The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พัฒนาหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Touch Sensor)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pannakron Kitchompoo, 2019-05-25 10:54:13

ชุดที่ 4

พัฒนาหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Touch Sensor)คำนำ

ชุดฝึกทักษะการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชุดที่ 4 เรื่อง
พัฒนาหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคมุ หุ่นยนต์ (Touch Sensor) จัดทาข้ึนเพื่อฝึกทักษะการพัฒนา
หนุ่ ยนตแ์ ละการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบหุ่นยนต์
เคลอื่ นท่ีแบบพน้ื ฐาน และเซ็นเซอร์สัมผสั (Touch Sensor) ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และเปน็ พื้นฐานที่สาคัญในการศกึ ษาเรื่องตอ่ ๆ ไป

การศึกษาชุดฝึกทักษะ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองท้ังที่โรงเรียนและที่บ้าน
หรือฝึกในเวลาว่าง เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล และมี
การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง โดยนักเรียนต้องศึกษาและทากิจกรรม
เป็นขน้ั ตอนเป็นระบบดว้ ยความซื่อสัตย์ ซ่งึ จะส่งผลใหน้ กั เรยี นมคี ณุ ลักษณะท่ีดตี ่อไป

ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดฝึกทักษะเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ท่ีสนใจ
เพือ่ เป็นพ้นื ฐานและเป็นประโยชนใ์ นการศึกษาเรอื่ งอนื่ ๆ ได้เป็นอยา่ งดี

ไพรนิ ทร์ กิจชมภูสำรบัญ

เนื้อหำ หน้ำ

คานา ก

สารบัญ 1
2
คาชแี้ จงเกยี่ วกบั ชุดฝึกทักษะ 4
5
คาแนะนาสาหรับนักเรียน 5
6
แผนภูมแิ สดงลาดบั ขน้ั ตอนการฝกึ ทักษะ 7

สาระสาคญั 10
10
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 11
11
ขอบขา่ ยเน้อื หา 15
23
แบบทดสอบก่อนเรียน 31
38
กจิ กรรมฝกึ ทกั ษะ 39
46
การประกอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบพน้ื ฐาน (Driving Base)

- คาแนะนาในการจดั เตรียมอุปกรณ์
เซ็นเซอร์สมั ผัส (Touch Sensor)

- ขนั้ ตอนการประกอบ Touch Sensor
- ตัวอยา่ งการเขยี นโปรแกรมที่ 1 (การชน สง่ เสียง ถอยหลัง)
- ตวั อย่างการเขยี นโปรแกรมที่ 2 (การชน ถอยหลัง เลย้ี วซา้ ย)
- ตวั อย่างการเขียนโปรแกรมท่ี 3 (การชน ถอยหลัง เลยี้ วขวา)
- กิจกรรมฝกึ ทักษะท่ี 4.1
- ตวั อย่างการเขยี นโปรแกรมท่ี 4 (การชน ถอยหลัง กลบั หลังทางซา้ ย)
- ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่ 5 (การชน ถอยหลัง กลบั หลังทางขวา)สำรบัญ(ต่อ) หน้ำ

เนือ้ หำ 53
58
- ตัวอย่างการเขยี นโปรแกรมที่ 6 (การชน ถอยหลงั หยดุ ) 70
- ตวั อย่างการเขียนโปรแกรมที่ 7 71
กจิ กรรมฝึกทักษะที่ 4.2 72
กิจกรรมฝกึ ทักษะที่ 4.3
แบบทดสอบหลงั เรยี น 75
ภาคผนวก 76
เฉลยกจิ กรรมฝกึ ทักษะที่ 4.1 77
เฉลยกิจกรรมฝกึ ทกั ษะที่ 4.2 78
เฉลยกจิ กรรมฝกึ ทักษะท่ี 4.3 79
เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน-หลงั เรยี น
บรรณานกุ รม

1

คำชแ้ี จงเกยี่ วกับชุดฝกึ ทักษะ

1. ชุดฝึกทกั ษะ การพฒั นาหุน่ ยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชุดที่ 4 พฒั นาหุ่นยนต์
และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Touch Sensor) จัดทาขึ้นเพ่ือฝึกทักษะการพัฒนาหุ่นยนต์
และการเขียนโปรแกรมควบคุมหนุ่ ยนต์ ในชมรม Robot Design และผู้ทส่ี นใจ

