The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chumchonbannongkean, 2022-05-24 22:16:47

หนองแคน--รายงานการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

รายงานการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการปฏิบัต|ก งิ าน

การเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภบิ าล)-ประสิทธาราม

คำขวญั โรงเรียน : เรยี นดี กฬี าเดน่ เน้นคุณธรรม นำชมุ ชนพฒั นา

ปรชั ญาโรงเรยี น :
ปญั ญาคือดวงแกว้ อนั ประเสริฐ

อยทู่ ี่ไหนกไ็ ด้เรยี น

เพราะนักเรียนทกุ คนคือคนสาคญั

Learning
Can
Happen Anywhere

ศนู ย์เครอื ขา่ ยฯ ที่ 17 อำเภอปทมุ รตั ต์
สำนกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาร้อยเอด็ เขต ๒

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

| ขก

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) ให้บรรลุผลตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล สนองกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มี
คณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสั โคโรน่า 2019 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทกุ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการอันจะนำไปสู่การ
ปฏิบตั งิ านทม่ี ีคุณภาพและบรรลเุ ป้าหมายท่กี ำหนดไว้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและประสิทธิผล

นายวิทยา กาญจนศร
ผ้อู ำนวยการโรงเรียนชมุ ชนบา้ นหนองแคน(นนทาภิบาล)|ค

สารบญั

คำนำ .............................................................................................................................................ก
สารบัญ .......................................................................................................................................... ข
ตอนท่ี ๑ ขอ้ มูลทัว่ ไป ..................................................................................................................๑
ตอนที่ ๒ รายงานการนเิ ทศ ติดตาม การเปิดภาคเรยี นเพอื่ พัฒนาคุณภาพผู้เรยี นฯ .....................๒

๑. ดา้ นการบริหาร....................................................................................................................๒
๒. ด้านการจดั การเรียนการสอน

๒.๑ ระดบั ปฐมวยั ...............................................................................................................๘
๒.๒ ระดบั การศึกษาข้ันพื้นฐาน........................................................................................๑๓
๓. ดา้ นสอ่ื .............................................................................................................................๑๙
๔. ดา้ นการนิเทศภายใน ........................................................................................................๒๑
๕. ดา้ นอาคารสถานท่ี............................................................................................................๒๒
๖. ดา้ นผเู้ รียน/อปุ กรณเ์ คร่ืองเขยี นแบบเรียน........................................................................๒๘
๗. ดา้ นการเตรียมความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)....................................................................๓๔

ภาคผนวก....................................................................................................................................๔๑

- คำสง่ั ทีเ่ ก่ยี วข้อง ................................................................................................................๔๒
- เกยี รติบัตร ........................................................................................................................๔๓
- เอกสารทเ่ี กีย่ วข้อง ............................................................................................................๔๔
- แผนการดำเนนิ งาน ...........................................................................................................๔๕
- วารสารประชาสมั พนั ธ์ ......................................................................................................๔๖
- ภาพกจิ กรรม.....................................................................................................................๔๗

|๑

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรยี น
ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565

โรงเรยี นชมุ ชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)-ประสิทธาราม

ตอนท่ี ๑ ข้อมลู ท่ัวไป
๑.๑ ช่อื สถานศึกษา : โรงเรยี นชมุ ชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)-ประสิทธาราม
ศนู ย์ที่ 1๗ อำเภอ ปทุมรัตต์ จงั หวัด รอ้ ยเอ็ด

๑.๒ ขอ้ มูลผบู้ ริหารสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๙๕-๒๔๙๘๙๓๙
- ชอ่ื ผอู้ ำนวยการ : นายวทิ ยา กาญจนศร

๑.๓ ข้อมูลข้าราชการครู พนกั งานราชการ และลกู จา้ งในสถานศกึ ษา

ข้าราชการครู/พนักงาน/ลูกจา้ ง จำนวนท้งั หมด (คน) หมายเหตุ
ขา้ ราชการครูผสู้ อน 15
พนักงานราชการ -
ครอู ัตราจา้ ง 1
ครพู ีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ -
นักการภารโรง 2
ธรุ การ 2
20
รวมท้ังหมด

๑.๔ จำนวนนกั เรยี นในวันเปิดภาคเรียน

ระดับช้นั จำนวน รวม จำนวน ณ วนั ที่ ๒๕ พ.ค. 2565
นร.ชาย นร.หญิง รวม
อนบุ าล ชาย หญิง
ประถมศึกษา 30 19 11 30
มธั ยมศึกษา 19 11 124 57 67 124
57 67 49 30 19 49
รวม 30 19 203 106 97 203
106 97

|๒

ตอนท่ี ๒ รายการนเิ ทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนเพอ่ื พัฒนาคุณภาพผเู้ รียน
ภาคเรียนท่ี ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

ท่ี รายการนิเทศ ตดิ ตาม ปฏบิ ัติ เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
 ไม่ปฏิบตั ิ
1 ดา้ นการบรหิ าร
๑.๑ มกี ารจดั ประชมุ วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กอ่ นเปิดภาคเรยี นให้ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาไดร้ บั รู้แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรยี น ตามนโยบาย ROIET ๒ Model
ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอยี ดการปฏิบตั ิงาน/ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ ร่องรอยหลกั ฐาน

