The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by saitip06, 2022-05-17 00:16:07

มี.ค.-เม.ย.65 (1)

มี.ค.-เม.ย.65 (1)

เข้าสู่เดือนที่ 8 ของปี Serve to Change Lives
การประชุมใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของสโมสรได้
ผ่านไป อย่างได้สาระความรู้ควบคู่ไปกับมิตรภาพ สมาชิก
ของเรายังคงเดินหน้าทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตาม
แนวทางของโรตารี และพยายามปรับรูปแบบใหม่ ๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมที่เป็นความคดิ ริเริ่มของประธานโรตารีสากล เช่น
Empowering Girls กันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เรากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในปีนี้ได้ให้โอกาสแต่ละ
สโมสรมานำเสนอกิจกรรมเด่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรที่ใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรยี นรซู้ ง่ึ กันและกนั ผา่ นระบบ ZOOM ทำให้สมาชิกมีแนวทางการบำเพ็ญประโยชนท์ ี่เป็นระบบขั้นตอนที่
ชัดเจนขึน้ และต่อยอดไปถงึ ปตี ่อ ๆ ไป

ช่วงนที้ ีมงานของปีที่กำลงั จะมาถงึ ได้มีการอบรมตา่ ง ๆ เพื่อเตรยี มความพร้อม ขอให้ทีมงานในปีนี้
ช่วยกันส่งต่อเรื่องราวดี ๆ และเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ให้ทีมงานต่อไปเพื่อความต่อเนื่อง
สถานการณ์การะบาดของโควิด 19 ยังคงมีอย่างต่อเนือ่ งและมแี นวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ยังดีที่มักพบ
อาการท่ีไม่รุนแรง ขอให้สมาชิกทุกท่านดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองและคนในครอบครัว และใช้ชีวิตต่อไป
ด้วยความระมดั ระวัง

สารประธานโรตารี_ เมษายน 2565

สวสั ดี ผู้สร้างการเปล่ยี นแปลงของโรตารีทร่ี ัก

เพื่อนๆ ครับ คำสวดบทหนึ่งของผมในโรตารีคือ ทำมากขึ้น เติบโตมากขึ้น ผมแน่ใจ
ว่าพวกท่านก็กำลังใช้คำสวดบทนี้ การทำมากขึ้น คือ ที่เราทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์
ยิ่งใหญ่ขึ้นและสร้างผลกระทบมากขึ้น ส่วนการเติบโตมากขึ้น ก็คือ การเพิ่มสมาชิกมากขึ้น
ความพยายามของเราในการทำโครงการหนึ่งคนนำมาหนึ่งคน (Each One, Bring One) มี
ความตื่นตัวอย่างมาก เกิดขึ้นไปทั่วโลกของโรตารี ทุกๆ ที่ที่ผมเดินทางไป นายกสโมสร ผู้ว่า
การภาค และสมาชิกโรตารี — ทั้งสมาชิกที่มีประสบการณ์สูงและสมาชิกใหม่ — ล้วนแสดง
ความช่ืนชมวา่ ความมุมานะในเรื่องสมาชกิ ภาพกำลังสรา้ งแรงบันดาลใจให้แกโ่ ลกของโรตารี

เรากำลังเตบิ โตมากขึ้น และผมแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้รว่ มฉลองความสำเร็จทั้งหมดน้ีกับท่านในงานประชุมใหญ่โร
ตารีสากลที่เมืองฮิวสตันในเดือนมิถุนายน ยังมีเวลาที่จะลงทะเบียนและวางแผนเข้าร่วมงานกับเรา เรารอคอยที่จะได้รับ
ประสบการณ์คร้งั หน่ึงในชวี ติ ซ่งึ จะรวมสมาชกิ ของเราเปน็ หนงึ่ เดยี วกนั หลงั จากทีห่ ่างหายกนั ไปนาน