2. เอกสารชุดนี้ประกอบดว้ ย
- คาชแี้ จงเกยี่ วกบั ชดุ ฝกึ ทักษะ
- คาแนะนาสาหรบั นักเรยี น
- แผนภมู ิลาดับขัน้ ตอนการศึกษาชุดฝึกทักษะ
- สาระสาคัญ / จุดประสงค์การเรียนรู้ / ขอบขา่ ยเนื้อหา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- กจิ กรรมฝกึ ทกั ษะ
- แบบทดสอบหลังเรียน
- เฉลยกจิ กรรมฝึกทกั ษะ
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี น - หลังเรียน

3. ชุดฝึกทักษะน้ใี ชเ้ วลาในการศึกษา 3 ชวั่ โมง

2

คำแนะนำสำหรับนกั เรยี น

1. อ่านคาชแ้ี จงและคาแนะนาสาหรับนักเรยี นให้เขา้ ใจก่อนทีจ่ ะลงมอื ศึกษาชดุ ฝึกทักษะ
2. ทาแบบทดสอบกอ่ นเรยี น จานวน 10 ข้อ เพอ่ื ประเมินความรูพ้ น้ื ฐานของนักเรยี น
3. ศึกษาชดุ ฝกึ ทักษะโดยการปฏิบตั ิกิจกรรมตามคาชแี้ จงทีไ่ ด้ระบุไวต้ ามลาดบั ขัน้ ตอน
4. หากนกั เรยี นยงั ไม่เขา้ ใจให้กลับไปศกึ ษาอกี ครงั้ หรอื ขอคาแนะนาจากครเู พอ่ื ใหเ้ กดิ

ความเขา้ ใจมากยิง่ ข้นึ
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียนเพือ่ เปรียบเทยี บความก้าวหน้าในการศกึ ษาของนักเรียน
6. ในการศกึ ษาและทากิจกรรมใหน้ ักเรียนทาด้วยความตั้งใจและมคี วามซือ่ สตั ยต์ อ่ ตนเอง

โดยไม่เปิดดเู ฉลยก่อน
7. นักเรยี นสามารถ Scan QR Code เพ่อื ดผู ลลัพธก์ ารทางานของห่นุ ยนตไ์ ด้

วิธี Scan QR Code ดว้ ยระบบ Android

Line Application
ขัน้ ตอนที่ 1 เข้า Line Application
ขน้ั ตอนที่ 2 เลอื ก Add Friends
ขั้นตอนที่ 3 สแกน QR Code

3

วิธี Scan QR Code ด้วยระบบ Android

Facebook Application
ขน้ั ตอนที่ 1 เข้า Facebook Application
ขัน้ ตอนที่ 2 ไปท่ีชอ่ งค้นหา
ขน้ั ตอนท่ี 3 กดทรี่ ปู QR Code
ขั้นตอนท่ี 4 สแกน QR Code

วธิ ี Scan QR Code ดว้ ยระบบ ios

1 เปิด Camera application
เอากลอ้ งไปสอ่ งที่ QR Code 2

กดที่แจ้งเตอื นจะลิงกไ์ ปที่ Safari 3

4 กดเลน่ วีดโี อ

หมำยเหตุ สามารถดาวนโ์ หลดแอปพลเิ คชนั Scan QR
Code ได้ท่ี Play Store และ App Store

4

แผนภูมแิ สดงลำดับข้ันตอนกำรฝึกทกั ษะ

1อำ่ นคำชแ้ี จง
2อ่ำนคำแนะนำสำหรับนักเรยี น

3ทดสอบก่อนเรียน

4กจิ กรรมกำรเรยี นรู้

- ศกึ ษำเน้อื หำ
- ทำกจิ กรรมฝกึ ทักษะ

5ทดสอบหลังเรียน

ผำ่ นเกณฑ์ ไมผ่ ่ำนเกณฑ์
ศกึ ษำชดุ ต่อไป

5

สำระสำคญั

1. การออกแบบหุ่นยนตแ์ ละเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของเซน็ เซอร์
สัมผัส (Touch Sensor)

2. การออกแบบหุน่ ยนตแ์ ละเขียนโปรแกรมควบคมุ การทางานของหุน่ ยนต์ใหท้ างาน
ตามคาสัง่

จดุ ประสงคก์ ำรเรยี นรู้

1. นกั เรียนสามารถออกแบบหุ่นยนต์และเขยี นโปรแกรมควบคุมการทางานของเซน็ เซอร์
สัมผัส (Touch Sensor) ได้

