The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

מצגת - אריאל פטל

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ronyehuda, 2019-11-20 09:05:31

אריאל פטל

מצגת - אריאל פטל

[email protected] 09-7466614/8

/8

‫תוכנת ‪HON RISK‬‬ ‫אריאל פטל‬

‫מ"מ יו"ר הוועדה‬ ‫‪.1‬‬
‫לאישורים מיוחדים‬ ‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בלשכת רו"ח‪.‬‬

‫חבר הוועדה לתקני‬
‫ביקורת וועדת‬
‫האתיקה‪.‬‬

‫מרצה וכותב מאמרים‬
‫בתחום הביקורת‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪)*( 905‬‬

‫רואי חשבון מתבקשים לעתים לתת שני סוגים עיקריים של חוות דעת‪/‬אישורים (מלבד דוח המבקר)‪:‬‬
‫א‪ .‬חוות דעת על דוחות שהוכנו על ידי הלקוח כגון נתוני מחזור עסקאות‪ ,‬עלויות שכר עובדים‪.‬‬
‫ב‪ .‬אישור נתונים סטטוטוריים של החברה כגון‪ :‬הון מניות‪ ,‬בעלי זכות חתימה וכו'‪.‬‬
‫דוח הבא לענות על הדרישות הנ"ל נקרא ‪" -‬דוח מיוחד"‪.‬‬
‫הבעיות המתעוררות במתן דוחות מיוחדים אלה הן בדרך כלל‪:‬‬
‫‪ .1‬ההבחנה בין אחריות רו"ח לבין אחריות הלקוח‪.‬‬
‫‪ .2‬המינוח בו ישתמש רו"ח ‪" -‬חוות דעת" או "דיווח" או "אישור"‪.‬‬

‫‪ .3‬דוחות מיוחדים בעניינים שאינם בתחום עיסוקו של רואה החשבון (בעיקר הבעיה בתחום המשפטי)‪.‬‬
‫‪ .4‬נוסח הדוח נקבע מראש על ידי הרשות המבקשת אותו ואינו ערוך בהתאם להוראות התקינה המקצועית‪.‬‬

‫(*) בעבר תקן ביקורת מס' ‪ 7‬ותקן ביקורת מס' ‪ 70‬של לשכת רואי חשבון בישראל‬

‫‪3‬‬

‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫המלצות התקן‬

‫‪ .1‬האחריות הראשונית לתוכן הדוח מוטלת על הלקוח ועליו לאשרו בחתימתו‪.‬‬

‫‪ .2‬אחריות רו"ח הינה לתוכן הדוח המיוחד בו הוא מחווה את דעתו‪.‬‬

‫‪ .3‬רואה החשבון יתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי‪.‬‬

‫‪ .4‬הדוח המיוחד ינוסח בצורה בהירה ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים‪.‬‬

‫‪ .5‬הדוח המיוחד יערך וינוסח במתכונת דוח המבקרים הרגיל ובשינויים המתחייבים לפי העניין‪.‬‬

‫‪ .6‬אין להשתמש במסגרת חוות הדעת במושגים של אישור או דיווח כיוון שממושגים אלה משתמעת דרגה של ודאות עובדתית אליה לא‬
‫ניתן להגיע בביקורת רגילה‪.‬‬

‫‪ .7‬במקרים בהם הדוחות מיוחדים באים להעיד כי נתון פלוני מתאים לאמור במסמך כל שהוא ניתן להשתמש במונח "אישור"‪ .‬אישורים‬
‫אלו ינתנו בדרך כלל לגבי נתונים סטטוטוריים של חברה לרבות פרוטוקולים‪.‬‬

‫‪ .8‬על רואה החשבון במקרה של אישור לציין את המסמכים או הרשומות עליהם התבסס באישורו‪.‬‬

‫‪ .9‬חובת הזהירות מוטלת על רו"ח גם בעת הוצאת אישורים כאמור‪ .‬על רו"ח להניח את דעתו בדבר מהימנות הנתונים או הרשומות‬
‫עליהם הוא מתבסס‪.‬‬

‫‪ .10‬ניתן לתת דוח מיוחד "חלק" גם אם טרם הושלמה הבקורת הכוללת ובלבד שרו"ח הניח את דעתו לגבי מהימנות ונאותות הנתונים (על‬
‫סמך נוהלי ביקורת שנקט)‪.‬‬

‫‪ .11‬אם לדעת רו"ח יתכן ולאחר השלמת הביקורת ישונו הנתונים עליו להימנע בדוח המיוחד‪.‬‬

‫‪ .12‬אם נוסח הדוח שלא בהתאם להמלצות התקן על רו"ח לדון בנושא אם הלקוח ובהסכמתו של הלקוח עם הרשות דורשת הדוח ולדרוש‬
‫תיקון נוסח הדוח‪.‬‬

‫‪ .13‬הדוח עצמו ייערך על ידי הלקוח ויחתם על ידו‪ .‬לדוח זה יצרף רואה החשבון את הדוח המיוחד (חוות הדעת)‪ .‬הדוח עצמו ייחתם ויסומן‬
‫על ידי רו"ח לשם זיהוי‪.‬‬

‫‪ .14‬הדוח המיוחד ימוען אל הלקוח ולא אל הרשות המבקשת אותו‪ .‬לבקשת הלקוח יכול רו"ח למען את הדוח המיוחד לרשות המבקשת‬
‫אותו בציון עובדה זו‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫הדוח המיוחד מסוג חוות דעת יכלול את המרכיבים הבאים‪:‬‬

‫פיסקת מבוא‬

‫פיסקה זו תכלול זיהוי של הדוח המיוחד והבחנה בין אחריות ההנהלה לדוח המיוחד לבין אחריות רואה החשבון לחוות הדעת‪.‬‬

