The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รีวิว หนังสือแนวข้อสอบสภาการพยาบาล เล่มล่าสุด 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by กิตติ เอกพง, 2019-04-23 23:57:35

หนังสือแนวข้อสอบวิชากฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพ เล่มล่าสุด 2562

รีวิว หนังสือแนวข้อสอบสภาการพยาบาล เล่มล่าสุด 2562

ตวั อยา่ ง

ÝĢċòċĢ

ĄòàĊ ăĐĆĖòĀÛĞĆăĆó îčĀĕ÷ĐĆĝ òĕîüûĎ úăĆóăùċÚċü÷ûċóċþ áĊíðĢċÛĞďòėíû

ÚċüüĀóüĀúÝĀċúüĞĒ ĕòĞĐĆĄċ îþĆíáòĕĕòĀÛĞĆăĆóðĕĝĎ ÚĝûĎ ĀÛĞĆà ăċĢ ĄüóĊ ÚċüĕîüĎûú

÷üĞĆúĕ÷ĆĝĐ ăĆóĘóôüĉÚĆóĀãč ċãĎ÷÷ûċóċþ ėíûÚċüáíĊ ðċĢ ÛĞďòòĞĊò ĕ÷ĆĝĐ ĘĄĕĞ ôòĜ ăĝĀò

ĄòĝďàĘòĖĄþàĝ ÛĞĆúĒþÝĀċúüĒĞ ĕ÷ĆĐĝ ĕ÷čúĝ ÝĀċúúĝĊòĘáĘòÚċüðĢċÛĆĞ ăĆó îþĆíáòĕ÷čúĝ ĕîčú

ÝĀċúüĒĘĞ òĕòĞĆĐ ĄċĘòĕĕîþĝ ĉĄòĝĀûĕ÷účĝ úċÚÛĞďò

ėíûÝìĉõĞáĒ ĊíðĢċòĊòĞ ęíĄĞ ĀĊàĀċĝ ĄòĊàăĐĆĕþúĝ òĎáĞ ĉĕôòĜ ăĝĀòĄòàĝď ðĝãĎ Āĝ ûĘĄðĞ Úđ

ðċĝ ò ăċúċüïõĝċòÚċüðíăĆó ĘóôüĉÚĆóĀãč ċãĎ÷ăùċÚċü÷ûċóċþÝüàĊĞ òĞęĎ íðĞ đÚĀãč ċ

äďĝàĕôòĜ áđíúàđĝ ĄúċûăàĒ ăíđ ĘòÚċüáĊíðċĢ ĄòàĊ ăĆĐ ĕþúĝ òĎĞ

ÝìĉõĞáĒ ĊíðĢċîĆĞ àÛĆÚüċóÛĆó÷üĉÝđì ÝìĉĆċáċüûġõðĒĞ üàÝĀċúüÝĒĞ Āċú

ăċúċüï ðĎęĝ íĞôüĉăčðñġôč üĉăċðĀčãċÝĀċúüĞðĒ ċàÚċü÷ûċóċþ ĖþĉęíĞïċĝ ûðĆíáò

ÚþċûúċĕôòĜ ĄòĊàăĐĆĆĊòðüàÝđìÝĝċĕþĝúò ĎĞ ĕ÷ĝĆĐ ĘãĕĞ ôòĜ ĕĕòĀðċàĘòÚċüðċĢ ÛĆĞ ăĆóĘó

ôüĉÚĆóĀčãċã÷Ď ÷ûċóċþăóĐ îĝĆęô

óüüìċñčÚċü

îĀč ĕ÷ĆĝĐ òĕîüûĎ úăĆóăùċÚċü÷ûċóċþ

ĖþĉÝìĉ

”³¦»¬¶Ã ˜»”¢´¡ ©¬™©Ÿ±€±¢¡±™±¤

ăċüóĊæ
ĄĀĊ ĕüĝĐĆà ĕòĆĞĐ ĄċĀãč ċ ĄòĞċ
ĄòĝĀûð ĝĎ ÝĀċúüĞĒĕÚĝûĎ ĀÚóĊ ÚçĄúċûðĝĊĀęô
ăüôđ ĕòĆĐĞ Ąċ
ĖòĀÛĞĆăĆó
ĕâþûĖòĀÛĆĞ ăĆó ÷üĆĞ úĆñóč ċûĕĄîđõþ
ĄòĀĝ ûðĎĝ ÚçĄúċûĆċæċðĎĝĕÚĎĝûĀÛĆĞ àÚóĊ ÚċüôüĉÚĆóĀčãċã÷Ď Úċü÷ûċóċþ
ĖþĉÚċüõíàđ Ýüüùġ
ăüđôĕòĆĐĞ Ąċ
ĖòĀÛĞĆăĆó
ĕâþûĖòĀÛĞĆăĆó ÷üĞĆúĆñčóċûĕĄîõđ þ
ĄòĀĝ ûðĝĎ ÚçĄúċûĖ÷àĝ ðĕĝĎ ÚûĎĝ ĀÛĆĞ àÚóĊ ÚċüôüĉÚĆóĀčãċã÷Ď Úċü÷ûċóċþ
ĖþĉÚċüõíđàÝüüùġ
ăüđôĕòĞĆĐ Ąċ
ĖòĀÛĆĞ ăĆó
ĕâþûĖòĀÛĞĆăĆó ÷üĆĞ úĆñčóċûĕĄîđõþ
ĄòĀĝ ûð Ďĝ ÷üĉüċãóæĊ æîĊ Āč ãč ċã÷Ď Úċü÷ûċóċþĖþĉÚċüõíàđ Ýüüù ġ ÷ā
Ėþĉ âóóĊ ðĎĝ ÷ā
ăüôđ ĕòĆĐĞ Ąċ
ĖòĀÛĆĞ ăĆó
ĕâþûĖòĀÛĆĞ ăĆó ÷üĆĞ úĆñčóċûĕĄîõđ þ
ĄòĝĀûð ĝĎ ÚçĄúċûăċñċüìăÛđ ĆòĝĐ ðĎĕĝ ÚĝĎûĀÛĆĞ àÚĊóõôĞĒ üĉÚĆóĀčãċãĎ÷
Úċü÷ûċóċþĖþĉÚċüõíđàÝüüùġ
ăüôđ ĕòĐĆĞ Ąċ
ĖòĀÛĞĆăĆó
ĕâþûĖòĀÛĆĞ ăĆó ÷üĞĆúĆñóč ċûĕĄîđõþ

