The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น

กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ
ปีการศกึ ษา 2563

วารุณี บารุงสวสั ดิ์

ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลนครพนม

สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครพนม เขต 1
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ ารคำนำ

เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นของนกั เรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เล่มน้ี จดั ทำขนึ้ เพื่อรวบรวมผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพในระดบั โรงเรียน ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
ประกอบดว้ ย การประเมินผลการเรียน การประเมนิ การอ่าน คิดวเิ คราะห์ การประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์
การประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผู้เรยี น การประเมินความสามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ เพื่อใหค้ รูและผ้ทู ่ีมี
สว่ นเกีย่ วข้องนำไปใชใ้ นการวางแผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและพฒั นางานด้านวิชาการของโรงเรยี นต่อไป

กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ

สารบัญ ข

คำนำ ก
สารบัญ ข
สรปุ ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน กลุ่มสาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี 1
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 2
3
ระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4
ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 2 5
ระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 6
ระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4 7
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8
ระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 6 9
สรปุ ผลการประเมนิ การอา่ น วเิ คราะหแ์ ละเขยี น กลุม่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพ 10
ผลการประเมินการอา่ น วิเคราะหแ์ ละเขยี น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11
ผลการประเมินการอ่าน วเิ คราะห์และเขียน ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 2 12
ผลการประเมินการอ่าน วเิ คราะหแ์ ละเขียน ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 3 13
ผลการประเมนิ การอ่าน วิเคราะห์และเขียน ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4 14
ผลการประเมนิ การอา่ น วเิ คราะห์และเขยี น ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 5 15
ผลการประเมนิ การอ่าน วเิ คราะห์และเขยี น ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 6 16
สรุปผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ กลุม่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชีพ 17
ผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 1 18
ผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 19
ผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 3 20
ผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 4 21
ผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 5 22
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 6

สารบัญ ค

สรปุ ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผูเ้ รยี น กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 23
ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 1 24
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 2 25
ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 26
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 27
ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 5 28
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรยี น ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 6 29
30
สรุปผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ อย่างเปน็ ระบบ กลุม่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี 31
ผลการประเมนิ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 1 32
ผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ อยา่ งเป็นระบบ ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 2 33
ผลการประเมินความสามารถในการคิดอย่างเปน็ ระบบ ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3 34
ผลการประเมินความสามารถในการคดิ อยา่ งเปน็ ระบบ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 35
ผลการประเมนิ ความสามารถในการคิดอย่างเปน็ ระบบ ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 5 36
ผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 6

หนา้ 1

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2563
กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
จานวนนักเรยี นท้งั หมด 1,715 คน มีระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.03
ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ี 1 คิดเปน็ ร้อยละ 98.33
ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 98.56
ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 97.69
ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 95.44
ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นชั้นประถมศึกษาปที ี่ 5 คิดเป็นรอ้ ยละ 93.73
ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6 คิดเปน็ ร้อยละ 98.30
2. สรุปผลการประเมินการอ่าน วิเคราะห์และเขยี น
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม คิดเปน็ รอ้ ยละ 85.14
ระดับคุณภาพ ดี คิดเปน็ ร้อยละ 14.51
ระดับคุณภาพ ผา่ น คิดเปน็ ร้อยละ 0.35

3. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์
ระดับคุณภาพ ดเี ย่ียม คิดเปน็ รอ้ ยละ 87.82
ระดับคุณภาพ ดี คิดเป็นร้อยละ 12.06
ระดับคุณภาพ ผ่าน คิดเป็นรอ้ ยละ 0.12

4. สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน
ระดับคุณภาพ ดเี ย่ียม คิดเป็นร้อยละ 84.45
ระดับคุณภาพ ดี คิดเป็นร้อยละ 15.43
ระดับคุณภาพ ผา่ น คิดเป็นรอ้ ยละ 0.12

5. สรุปผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม คิดเป็นรอ้ ยละ 65.64
ระดับคุณภาพ ดมี าก คิดเป็นร้อยละ 29.02
ระดับคุณภาพ ดี คิดเปน็ รอ้ ยละ 5.10
ระดับคุณภาพ พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 0.22
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 0.01

หนา้ 2

สรุปผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศกึ ษา 2563

ชั้น จานวน 1 1.5 2 จานวนนักเรียนที่ไดร้ ับผลการเรียน
นักเรียน 2.5 3 3.5 4 x̄ S.D. ร้อยละ

ป. 1 255 0 0 0 0 5 24 226 3.93 0.20 98.33

ป. 2 260 0 0 0 0 0 30 230 3.94 0.16 98.56

ป. 3 298 0 0 0 1 10 32 255 3.91 0.24 97.69

ป. 4 296 0 0 0 0 37 34 225 3.82 0.35 95.44

ป. 5 267 0 0 0 11 30 41 185 3.75 0.42 93.73

ป. 6 339 0 0 0 3 7 23 306 3.93 0.23 98.30

รวม 1715 0 0 0 15 89 184 1427 3.88 0.29 97.03

รอ้ ยละ 0.00 0.00 0.00 0.87 5.19 10.73 83.21 100.00

้รอยละผลการเ ีรยน แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนกั เรียนตามระดับผลการเรียน ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 1-6 98.30
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ การงานอาชพี ปีการศกึ ษา 2563
ป.6
100.00 98.33 98.56 97.69 95.44 93.73

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
ระดับชนั้

หนา้ 3

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ชั้น จานวน 1 1.5 2 จานวนนักเรียนท่ีได้รับผลการเรียน
นักเรียน 2.5 3 3.5 4 x̄ S.D. ร้อยละ

ป. 1/1 33 3 9 21 3.77 0.33 94.32

ป. 1/2 32 3 29 3.95 0.15 98.83

ป. 1/3 32 1 4 27 3.91 0.23 97.66

ป. 1/4 32 4 28 3.94 0.17 98.44

ป. 1/5 34 3 31 3.96 0.14 98.90

ป. 1/6 33 1 1 31 3.95 0.19 98.86

ป. 1/7 29 29 4.00 0.00 100.00

ป. 1/8 30 30 4.00 0.00 100.00

รวม 255 0 0 0 0 5 24 226 3.93 0.20 98.33

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 9.41 88.63 100.00

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละของจำนวนนักเรียนตำมระดับผลกำรเรียน ชั้นประถมศกึ ษำปีท่ี 1

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ กำรงำนอำชพี ปกี ำรศึกษำ 2563

100.00 88.63
90.00

้รอยละจำนวน ันกเ ีรยน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00 9.41
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96

0.00

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ผลกำรเรยี น (เกรด)

หนา้ 4

หนา้ 4

สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานครพนม เขต 1 ปีการศกึ ษา 2563

ชั้น จานวน 1 1.5 2 จานวนนักเรียนที่ไดร้ ับผลการเรียน
นักเรียน 2.5 3 3.5 4 x̄ S.D. ร้อยละ

ป. 2/1 35 35 4.00 0.00 100.00

ป. 2/2 31 2 29 3.97 0.12 99.19

ป. 2/3 35 2 33 3.97 0.12 99.29

ป. 2/4 31 31 4.00 0.00 100.00

ป. 2/5 35 15 20 3.79 0.25 94.64

ป. 2/6 34 10 24 3.85 0.23 96.32

ป. 2/7 29 29 4.00 0.00 100.00

ป. 2/8 30 1 29 3.98 0.09 99.58

รวม 260 0 0 0 0 0 30 230 3.94 0.16 98.56

รอ้ ยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.54 88.46 100.00

แผนภูมแิ สดงร้อยละของจำนวนนกั เรยี นตำมระดบั ผลกำรเรยี น ชั้นประถมศกึ ษำปีท่ี 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชพี ปีกำรศึกษำ 2563

100.00 88.46
90.00

้รอยละจำนวน ันกเ ีรยน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00 11.54
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ผลกำรเรยี น (เกรด)

หนา้ 5

หน้า 5

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศกึ ษา 2563

ชั้น จานวน 1 1.5 2 จานวนนักเรียนที่ไดร้ ับผลการเรียน
นักเรียน 2.5 3 3.5 4 x̄ S.D. ร้อยละ

