The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สำนักงานศึกษาธิกาภาค 3 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ongonoat, 2022-07-11 22:20:53

5ลงพื้นที่สังเกตการณ์

สำนักงานศึกษาธิกาภาค 3 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

ศธภ. 3

ลงพน้ื ที่สงั เกตการณ์ และกากับติดตามมาตรการป้องกนั การทจุ รติ ในการเรียกรับทรัพยส์ นิ หรอื
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขา้ เรียนในสถานศึกษา
สงั กัดสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน

วนั เสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 นายรังสรรค์ อ้วนวจิ ิตร รองศกึ ษาธิการภาค รักษาการใน
ตาแหนง่ ศษึ าธิการภาค 3 มอบหมายให้ พ.ต.ท.จตพุ ร สมมารถ นติ กิ รชานาญการ
ลงพ้นื ทสี่ งั เกตการณ์ และกากบั ตดิ ตามมาตรการป้องกนั การทุจริตในการ
เรียกรบั ทรัพยส์ นิ หรอื ประโยชน์ตอบแทนเพือ่ โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหา
อปุ สรรคในการดาเนนิ การรับนักเรียน ร่วมกบั สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวดั สพุ รรณบุรี
สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึ ษา
สพุ รรณบุรี และสานกั งานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั สุพรรณบรุ ี
ณ โรงเรียนกรรณสูตศกึ ษาลัย และโรงเรยี นสงวนหญิง
ทัง้ น้ี ผลการตรวจราชการและกากับตดิ ตาม พบวา่
โรงเรียนดงั กลา่ วไดด้ าเนนิ การรับนักเรยี น ประจาปีการศึกษา
พ.ศ. 2565 เปน็ ไปโดยถูกตอ้ ง ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิ าร นอกจากน้ี สถานศึกษาแตล่ ะแหง่
มีการรบั นักเรยี น โดยจานวนนักเรยี นต่อห้องเปน็ ตาม
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน

จัดทำโดย : สำนกั งำนศกึ ษำธิกำรภำค ๓ (ศธภ.๓ สป.) ทอ่ี ยู่ ๗ ถนนไกรเพชร ต.หนา้ เมอื ง อ.เมอื งราชบุรี จ.ราชบรุ ี ๗๐๐๐๐

โทรศพั ท์ ๐๓๒32 3384 โทรสาร : 0 3233 7343 E-Mail: [email protected]

ศธภ. 3

ลงพ้นื ที่สงั เกตการณ์ และกากบั ติดตามมาตรการป้องกนั การทจุ รติ ในการเรียกรับทรัพยส์ ินหรือ
ประโยชนต์ อบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรยี นในสถานศึกษา
สังกัดสานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการ
ในตาแหน่งศึกษาธิการภาค 3 มอบหมายให้นางกนิษฐา เติมธนะศักด์ิ นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็น ประธาน
การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติ
มชิ อบ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศกึ ษาธิการ
ภาคกลาง ในพ้นื ท่ีของสานกั งานศกึ ษาธิการภาค 3 ผ่านโปรแกรม Google Meet
ประกอบด้วยสานกั งานศึกษาธิการจงั หวัด และ สานักงาน กศน. จงั หวดั โดยมตี วั แทน

ของหนว่ ยงานเข้าร่วมประชมุ ท้งั หมด 46 คน

จัดทำโดย : สำนักงำนศกึ ษำธกิ ำรภำค ๓ (ศธภ.๓ สป.) ท่อี ยู่ ๗ ถนนไกรเพชร ต.หนา้ เมอื ง อ.เมืองราชบรุ ี จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๒32 3384 โทรสาร : 0 3233 7343 E-Mail: [email protected]


Click to View FlipBook Version