1. การประชมุ ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา - บนั ทกึ การประชมุ ภาคเรียนที่ ๑/256๕

โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นหนองแคน(นนทาภบิ าล) เพ่ือจัดทำและวาง - แผนปฏบิ ัตริ าชการ ปกี ารศึกษา 256๕

แผนการปฏิบัตงิ าน โดยจัดทำแผนปฏิบัตริ าชการ ปีการศึกษา - คำสงั่ โรงเรียนฯ ภาคเรียนที่ ๑/256๕

2564 ทส่ี อดคลอ้ งกบั นโยบายทุกระดับ ครอบคลมุ ภารกิจหลัก - ภาพกจิ กรรม

ของสถานศกึ ษา โดยครูผสู้ อนทกุ คนมสี ่วนร่วมในการพัฒนา

มาตรฐานการเรยี นรูข้ องผู้เรยี น (วนั พธุ ท่ี ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕)

ภาพประกอบ

ที่ รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบตั ิ เกณฑ์ |๓
 ไม่ปฏบิ ัติ
๑.๒ มีการประชมุ คณะกรรมการสถานศึกษา เพอ่ื วางแผนการ ระดบั คุณภาพ
พัฒนาคณุ ภาพการศึกษาก่อนเปดิ ภาคเรยี น

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลกั ฐาน

รายละเอยี ดการปฏิบัติ - บันทกึ การประชุม / วาระการประชุม
1. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา - ภาพกิจกรรม
เพือ่ วางแผนการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาก่อนเปดิ ภาคเรียน ใน
วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๕ และ วันที่ ๒๙ เม.ย. ณ หอประชุมโรงเรยี น
ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)

ภาพประกอบ

|๔

ที่ รายการนิเทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏิบัติ ไมป่ ฏบิ ัติ ระดบั คุณภาพ
๑.๓ มีการประชมุ ครู มีการจัดทำปฏทิ นิ ดำเนนิ งานของ
สถานศกึ ษา เพื่อเตรยี มความพรอ้ มก่อนเปิดภาคเรียน 

รายละเอยี ดการปฏิบัตงิ าน/ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ ร่องรอยหลักฐาน

1. การประชมุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันพธุ ท่ี - บนั ทึกการประชมุ

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕ ในการวางแผนและกำหนดปฏทิ นิ ดำเนนิ งานของ - ปฏทิ นิ ดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕
- ปฏิทนิ นับวนั เรยี น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นหนองแคน(นนทาภบิ าล)-ประสทิ ธาราม
- ภาพกจิ กรรม

ภาพประกอบ

|๕

ที่ รายการนเิ ทศ ติดตาม ปฏบิ ตั ิ เกณฑ์
 ไมป่ ฏบิ ัติ ระดับคุณภาพ
๑.๔ มคี ำสง่ั การจดั ชั้นเรยี น ดำเนนิ งานธรุ การและสารสนเทศ
ของโรงเรยี นเป็นปัจจุบันและมอบหมายงานให้ครรู บั ผดิ ชอบที่
ชดั เจน

รายละเอียดการปฏบิ ัตงิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ัติ รอ่ งรอยหลกั ฐาน

1. การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันพธุ ที่ - บันทึกการประชมุ

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕ ในการมอบหมายงานในหน้าท่ี ภาคเรียนท่ี ๑ - คำสั่งมอบหมายงานในหน้าท่ี ภาคเรียนท่ี 1
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
- ภาพกจิ กรรม

ภาพประกอบ

|๖

ที่ รายการนเิ ทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏบิ ตั ิ ไม่ปฏิบัติ ระดบั คุณภาพ

๑.๕ มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ โดยการประชุมผ้ปู กครอง 

เพอ่ื ชีแ้ จงทำความเขา้ ใจในการเขา้ รับวคั ซีนและมาตรการ

ปอ้ งกัน COVID-๑๙

รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอียดการปฏิบตั ิ - ภาพกจิ กรรม
๑. การประชาสัมพนั ธแ์ ละชีแ้ จงการเขา้ รับวัคซีน ในช่องทางกลมุ่ - วารสารประชาสมั พนั ธ์
Line ห้องเรยี น และ Facebook โรงเรยี นชุมชนบ้านหนองแคน

ภาพประกอบ

|๗

ท่ี รายการนิเทศ ตดิ ตาม เกณฑ์
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบัติ ระดบั คุณภาพ

๑.๖ มีแนวทางให้ครจู ัดการเรียนการสอนแบบซอ่ มเสริม ดูแล

สภาพจิตใจนกั เรยี นและเนน้ การเรยี นรอู้ ยา่ งมีความสุข 

รายละเอยี ดการปฏิบัตงิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน

๑. ครจู ดั การเรียนการสอนแบบซ่อมเสรมิ ดูแลสภาพจติ ใจนักเรียน - คมู่ อื ระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรียน

และเน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข - แผนการสอนซ่อมเสริม/ตารางเรยี นสอนซ่อมเสรมิ

