The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SK RPT MATEMATIK TAHUN 4 shared by azmi suhaili

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Zahid Haris, 2020-02-18 22:53:58

RPT MATEMATIK TAHUN 4

SK RPT MATEMATIK TAHUN 4 shared by azmi suhaili

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MATEMATIK TAHUN 4

STANDARD PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN 1.1 Nilai nombor. (i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor KREATIVITI & INOVASI : dapat mencari perbezaan maklumat,
Minggu OPERASI hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka. bekerjasama dalam kumpulan serta berani membuat keputusan

1.0 (ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang BBB:
NOMBOR BULAT nombor. carta nilai tempat dan nilai digit, model tangga, lembaran kerja
HINGGA
100 000 (iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai NILAI:
tempat dan nilai digit. cekap, teliti, kerja berpasukan

(iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan FOKUS: Membaca dan menulis nombor, nilai tempat, nilai digit,
menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib cerakin nombor, banding beza.
menurun.

Minggu 1.2 Anggaran bagi (i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan KREATIVITI & INOVASI : dapat mencerna idea melalui
sesuatu kuantiti. kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang pengalaman dan pemerhatian
diberi.
TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD

BBB:
kad gambar, MS Power Point, lembaran kerja

NILAI:
kreatif, membuat perwakilan, berfikiran terbuka

FOKUS: Bundar nombor

Minggu 1.3 Nombor dalam (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi. KREATIVITI & INOVASI : dapat membuat perkaitan nombor
bentuk pola. dan pola serta perkongsian idea

(ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi. BBB: garis nombor, kad nombor,lembaran kerja

NILAI: berdikari,cekap,adil

FOKUS: Urutan menaik, urutan menurun

Minggu 1.4 Aplikasi (i) Membundarkan sebarang nombor hingga puluh ribu KEUSAHAWANAN : bekerjasama dalam kumpulan dan berani
sebarang nombor. terdekat. membuat keputusan.

(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD
nombor yang telah dibundarkan hingga puluh ribu
terdekat. BBB: garis nombor, kad nombor, lembaran kerja

NILAI: teliti, cekap, berdikari, bekerjasama

FOKUS : Pembundaran nombor-nombor yang terdekat

Minggu NOMBOR DAN 2.1 Penambahan (i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor KREATIVITI & INOVASI : Murid menggunakan kreativiti
OPERASI sebarang dua hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan masing-masing untuk menyelesaikan soalan kuiz.
hingga empat menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat
2.0 nombor. anggaran. TMK : Menggunakan slaid power point.
TAMBAH DALAM
LINGKUNGAN 100 FOKUS: Membina ayat matematik, menambah dalam bentuk
000 lazim

2.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Keusahawanan: Menggunakan soalan yang melibatkan situasi
masalah. penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan perniagaan dan wang.
pelbagai strategi.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu 2.3 Penggunaan (i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penambahan dua TMK: Menggunakan slaid power point, tayangan video dan
anu dalam nombor. internet.
penambahan.
(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan FOKUS: Mengenalpasti pembolehubah
penambahan dua nombor.

Minggu NOMBOR DAN 3.1 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000 KREATIVITI & INOVASI: Penggunaan pelbagai strategi
OPERASI sebarang dua dengan menggunakan pelbagai strategi. TMK : Penggunaan perisian
nombor. BBB: guli , papan nombor, lembaran kerja
3.0 FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim
TOLAK DALAM
LINGKUNGAN 100
000

3.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada KREATIVITI & INOVASI : murid menyelesaikan masalah tolak
berturut-turut dua sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan pelbagai dengan membuat pengabung jalinan kemahiran matematik
nombor daripada strategi. dengan displin ilmu yang lain
sebarang nombor.
BBB: Lembaran kerja, papan nombor, Perisian, kad situasi.

FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

Minggu 3.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan KEUSAHAWANAN: mengaplikasi pemikiran keusahawanan,
masalah. dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. BBB: Lembaran kerja, Sempoa, Permainan ICT.

FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu 3.4 Pengunaan (i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penolakan dua KEUSAHAWANAN : mengaplikasi pemikiran keusahawanan
anu nombor. BBB: Lembaran kerja
dalam penolakan. FOKUS: membina ayat matematik, mengenalpasti pembolehubah
(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan
penolakan dua nombor.

