The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิจัยพิมพ์เล็ก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tunktink Padcharapron, 2022-09-03 03:56:33

วิจัยพิมพ์เล็ก

วิจัยพิมพ์เล็ก

รายงานการวิจัยในช้นั เรียน

เรื่อง
การพฒั นาทกั ษะการอา่ นเขียนตวั อกั ษรภาษาองั กฤษ(ตัวพมิ พ์ใหญแ่ ละตัวพมิ พเ์ ลก็ )

สาหรบั นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565
ดาเนนิ การวิจยั ระหวา่ ง 1 กรกฎาคม 2565 - 20 สิงหาคม 2565

ปกี ารศกึ ษา 2565

ผูว้ ิจัย นางภชั ราภรณ์ สชุ กลบี
ตาแหนง่ ครู

โรงเรียนอนุบาลตราด
สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตราด

สานกั งานการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

การวิจยั ในช้ันเรยี น

เร่อื ง การพฒั นาทกั ษะการอา่ นตวั พมิ พใ์ หญ่และตวั พมิ พเ์ ล็ก สาหรบั นักเรยี น

ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565

ผ้วู ิจยั นางภัชราภรณ์ สุขกลบี

ความเปน็ มาและความสาคัญของปัญหาวิจยั

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรเู้ รอ่ื ง Alphabet และมีการทดสอบความเขา้ ใจในบทเรียน ของนกั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 1/5 พบวา่ มีนกั เรียนจานวน 4 คนมีความบกพรอ่ งในเรอ่ื งของการแยกแยะในการเขียน
ตวั อกั ษรและรปู ลักษณะของตวั พิมพใ์ หญ่และพิมพ์เล็ก การจาตัวอักษรภาษาองั กฤษ และการสะกดคาศพั ท์
ภาษาอังกฤษ นกั เรยี นทีไ่ ดร้ ับการพฒั นาทกั ษะการอา่ นตัวอกั ษรพิมพใ์ หญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก จะมี
ความสามารถในการเรยี นรเู้ สียง และรูปลักษณะของตัวอกั ษรในภาษาองั กฤษเพ่มิ มากขน้ึ ในระดบั ทีเ่ หมาะสม

วัตถปุ ระสงค์

1. เพือ่ ศึกษาการพัฒนาทักษะการอา่ นตัวพมิ พใ์ หญ่และตวั พมิ พเ์ ลก็

วิธดี าเนนิ การวจิ ัย

1. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล
2. ออกแบบตารางบันทกึ ผลจากการฝึก
3. สรา้ งแบบฝกึ ทักษะพฒั นาการอา่ นเขียนตวั อกั ษรภาษาอังกฤษ
4.ปรับปรุงพัฒนาแบบฝกึ ทกั ษะพัฒนาการอา่ น-เขยี นตวั อกั ษรภาษาอังกฤษ
5. สรา้ งแบบทดสอบกอ่ น-หลัง การพัฒนาทักษะการอา่ น-เขยี นตวั อกั ษรภาษาองั กฤษ
6.บันทกึ ผลคะแนนก่อน-หลังการทากิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน-เขยี นตัวอักษรภาษาองั กฤษ

โดยประยกุ ตจ์ ากประเทนิ มหาขนั ธ์ (2519: 61) ให้ความเห็นเกีย่ วกบั การเขยี นสะกดคาไวว้ า่ การสะกดคา
มคี วามสาคญั ท่สี ุดในการสื่อสารโดยวธิ ีการเขียน ท้ังนีเ้ พราะทาให้ผู้อา่ นสามารถเขา้ ใจความหมายที่ถูกต้องจาก
เร่อื งราวต่างๆ

ยุพดี พูลเวชประชาสุข (2525: 5) ให้ความเหน็ เก่ียวกับความสาคญั ของการเขยี นสะกดคาสอดคลอ้ งกับ
ประเทิน มหาขันธ์ วา่ การสอนเขียนสะกดคาเปน็ แนวทางท่จี ะนาไปส่กู ารเขียนหนงั สอื ได้ถกู ตอ้ ง

ณฐั ชา เรอื งเกษม (2547: 26) ให้ความเห็นเกย่ี วกับความสาคัญของการเขียนสะกดคาไวว้ ่า การเขยี น
สะกดคามคี วามสาคัญท่สี ุดในการส่ือความหมายด้วยวิธีการเขยี น การเขยี นผิดกเ็ หมอื นกบั การพดู ผิด ความหมาย
ของคากจ็ ะเปล่ยี นไปและประสทิ ธภิ าพของการเขียนก็จะลดลง แต่ถา้ หากเขียนสะกดคาได้ถูกตอ้ งกจ็ ะช่วยให้ผอู้ ่าน
เข้าใจข้อความไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