เมื่อเรา เติบโตมากขึน้ เราก็จะมโี อกาสทำอะไรๆ ไดม้ ากขน้ึ เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งสุขภาพแมแ่ ละเด็ก ถือเป็น
โอกาสดีสำหรับสโมสรของท่านที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่ท่านจะทำเพื่อส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็ก การพัฒนาคุณภาพของ
การดูแลและการให้สตรีและเด็กทั่วโลกสามารถเข้าถึงการดูแลนั้นเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก และยังเป็นการ
สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมพลังเยาวสตรีของเราได้เป็นอย่างดี ผมซาบซึ้งใจกับงานที่สโมสรต่างๆ ทำในเรื่องนี้ และขอ
สนบั สนนุ ใหท้ า่ นคิดหาวธิ ีทีจ่ ะทำให้มากขนึ้ อกี

มันเป็นเรือ่ งน่าตื่นเต้นมากท่ีได้เห็นสมาชิกโรตารีมารวมตัวกันในการประชุมระดับผู้นำ เพื่อแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับ
การใช้เรื่องที่เราเน้นความสำคัญ (areas of focus) เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และยั่งยืนในโลก การ
ประชุมระดับผู้นำในอดีตและที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้กำลังให้ความสนใจในเรื่องที่เน้นความสำคัญใหม่ของเรา นั่นคือ เรื่อง
สง่ิ แวดล้อม และเกยี่ วกบั วิธกี ารท่จี ะทำใหง้ านของเราเพอ่ื จะปกปอ้ งโลกนนั้ จะต้องสนบั สนนุ ความม่งุ ม่นั ของเราในการขยาย
เศรษฐกจิ ทอ้ งถ่นิ ดว้ ย โดยเฉพาะอยา่ งย่งิ ในพืน้ ทีท่ ่ีมีความยากจนขน้ แคน้ ท่สี ดุ

นอกจากนี้ ผมยังได้รับเกียรติให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชมุ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนขององค์การสหประชาชาติ
ครั้งที่ 26 หรือที่เรียกว่า COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ การประชุมสำคัญครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้ว่าการรัฐ
ต่างๆ และผู้นำของรัฐบาลเกือบ 100 คน เป็นเวลาสองสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายใหม่เกี่ยวกับการปล่อยเชื้อเพลิง
ฟอสซิล สิ่งที่ผมเรยี กร้องให้ลงมือปฏิบัติ คือการฟื้นฟูป่าชายเลนซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญมากที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากภาวะโลกรอ้ นในพน้ื ท่ีชายฝ่งั ทะเลได้ ประเทศตา่ งๆ ทัว่ โลกแสดงความกระตอื รือรน้ เหน็ ด้วยกบั แผนการนี้ ความอยู่รอด
ของเรากำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยง เพราะความหายนะจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมได้มาถึงเราแล้ว และก็อยู่ที่ความสามารถ
ของเราด้วยที่จะฉุดคนขัดสนที่สุดในโลกให้ออกจากความยากจนและให้ความหวังแก่พวกเขา เราจะต้องหาวิธีปกป้องโลก
ของเราไว้ โดยยงั ตอ้ งรักษาความเจริญทางเศรษฐกจิ ท่ีจำเป็นเพ่อื บรรลุผลดา้ นมนุษยธรรมอย่างสงู สดุ

นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากๆ ของโรตารี เป็นเวลาที่โลกต้องการเรามากที่สุด เมื่อ โรตารีเปลี่ยนชีวิต ด้วยจิต
บริการ จงจำไว้ว่าเรากำลังเปล่ียนแปลงตัวเราด้วยเช่นกนั เรากำลงั เปน็ ผู้สร้างความเปล่ียนแปลงและเป็นผู้สร้างสนั ติภาพที่
ยิ่งใหญ่ของโลก