ป. 3/1 47 47 4.00 0.00 100.00

ป. 3/2 39 1 10 28 3.85 0.26 96.15

ป. 3/3 39 1 38 3.99 0.08 99.68

ป. 3/4 39 39 4.00 0.00 100.00

ป. 3/5 36 1 8 27 3.86 0.25 96.53

ป. 3/6 38 1 1 36 3.96 0.18 99.01

ป. 3/7 30 1 2 7 20 3.77 0.38 94.17

ป. 3/8 30 5 5 20 3.75 0.38 93.75

รวม 298 0 0 0 1 10 32 255 3.91 0.24 97.69

รอ้ ยละ 0.00 0.00 0.00 0.34 3.36 10.74 85.57 100.00

้รอยละจำนวน ันกเ ีรยน แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละของจำนวนนกั เรียนตำมระดับผลกำรเรยี น ชัน้ ประถมศกึ ษำปีท่ี 3
กล่มุ สำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ ปีกำรศึกษำ 2563

100.00

90.00 85.57

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

20.00 10.74
10.00 0.00 0.00 0.00 0.34 3.36

0.00
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ผลกำรเรียน (เกรด)

หนา้ 6

หน้า 6

สรุปผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ชั้น จานวน 1 1.5 2 จานวนนักเรียนท่ีได้รับผลการเรียน
นักเรียน 2.5 3 3.5 4 x̄ S.D. ร้อยละ

ป. 4/1 47 47 4.00 0.00 100.00

ป. 4/2 39 4 2 33 3.87 0.31 96.79

ป. 4/3 38 5 6 27 3.79 0.36 94.74

ป. 4/4 38 9 8 21 3.66 0.42 91.45

ป. 4/5 39 7 4 28 3.77 0.39 94.23

ป. 4/6 39 11 8 20 3.62 0.43 90.38

ป. 4/7 29 3 26 3.95 0.15 98.71

ป. 4/8 27 1 3 23 3.91 0.24 97.69

รวม 296 0 0 0 0 37 34 225 3.82 0.35 95.44

รอ้ ยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 11.49 76.01 100.00

้รอยละจำนวน ันกเ ีรยน แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรยี นตำมระดบั ผลกำรเรยี น ชน้ั ประถมศกึ ษำปีท่ี 4
กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ กำรงำนอำชพี ปกี ำรศึกษำ 2563

100.00
90.00

80.00 76.01

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

20.00 12.50 11.49
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ผลกำรเรียน (เกรด)

หน้า 7

หนา้ 7

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 5
โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศกึ ษา 2563

ชั้น จานวน 1 1.5 2 จานวนนักเรียนที่ไดร้ ับผลการเรียน
นักเรียน 2.5 3 3.5 4 x̄ S.D. ร้อยละ

ป. 5/1 43 7 4 32 3.79 0.38 94.77

ป. 5/2 34 2 3 7 22 3.72 0.44 93.01

ป. 5/3 28 2 5 3 18 3.66 0.50 91.52

ป. 5/4 36 5 4 27 3.81 0.36 95.14

ป. 5/5 37 1 6 6 24 3.72 0.43 92.91

ป. 5/6 35 6 4 5 20 3.56 0.58 88.93

ป. 5/7 26 6 20 3.88 0.21 97.12

ป. 5/8 28 6 22 3.89 0.21 97.32

รวม 267 0 0 0 11 30 41 185 3.75 0.42 93.73

รอ้ ยละ 0.00 0.00 0.00 4.12 11.24 15.36 69.29 100.00

้รอยละจำนวน ันกเ ีรยน แผนภมู ิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนตำมระดบั ผลกำรเรยี น ชนั้ ประถมศกึ ษำปีท่ี 5
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ ปกี ำรศกึ ษำ 2563

100.00
90.00

80.00 69.29

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

20.00 11.24 15.36
10.00 0.00 0.00 0.00 4.12

0.00
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ผลกำรเรยี น (เกรด)

หนา้ 8

หนา้ 8

สรุปผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรยี นอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ช้ัน จานวน 1 1.5 2 จานวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน
นักเรียน 2.5 3 3.5 4 x̄ S.D. ร้อยละ

ป. 6/1 46 46 4.00 0.00 100.00

ป. 6/2 45 2 4 39 3.91 0.24 97.78

ป. 6/3 47 2 3 1 41 3.86 0.38 96.54

ป. 6/4 45 1 5 39 3.92 0.21 98.06

ป. 6/5 47 1 3 43 3.95 0.19 98.67

ป. 6/6 44 1 1 42 3.95 0.23 98.86

ป. 6/7 32 2 30 3.97 0.12 99.22

ป. 6/8 33 7 26 3.89 0.20 97.35

รวม 339 0 0 0 3 7 23 306 3.93 0.23 98.30

รอ้ ยละ 0.00 0.00 0.00 0.88 2.06 6.78 90.27 100.00

แผนภูมแิ สดงร้อยละของจำนวนนกั เรยี นตำมระดบั ผลกำรเรยี น ชน้ั ประถมศกึ ษำปีที่ 6

กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ กำรงำนอำชพี ปกี ำรศกึ ษำ 2563

100.00 90.27
90.00

้รอยละจำนวน ันกเ ีรยน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00 0.00 0.00 0.00 0.88 2.06 6.78

0.00

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

ผลกำรเรียน (เกรด)

หนา้ 9

สรุปผลการประเมินการอ่าน วเิ คราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษานครพนม เขต 1 ปีการศกึ ษา 2563

ขอ้ ระดบั ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คณุ ภาพ คุณภาพ

ดีเยยี่ ม (3) 233 241 268 183 260 308 1493 87.06 ดเี ยย่ี ม (3) 85.14
ดี (2) 22 18 29 113 7 26 215 12.54 ดี (2) 14.51
1 ผ่าน (1) 11 5 7 0.41 ผา่ น (1) 0.35
0.00
ไมผ่ ่าน (0) 217 245 259 183 261 276 1441 84.02 ไม่ผ่าน (0) 100.00
ดเี ยยี่ ม (3)
ดี (2) 38 14 38 113 6 59 268 15.63
2 ผ่าน (1) 11 4 6 0.35

ไม่ผ่าน (0)
ดเี ยย่ี ม (3) 216 259 260 187 260 218 1400 81.63
ดี (2) 39 1 38 109 7 117 311 18.13
3 ผ่าน (1)
4 4 0.23
ไม่ผา่ น (0)
ดีเยยี่ ม (3) 240 240 229 268 261 236 1474 85.95
ดี (2) 15 20 69 28 6 97 235 13.70
4 ผ่าน (1)
6 6 0.35
ไมผ่ า่ น (0)
ดีเยย่ี ม (3) 237 249 276 270 264 197 1493 87.06
ดี (2) 18 11 22 26 3 135 215 12.54
5 ผา่ น (1)
7 7 0.41
ไม่ผ่าน (0)

แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละการประเมิน การอ่าน วเิ คราะห์ และเขียน

กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี ปกี ารศึกษา 2563

100.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 90.00 85.14

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00 14.51

10.00 0.35 0.00

0.00

ดีเยย่ี ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไมผ่ า่ น (0)

ระดับคุณภาพ

หน้า 10

สรุปผลการประเมินการอา่ น วิเคราะห์และเขียน กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษานครพนม เขต 1 ปีการศกึ ษา 2563

ขอ้ ระดบั 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมิน คุณภาพ คณุ ภาพ คณุ ภาพ

ดเี ยยี่ ม (3) 22 29 28 31 32 32 29 30 233 91.37 ดีเยย่ี ม (3) 89.65
ดี (2) 11 3 4 1 2 1 22 8.63 ดี (2) 10.35
1 ผา่ น (1) ผา่ น (1) 0.00
0.00
ไมผ่ า่ น (0) ไมผ่ ่าน (0) 100.00
ดีเยยี่ ม (3) 24 29 22 25 28 30 29 30 217 85.10
ดี (2) 9 3 10 7 6 3 38 14.90
2 ผ่าน (1)

ไม่ผา่ น (0)
ดีเยย่ี ม (3) 25 23 26 26 29 28 29 30 216 84.71
ดี (2) 896655 39 15.29
3 ผ่าน (1)