”³¦»¶¬Ã ˜»”¢¡´  ©¬™©Ÿ±€±¢¡±™±¤

ăċüóĊæ ĄòċĞ
ĄĊĀĕüĝĐĆà ĕòĞĐĆĄċĀčãċ
ĄòĀĝ ûðĎ ĝ ðýĂçáĎ üûč āċăîüġ
ăüôđ ĕòĞĐĆĄċ
ĖòĀÛĆĞ ăĆó
ĕâþûĖòĀÛĆĞ ăĆó ÷üĆĞ úĆñóč ċûĕĄîđõþ
ĄòĀĝ ûð Ďĝ Úċü÷ëĊ òċáüčûñüüúĘòĀãč ċãĎ÷
ăüôđ ĕòĐĆĞ Ąċ
ĖòĀÛĆĞ ăĆó
ĕâþûĖòĀÛĞĆăĆó ÷üĞĆúĆñčóċûĕĄîõđ þ
ĄòĀĝ ûð ĝĎ ĄþÚĊ áüûč ñüüúĘòĀčãċã÷Ď
ăüôđ ĕòĆĞĐ Ąċ
ĖòĀÛĆĞ ăĆó
ĕâþûĖòĀÛĆĞ ăĆó ÷üĞĆúĆñčóċûĕĄîõđ þ
ĄòĀĝ ûð Ďĝ áüüûċóüüì÷ûċóċþ
ăüôđ ĕòĐĞĆĄċ
ĖòĀÛĆĞ ăĆó
ĕâþûĖòĀÛĆĞ ăĆó ÷üĆĞ úĆñóč ċûĕĄîđõþ
ĄòĀĝ ûðĝĎ ăðč ñčõĞôĒ Āĝ û
ăüđôĕòĐĞĆĄċ
ĖòĀÛĞĆăĆó
ĕâþûĖòĀÛĆĞ ăĆó ÷üĆĞ úĆñóč ċûĕĄîđõþ
ĄòĝĀûð ĝĎ ăðč ñ÷č ûċóċþ Ėþĉ ÷ýîÚč üüúĕãàč áüûč ñüüú
ăüôđ ĕòĐĞĆĄċ
ĖòĀÛĞĆăĆó
ĕâþûĖòĀÛĞĆăĆó ÷üĞĆúĆñčóċûĕĄîđõþ