โลกรอเราอยู่ ถงึ เวลาแลว้ ทีต่ ้องลกุ ขึ้นมาเรยี กร้อง

เชคการ์ เมหต์ า
ประธานโรตารีสากล

Message President _ April 2022
Greetings, dear change-makers of Rotary,

Friends, one of my mantras in Rotary has been do more, grow
more. I am sure you are adopting this mantra. Do more, as in bigger and
impactful service projects, and grow more, as in increasing our
membership. There is so much excitement across the Rotary world
about our Each One, Bring One effort. Everywhere I travel, club
presidents, district governors, and Rotary members — both veteran and
new — express appreciation that their membership e- orts are inspiring
the Rotary world.
We are growing more, and I cannot wait to celebrate all of this success with you at the
Rotary International Convention in Houston in June. There is still time to register and make your
plans to join us. We are looking forward to a once-in-a-lifetime experience that will unite our
members after far too much time apart.
As we grow more, we will have so much more opportunity to do more. April is Maternal and
Child Health Month, a great opportunity for your clubs to consider what you are doing to support
the health of mothers and young children. Improving access to care and the quality of care for
women and children worldwide is an important focus for us, and it also ties in very well with our
Empowering Girls initiative. I appreciate the work being done by various clubs in this area of
focus, and I would encourage you to think of ways to do more.
It has been so exciting to see Rotary members come together at the presidential
conferences to share ideas about using our areas of focus to bring about big, lasting change in the
world. The past and upcoming presidential conferences are looking at our new area of focus —
the environment — and how our work to protect our planet must also support our efforts to grow
local economies, especially in places with the greatest poverty.
I also had the honor to speak at the 26th United Nations climate change conference, known
as COP26, in Glasgow, Scotland. This important meeting brought together nearly 100 heads of
state and government over a two-week period to set new targets for fossil fuel emission. My call
to action was to restore man-groves, a crucial ecosystem that can mitigate the effects of climate
change in coastal areas. Already, countries across the world are showing great enthusiasm for this
plan. Our survival is at stake — the damage of environ-mental catastrophe is already upon us —
and so, too, is our ability to lift the world’s most needy out of poverty and offer them hope. We
must find ways to protect our planet while sustaining the economic growth necessary to achieve
our highest humanitarian goals.
This is a very exciting time in Rotary, a time when the world needs us most. As we Serve to
Change Lives, remember that we are also changing ourselves. We are becoming the world’s great
change-makers and peace-builders.
The world is ready for us. It’s time to rise to that call.

Shekhar Mehta,
President, Rotary International

สารประธานกรรมการมูลนธิ โิ รตารี เมษายน 2565
จงคว้าโอกาสไว้

โอกาสโรตารีของท่านคืออะไร — ช่วงเวลาท่ีทำให้ท่านทุ่มเทมากมายให้กับโร
ตารีและทำให้เชื่อมั่นว่าท่านอยากจะเป็นโรแทเรียนไปตลอดชีวิตใช่ไหม? ผมมีเวลา
เช่นนั้นหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมา และช่วงเวลาเหล่านั้นล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน
นั่นคือ มันแสดงให้ผมเห็นถึงพลังที่แท้จริงของโรตารี พลังท่ีจะเปลี่ยนความฝันของเรา
เก่ยี วกับโลกท่ดี ีกว่าใหก้ ลายเป็นความจรงิ

สมาชิกโรตารีเป็นพลังสำคัญในเร่ืองนี้ ผมเห็นพลังนัน้ ในสโมสรของผมเองในชัต
ตานูกา รัฐเทนเนสซี และแม้ปัจจุบันเมื่อเป็นประธานมูลนิธิโรตารี ผมก็เห็นมันมีอยู่ใน
สโมสรและภาคต่างๆ ท่ัวโลก

สมาชิกโรตารีจากออสเตรีย เยอรมนี ไนจีเรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ต่างกำลังจะทำให้ความฝันเพื่อช่วยเหลือ
แมแ่ ละเดก็ ในไนจเี รยี ใหเ้ ปน็ จริง ดว้ ยความร่วมมอื กับหลายองคก์ ร พวกเขาได้เปดิ ตัวโครงการขนาดใหญ่ นานหลายปี
เพือ่ ลดการเกดิ ที่ไม่พึงประสงค์ และลดอตั ราการเสียชวี ติ ของแมแ่ ละเด็ก โครงการนค้ี รงั้ หนึ่งเคยเปน็ เพียงความนึกคิด
ของสมาชิกไม่กี่คน แต่ตอนนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grants) ของมูลนิธิ เพื่อฝึกอบรม
แพทย์ พยาบาล และผดงุ ครรภ์ท่วั ท้งั 36 รัฐของไนจีเรีย

