The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pannakron Kitchompoo, 2019-05-28 05:40:18

เล่ม-2

เล่ม-2

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
วิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ง23201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 เล่ม 2 “หลกั การสร้าง Animation น่ารู้” จัดทาขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้าง Animation (ภาพเคล่ือนไหว) โดยฟัง
คาแนะนาจากครูผู้สอน และฝึกปฏิบัติเองได้ตามข้ันตอนในเอกสาร เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้
โดยใชเ้ อกสารประกอบการเรยี นฉบบั น้ี

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารประกอบการเรียนนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนใช้ใน
การฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานจนเกิดความชานาญ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และสามารถนาไป
ประยกุ ต์ใช้ในชีวติ ประจาวนั ของนกั เรียนตอ่ ไป

นางไพรินทร์ กจิ ชมภู
ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพเิ ศษ

โรงเรยี นไทยนยิ มสงเคราะห์

คาชแ้ี จงในการใชเ้ อกสารประกอบการเรยี น หนา้
ผลการเรยี นรู้ 1
สาระสาคญั 2
แบบทดสอบกอ่ นเรยี น 2
หลกั การสรา้ ง Animation นา่ รู้ 3
8
การวาดเส้นตรงด้วยเคร่ืองมอื Line Tool 8
การวาดเส้นด้วยเครอ่ื งมอื Pen Tool 10
การวาดเส้นอสิ ระดว้ ยเครอื่ งมือ Pencil Tool 12
การวาดรูปทรงเรขาคณติ ดว้ ยเครื่องมอื Rectangle Tool 13
การระบายสีด้วยเครื่องมือ Brush Tool 16
แบบฝกึ การวาดภาพดว้ ยโปรแกรม Adobe Flash 17
กิจกรรมท่ี 1 การวาดรูปพื้นฐาน 1 31
กิจกรรมที่ 2 การวาดรูปพน้ื ฐาน 2 32
ซมิ โบลและอนิ สแตนซ์ 33
การสร้างซิมโบล 34
การใช้อนิ สแตนซ์ 36
กิจกรรมท่ี 3 ซมิ โบลและอนิ สแตนซ์ 37
กจิ กรรมท่ี 4 สรา้ งซมิ โบล 38
การสรา้ งขอ้ ความ 39
รู้จกั กับข้อความ 39
สร้างข้อความแบบธรรมดา 40
การแกไ้ ขและย้ายตาแหน่งขอ้ ความ 41
การแปลงขอ้ ความเปน็ รูปทรง 42
กจิ กรรมท่ี 5 รู้จกั กบั ขอ้ ความ 43
กิจกรรมที่ 6 สรา้ งขอ้ ความ 44

การนารปู ภาพเขา้ มาใชง้ าน หนา้
รู้จักกับชนดิ ของภาพกราฟิก 45
การนาเขา้ ภาพบติ แมพ 46
การนาเข้าภาพเวกเตอร์ 48
กิจกรรมที่ 7 การนาเข้าภาพ 49
50
พนื้ ฐานการสรา้ งงานแอนเิ มชนั 51
ไทมไ์ ลน์ ส่วนควบคุมแอนเิ มชัน 51
รู้จักกับเลเยอร์ 52
ร้จู ักกบั เฟรม 55
กจิ กรรมที่ 8 เลเยอร์ 56
57
แบบทดสอบหลงั เรยี น 62
บรรณานกุ รม

รปู ท่ี 1 ภาพแสดงการวาดเส้นตรงดว้ ยเครือ่ งมอื Line Tool หนา้
รูปท่ี 2 ภาพแสดงการวาดเส้นด้วยเครือ่ งมอื Pen Tool 8
รปู ที่ 3 ภาพแสดงการวาดเสน้ อิสระดว้ ยเครอื่ งมือ Pencil Tool 11
รูปท่ี 4 ภาพแสดงการวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วยเครื่องมอื Rectangle Tool 12
รปู ที่ 5 ภาพแสดงการวาดรปู วงกลมหรอื วงรดี ว้ ยเครื่องมอื Oval Tool และเคร่ืองมอื 13
15
Oval Primitive Tool
รปู ที่ 6 ภาพแสดงการระบายสีดว้ ยเครอื่ งมือ Brush Tool 16
รูปที่ 7 ภาพแสดงแบบฝึกวาดภาพด้วยโปรแกรม Adobe Flash 30
รูปท่ี 8 ภาพแสดงคลปิ อาร์ตแมลงปอ 33
รูปท่ี 9 ภาพแสดงการสรา้ งซิมโบลจากซมิ โบลเปลา่ 34
รูปท่ี 10 ภาพแสดงการสรา้ งจากวตั ถทุ ่มี ีอยู่แล้ว 36
รูปที่ 11 ภาพแสดงการใชอ้ ินสแตนซ์ 36
รูปท่ี 12 ภาพแสดงการสรา้ งขอ้ ความแบบธรรมดา 40
รปู ที่ 13 ภาพแสดงการแกไ้ ขและยา้ ยตาแหน่งขอ้ ความ 41
รปู ท่ี 14 ภาพแสดงการแปลงข้อความเป็นรูปทรง 42
รปู ท่ี 15 ภาพแสดงกราฟิกชนิดบิตแมพ 46
รูปที่ 16 ภาพแสดงกราฟกิ ชนิดเวกเตอร์ 47
รูปท่ี 17 ภาพแสดงการนาเขา้ ภาพบิตแมพ 48
รปู ที่ 18 ภาพแสดงการนาเขา้ ภาพเวกเตอร์ 49
รปู ท่ี 19 ภาพแสดงไทม์ไลน์ ส่วนควบคมุ แอนเิ มชนั 51
รูปที่ 20 ภาพแสดงการสร้างเลเยอรใ์ หม่ 52
รูปท่ี 21 ภาพแสดงการนาเขา้ ภาพบนเลเยอร์ 53
รปู ท่ี 22 ภาพแสดงการเปล่ียนช่อื เลเยอร์ 53
รูปที่ 23 ภาพแสดงการเปลย่ี นลาดับเลเยอร์ 54
รูปที่ 24 ภาพแสดงรู้จักกับเฟรม 55

1

1. ศกึ ษาผลการเรยี นรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรยี น
3. ศกึ ษาเอกสารประกอบการเรยี นและปฏบิ ตั ิกจิ กรรมตามคาแนะนา

