The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Týždeň vedy a techniky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017-11-02 11:48:33

Dni vedy a techniky na UMB 2017

Týždeň vedy a techniky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

DNI VEDY
A

OTVORENÝCH DVERÍ
UNIVERZITY MATEJA BELA

V BANSKEJ BYSTRICI
6. – 10. 11. 2017

http://www.umb.sk

1

Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
pozýva študentov, pedagógov a záujemcov na

DNI VEDY A OTVORENÝCH DVERÍ
UNIVERZITY MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI
6. – 10. 11. 2017

08. 11. 2017

Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Cieľom dňa otvorených dverí je umožniť záujemcom o štúdium vrátane širšej odbornej
verejnosti navštíviť pracoviská fakulty a univerzitné pracoviská, dozvedieť sa osobne
informácie o podmienkach štúdia, študijných programoch, prehliadnuť si univerzitné priestory
a zúčastniť sa sprievodných podujatí. Odporúčame, aby väčšie skupiny študentov stredných
škôl vopred ohlásili svoj príchod kontaktnej osobe na danom pracovisku.

Miesto:
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Kontakt: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., [email protected], 048/446 2150

Monika Tomášiková, [email protected], 048/446 2144
Ľuboslava Divoková, [email protected], 048/446 2132
Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD., [email protected], 048/446 7326
Ing. Jana Fukasová, [email protected], 048/446 7878
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1,
Banská Bystrica
Kontakt: Bc. Anna Kyseľová, [email protected], 048/446 1237
Eva Žalmanová, [email protected], 048/446 1225
Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Bc. Silvia Malachovská, [email protected], 048/446 7405
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Andrea Zvalová, [email protected], 048/446 4226
Branislava Bobáková, [email protected], 048/446 4920
Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica
Kontakt: doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD., [email protected], 048/446 3171
Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: PhDr. Slávka Beracková, [email protected], 048/446 5212

2

06. 11. 2017
9.30 – 11.30 hod.
Ako prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti
Prezentácia možností publikovania výsledkov vedecko-výskumnej práce vo vydavateľstve
Portál.
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, zasadačka dekanátu, Ružová 13, Banská Bystrica
Kontakt: PhDr. Martina Lacková, [email protected], 048/446 4517

14.35 – 16.05 hod.
Valenčné potencie slovies v kontraste
Prezentácia zámeru, metodológie a výsledkov základného výskumu realizovaného v rámci
projektu VEGA č. 1/0084/14 „Valenčné potencie slovies v kontraste“ vedeckými pracovníkmi
z dvoch katedier FF UMB – z Katedry romanistiky a Katedry slovenského jazyka
a komunikácie v spolupráci s odborníčkami z Oddelenia Slovenského národného korpusu
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, miestnosť K012, Tajovského 51, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Monika Zázrivcová, PhD., [email protected],

Mgr. Lujza Urbancová, PhD., [email protected]

6. – 10. 11. 2017
Záverečné práce študentov aplikovanej informatiky
Na výstave budú prezentované plagáty s informáciami o obhájených záverečných prácach
študentov aplikovanej informatiky na FPV UMB.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, priestory Katedry informatiky, Tajovského 40, Banská
Bystrica
Kontakt: RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., [email protected], 048/446 7132

07. 11. 2017
9.00 – 19.00 hod.
Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných
procesov (11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie so zameraním na aktuálne témy
a politiky Európskej únie)
Cieľom konferencie je podpora a výmena akademických a profesionálnych skúseností
o aktuálnych ekonomických témach a politikách Európskej únie v kontexte európskej
integrácie.
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Slávnostná aula, Tajovského 40 (2. poschodie, hlavná
budova), Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Erika Ľapinová, PhD., [email protected], 048/446 6313

10.00 – 11.00 hod.
I. S. Turgenev včera a dnes
Prednáška spojená s diskusiou o románovej tvorbe jedného z najväčších predstaviteľov ruskej
literatúry druhej polovice 19. storočia.

