The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1/2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chisa Nanthakit, 2020-02-17 04:46:55

จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ฉบับที่ 1/2563

จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1/2563

Keywords: หม,่อนไหม

ปท่ี 11 ฉบับที่ 1 / 2563

กรมหม่อนไหม
ชูธงการทำงานตามนโยบาย
การตลาดนำการผลิต

The Next Big Designer Contest

ดีไซนไ์ หมไทย จากคนร่นุ ใหม่ สูส่ ากล

การดูแลแปลงหม่อน
และการเลย้ี งไหม
ในฤดหู นาว

บทบรรณาธกิ าร สารบัญ 3-4
5-9
เปด ปง บประมาณ 2563 จดหมายขา วกรมหมอ นไหม 4.0 กา วสู อธบิ ดกี รมหมอ นไหมชธู งเพม่ิ ปรมิ าณ 10 - 12
ระบบดิจิทัล ดวยการเปลี่ยนรูปแบบจากที่เคยผลิตเปนเลมๆ การผลติ สนิ คา หมอ นไหม
ใหถ อื อา นกนั เปลย่ี นมาเปน ebook ใหผ สู นใจเขา ไปอา นกนั ใน The Next Big Designer contest
ระบบออนไลนตอบโจทยในเรื่องPaperlessนั่นก็คือการลด ดไี ซนไ หมไทย จากคนรนุ ใหม สสู ากล
การใชก ระดาษในการทำงานและในชวี ติ ประจำวนั เพอ่ื ความประหยดั การปลกู หมอ นเลย้ี งไหมในฤดหู นาว
สะดวก รวดเรว็ และเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพในการทำงาน โดยการนำ
เทคโนโลยีมาใชอยางอยางคุมคาอันจะนำไปสูการสงวน ประธานทป่ี รกึ ษา : อธบิ ดกี รมหมอ นไหม
รกั ษาทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละพลงั งาน และทำใหจ ดหมายขา ว ทป่ี รกึ ษา : รองอธบิ ดกี รมหมอ นไหม
กรมหมอนไหมไดเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้นผาน กองบรรณาธกิ าร : ผอู ำนวยการสำนกั บรหิ ารกลาง
ระบบออนไลนที่แมผูอานจะอยูที่ไหนก็สามารถคลิกเขาไป ผอู ำนวยการสำนกั อนรุ กั ษแ ละตรวจสอบ
อา นกนั ไดต ลอดเวลา มาตรฐานหมอ นไหม
ปง บประมาณ 2563 ภายใตก ารนำของอธบิ ดกี รมหมอ นไหมคนท่ี 8 ผอู ำนวยการสำนกั วจิ ยั และพฒั นาหมอ นไหม
นายวสันต นุยภิรมย พรอมกับนโยบายที่ใชในการขับเคลื่อน ผอู ำนวยการสำนกั พฒั นาและถา ยทอด
กรมหมอ นไหม ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณน น่ั กค็ อื เทคโนโลยหี มอ นไหม
”การตลาดนำการผลติ ”โดยเนน การทำงานมงุ เปา ไปทก่ี ารเพม่ิ ผลผลติ ผอู ำนวยการสำนกั งานหมอ นไหมเฉลมิ
ทง้ั กระบวนการตง้ั แตแ ปลงหมอ น การผลติ รงั ไหม เสน ไหม การทอผา ไหม พระเกยี รตฯิ เขต 1-6
การแปรรปู เพอ่ื รองรบั การตลาดขนาดใหญท กุ ระดบั ทจ่ี ะขยายตวั ทท่ี ำการ : กลมุ ประชาสมั พนั ธ
มากยง่ิ ขน้ึ รวมถงึ การประชาสมั พนั ธส รา งรรบั รใู นเรอ่ื งผลงาน สำนกั บรหิ ารกลาง กรมหมอ นไหม
และวามรูดานหมอนไหมใหแกเครือขายทั้งระบบ ตลอดจน 2175 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เรอ่ื งของผา ไหมไทยใหไ ดร บั การยอมรบั มากยง่ิ ขน้ึ ทง้ั ในประเทศ เขตจตจุ กั ร กรงุ เทพฯ 10900
และในสายตาชาวโลก โทรศพั ท 02-558-7924-6 ตอ 310
โครงการประกวดออกแบบชดุ ผา ไหม (The Next Big Designer www.qsds.go.th
Contest) เปน โครงการหนง่ึ ทเ่ีปด โอกาสใหค นรนุ ใหมไ ดส รา งสรรค
ออกแบบชดุ ผา ไหมไทย จนไดร บั การพจิ ารณาผา นเขา รอบและนำไป
แสดงแบบในระดับสากลในงาน “มหกรรมผาไหมไหมไทยสู
เสน ทางโลก ครง้ั ท่ี 9” (2nd International Fashion Week
Thai Silk Road to The World Exhibition) ทศ่ี นู ยก ารคา
เซน็ ทรลั เวลิ ด และในงานกาลาดนิ เนอรท ห่ี อประชมุ กองทพั เรอื
โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ซง่ึ ผรู ว มงานเปน เอกอคั รราชทตู และภรยิ าจากประเทศตา ง ๆ ทว่ั โลก
ยอ นกลบั ไปทต่ี น นำ้ ในชว งฤดหู นาวอากาศเยน็ และแหง อยา งนเ้ีกษตรกร
ผปู ลกู หมอ นเลย้ี งไหมกต็ อ งดแู ลแปลงหมอ นและการเลย้ี งไหมใหเหมาะสม
ตามสภาพอากาศ เพอ่ื จะไดม ใี บหมอ นทส่ี มบรู ณแ ละมหี นอนไหม
ทแ่ี ขง็ แรงตามตอ งการ ซง่ึ กรมหมอ นไหมไดน ำการดแู ลแปลงหมอ น
และการเลย้ี งไหมแบบนา รกั ๆ และเขา ใจงา ยมาฝากกนั ดว ย พลกิ ไปดู
รายละเอยี ดกนั ได ในจดหมายขา วกรมหมอ นไหมฉบบั นค้ี ะ

