The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการบ้านวิทย์น้อยnew

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by seksanboonyuen, 2019-06-11 03:32:13

โครงการบ้านวิทย์น้อยnew

โครงการบ้านวิทย์น้อยnew

โรงเรียนบ้านปิ น(ปิ นประชาราษฎร์)
สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2
การจดั การศึกษาปฐมวยั ถือวา่ มีความสาคญั ยง่ิ เพราะเป็นการจดั การศกึ ษาเพอ่ื วางรากฐาน
การเรียนรู้ของเดก็ ในอนาคต วยั เด็กเลก็ เป็นวยั ท่ีตอ้ งการพ้นื ฐานการพฒั นาในทกุ ดา้ น เพอ่ื ใหเ้ ดก็
เจริญเตบิ โตเป็นผใู้ หญท่ ีด่ ีในอนาคต ซ่ึงพ้นื ฐานดงั กล่าวครอบคลมุ พฒั นาการดา้ นร่างกาย
สตปิ ัญญา สงั คม และดา้ นอารมณ์จติ ใจ การจดั กิจกรรม โครงงานวทิ ยาศาสตร์ ถือเป็ นสิ่งท่ีดีที่
ควรวางรากฐานใหก้ บั เด็กต้งั แต่เยาวว์ ยั เพอื่ ให้เด็กไดค้ ิด รู้จกั การสงั เกตและคน้ หาคาตอบดว้ ย
ตนเอง สถานศกึ ษาจึงจดั ใหม้ ีส่ิงแวดลอ้ ม เพอื่ การเรียนรู้ ท้งั ภายในและภายนอกหอ้ งเรียน มีการ
จดั พ้นื ทีต่ ่าง ๆให้เป็นแหล่งเรียนรูอ้ ยา่ งหลากหลายมีการใชป้ ระโยชนอ์ ยา่ งสม่าเสมอเพอ่ื ใหเ้ ด็กได้
เรียนรู้ดว้ ยตนเอง

หวงั วา่ การจดั ทาโครงงานขา้ วเปลี่ยนสี ของนกั เรียนระดบั ช้นั อนุบาล 2 น้ีคงเป็ นประโยชน์
ใหก้ บั ทา่ นผอู้ ่านเพอื่ เป็ นแนวทางในการจดั ทาโครงงานไดไ้ ม่มากกน็ อ้ ย และขอขอบคณุ คณะ
ผเู้ กี่ยวขอ้ งทุกท่านท่ีทาใหผ้ ลงานช้ินน้ีสาเร็จลุล่วงไปดว้ ยดี จงึ ขอกราบขอบพระคุณทกุ ท่านมา ณ.
โอกาสน้ีเป็นอยา่ งสูง

นางสาวศรีสกุล ภู่ระหงษ์
ครูโรงเรียนบา้ นปิ น(ปิ นประชาราษฎร์)

30 มีนาคม 2562

สารบัญ หน้า
เรื่อง 1
ช่ือโครงงาน
ระยะในการทาโครงงาน 2
ระยะที่ 1 กาหนดหัวขอ้ โครงงาน (Learning Spiral) 3
ระยะท่ี 2 วางแผนการสารวจตรวจสอบ 5
ระยะที่ 3 ลงมือดาเนินการ 5
15
คาถามที่ 1 ผกั และผลไมใ้ ดบา้ งที่เปล่ียนขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้ 28
คาถามท่ี 2 ผกั และผลไมช้ นิดใดเปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองไดด้ ีทีส่ ุด 41
คาถามท่ี 3 น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่
ระยะที่ 4 สรุป/ปิ ดโครงงาน

1

รายงานโครงงานวทิ ยาศาสตร์ตามวัฏจกั รการสืบเสาะ

การกาหนดหัวข้อโดยใช้ Learning Spiral เรื่องข้าวเปลยี่ นสี

ช่ือโครงงาน ขา้ วเปลี่ยนสี
ผู้จัดทาโครงงาน นกั เรียนช้นั อนุบาลปี ท่ี 2 โรงเรียนบา้ นปิ น(ปิ นประชาราษฎร์)
ครูท่ีปรึกษา นางสาวศรีสกุล ภูร่ ะหงษ์
ระยะเวลาในการจัดทา วนั ที่ 4 กมุ ภาพนั ธ์ – 5 มีนาคม 2561

ทม่ี าของโครงงาน
จากกิจกรรมวนั เด็ก ปี พุทธศกั ราช 2562 ไดม้ ีผูใ้ หญ่ใจดีนาขา้ วหมกไก่มาแจกนกั เรียนเพ่ืออาหาร

กลางวนั นกั เรียนช้นั อนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบา้ นปิ น (ปิ นประชาราษฎร์) ไดร้ ับประทานขา้ วหมกไก่แลว้ ทุก
คนบอกว่าขา้ วหมกไก่อร่อยและหอมมาก เด็กหลายคนเกิดความสนใจและสงสยั วา่ ทาไมขา้ วทพี่ วกเรากิน
ทุกวนั ทาไมเป็นสีขาว หรือสีม่วง แต่ทาไมขา้ วหมกไก่ทที่ างผใู้ หญ่ใจดีนามาเล้ียงพวกเราถึงเป็ นสีเหลือง

จากการติดใจในรสชาติของขา้ วหมกไก่และสีเหลืองท่ีแปลกตาความน่ากินของสีขา้ วหมกไก่ทาให้

เดก็ ๆเกิดความสงสยั และจงึ เป็นทมี่ าของโครงงานน้ี

2

ระยะที่ 1 กาหนดหัวข้อโครงงาน
จากความสงสยั และความสนใจของเด็ก ครูวางแผนสร้าง Learning Spiral เพอื่ นาไปสู่คาตอบท่ี
เดก็ สงสยั เร่ือง ขา้ วเปล่ียนสีได้ ดงั น้ี

กาหนดหัวเรื่อง (Learning Spiral)

ความรู้พืน้ ฐาน
ฟักทอง ขา้ วโพด และสปั ปะรดสามารถเปลี่ยนขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้ ฟักทองจะเปล่ียนสีขา้ วไดด้ ี

ท่สี ุด ผกั และผลไมท้ เ่ี ป็นสีเหลืองสามารถนาไปยอ้ มสีผา้ ไดอ้ ีกดว้ ย

ความรู้เดิม
ขา้ วเป็นสีขาว

คาถามท่ี 1 ค้นคว้า
ผักและผลไม้ใดบ้างเปลย่ี นสีข้าวให้เป็ นสีเหลอื งได้ ทดลอง
ทดลอง
คาถามท่ี 2
ผักและผลไม้ชนิดใดเปล่ียนสีข้าวให้เป็ นสีเหลืองได้ดที ี่สุด

คาถามท่ี 3
ผักและผลไม้สามารถนาไปย้อมผ้าได้หรือไม่

3

ระยะท่ี 2 วางแผนการสารวจตรวจสอบ

คาถามท่ี 1 ผกั และผลไมใ้ ดบา้ งเปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้

วิธีทีใ่ ช้ในการสารวจตรวจสอบคือ การคน้ ควา้

1. เตรียมคาถามเพอ่ื กระตนุ้ ใหเ้ ดก็ หาคาตอบโดยใชค้ าถาม
• ผกั และผลไมอ้ ะไรบา้ งที่เดก็ ๆคดิ วา่ จะนามาเปลย่ี นสีขา้ วให้เป็นสีเหลืองได้ โดยใหค้ ิดและให้
เหตผุ ลและร่วมกนั สรุปวธิ ีการหาคาตอบเช่นให้นกั เรียน กลบั ไปถามผปู้ กครองทบี่ า้ นแลว้ มา
เล่าใหเ้ พอ่ื นฟัง

2. เตรียมคาถามเพอ่ื รวบรวมความรูเ้ ดิมและขอ้ สนั นิษฐานของเด็กเก่ียวกบั สีจากผกั และผลไมท้ ่ีสามารถ

เปล่ียนสีขา้ วได้

3. ครูและเดก็ ร่วมกนั คน้ ควา้ และหาความรูใ้ นหอ้ งสมุด ในอินเทอร์เน็ต และถามผปู้ กครอง
4. ครูเตรียมคาถามทก่ี ระตนุ้ ใหเ้ ดก็ สงั เกตและบรรยาย