”¦³ »¶¬Ã ˜»”¢¡´  ©¬™©Ÿ±€±¢¡±™±¤

îĆóÛĞĆ Ú úăĎ čðñčĕüûĎ ÚÝċĝ ĕăûĎ ĄċûęíĞ ÝĐĆ ÝĝċüÚĊ Ăċ÷ûċóċþ ĕòĐĝĆàáċÚ
ÝĀċúüóĊ õíč ðċàĖ÷àĝ ÚĊóÚċüôèčóîĊ čÚċü÷ûċóċþ ÚċüðĢċĘĄóĞ đÝÝþĕăûĎ ĄċûĖÚĝüċĝ àÚċû
ĄúċïďàðĢċĘĄõĞ ĞĒĆòĝĐ óċíĕáĜóðđ÷÷þùċ÷ ĄüĆĐ ĕáĜóôĀĝ ûĕüĆĞĐ üĊà õĒĞÚüĉðĢċõíč îĞĆàãíĘãĞăčòęĄú
ðíĖðò ĖÚĝõĞĒĕăûĎ Ąċû ÝĆĐ Ýċĝ üĊÚĂċ÷ûċóċþ ĖþĉÝċĝ ĘãĞáĝċûĆĊòáċĢ ĕôĜòĖþĉăúÝĀüĖÚĝéċòĉ
îĆóÛĆĞ à õíč ĕ÷üċĉĕôĜòÚċüôüĉÚĆóĀčãċã÷Ď ėíûõíč ÚçĄúċû
ĕòĆĝĐ àáċÚ ÚċüðĢċĖðĞàĕôĜòăĝàč õíč ÚçĄúċû
îĆóÛĞĆ Ú ÝĀċúôüĉúċð ĕòĆĝĐ àáċÚ Úċüôüĉúċð ĘòÚċüôüĉÚĆó
ĀčãċãĎ÷÷ûċóċþ Ąúċûïàď ÚċüÚüĉðĢċ ĄüĆĐ Úċü÷ûċóċ ėíûÛċíÝĀċúüĉúíĊ üĉĀĊà ĄüĐĆ
ęúĘĝ ãĞÝĀċúüĉúĊíüĉĀĊàĕ÷ûĎ à÷ĆîċúĀăč ĊûÛĆàĀčãċã÷Ď ÷ûċóċþ áòĕÚíč ÝĀċúĕăĎûĄċû
ĆòĊ îüċûîĝĆăÛđ ùċ÷ ĄüĐĆãĎĀîč ĖÚĝõĞĘĒ ãóĞ üčÚċü
îĆóÛĆĞ Ú ÚċüðĆíðčĞàõôĞĒ ĝĀû ĕòĆĝĐ àáċÚ ÚċüðĆíðĞàč ĄüĆĐ þĉĕþûõôĒĞ Āĝ û
ĕÚĝĎûĀÛĆĞ àÚóĊ õðĒĞ úĎĝ ĎĄòċĞ ðîĝĎ ċúÚçĄúċûĄüĐĆăĊææċ ðîĎĝ ĞĆàíĒĖþõäĞĒ ĝďà÷ĝàď îòĕĆàęúĝęíĞ ĕ÷üċĉ
Ćċûđ ÝĀċúĕáóĜ ôĀĝ ûÚċû÷Úč ċü ĄüĆĐ áîč ÷Úč ċü ðĆíðĞàč óđÝÝþðĎĝîòĕĆàüĊóõíč ãĆóîċúĄòĞċð ĝĎ
ĄüĆĐ ăæĊ æċ ĕôòĜ ĕĄîđĘĄĞĕÚčíĆòĊ îüċûĖÚãĝ ĎĀîč îĆĞ àüĉĀċàėðĂáĢċÝđÚęúĝĕÚčò ô Ď ĄüĐĆôüĊó
ĕàòč úċĕÚčò óċð ĄüĆĐ ðĞĊàáċĢ ðàĞĊ ôüĊó ôĆ úċîüċ
îĆóÛĆĞ Ý ÷ûċóċþ Ý ĘĄĕĞ ÷ĝĆĐ òüĀĝ úĕĀüãĀĝ ûĖáÚûċîċúðîĎĝ òĕĆàáíĊ ęĀ Ğ
ĕòĐĆĝ àáċÚ ÚċüĘĄĞĕ÷ĆĝĐ òüĝĀúĕĀüãĝĀûĖáÚûċĘĄĞ áĊíĕôòĜ ÚċüÚüĉðċĢ ėíûôüĉúċð äĝďàĆċáúÛĎ ĞĆ
õčí÷þċíęíĞáċÚÝòáíĊ ĖþĉÝòĖáÚûċĕôòĜ ÝòþĉÝòÚòĊ
îĆóÛĆĞ Ú üĊóõčíĕ÷üċĉ÷ûċóċþÚüĉðĢċėíûôüĉúċðĕôòĜ ĕĄîđĘĄõĞ ĒôĞ Āĝ ûĕăĎû
ãĀĎ îč îċú ô÷÷ úċîüċ oõĞĒĘíáàĘáĄüĆĐ ôüĉúċðĕþčòĕþĝĆ ðċĢ îĝĆóđÝÝþĆòĐĝ ėíûõíč
ÚçĄúċûĘĄĕĞ ÛċĕăûĎ ĄċûïďàĖÚĝãĀĎ îč ÚíĜ Ď üĝċàÚċûÚíĜ Ď ĆòċúûĊ ÚíĜ Ď ĕăüĎùċ÷ÚĜí Ď ðüĊ÷ûăġ čòĄüĐĆ
ăčðñĆč ûĝċàĄòĝďàĆûċĝ àĘíÚíĜ Ď ðċĝ òĀċĝ õĒĞòĊòĞ ðĢċþĉĕúčíáċĢ îĞĆàãíĘãĞÝċĝ ăčòęĄúðíĖðòĕ÷ĆĝĐ Úċü
òĞòĊ p ĘòðĝĎòĞ Ď ÷ûċóċþęíĕĞ õþĆĄþĊóęô áďàĕÚíč ĕĄîđðċĢ ĘĄõĞ ĞĒôĝĀûĕăûĎ ãĎĀîč
îĆóÛĞĆ à õĞôĒ Āĝ ûęÛĞĕþĐĆíĆĆÚãĆĜ ÚĖþĉúĎáíđ áĞĢċĕþĆĐ íîċúîĊĀÛìĉòĆòėüà
÷ûċóċþęíĞ ăôĊ íċĄ ġ ĆċÚċüãĆĜ ÚðĎĕĝ ÚčíáċÚęÛĕĞ þĆĐ íĆĆÚĕôĜòăĝčàðăĝĎ ċúċüïôüĉĕúòč

