The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TUGASAN 2 PROJEK DIGITAL KUMPULAN 3 PPRBMM 1-2 BMMB 1084 ASAS TATABAHASA BAHASA MELAYU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by klabibah_, 2021-11-14 17:17:29

SISTEM EJAAN RUMI 1972 DAN KEGRAMATISAN BAHASA (TUGASAN 2 PROJEK DIGITAL)

TUGASAN 2 PROJEK DIGITAL KUMPULAN 3 PPRBMM 1-2 BMMB 1084 ASAS TATABAHASA BAHASA MELAYU

SISTEM EJAAN RUMI 1972 DAN
KEGRAMATISAN AYAT

ASAS TATABAHASA
BAHASA MELAYU

DISEDIAKAN OLEH KUMPULAN 3 PPRBMM 1-2

NAMA AHLI KUMPULAN:

1. SYAMIL BIN WAHAP
2. NUR'AISYAH SYAFIQAH

BINTI BIDAREE
3. KHAIRUNNISA'

LABIBAH BINTI
JAMALUDIN

Huruf dalam Bahasa Melayu

Apakah yang Huruf konsonan pula
dimaksudkan dengan
huruf vokal ? merupakan huruf selain huruf

Huruf vokal ada enam iaitu a, e vokal.
pepet, e taling, i, o dan u.
Terdapat juga huruf konsonen
gabungan seperti gh, kh, ng, ny,
sy.

Pola Keselarasan Huruf Vokal

Terdapat 10 pola yang Pola Contoh
tidak berubah
1. a - a gatal
2. e (p) - a lekat
3. e (t) - a petah
4. e (t) - e (t) leher
5. e (t) - o selekoh
6. i - a kilang
7. o - a kotak
8. o - e (t) boleh
9. o - o kelompok
10. u - a pusat

Tahukah anda ?

Terdapat lapan pola keselarasan huruf vokal
yang berubah

Pola Contoh Pola Contoh

1. a - e (t) balek 1. a - i balik
2. a - o basoh 2. a - u basuh
3. e (p) - e (t) lebeh 3. e (p) - i lebih
4. e (p) - o tempoh 4. e (p) - u tempuh
5. i - e (t) siseh 5. i - i sisih
6. i - o telor 6. i - u telur
7. u - e (t) puteh 7. u - i putih
8. u - o tundok 8. u - u tunduk

KEKECUALIAN SISTEM KESELARASAN HURUF VOKALA. Kata Pinjaman Daripada Bahasa Indonesia

POLA CONTOH

a - e (t) alih bukan aleh

a-o

lapor bukan lapur


u- e(t)


tulen bukan tulin

B. Kata Pinjaman Daripada CONTOH
Bahasa Inggeris 1.Pamer bukan pamir
2.Simen bukan simin
POLA 3.Konduktor bukan kondukter
1. a-e(t) 4.Hipokrit bukan hipokret
2. i-e(t) 5.Kontraktor bukan kontraktur
3.u- o
4.0- i
5.a - o

Ejaan Istilah atau Kata Pinjaman
Daripada Bahasa Inggeris

A. Penyesuaian huruf- huruf konsonan
tertentu

Huruf bahasa Inggeris Bahasa Melayu
C- S = cent sen
CC- KS = access akses
ph - f = graph graf

Pengguguran satu daripada gabungan huruf Konsonan
yang sama

Huruf bahasa Inggeris Huruf bahasa Melayu

ff - f electric elektrik
ll - l grill gril
ss - s professional profesional

PENGEKALAN GUGUS KONSONAN DALAM BAHASA
INGGERIS DENGAN BEBERAPA PENYESUAIAN

BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

block blok
clinic klinik
academic akademik
tissue tisu
bottle botol
plastic plastik

HURUF 'G' YANG DIUCAPKAN SEBAGAI 'J' MENURUT SEBUTAN BAHASA INGGERIS ,
DITULIS SEBAGAI G JUGA DAN DISEBUT 'G' DALAM BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

generation generasi
technology teknologi
psychology psikologi
etimology etimologi
morphology morfologi
biology biologi

Kata yang asalnya
berakhir dengan -sion, -
tion, -sional, -tional
menjadi si dan sional

Bahasa Bahasa

Inggeris Melayu

tradition tradisi
conventional konvensional
vocational vokasional
national nasional
graduation graduasi

Pengejaan kata
pinjaman daripada
Bahasa Inggeris yang
telah mantap

Bahasa Bahasa

Inggeris Melayu

class kelas
pencil pensel
bereau biro
coffee kopi
immigration imigrasi
book buku
switch suis

Hai, rakan-rakan!
Hari ini kita
akan belajar
kegramatisan
tatabahasa!