2. นกั เรยี นสามารถออกแบบหนุ่ ยนต์และเขยี นโปรแกรมควบคุมการทางานของหนุ่ ยนต์
ให้ทางานตามคาสง่ั ได้

6

ขอบข่ำยเนอื้ หำ

การประกอบหุ่นยนต์เคล่อื นท่ีแบบพ้นื ฐาน (Driving Base)
- คาแนะนาในการจดั เตรยี มอปุ กรณ์

เซน็ เซอรส์ ัมผสั (Touch Sensor)
- ขัน้ ตอนการประกอบ Touch Sensor
- ตวั อยา่ งการเขยี นโปรแกรมท่ี 1 (การชน สง่ เสยี ง ถอยหลงั )
- ตัวอยา่ งการเขยี นโปรแกรมท่ี 2 (การชน ถอยหลงั เลย้ี วซา้ ย)
- ตัวอย่างการเขยี นโปรแกรมท่ี 3 (การชน ถอยหลงั เลี้ยวขวา)
- ตวั อยา่ งการเขยี นโปรแกรมท่ี 4 (การชน ถอยหลงั กลับหลงั ทางซา้ ย)
- ตวั อยา่ งการเขียนโปรแกรมที่ 5 (การชน ถอยหลงั กลบั หลังทางขวา)
- ตัวอยา่ งการเขยี นโปรแกรมที่ 6 (การชน ถอยหลงั หยดุ )
- ตวั อย่างการเขยี นโปรแกรมท่ี 7 (การชน ถอยหลัง เลี้ยวขวา ทาซา้ 1 รอบ)

7

แบบทดสอบก่อนเรยี น

ชดุ ฝกึ ทกั ษะ กำรพัฒนำหนุ่ ยนตแ์ ละกำรเขียนโปรแกรมควบคมุ หนุ่ ยนต์
ชดุ ที่ 4 พฒั นำหนุ่ ยนตแ์ ละเขยี นโปรแกรมควบคมุ หนุ่ ยนต์ (Touch Sensor)

จำนวน 10 ขอ้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คำชี้แจง ใหน้ กั เรียนทาเครื่องหมาย X ทับข้อ ก ข ค หรือ ง ท่ถี กู ที่สุดเพยี งข้อเดยี ว
ลงในกระดาษคาตอบ

1. Touch Sensor เป็นอุปกรณ์ท่ีมลี กั ษณะการทางานเปน็ อยา่ งไร
ก. มกี ารตอบสนองเม่ือมีการกดปุ่ม
ข. ตรวจสอบทิศทางการหมุนของห่นุ ยนต์
ค. ตรวจรบั สี (ค่าสีสะท้อน)
ง. ตรวจรับความเข้มของแสง (ค่าแสงสะทอ้ น)

2. เงอ่ื นไขการทางานของ Touch Sensor แบบ Pressed เป็นอย่างไร
ก. กดเพอ่ื ให้หุ่นยนต์ทางาน
ข. ปลอ่ ยเพื่อให้หุน่ ยนต์ทางาน
ง. การชน
ง. ถกู ทุกขอ้

3. จากรูปภาพน้ีคอื เซน็ เซอร์ชนิดใด ข. Touch Sensor
ก. Colour Sensor ง. Ultrasonic Sensor
ค. Gyro Sensor

8

4. ข้อใดเปรียบเสมอื นระบบประสาทของมนษุ ย์ ข. Touch Sensor
ก. Gyro Sensor ง. Colour Sensor
ค. Ultrasonic Sensor

5. การเช่อื มต่อของ Touch Sensor จาก EV3 Brick ต้องใชพ้ อร์ตใด

ก. 1 2 3 4 ข. 1 A 2 B 3 C

ค. A B C ง. PC

6. ข้อใดไม่ใช่เงอ่ื นไขการทางานของ Touch Sensor ข. การปลอ่ ย
ก. การกด ง. ตรวจเจอสี
ค. การชน