2 จดหมายขาว

อธบิ ดกี รมหมอนไหมชูธง

เพม่ิ ปรมิ าณการผลติ และ
รายไดสินคาหมอนไหม
โดยใช การตลาดนำการผลติ

ตง้ั แตว นั ท่ี 1 ตลุ าคม 2562 นายวสนั ต นยุ ภริ มย
อธิบดีกรมหมอนไหม ไดรับตำแหนงเปนหัวเรือใหญ
นำทพั กรมหมอ นไหม พรอ มกบั นโยบายชธู งการทำงาน
เพิ่มปริมาณการผลิต และ รายไดสินคาหมอนไหม
ตามนโยบายการตลาดนำการผลติ โดยอธบิ ดกี รมหมอ นไหม
ไดเปดเผยถึงนโยบายการทำงานเพื่อขับเคลื่อน
กรมหมอนไหม ในหวงปงบประมาณ 2563 โดยเนน
การทำงานมงุ เปา ไปทก่ี ารเพม่ิ ผลผลติ เรง ระดมขอ มลู
กำลังการผลิตสินคาหมอนไหมและความตองการ
ใชของแตละจังหวัด ไดแก รังไหมอุตสาหกรรม
เสนไหมหัตถกรรม หมอนผลสด ชาหมอน และ
ผลิตภณั ฑอ่ืน ๆ
อธบิ ดกี รมหมอ นไหม กลา ววา กรมหมอ นไหมยงั ทำงาน
เชื่อมโยงกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในการสงเสริมโครงการหรือกิจกรรมที่มีศักยภาพ
มผี ลผลติ และมคี วามคมุ คา ขณะเดยี วกนั กด็ ำรงไวซ ง่ึ
งานมลู นธิ สิ ง เสรมิ ศลิ ปาชพี ในสมเดจ็ พระนางเจา สริ กิ ติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ ทั้งในพื้นที่อนุรักษและในพื้นที่
ที่สรางงานขึ้นมาใหม โดยวางแนวทางขับเคลื่อน
นโยบายในระดบั พน้ื ทเ่ี ปน สำคญั

นอกจากน้ี ยงั เชอ่ื มโยงกบั นโยบายตลาดนำการผลติ
โดยสงเสริมการตลาดในประเทศ รณรงคใหคนไทย
สวมใสผ า ไหมมากขน้ึ อยา งนอ ยในงานเทศกาลและงาน
วนั สำคญั ตา งๆ รวมทง้ั สง เสรมิ การตลาดตา งประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศทเ่ี ปน คคู า สำคญั ของสนิ คา หมอ นไหม

จดหมายขาว 3

ขณะน้ี กรมหมอ นไหมไดเ รง บรู ณาการรว มกบั หนว ยงาน ไดมากขึ้น เชน กลุมผูทอผาไหมยกดอกลำพูน
ทเ่ี กย่ี วขอ งในการแกไ ขปญ หาและเรง ผลกั ดนั ศกั ยภาพ จงั หวดั ลำพนู กลมุ หมอ นไหมปก ธงชยั จงั หวดั นครราชสมี า
การผลิต เชน ธนาคารเพื่อการเกษตร ( ธกส. ) รวมทั้งกลุมอื่นๆ ที่กระจายอยูทุกภาคของประเทศ
หรอื กองทนุ สงเคราะหเ กษตรกรในการจดั หาแหลง เงนิ ทนุ การเพม่ิ ปรมิ าณการผลติ จะชว ยตอบโจทยก ารสง เสรมิ
ประสานกับหนวยงานตางๆ ในการสงเสริมและเพิ่ม และพัฒนางานหมอนไหมของประเทศไดเปนอยางดี
ชอ งทางการตลาด ทง้ั ในระดบั กลมุ เชน ตลาดนดั ผา ไหม เราจึงตองเพิ่มจำนวนเกษตรกรไหมอุตสาหกรรม
อำเภอ จงั หวดั สถานท/่ี หนว ยงานตา ง ๆ และงานแสดง ไหมหตั ถกรรม และการแปรรปู รวมถงึ ผปู ระกอบการ
และจำหนายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ หมอ นไหม เพม่ิ ปรมิ าณการผลติ สนิ คา หมอ นไหม ผา ไหม
และเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ และผา ไหมตรานกยงู พระราชทาน และผลติ ภณั ฑต า งๆ
และสง เสรมิ การขายดว ยระบบออนไลน ทง้ั น้ี เปา หมาย รวมทง้ั ตอ งสง เสรมิ การตลาดสนิ คา หมอ นไหมทง้ั ในประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต ของกลุมตางๆจนถึง และตา งประเทศดว ย” อธบิ ดกี รมหมอ นไหม กลา ว
การขยายตลาดใหสามารถสรางรายไดและจำหนาย