”¦³ »Ã¶¬˜»”¢¡´  ©¬™©Ÿ±€±¢¡±™±¤

ĖþĉôĞĆàÚòĊ ęíĕĞ úĆĝĐ õôĞĒ Āĝ ûĆûĝĒùċûĘîĞÚċüüÚĊ Ăċ÷ûċóċþÚċüðĝõĎ ĞôĒ Āĝ ûęÛĕĞ þĆĐ íĆĆÚãĜĆÚ
ĖþĉúáĎ đíáċĞĢ ĕþĐĆíîċúîĀĊ ÛìĉòĆòėüà÷ûċóċþęíĞ ăôĊ íċĄġòòĞĊ ĕôĜòÚċü÷ûċóċþôüĉúċð
ęúüĝ ĉĀàĊ ÚċüĕÚčíĖþĉôĆĞ àÚòĊ ęúðĝ òĊ ðĀĝ àðĎ
îĆóÛĆĞ Ú ÷ûċóċþÛĆĘĄĖĞ ÷ðûĆġ ĆÚĘóüóĊ üĆàĀĝċîòĕĆàęúĝăóċûĕ÷ĐĆĝ
ĕþûĎĝ àÚċüęôôüĉãđúðîĎĝ ĝċàáĊàĄĀĊíÚċüĘĄĞÛĆÝċĢ üóĊ üĆàĆĊòĕôĜòĕðĜáĕ÷ĐĝĆęôĘãĞĘòÚċüþċĄûđí
òòĊĞ ïĐĆĀĝċúÝĎ ĀċúõčíéċòðĢċĕĆÚăċüĆòĊ ĕôòĜ ĕðĜá ėíûĄċÚúÚĎ ċüîüĀáăĆóĕĕþĞĀ ÷óĀċĝ ĕôòĜ
ĕĆÚăċüĕðáĜ áĉîĆĞ àęíüĞ óĊ ėðĂ
îĆóÛĞĆ Ú ĄĊĀĄòċĞ ĄĆõĒĞôĝĀûòĢċôüĉĀĊîÚč ċüĕáóĜ ôĝĀûÛĆàõôĞĒ Āĝ ûĘĄÚĞ óĊ óüĂč Ċð
ôüĉÚĊòãĎĀčî ĕòĝĐĆàáċÚ ÚċüüĊÚĂċÝĀċúþóĊ ÛĆàõĒĞôĝĀûïĐĆĕôòĜ áüčûñüüúðĝĎăĢċÝĊæÛĆàõĞĒ
ôüĉÚĆóĀčãċã÷Ď ðċàÚċüĕĀãôçóč Ċî č ĕ÷üċĉăċúċüïþĝĀàüĒĞÝĀċúüóĊ ÛĆàõĞôĒ Āĝ ûðúĎĝ ċüóĊ Úċü
üÚĊ Ăċ÷ûċóċþ ûĊàîàĞĊ ĆûóĝĒ ò÷ĐòĞ éċòÝĀċúĕãĐĝĆïĆĐ ĖþĉęĀĀĞ ċàĘáÚċüĕôíč ĕõûÝĀċúþĊóÛĆà
õĒĞôĀĝ ûáĉęúĕĝ ôòĜ ÝĀċúõíč ïċĞ õôĒĞ Āĝ ûûčòûĆú ôèčóĊîîč ċúÚçĄúċûĄüĐĆîċúĄòċĞ ðĎĝ
ĕôčíĕõûîĝĆõüĞĒ ĝĀúðĎúĘòÚċüíĒĖþüÚĊ ĂċõĒĞôĀĝ û
îĆóÛĞĆ à õíč ĕ÷üċĉðĆíðàĞč õôĒĞ ĝĀûĕôòĜ ĕĄîĘđ ĄõĞ ĞôĒ ĝĀûęíüĞ ĊóĆòĊ îüċûïàď ĖÚĝ
ÝĀċúîċû ĕòĝĆĐ àáċÚ ÚċüðĆíðčĞàõôĞĒ ĝĀû ôþĆĝ ûôþĉþĉĕþûõĒĞôĝĀû úċîüċ ðóĝĎ ĊææîĊ č
ęĀĀĞ ĝċ õĞĒĘíúĎĄòċĞ ðĎĝîċúÚçĄúċûĄüĆĐ îċúăĊææċîĆĞ àíĖĒ þ õäĞĒ àĝď ÷àďĝ îòĕĆàúčęíĕĞ ÷üċĉĆċûđ
ÝĀċúôĝĀûĕáĜó Úċû÷Úč ċü ĄüĆĐ áčî÷Úč ċü ðĆíðčàĞ õĒäĞ ĝďà÷ĝàď îòĕĆàúęč íĞòòĞĊ ĕăûĎ ėíûôüĉÚċü
ðĎĝòċĝ áĉĕôòĜ ĕĄîĘđ ĄĞĕÚíč ĆòĊ îüċûĖÚãĝ ĀĎ čî îĆĞ àüĉĀċàėðĂáċĢ ÝÚđ ęúĝĕÚčòăċúô Ď ĄüĆĐ ôüóĊ ęúĝ
ĕÚòč ĄÚ÷Ċòóċð ĄüĆĐ ðĞĊàáĢċðàĞĊ ôüóĊ ĘòÛĆĞ ò ĞĎ õčíĕ÷üċĉðĆíðĞàč õĞôĒ ĝĀûĕôĜòĕĄîđĘĄĞõĞôĒ ĝĀûęíüĞ óĊ
ĆòĊ îüċûïďàĖÚĝÝĀċúîċûĕ÷üċĉĕôòĜ ÚċüðĆíðàĞč õĞôĒ Āĝ ûĆĆÚęôÝđûėðüāĊ÷ðġðċĢ ĘĄõĞ ôĞĒ ĝĀûęíĞ
üĊóĆòĊ îüċûïàď ĖÚÝĝ Āċúîċû
îĆóÛĆĞ à õíč ĕ÷üċĉĕôčíĕõûÛĆĞ úþĒ ÝĀċúþĊóÛĆàõĒôĞ Āĝ ûĖþĉĕôĜòÛĆĞ úĒþðĝęĎ úĝ
ĕÚûĝĎ ĀÛĆĞ àÚóĊ ĄòĞċð Ďĝ ĕòĐĝĆàáċÚ ÷ûċóċþĕôčíĕõûÛĆĞ úĒþÝĀċúþóĊ ÛĆàõôĒĞ ĝĀûĖþĉĕôĜòÛĆĞ úþĒ ðĝĎ
ęúĕĝ ÚûĎĝ ĀÛĆĞ àÚóĊ ĄòĞċð ĝĎ ĕ÷üċĉ õôĞĒ Āĝ ûóüüþòđ čîčùċĀĉĖþĀĞ ÚċüóĆÚúċüíċÚĕĜ ôĜòÚċüĕôíč ĕõû
ÛĆĞ úĒþăĝĀòîĊĀ ôþ Ćûċĝ þúĐ ð÷ĝĎ Ďăĝ ĆòęĀĞòĉ ÷Ćĝ ĖúĝüĞðĒ Úđ ĕüĆĝĐ àîĆòûĊàęúóĝ üüþđòîč ùč ċĀĉ ô Ď