7. หากต้องการใชบ้ ล็อก Touch Sensor ควรเลอื กหมวดสอี ะไร

ก. เขียว ข. แดง

ค. ส้ม เหลอื ง ง. น้าเงิน

8. ข้อใดคือบลอ็ กสาหรับการใช้ Touch Sensor

ก. ข.
ค. ง. ถกู ท้ัง ก และ ค

9

9.
จากรปู ภาพโปรแกรมสง่ั ให้หุ่นยนตท์ างานอย่างไร
ก. เคลอ่ื นท่ีไปขา้ งหน้าแล้วถอยหลงั
ข. ถอยหลงั แล้วเคลื่อนท่ไี ปขา้ งหน้า
ค. เคลื่อนท่ีไปขา้ งหนา้ Touch Sensor ถูกกด หุ่นยนต์หยดุ เคลอ่ื นท่ี
ง. ถอยหลงั Touch Sensor ถูกกด หุ่นยนต์หยุดเคล่ือนที่

10.
จากรูปภาพโปรแกรมสง่ั ให้ห่นุ ยนต์ทางานอย่างไร
ก. เคล่อื นที่ไปข้างหน้า Touch Sensor ถกู กด แลว้ ถอยหลัง
ข. ถอยหลัง Touch Sensor ถูกกด แลว้ เคลื่อนทไี่ ปข้างหนา้
ค. เคล่อื นที่ไปข้างหน้า Touch Sensor ถกู กด หุ่นยนตห์ ยุดเคลื่อนท่ี
ง. ถอยหลงั Touch Sensor ถกู กด หุ่นยนต์หยุดเคลื่อนท่ี

10

กำรประกอบหนุ่ ยนตเ์ คล่อื นทแี่ บบพน้ื ฐำน (Driving Base)

คำแนะนำในกำรจดั เตรียมอุปกรณ์

2X หมายถึง ต้องใชอ้ ปุ กรณ์ชนิ้ นน้ั 2 ช้ิน (หมายเลขข้างหนา้ x จะบอกจานวนช้นิ )
หมำยเลข 3 หมายถงึ ตอ้ งใช้อุปกรณ์ทม่ี คี วามยาวเท่ากับ 3 ช่อง

ของ Beam ดังรปู

11

Touch Sensor

กำรควบคุมหุ่นยนต์ดว้ ยกำรตรวจสอบกำรชน

หลงั จากท่เี ราไดท้ ดลองการควบคุมหุ่นยนตใ์ ห้เคลือ่ นที่แบบอัตโนมัติแล้ว ต่อไปเราจะทาการ
ทดลองโดยเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ให้หลบสิ่งกีดขวางด้วยการตรวจสอบการชน โดยใช้
เซ็นเซอร์สัมผัส (Touch Sensor) โดยนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพ่ิมเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์
เคล่อื นที่แบบมาตรฐาน ดงั รปู ขา้ งลา่ ง

ข้ันตอนกำรประกอบ Touch Sensor

ขนั้ ตอนท่ี 1

12

ขั้นตอนที่ 2
ข้ันตอนท่ี 3

13

ขั้นตอนที่ 4
ข้ันตอนท่ี 5

14

ข้ันตอนที่ 6

15

ตวั อย่ำงกำรเขียนโปรแกรมที่ 1

1. หุน่ ยนต์เคลอื่ นทีไ่ ปข้างหน้า แบบไมจ่ ากดั เวลา
2. เมือ่ เกดิ การชน (Wait for touch) ใหห้ ุ่นยนต์หยดุ แล้วสง่ เสยี ง
3. ให้หนุ่ ยนต์ถอยหลงั 1 รอบ

ข้ันตอนกำรเขียนโปรแกรม
1. เปดิ โปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปดิ โปรแกรมสามารถทาไดส้ องวธิ ี คอื

2
3

1

วิธีที่ 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลิกที่ปุ่ม Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

16

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธีท่ี 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน LEGO MINDSTORMS Education EV3
ก่อนดาเนินการ ขอใหแ้ นใ่ จก่อนวา่ เราได้ติดต้ังโปรแกรม EV3 ไวเ้ รียบร้อยแล้ว

2. คลิกตามลาดบั ขั้นตอน หมายเลข 1 – 4 เพอ่ื เข้าสู่หน้าเร่ิมตน้ ของโปรแกรม

4

12 3

17

3. เปล่ียนชือ่ ไฟลว์ า่ “touch stop” โดยดบั เบลิ้ คลิกท่ีคาวา่ “Program”