ไมผ่ า่ น (0)
ดีเยยี่ ม (3) 28 31 31 28 33 30 29 30 240 94.12
ดี (2) 511413 15 5.88
4 ผ่าน (1)

ไม่ผ่าน (0) 29 31 27 29 31 31 29 30 237 92.94
ดีเยยี่ ม (3)
ดี (2) 415332 18 7.06
5 ผ่าน (1)

ไมผ่ า่ น (0)

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละการประเมนิ การอ่าน วิเคราะห์ และเขียน

100.00 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ปีการศกึ ษา 2563
90.00
89.65

ร้อยละผลการประเ ิมน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00
30.00

20.00 10.35
10.00 0.00 0.00

0.00

ดเี ย่ียม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไมผ่ า่ น (0)

ระดับคุณภาพ

หน้า 11

หน้า 11

สรุปผลการประเมินการอ่าน วิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศกึ ษา 2563

ขอ้ ระดบั 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คณุ ภาพ คณุ ภาพ
ประเมนิ คณุ ภาพ

ดเี ยย่ี ม (3) 35 31 35 31 35 34 19 21 241 92.69 ดเี ยย่ี ม (3) 94.92
ดี (2) 9 9 18 6.92 ดี (2) 4.92
1 ผ่าน (1) 1 1 0.38 ผา่ น (1) 0.15

ไมผ่ ่าน (0) ไม่ผ่าน (0) 0.00
ดเี ยย่ี ม (3) 35 31 35 31 35 34 18 26 245 94.23 100.00
ดี (2) 10 4 14 5.38
2 ผา่ น (1) 1 1 0.38

ไมผ่ ่าน (0) 35 31 35 31 35 34 28 30 259 99.62
ดีเยย่ี ม (3) 1 1 0.38
ดี (2)
3 ผ่าน (1)

ไม่ผา่ น (0)
ดีเยยี่ ม (3) 35 31 35 31 35 34 17 22 240 92.31
ดี (2) 12 8 20 7.69
4 ผ่าน (1)

ไมผ่ ่าน (0)
ดีเยยี่ ม (3) 35 31 35 31 35 34 22 26 249 95.77
ดี (2) 7 4 11 4.23
5 ผา่ น (1)

ไมผ่ ่าน (0)

แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละการประเมิน การอา่ น วเิ คราะห์ และเขียน

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ปีการศกึ ษา 2563

100.00

90.00 94.92

ร้อยละผลการประเ ิมน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00 4.92 0.15 0.00
30.00
20.00 ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0)
10.00
0.00

ดเี ยย่ี ม (3)

ระดบั คณุ ภาพ

หนา้ 12

หน้า 12

สรุปผลการประเมินการอ่าน วเิ คราะห์และเขียน กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศกึ ษา 2563

ขอ้ ระดับ 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมิน คุณภาพ คุณภาพ คณุ ภาพ

ดเี ยย่ี ม (3) 47 37 30 39 36 36 21 22 268 89.93 ดีเยยี่ ม (3) 86.71

1 ดี (2) 29 2 8 8 29 9.73 ดี (2) 13.15
ผา่ น (1) 1 1 0.34 ผ่าน (1) 0.13
0.00 ไมผ่ ่าน (0) 0.00
ไมผ่ ่าน (0)

ดเี ยย่ี ม (3) 47 39 30 35 36 29 18 25 259 86.91 100.00

2 ดี (2) 94 9 11 5 38 12.75
ผ่าน (1) 1 1 0.34

ไม่ผา่ น (0)

ดีเยยี่ ม (3) 47 37 30 36 36 21 23 30 260 87.25

3 ดี (2) 293 17 7 38 12.75
ผ่าน (1)
0 0.00

ไมผ่ ่าน (0) 47 37 30 35 36 23 21 0 0.00
ดีเยยี่ ม (3) 229 76.85

4 ดี (2) 294 15 9 30 69 23.15
ผา่ น (1)

ไม่ผ่าน (0)

ดเี ยย่ี ม (3) 47 38 30 38 36 34 23 30 276 92.62

5 ดี (2) 191 47 22 7.38
ผา่ น (1)

ไมผ่ า่ น (0)

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละการประเมนิ การอ่าน วเิ คราะห์ และเขยี น

กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศกึ ษา 2563

100.00 86.71
90.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00 13.15 0.13 0.00
20.00
10.00 ดี (2) ผา่ น (1) ไม่ผา่ น (0)
0.00

ดีเย่ยี ม (3)

ระดับคุณภาพ

หน้า 13

หน้า 13

สรุปผลการประเมินการอ่าน วิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ขอ้ ระดบั 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คณุ ภาพ คุณภาพ

ดเี ยยี่ ม (3) 37 25 23 16 18 13 29 22 183 61.82 ดเี ยย่ี ม (3) 73.72
26.28
1 ดี (2) 10 14 15 22 21 26 5 113 38.18 ดี (2) 0.00
ผ่าน (1) 0.00
ผา่ น (1) 100.00

ไมผ่ ่าน (0) ไมผ่ า่ น (0)

ดีเยย่ี ม (3) 37 25 23 16 18 13 29 22 183 61.82

2 ดี (2) 10 14 15 22 21 26 5 113 38.18
ผ่าน (1)

ไมผ่ า่ น (0)

ดีเยย่ี ม (3) 37 25 23 16 18 13 29 26 187 63.18

3 ดี (2) 10 14 15 22 21 26 1 109 36.82
ผา่ น (1)

ไม่ผา่ น (0)

ดเี ยย่ี ม (3) 47 39 35 32 34 28 29 24 268 90.54

4 ดี (2) 3 6 5 11 3 28 9.46
ผ่าน (1)

ไม่ผา่ น (0)

ดีเยย่ี ม (3) 47 39 35 32 34 28 29 26 270 91.22

5 ดี (2) 3 6 5 11 1 26 8.78
ผ่าน (1)

ไมผ่ ่าน (0)

แผนภูมแิ สดงร้อยละการประเมิน การอ่าน วิเคราะห์ และเขยี น

กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปกี ารศกึ ษา 2563

100.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 90.00

80.00 73.72

70.00
60.00
50.00

40.00 26.28
30.00

20.00

10.00 ดี (2) 0.00 0.00

0.00 ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0)

ดีเย่ยี ม (3)

ระดับคณุ ภาพ

หน้า 14

หนา้ 14

สรุปผลการประเมินการอา่ น วเิ คราะห์และเขียน กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครพนม เขต 1 ปีการศกึ ษา 2563

ขอ้ ระดบั 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมิน คุณภาพ คณุ ภาพ คณุ ภาพ

ดเี ยยี่ ม (3) 43 34 28 36 37 35 19 28 260 97.38 ดีเยยี่ ม (3) 97.83
7 7 2.62 ดี (2) 2.17
1 ดี (2) ผ่าน (1) 0.00
ผ่าน (1) ไม่ผา่ น (0) 0.00
100.00
ไม่ผา่ น (0) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75
6 6 2.25
ดีเยย่ี ม (3)

2 ดี (2)
ผา่ น (1)

ไม่ผา่ น (0)

ดเี ยย่ี ม (3) 43 34 28 36 37 35 19 28 260 97.38
7 7 2.62
3 ดี (2)
ผา่ น (1)

ไมผ่ า่ น (0)

ดีเยย่ี ม (3) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75
6 6 2.25
4 ดี (2)
ผ่าน (1)

ไมผ่ า่ น (0)

ดีเยย่ี ม (3) 43 34 28 36 37 35 23 28 264 98.88
3 3 1.12
5 ดี (2)
ผ่าน (1)

ไมผ่ า่ น (0)

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละการประเมนิ การอา่ น วิเคราะห์ และเขยี น

100.00 97.83กลุม่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ ปกี ารศึกษา 2563

90.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00 2.17 0.00 0.00

0.00 ดี (2) ผา่ น (1) ไมผ่ ่าน (0)

ดีเยีย่ ม (3)

ระดับคุณภาพ

หน้า 15

หนา้ 15

สรุปผลการประเมินการอา่ น วเิ คราะห์และเขียน กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครพนม เขต 1 ปีการศกึ ษา 2563