ทกุ โครงการทยี่ ิ่งใหญ่มักเร่มิ ต้นจากความคิดของสมาชิกของเรา ท่านคงเคยเห็นโรงเรียนทม่ี ีเด็กสาววัยรุ่นต้อง
เลิกเรียนไปก็เพราะขาดแคลนห้องน้ำที่แยกเฉพาะ เห็นหลายครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร เด็กอ่าน
หนังสือไมอ่ อก และชมุ ชนมีปญั หาสุขภาพอันเน่ืองมาจากยุง ทา่ นไม่เพียงแค่มองดูสิ่งเหล่านเ้ี กิดขึ้น แต่เพราะท่านอยู่
ในโรตารี ท่านจงึ ต้องทำอะไรบางอยา่ งเกี่ยวกับเร่อื งเหลา่ น้ดี ้วย

และเนือ่ งจากการมสี ่วนร่วมของท่าน ในชว่ งทศวรรษที่ผา่ นมา จำนวนเงนิ ทม่ี ูลนิธิมอบให้สำหรับทุนสนับสนุน
ระดับโลก (Global Grants) เพิ่มมากขึ้นกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีโรแทเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึง
ต้องปรับเปลี่ยนและขยายเงินทุนเหล่านั้นด้วยการลดค่าใช้จ่ายและด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทุนของเราสามารถ
ดำเนินได้ต่อไป เหตุผลง่ายๆ คือ เมื่อความต้องการของโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นและการใช้ทุนก็เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่
การบรจิ าคประจำปีจากสมาชิกโรตารีกลบั ค่อนข้างคงทีต่ ลอดมาเปน็ เวลาหลายปี

พูดง่ายๆ เราต้องการให้สโมสรและสมาชิกจำนวนมากขึ้นบริจาคให้กับกองทุนประจำปี เพื่อช่วยให้โครงการ
ทุนสนบั สนนุ ระดับภาคและระดบั โลกของเราประสบความสำเร็จต่อไป ในปีนี้ เราตงั้ เป้าท่ีจะระดมทนุ ใหไ้ ด้ 125 ล้าน
ดอลลาร์สำหรับกองทุนประจำปี เราไม่สามารถทำให้ความฝันโรตารีของท่านหรือของมวลมิตรโรแทเรียนเป็นจริงได้
หากปราศจากการสนับสนนุ จากทุกคน

ขอให้ระลึกไว้วา่ มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงิน แต่เกี่ยวกบั เรื่องท่ีเงินของเราสามารถสร้างขึ้น ผมเชื่ออย่างจรงิ ใจวา่
เมื่อเราทุกคนมอบสิ่งที่เราทำได้ ทั้งในฐานะที่เป็นสโมสรและปัจเจกบุคคล ให้กับมูลนิธิทุก ๆ ปี เราจะก้าวไปอีกขั้น
หนึ่งในการทำใหโ้ ลกนีน้ ่าอยู่ขนึ้

ลองนึกภาพความฝันของโรตารีทีเ่ ราสามารถทำใหเ้ ปน็ จริงได้ หากสมาชิกทุกคนและทุกสโมสรมารว่ มกนั และ
มอบของขวญั ให้มลู นิธิของเราในวันนี้ น่ันจะเป็นชว่ งโอกาสโรตารที ่ีดีมากๆ - สำหรบั พวกเราทกุ คน

จอหน์ เอฟ. เจิรม์
ประธานกรรมาธกิ ารมลู นิธิ

Message Foundation Trustee Chair_ April 2022
Seize the moment

What’s your Rotary moment — a time that strengthened your
dedication to Rotary and confirmed you would be a lifetime Rotarian? I
have had many such moments over the years, and they all had one thing
in common: They showed me Rotary’s tangible power of turning our
dreams of a better world into reality.