Minggu NOMBOR DAN 4.1 Pendaraban (i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui
OPERASI dua nombor. dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 pemerhatian, menyatakan idea secara lisan dan bertulis.
000.
4.0 NILAI DAN SIKAP : Mengamalkan sikap yang jujur dan adil.
DARAB HINGGA (ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan
100 000 nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000. BBB:
Objek sebenar, abakus, kad gambar dan lembaran kerja.
(iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000,
hasil darabnya hingga 100 000. FOKUS : Asas sifir, mendarab dalam bentuk lazim dan kekisi

(iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga
dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100
000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat
anggaran.

Minggu 4.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik
masalah. pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
strategi.
NILAI DAN SIKAP : Bekerjasama dalam kumpulandan
mengaplikasikan sikap keusahawanan.

BBB:
Objek sebenar, abakus, carta, kad cerita dan lembaran kerja.

FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu NOMBOR DAN 5.1 Pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui
OPERASI dua nombor. nombor satu digit, dua pemerhatian dan menyatakan secara kumpulan.

5.0 digit, 100 dan 1000 menggunakan pelbagai strategi NILAI DAN SIKAP
BAHAGI HINGGA pengiraan. Jujur, adil dan berhati-hati, bekerjasama dalam kumpulan, yakin
100 000 dan tekun

BBB:
Benda maujud(2 buah balang dan guli), Jadual Sifir, Jadual Sifir
Tetulang Lembatan Kerja, Kad jawapan Kumpulan, Soalan Kuiz
bagi Stesen. (Rujuk Modul m/s 90 – 97)

FOKUS: Asas sifir, membahagi dalam bentuk lazim.

Minggu 5.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian
masalah.
Minggu NOMBOR DAN pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai dan menyatakan idea dengan lisan.
OPERASI strategi.
6.0
OPERASI NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.
BERGABUNG
BBB: Lembaran kerja, kad katakunci, m/s 98-100.
Minggu
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

6.1 Penambahan (i) Menambah dan menolak sebarang nombor dalam KREATIVITI & INOVASI : Mengabungjalin kemahiran
dan penolakan. lingkungan 100 000. matematik

NILAI DAN SIKAP: Bertanggungjawab terhadap keputusan yang
diperoleh

BBB : Kad nombor, Kad Soalan, Kad Manila, Lembaran kerja

FOKUS : Membina ayat matematik, melaksanakan operasi secara
berturutan / konsisten

6.2 Pendaraban (i) Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea dengan menggunakan
dan pembahagian. nombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100 teknik pengiraan yang pelbagai
000.
TMK : Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan

NILAI DAN SIKAP: Teliti, fokus dan bertanggungjawab

BBB : Kad nombor, Kalkulator, Kad soalan, Lembaran kerja

FOKUS : Membina ayat matematik, melaksanakan operasi secara
berturutan / konsisten

Minggu 6.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui aktiviti
masalah. penambahan dan penolakan dengan menggunakan kumpulan dan menyatakan idea secara kumpulan
Minggu NOMBOR DAN pelbagai strategi.
OPERASI TMK: Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan
7.0 Pecahan (ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Tayangan video situasi harian.
pendaraban dan pembahagian dengan menggunakan
pelbagai strategi. NILAI DAN SIKAP: Bekerjasama dalam membuat keputusan
dan tekun

BBB : Lembaran kerja, kad permainan/cerita/situasi, manila
kad, kalkulator, video

FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

7.1 Pecahan tak (i) Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan pelbagai pecahan tak
wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 wajar dan nombor bercampur daripada lipatan kertas.
dan nombor dengan menggunakan:
bercampur. KEUSAHAWANAN: Adil, bekerjasama, tolong-menolong
(a) objek,
(b) gambar rajah.