3

Miesto: Filozofická fakulta UMB, učebňa K153 (Centrum poľského jazyka a kultúry),
Tajovského 51, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Anton Repoň, PhD., [email protected]

10.00 – 12.00 hod.
Výstava a prezentácia publikačných výstupov vyučujúcich a doktorandov Katedry
anglistiky a amerikanistiky FF UMB vydaných v domácich a zahraničných
vydavateľstvách
Výstava prezentuje najnovšie knižne vydané publikačné výstupy vyučujúcich a doktorandov
Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB. Výstava je spojená so
spomienkou na nedávno zosnulú dlhoročnú vyučujúcu katedry PhDr. Katarínu Feťkovú, PhD.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, knižnica KAA, Tajovského 51, Banská Bystrica
Kontakt: PaedDr. Alena Štulajerová, PhD., [email protected], 048/446 5030

10.30 – 12.00 hod.
Džungľa vedeckého publikovania a jej predátori: predátorskí vydavatelia a ich
produkty – ako im nepadnúť do pasce
Prednášajúci, Mgr. Ladislav Svršek, vo svojej prezentácii upozorní na základné problémy
súčasného vedeckého publikovania súvisiace s otvoreným prístupom a otvorenou vedou. Sú
ním predovšetkým predátorskí vydavatelia a ich produkty vo forme časopisov i zborníkov. Aké
sú ich praktiky a ako sa im vyhnúť?
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51 (1. poschodie), Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, [email protected], 048/446 5311

11.00 – 12.00 hod.
Prapolievka
Náš vesmír bol krátko po svojom vzniku veľmi horúci a hustý. Protóny a neutróny, z ktorých sa
skladá všetko okolo nás, boli pri takejto vysokej teplote roztopené na kvarky. Takúto horúcu
hmotu dokážeme dnes vo veľmi malých množstvách vytvoriť zrážaním ťažkých atómových
jadier pri vysokých energiách. Najvyššie energie vieme dosiahnuť na urýchľovači LHC
v CERNe. Horúca hmota z roztopených kvarkov je tu produkovaná v zrážkach jadier olova,
existuje však len krátky okamih času: okolo 0,000 000 000 000 000 000 000 1 sekundy. Jej
rozmer je asi 0,000 000 000 000 01 m ale teplota zhruba 2 000 000 000 000 stupňov.
Porozprávame si o tom, ako aj napriek tak extrémnym charakteristikám dokážeme s takouto
hmotou robiť pokusy a niečo o nej zistiť.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, poslucháreň č. 257, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Martin Hruška, PhD., [email protected], 048/446 7203

14.00 – 15.00 hod.
Ako napísať a ako manažovať APVV projekt
Motivačné stretnutie pre záujemcov o podanie a riešenie APVV projektu, dobré rady
a skúsenosti riešiteľov projektov APVV.
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, zasadačka dekanátu, Ružová 13, Banská Bystrica
Kontakt: PhDr. Martina Lacková, [email protected], 048/446 4517

4

14.35 – 16.05 hod.
Pavol Odaloš – Elena Vallová
Systém slovanskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, neuralgické body,
modifikácia)
Zámerom je predstaviť systém slovanskej onomastickej terminológie v kontexty ďalších
onymických systémov.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Tajovského 51,
Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Lujza Urbancová, PhD., [email protected]

17.00 – 18.00 hod.
IRÁN – krajina, kde národným pokladom sú ľudia
Irán – dlhú dobu uzavretá a neznáma krajina pre turistov sa pomaly opäť otvára svetu. Každý
cestovateľ, ktorý ho navštívil, ostane užasnutý pestrofarebnou architektúrou z obdobia
Hodvábnej cesty, dych vyrážajúcimi púštnymi scenériami, avšak najviac milými
a dobrosrdečnými ľuďmi. Priblížime si dobrodružnú cestu z hlavného mesta Teheránu cez
Kashan, dedinku Abyaneh až do najkrajšieho a najnavštevovanejšieho mesta krajiny – perly
Perzie, do mesta Esfahán.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra geografie a geológie, miestnosť
č. 357, Tajovského 40 (3. poschodie), Banská Bystrica
Kontakt: PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD., [email protected], 048/446 7300

17.00 – 18.30 hod.
Náukobeh slovenčini
Predstavenie Náukobeh slovenčini vzniklo v roku 2015 na základe spolupráce Bábkového
divadla na Rázcestí a Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. Jeho základnú os
tvorí slovenčina (ako komunikačný prostriedok, ale aj ako národotvorný činiteľ, predmet
výskumu aj predmet v škole a ako dynamická súčasť našich životov) a rôzne kontexty s ňou
spojené.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, F335, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Lujza Urbancová, PhD., [email protected]

17.45 – 19.45 hod.
Rusko vo filmovom umení
Na podujatí bude prezentovaný a premietnutý kultový čierno-biely film Sergeja Ejzenštejna
Krížnik Potemkin. Predstavený bude ako významná súčasť boľševickej propagandy, ale aj ako
prelomové dielo svetovej kinematografie.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, učebňa K153 (Centrum poľského jazyka a kultúry),
Tajovského 51, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Martin Lizoň, PhD., [email protected], 048/446 5064

18.00 – 20.00 hod.
Mladosť Bystričanom
Koncert reprezentačných telies Univerzity Mateja Bela – Univerzitného miešaného speváckeho
zboru Mladosť, Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, Univerzitného komorného
orchestra Mladosť.