Rotary members are exceptional at it. I see that power in my own club
in Chattanooga, Tennessee, and now, as Rotary Foundation trustee chair,
in clubs and districts around the world.
Rotary members from Austria, Germany, Nigeria, and Switzerland are realizing their dream
to help mothers and children in Nigeria. In partnership with several organizations, they have
launched a multiyear, large-scale project to reduce unwanted births and drive down rates of
maternal and child mortality. This project, once a vision of a few members but now the recipient
of Foundation global grants, is training doctors, nurses, and midwives throughout all 36 states of
Nigeria.
Every great project begins in the minds of our members. You are the ones who see schools
that adolescent girls have stopped attending because of the lack of private bathrooms. You are
the ones who see families facing food shortages, children who can’t read, and communities with
health problems caused by mosquitoes. Not only do you see these things, because you are in
Rotary, you also do something about them.
And because of your engagement, over the past decade, the amount of money the
Foundation has awarded for global grants has grown by more than 100 percent. As more and more
Rotarians have become involved, to keep our grants going we have had to adjust and stretch those
funds by reducing over-head and by other means. The reason is simple: While the need for these
projects is increasing and grant participation is also on the rise, annual giving from Rotary
members has stayed relatively static for years.
Quite simply, we need more clubs and individuals to give to the Annual Fund to help keep our
district and global grant programs thriving. This year, we set a goal of raising $125 million for the
Annual Fund. We can’t realize your Rotary dreams or those of your fellow members without
everyone’s support.
Remember: It’s not about the money, but about what our money can do. I am a firm believer
that when we all give what we can, both as clubs and individuals, to the Foundation every year, we
take another step toward making the world a better place.
Imagine the Rotary dreams we could make real if every member and every club got together
and made a gift to our Foundation today. That would be quite a Rotary moment — for all of us.

John F. Germ
Foundation trustee chair

วันท่ี 9 มนี าคม 2565 สโมสรโรตารมี ูลริเวอร์ นำโดย นายก กอบสนิ ศรคิ ูณ และมวลมิตร
โรแทเรียน ไดม้ อบเคร่ือง PAPR พรอ้ มอปุ กรณป์ กป้องทางเดินหายใจแบบจา่ ยอากาศบริสุทธ์ิ

จำนวน 3 ชดุ มลู ค่า 60,000 บาท
ใหแ้ ก่บคุ ลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธปิ ระสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วนั ท่ี 11 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีเขาสอยดาว นำโดย นายกศุภกร และนายกรบั เลอื ก
พร้อมนายกกอ่ ต้ัง รว่ มบรจิ าคสิ่งของให่แกโ่ รงพยาบาลสนามท่เี ขาแก้ว จ.จันทบรุ ี

วนั ท่ี 17 มนี าคม 2565 สโมสรโรตารีนำ้ พอง มอบรถวิลแชร์ให้แกผ่ ู้ป่วยกล้ามเนื้อออ่ นแรง
จำนวน 2 คนั ทบ่ี า้ นป่าต้ิว ต.หนองโน อ. กระนวน จ.ขอนแกน่

วนั ท่ี 18 เมษายน 2565 สโมสรโรตารแี ก่นคณู โดย นายกโตบรู พา สมิ มาทัน สง่ มอบยาฟ้า
ทลายโจรไปยงั หนว่ ยงานดังน้ี เทศบาลตำบลทา่ พระ 1,000 แคปซลู รพ.สต.เมืองเกา่ 1,000

แคปซลู หน่วยบรกิ ารปฐมภูมสิ ามเหลี่ยม 1,000 แคปซลู เทศบาลนครขอนแก่น 1,000 แคปซลู
หนว่ ยงานปฐมภูมิมหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ 1,000 แคปซลู พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล์

Youth Sommer camp April 8-10,2022 จบไปดว้ ยความเรยี บร้อยดีงาม เริม่ จากทพ่ี ักท่ีสะอาด
สงบเหมอื นอยูท่ ่ีพักสว่ นตัว การเดินทางทีใ่ กล้ชดิ ชุมชม โดยรถรางลมโชย หอ้ งประชมุ ท่มี ภี าคี
เครือขา่ ย องค์กรสว่ นท้องถิ่นช่วยสนบั สนนุ ดแู ล การอบรมท่ดี งึ เยาวชนในชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม
แลกเปลยี่ นเรียนรู้ เล่าเร่ืองราวของโรตารี ชมวถิ ชี าวประมง ลอ่ งเรือเรยี นรู้ชุมชน กจิ กรรมทางนำ้ ท่ี

