The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sucharabb29, 2021-10-24 23:39:19

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบตั ิงาน ประจาเดือน กนั ยายน ๒๕๖๔

นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์

ตำแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย

กศน.อำเภอละหำนทรำย

สงั กดั สำนกั งำน กศน.จงั หวดั บุรรี มั ย์
สำนกั งำนปลดั กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

รายงานการปฏบิ ตั ิงาน

ประจำเดอื น กนั ยำยน ๒๕๖๔

นางสุชารัตน์ ภาพยนตร์ ตาแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อาเภอละหานทราย
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน
อังคาร เพือ่ ทานุบารงุ ศลิ ปวัฒนธรรม การแตง่ กายด้วยผา้ ไทย
และเพือ่ เปน็ การสนบั สนนุ ภมู ปิ ญั ญาชาวบ้าน

ศูนยก์ ำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยอำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย

รายงานการปฏิบัตงิ าน

ประจำเดอื น กันยำยน ๒๕๖๔

เดือน สิงหาคม 2564 นางสุชารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย ดาเนินการจดั การเรยี น
การสอนออนไลน์ จดั ทาคลิปการสอนผา่ น YouTupe เพือ่ ให้นักศกึ ษาได้เข้าไปศกึ ษาได้ในทกุ ช่วงเวลา

ที่สะดวก พรอ้ มทง้ั จดั ทาแบบทดสอบกอ่ นเรยี น – หลังเรยี น ให้นกั ศกึ ษาไดท้ ดสอบอีกดว้ ย

ศูนยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศัยอำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย

รายงานการปฏบิ ัตงิ าน

ประจำเดอื น กันยำยน ๒๕๖๔

วนั ที่ ๒ กนั ยายน 2564 นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย กศน.อาเภอละหานทราย
ร่วมประชุมรบั ฟงั ผา่ น Line Meeting Room เรือ่ งการดาเนินงานห้องสมดุ ประชาชนกับ

พระราชบัญญตั ิลิขสทิ ธิ์ พ.ศ. 2537 ณ ห้องประชมุ กศน.อาเภอละหานทราย จงั หวดั บุรีรัมย์
ภายใต้มาตรการป้องกันเชือ้ โควดิ -19 อย่างเคร่งครัด
#กศน.ห่วงใย รว่ มต้านภัยสโู้ ควิด-19

ศูนยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยอำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย

รายงานการปฏบิ ตั งิ าน

ประจำเดอื น กนั ยำยน ๒๕๖๔

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสุชารัตน์ ภาพยนตร์ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กศน.อาเภอ
ละหานทราย เข้ารว่ มอบรม “ตลาดนดั วงั จันทรเกษม” หลักสตู รที่ ๘ ศึกษาสือ่ สารผ่าน
บทเพลง โดยครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินบ้านป่า จัดโดยกระทรงศึกษาธิการ นระบบ MS
TEAM

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศยั อำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย

รายงานการปฏบิ ตั งิ าน

ประจำเดอื น กนั ยำยน ๒๕๖๔

วนั ที่ 10 กนั ยายน 2564 นางสชุ ารัตน์ ภาพยนตร์ ตาแหน่ง ครูผ้ชู ่วย กศน.อาเภอ
ละหานทราย เขา้ ร่วมอบรม “ตลาดนัดวงั จันทรเกษม” หลกั สูตรที่ ๙ Active Learning

โดยดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มวจ.อุทัยธานี
และคณะ จัดโดยกระทรงศึกษาธิการ อบรมผ่านระบบออนไลน์ MS TEAM
ณ กศน.อาเภอละหานทราย จงั หวัดบรุ ีรมั ย์

ศูนย์กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั อำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย

รายงานการปฏบิ ัตงิ าน

ประจำเดอื น กนั ยำยน พ.ศ. 2564

วันที่ 8 กนั ยายน 2564 กศน.อาเภอละหานทราย จดั การประเมินพนักงานราชการ ครู ศรช.
และเจ้าหน้าที่บนั ทึกขอ้ มลู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 15 คน

ซึ่งมีคณะกรรมการประเมนิ ประกอบด้วย นางสาวมาลี ทรพั ย์ฉายแสง ตาแหน่ง ครู
นางสุชารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหน่ง ครผู ู้ชว่ ย เป็นกรรมการ และไดร้ ับเกียรติจาก
นางสมร บาขุนทด ผู้อานวยการ กศน.อาเภอละหานทราย เป็นประธานกรรมการ
การประเมินในครั้งนี้ ณ หอ้ งประชุม กศน.อาเภอละหานทราย

ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#กศน.หว่ งใย รว่ มต้านภยั สู้โควดิ -19

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย

รายงานการปฏบิ ตั ิงาน

ประจำเดอื น กนั ยำยน พ.ศ. 2564

วนั ท่ี 8 กันยายน 2564 นางสุชารตั นภ์ าพยนตร์ เขา้ รว่ มกิจกรรมทีก่ ศน.อาเภอละหานทราย จดั กิจกรรมวนั ที่ระลึก
สากลแหง่ การร้หู นังสือ ประจาปี 2564 เพ่ือใหท้ ุกคนตระหนกั ถึงความสาคัญของการรู้หนังสือในเชิงคิดวิเคราะห์
เป็น มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถ ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และดารงชีพไดอ้ ย่างมคี วามสุขตามสภาพสังคมแต่ละยคุ แต่ละสมัย ตลอดจนรบั ทราบถึงประเด็น
ปญั หาต่าง ๆ เกีย่ วกับการรูห้ นงั สอื ที่เกดิ ขึ้นทั่วโลก นาไปสู่การเรียนร้ทู ่ีจะอยู่รอด และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในยุค
แห่งการเปลยี่ นแปลงอยา่ งมคี วามสขุ และปลอดภัย ณ กศน.อาเภอละหานทราย ภายใตม้ าตรการการปอ้ งกนั โค
วิด-19 อย่างเครง่ ครดั

#กศน.หว่ งใย ร่วมตา้ นภยั สโู้ ควดิ -19

ศนู ย์กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย

รายงานการปฏบิ ัติงาน

ประจำเดอื น กันยำยน ๒๕๖๔

วนั ที่ ๑๔ กนั ยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสุชารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหน่ง ครผู ชู้ ่วย
เขา้ รบั เกียรติบัตร จากนายเกราช ชวีวัฒน์ ผู้อานวยการ กศน.จังหวดั บรุ ีรัมย์

มอบเกียรติบตั รให้กบั นายวิชาญ เรืองรัมย์ นักศึกษากศน.ตาบลหนองแวง กศน.อาเภอละหาน
ทราย ทไ่ี ดร้ บั รางวลั ชมเชยจากการเข้ารว่ มประกวดแข่งขนั ออกแบบโล้โก้ จากศนู ย์

วิทยาศาสตร์เพอ่ื อการศกึ ษานราธิวาส เมื่อวันท่ี 31 สงิ หาคม 2564 ที่ผา่ นมา พรอ้ มด้วยครู
ที่ปรึกษาจาก กศน.ตาบลหนองแวงเขา้ รบั เกียรติบตั รในกิจกรรมนีด้ ว้ ย โดยมีผอ.สมร บาขนุ ทด
ผอ.กศน.อาเภอละหานทรายใหก้ ารสนับสนนุ การร่วมประกวดแข่งขนั จนถึงทราบผลการแขง่ ขัน

ณ ห้องประชมุ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซล จงั หวดั บุรีรัมย์
ภายใตม้ าตรการปอ้ งกนั เชือ้ โควดิ -19 อยา่ งเครง่ ครดั

#กศน.ห่วงใย รว่ มตา้ นภยั สู้โควดิ -19

ศนู ย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั อำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย

รายงานการปฏบิ ตั ิงาน

ประจำเดอื น กันยำยน ๒๕๖๔

วนั ท่ี 28 กนั ยายน 2564 นางสชุ ารตั น์ ภาพยนตร์ ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย กศน.อาเภอละหานทราย
ร่วมกิจกรรมเนือ่ งในวันพระราชทานธงชาตไิ ทย 28 กนั ยายน 2564 (Thai national flag day)
เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเดจ็ พระมงกุฎเกลา้ เจา้ อยูห่ ัว และเป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจ ในวันพระราชทานธงชาตไิ ทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธง กศน.อาเภอ

ละหานทราย จังหวัดบรุ ีรมั ย์

ศูนยก์ ำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศัยอำเภอละหำนทรำย

...044-656041 [email protected]. .....กศน.อำเภอละหำนทรำย


Click to View FlipBook Version