The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน(ฉบับสมบูรณ์)ment1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ภูมิ พระรักษา, 2022-07-10 04:51:36

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน(ฉบับสมบูรณ์)ment1

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน(ฉบับสมบูรณ์)ment1

1

แนวทางการจัดทาแผนชน้ั เรียนเต็มรูป
ระยะ 5 ปี (ปีการศกึ ษา 2565 – 2569)
และแผนชั้นเรียนรายปขี องสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน

สานกั นโยบายและแผนการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐานพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กาหนดให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน
และมีพันธกิจในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้าให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม โดยในแต่ละปีการศึกษาได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และ ความสนใจ
ของแตล่ ะบคุ คล

การจัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียน
รายปีของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสาคัญที่ทาให้ทราบว่า
สถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนช้ันใด และมีจานวนห้องเรียนเท่าใดในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแผน
ในการรับนักเรียนและกาหนดเป้าหมายจานวนนักเรียนรายปี อีกทั้งแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะเป็นแนวทาง
ในการกาหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ๆ
และทาให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีอาคารเรียน อาคารประกอบเท่าใด เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบ
ในการจัดต้ังงบประมาณเกี่ยวกับอาคารเรียน และอาคารประกอบดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลสาหรับ
การขอขยายชน้ั เรียนในสถานศึกษาขัน้ พ้ืนฐานด้วย

ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือการจัดทาแผนชัน้ เรียน
เต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ใช้ในการดาเนินการจดั ทาแผนช้ันเรียนให้เปน็ ไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

สานักนโยบายและแผนการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน

มิถนุ ายน 2565สารบัญ

บทนา....................................................................................................................................................1
▪ รปู แบบของแผนชั้นเรยี น....................................................................................................2
▪ ความสาคญั ของการจัดทาแผนชน้ั เรียน..............................................................................2
▪ หลกั เกณฑ์การจัดทาแผนช้ันเรยี น......................................................................................4

แนวทางการจดั ทาแผนชั้นเรยี นเต็มรูป............................................................….……………………………..๖
▪ องค์ประกอบในการจัดทาแผนชน้ั เรียนเตม็ รูป...................................................................๖
▪ ขนาดและรูปแบบของแผนชัน้ เรียนเตม็ รปู .........................................................................๗
▪ บทบาทของสถานศึกษาและสานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษา.................................................๘
▪ ขั้นตอนการจัดทาแผนชัน้ เรยี นเต็มรูป................................................................................๙
▪ แผนภมู กิ ารจดั ทาแผนชน้ั เรียนเต็มรูป...............................................................................๑๓

แนวทางการจัดทาแผนช้ันเรียนรายปี.........................…………………………………………………………………1๔
▪ องค์ประกอบในการจดั ทาแผนชั้นเรยี นรายป.ี ...................................................................1๔
▪ บทบาทของสานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาและสถานศึกษา................................................1๕
▪ ขั้นตอนการจัดทาแผนช้นั เรยี นรายป.ี ................................................................................1๖
▪ แผนภูมิการจดั ทาแผนชั้นเรียนรายป.ี ................................................................................1๙

คมู่ อื การใช้งานระบบจดั เก็บข้อมลู แผนชั้นเรียนเตม็ รปู และแผนชนั้ เรียนรายปีของสถานศึกษา.............๒๐

ภาคผนวก............................................................................................................................................4๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกั รไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กาหนดให้รฐั ต้อดาเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รฐั ต้องดาเนินการให้เด็กเลก็ ไดร้ ับการดแู ลและพฒั นาก่อนเข้ารบั การศึกษา ตามวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสตปิ ัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีสวนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ดาเนินการกากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กาหนดให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้อง
เรียนครบทุกคน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเกณฑ์เด็กเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และจัดสรร
โอกาสทางการศกึ ษาให้กบั นักเรยี นทจ่ี บช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 6

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 29,583 โรง มีนักเรียนจานวนทั้งส้ิน 6,608,162 คน
(ขอ้ มลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) โดยในแต่ละปีจะมชี ่วงของการรบั นักเรยี น ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนในส่วนบทบาทของสถานศึกษา กาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนการรับนักเรียน
ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแผนชั้นเรียน แต่ปัจจุบันพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาแผนช้ันเรียน
ที่เป็นตัวบ่งช้ีให้ทราบถึงจานวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษา และจานวนนักเรียนทั้งหมดที่คาดคะเน
จากจานวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการขยายตัว
ของประชากรอย่างรวดเร็วในบริเวณชานเมือง เป็นที่นิยมในการเป็นท่ีอยู่อาศัยของประซากรส่วนใหญ่
และในขณะเดียวกันประชากรในสังคมเมืองมีอัตราการเกิดลดลง ดังนั้น จึงเล็งเห็นความสาคัญของการจัดทา
แผนชั้นเรียนท่ีมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
และภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด และเพื่อส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บงั คบั ท้งั เด็กปกติ เดก็ พิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผ้มู คี วามสามารถพเิ ศษ รวมทัง้ ผ้ทู ยี่ งั ไม่จบการศกึ ษาภาคบงั คบั
ได้เขา้ เรยี นการศกึ ษาภาคบังคบั อยา่ งทวั่ ถงึ ต่อไป

แนวทางการจดั ทาแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ ๕ ปี (ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

และแผนชั้นเรียนรายปขี องสถานศึกษา สงั กดั สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กาหนดให้รัฐ
ต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษา ตามวรรคหน่ึง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีสวนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบตา่ ง ๆ รวมทั้งส่งเสริมใหม้ ีการเรยี นรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดาเนินการกากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาตแิ ละเต็มตามศกั ยภาพ และพระราชบัญญัติการศกึ ษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 กาหนดให้เด็กทอี่ ยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องเรียนครบทุกคน และสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 1 และจัดสรรโอกาสทางการศึกษาใหก้ ับนกั เรยี นท่จี บชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 6

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 29,583 แห่ง มีนักเรียนจานวนท้ังสิ้น 6,608,162 คน
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564) ในแต่ละปีการศึกษา สถานศึกษาจะดาเนินการรับนักเรียน
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยกาหนดบทบาทให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผน
การรับนักเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์แผนช้ันเรียน แต่ปัจจุบันพบว่า สถานศึกษาจานวนมาก
ไม่มีการจัดทาแผนช้ันเรียนที่เป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึงจานวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษา และจานวน
นักเรียนทั้งหมดท่ีคาดคะเนจากจานวนนักเรียนท่ีจะเขา้ เรียนในแตล่ ะปีการศกึ ษา ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมมีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็วในบริเวณชานเมอื ง รวมถึงเป็นที่นิยมในการเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของประชากร และในขณะเดียวกันประชากรในสงั คมเมอื งมอี ัตราการเกิดลดลง ดงั นั้น การจัดทาแผนช้นั เรยี น
เต็มรูปและแผนช้ันเรียนรายปี จึงมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีการเปล่ียนแปลง และทรัพยากรที่มีอย่างจากัด โดยกรอบระยะเวลาของการจัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูป
อิงตามกรอบระยะเวลาการดาเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในช่วง 5 ปีท่ีสอง
(พ.ศ. 2565 – 2569)

รูปแบบของแผนชั้นเรยี น

แผนชัน้ เรียนแบง่ ออกเปน็ 2 รปู แบบ ดังน้ี
1. แผนช้ันเรียนเต็มรูป เป็นแผนท่ีแสดงถึงจานวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษา
ท่ีกาหนดในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ตามปกติอย่าง
มปี ระสทิ ธภิ าพ เกิดประสทิ ธผิ ล
ซ่ึงกรอบระยะเวลาของการจัดทาแผนช้นั เรียนเตม็ รูป ระยะ ๕ ปี (ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
อิงตามกรอบระยะเวลาการดาเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๗๙ ในช่วง ๕ ปีที่สอง
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
2. แผนชั้นเรียนรายปี เป็นแผนท่ีกาหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนช้ันใด
กี่หอ้ งเรยี นในแตล่ ะปีการศกึ ษา โดยท่ีสถานศึกษาสามารถจดั การเรียนการสอนไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

