The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

מצגת ליאת נויבירט - כנס תום שנת המס 2019 - 19.11.19

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ronyehuda, 2019-11-20 09:17:58

מצגת ליאת נויבירט - כנס תום שנת המס 2019 - 19.11.19

מצגת ליאת נויבירט - כנס תום שנת המס 2019 - 19.11.19

‫כנס תום שנת המס ‪2019‬‬
‫והיערכות לשנת ‪2020‬‬
‫חיפה‬

‫רו"ח (עו"ד) ליאת נויבירט | ראש תחום מע"מ‬
‫מחלקת מיסים ותגמול בכירים‬

‫סגנית נשיאה ‪ -‬לשכת רואי חשבון‬
‫יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ‬
‫יו"ר משותף רשות המיסים‬
‫‪ 19‬בנובמבר ‪2019‬‬

‫דגשים סוף שנה‬

‫‪ ‬התאמות מע"מ ‪ -‬בחינת המחזור שדווח לצורכי מע"מ‬
‫למחזור בפועל ודיווח מתקן ככל שנדרש‪ .‬במידה ומדובר‬
‫על איחוד עוסקים מומלץ לבצע התאמה מלאה ברמת‬

‫האיחוד לצורך הגשת דוח איחוד עוסקים שנתי‪.‬‬
‫‪ ‬דיווחי מע"מ ‪ -‬חודשי או דו‪-‬חודשי – בחינת מחזור‬

‫ההכנסות‪.‬‬
‫‪ ‬רישום הכנסות והוצאות – השפעה מהותית על תשלומי‬

‫המיסים ותזרים המזומנים‬
‫‪ ‬מועד הפקת החשבוניות‪.‬‬

‫‪ ‬ניכוי תשומות‪.‬‬
‫‪ ‬בסיס מזומן ומצטבר‪.‬‬
‫‪ ‬חובות אבודים – בדיקת סטטוס חייבים וביצוע ניסיונות‬
‫גבייה‪ .‬המשך מכירות ללקוח "בעייתי" (צ'קים חוזרים‪,‬‬
‫על סף פשיטת רגל וכו') עלול להקשות על הכרה בחוב‬
‫אבוד לצורכי מע"מ‪ .‬במידת הצורך וככל ומתקיימים‬
‫התנאים מומלץ להפעיל את נוהל הכרה בחוב אבוד‪.‬‬

‫דגשים סוף שנה‬

‫יתרות חובה ‪ -‬בדיקת יתרות בעלי מניות ו‪/‬או הלוואות‬ ‫‪‬‬
‫לעובדים נכון ליום האחרון של תום שנת המס לצורך‬
‫‪‬‬
‫זקיפת מע"מ על הריבית הרעיונית במידת הצורך‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫דיווח מפורט ‪ PCN874 -‬בדיקת חריגויות במערכת‪.‬‬
‫טיפול נכון ובזמן יכול למנוע ביקורות מיותרות‪.‬‬

‫עמדות חייבות דיווח וחוות דעת חייבות דיווח ‪ -‬בחינת‬
‫חובת דיווח על עמדות חייבות דיווח ו‪/‬או חובת דיווח על‬
‫חוות דעת חייבות דיווח וכמובן ככל הנדרש להערך לדווח‬

‫בהתאם ובמועד‪.‬‬

‫דגשים ביקורות מע"מ‬

‫קבצים במבנה אחיד‬ ‫‪‬‬
‫דו"ח התאמה למע"מ‬ ‫‪‬‬
‫השוואות דיווח – עסקאות אפס ופטורות (קבלות‪,‬‬ ‫‪‬‬
‫רשימוני ייצוא‪ ,‬הסכמים ואסמכתאות)‬
‫ניכוי תשומות – הטבות לעובדים‪ ,‬משפטיות‪ ,‬יועצים‪,‬‬ ‫‪‬‬
‫עסקאות פטורות (מניות‪ ,‬חו"ל‪ ,‬ניירות ערך וכיוצ'ב)‪.‬‬
‫פעילות בני"ע ומסמכים סחירים‬ ‫‪‬‬
‫שגויים דיווח מפורט‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הודעות זיכוי וחיוב‬ ‫‪‬‬
‫חובות אבודים‬