1 2

4. เลอื กบลอ็ กที่หมวด Action สเี ขยี ว

5. เลอื ก Move Tank มาวางที่ Canvas

จะได้โปรแกรมดังรูป

18

5.1 ตง้ั ค่ามอเตอร์ ดงั รูป

ตง้ั ค่ำ
1. Move Tank = On
2. Power Left = 100
3. Power Right = 100

6. เลือกบล็อกท่ีหมวด Flow Control สสี ม้

7. เลอื กบลอ็ ก Wait มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รูป

19

7.1 ตัง้ คา่ ดงั รปู

ตั้งค่ำ
Wait = Touch Sensor > Compare > State

8. เลือกบล็อกท่หี มวด Action สีเขียว
9. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

20

9.1 ตงั้ ค่า ดังรูป จะไดโ้ ปรแกรมดังรูป

ต้ังค่ำ
Move Tank = Off

10. เลือกบล็อกทห่ี มวด Action สีเขยี ว

11. เลอื ก Sound มาวางที่ Canvas

จะได้โปรแกรมดงั รูป

11.1 ตงั้ คา่ ดงั รูป 21
12. เลือกบลอ็ กทห่ี มวด Action สีเขยี ว
ตัง้ ค่ำ
File Name > LEGO Sound File
> Expression > Boo

13. เลือก Move Tank มาวางที่ Canvas

จะได้โปรแกรมดงั รปู

22

13.1 ต้ังคา่ ดังรปู

ตงั้ ค่ำ
1. Move Steering = On for Rotations
2. Power = -50
3. Rotations = 1

14. ตอ่ สาย USB ระหว่าง Controller EV3 กับคอมพวิ เตอร์ คลิกท่ี Download and Run

15. ทดสอบหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์เคล่ือนที่ไปข้างหน้าเมื่อ Touch Sensor เกิดการชนให้หยุด ส่งเสียง แล้ว
ถอยหลัง)

Scan QR Code

ดผู ลลพั ธ์กำรทำงำนของหนุ่ ยนต์

23

ตัวอย่ำงกำรเขียนโปรแกรมที่ 2

1. หนุ่ ยนต์เคลื่อนทไ่ี ปขา้ งหน้า แบบไม่จากัดเวลา
2. เมอ่ื เกดิ การชน (Wait for touch) ให้หุน่ ยนต์ถอยหลังแลว้ เลีย้ วซ้าย

ขน้ั ตอนกำรเขียนโปรแกรม
1. เปิดโปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปดิ โปรแกรมสามารถทาไดส้ องวธิ ี คือ

2
3

1

วธิ ีที่ 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลกิ ทีป่ ่มุ Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

24

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธีที่ 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน LEGO MINDSTORMS Education EV3
กอ่ นดาเนินการ ขอให้แนใ่ จกอ่ นว่าเราได้ตดิ ตงั้ โปรแกรม EV3 ไวเ้ รียบร้อยแล้ว

2. คลกิ ตามลาดบั ข้นั ตอน หมายเลข 1 – 4 เพื่อเขา้ สู่หน้าเรม่ิ ต้นของโปรแกรม

4

123

25

3. เปลีย่ นชอ่ื ไฟลว์ า่ “touch Left” โดยดบั เบล้ิ คลกิ ที่คาว่า “Program”

12

4. เลือกบล็อกทีห่ มวด Action สเี ขยี ว
5. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รูป

26

5.1 ตง้ั คา่ มอเตอร์ ดงั รปู

ตัง้ ค่ำ
1. Move Tank = On
2. Power Left = 100
3. Power Right = 100

6. เลือกบลอ็ กทห่ี มวด Flow Control สสี ้ม

7. เลือก Wait มาวางที่ Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รูป

7.1 ตงั้ คา่ ดังรูป 27

ต้งั คำ่
Wait = Touch Sensor > Compare > State

8. เลอื กบลอ็ กทห่ี มวด Action สเี ขยี ว
9. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

จะได้โปรแกรมดังรูป

9.1 ตง้ั คา่ ดังรูป 28
10. เลอื กบลอ็ กทห่ี มวด Action สีเขยี ว
ตง้ั คำ่
1. Move Tank = On For Rotations
2. Power Left = -50
3. Power Right = -50
4. Rotations = 1

11. เลือก Move Steering มาวางที่ Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