ความสาคัญของการจัดทาแผนช้ันเรยี น

แผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนช้ันเรียนรายปี มีความสาคัญต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา
และการบรหิ ารจดั การศึกษา ดงั นี้

1. แผนช้นั เรียนเต็มรูป
1.๑. ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนช้ันเรียนรายปี โดยในการจัดทาแผนชั้นเรียนรายปี

จะกาหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้พอเหมาะกับจานวนนักเรียนที่คาดวา่ จะเข้าเรียนในปนี ้ัน แต่ไม่ควรเกิน
แผนชั้นเรียนเต็มรปู

1.๒ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาท่ีเรียนเพ่ิม โดยแผนช้ันเรียนเต็มรูป
จะเป็นตัวกาหนดว่า ในพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา สามารถให้บริการกับนักเรียนตัวป้อนได้ทั้งหมดหรือไม่
ถ้ามนี ักเรยี นเกนิ จากที่สถานศกึ ษาจะสามารถรบั ไว้ได้ สามารถวางแผนหาวธิ ีการใหน้ ักเรียนไดม้ ีทเ่ี รียน

1.3 ใช้เปน็ ขอ้ มูลสาหรับการขอขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาขน้ั พื้นฐาน
1.๔ ใช้เป็นกรอบในการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนสาหรับอาคารเรียน
อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน โดยการกาหนดแผนช้ันเรียนเต็มรูป จะทาให้ทราบว่าสถานศึกษาควรจะมี
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสงิ่ กอ่ สร้างอน่ื ใด จานวนเท่าใด
1.5 ใชเ้ ปน็ กรอบในการจัดตั้ง จัดสรรงบเงินอุดหนุนรายหัว
1.6 ใช้เป็นหลักในการวางผังบริเวณสถานศึกษา โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะช่วยให้
การจดั วางผงั บรเิ วณให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ขี องสถานศกึ ษา
2. แผนช้ันเรียนรายปี
2.๑ ใช้เปน็ แผนในการรับนักเรยี นรายปี
2.๒ ใช้กาหนดเปา้ หมายจานวนนักเรยี นรายปี
2.๓ ใช้เป็นกรอบในการจัดตงั้ จดั สรรงบประมาณ

หลกั เกณฑ์การจดั ทาแผนชน้ั เรียน

การจดั ทาแผนช้นั เรียน ให้พจิ ารณาตามหลกั เกณฑ์ดงั นี้

1. กฎหมายท่เี ก่ียวขอ้ ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กาหนดให้รัฐต้อง

ดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ

อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และ

ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กาหนดให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์

การศึกษาภาคบังคับต้องเรียนครบทุกคน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา รวมท้ังต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ

กอ่ นเด็กเขา้ เรยี นในสถานศึกษาเป็นเวลาไมน่ อ้ ยกวา่ 1 ปี และจดั สรรโอกาสทางการศกึ ษาให้กบั นักเรียน

2. เกณฑ์การกาหนดจานวนนกั เรียนต่อหอ้ ง

ช้ันก่อนประถมศกึ ษา ห้องละไม่เกนิ 30 คน

ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 1 หอ้ งละไมเ่ กนิ 40 คน

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 หอ้ งละไมเ่ กิน 40 คน

ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หอ้ งละไม่เกนิ 40 คน

โดยการคิดจานวนห้องเรียน กรณีจานวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีเศษต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป

ใหค้ ิดเพ่ิมอีก 1 หอ้ ง
ท้ังน้ี ในการกาหนดจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้คานึงถึงปัจจัยท่ีจะทาให้จานวนนักเรียนเพิ่ม

หรือลดลง ดงั น้ี

1) อัตราการเกดิ ของประชากรทีล่ ดลง

2) จานวนนักเรียนต่อห้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของ

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน ในแต่ละปีการศกึ ษา
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) หรอื โรคอุบัติใหมอ่ ื่น ๆ
4) การขยายตัวของชมุ ชน

5) การเคลื่อนยา้ ยแรงงาน

6) สถานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

7) การแบ่งกลมุ่ สถานศกึ ษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8) การแบง่ เขตพืน้ ทบี่ ริการทีอ่ าจมกี ารทับซอ้ นกับสถานศึกษาอน่ื ในเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาเดียวกัน

9) เป้าหมายในการพฒั นาประเทศตามยุทธศาสตรช์ าติ 20 ปี และนโยบาย THAILAND 4.0

10) สถิติการรับนักเรียนยอ้ นหลัง 3 - 5 ปกี ารศกึ ษา

3. การควบคุมขนาดและการรบั นักเรยี น
กากับ ดูแล ขนาดและการรับนักเรียนของสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการเรียน

การสอนไดอ้ ย่างมคี ณุ ภาพ เกิดประสิทธิภาพและบรรลตุ ามเปา้ หมายการจัดการศกึ ษา
4. การจัดแผนช้นั เรยี นระดับมธั ยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศกึ ษาตอนปลาย
ควรจัดแผนช้ันเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ให้สอดคล้องกัน โดยคานึงถึงความต้องการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน และความพร้อมของ
สถานศกึ ษา รวมถงึ เพมิ่ โอกาสในการเลือกเรยี นสายอาชีพ

5. การจดั แผนชนั้ เรียนกรณหี ้องเรยี นพเิ ศษ
ห้องเรียนพิเศษ เช่น EP MEP และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ให้จัดแผนช้ันเรียนตามเกณฑ์

จานวนนักเรียนต่อห้องตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 โดยไม่ต้องคานึงถึงจานวนนักเรียนตามเกณฑ์ของห้องเรียนพิเศษ
ทีไ่ ดร้ ับอนมุ ตั ใิ ห้เปดิ เรยี น

6. การวิเคราะห์การจดั แผนชัน้ เรยี น
วิเคราะห์การจัดแผนชั้นเรียน ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้องได้เรียนครบทุกคน สาหรับช้ันอื่น ๆ ให้ใช้ช้ันเคล่ือนจากจานวนนักเรียนจริง
ในปกี ารศึกษาปจั จบุ นั

แนวทางการจดั ทาแผนช้นั เรยี นเต็มรปู

แผนชั้นเรียนเต็มรูป เป็นแผนที่แสดงถึงจานวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษาที่กาหนด
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิ ธิผล

ซึ่งกรอบระยะเวลาของการจัดทาแผนชน้ั เรยี นเต็มรปู ระยะ ๕ ปี (ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
อิงตามกรอบระยะเวลาการดาเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๗๙ ในช่วง ๕ ปีที่สอง
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

องค์ประกอบในการจดั ทาแผนช้ันเรยี นเตม็ รูป

ในการจัดทาแผนชัน้ เรียนเต็มรูป ให้คานึงถึงการส่งเสริมและการประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ใน
เกณฑ์การศกึ ษาภาคบังคับ ท้ังเด็กปกติ เดก็ พิการ ผ้ดู อ้ ยโอกาส และผ้มู คี วามสามารถพิเศษ รวมทง้ั ผทู้ ยี่ งั ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
ดังน้ี

1. เป้าหมายจานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา ที่คาดคะเนว่าจะมาเรียนต่อ
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้
ท่สี าคญั ทส่ี ดุ ท่ีใช้ในการกาหนดขนาดและรูปแบบของแผนช้นั เรยี นเตม็ รปู

๒. แผนชั้นเรียนรายปี ย้อนหลัง 3 ปกี ารศึกษา โดยใชข้ ้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC) ณ วันท่ี 10 มถิ ุนายนของทกุ ปี