(ii) Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya hingga BBB: Kertas A4,pensel warna, lembaran kerja, kad gambar
10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya. pecahan, gam

FOKUS: Mengenal, membaca dan menulis pecahan

Minggu 7.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga pecahan wajar: KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea
Minggu pecahan. (a) penyebut sama, melalui aktiviti kumpulan
Minggu (b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. KEUSAHAWANAN: bekerjasama, tolong-menolong

BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad
gambar pecahan, kad aktiviti

FOKUS: Menambah pecahan, mencari faktor sepunya

7.3 Penolakan (i) Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea
pecahan. pecahan wajar: melalui aktiviti kumpulan

(a) penyebut sama, KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong
(b) penyebut tak sama,
BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad
hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. aktiviti

FOKUS: Menolak pecahan, mencari faktor sepunya

7.4 Penambahan (i) Menambah dan menolak pecahan wajar: KREATIVITI & INOVASI : menambah dan menolak pecahan
dan penolakan (a) penyebut sama, wajar menggunakan pelbagai strategi
pecahan. (b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong

BBB: Kad aktiviti, kad gambar dan lembaran kerja

FOKUS: mencari faktor sepunya

Minggu 7.5 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea melalui situasi
masalah penambahan dan penolakan dua pecahan wajar dengan yang diberi
melibatkan menggunakan pelbagai strategi.
pecahan. TMK : Menggunakan media MS Power Point.

KEUSAHAWANAN : Jujur, bekerjasama, tolong-menolong,berani
membuat keputusan

BBB: Lembaran kerja

FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian

Minggu NOMBOR DAN 8.1 Nombor (i) Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan KEUSAHAWANAN: Penghargaan terhadap matematik
OPERASI perpuluhan menggunakan gambar rajah. BBB: Perisian komputer, lembaran kerja
8.0 PERPULUHAN hingga tiga tempat FOKUS: Menyebut secara lisan dan menulis dengan betul
perpuluhan. (ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga
tiga tempat perpuluhan dalam perkataan dan angka.

Minggu 8.2 Nilai nombor (i) Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik
perpuluhan. sebaliknya. untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin. Membina
(ii) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga model matematik melalui corak dan hubungan.
tiga tempat perpuluhan.
KEUSAHAWANAN: Hormat menghormati

BBB: Kad perpuluhan, lembaran kerja,

FOKUS: Mengenalpasti nilai tempat, nilai digit bagi nombor
perpuluhan

Minggu 8.3 Penambahan (i) Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik
nombor tempat perpuluhan. untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin.
Minggu perpuluhan.
Minggu KEUSAHAWANAN: Sistematik, menaakul dan berkomunikasi.
Minggu
BBB: Kad nombor, lembaran kerja

FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

8.4 Penolakan (i) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat KEUSAHAWANAN : Boleh dipercayai dan cekap
nombor perpuluhan. BBB: Perisian komputer, lembaran kerja
perpuluhan. FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

8.5 Pendaraban (i) Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik
nombor digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin.
perpuluhan.
(ii) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat KEUSAHAWANAN : Kerja berpasukan
perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000.
FOKUS : Kedudukan titik perpuluhan pada hasil darab

8.6 Pembahagian (i) Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor satu KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik
nombor digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin.
perpuluhan.
(ii) Membahagi nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan KEUSAHAWANAN: Adil dan berdikari
1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
FOKUS: Kedudukan titik perpuluhan pada hasil bahagi.

Minggu 8.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan kemahiran
masalah nombor penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. matematik dalam situasi harian.
perpuluhan.
KEUSAHAWANAN : Perbincangan dan perkongsian idea,
penyelesaian masalah dan kreatif.

BBB: PPT, CD, lembaran kerja

FOKUS: Membina ayat matematik secara lazim. Mengenalpasti
kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu NOMBOR DAN 9.1 Nilai peratus. (i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu matematik
OPERASI kepada peratus dan sebaliknya. untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin.
9.0 PERATUS
KEUSAHAWANAN: Inovatif, mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran pengurusan perniagaan

BBB: Kad perpuluhan, kad peratus, kotak misteri, lembaran
kerja

FOKUS: Asas pertukaran kepada peratus, asas pertukaran
peratus kepada pecahan dan perpuluhan.

Minggu NOMBOR DAN 10.1 Nilai wang (i) Menyatakan gabungan wang dengan nilai hingga KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran
OPERASI hingga RM100 RM100 000 berdasarkan situasi harian. Matematik
000.
10.0 (ii) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
WANG HINGGA
RM100 000 BBB: lembaran kerja, sampel wang

FOKUS: Membaca dan menulis wang, simbol RM pada setiap
jawapan.