11.1 ตงั้ ค่า ดงั รูป 29

ตั้งคำ่
1. Move Steering = On for Rotations
2. Power = -45
3. Rotations = 1.3

12. เลอื กบล็อกทหี่ มวด Action สีเขียว

13. เลอื ก Move Tank มาวางท่ี Canvas

จะได้โปรแกรมดังรปู

30

13.1 ต้ังค่า ดงั รปู

ตัง้ ค่ำ
Move Tank = Off

14. ต่อสาย USB ระหวา่ ง Controller EV3 กับคอมพิวเตอร์ คลกิ ที่ Download and Run

15. ทดสอบหนุ่ ยนต์ (ห่นุ ยนต์เคล่ือนท่ีไปขา้ งหนา้ เมื่อ Touch Sensor ชน ถอย แล้วเลี้ยวซ้าย)

Scan QR Code

ดูผลลัพธ์กำรทำงำนของหนุ่ ยนต์

31

ตวั อย่ำงกำรเขยี นโปรแกรมท่ี 3

1. หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีไปข้างหนา้ แบบไม่จากดั เวลา
2. เมอ่ื เกดิ การชน (Wait for touch) ใหห้ ุ่นยนต์ถอยแล้วเลย้ี วขวา

ขนั้ ตอนกำรเขียนโปรแกรม
1. เปิดโปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปิดโปรแกรมสามารถทาได้สองวธิ ี คอื

2
3
1

วธิ ที ่ี 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลิกที่ป่มุ Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธีท่ี 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน LEGO MINDSTORMS Education
EV3 กอ่ นดาเนินการ ขอให้แนใ่ จก่อนว่าเราไดต้ ดิ ตัง้ โปรแกรม EV3 ไว้เรยี บรอ้ ยแล้ว

32

2. คลกิ ตามลาดับขน้ั ตอน หมายเลข 1 – 4 เพือ่ เขา้ ส่หู นา้ เร่มิ ต้นของโปรแกรม

4

12 3

3. เปลี่ยนชื่อไฟลว์ า่ “touch right” โดยดับเบิ้ลคลิกทคี่ าวา่ “Program”

12

4. เลอื กบล็อกทห่ี มวด Action สเี ขียว

33

5. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รูป

-

5.1 ตัง้ ค่ามอเตอร์ ดังรปู

ตง้ั ค่ำ
1. Move Tank = On
2. Power Left = 100
3. Power Right = 100

6. เลือกบลอ็ กทหี่ มวด Flow Control สสี ้ม

34

7. เลอื ก Wait มาวางที่ Canvas

7.1 ต้ังคา่ ดังรปู จะไดโ้ ปรแกรมดังรปู

ตงั้ ค่ำ
Wait = Touch Sensor > Compare > State

8. เลือกบล็อกทหี่ มวด Action สีเขียว

35

9. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

9.1 ตง้ั คา่ ดงั รูป จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู
10. เลอื กบล็อกทหี่ มวด Action สีเขียว
ตง้ั คำ่
1. Move Tank = On For Rotations
2. Power Left = -50
3. Power Right = -50
4. Rotations = 1

11. เลือก Move Steering มาวางที่ Canvas

36

จะไดโ้ ปรแกรมดังรูป

11.1 ตง้ั ค่า ดงั รูป

ต้งั คำ่
1. Move Steering = On for Rotations
2. Steering = 45
3. Power = 50
4. Rotations = 1.3

12. เลือกบล็อกท่ีหมวด Action สีเขยี ว

13. เลอื ก Move Tank มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รูป

37

13.1 ต้งั คา่ ดงั รปู

ตง้ั ค่ำ
Move Tank = Off

14. ตอ่ สาย USB ระหวา่ ง Controller EV3 กับคอมพวิ เตอร์ คลกิ ที่ Download and Run

15. ทดสอบหนุ่ ยนต์ (หุน่ ยนต์เคลือ่ นท่ีไปขา้ งหน้าเมื่อ Touch Sensor ชน ถอย แลว้ เล้ยี วขวา)

Scan QR Code

ดูผลลพั ธก์ ำรทำงำนของหุ่นยนต์

38

กจิ กรรมฝกึ ทักษะท่ี 4.1

คำชี้แจง ให้นกั เรยี นเขียนโปรแกรมใหห้ ่นุ ยนต์เคลื่อนท่ตี ามรปู ภาพโดยใช้ Touch Sensor
(คะแนนเตม็ 5 คะแนน)

ขนั้ ตอนกำรเขียนโปรแกรม
1. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหนา้ จากจุด Start
2. เม่ือ Touch Sensor ชนกบั กาแพง ให้เลยี้ วตามทางที่ถกู ต้อง
3. เมือ่ ถงึ จุด Finish ให้ห่นุ ยนต์หยดุ เคลื่อนที่