๓. ขนาดพ้ืนท่ี จานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ และจานวนครูและบุคลากรทาง
การศกึ ษา

4. เกณฑ์การจัดอาคารเรียนตามเกณฑ์การขอจัดต้ังงบประมาณส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน โดยใช้เกณฑ์การขอจัดตั้งสาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษา หรอื สถานศกึ ษาในสังกดั สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา

5. คานึงถึงความต้องการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน ความพร้อมของสถานศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจากัด ประสิทธิภาพของการบริหารงาน และสภาพท่ีเอ้ือต่อการเข้า
เรียน โดยสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคมจะต้องเอื้อต่อการเดินทางมาเรียนของนักเรียน และใช้เวลาในการ
เดินทางไมน่ านเกนิ ไป

ท้ังนี้ ในการกาหนดจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้คานึงถึงปัจจัยที่จะทาให้จานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น
หรอื ลดลง ดังน้ี

1) อัตราการเกิดของประชากรทลี่ ดลง
2) จานวนนกั เรียนตอ่ ห้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบั การรบั นักเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ในแตล่ ะปีการศกึ ษา
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หรอื โรคอุบัตใิ หม่อน่ื ๆ
4) การขยายตัวของชมุ ชน
5) การเคล่ือนย้ายแรงงาน
6) สถานะทางเศรษฐกิจของผปู้ กครอง
7) การแบ่งกลมุ่ สถานศกึ ษาตามนโยบายการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา
8) การแบง่ เขตพน้ื ทบี่ รกิ ารท่ีอาจมกี ารทับซอ้ นกับสถานศกึ ษาอ่ืนในเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาเดียวกัน
9) เป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์ าติ 20 ปี และนโยบาย THAILAND 4.0
10) สถิตกิ ารรับนกั เรียนยอ้ นหลัง 3 - 5 ปีการศกึ ษา
ขนาดและรูปแบบของแผนช้นั เรียนเตม็ รูป
ขนาดและรูปแบบของแผนช้ันเรียนเต็มรูป จะแสดงในรูปของจานวนห้องเรียน โดยจานวน
ห้องของชัน้ เรยี นในแต่ละระดับ จะกาหนดให้มจี านวนห้องเทา่ กนั คอื
1. กรณที สี่ ถานศึกษาเปิดสอนระดับอนุบาลและระดับประถมศกึ ษา

เขยี นเปน็ รปู อ.๑-อ.๒-อ.3/ป.๑-ป.๒-ป.๓//ป.๔-ป.๕-ป.๖
เชน่ ห้องเรียน 1-๑-๑/๒-๒-๒//๒-๒-๒ (๑5 หอ้ ง)

นกั เรยี น 30-๓๐-๓๐/๘๐-๘๐-๘๐//๘๐-๘๐-๘๐ (๕7๐ คน)
2. กรณที ส่ี ถานศึกษาเปดิ สอนระดับอนุบาลถึงระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น

เขียนเปน็ รปู อ.๑-อ.๒-อ.3/ป.๑-ป.๒-ป.๓//ป.๔-ป.๕-ป.๖ ///ม.๑-ม.๒-ม.๓
เช่น หอ้ งเรียน 1-๑-๑/๒-๒-๒//๒-๒-๒///๒-๒-๒ (๒1 หอ้ ง)

นกั เรยี น 30-๓๐-๓๐/๘๐-๘๐-๘๐//๘๐-๘๐-๘๐///๘๐-๘๐-๘๐ (81๐ คน)

๗ ๘

3. กรณีที่สถานศึกษาเปดิ สอนระดบั อนบุ าลถึงระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย
เขียนเป็นรูป อ.๑-อ.๒-อ.3/ป.๑-ป.๒-ป.๓//ป.๔-ป.๕-ป.๖///ม.๑-ม.๒-ม.๓////

ม.๔-ม.๕-ม.๖
เชน่ ห้องเรยี น 1-๑-๑/๒-๒-๒//๒-๒-๒///๒-๒-๒////1-1-1 (๒4 ห้อง)
นักเรียน 30-๓๐-๓๐/๘๐-๘๐-๘๐// ๘๐-๘๐-๘๐///๘๐-๘๐-๘๐////

4๐-4๐-4๐ (93๐ คน)
4. กรณที ี่สถานศึกษาเปดิ สอนระดับประถมศกึ ษาและระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น
เขยี นเป็นรปู ป.๑-ป.๒-ป.๓//ป.๔-ป.๕-ป.๖/// ม.๑-ม.๒-ม.๓
เช่น หอ้ งเรียน ๒-๒-๒//๒-๒-๒///๒-๒-๒ (๑๘ ห้อง)
นกั เรยี น ๘๐-๘๐-๘๐//๘๐-๘๐-๘๐///๘๐-๘๐-๘๐ (๗๒๐ คน)
5. กรณที ี่สถานศกึ ษาเปดิ สอนเฉพาะระดบั ประถมศกึ ษา
เขยี นเปน็ รปู ป.๑-ป.๒-ป.๓//ป.๔-ป.๕-ป.๖
เชน่ ห้องเรียน ๒-๒-๒//๒-๒-๒ (๑๒ ห้อง)
นกั เรยี น ๘๐-๘๐-๘๐//๘๐-๘๐-๘๐ (๔๘๐ คน)
6. กรณที ่ีสถานศึกษาเปิดสอนท้งั ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้นและมัธยมศกึ ษาตอนปลาย
เขียนเปน็ รปู ม.๑-ม.๒-ม.๓/ม.๔-ม.๕-ม.๖
เช่น หอ้ งเรยี น ๘-๘-๘/๘-๘-๘ (๔๘ ห้อง)
นกั เรยี น ๓๒๐-๓๒๐-๓๒๐/๓๒๐-๓๒๐-๓๒๐ (๑,๙๒๐ คน)
7. กรณที ี่สถานศกึ ษาเปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
เขยี นเปน็ รปู ม.๑-ม.๒-ม.๓/-
เช่น ห้องเรียน ๔-๔-๔/- (๑๒ หอ้ ง)
นกั เรยี น ๑๖๐-๑๖๐-๑๖๐/- (๔๘๐ คน)
8. กรณีท่ีสถานศกึ ษาเปิดสอนเฉพาะระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย
เขียนเป็นรูป -/ม.๔-ม.๕-ม.๖
เช่น ห้องเรียน -/๑๒-๑๒-๑๒ (๓๖ ห้อง)
นกั เรยี น -/๔๘๐-๔๘๐-๔๘๐ (๑,๔๔๐ คน)

บทบาทของสถานศกึ ษาและสานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษา

1. บทบาทของสถานศกึ ษา
สถานศกึ ษามบี ทบาทการจดั ทาแผนชนั้ เรยี นเต็มรปู ดังน้ี
1.1 แต่งต้ัง “คณะกรรมการจัดทาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา” ประกอบด้วย

1) ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ 2) คณะกรรมการตามความเหมาะสมของสถานศึกษา
เป็นกรรมการ และ 3) รองผู้อานวยการสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบจัดทาแผนช้ันเรียนของสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือจัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ดังกล่าว
อาจเปน็ ชุดเดียวกันกับการจัดทาแผนชัน้ เรยี นรายปหี รือไม่ก็ได้

1.2 จัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาแผนชั้นเรียน และ
องค์ประกอบในการจัดทาแผนชัน้ เรยี นเตม็ รปู โดยใหด้ าเนินการจัดทาในปกี ารศึกษา 2565 เพียงครัง้ เดียว

๘ ๙

2. บทบาทของสานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา
สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษา มบี ทบาทในการจดั ทาแผนช้ันเรียนเต็มรูป ดังนี้
2.1 แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาแผนช้ันเรียนของสถานศึกษา” ประกอบด้วย

