The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sucharabb29, 2021-08-16 05:18:17

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2564

จดหมายข่าวประชาสมั พนั ธ์

การปฏิบตั ิงาน ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๔

นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์

ตำแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย

กศน.อำเภอละหำนทรำย

สงั กดั สำนกั งำน กศน.จงั หวดั บรุ รี มั ย์
สำนกั งำนปลดั กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

รายงานการปฏิบัติงาน

ประจำเดอื น เมษำยน ๒๕๖๔

นางสุชารัตน์ ภาพยนตร์ ตาแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อาเภอ
ละหานทราย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ
สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร เพ่ือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การแต่งกายดว้ ยผา้ ไทย และเพ่อื เปน็ การสนับสนนุ ภูมิปัญญา
ชาวบา้ น

นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย กศน.อาเภอละหานทราย
สังกัดสานกั งานกศน.จังหวดั บุรรี ัมย์

รายงานการปฏิบัตงิ าน

ประจำเดือน เมษำยน ๒๕๖๔

นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย
กศน.อาเภอละหานทราย

รว่ มกจิ กรรมเคารพธงชาติ เพ่อื แสดงออกถึง
ความจงรกั ภกั ดีตอ่ สถาบัน ชาติ ศาสนา

พระมหากษตั รยิ ์ ทุกวนั จนั ทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหน่ง ครผู ้ชู ่วย กศน.อาเภอละหานทราย
สงั กดั สานักงานกศน.จังหวัดบุรรี มั ย์

รายงานการปฏบิ ัติงาน

ประจำเดือน เมษำยน ๒๕๖๔

วั น ท่ี ๑ เ ม ษ า ย น 256๔ น า ง สุ ช า รั ต น์ ภ า พ ย น ต ร์ ต า แ ห น่ ง ค รู ผู้ ช่ ว ย
กศน.อาเภอละหานทราย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคร้ังท่ี 4/2564 เพ่ือรับนโยบาย
ข้อช้ีแจง ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ แนวทางการดาเนินงาน ประจาเดือนเมษายน 2564 ณ
โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อานวยการกศน.
จงั หวดั บรุ รี ัมย์ เปน็ ประธานการประชมุ และวันเดยี วกันน้ี ผอ.กศน.ละหานทราย เป็นตัวแทนรับ
มอบเกียรตบิ ตั รและเงินรางวลั รองชนะเลศิ อนั ดับ 2 ห้องสมุดประชาชนอาเภอละหานทราย
ในการประกวดเว็ปไซต์ ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สานักงาน
กศน.จังหวดั บรุ ีรมั ย์ ประจาปงี บประมาณ 2564

นางสุชารัตน์ ภาพยนตร์ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย กศน.อาเภอละหานทราย
สงั กดั สานักงานกศน.จังหวัดบรุ ีรัมย์

รายงานการปฏิบัติงาน

ประจำเดอื น เมษำยน ๒๕๖๔

วั น ที่ ๓ เ ม ษ า ย น 256๔ น า ง สุ ช า รั ต น์ ภ า พ ย น ต ร์ ต า แ ห น่ ง ค รู ผู้ ช่ ว ย
กศน.อาเภอละหานทราย นคณะกรรมการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันเดียวกันเดินทางไปรับข้อสอบ
ปลายภาคชุดวิชาท่ีเหลือมาเพ่ือดาเนินการจัดสอบในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สานักงาน
กศน.จังหวดั บรุ รี ัมย์

นางสุชารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย กศน.อาเภอละหานทราย
สังกดั สานกั งานกศน.จังหวดั บุรรี ัมย์

รายงานการปฏิบัตงิ าน

ประจำเดอื น เมษำยน ๒๕๖๔

วัน ที่ ๔ - ๕ เ ม ษ า ย น 256๔ น า ง สุ ช ารั ต น์ ภ า พ ย น ต ร์ ต า แ ห น่ ง ค รู ผู้ ช่ ว ย
กศน.อาเภอละหานทราย พร้อมดว้ ยบุคลากรกศน.อาเภอละหานทราย
ร่วมจัดสถานทีบ่ ริเวณโซนท่ี 10 บริเวณพระบรมราชานสุ าวรียพ์ ระบาทสมเดจ็ พระพุทธ
ยอดฟ้าจฬุ าโลกมหาราช ทป่ี ระดิษฐานท่จี งั หวดั บรุ ีรัมย์ โดยมนี ายเอกราช ชวีวัฒน์
ผ้อู านวยการกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาให้กาลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความ
เตม็ ท่อี ย่างเต็มกาลังความสามารถดว้ ยความตง้ั ใจสาหรับกิจกรรมกรรมที่จัดขึ้นในคร้ังนี้
มวี ัตถุประสงคเ์ พือ่ น้อมราลึกถึง และสานึกในพระมหากรณุ าธิคณุ อันใหญห่ ลวงของพระ
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงก่อต้ังเมืองบุรีรัมย์ภายใต้ชื่องานว่า “บุญเบิกบ้าน
ลกู หลานรัชกาลที่ 1“ ซึง่ จัดขึ้นในวนั ท่ี 6 เมษายน 2564 ซึง่ ตรงกับวนั จกั รีอีกด้วย

นางสุชารัตน์ ภาพยนตร์ ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย กศน.อาเภอละหานทราย
สังกัดสานักงานกศน.จังหวัดบุรรี มั ย์

รายงานการปฏบิ ตั งิ าน

ประจำเดือน เมษำยน ๒๕๖๔

วนั จันทร์ท่ี ๘ เมษายน 256๔ นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย
กศน.อาเภอละหานทราย ร่วมกจิ กรรม Big Cleaning Day รว่ มแรง ร่วมใจ ร่วมด้วย

ชว่ ยกนั พัฒนาสถานศกึ ษาใหน้ ่าอยู่ ดูดีสะอาดตา ตามหลัก 5 ส.
และนโยบายทีไ่ ด้รับมอบจากนายเอกราช ชวีวฒั น์ ผอู้ านวยการกศน.จังหวัดบุรรี ัมย์

ณ กศน.อาเภอละหานทราย และกศน.ตาบลทั้ง 6 ตาบล
นางสุชารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหนง่ ครูผู้ชว่ ย กศน.อาเภอละหานทราย

สงั กดั สานกั งานกศน.จังหวดั บรุ รี มั ย์

รายงานการปฏบิ ตั งิ าน

ประจำเดอื น เมษำยน ๒๕๖๔

เวรรบั สมัครนักศึกษากศน. ประจาปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ณ กศน.อาเภอละหานทราย

นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กศน.อาเภอละหานทราย
สงั กัดสานกั งานกศน.จงั หวัดบรุ รี ัมย์

รายงานการปฏิบตั ิงาน

ประจำเดอื น เมษำยน ๒๕๖๔

รว่ มการประชมุ วชิ าการวิทยาศาสตร์ คณติ ศาสต์ในโรงเรยี น ระดับชาติ ครงั้ ที่ 25 (วทร.25) ในรูปแบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย กศน.อาเภอละหานทราย
สงั กดั สานักงานกศน.จงั หวดั บรุ รี ัมย์


Click to View FlipBook Version