The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tuk40004, 2022-04-13 09:39:13

รายงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ(คณิตคิดเร็ว)

นวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว)

คำนำ
กำรจัดทำรำยงำนพฒั นำนวตั กรรมกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตรเ์ ชิงบูรณำกำร(คณิตคิดเรว็ ) เพือ่ ส่งผลงำน
นวัตกรรมกำรเรียนรแู้ ละสอ่ื กำรสอนดำ้ นคณิตศำสตรภ์ ำยใต้โครงกำรพฒั นำนวตั กรรมกำรเรยี นรู้คณิตศำสตรเ์ ชงิ
บรู ณำกำร (คณติ คดิ เรว็ ) ข้ำพเจ้ำหวังเปน็ อยำ่ งยิง่ ว่ำ นวตั กรรมนีจ้ ะช่วยพัฒนำสมรรรถนะด้ำนคณิตศำสตรข์ อง
ผู้เรียน สรำ้ งควำมสุขกับกำรเรยี นคณิตศำสตร์ใหก้ ับผเู้ รยี น และทำให้ผู้เรยี นร้สู ึกไดว้ ่ำวชิ ำคณิตศำสตร์จะไม่เป็น
ของยำกของนกั เรียนอีกต่อไป

กฤตมขุ สิงหรำช

สารบญั

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ ...................................................................................................................................1
วตั ถปุ ระสงคข์ องนวัตกรรม “สนุกคิดกบั จินตคณิต(มอื )ด้วยwordwall...................................................................1
กลุ่มเป้ำหมำย ..........................................................................................................................................................1
ขั้นตอนกำรพฒั นำนวตั กรรม....................................................................................................................................1
ตัวอย่ำงนวตั กรรม ทพ่ี ฒั นำขน้ึ .................................................................................................................................3
คิวอำร์โคด้ คลิปวดี โิ อแสดงกำรนำนวัตกรรมลงส่กู ำรปฏบิ ัติ (ควำมยำวไมเ่ กิน ๕ นำที)............................................5
ผลกำรใช้นวัตกรรม (อำทิ ผลสมั ฤทธิ์ ผลกำรเรียนรู้ สถติ ิ ภำพถำ่ ย)........................................................................6
ขอ้ เสนอแนะในกำรประยกุ ตใ์ ชแ้ ละกำรพัฒนำต่อยอด.............................................................................................6

1

ความเปน็ มาและความสาคัญ

จำกสภำพปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและโลก ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วซึ่งเป็นผลมำจำก
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ในโลกแหง่ ศตวรรษท่ี ๒๑ กำรเรียนกำรสอนและหลักสตู รกำรสอนจึงตอ้ งปรับเปลี่ยน
เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๑๐ ด้ำน วิชำคณิตศำสตร์คือหนึ่งในสิบสมรรถนะหลกั
เรียกว่ำ สมรรถนะหลักด้ำนคณิตศำสตร์ในชีวติ ประจำวัน วิชำคณิตศำสตร์ถูกปรับใหเ้ กิดกำรบรู ณำกำรกับหลำย
วชิ ำสำขำ และกำรเรียนร้อู ยำ่ งมีควำมหมำย เป็นกำรนำควำมรไู้ ปใช้เชอ่ื มโยงกับกำรแก้ปัญหำ สถำนกำรณ์ในชีวิต
ประวนั ทีผ่ ู้เรียนพบ เพอื่ พฒั นำสมรรรถนะทำงดำ้ นทกั ษะกำรคิดขน้ั สูง

จึงเป็นที่มำให้ข้ำพเจ้ำสร้ำงนวัตกรรม “สนุกคิดกับจินตคณิต(มือ)ด้วยwordwall เพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะดำ้ นคณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้ำงควำมสนกุ ในกำรเรียนคณิตศำสตร์ และเพื่อเสริมสร้ำงกำร
คิดเลขเรว็ ให้กบั นกั เรยี น