ภาพประกอบ

2565

|๘

ที่ รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ เกณฑ์
 ไมป่ ฏิบัติ ระดับคุณภาพ
๒ ด้านการจัดการเรยี นการสอน
๒.๑ ระดับปฐมวัย
๒.๑.๑ มีการพัฒนาหลกั สตู รสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
ให้เป็นปัจจบุ ัน โดยยึดหลักสตู รการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอียดการปฏบิ ตั ิ ร่องรอยหลกั ฐาน
- หลกั สูตรสถานศกึ ษาปฐมวัย
๑. หลักสตู รสถานศึกษาปฐมวัย โดยยึดหลักสตู รการศกึ ษาปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดการศกึ ษาในลกั ษณะของการอบรมเล้ยี งดทู ่ี
มุ่งเนน้ ให้เด็กมพี ฒั นาการดา้ นรา่ งกาย สงั คม อารมณ์จิตใจและ
สติปญั ญาทเ่ี หมาะสม

ภาพประกอบ

|๙

ที่ รายการนิเทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิ ัติ ระดบั คุณภาพ

๒.๑.๒ ครมู ีแผนการจัดประสบการณ์ทเ่ี นน้ กิจกรรม Active

Learning ในระดบั ปฐมวัย 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ - แผนการจัดประสบการณ์
๑. แผนการจดั ประสบการณ์ท่ีเนน้ กิจกรรม Active Learning ใน - ภาพกจิ กรรม
ระดับปฐมวัย โดยการเรยี นรูแ้ บบลงมือทำ หวั ใจสำคัญของ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่เี หมาะสมสำหรับเดก็ ปฐมวยั

ภาพประกอบ

| ๑๐

ที่ รายการนิเทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏบิ ัติ ไม่ปฏบิ ตั ิ ระดับคุณภาพ

๒.๑.๓ มีการวางแผนกจิ กรรมแกป้ ัญหาภาวะถดถอยทางการ 

เรยี นของเด็กปฐมวยั

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน/ร่องรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลกั ฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ - แผนการจดั ประสบการณ์
๑. แผนการจดั ประสบการณ์ทเี่ น้นกจิ กรรม Active Learning ใน - ภาพกจิ กรรม
ระดบั ปฐมวยั โดยการเรียนรแู้ บบลงมอื ทำ หวั ใจสำคัญของ
กจิ กรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสำหรบั เดก็ ปฐมวัย

ภาพประกอบ

| ๑๑

ท่ี รายการนเิ ทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิ ตั ิ ระดับคุณภาพ
๒.๑.๔ เนน้ การรักษาความสะอาดของเด็กและในหอ้ งเรยี น
เด็กๆ แต่งกายสะอาดเรยี บร้อย สวมผา้ กนั เป้อื นทุกคน 

รายละเอียดการปฏบิ ตั ิงาน/รอ่ งรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ ร่องรอยหลักฐาน

๑. การรักษาความสะอาดของเด็กและในหอ้ งเรยี น เด็กๆ แตง่ กาย - ภาพกจิ กรรม

สะอาดเรยี บร้อย สวมผ้ากนั เป้ือนทุกคน

ภาพประกอบ

| ๑๒

ที่ รายการนเิ ทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏิบตั ิ ไมป่ ฏบิ ตั ิ ระดับคุณภาพ

๒.๑.๕ จัดเตรยี มสภาพแวดลอ้ มภายใน ได้แก่ มีมุม 

ประสบการณ์ต่างๆ และนอกหอ้ ง ไดแ้ ก่ จุดรับส่งเด็ก สนาม

เด็กเลน่ ที่รับประทานอาหาร ท่ดี มื่ น้ำสะอาดถูกหลกั

โภชนาการ

รายละเอียดการปฏบิ ัตงิ าน/ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏิบตั ิ รอ่ งรอยหลักฐาน

๑. จัดเตรยี มสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ มีมมุ ประสบการณ์ต่างๆ - ภาพกิจกรรม
และนอกหอ้ ง ได้แก่ จุดรบั สง่ เด็ก สนามเด็กเลน่ ที่รบั ประทาน
อาหาร ทด่ี ่มื น้ำสะอาดถูกหลกั โภชนาการ

ภาพประกอบ

| ๑๓

ท่ี รายการนเิ ทศ ตดิ ตาม เกณฑ์
ปฏบิ ัติ ไมป่ ฏิบัติ ระดับคุณภาพ

๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน 

๒.๒.๑ มีหลักสตู รสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๕ ตาม

หลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ปรบั ปรงุ ๒๕๖๐)

รายละเอียดการปฏบิ ตั งิ าน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน

รายละเอียดการปฏิบัติ - หลกั สตู รสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๕ ตาม
๑. จดั ทำหลักสตู รสถานศึกษาพทุ ธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลกั สูตร หลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน พุทธศักราช
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑ (ปรับปรงุ ๒๕๕๑ (ปรับปรงุ ๒๕๖๐)
๒๕๖๐) - หลกั สูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

ภาพประกอบ

| ๑๔

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏิบตั ิ ไมป่ ฏิบตั ิ ระดบั คุณภาพ