ของครผู สู้ อน
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

2

1. สร้าง ตกแต่งภาพกราฟกิ และตัวอกั ษรด้วยโปรแกรม Adobe Flash ได้
2. อธบิ ายและใชง้ าน Symbol และ Instance ได้อย่างถกู ต้องได้
3. อธิบายหลักการและสร้าง Animation ภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ได้

ในการสร้าง Animation (ภาพเคลื่อนไหว) ให้มีความน่าสนใจ ควรมีการตกแต่ง
ให้มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษน่าสนใจ เช่น การวาดรูปทรง การแปลงข้อความ
การตกแต่งรูปทรง การสร้างซิมโบล นาเข้าภาพ เป็นต้น โดยการตกแต่งและการสร้าง
Animation ควรคานงึ ถงึ ความเหมาะสมของเน้อื หา และความสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือให้
การนาเสนอผลงานดูมีความนา่ สนใจ และมปี ฏบิ ตั สิ ัมพันธ์กบั ผู้เรยี นมากยิง่ ขน้ึ

3

คาชแี้ จง ใหน้ กั เรียนทาเครอื่ งหมาย X ทบั ขอ้ ก. ข. ค. หรอื ง. ที่ถกู ที่สดุ
เพยี งข้อเดยี ว ลงในกระดาษคาตอบ

1. ขอ้ ใดคอื ความหมายของซมิ โบล
ก. การนากราฟกิ ปุ่ม หรือมูฟวีส่ รา้ งข้นึ มาเป็นต้นแบบ
ข. สาเนาของซมิ โบลทถี่ ูกดงึ มาใช้งาน
ค. ซิมโบลสาหรบั สรา้ งภาพเคลื่อนไหว
ง. ซมิ โบลสาหรับสร้างวัตถหุ รือรูปภาพ

2. ขอ้ ใดคอื ความหมายของอินสแตนซ์
ก. การนากราฟิก ปุ่ม หรอื มูฟวส่ี รา้ งข้ึนมาเป็นตน้ แบบ
ข. สาเนาของซิมโบลท่ีถกู ดึงมาใชง้ าน
ค. ซมิ โบลสาหรบั สร้างภาพเคล่อื นไหว
ง. ซิมโบลสาหรบั สรา้ งวัตถุหรอื รปู ภาพ

3. ซิมโบลมกี ป่ี ระเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท

4

4. ถา้ ต้องการวาดเส้นตรงในลักษณะต่าง ๆ ตอ้ งใชเ้ ครอ่ื งมือใด
ก. Line tool
ข. Pencil tool
ค. Pen tool
ง. Ovel tool

5. ขอ้ ใดคือซมิ โบลสาหรับสรา้ งภาพเคลอ่ื นไหว
ก. Library
ข. Graphic
ค. Movie Clip
ง. Button

6. อนิ สแตนซ์เป็นการทาสง่ิ ใดกบั ซิมโบล
ก. การคดั แยกสาเนา
ข. การทาสาเนา
ค. การลบสาเนา
ง. การสรา้ งซิมโบล

7. พาเนลใดที่ใช้เก็บซิมโบล
ก. Properties
ข. Library
ค. Tool bar
ง. Window

8. คาส่ังใดเป็นการสร้างซมิ โบลใหม่
ก. Create New Symbol
ข. Create New Instance
ค. Convert to Symbol
ง. Convert to Instance

5

9. คาส่งั ใดเปน็ การสรา้ งซมิ โบลจากวัตถุที่มอี ยแู่ ล้ว
ก. Create New Symbol
ข. Create New Instance
ค. Convert to Symbol
ง. Convert to Instance

10. Break Apart เปน็ คาสัง่ สาหรับทาสิ่งใด
ก. แปลงวัตถุเป็นตัวเลข
ข. แปลงวัตถเุ ปน็ ตวั อกั ษร
ค. แปลงวัตถเุ ป็นรูปทรง
ง. แปลงวัตถุเป็นรปู ภาพ

11. ขอ้ ใดไมใ่ ช่ประเภทของขอ้ ความ
ก. Static text
ข. Dynamic text
ค. Input text
ง. Style text

12. เคร่อื งมือใดท่ใี ช้ในการระบายสใี ห้กับภาพคล้ายพู่กัน
ก. Text tool
ข. Brush tool
ค. Eye Dropper tool
ง. Free Transfrom tool

13. ขอ้ ความแบบ Dynamic text เปน็ ขอ้ ความแบบใด
ก. แบบธรรมดาท่วั ไป
ข. แบบเปลย่ี นแปลงเนือ้ หาไดด้ ้วยโค้ด
ค. แบบช่องรบั ค่า
ง. แบบสวยงาม

6

14. ขอ้ ความแบบ Input text เปน็ ข้อความแบบใด
ก. แบบธรรมดาทั่วไป
ข. แบบเปลย่ี นแปลงเนอ้ื หาไดด้ ้วยโคด้
ค. แบบช่องรบั ค่า
ง. แบบสวยงาม

15. นามสกลุ .ai เปน็ ไฟล์ชนดิ ใด
ก. Adobe Photoshop
ข. Adobe Illustrator
ค. PNG
ง. Bitmap

16. ขอ้ ใดเป็นนามสกลุ ไฟล์ภาพบติ แมพ
ก. *.ai
ข. *.jpg
ค. *.psd
ง. ไมม่ ีขอ้ ใดถกู

17. คาส่ัง File > Import > Import to Library ภาพจะเกบ็ ไว้ทีพ่ าเนลใด
ก. พาเนล Library
ข. พาเนล Properties
ค. พาเนล Scene
ง. พาเนล Color

18. เนอ้ื หาทแี่ บ่งฉากออกเปน็ ยอ่ ย ๆ เรียกว่า อะไร
ก. เฟรม
ข. เลเยอร์
ค. ซนี
ง. หัวอ่าน

7

19. ข้อความที่เปลย่ี นแปลงเนอ้ื หาได้จากการเปลยี่ นแปลงโคด้ โปรแกรม
ก. Static Text
ข. Dynamic Text
ค. Input Text
ง. Style Text

20. การสรา้ งรูปภาพทเ่ี ป็นภาพน่ิง ควรใช้ซมิ โบลชนิดใด
ก. Graphic Symbol
ข. Button Symbol
ค. Option Symbol
ง. Movie clip Symbol