วัตถปุ ระสงคข์ องนวตั กรรม “สนกุ คดิ กบั จนิ ตคณิต(มือ)ด้วยwordwall

1. เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะดำ้ นคณติ ศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
2. เพ่ือสรำ้ งควำมสนุกในกำรเรยี นคณิตศำสตร์
3. เพือ่ เสริมสรำ้ งกำรคิดเลขเร็วให้กับนักเรยี น

กลุ่มเป้าหมาย

นกั เรียนระดบั ชัน้ ประถมศกึ ษำปีที่ ๓/๓

ขน้ั ตอนการพัฒนานวตั กรรม

1. ศึกษำหลกั สูตรฐำนสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)
2. ศกึ ษำสมรรถนะหลกั ดำ้ นคณิตศำสตรก์ ับชีวติ ประจำวัน
3. ศกึ ษำกำรสรำ้ งนวัตกรรมกำรเรียนรู้
4. ศึกษำกำรสร้ำง wordwall
5. อธบิ ำยควำมรู้พนื้ ฐำนจินตคณิต(มือ) ให้กบั นกั เรยี นช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๓/๓

2

6. ฝกึ กำรคิดเลขดว้ ยจินตคณติ มอื
7. สร้ำงนวตั กรรม “สนกุ คิดกับจนิ ตคณติ (มือ)ด้วยwordwall”
8. นำนวตั กรรม “สนกุ คิดกับจนิ ตคณิต (มอื )ด้วยwordwall” ให้นกั เรียนระดับช้นั ประถมศึกษำปีที่ ๓/๓ ไป

ใช้ดว้ ยกำรส่งลิงค์ เขำ้ ไปในไลนก์ ลมุ่ ชนั้ ประถมศึกษำปีที่ ๓/๓
9. สรุปผลกำรใชน้ วตั กรรม

3

ตัวอย่างนวตั กรรม ท่พี ฒั นาขน้ึ

E- Book เรอื่ ง นวัตกรรมสนุกคดิ กับจนิ ตคณิต(มอื )

4

ชดุ แบบฝกึ หดั นวัตกรรม สนกุ คิดกบั จนิ ตคณติ (มอื )ดว้ ยwordwall
กำรอำ่ นคำ่ จนิ ตคณติ (มือ) แบบที่ 1

กำรอ่ำนค่ำจินตคณติ (มอื ) แบบที่ 2

5

คิวอารโ์ ค้ดคลปิ วดี ิโอแสดงการนานวตั กรรมลงสู่การปฏบิ ตั ิ (ความยาวไม่เกิน ๕ นาท)ี

6

ผลการใช้นวตั กรรม (อาทิ ผลสัมฤทธ์ิ ผลการเรียนรู้ สถติ ิ ภาพถา่ ย)

ผจู้ ัดทำขอเสนอผลกำรใชน้ วตั กรรมเป็นคลปิ วดิ ีโอกำรคดิ เลขเรว็

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใชแ้ ละการพฒั นาต่อยอด

1. ชดุ แบบฝึกควรเพม่ิ จำนวนข้อให้มำกข้นึ
2. ชดุ แบบฝกึ ควรเพ่ิมกำรลบ
3. ควรบนั ทกึ ข้อมลู พฒั นำกำรกำรคิดเลขเรว็
4. ควรทำแบบสำรวจควำมพงึ พอใจ

7

รายการอ้างองิ

กลุ่มนิเทศ ตดิ ตามและประเมินผลการจดั การศกึ ษา สพป.นครปฐม เขต 2 .2565. หลกั สูตรฐานสมรรถนะ.
[ออนไลน์] . เข้ำถึงได้จำก http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/home/smrrthna .
(วนั ทค่ี น้ ขอ้ มูล : 9 เมษำยน 2565)

Wordwall: การสรา้ งเกมง่ายๆ ภายใน 3 นาที ด้วย wordwall .2564. [ออนไลน]์ . เข้ำถงึ ไดจ้ ำก
https://www.youtube.com/watch?v=bt60XAhc-Os .(วันท่คี น้ ขอ้ มลู :11 เมษำยน 2565)

8


Click to View FlipBook Version