The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ป.6 ปี 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by warit3457, 2021-06-05 06:18:59

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ป.6 ปี 64

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ป.6 ปี 64

แนะนำ นางจารูญศรี สวุ รรณมณี
ครปู ระจาชนั้
ครู
ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/1
ประจำช้นั

นางอารีย์ เพชรสละ
ครปู ระจาชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6/2

นางจารญู ศรี สวุ รรณมณี
วิชา ภาษาไทย

แนะนำ นางแฉลม้ ปานเมือง
วชิ า คณิตศาสตร์
ครู
ผส้ อน นางอารีย์ เพชรสละ
วชิ า วทิ ยาศาสตร์

นางสาววสิ าขา อเุ ทนะพนั ธุ์

วชิ า สังคมศกึ ษา
วิชา ประวตั ศิ าสตร์

นางศุภรานนั ท์ หน่อแก้ว
วิชา นาฏศิลป์

แนะนำ นางสาวสุนทรี อักษรสว่าง
วชิ า ดนตรี
ครู
ผส้ อน

นายเสฐียรพงศ์ ปวีณวิทยโชติ
วชิ า ศิลปะ

นายวรวุฒิ ทองเจรญิ
วชิ า สุขศึกษา / พละ

แนะนำ นางสุธานธิ ิ สรรพศาสตร์
วิชา การงาน
ครู
ผ้สอน นางสาววรศิ รา พุทธสวสั ด์ิ
วิชา วิทยาการคานวณ

นางสาวสคุ นธ์ เพ็ชรพงศ์
วิชา ภาษาองั กฤษ

มำถึง  มาถึงโรงเรียนกอ่ นเวลา 07.50 น.
ใหเ้ ข้าประตู 3 เท่านน้ั
โรงเรยี น (หากมาหลัง 08.10 น. ใหเ้ ขา้ ประตู 2)

ทำอย่ำงไร  นักเรยี นทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรอง
กอ่ นเขา้ โรงเรยี นทกุ ครัง้ จะไมอ่ นญุ าต
ให้ผ้ปู กครองเข้ามาส่งนกั เรียนในบริเวณ
โรงเรียน เพื่อความปลอดภยั ตามมาตรการ
ของโรงเรยี น (ยกเวน้ มีเหตจุ าเปน็ )

 ผู้ปกครองทต่ี ้องการรบั นักเรียนกลบั
ก่อนเวลา ใหแ้ จ้งครูประจาชน้ั ก่อนเพอื่
ขอบัตรออกก่อนเวลา และย่นื ท่ปี ้อมยาม
กอ่ นนานกั เรียนออกนอกโรงเรยี น

 ลาป่วย ใหแ้ จง้ ครปู ระจาช้นั ก่อนเวลา

แจ้ง 08.00 น. หากลาปว่ ยตดิ ตอ่ กนั 2 วนั

กำรลำ ตอ้ งมีใบรบั รองแพทย์

 ลากิจ ให้ผู้ปกครองเขียนจดหมายรับรอง
สง่ ครูประจาชั้น

หำก  อบุ ตั ิเหตุ

เจบ็ หากนักเรียนได้รับบาดเจ็บจนต้องพบแพทย์
ป่วย ทางโรงเรียนจะนาส่งโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
โดยนักเรียนมีประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน
กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนใช้
ประกันอื่นๆ เพ่ิมเตมิ ให้แจง้ ครูประจาช้ันทราบ
เปน็ ลายลักษณ์อักษร

 เจ็บปว่ ย / โรคประจาตัว

หากเรียนมีอาการป่วยครูประจาชั้นจะติดต่อ
ผู้ปกครองในอันดับแรก จึงขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองเขียนเบอร์ติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้
สะดวก และเขียนช่ือโรงพยาบาลท่ีจะให้
นักเรียนเข้ารับการรักษาได้ทันที หากครู
ป ร ะ จ า ชั้ น ติ ด ต่ อ ผู้ ป ก ค ร อ ง ไ ม่ ไ ด้ จ ะ ติ ด ต่ อ
ผู้ทสี่ ามารถตดิ ต่อไดก้ รณีฉุกเฉนิ ที่ลงในใบข้อมูล
นักเรยี น

**หำกผ้ปกครองมีกำรเปลี่ยนแปลงเบอร์
โทรศัพทใ์ ห้แจ้งครประจำชน้ั ทรำบทันที

เม่ือ........
กลับ
บ้ำน  ตรวจสอบเอกสารท่ีผู้ปกครองได้รับ
จากทาง โรงเรียน และให้นาส่งคืน
ให้ตรงเวลา พร้อมกรอกข้อมูลให้
เรยี บร้อยทกุ ครง้ั