‫פיסקת היקף הביקורת‬

‫בפיסקה זו יש להתייחס לביצוע הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים אך אין לציין את המילים "לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי‬
‫חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון)‪ ,‬התשל"ג ‪ ,"1973 -‬באשר תקנות אלו חלות רק על דוח מבקרים על דוחות כספיים‪.‬‬

‫הפיסקה תכלול את כל המרכיבים הכלולים בפיסקה המקבילה בדוח המבקרים על דוחות כספיים‪ ,‬ובלבד שהם רלבנטיים בנסיבות הדוח‬
‫המיוחד‪.‬‬

‫כך למשל‪:‬‬

‫‪ -‬אם נדרשת בדיקה מלאה של המצגים שבדוח המיוחד‪ ,‬אין לציין כי "ביקורת כוללת בדיקה מדגמית‪."...‬‬

‫אם הדוח המיוחד משקף מצגים שאינם ערוכים על בסיס כללי חשבונאות מקובלים (או על בסיס כללי חשבונאות אחרים שהוסכמו)‪ ,‬אין‬ ‫‪-‬‬
‫לציין כי "‪ ...‬ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו‪."...‬‬

‫‪ -‬אם הדוח המיוחד אינו מבוסס על אומדנים חשבונאיים אין לציין "‪ ...‬ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו‪."...‬‬

‫פיסקת חוות הדעת‬

‫יש לנסח את פיסקת חוות הדעת בהתאם לנסיבות העניין‪ ,‬דהיינו ‪ -‬יש לציין כי הדוח המיוחד משקף באופן נאות את המצגים הכלולים בו‬
‫בהתאם לבסיס עליו מושתת הדוח המיוחד‪.‬‬

‫אם הדוח המיוחד משקף מצגים שאינם ערוכים על בסיס כללי חשבונאות מקובלים‪ ,‬יש לציין את הבסיס שעליו מושתת הדוח המיוחד ולא את‬
‫כללי החשבונאות המקובלים‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫להלן ריכוז שאלות אופייניות בהקשר לת"ב מספר ‪ 905‬ותשובות הוועדה לתקני ביקורת ולנהלי ביקורת‪:‬‬
‫האם רשאי רואה חשבון לאשר‪:‬‬

‫‪ .1‬ש מיהם מורשי חתימה בחברה ?‬
‫ת כן‪ .‬בסמכות רואה חשבון לאשר ציטטה מתוך פרוטוקול של גוף מוסמך בחברה‪ .‬אישור כזה יכול להיות מנוסח כדלקמן‪:‬‬

‫"לפי פרוטוקול ישיבת מועצת המנהלים מתאריך ‪ ...‬הוחלט כי מורשי החתימה בחברה יהיו‪."...‬‬
‫או‪,‬‬

‫"הננו לאשר כי בהתאם לפרוטוקול ישיבת מועצת המנהלים מתאריך ‪ ...‬מורשי החתימה בחברה הם‪."...‬‬
‫או כל ניסוח דומה אחר‪.‬‬

‫במקרה כזה על רואה החשבון לוודא כי הפרוטוקול ממנו הוא ציטט באישור הוא הפרוטוקול האחרון שדן בנושא (אין לאשר כי ההחלטה נתקבלה‬
‫כדין ואינה נוגדת מסמכי ההתאגדות‪ .‬כמו כן מומלץ לקבל אישור מנכ"ל או מזכיר כי זוהי ההחלטה האחרונה בנושא)‪.‬‬
‫‪ .2‬ש האם החלטה שנתקבלה תואמת את מסמכי היסוד של החברה?‬

‫ת אין בסמכות רואה החשבון להביע דעה או לאשר אם אותו גוף מוסמך בחברה פעל כחוק והיה בסמכותו לקבל החלטה כזו או שההחלטה עצמה‬
‫שנתקבלה אינה נוגדת את מסמכי היסוד של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬ש העתק מסמך מתאים למקור?‬
‫ת כן‬
‫‪ .4‬ש את חתימתו של לקוחו לאחר שהאחרון חתם לפניו ?‬
‫ת כן‬
‫‪ .5‬ש מס' חשבון בנק של הלקוח ?‬

‫ת כן‪ ,‬יחד עם זאת מומלץ כי רואה החשבון יציין באישור כי אין הוא מאשר שזהו חשבון הבנק היחיד של החברה‪.‬‬
‫תוספת לתקן הביקורת‬

‫לשכת רואי חשבון בישראל בשיתוף עם גופים מוסדיים במשק קבעו נוסחים מוסכמים למספר אישורים ודוחות מיוחדים‪ ,‬כמו גם בחלק מן המקרים נהלי‬
‫ביקורת מוסכמים קודם לחתימה על הדוח המיוחד להלן מספר דוגמאות‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫דוגמאות‬

‫‪7‬‬

‫דוגמה א'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬ ‫לכבוד‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬ ‫רשת חינוך _________‬

‫תל‪-‬אביב‬

‫י"ח בחשון תש"פ‬
‫‪ 24‬באוקטובר ‪2019‬‬

‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬

‫הנדון‪ :‬דוח רואי חשבון בדבר ביקורת נתונים מסויימים המופיעים בדוח ביצוע על תשלום בפועל של מענקי החזר שכר לימוד לעובדי הוראה‬
‫לשנת הלימודים תשע"ט (ספטמבר ‪-2018‬אוגוסט ‪.)2019‬‬

‫לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם (להלן‪" :‬החברה") ביקרנו את תשלומי מענקי החזר שכר לימוד המופיעים ב"דוח ביצוע על תשלום בפועל של‬
‫מענקי החזר שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ט (ספטמבר ‪ -2018‬אוגוסט ‪( )2019‬להלן "הדוח")‪ ,‬המצורף‪ ,‬החתום על ידכם והמסומן בחותמת משרדנו‬

‫לשם זיהוי‪ .‬הדוח הינו באחריות הנהלת החברה‪ .‬אחריותנו הינה לחוות דעתנו על הדוח הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬

‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ .‬על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה‬
‫של בטחון שאין בנתונים האמורים שבדוח הצגה מוטעית מהותית‪.‬‬

‫הביקורת כללה בדיקה מדגמית (לא פחות מ‪ )10% -‬של הנתונים בדוח מול תלושי המשכורת ומול מערכת השכר כי אכן מענקי שכר לימוד אלו רשומים‬
‫במערכת השכר של העובד לחודש השכר המסויים (לרבות כאשר חלק מדווח ומשולם בחודש מאוחר יותר רטרואקטיבית)‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו‬
‫מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬

‫לדעתנו הנתונים האמורים שביקרנו בדוח הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות את האמור בהם‪.‬‬

‫מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב להערות החברה המופיעות בדוח החברה‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫ישראל ישראלי‬
‫רואי חשבון‬

‫‪8‬‬

‫דוגמה ב'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫הבעיה המרכזית מול הבנקים מתייחסת‬
‫לאישורי עמידה בחובות מס‬

‫הנחייה ברורה של המפקח על הבנקים!‬
‫פסק דין שכולל אמירה חד משמעית!‬
‫תקני ביקורת ברורים!‬

‫‪9‬‬

‫פסק דין טויגה נ' בנק מזרחי (מחוזי) ונ' בנק הבינלאומי (עליון)‬

‫• "דרישת הבנקים לקבל אישורים‪ ,‬במסגרתם מצהירים עורכי דין או‬
‫רואי חשבון על מידע הנוגע ללקוחותיהם‪ ,‬אינה סבירה ואינה עולה‬
‫בקנה אחד עם הוראות הפיקוח על הבנקים‪ ,‬כמו גם כללי האתיקה של‬

‫רואי החשבון ועורכי הדין"‪.‬‬

‫‪ .1‬ב‪ 10/2019-‬ניתן בבית המשפט העליון פסק דין בנושא טויגה און ליין בע"מ‪ .‬בית המשפט העליון‬
‫דחה את הערעור והותיר על כנו את קביעת בית המשפט המחוזי (‪ ,)3/2019‬לפיה הבנק הבינלאומי‬

‫רשאי לסגור את חשבון הלקוח‪.‬‬
‫‪ .2‬ב‪ 12/2018-‬מחוזי בתל אביב גם בעניין טויגה און ליין בע"מ ואח' נגד בנק מזרחי טפחות עסקו‬
‫בהודעת הבנק בדבר סגירת חשבונות התובעות המתנהלים בבנק‪ ,‬לאור קיומם של דגלים אדומים‬

‫והחשש כי קיים סיכון גבוה להלבנת הון בביצוע פעולות בחשבונות אלה‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫פסק דין טויגה נ' בנק מזרחי (מחוזי) ונ' בנק הבינלאומי (עליון)‬

‫דגלים אדומים בחשבונות הבנק נשוא התביעות‬
‫• דגלים אדומים רבים "הונפו" בשני פסקי הדין שהוזכרו לעיל על ידי הבנקים באשר‬
‫לפעילות בחשבונות ובין השאר‪ ,‬מקום מושבן של חברות האם באיי הבתולה‬
‫המוכרת כ‪ ;OFF SHORE-‬מבנה אחזקות מורכב עם החזקה בנאמנות; רישום‬
‫משרדי החברות בקפריסין; מעורבות איש ציבור זר בפעילות החברה; פעילות‬
‫לקוחות בתחום האופציות הבינאריות; פעילות לקוחות במדינות אויב המוגדרות‬
‫בסיכון גבוה להלבנת הון; העדר מידע מפורט באשר ללקוחות הקצה‪ ,‬וכן; חקירות‬
‫והליכים פליליים שהתנהלו כנגד בעלי זכויות החתימה בחשבונות הבנק בחשד‬

‫להעלמת מס בהיקף של מיליוני שקלים‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫פסק דין טויגה נ' בנק מזרחי (מחוזי) ונ' בנק הבינלאומי (עליון)‬

‫• רואה חשבון התבקש על ידי הבנק ו"אישר" כי כל ההכנסות הפיננסיות דווחו‬
‫לרשויות המס בהתאם להוראות הדין וכי חיובי המס הרלוונטיים משולמים כפי‬
‫שנדרש ובהתאם לדוחות המוגשים לרשויות‪ .‬כמו כן‪ ,‬אישר רואה החשבון‪,‬‬
‫במועדים שונים‪ ,‬כי דיבידנדים דווחו לרשויות ושולם בגינם מס וכן את פירוט‬

‫הדיבידנדים שקיבל בעל מניות במהלך השנים‪.‬‬

‫• הבנק לא הסתפק באישורים אלה ודרש אישור לפיו שולם מס במקור באשר לכל הכספים‬
‫בחשבונות המעבירים‪-‬קרי‪ ,‬אישור הנוגע לניכוי מס במקור מלקוחות הקצה של לקוחות‬

‫התובעת‪ .‬לבקשה זו סרב (וכמובן בצדק) רואה החשבון‪.‬‬
‫• עובדה נוספת שהתבררה בתביעה נגד הבנק הבינלאומי וצוינה בפסק הדין של בית המשפט‬
‫העליון הינה כי "המערערים לא הצהירו אמת בכל הצהרותיהם לפני הבנק בעת פתיחת‬
‫החשבונות‪ .‬למשל‪ ,‬על כך שלמערערים אין חשבונות בנק נוספים על אף קיומם של חשבונות‬

‫נוספים בבנק מזרחי טפחות בע"מ"‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫זהירות!!!‬

‫אחריות רואה החשבון בחתימה על מסמך היא בלתי מוגבלת‪,‬‬
‫גם כלפי רשויות מס וגורמי אכיפת החוק בכל העולם!!!‬

‫‪13‬‬

‫דוגמה ג'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫י"ט כסלו‪ ,‬תשע"ט‬ ‫לכבוד‪ ,‬עו"ד קארן פורת‬ ‫לכבוד‪ ,‬עו"ד יעל אלמוג‬
‫‪ 27‬נובמבר ‪2018‬‬ ‫יועצת משפטית‬ ‫משנה למנכ"ל‬
‫באמצעות דוא"ל‪:‬‬
‫תחום אשראי קמעונאי ומשכנתאות‬ ‫היועצת המשפטית הראשית של הבנק‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫בנק הפועלים‬ ‫בנק הפועלים‬

‫‪[email protected]‬‬ ‫שד' רוטשילד ‪50‬‬ ‫שד' רוטשילד ‪50‬‬
‫טלפון‪03-5676368 :‬‬ ‫תל אביב ‪6688314‬‬ ‫תל אביב ‪6688314‬‬

‫ג‪.‬נ‪,.‬‬

‫הנדון‪ :‬דוח אישי בדבר מצב פיננסי‪-‬נכסים והתחייבויות (הצהרת עושר פיננסי)‬

‫מצ"ב כנספח ‪ 1‬למכתב זה העתק דוח אישי בדבר מצב פיננסי של לקוח (להלן – "הדוח האישי")‪ ,‬בו נדרש רואה חשבון‬
‫לאשר את תוכן הצהרת הלקוח‪ ,‬לאחר שבדק את הפרטים הכלולים בדוח האישי של הלקוח ולאור בדיקתו כאמור‪ ,‬הוא‬

‫"משוכנע כי נכון למועד חתימתי על אישור זה פרטים אלו נכונים ומלאים"‪.‬‬

‫בנספח ‪ 2‬למכתבנו מופיע נוסח שבמסגרתו רואה החשבון מציין כי הלקוח חתם בפניו על הטופס‪ .‬מסמך זה הינו בר‬
‫חתימה ומוסכם עם לשכת רואי חשבון בישראל‪ ,‬ובנקים אחרים נוהגים להשתמש בנוסח דומה לו‪.‬‬

‫נבקש ליידע אתכם כי הדרישה מרואה חשבון לספק אישור כאמור בנספח ‪ ,1‬עומדת בסתירה לחוק רואי חשבון‪,‬‬
‫התשט"ו‪ 1955-‬ולתקנות שנקבעו מכוחו‪ ,‬וכן לתקנים המקצועיים החלים על רואה חשבון מכוח תקן ביקורת ‪ 7‬בדבר‬
‫"דוחות מיוחדים של רואי חשבון" ותקן ביקורת ‪ 70‬בדבר "תיקון תקן ביקורת ‪ 7‬בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון"‬

‫(להלן ביחד ‪" -‬הנוסח המשולב)" וזאת מהנימוקים הבאים‪:‬‬

‫אישור התוכן והנכונות של פרטים הוא בניגוד לסעיפים ‪ 10-11‬בנוסח המשולב‪ ,‬לפיהם יכול רואה החשבון להשתמש‬
‫במונח "אישור" רק באותם מקרים בהם הוא מתבקש לציין את התאמתו של נתון פלוני לאמור במסמך כלשהו‪ .‬רואה‬
‫החשבון אינו מאשר נאותות או נכונות הנתונים עצמם‪ ,‬אלא רק את התאמתם כאמור‪ ,‬ולכן עליו לציין את המסמכים או את‬
‫הרשומות עליהם התבסס באישורו‪ .‬קל וחומר שרואה חשבון אינו רשאי‪ ,‬ונאסר עליו‪ ,‬לאשר נכונות של הצהרת לקוחו‪.‬‬

‫דוח עושר פיננסי של בנק הפועלים ובנק לאומי שונה!!!‬
‫אין בעיה עם הבנקים האחרים‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫דוגמה ג'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫כידוע לכם‪ ,‬הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם חוזר בנושא (המצורף כנספח ‪ 3‬למכתבנו‪ ).‬בחוזר ישנה אמירה ברורה וחד משמעית‬
‫שעל האישורים הנדרשים על ידי הבנקים להיות מנוסחים בהתאם לכללים המקצועיים החלים על רואי החשבון‪.‬‬

‫נדגיש כי מכתבנו זה מתייחס להיבט אחד מתוך מכלול הנושאים של אישורים מיוחדים לא תקינים שבנקים דורשים מרואי חשבון בעניין‬
‫ציות הלקוח להוראות החוק המתייחסות למניעת הלבנת הון‪.‬‬

‫הנושא העקרוני של דרישות אישורים מיוחדים מבנקים‪ ,‬לרבות הנושא של עמידת הלקוח בחובות מס נמצא בטיפולה של נשיאת‬
‫הלשכה‪ ,‬רו"ח איריס שטרק‪ .‬נשיאת הלשכה אף עומדת בקשר עם איגוד הבנקים לעניין קביעת נוסחים מוסכמים העומדים בכללים‬

‫המקצועיים החלים על רואה חשבון‪.‬‬

‫בכוונתנו להודיע עוד השבוע לחברי לשכת רואי חשבון כי עליהם להימנע מחתימה על הטופס שבנדון עד להודעה חדשה‪.‬‬

‫נודה לכם אם תופסק לאלתר הדרישה לחתימת רואה חשבון על המסמך בנספח ‪ 1‬וכי ייעשה שימוש בנוסח שבנספח ‪ 2‬בלבד‪.‬‬

‫לשאלות והבהרות‪ ,‬ניתן ליצור קשר עם הסגל המקצועי בלשכת רואי חשבון בישראל‪ ,‬בטלפון‪ 03-5116688 :‬ונשמח לסייע לכם‪.‬‬

‫אורי מורד‪ ,‬רו"ח‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬
‫יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי‬
‫חוות דעת מיוחדים ואישורי‬ ‫אריאל פטל‪ ,‬רו"ח‬
‫מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי‬
‫רואי חשבון‬
‫חוות דעת מיוחדים ואישורי‬
‫רואי חשבון‬

‫העתקים‪:‬‬
‫גב' איריס שטרק‪ ,‬רו"ח‪ ,‬נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל‪.‬‬

‫מר ארי פינטו‪ ,‬מנכ"ל בנק הפועלים‪.‬‬
‫דר' חדוה בר‪ ,‬המפקחת על הבנקים‪.‬‬
‫גב' אמי פלמור‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מנכ"לית משרד המשפטים‪.‬‬

‫נספחים‪:‬‬
‫נספח ‪ – 1‬דוח אישי בדבר מצב פיננסי‪-‬ערבות מהותית‪.‬‬
‫נספח ‪ – 2‬דוח אישי בדבר מצב פיננסי (דף אחרון‪)-‬ערבות לא מהותית‪.‬‬
‫נספח ‪ – 3‬הוראות המפקח על הבנקים לתאגידים בנקאים וחברות כרטיסי האשראי‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫דוגמה ד'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫‪1926/44022‬‬ ‫לכבוד‪,‬‬
‫כ"ד אייר‪ ,‬תשע"ח‬ ‫חברי לשכת רואי חשבון בישראל‬
‫‪ 9‬במאי‪2018 ,‬‬

‫חברות וחברים יקרים שלום רב‪,‬‬

‫הנדון‪ :‬דוחות מיוחדים של רואה חשבון לסוכנות לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה‬

‫הננו מתכבדים לדווח לכם כי בעקבות פניות חברים בנושא‪ ,‬שבנדון הגיעו נציגי לשכת רואי חשבון בישראל‬
‫לסיכום עם נציגי סוכנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן – "הסוכנות")‪ ,‬על נוהל‬
‫ביקורת ונוסח חוות דעת רואה החשבון לביקורת של הצהרת מנהל על דוח ביצוע תקופתי המוגש‬
‫בתוכניות הסיוע הבאות‪:‬‬

‫‪ .1‬הוראת מנכ"ל ‪" – 4.38‬תכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו בעסקים קטנים בינוניים"‪.‬‬

‫‪ .2‬הוראת מנכ"ל ‪" – 4.19‬תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב"‪.‬‬

‫‪ .3‬הוראת מנכ"ל ‪" – 4.31‬תכנית סיוע לעסקים חברתיים"‪.‬‬

‫אישור רואה חשבון על דוח הביצוע התקופתי כפי שנדרש עד היום בטל‪.‬‬

‫מנהל חברה המבקשת את סיוע הסוכנות נדרש להצהיר ולחתום על דוח הביצוע התקופתי‪ .‬רואה החשבון‬
‫יערוך ביקורת על הצהרת מנהל החברה בהתאם לנוהל שסוכם עם נציג הסוכנות ויחווה את דעתו בנושא‬
‫בנוסח המתאים להוראת המנכ"ל‪ ,‬בהתאם לנוסח חוות הדעת הרלוונטי בנספחים המצורפים למכתבנו‬
‫זה‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫דוגמה ד'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫(‪ )1‬נוהל הביקורת על דוח הביצוע התקופתי לפי הוראת מנכ"ל ‪ 4.38‬ו‪ 4.19 -‬שסוכם בין לשכת רואי חשבון בישראל לבין הסוכנות כולל‬
‫את הנהלים הבאים‪:‬‬

‫‪ ‬על רואה החשבון לבקר את רישום האסמכתא המבססת בדוח הביצוע בהתאם לרישום ההוצאה בספרי הנהלת החשבונות של‬

‫החברה‪ .‬יובהר כי רואה החשבון נדרש לבדוק התאמת התאריך והסכום (לפני מע''מ) המופיע בחשבונית בדוח הביצוע התקופתי‬
‫לרישום בספרי הנהלת החשבונות‪ ,‬ולא נדרש לבקר את נכונות פירוט הפעולה‪.‬‬

‫‪ ‬על רואה החשבון לבקר מדגם‪ 1‬של ‪ 210%‬מכלל המסמכים המדווחים בכל אחד מהסעיפים בדוח הביצוע התקופתי‪.‬‬

‫‪ ‬כאשר רואה החשבון מבצע ביקורת על דוח הביצוע התקופתי לפי הוראת מנכ"ל ‪ 4.38‬עליו לבקר גם את כל החשבוניות שסכומן‬
‫‪ 50,000‬ש"ח ומעלה לפני מע"מ (אסמכתאות אלה לא יכללו בהיקף המדגם)‪.‬‬

‫‪ ‬כאשר רואה החשבון מבצע ביקורת על דוח הביצוע התקופתי לפי הוראת מנכ"ל ‪ 4.19‬עליו לבקר גם את כל החשבוניות שסכומן‬
‫‪ 10,000‬ש"ח ומעלה לפני מע"מ (אסמכתאות אלה לא יכללו בהיקף המדגם)‪.‬‬

‫(‪ )2‬נוהל הביקורת על דוח הביצוע התקופתי לפי הוראת מנכ"ל ‪ 4.31‬שסוכם בין לשכת רואי חשבון בישראל לבין הסוכנות כולל את‬
‫הנוהל הבא‪:‬‬

‫‪ ‬על רואה החשבון לבקר את היקף השעות והשכר ברוטו החייב במס הכנסה בהתאם לתלוש שכר אחד בלבד ברבעון במדגם‪1‬‬
‫של ‪ 210%‬מהעובדים המדווחים בדוח הביצוע התקופתי‪.‬‬

