The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Кратка информация за професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" - град Кърджали

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dimitriyah, 2021-10-26 03:47:41

ПГИ "Алеко Константинов"

Кратка информация за професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" - град Кърджали

История

 Началото на икономическото образование в
Кърджали се поставя през учебната 1961/62 год.,
когато към СПУ “Хр. Ботев” по нареждане на МНП
се откриват 2 икономически паралелки с прием
след седми клас с курс на обучение 5 години.

 За да задоволи все по – нарастващите нужди от
икономически кадри със средно образование, през
1963 год. в Кърджали се открива ново учебно
заведение – Икономически техникум с директор
Марин Русев, по чиято идея се дава и името на
техникума – “Алеко Константинов”.

История

❑ От основаването си до 1978 г. техникумът няма
собствена сграда, а се помещава в сградата на
СПУ “Христо Ботев”. Учебните занятия се водят
на една смяна. Няма достатъчно класни стаи за
ефективното обучение на учениците.

 От 1975 г. се строи нова учебна сграда
специално за Икономически техникум.
Сградата, която се намира в кв. “Веселчане”, е
открита за учебната 1979/80 г.

Присъствието на Професионална гимназия по
икономика “Алеко Константинов” в област Кърджали и
страната се измерва с успешната реализация на
нейните възпитаници – финансисти, счетоводители,
застрахователи, мениджъри, икономист -
информатици.
Училището успешно съчетава традиция и новаторство
в обучението по общообразователна и професионална
подготовка.

Училището разполага със следните кабинети и зали:

➢ Компютърни кабинети с неограничен интернет
достъп и мултимедии
➢18 интерактивни класни стаи;
➢Специализиран кабинет за Учебно-тренировъчна
фирма, който предоставя условия за обучение, близки
до тези в реална работна среда.
➢ Музикално-театрална зала „Асара“
➢ Голям физкултурен салон и игрище
➢ Библиотека

През учебната 2021/2022 година в училището се
обучават 413 ученици в дневна и самостоятелна
форма на обучение на възраст 13 - 19 години от
различниетнически групи.

 В Професионална гимназия по
икономика "Алеко Константинов"
работят 46 служители. От тях
педагогическият персонал е 33
човека.

 Усилията на колектива са

насочени както към осигуряване

на висококвалифицирано,

съвременно образование и

професионална подготовка на

учениците, така и към формиране

на висок обществен престиж на

училището като привлекателно и

съвременно професионално

учебно заведение, подготвящо

предпочитани кадри за нуждите

на града, региона и страната.

Оперативно счетоводство Икономическа информатика

Банково дело Икономика и мениджмънт

Оперативно счетоводство

Обучаваните в тази специалност придобиват знания и
умения за:
➢ Осчетоводяване и контролиране на финансови

операции
➢ Работа с нормативни документи и осъществяване на

финансов и данъчен контрол
➢ Компютърна обработка на финансово-счетоводната

информация

Реализация

Завършилите специалността могат да постъпят на
работа във всички сфери на обществено-икономическия
живот като оперативни счетоводители

Икономическа информатика

По време на своето обучение учениците придобиват
знания и умения за:
➢ Услугите, които предоставя интернет във всички

области на съвременния бизнес;
➢ Създаване на софтуерни продукти и уеб приложения;
➢ Работа с функционални приложни програми

Реализация

Икономист-информатиците успешно се реализират във
всички сфери на обществено-икономическия живот. Те
могат да работят като аналитични специалисти,
поддържащи компютърни системи, специалисти по
маркетинг, управление на човешките ресурси, създаване
и поддържане на база данни.

Банково дело

Обучението по професията дава възможност за
придобиване на специализирани теоретични знания и
практически умения в областта на банкирането,
банковия мениджмънт и финансовите пазари.

Учениците придобиват знания и умения за:

➢ Извършване на банкови операции по влогонабиране,
предоставяне на кредити, преводи, движение на
финансови и парични средства;

➢ Разработване на анализи, финансови планове и други
услуги, предоставяни от банките.

Реализация

Финансистът може да взема
управленски решения на
ниво малка фирма и да
работи със специализирани
информационни продукти в
областта на банковото дело,
застраховането, както и в
други финансови
институции като банков
служител, дилър и брокер.

Икономика и мениджмънт

Обучаваните по тази специалност придобиват
умения:
 да извършват общи управленски дейности;
 да ръководят собствена фирма;
 да бъдат ръководители на отдели и направления в

малки и средни предприятия и да работят като
специалисти в големи компании;
 да определят стратегии и да упраляват други хора,
като ги мотивират за постигане на целите на
организацията;
 да извършват сложни бизнес анализи

Реализация

Специалността осигурява сравнително широко поле за
професионална реализация и личностна изява.
Завършилите могат да се реализират във всички
стопански единици, организации с нестопанска цел и др.,
като икономисти, мениджъри и консултанти.

Учениците от 11 и 12 клас участват в дейности по
практическо обучение в учебно-тренировъчни фирми.

В учебното предприятие се придобиват професионални и
технически умения, умения за работа в екип, успешна
комуникация, управление на времето и др.

Учениците имат възможност за провеждане на учебна
и производствена практика в утвърдени фирми в
регион Кърджали

Проведени производствени практики в
европейски държави:
➢ През 2006 г – Потенца, Италия
➢ През 2007 г – Гранада, Испания
➢ През 2007 и 2008 – Виена, Австрия
➢ 2008, 2013 и 2015 г – Римини, Италия
➢ През 2016 – Валенсия, Испания
➢ През 2021 – Малага, Испания

Учениците прилагат своите знания и умения на
реални работни места чрез традиционното си в

международни инициативи и практики

Инициативата „Мениджър за един
ден“ се провежда ежегодно в над
100 държави по целия свят.

В нея се включват както висши
държавни управници, така и
утвърдени мениджъри от всички
сфери на бизнеса и обществения
живот. Тези лидери дават начало на
професионалната реализация на
хиляди ученици по целия свят.

Изяви в различни в национални и международни
конкурси, състезания и олимпиади по професионална

подготовка


Click to View FlipBook Version