Minggu 10.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga nilai wang dan jumlahnya tidak KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran
Minggu nilai wang. melebihi RM100 000.
Matematik

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan

BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta

Nilai : Cekap ,menabung dan jujur.

FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

10.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran
nilai wang. nilai wang hingga RM100 000. Matematik

KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan

BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta

Nilai : Bersyukur ,menabung dan jujur.

FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu 10.4 Penambahan (i) Menambah dan menolak nilai wang hingga RM100 KREATIVITI & INOVASI: Mengaplikasikan kemahiran
Minggu dan penolakan 000. Matematik
Minggu nilai wang.
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan

BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta

FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

10.5 Pendaraban (i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit, KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran
nilai wang. 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000.
Matematik

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan

BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta

FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

10.6 Pembahagian (i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran
Matematik
nilai wang. digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000.
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan

BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta

FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

Minggu 10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian termasuk transaksi KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran
Minggu masalah. barangan dan perkhidmatan yang melibatkan Matematik
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian
wang. KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
dan pengurusan perniagaan

TMK: PPT

BBB: Lembaran kerja,sampel wang, borang pesanan,PPT

FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian

10.8 Mata wang (i) Mengenal mata wang negara-negara ASEAN dan mata KREATIVITI & INOVASI : Membuat penggabungjalinan dengan
asing. wang negara utama dunia. disiplin ilmu yang lain

(ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pengetahuan perniagaan
negara lain.
TMK : PPT

BBB: Lembaran kerja,sampel mata wang asing, carta, PPT

Nilai : Cekap ,menghargai dan bersyukur.

FOKUS: Asas darab dan bahagi dalam perpuluhan.

Minggu 10.9 Instrumen (i) Mengenal pelbagai instrumen pembayaran. KREATIVITI & INOVASI : Membuat penggabungjalinan dengan
pembayaran. disiplin ilmu yang lain

KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan

BBB: Contoh-contoh instrumen, kad imbasan, lembaran kerja

Nilai : Tidak boros ,menabung dan jujur.

FOKUS: Kaedah pembayaran

Minggu NOMBOR DAN 11.1 Perkaitan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: TMK: Menggunakan bahan-bahan yang berunsurkan teknologi
OPERASI dalam masa. kepada murid.
11.0 (a) hari dan jam,
MASA DAN WAKTU (b) minggu dan hari, KREATIVITI DAN INOVASI: menghasilkan idea-idea dan
(c) tahun dan bulan. mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.

BBB:Video, Model Jam, Kalender,

NILAI: Bersyukur, menghargai masa

FOKUS: Penukaran unit masa

Minggu 11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan
melibatkan masa. mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.
(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari, BBB: Jam, carta, kalender, lembaran kerja.
(c) tahun dan bulan,
tanpa dan dengan penukaran unit. NILAI: Menghormati masa rakan, bersyukur

FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu 11.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan
Minggu melibatkan masa. melibatkan: mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.

(a) hari dan jam, KEUSAHAWANAN : Mampu bersaing secara positif semasa
(b) minggu dan hari, aktiviti berkumpulan.
(c) tahun dan bulan,
tanpa dan dengan penukaran unit. BBB: Jam, carta, kalender,lembaran kerja

NILAI: Bersyukur dengan masa yang diberi, bekerjasama
denagn rakan semasa aktivti berkumpulan.

FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

11.4 Pendaraban (i) Mendarab melibatkan: KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan
melibatkan masa. mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.
(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari, KEUSAHAWANAN: Menghargai masa, menepati masa
(c) tahun dan bulan,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran BBB: Carta masa, Jam, Lembaran Kerja
unit.
NILAI: Bersyukur, menghargai masa

FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu 11.5 Pembahagian (i) Membahagi melibatkan: KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk
Minggu melibatkan masa. menyelesaikan masalah.
(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari, BBB: Kalendar, Jam, Jadual Sifir, Lembaran Kerja
(c) tahun dan bulan,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran NILAI: Menepati masa, bekerjasama
unit.
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

11.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk
masalah penambahan, penolakan, pendaraban danpembahagian menyelesaikan masalah.
melibatkan masa masa dan waktu.
dan waktu. BBB: Power Point, Lembaran Kerja

NILAI: Bersyukur, Menghargai masa

FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu SUKATAN DAN 12.1 Unit panjang. (i) Mengenal unit panjang: KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan
GEOMETRI (a) milimeter (mm), SIKAP & NILAI: Prihatin
(b) kilometer (km). BBB: Pembaris panjang, Pita Pengukur
12.0 FOKUS: Membaca skala
PANJANG (ii) Menyatakan hubungan melibatkan:
(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,
dan sebaliknya.

