The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narumonponboon2528, 2022-07-06 01:01:20

การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

การเคลื่อนที่
ของ

ดางอาทิตย์

สื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น ห น่ ว ย ที่ 7
ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 3

โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์

สำนักงานประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร า ย วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ศ โ น โ ล ยี
ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 3

นฤมล ผลบูรณ์

ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
โ ร เ รี ย น ค ล่ อ ง ห มื่ น เ พ ช ร อ นุ ส ร ณ์ ค่ า ย วิ ช ร า ล ง ก ร ณ์ อุ ป ถั ม ภ์

ตัวชี้วัด

1.อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

2.อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการร์การขึ้นและ
ตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืนและ
การกำเนิดทิศ โดยใช้แบบจำลอง

3.ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดย
บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต

แบบทดสอบก่อนเรียน

ให้นักเรียนสแกนคิวอาร์โคชก่อนเข้าสู่บทเรียน

หรือคลิก https://wordwall.net/th/resource/

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง ด ว ง อ า ทิ ต ย์

แ บ บ รู ป เ ส้ น ท า ง ก า ร ขึ้ น แ ล ะ ต ก ข อ ง ด ว ง อ า ทิ ต ย์

เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน เราจะเห็นดวงอาทิตย์ เป็นดาวดวงใหญ่ที่
เปล่งแสงสว่างให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ บนโลกได้อย่างชัดเจน ดวงอาทิตย์จะหายไปในเวลา
กลางคืน ปรากฏดวงจันทร์เป็นดาวดวงใหญ่ที่สุด บนท้องฟ้าตอนกลางคืน
ภาพ ก ภาพ ข

รู้หรือไม่ ?
ภาพใดเป็ นช่วงเช้า

และ

ภาพใดเป็ นช่วงหัวค่ำ

ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่ง
และตกทางขอบฟ้าอีกด้านหนึ่ง

ยามเช้าตรู่ของทุก ๆ วัน เราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางขอบฟ้า
ทิศตะวันออก และเคลื่อนที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าจนอยู่สูงที่สุด ในเวลา
เที่ยงวันเมื่อเวลาช่วงบ่ายผ่านไป ดวงอาทิตย์จะค่อย ๆ เคลื่อนที่
ลดตํ่าลงไปจนสุดขอบฟ้าทางทิศตะวันตก เส้นทางการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันจึงมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปครึ่ง
วงกลม

แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์

กลางวัน กลางคืน

การศึกษาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทำให้
เชื่อได้ว่า โลกถือกำเนิดขึ้น เมื่อราว 4,500 ล้านปีมา
แล้ว นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากอธิบายกำเนิดของโลก
ไว้หลายแนวคิด แนวคิดหนึ่งเชื่อว่าโลกเกิดจากการรวม
ตัวของกลุ่มแก๊สร้อนและฝุ่นละอองในอวกาศที่หมุนวนไป
รอบ ๆ ดวงอาทิตย์ต่อมากลุ่มแก๊สนั้นค่อย ๆ เย็นตัว
ลงกลายเป็นโลกซึ่งประกอบด้วย ภาคพื้นดิน หิน แร่
ภาคพื้นน้ำ และบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก

โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม
โลกเป็นดาวเคราะห์บริวารดวงหนึ่งของดวงอาทิตย์

โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์
ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร ขณะที่โลกโคจรรอบดวง

อาทิตย์ใช้เวลาประมาณ 365 วัน
โลกก็หมุนรอบตัวเองไปด้วยใช้เวลาประมาณ

24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน
การหมุนของโลก

อาทิ ตย์ บริ เวณต่ าง ๆ บนพื้ นผิ วโลกจึ งได้ รั บแสงสว่ าง
จากดวงอาทิ ตย์ ไม่ เท่ ากั นบริ เวณที่ ได้ รั บแสงสว่ างก็ จะ

เป็นช่ วงเวลากลางวั น ซึ่ งเป็นช่ วงเวลาตั้ งแต่ ดวง
อาทิ ตย์ ขึ้ นตอนเช้ า จนลั บขอบฟ้าไปในตอนเย็ น

ส่ วนบริ เวณที่ ไม่ ได้ รั บแสงก็ จะเป็นช่ วงเวลากลางคื น

โลกหมุ นรอบตั วเองอยู่ ตลอดเวลา ในขณะที่ โคจรรอบดวง

ทิศ

กรณีที่เราไม่มีเข็มทิศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยบอกทิศ เราสามารถใช้
ตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลักในการบอกทิศได้ เช่น ในตอนเช้าให้
เรายืนกางแขนและหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นทิศตะวันออกทิศที่
อยู่ทางด้านหลังของเราจะเป็นทิศตะวันตก แขนขวาของนักเรียนจะชี้ไป
ทางทิศใต้ ส่วนแขนซ้ายจะชี้ไปทางทิศเหนือ
ตัวอย่างการใช้ดวงอาทิตย์
เป็ นหลักในการบอกทิศ
การใช้ดวงอาทิตย์ เป็นหลักในการบอกทิศ

ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ด ว ง อ า ทิ ต ย์

โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 12,756 กิโลเมตร เล็กกว่าดวงอาทิตย์ซึ่ง
เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
1,392,530 กิโลเมตร หรือประมาณ 109 เท่า

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลก
เ มื่ อ พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ผ่ า น เ ข้ า ม า ยั ง โ ล ก ชั้ น
บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ พื้ น ผิ ว โ ล ก จ ะ ดู ด พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น
ไ ว้ ทำ ใ ห้ อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง โ ล ก ร ะ ห ว่ า ง ก ล า ง วั น กั บ ก ล า ง
คื น ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น ม า ก นั ก สิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า ง ๆ จึ ง

ส า ม า ร ถ ดำ ร ง ชี วิ ต อ ยู่ ไ ด้พลังงานแสงเป็นต้นกำเนิดของพลังงานเคมีที่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
นำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิต โดยพืชเป็นสิ่งมีชีวิต
ที่สามารถดึงพลังงานแสงมาใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง โดย

เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในอาหารที่
พืชสร้างขึ้น

แบบทดสอบหลังเรียน

ให้นักเรียนสแกนคิวอาร์โคชก่อนทำข้อสอบหลังเรียนเรียน

หรือคลิก https://wordwall.net/th/resource/


Click to View FlipBook Version