The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการสอนผลิตมัลติมีเดีย 2 มิติ 2306-2108

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by komkrit.kla, 2019-10-17 04:38:22

โครงการสอนผลิตมัลติมีเดีย 2 มิติ 2306-2108

โครงการสอนผลิตมัลติมีเดีย 2 มิติ 2306-2108

ชื่อครูผสู้ อน โครงการสอนรายวิชา (Course Outline)
หลกั สูตร
ชอื่ รายวิชา ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2562
รหสั วชิ า วทิ ยาลัยพณิชยการบงึ พระพิษณุโลก
หน่วยกติ /ชว่ั โมง -------------------------------------------------
เวลาเรยี น นายคมกริช กล้าหาญ
ประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พ.ศ.2556
ผลิตสื่อมัลตมิ ีเดีย 2 มติ ิ
2306-2108
3(5)
5 ช่วั โมง/สัปดาห์

จดุ ประสงคร์ ายวชิ า
1. มคี วามรู้เข้าใจการใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รปู การเตรยี มข้อมูล การผลิตส่ือ การบนั ทึกสื่อมัลตมิ ีเดีย

2 มติ ิ
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสาเรจ็ รูปการเตรยี มข้อมลู การผลิตสื่อ การบันทึกสื่อมลั ติมเี ดีย 2 มิติ
3. มีเจตคตทิ ี่ดใี นการปฏิบัติงาน

สมรรถนะนรายวิชา
1. แสดงความร้กู ารใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรูปเตรยี มข้อมูลการผลิตส่อื มลั ติมีเดยี 2 มิติ
2. ปฏบิ ัตกิ ารใช้โปรแกรมสาเร็จรูปการเตรยี มข้อมลู การผลติ ส่ือมลั ติมีเดียว 2 มิติ
3. มกี ิจนสิ ัยท่ดี ีในการทางานด้วยความรบั ผดิ ชอบ

คาอธิบายรายวชิ า
ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปการเตรียมข้อมูล การผลิตสื่อ การบันทึกส่ือมัลติมีเดีย

2 มติ ิ มีเจตคติทดี่ ีในการปฏบิ ัตงิ าน

โครงการสอน | ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 1

ทฤษฏแี ละปฏิบัติ 5 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรยี นรู้ จานวน 90 ชัว่ โมง

2306-2108 จานวนชว่ั โมง หมายเหตุ
ผลิตสอ่ื มัลติมเี ดีย 2 มิติ 5
(Multimedia Production 2D) 5
15
สัปดาห์ที่ หน่วยท่ี เรอ่ื ง 10
5
1 1 หลกั การผลิตสอ่ื มลั ติมีเดยี 2 มิติ 10
2 2 กระบวนการขั้นตอนในการผลติ สื่อมัลติมเี ดยี 2 มติ ิ 10
3-5 3 พนื้ ฐานการใช้โปรแกรม Adobe After Effect 5
6-7 4 หลกั การสรา้ งงานกราฟิก การใชเ้ คร่ืองมือในโปรแกรม 15
8 5 การสร้างวัตถดุ ้วยเคร่ืองมือต่างๆ 5
9-10 6 การใชเ้ คร่ืองมือตกแต่งภาพวีดิทศั น์ 5
11-12 7 การสรา้ งภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 90
13 8 การใชง้ านเสียงและวดิ ีโอ
14-16 9 การผลติ สอื่ มัลตมิ ีเดยี
17 10 การเผยแพร่และนาไปใช้งาน
18 การวัดผลและประเมนิ ผล

รวม

การวดั ผลประเมนิ ผล 100%
การวดั ผลตามสภาพจรงิ 70%
ประเมินระหว่างเรียน 40%
แบบฝึกหัดและการฝึกปฏิบตั ิงาน 10%
ทดสอบ 20%
จติ พิสยั 30%
ประเมินประมวลผลความรู้ 15%
สอบกลางภาค 15%
สอบปลายภาค

โครงการสอน | ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562 2

เกณฑก์ ารตดั สนิ ผลการเรยี น

ตา่ กว่า50 ไดร้ ะดับผลการเรยี น 0
1.0
50-54 “ 1.5
2.0
55-59 “ 2.5
3.0
60-64 “ 3.5
4.0
65-69 “

70-74 “

75-79 “

80-100 “

ส่ือการเรยี นรู้
- เอกสารประกอบการเรยี น
- เครอ่ื งคอมพิวเตอร์
- Internet
- ใบความรู้/ใบงาน
- แบบทดสอบ

แหล่งข้อมลู การเรยี นรู้เพม่ิ เติม
- หอ้ งสมุด
- Internet

โครงการสอน | ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 3


Click to View FlipBook Version
Previous Book
โครงการสอนโปรแกรมกราฟิก 20204-2007
Next Book
โครงการสอนองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 20204-2006