๒.๒.๒ เตรียมความพรอ้ มในการคดั กรองและวเิ คราะห์ผ้เู รยี น 

เป็นรายบคุ คล

รายละเอียดการปฏบิ ัตงิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน
- แบบวิเคราะห์ผู้เรยี นเปน็ รายบุคคล
รายละเอยี ดการปฏิบตั ิ
๑. การคดั กรองและวเิ คราะห์ผเู้ รียนเปน็ รายบคุ คลจัดเกบ็ แบบใส่
แฟ้มของแตล่ ะห้องเรียน

ภาพประกอบ

| ๑๕

ที่ รายการนิเทศ ตดิ ตาม ปฏิบัติ เกณฑ์
 ไมป่ ฏบิ ัติ ระดับคุณภาพ
๒.๒.๓ มกี ารเตรยี มความพร้อมในการจดั การเรียนรู้ เพ่ือฟ้นื ฟู
ภาวะถดถอยทางการเรียน (Learning Lost) ให้กบั ผเู้ รยี น และ
มแี ผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

รายละเอยี ดการปฏิบตั ิงาน/รอ่ งรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลกั ฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ - ตารางการสอนซ่อมเสรมิ
๑. การจัดการเรียนรู้ เพอื่ ฟื้นฟภู าวะถดถอยทางการเรียน - แผนการจัดการเรียนการสอน
(Learning Lost) ให้กบั ผู้เรียน และมแี ผนการจัดการเรียนรแู้ บบ
Active Learning

ภาพประกอบ

| ๑๖

ที่ รายการนเิ ทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏบิ ตั ิ ไมป่ ฏบิ ัติ ระดบั คุณภาพ
๒.๒.๔ มีตารางการจดั การเรยี นการสอน และจัดทำเอกสาร
ธุรการชนั้ เรียน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ร่องรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลักฐาน
รายละเอียดการปฏิบัติ
- ตารางสอน
๑. การจดั ทำตารางสอนและตดิ หน้าหอ้ งเรยี น - แบบบันทกึ เวลาเรยี น
๒. ครปู ระจำชน้ั จดั การเอกสารงานธุรการในช้ันเรยี น - แบบบันทกึ ดม่ื นม
- แบบบนั ทึกแปรงฟัน
ภาพประกอบ - แบบบันทึกการออมเงิน

| ๑๗

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบัติ เกณฑ์
 ไมป่ ฏิบตั ิ ระดบั คุณภาพ
๒.๒.๕ มีรปู แบบการจดั การเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) และพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทุก
รูปแบบ

รายละเอียดการปฏิบตั งิ าน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน

รายละเอยี ดการปฏิบตั ิ - แผนฉุกเฉนิ
๑. การจดั ทำรปู แบบการจดั การเรยี นการสอนที่สอดคล้องกับ - รปู แบบการเรียนการสอน ๔ On (On-Line, On-
สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ Hand, On-Air, On-Demarnd
(COVID-๑๙) และพร้อมสำหรบั การจัดการเรียนการสอนทุก
รปู แบบ

ภาพประกอบ

| ๑๘

ที่ รายการนิเทศ ตดิ ตาม เกณฑ์
๒.๒.๖ มีระเบียบการวดั และประเมินผล ปฏบิ ตั ิ ไม่ปฏิบัติ ระดบั คุณภาพรายละเอยี ดการปฏิบตั งิ าน/ร่องรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลกั ฐาน

รายละเอียดการปฏบิ ตั ิ - หลักสตู รสถานศกึ ษา
๑. หลักสูตรสถานศึกษา กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผล - เกณฑ์การวดั และประเมนิ ผล
อยา่ งชัดเจน

ภาพประกอบ

| ๑๙

ท่ี รายการนเิ ทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏบิ ัติ ไมป่ ฏิบตั ิ ระดบั คุณภาพ

๓ ดา้ นสอ่ื

๓.๑ มกี ารเตรียม จัดหา จดั ทำส่อื การเรยี นรทู้ ่ีหลากหลาย

สง่ เสรมิ การเรยี นของผู้เรยี นสอดคล้องกบั กิจกรรมการเรยี นรู้ 

๓.๕ มีการใชส้ ่อื เทคโนโลยเี พื่อเพิ่มความเข้าใจในการเรยี นรู้

ใหก้ บั ผู้เรยี น

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิงาน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน
รายละเอยี ดการปฏิบัติ
- สมารท์ ทวี ี TV
๑. การจัดหาสอ่ื เทคโนโลยี เพอื่ ส่งเสรมิ การเรียนรขู้ องผเู้ รียน - อนิ เตอรเ์ นต็
โดยในแตล่ ะห้องเรียนมีสมาร์ททีวี และสญั ญาณอินเตอเน็ต WIFI - Power
- การใช้สื่อการสอน
ภาพประกอบ