Minggu 12.2 Mengukur (i) Mengukur objek dalam unit milimeter. KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pengetahuan dan
Minggu dan menganggar (ii) Menganggar jarak dalam kilometer. kemahiran pengurusan perniagaan
Minggu panjang.
NILAI: Jujur, Sabar

BBB: Objek, Pita Pengukur

FOKUS: Boleh mengukur objek dalam pelbagai unit, boleh
menganggar ukuran objek dalam pelbagai unit.

12.3 Penambahan (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan: TMK: Menggunakan LCD
panjang. SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
(a) sentimeter dan milimeter, BBB: CD interaktif
(b) kilometer dan meter, FOKUS: Penukaran unit

tanpa dan dengan penukaran unit.

12.4 Penolakan (i) Menolak hingga dua ukuran panjang daripada satu KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran
panjang. ukuran matematik untuk pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
panjang melibatkan:
(a) sentimeter dan milimeter, BBB: Objek, Pembaris/pita pengukur, Lembaran kerja
(b) kilometer dan meter,
FOKUS: Penukaran unit
tanpa dan dengan penukaran unit.

Minggu 12.5 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang melibatkan: KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui
Minggu panjang. (a) sentimeter dan milimeter, pemerhatian serta menyatakan idea secara lisan dan bertulis
Minggu (b) kilometer dan meter,
NILAI: Keadilan dan kejujuran
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit. BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

12.6 Pembahagian (i) Membahagi panjang melibatkan: KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui
pemerhatian serta menyatakan idea secara lisan dan bertulis
panjang. (a) sentimeter dan milimeter, NILAI: Keadilan dan kejujuran
(b) kilometer dan meter,
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit. FOKUS: Penukaran unit

12.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik
masalah penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin.
melibatkan panjang.
panjang. NILAI: Berdisiplin, Tertib

BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

SUKATAN DAN 13.1 Operasi (i) Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram KREATIVITI & INOVASI : murid mengaplikasikan kemahiran
GEOMETRI bergabung dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. matematik dalam pengukuran jisim.
melibatkan jisim. (ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram
dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. KEUSAHAWANAN: Mengamalkan nilai, moral dan etika baik
13.0 dalam keusahawanan seperti bekerjasama.
JISIM

BBB: Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja.

FOKUS : Penukaran unit

Minggu 13.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik
masalah bergabung berkaitan jisim. untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
melibatkan jisim.
TMK : penggunaan VLE dalam soalan penyelesaian masalah

BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi,
lembaran kerja

FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

SUKATAN DAN 14.1 Operasi (i) Menambah dan menolak isi padu cecair melibatkan KREATIVITI & INOVASI : murid mengaplikasikan kemahiran
Minggu GEOMETRI bergabung liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit. matematik dalam pengukuran isipadu cecair.
melibatkan isi (ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair melibatkan
14.0 padu cecair. liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit. KEUSAHAWANAN: Mengamalkan nilai, moral dan etika baik
ISIPADU CECAIR dalam keusahawanan seperti bekerjasama.

BBB: Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air berwarna,
lembaran kerja, jag,gelas.

FOKUS: Penukaran unit

Minggu 14.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu matematik
masalah bergabung berkaitan isi padu cecair. untuk mencari penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
melibatkan isi
padu cecair. TMK : penggunaan VLE dalam soalan penyelesaian masalah

BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi,
lembaran kerja

FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu SUKATAN DAN 15.1 Sudut. (i) Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan - KREATIVITI & INOVASI: Melakar sudut-sudut.
GEOMETRI sudut cakah pada bentuk segiempat tepat, segiempat KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, tolong-menolong
sama dan segitiga.
15.0 RUANG

TMK: Ms Power Point

BBB: Kad gambar, pen maker, pembaris, gam, kertas warna,
kertas mahjong, lembaran kerja.