1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธานกรรมการ 2) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีรับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 3) ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน/สหวิทยาเขต
เป็นกรรมการ 4) ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการ 5) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา เป็นกรรมการ และ 6) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดทาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการตามท่ีกาหนดหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนช้ันเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ดังกล่าว
อาจเป็นชดุ เดียวกนั กบั การพิจารณาแผนชัน้ เรยี นรายปีหรอื ไมก่ ็ได้

2.2 กากับ ติดตาม ดูแล การจัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาในสังกัด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาแผนช้ันเรียน รวมถึงองค์ประกอบในการจัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ
สถานศกึ ษา

2.3 พจิ ารณาใหค้ วามเหน็ ชอบแผนชัน้ เรยี นเตม็ รปู ของสถานศึกษาเปน็ รายโรง
2.4 ประกาศแผนช้ันเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพจิ ารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ใหส้ ถานศึกษาในสังกัดทราบ

ข้นั ตอนจัดทาแผนช้ันเรียนเต็มรูป

1. สถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพ่ือจัดทา
แผนช้ันเรียนเตม็ รูปของสถานศกึ ษา

2. สถานศึกษาดาเนินการจัดทาแผนช้ันเรียนเต็มรูป ใน “ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียน
เต็มรูปและแผนชัน้ เรียนรายปีของสถานศึกษา” ดงั น้ี

2.1 กาหนดชั้นเรยี น ไดแ้ ก่
1) ช้ันกอ่ นประถมศกึ ษา
- อนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน

(เฉพาะสถานศึกษาทไี่ ด้รับอนมุ ตั ิ จากคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวัดเทา่ น้นั )
- อนุบาล 2 รบั เด็กอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นทีบ่ ริการเขา้ เรียน

2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษา
ช้นั กอ่ นประถมศึกษาท่ีอยใู่ นเขตพ้นื ทีบ่ ริการของโรงเรียน

3) ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ ๑ รับนักเรียนท่จี บชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ เรยี น
4) ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รับนักเรยี นทจ่ี บชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 เขา้ เรียน
2.2 กาหนดเป้าหมายจานวนนักเรียนในเขตพ้นื ที่บริการของสถานศกึ ษาทจ่ี ะเขา้ เรียน
ในระยะ ๕ ปี (ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดยมหี ลักการดังนี้
1) ชั้นก่อนประถมศึกษา กาหนดเป้าหมายจานวนนกั เรยี นในระดบั ชนั้ อนุบาล 1
หรืออนุบาล 2 ได้จากการจัดทาสามะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และ
การคาดคะเนจากนักเรียนระดับช้ันก่อนประถมศึกษาท่ีเคยรับย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
จดั เก็บข้อมลู นักเรยี นรายบคุ คล (DMC) ณ วนั ที่ 10 มิถุนายนของทุกปี

๙ ๑๐

2) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ กาหนดเป้าหมายจานวนนักเรียนได้จาก
“อนุบาล 3 (เดิม)” การจัดทาสามะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษา และ
การคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเคยรับย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากระบบจดั เกบ็ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วนั ท่ี 10 มถิ ุนายนของทกุ ปี

3) ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๑ กาหนดเปา้ หมายจานวนนักเรยี นไดจ้ าก “ป.6 เดิม”
(สาหรับโรงเรยี นขยายโอกาส) การสารวจประชากรวยั เรยี นระดบั ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 6 ทอ่ี ยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ
และ/หรือการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากระบบจดั เกบ็ ขอ้ มลู นักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วนั ที่ 10 มถิ ุนายนของทุกปี

4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กาหนดเป้าหมายจานวนนกั เรยี นได้จาก “ม.3 เดิม”
และการคาดคะเนจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บ
ขอ้ มลู นักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วนั ท่ี 10 มิถนุ ายนของทกุ ปี

2.3 กาหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูป ประกอบด้วยข้อมูล ดงั ต่อไปน้ี
1) พ้ืนท่ีบริการ (เขต / อาเภอ / ตาบล / แขวง) เป็นข้อมูลจากระบบจัดเก็บ

ข้อมลู นกั เรยี นรายบคุ คล (DMC)
2) พื้นท่ี (ไร่-งาน-ตารางวา) เป็นข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบคุ คล (DMC)

3) จานวนห้องเรียนในอาคารเรียน เป็นข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลส่ิงก่อสร้าง
(B-OBEC)

4) แผนช้ันเรียนรายปี ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา เป็นข้อมูลจากระบบจัดเก็บ
ขอ้ มลู นกั เรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันท่ี 10 มถิ ุนายนของทกุ ปี

5) เป้าหมายจานวนนักเรียนของแผนช้ันเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปกี ารศึกษา
2565-2569) คานวณจากจานวนนักเรียน และจานวนห้องเรียนสูงสุดของสถานศึกษาท่ีได้จากการกาหนด
เปา้ หมายจานวนนกั เรยี นในเขตพนื้ ท่ีบรกิ ารของสถานศกึ ษาที่จะเข้าเรียน ในขอ้ 2.2

๖) ขนาดและรูปแบบของแผนชน้ั เรยี นเต็มรปู
ขนาดของแผนช้ันเรียนเต็มรูป คานวณจากจานวนห้องเรียนรวมสูงสุดของ

สถานศึกษาที่กาหนดไว้ ในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) ส่วนรูปแบบของแผนช้ันเรียนเต็มรูป
จะแสดงในรูปของจานวนห้องเรียน โดยจานวนห้องของช้ันเรียนในแต่ละระดับ จะกาหนดให้มีจานวนห้อง
เท่ากนั

7) แผนช้ันเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) คาดคะเน
จากเป้าหมายจานวนนักเรียนในพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษาที่จะเข้าเรียน ระดับช้ันก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569)
สาหรับชั้นอ่ืนๆ ให้ใช้ช้ันเคลื่อนจากจานวนนักเรียนจริงในปีการศึกษาปัจจุบัน โดยจานวนห้องเรียนรวม
ในแตล่ ะปกี ารศกึ ษา จะไม่เกินขนาดของแผนชน้ั เรยี นเต็มรปู

๑๐ ๑๑

3. สถานศึกษาบันทึกและยืนยันแผนช้ันเรียนเต็มรูป เพ่ือรายงานสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

4. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลแผนช้ันเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา
เปน็ รายโรง และเสนอตอ่ คณะกรรมการพจิ ารณาแผนชัน้ เรียนของสถานศึกษา

5. คณะกรรมการพิจารณาแผนช้ันเรียนของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนช้ันเรียน
เต็มรูปของสถานศกึ ษารายโรง

6. สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยืนยันข้อมูลแผนช้ันเรียนเต็มรูปของสถานศึกษารายโรง
ในระบบจัดเก็บข้อมูลฯ เพ่ือรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐานทราบ

7. สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกาศแผนช้ันเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพจิ ารณาแผนชน้ั เรยี นของสถานศกึ ษา ให้สถานศกึ ษาในสงั กัดทราบ

ทั้งนี้ การจัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)
ให้ดาเนนิ การจดั ทาในปกี ารศกึ ษา 2565 เพยี งคร้งั เดยี ว

ตวั อยา่ ง การเกบ็ ขอ้ มลู แผนช้นั เรียนเตม็ รูป ระยะ 5 ปี (ปกี ารศึกษา 256

๑๐

65 – 2569)