39

ตัวอยำ่ งกำรเขียนโปรแกรมท่ี 4

1. ห่นุ ยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหนา้ แบบไมจ่ ากดั เวลา
2. เม่ือเกดิ การชน (Wait for touch) ใหห้ ุน่ ยนต์ถอย แล้วกลบั หลงั ทางซ้าย
ข้ันตอนกำรเขยี นโปรแกรม
1. เปิดโปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3
การเปิดโปรแกรมสามารถทาไดส้ องวิธี คือ

2
3

1

วิธีที่ 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลิกท่ีปุ่ม Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธีที่ 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน LEGO MINDSTORMS Education EV3
ก่อนดาเนินการ ขอใหแ้ นใ่ จก่อนวา่ เราไดต้ ิดต้งั โปรแกรม EV3 ไว้เรยี บรอ้ ยแลว้

40

2. คลกิ ตามลาดบั ขน้ั ตอน หมายเลข 1 – 4 เพอื่ เขา้ สหู่ นา้ เรมิ่ ต้นของโปรแกรม

4

12 3

3. เปลี่ยนชื่อไฟลว์ า่ “touch Back Left” โดยดบั เบล้ิ คลิกที่คาว่า “Program”

12

4. เลอื กบล็อกทีห่ มวด Action สีเขยี ว

41

5. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

จะได้โปรแกรมดงั รปู

5.1 ตง้ั ค่ามอเตอร์ ดังรูป

ต้ังค่ำ
1. Move Tank = On
2. Power Left = 100
3. Power Right = 100

6. เลือกบล็อกท่หี มวด Flow Control สีส้ม

7. เลือก Move Steering มาวางท่ี Canvas

42

7.1 ต้ังค่า ดังรูป จะไดโ้ ปรแกรมดงั รูป

ต้งั ค่ำ
Wait = Touch Sensor > Compare > State

8. เลอื กบลอ็ กทห่ี มวด Action สเี ขยี ว

9. เลือก Move Tank มาวางที่ Canvas

43

9.1 ตงั้ ค่า ดงั รูป จะได้โปรแกรมดงั รูป
10. เลือกบลอ็ กทหี่ มวด Action สเี ขยี ว
ตั้งค่ำ
1. Move Tank = On for Rotation
2. Power Left = 50
3. Power Right = 50
4. Rotation = 5

11. เลือก Move Steering มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

11.1 ตง้ั คา่ ดงั รูป 44
12. เลอื กบล็อกทีห่ มวด Action สเี ขียว
ตงั้ คำ่
1. Move Steering = On for Seconds
2. Steering = -90
3. Power = 50
4. Seconds = 1.3

13. เลอื ก Move Tank มาวางที่ Canvas

13.1 ตง้ั คา่ ดงั รปู จะไดโ้ ปรแกรมดังรูป

ต้ังค่ำ
Move Tank = Off

45

14. ตอ่ สาย USB ระหว่าง Controller EV3 กบั คอมพิวเตอร์ คลิกที่ Download and Run

15. ทดสอบห่นุ ยนต์ (หนุ่ ยนตเ์ คลื่อนที่ไปขา้ งหน้าเมือ่ Touch Sensor ชน ถอย กลบั หลังทางซา้ ย)

Scan QR Code

ดผู ลลพั ธ์กำรทำงำนของหุ่นยนต์

46

ตัวอยำ่ งกำรเขยี นโปรแกรมที่ 5

1. ห่นุ ยนต์เคลือ่ นท่ีไปข้างหนา้ แบบไมจ่ ากัดเวลา
2. เมอื่ เกดิ การชน (Wait for touch) ให้ห่นุ ยนต์ถอยหลงั แลว้ กลับหลงั ทางขวา

ขัน้ ตอนกำรเขียนโปรแกรม
1. เปดิ โปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปิดโปรแกรมสามารถทาไดส้ องวธิ ี คือ

2
3

1

วิธีท่ี 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลกิ ทีป่ ุม่ Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธที ี่ 2 เปดิ จาก Desktop โดยดบั เบิ้ลคลกิ ท่ีไอคอน LEGO MINDSTORMS Education EV3
กอ่ นดาเนินการ ขอให้แนใ่ จก่อนว่าเราไดต้ ดิ ตงั้ โปรแกรม EV3 ไวเ้ รยี บรอ้ ยแล้ว


Click to View FlipBook Version