ทำอะไรบำ้ ง  ให้ผู้ปกครองตรวจสอบการบ้านของ

นักเรียนก่อนลงช่ือรับทราบใน สมุด
จดการบา้ นทุกคร้ัง

ตดิ ต่อ  หากติดตอ่ ครปู ระจาช้ันไม่ได้ให้ฝาก
ข้อความไว้ใน Line ส่วนตัว หรือ
คร หากกรณีฉุกเฉิน ให้โทรเข้าโรงเรียน
ทันที 074-210616
ประจำช้ัน

ไม่ได้

ทำอยำ่ งไร

ขอ  แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน/
ตารางเรียน วันสอบแต่งกายด้วยชุด

ควำม นักเรยี น และประกาศวนั สาคญั

ร่วมมอื  ไม่อนุญาตให้นาโทรศัพท์หรือนาฬิกา
ประเภท Smart Watch มาโรงเรียน

อุปกรณ์การเรียนทุกอย่างที่นามา
โรงเรียนให้เขียนช่ือใหเ้ รยี บรอ้ ยบทบำท  จัดของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอ
ในแต่ละวัน และความสะอาดทุกวัน เช่น
ผ้ปกครอง หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม แก้วน้าแปรงสีฟัน
ยาสีฟนั ผา้ เชด็ หน้า

 หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานเส่ียง
ต่อการติดโรคโควิด 19 สถานที่แออัด ท่ีมี
การรวมกันของคนจานวนมาก

 เตรียมกระเป๋าผ้า 1 ใบ เพ่ือใส่ กล่องข้าว
ชอ้ น-ส้อม

 เตรยี มขวดนา้ หรอื กระตกิ น้า

 เตรยี มแปรงสีฟนั ยาสีฟนั แก้วน้า

**เขยี นช่ือในอปุ กรณ์ทุกชิน้ ู

(นักเรียนจะต้องนำลงไปทุกครั้งเม่ือพัก
กลำงวันูและนำกลับบ้ำนทุกวันเพื่อทำ
ควำมสะอำด)

 สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ามูก

บทบำท เจ็บคอ หายใจลาบาก เหน่ือยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนใน
ของ ครอบครัวโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสียงและอยู่ในช่วง
กักตัว ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด

นกั เรียน  ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อนส้อม แก้วน้า
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้าหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย ทาความสะอาดหรือเกบ็ ให้เรียบรอ้ ยหลงั ใชง้ าน

 หมั่นลา้ งมือบ่อย ๆ ด้วยวิธลี ้างมือ 7 ข้นั ตอน

 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างนอ้ ย 1.5 เมตร ในการทา
กิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลังเลิกเรียน เช่น นั่ง
กินอาหาร เล่นกับเพ่ือน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่
บนรถ

 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ใน
โรงเรยี น

 หลีกเล่ียงการไปในสถานที่ท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชนที่เส่ียง
ตอ่ การตดิ โรคโควิด 19บันทกึ การอา่ น

วชิ ำ
ภำษำ

ไทย

ภาคเรียนท่ี 1

วชิ ำ ภาคเรยี นที่ 2

คณิต

ศำสตร์

ภาคเรียนท่ี 1

วชิ ำ ภาคเรยี นท่ี 2

วิทยำ
ศำสตร์

บนั ทึกควำมดี

วชิ ำ

สงั คม
ศกึ ษำ
และ
ประวตั ิ
ศำสตร์

วชิ ำ

สขุ

ศึกษำ

วชิ ำ

ศลิ ปะ
ดนตรี

นำฏศิลป์

วชิ ำ

กำรงำน

อำชีพ

วชิ ำ

ภำษำ

องั กฤษ

สมุดสอ่ื สาร

)(นามาใหค้ รปู ระจาชั้นเปดิ เทอม

สมดุ
สอื่ สำร

สมุดจดการบา้ น
(นามาโรงเรยี นทุกวัน)

สมดุ
จดกำรบำ้ นชุดนกั เรียนชำย

เส้ือเช้ติ สขี าวมโี ลโก้ของโรงเรยี น
กระเปา๋ เส้ือปกั เครอ่ื งหมายโรงเรียน
หอ้ งเรียนทว่ั ไปปักช่อื และนามสกลุ ภาษาไทย

ด้วยไหมสเี ทาด้านขวาระดับอก

หอ้ งเรยี นTIP ปกั ชือ่ และนามสกุลภาษาไทยและ
ภาษาองั กฤษ ดว้ ยไหมสเี ทาด้านขวาระดับอก

กำงเกงูขาส้นั สีเทา

ถงุ เทำ้ ูสนั้ สขี าว
รองเทำ้ ูสดี าหุม้ ส้นชนดิ ผกู ไม่มลี วดลาย

ชุดนกั เรยี นหญงิ

เสอ้ื เช้ิต เสอื้ ปกบัวสขี าวแขนส้ัน

กระเป๋าเสื้อปักเครอื่ งหมายโรงเรียน
หอ้ งเรยี นทั่วไปปกั ชอ่ื และนามสกลุ ภาษาไทย

ดว้ ยไหมสีเทาด้านขวาระดับอก

ณชนกููลิม

หอ้ งเรียนTIP ปักช่อื และนามสกุลภาษาไทยและ
ภาษาองั กฤษ ดว้ ยไหมสีเทาดา้ นขวาระดบั อก