5. เดก็ และครูออกแบบวธิ ีการบนั ทกึ ผล

6. เตรียมคาถามเพอ่ื กระตนุ้ ใหเ้ ดก็ ไดว้ เิ คราะห์ อภิปรายเพอื่ ลงขอ้ สรุป

คาถามท่ี 2 ผกั และผลไมช้ นิดใดเปล่ียนสีขา้ วให้เป็นสีเหลืองไดด้ ีทีส่ ุด

วธิ ีทใี่ ช้ในการสารวจตรวจสอบคือ การทดลอง
1. เตรียมคาถามเพอื่ กระตุน้ ใหเ้ ด็กหาคาตอบโดยใชค้ าถาม เช่น

• ผกั และผลไมช้ นิดใดเปลี่ยนสีขา้ วไดด้ ีทสี่ ุด
2. เตรียมคาถามเพอ่ื รวบรวมความรูเ้ ดิมและขอ้ สนั นิษฐานของเดก็ เกี่ยวกบั ผกั และผลไมช้ นิดใดเปลี่ยนสี

ขา้ วไดด้ ีท่ีสุด
3. ดาเนินการทดลองเปรียบเทยี บผกั และผลไมช้ นิดใดที่เปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองดีทส่ี ุดโดยเตรียมวสั ดุ

อุปกรณ์สาหรบั การทดลอง เช่น
• วสั ดุต่าง ๆเช่นกระทะ หมอ้ ซ้ึง ถว้ ย ขา้ วสาร ชอ้ นตกั กระชอน
• ผกั และผลไมส้ ีเหลืองคอื ฟักทอง ขา้ วโพด สปั ปะรด และกลว้ ย
• อุปกรณ์ค้นั น้า เคร่ืองป่ัน

4. ครูเตรียมคาถามทกี่ ระตนุ้ ใหเ้ ดก็ สงั เกตและบรรยาย
5. เดก็ และครูร่วมกนั ออกแบบวธิ ีการบนั ทึกผล
6. เตรียมคาถามท่กี ระตนุ้ ใหเ้ ด็กสงั เกตและบรรยาย อภิปรายเพอื่ หาขอ้ สรุป

4

คาถามท่ี 3 น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่

วธิ ีทใี่ ช้ในการสารวจตรวจสอบคือ การทดลอง

1. เตรียมคาถามเพอ่ื กระตนุ้ ใหเ้ ด็กหาคาตอบโดยใชค้ าถาม คอื
• น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ติดผา้ ไหมนกั เรียน

2. เตรียมคาถามเพอื่ รวบรวมความรูเ้ ดิมและขอ้ สนั นิษฐานของเดก็ เก่ียวกบั ผกั และผลไมช้ นิดใดเปล่ียนสี

ขา้ วไดด้ ีท่สี ุด

3. ดาเนินการทดลองเปรียบเทียบผกั และผลไมช้ นิดใดที่เปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองดีทส่ี ุดโดยเตรียมวสั ดุ
อุปกรณ์สาหรบั การทดลอง เช่น
• วสั ดุตา่ ง ๆเช่น ผา้ ดิบ ท่คี ีบ ไมห้ นีบ ท่ีตาก กะละมงั
• น้าจากผกั และผลไมส้ ีเหลืองคอื ฟักทอง ขา้ วโพด สปั ปะรด

4. ครูเตรียมคาถามทกี่ ระตนุ้ ใหเ้ ดก็ สงั เกตและบรรยาย

5. ร่วมกบั เด็กออกแบบวธิ ีการบนั ทึกผล

6. เตรียมคาถามทีก่ ระตนุ้ ใหเ้ ด็กสงั เกตและบรรยาย อภิปรายเพอื่ หาขอ้ สรุป

5

ระยะที่ 3 ลงมือดาเนนิ การ

คาถามที่ 1 ผกั และผลไมใ้ ดบา้ งเปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้
วิธีท่ใี ช้ในการสารวจตรวจสอบ คือ การคน้ ควา้

ข้นั ที่ 1 ต้งั คาถามเก่ยี วกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ (4 กมุ ภาพันธ์ – 12 กมุ ภาพันธ์ 2562)
เด็ก และครูร่วมกนั สนทนาถึงคาถามทอี่ ยากรู้ คือ ผกั และผลไมใ้ ดบา้ งเปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้

จดุ ประสงค์ เพอื่ ตอ้ งการรูว้ า่ ผกั และผลไมช้ นิดใดบา้ งท่ียอ้ มสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้

6

ข้นั ที่ 2 การรวบรวมความเห็นและข้อสันนิษฐาน

• เดก็ และครูสนทนาร่วมกนั โดยครูใชค้ าถามกระตนุ้ ใหเ้ ด็กเล่าประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกบั ผกั และ
ผลไมใ้ ดบา้ งเปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้

ครูจ๋วิ : เดก็ ๆ รูจ้ กั และเคยเห็นผกั หรือผลไมอ้ ะไรบา้ งที่เป็นสีเหลือง
นอ้ งอะตอม : หนูเคยเห็นสปั ปะรดครบั แม่เคยเอามาใหห้ นูกินครับ
นอ้ งออโต้ : ที่บา้ นหนูยา่ ปลูกฟักทองครับ เวลายา่ เอามาทาขนมผา่ ออกมาเน้ือขา้ งในก็เป็ นสี

เหลืองครับ
นอ้ งดิว : ทีบ่ า้ นผมกเ็ คยกินฟักทองครบั มนั เป็ นสีเหลือง
นอ้ งเพชร : มะม่วงครับ แตต่ อ้ งสุกครบั ถึงจะเป็นสีเหลือง
นอ้ งเอเจ : ขา้ วโพดดว้ ยครับที่มีสีเหลือง
นอ้ งเอย : ขนุนคะ่ เวลาผา่ ออกมาเน้ือขา้ งในมีสีเหลืองค่ะ
ครูจว๋ิ : เด็ก ๆ ลองคดิ ดูสิคะวา่ ผกั และผลไมช้ นิดใดบา้ งทสี่ ามารถเปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็นสี

เหลืองได้
นอ้ งมาย : น่าจะเป็ นฟักทองนะคะ เพราะฟักทองเน้ือของมนั เป็ นสีเขม้ ที่สุด
นอ้ งไบร์ท : หนูวา่ น่าจะฟักทองเพราะหนูเคยเห็นแม่หนูหนั่ ฟักทองแลว้ สีของฟักทองติดเขียง

พลาสติกของแม่หนูดว้ ยคะ
นอ้ งใบเตย : แตห่ นูวา่ น่าจะเป็นขา้ วโพดนะคะเพราะมนั มีเมด็ เตม็ ไปหมดเลย
นอ้ งอาร์ท : ทบ่ี า้ นหนูมีสปั ปะรดเวลากินสีเหลืองกจ็ ะตดิ ทล่ี ิ้นครับ
• สรุปมีผกั และผลไมท้ เ่ี ด็ก ๆ สนใจดงั น้ี ฟักทอง ขนุน ขา้ วโพด สปั ปะรด และมะม่วง

นอ้ งอาร์ท : ผมวา่ สปั ปะรดครบั เวลาผา่ ดูมนั เป็ นสีเหลือง
นอ้ งอะตอม : สปั ปะรดดว้ ยครับผมเคยเห็นแม่ผา่ ดู
นอ้ งดิว : ฟักทอง ครับ
นอ้ งออโต้ : ฟักทองครับ ยา่ เอามาทาขนมมนั เป็นสีเหลืองเขม้ มากเลยครับ
นอ้ งเพชร : มะม่วงสุกครับผมเคยกิน
นอ้ งเอเจ : ขา้ วโพดครบั ขา้ งในมนั มีเม็ดเป็นสีเหลือง
นอ้ งเอย : ขนุนค่ะ เวลาผา่ ดูขา้ งในมนั เป็ นสีเหลือง
นอ้ งไบร์ท : ฟักทอง ค่ะ เวลาหน่ั แลว้ สีของมนั ตดิ ท่เี ขยี งเลยค่ะ
นอ้ งมาย: : ฟักทองค่ะ
นอ้ งใบเตย : ขา้ วโพด คะ่

7

ครูและนกั เรียนร่วมกนั สรุปถึงผกั และผลไมท้ เี่ ดก็ ๆสนใจมีดงั น้ี
ฟักทอง ขนุน สปั ปะรด และมะม่วง

8

ข้นั ที่ 3 ทดสอบ และปฏิบัตกิ ารสืบเสาะ ( 6 กมุ ภาพันธ์ 2562 )

• ครูใหน้ กั เรียนกลบั ไปถามผปู้ กครองทบี่ า้ น ในคาถามท่วี า่ ผกั และผลไมอ้ ะไรบา้ งที่สามารถเปล่ียนสีขา้ วให้
เป็นสีเหลืองได้ โดยใหเ้ ดก็ ๆ นาคาตอบท่ีไดจ้ ากการถามผปู้ กครองมาเล่าใหเ้ พอื่ นฟัง ดงั น้ี

ครูจิ๋ว : เดก็ ๆ เป็นไงบา้ ง ทคี่ ุณครูให้เด็ก ๆ ลองไปสอบถามผปู้ กครองวา่ ขา้ วจะเปล่ียนเป็ น
สีเหลือง โดยใชผ้ กั และผลไมช้ นิดใดบา้ ง
นอ้ งออโต้ : ยา่ บอกวา่ ฟักทอง มนั เปลี่ยนสีของขา้ วไดเ้ พราะมนั มีเหลือง
นอ้ งเอย : ป้าบอกวา่ ตอ้ งเป็ นผกั และผลไมท้ เี่ ป็นสีเหลืองเขม้ ๆ ถึงจะเปลี่ยนสีขา้ วได้
นอ้ งใบเตย : แม่บอกขา้ วโพดกน็ ่าจะทาได้ ถา้ เราค้นั น้าออกมาแลว้ หุงรวมกบั ขา้ ว
นอ้ งเอเจ : ป่ ูบอกวา่ ฟักทองนะครบั ทีจ่ ะทาใหข้ า้ วเปลี่ยนสีเหมือนกบั ขา้ วหมกไก่ไดค้ รับ
นอ้ งไบร์ท : แม่บอกวา่ ขมิ้นค่ะ
นอ้ งอะตอม : ลุงวา่ มะละกอครบั สีเหลือง
นอ้ งดิว : พผ่ี มบอกมีเยอะเลยครับผลไมส้ ีเหลืองสปั ปะรด มะเฟือง ทุเรียน
นอ้ งอาร์ท : พริกหยวกครบั สีเหลือง สีแดงก็มีครับ

• ครูพาเด็กนกั เรียนไปหาขอ้ มูลในเขา้ หอ้ งสมุด

ครูจ๋วิ : เดก็ ๆ ลองช่วยกนั หารูปภาพผกั และผลไมท้ ่ีเป็ นสีเหลือง แลว้ มาแลกเปลี่ยนกบั
เพอื่ น ๆ ดูสิ

นอ้ งเพชร : หนูเจอแลว้ มีฟักทอง ขา้ วโพด มะเขือ
นอ้ งเอย : นี่พวกเรา ฉนั เจอแครอท
นอ้ งใบเตย : กลว้ ยไดไ้ หมค่ะ คณุ ครูจิ๋ว
ครูจว๋ิ : กลว้ ยมนั มีเปลือกสีเหลืองแตเ่ น้ือขา้ งในมนั เป็นสีขาวนะเด็ก
นอ้ งดิว : หนูเจอในหนงั สือขา้ วโพดกเ็ ป็นสีเหลืองครับ
นอ้ งอาร์ท : หนูเจอหนงั สือทีเ่ ป็นผลไมม้ ีมะเฟือง มะไฟ และสปั ปะรด ครบั ทเ่ี ป็นสีเหลือง
นอ้ งอะตอม : ฟักทอง เอาไปทาขนมท่เี ป็นสีเหลืองไดด้ ว้ ยนะครับ
นอ้ งไบร์ท : ขนุน กบั ทุเรียนก็มีสีเหลืองเหมือนกนั คะ คุณครูจวิ๋ แลว้ วงิ่ เอาหนงั สือมาใหด้ ู
เดก็ ๆ ใหค้ วามสนใจหนงั สือในหอ้ งสมุดมาก ท้งั นง่ั อ่าน นอนอ่าน อยา่ งมีความสุข

9

ครูพาเดก็ ๆไปคน้ ควา้ หาขอ้ มูลในหอ้ งสมุด

10

• ครูพาเดก็ นกั เรียนไปหาคน้ หาขอ้ มูลในอินเทอร์เน็ต
ครูจิ๋ว : คน้ หาขอ้ มลู รูปภาพใน Google ในหวั ขอ้ ผกั ผลไม้ สีเหลือง
นอ้ งดิว : โอโ้ ห มีเยอะแยะเลยครูจ๋ิว
เด็ก ๆ รีบแยง่ กนั ตอบจากการทีเ่ ห็นรูปภาพในอินเทอร์เน็ต จนครูจิ๋วตอ้ งบอก ใหเ้ ดก็ ๆ ตอบทคี่ นละคน
นอ้ งเอย : แครอท ค่ะ
นอ้ งใบเตย : สปั ปะรดกบั ฟักทองคะ่
นอ้ งเอเจ : ทาไมผกั และผลไมม้ นั มีเยอะขนาดน้ีครบั
นอ้ งอาร์ท : ขา้ วโพดดว้ ยก็เหลืองเหมือนกนั
นอ้ งอะตอม : สม้ ดว้ ยครับ
นอ้ งไบร์ท : กลว้ ย มะม่วง มะละกอ
นอ้ งอะตอม : แครอทครับ
นอ้ งอาร์ท : มะเขอื เทศครบั คุณครูจ๋ิว

ครูพาเดก็ ๆไปคน้ ควา้ หาขอ้ มลู ในหอ้ งสมุด

11

ข้นั ท่ี 4 สังเกตและการบรรยาย (11 กมุ ภาพันธ์ 2562)
• หลงั จากครูใหเ้ ดก็ นกั เรียนไปถามถามผปู้ กครอง และเดก็ นกั เรียนไดไ้ ปคน้ ควา้ หาขอ้ มลู ในอินเทอร์เน็ต และ

ในหอ้ งสมุด ครูจงึ ใหเ้ ด็กมาเล่าใหเ้ พอื่ นฟัง เดก็ ๆสรุปร่วมกนั ไดว้ า่ ผกั และผลไมท้ ม่ี ีสีเหลืองจะเปล่ียนสีขา้ ว
ใหเ้ ป็นสีเหลืองไดโ้ ดยการนาผกั และผลไมม้ าค้นั น้าแลว้ นาไปหุงขา้ ว จะไดข้ า้ วทเี่ ป็นสีเหลือง
ครูจว๋ิ หลงั จากท่เี ดก็ ๆ ไปถามผปู้ กครอง แลว้ ไปคน้ ควา้ หาความรู้มาแลว้ เดก็ ลองออกมาเลา่ ใหเ้ พอื่ นๆฟัง
หน่อยสิ
นอ้ งออโต้ น้าของผกั และผลไมท้ มี่ ีสีเหลืองเปล่ียนสีขา้ วได้
นอ้ งเพชร มีฟักทอง ขา้ วโพด สปั ปะรด มะม่วง
นอ้ งใบเตย ตอ้ งค้นั น้าแลว้ จงึ จะเอาหุงขา้ ว
นอ้ งอะตอม ในอินเทอร์เน็ตมีผกั และผลไมส้ ีเหลืองมากมายเลยครบั
นอ้ งเอย ตอ้ งเอาผกั และผลไมท้ คี่ ้นั น้าไดเ้ ป็นสีเหลืองเขม้ ถึงจะติดกบั เมล็ดขา้ ว
• เด็ก และครูร่วมกนั สรุปวา่ จากที่หาคาตอบในอินเตอร์เน็ต กบั เขา้ หอ้ งสมุดโรงเรียนยงั ไม่ไดค้ าตอบทีช่ ดั เจน
วา่ ผกั หรือผลไมใ้ ดบา้ งเปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้ เพราะฉะน้นั ตอ้ งทดลองถึงจะไดร้ ูค้ าตอบท่ีชดั เจนวา่
ผกั และผลไมใ้ ดบา้ งเปล่ียนสีขา้ วให้เป็นสีเหลืองได้

ข้นั ท่ี 5 บันทกึ ผล
• หลงั จากเดก็ คน้ ควา้ จากหอ้ งสมุด อินเทอร์เน็ต และการถามผปู้ กครองแลว้ เด็กนกั เรียนแตล่ ะคนชว่ ยกนั

บนั ทึกผลการในกระดาษชาร์ตทีช่ ่วยกนั ออกแบบวธิ ีการบนั ทึกผล

เด็กนกั เรียนใหค้ วามสนใจกบั ผกั และผลไม้ เช่น ฟักทอง มะม่วง ขา้ วโพด สปั ปะรด ขนุน แตม่ ีผลไมอ้ ยู่
3 ชนิดท่ีเดก็ ๆ ใหค้ วามสนใจและคิดวา่ น่าจะเปล่ียนสีไดด้ ีท่ีสุดคือ ฟักทอง สปั ปะรดและขา้ วโพด

12

ข้นั ที่ 6 สรุป และอภิปรายผล (12 กมุ ภาพนั ธ์ 2562)
• ครูใหเ้ ดก็ ทบทวนโดยการใหเ้ ด็กออกมาเล่าวา่ เดก็ ๆ หาคาตอบไดโ้ ดยวธิ ีการอยา่ งไร ผลการคน้ ควา้ ของแต่

ละคนวา่ ไดผ้ ลอยา่ งไร
หลงั จากการคน้ ควา้ จากอินเทอร์เน็ต การคน้ ควา้ ในหอ้ งสมุด และการสอบถามจากผปู้ กครอง เด็ก

นกั เรียนช่วยกนั สรุปไดว้ า่ ผกั และผลไมท้ ส่ี ามารถเปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็ นสีเหลืองไดก้ ็คือ ฟักทอง มะม่วง
สปั ปะรด ขนุน และขา้ วโพด

• เด็ก และครูสนทนาร่วมกนั ถึงคาถามท่เี ดก็ อยากรู้ “ผกั และผลไมใ้ ดบา้ งทเี่ ปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลือง”

13

• โดยครูใชช้ าร์ตประกอบการสนทนา ครูและเด็กสรุปร่วมกนั โดยไดค้ าตอบจากการคน้ ควา้ วา่ ฝักทอง
ขา้ วโพด และสปั ปะรดเปลี่ยนสีขา้ วให้เป็นสีเหลืองขา้ วได้

ผลการพฒั นาความสามารถของเดก็ ปฐมวยั
1. ผลการพฒั นาความสามารถพืน้ ฐาน 4 ด้าน

1.1 ด้านการเรียนรู้
- เดก็ รูจ้ กั การต้งั คาถามในส่ิงทีต่ นสงสยั
- เดก็ สามารถอธิบายถึงวธิ ีการเรียนรูข้ องตนเอง วา่ เรียนรู้อยา่ งไร และไดพ้ บคาตอบทอ่ี ยากรู้ ได้
ลงมือทา และคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง
- เดก็ ไดเ้ รียนรู้ เรื่อง ผกั และผลไมช้ นิดใดบา้ งทเี่ ปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลือง
- เด็กสามารถเล่า/บอกวธิ ีการหาคาตอบของตนเองได้ คอื คน้ ควา้ ท้งั ทางอินเทอร์เน็ต การคน้ ควา้
หาความรู้ในหอ้ งสมุด และการสอบถามจากผปู้ กครองเพอื่ หาคาตอบ และบอกไดว้ า่ ผกั และ
ผลไมช้ นิดใดบา้ งท่เี ปลี่ยนใหข้ า้ วเป็นสีเหลือง เด็กนกั เรียนสามารถ สรุป และนาเสนอผลสรุป
แก่คนอื่นได้

1.2 ด้านภาษา
- เด็กบอกรายละเอียดเกี่ยวกบั ผกั และผลไมท้ ี่ไดไ้ ปทาการคน้ ควา้ ได้
- เด็กพดู อธิบายถึงส่ิงทส่ี งั เกตเห็นจากการคน้ ควา้ ได้

1.3 ด้านสังคม
- เด็กสามารถทางานร่วมกบั ผอู้ ่ืนได้
- เด็กสามารถแสดงความคดิ เห็นของตนเอง และยอมรบั ฟังความคดิ เห็นของคนอื่น
- เด็กเคารพกฎ กติกา และปฏบิ ตั ติ ามขอ้ ตกลงของหอ้ งเรียน

14

1.4 ด้านการเคลอื่ นไหว และทกั ษะการรับรู้ประสาทสัมผัส
- เด็กเคลื่อนไหว หยบิ จบั และใชอ้ ุปกรณ์การทดลองไดอ้ ยา่ งคล่องแคล่ว
- เดก็ สามารถใชป้ ระสาทสมั ผสั ในการสงั เกตดว้ ยตนเองจนไดข้ อ้ มูลทช่ี ดั เจน

2. ผลการพฒั นาทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.1 ทักษะการสังเกต
- การดู ผกั และผลไมช้ นิดตา่ ง ๆ
- การสงั เกตลกั ษณะของผกั และผลไมแ้ ต่ละชนิด
2.2 ทักษะการจาแนกประเภท
- เปรียบเทียบขนาดผกั และผลไมแ้ ตล่ ะชนิดจากแบบบนั ทึก
- เปรียบเทยี บผลการคน้ ควา้ กบั เพอื่ นๆ
- เปรียบเทยี บสิ่งทคี่ าดคะเนกบั ผลการทดลองวา่ ถกู ตอ้ งหรือไม่ถูกตอ้ ง
2.3 ทกั ษะการคานวณ
- นบั จานวนของผกั และผลไมท้ ่ีคน้ ควา้ ในหอ้ งสมุด และในอินเทอร์เน็ต
2.4 ทกั ษะการจดั กระทา และสื่อความหมายข้อมูล
- เดก็ สามารถสรุปผลการคน้ ควา้ ไดโ้ ดยการวาดภาพบนั ทึกผลการคน้ ควา้ ใน แบบบนั ทึกผล
และนามาเสนอหนา้ ช้นั เรียนได้
2.5 ทกั ษะการลงความคดิ เห็นจากข้อมูล
- เดก็ สามารถแสดงความคดิ เห็นหรือใหเ้ หตุผลของตนเองเพม่ิ เติมได้
2.6 ทกั ษะการพยากรณ์
- เด็กคาดคะเนคาตอบที่ตนคดิ วา่ ผกั และผลไมอ้ ะไรบา้ งท่ีนามาเปล่ียนสีขา้ วได้
2.7 ทกั ษะการต้งั สมมติฐาน
- เดก็ สามารถต้งั สมมตฐิ านวา่ ขา้ วสามารถติดสีเหลืองจากฟักทองไดด้ ีท่สี ุดได้
2.8 ทกั ษะการกาหนด และควบคุมตวั แปร
- เด็กสามารถบอกไดว้ า่ ตอ้ งนาผกั และผลไมท้ ีม่ ีสีเขม้ มาทาการเปลี่ยนสีขา้ ว
- เด็กสามารถออกแบบการทดลองร่วมกนั กาหนดข้นั ตอนในการทดลองไดว้ า่ จะทดลอง
อยา่ งไร
- ทาอยา่ งไร ใชว้ สั ดุอุปกรณ์อะไรบา้ ง
- เดก็ สามารถปฏิบตั ิการทดลองตามข้นั ตอนทีก่ าหนดออกแบบได้
- เด็กสามารถบนั ทกึ ผลการทดลองไดโ้ ดยการวาดภาพได้

15

คาถามท่ี 2 ผกั และผลไมช้ นิดใดเปล่ียนสีขา้ วให้เป็นสีเหลืองไดด้ ีทส่ี ุด
วิธีที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบคอื การทดลอง
ข้นั ที่ 1 ต้งั คาถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ (18 กมุ ภาพนั ธ์ – 22 กมุ ภาพันธ์ 2562)
• เดก็ และครูร่วมกนั สนทนาถึงคาถามทอ่ี ยากรู้ คือ ผกั และผลไมช้ นิดใดเปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองไดด้ ีทส่ี ุด
จุดประสงค์ เพอื่ ตอ้ งการรู้วา่ ผกั และผลไมช้ นิดใดเปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองไดด้ ีท่สี ุด

ตวั แปรท่ศี ึกษา ตวั แปรตน้ คอื การติดสีของเมลด็ ขา้ วจากผกั และผลไม้

ตวั แปรตามคอื ฟักทอง ขา้ วโพด และสปั ปะรด

16

ข้นั ที่ 2 การรวบรวมความเห็นและข้อสันนิษฐาน

• เดก็ และครูสนทนาร่วมกนั โดยครูใชค้ าถามกระตนุ้ ใหเ้ ดก็ เล่าประสบการณ์เดิมของเด็กวา่ ผกั และผลไม้

ชนิดใดเปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองไดด้ ีที่สุด

ครูจ๋ิว : เดก็ ๆ คิดวา่ ผกั และผลไมอ้ ะไรทจี่ ะเปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองไดด้ ีทส่ี ุด

นอ้ งอะตอม : สปั ปะรดครับ เคยเห็นแม่ผา่ ใหด้ ูครบั

นอ้ งดิว : ฟักทองครับ เพราะไปดูหนงั สือในหอ้ งสมุดมาครับ

นอ้ งอาร์ท : สปั ปะรดเวลากินสีเหลืองติดที่ล้ิน

นอ้ งออโต้ : ฟักทองครบั เพราะผา่ ออกมาแลว้ มนั ดูเหลืองมากครับ

ครูจิว๋ : เดก็ ๆ คิดวา่ เพราะอะไรขา้ วถึงเปลี่ยนสีได้

นอ้ งเอย : หนูวา่ น้าสีเหลืองเวลเอาไปหุงกบั ขา้ วทาใหข้ า้ วเปลี่ยนสีเป็ นสีเหลืองเหมือนกบสี

ของผกั และผลไมท้ ี่เป็นสีเหลือง

นอ้ งมาย : เพราะสีเหลืองไปเกาะที่เมลด็ ขา้ วค่ะ

ใบเตย : ถา้ สีผกั และผลไมม้ ีสีเหลืองเขม้ ก็จะทาใหข้ า้ วเปล่ียนเป็ นสีเหลืองได้

• ครูใหเ้ ด็กแตล่ ะคนคาดคะเนคาตอบ โดยครูใชค้ าถามผกั และผลไมใ้ ดบา้ งเปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองไดด้ ี
ท่สี ุดโดยเดก็ ๆ เลือกผกั และผลไมท้ ่เี ดก็ ๆ สนใจนามาทาการทดลองเร่ืองผกั และผลไมช้ นิดใดที่เปล่ียนสี
ขา้ วไดด้ ีทสี่ ุด 3 ชนิด ดงั ตาราง

ฟักทอง สปั ปะรด ขา้ วโพด
• นอ้ งออโต้ • นอ้ งใบเตย • นอ้ งเอเจ
• นอ้ งไบร์ท • นอ้ งอะตอม • นอ้ งมาย
• นอ้ งดิว • นอ้ งอาร์ท • นอ้ งเพชร
• นอ้ งเอย

17

เดก็ คาดคะเนผลการทดลอง
ข้นั ที่ 3 ทดสอบ และปฏิบตั ิการสืบเสาะ ( 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2562)
• เดก็ นกั เรียนและครูช่วยกนั ออกแบบการทดลอง
ครูจ๋วิ : เราจะทาการทดลองอยา่ งไรกนั อยา่ งไรดีถึงจะรูว้ า่ สีของผกั และผลไมช้ นิดใดติดสีเหลืองไดด้ ี

ทีส่ ุด
นอ้ งเอย : เราตอ้ งค้นั น้าฟักทอง สปั ปะรดและขา้ วโพดออกมากอ่ น
นอ้ งเอเจ : ตอ้ งบบี น้าใหไ้ ดน้ ้าสีเหลืองแลว้ นามาหุงกบั ขา้ วครับจะไดร้ ู้วา่ สีของผกั ชนิดใดจะเขม้ มาก

ท่ีสุด
นอ้ งมาย : ตอ้ งปอกเปลือกและหน่ั เป็นช้ิน ๆ ดว้ ยถึงจะบีบน้าออกมาได้
ครูจิ๋ว : เราปั่นดีไหม ใชเ้ คร่ืองปั่นจะไดล้ ะเอียด
เด็ก ๆ : ดีครบั / ดีคะ

18

• วสั ดแุ ละอปุ กรณ์การทดลอง มีดงั น้ี
1. ผกั และผลไมท้ เ่ี ป็ นสีเหลืองไดแ้ ก่ ฝักทอง ขา้ วโพดและสปั ปะรด
2. ขา้ วสาร
3. กระทะ
4. หมอ้ ซ้ึง
5. ชอ้ นตกั
6. เคร่ืองปั่นและอุปกรณ์ค้นั น้า
7. กระชอน

วสั ดุและอุปกรณ์การทดลอง

19

• ข้นั ตอนการทาการทดลอง มีข้นั ตอนดงั น้ี
1. เดก็ นกั เรียนและผปู้ กครองนาผกั และผลไมท้ ี่ทาการทดลองมา

2. เตรียมอุปกรณ์และวสั ดุในการทดลอง

20

3. ปั่นฟักทอง สปั ปะรด และขา้ วโพด ค้นั น้า

21

4. นาขา้ วสารท่ีเตรียมไวไ้ ปหุงดว้ ยน้าฟักทอง น้าสปั ปะรดและน้าขา้ วโพดทเี่ ตรียมไว้

22

5. เปรียบเทียบสีขา้ วหลงั จากการหุง

ข้นั ที่ 4 สังเกตและการบรรยาย

• หลงั จากทาการทดลองแลว้ เด็ก ๆ ลองช่วยครูจว๋ิ สรุปหน่อยไดไ้ หมวา่ ผกั และผลไมช้ นิดใดเปล่ียนสีขา้ วให้
เป็นสีเหลืองดีทีส่ ุด

ครูจวิ๋ : หลงั จากเด็ก ๆ ทาการทดลองแลว้ เดก็ ๆช่วยกนั สงั เกตสิ วา่ อะไรทาใหข้ า้ วเป็นสี
เหลืองไดด้ ีที่สุด

นกั เรียนทุกคน : ฟักทอง คะ/ครบั
นอ้ งอะตอม : เวลาหุงออกมาแลว้ ขา้ วเป็นสีเหลืองเขม้ ท่สี ุดเลยครบั
นอ้ งมายมิ้น : จริง ๆ ดว้ ย ฟักทองเหลืองท่ีสุดเลยคะ
นอ้ งเพชร : สีเหมือนขา้ วหมกไก่ท่เี รากินกนั เลยเนอะ
ครูจวิ๋ : ผกั ผลไม่อะไรใหส้ ีรองลงมาคะเดก็ ๆ
นกั เรียนทกุ คน : ขา้ วโพด คะ/ครบั
นอ้ งเอเจ : ขา้ วโพดสีจะอ่อนกวา่ ฟักทองครบั
ครูจว๋ิ : แลว้ อะไรทาใหข้ า้ วเปลี่ยนสีนอ้ ยท่ีสุด
นกั เรียนทกุ คน : สปั ปะรด คะ/ครบั
นอ้ งใบเตย : หวั เราะ แลว้ ตอบวา่ สปั ปะรดสีอ่อนที่สุดเลยคะ่

23

ผลการหุงขา้ วดว้ ยน้าผกั และผลไม้

24

ข้นั ท่ี 5 บันทกึ ผล
• เดก็ ๆ วาดภาพบนั ทึกผลในตารางบนั ทกึ ผลที่ไดอ้ อกแบบไว้

• ตารางแสดง : การเปลย่ี นสีของข้าวหลงั จากการหุงด้วยผักและผลไม้

ผกั และผลไม้ การเปลี่ยนสีของขา้ ว

ฟักทอง เปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองไดเ้ ขม้ มากที่สุด

ขา้ วโพด เปล่ียนสีขา้ วให้เป็นสีเหลืองไดร้ องลงมา

สปั ปะรด เปลี่ยนสีขา้ วให้เป็นสีเหลืองนอ้ ยทีส่ ุด

25

ข้นั ท่ี 6 สรุป และอภิปรายผล
• เด็ก และครูสนทนาร่วมกนั ถึงคาถามท่เี ดก็ อยากรู้ “ผกั และผลไมใ้ ดที่เปลี่ยนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองดีทีส่ ุด”

โดยดูผลการเปล่ียนสีของขา้ วหลงั จากการหุง ไดค้ าตอบจากการทดลองพบวา่ ฟักทองเปลี่ยนสีขา้ วให้เป็นสี
เหลืองดีที่สุด รองลงมาคอื ขา้ วโพด และสปั ปะรด

• นกั เรียนช่วยกนั อธิปรายผลการทดลอง

เดก็ ๆ ร่วมกนั อธิปรายผลและสรุปผลไดว้ า่ ฟักทองเปล่ียนสีขา้ วไดด้ ีทส่ี ุด รองลงมาคอื ขา้ วโพด และ
สปั ปะรด

26

ครูถามกระตนุ้ ความสนใจของเด็กวา่ น้าผลไมท้ ีเ่ หลือเราสามารถนาไปทาอะไรไดอ้ ีกบา้ งใหเ้ ด็ก ๆ ลอง
คดิ และลองเสนอมาหน่อยสิ
นอ้ งเอย : น้ามนั มีสีเขม้ มากเลยนะคะคุณครูจ๋วิ
ครูจิ๋ว : เราจะเอาน้ามนั ไปทาอะไรตอ่ ดีคะเดก็ ๆ
นอ้ งออโต้ : เอาไปขนมฟักทองครบั
นอ้ งเพชร : เอาไปทาน้าผลไม้
นอ้ งใบเตย : เอาไปยอ้ มผา้ ดีไหมคะ่ ครูจวิ๋
นอ้ งมาย : วนั น้นั น้าฟักทองกระเดน็ ใส่เส้ือหนูยงั เป็ นจุดสีเหลืองเลยค่ะ
นอ้ งไบร์ท : เราสามารถเอาไปยอ้ มผา้ ไดไ้ หม
นอ้ งเอเจ : น่าจะไดค้ รบั ครูจวิ๋
ครูจวิ๋ : ง้นั เราลองมาร่วมกนั ทดลองดีไหมเด็กๆ
เด็ก ๆ : ดีค่ะ ดีครบั