”³¦»¶Ã¬˜»”¢´¡ ©¬™©Ÿ±€±¢¡±™±¤

ĄòĀĝ ûðĝ Ď
ÚçĄúċûĖ÷ĝàðĎĝĕÚûĝĎ ĀÛĆĞ àÚóĊ ÚċüôüĉÚĆóĀčãċãĎ÷Úċü÷ûċóċþĖþĉÚċüõíđàÝüüù ġ
ÝĀċúĕôþĝĎûòĖôþàÛĆàăĊàÝú÷ĞĐòéċòÚċüāďÚĂċðĝĎăĒàÛďĞòÛĆàõĞĒôĝĀûĖþĉõĒĞüĊó
óüÚč ċüĖþĉÝċĝ îĆóĖðòðĝĎõĞôĒ Āĝ ûĄüĐĆõüĒĞ ĊóóüÚč ċüîĞĆàáċĝ ûĘĄĞÚóĊ ăïċò÷ûċóċþ ðċĢ ĘĄĞÝĀċú
ăúĊ ÷Ċòñüġ ĉĄĀĝċàõôĞĒ Āĝ û ĄüĐĆõĒüĞ óĊ óüÚč ċüÚĊóÚċüĖ÷ðûġĄüĆĐ ÷ûċóċþĕôþûĎĝ òáċÚÝĀċú
ăúĊ ÷ĊòñġðĎúĝ ĎÝĀċúòĊóïĆĐ ęĀĞĀċàĘáĘòîĀĊ óđÝÝþ )LGHOLW\ 5HODWLRQVKLS ĕôĜòÝĀċú
ăĊú÷ĊòñĘġ òĕãàč ÚçĄúċû äàďĝ ÝĀċúăĊú÷òĊ ñġĘòĕãàč ÚçĄúċûðĎĝ ăĢċÝæĊ ÚĜÝĐĆÝĀċúüĊóõíč áċÚ
Úċüþĉĕúíč /LDELOLW\ IRU 0DOSUDFWLFH
ÚċüôèčóĊîčÚċü÷ûċóċþĆċáÚĝĆĘĄĞĕÚčíôĊæĄċÝĀċúüĊóõčíáċÚÚċüþĉĕúčíęíĞĄċÚ
õĒôĞ üĉÚĆó ĀčãċãĎ÷ôüċāáċÚÝĀċúüĉúĊíüĉĀĊàĘòÚċüôèóč îĊ Ąč òċĞ ð Ďĝ äàĝď ÝĀċúĕăûĎ ĄċûðĕĝĎ Účí
ÛďĞòÚĊóãĎĀčî üċĝ àÚċû ĄüĐĆðü÷Ċ ûăġ òč ÛĆàõĒôĞ ĝĀûĄüĐĆõĒüĞ ĊóóüÚč ċüòòĞĊ ÚçĄúċûęíĘĞ ĄăĞ čðñĖč Úĝ
õĞĕĒ ăûĎ ĄċûðĎĝáĉęíĞüĊóãíĘãÝĞ ċĝ ĕăĎûĄċû äďàĝ ĄþĊÚĕÚìêĘġ òÚċüÚĢċĄòíÝĝċĕăûĎ ĄċûîþĆíáòõĞĒ
ðîĝĎ ĞĆàüĊóõíč ãĆóãíĘãÝĞ ĝċĕăĎûĄċûęí Ğ Úþċĝ ĀėíûþĉĕĆĎûíĖþĀĞ ÛĞċàîĞò
íĊàòĊĞò ĘòÚċüôüĉÚĆóĀčãċã÷Ď Úċü÷ûċóċþ áċĢ ĕôòĜ Ćûċĝ àûčàĝ ðĝĎõôĒĞ üĉÚĆóĀãč ċãĎ÷áĉîĆĞ àú Ď
