The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Teeranuch Clay na rung si, 2020-11-30 15:30:14

รายงานประชุมโรงเรียนคุณภาพ สพฐ

โรงเรียนคุณภาพ

นางสาวธรี ะนชุ คลา้ ย ณ รงั ษี

ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะชานาญการ
หวั หนา้ ฝ่ายบรหิ ารงานวชิ าการ

โรงเรียนบ้านทงุ่ กลม

สานกงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ ารบนั ทึกขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ี เขต 3
ท…่ี …………………วนั ท่ี 29 เดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2563
เรือ่ ง รายงานการรับฟงั การประชมุ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

“เรอ่ื งการบรหิ ารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

เรยี น ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นท่งุ กลม

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษี ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกลม ได้รับฟังการ
ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ร ะ บ บ ท า ง ไ ก ล ( Video Conference ) เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ร ง เ รี ย น คุ ณ ภ า พ
วนั ท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ทผี่ า่ นมา

ในการน้ขี ้าพเจา้ จงึ ขอรายงานสาระสาคัญจากการรบั ฟงั และศึกษาเอกสารประกอบ ดังตอ่ ไปน้ี

ประธานการประชุม ดร.อมั พร พนิ ะสา ตาแหนง่ เลขาธกิ าร กพฐ. ไดก้ ล่าวไวด้ งั น้ี
วตั ถุประสงค์

 แจง้ ให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทวั่ ประเทศ
รวมไปถึงเจา้ หน้าทบี่ คุ ลากรในสานกั งานเขตพนื้ ท่เี ขตพื้นที่ ได้รับทราบเพือ่ นาไปขยายผลต่อในระดับสถานศึกษา
คือ เรอ่ื งการดาเนินการบรหิ ารจดั การโรงเรยี นให้เกิดโรงเรียนคณุ ภาพในเขตพนื้ ที่การศกึ ษาทว่ั ประเทศ

ทำอย่ำงไร ให้  ** นักเรียนมคี ุณภำพ = โรงเรียนตอ้ งมีคณุ ภำพ**
 เป้าหมายให้ในแตล่ ะเขตพนื้ ท่ีการศึกษาจะตอ้ งมโี รงเรยี นคุณภาพกระจายอยคู่ รอบคลุมพนื้ ที่
ให้ไดม้ ากท่ีสดุ และมีขนาดเพียงพอเพ่ือรองรบั นักเรียน โดยคานวณจากจานวนประชากรจากพ้นื ที่นั้น ๆ โดย
นักเรยี นไมต่ ้องจ่ายคา่ อื่น ๆ เพม่ิ และนักเรียนไดเ้ รยี นในแหลง่ เรยี นร้ทู มี่ ีคณุ ภาพเพิ่มข้นึ
 ทาโรงเรียนคณุ ภาพใหม้ ที ั่วทุกภมู ภิ าค
 ทาโรงเรียนขนาดเลก็ ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

**สาเหตุทโ่ี รงเรยี นไมม่ ีคุณภาพหรือเด็กไม่มีคุณภาพ** ซ่งึ เป็นสงิ่ ท่ีมีมานานแลว้ คือ
-มคี รูไม่ครบชน้ั
-มคี รไู ม่ครบวชิ า
-มีโรงเรียนขนาดเลก็ อยเู่ ปน็ จานวนมาก
-มีห้องปฏบิ ัตกิ าร แหลง่ เรยี นรทู้ ่ีไมม่ ีประสิทธภิ าพและไมเ่ พียงพอ
และวิเคราะห์นโยบายเก่าทดี่ าเนินอยู่ คอื โรงเรยี นดีประจาตาบล ยงั ไม่ใชแ่ นวทางท่ี

ถกู ต้องในการนาโรงเรยี นส่คู ุณภาพ

**ข้อจากดั และอปุ สรรค**
-งบประมาณทีจ่ ากัด ทาให้ไม่สามารถพฒั นาโรงเรียนคุณภาพพร้อมๆ กันได้
-ไม่สามารถเพ่มิ จานวนครเู พราะ สพฐ.ปัจจุบนั มีอตั รากาลังครเู กินเกณฑ์
-ไม่สามารถเกลย่ี ครใู นโรงเรียนท่ีมอี ัตรากาลงั เกนิ เกณฑ์ไปใหโ้ รงเรียนท่ีมอี ตั ราครไู ม่

ครบได้ เพราะครไู มส่ มัครใจไป
- เกณฑ์การกาหนดอัตรากาลงั ท่ีกาหนดอัตรากาลงั ครูตามจานวนนกั เรยี น ทาให้บ้าง

โรงเรียนมีครไู ม่ครบชัน้ ไม่ครบตามวิชา ในโรงเรียนท่มี นี ักเรยี นนอ้ ย

**ปัญหาในปัจจุบนั **
1. โรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีการแข่งขนั สงู มีคุณภาพ จะมนี ักเรยี นมากขึน้ แตบ่ ริเวณโรงเรยี น
อาคารเรียนไม่เพียงพอ
2. โรงเรยี นขนาดเล็กก็จะเพิ่มมากขึ้น เพราะผปู้ กครองมคี วามตอ้ งการสง่ นักเรยี นไปเรียน
โรงเรยี นตามข้อ 1 มากข้ึน
3. นกั เรยี นในสังกัด สพฐ. ลดลง เรือ่ ย ๆ ในแต่ละปี เพราะมีหน่วยงานอน่ื ๆ และ
ภาคเอกชนจดั การศึกษา เปิดโรงเรยี นเพม่ิ มากขน้ึ ผปู้ กครองมตี ัวเลือกมากขึ้น และหาโรงเรียนทีม่ คี ณุ ภาพใน
หารสง่ นักเรียนไปเรียน

แนวทางการยกระดับคณุ ภาพการศึกษาประจาจังหวัด
1. พัฒนาโรงเรยี นคณุ ภาพระดบั ชุมชน เพอื่ รองรบั นกั เรียนระดบั อนบุ าลและประถมศึกษา
2. พฒั นาโรงเรียนท่อี ย่บู นเขา ดอย หรือเกาะ Stand alone ดารงอยู่ไดอ้ ยา่ งมคี ุณภาพ ทั้ง
ระดบั ประถมศึกษาและมธั ยมศกึ ษา
3. พัฒนาโรงเรยี นขยายโอกาสและมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมดสี ม่ี ุมเมือง คือโรงเรียน
ระดบั มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ที่มศี ักยภาพทั้งในระดบั ตาบล ระดับอาเภอ และระดบั
จงั หวดั มคี วามพร้อมเป็นท่ยี อมรบั ของผูป้ กครอง ชมุ ชน มีการบรหิ ารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม วัสดุ อปุ กรณ์ และเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้า กระจาย
ความเสมอภาค ความเทา่ เทียม ลดอตั ราการแข่งขันสูง เป็นทางเลอื กใหช้ ุมชนและ
ผปู้ กครอง

เป้าหมายการดาเนนิ การ
1. เขตพืน้ ที่การศึกษา พจิ ารณา คดั เลือกวา่ ในเขตพ้นื ท่ีควรมีโรงเรยี นคุณภาพอยู่กโ่ี รงเรยี น
และแตล่ ะแหง่ ครอบคลมุ กตี่ าบล ก่หี มบู่ า้ น กชี่ ุมชน และจัดทาแผน
2. เขตพื้นที่การศึกษาเสนอแผน ให้คณะกรรมการอนุพัฒนาการศกึ ษาจังหวดั
3. นาแผนให้ กศจ.กรรมการกล่ันกรองระดับ 10 จากกระทรวงศกึ ษาธกิ าร 1 ทา่ น พจิ ารณา
เหน็ ชอบ
4. กศจ.+กรรมการกลัน่ กรองระดบั 10 จากกระทรวงศึกษาธิการ 1 ทา่ น ส่งเรอ่ื งให้ สพฐ.
5. สพฐ.รวมแผนงานของทั้งประเทศ เสนอเข้า ครม.เหน็ ชอบ แลว้ จงึ จะขบั เคล่ือนนโยบายน้ี
ไดท้ ง้ั ระบบ

สรุปประเด็นสาคัญ จากเอกสาร ร่าง-โรงเรยี นคณุ ภาพชุมชน สพฐ.

แนวการบรหิ ารจัดการระดบั โรงเรยี น กรณที ไ่ี ด้ถูกเลอื กเปน็ โรงเรยี นคุณภาพ
1) จัดทาข้อมลู พืน้ ฐานนกั เรยี นโรงเรียนเครือข่ายทมี่ าเรยี นรวม ประกอบด้วย
1.1) ชื่อ – สกุล นกั เรยี น จาแนกเป็นรายชน้ั โดยมเี ลขประจาตวั 13 หลกั และ

เอกสารอนื่ ท่แี สดงตวั ตนของนักเรยี น โดยผูบ้ ริหารโรงเรียนคณุ ภาพ เปน็ ผรู้ บั รอง
1.2) โรงเรียนคณุ ภาพ ต้องนาพืน้ ทเี่ ขตบริการของโรงเรียนเครอื ข่ายมารวมเป็นพ้นื ที่

บรกิ าร
1.3) ระยะทางและสภาพการคมนาคมจากโรงเรียนเครือขา่ ยไปโรงเรยี นคุณภาพ
1.4) วิธกี ารเดนิ ทางของนักเรียนเปน็ รายบุคคล
1.5) รายช่ือประชากรวัยเรยี นที่จะเขา้ เรยี นในเขตพ้นื ท่บี ริการของโรงเรยี นคุณภาพ

และโรงเรยี นเครือข่ายที่มาเรียนรวมในแตล่ ะปีการศึกษา
2) สนับสนุน งบประมาณ คา่ พาหนะ นักเรยี นสาหรับการบริหารจดั การโรงเรียนคณุ ภาพดังนี้
2.1) นกั เรยี นของโรงเรียนเครือข่ายท่ีมาเรยี นท่โี รงเรียนคุณภาพ
2.2) นกั เรยี นทีเ่ ข้าใหม่ในปกี ารศึกษาต่อไปที่มีอายุเข้าเกณฑร์ ะดบั ปฐมวยั และ

เข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบงั คับ และมีชอ่ื อยใู่ นทะเบียนบา้ นในเขตบรกิ ารของโรงเรยี นเครือข่ายให้ไดร้ บั ค่า
พาหนะจนจบการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรยี นคุณภาพ

3) รายงานผลการขอและการใชง้ บประมาณคา่ พาหนะนักเรยี นและคา่ บริการจดั การรถยนต์
รบั – ส่ง นักเรียนใหส้ านักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาทราบ

แนวทางการดาเนนิ การกอ่ นประกาศเลิกโรงเรียนเครือขา่ ย (โรงเรียนมารวม) ระดบั โรงเรยี น
1) ผูอ้ านวยการโรงเรยี น
1.1) กรณีท่ี 1 โรงเรียนเครือข่าย ไมม่ ีผู้อานวยการโรงเรยี นและครู ใหส้ านกั งาน

เขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาแต่งต้ังให้ผูอ้ านวยการโรงเรียนคุณภาพ ไปรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรยี น
เครอื ข่ายอีกตาแหน่งหนงึ่ กรณีที่ ๒ ให้โรงเรยี นเครอื ข่าย มีผูอ้ านวยการโรงเรียน / รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ใหผ้ อู้ านวยการโรงเรียนทั้งโรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรยี นเครือข่าย บริหารร่วมกัน
โดยกาหนดบทบาทหนา้ ท่แี ละความรับผดิ ชอบตามคววมสามารถ หรอื ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี การแบ่ง
ความรบั ผิดชอบต้องเกิดจากข้อตกลงร่วมกนั จนกว่าจะมกี ารเปลี่ยนแปลง

1.2) ผอู้ านวยการโรงเรยี นคุณภาพ และผอู้ านวยการโรงเรียนเครือข่าย ดาเนินการ
จดั การศึกษาโดยรว่ มกนั กาหนดบทบาทหนา้ ทแี่ ละความรับผิดชอบสาหรับครผู สู้ อนและบคุ ลากรสนบั สนนุ
การสอนทง้ั ในโรงเรยี นคุณภาพ และโรงเรยี นเครือขา่ ย ในการจดั การเรยี นการสอนและภาระงานอ่นื ๆทง้ั นี้ นบั
จนถึงประกาศเลิกสถานศึกษาตาม ข้อ 2

2) ครูผ้สู อน
2.1) ครูผ้สู อนโรงเรยี นเครือข่าย ท่ปี ระสงค์จะขอย้ายไปยังโรงเรียนอนื่ ทีม่ ีครตู า่ กว่า

เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ได้รบั การพจิ ารณาย้ายได้ทนั ที เพ่ือประโยชน์ของทางราชการดว้ ยวิธกี ารยา้ ยหรอื
การตัดโอนตาแหน่ง

2.2) ครผู ู้สอนโรงเรยี นเครือข่าย มีสิทธิขอย้ายไปโรงเรยี นอื่นที่เกินเกณฑ์ไดใ้ นกรณีที่
เป็นสาขาท่ขี าดแคลนตามมาตรฐานวชิ าเอก และหากประสงค์ขอย้ายใหไ้ ด้รับการพจิ ารณาเป็นกรณีพเิ ศษ
เพอื่ ประโยชนข์ องทางราชการ

2.2) ในระยะแรก ครผู ้สู อนในโรงเรยี นเครือข่าย อาจไปชว่ ยราชการในโรงเรยี นหลัก
ก่อนโดยการอนมุ ตั ิของ กศจ. จนกว่าจะมีการเปล่ยี นแปลง

3) บคุ ลากรสนบั สนนุ การสอน
ใหบ้ ุคลากรสนับสนนุ การสอน เช่น ลกู จ้าง พนักงานราชการ พนักงานธรุ การ

ครูอตั ราจ้างหรือพนักงานบริการอืน่ ๆ จากโรงเรียนเครือขา่ ยมาปฏบิ ัติหน้าที่ ท่ีโรงเรียนคุณภาพ จนกวา่ จะมี
การเปลีย่ นแปลง

การบรหิ ารงานโรงเรยี นคุณภาพ ดา้ นงานวิชาการ ท่มี กี ารรวมกันของโรงเรยี นเครอื ขา่ ยรว่ ม ดังนี้
1. งานพัฒนาหลกั สตู ร
2. งานพฒั นากระบวนการเรยี นรู้
3. งานวัดและประเมินผล
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. การมอบหมายภาระงาน
6. งานธรุ การประจาช้ันเรยี น
7. งานนเิ ทศภายในโรงเรียน
8. งานวจิ ยั
9. งานแก้ปัญหาการเรยี นรู้
10. งานส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยที างการศึกษา
11. งานห้องสมดุ / แหลง่ เรยี นรู้
12. การเผยแพร่ / ประชาสมั พันธ์เผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธ์ผลการดาเนนิ งานโรงเรียนคุณภาพ

ตลอดจนเปดิ ร้ัวโรงเรยี นคุณภาพดาเนนิ การจดั Open House (เปิดบ้านเย่ียมชม) เพื่อเป็นตน้ แบบให้กับ
โรงเรียนในสงั กดั และหน่วยงานอ่ืนท่สี นใจเพ่อื สร้างความเข้าใจและประชาสมั พนั ธผ์ ลการดาเนินงานอยา่ ง
ภาคภูมิใจ

การติดตาม ประเมินผล
1. แต่งตั้งกรรมการ ตรวจ ติดตามและประเมนิ ผล
2. ตน้ สงั กัดระดบั เขตพื้นท่ี และสพฐ. ลงพ้นื ทตี่ รวจ ตดิ ตามและประเมินผล เชงิ ประจักษ์

ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั และนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน คอื
ศกึ ษาแนวทางการดาเนินงานนโยบายโรงเรียนคณุ ภาพชมุ ชน ระดบั อนุบาล-ประถมศกึ ษา

หากตน้ สงั กดั มีคาส่งั ใหป้ ฏิบัติจริง จะสามารถนามาปฏบิ ตั ิได้ด้วยความเข้าใจ

เอกสารท่ีได้รับจากการไปราชการ/การอบรมสัมมนา/การศกึ ษาดูงาน มีดังต่อไปน้ี
1. คลิปวดี ีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=x041pxlfzVc&ab_channel=OBECChannel
2. เอกสารประกอบ รา่ งโรงเรียนคณุ ภาพชมุ ชน สพฐ.

จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงช่ือ)
( นางสาวธรี ะนชุ คล้าย ณ รงั ษี )
ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะชานาญการ

ทราบ
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรยี น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

(ลงช่อื )
( นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์)
ผ้อู านวยการโรงเรียนบา้ นทุ่งกลม

เอกสารประกอบโครงการโรงเรยี นคุณภาพของ

สำนกั งานคณะกรรมกา
กระทรวงศ

งชมุ ชน และโรงเรียนดสี ี่มุมเมอื ง

ารการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
ศึกษาธกิ าร

ขอ้ มูลโรงเรยี นสังกดั สพ

จำนว
มนี กั เรยี

1

จำนวนโรงเรียนท่ี
มีนกั เรียน 1-20 คน

4 โรง

พฐ. : โรงเรียนขยายโอกาส

วนโรงเรียนท่ี DMC 1/2563
ยน 21-40 คน

14 โรง

จำนวนโรงเรียนที่
มีนกั เรียน 41 คนขนึ้ ไป

6,953 โรง

ข้อมูลโรงเรียนสงั กดั สพฐ

จำนว
มีนักเรยี

3

จำนวนโรงเรียนที่
มนี กั เรียน 1-20 คน

- โรง

ฐ. : โรงเรยี นระดับมัธยมศกึ ษา

วนโรงเรยี นท่ี DMC 1/2563
ยน 21-40 คน

3 โรง

จำนวนโรงเรยี นที่
มนี ักเรยี น 41 คนข้ึนไป

2,355 โรง

ขอ้ มลู โรงเรียนสงั กดั สพฐ. :

โรงเรียนระดบั ประถมศึกษา

อัตราท่ีเขา้ สมคั ร : จำนวนท่ีนง่ั เรียน มัธยม
ประถ
อนุบาล อตั รา 1.5 : 1
ป.1 อัตรา 1 : 1

โรงเรียนขนาดใหญ่ (เเขง่ ขนั สูง)

โรงเรียนระดับมัธยมศกึ ษา

มศึกษา อตั ราทเ่ี ขา้ สมคั ร : จำนวนทนี่ งั่ เรยี น
ถมศกึ ษา
ม.1 อัตรา 4:1
ม.4 อตั รา 2:1

โรงเรยี นขนาดเลก็

-จำนวนนักเรียนน้อย
-ครูไมค่ รบช้นั
-ครูไมค่ รบตามรายวิชาเอก
-ครรู ับภาระงานอ่นื
-หลกั สูตรและแผนการเรยี นร้มู ี
ขอ้ จำกัด
-ส่ือ เทคโนโลยแี ละแหล่งเรยี นรู้
จำกัด
และไมม่ ีประสทิ ธิภาพ
-ขาดแคลนงบประมาณความเปน็ มา : โรงเร

1 สถานการ
2 จำ

3
4

รยี นคุณภาพของชุมชน

รณ์ปจั จุบนั จำนวนเด็กนกั เรยี นลดลง
ำนวนโรงเรียนขนาดเลก็ เพมิ่ ขึน้

มคี วามเหลอ่ื มล้ำทางการศกึ ษา
ขาดโอกาสทางการศกึ ษา

ความเปน็ มา : โร

1 อัตราการเเขง่ ขนั
2 นกั เรยี นเ
3 พ้ืนท

4

รงเรียนดสี มี่ ุมเมือง

นสงู ของโรงเรยี นในจังหวดั
เกินอตั ราตอ่ ห้องเรยี น
ท่ีไมเ่ พียงพอตอ่ การจดั การเรียนรู้

เกิดความเหลือ่ มลำ้ ทางสังคมชนบท

แนวทางการยกระดบั คณุ ภ

แน

การ
สาํ ห
(ทง้ั

แนวทางท่ี 1

การควบรวม
เพอื่ สรา้ งโรงเรยี นคุณภาพให้ชมุ ชน

ภาพการศึกษาประจาํ จังหวัด

นวทางที่ 2

รเพิม่ การลงทนุ เพอื่ ยกระดับโรงเรียน
หรับโรงเรยี นทส่ี ามารถดํารงอยไู่ ด้อยา่ งมีคุณภาพ
ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง)

แนวทางที่ 3

พฒั นาโรงเรียนมัธยมดีส่มี มุ เมอื ง

กลุม่ เปา้ หมายในการพัฒนา

“โรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

สำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา

รร.คุณภาพของชุมชน

สำนักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษา
จำนวน 183 เขต

โรงเรียนคุณภาพ

ปงี บประมาณ 2564

"โรงเรียนดีสี่มุมเมือง”

สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา

พของชมุ ชน รร.ดีสี1มุมเมือง

แบง่ โดยใช้จงั หวัดเปน็ ฐาน
จำนวน 77 จงั หวัด

ดา้ นกายภาพ

1. ภมู ศิ าสตร์ ทำเลทต่ี ้ังเหมาะสม สรา้ งสงิ่ ปลูก
2. มคี วามพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
3. การคมนาคม เดนิ ทางสะดวก
4. มจี ำนวนนกั เรียนทเ่ี หมาะสมสำหรบั การเป็นโ
ของชมุ ชน
5. ระยะทางระหว่างโรงเรียนคณุ ภาพถึงโรงเรีย

แนวทางการคดั เลือก
โรงเรียนคณุ ภาพของชุมชน

กสรา้ งได้

โรงเรยี นคณุ ภาพ
ยนเครอื ขา่ ยไม่ไกล

บทบาทหน้าท

กระทรวงศ
สาํ นักงานคณะกรรม

จังห
สาํ นกั งานเขต

โรงเ

ท่ีของหน่วยงานแตล่ ะระดบั

ศึกษาธกิ าร
มการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน
หวัด
ตพื้นที่การศึกษา
เรยี นผงั สถานศึกษาสังกดั สพฐ. จงั หวัดภเู กต็

รร.เอกชน
สถานศกึ ษาอาชีวะ
อน่ื ๆกล่มุ ตาํ บลปา่ คลอก

การสร้างโรงเรียน

รร.บา้ นพารา

16.5 ไร่ นร. 219 คน
ครู 13 คน

รร.บา้ นบางโรง รร.บ้านอ่าวปอ

5.2 ไร่ นร. 193 คน 11 ไร่ นร. 147 คน
ครู 8 คน ครู 10 คน

รร.สทิ ธ์ิสนุ ทรบาํ รงุ รร.บ้านปา่ คลอก

7 ไร่ นร. 228 คน 24 ไร่ นร. 262 คน
ครู 10 คน ครู 12 คน

รร.วรี สตรอี นสุ รณ์

32 ไร่ นร. 170 คน
ครู 18 คน

สถานศึกษาในสังกดั สพป. ภเู ก็ต

โรงเรยี นคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนประถมศกึ ษา
โรงเรยี นมธั ยมศกึ ษา

นคุณภาพของชมุ ชน พ้นื ทอ่ี ําเภอถลาง จังหวดั ภูเกต็
กลุ่มตาํ บลปา่ คลอก

มีโรงเรยี น เครอื ข่าย จำนวน 4 โรง
เดนิ ทางถึงกันด้วยรถยนตบ์ นทางหลวงชนบท พืน้ ที่ราบ

1 โรงเรียนบา้ นป่าคลอก โรงเรยี นคณุ ภาพของชุมชน
เดินทาง 0 กิโลเมตร

2 โรงเรียนบา้ นบางโรง โรงเรียนเครอื ข่าย
เดินทาง 3.4 กิโลเมตร

3 โรงเรยี นบา้ นอ่าวปอ โรงเรียนเครอื ขา่ ย
เดินทาง 5.6 กิโลเมตร

4 โรงเรยี นบ้านพารา โรงเรียนเครอื ข่าย
เดนิ ทาง 1.4 กิโลเมตร

5 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง โรงเรียนเครือข่าย
เดนิ ทาง 6.4 กิโลเมตร

จํานวนนกั เรยี น (คน) จํานวนครู (คน) จาํ นวนบคุ ลากรสายสนบั สนุน (คน)

อาคารพกั ครู การสร้างโรงเร

(รร.บา้ นพารา) แหลง่ การเรยี นรู้เศรษฐกจิ พอเพยี ง

สถานที่จดั การประชมุ /สมั มนา (รร.บ้านอา่ วปอ)

(รร.บ้านบางโรง)

รร.บ้านป่าคลอก

24 ไร่ นร. 1,049 คน
ครู 58 คน

รร.วรี สตรอี นุสรณ์ สถานศกึ ษาในสงั กัด สพป. ภ

32 ไร่ นร. 170 คน โรงเรยี นคณุ ภาพของชมุ ชน
ครู 18 คน
โรงเรยี นประถมศึกษา
ยกเลิกการเชา่ ที่ดนิ จากกรมการศาสนา โรงเรียนมธั ยมศึกษา
(รร.สทิ ธิ์สุนทรบาํ รุง)

รยี นคณุ ภาพของชมุ ชน พ้ืนท่อี ําเภอถลาง จังหวัดภเู กต็
กลุ่มตําบลป่าคลอก

แนวทางจัดการพื้นท่ีของโรงเรียนหลงั
ไม่ไดจ้ ัดการเรยี นการสอน จำนวน 4 แห่ง

1 โรงเรยี นคณุ ภาพของชมุ ชน โรงเรยี นบา้ นป่าคลอก
เดินทาง 0 กิโลเมตร

โรงเรียนบ้านบางโรง

2 สถานท่ีจดั การประชมุ /สมั มนา เดินทาง 3.4 กิโลเมตร

โรงเรียนบา้ นอา่ วปอ

3 แหลง่ เรยี นรู้เศรษฐกจิ พอเพยี ง เดนิ ทาง 5.6 กิโลเมตร

4 อาคารบ้านพกั ครู โรงเรียนบา้ นพารา
เดินทาง 1.4 กิโลเมตร

5 ยกเลกิ การเชา่ พืน้ ที่ โรงเรียนสิทธส์ิ นุ ทรบำรงุ
เดนิ ทาง 6.4 กิโลเมตร

ภูเกต็

จํานวนนกั เรยี น (คน) จาํ นวนครู (คน) จาํ นวนบุคลากรสายสนับสนุน (คน)

1 อาคารเรียนอนบุ าล 3 การสรา้ งโรงเ
2 อาคารอเนกประสงค์ ก
3 อาคารสระวา่ ยนำ้
4 อาคารเรยี น 212ล. 8
2
1
75
13

เรียนคุณภาพของชุมชน พื้นท่ีอาํ เภอถลาง จังหวัดภเู ก็ต
กลุม่ ตําบลปา่ คลอก “โรงเรยี นบา้ นปา่ คลอก”

งบประมาณ 70 ลา้ นบาท

4 6
5 4

5 สนามกฬี าอเนกประสงค์
3 6 สนามฟตุ บอล

7 หลงั คาคลุมลานอเนกประสงค์

8 หอพกั นกั เรียน

การสรา้ งโรงเรียน

ระดับกอ่ นประถม จำนวนนักเรยี น 126 คน
1:30 จำนวน 5 ห้องเรียน
ระดบั ประถมศึกษา จำนวนนกั เรยี น 923 คน
1:40 จำนวน 24 ห้องเรียน

นคณุ ภาพของชมุ ชน พน้ื ทอ่ี ําเภอถลาง จังหวดั ภเู ก็ต
กล่มุ ตําบลป่าคลอก

รวมจำนวนนกั เรยี น 1,049 คน
จำนวน 16 หอ้ ง
29 หอ้ งเรยี นเรยี นพเิ ศษ
ควรมหี ้องเรียน
รวม 45 ห้องเรยี น (212ล.)


Click to View FlipBook Version