ท่ี รายการนเิ ทศ ติดตาม | ๒๐
๓.๒ มีการจัดการเรียนการสอนดว้ ยการศึกษาทางไกลผา่ น
ดาวเทยี ม (DLTV) หรือการจัดการเรียนรผู้ า่ นเทคโนโลยี เกณฑ์
สารสนเทศ (DLTV) ปฏบิ ัติ ไม่ปฏิบัติ ระดับคุณภาพ
๓.๓ มกี ารใช้ชุดกจิ กรรมการเรียน(ใบงาน) ควบคกู่ บั การจดั การ
การศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียม (DLTV) หรือ DLIT --
๓.๔ อปุ กรณ์การรับชมการจัดการศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทียม --
(DLIT) อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ --

รายละเอียดการปฏบิ ัตงิ าน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน
-
รายละเอยี ดการปฏิบัติ

-

| ๒๑

ที่ รายการนิเทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏบิ ัติ ไมป่ ฏิบตั ิ ระดบั คุณภาพ

๔ ด้านการนิเทศภายใน

๔.๑ มีการวางแผนนิเทศภายใน 

๔.๒ มขี อ้ มูลสารสนเทศท่จี ำเปน็ กบั สภาพความเป็นจรงิ เป็น 

ปจั จบุ นั และนำข้อมูลมาใชใ้ นการวางแผน 

๔.๓ มีประเดน็ การนเิ ทศภายในท่สี อดคล้องกับความต้องการ

จำเป็นของครู 
๔.๔ มปี ฏทิ นิ การนเิ ทศที่ชัดเจน 
๔.๕ มคี ำสงั่ แตง่ ตง้ั คณะกรรมการนเิ ทศภายในและบุคลากรที่

ไดร้ บั การแต่งตัง้ มีคณุ สมบตั ิเหมาะสม

รายละเอยี ดการปฏิบัติงาน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน

รายละเอียดการปฏิบัติ - บนั ทึกข้อความ
๑. การวางแผนนเิ ทศภายใน - คำสง่ั ฯ นเิ ทศภายใน ภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา
๒. จดั ทำปฏิทินการนเิ ทศภายใน ๒๕๖๕
๕. คำสง่ั แตง่ ต้ังคณะกรรมการนเิ ทศภายในและบคุ ลากรท่ไี ดร้ ับ - ตารางการนเิ ทศ
การแต่งตัง้ มีคุณสมบตั เิ หมาะสม

ภาพประกอบ

| ๒๒

ท่ี รายการนเิ ทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏบิ ตั ิ ไมป่ ฏิบัติ ระดบั คุณภาพ

๕ ด้านอาคารสถานที่

๕.๑ มีการจัดสภาพแวดลอ้ มใหป้ ลอดภัย สะอาด ร่มรืน่ เป็น 

ระเบียบเรียบรอ้ ย เอ้อื ต่อการจัดการเรยี นรู้

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน
รายละเอยี ดการปฏบิ ัติ
- MOE SAFTY CENTER
๑. การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย สะอาด ร่มรน่ื เปน็ ระเบียบ - ภาพบรรยากาศบริเวณรอบอาคารเรียน
เรยี บรอ้ ย เอ้ือตอ่ การจัดการเรียนรู้ - ภาพบรรยากาศบริเวณหอประชุม
- ภาพบรรยากาศบรเิ วณเขา้ แถวหนา้ เสาธง
ภาพประกอบ - ภาพบรรยากาศบรเิ วณโรงอาหาร ฯลฯ

ท่ี รายการนเิ ทศ ตดิ ตาม ปฏบิ ัติ เกณฑ์ | ๒๓
 ไมป่ ฏบิ ัติ
๕.๒ มีการจดั ห้องเรียน โตะ๊ เกา้ อใี้ ห้สะอาด เป็นระเบียบ และ ระดบั คุณภาพ
มบี รรยากาศน่าเรยี น โดยยดึ หลัก Social Distancing

รายละเอยี ดการปฏิบตั ิงาน/ร่องรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลกั ฐาน

รายละเอียดการปฏบิ ตั ิ - งบฯ การตกแต่งหอ้ งเรียน 3,000 บาท
๑. การจดั ห้องเรยี น โต๊ะ เก้าอ้ใี หส้ ะอาด เปน็ ระเบียบ และมี - ภาพห้องเรยี น
บรรยากาศน่าเรยี น โดยยดึ หลัก Social Distancing

ภาพประกอบ

| ๒๔

ที่ รายการนิเทศ ติดตาม ปฏบิ ัติ เกณฑ์
 ไมป่ ฏบิ ัติ ระดบั คุณภาพ
๕.๓ มีการจัดหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารต่างๆ ห้องสมดุ ให้สะอาดเป็น
ระเบยี บเรยี บรอ้ ย ปลอดภยั และมบี รรยากาศนา่ เรียน อปุ กรณ์
พรอ้ มใชง้ าน

รายละเอียดการปฏิบตั งิ าน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ - งบประมาณตกแต่งห้องเรียน 3,000 บาท
๑. การจัดห้องปฏิบัติการตา่ งๆ หอ้ งสมุด ให้สะอาดเปน็ ระเบยี บ - ภาพหอ้ งวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล หอ้ งสมุด
เรียบรอ้ ย ปลอดภยั และมีบรรยากาศน่าเรียน อปุ กรณพ์ ร้อมใช้ หอ้ งคอมพวิ เตอร์
งาน