ÝĀċúîüĉĄòÚĊ îĝĆĄòċĞ ðĝĎ îàĊĞ ĘáĘòÚċüôèóč Ċîčàċò ĖþĉüĊÚĂċúċîüéċòĘòÚċüôèčóîĊ čàċòĘĄĞ
ĆûĘĒĝ òüĉíĊóðĎăĝ íđ ðĞĊàòĞĕĎ ÷ĐĆĝ účĘĄĕĞ Úíč ôĊæĄċĘòðċàÚçĄúċûĆòĊ áĉðĢċĘĄĕĞ ÚčíÝĀċúĕăĎûĄċû
îĝĆîòĕĆàĖþĉ ăïċò÷ûċóċþ
ÚçĄúċûĖ÷ĝà
ĕôĜòÚçĄúċûĕĆÚãòðĝĎÚĢċĄòíÝĀċúăĊú÷ĊòñġüĉĄĀĝċàĕĆÚãòÚĊóĕĆÚãòíĞĀû
ÚĊòĕôòĜ ĕüĝĆĐ àðüĎĝ éĊ ęúĕĝ ÛċĞ úċûđĝàĕÚĝûĎ Āĕ÷üċĉęúúĝ ĎõþÚüĉðóîĝĆăĊàÝúăĀĝ òüĀú áďàôþĆĝ ûĘĄĞ
ôüĉãċãòúĎĆčăüĉĘòÚċüÚĢċĄòíÝĀċúăĊú÷ĊòñġüĉĄĀĝċàÚĊòùċûĘòÚüĆóÛĆàÚçĄúċûĕ÷ĝĐĆ
ĘĄĞĕÚčíÝĀċúĕôĜòñüüúäďĝàÚòĊ ĖþĉÚòĊ ăùċ÷óàĊ ÝĊóĘòðċàĖ÷àĝ úĎ ôüĉÚċüÝĐĆ

ėúßĉÚüüú Ąúċûïàď ÝĀċúăĒæĕôþĝċÛĆàòčîčÚüüúĖþĉõĒĞĕăûĎ ĄċûęúĝúăĎ čðñč
ĕüĎûÚüĞĆàĘĄĞĆĎÚöċĝ ûôèóč ĊîčîċúÛĆĞ õÚĒ ÷ĊòñġòĞòĊ ęíĞĕăúĐĆòęúúĝ ÛĎ ĞĆîÚþàĘíěĕÚčíÛòĞď ĆàÝġ
ôüĉÚĆóäàĝď ðĢċĘĄĕĞ Úíč ėúßĉÚüüúÝĆĐ

”³¦»¬Ã¶ ˜»”¢¡´  ©¬™©Ÿ±€±¢¡±™±¤

ĕôĜòÚċüîĞĆàĄĞċúãíĊ ĕáòėíûÚçĄúċûäàĝď ĄĞċúęúĘĝ ĄĞðĢċĕãòĝ ÚċüäĆĐĞ Ûċûûċĕă÷
îčí Úċüßċĝ õĒĞĆĐòĝ
ĕôĜòÚċü÷ĞòĀčăĊû ĕôòĜ ÚċüÚüĉðĢċĘòăàčĝ ðĎęĝ úĝăċúċüïÚüĉðċĢ ęíĞĕãĝò ÚċüðċĢ
ăæĊ æċãóđ ãĀĎ îč ÝòîċûĘĄĞøĞòĐ ÚþĊóúċ
ÛĊíîĆĝ ÝĀċúăàóĕüûĎ óüĞĆûĖþĉāĎþñüüúĆĊòíÛĎ ĆàôüĉãċãòĄüĆĐ ăĊàÝúĕãòĝ
îÚþàÚċüĘĄûĞ ċÚĊóõôĒĞ Āĝ ûėüÝĕĆíăġüĉûĉüòđ ĖüàĘĄîĞ ċûęôĕ÷ĐĝĆĘĄĞ÷òĞ áċÚÝĀċúðđÚÛġðüúċò

