The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pannakron Kitchompoo, 2019-05-28 05:11:57

เล่ม-1

เล่ม-1

เอกสารประกอบการเรียน เรอื่ ง การสรา้ ง Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
วิชาคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมเติม) ง23201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 “รู้จักกับโปรแกรม Adobe Flash” จัดทาข้ึนเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
และฝกึ ปฏิบัตกิ ารใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้าง Animation (ภาพเคลื่อนไหว) โดยฟัง
คาแนะนาจากครูผู้สอน และฝึกปฏิบัติเองได้ตามขั้นตอนในเอกสาร เพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้
โดยใช้เอกสารประกอบการเรยี นฉบับนี้

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารประกอบการเรียนน้ี จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนใช้ใน
การฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานจนเกิดความชานาญ เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ และสามารถนาไป
ประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ติ ประจาวันของนกั เรียนตอ่ ไป

นางไพรนิ ทร์ กจิ ชมภู
ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพเิ ศษ

โรงเรยี นไทยนยิ มสงเคราะห์

คาชแี้ จงในการใชเ้ อกสารประกอบการเรยี น หนา้
ผลการเรยี นรู้ 1
สาระสาคญั 2
แบบทดสอบกอ่ นเรยี น 2
รจู้ กั กบั โปรแกรม Adobe Flash เบือ้ งตน้ 3

โปรแกรม Adobe Flash คืออะไร 9
การเปิดใช้งานโปรแกรม Adobe Flash 10
เขา้ สูโ่ ปรแกรม Adobe Flash 11
ส่วนประกอบโปรแกรม Adobe Flash 13
การสร้างชน้ิ งานใหม่ 18
กาหนดขนาดและคุณสมบัติของชนิ้ งาน 20
การบนั ทึกไฟลช์ ิ้นงาน 21
การเปดิ ไฟลช์ น้ิ งาน 22
การปดิ ไฟล์ช้ินงาน 23
กจิ กรรมท่ี 1 สว่ นประกอบหนา้ จอโปรแกรม Adobe Flash 24
เครอื่ งมือตา่ ง ๆ ในการสรา้ งวัตถุ 25
หลกั การวาดภาพ 26
กจิ กรรมที่ 2 เครอื่ งมอื ตา่ ง ๆ 31
แบบทดสอบหลงั เรยี น 32
บรรณานกุ รม 38

รปู ท่ี 1 ภาพไอคอนโปรแกรม Adobe Flash หนา้
รูปที่ 2 ภาพวิธกี ารเปดิ ใชง้ านโปรแกรม Adobe Flash
รปู ที่ 3 ภาพการเขา้ สโู่ ปรแกรม Adobe Flash 9
รูปท่ี 4 ภาพหนา้ ตา่ งโปรแกรม Adobe Flash 10
รูปที่ 5 ภาพสว่ นประกอบของโปรแกรม Adobe Flash 11
รปู ท่ี 6 ภาพแสดงสว่ นไทมไ์ ลน์ Timeline 12
รปู ท่ี 7 ภาพแสดงพาเนล Color และ Swatches 13
รปู ท่ี 8 ภาพแสดงพาเนล Library 14
รปู ที่ 9 ภาพแสดงสว่ นพาเนล Panels Property 15
รูปท่ี 10 ภาพแสดงการสรา้ งชนิ้ งานใหม่ 16
รปู ท่ี 11 ภาพแสดงการกาหนดขนาดและคณุ สมบตั ิของช้ินงาน 17
รูปท่ี 12 ภาพแสดงการบันทึกไฟล์ชิ้นงาน 19
รูปที่ 13 ภาพแสดงการเปดิ ไฟล์ชิ้นงาน 20
รูปที่ 14 ภาพแสดงการปดิ ไฟลช์ ้ินงาน 21
รูปที่ 15 ภาพแสดงเครอื่ งมือตา่ ง ๆ ในการสรา้ งวตั ถุ 23
รปู ท่ี 16 ภาพแสดงหลกั การวาดภาพ 23
รูปที่ 17 ภาพแสดงรายละเอียดท่วั ไปของเครอื่ งมอื 26
รปู ที่ 18 ภาพแสดงการกาหนดสี 26
รูปท่ี 19 ภาพแสดงการซ้อนรปู ทรง 27
28
30

1

1. ศกึ ษาผลการเรยี นรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรยี น
3. ศกึ ษาเอกสารประกอบการเรยี นและปฏบิ ตั ิกจิ กรรมตามคาแนะนา

ของครผู สู้ อน
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

2

1. อธบิ ำยส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash ได้
2. อธิบำยเครอื่ งมือในกำรสรำ้ งภำพกรำฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Flash ได้

Adobe Flash เปน็ โปรแกรมสำหรับสร้ำงสรรค์งำนกรำฟิก ภำพเคลื่อนไหว
และมัลติมีเดียบนเว็บ Flash สำมำรถนำมำใช้สร้ำงงำนได้หลำกหลำยรูปแบบ เช่น
สื่อกำรสอน กำรต์ ูนแอนิเมชัน เกม แม้กระทัง่ เวบ็ ไซตก์ ส็ ำมำรถทำได้

โปรแกรม Adobe Flash มีเครื่องมือที่อำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำง
ภำพเคล่อื นไหวและงำนมัลตมิ ีเดียได้เป็นอยำ่ งดี

3

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น

เอกสารประกอบการเรยี น “รจู้ กั กบั โปรแกรม Adobe Flash เบอ้ื งตน้ ”
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 จานวน 20 ขอ้ 10 คะแนน

คำชแี้ จง ใหน้ ักเรยี นทำเคร่ืองหมำย X ทับขอ้ ก. ข. ค. หรอื ง. ทถี่ ูกท่ีสดุ เพียงขอ้ เดยี ว
ลงในกระดำษคำตอบ

1. โปรแกรม “Adobe Flash” เป็นโปรแกรมทเี่ หมำะสำหรับงำนประเภทใด
ก. เปน็ โปรแกรมออกแบบผลติ ภณั ฑ์
ข. เปน็ โปรแกรมสรำ้ งสือ่ มัลติมเี ดีย ภำพเคลอื่ นไหว
ค. เป็นโปรแกรมตดั ตอ่ วดิ ีโอ
ง. เปน็ โปรแกรมสร้ำงเวบ็ ไซต์

2. ขอ้ ใดคอื สัญลกั ษณข์ องโปรแกรม Adobe Flash
ก.
ข.
ค.
ง.

