The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Blue Free eBook Promotion Instagram Post (4)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Orathai Jantika, 2022-05-27 02:27:51

Blue Free eBook Promotion Instagram Post (4)

Blue Free eBook Promotion Instagram Post (4)

จุลสารการแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กฎกระทรวงและระเบียบ)องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวแผ่นพับประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ที่บรรจุใหม่ และที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม หรือ ผู้บริหาร ท้อง
ถิ่นรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น หลายท่านอาจเคยสงสัยว่าตนเองนั้นแต่งกาย เครื่องแบบ
ข้าราชการได้ถูกต้องหรือไม่นั้น เวลาที่เห็นข้าราชการฯ คนอื่นสวมใส่เครื่องแบบมาปฏิบัติ
ราชการ และในงานพิธีการมีการแต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุด หรือบางงานวิธีทำไมถึงแต่ง
เสื้อสีขาวกางเกงกระโปรงดำ ทำไมไม่ใส่สีขาวล้วน เพราะอะไร เดี๋ยวเราจะมีความรู้เรื่องนี้มา
แลกเปลี่ยนกันให้เข้าใจเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะคะ ว่าเครื่องแบบข้าราชการท้องถิ่น
แต่ละชุดเค้ามีชื่อเรียกที่เป็นทางการว่าอย่างไร และการประดับอินทรธนู การติดแพรแถบ
การติดสังกัด และป้ายชื่อตนประดับอย่างไรจึงเรียกว่าถูกต้อง ลองมาศึกษาเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราช
บัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ได้ระบุไว้กันค่ะ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) มี 2 ประเภท
1. แบบแบบสีกากีคอพับ (แขนยาว / แขนสั้น)
2. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการ (ชุดขาวข้าราชการ)
2. เครื่องแบบพิธีการมี 5ประเภท
2.1 เครื่องแบบปกติขาว
2.2 เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
2.3 เครื่องแบบครึ่งยศ
2.4 เครื่องแบบเต็มยศ
2.5 เครื่องแบบสโมสร
ในที่นี้พูดถึงเฉพาะเครื่องแบบที่พบเห็นกันบ่อยๆ มีดังนี้

เครื่องแบบปกติขาว (กางเกงขาว + เสื้อขาว) ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย

ชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้าน
หน้าทั้งสองข้างติดเครื่องหมายแสดงประเภทที่อกเสื้อด้านขวา ให้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์
ขนาดใหญ่ 5ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชฯ
ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย

หญิง ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือมี
ตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างติด
เครื่องหมายแสดงประเภทที่อกเสื้อด้านขวา ที่แนวสาบอกมีกระดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.5 เซนติเมตร 3 ดุมสำหรับแบบเสื้อคอแหลม และดุม 5 ดุม
สำหรับแบบเสื้อคอป้านมีกระเป่าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบ
กระเป๋าและให้ใช้เสื้ อคอพับแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่ อนกะลาสีผู้ได้รับพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชฯที่อกเสื้อด้านซ้าย

ตัวอย่างเครื่องแบบกากีคอพับ
(แขนยาว/แขนสั้น)ตัวอย่างเครื่องแบบกากีคอแบะ

ตัวอย่างเครื่องแบบปกติขาวเครื่องแบบเครื่องยศ หรือปกติขาวครึ่งยศ (กางเกงดำ + เสื้อขาว) +เครื่องราชฯ
ลักษณะ และส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรง ให้ใช้
ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดำประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตัวอย่างเครื่องแบบครึ่งยศปกติจะขาวเต็มยศ (กางเกงดำ + เสื้อขาว) เครื่องราชฯ สายสะพาย (ถ้ามี)นิยม
แต่งในวันที่ 5 วันวามหาราช ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สวม
สายสะพาย

ตัวอย่างเครื่องแบบเต็มยศ

การประดับเครื่องหมายข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากภาพตามโมเดลข้างบนนี้ เป็นภาพรวมการแต่งกายข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือการประดับเครื่องหมายข้าราชการ สำหรับข้าราชการใหม่ทุกท่านอาจจะได้มองเห็นการ
แต่งกายที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2509 ซึ่งโมเดลเป็นตัวอย่างเครื่องแบบข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งในแต่ละกระทรวงจะมีวามแตกต่างกันในส่วนของเครื่องหมายแสดง
สังกัดนั่นเองสามารถอธิบายตามโมเดลได้ดังนี้

เสื้อ (ชาย-หญิง)
เสื้อสีกากีคอพับแขนยาวมีกระเป๋าหน้าอกข้างละ1 กระเป๋ามีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่ง
ใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดกระดุมตามแนวอกเสื้อ 6 เม็ด
(รวมกระดุมคอเม็ดบนสุด) ไม่มีจีบด้านหลัง

กางเกง และกระโปรง
กางเกงสีกากี ขายาวขาตรง ไม่มีลวดลาย ไม่พับปลายขา กระเป๋าข้างตรง