ภาพประกอบ

ห้องสมดุ

ห้องพยาบาล
ห้องวทิ ยาศาสตร์

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบตั ิ เกณฑ์ | ๒๕
 ไมป่ ฏบิ ัติ
๕.๔ มีการดแู ลรักษา/ตรวจสภาพระบบไฟฟ้า หรอื จดุ อนั ตราย ระดับคุณภาพ
ในโรงเรยี น ให้มีความปลอดภยั

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิงาน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน
- ภาพกจิ กรรม
รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ
๑. การดแู ลรักษา/ตรวจสภาพระบบไฟฟ้า หรอื จุดอันตรายใน
โรงเรยี น ให้มคี วามปลอดภัย

ภาพประกอบ

ที่ รายการนเิ ทศ ตดิ ตาม ปฏบิ ัติ เกณฑ์ | ๒๖
 ไมป่ ฏิบตั ิ
๕.๕ มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม/มีระบบนำ้ / ระดบั คุณภาพ
น้ำประปาท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มอี ุปกรณ์สะดวกต่อการใช้
งาน และถูกสขุ ลกั ษณะ

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิงาน/รอ่ งรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ัติ - ภาพหอ้ งนำ้ หอ้ งส้วม อนุบาล ประถม มัธยม และ
๑. การดแู ลรกั ษาความสะอาดห้องน้ำห้องสว้ ม/มีระบบน้ำ/ ห้องน้ำครู
นำ้ ประปาที่เหมาะสมกบั สภาพพนื้ ที่ มีอุปกรณส์ ะดวกต่อการใช้
งาน และถูกสขุ ลกั ษณะ

ภาพประกอบ

ท่ี รายการนิเทศ ตดิ ตาม | ๒๗

๕.๖ มีท่จี อดรถ จุดจอดรถ รบั -ส่งนกั เรียน มมี าตรการเพ่ือ เกณฑ์
ความปลอดภัยสำหรับการเดินทางไป-กลบั ของนักเรยี น ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิ ตั ิ ระดับคุณภาพรายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิงาน/รอ่ งรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ - ทจ่ี อดรถนกั เรยี น, จกั รยาน, จกั รยานยนต์
๑. จัดพ้ืนที่ท่จี อดรถ จดุ จอดรถ รับ-สง่ นักเรียน มมี าตรการเพ่อื - รถโรงเรยี นรบั -ส่งนักเรียน
ความปลอดภัยสำหรบั การเดินทางไป-กลบั ของนักเรียน
๒. รถโรงเรยี นรับ-สง่ นกั เรยี น (บ้านด่โู ป้ และนักเรียนมัธยม
บ้านหนองบาก)

ภาพประกอบ

| ๒๘

ที่ รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบตั ิ เกณฑ์
 ไมป่ ฏิบตั ิ ระดบั คุณภาพ
๖ ดา้ นผเู้ รยี น / อุปกรณ์เครอ่ื งเขียนแบบเรียน
๖.๑ มีการจัดซ้อื หนงั สอื แบบเรยี นเรียบร้อยโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคี ๔ ฝ่าย (ตัวแทนนักเรยี น, ครู, ผู้ปกครอง, ชุมชน)

รายละเอยี ดการปฏิบตั งิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลักฐาน

รายละเอียดการปฏิบตั ิ - คำสัง่ ฯ ภาคี ๔ ฝ่าย
๑. การจัดซือ้ หนังสือ แบบเรียนเรยี บรอ้ ยโดยการมีสว่ นรว่ มของ - หลักฐานการจา่ ยเงินค่าหนังสอื , อุปกรณ์การเรียน
ภาคี ๔ ฝา่ ย (ตวั แทนนักเรยี น, คร,ู ผู้ปกครอง, ชุมชน)

ภาพประกอบ

ท่ี รายการนเิ ทศ ติดตาม | ๒๙
๖.๒ นักเรยี นมีแบบเรียน หนงั สอื เรียน ครบทุกคน
๖.๒.๑ ระดบั ก่อนประถม เกณฑ์
๖.๒.๒ ระดับประถมศกึ ษา (ป.๑-ป.๖) ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ระดบั คุณภาพ
๖.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๓) 

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน/ร่องรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลกั ฐาน
- หลกั ฐานจัดซ้อื จดั จ้าง
รายละเอียดการปฏบิ ตั ิ - ภาพกจิ กรรม
๑. นักเรียนมีแบบเรยี น หนังสือเรียน ครบทุกคน
- ระดบั ก่อนประถม
- ระดบั ประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)
- ระดับมธั ยมศึกษา (ม.๑-ม.๓)

ภาพประกอบ

| ๓๐

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏิบตั ิ ไมป่ ฏิบัติ ระดบั คุณภาพ