4

จำกภำพ จงตอบคำถำมข้อ 3 – 7

กล่อง ไทม์ไลน์
เครือ่ งมือ สเตจ

3. จำกภำพ หมำยเลข 1 หมำยถงึ ขอ้ ใด
ก. กลอ่ งเคร่อื งมอื (Tool Box)
ข. ไทมไ์ ลน์ (Timeline)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

4. จำกภำพ หมำยเลข 2 หมำยถงึ ข้อใด
ก. กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ข. ไทม์ไลน์ (Timeline)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

5. จำกภำพ หมำยเลข 3 หมำยถงึ ขอ้ ใด
ก. กลอ่ งเครอื่ งมือ (Tool Box)
ข. พำเนล (Panel)
ค. ไทมไ์ ลน์ (Timeline)
ง. สเตจ (Stage)

5

กล่อง ไทมไ์ ลน์
เครือ่ งมือ สเตจ

6. จำกภำพ หมำยเลข 4 หมำยถงึ ข้อใด
ก. กลอ่ งเครือ่ งมือ (Tool Box)
ข. พำเนล (Panel)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

7. จำกภำพ หมำยเลข 5 หมำยถึงข้อใด
ก. กล่องเครือ่ งมอื (Tool Box)
ข. พำเนล (Panel)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

8. ขอ้ ใดเปรียบเสมอื นเวที และพื้นท่ีหลงั เวที
ก. แถบเมนู และ พ้ืนทที่ ำงำน
ข. กลอ่ งเคร่อื งมือ และ สเตจ
ค. พำเนล และ พนื้ ท่กี ำรทำงำน
ง. สเตจ และ พนื้ ท่กี ำรทำงำน

6

9. รูปแบบกำรทำงำนใด เปน็ กำรเลอื กทำงำนกบั ไฟลเ์ ดิม
ก. Create from Template
ข. Open a Recent Item
ค. Create new
ง. Open new

10. พำเนล Properties เปิดใชง้ ำนดว้ ยคำสั่งใด
ก. Window > Properties
ข. File > Properties
ค. Insert > Properties
ง. View > Properties

11. คำสัง่ ใด ใช้เปิดหรอื ปดิ ไทม์ไลน์ (Timeline)
ก. Window > Timeline
ข. View > Timeline
ค. Edit > Timeline
ง. File > Timeline

12. อัตรำมำตรฐำนของ Frame Rate (เฟรม เรท) คอื ก่เี ฟรมตอ่ 1 วนิ ำที
ก. 24 เฟรมตอ่ 1 วินำที
ข. 25 เฟรมต่อ 1 วนิ ำที
ค. 26 เฟรมตอ่ 1 วินำที
ง. 27 เฟรมต่อ 1 วินำที

13. “File > New” เปน็ คำส่ังของกำรทำสงิ่ ใด
ก. บันทึกไฟล์ชน้ิ งำน
ข. สร้ำงไฟลช์ ิ้นงำนใหม่
ค. เปิดไฟล์ชนิ้ งำน
ง. ปิดไฟล์ชนิ้ งำน

7

14. ส่วนประกอบใดในโปรแกรม Adobe Flash เปน็ ทร่ี วบรวมคำสั่งและกำรต้งั ค่ำ
สำหรบั กำรใช้งำนของโปรแกรม
ก. กล่องเครื่องมือ Tool box
ข. แถบเมนู Menu Bar
ค. พำเนล Panel
ง. ไทมไ์ ลน์ Timeline

15. “File > Save” เปน็ กำรบันทึกไฟลแ์ บบใด
ก. เป็นกำรบันทึกไฟล์ในชอื่ ใหม่
ข. เปน็ กำรบนั ทกึ ไฟล์ในเทมเพลต
ค. เป็นกำรบนั ทึกไฟลใ์ นชอ่ื เดิม
ง. เป็นกำรบนั ทกึ ไฟล์เพอ่ื เป็นสำเนำไว้ทอ่ี ่ืน

16. ขอ้ ใดไมใ่ ช่ไฟลน์ ำมสกลุ ของโปรแกรม Adobe Flash
ก. *.fla
ข. *.psd
ค. *.xfl
ง. *.swf

17. คำสั่งใด ท่ใี ชก้ ำหนดขนำดและคุณสมบัติของช้ินงำน
ก. Window > Library
ข. Modify > Properties
ค. Window > Document
ง. Modify > Document

18. ข้อใด ที่โปรแกรม Adobe Flash ไม่สำมำรถสรำ้ งได้
ก. ส่อื กำรสอน
ข. กำรต์ นู แอนิเมชนั
ค. เกมโตต้ อบผเู้ ลน่
ง. ตดั ต่อวดี ีโอ

8

19. ไฟล์นำมสกลุ ใดของโปรแกรม Adobe Flash ทไี่ ม่สำมำรถแกไ้ ขขอ้ มลู ได้
ก. *.fla
ข. *.psd
ค. *.xfl
ง. *.swf

20. Fill and Stroke มคี ณุ สมบัตอิ ย่ำงไร
ก. ใช้ปรบั แตง่ หรือใส่เอฟเฟ็กตใ์ หก้ ับตัวอกั ษร มูฟว่ี และปมุ่ กด
ข. ใช้สลบั ฉำกในกำรทำงำน
ค. ใชก้ ำหนดสีเสน้ สีพน้ื และรำยละเอยี ดตำ่ ง ๆ ของเส้น
ง. ใช้จัดเรียงวัตถใุ ห้อยู่ในแนวเดยี วกัน

9

โปรแกรม Adobe Flash เป็นโปรแกรมสำหรับสร้ำงงำนกรำฟิก ภำพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย
เพรำะโปรแกรม Adobe Flash มเี ครือ่ งมอื ที่อำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงภำพเคลอ่ื นไหวและงำนมัลติมีเดีย
ได้เป็นอย่ำงดี และมีภำษำโปรแกรมสำหรับใช้ควบคุมกำรทำงำนของช้ินงำนอีกด้วย เช่น สื่อกำรสอน กำร์ตูน
แอนิเมชัน เกม เวบ็ ไซต์ เปน็ ต้น

สญั ลักษณ์ของ
โปรแกรม Adobe Flash

รปู ที่ 1 ภาพไอคอนโปรแกรม Adobe Flash
ทมี่ า https://joo.gl/qEbqs

10

กำรเปดิ ใชง้ ำนโปรแกรม Adobe Flash มี 2 วิธี ดงั นี้
วิธีที่ 1 ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน ทหี่ น้ำจอเดก เดสก์ทอป (Desktop)