ทาแบบทดสอบเสร็จแลว้
ศกึ ษาเอกสารประกอบ
การเรยี นเลยนะคะ

ครบั คะ่ ครบั

8

สญั ลกั ษณข์ อง
เครอ่ื งมอื
Line Tool

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวาดเส้นตรง โดยให้เราคลิกที่เคร่ืองมือ Line Tool ในกล่องเครื่องมือ
หรือกดคีย์ลัด <N> ตัวช้ีเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากน้ันกาหนดรายละเอียดของเส้นตรงในพาเนล
Properties แล้วคลิกเมาส์ค้างไว้ท่ีจุดเร่ิมต้น ลากเมาส์ไปยังตาแหน่งท่ีต้องการ แล้วปล่อยเมาส์ ก็จะได้
เสน้ ตรงตามตอ้ งการ

ลากเมาส์จากจดุ เร่ิมตน้ ไปยงั จดุ
ปลายตามทศิ ทางท่ีตอ้ งการ

2 1รูปท่ี 1 ภาพแสดงการวาดเสน้ ตรงดว้ ยเครื่องมอื Line Tool คลกิ เลอื กเครื่องมอื
ปรับสแี ละรูปแบบให้กับเสน้ ตรง
Line Tool

9

ขอ้ เสนอแนะเพม่ิ เตมิ 45°

90°

เม่อื เรากด <Shift> ค้างไว้แลว้ ลากเมาสไ์ ปยงั ตาแหน่งทต่ี ้องการ
 ถ้าลากในแนวนอนจะไดเ้ สน้ ตรงทามุม 0 องศา
 ถ้าลากในแนวต้ังจะไดเ้ สน้ ตรงที่ทามุม 90 องศา
 ถา้ ลากในแนวเฉียงจะได้เสน้ ตรงเอียงทามมุ 45 องศา

ตวั เลือกเพม่ิ เตมิ ของเครอื่ งมอื Line Tool

ในสว่ น Options ของกลอ่ งเคร่ืองมือ จะแสดงตัวเลือกของเคร่อื งมอื Line Tool ดังนี้

Object Drawing เม่อื คลิกปมุ่ นี้ เสน้ วาดจะเปน็ วัตถุ
Snap to Objects เมือ่ คลกิ ป่มุ นี้ จะสามารถลากเสน้ ต่อกันได้งา่ ยข้ึน
โดยเส้นทเี่ ราลากนน้ั จะถูกดดู เข้าไปติดกบั เส้นเดิมกอ่ นหน้าอยา่ งง่ายดาย

หากไมเ่ ลือก อาจทาใหล้ ากเส้นได้ แต่ถ้าใช้ จะช่วยให้เราสร้างรปู ทรงจากเส้นง่ายข้นึ
ไม่ตอ่ เน่ือง และจดุ ตอ่ ของเสน้ เชื่อมกนั ไมส่ นิท โดยจดุ เชื่อมตอ่ จะเช่อื มตดิ กนั อย่างตอ่ เนอ่ื ง

10

สญั ลกั ษณข์ อง
เครอ่ื งมอื
Line Tool

เปน็ เคร่ืองมือทใ่ี ช้วาดเส้นตรงทใี่ ชว้ าดเส้นตรงและเส้นโค้ง โดยเส้นท่ีวาดจะเช่ือมกันแบบจุดต่อ
จุด เราจะเรียกจุดน้ีว่า “จุดแองเคอร์” (Anchor point) ภายในกลุ่มของเคร่ืองมือ Pen Tool
จะมเี คร่อื งมอื ต่าง ๆ สาหรับปรับแต่งเส้นหรือเรียกว่า “พาธ” (Path) ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตาม
ท่ตี ้องการ ดงั นี้

 หนา้ ตา่ งเครือ่ งมอื Pen Tool

เครอ่ื งมือ Pen Tool ใชว้ าดเสน้ พาธ
เครอ่ื งมือ Add Anchor Point Tool ใชเ้ พม่ิ จดุ แองเคอร์
เครอ่ื งมอื Delete Anchor Point Tool ใช้ลบจุดแองเคอร์
เครอ่ื งมือ Convert Anchor Point Tool ใชเ้ ปล่ยี นชนดิ จุดแองเคอร์

11

สาหรับการวาดเส้นตรง ให้คลิกท่ี เคร่ืองมือ Pen Tool ในกล่องเคร่ืองมือ จากนั้นกาหนด
รายละเอียดของเส้นตรงในพาเนล Property Inspector แล้วคลิกเมาส์ท่ีจุดเร่ิมต้น จากนั้นคลิกเมาส์
ทปี่ ุ่มต่อไป จะได้เส้นตรงเชอ่ื มระหว่างจุดสองจดุ น้ี

1 คลกิ เลอื กเครื่องมอื Pen Tool
2 ปรับสแี ละรูปแบบให้กบั เสน้ ตรง

รูปที่ 2 ภาพแสดงการวาดเส้นดว้ ยเครื่องมือ Pen Tool คลกิ เมาส์ไปตามทิศทางท่ี
ต้องการจะสรา้ งเส้นตรงตาม
ทศิ ทางที่ต้องการ

เราสามารถจบการวาดเส้นได้ 2 วิธี ดงั นี้

 ถา้ เปน็ รปู ทรงแบบเปดิ ใหเ้ ราดบั เบลิ คลิกท่จี ุดสุดท้าย หรอื คลกิ เคร่อื งมอื
Pen Tool ในกลอ่ งเครือ่ งมือ

 ถา้ เปน็ รปู ทรงแบบปดิ ให้คลิกทีจ่ ดุ เริ่มตน้ สงั เกตตวั ชเ้ี มาส์ท่เี ปลย่ี นไป

12

เป็นเครื่องมือท่ีใช้สาหรับวาดลายเส้นอิสระ เหมือนกับการใช้ดินสอวาดบนกระดาษโดยให้
เราคลิกท่ีเครื่องมือ Pencil Tool ในกล่องเคร่ืองมือหรือกดคีย์ลัด <Y> ตัวชี้เมาส์จะเปล่ียนเป็นรูป