๖.๓ นักเรยี นมีอุปกรณ์การเรียนจริงตามท่ีได้รับจดั สรร และ

ไดร้ บั ทนั ก่อนเปดิ ภาคเรยี น 

รายละเอยี ดการปฏิบตั งิ าน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอียดการปฏบิ ตั ิ - หลกั ฐานจดั ซ้อื จัดจา้ ง
๑. ครปู ระจำช้นั ดำเนินการแจกอปุ กรณก์ ารเรียนจรงิ ตามที่ไดร้ ับ - ภาพกจิ กรรม
จดั สรร และไดร้ ับทันกอ่ นเปิดภาคเรียน

ภาพประกอบ

| ๓๑

ที่ รายการนเิ ทศ ตดิ ตาม เกณฑ์
ปฏิบัติ ไม่ปฏบิ ัติ ระดบั คุณภาพ

๖.๔ นกั เรียนมเี ครอ่ื งแบบนกั เรยี นจริงตามทไี่ ด้รับจัดสรรและ

ไดร้ บั ทันก่อนเปิดภาคเรียน 

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน/รอ่ งรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอียดการปฏิบัติ - หลกั ฐานจดั ซอื้ จดั จ้าง
๑. ครปู ระจำช้นั ดำเนินการแจกเงนิ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนตามที่ - ภาพกิจกรรม
ได้รับจดั สรรและได้รบั ทนั ก่อนเปิดภาคเรยี น

ภาพประกอบ

ที่ รายการนเิ ทศ ติดตาม | ๓๒

๖.๕ นกั เรยี นได้รับอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) มีจดุ เกณฑ์
บรกิ ารนำ้ ด่ืมสะอาด และเพียงพอ ปฏิบัติ ไมป่ ฏิบตั ิ ระดบั คุณภาพรายละเอยี ดการปฏิบัติงาน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ - แบบรายงานโครงการอาหารกลางวนั
๑. นักเรยี นได้รบั อาหารกลางวนั - แบบบันทึกการดม่ื นม
๒. นักเรยี นไดร้ ับอาหารเสริม(นม) - จุดบรกิ ารนำ้ ดม่ื (อนุบาล, อาคาร ๑, อาคาร ๒,
๓. นกั เรียนมจี ดุ บรกิ ารนำ้ ดมื่ สะอาด และเพยี งพอ โรงอาหาร และอาคาร ๓)

ภาพประกอบ

| ๓๓

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ระดบั คุณภาพ

๖.๖ นกั เรยี นแตง่ กายสะอาด เรยี บร้อย ถกู ต้องตามระเบยี บ 

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน/ร่องรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลักฐาน

รายละเอียดการปฏิบตั ิ - ภาพชดุ นกั เรยี น
๑. นักเรยี นแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ - ภาพกจิ กรรม
วันจันทร์ : ชดุ นักเรยี น
วันองั คาร : ชุดนักเรียน
วันพุธ : ชดุ พละ
วันพฤหัสบดี : ชดุ ลูกเสอื -เนตรนารี
วันศุกร์ : ชดุ นักเรียน

ภาพประกอบ

| ๓๔

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม ปฏบิ ตั ิ เกณฑ์
 ไม่ปฏิบตั ิ ระดบั คุณภาพ
๗ ด้านการเตรยี มความพร้อมเปิดภาคเรยี นในสถานการณ์การ
แพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๗.๑ สถานศกึ ษาประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop
Covid+
และรายงานผ่าน MOE COVID

รายละเอียดการปฏบิ ัตงิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลกั ฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ัติ - ระบบ Thai Stop Covid
๑. สถานศึกษาประเมนิ ตนเองผา่ นระบบ Thai Stop Covid+ - MOE COVID
และรายงานผ่าน MOE COVID

ภาพประกอบ

| ๓๕

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม ปฏิบตั ิ เกณฑ์
๗.๒ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ไดร้ บั วัคซีนโควิด ๑๙ ตามเกณฑ์  ไมป่ ฏบิ ัติ ระดบั คุณภาพ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน/ร่องรอยหลักฐาน ร่องรอยหลกั ฐาน
รายละเอยี ดการปฏบิ ัติ
- แบบบนั ทกึ ข้อมลู การฉดี วัคซีนของข้าราชการครู
๑. ครู บคุ ลากร ผู้ปกครอง ได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ ตามเกณฑ์ และบคุ ลากรทางการศึกษา
- วารสารประชาสมั พันธ์
ภาพประกอบ - ภาพประกอบ

| ๓๖

ท่ี รายการนิเทศ ติดตาม เกณฑ์
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิ ัติ ระดบั คุณภาพ

๗.๓ นักเรียนอายุ ๑๒-๑๗ ปี ได้รับวัคซนี โควิด เข็มกระตุ้น

(เขม็ ๓) ผา่ นระบบสถานศึกษา และเร่งฉดี วคั ซีนโควดิ ๑๙ ใน 

เดก็ อายุ ๕-๑๑ ปี ตามความสมคั รใจของผู้ปกครองและเด็ก

รายละเอียดการปฏบิ ัติงาน/รอ่ งรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลกั ฐาน

รายละเอยี ดการปฏิบตั ิ - แบบบนั ทึกข้อมูลการฉีดวัคซนี ของนักเรยี น
๑. นกั เรียนอายุ ๑๒-๑๗ ปี ไดร้ ับวัคซีนโควดิ เข็มกระตุ้น (เข็ม๓) - ภาพประกอบ
ผ่านระบบสถานศึกษา และเร่งฉดี วัคซนี โควดิ ๑๙ ในเดก็ อายุ ๕-
๑๑ ปี