วธิ ที ่ี 2 คลกิ ปมุ่ Start All Programs Adobe Master Collection
คลกิ เลอื ก Adobe Master Collection ซง่ึ มีขั้นตอนกำรทำ ดังน้ี

2 เลือก All Programs

1 คลิกปมุ่ Start

3 คลกิ เลือก Adobe Master Collection

4 คลิกเลอื ก Adobe Flash Professional

รูปท่ี 2 ภาพวธิ ีการเปิดใชง้ านโปรแกรม Adobe Flash

11

เม่ือเรำเปิดโปรแกรมขึ้นมำครั้งแรก จะปรำกฏหน้ำต่ำงให้เลือกรูปแบบกำรทำงำนของ
โปรแกรม ดงั ภำพ

รปู ที่ 3 ภาพการเข้าสู่โปรแกรม Adobe Flash

12

Create from Template
เลอื กสรา้ งไฟล์งานใหม่จากเทมเพลต

Open a Recent Item เพ่ือค้นหาไฟล์ หรือ

เลือกทางานกับไฟล์งานเดิม โดยคลิก
คลกิ ทร่ี ายชอ่ื ไฟลท์ ีเ่ คยทางานดว้ ย

Create new
เลอื กสร้างไฟล์งานใหม่ โดยคลิกเลือกรปู แบบของไฟล์งานท่ีต้องการ
เชน่ ActionScript 3.0, ActionScript 2.0

Don’t show again
หากไมต่ ้องการใหแ้ สดงหน้าตา่ งน้ีอีก ใหค้ ลิกเครื่องหมายถูกในช่อง

เม่อื เลอื กรปู แบบกำรทำงำนแลว้ จำกน้ันจะปรำกฏหน้ำต่ำงโปรแกรม Adobe Flash ข้นึ มำ

รปู ท่ี 4 ภาพหน้าต่างโปรแกรม Adobe Flash

13

เมอื่ เข้ำสู่โปรแกรม Adobe Flash จะพบหน้ำจอท่ีมีส่วนประกอบสำคัญ ซ่ึงเรำสำมำรถ
สรปุ กำรใชง้ ำนได้ ดังนี้

แถบเมนู (Menu Bar) ไทมไ์ ลน์ (Timeline)

กลอ่ งเครอื่ งมือ
(Toolbox)

สเตจ (Stage)

รปู ท่ี 5 ภาพส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash

พาเนล (Panel)

แถบเมนู (Menu Bar)

แถบเมนูเป็นแถบที่รวบรวมคำส่ังในกำรใช้งำนท้ังหมดเกี่ยวกับกำรสร้ำงชิ้นงำน
สร้ำงมฟู วี่ นอกจำกนัน้ ยังรวมไปถึงกำรต้งั ค่ำเก่ยี วกบั กำรใชง้ ำนในโปรแกรมทัง้ หมด

กล่องเคร่อื งมอื (Toolbox)

กลอ่ งเคร่อื งมอื เป็นทรี่ วบรวมเครอื่ งมือต่ำง ๆ ทใี่ ช้ในกำรสรำ้ งและปรบั แต่งวตั ถุ
ซึง่ เครือ่ งมอื แต่ละชิน้ จะมลี ักษณะเป็นไอคอนรูปภำพ ที่เรำสำมำรถคลกิ เพ่อื เรยี กใช้งำนได้

14

ไทมไ์ ลน์ (Timeline)

ไทม์ไลน์หรอื เส้นเวลำ จะใช้สำหรับสร้ำงและกำหนดรำยละเอียดของกำรเคลื่อนไหวโดยจะเอำ
องคป์ ระกอบที่จะเคลอื่ นไหว (เรำเรยี กองคป์ ระกอบในชิ้นงำนว่ำ วัตถุ : Object) มำจัดวำงต่อกันทีละภำพ
ในแตล่ ะชว่ งเวลำกลำยเปน็ ภำพเคลอื่ นไหว (เรำเรยี กภำพในแต่ละช่วงเวลำว่ำ เฟรม : Frame)

เรำแบง่ ไทมไ์ ลน์เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ ก่
 ส่วนเลเยอร์ (Layer) แสดงเลเยอร์ ที่เปรียบเสมือนแผ่นใส ใช้วำงวัตถุซ้อน

ทับกัน โดยแตล่ ะเลเยอรจ์ ะแยกเป็นอิสระตอ่ กนั แตป่ ระกอบกันเป็นชนิ้ งำนเดยี ว
 ส่วนเฟรม (Frame) แสดงช่องเฟรม ท่ีทำงำนเหมือนกับเฟรมในภำพยนตร์

โดยเม่ือมีกำรแสดงเฟรมอย่ำงต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดภำพเคลื่อนไหว ท้ังนี้โปรแกรม
Adobe Flash จะแสดงผลทีละเฟรม โดยจะมีหัวอ่ำน (Playhead) ท่ีเป็นเส้น
สแี ดงคอยบอกตำแหนง่ วำ่ กำลังทำงำนอยู่ในเฟรมใด

รปู ท่ี 6 ภาพแสดงส่วนไทมไ์ ลน์ Timeline

NOTE เราสามารถเปิดหรอื ปิดไทมไ์ ลนน์ ไี้ ด้ โดยใชค้ าสงั่

Window Timeline หรอื จะกดคยี ์ลัด <Ctrl+Alt+T> กไ็ ด้

15

สเตจ (Stage)

เรำเรียกพื้นท่ีสีขำวตรงกลำงหน้ำจอท่ีใช้จัดวำงวัตถุต่ำง ๆ ที่ต้องกำรแสดงให้เห็นในชิ้นงำน
ว่ำ “สเตจ (Stage) หรือ Document Window” ส่วนบริเวณสีเทำล้อมรอบนั้น เรำจะใช้วำงวัตถุ
ที่ยังไม่ต้องกำรให้แสดง เรียกว่ำ “พื้นท่ีกำรทำงำน (Pasteboard)” ซ่ึงเรำเปรียบ สเตจได้เหมือน
เป็นเวที และพื้นท่ีทำงำนเป็นพื้นหลังเวทีท่ีผู้ชมมองไม่เห็น แต่เรำวำงองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่จะนำไปแสดง
บนสเตจได้

พำเนล (Panels)