มีซิปด้านหน้าหรือด้านข้าง มีจีบหน้าหรือไม่มีก็ได้
กระโปรงสีกากี ยาวปิดเข่าปลายบานเล็กน้อยห้ามปลายบานเป็นสุ่ม หรือ

ตัดปลายยาวครึ่งน่องมีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ หรือไม่มีก็ได้แต่ห้ามจีบ
รอบ

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดสีกากีเป็นการแต่งกายของข้าราชการตามระเบียบ
สำนักนายก รัฐมนตรีเป็นระเบียบคนละฉบับ ชุดปกติขาวไม่ใช่ข้าราชการก็แต่งได้

ป้ายชื่อ

ป้ายชื่อพื้นที่ดำ แสดงชื่อตัวเอง ไม่มีคำนำหน้า ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่ง ไม่มี
สัญลักษณ์และขอบขาว ติดที่หน้าอกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวาประมาณ 0.5 เซนติเมตร

เข็มขัด ทำด้วยโลหะสีทอง เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว
5 เซนติเมตร มีครุฑอยู่ตรงกลางหัวเข็มขัด ขณะคาดเข็มขัดห้ามคาดเข็มขัดปล่อยชายยาว
ปลายเข็มขัดควรโผล่เฉพาะที่หุ้มด้วยโลหะเท่านั้น หรือไม่ก็สอดซ่อนปลายไว้

เครื่องหมายแสดงสังกัด จะมีความแตกต่างกันในแต่ละกระทรวงในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย จะมีลักษณะทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์ (ห้ามเคลือบ
พลาสติก) ติดบริเวณคอเสื้อทั้งสองข้างหันเข้าหากันติดกลางปกเสื้อ

รองเท้า
ชาย : เป็นรองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อ ทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ หรือสีน้ำตาล ไม่มี
ลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
หญิง : เป็นรองเท้าหุ้มส้นปิดปลายเท้า หรือรัดส้นปิดปลายเท้า ทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียม
หนังสีดำ หรือสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ

ความรู้เกี่ยวกับแพรเเถบเหรียญที่ละลึก (แพรแถบสี)
แพรแถบ

หลายคนคงเคยสงสัยเวลาที่เห็นเครื่องแบบราชการพลเรือน หรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นบริเวณอกด้านซ้ายจะมีแถบสีลักษณะต่างกันออกไป แถบสีนั้นเรียกว่า “แพรแถบย่อ”
ซึ่งจะกี่ชั้น ชั้นละกี่เหรียญก็ตามแต่ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีชั้นละ 3 เหรียญ แพรแถบทำด้วยผ้าแพร
แถบ ไม่มีพลาสติกหุ้มติดที่หน้าอกเหนือกระเป๋าด้านซ้ายประมาณ 0.5 เซนติเมตร ในตอนต้นนี้
จะกล่าวถึงแพนแถบย่อเหรียญที่ระลึกก่อนเพราะถือเป็นแพรแถบขั้นต้นที่สามารถปรับระดับได้
เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสต่างๆ จะใช้ประดับชุดปกติขาวในงานพิธีการหรือชุดปฏิบัติงาน
(ชุดกากี)

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ระดับชี 1
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี) 2 แถบเล็ก อย่างบาง แถบบนขมวด
ระดับชี 2
เครื่องแบบปฏิบัติการ (ชุดกากี) 1 แถบเล็ก แถบบนขมวด

ระดับ 3 - 4
เครื่องแบบปฏบิติราชการ (ชุดกากี) 2 แถบเล็ก แถบบนขมวด

ระดับ 5 - 6
เครื่องแบบปฏบิติราชการ (ชุดกากี) 3 แถบเล็ก แถบบนขมวด

ระดับ 7 - 8
เครื่องแบบปฏบิติราชการ (ชุดกากี) 1 แถบใหญ่ แถบบนขมวด

ระดับ 9 ขึ้นไป
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี) 1 แถบใหญ่ แถบบนขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ของลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำผู้ที่มีอัตราค่าจ้างเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการ ระดับ 1
เครื่องแบบปฏิบัติการ (ชุดกากี) 2 แถบเล็กอย่างบาง กว้าง 5 มิลลิเมตร แถบบนขมวด
กลมไม่ตวัดปลาย

ลูกจ้างประจำที่มีอัตราค่าจ้างเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการระดับ 2
เครื่องแบบปฏิบัติการราชการ (ชุดกากี) 1 แถบ กว้าง 1 เซนติเมตรอย่างอ่อน แถบบนขมวด
ไม่ตวัดปลาย

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ของลูกจ้างประจำ ระดับซี 3-4
เครื่องแบบปฏิบัติการ (ชุดกากี) 2แถบเล็กอย่างอ่อน แถบบนขมวดกลมไม่ตวัดปลาย

อินทรธนูเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ของลูกจ้างประจำ ระดับซี 5-6
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี) 3แถบเล็กอย่างอ่อน แถบบนขมวดกลมไม่ตวัดปลาย

อินทรธนูของเครื่องแบบพิธีการ (ชุดปกติขาว)
เครื่องแบบพิธีการของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอินทรธนูแข็งกว้าง
4 เซนติเมตร ตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่
ไปคอด้านคอปลายมนติดกระดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนดเล็ก อินทรธนูมีลายดังนี้

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งระดับ 1
- มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบพื้นสำดำล้วนไม่มีช่อชัยพฤกษ์

พนักงานองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งระดับ 2
- มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 1
ดอกไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งระดับ 3 และระดับ 4
- มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 2
ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนูไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งระดับ 5 และระดับ 6
- มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก
เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนูไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งระดับ 7 และระดับ 8
- มีแถบสีทองกว้าง 5 เซนติเมตรเป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอด
ส่วนกลางของอินทรธนู

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
- มีลักษณะเหมือนช่อชัยพฤกษ์ ระดับ 7-8 แต่เพิ่มเส้นฐานขึ้นมา 1 เส้น

อินทรธนูสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นสำหรับการแต่งกายของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะมีลักษณะ
การแต่งกายเหมือนกับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพียงแต่จะแตกต่างกันที่อินทรธนู
สำหรับเครื่องแบบผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นเท่านั้น ตามโมเดลต่อไปนี้ผู้บริหารท้องถิ่น
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)

ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)
- รองนายก
- เลขานุการนายก
- ที่ปรึกษานายก

สมาชิกสภาท้องถิ่น
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)
- เทศบาล
- อบต.
- เมืองพัทยา

ผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) เครื่องแบบพิธีการ (ปกติขาว)

- เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา
- ผู้ช่วยเลานุการประธานสภาเมืองพัทยา

เครื่องหมายแสดงประเภทสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
(สำหรับติดชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล

เครื่องหมายแสดงประเภทสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
(สำหรับติดชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล

คำถามที่พบบ่อยๆ : เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ
======================================================1. วันรายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติราชการ (บรรจุครั้งแรก) ต้องใส่ชุดราชการหรือไม่ ?
ตอบ : ต้องใส่ชุดกากีแขนยาว คอพับ
2. ชุดข้าราชการ (สีกากี) สามารถใส่ในโอกาสใดได้บ้าง
ตอบ : ตามประเพณีนิยมจะขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ว่ามีการส่งเสริมให้แต่งเครื่องแบบ ราชการ
หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ในเทศบาล / อบต. จะนิยมใส่กันทุกวันจันทร์ หรือตามแต่โอกาส อื่นๆ
เช่น ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
3. ชุดข้าราชการ (สีกากี) แขนสั้นและแขนยาว มีความนิยมใส่เช่นไร
ตอบ : ในปกติแล้ว ชุดข้าราชการ (สีกากี) แขนสั้น จะใส่ปฏิบัติราชการตามปกติ ทั่วไป ส่วนชุด
ข้าราชการ (สีกากี) แขนยาวนั้น จะใช้ในโอกาสที่ต้องการความสุภาพเรียบร้อยที่มาก ขึ้น เช่น
วันรายงานตัว วันประชุมสภา วันรายงานตัว (โอน) ย้าย วันสอบเลื่อนระดับ
4. ในการถ่ายรูปชุดปกติขาวนั้น ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุครั้งแรก สามารถติดแถบ
แพรแถบสีได้หรือไม่?
ตอบ : สามารถติดได้ เพราะแพรแถบสีนั้น คือ แพรแถบเหรียญที่ระลึก ซึ่งเป็น เหรียญที่ออก
มา เนื่องในพระราชพิธีสำคัญๆต่างๆของประเทศไทยเพื่อเป็น ที่ระลึก ซึ่งทุกๆคน สามารถ
ประดับได้ โดยคนผู้นั้นจะต้องเกิดทันในปีที่มีการจัดพระราชพิธีนั้นๆ
5. แพรแถบสี ทำไมบางคนมี 3 ชั้น และบางคนมี 2 ชั้น
ตอบ : กระประดั บนั้น จะแตกต่างกันตามปี พ.ศ. ที่เกิด แต่ถ้าหากจะประดับ เหรียญที่ระลึกที่
ออกมาก่อนปีที่เกิดก็ไม่เป็นไร ถึงแม้จะผิดหลักแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยปกติแล้วจะ โดนมอง
ข้าม ไปไม่มีความผิด อะไร เนื่องจากตามร้านมักจะทำแพรแถบที่เป็นแบบสำเร็จรูปมาซึ่ง จะ
ไม่มีทำไว้คนที่ เกิดในช่วงปีหลังๆ เพราะว่าทำออกมาแล้วสีไม่สวยคนไม่นิยมติดกัน


Click to View FlipBook Version