5

Miesto: Robotnícky dom Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Pavel Martinka, PhD., [email protected]

7., 8. a 10. 11. 2017
9.00 – 14.00 hod.
Zaujímavé experimenty z fyziky
Obsahom workshopu je súbor atraktívnych fyzikálnych experimentov s výkladom
rešpektujúcim úroveň poslucháčov. Viaceré experimentálne aktivity si budú môcť návštevníci
vyskúšať či zrealizovať sami pod dozorom vyučujúceho.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, m. č. 249, Tajovského 40 (2. poschodie), Banská
Bystrica
Kontakt: Mgr. Martin Hruška, PhD., [email protected], 048/446 7203

08. 11. 2017
9.00 – 9.30 hod.
Bohatstvo ukryté v zemi
Prednáška o rudných a nerudných surovinách, ich vlastnostiach a využití v každodennom
živote.
Miesto: Gaudeamus, Tajovského 36, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Šimonová Viera, PhD., [email protected], 048/446 7246

9.00 – 10.00 hod.
„Enviro rozpravy“
Prezentácie študentov študijného odboru Environmentálny manažment o svojich skúsenostiach
a zručnostiach, ktoré získali počas študijných pobytov v rámci Erasmus+.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra životného prostredia, S001, Tajovského 55,
Banská Bystrica
Kontakt: RNDr. Judita Tomaškinová, PhD., [email protected],

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD., [email protected]

9.00 – 12.00 hod.
Prečo študovať geológiu
Krátka prednáška na tému: Prečo študovať geológiu u nás, spojená s výstavou minerálov
a hornín.
Miesto: Gaudeamus, Tajovského 36, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Šimonová Viera, PhD., [email protected], 048/446 7246

09.00 – 12.00 hod.
Expozícia počítačov a číslicovej techniky J. Koleničku – KI FPV UMB Banská Bystrica
Sprístupnenie expozície (vrátane výkladu) približujúcej vybranú časť histórie československých
personálnych počítačov; prioritne najmä tých, ktoré boli vyrábané v Závodoch výpočtovej
techniky v Banskej Bystrici.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, miestnosť F138, Tajovského 40, Banského Bystrica
Kontakt: doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., [email protected], 048/446 7131

6

9.00 – 14.00 hod.
„Prečo študovať geografiu v Banskej Bystrici?“
Prezentácia výučby geografie na katedre spojená s premietaním videa Čo je to geografia?
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra geografie a geológie, miestnosť č. 306,
Tajovského 40 (3. poschodie), Banská Bystrica
Kontakt: PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD., [email protected], 048/446 7300

9.50 – 10.30 hod.
Geografické dimenzie Svätojakubskej cesty
Svätojakubská cesta je názov historickej siete pútnických ciest, ktoré vedú k hrobu svätého
Jakuba v katedrále v meste Santiago de Compostela v španielskej Galícii. Tu sú podľa tradície
uložené ostatky svätého Jakuba, Kristovho učeníka, ktorý kázal v Hispánii. Prednáška bude mať
charakter zážitkového rozprávania doplneného fotografiami.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra geografie a geológie, miestnosť
č. 357, Tajovského 40 (3. poschodie), Banská Bystrica
Kontakt: PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD., [email protected], 048/446 7300

10.00 – 10.30 hod.
Geológia v službách archeológie
Prednáška o spojení geológie a archeológie.
Miesto: Gaudeamus, Tajovského 36, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Šimonová Viera, PhD., [email protected], 048/446 7246

10.00 – 10.45 hod.
Vplyv vybraných abiotických environmentálnych stresorov na obsah a fluorescenciu
chlorofylu kríženca Miscanthus x giganteus
Prednáška z problematiky životného prostredia. Autori: Tomaškin, Tomaškinová – Vplyv
vybraných abiotických environmentálnych stresorov na obsah a fluorescenciu chlorofylu
kríženca Miscanthus x giganteus.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, vestibul, S001, Tajovského 55, Banská Bystrica
Kontakt: doc. Ján Tomaškin, PhD., [email protected], 048/446 5802

11.00, 11.30, 12.00 hod.
„Od molekúl po ekosystémy. Ukážky v Laboratóriu druhovej a genetickej diverzity FPV
UMB“
Ukážka monitorovania a výskumu stavu zložiek životného prostredia na FPV UMB.
Prezentácia prostredníctvom prístrojov.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Katedra biológie a ekológie, miestnosť 151,
Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Katarína Trnková, PhD. [email protected], 048/446 5809, 446 7151

11.00 – 11.30 hod.
Zlato na Slovensku
Prednáška o zaujímavostiach, ložiskách, ťažbe a úprave zlata na Slovensku.