พำเนลคือหน้ำต่ำงที่ใช้กำหนดค่ำในกำรปรับแต่งวัตถุ ซ่ึงในโปรแกรม Adobe Flash
ไดม้ กี ำรจัดพำเนลตำ่ ง ๆ ไว้อย่ำงเป็นหมวดหมู่ตำมหน้ำทข่ี องมันให้เรำเรยี กใชไ้ ด้ ดังนี้

 พาเนล Color และ Swatches  พาเนล Color
เป็นพาเนลที่ใช้เลือกสีและผสมสีตามที่ต้องการ  พาเนล Swatches
ซึ่งจะนาไปใช้ปรับแต่งค่าสีให้กับภาพ และ
ตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย โดยมีให้เลือกใช้
ถึง 2 พาเนล คือ Color (ผสมสีเอง) และ
Swatches (เลือกจากสีที่มีให้) โดยเรา
สามารถเปิดใช้งานพาเนล Color ด้วยคาส่ัง
Window > Color และเปิดใช้งานพาเนล
Swatches ด้วยคาส่ัง Window >>>>>>>
Swatches

รูปที่ 7 ภาพแสดงพาเนล Color และ Swatches

16

 พำเนล Align เปน็ พำเนลสำหรับจัดเรียงวตั ถใุ ห้เรยี งอยู่ในแนวเดียวกนั ในรูปแบบต่ำง ๆ
 พำเนล Info เปน็ พำเนลทแ่ี สดงรำยละเอียดเกยี่ วกับวัตถุ เชน่

 W แสดงควำมกวำ้ งของวัตถุ
 H แสดงควำมสงู ของวตั ถุ
 X แสดงตำแหนง่ ของวัตถุในแกน X
 Y แสดงตำแหน่งของวตั ถุในแกน Y

 พาเนล Align  พาเนล Info

 พำเนล Library เป็นพำเนลท่ีใช้เก็บองค์ประกอบ เช่น ซิมโบล ภำพ มูฟว่ี ไฟล์
วิดีโอ หรือไฟล์เสียง และสำมำรถเปิดใช้งำนพำเนล Library ด้วยคำสั่ง Window > Library
หรอื กดคยี ์ลดั <Ctrl+L>

 พาเนล Library

รปู ท่ี 8 ภาพแสดงพาเนล Library

 พาเนล Scene 17

 พาเนล Scene เป็นพาเนลท่ีใช้สลับ
ฉากในการทางาน ซ่ึงจะใช้ในกรณีที่มีการสร้าง
ช้ินงานที่มีความยาว และมีการเปล่ียนรูปแบบ
ของฉาก (เหมือนกบั เปลี่ยนฉากในภาพยนตร)์

 พาเนล Properties หรือ Property  พาเนล Properties
Inspector เป็นพาเนลท่ีใช้แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
วัตถุที่เราคลิกเลือก ซ่ึงเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติ
เหล่าน้ีได้ แต่รายละเอียดในพาเนลจะเปลี่ยนไปตามวัตถุ
ที่เราคลิกเลือก โดยเราสามารถเปิดใช้งาน Property
Inspector ด้วยคาสั่ง Window > Properties
หรือกดคยี ล์ ดั <Ctrl+F3>

ในพำเนล Property Inspector มีรำยละเอยี ดท่ีน่ำสนใจ ดงั นี้
 Filters ใชป้ รับแตง่ หรอื ใสเ่ อฟเฟก็ ต์

ให้กบั ตวั อกั ษร มูฟวี่ และปุ่มกด
 Properties ใชก้ ำหนดคำ่ ช้ินงำนและควำม

เรว็ ในกำรเล่น (FPS : Frames per Second)
 Fill and Stroke ใช้กำหนดสีเส้น สพี น้ื

และรำยละเอยี ดต่ำง ๆ ของเสน้

 Properties  Fill and Stroke  Filters

รูปที่ 9 ภาพแสดงส่วนพาเนล Panels Property

18

การสร้างชิ้นงานใหม่

กำรเริ่มต้นสร้ำงช้ินงำนใด ๆ ในโปรแกรม Adobe Flash น้ัน จะต้องทำกำรกำหนดค่ำและ
คุณสมบัติของไฟล์งำนที่เรำต้องกำรเสียก่อน เพ่ือให้ได้ไฟล์ท่ีตรงกับงำนท่ีจะนำไปใช้ ซึ่งเรำสำมำรถสร้ำง
ชนิ้ งำนใหมไ่ ด้มี 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เลอื กจำกหน้ำตำ่ งเรมิ่ ต้น
ปกตกิ ำรสรำ้ งไฟลง์ ำนท่ัวไปที่เรำนิยมใช้ คือ ActionScript 2.0 หรือ 3.0

วิธีท่ี 2 เลือกคำส่ัง File New…
จะปรำกฏหน้ำต่ำงสำหรับเลือกลักษณะของไฟล์ท่ีต้องกำรสร้ำงให้เรำเลือกแท็บ General
แลว้ เลอื กลกั ษณะของไฟล์ใหม่

เลือกคาสั่ง File > New…

19

รูปที่ 10 ภาพแสดงการสร้างช้นิ งานใหม่

ลักษณะของไฟลง์ ำนแบบต่ำง ๆ

ActionScript 3.0 ไฟลง์ ำนปกติ โดยภำษำทใ่ี ชจ้ ะเป็น ActionScript 3.0

ActionScript 2.0 ไฟล์งำนปกติ โดยภำษำทีใ่ ช้จะเป็น ActionScript 2.0

AIR ไฟล์งำนเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ Adobe AIR ท่ีใช้ข้ำม

ระบบได้

AIR for Android ไฟล์งำนเพื่อเผยแพรบ่ นระบบ Android

AIR for ios ไฟลง์ ำนเพือ่ เผยแพร่บนระบบ ios

Flash Lite 4 ไฟล์งำนที่ทำงำนร่วมกับ Flash Lite 4 สำหรับสร้ำง

ช้นิ งำนบนอุปกรณม์ อื ถือ

ActionScript 3.0 Class ไฟลง์ ำน Class ของ ActionScript 3.0

ActionScript 3.0 Interface ไฟล์งำน Interface ของ ActionScript 3.0

ActionScript File ไฟล์สำหรับเขยี นสครปิ ต์

ActionScript Communication ไฟลส์ ำหรบั เขยี นสครปิ ต์ทตี่ ิดต่อกบั เซริ ฟ์ เวอร์

File

Flash JavaScript File ไฟล์สำหรบั เขยี นสครปิ ตท์ ่ีทำงำนรว่ มกับ JavaScript

Flash Project ไฟล์โครงกำรที่รวมไฟล์งำนท้งั หมด

20

ก่อนเรม่ิ ทำงำน เรำควรกำหนดขนำดและคณุ สมบตั ิของช้ินงำน โดยเลือกคำส่งั
Modify Document… (หรือคียล์ ัด <Ctrl+J> จะปรำกฏหน้ำต่ำง Document Settings)