สนุกสนาน การแสดงท่อี นรุ ักษค์ วามเปน็ ไทยของเยาวชน กจิ กรรมก่อนปิดคา่ ยดว้ ย
การรดนำ้ ดำหัวผู้ใหญ่ เพ่ือรักษาประเพณอี นั ดงี ามของไทยสโมสรโรตารแี กน่ คณู ออกบรกิ ารฉีดวัคซนี แกป่ ระชาชนในชมุ ชน และผู้ปว่ ยติดเดยี ง โดยสโมสร
มีสมาชกิ เป็นพยาบาลวิชาชพี ชำนาญการ รทร.สวุ ิมล วงศว์ ฒั นเกยี รติ สามารถสนับสนนุ และ

บริการชุมชนไดอ้ ยา่ งดี

สโมสรโรตารมี หาสารคาม มอบนำ้ ดมื่ จำนวน 120 แพค็ และขนมแกช่ ุมชนบา้ นหม้อ เนื่องใน
วโรกาสคลา้ ยวันพระราชสมภพ สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สโมสรโรตารนี ้ำพอง โดยนายกลำดวน พลอยเพช็ ร นำรถแบค็ โค
ลงพื้นทีล่ อกวัชพืชท่ี โนนจกิ ตำบลสะอาด

สโมสรโรตารีสตั หีบ ภาค 3340 โดยการมอบหมายของนายกมนตรี อินทรโฆษติ และ
อน.น.อ.แวววฒุ พทุ รามาศ นำอาหารเสรมิ คอนเฟลก็ ของเนสเลย์ มอบให้สถานพัฒนา

เดก็ ปฐมวัย ทร.5 และ ทร.10 พ้นื ทสี่ ัตหบี เพอ่ื ใช้สร้างเสริมสุขภาพอนามยั ของเดก็ ๆ

สโมสรโรตารสี ัตหบี รว่ มการประชมุ ใหญ่ภาค 3340 4-5 มนี าคม 2565

สโมสรโรตารที ่าเรือตราด นำผลิตภัณฑ์อาหารเชา้ ของเนสเลย่ ์ จำนวน 10 กล่อง มอบใหแ้ ก่
โรงพยาบาลตราด ตามโครงการคลงั เวลาโรตารีภาค 3350 ท่รี ่วมกบั สโมสรโรตารบี างกรวย
ภาค 3350 นำโดย นายกลาวลั ย์ เรอื งประดิษฐ์และอดตี ผชู้ ว่ ยผ้วู ่าการภาคศศิธร ขาวคม

ตารางสรปุ แบบฟอร์มการส่งคะแนนการประชุมสโมสรโรตารภี าค 3340 RI ประจำเดอื น มกราคม 2565

เขต ชื่อสโมสร จำนวนครั้งที่ เปอรเ์ ซน็ ต์การประชมุ
ประชมุ ในแตล่ ะ หมายเหตุ
1. สร.โคราช
9 2. สร.คณุ หญงิ โม-โคราช เดอื น 33.33% -
4 ครง้ั 77.50%
3. สร.บัวใหญ่-นครราชสมี า 2 ครั้ง 94.11%
4. สร.ประทาย 1 ครั้ง
1. สร.สุรนิ ทร์ -
10 2. สร.บรุ ีรัมย์ - 66.67%
3. สร.กระสัง-บุรรี ัมย์ 1 ครง้ั 106.25%
11 1. สร.กนั ทรลกั ษ์ 2 ครง้ั 56.00%
2. สร.ศรสี ะเกษ 3 ครั้ง 77.59%
1. สร.มูลรเิ วอร์ 2 คร้งั 45.16%
2. สร.เมอื งวารนิ 4 คร้งั 62.50%
12 3. สร.โลตสั ซิต้ี 4 ครง้ั 100.00%
4. สร.ศรอี ุบล 2 ครง้ั 88.10%
5. สร.อุบล 3 ครั้ง 78.43%
1. สร.ยโสธร 3 ครง้ั 50.10%
13 2. สร.อำนาจเจริญ 3 ครง้ั 116.67%
3. สร.รอ้ ยเอด็ 3 ครง้ั 66.67%
4. สร.เมอื งมกุ ดาหาร 2 ครั้ง 52.63%
14 1. สร.นครพนม 2 ครั้ง 100.00%
2. สร.สกลนคร 1 ครั้ง 61.36%
1. สร.บา้ นเชียง 2 ครง้ั 39.65%
15 2. สร.ศิลปาคม-อุดรธานี 2 ครง้ั 86.36%
3. สร.อดุ รธานี 1 คร้ัง 57.77%
4. สร.อุดรดษุ ฎี 3 ครั้ง 61.54%
1. สร.เมอื งเลย 2 ครง้ั 65.38%
16 2. สร.หนองคาย 2 ครงั้ 62.00%
3. สร.หมากแข้ง 2 คร้ัง 67.86%
2 ครง้ั 67.74%
2 ครั้ง