ผลการพฒั นาความสามารถของเดก็ ปฐมวยั
1. ผลการพฒั นาความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน

1.1 ด้านการเรียนรู้
- เด็กเรียนรูก้ ารหาคาตอบจากการทดลองไดด้ ว้ ยตนเอง
1.2 ด้านภาษา
- เดก็ แสดงความคดิ เห็น สนทนาโตต้ อบ ตอบคาถาม ซกั ถาม
- เดก็ พดู บรรยาย/ อธิบายสิ่งทสี่ งั เกต นาเสนอผลการทดลองดว้ ยการวาดภาพและสรุปพดู อภิปรายผล

ร่วมกนั
1.3 ด้านสังคม
- เดก็ ปฏิบตั ิกิจกรรมร่วมกบั ผอู้ ่ืนไดร้ ูจ้ กั ช่วยเหลือและแบง่ ปันซ่ึงกนั และกนั
- เด็กปฏบิ ตั ิตามขอ้ ตกลงของกลุ่มและหอ้ งเรียนในการทดลอง
- เด็กแสดงความคดิ เห็นของตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผอู้ ื่น
1.4 ด้านการเคล่ือนไหวและทักษะการรับรู้ประสาทสัมผัส
- เด็ก ๆไดใ้ ชม้ ือกลา้ มเน้ือมดั เล็กในการวาดรูปต่าง ๆ
- เด็กเตรียมวสั ดุอุปกรณ์และเกบ็ วสั ดุอุปกรณ์หยบิ จบั วสั ดุอุปกรณ์ในการทาไดอ้ ยา่ งคล่องแคล่ว

27

2. ผลการพฒั นาทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2.1 ทกั ษะการสังเกต
- การสงั เกตลกั ษณะ สี ขนาด ของผกั และผลไมแ้ ตล่ ะชนิด
2.2 ทักษะการวดั
- ใชไ้ มบ้ รรทดั วดั ผกั และผลไม้
2.3 ทักษะการจาแนกประเภท
- จาแนกประเภทของผกั หรือผลไมไ้ ด้
- เปรียบเทียบขนาดผกั และผลไมแ้ ตล่ ะชนิดจากแบบบนั ทกึ
- เปรียบเทียบผลการคน้ ควา้ กบั เพอ่ื นๆ
- เปรียบเทียบสิ่งทค่ี าดคะเนกบั ผลการทดลองวา่ ถกู ตอ้ งหรือไมถ่ ูกตอ้ ง
2.4 ทักษะการหาความสัมพนั ธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
- เดก็ สามารถบอกไดว้ า่ ผกั และผลไมช้ นิดใดตดิ สีขา้ วไดด้ ีทสี่ ุดและผกั ผลไมช้ นิดใดติดสีไดน้ อ้ ยทสี่ ุด
เพราะรูปร่าง ลกั ษณะ และความเขม้ ของสีผกั และผลไม้
2.5 ทักษะการคานวณ
- นบั จานวนของผกั และผลไมท้ ีน่ กั เรียนนามาทาการทดลองได้
- คานวณปริมาณน้าท่ีใชใ้ นการหุงขา้ วได้
- คานวณผกั และผลไมใ้ นการค้นั น้าได้
2.6 ทักษะการจัดกระทา และสื่อความหมายข้อมูล
- เดก็ สามารถสรุปผลสิ่งที่สงั เกต และทดลองไดโ้ ดยการวาดภาพบนั ทึกผลการทดลองลงใน แบบ
บนั ทึกผลการทดลอง นามาเสนอหนา้ ช้นั เรียนใหเ้ พอ่ื นกลุ่มอ่ืนไดเ้ ห็นผลการทดลอง และเขา้ ใจ
2.7 ทักษะการลงความคดิ เห็นจากข้อมลู
- เดก็ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหเ้ หตุผลของตนเองเพมิ่ เตมิ ได้
2.8 ทักษะการพยากรณ์
- เดก็ คาดคะเนคาตอบทีต่ นคิดวา่ ผกั และผลไมอ้ ะไรบา้ งท่นี ามาเปลี่ยนสีขา้ วไดด้ ีท่สี ุดได้
2.9 ทักษะการกาหนด และควบคุมตวั แปร
- เดก็ สามารถบอกไดว้ า่ ผกั และผลไมช้ นิดใดทจ่ี ะเปลี่ยนสีขา้ วไดด้ ีทส่ี ุดและรองลงมาได้
- เด็กสามารถออกแบบการทดลองร่วมกนั
- เด็กนกั เรียนกาหนดข้นั ตอนในการทดลองได้
- เด็กนกั เรียนกาหนดวสั ดุอุปกรณ์ในการทดลองได้

28

- เด็กสามารถปฏิบตั กิ ารทดลองตามข้นั ตอนทกี่ าหนดออกแบบได้
- เด็กสามารถบนั ทกึ ผลการทดลองไดโ้ ดยการวาดภาพได้
- เดก็ สามารถบอกไดว้ า่ ตอ้ งนาผกั และผลไมท้ ่มี คี วามเขม้ ของสีผกั และผลไมท้ ่ีเขม้ มากจะทาใหข้ า้ ว

ติดสีดีทีส่ ุดได้
2.10 ทกั ษะการทดลอง

- เดก็ สามารถออกแบบการทดลองร่วมกนั กาหนดข้นั ตอนในการทดลองไดว้ า่ จะทดลองอยา่ งไร ทา
อยา่ งไร ใชว้ สั ดุอุปกรณ์อะไรบา้ ง

- เดก็ สามารถปฏิบตั ิการทดลองตามข้นั ตอนทกี่ าหนดออกแบบได้
- เดก็ สามารถบนั ทึกผลการทดลองไดโ้ ดยการวาดภาพได้

คาถามท่ี 3 น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่ (25 กมุ ภาพนั ธ์ – 5 มีนาคม 2562)
วธิ ีท่ใี ช้ในการสารวจตรวจสอบ คือ การทดลอง

ข้นั ที่ 1 ต้งั คาถามเกย่ี วกบั ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
• เด็ก และครูร่วมกนั สนทนาถึงคาถามทอ่ี ยากรู้ คือ น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่

จดุ ประสงค์ เพอื่ ตอ้ งการรู้วา่ น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่

ตัวแปรที่ศึกษา ตวั แปรตน้ คอื การตดิ สีของผา้

ตวั แปรตามคอื ฟักทอง ขา้ วโพด สปั ปะรด

ข้นั ท่ี 2 การรวบรวมความเห็นและข้อสันนิษฐาน

• เดก็ และครูสนทนาร่วมกนั โดยครูใชค้ าถามกระตนุ้ ใหเ้ ด็กเล่าประสบการณ์เดิมของเด็กวา่ น้าจากผกั

และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่

ครูจ๋วิ : เด็ก ๆ คิดวา่ น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่

นอ้ งอะตอม : ไดค้ รบั

นอ้ งออโต้ : ไดค้ รับ ฟักทองติดผา้ ไดค้ รับ

นอ้ งอาร์ท : ไดค้ รับ ขา้ วโพดกน็ ่าจะติดผา้ ไดน้ ะครับ

นอ้ งเอย : น่าจะติดไดน้ ะคะ ขนาดขา้ วยงั เปล่ียนสีไดเ้ ลยค่ะ

ใบเตย : ไดค้ ะ ผา้ น่าจะกลายเป็ นสีเหลืองนะคะ

นอ้ งมาย : ไดค้ ะ เพราะวนั น้นั ฟักทองกระเดน็ ใส่เส้ือหนู เส้ือเป็นสีเหลืองเลยคะ คุณครูจวิ๋

29

• ครูใหเ้ ด็กแตล่ ะคนคาดคะเนคาตอบ โดยครูใชค้ าถามวา่ น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่ เด็ก
แตล่ ะคนคาดคะเนคาตอบของตนเองลงบนแผน่ ชาร์ต ดงั น้ี