 Dimensions กาหนดขนาด
ของสเตจ โดยระบุค่าความกว้าง
และความสูงในช่อง width และ
height

รูปที่ 11 ภาพแสดงการกาหนดขนาดและคุณสมบตั ิของชนิ้ งาน

 Ruler Units กำหนดหน่วยวดั ของไม้บรรทดั เช่น นิว้ , เซนตเิ มตร
โดยจะกำหนดใหแ้ สดงทข่ี อบบนและขอบซำ้ ยของพืน้ ทที่ ำงำน

 Match กำหนดขนำดสเตจ โดยใช้ค่ำต่ำง ๆ เช่น Default ปรับสเตจให้มีขนำด
เทำ่ กับค่ำเรม่ิ ตน้ , Contents ปรบั สเตจใหม้ ขี นำดเทำ่ กบั ขนำดเนื้อหำ, Printer ปรบั สเตจให้มีขนำด
เทำ่ กบั กระดำษ

 Background color กำหนดสพี น้ื ของสเตจ

 Frame Rate กำหนดอัตรำเร็วในกำรแสดงภำพเคล่ือนไหว วัดเป็นจำนวนเฟรม
ท่ีแสดงใน 1 วินำที (Frame per Second : FPS) โดยอตั รำมำตรฐำน คือ 24 FPS

 Auto-Save กำหนดให้บันทกึ ไฟลอ์ ัตโนมตั ิตำมระยะเวลำท่ีตั้งคำ่ ไว้

 ปุ่ม Mask Default บนั ทกึ ทกุ ค่ำในหนำ้ ตำ่ ง Document Settings
เพือ่ ใชเ้ ปน็ ค่ำเรมิ่ ตน้

NOTE ถ้าเรากาหนดค่าต่าง และต้องการให้การสร้างงานคร้ังต่อไปใช้ค่ากาหนดเดิมท่ี

ให้คลิกที่ เพื่อบันทึกค่านี้ไว้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อเป็นการประหยัดเวลา

กาหนดคา่ เหล่านที้ ุกครงั้ ทีจ่ ะสรา้ งชิน้ งานใหมใ่ นครง้ั ตอ่ ไป

21

เรำสำมำรถสั่งบนั ทึกไฟลช์ น้ิ งำนได้ 3 วิธี ดงั นี้ (ไฟลช์ น้ิ งำนจะถูกบันทึกเปน็ นำมสกุล .fla)

1 เลอื ก File Save
เป็นการบนั ทึกไฟล์ในชื่อเดิม แตถ่ า้ เปน็ การบันทึกไฟล์
คร้งั แรก เราจะต้องต้งั ชอ่ื ไฟลด์ ้วย

เลอื ก File Save As… 2

เป็นการบนั ทึกไฟล์ในชอื่ ใหม่ หรือบันทกึ
เพือ่ เปน็ สาเนาไวท้ ี่อ่นื

3 เลอื ก File Save as Template…
เป็นการบันทกึ เป็นเทมเพลต เพอื่ ใช้เป็นไฟลต์ น้ แบบ
ในการสรา้ งงานอนื่ ๆ ต่อไป

เลอื กคาสง่ั save แบบตา่ ง ๆ
แล้วต้ังชอ่ื สาหรับเก็บไฟล์นน้ั

รูปที่ 12 ภาพแสดงการบนั ทกึ ไฟล์ชน้ิ งาน

22

นำมสกลุ ของโปรแกรม Adobe Flash

นำมสกุลของไฟล์ชิน้ งำนท่ีสร้ำงโดยใชโ้ ปรแกรม Adobe Flash มีดงั น้ี
*.fla หรือท่ีเรำเรียกวำ่ มูฟว่ี คอื ไฟลท์ ี่เกดิ จำกกำรส่ังบันทึกช้ินงำนในโปรแกรม Adobe Flash
ซง่ึ เรำสำมำรถเปิดไฟล์นีใ้ นโปรแกรม Adobe Flash เพือ่ แกไ้ ขชนิ้ งำนได้
*.xfl คือไฟล์ชิ้นงำนที่ไม่มีกำรบีบไฟล์ จะมีขนำดใหญ่กว่ำ .fla และมีหลำยไฟล์รวมในโฟลเดอร์
เดยี วกัน เช่น ไฟล์ซิมบอล ไฟล์ชิน้ งำน
*.swf คอื ไฟลช์ ้ินงำนท่ีเรำส่ังพับลิช (Publish) ซึ่งเป็นกำรแปลงช้ินงำนท่ีเรำสร้ำงเป็นไฟล์สำหรับ
นำไปเผยแพร่ โดยเรำสำมำรถดับเบิลคลิก เพ่ือเปิดชมไฟล์นั้นผ่ำนโปรแกรมอ่ืน ท่ีไม่ใช่โปรแกรม Adobe
Flash ได้

เลอื กคำสัง่ File Open… เพ่อื เปิดไฟล์ .fla ทไี่ ด้บนั ทกึ ไวก้ ลับมำแกไ้ ขได้
(แต่ไฟลน์ ำมสกุล .swf จะเปิดมำเพือ่ แสดงได้อยำ่ งเดยี ว เพรำะเปน็ ไฟล์ท่ีถกู พับลิช (Publish) แล้ว)

เลอื กคาสั่ง File > Open

เลอื กไฟลท์ ตี่ อ้ งการแกไ้ ข (*.fla) แล้วคลิกเมาส์ปมุ่
ไฟลง์ านชิ้นน้นั จะถกู เปิดข้ึนมา

23

หำกเป็นไฟลท์ ี่เพ่ิงเปดิ ไป โปรแกรมจะจดจำไฟลท์ เ่ี พ่งิ เรียกใช้งำนไว้ทหี่ น้ำต่ำงเร่ิมต้น เพ่อื ให้
เรยี กใช้งำนซำ้ ได้สะดวก