ขอ้ ระดบั 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดเี ยยี่ ม (3) 45 43 39 37 47 42 31 24 308 90.86 ดีเยย่ี ม (3) 72.86

1 ดี (2) 1257 1 1 9 26 7.67 ดี (2) 25.60
ผ่าน (1) 31 1 5 1.47 ผ่าน (1) 1.53

ไมผ่ า่ น (0) ไมผ่ ่าน (0) 0.00

ดเี ยยี่ ม (3) 36 41 33 44 30 37 22 33 276 81.42 100.00

2 ดี (2) 10 3 13 17 6 10 59 17.40
ผ่าน (1) 4 1.18
111 1

ไมผ่ ่าน (0)

ดีเยย่ี ม (3) 34 37 30 23 29 23 24 18 218 64.31

3 ดี (2) 12 7 16 21 18 20 8 15 117 34.51
ผา่ น (1)
111 1 4 1.18

ไม่ผา่ น (0)

ดีเยยี่ ม (3) 42 30 30 22 35 17 27 33 236 69.62

4 ดี (2) 4 14 14 22 12 26 5 97 28.61
ผา่ น (1) 6 1.77
131 1

ไม่ผ่าน (0)

ดเี ยยี่ ม (3) 32 15 17 31 19 18 32 33 197 58.11

5 ดี (2) 14 29 26 13 28 25 135 39.82
ผ่าน (1) 7 2.06
141 1

ไม่ผา่ น (0)

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละการประเมนิ การอ่าน วิเคราะห์ และเขยี น

กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี ปีการศกึ ษา 2563

100.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 90.00

80.00 72.86

70.00

60.00

50.00

40.00 25.60
30.00

20.00

10.00 1.53 0.00

0.00

ดเี ยี่ยม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไมผ่ ่าน (0)

ระดบั คุณภาพ

หนา้ 16

สรุปผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมิน คุณภาพ

ดีเย่ียม (3) 254 260 296 296 267 338 1711 99.77 ดีเย่ียม (3) 87.82
0.17 ดี (2) 12.06
1 ดี (2) 12 3 0.06 ผา่ น (1) 0.12
ผา่ น (1) 0.00
11 ไม่ผา่ น (0) 100.00

ไมผ่ า่ น (0) 94.81

ดีเยี่ยม (3) 253 260 286 244 267 316 1626

2 ดี (2) 2 12 50 22 86 5.01
ผา่ น (1)
2 1 3 0.17

ไมผ่ า่ น (0)

ดีเย่ียม (3) 207 252 249 233 261 195 1397 81.46
48 8 49 62 6 143 316 18.43
3 ดี (2) 0.12
ผ่าน (1) 1 12

ไมผ่ ่าน (0)

ดีเยี่ยม (3) 159 256 199 221 261 164 1260 73.47
96 4 99 75 6 174 454 26.47
4 ดี (2) 0.06
ผา่ น (1) 11

ไม่ผา่ น (0)

ดีเย่ียม (3) 250 260 292 263 267 291 1623 94.64
5.31
5 ดี (2) 5 6 33 47 91 0.06
ผา่ น (1)
11

ไมผ่ ่าน (0)

ดเี ยี่ยม (3) 215 244 244 216 261 186 1366 79.65
40 14 54 78 6 151 343 20.00
6 ดี (2) 0.35
ผา่ น (1) 2 2 26

ไมผ่ า่ น (0)

ดีเยี่ยม (3) 252 260 243 263 267 254 1539 89.74
3 55 33 84 175 10.20
7 ดี (2) 0.06
ผ่าน (1) 11

ไมผ่ า่ น (0)

ดเี ยี่ยม (3) 254 260 288 258 264 203 1527 89.04
1 10 38 3 135 187 10.90
8 ดี (2) 0.06
ผ่าน (1) 11

ไมผ่ า่ น (0)

100.00 แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละการประเมนิ คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
90.00
80.00 กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศกึ ษา 2563
70.00
60.00 87.82
50.00
ร้อยละผลการประเ ิมน 40.00 12.06 0.00
30.00 0.12
20.00 ไมผ่ า่ น (0)
10.00 ดี (2) ผา่ น (1)
0.00
ระดบั คุณภาพ
ดีเยีย่ ม (3)

หน้า 17

สรุปผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมนิ คุณภาพ 33 32 32 32 34 32 29 30 254 99.61 ดีเยี่ยม (3) 90.39

ดเี ย่ียม (3) 1 0.39 ดี (2) 9.61

1 ดี (2) 1 0 0.00 ผา่ น (1) 0.00
ผา่ น (1)
0 0.00 ไมผ่ ่าน (0) 0.00
ไม่ผ่าน (0) 100.00

ดเี ย่ียม (3) 33 32 32 31 34 32 29 30 253 99.22

2 ดี (2) 11 2 0.78
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดเี ยี่ยม (3) 21 20 24 25 28 30 29 30 207 81.18

3 ดี (2) 12 12 8 7 6 3 48 18.82
ผา่ น (1)
0 0.00

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 24 29 25 22 29 30 159 62.35

4 ดี (2) 9 3 7 10 5 3 29 30 96 37.65
ผ่าน (1)
0 0.00

ไมผ่ ่าน (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 33 30 32 30 34 32 29 30 250 98.04

5 ดี (2) 221 5 1.96
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 23 26 21 27 27 32 29 30 215 84.31

6 ดี (2) 10 6 11 5 7 1 40 15.69
ผา่ น (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดเี ย่ียม (3) 33 32 32 32 34 30 29 30 252 98.82

7 ดี (2) 3 3 1.18
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 33 32 32 32 34 32 29 30 254 99.61

8 ดี (2) 1 1 0.39
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละการประเมนิ คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

100.00 กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ปีการศกึ ษา 2563
90.00 90.39
80.00
ร้อยละผลการประเ ิมน 70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00 9.61 0.00 0.00
10.00
0.00

ดีเย่ยี ม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไม่ผา่ น (0)

ระดับคุณภาพ

หน้า 18

หนา้ 18

สรุปผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมิน คุณภาพ

ดีเยี่ยม (3) 35 31 35 31 35 34 29 30 260 100.00 ดเี ยี่ยม (3) 98.65
0 0.00 ดี (2) 1.25
1 ดี (2) 0 0.00 ผ่าน (1) 0.10
ผ่าน (1)
0 0.00 ไม่ผ่าน (0) 0.00
ไมผ่ ่าน (0) 100.00

ดเี ย่ียม (3) 35 31 35 31 35 34 29 30 260 100.00

2 ดี (2) 0 0.00
ผ่าน (1)
0 0.00
ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 35 31 35 31 35 34 25 26 252 96.92
4 4 8 3.08
3 ดี (2)
ผ่าน (1) 0 0.00
0 0.00
ไม่ผา่ น (0) 35 31 35 31 35 34 27 28 256 98.46
2 2 4 1.54
ดเี ยี่ยม (3) 0 0.00
0 0.00
4 ดี (2) 35 31 35 31 35 34 29 30 260 100.00
ผ่าน (1) 0 0.00
0 0.00
ไมผ่ ่าน (0) 0 0.00
35 31 35 31 35 34 21 22 244 93.85
ดเี ยี่ยม (3)

5 ดี (2)
ผ่าน (1)

ไม่ผา่ น (0)

ดเี ย่ียม (3)

6 ดี (2) 7 7 14 5.38
ผา่ น (1) 112 0.77

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00
35 31 35 31 35 34 29 30 260 100.00
ดีเยี่ยม (3)

7 ดี (2) 0 0.00
ผ่าน (1) 0 0.00
0 0.00
ไม่ผ่าน (0) 35 31 35 31 35 34 29 30 260 100.00
0 0.00
ดเี ย่ียม (3) 0 0.00
0 0.00
8 ดี (2)
ผ่าน (1)

ไมผ่ า่ น (0)

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

100.00 กล่มุ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ปกี ารศกึ ษา 2563
90.00 98.65
80.00
ร้อยละผลการประเมิน 70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00 1.25 0.10 0.00
0.00

ดเี ยย่ี ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผา่ น (0)

