The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by premikas2536, 2019-12-03 00:28:48

24

24

E-Marketing

Electronic Marketing

E-Marketing

คอมพิวเตอร์ โทรศพั ท์ โทรสาร

E-Commerce  การโฆษณา
 การประชาสมั พนั ธ์
 การเสนอขายสินคา้ หรือบริการ
 การซ้ือมาขายไป
 การชาระเงิน
 บริการส่งสินคา้
 การส่งเสริมการขาย

หน่วยงานธุรกจิ ทุกองค์กรจะต้องมสี ่ือกลางส่ือข้อความ
ถึงประโยชน์ ทส่ี ่ือจะได้รับจากผลติ ภัณฑ์

 สื่อบุคคล เช่น พนกั งานขาย
 สื่อที่ไม่ใช่บุคคล ไดแ้ ก่ ส่ิงพิมพ์ ส่ือวทิ ยุ ส่ือทีวี

สื่ออิเลก็ ทรอนิกส์ เป็นตน้

ลกั ษณะของการตลาดอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์

1. เป็นการตลาดเฉพาะเจาะจง หรือตลาดเฉพาะส่วน
2. เป็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม
3. การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์แบบตวั ต่อตวั
4. การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์ท่ีลูกคา้ กระจายอยทู่ ว่ั โลก
5. การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์ที่ทาธุรกิจไดต้ ลอดเวลา
6. การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์แบบใหข้ อ้ มูลของสินคา้ และบริการ
7. การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์แบบธุรกิจออนไลน์
8. การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์ท่ีมีการส่ือสาร 2 ทาง
9. การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์ท่ีมีตน้ ทุนต่า
10.การตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์ที่จดั ส่งสินคา้ ใหก้ บั ผบู้ ริโภคไดร้ วดเร็ว

ประเภทของสินค้าและบริการในตลาดอเิ ลก็ ทรอนิกส์

สินค้าท่จี ับต้องได้ (Hard Goods)

• เป็นสินคา้ ท่ีผขู้ ายตอ้ งจดั ส่งไปใหผ้ ซู้ ้ือ
• ถา้ ผขู้ ายขายสินคา้ ประเภทน้ีจะตอ้ งจดั หาบริษทั ขนส่งสินคา้

สินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Soft Goods)

• เป็ นสินค้าที่ผูข้ ายไม่จาเป็ นต้องจัดส่งให้ผู้ซ้ือเพราะเป็ นสินค้าที่ผู้ซ้ือ
สามารถดึงหรือที่เรียกว่า ดาวน์โหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผูข้ ายมา
เขา้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผซู้ ้ือ สินคา้ กลุ่มน้ีไดแ้ ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขอ้ มูลประเภทตา่ งๆ และเพลง เป็นตน้

บริการ (Services)

• เป็ นบริการที่ผขู้ ายจดั ข้ึนเพ่ือใหบ้ ริการแก่ผเู้ ขา้ มาเยย่ี มชมเวบ็ ไซด์ โดยไม่ไดข้ าย
สินคา้ หรือบริการ บริการท่ีเสนออาจเป็นบริการที่เก่ียวขอ้ งกบั อินเตอร์เน็ต

• เช่น ใหบ้ ริการในการคน้ หาขอ้ มูลซ่ึงเรียกวา่ เสริซ์เอนจิ้น (Search engine)

เคร่ืองมือหลกั ๆ ในการทาตลาดอเิ ลก็ ทรอนิกส์

• เวบ็ ไซต์
• อีเมล์
• เมลล์ ิ่งลิสต์
• เวบ็ บอร์ด

ประเภทของการค้าบนอนิ เตอร์เน็ต

มี 2 ประเภท
• ธุรกิจกบั ธุรกิจ (Business to business หรือ B to B) เป็ นการติดต่อธุรกิจระหวา่ งบริษทั กบั บริษทั

เช่น บริ ษัทผู้ผลิตรองเท้าในประเทศไทยกับบริษัทตัวแทนจาหน่าย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

• ธุรกิจกบั ผบู้ ริโภค (Business to consumer หรือ B to C) เป็ นการติดต่อธุรกิจระหวา่ งผผู้ ลิตหรือ
ผขู้ ายกบั ผูซ้ ้ือที่เป็ นผูบ้ ริโภคคนสุดทา้ ย (Consumer) ซ่ึงซ้ือเพื่อนาไปใชใ้ นชีวิตประจาวนั
เช่น ผซู้ ้ือในประเทศไทย สงั่ ซ้ือหนงั สือจาก www.amazon.com

สาหรับผู้ประกอบการ

• ประหยดั เงิน ประหยดั เวลาและลดข้นั ตอนทางการตลาด
• ผขู้ ายสามารถกาหนดขบวนการการซ้ือได้
• ผขู้ ายสามารถใหข้ อ้ มูลแก่ลูกคา้ ไดม้ ากเท่าท่ีลูกคา้ ตอ้ งการและขอ้ มูลจะเป็นมาตรฐาน
• ตลาดกวา้ งใหญไ่ พศาล เพราะสามารถขายใหก้ บั ลูกคา้ ทวั่ โลก

สาหรับลูกค้า

• ลูกคา้ สามารถเลือกสินคา้ และบริการไดท้ วั่ โลกทาใหไ้ ดร้ ับส่ิงที่ดีท่ีสุด
• ผซู้ ้ือจ่ายเงินซ้ือสินคา้ นอ้ ยลง เพราะผขู้ ายไม่ตอ้ งเสียค่าใชจ้ ่ายทางดา้ นคนกลาง
• ผซู้ ้ือประหยดั เวลาในการเลือกซ้ือ


Click to View FlipBook Version