‫הקו הדק בין הליך אזרחי להליך פלילי ‪-‬‬
‫דרישת מסמכים‬

‫סעיף ‪(108‬א) לחוק מע"מ מקנה למנהל סמכויות‬ ‫‪‬‬
‫לדרוש מסמכים‪ ,‬דוגמאות וידיעות‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫"(א) כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות על פיו‬
‫רשאי המנהל ‪-‬‬

‫(‪ )1‬לדרוש מכל אדם למסור לו ידיעות הנוגעות‬
‫לענין ולאפשר לו לעיין במסמכים‬

‫ובדוגמאות הנוגעים לענין ולצלמם;‬

‫(‪ )2‬לדרוש מהחייב במס למסור לו פנקסים‪,‬‬
‫מסמכים‪ ,‬דוגמאות ידיעות הנוגעים‬

‫לענין‪."...‬‬

‫הקו הדק בין הליך אזרחי להליך פלילי ‪-‬‬
‫סמכויות חיפוש ותפיסה‬

‫‪ ‬סעיף ‪ 109‬לחוק מע"מ מקנה למנהל סמכויות חיפוש‬
‫ותפיסה‪:‬‬

‫‪(" ‬א) כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות לפיו רשאי‬
‫מי שהמנהל הסמיכו לכך ‪-‬‬

‫(‪ )1‬להיכנס לכל מקום שאינו בית מגורים בלבד‪...‬‬

‫(‪ )2‬לתפוס מידי עוסק טובין‪...‬אם יש חשד שנעברה‬
‫בהם או לגביהם עבירה או שהם עשויים‬
‫לשמש ראיה לביצועה‪...‬‬

‫(‪ )3‬לחקור כל אדם;‬

‫(‪ )4‬לדרוש מאדם שיתייצב לפניו‪ ,‬בעצמו או על ידי‬
‫נציגו‪ ,‬ימסור לו את כל הפרטים הדרושים‬
‫לעניין המס שהוא חייב בו או השומה לגביו‬
‫ויביא לבדיקה פנקסים ומסמכים שהדורש‬

‫רואה בהם צורך‪.‬‬
‫‪( ‬ב) מי שהוסמך לענין סעיף קטן (א)‪ ,‬יהיו לו סמכויות של‬
‫שוטר למניעת עבירות או לגילוין וסמכויות של קצין‬

‫משטרה בדרגת מפקח‪."...‬‬

‫הקו הדק בין הליך אזרחי להליך פלילי‬

‫במישור האזרחי‪ ,‬דיני מע"מ מטילים על העוסק העצמאי‬ ‫‪‬‬
‫את החובה לגבות מע"מ מלקוחותיו‪ ,‬לדווח עליו לרשות‬
‫המסים ולהעביר אותו אליה‪ ,‬בניכוי מע"מ התשומות‬

‫שהוא עצמו שילם לספקיו‪.‬‬

‫המישור הפלילי של דיני מע"מ מתייחס‪ ,‬אפוא‪ ,‬להפרת‬ ‫‪‬‬
‫חובה זו‪ ,‬אשר יכולה להתבטא באמצעות ביצוע עבירות‬
‫שונות‪ ,‬אותן מקובל לחלק לשני סוגים של עבירות‪:‬‬
‫עבירות טכניות ‪ -‬קלות יחסית ועבירות מהותיות –‬

‫חמורות‪.‬‬

‫עבירות טכניות‬

‫‪ ‬העבירות הטכניות הנן עבירות אשר בוצעו ללא כוונה פלילית‬
‫להתחמק מתשלום מס‪ ,‬והן כוללות עבירות כגון אי הגשת‬
‫דו"חות מע"מ במועד‪ ,‬אי ניהול ספרי חשבונות‪ ,‬אי הוצאת‬