ėúßûĎ ĉÚüüú Ąúċûïàď ÚċüðĢċòîč čÚüüúðĎĝăúóĒüìġĆûĒĝĘòÛìĉðĎðĝ Ģċ ĖîĝĆċáïĒÚ
öċĝ ûðĎĝĕăûĎ ĕôüĎûóáċÚÚċüðċĢ òîč Úč üüúòĞòĊ óĆÚþċĞ àĘòĕĀþċîĆĝ úċĕôĜòõþĘĄòĞ îč čÚüüúòĊĞòăĞčò
ăíđ þàĖþĉîÚĕôòĜ ėúßĉÚüüúĕãĝò ăĊææċĀĝċáĞċàĖ÷ðûõġ ĝċîíĊ ĕôþûĝĎ òęîėíûăĢċÝæĊ õčíÝíč
Āċĝ ĕôòĜ õĒĞĕãĎûĝ ĀãċæėüÝęîĖîðĝ áĎĝ üàč Ė÷ðûòġ ĞòĊ ĕãûĎ ĀãċæðċàăîĒ Úč üüú öċĝ ûĀċĝ áċĞ àüĒĞĘòĕĀþċ
îĆĝ úċáàď óĆÚþĞċàęíĘĞ òùċûĄþàĊ

ÚċüóàĊ ÝĊóãĢċüĉĄòĞĎ Ąúċûïďà ÚċüãċĢ üĉĕàčòĄüĐĆăàĝ úĆóðüĊ÷ûăġ òč ÚċüÚüĉðĢċ
ĄüĐĆàíĕĀĞòĆûċĝ àĘíĆûĝċàĄòàďĝ ðĞàĊ òĞĎÛòďĞ ĆûĒĝÚĊóăùċ÷ÛĆàĄòðĞĎ ĎĝĕÚčíÛďòĞ ĕ÷üċĉĄòĎðĞ ĕĎĝ ÚčíĖþĉúĎ
õþîċúÚçĄúċûĕáċĞ ĄòĞûĎ ĝĆúúĎĆĢċòċáðĝáĎ ĉĕüûĎ ÚĘĄþĞ ÚĒ ĄòĎĞãċĢ üĉĄòĞĕĎ úĆĝĐ ĕúĆĝĐ þĒÚĄòĞĎóíč ÷üĀĞč
ęúĝãċĢ üĉĄòĞíĎ ĊàÚþċĝ ĀûĝĆúÛĆĆċĢ òċááċÚāċþĕ÷ĆĐĝ ĘĄĞúĎÚċüóĊàÝĊóãċĢ üĉĄòĞĎĘĄĞïĒÚîĆĞ à

ÚċüĘãĞÝċĝ ĕăûĎ Ąċû Ąúċûïďà õÚĞĒ üĉðĢċÝĀċúõíč áĉîĞĆàïĒÚóĊàÝĊóĘĄãĞ íĘãĞÝċĝ
ĕăĎûĄċûĄüĆĐ Ýĝċăòč ęĄúðíĖðòĘòĕúĐĆĝ îòðċĢ ĘĄõĞ ĞĒĆòĐĝ ĕăĎûĄċû

ĄþÚĊ ĕÚìêġÚċüĘĄÝĞ ĀċúûčòûĆúĕ÷ĆĝĐ ÚċüüÚĊ Ăċ
ôüĉĕíĜòÚċü÷ûċóċþėíûõôĒĞ ĝĀûęúĘĝ ĄĞÝĀċúûčòûĆúòĆĎĞ ċáúÝĎ ĀċúĕÚĎĝûĀÛĆĞ àÚóĊ
ÚçĄúċûĆċæċíĞĀûĕòĐĝĆàáċÚ ĆàÝôġ üĉÚĆóÛĆàÝĀċúõčíĘòôĆ úċîüċ ÝĆĐ
ÛĝúÛòĐ ĘáõĒĞĆĝĐòĘĄÚĞ üĉðĢċĄüĆĐ ęúÚĝ üĉðĢċĄüĐĆáċĢ ûĆúîĆĞ àÚüĉðċĢ
ðĢċĘĄÚĞ þĊĀĀċĝ áĉĕÚčíĆĊòîüċûîĆĝ ãĎĀîč ĕăüĎùċ÷ãĆĐĝ ĕăûĎ àĄüĐĆðü÷Ċ ûăġ čò
ĄòĝĀàĕĄòĎûĝ ĀÚĊÚÛàĊ
ðċĢ ĘĄĕĞ ăĐĝĆúĕăĎûĕăüùĎ ċ÷
ĖîĝĕòĆĐĝ àáċÚĘòăïċòÚċüìġáüàč ĕúĐĝĆĕÚčíĕĄîđÚċüìġõĞĕĒ ăĎûĄċûúĊÚáĉĘãĞĄþĊÚôüĉúĀþ

”³¦»¬Ã¶ ˜»”¢´¡ ©¬™©Ÿ±€±¢¡±™±¤

ôüĉúĀþ ÚçĄúċûðċàĖ÷àĝ Ėþĉ÷ċìčãûüġ ĝĀúíĞĀûĕòĝĆĐ àáċÚ ÚçĄúċûĖ÷àĝ ĘĄăĞ ðč ñčĕüĎûÚüĞĆà
ÝĝċĕăĎûĄċûĆûĝċàĕôĜòñüüú äďĝàÝĀċúüĊóõčíðċàĖ÷àĝ ÛĆà÷ûċóċþăĀĝ òĘĄæúĝ ăĎ ċĕĄîðđ ĎĝăċĢ ÝæĊ
ôüĉÚċü ÝĐĆ ăĊææċĖþĉþĉĕúčí