ตารางสรปุ แบบฟอร์มการสง่ คะแนนการประชุมสโมสรโรตารภี าค 3340 RI ประจำเดือน มกราคม 2565

เขต ช่อื สโมสร จำนวนครงั้ ที่ เปอรเ์ ซ็นต์การประชุม หมายเหตุ
ประชมุ ในแตล่ ะ
1. สร.ขอนแก่น 40.00%
2. สร.มติ รภาพ-ขอนแกน่ เดือน 19.05%
17 3. สร.นำ้ พอง 2 คร้ัง 64.00%
4. สร.มหาสารคาม 61.90%
5. สร.นครขอนแกน่ อินเตอรเ์ นชัน่ แนล 2 ครง้ั 91.18%
1. สร.แกน่ คนู 2 ครง้ั
18 2. สร.ชมุ แพ 58.00%
3. สร.ภูกระดึง-เลย 3 ครั้ง 45.83%
4. สร.กาฬสินธ์ุ 2 ครง้ั 30.25%
2 คร้งั 42.30%

2 ครงั้
1 ครง้ั

1 คร้งั

ตารางสรุปแบบฟอร์มการส่งคะแนนการประชุมสโมสรโรตารีภาค 3340 RI ประจำเดือน กมุ ภาพันธ์ 2565

เขต ช่ือสโมสร จำนวนครั้งท่ี เปอร์เซน็ ต์การประชุม หมายเหตุ
ประชมุ ในแต่ละ
1. สร.ตราด 31.24%
1 2. สร.เกาะช้าง-ตราด เดือน 64.29%
2 ครั้ง 44.00%
3. สร.ทา่ เรือ-ตราด 2 ครง้ั 32.29%
1. สร.จนั ทบุรี 2 ครง้ั 63.33%
2. สร.จนั ทบรู 2 ครั้ง 65.22%
2 3. สร.จันทนิมิต 3 ครั้ง 75.33%
4. สร.เมืองขลุง 2 คร้งั 60.50%
5. สร.เขาสอยดาว 1 ครง้ั 75.75%
6. สร.อคี ลบั ภาค 3340 1 ครง้ั 68.75%
3 1. สร.ระยอง 2 ครั้ง 54.82%
2. สร.บ้านฉาง 2 ครง้ั 72.22%
1. สร.สัตหบี 1 ครง้ั 77.50%
4 2. สร.พลตู าหลวง 3 ครง้ั 108.33%
3. สร.มติ รภาพ-สัตหบี 2 ครง้ั 40.00%
1. สร.จอมเทียน-พัทยา 2 คร้งั 65.22%
2. สร.อิสเทอรซ์ ีบอรด์ 1 ครัง้ 50.33%
5 3. สร.พัทยา-มารนี ่า 1 ครง้ั 60.59%
4. สร.ฟนิ กิ ช์-พัทยา 1 ครง้ั 45.67%
5. สร.อคี ลบั ดอลฟนิ พัทยา อนิ เตอร์เนชัน่ แนล 2 ครั้ง 45.95%
1. สร.พทั ยา 4 ครั้ง 45.25%
6 2. สร.แหลมฉบัง 3 ครง้ั 118.75%
3. สร.ศรรี าชา 4 ครั้ง 81.63%
7 1. สร.ชลบรุ ี 2 ครง้ั 88.33%
2. สร.พนสั นคิ ม 2 ครั้ง 72.67%
1. สร.นครราชสีมา 2 ครง้ั 31.43%
8 2. สร.สรุ นารี-นครราชสมี า 4 ครง้ั 75.00%
3. สร.ครบรุ ี-โคราช 2 ครั้ง 84.21%
4. สร.ทา่ นทา้ วสุรนารี 2 ครง้ั
2 ครง้ั