จากนั้นให้ลากเมาส์วาดเส้นได้ตามตอ้ งการ

1 คลิกเลือกเคร่อื งมือ
Pen Tool

2 ปรบั สีและรปู แบบให้กับเส้นตรง

คลิกเมาสไ์ ปตามทิศทาง
ที่ตอ้ งการจะสรา้ งเส้นตรงกับ
เสน้ ตรง

รูปที่ 3 แสดงภาพการวาดลายเสน้ อิสระดว้ ยเครื่องมือ Pencil Tool

ตวั เลือกเพมิ่ เตมิ ของเครอื่ งมอื Pencil Tool

ในส่วน Options ของกลอ่ งเครอ่ื งมือ จะแสดงตวั เลือกของเครอ่ื งมือ Line Tool ดงั น้ี

Object Drawing เมอ่ื คลกิ ป่มุ น้ี เส้นท่ีวาดจะเปน็ วัตถุ
Pencil Mode เมอ่ื คลกิ ปมุ่ น้ี จะกาหนดลักษณะของลายเส้นที่วาด

ซึง่ มี 3 ลกั ษณะ คอื

Straighten ใช้วาดเสน้ ตรง หรือเสน้ ทม่ี ีความโคง้ มนคงที่ เชน่ สเี่ หลีย่ ม วงกลม
โดยโปรแกรมจะปรับใหเ้ ป็นสเี่ หล่ยี มและวงกลมทนั ที

Smooth ใชว้ าดเส้นทีม่ ีความโคง้ มน โดยจะทาให้เส้นโคง้ เรยี บเนยี นขนึ้
Ink ใชว้ าดเสน้ อสิ ระ แต่ถา้ มือเราไมน่ ิ่ง อาจทาให้เส้นทอ่ี อกมาหยกั ไมส่ วยได้

ภาพท่วี าดดว้ ย Straighten ภาพที่วาดดว้ ย Smooth ภาพท่ีวาดด้วย Ink

13

การวาดรูปทรงเลขาคณิตด้วยเครื่องมือ
Rectangle Tool ประกอบไปด้วยรูปสี่เหล่ียม
วงกลม วงรี และรูปหลายเหลี่ยม ซง่ึ แบง่ ออกเป็น
กลุ่ม ๆ ตามรายการ ดงั นี้

การวาดรปู สเี่ หลย่ี มด้วยเครือ่ งมือ Rectangle Tool

เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือส่ีเหล่ียมมุมโค้ง โดยให้เราคลิกที่เคร่ืองมือ
Rectangle Tool ในกล่องเคร่ืองมือ หรือกดคีย์ลัด <R> ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นกาหนด
รายละเอียดของรปู สีเ่ หล่ียมในเมนพู าเนล Property Inspector แล้วลากเมาส์วาดรปู ส่เี หล่ยี ม

2 ปรับสีและรูปแบบให้กับส่ีเหลีย่ ม 1 คลกิ เลือกเครื่องมอื Rectangle Tool

4 ลากเมาสว์ าดส่เี หลี่ยมตามตอ้ งการ กาหนดความโค้งของมุมแตล่ ะมมุ

รปู ที่ 4 ภาพแสดงการวาดรปู ทรงเรขาคณติ ดว้ ยเครอื่ งมอื Rectangle Tool

14

การกาหนดความโคง้ ของแตล่ ะมมุ
แบบที่ 1

แบบท่ี 2
แบบที่ 3

NOTE กดคยี ล์ ัด <Shift> ในขณะที่คลกิ ลากวาดรูป จะมีผลทาใหร้ ูปเปน็ สเี่ หลย่ี มจตั ุรสั

15

การวาดรปู วงกลมหรอื วงรดี ว้ ยเคร่ืองมอื Oval Tool และเครือ่ งมอื Oval Primitive Tool

เปน็ เคร่อื งมือทใ่ี ช้สาหรับวาดรปู วงกลมหรือวงรี โดยให้เราคลกิ Oval Tool หรอื
เคร่ืองมือ Oval Primitive Tool ในกล่องเครื่องมือ หรือกดคีย์ลัด <O> ซ้า ๆ จะสลับไปมาของเคร่ืองมือท้ัง
สองตัว จากนนั้ กาหนดรายละเอียดของรปู วงกลมในพาเนล Property Inspector แลว้ ลากเมาสว์ าดรปู วงกลม

1 คลกิ เลือกเคร่อื งมือ
Oval Tool

2 ปรับสีและรูปแบบให้กับรูป

วงกลมและวงรี

ปรับลักษณะรูปทรงและมุม
ตามตอ้ งการ

4 ลากเมาส์วาดวงกลมตามต้องการ

ในพาเนล Property Inspector ของเครือ่ งมือนี้ มกี ารต้งั คา่ เพิ่มเติม ดงั น้ี

Start angle และ End angle ใช้กาหนด
รปู ทรงให้มีลกั ษณะเปน็ เสย้ี ว โดยปรับคา่ ตัวเลข
หรอื เลอ่ื นตัวไปมา

Start angle : 0 Start angle : 255 Start angle : 315
End angle : 255 End angle : 0 End angle : 270

รปู ที่ 5 ภาพแสดงการวาดรูปวงกลมหรอื วงรดี ้วยเคร่ืองมือ Oval Tool และเครอ่ื งมอื Oval Primitive Tool

16

เป็นเคร่ืองมือสาหรับใช้วาดภาพและระบายสี โดยให้เราคลิกที่เครื่องมือ Brush Tool ใน
กล่องเคร่อื งมือ หรือ กดคียล์ ัด <B> ตวั ชเี้ มาสจ์ ะเปลยี่ นรปู จากน้ันกาหนดรายละเอยี ดของสใี นพาเนล Property
Inspector แลว้ ลากเมาส์ระบายสีได้

1 คลกิ เลอื กเคร่ืองมอื
Brush Tool

2 เลือกสที ี่ใช้ระบาย

ปรบั ความเรียบของหัวพู่กนั

4 ปรบั รายละเอยี ดเพิ่มเตมิ

5 ลากเมาส์ระบายสี รูปที่ 6 ภาพแสดงการระบายสีดว้ ยเคร่อื งมือ Brush Tool

ตวั เลอื กเพม่ิ เตมิ ของเครอ่ื งมอื Brush Tool

ในส่วน Options ของกล่องเคร่อื งมอื จะแสดงตัวเลอื กของเคร่ืองมอื Brush Tool ดงั นี้