ครูจ๋ิว : เด็ก ๆ คดิ วา่ ผา้ ของเราจะตดิ สีเหลืองจากน้าผกั และผลไมห้ รือไม่
นอ้ งออโต้ : ติดครับ อยา่ งไรก็ติดแน่นอนครับ
นอ้ งเอย : ฟักทองมนั สีเขม้ น่าจะติดผา้ ไดน้ ะคะ
นอ้ งอาร์ท : ตดิ แน่ๆ ครับครูจว๋ิ
นอ้ งใบเตย : ตดิ ค่ะ
นอ้ งเพชร : ไม่น่าจะตดิ นะครับเพราะมนั ไม่ใช่สียอ้ มผา้
ครูจิ๋ว : แลว้ คนทเ่ี หลือคดิ วา่ จะติดไหม
เดก็ ทเ่ี หลือ : ติดครับ / คะ

• ตารางผลการคาดคะเนคาตอบของเด็ก ๆ คาถามวา่ น้าจากผกั และผลไมน้ าไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่

ยอ้ มติดสีเหลือง ยอ้ มไม่ตดิ สีเหลือง

- นอ้ งออโต้ - นอ้ งเพชร

- นอ้ งไบร์ท

- นอ้ งดิว

- นอ้ งใบเตย

- นอ้ งอะตอม

- นอ้ งอาร์ท

- นอ้ งเอย

- นอ้ งมาย

- นอ้ งใบเตย

30

• ใหเ้ ดก็ ๆแบ่งกลุ่มเลือกผกั และผลไมท้ ่ีตนเองสนใจจะนามายอ้ มสีผา้

ฟักทอง สปั ปะรด ขา้ วโพด

• ออโต้ • ใบเตย • อาร์ท

• ดิว • อะตอม • เพชร

• มาย • ไบร์ท • เอย

• เอเจ

ข้นั ที่ 3 ทดสอบ และปฏิบตั ิการสืบเสาะ (25 กมุ ภาพันธ์ 2562)

• เดก็ และครูร่วมกนั ออกแบบการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มดงั น้ี
กลุ่มที่ 1 ยอ้ มสีผา้ ดว้ ยน้าฟักทอง
กลุ่มท่ี 2 ยอ้ มสีผา้ ดว้ ยน้าสปั ปะรด
กลุ่มท่ี 3 ยอ้ มสีผา้ ดว้ ยขา้ วโพด
แลว้ ทาการเปรียบเทียบการติดสีของผา้ หลงั จากการยอ้ มดว้ ยน้าผกั และผลไม้

• วสั ดุและอุปกรณ์การทดลอง มีดงั น้ี
1. กะละมงั
2. กล่องพลาสตกิ
3. ผา้ ดิบ
4. ที่คีบ
5. ไมห้ นีบ
6. ที่ตากผา้

31

• ข้นั ตอนและวิธีการทาการทดลอง
1. ปั่นและค้นั น้าผกั และผลไมด้ งั น้ีคอื น้าฟักทอง น้าสปั ปะรดและน้าขา้ วโพด

2. เตรียมผา้ ดิบเพอื่ ทาการยอ้ มผา้

32

3. นาผา้ ท่เี ตรียมไวย้ อ้ มดว้ ยน้าฟักทอง น้าสปั ปะรดและน้าขา้ วโพดท่ีเตรียมไว้

4. แช่ผา้ ในน้าฟักทอง น้าสปั ปะรดและน้าขา้ วโพด ไว้ 1 นาที

33

5. นาผา้ ท่ีทาการยอ้ มดว้ ยน้าฟักทอง น้าสปั ปะรดและน้าขา้ วโพด มาตากใหแ้ หง้

34

ข้นั ท่ี 4 สังเกตและการบรรยาย (25 กมุ ภาพันธ์ 2562)

• หลงั จากเด็กนกั เรียนไดท้ าการทดลองแลว้ เดก็ ๆ ลองช่วยครูจวิ๋ สรุปหน่อยไดไ้ หมวา่ น้าจากผกั และผลไม้
นาไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่

ครูจ๋ิว : หลงั จากทดลองแลว้ นกั เรียนบอกครูจิ๋วหน่อยสิว่าน้าจากผกั และผลไม้

นาไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่

นกั เรียนทุกคน : ได้ คะ/ครับ

ครูจวิ๋ : แลว้ อะไรตดิ สีผา้ ไดด้ ีทสี่ ุด

นกั เรียนทุกคน : ฟักทอง คะ/ครับ

ครูจว๋ิ : แลว้ อะไรติดสีผา้ ไดน้ อ้ ยสุด

นกั เรียนทุกคน : สปั ปะรด คะ/ครับ

35

ข้นั ที่ 5 บนั ทกึ ผล
• เดก็ ๆ วาดภาพบนั ทกึ ผลในตารางบนั ทกึ ผลท่ีไดอ้ อกแบบไวต้ ามความอยากรู้

36

การบันทกึ ผลการทดลองของเดก็ ๆ

จากการที่เดก็ ๆไดท้ ดลองทาการยอ้ มผา้ โดยใชน้ ้าจากฟักทอง ขา้ วโพด และสปั ปะรด เดก็ ๆ ไดว้ าดรูป
เพอ่ื บนั ทึกผลการทดลองไดว้ า่ สีของฟักทองสามารถเปล่ียนสีของผา้ ไดเ้ ขม้ ที่สุด รองลงมาคอื ขา้ วโพด และ
สปั ปะรด เปลี่ยนสีของผา้ ไดน้ อ้ ยทีส่ ุด

ข้นั ท่ี 6 สรุป และอภปิ รายผล
• เด็กเปรียบเทยี บผลการคาดคะเนคาตอบของเดก็ นกั เรียนในคาถาม “ผกั และผลไมใ้ ดทีเ่ ปลี่ยนสีขา้ วให้เป็นสี

เหลืองดีทีส่ ุด”

37

จากการที่เด็กๆไดท้ ดลองทาการยอ้ มผา้ โดยใชน้ ้าจากฟักทอง ขา้ วโพด และสปั ปะรด เด็ก ๆ ไดร้ ่วมกบั
ครูสรุปผลการทดลองไดด้ งั ตาราง

ผกั ปละผลไม้ การติดสีผา้
ฟักทอง ติดสีเขม้
ขา้ วโพด ติดสีรองลงมา
สปั ปะรด ติดสีนอ้ ยสุด

• เดก็ และครูสนทนาร่วมกนั สรุปคาถามที่เด็กอยากรู้และ โดยผลการสรุปคาตอบจากการทดลองพบวา่ ฝักทอง
ขา้ วโพด และสปั ปะรด เปล่ียนสีผา้ ไดต้ ามลาดบั

38

• เด็กนกั เรียนอธิปรายผล

ผลการพฒั นาความสามารถของเดก็ ปฐมวัย

1. ผลการพฒั นาความสามารถพืน้ ฐาน 4 ด้าน

1.1 ด้านการเรียนรู้
- เดก็ รู้จกั การต้งั คาถามในสิ่งท่ตี นสงสยั
- เดก็ สามารถอธิบายถึงวธิ ีการเรียนรูข้ องตนเอง วา่ เรียนรู้อยา่ งไร และไดพ้ บคาตอบทอี่ ยากรู้ ไดล้ ง
มือทา และคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง
- เดก็ ไดเ้ รียนรู้ เรื่อง ผกั และผลไมช้ นิดใดบา้ งที่ยอ้ มสีผา้ ใหเ้ ป็นสีเหลืองได้

39

- เดก็ สามารถเล่า/บอกวธิ ีการหาคาตอบของตนเองได้ คือคน้ ควา้ ท้งั ทางอนิ เทอร์เน็ต การคน้ ควา้ หา
ความรูใ้ นหอ้ งสมุด และการสอบถามจากผปู้ กครองเพอื่ หาคาตอบ และบอกไดว้ า่ ผกั และผลไมช้ นิด
ใดบา้ งท่ียอ้ มสีผา้ ใหเ้ ป็นสีเหลืองได้ เด็กนกั เรียนสามารถ สรุป และนาเสนอผลสรุปแก่คนอื่นได้

1.2 ด้านภาษา
- เดก็ บอกรายละเอียดเกี่ยวกบั ผกั และผลไมท้ ไี่ ดไ้ ปทาการทดลองได้
- เด็กพดู อธิบายถึงส่ิงที่สงั เกตเห็นจากการทดลองได้

1.3 ด้านสังคม
- เดก็ สามารถทางานร่วมกบั ผอู้ ื่นได้
- เด็กสามารถแสดงความคดิ เห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคดิ เห็นของคนอ่ืน
- เด็กเคารพกฎ กติกา และปฏบิ ตั ิตามขอ้ ตกลงของหอ้ งเรียน