คลกิ เพือ่ เปดิ ไฟล์ที่เพงิ่ เรียกใชง้ าน
คลิกเพอื่ เปิดไฟล์ท่ีไมม่ ใี นรายชอื่

รปู ที่ 13 ภาพแสดงการเปิดไฟลช์ น้ิ งาน

เม่ือตอ้ งกำรออกจำกหน้ำตำ่ งชน้ิ งำน และปิดโปรแกรมกำรทำงำน สำมำรถทำได้ โดยคลกิ ท่ปี มุ่

คลกิ เพ่ือปดิ หน้าตา่ งชน้ิ งาน คลกิ เพอื่ ปิดหน้าตา่ งโปรแกรม

รูปที่ 14 ภาพแสดงการปิดไฟลช์ น้ิ งาน

24

กจิ กรรมท่ี 1

เรอื่ ง สว่ นประกอบหนา้ จอโปรแกรม Adobe Flash

คำชแ้ี จง ให้นกั เรยี นเขยี นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม Adobe Flash พร้อมท้งั
อธิบำยควำมหมำยของสว่ นประกอบนั้น ๆ (10 คะแนน)

กล่อง ไทมไ์ ลน์
เครื่องมือ สเตจ

 หมำยเลขที่ 1 คือ .
 หมำยเลขที่ 2 เป็น
 หมำยเลขท่ี 3
 หมำยเลขท่ี 4 คอื
 หมำยเลขท่ี 5 เปน็

คือ
เป็น

คือ
เป็น

คือ
เปน็

25

เครอื่ งมอื ต่าง ๆ ในการสรา้ งวตั ถุ

ต่อไปเราจะมารู้จักกลมุ่ เครือ่ งมอื พ้ืนฐานในกลอ่ งเครื่องมือ สาหรบั ใชว้ าดภาพ
(เราสามารถเปดิ กลอ่ งเครื่องมือได้ โดยเลือกคาสัง่ Window > Tools หรอื กดคีย์ <Ctrl+F2>)

กลมุ่ เคร่อื งมือสาหรบั การวาดและลงสี

กลมุ่ เครื่องมอื สาหรบั การมองภาพในรปู แบบต่าง ๆ

กลุ่มเครื่องมือสาหรับการเลอื กสีเส้นเพ่มิ เตมิ

กลมุ่ เครื่องมือสาหรับการเลือกใชง้ านเพิ่มเติม
เพ่ือเสรมิ ประสิทธภิ าพให้กบั เคร่อื งมอื ตา่ ง ๆ
1. รายละเอยี ดกลมุ่ เครอ่ื งมอื Tool เกยี่ วกบั การวาดและลงสี

Selection Tool ใชเ้ ลือกวตั ถุ
Subselection Tool ใชเ้ คล่ือนย้ายวัตถุ
Free Transform Tool ใชส้ าหรบั ยอ่ -ขยายวตั ถุ

Pen Tool ใชว้ าดเสน้ Path Brush Tool ใช้ระบายสวี ตั ถุ
Text Tool ใชพ้ ิมพข์ ้อความ Deco Tool ใสล่ วดลายในวัตถุ
Line Tool ใชว้ าดเสน้ ตรง
Rectangle Tool ใชว้ าดรปู ทรงตา่ ง ๆ Paint Bucket ใช้ระบายสวี ตั ถุ
Eyedropper ใชด้ ดู สีของวัตถุ
Pencil Tool ใช้วาดรปู อิสระ Eraser ใชล้ บวัตถุ

26

2. กลมุ่ เครอื่ งมอื View เกยี่ วกบั การมองภาพในรปู แบบตา่ ง ๆ
Hand ใช้เลอื่ นตาแหนง่ สเตจ
Zoom ใชย้ ่อ-ขยายขนาดของสเตจ

3. กลมุ่ เครอื่ งมือ Colors ใชใ้ นการเลอื กสเี สน้ และสพี นื้ หลงั
Stroke Color ใชล้ งสเี สน้
Fill Color ใช้ลงสีพนื้

4. กลมุ่ Option กลมุ่ คาสงั่ เพม่ิ เตมิ จะแสดงแตล่ ะคาสง่ั เมอ่ื เลอื กใชง้ านจากกลมุ่ 1-4

รปู ที่ 15 ภาพแสดงเครื่องมือต่าง ๆ ในการสรา้ งวัตถุ

หลกั การวาดภาพ

การวาดภาพด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ เราก็จะได้รูปทรง  รูปทรง (Shape)
(Shape) ซงึ่ รูปทรงของภาพประกอบด้วย

 เส้นขอบ (Stroke) : เป็นโครงรา่ งของภาพ

 พน้ื (Fill) : เปน็ พืน้ ทภ่ี ายในเส้นขอบ

เสน้ ขอบ (Stroke) พ้นื (Fill)

รูปที่ 16 ภาพแสดงหลกั การวาดภาพ

27

กาหนดรายละเอยี ดทว่ั ไปของเครอ่ื งมอื

ในหวั ข้อนี้ เราจะกลา่ วถงึ เครอ่ื งมอื วาดตา่ ง ๆ ซึง่ เม่อื เราคลกิ เลือกเครอื่ งมอื ใด ใหส้ ังเกต
ในพาเนล Properties จะปรากฏคุณสมบัตขิ องเครอื่ งมอื น้ัน ให้เรากาหนดเพม่ิ เติมได้

เมื่อคลิกเลอื กเครอื่ งมอื วาดจะปรากฏคุณสมบตั ิที่พาเนล Properties

ตัวอย่างรายละเอียดในพาเนล
Properties ท่เี ราสามารถกาหนดได้ ดังนี้

แสดงเคร่ืองมอื ทก่ี าลังใชง้ าน
เลอื กสขี องเส้น
เลือกสีของพ้ืน
เลือกความหนาของเสน้
คลกิ เพ่อื ปรับแต่งลกั ษณะ
ของเส้นอย่างเจาะจง

เลอื กรปู แบบของเส้น

รูปท่ี 17 ภาพแสดงรายละเอยี ดทั่วไปของเคร่อื งมือ

28

กาหนดสี

เมื่อเราคลิกเลือกเครื่องมือใด ๆ สงั เกตวา่ ที่พาเนล Properties ของเครือ่ งมอื น้ัน และ
ท่กี ล่องเคร่ืองมือจะมสี ว่ นสาหรับเลือกสี ดังน้ี