ระดับคณุ ภาพ

หนา้ 19

หนา้ 19

สรุปผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมนิ คุณภาพ

ดเี ย่ียม (3) 47 39 39 39 36 36 30 30 296 99.33 ดเี ยี่ยม (3) 87.96
2 0.67 ดี (2) 12.04
1 ดี (2) 2 0 0.00 ผา่ น (1) 0.00
ผา่ น (1)
0 0.00 ไมผ่ ่าน (0) 0.00
ไม่ผา่ น (0) 100.00

ดีเย่ียม (3) 47 39 39 36 36 29 30 30 286 95.97

2 ดี (2) 39 12 4.03
ผา่ น (1)
0 0.00
ไมผ่ ่าน (0) 0 0.00

ดเี ย่ียม (3) 47 39 39 37 36 21 30 249 83.56

3 ดี (2) 2 17 30 49 16.44
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 47 39 30 36 23 24 199 66.78

4 ดี (2) 9 39 15 6 30 99 33.22
ผา่ น (1)
0 0.00

ไมผ่ ่าน (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 47 39 39 37 36 34 30 30 292 97.99

5 ดี (2) 24 6 2.01
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดีเยี่ยม (3) 47 39 30 37 36 38 17 244 81.88

6 ดี (2) 92 13 30 54 18.12
ผา่ น (1) 0 0.00

ไมผ่ ่าน (0) 0 0.00
36 23 29 30 243 81.54
ดเี ย่ียม (3) 47 39 39

7 ดี (2) 39 15 1 55 18.46
ผา่ น (1)
0 0.00

ไม่ผ่าน (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 47 39 39 38 36 29 30 30 288 96.64

8 ดี (2) 19 10 3.36
ผ่าน (1)
0 0.00

ไมผ่ ่าน (0) 0 0.00

แผนภูมแิ สดงร้อยละการประเมิน คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

100.00 กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี ปีการศกึ ษา 2563
90.00 87.96
80.00
ร้อยละผลการประเมิน 70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00 12.04
10.00 0.00 0.00
0.00

ดเี ย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผา่ น (0)

ระดับคุณภาพ

หน้า 20

หนา้ 20

สรุปผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี
โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ข้อ ระดับ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมิน คุณภาพ

ดเี ยี่ยม (3) 47 39 38 38 39 39 29 27 296 100.00 ดีเยี่ยม (3) 84.21
0 0.00 ดี (2) 15.58
1 ดี (2) 0 0.00 ผ่าน (1) 0.21
ผา่ น (1)
0 0.00 ไมผ่ ่าน (0) 0.00
ไม่ผา่ น (0) 100.00

ดเี ย่ียม (3) 47 39 23 20 34 25 29 27 244 82.43

2 ดี (2) 15 18 5 12 50 16.89
ผา่ น (1)
2 2 0.68

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 44 34 23 22 34 25 29 22 233 78.72

3 ดี (2) 3 5 15 16 5 13 5 62 20.95
ผา่ น (1)
1 1 0.34

ไมผ่ ่าน (0) 0 0.00

ดเี ยี่ยม (3) 34 34 23 20 34 25 29 22 221 74.66

4 ดี (2) 13 5 15 18 5 14 5 75 25.34
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดเี ยี่ยม (3) 47 39 23 20 39 39 29 27 263 88.85

5 ดี (2) 15 18 33 11.15
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผ่าน (0) 0 0.00

ดีเยี่ยม (3) 33 34 23 20 34 25 29 18 216 72.97

6 ดี (2) 14 5 15 18 5 12 9 78 26.35
ผา่ น (1)
2 2 0.68

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดเี ยี่ยม (3) 47 39 23 20 39 39 29 27 263 88.85

7 ดี (2) 15 18 33 11.15
ผา่ น (1)
0 0.00

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดีเยี่ยม (3) 47 39 23 20 34 39 29 27 258 87.16

8 ดี (2) 15 18 5 38 12.84
ผา่ น (1)
0 0.00

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

แผนภูมิแสดงร้อยละการประเมิน คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

100.00 84.2ก1ลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี ปกี ารศกึ ษา 2563
90.00
80.00
ร้อยละผลการประเ ิมน 70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00 15.58
10.00 0.21 0.00
0.00

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0)

ระดับคณุ ภาพ

หน้า 21

หนา้ 21

สรุปผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ข้อ ระดับ 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมิน คุณภาพ

ดเี ยี่ยม (3) 43 34 28 36 37 35 26 28 267 100.00 ดเี ยี่ยม (3) 99.02
0 0.00 ดี (2) 0.98
1 ดี (2) 0 0.00 ผา่ น (1) 0.00
ผ่าน (1)
0 0.00 ไมผ่ ่าน (0) 0.00
ไม่ผา่ น (0) 100.00

ดเี ย่ียม (3) 43 34 28 36 37 35 26 28 267 100.00

2 ดี (2) 0 0.00
ผา่ น (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดเี ย่ียม (3) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75

3 ดี (2) 6 6 2.25
ผา่ น (1)
0 0.00

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดเี ยี่ยม (3) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75

4 ดี (2) 6 6 2.25
ผา่ น (1)
0 0.00

ไม่ผ่าน (0) 0 0.00

ดเี ย่ียม (3) 43 34 28 36 37 35 26 28 267 100.00

5 ดี (2) 0 0.00
ผา่ น (1)
0 0.00

ไม่ผ่าน (0) 0 0.00

ดีเยี่ยม (3) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75

6 ดี (2) 6 6 2.25
ผ่าน (1)
0 0.00

ไม่ผ่าน (0) 0 0.00

ดีเยี่ยม (3) 43 34 28 36 37 35 26 28 267 100.00

7 ดี (2) 0 0.00
ผา่ น (1)
0 0.00

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดเี ยี่ยม (3) 43 34 28 36 37 35 23 28 264 98.88

8 ดี (2) 3 3 1.12
ผา่ น (1)
0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละการประเมนิ คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

100.00 กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ปกี ารศึกษา 2563
90.00 99.02
80.00
ร้อยละผลการประเ ิมน 70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00 0.98 0.00 0.00
0.00

ดีเยีย่ ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไมผ่ า่ น (0)

ระดบั คุณภาพ

หนา้ 22

หน้า 22

สรุปผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมนิ คุณภาพ

ดเี ย่ียม (3) 46 45 47 45 47 43 32 33 338 99.71 ดีเยี่ยม (3) 71.79
0 0.00 ดี (2) 27.88
1 ดี (2) 1 1 0.29 ผ่าน (1) 0.33
ผา่ น (1)
0 0.00 ไมผ่ า่ น (0) 0.00
ไม่ผา่ น (0) 100.00

ดีเย่ียม (3) 45 43 40 44 44 37 30 33 316 93.22

2 ดี (2) 1271362 22 6.49
ผ่าน (1)
1 1 0.29

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 19 27 21 19 24 24 28 33 195 57.52

3 ดี (2) 27 18 26 26 23 19 4 143 42.18
ผา่ น (1)
1 1 0.29

ไม่ผา่ น (0) 0 0.00

ดเี ยี่ยม (3) 19 23 17 18 21 16 26 24 164 48.38

4 ดี (2) 27 22 30 27 26 27 6 9 174 51.33
ผ่าน (1)
1 1 0.29

ไมผ่ ่าน (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 42 40 32 39 38 35 32 33 291 85.84

5 ดี (2) 4 5 15 6 9 8 47 13.86
ผ่าน (1)
1 1 0.29

ไม่ผ่าน (0) 0 0.00

ดีเย่ียม (3) 21 15 22 21 22 31 21 33 186 54.87

6 ดี (2) 25 30 25 24 25 12 10 151 44.54
ผา่ น (1)
11 2 0.59

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดเี ย่ียม (3) 46 19 41 43 43 6 32 24 254 74.93

