The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ongonoat, 2022-07-11 22:08:50

1ประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรม

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธภ. 3

รว่ มประชุมชแี้ จงการประเมนิ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
สานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

เมอ่ื วนั ท่ี 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการภาค 3 สานกั งานปลัดกระทรวง
ศกึ ษาธิการ ร่วมประชมุ ช้แี จงการประเมินคณุ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)
สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ และชแ้ี จงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั ด้านการเปดิ เผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จดั โดยศนู ยป์ ฏบิ ัตกิ ารต่อต้านการทจุ ริต
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ผา่ นระบบออนไลน์ Zoom

จดั ทำโดย : สำนกั งำนศึกษำธกิ ำรภำค ๓ (ศธภ.๓ สป.) ทอ่ี ยู่ ๗ ถนนไกรเพชร ต.หนา้ เมอื ง อ.เมอื งราชบรุ ี จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทรศพั ท์ ๐๓๒32 3384 โทรสาร : 0 3233 7343 E-Mail: [email protected]


Click to View FlipBook Version