‫ברצוננו להודות לגב' טניה חכמוב‪ ,‬רו"ח‪ ,‬נציגת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה על היותה קשובה לכללים המקצועיים‬
‫החלים עלינו כרואי חשבון‪.‬‬

‫אורי מורד‪ ,‬רו"ח‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬
‫יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי‬
‫חוות דעת מיוחדים ואישורי‬ ‫אריאל פטל‪ ,‬רו"ח‬
‫מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי‬
‫רואי חשבון‬
‫חוות דעת מיוחדים ואישורי‬
‫רואי חשבון‬

‫‪ .1‬יודגש שהמדגם נקבע על ידי רואה החשבון ולא על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‪ .2‬אם התוצאה קטנה מ‪ 1-‬יש לבצע לפחות בדיקת אסמכתא אחת‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫דוגמה ד'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫נספחים‪:‬‬

‫‪ .1‬נוהל ביקורת על דוחות ביצוע תקופתיים לפי הוראות מנכ"ל‪.4.31 ,4.19 ,4.38 :‬‬

‫‪ .2‬דוח מיוחד של רואה חשבון במתכונת של "חוות דעת" על הצהרת מנהל חברה בהתאם להוראת‬
‫מנכ"ל ‪.4.38‬‬

‫‪ .3‬דוח מיוחד של רואה חשבון במתכונת של "חוות דעת" על הצהרת מנהל חברה בהתאם להוראת‬
‫מנכ"ל ‪.4.19‬‬

‫‪ .4‬דוח מיוחד של רואה חשבון במתכונת של "חוות דעת" על הצהרת מנהל חברה בהתאם להוראת‬
‫מנכ"ל ‪.4.31‬‬

‫‪18‬‬

‫דוגמה ד'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫נספח ‪ – 1‬נוהל ביקורת על דוחות ביצוע תקופתיים לפי הוראות מנכ"ל‪4.31 ,4.19 ,4.38 :‬‬

‫נוהל הביקורת על דוח הביצוע התקופתי לפי הוראת מנכ"ל ‪ 4.38‬ו‪ 4.19 -‬שסוכם בין לשכת רואי חשבון בישראל לבין הסוכנות כולל‬
‫את הנהלים הבאים‪:‬‬

‫על רואה החשבון לבקר את רישום האסמכתא המבססת בדוח הביצוע בהתאם לרישום ההוצאה בספרי הנהלת החשבונות של‬ ‫‪‬‬
‫החברה‪ .‬יובהר כי רואה החשבון נדרש לבדוק התאמת התאריך והסכום (לפני מע''מ) המופיע בחשבונית בדוח הביצוע‬
‫התקופתי לרישום בספרי הנהלת החשבונות ולא נדרש לבקר את נכונות פירוט הפעולה‪.‬‬

‫‪ ‬על רואה החשבון לבקר מדגם‪ 1‬של ‪ 210%‬מכלל המסמכים המדווחים בכל אחד מהסעיפים בדוח הביצוע התקופתי‪.‬‬

‫‪ ‬כאשר רואה החשבון מבצע ביקורת על דוח הביצוע התקופתי לפי הוראת מנכ"ל ‪ 4.38‬עליו לבקר גם את כל החשבוניות שסכומן‬
‫‪ 50,000‬ש"ח ומעלה לפני מע"מ (אסמכתאות אלה לא יכללו בהיקף המדגם)‪.‬‬

‫‪ ‬כאשר רואה החשבון מבצע ביקורת על דוח תקופתי לפי הוראת מנכ"ל ‪ 4.19‬עליו לבקר גם את כל החשבוניות שסכומן ‪10,000‬‬
‫ש"ח ומעלה לפני מע"מ (אסמכתאות אלה לא יכללו בהיקף המדגם)‪.‬‬

‫נוהל הביקורת על דוח הביצוע התקופתי לפי הוראת מנכ"ל ‪ 4.31‬שסוכם בין לשכת רואי חשבון בישראללבין הסוכנות כולל את הנוהל‬
‫הבא ‪:‬‬

‫‪ ‬על רואה החשבון לבקר את היקף השעות והשכר ברוטו החייב במס הכנסה בהתאם לתלוש שכר אחד בלבד ברבעון במדגם‪ 1‬של‬
‫‪ 210%‬מהעובדים המדווחים בדוח הביצוע התקופתי‪.‬‬

‫‪ .1‬יודגש שהמדגם נקבע על ידי רואה החשבון ולא על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‪ .2‬אם התוצאה קטנה מ‪ 1-‬יש לבצע לפחות בדיקת אסמכתא אחת‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫דוגמה ד'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫נספח ‪ – 2‬דוח מיוחד של רואה חשבון במתכונת של "חוות דעת" על הצהרת מנהל חברה בדבר דוח ביצוע‬
‫תקופתי המוגש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים על פי הוראת מנכ"ל ‪4.38‬‬

‫(המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החשבון)‬

‫תאריך _____________‬ ‫לכבוד הנהלת חברת _______________‬

‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬

‫הנדון‪ :‬דוח מיוחד של רואה חשבון המבקר על הצהרת מנהל החברה בדבר דוח ביצוע תקופתי המוגש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים‬
‫(להלן ‪" -‬הסוכנות") במסגרת תכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו על פי הוראת מנכ"ל ‪ 4.38‬לתקופה מ ____________‬

‫עד _______________‬

‫לבקשתכם‪ ,‬וכרואי החשבון של חברתכם ביקרנו את הנתונים החשבונאיים המפורטים בהצהרת מנהל החברה בדבר דוח ביצוע תקופתי (להלן ‪-‬‬
‫"ההצהרה")‪ ,‬המוגשת במסגרת תכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו על פי הוראת מנכ"ל ‪ 4.38‬לתקופה‬