๑๒

๑๓

๑๑

แผนภูมิการจัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูป

สถานศกึ ษา

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนชน้ั เรยี นของสถานศกึ ษา

จัดทาแผนชนั้ เรียนเตม็ รูป ใน “ระบบจัดเก็บขอ้ มูลแผนชั้นเรียนเต็มรปู และแผนช้ันเรยี นรายปีของสถานศกึ ษา” ดังน้ี ส่งกลบั ไปยัง
1. กาหนดชนั้ เรียน สถานศึกษา
2. กาหนดเป้าหมายจานวนนกั เรียนในเขตพื้นทบ่ี ริการของสถานศึกษาท่ีจะเข้าเรยี น ในระยะ ๕ ปี
(ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
3. กาหนดแผนชัน้ เรียนเต็มรปู ประกอบด้วยข้อมลู ดงั ตอ่ ไปน้ี
3.1) พ้นื ทีบ่ ริการ (เขต / อาเภอ / ตาบล / แขวง)
3.2) พื้นที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)
3.3) จานวนห้องเรยี นในอาคารเรยี น
3.4) แผนช้นั เรยี นรายปี ยอ้ นหลัง 3 ปกี ารศึกษา
3.5) เป้าหมายจานวนนกั เรียนของแผนชนั้ เรยี นเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปกี ารศึกษา 2565-2569)
3.๖) ขนาดและรปู แบบของแผนชัน้ เรยี นเต็มรูป
3.7) แผนชน้ั เรยี นเตม็ รูป ระยะ 5 ปี (ปกี ารศึกษา 2565-2569)
ท้งั น้ี การจดั ทาแผนชน้ั เรยี นเตม็ รูประยะ 5 ปี (ปกี ารศึกษา 2565 – 2569) ใหด้ าเนินการจัดทา

ในปีการศกึ ษา 2565 เพยี งคร้ังเดยี ว

บนั ทึกและยนื ยนั แผนชน้ั เรยี นเต็มรปู เพือ่ รายงานสานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา

สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษา ตรวจสอบขอ้ มูลแผนช้นั เรียนเตม็ รปู ของสถานศกึ ษาเปน็ รายโรง
และเสนอตอ่ คณะกรรมการพจิ ารณาแผนชน้ั เรยี นของสถานศกึ ษา

คณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรยี นของสถานศกึ ษา ไม่เห็นชอบ
ให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรยี นเต็มรูป
ของสถานศกึ ษารายโรง

เหน็ ชอบ

สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษา ยนื ยันข้อมลู แผนช้ันเรยี นเต็มรูปของสถานศึกษารายโรง
ในระบบจัดเก็บข้อมูลฯ เพอ่ื รายงานให้สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ ฐานทราบ

ประกาศแผนชนั้ เรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ตามที่ได้รบั ความเหน็ ชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาแผนช้ันเรียนของสถานศึกษา
ใหส้ ถานศกึ ษาในสงั กัดทราบ

๑๔

12

แนวทางการจัดทาแผนชัน้ เรียนรายปี

แผนช้ันเรียนรายปี เป็นแผนท่ีกาหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับ นักเรียนช้ันใดก่ีห้องเรียน
ในแตล่ ะปกี ารศกึ ษา โดยทสี่ ถานศกึ ษาสามารถจัดการเรยี นการสอนได้อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

องค์ประกอบในการจดั ทาแผนช้นั เรียนรายปี

ในการจัดทาแผนช้นั เรียนรายปี ใหค้ านึงถงึ การส่งเสรมิ และประกันโอกาสให้เด็กที่อย่ใู นเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ท้ังเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบ
การศกึ ษาภาคบังคบั ไดเ้ ข้าเรียนการศกึ ษาภาคบงั คบั อย่างท่วั ถึง และจะต้องคานงึ ถงึ องคป์ ระกอบ ดังนี้

๑. จานวนนักเรียนที่คาดคะเนว่าจะมาเรียนต่อระดับช้ันก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
ปีท่ี 1 มธั ยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตพ้นื ทีบ่ ริการ

๒. อัตราการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
และมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 ของสถานศกึ ษาในปกี ารศกึ ษาท่ผี ่านมา

๓. ขนาดพื้นที่ จานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ และจานวนครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

๔. แผนช้ันเรียนรายปไี ม่ควรเกนิ แผนชั้นเรยี นเตม็ รูป
5. คานึงถึงความต้องการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน ความพร้อมของสถานศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจากัด ประสิทธิภาพของการบริหารงาน และสภาพที่เอื้อต่อการเข้า
เรียน โดยสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคมจะต้องเอ้ือต่อการเดินทางมาเรียนของนักเรียน และใช้เวลาในการ
เดินทางไม่นานเกนิ ไป
ทั้งน้ี ในการกาหนดจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้คานึงถึงปัจจัยท่ีจะทาให้จานวนนักเรียนเพิม่ ขึ้น
หรอื ลดลง ดังน้ี
1) อัตราการเกดิ ของประชากรที่ลดลง
2) จานวนนักเรียนตอ่ ห้องตามนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กย่ี วกบั การรบั นกั เรยี นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน ในแตล่ ะปกี ารศึกษา
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หรือโรคอบุ ัติใหมอ่ นื่ ๆ
4) การขยายตวั ของชุมชน
5) การเคลื่อนย้ายแรงงาน
6) สถานะทางเศรษฐกิจของผ้ปู กครอง
7) การแบง่ กลมุ่ สถานศกึ ษาตามนโยบายการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
8) การแบง่ เขตพ้นื ที่บริการท่อี าจมีการทับซ้อนกับสถานศึกษาอืน่ ในเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาเดยี วกัน
9) เป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์ าติ 20 ปี และนโยบาย THAILAND 4.0
10) สถิติการรบั นักเรียนย้อนหลงั 3 - 5 ปกี ารศกึ ษา

๑๕

13

บทบาทของสถานศึกษาและสานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา

การจดั ทาแผนช้ันเรยี นรายปี จะต้องคานงึ ถึงพ้ืนทีบ่ รกิ ารของสถานศึกษา ประชากรในกลุ่ม
วัยเรยี นภายในเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษา และจะตอ้ งร่วมกนั วางแผนจดั ทาแผนชั้นเรยี นรายปี โดยใหด้ าเนินการดังนี้

1. บทบาทของสถานศกึ ษา
สถานศกึ ษา มีบทบาทในการจดั ทาแผนชนั้ เรยี นรายปี ดังนี้
1.1 แต่งตั้ง “คณะกรรมการจดั ทาแผนชัน้ เรียนของสถานศกึ ษา” ประกอบด้วย

1) ผ้อู านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ 2) คณะกรรมการตามความเหมาะสมของสถานศกึ ษา เป็น
กรรมการ และ 3) รองผอู้ านวยการสถานศึกษา/ครผู ู้รบั ผิดชอบจัดทาแผนชน้ั เรยี นของสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อจัดทาแผนชนั้ เรยี นรายปขี องสถานศกึ ษา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ดงั กลา่ ว อาจ
เปน็ ชดุ เดยี วกนั กบั การจัดทาแผนชน้ั เรยี นเตม็ รปู หรอื ไมก่ ไ็ ด้

1.2 จัดทาแผนชนั้ เรยี นรายปที กุ ระดบั ชนั้ ใหเ้ ป็นไปตามหลกั เกณฑ์การจัดทา
แผนชนั้ เรียน และองคป์ ระกอบในการจดั ทาแผนชัน้ เรียนรายปี โดยระดับช้ันก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
ปที ่ี ๑ มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๑ และมธั ยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นเป้าหมายจานวนนักเรยี นในพ้นื ทบี่ รกิ ารของสถานศึกษาท่ี
จะเข้าเรยี น สาหรับช้นั อื่นๆ ให้ใช้ช้ันเคลอื่ นจากจานวนนักเรยี นจรงิ ในปกี ารศกึ ษาปัจจุบัน ซงึ่ จานวนหอ้ งเรียน
รวมท้งั หมดของแผนช้นั เรียนรายปไี มค่ วรเกินแผนชน้ั เรยี นเต็มรูป

ท้ังน้ี การจัดทาแผนช้ันเรียนรายปี ให้ดาเนินการจัดทา ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทกุ ปี

2. บทบาทของสานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษา
สานักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษา มบี ทบาทในการจัดทาแผนชัน้ เรียนรายปี ดังน้ี
2.1 แต่งต้ัง “คณะกรรมการพิจารณาแผนช้ันเรียนของสถานศึกษา” ประกอบด้วย