ĆàÝôġ üĉÚĆóÛĆàÝĀċúüóĊ õíč éċòþĉĕúčí ô÷÷ ĖþĉÚċüãíĘãĞÝĝċăòč ęĄú
ðíĖðò þĉĕúíč ÝĐĆÚċüÚüĉðċĢ üĀúïàď ÚċüàíĕĀòĞ ÚüĉðĢċðĝĎðċĢ ĘĄĕĞ Účí ÝĀċúĕăûĎ ĄċûĖÚĝ
ãĎĀîč ĆòċúĊû ĕăüĎùċ÷ ðüĊ÷ûġăòč Ėþĉăčðñčîċĝ àě äĝàď úĆĎ àÝġôüĉÚĆóÝĀċúõí č ĆûĝċàÝĆĐ

ÚüĉðċĢ îĝĆóđÝÝþĆĝĐòėíûõčíÚçĄúċû
ÚċüÚüĉðĢċõíč ÚçĄúċûĆċæċĄüĐĆÚçĄúċûĆòĝĐ ðĝĕĎ ÚĎĝûĀÛĆĞ àęúĀĝ ĝċáĉĕôòĜ Úċü
ÚüĉðċĢ öċĝ öòĐ ĄüĐĆęúÚĝ üĉðĢċîòîċúĄòċĞ ðĎÚĝ çĄúċûÚĜîċúĖîÚĝ ċüÚüĉðċĢ òĊĞòîĆĞ àĕôòĜ Úċü
þĉĕúíč ăčðñõē ĆĒĞ òĝĐ ėíûðõĝĎ ĕĞĒ ăĎûĄċûúčęíĞûòč ûĆú

ÚüĉðĢċėíûáàĘáĄüĐĆôüĉúċðĕþčòĕþĝĆ
ÚċüÚüĉðċĢ ėíûúęč íĞáàĘá ĖîÚĝ ċüÚüĉðċĢ ėíûôüċāáċÚÝĀċúüĉúĊíüĉĀàĊ äàĝď
óÝđ ÝþĆòĝĐ ĘòùċĀĉĕãòĝ òĞòĊ áÚĊ îĞĆàúĎîċúĀčăûĊ Ėþĉ÷ýîčÚċüìĖġ þĉõĞĒÚÚüĉðĢċĆċáĘãÝĞ Āċú
üĉúíĊ üĉĀĊàĕãòĝ ĀĝċòĊĞòęí Ğ ĖîĄĝ ċĘãĞĕ÷ûĎ à÷Ćęúĝ

ðċĢ ĘĄĞóđÝÝþĆòĝĐ ĕăĎûĄċû
ÚċüÚüĉðċĢ ðĎĝþĝĀàăðč ñčĖþĉÚĝĆĘĄĞĕÚíč ÝĀċúĕăĎûĄċûĖÚóĝ Ýđ ÝþĆĐĝò ÝĐĆÚüĉðċĢ ĘĄĞ
óÝđ ÝþĆòĝĐ äĝàď účĘãîĝ òĕĆàÛċíôüĉėûãòðġ ĝĕĎ ÝûęíĞüóĊ ĄüĐĆüĝċàÚċûęíüĞ ĊóóċíĕáĜóîĆĞ àðòðÚđ Ûġ
ðüúċò Úüì Ď õĒĕĞ ăĎûĄċûïďàĖÚÝĝ ĀċúîċûÝĀċúĕăĎûĄċûðĎĕĝ ÚčíáċÚÚċüþĉĕúčíúĎ ôüĉÚċü
ÝĐĆ ÝĢċòĀìÝĝċĕàòč ęíĞĕãòĝ ÝĝċüÚĊ Ăċ÷ûċóċþ äàĝď îĞĆà ĕôòĜ ÝĀċúĕăĎûĄċûðĖĎĝ òòĝ Ćò
ĕãòĝ ïÚĒ þĉĕúíč ęíüĞ óĊ óċíĕáĜó ĕôĜòÝĀċúĕăûĎ Ąċûðęĝ Ď úęĝ ÚþĕÚòč ĕĄîđĕãòĝ ÛĊóüïãòĕíĜÚ
ÛĞĆúĐĆĄĊÚĕôĜòĕĄîđĘĄĘĞ ãòĞ ĞčĀúĐĆĖþĉęúĝęíîĞ ċúôÚîčðĢċĘĄĞĕôòĜ ÷ûċóċþęúĝęíĞ ĆûĝċàòĞĎïĆĐ Āċĝ
ęÚþĕÚčòĕĄîĖđ þĉęúĝĖòòĝ Ćò ęúĝĆċáÝċĢ òĀìüċÝċĕàòč ęíĕĞ ãĝò ėāÚĕāüċĞ ĕăĎûĘá

”¦³ »Ã¬¶ ˜»”¢¡´  ©¬™©Ÿ±€±¢¡±™±¤


Click to View FlipBook Version