‫חשבונית מס וכדומה‪.‬‬
‫‪ ‬העונש עליהן הינו עד שנת מאסר אחת וקנסות כבדים‪.‬‬
‫‪ ‬רשימה מפורטת של העבירות מצויה בסעיף ‪(117‬א) לחוק‬

‫מע"מ וביניהן‪:‬‬
‫‪ ‬סירב או נמנע למסור ידיעה‪ ,‬מסמך‪ ,‬פנקס או דוגמה שהוא‬

‫חייב למסרם‪ ,‬לאחר שנדרש לעשות כן;‬
‫‪ ‬סירב או נמנע להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן;‬

‫‪ ‬מסר ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר;‬
‫‪ ‬לא עשה את המוטל עליו לעניין רישומו;‬

‫‪ ‬הוציא חשבונית מס בלי שהיה זכאי או לאחר שנאסר עליו‬
‫‪ ‬לא הגיש במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה או תקנות‬
‫לפיו‬
‫‪ ‬לא הוציא חשבונית מס למרות שהיה חייב להוציאה;‬

‫‪ ‬הוציא חשבונית מס ולא שילם במועד את המס הכלול בה;‬

‫עבירות מהותיות‬

‫‪ ‬העבירות המהותיות הנן עבירות אשר בוצעו מתוך כוונה‬
‫פלילית להתחמק מתשלום מס ועל כן הן נחשבות לחמורות‬

‫יותר‪.‬‬
‫‪ ‬העונש הצפוי בגין עבירות פליליות אלה הוא עד ‪ 5‬שנות‬
‫מאסר בנסיבות רגילות ועד ‪ 7‬שנות מאסר בנסיבות חמורות‪,‬‬

‫כמו גם קנסות כספיים כבדים ביותר‪.‬‬
‫‪ ‬רשימה מפורטת של העבירות מצויה בסעיף ‪(117‬ב) לחוק‬

‫וביניהן‪:‬‬
‫‪ ‬שימוש בחשבוניות פיקטיביות‬

‫‪ ‬ניכוי מס תשומות שלא כדין‬
‫‪ ‬ניהול ספרי חשבונות כוזבים‬

‫‪ ‬זיוף‬
‫‪ ‬מרמה‬
‫‪ ‬השמדת מסמכים‬
‫‪ ‬שימוש במרמה ותחבולות כדי להתחמק מתשלום מס‬

‫אחריות המנהל‬

‫חוק מע"מ קובע אחריות מנהלים לעבירות שביצעה החברה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫האחריות הפלילית המיוחסת למנהלים נובעת מכוח‬
‫אחריותם כ"מנהלים פעילים" או "פקידים אחראים" עפ"י‬

‫חוק מע"מ‪.‬‬

‫הטלת אחריות על המנהלים מטרתה להניע את נושא‬ ‫‪‬‬
‫המשרה לדאוג לכך שהתאגיד יקיים את התחייבויותיו לפי‬
‫החוק‪ ,‬להעלות את רמת הזהירות של נושאי המשרה ולמנוע‬

‫מהם התחמקות מאחריות‪.‬‬

‫משהוכח כי חברה עברה עבירה והוכח שהמנהלים היו‬ ‫‪‬‬
‫"מנהלים פעילים" או "פקידים אחראים"‪ ,‬קמה הנחה‬
‫משפטית בדבר אשמתם‪ ,‬ועובר אליהם נטל ההוכחה‪ .‬ההגנה‬
‫היחידה העומדת למנהלים היא אם יוכיחו כי לא היו מודעים‬
‫לביצוע העבירות או שנקטו בכל האמצעים הסבירים‬

‫להבטיח את מניעת העבירות‪.‬‬

‫תודה רבה!‬

‫ליאת נויבירט רו"ח‪ ,‬עו"ד‬
‫סגנית נשיאה – לשכת רואי חשבון‬

‫יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ‬
‫יו"ר משותף רשות ועדת המיסים‬

‫שותפה – ראש תחום מע"מ‬
‫טלפון‪03-6089898 :‬‬

‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬


Click to View FlipBook Version