ตารางสรุปแบบฟอร์มการส่งคะแนนการประชมุ สโมสรโรตารีภาค 3340 RI ประจำเดอื น กุมภาพันธ์ 2565

เขต ชื่อสโมสร จำนวนคร้ังท่ี เปอร์เซน็ ต์การประชุม หมายเหตุ
ประชมุ ในแต่ละ -
1. สร.โคราช 33.33%
9 2. สร.คณุ หญงิ โม-โคราช เดอื น 73.33%
4 ครง้ั 58.23%
3. สร.บวั ใหญ่-นครราชสมี า 3 ครง้ั
4. สร.ประทาย 1 ครั้ง -
1. สร.สรุ ินทร์ 33.33%
10 2. สร.บรุ รี ัมย์ - 75.00%
3. สร.กระสงั -บรุ รี ัมย์ 1 ครั้ง 56.00%
11 1. สร.กนั ทรลกั ษ์ 3 ครั้ง 70.69%
2. สร.ศรีสะเกษ 3 ครั้ง 45.16%
1. สร.มลู รเิ วอร์ 2 ครั้ง 62.50%
2. สร.เมืองวารนิ 4 ครั้ง 58.33%
12 3. สร.โลตสั ซิต้ี 4 ครั้ง 55.71%
4. สร.ศรอี บุ ล 2 ครั้ง 71.29%
5. สร.อบุ ล 2 ครง้ั 47.25%
1. สร.ยโสธร 2 ครง้ั 57.50%
13 2. สร.อำนาจเจริญ 2 ครง้ั 58.33%
3. สร.ร้อยเอด็ 2 ครง้ั 71.05%
4. สร.เมอื งมกุ ดาหาร 2 ครั้ง 88.89%
14 1. สร.นครพนม 2 ครั้ง 69.32%
2. สร.สกลนคร 2 ครั้ง 48.00%
1. สร.บ้านเชยี ง 2 คร้งั 52.27%
15 2. สร.ศลิ ปาคม-อุดรธานี 4 ครัง้ 57.77%
3. สร.อุดรธานี 2 ครง้ั 58.97%
4. สร.อุดรดษุ ฎี 3 ครง้ั 51.92%
1. สร.เมอื งเลย 3 ครง้ั 50.00%
16 2. สร.หนองคาย 2 ครง้ั 60.86%
3. สร.หมากแขง้ 2 ครง้ั 74.19%
1 ครง้ั
2 ครั้ง

ตารางสรุปแบบฟอร์มการส่งคะแนนการประชมุ สโมสรโรตารภี าค 3340 RI ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เขต ชือ่ สโมสร จำนวนครง้ั ที่ เปอร์เซ็นต์การประชุม หมายเหตุ
ประชุมในแตล่ ะ
1. สร.ขอนแกน่ 40.00%
2. สร.มิตรภาพ-ขอนแกน่ เดือน 32.14%
17 3. สร.น้ำพอง 2 ครงั้ 64.00%
4. สร.มหาสารคาม 61.90%
5. สร.นครขอนแกน่ อินเตอร์เนชั่นแนล 2 ครง้ั 82.35%
1. สร.แกน่ คูน 2 คร้ัง 58.00%
18 2. สร.ชุมแพ 3 ครั้ง 45.83%
3. สร.ภูกระดงึ -เลย 30.25%
4. สร.กาฬสนิ ธ์ุ 2 ครั้ง 42.30%
4 คร้ัง

2 ครง้ั
1 คร้ัง

1 ครง้ั


Click to View FlipBook Version