Stroke Color กาหนดสเี ส้นขอบ
Fill Color กาหนดสพี ื้น

คลิกเลือกเครอ่ื งมือวาด

เลอื กสเี ส้น และสีพื้นในกล่องเครื่องมือ หรือในพาเนล Properties เมอ่ื คลกิ เลือกที่ชอ่ งสาหรับเลอื กสี
จะปรากฏป๊อบอพั ชดุ สีข้ึนมา
(สัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนไปเป็น

Eyedropper) ใหเ้ ราคลิกเมาส์
เลือกสที ต่ี อ้ งการได้

ด้านล่างของตัวเลอื กสีในกลอ่ งเครอ่ื งมือจะมีอกี 2 ปมุ่ ดังนี้

Black and White เปลี่ยนสีของเส้นและสขี องพื้น ใหก้ ลับมา
เป็นสที ใี่ ช้ตอนเร่ิมต้น คือ สีเสน้ เปน็ สีดาและสพี ืน้ เปน็ ขาว
Swap Colors สลับสีระหว่างสเี ส้นและสพี ้ืน

รปู ที่ 18 ภาพแสดงการกาหนดสี

29

ซอ้ นรปู ทรง

เมอ่ื มกี ารนารปู ทรงทส่ี รา้ งใน โปรแกรม Adobe Flash มาเรียงซ้อนกัน จะมผี ลทาให้
รปู ทรงเหล่านน้ั ถูกรวมเขา้ ดว้ ยกนั หรอื ถูกแตกออกเปน็ ส่วนยอ่ ย ๆ แล้วแตก่ รณี ดงั นี้

 รปู ทรงทม่ี แี ตส่ พี น้ื ซอ้ นทบั กนั (สีพน้ื เดยี วกนั ) จะทาใหพ้ ื้นของทง้ั สองถูกรวมเข้าดว้ ยกนั

ลากสี่เหลีย่ มไปซ้อนวงกลมที่มีสเี ดยี วกัน ผลลัพธ์จะทาใหพ้ ้นื ทีท่ ัง้ สองถูกรวมเขา้ ด้วยกนั

 รปู ทรงทม่ี แี ตส่ พี น้ื ซอ้ นทับกนั (สีพนื้ ตา่ งกนั ) เม่อื แยกรปู ทรงออกจากกัน จะทาให้
สีบรเิ วณทถี่ กู ทบั หายไป

ลากส่ีเหล่ียมไปซ้อนวงกลมทม่ี สี ีตา่ งกัน

ผลลพั ธจ์ ะทาให้บริเวณของวงกลมที่
ถูกสีเ่ หลย่ี มทบั หายไป

30

 รปู ทรงทมี่ เี สน้ ของซ้อนกนั เสน้ ขอบส่วนทซ่ี อ้ นทบั จะกลายเปน็ ของรูปทรงใดขึน้ อยู่
กับการดับเบิลคลกิ

ลากสีเ่ หลยี่ มไปซ้อนวงกลมท่มี เี ส้นขอบ ดบั เบลิ คลิกทวี่ งกลม ผลลัพธ์จะทาให้เสน้ ขอบของ
สีเ่ หล่ยี มกลายเป็นเส้นขอบของ
วงกลมแทน

 วาดเสน้ ตรงตดั ผา่ นรปู ทรง จะทาใหร้ ูปทรงนัน้ ถูกแบ่งออกเปน็ ส่วนยอ่ ย ๆ ตามแนว
ทถี่ ูกเสน้ ตดั

ลากเส้นซอ้ นทบั สีเ่ หลยี่ ม ผลลพั ธ์จะทาให้ส่ีเหลี่ยมถูกแบ่งออกเปน็
ส่วนยอ่ ย ๆ ตามแนวทีถ่ กู เส้นตัด

 วาดเสน้ ตรงตดั กนั เสน้ ทงั้ สองจะถูกตัดออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตรงจุดท่เี สน้ ทั้งสองตัดกัน

ลากเส้นซ้อนทับกัน 2 เส้น ผลลพั ธจ์ ะทาให้เสน้ ทั้งสอง
รูปที่ 19 ภาพแสดงการซอ้ นรปู ทรง ถกู ตัดออกเป็นสว่ นย่อย ๆ

31

กจิ กรรมท่ี 2

เรอื่ ง เครอ่ื งมอื ตา่ ง ๆ

คาชแี้ จง ใหน้ กั เรยี นตอบคาถามใหถ้ กู ตอ้ ง

1. เครอื่ งมอื ในการสรา้ งวตั ถุ มกี ลุ่มอะไรบา้ ง (2 คะแนน)

1.

2.
3.
4.

2. ภาพดงั ต่อไปนี้ มชี ่อื ว่าอะไร และมคี ุณสมบตั ิอยา่ งไร (8 คะแนน)

ภาพ ชือ่ คณุ สมบตั ิ

32

แบบทดสอบหลงั เรยี น

เอกสารประกอบการเรยี น “รจู้ กั กบั โปรแกรม Adobe Flash เบอ้ื งตน้ ”
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 จานวน 20 ขอ้ 10 คะแนน

คาชแี้ จง นักเรยี นทาเครอ่ื งหมาย X ทับข้อ ก. ข. ค. หรือ ง. ทถี่ กู ท่ีสดุ
เพียงข้อเดยี ว ลงในกระดาษคาตอบ

1. โปรแกรม “Adobe Flash” เป็นโปรแกรมทีเ่ หมาะสาหรับงานประเภทใด
ก. เปน็ โปรแกรมออกแบบผลิตภณั ฑ์
ข. เปน็ โปรแกรมสรา้ งสื่อมลั ตมิ เี ดยี ภาพเคลอื่ นไหว
ค. เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
ง. เปน็ โปรแกรมสรา้ งเวบ็ ไซต์

2. ขอ้ ใดคือสัญลักษณ์ของโปรแกรม Adobe Flash
ก.
ข.
ค.
ง.