KEGRAMATISAN
TATABAHASA

KESALAHAN Antara sebab berlakunya
EJAAN kesalahan ejaan adalah kerana

wujudnya sikap kurang minat
dalam membaca yang boleh

menyebabkan berlakunya
kesalahan ejaan dalam sesuatu

ayat.

KESELAHAN EJAAN KATA PINJAMAN BAHASA
INGGERIS

SALAH BETUL

Peroses Proses
Nasionalisma Nasionalisme
Progrem Program
Baucer Baucar
Emel E-mel

Contoh Ayat :
Ahmad telah menghatar emel kepada sahabat penanya

yang berada di Johor.emel ( salah)e-mel ( betul)

Ahmad telah menghatar e- mel kepada sahabat penanya
yang berada di Johor.

KESALAHAN EJAAN KATA PINJAMAN BAHASA
ARAB

EJAAN SALAH EJAAN BETUL
1. Kadhi
2. Aidil Adha 1. Kadi Contoh: Aidil adha disambut oleh
3. Bersyukor masyarakat beragama Islam. ( Salah)
4. Sunnah 2. BAeidrsilyaud
khuar Aidiladha disambut oleh masyarakat
5. Redha 3. beragama Islam
( Betul)


4. Sunah

5. Reda

KESALAHAN EJAAN KATA PINJAMAN BAHASA

SALAH INDONESIA Contoh ayat: Abang
BETUL
akan membawa calon
isterinya berjumpa
dengan kedua ibu
bapa pada hari ini.

1. Calun 1. Calon
2. Lakun 2. Lakon
3. Lapuran 3. Laporan
4. Perihatin 4. Prihatin

KESALAHAN EJAAN DENGAN IMBUHAN PINJAMAN

Imbuhan awalan seperti Anti-, Pro-, Pra-, Dwi-, Tata-, dan Eka-,
digabungkan semasa ditulis. Sesetengah perkataan tidak
dijarakkan.

EJAAN SALAH EJAAN BETUL

KESALAHAN EJAAN BERCANTUM DENGAN TIDAK BERCANTUM

EJAAN SALAH EJAAN BETUL

1. Keretapi 1.Kereta api
2. Aturcara 2.Atur cara
3. Walaubagaimanapun 3.Walau bagaimnapun
4. Pasaraya 4.Pasar raya

Ejaan mestilah dicantum dan
tidak dicantum mengikut
kesesuaian tertentu.

KESALAHAN
KATA

Tahukah anda?

Walaupun bahasa Melayu sudah menjadi kegunaan seharian di
Malaysia, namun masih ada penggunanya melakukan
kesalahan dari segi kegramatisan tatabahasa. Antara salah satu
kesalahan kegramatisan tatabahasa tersebut ialah kesalahan
kata.

Aktiviti 1 Mari Menguji Minda

JENIS-JENIS Apakah yang anda dapati daripada
KESALAHAN papan tanda dalam rajah tersebut?

KATA Ya, terdapat beberapa kesalahan kata yang
dapat dikesan melalui papan tanda tersebut.
Apakah kesalahan kata? Kesalahan kata
ialah penggunaan sesuatu istilah atau
tatabahasa yang salah di mana ia tidak
menepati situasi atau kehendak ayat.

Aktiviti 2

Mari kita analisis
gambar di bawah.