‫מ עד שבנדון‪ ,‬המצורפת והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד‪ .‬הצהרה זו הינה באחריות הנהלת החברה‪ .‬אחריותנו היא‬
‫לחוות דעה על הנתונים החשבונאים בהצהרה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬

‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל ביקורת שגובש לנושא על ידי לשכת רואי חשבון בישראל והסוכנות (להלן – "הנוהל")‪ .‬על פי הנוהל‪ ,‬נדרש‬
‫מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה על בסיס הנוהל האמור במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים החשבונאים בהצהרה הנ"ל‬

‫הצגה מוטעית מהותית‪.‬‬

‫לדעתנו‪ ,‬הנתונים החשבונאים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם לספרי החשבונות של החברה את האמור‬
‫בהם לתקופה המדווחת‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫רואי חשבון‬

‫* נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל במאי ‪.2018‬‬

‫‪20‬‬

‫דוגמה ד'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫נספח ‪ – 3‬דוח מיוחד של רואה חשבון במתכונת של "חוות דעת" על הצהרת מנהל חברה בדבר דוח ביצוע‬
‫תקופתי המוגש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים על פי הוראת מנכ"ל ‪4.19‬‬

‫(המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החשבון)‬

‫תאריך _____________‬ ‫לכבוד הנהלת חברת _______________‬

‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬

‫הנדון‪ :‬דוח מיוחד של רואה חשבון המבקר על הצהרת מנהל החברה בדבר דוח ביצוע תקופתי המוגש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים‬
‫(להלן – "הסוכנות") במסגרת תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב על פי הוראת מנכ"ל ‪ 4.19‬לתקופה מ ____________‬
‫עד _______________‬

‫לבקשתכם‪ ,‬וכרואי החשבון של חברתכם ביקרנו את הנתונים החשבונאיים המפורטים בהצהרת מנהל החברה בדבר דוח ביצוע תקופתי (להלן ‪-‬‬
‫"ההצהרה")‪ ,‬המוגשת במסגרת תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב על פי הוראת מנכ"ל ‪ 4.19‬לתקופה מ _______ עד ______ שבנדון‪,‬‬

‫המצורפת והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד‪ .‬הצהרה זו הינה באחריות הנהלת החברה‪ .‬אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים החשבונאים‬
‫בהצהרה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬

‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל ביקורת שגובש לנושא על ידי לשכת רואי חשבון בישראל והסוכנות (להלן – "הנוהל")‪ .‬על פי הנוהל‪ ,‬נדרש‬
‫מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה על בסיס הנוהל האמור במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים החשבונאים בהצהרה הנ"ל‬

‫הצגה מוטעית מהותית‪.‬‬

‫לדעתנו‪ ,‬הנתונים החשבונאים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם לספרי החשבונות של החברה את האמור‬
‫בהם לתקופה המדווחת‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫רואי חשבון‬

‫* נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל במאי ‪.2018‬‬

‫‪21‬‬

‫דוגמה ד'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫נספח ‪ – 4‬דוח מיוחד של רואה חשבון במתכונת של "חוות דעת" על הצהרת מנהל חברה בדבר דוח ביצוע‬
‫תקופתי המוגש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים על פי הוראת מנכ"ל ‪4.31‬‬

‫(המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החשבון)‬

‫תאריך _____________‬ ‫לכבוד הנהלת חברת _______________‬

‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬

‫הנדון‪ :‬דוח מיוחד של רואה חשבון המבקר על הצהרת מנהל החברה בדבר דוח ביצוע תקופתי המוגש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים‬
‫(להלן – "הסוכנות") במסגרת תכנית לסיוע לעסקים חברתיים על פי הוראת מנכ"ל ‪ 4.31‬לתקופה מ ____________‬
‫עד _______________‬

‫לבקשתכם‪ ,‬וכרואי החשבון של חברתכם ביקרנו את הנתונים החשבונאיים המפורטים בהצהרת מנהל החברה בדבר דוח ביצוע תקופתי (להלן ‪-‬‬
‫"ההצהרה")‪ ,‬המוגשת במסגרת תכנית הסיוע לעסקים חברתיים על פי הוראת מנכ"ל ‪ 4.31‬לתקופה מ _______ עד ______ שבנדון‪ ,‬המצורפת‬

‫והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד‪ .‬הצהרה זו הינה באחריות הנהלת החברה‪ .‬אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים החשבונאים בהצהרה‬
‫בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬

‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל ביקורת שגובש לנושא על ידי לשכת רואי חשבון בישראל והסוכנות (להלן – "הנוהל")‪ .‬על פי הנוהל‪ ,‬נדרש‬
‫מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה על בסיס הנוהל האמור במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים החשבונאים בהצהרה הנ"ל‬

‫הצגה מוטעית מהותית‪.‬‬

‫לדעתנו‪ ,‬הנתונים החשבונאים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם לספרי החשבונות של החברה את האמור‬
‫בהם לתקופה המדווחת‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫רואי חשבון‬

‫* נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל במאי ‪.2018‬‬

‫‪22‬‬

‫דוגמה ה'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫* נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים‬
‫ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בפברואר ‪.2018‬‬

‫‪23‬‬

‫דוגמה ו'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫‪1926/43351‬‬ ‫לכבוד‪ ,‬כב' השופט מירון שורץ‬ ‫לכבוד‪ ,‬כב' השופט יגאל פליטמן‬
‫ו' ניסן‪ ,‬תשע"ח‬ ‫נשיא בית דין האזורי לעבודה נצרת‬ ‫נשיא בית הדין הארצי לעבודה‬
‫‪ 22‬מרץ‪2018 ,‬‬ ‫היכל המשפט החדש ככר קרית יצחק רבין‬ ‫קרן היסוד ‪20‬‬
‫ירושלים ‪9214906‬‬
‫נצרת עלית ‪1776602‬‬