7

Miesto: Gaudeamus, Tajovského 36, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Šimonová Viera, PhD., [email protected], 048/446 7246

11.00 – 12.00 hod.
Vyhľadávanie odtlačkov obuvi
Ukážky pripravovaného softvéru a rôznych algoritmov rozpoznávania obrazu používaných pri
získavaní a porovnávaní stôp v kriminalistike. Algoritmy a softvér sú vytvárané v rámci
spoločného projektu Katedry informatiky FPV UMB a Kriminalistického a expertízneho ústavu
PZ v Slovenskej Ľupči APVV-0219-12 Automatizované spracovávanie trasologických
objektov.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, miestnosť F137, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Michal Vagač, PhD., [email protected], 048/446 7125

12.30 – 13.30 hod.
Elektronika názorne s výučbovým systémom rc2000
Výučbový systém rc2000 je modulárny stavebnicový systém. Základ tvorí meracia jednotka
ADDU spojená s osobným počítačom s príslušným ovládacím programom. Meracia jednotka
obsahuje dvojkanálový osciloskop, analógový generátor s rozmietaním, 8-bitový logický
generátor a 8-bitový logický analyzátor. Zostavovanie meracích zapojení je názorné, ovládanie
výučbového systému rc2000 je intuitívne a výsledky merania sú prezentované prehľadným
spôsobom. Výučba so systémom rc2000 je založená na reálnom experimente s podporov
osobného počítača.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, učebňa č. 252, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: PaedDr. Ján Stebila, PhD., [email protected]

13.00 – 16.00 hod.
Planéta, na ktorej žijeme
Premietanie filmov s geologickou tematikou, spojené s výstavou minerálov.
Miesto: Gaudeamus, Tajovského 36, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Šimonová Viera, PhD., [email protected], 048/446 7246

14.00 – 15.00 hod.
Informatický krúžok
Informatický krúžok poskytuje našim študentom, budúcim učiteľom informatiky, možnosť
prvotného kontaktu so žiakmi. Počas krúžku vyučujú 5 - 6 študenti učiteľstva informatiky,
každý z nich sa venuje 4 deťom. Na krúžku sa používajú aj roboty (napr. Lego). Návštevníci sa
môžu pripojiť k žiakom, alebo k budúcim učiteľom a vyskúšať si učenie.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, miestnosť č. 136, Tajovského 40 (1. poschodie), Banská
Bystrica
Kontakt: Ing. Jana Jacková, PhD., [email protected], 048/446 7128

13.30 – 16.00 hod.
Premietanie filmu „Nesmrteľný les“ a beseda s jeho autormi z Arolla filmu Liptovský
Hrádok
Premietanie druhého filmu tatranskej trilógie z produkcie spoločnosti Arolla film Liptovský
Hrádok o rozmanitom, nebezpečnom, no zároveň krehkom a divokom svete, ktorý sa stále riadi

8

zákonmi prírody. Prirodzenými, nikým neriadenými procesmi, ktoré zabezpečujú pokračovanie
evolúcie. Po premietaní sa uskutoční beseda s jeho autormi.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: doc. Ing. Peter Urban, PhD., [email protected], 048/446 7103

14.00 – 15.30 hod.
“O čo ide v projekte THOR COST (v jazyku laika)”
Naša univerzita manažuje projekt, ktorého názov je „Teória horúcej hmoty
a ultrarelativistických zrážok ťažkých iónov“. Táto prednáška si dáva za cieľ vysvetliť bežnému
smrteľníkovi, ktorý mal fyziku naposledy na gymnáziu, čo sa za týmto názvom skrýva.
Miesto: Fakulta prírodných vied UMB, poslucháreň 257, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: [email protected]