Aktiviti: Apakah jenis kesalahan kata yang ditunjuk di atas?
Menganalisis

Kesalahan kata
perintah

ANALISIS AYAT
Dalam ayat tersebut, kesalahan kata yang
dijumpai ialah kata perintah yang diletakkan
sebanyak dua kali iaitu 'tolong jangan'.
Kata perintah cukup untuk diletakkan sekali
sahaja mengikut kesesuaian kehendak ayat.
Melalui contoh tersebut, ayat yang betul ialah:

"Jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pump
angin."

Kesalahan kata
pinjaman

ANALISIS AYAT
Dalam ayat tersebut juga, kesalahan kata
pinjaman turut dijumpai iaitu 'pump angin'.
Pump merupakan perkataan asal daripada
bahasa Inggeris yang dipinjam ke dalam bahasa
Melayu.
Perkataan yang betul ialah:

"Jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam
angin."

Kesalahan
penggunaan
kata

ANALISIS Melalui papan tanda tersebut, kesalahan
AYAT yang dijumpai ialah 'didakwah'.

Walaupun sebutannya hampir sama, namun perkataan
'didakwa' dan 'didakwah' itu adalah berbeza.
Ini merupakan contoh kesalahan penggunaan kata.
Ayat yang sepatutnya ialah;

"DILARANG MASUK. PENCEROBOH AKAN DIDAKWA."

Kesalahan
D-M
[diterangkan &
menerangkan]

ANALISIS Dalam hukum D-M, D melambangkan yang
AYAT diterangkan (head) manakala M melambangkan
yang menerangkan (modifier).

Berbeza dengan bahasa Inggeris, kata utama (inti)
mendahului penerang.
Antara contoh kesalahan seperti di atas, 'pisang
goreng'.
Perkataan sebetulnya ialah;

"Pisang Goreng"

Aktiviti 3 Apakah kesalahan kata yang
anda dapati dalam ayat
Aktiviti: Mengesan Kesalahan Kata
melalui perbualan tersebut? Senaraikannya dan
ubahkan kepada perkataan
Hai, saya Nor. Apakah yang betul. Anda tidak perlu
nama awak? menyalin semula perbualan

Hai, Nor. Saya Halim. tersebut.
Awak pergi karnival tak
petang nanti?

Ya, saya pergi karnival
petang sikit nanti.

JAWAPAN Kesalahan kata:

1. Apakah - Siapakah
2. pergi karnival - pergi ke

karnival
3. petang sikit nanti - pada

petang nanti

Kata tanya siapa biasanya INFO
untuk bertanyakan sesuatu TATABAHASA
melibatkan manusia.
Manakala kata tanya apa Kata sendi nama terdiri
biasanya digunakan untuk daripada ke, kepada,
bertanyakan benda tidak
bernyawa, perkara yang pada, dari, daripada, di,
dilakukan atau haiwan. ke, untuk, oleh, dsb.

KESALAHAN AYAT

Tahukah a
nda?

Kesalahan ayat dalam bahasa Melayu berlaku apabila pengguna tidak mematuhi peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan dalam bahasa tersebut.

Kesalahan Ayat Majmuk Gabungan

Ayat majmuk gabungan terbentuk daripada dua atau beberapa
ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung.

Kesalahan dalam ayat majmuk gabungan terjadi apabila ayat-
ayat tunggal yang membentuk ayat majmuk gabungan tidak
digabungkan dengan betul.

Info Bahasa CONTOH
Ayat tunggal : Aminah sedang membaca buku.
Antara contoh kata
hubung ialah dan, sambil, Aminah sedang mendengar lagu.
manakala, lalu, supaya,
Ayat majmuk gabungan : Aminah sedang membaca buku
kerana, agar dan jika. sambil mendengar lagu.

Contoh Kesalahan Ayat Majmuk Gabungan

Salah Betul

1.Saya tidak pasti sama ada 1.Saya tidak pasti sama ada
Ali tinggal di Kuching atau Ali tinggal di Kuching atau
Sibu. di Sibu.