4 จดหมายขาว

กรมหมอนไหมนำทมี
โชวงานประกวด
ออกแบบชุดผาไหม

นายวสนั ต นยุ ภริ มย อธบิ ดกี รมหมอ นไหม นำคณะ
และนางแบบชดุ ผา ไหม เขา พบ พลเอกประยทุ ธ จนั ทรโ อชา
นายกรฐั มนตรี ณ ทำเนยี บรฐั บาล เมอ่ื วนั ท่ี 19 พฤศจกิ ายน
พ.ศ.2562 เพอ่ื แนะนำโครงการประกวดออกแบบชดุ ผา ไหม
(The Next Big Designer Contest)
เฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระนางเจา สริ กิ ติ  พระบรมราชนิ นี าถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สงิ หาคม 2562
โครงการดงั กลา ว กรมหมอ นไหมไดร ว มกบั มลู นธิ สิ ง เสรมิ
ศลิ ปาชพี ในสมเดจ็ พระนางเจา สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ
และมลู นธิ ชิ ว ยเหลอื นกั ทอ งเทย่ี ว จดั ขน้ึ เพอ่ื เปด โอกาส
ใหเ ยาวชนรนุ ใหมไ ดอ อกแบบเครอ่ื งแตง กายทใ่ี ชผ า ไหมไทย
ในการตดั เยบ็ ใหม รี ปู แบบรว มสมยั ตรงตามความตอ งการ
ของตลาด โดยมีกรรมการตัดสินเปนผูทรงคุณวุฒิ
ทม่ี ชี อ่ื เสยี งในวงการผา ไหมและวงการออกแบบของไทย

จดหมายขาว 5

ดไี ซนไหมไทย จากคนรนุ ใหม สูสากล
the next big designer contest

6 จดหมายขาว

ผลการประกวด The Next Big Designer Contest

2รางวัลรอง 1สถาบนั รางวลั ชนะเลศิ
ชนะเลศิ อนั ดบั อันดับ
วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษา
รางวัลรองชนะเลิศ นครราชสมี า Concept
อันดับ
ภาพดอกไมแ หง หวั ใจ
Concept ยายตมุ

Cow Girl สถาบนั

สถาบนั สถาบนั ออกแบบ
นานาชาตชิ นาพฒั น

Concept รางวลั รองชนะเลิศอันดบั

3Fusion Concept

สถาบนั Stree Thai Tay

4 เทคโนโลยรี าชมงคลกรงุ เทพ สถาบนั

วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษานครปฐม

จดหมายขาว 7

ซง่ึ ไดม กี ารตดั สนิ และนำไปใชแ สดงแบบบนเวทแี ฟชน่ั โชว
ในงาน “มหกรรมผา ไหม ไหมไทยสเู สน ทางโลก ครง้ั ท่ี 9”
(2nd International Fashion Week Thai Silk
Road to The World Exhibition) ที่อีเด็นโซน
ศนู ยก ารคา เซน็ ทรลั เวลิ ด เมอ่ื วนั ท่ี 22 พฤศจกิ ายน 2562
และในงานกาลาดินเนอร ซึ่งมีนายอลงกรณ พลบุตร
ทป่ี รกึ ษารฐั มนตรวี า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
คณะเอกอคั รราชทตู และภรยิ า ผแู ทนจากกระทรวงวฒั นธรรม
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิชวยเหลือนักทองเที่ยว
ตลอดจน ผูที่อยูในวงการผาไหมและวงการออกแบบ
รวมงานเปนจำนวนมาก ณ หอประชุมกองทัพเรือ
โดยมนี ายกรฐั มนตรเี ปน ประธาน เมอ่ื วนั ท่ี 23 พฤศจกิ ายน
พ.ศ.2562
ถอื เปน งานแสดงแบบชดุ ผา ไหมผลงานดไี ซนเ นอรร ะดบั โลก
ทป่ี ระชาสมั พนั ธใ หบ คุ คลทว่ั ไปทง้ั ในประเทศและตา งประเทศ
ไดช น่ื ชมในความสวยงามของผา ไหมไทย และทส่ี ำคญั
ยงั เปน การสง เสรมิ เพม่ิ รายไดใ หแ กเ กษตรกรผปู ลกู หมอ น
เลย้ี งไหมอกี ดว ย

8 จดหมายขาว

จดหมายขาว 9

10 จดหมายขาว

จดหมายขาว 11

12 จดหมายขาว


Click to View FlipBook Version
Previous Book
w3-24861
Next Book
MP-WersalinSklep2020^^^_Flat.