ณชนกููลมิ
Nachanok Lim

เนค็ ไทูผกู ไทสฟี า้

กำงเกงูขาส้ันสเี ทา

ถงุ เท้ำูสนั้ สีขาว

รองเท้ำูสีดาหมุ้ ส้นชนดิ ผูกไมม่ ลี วดลาย

ชดุ ห้องเรยี นูTIP

เสือ้ สเี ทาคอปกปกั โลโกห้ อ้ งเรียน

พเิ ศษ TIPปกั ชอื่ และนามสกลุ
ภาษาอังกฤษไหมสีดา ระดับอกขวา

กำงเกงูพละโรงเรยี น

ถุงเทำ้ ูส้ันสขี าว

รองเท้ำูสขี าวหุ้มสน้ ชนิดผกู ไม่มลี วดลาย

ชุดพละู

เสอ้ื สีชมพูคอปกปกั เครอ่ื งหมาย

โรงเรยี นปักชอื่ และนามสกลุ ไหมสี
เทาระดบั อกขวา

กำงเกงูพละโรงเรียน

ถุงเทำ้ ูสนั้ สขี าว
รองเท้ำูสขี าวหุ้มสน้ ชนดิ ผกู ไม่มีลวดลาย

ลกู เสอื สามญั เหล่าเสนา ป.4-6

หมวกปกี สีกำกี เสื้อ ลูกเสือสามญั คอพบั สีกากี

การติดเคร่ืองหมายที่หมวก แขนสัน้ เหนือศอก
- มตี ราลกู เสอื แยกขาอยู่บนดอกจันสเี ขยี ว
- ตดิ ดา้ นบนหมวกท่พี ับไว้ การตดิ เคร่อื งหมายท่เี ส้ือลูกเสือ
- มเี ข็มตราลกู เสือติดหน้าหมวก 1.ติดป้ำยโรงเรียนท่ีต้นแขนขวาต่าจาก
ตะเข็บไหล่ 1 ซ.ม.
ผำ้ ผกคอ รปู สามเหลีย่ มหน้าจว่ั 2.ติดเครื่องจงเตรียมพร้อมู บนอก
ดา้ นซ้ายเหนอื กระเป๋าเสอื้
สเี ขยี วติดเครอ่ื งหมายตราสงั ข์ 3.ตดิ เคร่อื งตรี บนแถบตรงก่ึงกลางแนวด่ิง
บนกระเปา๋ ซ้าย
วอกเกล้ิ ลูกเสอ้ื สามัญ 4.ติดเครื่องหมำยโท ที่ต้นแขนซ้ายต่าจาก
ตะเข็บไหล่ 1 ซ.ม. (ติดหลังจากนักเรียน
เข็มขัดูหนังสีนา้ ตาลหัวชนดิ ผ่านการเข้าค่ายทากิจกรรม
5.ปักชื่อและนำมสกุลูไหมสีเหลืองบนผ้า
หวั ขัดทาดว้ ยโลหะสที อง ดาแลว้ เย็บลงบนเสอื้ กระเป๋าดา้ นขวา

กำงเกงูสีกากี ขาสั้นเหนือเข่า

ถุงเท้ำ สกี ากยี าวพบั ประมาณ 2 นิว้

รองเทำ้ ูผ้าใบสนี ้าตาล หุ้มสน้ ชนดิ ผูกไมม่ ลี วดลาย

ชุดยุวกาชาด ป.4-ป.6

หมวกูยวุ กาชาดสนี ้าเงนิ อัดแข็ง ผำ้ ผกคอูยุวกาชาด

ตดิ เขม็ กาชาดทห่ี น้าหมวก รูปสามเหลยี่ มหนา้ จ่วั สนี า้ เงิน
มเี ครือ่ งหมายกาชาด

เขม็ ขดั ูยุวกาชาดหัวเงนิ กระโปรงยุวกำชำดู

มเี คร่ืองหมายกาชาด สายสีดา สฟี า้ อมเทาจีบรอบ

เสื้อ ยุวกาชาดสีฟา้ อมเทา แขนสั้น

การติดเครื่องหมาย
1.ูติดป้ำยโรงเรียนทีต่ น้ แขนขวาต่าจากตะเข็บไหล่ 1 ซ.ม.
2.ูปกั ชอ่ื และนำมสกลุ ูด้วยไหมสนี า้ เงนิ บนผา้ ขาวแล้วเย็บลงบนเส้อื เหนอื กระเปา๋ ด้านขวา
3.ูเขม็ เลข2 ตดิ บนอินธนทู ้ังซา้ ยและขวา
4.ูเข็มยวุ กำชำดูติดบนอกขวาเหนือชือ่


Click to View FlipBook Version