7 ดี (2) 26 6 2 4 37 9 84 24.78
ผา่ น (1)
1 1 0.29

ไมผ่ า่ น (0) 0 0.00

ดเี ย่ียม (3) 16 25 20 15 19 43 32 33 203 59.88

8 ดี (2) 30 20 27 30 28 135 39.82
ผา่ น (1)
1 1 0.29

ไม่ผ่าน (0) 0 0.00

100.00 แผนภูมิแสดงรอ้ ยละการประเมนิ คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
90.00 กลุม่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ปกี ารศกึ ษา 2563
80.00
70.00 71.79
60.00
ร้อยละผลการประเ ิมน 50.00 27.88 0.00
40.00 0.33
30.00 ไม่ผ่าน (0)
20.00 ดี (2) ผ่าน (1)
10.00
0.00 ระดบั คณุ ภาพ

ดเี ยี่ยม (3)

หนา้ 23

สรุปผลการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ข้อ ระดับ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมิน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีเยี่ยม (3) 246 240 270 156 260 311 1483 86.47 ดีเยี่ยม (3) 84.45
ดี (2) 9 20 27 140 7 27 230 13.41 ดี (2) 15.43
1 ผ่าน (1) 0.12
1 1 2 0.12 ผา่ น (1) 0.00
ไมผ่ ่าน (0) ไมผ่ ่าน (0) 100.00
ดเี ยี่ยม (3)
ดี (2) 209 252 265 156 261 266 1409 82.16
2 ผา่ น (1) 46 8 32 140 6 71 303 17.67

ไม่ผ่าน (0) 1 2 3 0.17
ดเี ย่ียม (3) 204 256 203 160 260 228 1311 76.44
ดี (2) 51 4 95 136 7 109 402 23.44
3 ผ่าน (1)
2 2 0.12
ไมผ่ ่าน (0) 234 260 229 268 261 212 1464 85.36
ดีเย่ียม (3) 21 69 28 6 125 249 14.52
ดี (2)
4 ผ่าน (1) 2 2 0.12
238 260 273 270 264 270 1575 91.84
ไม่ผ่าน (0) 17 25 26 3 68 139 8.10
ดเี ยี่ยม (3)
ดี (2) 1 1 0.06
5 ผา่ น (1)

ไมผ่ ่าน (0)

แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละการประเมนิ สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563

100.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 90.00 84.45

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00 15.43
20.00

10.00 ดี (2) 0.12 0.00
0.00
ผ่าน (1) ไมผ่ ่าน (0)
ดเี ยยี่ ม (3)

ระดบั คุณภาพ

หน้า 24

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ข้อ ระดับ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมิน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีเย่ียม (3) 33 30 32 29 31 32 29 30 246 96.47 ดเี ย่ียม (3) 88.71
ดี (2) 2 331 9 3.53 ดี (2) 11.29
1 ผ่าน (1) ผ่าน (1) 0.00

ไมผ่ ่าน (0) 21 25 24 25 26 29 29 30 209 81.96 ไม่ผา่ น (0) 0.00
ดเี ย่ียม (3) 100.00
ดี (2) 12 7 8 7 8 4 46 18.04
2 ผ่าน (1)

ไม่ผา่ น (0)
ดีเย่ียม (3) 21 23 22 25 29 25 29 30 204 80.00
ดี (2) 12 9 10 7 5 8 51 20.00
3 ผา่ น (1)

ไมผ่ า่ น (0)
ดีเย่ียม (3) 26 30 26 29 31 33 29 30 234 91.76
ดี (2) 72633 21 8.24
4 ผา่ น (1)

ไมผ่ ่าน (0) 28 32 29 30 31 29 29 30 238 93.33
ดีเย่ียม (3)
ดี (2) 5 3234 17 6.67
5 ผ่าน (1)

ไมผ่ า่ น (0)

แผนภูมิแสดงร้อยละการประเมิน สมรรถนะสาคัญของผเู้ รยี น

100.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศกึ ษา 2563
90.00
88.71

ร้อยละผลการประเ ิมน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00 11.29 0.00 0.00
30.00
20.00 ดี (2) ผา่ น (1) ไม่ผ่าน (0)
10.00
0.00

ดเี ยี่ยม (3)

ระดบั คณุ ภาพ

หนา้ 25

หนา้ 25

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคญั ของผ้เู รียน กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมนิ คุณภาพ 35 31 35 31 35 34 19 20 240 92.31 ดีเยี่ยม (3) 97.54
ดเี ย่ียม (3)
ดี (2) 10 10 20 7.69 ดี (2) 2.46
1 ผา่ น (1) ผ่าน (1) 0.00

ไมผ่ ่าน (0) ไมผ่ า่ น (0) 0.00
ดเี ย่ียม (3) 35 31 35 31 35 34 25 26 252 96.92 100.00
ดี (2) 4 4 8 3.08
2 ผา่ น (1)

ไม่ผ่าน (0) 35 31 35 31 35 34 27 28 256 98.46
ดเี ย่ียม (3) 2 2 4 1.54
ดี (2)
3 ผ่าน (1)

ไมผ่ ่าน (0) 35 31 35 31 35 34 29 30 260 100.00
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
4 ผ่าน (1)

ไมผ่ ่าน (0) 35 31 35 31 35 34 29 30 260 100.00
ดเี ย่ียม (3)
ดี (2)
5 ผา่ น (1)

ไมผ่ ่าน (0)

แผนภูมิแสดงร้อยละการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น

กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ปกี ารศึกษา 2563

100.00 97.54
90.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00 2.46 0.00 0.00

10.00 ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0)

0.00

ดเี ยย่ี ม (3)

ระดับคณุ ภาพ

หน้า 26

หน้า 26

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคญั ของผ้เู รียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดเี ยี่ยม (3) 47 38 39 36 36 23 21 30 270 90.60 ดีเย่ียม (3) 83.22
ดี (2) 1 3 15 8 27 9.06 ดี (2) 16.64
1 ผ่าน (1) 1 1 0.34 ผ่าน (1) 0.13

ไมผ่ ่าน (0) ไม่ผ่าน (0) 0.00
ดเี ยี่ยม (3) 47 38 30 37 36 36 18 23 265 88.93 100.00
ดี (2) 192 2 11 7 32 10.74
2 ผ่าน (1) 1 1 0.34

ไม่ผ่าน (0)
ดีเย่ียม (3) 47 38 30 36 29 23 203 68.12
ดี (2) 1 9 39 9 7 30 95 31.88
3 ผ่าน (1) 0 0.00

ไม่ผา่ น (0) 47 37 30 37 36 21 21 0 0.00
ดีเย่ียม (3) 229 76.85
ดี (2) 292 17 9 30 69 23.15
4 ผา่ น (1)

ไม่ผ่าน (0) 47 38 39 37 36 23 23 30 273 91.61
ดีเยี่ยม (3) 1 2 15 7 25 8.39
ดี (2)
5 ผ่าน (1)

ไมผ่ ่าน (0)

แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละการประเมนิ สมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน

ร้อยละผลการประเ ิมน กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ปกี ารศึกษา 2563

100.00

90.00 83.22

80.00
70.00

60.00

50.00

40.00

30.00 16.64
20.00

10.00 0.13 0.00

0.00

ดเี ย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผา่ น (0)

ระดบั คณุ ภาพ

หนา้ 27

หนา้ 27

สรุปผลการประเมนิ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีเย่ียม (3) 25 22 15 14 17 12 29 22 156 52.70 ดเี ย่ียม (3) 68.24
ดี (2) 22 17 23 24 22 27 5 140 47.30 ดี (2) 31.76
1 ผา่ น (1) ผา่ น (1) 0.00

ไม่ผ่าน (0) ไม่ผา่ น (0) 0.00
ดีเย่ียม (3) 25 22 15 14 17 12 29 22 156 52.70 100.00
ดี (2) 22 17 23 24 22 27 5 140 47.30
2 ผ่าน (1)

ไมผ่ ่าน (0)
ดีเยี่ยม (3) 26 22 15 14 17 12 29 25 160 54.05
ดี (2) 21 17 23 24 22 27 2 136 45.95
3 ผ่าน (1)

ไม่ผา่ น (0) 47 39 38 14 39 38 29 24 268 90.54
ดเี ยี่ยม (3) 24 1 3 28 9.46
ดี (2)
4 ผ่าน (1)

ไม่ผ่าน (0) 47 39 38 14 39 38 29 26 270 91.22
ดีเย่ียม (3) 24 1 1 26 8.78
ดี (2)
5 ผ่าน (1)