15.25 – 16.10 hod.
Malá sonda do tvorby a editácie knižných publikácií z pohľadu autora
Prednášajúca: PaedDr. Eva Čulenová, PhD.
Prednáška sa zameriava na priblíženie procesov tvorby kníh, a to od motivácie knihu napísať až
po jej vydanie a distribúciu na verejnosť. Prednášateľka vychádza z vlastných skúseností a bude
prezentovať aj úskalia jednotlivých fáz tvorby knihy. Pohľad na tvorbu publikácie bude
z pohľadu autora – priblíži, s čím sa autor môže stretnúť pri tvorbe, vydávaní a distribúcie
svojej knihy.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, miestnosť F 335, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: [email protected]

16.00 – 17.30 hod.
Spoločná krajina
V rámci projektu Spoločná krajina odprezentujú kolegovia z Katedry politológie Filozofickej
fakulty UK v Bratislave prednášku na tému: „Euroskepticizmus v Slovenskej republike“.
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, miestnosť P4,
Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Marek Lenč, PhD., [email protected], 048/446 1514

"Fašizmus, nacizmus, rasizmus - kde sú rozdiely a prieniky?"
Beseda organizovaná Katedrou filozofie UMB má za cieľ atraktívnym spôsobom vysvetliť
pojmy ako fašizmus, rasizmus, xenofóbia či nacizmus, ktoré si spoločnosť často mýli,
respektíve ich pokladá za synonymá. V prostredí aktuálnej politickej reality na Slovensku sa
beseda stáva o to viac aktuálnejšou. Súčasťou podujatia bude vzájomná diskusia.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, Katedra filozofie UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Jakub Švec, [email protected]

09. 11. 2017
8.30 – 18.30 hod.
Interpolis 2017
Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa každoročne koná na pôde Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB je venovaná aktuálnym otázkam teórie a praxe politiky,

9

medzinárodných vzťahov, ekonómie, verejnej správy a práva. Konferencia Interpolis vytvára
priestor pre vystúpenie a publikácie najmä doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská
Bystrica
Kontakt: Mgr. Dominika Cevárová, [email protected]

9.50 – 11.20 hod.
Jaromír Krško
Antroponymický komunikačný register a jeho fungovanie v medziľudskej komunikácii
Zámerom je predstaviť antroponymický komunikačný register a jeho fungovanie
v medziľudskej komunikácii.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, Katedra slovenského jazyka a komunikácie, K 0112,
Tajovského 51, Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Lujza Urbancová, PhD., [email protected]

10.00 – 12.00 hod.
Workshop umeleckého prekladu
Účastníci si môžu vyskúšať preklad krátkeho umeleckého textu z ruského jazyka do slovenčiny.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, Katedra slovanských jazykov, Tajovského 51, Banská
Bystrica
Kontakt: Mgr. Kamila Brtková, PhD., [email protected]

Neutralizačné intervencie pri preklade a tlmočení
Prednášajúca: PhDr. Ing. Miroslava Bajusová
Prednáška predstaví atraktívne tlmočnícke stratégie s dôrazom na tzv. neutralizácie. Prepája
teóriu prekladu a tlmočenia s aktuálnymi poznatkami z praxe.
Miesto: Filozofická fakulta UMB, miestnosť F 313, Tajovského 40, Banská Bystrica
Kontakt: PhDr. Ing. Miroslava Bajusová, [email protected]

23. – 24. 11. 2017
Banskobystrické zámocké dni práva
Poslaním konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z viacerých oblastí
právnej vedy, vytvorenie priestoru na nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi
a zahraničnými univerzitami, ale aj s prostredím právnej praxe a vzájomná výmena skúseností
a poznatkov. Prínosom konferencie má byť tiež zintenzívnenie komunikácie medzi jednotlivými
fakultami a možnosť publikovať vedecké štúdie v recenzovanom vedeckom zborníku.
Konferencia je určená najmä pre vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovníkov,
ale aj odborníkov z praxe.
Miesto: Zámocký hotel „The Grand Vígľaš“, Vígľaš 602, Vígľaš
Kontakt: Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., [email protected], 048/446 3148

10

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici http://www.umb.sk
Ekonomická fakulta UMB http://www.ef.umb.sk
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB http://www.fpvmv.umb.sk
Fakulta prírodných vied UMB http://www.fpv.umb.sk
Filozofická fakulta UMB http://www.ff.umb.sk
Pedagogická fakulta UMB http://www.pdf.umb.sk
Právnická fakulta UMB http://www.prf.umb.sk
Univerzitná knižnica UMB http://www.library.umb.sk

11

12


Click to View FlipBook Version