1.4 ด้านการเคลอ่ื นไหว และทักษะการรับรู้ประสาทสัมผัส
- เด็กเคล่ือนไหว หยบิ จบั และใชอ้ ุปกรณ์การทดลองไดอ้ ยา่ งคลอ่ งแคล่ว
- เด็กสามารถใชป้ ระสาทสมั ผสั ในการสงั เกตดว้ ยตนเองจนไดข้ อ้ มลู ทช่ี ดั เจน

2. ผลการพฒั นาทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.1 ทักษะการสังเกต
- การสงั เกตลกั ษณะ สี ขนาด ของผกั และผลไมแ้ ตล่ ะชนิด
1.2 ทักษะการวดั
- ใชไ้ มบ้ รรทดั วดั ผกั และผลไม้
1.3 ทักษะการจาแนกประเภท
- จาแนกประเภทของผกั หรือผลไมไ้ ด้
- เปรียบเทียบขนาดผกั และผลไมแ้ ตล่ ะชนิดจากแบบบนั ทึก
- เปรียบเทียบผลการคน้ ควา้ กบั เพอ่ื นๆ
- เปรียบเทียบสิ่งท่ีคาดคะเนกบั ผลการทดลองวา่ ถกู ตอ้ งหรือไม่ถูกตอ้ ง
1.4 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกบั สเปสและสเปสกับเวลา
- เดก็ สามารถบอกไดว้ า่ ผกั และผลไมช้ นิดใดยอ้ มสีผา้ ใหเ้ ป็นสีเหลืองดีทสี่ ุดและผกั ผลไมช้ นิดใดยอ้ ม
สีผา้ ใหเ้ ป็นสีเหลืองนอ้ ยทส่ี ุด เพราะความเขม้ ของสีผกั และผลไม้
1.5 ทกั ษะการคานวณ
- นบั จานวนของผกั และผลไมท้ น่ี กั เรียนนามาทาการทดลองได้
- คานวณผกั และผลไมใ้ นการค้นั น้าได้

40

1.6 ทักษะการจดั กระทา และสื่อความหมายข้อมูล
- เดก็ สามารถสรุปผลสิ่งท่ีสงั เกต และทดลองไดโ้ ดยการวาดภาพบนั ทึกผลการทดลองลงใน แบบ
บนั ทกึ ผลการทดลอง นามาเสนอหนา้ ช้นั เรียนให้เพอื่ นกลุ่มอื่นไดเ้ ห็นผลการทดลอง และเขา้ ใจ

1.7 ทักษะการลงความคดิ เห็นจากข้อมูล
- เด็กสามารถแสดงความคดิ เห็นหรือใหเ้ หตผุ ลของตนเองเพมิ่ เตมิ ได้

1.8 ทักษะการพยากรณ์
- เด็กคาดคะเนคาตอบทีต่ นคิดวา่ ผกั และผลไมช้ นิดใดทีย่ อ้ มสีผา้ ใหเ้ ป็นสีเหลืองไดด้ ีที่สุดได้

1.9 ทักษะการกาหนด และควบคมุ ตวั แปร
- เด็กสามารถบอกไดว้ า่ ผกั และผลไมช้ นิดใดท่จี ะเปล่ียนสีผา้ ไดด้ ีทส่ี ุดและรองลงมาได้
- เดก็ สามารถออกแบบการทดลองร่วมกนั
- เด็กนกั เรียนกาหนดข้นั ตอนในการทดลองได้
- เด็กนกั เรียนกาหนดวสั ดุอุปกรณ์ในการทดลองได้
- เดก็ สามารถปฏบิ ตั กิ ารทดลองตามข้นั ตอนทกี่ าหนดออกแบบได้
- เด็กสามารถบนั ทึกผลการทดลองไดโ้ ดยการวาดภาพได้
- เดก็ สามารถบอกไดว้ า่ ตอ้ งนาผกั และผลไมท้ มี่ ีความเขม้ ของสีผกั และผลไมท้ ี่เขม้ มากจะทาให้ผา้ ติด
สีดีทีส่ ุดได้

1.10 ทกั ษะการทดลอง
- เดก็ สามารถออกแบบการทดลองร่วมกนั กาหนดข้นั ตอนในการทดลองไดว้ า่ จะทดลองอยา่ งไร ทา
อยา่ งไร ใชว้ สั ดุอุปกรณ์อะไรบา้ ง
- เด็กสามารถปฏิบตั กิ ารทดลองตามข้นั ตอนท่ีกาหนดออกแบบได้
- เดก็ สามารถบนั ทึกผลการทดลองไดโ้ ดยการวาดภาพได้

41

ระยะที่ 4 สรุป/ปิ ดโครงงาน
โครงงานเรื่อง ขา้ วเปลี่ยนสี เกิดจากคาถามทเี่ ดก็ สงสยั วา่ ผกั และผลไมเ้ ปล่ียนสีขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองได้

หรือไม่ หลงั จากการคน้ ควา้ หาความรู้ท้งั ในอินเทอร์เน็ต ในหอ้ งสมุดและกลบั ถามผปู้ กครองแลว้ จงึ มีการสรุป
ร่วมกนั วา่ ไดว้ า่ ฟักทอง สปั ปะรดและขา้ วโพดเป็นผกั และผลไมท้ ม่ี ีสีเหลืองน่าหุงขา้ วแลว้ ทาใหข้ า้ วเปล่ียนเป็ น
สีเหลืองได้

เม่ือนกั เรียนไดท้ าการคน้ ควา้ ดว้ ยวธิ ีต่าง ๆ นกั เรียนจึงออกแบบการทดลองร่วมกบั ครูและทาทดลองหา
ขอ้ เทจ็ จริงมีการสรุปผลการทดลองดงั น้ี ขา้ วทห่ี ุงดว้ ยฟักทองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีท่ีสุด สปั ปะรดจะเปลี่ยนสี
ขา้ วใหเ้ ป็นสีเหลืองนอ้ ยท่ีสุด

ความสงสยั และความอยากรู้ของเดก็ นกั เรียนไม่ส้ินสุดเมื่อนกั เรียนคนหน่ึงสงั เกตวุ า่ ในชุมชนของ
นกั เรียนมีการทาเส้ือผา้ และมีการยอ้ มผา้ โดยใชส้ ียอ้ มผา้ นกั เรียนจึงเกิดความสงสยั และเกิดคาถาม ๆ หน่ึงคอื ผกั
และผลไมส้ ามารถนาไปยอ้ มผา้ ไดห้ รือไม่ คาถามน้ีทาใหน้ กั เรียนและครูไดร้ ่วมกนั ออกแบบการทดลองเพอ่ื หา
ขอ้ เทจ็ จริงท่ีเกิดจากความสงสยั ผลการทดลองพบวา่ ผกั และผลไมท้ น่ี ามาทาการทดลองไดแ้ ก่ ฟักทอง สปั ปะรด
และขา้ วโพดยอ้ มสีผา้ ใหผ้ า้ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองไดโ้ ดยท่ีสีจากผา้ ทองเปลี่ยนสีผา้ ใหเ้ ป็นสีเหลืองดีทส่ี ุด และสีจาก
สปั ปะรดเปล่ียนสีผา้ ใหเ้ ป็ นสีเหลืองไดน้ อ้ ยทสี่ ุด

โครงงานน้ีทาใหค้ วามสามารถของเด็กปฐมวยั ท้งั ทางดา้ นดา้ นการเรียนรู้ ดา้ นภาษา ดา้ นสงั คม ดา้ น
การเคล่ือนไหว และทกั ษะการรับรู้ประสาทสมั ผสั ทด่ี ีข้ึน และมีทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์มีการพฒั นา
ท่ีดีข้ึน ส่งผลใหเ้ ด็กสามารถคดิ และแกไ้ ขปัญหาไดเ้ หมาะสมตามวยั รูจ้ กั การสงั เกตเปรียบเทียบ รวมถึงการ
ทางานร่วมกบั ผอู้ ่ืน รับฟังและยอมรบั ความคดิ เห็นของผอู้ ื่นได้ มีพฒั นาการทางดา้ นสติปัญญาและพฒั นาการ
ทางดา้ นการใชภ้ าษาสนทนาโตต้ อบกบั ครูและเพอื่ น ส่งผลใหเ้ ด็กเกิดการพฒั นาการทีด่ ีท้งั 4 ดา้ น คอื ดา้ น
ร่างกาย อารมณ์-จติ ใจ สงั คม และสตปิ ัญญา เพอื่ ใหม้ ีความพร้อมท่ีจะรบั การเรียนรู้ในลาดบั ตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version