Object Drawing เมอื่ คลิกป่มุ น้ี สีที่ระบายจะเป็นวัตถุ

Lock Fill ขอนาไปกลา่ วในสว่ นเคร่อื งมอื Paint Bucket Tool

Brush Mode เลือกรปู แบบการระบายสี

Brush Size เลือกขนาดหวั พูก่ ัน
Brush Shape เลือกลกั ษณะหัวพู่กนั

17

วาดรปู ภาพตกึ เวลากลางคืน ดว้ ยเครอ่ื งมอื Rectangle Tool

1 คลิก เพือ่ เลือกสแี ล้ว 2 วาดสเ่ี หลยี่ มเปน็ แทง่ ๆ พอเปน็

คลิกเลอื กเครื่องมอื เค้าโครงรปู ตกึ

Rectangle Tool วาดส่เี หล่ียม

ดงั รูป

วาดสีเ่ หลีย่ มเปน็ ช่อง ๆ (หากวาดยากใหค้ ลกิ ยกเลกิ การสแนปที่
รปู แม่เหลก็ ทก่ี าลังแอคทีฟอย่อู อกกอ่ น)
ท่กี าลังแอคทฟี อย่อู อกก่อน

18

4 เปลย่ี นสแี ล้วเทสีใหมต่ ามช่องตา่ ง ๆ (ชอ่ งสขี าวต้องเทสขี าวดว้ ยทกุ คร้งั )

5 คลกิ เลือกเครอ่ื งมอื Selection Tool ลากครอบรูป

ทัง้ หมดแล้ว คลิกขวาเลือกคาส่ัง Copy

19

6 คลกิ ขวา เลือกคาส่ัง Paste แล้วนารูปมาตอ่ กัน (หากรูปใหญเ่ กนิ ไป

กใ็ ช้เคร่อื งมอื Free Transform ย่อรปู )

เพ่มิ เลเยอร์ใหม่ วาดส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่แบ่งเป็น 2 ช่อง ด้านบนเป็นท้องฟา้ เทสดี า
ด้านล่างเปน็ ถนนเทสเี ทาแลว้ ใช้พ่กู ัน จดุ ๆ เปน็ รูปดาว (ย้ายเลเยอร์ 2 ลงไวใ้ ตเ้ ลเยอร์ 1)

20

วาดเรอื ดัวยเครอื่ งมอื Line Tool

1 คลกิ เลือกเคร่อื งมอื Line Tool คลกิ คา้ งไว้แลว้ ลากแล้วคลิก

ไปเร่ือย ๆ เป็นโครงเรือ

2 คลิกเลือกเครื่องมือ Line Tool วาดเพ่มิ เติมเปน็ ลวดลายและ

สว่ นต่าง ๆ ของเรือ

คลิกเลอื กเคร่ืองมอื ลูกศรสีดา Selection Tool
คลกิ ท่เี ส้นท่ีเกินมา แล้วกด Delete บนแป้นพิมพ์ เพ่อื ลบเส้นดงั กล่าว

21

4 คลกิ เลือกเครือ่ งมือ Paint Bucket Tool คลิก

เลอื กสีที่ต้องการระบาย แลว้ คลกิ บริเวณทตี่ ้องการระบายสใี ห้ครบ
ทต่ี อ้ งการระบาย

5 คลิกเลือกเครื่องมอื Line Tool คลิกวาดสร้างลวดลาย

เพิ่มความสวยงาม แลว้ เทสีบนลวดลาย

6 คลิกเลือกเคร่อื งมอื ลูกศรสีดา Selection Tool

นาเมาสม์ าชท้ี ่ีเส้นแล้วดดั ให้เส้นโคง้ ปรับใหส้ วยงาม

22

วาดรปู ภาพดอกไม้ ด้วยเครอ่ื งมอื Oval Tool

1 คลิกเลือกเคร่ืองมือ 2 คลกิ เลอื กเครื่องมือ

Oval Tool คลิกเลืกสีแล้ววาดวงรี ลูกศรสดี า Selection Tool
ลากครอบวงรีท้ังหมด สังเกตว่าจะ
มจี ดุ ๆ เกิดขึ้นที่รูปวงรี

คลกิ ขวาท่วี งรี เลือกคาส่ัง Copy 4 คลกิ ขวาพนื้ ท่วี างแล้วเลือกคาส่ัง

Paste เพ่ือวางรูปที่ Copy มา

23

5 คลกิ ยา้ ยวงรี มาต่อกันดังภาพ 6 คลกิ เลือกเคร่ืองมือ

Free Transform ลากครอบ
วตั ถทุ ัง้ สองแลว้ คลกิ ขวา Copy

คลิกขวาที่ว่าง เลือกคาส่ัง Paste 8 ยา้ ยวตั ถใุ หไ้ ดด้ ังรปู แลว้ วาด
แล้วหมุน (เลื่อนเมาส์ไปบริเวณเหนือมุม
ของกรอบจะมสี ญั ลกั ษณ์ลูกศรโค้งสามารถ วงกลมใสต่ รงกลาง
หมนุ ได)้

24

9 ใช้ลูกศรสดี า Selection Tool ดงึ ปรับกลีบดอก

(ข้ันตอนนี้ไม่ทาก็ได)้

10 คลกิ เลือกสีแลว้ ใช้เคร่ืองมือ Paint Bucket Tool

คลิกเทสใี หส้ วยงาม จากนน้ั จะลบเสน้ ออกก็ได้

25

วาดรปู ภาพหวั ใจ ดว้ ยเครอ่ื งมอื Pen Tool

1 คลกิ เลือกเคร่อื งมอื 2 ใชเ้ ครื่องมือ Pen Tool

Pen Tool คลกิ ท่พี ้ืนที่วา่ ง แลว้ คลกิ ตอ่ ไป คลกิ คา้ งไวแ้ ลว้ ลากให้เป็นเส้นโคง้
ตาแหนง่ ต่อไป คลกิ คา้ งแลว้ ลากใหเ้ ปน็ ตามต้องการ
เสน้ โคง้

คลกิ ที่ตาแหน่งวงกลม ณ จุดเรม่ิ ตน้ ถา้ คลกิ ถูกที่
จะมี สีด้านใน ถา้ ไม่ถกู ใช้เครอ่ื งมอื ลกู ศรสดี า
Selection Tool ดงึ เสน้ ใหจ้ รดกบั จดุ เริ่มต้น

