The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fathiahaina903, 2021-10-18 10:37:49

ALAT-ALAT KEMAHIRAN BERFIKIR

TUGASAN GKEB1072 BERKUMPULAN

ALAT-ALAT
KEMAHIRAN

BERFIKIR

SLIDESMANIA.COM

PETA MINDA

PENGURUSAN TERBAHAGI PETA i THINK
GRAFIK KEPADA 7: CARTA RADAR
6 TOPI

PEMIKIRAN

SLIDESMANIA.COM PENYOALAN CORT 3

SLIDESMANIA.COM PENGURUSAN GRAFIK

⬤ Pengurusan grafik ialah bentuk-bentuk
ilustrasi atau lakaran yang digunakan bagi
membantu kita memberi fokus kepada apa
yang sedang kita fikirkan agar pemikiran kita

lebih terarah, tersusun dan terancang.

Merancang Mengawal dan
dan memahami
proses
menyusun pemikiran
idea secara sendiri

jelas dan
teratur

TUJUAN PENGURUSAN GRAFIK

Menjadikan Menterjemahkan Mengelakkan
proses idea dalam daripada

pemikiran bentuk nyata berfikir secara
lebih terburu-buru

sistematik

SLIDESMANIA.COM

PETA MINDA CONTOH GAMBAR
RAJAH VENN
PETA KONSEP

CARTA ALIRAN TANGGA POHON FIKIRAN
HIERARKI

SLIDESMANIA.COM

PETA MINDA

Peta minda adalah suatu lakaran grafik
sebagai satu cara untuk mencatat nota
dengan ringkas dan berkesan. Peta minda
merupakan satu binaan di atas suatu satah
(kertas) di mana isi-isi penting tentang sesuatu
diletakkan di tengah-tengah dan idea-idea lain
yang berkaitan dikembangkan di luar idea

utama.

SLIDESMANIA.COM

Teknik mencatat Teknik membuat
nota syarahan, sinopsis atau
taklimat atau
bahan bacaan rumusan apabila
membaca buku

KEGUNAAN PETA MINDA

Alat grafik dalam Teknik merancang Bantuan untuk kita
persembahan dalam membina mengingat sesuatu
untuk lebih
menarik dan kerangka penulisan tanpa merujuk
ringkas seperti laporan, semula pada bahan
esei, atau
persembahan asal

SLIDESMANIA.COM

CONTOH

PETA MINDA TULANG IKAN PETA MINDA CABANG

PETA MINDA
POKOK

SLIDESMANIA.COM

PETA i THINK

I-THINK bermaksud “innovative thinking” (pemikiran
Inovatif) yang bertujuan untuk mempertingkatkan

dan membudayakan kemahiran berfikir dalam
kalangan pelajar ke arah menghasilkan pelajar

yang kreatif, kritis dan inovatif.Dengan
menggunakan pemetaan I-THINK,pelajar dapat
mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu
dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif

terhadap proses yang dialami.

SLIDESMANIA.COM

PETA BUIH – CONTOH PETA POKOK –
digunakan untuk digunakan untuk
mengklasifikasikan
memperkaya bahan atau idea
kebolehan murid
SLIDESMANIA.COM bagi mengenalpasti PETA PELBAGAI PETA BULATAN – PETA BUIH
atau menunjukkan ALIR – digunakan digunakan untuk BERGANDA –
untuk menunjukkan sumbangsaran idea digunakan untuk
kualiti dan menganalisis dan mempamerkan membandingkan
hubungan sebab dan pengetahuan sedia ada dan membezakan
PETA ALIR – berkaitan dengan
digunakan untuk akibat sesuatu
membuat urutan sesuatu tajuk
PETA TITI –
sesuatu proses digunakan untuk

PETA DAKAP – proses analogi
digunakan untuk dengan
menganalisis objek
menggunakan
fizikal faktor perhubungan

6 TOPI PEMIKIRAN
6 Topi Pemikiran (6 Thinking Hats) merupakan

satu sistem pemikiran yang direka oleh De
Bono sebagai alat perbincangan berkumpulan

atau berfikir untuk menyelesaikan masalah
melalui 6 perspektif utama. Dengan cara ini
perbincangan dapat dilaksanakan dengan
lebih terperinci dan berstruktur sekali gus
dapat membantu untuk mencapai keputusan

yang lebih efektif.