ไม่ผ่าน (0)

แผนภูมิแสดงร้อยละการประเมิน สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน

กล่มุ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ปีการศกึ ษา 2563

100.00
90.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 80.00 68.24
70.00

60.00
50.00

40.00 31.76

30.00
20.00

10.00 0.00 0.00

0.00

ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไมผ่ า่ น (0)

ระดับคณุ ภาพ

หน้า 28

หนา้ 28

สรุปผลการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผ้เู รียน กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ข้อ ระดับ 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมิน คุณภาพ

ดเี ยี่ยม (3) 43 34 28 36 37 35 19 28 260 97.38 ดีเย่ียม (3) 97.83
ดี (2) 7 7 2.62 ดี (2) 2.17
1 ผ่าน (1) ผา่ น (1) 0.00

ไม่ผ่าน (0) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75 ไมผ่ า่ น (0) 0.00
ดีเย่ียม (3) 100.00
ดี (2) 6 6 2.25
2 ผา่ น (1)

ไมผ่ ่าน (0)
ดีเยี่ยม (3) 43 34 28 36 37 35 19 28 260 97.38
ดี (2) 7 7 2.62
3 ผ่าน (1)

ไม่ผา่ น (0) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75
ดีเยี่ยม (3) 6 6 2.25
ดี (2)
4 ผา่ น (1)

ไมผ่ า่ น (0)
ดีเยี่ยม (3) 43 34 28 36 37 35 23 28 264 98.88
ดี (2) 3 3 1.12
5 ผ่าน (1)

ไมผ่ ่าน (0)

แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละการประเมิน สมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน

100.00 97.8ก3ลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี ปีการศึกษา 2563

90.00

ร้อยละผลการประเ ิมน 80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00
10.00 2.17 0.00 0.00
0.00

ดีเยย่ี ม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไม่ผ่าน (0)

ระดับคุณภาพ

หน้า 29

หน้า 29

สรุปผลการประเมนิ สมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนบุ าลนครพนม สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกี ารศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดเี ย่ียม (3) 32 43 41 40 47 43 32 33 311 91.74 ดเี ยี่ยม (3) 75.93
ดี (2) 14 2 6 5 27 7.96 ดี (2) 23.60
1 ผา่ น (1) 1 1 0.29 ผ่าน (1) 0.47

ไมผ่ ่าน (0) ไม่ผา่ น (0) 0.00
ดเี ย่ียม (3) 30 41 35 44 30 26 27 33 266 78.47 100.00
ดี (2) 16 3 12 1 17 17 5 71 20.94
2 ผา่ น (1) 1 1 2 0.59

ไมผ่ า่ น (0) 26 37 31 23 29 23 26 33 228 67.26
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2) 20 7 16 22 18 20 6 109 32.15
3 ผา่ น (1) 1 1 2 0.59

ไมผ่ า่ น (0) 31 30 31 23 35 8 27 27 212 62.54
ดีเยี่ยม (3) 15 14 16 22 12 35 5 6 125 36.87
ดี (2)
4 ผา่ น (1) 1 1 2 0.59

ไม่ผา่ น (0)
ดีเยี่ยม (3) 45 42 20 37 19 42 32 33 270 79.65
ดี (2) 1 3 27 8 28 1 68 20.06
5 ผ่าน (1) 1 1 0.29

ไมผ่ า่ น (0)

แผนภมู ิแสดงร้อยละการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผ้เู รียน

100.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปกี ารศกึ ษา 2563

90.00 75.93
80.00
ร้อยละผลการประเ ิมน
70.00

60.00
50.00
40.00

30.00 23.60

20.00

10.00 0.47 0.00

0.00

ดเี ยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไมผ่ ่าน (0)

ระดบั คณุ ภาพ

หน้า 30

สรุปผลการประเมนิ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรยี นอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อ ระดับ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดเี ย่ียม (5) 236 35 205 137 258 237 1108 64.61 ดีเย่ียม (5) 65.64
ดีมาก (4) 17 223 76 153 5 83 557 32.48 ดมี าก (4) 29.02
1 ดี (3) 2 2 17 3 4 17 45 2.62 ดี (3) 5.10
พอใช้ (2) 0.22
ปรับปรุง (1) 3 2 5 0.29 พอใช้ (2) 0.01
ดีเยี่ยม (5) ปรบั ปรุง (1) 100.00
ดีมาก (4)
2 ดี (3) 213 227 154 138 258 241 1231 71.78
พอใช้ (2) 38 31 127 114 5 76 391 22.80
ปรับปรงุ (1) 4 2 17 41 4 20 88 5.13
ดีเยี่ยม (5)
ดีมาก (4) 3 2 5 0.29
3 ดี (3)
พอใช้ (2) 204 59 117 140 261 194 975 56.85
ปรบั ปรุง (1) 35.63
ดีเยี่ยม (5) 46 201 121 113 3 127 611 7.29
ดมี าก (4) 0.23
4 ดี (3) 5 58 42 3 17 125
พอใช้ (2)
ปรับปรงุ (1) 21 14

225 246 129 143 261 185 1189 69.33
27 14 157 113 4 117 432 25.19
3 0 11 40 2 36 92 5.36

1 1 0.06
1 1 0.06

แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละการประเมิน ความสามารถในการคดิ อย่างเปน็ ระบบ

กลุม่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563
100.00
90.00

ร้อยละผลการประเมิน 80.00 65.64
70.00

60.00

50.00

40.00 29.02

30.00

20.00 5.10 0.22 0.01
10.00
ปรับปรงุ (1)
0.00

ดีเยยี่ ม (5) ดมี าก (4) ดี (3) พอใช้ (2)

ระดบั คณุ ภาพ

หนา้ 31

สรุปผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อ ระดับ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดเี ยี่ยม (5) 29 30 26 28 33 31 29 30 236 92.55 ดเี ยี่ยม (5) 86.08
ดมี าก (4) 12.55
1 ดี (3) 425312 17 6.67 ดมี าก (4) 1.37
พอใช้ (2) 0.00
ปรบั ปรงุ (1) 11 2 0.78 ดี (3) 0.00
ดีเยี่ยม (5) 100.00
ดีมาก (4) พอใช้ (2)
2 ดี (3)
พอใช้ (2) ปรับปรงุ (1)
ปรบั ปรุง (1)
ดีเยี่ยม (5) 20 23 25 27 28 31 29 30 213 83.53
ดีมาก (4)
3 ดี (3) 10 9 6 5 6 2 38 14.90
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1) 31 4 1.57
ดีเย่ียม (5)
ดมี าก (4) 20 24 23 30 25 23 29 30 204 80.00
4 ดี (3)
พอใช้ (2) 10 8 8 2 9 9 46 18.04
ปรับปรุง (1)
3 1 1 5 1.96

20 31 30 22 31 32 29 30 225 88.24

10 1 2 10 3 1 27 10.59

3 3 1.18

100.00 แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละการประเมนิ ความสามารถในการคิดอยา่ งเป็นระบบ
90.00 กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563
80.00
70.00 86.08
60.00
ร้อยละผลการประเมิน 50.00
40.00
30.00 12.55 0.00 0.00
20.00 1.37
10.00 พอใช้ (2) ปรบั ปรุง (1)
0.00

ดีเยยี่ ม (5) ดมี าก (4) ดี (3)

ระดบั คุณภาพ

หนา้ 32

หน้า 32

สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ กล่มุ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรยี นอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมนิ คุณภาพ
17 18 35 13.46 ดเี ย่ียม (5) 54.52
ดเี ยี่ยม (5)
ดมี าก (4) 35 31 35 31 35 34 11 11 223 85.77 ดีมาก (4) 45.10
1 ดี (3)
พอใช้ (2) 1 1 2 0.77 ดี (3) 0.38
ปรับปรงุ (1)
ดเี ย่ียม (5) พอใช้ (2) 0.00
ดีมาก (4)
2 ดี (3) ปรบั ปรุง (1) 0.00
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1) 35 31 35 31 35 34 13 13 227 87.31 100.00
ดเี ยี่ยม (5)
ดมี าก (4) 15 16 31 11.92
3 ดี (3)
พอใช้ (2) 1 1 2 0.77
ปรบั ปรุง (1)
ดีเยี่ยม (5) 29 30 59 22.69
ดีมาก (4)
4 ดี (3) 35 31 35 31 35 34 201 77.31
พอใช้ (2)
ปรบั ปรุง (1) 35 31 35 31 35 34 22 23 246 94.62
7 7 14 5.38

