นางฟ้าของจุก
นางฟ้าของจุก
ผู้จัดทำ: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ลักษณะ: หนังสืออ่านประกอบการเรียนเล่มเล็กบาง หน่วยที่ 8
สื่อการเรียนชุดหนังสือ "ความสุขของฉันในวันสุขภาพดี" เป็นสื่อการเรียนที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะครูจากโรงเรียนใจจังหวัดนราธิวาส เพื่อมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กๆ ให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากห้องเรียนและขยายผลไปยังชุมชน ด้วยการให้ความรู้ผ่านหลักสูตร และสื่อการสอนที่มีรูปแบบสวยงาม ทำให้เด็กสนใจเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิด เข้าใจและจดจำเรื่องราวต่างๆ ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนรอบข้าง

สื่อการเรียนที่มุ้งเน้นเรื่องการกินผักและผลไม้ของเด็กๆ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีอาหารหลักครบ 5 หมู่ เพื่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจที่ดีต่อไปในอนาคต
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications