The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Budsecon, 2022-07-11 22:46:08

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561

สารบัญ


หน้า
บทนํา ๑

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ๒ส่วนที ๑ มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ ๕
z วตถุประสงค์ อานาจหน้าที และความรับผิดชอบ ๖z ความเป็นอิสระและความเทียงธรรม ๗

z ความเชียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยียงผูประกอบวิชาชีพ ๑๐z การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ๑๓ส่วนที ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัตงาน ๑๗
z การบริหารงานตรวจสอบภายใน ๑๘
z ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ๒๑


z การวางแผนการปฏิบตงาน ๒๔

z การปฏบตงาน ๒๘


z การรายงานผลการตรวจสอบ ๓๐

z การตดตามผล ๓๓

z การยอมรับสภาพความเสียงของฝ่ายบริหาร ๓๔

ส่วนที ๓ คําอธิบายศัพท์ ๓๕


บทนํา

กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

เพือให้ผูตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เปนแนวทางการปฏิบตงานตรวจสอบภายใน

ให้มีประสิทธภาพและประสิทธผล เนืองจากการตรวจสอบภายในนับวาเปนเครืองมือหรือผูชวยทีสําคัญ
ของผูบริหารหน่วยงานในการติดตามและประเมินการปฏบตงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงานรวมทังการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการทีจะทําให้ผลการดาเนินงานสามารถบรรลุผลตามวตถุประสงค์และเป้าหมายทีกาหนดไว ซึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐนัน ไดกาหนดให้มี

ความสอดคล้องกับการปฏบตงานวชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบตงานวชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing)ทีกาหนดโดยสถาบันผูตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA)

อนจะทําให้การปฏบตงานของผูตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐไดรับการยอมรับจากผูบริหาร

และผูทีมีส่วนเกียวข้องสําหรับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐฉบบนี จะใช้เปนกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบตงานให้กบผูตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพือให้ผูตรวจสอบภายใน

มีผลการปฏบตงานเป็นทีน่าเชือถือและมีคุณภาพเป็นทียอมรับจากทุกฝ่ายทีเกียวข้องกระทรวงการคลัง
พฤศจิกายน ๒๕๖๑


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน


โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบต ิ

และมาตรฐานด้านการปฏิบตงาน ดงนัน เพือสะดวกต่อการทําความเข้าใจและนําไปใช้ ตลอดจนการอ้างอิง
และปรับปรุงแก้ไขตอไป จงกําหนดให้มีรหัสตวเลขกํากบในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน พร้อมกับคําอธิบาย
ถึงการนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการดานให้ความเชือมันและงานบริการดานให้คําปรึกษา ดงนี ้

๑. มาตรฐานด้านคุณสมบต (Attribute Standards) เปนมาตรฐานทีกล่าวถึงลักษณะ


ของหน่วยงานและบุคลากรทีปฏบตงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริมตงแตรหัสมาตรฐานที ๑๐๐๐เปนตนไป๒. มาตรฐานดานการปฏิบตงาน (Performance Standards) เปนมาตรฐานทีกล่าวถึง

ลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริมตังแต่รหัสมาตรฐานที ๒๐๐๐เปนตนไปการนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชือมันและงานบริการดานให้คําปรึกษา

จะมีตวอกษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ตอท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดงนี ้

๑. งานบริการดานให้ความเชือมันจะแทนด้วยอกษร A ตอท้ายจากเลขรหัสมาตรฐานเช่น ๑๐๐๐.A๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชือมันแก่หน่วยงานของรัฐทีต้องกําหนดไว้


ในกฎบัตร และ ๑๑๓๐.A๓ เปนการอธิบายถึงการให้ความเชือมันตองานทีเคยให้คําปรึกษามาก่อน เปนตน๒. งานบริการดานให้คําปรึกษาจะแทนด้วยอกษร C ตอท้ายจากเลขรหัสมาตรฐานเช่น ๑๐๐๐.C๑ เปนการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้คําปรึกษาทีต้องกําหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๒๒๐.C๑

เปนการอธิบายถึงการปฏิบตงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เปนตน


สําหรับผังโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นดงนี ้

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน


มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ มาตรฐานด้านการปฏิบัตงาน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒

มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ
๑๐๐๐ วตถประสงค์ ๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและ ๑๒๐๐ ความเชียวชาญ ๑๓๐๐ การประกัน

อํานาจหน้าที ่ ความเทียงธรรม และความระมัดระวัง และการปรับปรุง
และความรับผดชอบ รอบคอบเยียง คุณภาพงาน


ผประกอบวิชาชีพ
๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับ ๑๑๑๐ ความเป็นอสระ ๑๒๑๐ ความเชียวชาญ ๑๓๑๐ การประเมิน

ภารกิจงานตรวจสอบ ภายในหน่วยงาน ๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบ การประกันและ


ภายใน ตามทีปรากฏ ๑๑๒๐ ความเทยงธรรมของ เยียงผประกอบวิชาชีพ ปรบปรงคุณภาพงาน


ในกฎบัตรการ ผตรวจสอบภายใน ๑๒๓๐ การพฒนาวิชาชีพ ๑๓๒๐ การรายงานผล

ตรวจสอบภายใน ๑๑๓๐ ข้อจากดของ อย่างตอเนือง การประเมิน


ความเป็นอสระ การประกันและ
หรอความเทียงธรรม ปรบปรงคุณภาพงาน


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ๒๖๐๐ ๒๕๐๐ ๒๔๐๐ ๒๒๐๐ ๒๓๐๐ การยอมรับสภาพ การวางแผนการปฏิบัตงาน ิ การติดตามผล การรายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัตงาน ิ ความเสียงของ ่ ฝ่ายบริหาร การกําหนด ๒๒๑๐ หลกเกณฑ์ ั ๒๔๑๐ การระบุข้อมูล ๒๓๑๐ วตถุประสงค์ ั ในการรายงาน การวิเคราะห์ ๒๓๒๐ ผลการตรวจสอบ และประเมินผล การกําหนดขอบเขต ๒๒๒๐ การปฏิบัติงาน คุณภาพของรายงาน ๒๔๒๐ การจัดเกบ ็ ๒๓๓๐ ๒๒๓๐ การจัดสรร


ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การกํากับดูแล การบริหารความเสียง ่

๒๑๐๐ ๒๑๑๐ ๒๑๒๐ ๒๑๓๐ การควบคุม
การบริหารงานตรวจสอบภายใน การวางแผน การตรวจสอบ การเสนอและอนุมติ ั แผนการตรวจสอบ การบริหารทรัพยากร ี การปฏิบัติงาน ๒๐๕๐ การประสานงานและ การใช้ผลการปฏิบัติงาน ่ ้ การรายงานต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผูใหบริการตรวจสอบ จากภายนอกและ ความรับผิดชอบของ หน่วยงานของรัฐ๒๐๔๐ นโยบายและวิธ ของผูอืน ้ ้
๒๐๐๐ ๒๐๑๐ ๒๐๒๐ ๒๐๓๐ ๒๐๖๐ ๒๐๗๐

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๔

การยอมรับสภาพ ความเสียงของ ่


๒๖๐๐ ฝ่ายบริหาร

การติดตามผล

๒๕๐๐
การรายงานผลการตรวจสอบ หลักเกณฑ์ ในการรายงาน ผลการตรวจสอบ คุณภาพของรายงาน ผลการตรวจสอบ การระบุข้อความ การปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ จรรยาบรรณ การตรวจสอบภายใน ๒๔๔๐ การเผยแพร่ ผลการตรวจสอบ ๒๔๕๐ การให้ความเห็น ในภาพรวม๒๔๐๐ ๒๔๑๐ ๒๔๒๐ ๒๔๓๐
การระบุข้อมูล การวิเคราะห์ และประเมินผล การจัดเก็บ ข้อมูล ๒๓๔๐ การกํากับดูแล การปฏิบัติงาน
๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน ๒๓๑๐ ๒๓๒๐ ๒๓๓๐
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน การกําหนด ๒๒๑๐ วัตถุประสงค์ การกําหนดขอบเขต ๒๒๒๐ การปฏิบัติงาน ๒๒๓๐ การจัดสรรทรัพยากร ๒๒๔๐ แนวทางการปฏิบัติงาน

ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การกํากับดูแล การบริหารความเสียง ่

๒๑๐๐ ๒๑๑๐ ๒๑๒๐ ๒๑๓๐ การควบคุม
การบริหารงานตรวจสอบภายใน การวางแผน การตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติ แผนการตรวจสอบ การบริหารทรัพยากร การปฏิบัติงาน ๒๐๕๐ การประสานงานและ การใช้ผลการปฏิบัติงาน ่ ้ การรายงานต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผูให้บริการตรวจสอบ จากภายนอกและ ความรับผิดชอบของ หน่วยงานของรัฐ
๒๐๔๐ นโยบายและวิธี ของผูอืน ้
๒๐๐๐ ๒๐๑๐ ๒๐๒๐ ๒๐๓๐ ๒๐๖๐ ๒๐๗๐

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๔


ส่วนที ๑
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ


๑๐๐๐ : วตถประสงค์ อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ


หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที และความรับผิดชอบในการปฏิบตงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้
สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในทีกาหนดไวในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ


ภายในตองทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ


และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพือใช้เปนกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏบตงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐทราบทัวกน

การตีความ :

กฎบตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการทีกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที และ

ความรับผิดชอบในการปฏิบติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงประกอบด้วยการกําหนด

สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพนธของหัวหน้า


หน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกําหนด


สิทธในการเข้าถึงข้อมูล บคลากร และทรัพย์สินตางๆ ทีเกียวข้องกับการปฏบตงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงกําหนดขอบเขตการปฏิบตงานตรวจสอบภายใน๑๐๐๐.A๑ : การตรวจสอบภายในทีเป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชือมันแก่หน่วยงานของรัฐ


ตองกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และหากมีการให้บริการงาน


ในลักษณะนีแกบคคลหรอหน่วยงานภายนอกหน่วยงานของรัฐ จะตองระบุไว ้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกน
๑๐๐๐.C๑ : การตรวจสอบภายในทีเปนลักษณะของงานบริการให้คําปรึกษาตองกําหนดไว้

ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

๑๐๑๐ : การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามทีปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เกียวกบกฎบตรการตรวจสอบภายในทีกาหนดภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยาม
ของการตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึงแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่างผูบริหารและผูปฏบตงาน


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๖

๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเทียงธรรม


การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผูตรวจสอบภายในต้องปฏบตหน้าที ่
ดวยความเทียงธรรม

การตีความ :

ความอสระ คือ การเป็นอิสระจากเงือนไขทีเปนอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบตงาน


ตรวจสอบภายใน เพือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในต้องขึนตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูก

จากดสิทธในการเข้าถึงตามหน้าทีความรับผิดชอบ ซึงความเป็นอิสระเป็นสิงจําเปนตอการปฏบต ิ


หน้าทีไดอย่างมีประสิทธผล ทังนี สิงทีเปนอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่วาจะเป็นในส่วนของ


บคคล การปฏบติงาน หน้าทีความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ

ความเทียงธรรม คือ ทัศนคติทีปราศจากความลําเอียง เพือเป็นการเอือให้ผูตรวจสอบภายใน
ปฏบตงานตรวจสอบภายในด้วยความเชือมันในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน
ซึงดลยพนิจของผูตรวจสอบภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยูภายใตการชักจง ู

หรือชักนําจากผูอน ทังนี สิงทีเปนอุปสรรคต่อความเทียงธรรมไม่วาจะเป็นในส่วนของบุคคลการปฏบตงาน หน้าทีความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ๑๑๑๐ : ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพือให้การปฏบตงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้อย่างเต็มทีตามหน้าทีความรับผิดชอบทีไดรับมอบหมาย ทังนี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องยืนยันตอคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐถึงความเป็นอิสระของการปฏิบตงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึงครัง


การตีความ :
ความเปนอิสระภายในหน่วยงาน คือ การทีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
รายงานในเรืองที่เกียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น
• การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน


• การอนุมัตแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสียง

• การอนุมัตแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

• การอนุมัตค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

• การพิจารณาสังการตามรายงานผลการตรวจสอบ• การพิจารณาอนุมัตแตงตงและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๗
• การสอบถาม เกียวกบความเหมาะสมของการกําหนดขอบเขตการปฏิบตงาน

และความเพียงพอของทรัพยากร


๑๑๑๐.A๑ : การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆในเรืองของการกําหนดขอบเขตการปฏิบตงาน และการรายงานผล


การตรวจสอบ กรณีทีมีการแทรกแซง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตองเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงหรอหารือถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน
ตอคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ


๑๑๑๑ : การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการสือสารและมีปฏสัมพนธในการปฏิบตงาน


โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ


๑๑๑๒ : บทบาทของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทีนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน

เมือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหรือคาดวาจะมีบทบาทหรือความรบผิดชอบทีนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน จะตองมีมาตรการป้องกัน เพือไม่ให้กระทบตอความเป็นอิสระหรือความเทียงธรรม


การตีความ :

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจได้รับการร้องขอให้เพิมบทบาทหรือ
ความรับผิดชอบนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน เช่น ความรับผิดชอบ
ตอกิจกรรมการกํากบดแลและการปฏบตตามกฎหมายและหลักเกณฑ์หรือกิจกรรมการบริหารความเสียง ซึงบทบาทหรือความรับผิดชอบนีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทําให้ขาดความเป็นอิสระหรือความเทียงธรรมต่อกิจกรรมการตรวจสอบของ

ผูตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตองมีการกากบดแล สอบทานการปฏิบตงาน และการกําหนดมาตรการป้องกันในการกํากบดแล รวมทังสอบทานสายการรายงานและบทบาทหน้าทีเปนระยะๆ


เพือให้ไดรับความเชื่อมันในบทบาทหรือความรับผิดชอบทีเพิมขึ้น
๑๑๒๐ : ความเทียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน

ผูตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติทีไม่ลําเอียงหรือมีอคตไปทางหนึงทางใด และให้หลีกเลียงในเรืองของความขัดแยงทางผลประโยชน์ใดๆ


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๘

การตีความ :
ความขัดแยงทางผลประโยชน์ คือ สถานการณ์ทีผูตรวจสอบภายใน ซึงอยูในฐานะอันเป็น
ทีไววางใจและตัดสินใจเลือกระหวางการปฏิบตหน้าทีตามวชาชีพหรือผลประโยชน์

ส่วนตว โดยผลประโยชน์ส่วนตวอาจจะมีส่วนทําให้เกิดอปสรรคในการปฏิบตงาน
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึนได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์


ทีออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณหรือความไม่เหมาะสมในการปฏิบตงาน

แตความขัดแยงทางผลประโยชน์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชือมันในการปฏิบตงาน

ตามหลักวชาชีพของผูตรวจสอบภายใน ทังนี ความขัดแยงทางผลประโยชน์อาจบนทอน

ความเทียงธรรมในการปฏิบตงานของผูตรวจสอบภายใน


๑๑๓๐ : ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเทียงธรรมในกรณีทีมีเหตุหรือข้อจํากดทีจะทําให้ผูตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบตงาน
ไดอย่างเป็นอิสระหรือเทียงธรรม ผูตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือ

ข้อจํากดดงกล่าวให้ผูทีเกียวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผย
จะขึนอยูกบเหตุการณ์หรือข้อจํากดทีเกิดขึนในแต่ละกรณี

การตีความ :


ข้อจํากดของความเป็นอิสระหรือความเทียงธรรม ไม่ไดจากดเฉพาะความขัดแยง

ทางผลประโยชน์ แตรวมถึงการถูกจากดในขอบเขตการปฏิบตงานการเข้าถึงข้อมูล
บคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจํากดของทรัพยากร เช่น งบประมาณ เปนตนทังนี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีเปดเผยข้อจํากัดของความเป็นอิสระ


หรือความเทียงธรรมกับบคคลทีเกียวข้องกับการปฏบตงานตรวจสอบในครังนัน
และรายงานข้อจํากดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามทกาหนดไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
๑๑๓๐.A๑ : ผูตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานทีตนเคยมีหน้าทีรับผิดชอบมาก่อน


เพราะอาจทําให้ผูตรวจสอบภายในสูญเสียความเทียงธรรมได้


๑๑๓๐.A๒ : การให้ความเชือมันในงานทีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที ่


รับผิดชอบอยูนัน จะตองให้มีการควบคุมดแลจากหน่วยงานอืนภายใน

หน่วยงานของรัฐทีไม่มีส่วนเกียวข้องกับการปฏบตงานตรวจสอบ

ภายในด้วยอกชนหนึง
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๙

๑๑๓๐.A๓ : หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชือมันตองานทีเคยให้บริการ
คําปรึกษามาก่อน ถ้าลักษณะการให้คําปรึกษานันไม่ไดมีผลกระทบต่อ


ความเทียงธรรม ดงนันการมอบหมายงานต้องพิจารณาถึงความเทียงธรรม


ส่วนบคคลของผูตรวจสอบภายในทีจะไปตรวจสอบด้วย

๑๑๓๐.C๑ : ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตงานบริการให้คําปรึกษาในงาน


ทีตนเคยมีหน้าทีรับผิดชอบมาก่อนด้วยความเทียงธรรม๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีทีมีเหตุหรือข้อจํากดในอันทีจะทําให้ผูตรวจสอบภายในไม่สามารถบริการให้คําปรึกษาไดอย่างอิสระหรือเทียงธรรม
ผูตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจํากดดงกล่าวให้กบ


ผูมอบหมายงานหรือผูรับบริการทราบก่อนทีจะรับงานนัน


๑๒๐๐ : ความเชียวชาญและความระมัดระวงรอบคอบเยียงผูประกอบวิชาชีพการปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องกระทําดวยความเชียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยียงผูประกอบวิชาชีพ


๑๒๑๐ : ความเชียวชาญ

ผูตรวจสอบภายในต้องมีความรู ทักษะ และความสามารถอืนๆ ทีจาเปนตอ


การปฏบตงานทีรับผิดชอบ และต้องสะสมความรู ทักษะ และความสามารถอืนๆ


จากการปฏบตงานตรวจสอบ ทังนี การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องดําเนินการโดยผูทีมีความรู ทักษะ และความสามารถอืนๆ ทีจาเปนตอการปฏิบตงาน


ตามทไดรับมอบหมาย


การตีความ :ความเชียวชาญ หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถอืนๆ ทีจาเปนตอ
การปฏบตงานตามทีได้รับมอบหมายของผูตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล


ซึงความเชียวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบน แนวโน้ม และประเด็น


ทีเกิดขึนใหม่ๆ เพือสามารถให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะทีตรงประเด็นได

ดงนัน ผูตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรูจากองค์กร
ในทางวิชาชีพ เพือให้ได้รับวุฒิบัตรทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทีแสดงให้เห็นถึงความเชียวชาญ๑๒๑๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ


หากทีมงานขาดความรู ทักษะ และความสามารถอืนๆ ทีจาเปน


ในการปฏิบตงานตามทีไดรับมอบหมายไม่วาจะเป็นบางส่วนหรือทังหมด
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๐

๑๒๑๐.A๒ : ผูตรวจสอบภายในต้องมีความรูเพียงพอทีจะประเมินความเสียง
ของการเกิดทุจริต และให้แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของ
หน่วยงานของรัฐ แตทังนีไม่จาเปนตองมีความเชียวชาญเทียบเท่า
กบผูทีมีหน้าทีความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง๑๒๑๐.A๓ : ผูตรวจสอบภายในต้องเป็นผูทีมีความรูเพียงพอเกียวกับความเสียงและ
การควบคุมพนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังเทคนิค วธการ

ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้การปฏบตงานตรวจสอบ
ภายในสามารถดําเนินไปไดอย่างมีประสิทธผล แตอย่างไรก็ตามผูตรวจสอบภายในทังหมดไม่จาเปนตองมีความเชียวชาญเทียบเท่ากบ

ผูตรวจสอบภายในทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการปฏิบตงานตรวจสอบ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง

๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้คําปรึกษา
หรือให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู ทักษะ

และความสามารถอืนๆ ทีจาเปนตอการปฏิบตงานในเรืองนันๆ


ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทังหมด๑๒๒๐ : ความระมัดระวงรอบคอบเยียงผูประกอบวิชาชีพ


ผูตรวจสอบภายในต้องปฏิบตงานด้วยความระมัดระวงรอบคอบเยียงผูประกอบวชาชีพ และมีทักษะการปฏิบตงานอย่างสมเหตุสมผลในอันทีจะทําให้การปฏบตงาน
เปนทียอมรับและน่าเชือถือ ทังนี การปฏบตงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
เยียงผูประกอบวิชาชีพไม่ไดหมายความวาจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึน
๑๒๒๐.A๑ : ผูตรวจสอบภายในต้องปฏิบตงานบริการให้ความเชือมันทีไดรับ

มอบหมาย ดวยความระมัดระวงรอบคอบเยียงผูประกอบวิชาชีพ
โดยคานึงถึงสิงตางๆ ดงตอไปนี ้

• การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีทีเห็นวาจาเปนเพือให้


งานทีไดรับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวตถุประสงค์
• ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนอย่างมีนัยสําคัญ


และความสําคัญของเรืองทีจะตรวจสอบ

• ความเพียงพอและประสิทธผลของการกํากบดแล การบริหาร
ความเสียง และการควบคุม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๑

• โอกาสหรือความเป็นไปไดทีจะก่อให้เกิดความผิดพลาด


ความผิดปกต การทุจริตหรือการไม่ปฏบตตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบงคับอย่างมีนัยสําคัญ
• ความคมค่าของค่าใช้จายทีเกิดขึนในการบริการให้ความเชือมันเมือเทียบกบผลประโยชน์ทีคาดวาจะไดรับ
๑๒๒๐.A๒ : ผูตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค
การวเคราะห์ข้อมูลอนๆ มาเป็นเครืองมือช่วยสนับสนุนการปฏบตงาน

ตรวจสอบภายใน เพือให้การปฏบตงานเป็นไปดวยความระมัดระวง

รอบคอบเยียงผูประกอบวิชาชีพ


๑๒๒๐.A๓ : ผูตรวจสอบภายในต้องคํานึงถึงความเสียงทีมีนัยสําคัญทีอาจส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ ทังนี แม้วาผูตรวจสอบภายในจะปฏิบตงาน


บริการให้ความเชือมันดวยความระมัดระวังอย่างรอบคอบเยียง


ผูประกอบวิชาชีพก็ยงไม่สามารถรับรองได้วา จะมีการบงชีถึงความเสียง


ทีมีนัยสําคัญไดทังหมด
๑๒๒๐.C๑ : ผูตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบเยียงผูประกอบวิชาชีพ โดยคานึงถึงสิงตางๆ ดงตอไปนี ้

• ความตองการและความคาดหวังของผูมอบหมายงานหรือ

ผูรับบริการ รวมทงลักษณะของเรืองทีจะให้คําปรึกษา เวลาทีใช้


ในการปฏิบตงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ
• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานทีจาเปน เพือให้งานทีไดรับ

มอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวตถุประสงค์


• ความคุมค่าของค่าใช้จายทีเกิดขึนในการบริการให้คําปรึกษาเมือเทียบกบผลประโยชน์ทีคาดวาหน่วยงานของรัฐจะได้รับ
๑๒๓๐ : การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือง


ผูตรวจสอบภายในต้องหมันศึกษาหาความรู ทักษะ และความสามารถอืนๆ เพิมเตม

อยูตลอดเวลาเพือให้เกิดการพัฒนาวชาชีพอย่างตอเนืองมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๒

๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกดานการตีความ :
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ไดรับการออกแบบเพือให้ความเชือมันวา


การปฏบตงานมีความสอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้ในหลักเกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผลของการปฏิบตงานตรวจสอบภายใน รวมทงทําให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงาน

ให้ดขึน ซึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเข้ามากํากบดแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน


๑๓๑๐ : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน

การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทังจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานของรัฐ

๑๓๑๑ : การประเมินผลจากภายใน
การประเมินผลจากภายในหน่วยงานของรัฐตองประกอบด้วย


• การตดตามและประเมินผลการปฏิบตงานอย่างตอเนือง
• การสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอืน
ทีอยูภายในหน่วยงานของรัฐทีมีความรูเกียวกบการปฏบตงานตรวจสอบ


ภายในอย่างเพียงพอ

การตีความ :


การตดตามและประเมินผลการปฏบตงานอย่างตอเนือง เปนส่วนสําคัญของ


การกํากบดแลการปฏบตงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจํา


ตลอดเวลา โดยการตดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึงทีแทรกอยูในนโยบาย


และแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพือให้มันใจว่าการปฏบตงาน

ตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้


ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน


การสอบทานเป็นระยะๆ เปนการประเมินเพือวดผลการปฏบตงานตรวจสอบภายใน


วามีความสอดคล้องเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในทีกําหนดไว้

ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๓ความรูเกียวกบการปฏบตงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ หมายถึง ตองมีความเข้าใจเกียวกบกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบตงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้

๑๓๑๒ : การประเมินผลจากภายนอก

การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึนอย่างน้อยทุกๆ ๕ ป โดยบคคลหรอคณะบุคคลซึงเป็นผูประเมินจากภายนอกทีมีความเหมาะสมและมีความเปนอิสระ
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือ


หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในเรืองดังตอไปนี ้
• รูปแบบและความถีของการประเมินผลจากภายนอก


• คุณสมบตและความเป็นอิสระ รวมทังความขัดแยงทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนของบุคคลหรือคณะบุคคลซึงเป็นผูประเมินจากภายนอก

การตีความ :

การประเมินผลจากภายนอก หรือการประเมินตนเองทีไดรับการรับรอง

โดยบคคลทีมีความเปนอิสระจากภายนอก ซึงตองแสดงความคิดเห็นเกียวกบ

การปฏบตงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน


ทังนี ผูประเมินจากภายนอกอาจให้ความเห็นเกียวกบกลยทธหรือการปฏิบตงาน


บคคลหรือคณะบุคคล ซึงเป็นผูประเมินจากภายนอกทีมีความเหมาะสมตองมีความรูความสามารถในด้านการปฏิบตงานตรวจสอบภายในและ

ดานกระบวนการประเมินผลจากภายนอก โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจาก

หน่วยงานทีมีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด ความซับซ้อน และลักษณะงาน
รวมถึงเทคนิค โดยคณะผูประเมินแตละคนไม่จาเปนตองมีความสามารถครบทุกดาน

แตคณะผูประเมินทังคณะ ควรมีคุณสมบตทีเหมาะสม ซึงหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึงเป็นผูประเมินจากภายนอกว่ามีความสามารถและ


คุณสมบตเพียงพอหรือไม่ความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึงเป็นผูประเมินจากภายนอก หมายถึง


การไม่มีส่วนไดส่วนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน์ใดๆ หรือไม่อยูภายใต ้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความสําคัญกับความเปนอิสระของผูประเมินจากภายนอก เพือลดความขัดแยงทางผลประโยชน์


ทีอาจเกิดขึนมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๔

๑๓๒๐ : การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทังจากภายใน
และภายนอกให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ในเรืองดังนี ้

• ขอบเขตและความถีของการประเมินทังจากภายในและภายนอก
• คุณสมบตและความเปนอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลทีประเมิน ซึงเป็น

ผูประเมินจากภายนอก รวมทังความขัดแยงทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึน
• รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผูประเมินจากภายนอก
• แผนการปรับปรุงแก้ไข

การตีความ :
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ


คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรืองรูปแบบ เนือหา และความถของการรายงานผล


การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานและพิจารณาถึงภารกิจงาน


ตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้ในกฎบัตร เพือแสดงให้เห็นวาการปฏบตงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามคานิยามของการตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้ในหลักเกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการประเมิน
จากภายในอย่างน้อยปละหนึงครัง และรายงานผลการประเมินจากภายนอก
ขึนอยูกบความถในการประเมิน

๑๓๒๑ : การระบุข้อความ “เป็นไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ

การตรวจสอบภายใน”


การระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏบตงาน

เปนไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในกตอเมือมีผลการประเมินการประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า

การปฏบตงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านัน


การตีความ :
การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
เมือผลการปฏบตงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน


ทีกาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

ซึงมีผลการประเมินการปฏิบตงานตรวจสอบภายในจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนข้อความดงกล่าว โดยผลการประเมินจากภายนอก
อย่างน้อยทุกๆ ๕ ป ี

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๕
๑๓๒๒ : การเปิดเผยการไม่ปฏบัตงานตามหลักเกณฑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน
กรณีทีการปฏบตงานตรวจสอบภายในไม่เปนไปตามคํานิยามของการตรวจสอบ

ภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

และมีผลกระทบตอขอบเขตหรือวธการปฏบตงานตรวจสอบภายใน หัวหน้า


หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงทีไม่สามารถปฏิบตงาน


ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และผลกระทบ


ทีเกิดขึนให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๖


ส่วนที ๒
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน


มาตรฐานด้านการปฏิบัตงาน
๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธผล เพือให้เกิดความมนใจว่า การปฏบตงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิมให้กบหน่วยงานของรัฐ


การตีความ :
การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธผล ไดแก ่
• การปฏบตงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวตถุประสงค์ อานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในทีกําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายใน


• การปฏบตงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
• การปฏบตงานของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
• การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจบน แนวโน้มและ


ประเด็นทีเกิดขึนใหม่ๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐได้


การปฏบตงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิมให้กบหน่วยงานของรัฐและผูมีส่วนเกียวข้อง

โดยในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ตองคํานึงถึงยุทธศาสตร์ วตถุประสงค์ และความเสียง


ของหน่วยงาน เพือหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการกํากบดแล การบริหารความเสียง

และการควบคุม รวมทังการให้ความเชือมั่นอย่างเทียงธรรมในเรืองทีเกียวข้อง


๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน
ความเสียง เพือจัดลําดบความสําคัญก่อนหลังของกิจกรรมทีจะทําการตรวจสอบ

ให้สอดคล้องกับเปาหมายของหน่วยงานของรัฐ

การตีความ :

การวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสียง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในต้องหารือร่วมกบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือทําความเข้าใจตอยุทธศาสตร์ วตถุประสงค์ทีสําคัญ ความเสียงทีเกียวข้อง
และกระบวนการบริหารความเสียง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวน
และปรับแผนการตรวจสอบตามความจําเปน เพือให้สามารถบริหารจัดการ


ตอการเปลียนแปลงของหน่วยงานของรัฐ ไดแก ความเสียง การปฏบตงาน โครงการ

ระบบ และวิธการควบคุมตางๆมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๘


๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบต้องกระทําอย่างน้อยปละหนึงครัง

โดยใช้ข้อมูลทีรวบรวมได้จากการประเมินความเสียงและตองนําข้อมูล
ข่าวสารของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ

มาใชประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย

๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูทีเกียวข้อง

ทีมีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน และข้อสรุปอืนๆ


๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คําปรึกษา

เพือช่วยให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสียง

การสร้างคุณค่าเพิม และการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

ซึงตองกําหนดงานบริการให้คําปรึกษาดังกล่าวไวในแผนการตรวจสอบด้วย

๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมตแผนการตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรทีจาเปนในการปฏิบตงาน รวมทังการปรับเปลียนแผนการตรวจสอบในรอบปี
ทีมีนัยสําคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พจารณาอนุมัต ิ
ในกรณีทีมีข้อจํากดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึง
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนตอแผนการตรวจสอบด้วย
๒๐๓๐ : การบริหารทรัพยากร
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสมเพียงพอ และเกิดประสิทธผล เพือให้การปฏบตงานตรวจสอบภายในสามารถ
บรรลุผลตามแผนการตรวจสอบทีไดรับอนุมัต ิ

การตีความ :


ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานความรู ทักษะ และความสามารถด้านตางๆ


ทีจาเปนในการปฏิบตงานตามแผนการตรวจสอบทีไดรับอนุมัต

ความเพียงพอ หมายถึง ปริมาณของทรัพยากรทีจาเปนตอการบรรลุผล
ตามแผนการตรวจสอบ ซึงการนําทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธภาพก็ตอเมือ

มีการนําไปใช้ในลักษณะทีกอให้เกิดความสาเร็จตามแผนการตรวจสอบทีไดรับอนุมัต ิ


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๙


๒๐๔๐ : นโยบายและวิธีการปฏิบัตงาน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตองกําหนดนโยบายและวิธการปฏบตงานให้ชดเจน เพือใช้เปนแนวทางในการปฏิบตงานตรวจสอบภายในการตีความ :การกําหนดนโยบายและวิธการปฏบตงานขึนอยูกบขนาดและโครงสร้างของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และความซับซ้อนของการปฏิบตงานตรวจสอบภายใน๒๐๕๐ : การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัตงานของผูอืนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลียนข้อมูล การประสานงานและ
การพิจารณาใช้ผลการปฏิบตงานของผูอนทีให้บริการด้านการให้ความเชือมันและ
ให้คําปรึกษาในด้านตางๆ ทังจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพือให้เกิดความมันใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรืองทีสําคัญอย่างเหมาะสม
และลดการปฏิบตงานทีซ้าซ้อนกัน

การตีความ :
กจกรรมการประสานงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจใช้ผลการปฏิบัติงาน

ของผูให้บริการให้ความเชือมันและให้คําปรึกษาอืน โดยการกําหนดกระบวนการ

สําหรับการใช้ผลการปฏิบตงานของผูอน และพิจารณาถึงความสามารถความเทียงธรรมและการใช้ความระมัดระวังรอบคอบเยียงผูประกอบวิชาชีพในการบริการให้ความเชือมัน


และให้คําปรึกษาของผูอน นอกจากนี ควรมีความเข้าใจถึงขอบเขตวัตถุประสงค์และผลของการปฏิบตงานของผูให้บริการด้านการให้ความเชือมันและให้คําปรึกษาของผูอืน

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงต้องมีหน้าทีรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏบตงานทีสามารถสนับสนุนข้อสรุปและความคิดเห็นของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างเพียงพอ

๒๐๖๐ : การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ


หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบตงานเป็นระยะๆ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบถึงวัตถุประสงค์
อานาจหน้าที ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตงานตามทีกาหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบ และการปฏิบตตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ

การตรวจสอบภายใน โดยรายงานดังกล่าวตองระบุถึงประเด็นความเสียงและการควบคุมทีมีนัยสําคัญ ความเสียงจากการทุจริต ประเด็นการกํากับดูแลรวมทังเรืองอืนๆ ทีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ความสําคัญ


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๐

การตีความ :


ความถีและเนือหาของการรายงาน เปนผลมาจากการหารือระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความสําคัญ

ของข้อมูลและความเร่งดวนของการปฏิบตงานทีตองการเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสังการ โดยหัวหน้าหน่วยงาน


ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานและสือสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรืองเกี่ยวกับ

• กฎบตรการตรวจสอบภายใน• ความเป็นอิสระของการปฏิบตงานตรวจสอบภายใน

• แผนการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการปฏบตงานตรวจสอบภายใน


ตามแผนการตรวจสอบ

• ความตองการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• รายงานผลการตรวจสอบ


• การปฏบตตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

และแผนการปรับปรุงแก้ไข เพือจัดการกับประเด็นทีมีนัยสําคัญ
• การยอมรับสภาพความเสียงของฝ่ายบริหาร ซึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเห็นวาความเสียงนันไม่อาจยอมรับได้

๒๐๗๐ : ผูให้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ

ในกรณีทีการตรวจสอบภายในดําเนินการโดยผูให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน

หน่วยงานของรัฐยังตองมีหน้าทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตงานตรวจสอบภายในของ


ผูให้บริการจากภายนอก เพือให้การดาเนินงานสามารถบรรลุตามทกาหนดไว้

การตีความ :
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ สามารถแสดงให้เห็นจากการประเมิน
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานให้สอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบ


ภายใน หลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้

๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน


การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง

กระบวนการกํากบดแล การบริหารความเสียง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใชวธการ


ทีเป็นระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสียงของหน่วยงานของรัฐ ทังนี การตรวจสอบภายใน

จะมีความน่าเชือถือและเพิมคุณค่า เมือผูตรวจสอบภายในมีการปฏบตงานในเชิงรุก
และการประเมินผลของผูตรวจสอบภายในได้กอให้เกิดความรูความเข้าใจในการปฏิบตงาน
อย่างลึกซึง รวมทังไดคํานึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนในอนาคตด้วย


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๑


๒๑๑๐ : การกํากบดูแล


การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้คําแนะนําทีเหมาะสม

ในการปรับปรุงกระบวนการกํากบดแลของหน่วยงานของรัฐ เพือ
• การกําหนดยุทธศาสตร์และการดําเนินงาน

• การกํากบดแลกระบวนการบริหารความเสียงและการควบคุม• การเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณค่าเพิมให้เกิดภายในหน่วยงานของรัฐ• การให้ความเชือมันวาการบรหารจัดการของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธผล


และเจ้าหน้าที่ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ


• การสือสารข้อมูลความเสียงและการควบคมภายในของหน่วยงานภายใน


หน่วยงานของรัฐ
• การประสานงานและสือสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผูตรวจสอบภายนอก ผูตรวจสอบภายใน
ผูให้บริการให้ความเชือมันอืนๆ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐ
๒๑๑๐.A๑ : การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินการออกแบบ
การนําไปสูการปฏบติและความมีประสิทธิผลของกิจกรรมหรือ
งานโครงการ รวมทังวตถุประสงค์ทีมีส่วนเกียวข้องกับจรรยาบรรณ

หน่วยงานของรัฐ

๒๑๑๐.A๒ : การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินวา การกากบดแล


เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐไดมีส่วนสนบสนุนวตถุประสงค์และยุทธศาสตร์หน่วยงานของรัฐ

๒๑๒๐ : การบริหารความเสียง


การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมีประสิทธิผล และ


สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสียง


การตีความ :

การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสียงมีประสิทธผลหรือไม่ เปนดลยพนิจ


ของผูตรวจสอบภายในจากผลการประเมินวา


• วตถุประสงค์ของหน่วยงานมส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกบพนธกิจ


ของหน่วยงาน

• การระบุและประเมินความเสียงที่มีนัยสําคัญ

• การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสียงทีเหมาะสม โดยเปนไป


ในทิศทางเดียวกบระดับความเสียงทีหน่วยงานยอมรับได และ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๒

• การสือสารข้อมูลสารสนเทศทีเกียวข้องกับความเสียงทีถูกตรวจพบทัวทังหน่วยงาน


อย่างทันเวลา เพือช่วยให้เจ้าหน้าทีผูปฏบตงาน ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นํามาปรับปรุงการดําเนินงานภายใน
หน่วยงานการปฏบตงานตรวจสอบภายใน โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพือสนับสนุน


การประเมินความเสียงในระหว่างการปฏบตงานตรวจสอบภายในแต่ละเรืองซึงเมือนําผลการตรวจสอบตางๆ มาพจารณาเข้าดวยกน จะทําให้เกิดความเข้าใจ
ในกระบวนการและประสิทธผลของการบริหารความเสียงของหน่วยงานของรัฐการตดตามและประเมินผลการบริหารความเสียง จากฝ่ายบริหารอย่างตอเนือง

โดยสามารถดาเนินการประเมินผลแยกตางหากหรือรวมทังสองแบบ
๒๑๒๐.A๑ : การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสียงทีเกียวกับการกํากบดแลการดําเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศในเรืองต่างๆ ดงนี ้


• การบรรลุวตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ• ความถูกตอง ครบถ้วน และความน่าเชือถือของข้อมูลสารสนเทศ
ดานการเงิน และการดําเนินงาน• ความมีประสิทธผลและประสิทธภาพของการดําเนินงาน
• การดแลทรัพย์สิน และ


• การปฏบติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบงคับ นโยบาย วิธีการ
ปฏบตงาน และข้อสัญญาต่างๆ
๒๑๒๐.A๒ : การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต


และวิธการบริหารความเสียงในเรืองทีเกียวข้องกับการทุจริต

๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่างการปฏบตงานบริการให้คําปรึกษา ผูตรวจสอบภายใน
ต้องสามารถระบุถึงความเสียงทีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและระมัดระวังความเสียงอืนๆ ทีมีนัยสําคัญทีอาจเกิดขึนดวย


๒๑๒๐.C๒ : ผูตรวจสอบภายในต้องนําความรูในเรืองของความเสียงทีไดรับ

จากการปฏบตงานบริการให้คําปรึกษา มาใช้ในการประเมินผล

กระบวนการบริหารความเสียงของหน่วยงาน
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๓


๒๑๒๐.C๓ : การให้ความชวยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุง


กระบวนการบริหารความเสียง ผูตรวจสอบภายในต้องพึงละเว้น
ในส่วนของการดําเนินการ ซึงเป็นหน้าทีความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร๒๑๓๐ : การควบคุม
การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุมในเรืองต่างๆ ทีเหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ


ของการควบคุม รวมทังสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างตอเนือง๒๑๓๐.A๑ : การปฏบตงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอ


และประสิทธผลของการควบคุม เพือให้การควบคุมทีมีอยูสามารถ


ตอบสนองความเสียงภายใต้การกํากบดแล การดาเนินงาน และ

ระบบข้อมูลสารสนเทศในเรืองต่างๆ ดงนี ้

• การบรรลุวตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ• ความถูกตอง ครบถ้วน และความน่าเชือถือของข้อมูลสารสนเทศ
ดานการเงินและการดําเนินงาน


• ความมีประสิทธผลและประสิทธภาพของการดําเนินงาน

• การดแลและรักษาทรัพย์สิน และ• การปฏบตตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบงคับ นโยบาย วธการ
ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ
๒๑๓๐.C๑ : ผูตรวจสอบภายในต้องนําความรูในเรืองของการควบคุมทีไดรับ


จากการบริหารงานให้คําปรึกษามาใช้ในการประเมินผลการควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐ

๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัตงาน

ผูตรวจสอบภายในต้องจัดทําแผนการปฏิบตงานตามทีไดรับมอบหมาย รวมทังกําหนดวตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงยทธศาสตร์ วตถุประสงค์ และความเสียงของหน่วยงานของรัฐ ทีเกียวข้องกับการปฏบตงาน

ตรวจสอบภายใน

๒๒๐๑ : ข้อพิจารณาในการวางแผน
ในการวางแผนการปฏิบตงาน ผูตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรืองต่างๆ ดงนี ้
• ยทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทีจะตรวจสอบ และวธการทีจะนํามาใช้ในการควบคุมผลการดาเนินงานของกิจกรรมนัน


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๔


• ความเสียงทีมีนัยสําคัญ วตถุประสงค์ ทรัพยากร และการดําเนินงานของกิจกรรม ตลอดจนวิธการทีจะนํามาใชจดการกับผลกระทบทีเกิดจาก

ความเสียงให้อยูในระดับทียอมรับได ้


• ความเพียงพอและความมีประสิทธผลของการบริหารความเสียงและการควบคุมของกิจกรรม เมือเปรียบเทียบกบกรอบการปฏิบตงาน หรือรูปแบบ


การควบคุมอนทีเกียวข้อง

• โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสียงและการควบคุมให้ดขึน
๒๒๐๑.A๑ : กรณีทีเปนการวางแผนการปฏิบตงาน สําหรับการให้บริการแก่

หน่วยงานภายนอก ผูตรวจสอบภายในต้องทําความเข้าใจกับผูรับบริการเกียวกบวตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ


ความคาดหวงอืนๆ ของผู้รับบริการ รวมทังข้อจํากัดในการเผยแพร่ผลงาน


และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทีเกียวข้องกับการบริการให้ความเชือมัน
ไวเปนลายลักษณ์อกษร๒๒๐๑.C๑ : การปฏบตงานบริการให้คําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในต้องทําความ
เข้าใจกับผูรับบริการ เกียวกบวตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ
และความคาดหวังอืนๆ ของผูรับบริการ ในกรณีทีเปนเรืองสําคัญต้องมีการบนทึกเรืองทําความเข้าใจไวเปนลายลักษณ์อกษร

๒๒๑๐ : การกําหนดวัตถประสงค์ในการวางแผนการปฏิบตงาน ผูตรวจสอบภายในต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ทีจะตรวจสอบ๒๒๑๐.A๑ : ผูตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสียงเบืองต้นทีเกียวข้องกับกจกรรม
ทีจะตรวจสอบ ซึงวตถุประสงค์ของกิจกรรมทีจะตรวจสอบต้องสอดคล้อง


กบผลการประเมินความเสียง๒๒๑๐.A๒ : การกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทีจะตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน
ตองพิจารณาถึงความเป็นไปไดทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง
การทุจริต การไม่ปฏบตตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบงคับ


รวมทังความเสียงอืนๆ ทีมีนัยสําคัญ


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๕

๒๒๑๐.A๓ : หลักเกณฑ์ทีเพียงพอเป็นสิงจําเปนตอการประเมินการกํากบดแลการบริหารความเสียง และการควบคุม ซึงผูตรวจสอบภายใน


ตองมันใจวาฝ่ายบริหารและหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไดกาหนดหลักเกณฑ์ทีเพียงพอในการบรรลุ
วตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงาน ในกรณีหลักเกณฑ์ทีกาหนดมีความเพียงพอ ผูตรวจสอบภายในต้องใช้หลักเกณฑ์เดยวกน


นันในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้ววา หลักเกณฑ์

ทีกาหนดไว้ไม่เพียงพอ ผูตรวจสอบภายในต้องหารือกับฝ่ายบริหาร
และหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินทีเหมาะสมการตีความ

ประเภทของหลักเกณฑ์ทีใช้ในการประเมินผลมีดงนี ้


• หลักเกณฑ์ภายใน เช่น นโยบาย และคูมือการปฏิบตงาน เปนตน
• หลักเกณฑ์ภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

ของทางราชการ เปนตน• หลักเกณฑ์การปฏบตงานของหน่วยงานต้นแบบ/หน่วยงาน


ทีมีความเป็นเลิศ เช่น แนวทางการปฏิบตของหน่วยงานอื่นหรือผูเชียวชาญเฉพาะด้าน เปนตน
๒๒๑๐.C๑ : วตถุประสงค์ของการปฏบตงานบริการให้คําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในตองคํานึงถึงกระบวนการกํากบดแล การบริหารความเสียงและการควบคุม
ตามขอบเขตทีมีการเห็นชอบร่วมกนกับผูรับบริการ๒๒๑๐.C๒ : วตถุประสงค์ของการปฏิบตงานบริการให้คําปรึกษา ต้องสอดคล้องกับการสร้างคุณค่า ยทธศาสตร์ และวตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ของหน่วยงานของรัฐ


๒๒๒๐ : การกําหนดขอบเขตการปฏิบัตงาน
ผูตรวจสอบภายในต้องกําหนดขอบเขตของการปฏิบตงานให้เพียงพอ ในอันทีจะช่วยให้

สามารถปฏิบตงานได้บรรลุตามวตถุประสงค์ทีกาหนดไว้

๒๒๒๐.A๑ : ขอบเขตของการปฏิบตงานตรวจสอบต้องกําหนดให้ครอบคลุมถึง


ระบบการทํางานต่างๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆรวมทังในส่วนทีอยูในความดูแลของบุคคลอนๆมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๖
๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่างการปฏิบตงานบริการให้ความเชือมัน หากผูรับบริการ
ขอรับคําปรึกษาในเรืองทีมีนัยสําคัญ ผูตรวจสอบภายในควรทําความ

เข้าใจกับผูรับบริการเป็นลายลักษณ์อกษรเกียวกบวตถุประสงค์


ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวงอืนๆ ของผูรับบริการ

ทังนี ในการรายงานผลการปฏิบตงานบริการให้คําปรึกษาแก่


ผูรับบริการผูตรวจสอบภายในควรปฏิบตตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ในส่วนทีเกียวข้องกับงานบริการให้คําปรึกษา๒๒๒๐.C๑ : การปฏบตงานบริการให้คําปรึกษาผูตรวจสอบภายในต้องมันใจว่าไดกาหนดขอบเขตการปฏิบตงานไว้เพียงพอทีจะบรรลุวัตถุประสงค์หากในระหว่างปฏบตงานมีการปรับปรุงเงือนไขเกียวกบขอบเขต


การปฏบตงาน ผูตรวจสอบภายในต้องหารือกับผูรับบริการถึงเงือนไข
ทีปรับปรุงนัน เพือพิจารณาว่าจะปฏบตงานตอไปหรือไม่

๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่างการปฏบตงานบริการให้คําปรึกษา ผูตรวจสอบภายใน


ตองระบุการควบคุมทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน


และระมัดระวังตอประเด็นความเสียงทีมีนัยสําคัญ


๒๒๓๐ : การจัดสรรทรัพยากร


ผูตรวจสอบภายในตองจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบตงานให้บรรลุตามวตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน
ตลอดจนข้อจํากัดของเวลาและทรัพยากรทีมีอยู ่


การตีความ
เหมาะสม คือ การผสมผสานระหว่างความรู ทักษะและความสามารถอืนๆ ทีจาเปน

ตอการปฏิบตงาน
เพียงพอ คือ ปริมาณของทรัพยากรทีจาเปน เพือใช้ในการปฏิบตงานเยียงผูประกอบวิชาชีพ

๒๒๔๐ : แนวทางการปฏิบัตงาน

ผูตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดทําแนวทางการปฏบตงานเป็นลายลักษณ์อกษรเพือให้การปฏบตงานบรรลุผลตามวตถุประสงค์ทีกาหนด

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๗

๒๒๔๐.A๑ : แนวทางการปฏบตงานต้องกําหนดวิธการทีใช้ในการระบุ วเคราะห์
ประเมินผล และบันทึกข้อมูลตางๆ ทีไดรับในระหว่างการปฏิบตงาน

ทังนี แนวทางการปฏิบตงานดงกล่าวตองได้รับความเห็นชอบก่อนทีจะ


เริมปฏบตงาน และในกรณีทีมีการเปลียนแปลงต้องดําเนินการ

ขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที๒๒๔๐.C๑ : แนวทางการปฏิบตงานบริการให้คําปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ


เนือหาสาระทีแตกตางไปตามแตละลักษณะของงานทีไดรับมอบหมาย

๒๓๐๐ : การปฏิบัตงาน

ผูตรวจสอบภายในต้องระบุ วเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบตงาน

ทีไดรับมอบหมายให้บรรลุตามวตถุประสงค์๒๓๑๐ : การระบุข้อมูล


ผูตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลทีมีความเพียงพอ มีความน่าเชือถือ มีความเกียวข้อง

และทีเปนประโยชน์ตอการปฏิบตงานทีไดรับมอบหมายให้บรรลุวตถุประสงค์


การตีความ :


ข้อมูลทีมีความเพียงพอ เปนสิงทีเปนความจริง มีความเพียงพอ และสามารถทีจะโน้มน้าว

ให้เห็นตรงกับผูตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทีมีความน่าเชือถือ เป็นสิงทีได้จากการใช้เทคนิคการตรวจสอบทีเหมาะสมข้อมูลทีมีความเกียวข้อง เปนสิงทีจะนํามาสนับสนุนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ


จากการปฏบตงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์
ข้อมูลทีเปนประโยชน์ จะช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตถุประสงค์๒๓๒๐ : การวิเคราะห์และประเมินผลผูตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลทีมีความเหมาะสม เพือให้

ไดข้อสรุปและผลการปฏิบตงานทีไดรับการยอมรับ


๒๓๓๐ : การจัดเกบข้อมูล

ผูตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ เชือถือได เกียวข้องและเป็นประโยชน์ เพือสนับสนุนผลการปฏิบติงานและสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๘

๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทีไดรับ
จากการปฏบตงานและในการเปิดเผยข้อมูลดงกล่าวให้บคคลภายนอกทราบตองได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือหลังจาก

มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม

๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูลทีไดจากการปฏบติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยูในสือ


รูปแบบใด ทังนี ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลตองให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้อง

๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายในการเก็บรักษา


ข้อมูลทีไดจากการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา รวมทังการเผยแพร่


ข้อมูลดงกล่าวให้กบบคคลภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐทังนี ตองให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตของหน่วยงานของรัฐ


และระเบียบ หลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง


๒๓๔๐ : การกํากบดูแลการปฏิบัตงาน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการกํากบดูแลการปฏบัติงานทีได้


มอบหมายอย่างเหมาะสม เพือให้เกิดความมันใจว่า การปฏบตงานสามารถบรรลุตามวตถุประสงค์ทีกาหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วยพฒนาการปฏิบตงานของผูตรวจสอบภายในให้ดยงขึน
การตีความ :การกํากบดแลการปฏบตงานตรวจสอบภายใน ขึนอยูกบความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ของผูตรวจสอบภายใน รวมถงความซับซ้อนของงานทีมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีในการกํากบดแลการดาเนินงาน
ในหน่วยงานไม่วาจะเป็นส่วนทีเกียวข้องหรือไม่เกียวข้องกับการปฏบตงานตรวจสอบ
แตอาจมอบหมายให้ผูตรวจสอบภายในทีมีประสบการณ์เหมาะสมให้เปน


ผูดาเนินการสอบทาน โดยให้มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานทีใช้ในการกํากับดูแล
การปฏบตงานดังกล่าว

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๙

๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามทีไดรับมอบหมายอย่างทันท่วงที


๒๔๑๐ : หลักเกณฑในการรายงานผลการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย วตถุประสงค์ ขอบเขต และ

ผลการตรวจสอบ

๒๔๑๐.A๑ : การรายงานผลการตรวจสอบต้องมีผลการตรวจสอบซึงผล

การตรวจสอบนัน จะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานทีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของ

ผูตรวจสอบภายในทีเสนอนัน จะต้องคํานึงถึงความคาดหวังของ


หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูทีเกียวข้อง


ตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนทีเพียงพอ น่าเชือถือ มีความเกียวข้อง
และเป็นประโยชน์

การตีความ :


การให้ความเห็นในการปฏิบตงานตรวจสอบ อาจจะเป็นการจัดลําดบ

ความสําคัญ การสรุปประเด็นหรือการอธิบายเกียวกับผลการปฏิบัติงาน
ซึงอาจจะเกียวข้องกับการควบคุมทีเฉพาะเจาะจงในส่วนของขันตอน


การปฏบตงาน ความเสียง หรือภารกิจงาน ดงนัน การเสนอความเห็น


จงให้มีการพิจารณาถึงผลการปฏิบตงานและความมีนัยสําคัญ๒๔๑๐.A๒ : ผูตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อตรวจพบทีดในการปฏิบติงานของ

หน่วยรับตรวจไวในรายงานผลการตรวจสอบด้วย


๒๔๑๐.A๓ : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ ให้บคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐทราบ
ตองระบุข้อจํากดในการเผยแพร่และการนําผลการตรวจสอบไปใช้ตอดวย

๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนือหาของการรายงานความคืบหน้าและการรายงานผล

การตรวจสอบบริการให้คําปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน


และความตองการของผูรับบริการ

๒๔๒๐ : คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วยความถูกตองเทียงธรรม ชดเจน รัดกม
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๐

การตีความ :

การรายงานผลการตรวจสอบด้วยความถูกตอง คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาด
และการบิดเบือนโดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง

การรายงานด้วยความเทียงธรรม คือ มีความยตธรรม ไม่อคต ไม่ลําเอียง

และเป็นผลทีไดมาจากการประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทังหมดอย่างยุตธรรม
และสมดล
การรายงานด้วยความชดเจน คือ ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย และเป็นเหตุเปนผล หลีกเลียง


การใช้คําศัพท์เทคนิคทีไม่จาเปน รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลทีสําคัญ และเกียวข้องไว ้

อย่างครบถ้วน
การรายงานทีรัดกม คือ ตรงประเด็น ไม่เยินเย้อ ไม่ซ้าซ้อน และไม่มีการนําเสนอ

รายละเอียดปลีกยอยทีไม่จาเปน

การรายงานทีสร้างสรรค์ เปนการสร้างประโยชน์ให้กบผูรับบริการและหน่วยงาน

อนจะนําไปสูการปรับปรุงในส่วนทีจาเปนการรายงานทีครบถ้วน เปนการนําเสนอข้อมูลทีมีใจความสําคัญตอผูอานรายงานอย่างครบถ้วน ซึงรวมถึงข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่างๆ

ทีเปนการสนับสนุนข้อเสนอแนะและสรุปผลการตรวจสอบ

การรายงานทีทันกาล คือ การรายงานทีทันเวลา โดยเปดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร

ไดดาเนินการแก้ไขไดอย่างเหมาะสม๒๔๒๑ : ข้อผิดพลาดของรายงานผลการตรวจสอบ
ในกรณีทีตรวจพบว่า รายงานผลการตรวจสอบทีเสนอมีข้อผิดพลาดหรือละเลยในการกล่าวถึงประเด็นหลักทีสําคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรีบแก้ไข


และจัดส่งรายงานฉบับทีแกไขแล้วให้แกบคคลทีเกียวข้องทันที

๒๔๓๐ : การระบุข้อความการปฏิบัตงานเป็นไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ


การตรวจสอบภายในการระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า การปฏบตงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน กตอเมือผลการประเมิน

การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุวา การปฏบตงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านัน


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๑


๒๔๓๑ : การเปิดเผยการปฏบัตงานทีไมเป็นไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน

กรณีทีผูตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏบตงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึงมีผลกระทบตอการปฏิบตงาน

ตองมีการเปิดเผยไวในรายงานผลตรวจสอบตามรายละเอียดดงตอไปนี ้
• หลักการหรอกฎเกณฑ์ในข้อใดของหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ

การตรวจสอบภายในทีไม่สามารถปฏิบตตามได ้

• เหตุผลทีทําให้ไม่สามารถปฏบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในนันได ้• ผลกระทบทีเกิดขึน เมือไม่สามารถปฏบตตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในนันได ้

๒๔๔๐ : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บคคลทีเกียวข้องทราบตามความเหมาะสม

การตีความ :
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีรับผิดชอบในการสอบทานรายงาน

ผลการตรวจสอบกอนทีจะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ รวมทั้ง กําหนดผูทีได้รับรายงาน
และวิธการเผยแพร่รายงานนัน ทังนี หากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน


จะมอบหมายหน้าทีนีให้ผูอน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงมีหน้าที ่รับผิดชอบในเรืองดังกล่าว๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีรับผิดชอบในการเผยแพร่


รายงานผลการตรวจสอบให้กบบคคลทีเกี่ยวข้องทราบ


๒๔๔๐.A๒ : การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แกบคคลภายนอกทีไม่ไดระบุไว ้
ในกฎหมายหรือคําสังทีเกียวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องดําเนินการในเรืองต่อไปนี ้
• ประเมินความเสียงทีอาจเกิดขึนกับหน่วยงานของรัฐ• ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือทีปรึกษาด้านกฎหมาย

ตามความเหมาะสม และ

• ควบคมการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุข้อจํากัด
ในการใช้รายงานดังกล่าว


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๒


๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีรับผิดชอบในการเผยแพร่

รายงานผลการตรวจสอบการบริการให้คําปรึกษาแก่ผูรับบริการ๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบตงานบริการให้คําปรึกษา อาจมการบงชีประเด็น
เกียวกบการกํากบดแล การบริหารความเสียง และการควบคุม
หากเปนเรืองทีมีความสําคัญตอหน่วยงานของรัฐในภาพรวม ผูตรวจสอบ


ภายในต้องรายงานให้กบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ

๒๔๕๐ : การให้ความเห็นในภาพรวม
การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน
ตองพิจารณาถึงกลยุทธ วตถุประสงค์ และความเสียงของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน


ความคาดหวงของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูทีเกียวข้อง
ทังนี ความเห็นในภาพรวมดังกล่าวต้องมีข้อมูลทีเพียงพอ เชือถือได้ มีความเกียวข้อง
และเป็นประโยชน์

การตีความ :

การสือสารรายงานผลการตรวจสอบ ให้รวมถึงเรืองดังนี ้


• ขอบเขตการปฏิบตงาน รวมถึงช่วงระยะเวลาทีให้ความเห็นในเรืองต่างๆ• ข้อจํากดของขอบเขตการปฏิบตงาน• การพจารณาแผนงาน/โครงการทีเกียวข้องทังหมด รวมถึงการใช้ผลการ

ปฏบตงานของผูปฏบัติงาน/ทีปรึกษาอืนๆ• การสรุปข้อมูลสําคัญทีใช้สนับสนุนความเห็น


• กรอบความเสียงหรือการควบคุมหรือหลักเกณฑ์อนๆ ทีเปนพืนฐาน
การให้ความเห็นโดยรวม
• ความเห็นโดยรวม การใช้ดลยพนิจ หรือข้อสรุปทียต ิ
ทังนี ตองชีแจงสาเหตุของความเห็นโดยรวมทีไม่น่าพอใจในรายงานดังกล่าว


๒๕๐๐ : การติดตามผล
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ

๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพือให้เกิดความเชือมันวา หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไดมีการสังการให้มีการปฏบต ิ

ตามข้อเสนอแนะทีไดนําเสนอในรายงานผลการปฏิบตงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไดยอมรับความเสียงจากการไม่ปฏบตตามข้อเสนอแนะมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๓

๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการตดตามการปฏบตตามผลของงานบริการ


ให้คําปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบตงานทีไดมีการเห็นชอบร่วมกบผูรับบริการ

๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสียงของฝ่ายบริหารในกรณีทีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นวา ความเสียงทีเหลืออยูทีฝ่ายบริหาร
ยอมรบนัน อาจจะไม่อยูในระดับทีหน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หากยังไม่สามารถหาข้อยุตไดหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาหาข้อยุตตอไป


การตีความ :
การระบุความเสียงทียอมรับไดของฝ่ายบริหารนัน อาจพิจารณาได้จากการปฏบตงานให้ความเชือมัน

หรือการให้คําปรึกษา การติดตามความก้าวหน้าของผลการตรวจสอบครังก่อนหรืออืนๆ


ทังนี การหาข้อยุตเกียวกบความเสียงไม่ใช่หน้าทีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๔


ส่วนที ๓
คําอธิบายศัพท์

คํานิยาม


การตรวจสอบภายใน กจกรรมการให้ความเชือมันและการให้คําปรึกษาอย่างเทียงธรรม
และเป็นอิสระ ซึงจัดให้มีขึนเพือเพิมคุณค่าและปรบปรุงการปฏิบตงานของ

หน่วยงานของรัฐให้ดขึน และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมาย
และวตถุประสงค์ทีกาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล


ของกระบวนการบริหารความเสียง การควบคุม และการกํากบดแล


อย่างเป็นระบบ

คําอธิบายศัพท์

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เอกสารทางการทีเปนลายลักษณ์อกษร เพือกําหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที ่
(Charter) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ซึงกฎบตรการตรวจสอบ


ภายในต้องประกอบด้วย
: สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

: สายการรายงาน ซึงรวมถึงความสัมพนธของหัวหน้าหน่วยงาน


ตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: สิทธในการเข้าถึงข้อมูล บคลากร และทรัพย์สินตางๆ ทีเกียวข้องกับ


การปฏบตงานตรวจสอบภายใน
: ขอบเขตการปฏิบตงานตรวจสอบภายใน


การกากบดูแล กระบวนการดําเนินงาน เพือกํากบดแลและควบคุมให้การปฏบตงานของ
(Governance) หน่วยงานตางๆ ภายในหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ประสิทธผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

การกํากบดูแลเทคโนโลยี กระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สารสนเทศ หน่วยงานของรัฐไดมีส่วนสนับสนุนวตถุประสงค์และกลยทธของ

(Information Technology หน่วยงานของรัฐ
Governance)

การควบคุม (Control) การกระทําใดๆ กตามทีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และกลุมบุคคล

กาหนดให้มีขึนในการจัดการความเสียง โดยการวางแผนงาน จดองค์กร


และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานทีมีประสิทธผลเพียงพอทีจะทําให้เกิดความเชอมันอย่างสมเหตุสมผลวา การดาเนินงานสามารถบรรลุ


ผลสําเร็จไดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีกาหนดไว้

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๖


การควบคุมพืนฐาน การควบคุมทีสนับสนุนการบริหารจัดการและการกํากบดแล โดยจดให้


ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยสารสนเทศ


(Information Technology เช่น ระบบงานข้อมูล ระบบเครือข่าย และบคลากร ซึงประกอบด้วย


Controls) การควบคุมแบบทัวไป (General Controls) และแบบเฉพาะทาง
(Technical Controls)

การทุจริต (Fraud) การกระทําทีกฎหมายระบุวา เปนการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิดอานาจหน้าทีตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระทําทีเกิดขึน
โดยปราศจากการข่มขู บงคับ หรือมีเหตุบบคันจากผูอน การทุจริต

คือ การกระทําของบุคคลหรอองค์กร เพือให้ไดมาซึงทรัพย์สิน เงินทองหรือบริการพิเศษ โดยไม่ตองจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ หรือเปนการกระทําเพือก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตวหรือผลประโยชน์
ทางธรกิจอน

การบริหารความเสียง กระบวนการระบุ ประเมิน จดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์
(Risk Management) ทีไม่พงประสงค์ทีอาจเกดขึน เพือให้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผล


วาหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเปาหมาย

การสร้างคุณค่าเพิม การปฏบตงานตรวจสอบภายในด้วยความเทียงธรรม ในอันทีจะเป็นการสร้าง


(Add Value) มูลค่าเพิมให้กบหน่วยงานของรัฐและผูทีมีส่วนเกียวข้อง โดยทําให้


หน่วยงานของรัฐสามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธภาพและ

ประสิทธผลยงขึน ซึงอาจดําเนินการในรูปแบบของการให้คําปรึกษาแนะนําหรือการรายงานเป็นลายลักษณ์อกษรหรืออืนๆ ทีเห็นสมควร เพือให้
การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเปาหมายตามทีวางไว ้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะบุคคลซึงประกอบด้วยผูทรงคุณวฒทีมีความรู และประสบการณ์


ดานตางๆ ทังจากภาครัฐและเอกชน โดยจะทําหน้าทีกากบดแล


ให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ
มีมาตรการการบริหารความเสียง และการควบคุมภายในทีรัดกม

เพือให้การบริหารงานหน่วยงานของรัฐโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใสมีการบริหารจัดการทีด เปนทีเชือถือแก่สาธารณชนความเสียง (Risk) ความเป็นไปไดทีจะเกิดเหตุการณ์ทีเปนอุปสรรคต่อการบรรลุเปาหมาย


ของหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลกระทบและ

โอกาสทีจะเกิดเหตการณ์นัน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๗งานบริการให้ความเชือมัน การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเทียงธรรม เพือให้ไดมาซึงการประเมินผล

(Assurance Services) อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธภาพในกระบวนการการกํากบดแล


การบริหารความเสียง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่นการตรวจสอบงบการเงิน ผลการดาเนินงาน การปฏบตตามกฎ หลักเกณฑ์
และข้อบงคับความมันคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ

ความถูกตองและเชือถือไดของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน

งานบริการให้คําปรึกษา การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยลกษณะงาน

(Consulting Services) และขอบเขตของงานจะจัดทําข้อตกลงร่วมกบผูรับบริการและ


มีจดประสงค์ เพือเพิมคุณค่าให้กบหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง

กระบวนการการกํากบดแล การบริหารความเสียง และการควบคุมของ

หน่วยงานของรัฐให้ดขึน เช่น การให้คําปรึกษาแนะนํา ในเรืองความคล่องตัว


ในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วธการตางๆ ในการปฏิบตงานและการฝึกอบรม เปนตน


ตอง (Must) การเน้นความสําคัญและจําเปนในการปฏิบตงานตรวจสอบภายในแนวทางการปฏิบัตงาน การกําหนดรายละเอียดเกียวกบวธการปฏบตงานตามทีไดรับมอบหมาย

ซึงผูตรวจสอบภายในต้องจัดทําเปนลายลักษณ์อกษร ซึงจะเป็นส่วนหนึง

ของแผนการปฏิบตงาน เพือให้ทีมงานใช้เปนแนวทางในการปฏิบตงาน


แตละเรืองทีจะตรวจสอบ ดวยวตถุประสงค์อะไร ทีหน่วยรับตรวจใด


ณ เวลาใด และใช้วธการและเทคนิคการตรวจสอบใด จงจะช่วยให้

การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเปนไปอย่างมีประสิทธภาพ


ผลการปฏิบัตงานของผูอืน รายงานผลการปฏิบตงานตรวจสอบหรือการให้คําปรึกษาดานตางๆ


ของบุคคลอืนทีนอกเหนือจากผลการปฏบตงานของผูตรวจสอบภายใน


เช่น รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายนอก รายงานของ


ทีปรึกษาโครงการของหน่วยงานของรัฐ เปนต้นแผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบตงานทีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึนไวล่วงหน้า


เกียวกบเรืองทีจะตรวจสอบ จานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาทีใช้
ในการปฏิบตงาน ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทังงบประมาณทีใช้ในการปฏิบตงานตรวจสอบ เพือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้า


ของการปฏิบตงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏบตงานได้

อย่างราบรืนทันตามกําหนดเวลา


มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๘

แผนการปฏิบัตงาน แผนการปฏบตงานตามทีไดรับมอบหมาย ซึงผูตรวจสอบภายในจัดทําไว ้

ล่วงหน้าวาจะตรวจสอบเรืองใด ทีหน่วยรับตรวจใด ดวยวตถุประสงค์


ขอบเขต วธการใด และทรัพยากรทีใช้เท่าใดจงจะทําให้การปฏบตงาน

ตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จผูรับบริการ ผูร้องขอรับการบริการหรือหน่วยรับตรวจ
ฝ่ายบริหาร ผูทําหน้าทีบริหารซึงดารงตําแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ


ไม่เกินสามลําดบ
ภารกิจงานตรวจสอบภายใน งานของผูตรวจสอบภายในทีกาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในยทธศาสตร์ การกําหนดปรัชญา วสัยทัศน์ พนธกิจ เปาหมายของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัตวนัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานทีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหน่วยรับตรวจ หน่วยงานทีรับผิดชอบในการปฏิบตงานของหน่วยงานของรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผูบริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงาน ผูดารงตาแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงทําหน้าทีในการกํากบตรวจสอบภายใน ดแลการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกรณีทีหน่วยงาน
ของรัฐ เลือกใช้บริการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผูรับผิดชอบในการดูแล
เรืองของสัญญาว่าจ้าง และคุณภาพความน่าเชือถือของผลงาน รวมทง
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ


และติดตามผลของการปฏิบตงานตรวจสอบภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ๓๙

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗๒๘๕, ๐-๒๑๒๗-๗๒๘๑

โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๗

E – mail address : [email protected]

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ


ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา


ิ่
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพอเพมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ื่
ให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ก ากับดูแลหรือผู้ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐ

ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่เกินสามล าดับ
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๐ – ๑๕ ของหลักเกณฑ์นี้

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ

หน่วยงานของรัฐ
“หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๒ กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) และ (๓) – (๗) ถือปฏิบัติ และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) ถือปฏิบัติ

- 2 -
ั่
ความทวไป
ข้อ ๓ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน


ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๓

ื่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพอให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๕ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(๒) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

(๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ

ื่
ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอนในขณะเดียวกัน
ไม่ได้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ื่
ปฏิบัติงานอนได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอสระ
และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ

ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน

ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ

ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ
เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง

- 3 -
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ

ตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย


(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพยงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน

(๒) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ


(๓) เป็นผู้สามารถอทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐนั้น

(๒) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือ

มีอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจ าจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง

หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
(๓) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง

หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

(๔) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน

ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี

(๓) สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
(๔) สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ

- 4 -
ื่


(๕) ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นอสระเพอพฒนา
การปฏิบัติงานในหน้าที่

(๖) พจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ


(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
(๘) ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน

ื่
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
(๙) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

(๑๐) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางการพฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย
หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพมเติมจากวรรคหนึ่งได้
ิ่
ื่
ข้อ ๑๔ วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการประชุม และอนๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ี่
ให้เป็นไปตามทหน่วยงานของรัฐก าหนด
ข้อ ๑๕ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอตราที่กฎหมายก าหนดหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้
(๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้

(๑.๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ในกรณีที่ตรวจสอบงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงนอกเหนือ

จากงานของส านักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน
งาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบาย

ให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย

(๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลาง
ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสมควร หัวหน้าส่วนราชการ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้

- 5 -
(๑.๓) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลาง มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ


ในส่วนกลาง อาจมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสดุภาครัฐ
ื่
กฎหมายว่าด้วยการเงินหรือระเบียบอนๆ ของทางราชการ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตามข้อ (๑.๓)
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน

(๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามขอ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
ื่
(๑) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพอสนับสนุนการบริหารงาน
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ

ื่
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพยงพอ
ของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย

(๒) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อกษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพอพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน
ื่
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงาน


ผลประเมิน ปัญหาและอปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ

(๔) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย

(๔.๑) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในส านักงาน

ปลัดกระทรวงให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย
(๔.๒) กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส าเนาแผนการตรวจสอบ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)


Click to View FlipBook Version