1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ 2) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 3) ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน/สหวิทยาเขต
เป็นกรรมการ 4) ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการ 5) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา เป็นกรรมการ และ 6) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดทาแผนช้ันเรียนของสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการตามท่ีกาหนดหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนช้ันเรียนรายปีของสถานศึกษา ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว
อาจเปน็ ชุดเดยี วกันกบั การพจิ ารณาแผนชน้ั เรียนเต็มรูปหรือไมก่ ็ได้

2.2 กากับ ติดตาม ดูแล การจัดทาแผนช้ันเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัด
ให้เป็นไปตามหลกั เกณฑก์ ารจดั ทาแผนชัน้ เรยี น และองคป์ ระกอบในการจัดทาแผนช้ันเรยี นรายปี

2.3 พิจารณาใหค้ วามเหน็ ชอบแผนช้นั เรยี นรายปขี องสถานศึกษาเป็นรายโรง
2.4 รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในเดือน
ธันวาคมของทกุ ปี
2.5 ประกาศแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพจิ ารณาแผนชนั้ เรียนของสถานศกึ ษา

๑๖

14

ขั้นตอนจัดทาแผนช้นั เรียนรายปี

1. สถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อจัดทา
แผนชั้นเรยี นรายปขี องสถานศึกษา

2. สถานศึกษาดาเนินการจัดทาแผนช้ันเรียนรายปี ใน “ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนช้ันเรียน
เต็มรูปและแผนชัน้ เรียนรายปีของสถานศึกษา” โดยใชข้ ้อมูลจากแผนชัน้ เรยี นเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปกี ารศึกษา
2565 – 2569) เป็นฐานข้อมูล ดังน้ี

2.1 กาหนดช้ันเรยี น ไดแ้ ก่
1) ช้นั ก่อนประถมศกึ ษา
- อนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน

(เฉพาะสถานศกึ ษาทีไ่ ดร้ บั อนมุ ตั ิ จากคณะกรรมการศกึ ษาธกิ ารจังหวดั เท่านน้ั )
- อนบุ าล 2 รบั เด็กอายุ 4 ปีบริบรู ณ์ ในเขตพ้นื ที่บริการเข้าเรยี น

2) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษา
ชั้นกอ่ นประถมศึกษาที่อย่ใู นเขตพน้ื ทบ่ี รกิ ารของโรงเรยี น

3) ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๑ รับนักเรยี นท่ีจบช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 6 เข้าเรยี น
4) ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๔ รบั นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 เขา้ เรียน
2.2 กาหนดเป้าหมายจานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาท่ีจะเข้าเรียน
โดยมีหลักการดังนี้
1) ชน้ั กอ่ นประถมศึกษา กาหนดเป้าหมายจานวนนักเรียนในระดับช้นั อนุบาล 1
หรืออนุบาล 2 ได้จากการจัดทาสามะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษา และ
การคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศกึ ษาทเี่ คยรับย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใชข้ ้อมูลจากระบบ
จดั เก็บขอ้ มูลนกั เรียนรายบคุ คล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทกุ ปี
2) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ กาหนดเป้าหมายจานวนนักเรียนได้จาก
“อนุบาล 3 (เดิม)” การจัดทาสามะโนประชากรของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา และ
การคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเคยรับย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากระบบจัดเก็บข้อมลู นักเรียนรายบคุ คล (DMC) ณ วันที่ 10 มถิ นุ ายนของทกุ ปี
3) ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี ๑ กาหนดเปา้ หมายจานวนนกั เรียนไดจ้ าก “ป.6 เดิม”
(สาหรบั โรงเรียนขยายโอกาส) การสารวจประชากรวยั เรยี นระดับชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 6 ที่อยใู่ นเขตพน้ื ทีบ่ รกิ าร
และ/หรือการคาดคะเนจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูล
จากระบบจัดเก็บข้อมลู นกั เรียนรายบคุ คล (DMC) ณ วันที่ 10 มถิ ุนายนของทกุ ปี
4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กาหนดเป้าหมายจานวนนกั เรียนได้จาก “ม.3 เดิม”
และการคาดคะเนจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนกั เรยี นรายบคุ คล (DMC) ณ วนั ที่ 10 มถิ ุนายนของทุกปี
2.3 กาหนดแผนชั้นเรียนรายปีทุกระดับช้ัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทา
แผนช้ันเรียน และองค์ประกอบในการจัดทาแผนชั้นเรียนรายปี โดยระดับช้ันก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เป็นจานวนนักเรียนที่ได้จากการคาดคะเน “เป้าหมายจานวนนักเรียน
ในพื้นท่ีบริการของสถานศึกษาท่ีจะเข้าเรียน” สาหรับระดับช้ันอื่นๆ ให้ใช้ช้ันเคลื่อนจากจานวนนักเรียนจริงในปี

15 ๑๗

การศกึ ษาปจั จบุ ัน ซ่งึ จานวนห้องเรียนรวมท้ังหมดของแผนช้นั เรียนรายปไี มค่ วรเกนิ แผนช้ันเรียนเตม็ รูป
ท้ังนี้ การจัดทาแผนชัน้ เรียนรายปี ใหด้ าเนินการจดั ทาภายในเดอื นพฤศจิกายนของทกุ ปี

3. สถานศึกษาบันทึกและยืนยันแผนช้ันเรียนรายปี เพ่ือรายงานสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
เป็นรายโรง และเสนอตอ่ คณะกรรมการพจิ ารณาแผนชนั้ เรียนของสถานศกึ ษา

5. คณะกรรมการพิจารณาแผนช้ันเรียนของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนช้ันเรียน
รายปขี องสถานศกึ ษารายโรง

6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยืนยันข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษารายโรง
ในระบบจัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ ภายในเดือน
ธนั วาคมของทกุ ปี

7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศแผนช้ันเรียนรายปีของสถานศึกษา ตามที่ได้รับ
ความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศกึ ษา ใหส้ ถานศกึ ษาในสังกดั ทราบ

ตวั อย่าง การเกบ็ ขอ้ มูลแผนชั้นเรยี นรายปขี องสถานศกึ ษา

16

๑๘

๑๙

17

แผนภูมิขนั้ ตอนจัดทาแผนชนั้ เรียนรายปี

สถานศกึ ษา

แตง่ ต้งั คณะกรรมการจัดทาแผนช้ันเรยี นของสถานศึกษา

จดั ทาแผนชน้ั เรียนรายปี ใน “ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชัน้ เรียนเต็มรปู และแผนช้ันเรียนรายปขี องสถานศกึ ษา” โดย
ใช้ข้อมูลจากแผนชัน้ เรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) เปน็ ฐานข้อมลู ดงั นี้

1. กาหนดช้ันเรียน
2. กาหนดเปา้ หมายจานวนนกั เรียนในเขตพื้นทบ่ี ริการของสถานศกึ ษาทีจ่ ะเขา้ เรียน
3. กาหนดแผนชั้นเรียนรายปีทุกระดับชั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาแผนช้ันเรียน และ
องค์ประกอบในการจัดทาแผนช้ันเรียนรายปี โดยระดับช้ันก่อนประถมศกึ ษา ประถมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นจานวนนักเรียนที่ได้จากการคาดคะเน “เป้าหมายจานวนนักเรียนในพื้นท่ีบริการของ
สถานศึกษาท่ีจะเข้าเรียน” สาหรับระดับช้ันอ่ืน ๆ ให้ใช้ชั้นเคลื่อนจากจานวนนักเรียนจริงในปีการศึกษาปัจจุบัน
ซึ่งจานวนห้องเรยี นรวมทง้ั หมดของแผนชน้ั เรียนรายปีไม่ควรเกนิ แผนชนั้ เรียนเต็มรปู
ทง้ั น้ี การจัดทาแผนชนั้ เรียนรายปี ให้ดาเนินการจดั ทา ภายในเดอื นพฤศจกิ ายนของทุกปี