แผนภมู แิ สดงร้อยละการประเมิน ความสามารถในการคิดอย่างเปน็ ระบบ
กล่มุ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ปกี ารศกึ ษา 2563

ร้อยละผลการประเ ิมน 100.00 54.52
90.00 45.10
80.00
70.00 0.38 0.00 0.00
60.00
50.00 พอใช้ (2) ปรับปรงุ (1)
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ดเี ยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3)

ระดบั คุณภาพ

หน้า 33

หน้า 33

สรุปผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรยี นอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมนิ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดเี ย่ียม (5) 47 37 36 36 23 26 205 68.79 ดีเย่ียม (5) 50.76
ดมี าก (4) 40.35
1 ดี (3) 37 30 2 2 1 4 76 25.50 ดมี าก (4) 8.64
พอใช้ (2) 0.25
ปรบั ปรุง (1) 29 6 17 5.70 ดี (3) 0.00
ดเี ยี่ยม (5) 100.00
ดีมาก (4) พอใช้ (2)
2 ดี (3)
พอใช้ (2) ปรบั ปรงุ (1)
ปรับปรุง (1)
ดีเยี่ยม (5) 47 36 29 23 19 154 51.68
ดมี าก (4)
3 ดี (3) 38 30 38 9 1 11 127 42.62
พอใช้ (2)
ปรับปรงุ (1) 191 6 17 5.70
ดีเยี่ยม (5)
ดีมาก (4) 47 36 23 11 117 39.26
4 ดี (3)
พอใช้ (2) 38 30 36 1 16 121 40.60
ปรับปรงุ (1)
1 9 37 2 6 3 58 19.46

2 2 0.67

47 36 23 23 129 43.29

37 39 38 15 1 27 157 52.68

21 5 3 11 3.69

1 1 0.34

แผนภมู ิแสดงรอ้ ยละการประเมิน ความสามารถในการคิดอยา่ งเปน็ ระบบ
กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปกี ารศึกษา 2563

ร้อยละผลการประเมิน 100.00 50.76
90.00 40.35
80.00
70.00 8.64 0.25 0.00
60.00
50.00 พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ดเี ยีย่ ม (5) ดมี าก (4) ดี (3)

ระดับคณุ ภาพ

หน้า 34

หน้า 34

สรุปผลการประเมนิ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมิน คุณภาพ
21 20 12 10 13 11 29 21 137 46.28 ดีเย่ียม (5) 47.13
ดเี ยี่ยม (5)
ดมี าก (4) 26 19 26 28 26 28 153 51.69 ดีมาก (4) 41.64
1 ดี (3)
พอใช้ (2) 3 3 1.01 ดี (3) 10.64
ปรบั ปรุง (1)
ดีเย่ียม (5) 3 3 1.01 พอใช้ (2) 0.59
ดีมาก (4)
2 ดี (3) ปรับปรุง (1) 0.00
พอใช้ (2)
ปรับปรงุ (1) 21 20 12 10 13 11 29 22 138 46.62 100.00
ดเี ยี่ยม (5)
ดมี าก (4) 26 17 20 19 16 15 1 114 38.51
3 ดี (3)
พอใช้ (2) 2 6 9 10 13 1 41 13.85
ปรับปรุง (1)
ดีเย่ียม (5) 3 3 1.01
ดมี าก (4)
4 ดี (3) 21 20 12 10 13 11 29 24 140 47.30
พอใช้ (2)
ปรบั ปรงุ (1) 26 17 20 19 16 15 113 38.18

2 6 9 10 13 2 42 14.19

1 1 0.34

0 0.00

21 20 12 10 13 11 29 27 143 48.31

26 17 20 19 16 15 113 38.18

2 6 9 10 13 40 13.51

แผนภูมิแสดงร้อยละการประเมิน ความสามารถในการคดิ อย่างเปน็ ระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563

ร้อยละผลการประเ ิมน 100.00 47.13 41.64
90.00
80.00 10.64
70.00
60.00 0.59 0.00
50.00
40.00 พอใช้ (2) ปรบั ปรุง (1)
30.00
20.00
10.00
0.00

ดเี ยีย่ ม (5) ดมี าก (4) ดี (3)

ระดับคณุ ภาพ

หนา้ 35

หน้า 35

สรุปผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรยี นอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ขอ้ ระดับ 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
ประเมิน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ดีเยี่ยม (5) 43 34 28 36 37 35 17 28 258 96.63 ดเี ย่ียม (5) 97.19
ดมี าก (4) 5 5 1.87 ดีมาก (4) 1.59
1 ดี (3) 4 4 1.50 ดี (3) 1.22
พอใช้ (2) พอใช้ (2) 0.00
ปรับปรงุ (1) ปรบั ปรงุ (1) 0.00
ดีเยี่ยม (5) 100.00
ดมี าก (4) 43 34 28 36 37 35 17 28 258 96.63
2 ดี (3) 5 5 1.87
พอใช้ (2) 4 4 1.50
ปรบั ปรงุ (1)
ดเี ยี่ยม (5) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75
ดมี าก (4) 3 3 1.12
3 ดี (3) 3 3 1.12
พอใช้ (2)
ปรบั ปรงุ (1) 43 34 28 36 37 35 20 28 261 97.75
ดีเยี่ยม (5) 4 4 1.50
ดมี าก (4) 2 2 0.75
4 ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรงุ (1)

100.00 แผนภูมิแสดงรอ้ ยละการประเมิน ความสามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ
90.00 กลุ่มสาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ ปกี ารศกึ ษา 2563
80.00
70.00 97.19
60.00
ร้อยละผลการประเ ิมน 50.00
40.00
30.00 1.59 1.22 0.00 0.00
20.00
10.00 พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
0.00

ดเี ยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3)

ระดับคุณภาพ

หน้า 36

หนา้ 36

สรุปผลการประเมินความสามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อ ระดับ 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 รวม ร้อยละ สรุป ร้อยละ
คุณภาพ คุณภาพ
ประเมนิ คุณภาพ
31 30 25 34 37 27 26 27 237 69.91 ดีเย่ียม (5) 63.20
ดีเย่ียม (5)
ดีมาก (4) 12 9 20 10 7 16 3 6 83 24.48 ดีมาก (4) 29.72
1 ดี (3)
พอใช้ (2) 3 6 2 1 3 2 17 5.01 ดี (3) 6.64
ปรบั ปรุง (1)
ดีเย่ียม (5) 11 2 0.59 พอใช้ (2) 0.37
ดมี าก (4)
2 ดี (3) ปรบั ปรงุ (1) 0.07
พอใช้ (2)
ปรบั ปรุง (1) 38 29 25 33 33 22 28 33 241 71.09 100.00
ดเี ย่ียม (5)
ดมี าก (4) 8 8 16 12 10 20 2 76 22.42
3 ดี (3)
พอใช้ (2) 86 411 20 5.90
ปรับปรงุ (1)
ดเี ย่ียม (5) 11 2 0.59
ดมี าก (4)
4 ดี (3) 34 13 24 29 25 13 29 27 194 57.23
พอใช้ (2)
ปรับปรงุ (1) 12 24 18 15 19 30 3 6 127 37.46

8513 17 5.01

1 1 0.29

28 15 8 20 20 29 32 33 185 54.57

13 20 26 21 25 12 117 34.51

5 10 13 4 2 2 36 10.62

1 1 0.29

แผนภูมแิ สดงรอ้ ยละการประเมนิ ความสามารถในการคดิ อยา่ งเป็นระบบ
กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศกึ ษา 2563

ร้อยละผลการประเ ิมน 100.00 63.20
90.00
80.00 29.72
70.00
60.00 6.64 0.37 0.07
50.00
40.00 พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
30.00
20.00
10.00
0.00

ดเี ยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3)

ระดบั คุณภาพ


Click to View FlipBook Version