The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับเขื่อนลำตะคลอง พื้นที่ของเขื่อน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nadthapong Chimpoo, 2020-02-19 23:42:04

เขื่อนลำตะคลอง

เกี่ยวกับเขื่อนลำตะคลอง พื้นที่ของเขื่อน

Keywords: เขื่อนลำตะคลอง,เขื่อน

E-BOOK

เรื่อง เขื่อนลำตะคอง
จดั ทำโดย

เดก็ ชำย ฌฐั พงษ์ ฉิมภู
ม.3/2 เลขที่ 5

E-book เขอ่ื นเก็บนำ้ ตะคอง
1.ประวตั ควำมเป็นมำของเขอ่ื นเก็บลำตะคอง

เข่ือนลำตะคองสร้ำงข้ึนในปี พ.ศ.2507-2512 เพอื่ กกั เก็บน้ำไวอ้ ปุ โภคบริโภค กำรเกษตรและลดอุทกภยั เข่ือนลำตะคอง
สร้ำงข้ึนบริเวณช่องเขำเขอ่ื นลน่ั กบั ช่องเขำถำ่ นเสียตวั เขอ่ื นเป็นเขื่อนดินสูง40.30 ม.สนั เขื่อนยำว 527 ม.กวำ้ ง10 ม.อำ่ ง
เก็บน้ำเหนือเข่ือนมีควำมยำวตลอดลำน้ำ 19 กม.มีพ้ืนท่ี 277,000 ไร่สำมำรถกกั เก็บน้ำได้ 310ลำ้ น ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

2.อำณำเขตเขือ่ นเก็บนำ้ ลำตะคอง(เหนือ/ใต้/ออก/ตก))

ริมถนนมิตรภำพ (ทำงหลวงหมำยเลข 2) ตำบลลำดบวั ขำว อำเภอ
สีคิ้วก่อนถึงตวั เมืองโครำช ประมำณ 62 กม. รถยนต์ส่วนตวั จำกอำเภอปำกชอ่ งใช้
ถนนมิตรภำพ (ทำงหลวงหมำยเลข 2)มงุ่ หนำ้ โครำชระหวำ่ ง กม.184-193 หรือ รถสองแถว เหมำรถสองแถวจำกตวั
เมืองสีคิ้ว 200 บำท

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

3.ขนำดควำมจ/ุ ปริมำณกำรกกั เก็บนำ้ ในเขอ่ื นเก็บนำ้ ลำตะคอง

1. ป็ นเขอื่ นดนิ เกบ็ กกั น้ำ ปิ ดกน้ั แมน่ ้ำลำตะคอง
2. สงู 40.3 ม. ยำว 521 ม. มชี ่องระบำย 1 ชอ่ ง

3. ระดบั สนั เขอื่ น + 282.30 ร.ท.ก.
4. ระดบั เก็บกกั + 277.00 ร.ท.ก. ระดบั น้ำสงู สุด + 280.00 ร.ท.ก.
5. ปรมิ ำณน้ำทรี่ ะดบั เกบ็ กกั 310 ลำ้ น ลบ.ม. ปรมิ ำณน้ำทรี่ ะดบั เก็บกกั สงู สุด 445 ลำ้ น ลบ.ม.
6. ควำมจุกน้ อำ่ งฯ ทรี่ ะดบั + 261.00 ร.ท.ก. 20 ลำ้ น ลบ.ม.
7. อำณำเขตรบั น้ำ 1,430 ตร.กม. พนื้ ทอี่ ำ่ งฯ ทรี่ ะดบั เกบ็ กกั สงู สดุ 554 ตร.กม.
8. ปรมิ ำณน้ำไหลลงอำ่ ง 212 ลำ้ น ลบ.ม./ปี ปรมิ ำณฝนเฉลยี่ 1,113 มม./ปี
9. River Outlet ขนำดเสน้ ผำ่ ศนู ย์กลำง 3.50 ม. สง่ น้ำได้ 20 ลบ.ม./วนิ ำที ระดบั ธรณีทอ่ + 261.00

ร.ท.ก.
10. Service Spillway ขนำด 6.0 ม. จำนวน 7 ชอ่ ง ระบำยน้ำได้ 1,530 ลบ.ม./วนิ ำที
11. ทำงระบำยน้ำฉุกเฉินกวำ้ ง 40.0 ม. ระบำยน้ำได้ 600 ลบ.ม./วนิ ำที
http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/lamtakong/lamtakong.html

4.กำรผลติ กะแสไฟฟำ้ จำกเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคอง

โรงไฟฟ้ำลำตะคองฯ ติดต้งั เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 250 เมกะวตั ต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลงั ผลิตติดต้งั 500 เมกะวตั ต์ ต่อมำไดต้ ิดต้งั
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำเพมิ่ เติมอีกจำนวน 2 เคร่ือง ทำใหม้ ีกำลงั ผลิตติดต้งั รวมท้งั สิ้น 1,000 เมกะวตั ต์

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117
5.วถิ ีชีวติ กะแสไฟฟำ้ จำกเขือ่ นเกบ็ นำ้ ลำตะคอง

เดินเครื่องโรงไฟฟ้ำลำตะคองแบบสูบกลบั เครื่องท่ี 3-4 จ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ ... 2อำเภอโครำชแลง้ หนกั ตอ้ งเร่งผนั นำ้ํ เข่ือนลำตะคองช่วยผลิต
ประปำ ... ในช่วงที่มีควำมตอ้ งกำรไฟฟ้ำต่ำนำมำสูบน้ำในอำ่ งเก็บน้ำลำตะคองข้ึนไปกกั เก็บสำรองไวใ้ นอ่ำงพกั น้ำตอนบนบริเวณ ... ชยั ภมู ิ
กำลงั ผลิต 800 เมกะวตั ต์ เพอื่ ใหเ้ ป็ นแหล่งผลิตไฟฟ้ำจำกพลงั งำนสะอำด ...
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117

6.แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วทนี่ ำ่ สนใจ

เขื่อนลำตะคอง

สวนเมืองพร

เมำนเ์ ทน่ ครีค กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์
7.ถนนมอเตอร์เวย์ที่ตดั ผำ่ นเขอื่ นเก็บนำ้ ลำตะคอง

มอเตอร์เวยส์ ำยบำงปะอิน-สระบุรี-นครรำชสีมำ เป็นส่วนหน่ึงของทำงหลวงพเิ ศษหมำยเลข 6 สำย กทม.-หนองคำย มีระยะทำงรวมท้งั สิ้น
535 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นส่วนที่ถกู หยบิ ยกข้ึนมำสร้ำงก่อน โดยโครงกำรก่อสร้ำงจะมีแนวเสน้ ทำงเริ่มตน้ ท่ีบริเวณจุดเชื่อมตอ่ กบั ทำงหลวงพิเศษ
หมำยเลข 9 และทำงหลวงหมำยเลข 1 (ถ.พหลโยธิน) เป็ นแนวเสน้ ทำงใหม่ขนำนไปกบั ทำงหลวงหมำยเลข 1 และทำงหลวงหมำยเลข 2
(ถ.มิตรภำพ) ไปสิ้นสุดบรรจบกบั ทำงเลี่ยงเมืองนครรำชสีมำ
https://greennews.agency/?p=16005


Click to View FlipBook Version