บันทึกและยนื ยนั แผนชั้นเรียนรายปี เพอ่ื รายงานสานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษา สง่ กลับไปยัง
สถานศึกษา
สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา ตรวจสอบข้อมูลแผนชั้นเรยี นรายปีของสถานศึกษาเป็นรายโรง
และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรยี นของสถานศกึ ษา

คณะกรรมการพิจารณาแผนช้นั เรียนของสถานศึกษา ไมเ่ หน็ ชอบ
ให้ความเหน็ ชอบแผนชัน้ เรียนรายปี
ของสถานศกึ ษารายโรง

เห็นชอบ

สานักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษา ยืนยันข้อมลู แผนชั้นเรยี นรายปขี องสถานศกึ ษารายโรง
ในระบบจดั เก็บข้อมลู ฯ เพ่ือรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ

ภายในเดอื นธันวาคมของทกุ ปี

ประกาศแผนชน้ั เรียนรายปขี องสถานศกึ ษา ตามท่ีไดร้ ับความเหน็ ชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาแผนช้ันเรียนของสถานศกึ ษา
ให้สถานศึกษาในสงั กัดทราบ

18

ค่มู อื การใช้งาน
ระบบจัดเก็บขอ้ มูลแผนช้นั เรยี นเตม็ รูป
และแผนชน้ั เรียนรายปีของสถานศึกษา

๒๑

19

สารบญั

แผนผงั การใชง้ านระบบ 2๒
การเขา้ สู่หนา้ ระบบ
2๓

การใชง้ านระบบ : ระดบั สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา 2๔

➢ การลงทะเบียน 2๕

➢ การเข้าใช้งาน / สถานะการใช้งานระบบ 2๗
➢ การจัดการผใู้ ชใ้ นระบบ (User)
2๘

➢ การตรวจสอบข้อมลู / รายงาน และแก้ไขขอ้ มูลให้สถานศกึ ษา 2๘
➢ การยนื ยนั ขอ้ มลู / การยกเลกิ การยืนยนั ข้อมูล
๓๐
➢ การรบั รองแผนช้ันเรยี น (เมอื่ แผนชน้ั เรียนผ่านความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการฯแลว้ ) ๓๐

การใช้งานระบบ : ระดบั สถานศกึ ษา ๓๑
➢ การลงทะเบยี น
➢ การเข้าใชง้ าน / สถานะการยนื ยนั ข้อมูล 3๒
3๔
การจดั ทาแผนชน้ั เรยี นเต็มรปู 3๕
➢ การกาหนดช้ันเรยี น
➢ การกาหนดเป้าหมายจานวนนกั เรียนในพน้ื ทบี่ รกิ ารท่จี ะเข้าเรยี น 3๖
➢ การกาหนดแผนชั้นเรียนเตม็ รูป 3๘
38
การจดั ทาแผนชั้นเรยี นรายปี ๔๐
➢ การกาหนดแผนชั้นเรียนรายปี
๔๑

๒๒

20

แผนผงั การใชง้ านระบบจัดเกบ็ ข้อมลู แผนชัน้ เรียนเต็มรูป
และแผนชน้ั เรยี นรายปขี องสถานศึกษา

สพท. สถานศึกษา

ลงทะเบยี น ลงทะเบยี น

เขา้ ใชง้ านระบบ จดั การผใู้ ชง้ านระบบ
อนุมตั ิ / ไมอ่ นุมัติ / ลบ

เข้าใช้งานระบบ

จดั ทาแผนช้นั เรียนเตม็ รูป จดั ทาแผนช้นั เรียนรายปี
กาหนดแผนช้ันเรียนรายปี
กาหนดช้นั เรียน บนั ทึกและยืนยันข้อมลู

ตรวจสอบข้อมลู / รายงาน กาหนดเป้าหมายจานวนนกั เรียน
ยืนยนั ขอ้ มลู ในพืน้ ที่บริการท่ีจะเขา้ เรยี น
จดั ทาแผนชน้ั เรยี นเตม็ รูป
รับรองแผนชนั้ เรียนรายโรง ประมวลผลและยืนยนั ข้อมลู

สพฐ. หมายเหตุ
- แผนชั้นเรียนเต็มรปู ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) ใหด้ าเนินการ
จดั ทาในปกี ารศึกษา 2565 เพยี งครง้ั เดยี ว
- แผนชนั้ เรยี นรายปี ให้ดาเนินการจดั ทาภายในเดือนพฤศจกิ ายนของทุกปี

๒๓

21

การเขา้ ส่หู นา้ ระบบ

เขา้ เวบ็ ไซต์ http://203.159.250.66/plan_stu/login.php

22

การใช้งานระบบ
ระดบั สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษา

๒๕

23

การลงทะเบียน

** กาหนดให้ลงทะเบยี นได้ สพท. ละไมเ่ กิน 2 User
1. กดป่มุ “ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ เขตพน้ื ท่กี ารศึกษา”

2. เลือก ชื่อ สพท. ทที่ า่ นสังกัด และกดปุ่มลงทะเบียนที่ไอคอน

๒๖

24

3. กรอกขอ้ มลู ของทา่ นให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ลงทะเบยี น”

4. เม่ือบนั ทึกขอ้ มลู ในระบบแล้ว โปรดรอเจา้ หน้าท่ี สพฐ. อนมุ ัติผใู้ ช้ในระบบ

25 ๒๗

การเขา้ ใช้งาน / สถานะการใชง้ านระบบ

1. กรอก Username และ Password ซ่ึงเป็นเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลกั เพ่อื เข้าสูร่ ะบบ

2. สถานะการใช้งานระบบ
โดย สพท. สามารถตรวจสอบการลงทะเบยี นเข้าใชง้ านระบบของเจ้าหนา้ ทสี่ ถานศึกษา
ได้ทเี่ มนู “ผใู้ ชง้ าน (รออนุมตั )ิ ”

๒๘

26

การจดั การผู้ใช้ในระบบ (User)

1. หากตอ้ งการ อนมุ ัติ / ไมอ่ นุมตั ิ ผู้ใชง้ าน (User) ใหก้ ดปุม่ เครอื่ งหมายถูก “ ✓ ”
2. หากต้องการ ลบ ผูใ้ ช้งาน (User) ใหก้ ดปมุ่

การตรวจสอบขอ้ มลู / รายงาน และแก้ไขข้อมูลใหส้ ถานศึกษา

สพท. สามารถตรวจสอบข้อมูล / รายงาน และแก้ไขข้อมลู ในแตล่ ะขนั้ ตอนใหส้ ถานศึกษา
ไดท้ ่ีเมนู “การตรวจสอบข้อมลู / รายงาน” โดยกดปุม่ เครื่องหมายถูก “ ✓” แลว้ แก้ไขข้อมูลใหถ้ กู ตอ้ ง

❖ การตรวจสอบขอ้ มูล / รายงาน การกาหนดชน้ั เรียน

27 ๒๙

❖ การตรวจสอบขอ้ มลู / รายงาน การกาหนดเปา้ หมายจานวนนักเรยี นในพ้นื ที่บริการท่จี ะเขา้ เรียน

❖ การตรวจสอบข้อมูล / รายงาน การกาหนดแผนชนั้ เรยี นเต็มรูปของสถานศกึ ษา

❖ การตรวจสอบข้อมลู / รายงาน การกาหนดแผนชั้นเรยี นรายปี

๓๐

28

การยืนยนั ข้อมลู / การยกเลิกการยืนยันขอ้ มูล

สพท. สามารถตรวจสอบ “การยนื ยันขอ้ มูล” ในแตล่ ะขั้นตอนของสถานศกึ ษา ไดท้ ี่เมนู “การยนื ยนั ขอ้ มูล”
หากต้องการยกเลกิ การยนื ยันข้อมูล ให้คลิกทีค่ าว่า “ยืนยนั แล้ว” สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ไมย่ ืนยนั ” ทันที