33

จากภาพ จงตอบคาถามข้อ 3 – 7

กล่อง ไทม์ไลน์
เครื่องมือ สเตจ

3. จากภาพ หมายเลข 2 หมายถึงข้อใด
ก. กลอ่ งเครอื่ งมอื (Tool Box)
ข. ไทม์ไลน์ (Timeline)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

4. จากภาพ หมายเลข 3 หมายถึงขอ้ ใด
ก. กลอ่ งเคร่ืองมอื (Tool Box)
ข. ไทมไ์ ลน์ (Timeline)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

5. จากภาพ หมายเลข 5 หมายถงึ ขอ้ ใด
ก. กลอ่ งเครือ่ งมือ (Tool Box)
ข. พาเนล (Panel)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

34

กล่อง ไทม์ไลน์
เครื่องมือ สเตจ

6. จากภาพ หมายเลข 1 หมายถงึ ขอ้ ใด
ก. กลอ่ งเครอื่ งมือ (Tool Box)
ข. ไทมไ์ ลน์ (Timeline)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

7. จากภาพ หมายเลข 4 หมายถงึ ขอ้ ใด
ก. กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
ข. ไทม์ไลน์ (Timeline)
ค. แถบเมนู (Menu Bar)
ง. สเตจ (Stage)

8. รปู แบบการทางานใด เป็นการเลือกทางานกบั ไฟลเ์ ดิม
ก. Create from Template
ข. Open a Recent Item
ค. Create new
ง. Open new

35

9. ขอ้ ใดเปรียบเสมือนเวที และพ้นื ทห่ี ลังเวที
ก. แถบเมนู และ พ้ืนทท่ี างาน
ข. กลอ่ งเคร่อื งมอื และ สเตจ
ค. พาเนล และ พนื้ ทก่ี ารทางาน
ง. สเตจ และ พ้ืนท่ีการทางาน

10. ขอ้ ใดท่โี ปรแกรม Adobe Flash ไม่สามารถสร้างได้
ก. ส่ือการสอน
ข. การ์ตนู แอนเิ มชนั
ค. เกมโต้ตอบผ้เู ล่น
ง. ตัดต่อวีดโี อ

11. ข้อใดไมใ่ ช่ไฟล์นามสกลุ ของโปรแกรม Adobe Flash
ก. *.fla
ข. *.psd
ค. *.xfl
ง. *.swf

12. ไฟลน์ ามสกุลใดของโปรแกรม Adobe Flash ทไ่ี มส่ ามารถแก้ไขขอ้ มูลได้
ก. *.fla
ข. *.psd
ค. *.xfl
ง. *.swf

13. “File > New” เป็นคาส่งั ของการทาส่ิงใด
ก. บันทึกไฟลช์ น้ิ งาน
ข. สร้างไฟลช์ นิ้ งานใหม่
ค. เปดิ ไฟลช์ ิน้ งาน
ง. ปิดไฟล์ช้นิ งาน

36

14. ส่วนประกอบใดในโปรแกรม Adobe Flash เปน็ ที่รวบรวมคาสงั่ และการตั้งคา่
สาหรับการใชง้ านของโปรแกรม
ก. กล่องเครื่องมือ Tool box
ข. แถบเมนู Menu Bar
ค. พาเนล Panel
ง. ไทมไ์ ลน์ Timeline

15. “File > Save” เปน็ การบันทกึ ไฟล์แบบใด
ก. เปน็ การบันทึกไฟลใ์ นชื่อใหม่
ข. เป็นการบนั ทกึ ไฟล์ในเทมเพลต
ค. เป็นการบันทกึ ไฟล์ในช่ือเดมิ
ง. เปน็ การบนั ทกึ ไฟล์เพอ่ื เป็นสาเนาไวท้ ี่อน่ื

16. คาส่งั ใด ใช้เปดิ หรอื ปดิ ไทม์ไลน์ (Timeline)
ก. Window > Timeline
ข. View > Timeline
ค. Edit > Timeline
ง. File > Timeline

17. คาสัง่ ใด ท่ีใชก้ าหนดขนาดและคุณสมบัตขิ องชนิ้ งาน
ก. Window > Library
ข. Modify > Properties
ค. Window > Document
ง. Modify > Document

18. พาเนล Properties เปิดใช้งานด้วยคาสั่งใด
ก. Window > Properties
ข. File > Properties
ค. Insert > Properties
ง. View > Properties

37

19. Fill and Stroke มีคณุ สมบตั ิอย่างไร
ก. ใช้ปรับแต่ง หรอื ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กบั ตวั อกั ษร มูฟว่ี และปมุ่ กด
ข. ใชส้ ลับฉากในการทางาน
ค. ใช้กาหนดสเี ส้น สีพื้น และรายละเอยี ดต่าง ๆ ของเส้น
ง. ใช้จดั เรยี งวตั ถใุ ห้อย่ใู นแนวเดียวกัน

20. อัตรามาตรฐานของ Frame Rate (เฟรม เรท) คอื กี่เฟรมตอ่ 1 วนิ าที
ก. 24 เฟรมต่อ 1 วินาที
ข. 25 เฟรมตอ่ 1 วนิ าที
ค. 26 เฟรมตอ่ 1 วนิ าที
ง. 27 เฟรมตอ่ 1 วินาที

38

กำพล ลลี ำภรณ์. (2551). Flash Action Script. โปรวชิ ่ัน.
จิรพงษ์ คำปวง. (2553). กำรสรำ้ งสอื่ โปรแกรมบทเรยี นคอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอน

CAI : Online ดว้ ย Adobe Flash CS3. สบื ค้นเม่อื วันที่ 10 ธันวำคม 2557,
จำกเว็บไซต์ช่ือ : http://www.caistudio.info/computer/flash_cai_online/index.php.
ธเนศ หำญใจ. (2552). กำรต์ นู แอนเิ มชนั . สบื ค้นเมอื่ วนั ที่ 6 มกรำคม, 2558,
จำกเวบ็ ไซต์ชื่อ : http://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/animation.html .
ปุณยวรี ์ รจุ ปิ ูรติ ำนันท.์ (2553). Flash Cartoon Animation. กรงุ เทพฯ : โปรวชิ น่ั .
พนั จนั ทร์ ธนวัฒนเสถียร. (2558). สรำ้ งงำนมลั ตมิ เี ดยี แอนเิ มชนั ดว้ ย Flash CS6 สำหรบั
ผเู้ รมิ่ ตน้ . (พมิ พค์ รงั้ ที่ 3). กรุงเทพฯ : รีไววำ่ .
ภทั ทริ ำ เหลอื งวลิ ำศ. (2551). มือใหม่ Flash CS3 ใชง้ ำนอยำ่ งมอื โปรฯ. กรงุ เทพฯ : ซเี อ็ดยูเคชั่น.
อศิ เรศ ภำชนะกำญจน.์ (2557). Flash CS6 Essntial. นนทรี : ไอซดี ีฯ.

39


Click to View FlipBook Version