ภาพประกอบ

| ๓๗

ท่ี รายการนเิ ทศ ตดิ ตาม ปฏบิ ตั ิ เกณฑ์
 ไมป่ ฏิบตั ิ ระดบั คุณภาพ
๗.๔ ปฏบิ ัติตามมาตรการ ๖-๖-๗ โดยเครง่ ครดั อาทิ เว้น
ระยะหา่ ง สวมหน้ากาก ๑๐๐% ลา้ งมือ ตรวจหาเชื้อดว้ ย ATK
เมอ่ื มีอาการหรอื เสี่ยง หลกี เล่ียงรวมกลุ่มกนั

รายละเอยี ดการปฏบิ ัติงาน/รอ่ งรอยหลักฐาน รอ่ งรอยหลักฐาน

รายละเอยี ดการปฏบิ ตั ิ - ภาพกจิ กรรม
๑. ปฏบิ ตั ิตามมาตรการ ๖-๖-๗ โดยเคร่งครดั - ภาพการสุ่มตรวจ ATK
เช่น เวน้ ระยะห่าง สวมหนา้ กาก ๑๐๐% ลา้ งมอื -
๒. สุ่มตรวจหาเชือ้ ด้วย ATK เม่ือมีอาการหรือเสย่ี ง หลกี เลย่ี ง
รวมกลุม่ กัน ในวันจันทร์ ท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระดับชั้น
อนุบาล๓ – มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๓ จำนวน ๔๘ คน
๓. กำหนดตารางการสุม่ ตรวจ ATK ร้อยละ ๕ ทุกวนั จันทร์

ภาพประกอบ

ที่ รายการนิเทศ ตดิ ตาม | ๓๘
๗.๕ มีแผนเผชญิ เหตุท่ีเหมาะสมกบั บรบิ ทและสถานการณ์
เกณฑ์
ปฏบิ ตั ิ ไม่ปฏิบัติ ระดบั คุณภาพ


รายละเอียดการปฏบิ ตั งิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน ร่องรอยหลักฐาน

รายละเอียดการปฏิบตั ิ - แผนเผชิญเหตุท่ีเหมาะสมกับบริบทและ
๑. จัดทำแผนเผชญิ เหตทุ ีเ่ หมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ สถานการณ์

ภาพประกอบ

ท่ี รายการนเิ ทศ ตดิ ตาม | ๓๙

๗.๖ รายงานข้อมลู ในระบบ E-COVID ทุกวนั จนั ทร์ ได้แก่ เกณฑ์
ข้อมูลการรับวคั ซนี ข้อมูลการตดิ เชอ้ื และข้อมลู การจัดการ ปฏบิ ัติ ไมป่ ฏิบัติ ระดบั คุณภาพ
เรียนการสอน


รายละเอียดการปฏบิ ัตงิ าน/รอ่ งรอยหลักฐาน

รายละเอียดการปฏบิ ตั ิ รอ่ งรอยหลกั ฐาน

๑. รายงานข้อมูลในระบบ E-COVID ทุกวันจนั ทร์ ได้แก่ ข้อมูลการ - www.covidcenter.obec.go.th ระบบ E-COVID

รบั วคั ซนี ขอ้ มูลการตดิ เชือ้ และขอ้ มลู การจดั การเรยี นการสอน - เกยี รติบัตร ผ่านมาตรฐาน สพฐ. สถานศึกษา

สะอาดปลอดภยั ปอ้ งกันโรคโควดิ

ภาพประกอบ

| ๔๐

ลงช่ือ ..............................................................
(นายวทิ ยา กาญจนศร)

ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)

| ๔๑

ภาคผนวก

| ๔๒

คำสั่งท่ีเกี่ยวข้อง

- แตง่ ตง้ั บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่งานพิเศษ
- แต่งต้ังคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
- แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดำเนนิ การนิเทศภายในโรงเรยี น

| ๔๓

เกยี รตบิ ตั ร

- สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภยั ปอ้ งกนั โรค COVID-๑๙
“ผา่ นมาตรฐาน” สพฐ.

| ๔๔

เอกสารที่เก่ียวขอ้ ง

- เอกสารการเตรยี มความพร้อมการจดั การเรยี นการสอนฯ
- ปฏทิ ินดำเนินงาน
- ปฏิทินนบั วนั เรยี น
- ขอ้ มลู การฉีดวัคซีนคร,ู นักเรยี น, ผปู้ กครอง
- ตารางตรวจ ATK

| ๔๕

แผนการดำเนนิ งาน

- แผนเผชญิ เหตุฯ

| ๔๖

วารสารประชาสัมพนั ธ์

- แนวปฏิบัตสิ ำหรับการดแู ลนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชอื้ ไวรสั โคโรนา COVID-๑๙

| ๔๗

ภาพกจิ กรรม

- การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕
- การสุ่มตรวจ ATK


Click to View FlipBook Version