ประชากรและกลมุ่ ตัวอย่าง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครง้ั นี้ คือ นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลตราด จานวน 185
คน กลุ่มตวั อยา่ งท่ีใชใ้ นการวจิ ัยครั้งน้ี คือ นักเรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/5 โรงเรียนอนุบาลตราดจานวน 4 คน
โดยใช้ วธิ ีการส่มุ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนอ่ื งจากมีคะแนนผลการทดสอบตา่ กว่า 10
คะแนน

นวตั กรรม/สือ่ /ใช้แก้ปญั หา (ถา้ มี)

- แบบฝกึ การเขยี นตวั พยญั ชนะพมิ พใ์ หญแ่ ละพิมพ์เล็ก
- แบบฝึกการระบายสีตัวพยญั ชนะพมิ พใ์ หญแ่ ละพมิ พ์เล็ก
- สอ่ื แบบทดสอบจาแนกตวั อกั ษรภาษาองั กฤษ (word wall)

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิ ัย/ประเมินผลวจิ ยั

1. กจิ กรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการสอนคาศัพท์โดยการให้ผ้เู รียนจาเสยี งของตวั อกั ษรพิมพ์ใหญแ่ ละพิมพ์
เลก็ พรอ้ ม ๆ กนั โดยสอนทีละ 2 ตวั และอาศัยแผ่นคมู่ ือเทยี บเสยี งและตวั อักษร

2. ทบทวนตวั อักษรโดยใช้เกมจากเวบ็ ไซต์ word wall
3. ทบทวนตวั อักษรโดยใช้แบบฝึกทักษะระบายสีตวั อักษรภาษาอังกฤษ
4. แบบบนั ทึกผลจากการฝึกอา่ นของผเู้ รียน

ผลการวจิ ยั

จากท่ีทดสอบนักเรียนด้านการพัฒนาทกั ษะการอา่ น-เขยี นพยัญชนะตัวพิมพ์ใหญพ่ มิ พ์เลก็ พบว่านกั เรยี นชน้ั
ประถมศกึ ษาปีที่ 1/5 ปกี ารศึกษา 2565 จานวน 4 คน มคี ะแนนผลสัมฤทธหิ์ ลงั เรียน สงู กวา่ กอ่ นเรยี น

ขอ้ เสนอแนะ

ครตู อ้ งใช้เวลาเพิ่มเติมในการสอน ซ่อมเสริมนกั เรียนรายบคุ คล นอกจากนี้นกั เรียนสว่ นมากยังขาดทกั ษะ
การออกเสียงพยัญชนะบาง เสียงทีไ่ ม่มหี รอื แตกต่างจากภาษาไทย และการออกเสียงพยัญชนะท้ายคา เนือ่ งจาก
ความเคยชินในการใชภ้ าษาแม่ ผวู้ จิ ัยจึงเสนอแนะในการทาวจิ ัย คร้งั ต่อไป เพอื่ พฒั นาทกั ษะการอา่ นออกเสียง
ของ นกั เรยี นให้ดขี ้ึน การอ่านออกเสยี งสะกดคาเปน็ ทกั ษะพ้ืนฐานท่สี าคญั ท่สี ุดในการอา่ นใน ระดบั สูง ดังนนั้ เมื่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละทดสอบไปแล้ว แตน่ ักเรยี นยังอ่านไมไ่ ด้ ครูควรทาการสอนซอ่ มเสรมิ นักเรียนเปน็
รายบุคคล โดยอาจจะใช้เวลามากหรอื นอ้ ยแตกต่างกนั ไป

ลงชือ่ ผ้วู จิ ยั ………………………………………
(นางภชั ราภรณ์ สุขกลีบ)

ลงช่อื ผบู้ รหิ ารโรงเรยี น……………………………………………..ผูร้ บั รอง
(นายสังคม จิตนาวสาร)

………………/………………/………………

ภาคผนวก

ตวั อยา่ งเครอื่ งมือในการวิจยั

ทดสอบกอ่ นเรียน

แบบฝึกทกั ษะพฒั นาการเขยี น
ตวั อักษรภาษาองั กฤษ

แบบฝึกทกั ษะพฒั นาการเขยี น
ตวั อักษรภาษาองั กฤษ

แบบฝึกทกั ษะพฒั นาการเขยี น
ตวั อักษรภาษาองั กฤษ

แบบฝึกทกั ษะพฒั นาการเขยี น
ตวั อักษรภาษาองั กฤษ

เกมฝกึ ทกั ษะพัฒนาการอา่ น
ตัวอกั ษรภาษาอังกฤษ

เกมฝกึ ทักษะพัฒนาการอา่ น
ตัวอกั ษรภาษาอังกฤษ

.

เกมฝกึ ทกั ษะพัฒนาการอา่ น
ตัวอกั ษรภาษาอังกฤษ

กจิ กรรม ANB MORNING

กจิ กรรม ANB MORNING

กจิ กรรม ANB MORNING

ทดสอบหลังเรยี น


Click to View FlipBook Version