2.Imran akan melancong ke 2.Imran akan melancong ke
Pulau Sapi atau Manukan? Pulau Sapi atau ke Pulau
Manukan?
3.Kasut ini untuk abang
bukan adik. 3.Kasut ini untuk abang
bukan untuk adik
4.Alia sedang menyapu
sampah manakala buku 4.Alia sedang menyapu
sedang dibaca oleh Lia sampah manakala Lia
sedang membaca buku

Kesalahan Ayat MAJMUK Pancangan

Apa itu ayat majmuk pancangan? 1.Kesalahan dalam ayat majmuk pancangan juga berlaku
apabila unsur penerang dalam ayat tersebut salah
Ayat majmuk pancangan merupakan strukturnya.
ayat yang berasal daripada dua ayat
Contoh : Bangunan itu yang tinggi Menara Berkembar
tunggal yang salah satunya Petronas.
dipancangkan pada ayat yang satu Ayat yang betul ialah : Bangunan yang tinggi itu Menara
Berkembar Petronas.
lagi.

2.Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan juga
terjadi apabila tiada kata hubung pancangan yang
Contoh : Baju Fathia berwarna biru. menghubungkan klausa bawahan dengan klausa utama.
-Baju itu berwarna biru.
-Baju itu baju Fathia.

Kosa Kata Contoh : Semua orang tahu dia pelajar terbaik di sekolah
Menara bermaksud bangunan ini.
atau bahagian bangunan yang Ayat yang betul : Semua orang tahu bahawa dia pelajar
tinggi untuk sesuatu kegunaan terbaik di sekolah ini.
tertentu.

KESALAHAN Ayat Tergantung

Membaca

Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Dalam susunan
ayat biasa, subjek diletakkan di hadapan manakala predikat
diletakkan di belakang. Contohnya : Amri (subjek) menyusun
kerusi di dalam kelas (predikat). Contoh lain pula ialah Fina
(subjek) menyiram pokok bunga (predikat). Dalam susunan ayat
songsang pula , subjek diletakkan di belakang manakala predikat
diletakkan di depan. Misalnya, siapakah (predikat) lelaki itu?
(subjek). Contoh lain pula ialah itulah (predikat) ibu saya (subjek)

Namun begitu, apakah yang Ayat tergantung ialah bentuk ujaran yang tidak
dimaksudkan dengan ayat mempunyai subjek atau predikat. Ayat

tergantung? tergantung terjadi apabila ujaran itu bermula
dengan kata sendi, kata hubung, kata kerja dan
kerana penggunaan kata yang salah dan lain-

lain.

Salah Betul

1.Pinggan itu telah cuci. 1.Pinggan itu telah saya cuci.
2.Mereka yang merompak. 2.Mereka yang merompak rumah itu.
3.Dia tidak tahu mengapa dia gagal 3. Dia tidak tahu sebab dia gagal
ujian tersebut. ujian tersebut.
4.Jika dibiarkan akan tular di media 4.Jika dibiarkan, perkara itu akan
sosial. tular di media sosial.
5.Semua diarahkan untuk pergi ke 5.Semua pelajar diarahkan untuk
tapak perhimpunan. pergi ke tapak perhimpunan.

Kosa Kata
Tular dalam petikan di
atas bermaksud sesuatu
yang boleh merebak.

SUMBER RUJUKAN

https://headtopics.com/images/2018/11/21/fmtoday/4-kesalahan-papan-tanda-yang-
rosakkan-bahasa-1065129186925236224.webp
https://terperi.files.wordpress.com/2015/04/oim-6.jpg
https://scontent.fkul5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.18169-
9/10649552_606403766136760_6032042155367333903_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-
5&_nc_sid=973b4a&_nc_ohc=NkBYgG4HpXAAX_3Mn6O&_nc_ht=scontent.fkul5-
1.fna&oh=4f74f995f13c7e37f589d28125e5a1c0&oe=61B520D8
https://zdocs.tips/doc/penulisan-ilmiah-2g1xo58d791y
https://web.facebook.com/pg/samong0712/posts/?ref=page_internal
https://dokumen.tips/documents/sistem-ejaan-rumi.html
http://faridahdoya.blogspot.com/p/kesalahan-kata.html
https://www.youtube.com/watch?v=f91CkBMBCg0
https://www.scribd.com/doc/88966054/Kesalahan-Dari-Segi-Struktur-Ayat


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM INKLUSIF 2021
Next Book
Tema 4 Subtema Sistem Pernapasan Hewan