‫ג‪.‬נ‪,.‬‬

‫הנדון‪ :‬אישור רו"ח בדבר העדר העסקת עובדים והעדר חבות בפיצויים לעובדים שהעסקתם הסתיימה‬

‫בהמשך לתשובתכם למכתבנו מיום ‪ 13‬נובמבר ‪ 2017,‬בנושא אישור רו"ח בטופס ‪-2‬א‪ 17-‬של בית הדין האזורי לעבודה‪,‬‬
‫ולשיחת הטלפון של אורי מורד יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון עם מלכה צדקה הכנו‬

‫עבורכם נוסח דוח מיוחד של רואה חשבון‪ ,‬אשר עונה על צורכי בית הדין לעבודה וכמו כן גם עומד בכללים המקצועיים‬
‫החלים על רואי החשבון‪.‬‬

‫לשאלות והבהרות‪ ,‬ניתן ליצור קשר עם הסגל המקצועי בלשכת רואי חשבון בישראל‪ ,‬בטלפון ‪ 03-5116668‬ונשמח לסייע‬
‫לכם‪.‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬

‫אורי מורד‪ ,‬רו"ח‬ ‫אריאל פטל‪ ,‬רו"ח‬
‫יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי‬ ‫מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי‬
‫חוות דעת מיוחדים ואישורי‬
‫חוות דעת מיוחדים ואישורי‬
‫רואי חשבון‬ ‫רואי חשבון‬

‫נספחים‪:‬‬
‫נספח ‪ – 1‬הצהרת מעסיק על העדר העסקת עובדים והעדר חבות בפיצויים לעובדים שהעסקתם הסתיימה‪.‬‬
‫נספח ‪ – 2‬דוח מיוחד של רואה חשבון על הצהרת מעסיק בדבר העדר העסקת עובדים והעדר חבות בפיצויים לעובדים‬

‫שהעסקתם הסתיימה‪.‬‬
‫העתק‪:‬‬

‫אריאל פטל‪ ,‬רו"ח‪ ,‬נשיא לשכת רואי חשבון בישראל‪.‬‬
‫אמי פלמור‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מנכ"לית משרד המשפטים‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫דוגמה ו'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬
‫‪25‬‬

‫דוגמה ו'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫* נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל באפריל ‪.2018‬‬

‫‪26‬‬

‫דוגמה ו'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫‪27‬‬

‫דוגמה ז'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫‪28‬‬

‫דוגמה ח'‬ ‫דוחות מיוחדים של רואי חשבון‬
‫תקן ביקורת (ישראל) ‪905‬‬

‫‪29‬‬

‫אז מה נעשה באופן שוטף בלשכה‬
‫בתחום דוחות מיוחדים?‬

‫‪ .1‬חמישה רואי חשבון עסוקים לילות כימים לטיפול רוחבי ופרטני בדוחות מיוחדים‪,‬‬
‫כולל שיחות יומיומיות אסרטיביות עם הגורמים הרלוונטיים > מכתבים > מעקב אחר התכתבויות;‬

‫‪ .2‬המלצה לרואי חשבון להימנע מחתימה על דוחות מיוחדים שאינם מאושרים על ידי הלשכה;‬
‫‪ .3‬דיונים משפטיים עם היועץ המשפטי החדש של הלשכה באשר לדרך הטיפול המשפטית מול בנקים‬

‫ותאגידים במכרזים;‬
‫‪ .4‬ניסיון לרתום ללא הפסק את הפיקוח על הבנקים נגד בנקים ואת מועצת רואי חשבון כנגד תאגידים‬

‫ונגד רואי חשבון סוררים;‬
‫‪ .5‬בחינת האפשרות להגשת תביעות משפטיות נגד רשויות ותאגידים‪.‬‬

‫נזכור גם שלרועץ‪ :‬ממשלה משותקת > ביטולי פגישות יזומים עם נציגי משרדי הממשלה‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫מילה אחרונה‪...‬‬
‫אתיקה בתחום המס‬
‫סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬ותשובת רואה החשבון לסירוב בעל מניות לכלול בדוח הכנסות‬
‫כללי אתיקה מקצועית לרואה חשבון בפרקטיקה במיסים (‪)1991‬‬

‫‪ .11‬על רואה חשבון להימנע מלהיות קשור בכל דוח או הודעה שנמסרו לרשויות המס אם יש לו יסוד להאמין‬
‫כי הדוח או ההודעה (חלופי)‬

‫א‪ .‬כוללים הצהרה כוזבת או מטעה‪ ,‬או‬
‫ב‪ .‬כוללים הצהרה או מידע שברור על פניהם שסופקו ע"י הלקוח ללא ידיעה של ממש‪ ,‬או‬

‫ג‪ .‬משמיטים מידע מהותי‪ ,‬כשהשמטה זו עלולה להטעות את רשויות המס‪.‬‬
‫‪ .12‬נודע לרואה חשבון על טעות שנפלה בדוח המס‪ ...‬עליו לדרוש תיקון‪...‬‬
‫אם הלקוח מסרב לדווח לרשויות המס על הטעות ‪:‬‬

‫א‪ .‬יודיע רואה החשבון ללקוחו כי אין הוא יכול יותר לפעול בשמו בקשר לאותו דוח‪ ,‬או בקשר למידע‬
‫האחר המתייחס לאותו דוח אשר הוגש לרשויות‪.‬‬

‫ב‪ .‬ישקול רואה החשבון אם המשך הקשר עם הלקוח‪ ,‬בכל תחום‪ ,‬תואם את אחריותו המקצועית‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫נמשיך לשרתכם נאמנה‬
‫תודה על ההקשבה!‬

‫‪32‬‬


Click to View FlipBook Version