected] University, Chiang Mai

Exhibitions:

- 30mm 40mm.

- Sound – Lay.

Email: [email protected]

นางสาวศริ ิพร แซห่ ู Siripon Saehoo

เกิด 21 สงิ หาคม 2537 Born August 21, 1994

การศกึ ษา: Education:

- ปัจจบุ นั ศกึ ษาอยทู่ ี่คณะวจิ ิตรศลิ ป์ - Currently studying at the Faculty
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ of Fine Arts, Chiang Mai
University
การแสดงงาน: -
Exhibition: -
อีเมล:
[email protected] Email:
[email protected]

TIME = CHANGE

EXHIBITION
OF ART


Click to View FlipBook Version