SLIDESMANIA.COM

CONTOH

SLIDESMANIA.COM Topi Hijau Topi Kuning
(Green Hat)
(Yellow Hat)
• Melambangkan
pemikiran yang kreatif • Melambangkan pemikiran
• Melambangkan otak yang yang konstruktif
subur dengan idea-idea
• Digunakan bagi mencari • Melambangkan kecerahan
yang bermakna positif
idea-idea alternatif
berdasarkan maklumat • Digunakan bagi mencari
• Digunakan pada waktu segala faedah daripada
sebarang idea alternatif
mula-mula berfikir yang dikeluarkan oleh
• Digunakan ketika ingin topi hijau
• Digunakan apabila
menyelesaikan masalah mendapati idea-idea yang
banyak kelemahan

SLIDESMANIA.COM Topi Putih Topi Hitam

(White Hat) (Black Hat)

• Melambangkan • Melambangkan pemikiran
pemikiran objektif yang kritikal dan negatif
• Melambangkan
• Melambangkan kegelapan
kebersihan yang yang bermaka tiada harapan
bermakna tiada prejudis • Digunakan untuk mencari

• Digunakan untuk segala yang salah , sukar ,
mencari fakta , angka berisiko dan berbahaya
dan maklumat semata-
• Berguna untuk menghasilkan
mata rancangan kecemasan dan
• Digunakan sebelum keselamatan

membuat sebarang • Digunakan sebelum membuat
keputusan memilih sebarang tindakan dengan

alternatif memikirkan segala kebuurukan
dan kerugian yang akan
dialami

Topi Merah Topi Biru

(Red Hat) (Blue Hat)

• Melambangkan • Melambangkan
pemikiran yang pemikiran untuk
emosional mengawal dan
menguasai
• Melambangkan perasaan
yang ghairah • Melambangkan langit
yang bermakna paling
• Membenarkan atas
pemikiran emosi dan • Mengawasi topi-topi
intuisi sewaktu berfikir lain bekerja
• Digunakan selepas
mengambil kira semua • Digunakan oleh sesorang
yang menjadi ketua
fakta yang ada

SLIDESMANIA.COM

SLIDESMANIA.COM PENYOALAN

Kemahiran menyoal merupakan alat
perkembangan minda yang paling

penting kepada manusia. Tambahan
pula, apabila seseorang itu mahir
pandai menyoal, secara
automatiknya dia sudah meguasai
kemahiran belajar dan tiada
halangan lagi untuk belajar.

TUJUAN

Melibatkan Memotivasikan Menimbulkan
pelajar pelajar minat
dalam
Mengenal Menjana
pelajaran pasti pembelajaran

Menggalak kelemahan kendiri
kan
Menggalakkan
pemikiran perbincangan

SLIDESMANIA.COM

PENYOALAN SOKRATIK Soalan

Mendapatkan Mencungkil
penjelasan implikasi dan

Menyiasat SOALAN akibat
anggapan UNTUK:

SLIDESMANIA.COM Menentukan Pandangan atau
sebab dan bukti perspektif

SOALAN BERTUMPU & BERCAPAH

SOALAN BERTUMPU SOALAN BERCAPAH

ARAS RENDAH ARAS TINGGI

JAWAPAN ATAU RESPON TERHAD JAWAPAN ATAU RESPON LUAS

BERBENTUK TERTUTUP BERBENTUK TERBUKA

SLIDESMANIA.COM SESUAI MENGUJI DAYA INGATAN SESUAI MENGUJI PENAAKULAN
LEBIH BERSIFAT OBJEKTIF DAN PENAFSIRAN

LEBIH BERSIFAT SUBJEKTIF

SLIDESMANIA.COM LINGKARAN SOALAN

Lingkaran soalan merupakan bentuk soalan yang memberikan
tumpuan kepada tiga skop tertentu, iaitu:

(a)Perkara (P)- idea, konsep, isu atau teks
yang dibincangkan

(b)Individu (I)- kenyataan peribadi individu
yang terlibat

(c)Luar Individu (LI)- masyarakat, kawasan,
daerah, negeri, negara dan dunia

CORT 3

CoRT 3 merupakan peranti berfikir iaitu interaksi,
tindakan serta kemahiran berfikir secara kreatif

dan kritis. Perbincangan pengajaran guru
menggunakan

contoh yang relevan yang berkaitan isu sambil
melakukan sesi soal jawab bersama murid
menggunakan teknik PMI (Plus, Minus,
Interesting).

SLIDESMANIA.COM

SLIDESMANIA.COM CONTOH:
Guru berbincang bersama murid
dengan memberi peluang bebas kepada

murid
untuk memberi idea bersama ahli
kumpulan. Maklum balas guru dan murid
mewujudkan interaksi yang merujuk

kepada CoRT 3.

CARTA RADAR

Carta radar adalah kaedah grafik untuk
memaparkan data multivariasi dalam bentuk carta
dua dimensi tiga atau lebih pemboleh ubah kuantitatif
yang ditunjukkan pada paksi bermula dari titik yang

sama.

SLIDESMANIA.COM

carta DIKENALI poligon
labah- SEBAGAI: tidak
labah tetap
carta carta grafik
bintang kutub labah-
labah

SLIDESMANIA.COM

CONTOH

SLIDESMANIA.COM


Click to View FlipBook Version