26

4 เมือ่ เสน้ จรดกนั หรอื ดดั เสรจ็ แล้ว 5 คลกิ เลือกสจี าก

จะสามารถเทสีได้ แล้วคลกิ เลอื กเครื่องมือ Paint
Bucket Tool เทสีในรปู หัวใจ

6 เปล่ียนสีแบบเรยี บ ๆ เป็นสี เปลยี่ นสเี ป็นสีอนื่ โดยคลิกที่
Color มมุ บนขวา ดับเบิลคลกิ ท่ี
แบบนูน ๆ คลิก กรอบสีเ่ หลี่ยมแตล่ ะดา้ นแล้วเปล่ยี นสี
แล้วเลอื ก
จากน้ันไปเทใสร่ ปู หัวใจ

27

8 ใชเ้ ครอ่ื งมอื ลูกศรสีดา Selection Tool คลิกท่เี สน้

แล้วกด Delete บนแปน้ พิมพ์

9 ใชเ้ คร่อื งมือ Brush Tool วาดเส้นและจดุ สีขาว เพมิ่ ทาแสงเงา

28

วาดรปู ภาพแกว้ น้า ด้วยเครอ่ื งมอื Pencil Tool

1 คลิกเลือกเคร่ืองมือ Pencill Tool เลือกออพชันด้านล่าง

ที่ Tool Box คลิกเลือก Smooth คลิกหน้าต่างพาเนล

Properties ทางมุมขวาบน หรือกดปุ่ม Ctrl + F3 ท่ีแป้นพิมพ์

เพ่อื เรยี กหนา้ ต่างพาเนล Properties คลิกปรบั ขนาดเสน้

2 เร่ิมวาดโดยการคลิกเมาสค์ ้างไว้ แลว้ วาดเป็นรูปตามความต้องการ

(ตัวอย่างนี้จะวาดแก้วน้า)

29

คลิกเคร่ืองมือลูกศรสดี า Selection Tool เพอ่ื คลกิ
เลือกสว่ นของเสน้ ที่วาดเกินมา แล้วกด Delete บนแป้นพมิ พ์

4 คลิกเลือกเครอื่ งมอื Paint Bucket Tool ระบายสีลงไป

ตามต้องการ

30

5 หากตอ้ งการเพิ่มลวดลายกส็ ามารถวาดเพิม่ เตมิ ได้ ทั้งน้ีนกั เรยี น

สามารถใชเ้ ครอื่ งมืออน่ื ช่วยวาดกไ็ ด้

รูปท่ี 7 ภาพแสดงแบบฝกึ วาดด้วยโปรแกรม Adobe Flash

31

กิจกรรมที่ 1
การวาดรปู พ้ืนฐาน 1

คาชแี้ จง ใหน้ ักเรียนฝกึ ทกั ษะกระบวนการตอ่ ไปนี้ ( 10 คะแนน)

1. ใหว้ าดรปู ตามแบบฝกึ ทคี่ รกู าหนดให้ โดยเลอื กแบบทตี่ นเองสนใจ
2. เมอ่ื ทาเสรจ็ แลว้ ใหบ้ นั ทกึ งาน ในไดรฟ์ D : โดยตั้งชอื่ วา่
Draw1 ชอื่ ตนเอง ชนั้ หอ้ ง เลขที่ (ตวั อยา่ ง Draw1 pairin M3-1-1)

32

กิจกรรมท่ี 2
การวาดรปู พืน้ ฐาน 2

คาชแี้ จง ใหน้ กั เรยี นฝกึ ทกั ษะกระบวนการตอ่ ไปน้ี ( 10 คะแนน)

1. ให้วาดรปู โรงเรยี นในฝนั ของตนเอง และตกแตง่ ใหส้ วยงาม
2. เมอื่ ทาเสรจ็ แลว้ ใหบ้ นั ทกึ งาน ในไดรฟ์ D : โดยตงั้ ชอ่ื วา่
Draw2 ชอื่ ตนเอง ชนั้ หอ้ ง เลขท่ี (ตัวอยา่ ง Draw2 pairin M3-1-1)

33

ซมิ โบลและอนิ สแตนซ์

ความหมาย ซิมโบล (Symbol) คือการนาวัตถุ
ตวั อยา่ ง ท่ีเป็นภาพกราฟิก ปุ่มกด หรือมูฟวี่ มากาหนด
เป็นต้นแบบ เพ่ือนาไปใช้เป็นส่วนประกอบ
ในช้ินงาน โดยซิมโบลท่ีสร้างจะถูกเก็บไว้ในพาเนล
Library

อินสแตนซ์ (Instance) เป็นเพียง
การทาสาเนาของซิมโบล ซึ่งหน่ึงซิมโบลมีได้หลาย
อินสแตนซ์บนสเตจ โดยแต่ละอินสแตนซ์อาจถูก
ปรับคณุ สมบัตติ ่าง ๆ เช่น ขนาดการหมนุ ฯลฯ ให้
ดูต่างกัน แต่ทั้งหมดก็ยังมีต้นแบบมาจากซิมโบล
เดยี วกัน

 อินสแตนซท์ ถ่ี ูกยอ่

 ซมิ โบล  อนิ สแตนซท์ ีถ่ กู หมนุ

รูปที่ 8 ภาพแสดงคลิปอารต์ แมลงปอ
ทม่ี า https://th.lovepik.com/image-400513577/cute-cartoon-dragonfly.html

34

ซิมโบลมอี ยู่ 3 ประเภท โดยจะมีหนา้ ทแ่ี ตกตา่ งกนั ไป ไดแ้ ก่
1. Graphic คอื ซิมโบลท่ีแสดงภาพเคลอื่ นไหวตามจานวนเฟรมในไทมไ์ ลน์หลกั
2. Movie clip คอื ซมิ โบลที่แสดงภาพเคลอ่ื นไหวตามจานวนเฟรมในซมิ โบล
3. Button คือ ซมิ โบลทเ่ี ปน็ ลักษณะปมุ่ กด

การสร้างซิมโบล (Symbol) สามารถทาได้ 2 แบบคอื การสรา้ งจากซมิ โบลเปลา่
และ สร้างจากวัตถทุ ม่ี อี ยู่แลว้

 แบบที่ 1 สรา้ งซมิ โบลจากซมิ โบลเปลา่
ข้ันตอนท่ี 1 คลกิ เมนู Insert > New Symbol หรอื กด Ctrl+F8