การรับรองแผนช้นั เรยี น
(เมอื่ แผนชั้นเรยี นผา่ นความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการฯแล้ว)

สพท. สามารถ “รบั รองแผนชั้นเรียน” ทงั้ แผนช้นั เรียนเต็มรปู และแผนชั้นเรยี นรายปีไดท้ เ่ี มนู
“การยืนยันขอ้ มลู ”

29

การใช้งานระบบ
ระดับสถานศึกษา

๓๒

30

การลงทะเบียน

** กาหนดใหล้ งทะเบียนไดส้ ถานศึกษาละไม่เกิน 2 User
1. กดปมุ่ “ลงทะเบียนเจา้ หนา้ ท่ี โรงเรียน”

2. เลือกสังกดั ของทา่ น
3. เลอื กชอื่ โรงเรียนของท่านและกดปมุ่ ลงทะเบยี นทไ่ี อคอน

๓๓

31

4. กรอกขอ้ มลู ของทา่ นให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ลงทะเบยี น”

5. เม่ือบนั ทึกขอ้ มลู ในระบบแล้ว โปรดรอเจา้ หน้าท่ี สพท. อนมุ ัติผใู้ ช้ในระบบ

32 ๓๔

การเขา้ ใช้งาน / สถานะการยนื ยันขอ้ มูล

1. กรอก Username และ Password ซ่งึ เป็นเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก เพอื่ เข้าสรู่ ะบบ

2. สถานะการยืนยนั ข้อมูล
หากไอคอนสถานะยืนยนั ข้อมลู เป็น สเี ขยี ว หมายถึง ยืนยนั ขอ้ มูลแลว้
แต่ถา้ เป็น สีแดง หมายถงึ ยงั ไม่ได้ยนื ยนั ขอ้ มูล

๓๕

33

การจัดทาแผนชน้ั เรยี นเตม็ รปู

เลือกเมนู “แผนช้นั เรียนเต็มรปู ” ทแี่ ถบเมนูซา้ ยมือ

๓๖

34

การกาหนดชั้นเรียน

1. เร่ิมต้นการกาหนดชั้นเรยี น โดยกดปมุ่ “คลกิ เพ่ิมข้อมลู ”

2. เลือกช้นั เรียน และบนั ทึกข้อมลู

๓๗

35

3. เม่ือบนั ทกึ ขอ้ มลู เสรจ็ ส้นิ แลว้ ให้กดปมุ่ “ประมวลผลและยนื ยันขอ้ มูล”

4. เมอ่ื ยืนยนั ขอ้ มูลแลว้ หากต้องการยกเลิกให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นทีก่ ารศึกษาของท่าน

36 ๓๘

การกาหนดเป้าหมายจานวนนักเรียนในพ้ืนที่บรกิ ารที่จะเขา้ เรยี น

1. เร่มิ ตน้ การกาหนดเป้าหมายจานวนนกั เรียนในพ้ืนท่ีบริการท่ีจะเข้าเรยี น โดยกดปมุ่ “แกไ้ ขขอ้ มูล”

2. เลือกปีการศกึ ษาทีต่ อ้ งการเพม่ิ ขอ้ มลู
*** ท้งั น้ตี ้องทาใหค้ รบทกุ ปีการศกึ ษา (ปกี ารศกึ ษา 2565 – 2569)

3. กรอกข้อมูลเปา้ หมายจานวนนกั เรยี นในพ้ืนทีบ่ รกิ ารท่จี ะเข้าเรยี น และกดปมุ่ “บันทกึ ข้อมลู ”

๓๙

37

4. บนั ทึกข้อมลู เสรจ็ สนิ้ แลว้ ใหก้ ดป่มุ “ประมวลผลและยืนยนั ขอ้ มลู ”

5. เมือ่ ยืนยนั ข้อมลู แลว้ หากต้องการยกเลกิ ให้ติดต่อเจ้าหนา้ ท่เี ขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาของทา่ น

38 ๔๐

การกาหนดแผนชน้ั เรยี นเต็มรูป

1. ระบบจะดงึ ขอ้ มูลในสว่ นต่าง ๆ มาจากระบบจัดเกบ็ ข้อมลู นกั เรียนรายบคุ คล (DMC) ระบบจัดเก็บ
ขอ้ มูลสง่ิ กอ่ สร้าง (B-OBEC) และเป้าหมายจานวนนักเรยี นในพื้นท่บี รกิ ารทจี่ ะเขา้ เรียน
เมือ่ ตรวจสอบขอ้ มลู แลว้ กดปุ่ม “กดประมวลผลและยืนยนั ขอ้ มูล”
*** ทั้งนี้ หากต้องการแกไ้ ขขอ้ มูล สามารถแกไ้ ขไดเ้ ฉพาะเปา้ หมายจานวนนกั เรยี นในพืน้ ทบ่ี ริการ
ท่ีจะเขา้ เรยี นเท่านนั้ เนือ่ งจากระดับชัน้ อนื่ ๆ เป็นข้อมลู ช้ันเคลือ่ นจากจานวนนกั เรยี นจริง
ในปีการศกึ ษาปัจจบุ นั จากระบบจัดเกบ็ ข้อมลู นกั เรียนรายบุคคล (DMC)

2. เม่อื ยืนยันข้อมลู แลว้ หากตอ้ งการยกเลกิ การยืนยนั ขอ้ มลู ใหต้ ิดตอ่ เจ้าหน้าท่ีเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาของทา่ น

๔๑

39

การกาหนดแผนชัน้ เรยี นรายปี

1. เลือกเมนู “แผนชัน้ เรยี นรายป”ี ท่แี ถบเมนูซ้ายมอื

2. แผนช้นั เรียนรายปี ในแตล่ ะปกี ารศกึ ษา จะดึงขอ้ มลู มาจากแผนชัน้ เรียนเตม็ รูป ระยะ 5 ปี (ปกี ารศึกษา
2565 – 2569) หากสถานศกึ ษาตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไมม่ ีสว่ นใดทต่ี ้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม “ยนื ยนั ขอ้ มลู ”

3. หากต้องการแกไ้ ขข้อมลู ใหก้ ดปมุ่ “แก้ไข” และแกไ้ ขขอ้ มลู ในตารางแผนชน้ั เรียนรายปีใหถ้ กู ตอ้ ง
*** ทง้ั น้ี จานวนรวมของหอ้ งเรยี น ต้องไม่เกินขนาดของแผนช้นั เรียนเตม็ รปู ท่ีไดก้ าหนดไวก้ อ่ นหนา้ นี้

4. เมอื่ แก้ไขขอ้ มลู ในตารางแผนชัน้ เรียนรายปีเสรจ็ สน้ิ แลว้ ให้กดป่มุ “บันทกึ ” 40

๔๒

5. บนั ทกึ ข้อมลู เสร็จสนิ้ แล้ว ใหก้ ดป่มุ “ยืนยันขอ้ มูล”

6. หากจานวนรวมของห้องเรียน เกนิ ขนาดของแผนชั้นเรียนเตม็ รปู ท่ไี ด้กาหนดไว้ก่อนหนา้ นี้
ระบบจะแจ้งเตือนว่า “บันทกึ ไม่สาเรจ็ ห้องเรียนแผนชั้นเรยี นรายปีตอ้ งไมเ่ กนิ หอ้ งเรยี นในแผนชน้ั เรยี นเตม็ รูป
(จานวนหอ้ ง)

หากต้องการปรบั แผนช้นั เรียนเต็มรปู โปรดติดต่อไปยังกลุ่มวิจยั และพัฒนานโยบาย
สานกั นโยบายและแผนการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน สพฐ. โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐

41

ภาคผนวก

๔๔

42

๔๕

43


Click to View FlipBook Version