FOKUS: Mengenalpasti jenis sudut

Minggu 15.2 Garis selari (i) Mengenal dan menamakan: - KREATIVITI & INOVASI : Melakar garis selari dan serenjang.
dan garis
serenjang. (a) garis selari, (b) garis serenjang, KEUSAHAWANAN: Sabar, rasional, bekerjasama dan berani
pada bentuk asas dua dimensi. membuat keputusan.

TMK: Ms Words

BBB: Bentangan kotak, gunting, pen maker, pembaris, set
geometri, lembaran kerja.

FOKUS: Mengenalpasti jenis garisan

Minggu 15.3 Perimete(ir) Menentukan perimeter segiempat tepat, segiempat sama-, KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui
Minggu dan luas. segitiga dan poligon. pemerhatian dan mengaplikasikan kemahiran matematik untuk
Menentukan luas segiempat tepat, segiempat sama dan pengukuran.
(ii) segitiga menggunakan petak segiempat sama dan rumus.
KEUSAHAWANAN: Berdikari, sabar, tolong-menolong, prihatin.

TMK: Gunakan aplikasi video dan geometri.

BBB: Tangram, Kad arahan, Kad imbasan, kertas graf, pembaris,
pensel warna, lembaran kerja.

FOKUS: Rumus perimeter dan luas, penggunaan unit bagi
perimeter dan luas.

15.4 Isi padu(i) Menentukan isi padu kubus dan kuboid menggunakan - KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui
pepejal. kubus unit 1 sentimeter padu dan rumus.
pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan.

KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, berhemah tinggi, sabar,
tolong-menolong
-
TMK: Gunakan MS Power Point

BBB: Bentuk kubus dan kuboid, kad imbasan, Lembaran kerja.
FOKUS: Rumus isi padu, penggunaan unit bagi isipadu

Minggu PERKAITAN DAN 16.1 Koordinat (i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi menjelaskan KREATIVITI & INOVASI : Menyenaraikan kegunaan koordinat
ALGEBRA pada maksud paksi mengufuk dan paksi mencancang. dalam kehidupan seharian. Contoh: Jadual waktu kelas,
16.0 sukuan pertama. kedudukan kelas dalam bangunan.
KOORDINAT (ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada
paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas TMK : Menggunakan media seperti Microsoft OfficePower Point
berpetak. untuk menentukan paksi dan koordinat objek (Animation).

(iii) Menentu dan menyatakan kedudukan objek pada NILAI : Sistematik, bekerjasama.
paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas
berpetak. BBB: Kertas surih, kertas berpetak

FOKUS: Mengenalpasti paksi

Minggu 17.0 17.1 Kadaran. (i) Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah unitari KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui
NISBAH DAN dalam situasi harian. pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan.
KADARAN

NILAI MURNI: Keadilan, rasional

BBB: Kad bergambar, objek maujud

FOKUS: Mengenalpasti kaedah unitari, kenalpasti kata kunci,
operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu STATISTIK DAN 18.1 Data. (i) Membaca dan mendapat maklumat daripada: KREATIVITI & INOVASI: Memilih gambar rajah yang sesuai
KEBARANGKALIAN (a) piktograf, untuk mewakilkan data pada piktograf.
18.0 (b) carta palang, Mempelbagaikan penggunaan warna pada carta palang dan carta
PERWAKILAN (c) carta pai. pai.
DATA
(ii) Membandingkan maklumat daripada: TMK : Menggunakan media seperti Microsoft Office Excel untuk
(a) piktograf, membina carta palang dan carta pai.
(b) carta palang,
(c) carta pai. NILAI MURNI: Sistematik, hormat menghormati, kerja
berkumpulan

BBB: Kad gambar, slide Power Point

FOKUS: Membaca graf, menterjemah maklumat graf.

NOTA : (Negeri kumpulan B – hujung minggu Sabtu & Ahad)

Minggu persekolahan = 42 minggu

Cuti pertengahan penggal 1 = 22 Mac – 30 Mac 2014

Cuti pertengahan tahun = 28 Mei – 15 Jun 2014

Cuti pertengahan penggal 2 = 13 Sept – 21 sept 2014

Cuti akhir tahun = 22 Nov 2014


Click to View FlipBook Version