ขั้นตอนที่ 2 ต้ังชื่อซิมโบล และเลอื กชนดิ ซมิ โบลตามตอ้ งการ แลว้ คลิก OK

ขั้นตอนท่ี 3 เขียนภาพวัตถตุ ามตอ้ งการ

รูปที่ 9 ภาพแสดงการสรา้ งซมิ โบลจากซิมโบลเปลา่

35

 แบบที่ 2 สรา้ งจากวตั ถทุ มี่ อี ยแู่ ลว้
ขั้นตอนที่ 1 เขียนภาพตามต้องการที่ stage

ข้ันตอนที่ 2 คลิกเลอื กภาพ (หรือถ้าภาพอย่หู า่ งกนั ใหล้ ากคลมุ ทง้ั หมด)
แลว้ คลิกขวาและคลกิ ท่เี มนู Convert to Symbol

ขัน้ ตอนที่ 3 ตงั้ ช่อื ซมิ โบล แลว้ เลือกชนิดของซิมโบลที่ต้องการ

36

หมายเหต.ุ ... ดูซมิ โบลทส่ี ร้างได้จากหน้าตา่ ง Library ซง่ึ เปิดหนา้ ตา่ งได้จาก เมนู
Window > Library หรอื กด F11 ซงึ่ จะพบหน้าต่างดังตัวอยา่ ง

รูปท่ี 10 ภาพแสดงการสรา้ ง Symbol จากวตั ถุทมี่ ีอยูแ่ ล้ว

หลังจากที่เราได้สร้างซิมโบลในพาเนล Library แล้ว ต่อไปเราจะนาซิมโบลมาใช้ในช้ินงาน
โดยคลกิ ลากซมิ โบลจากพาเนล Library มาไว้บนสเตจ ซ่ึงท่ีจริงแล้วซิมโบลก็ยังถูกเก็บอยู่ในพาเนล
Library เหมือนเดิม แต่เป็นเพียงการทาสาเนาซิมโบลมาไว้บนสเตจเท่านั้น ซึ่งเราเรียกสาเนาน้ีว่า
อินสแตนซ์ (Instance) โดยเราจะดึงซมิ โบลนอ้ี อกมาใชเ้ ปน็ อนิ สแตนซ์บนสเตจกคี่ รั้งกไ็ ด้

 คลกิ ทช่ี อ่ื ซิมโบลแลว้ ลากซิมโบลไปวางบนสเตจ ภาพนนั้ จะกลายเปน็ อนิ สแตนซ์

รปู ที่ 11 ภาพแสดงการใชอ้ นิ สแตนซ์

37

กจิ กรรมที่ 3
ซมิ โบลและอนิ สแตนซ์

คำชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นนำคำทก่ี ำหนดให้ เตมิ ลงในขอ้ ทมี่ คี วำมสมั พนั ธก์ นั ( 10 คะแนน)

Symbol Movie Clip Instance F8
Graphic Library Break apart Button
F11
Convert to Symbol Create New Symbol

ตวั อยำ่ ง กำรแปลง Shape ให้เปน็ รปู ทรง Break apart

1. กรำฟกิ , ปมุ่ หรือมฟู ว่คี ลปิ ทสี่ ร้ำงข้นึ มำ
2. สำเนำของซมิ โบลทถ่ี กู ดึงมำใช้
3. ซิมโบลสำหรับกำรสร้ำงภำพเคล่อื นไหว
4. ซมิ โบลสำหรบั สรำ้ งป่มุ
5. พำเนลท่ใี ช้เก็บซมิ โบล

6. คยี ์ลัดในกำรเปดิ พำเนล Library
7. คีย์ลดั ในกำรสร้ำงซิมโบลใหม่
8. กำรสรำ้ งซมิ โบลจำกวตั ถทุ ี่มอี ย่แู ล้ว
9. กำรสรำ้ งซมิ โบลใหม่
10. ซิมโบลสำหรบั วตั ถุหรอื รูปภำพ

38

กจิ กรรมที่ 4
สรา้ งซมิ โบล

คาชีแ้ จง ใหน้ ักเรยี นฝกึ ทกั ษะกระบวนการตอ่ ไปน้ี ( 10 คะแนน)

1. ให้วาดรปู สรา้ งเป็นซมิ โบล ประเภท Movie Clip , Button
และ Graphic พรอ้ มเปลยี่ นชอื่ ใหต้ รงกบั วตั ถใุ นซมิ โบล

2. เมอ่ื ทาเสรจ็ แลว้ ใหบ้ นั ทกึ งาน ในไดรฟ์ D : โดยตงั้ ชอื่ วา่
Symbol ชอ่ื ตนเอง ชนั้ หอ้ ง เลขท่ี (ตัวอยา่ ง Symbol pairin M3-1-1)

 Movie Clip  Graphic  Button

39

การสรา้ งข้อความ

ในโปรแกรม Adobe Flash จะมขี ้อความอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ขอ้ ความแบบสแตตกิ (Static Text) เปน็ ขอ้ ความธรรมดาทว่ั ไป

2. เปน็ ขอ้ ความแบบไดนามกิ เป็นข้อความทีเ่ ปลยี่ นแปลงเน้ือหาได้จาก
(Dynamic Text) การเปลี่ยนโค้ดโปรแกรม

3. เปน็ ขอ้ ความแบบอนิ พตุ เทก็ ซ์ เป็นชอ่ งรบั ข้อความทใ่ี หผ้ ใู้ ช้พมิ พ์
(Input Text) ขอ้ ความเข้าไปได้

ตวั อยา่ ง

 Static Text

 Dynamic Text
 Input Text

40

1. คลกิ เลอื กเครื่องมอื (Text Tool) ในกล่องเครือ่ งมอื
2. เลือกลกั ษณะตัวอกั ษร
3. คลิกท่สี เตจ พมิ พข์ อ้ ความทต่ี อ้ งการลงไป

1 คลิกเคร่ืองมอื Text Tool
2 เลอื กลักษณะตัวอักษร

พิมพข์ ้อความทีต่ ้องการลงไปในสเตจ ประเภทของขอ้ ความ
กาหนดรปู แบบตวั อกั ษร
ฝังฟอนต์ในไฟล์
รปู แบบข้อความ ระยะห่าง
รูปแบบตัวอักษร ประรหบั วช่าอ่ งงตไวัฟอกั ษร
ลักษณะตวั อกั ษร

ขนาดตัวอกั ษร
สีตัวอักษร

จัดเรยี งขอ้ ความ

รูปที่ 12 ภาพแสดงสรา้ งขอ้ ความแบบธรรมดา

41

การแกไ้ ขข้อความ ใชเ้ ครอื่ งมอื Text Tool คลิกข้อความท่ีต้องการแก้ไข และจะปรากฏ
กรอบขอ้ ความใหเ้ ราแก้ไขข้อความได้โดยปกติ

อีกวิธีหนึ่งเราจะใช้เครื่องมือ Selection Tool โดยดับเบิลคลิกท่ีข้อความ สังเกตว่า
เครอ่ื งมือจะเปลย่ี นไปเป็น Text Tool และปรากฏกรอบข้อความให้เราแกไ้ ขข้อความไดเ้ ลย

 คลกิ เพื่อแก้ไขข้อความหรอื เพ่ือพมิ พใ์ หม่

 หลงั การแก้ไขขอ้ ความ

การยา้ ยตาแหนง่ ขอ้ ความ ใช้เครือ่ งมอื Text Tool คลิกข้อความ จะปรากฏกรอบขอ้ ความ
จากนนั้ ใหค้ ลกิ ลากขอบของกรอบข้อความนี้ย้ายตาแหน่งขอ้ ความได้

อกี วธิ หี นง่ึ เราจะใชเ้ ครอ่ื งมือ Selection Tool คลิกลากข้อความไปยงั ตาแหนง่ ท่ีต้องการได้

 ลากกรอบข้อความด้วยเครอื่ งมือ Text Tool

 ลากกรอบขอ้ ความด้วยเครื่องมอื Selection Tool

รูปท่ี 13 ภาพแสดงการแก้ไขและยา้ ยตาแหนง่ ขอ้ ความ

42

การแปลงตัวอักษรให้เป็นรูปทรงน้ัน เพ่ือที่จะให้ตัวอักษรมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ซ่ึงทาได้
ด้วยคาสั่ง Break Apart โดยโปรแกรม Adobe Flash จะมองตัวอักษรท่ีถูกแปลงเป็นรูปทรง และ
หลังจากที่ข้อความถูก Break Apart แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้อีกต่อไป แต่ใช้เครื่องมือปรับแต่ง
รูปทรงแกไ้ ขแทนได้

การแปลงตัวอักษรเป็นรูปทรง ใช้เครื่องมือ Selection Tool คลิกเลือกข้อความ เน่ืองจากข้อความ
ประกอบดว้ ยหลายตัวอักษร เราจะตอ้ งเลือกคาสง่ั Modify > Break Apart 2 ครั้ง ดงั น้ี

 เลือก Modify > Break Apart คร้งั ที่ 1 จะแยกข้อความเป็นตัวอักษรย่อย ๆ
สงั เกตไดโ้ ดยลองคลิกท่ขี อ้ ความ จะพบว่าแตล่ ะตวั อักษรจะอยู่ในแต่ละกรอบข้อความ
แยกจากกนั เป็นอิสระ

 เลือก Modify > Break Apart คร้ังที่ 2 จะแปลงตัวอักษรให้เป็นรูปทรงให้เรา
คลกิ ท่ีเครอ่ื งมอื Selection Tool และนาเมาส์มาที่ข้อความจะพบว่าสามารถปรับแต่ง
รูปทรงของตัวอักษรได้

2 เลอื ก Modify
คลกิ Break Apart 2 ครั้ง

1 คลิกเลือกข้อความ

 หลงั จากทาการ Break Apart ครัง้ ที่ 1  หลังจากทาการ Break Apart ครงั้ ท่ี 2

จะได้ตวั อักษรแยกออกมา จะได้ตัวอักษรเปน็ ลายจุด

รปู ที่ 14 ภาพแสดงการแปลงขอ้ ความเปน็ รูปทรง  ใช้เครื่องมือ Selection Tool ปรับแตง่
รปู ทรงได้

43

กิจกรรมท่ี 5
รจู้ กั กบั ขอ้ ความ

คาชี้แจง ให้นกั เรยี นนาคาทีก่ าหนดให้ เตมิ ลงข้อทถี่ กู ตอ้ ง (10 คะแนน)

Static Text Dynamic Text Input Text Font Size

Break apart Font Family Text Color Font Style

Paragraph Fomat Bold Italic

ตวั อยา่ ง กาหนดข้อความเป็นตวั เอยี ง Italic

1. กาหนดสใี ห้ข้อความ
2. จัดเรยี งข้อความ
3. ขอ้ ความท่ีเปล่ียนแปลงไดจ้ ากโคด้ โปรแกรม
4. กาหนดข้อความเปน็ ตัวหนา
5. แปลงตัวอกั ษรเปน็ รูปทรง

6. ขอ้ ความธรรมดาทั่วไป
7. รปู แบบตัวอักษร
8. ลักษณะตัวอกั ษร
9. ขอ้ ความแบบชอ่ งรบั ข้อความ
10. ขนาดตวั อักษร

44

กิจกรรมที่ 6
การสรา้ งข้อความ

คาชีแ้ จง ให้นักเรยี นฝกึ ทกั ษะกระบวนการตอ่ ไปน้ี (10 คะแนน)

1. ใหส้ รา้ งขอ้ ความและปรบั แตง่ เปน็ รปู ทรงใหส้ วยงาม
2. เมอ่ื ทาเสรจ็ แลว้ ใหบ้ นั ทกึ งาน ในไดรฟ์ D : โดยตงั้ ชอื่ วา่ text
ชอ่ื ตนเอง ชน้ั หอ้ ง เลขท่ี (ตัวอยา่ ง text pairin M3-1-1)

45

การนารปู ภาพเขา้ มาใช้

โปรแกรม Adobe Flash สามารถนาเข้าภาพได้หลายชนิด เช่น JPEG, GIF, PNG และ
BMP (ใช้กับเคร่ืองพีซี) รวมทั้ง PICT (ใช้กับเครื่อง Mac) โดยเลือกคาส่ัง File > Import > Import
to Library (นาเข้าภาพมาไว้ในพาเนล Library) หรือ File > Import > Import to Stage
(นาเข้าภาพไว้บนสเตจ และในพาเนล Library)

ชนดิ ไฟล์ นามสกุล

Adobe Illustrator *.ai

PNG File *.png

Adobe Photoshop *.psd

Adobe FXG *.fxg

AutoCAD DXF *.dxf

Bitmap *.bmp, *.dib

SWF Movie *.swf

GIF Image *.gif

JPEG Image *.jpg, *.jpeg


Click to View FlipBook Version