The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017-05-16 08:05:45

Bulletin MC-UMB-2016

Bulletin MC-UMB-2016

Bulletin č. 5

Metodického centra
Univerzity Mateja Bela
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Banská Bystrica 2016

Didaktické kurzy a

Drugová z MC UMB pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí. K spolupráci sme
prizvali aj prof. doc. PhDr. Ladislava
Lenovského, PhD. z Univerzity sv. Cy-
rila a Metoda v Trnave.

• Pedagogická prax študentiek
UMB v Maďarsku, marec 2016

PhDr.Z.Drugová, Na základe spolupráce Univerzity Ma- Témou didaktického kurzu, ktorý si
organizátorka za MC UMB teja Bela a mesta Banská Bystrica v vyžiadal Zväz Slovákov v Maďarsku,
marci 2016 realizovali povinnú pedago- bolo posilnenie národného povedomia
• Výjazdový didaktický kurz, 29. gickú prax v slovenskej materskej škole v špecifických podmienkach malých
– 31. 1. 2016, Békešská Čaba družobnom meste Dabaš v Maďarsku základných škôl v regiónoch severného
študentky bakalárskeho štúdia Pedago- Maďarska. V kurze prednášali 3 peda-
MC UMB v dňoch 29. – 31. 1. 2016 v gickej fakulty UMB Terézia Kuchárová a gógovia: doc. PaedDr. Miroslav Kmeť,
gescii MŠVVaŠ SR v Békešskej Čabe Beáta Majeríková. Podmienky na vysla- PhD. (Katedra histórie FF UMB Ban-
organizačne zabezpečilo Výjazdový di- nie študentiek na prax v zahraničí vy- ská Bystrica), Mgr. art. Martin Urban,
daktický kurz pre 57 pedagógov sloven- tvoril pedagogický tím Katedry elemen- PhD. (Katedra hudobnej kultúry PF
ských škôl v Maďarsku. Požiadavkou tárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB Banská Bystrica), PhDr. Zuzana
Celoštátnej slovenskej samosprávy v UMB pod vedením prof. PaedDr. Aleny Drugová (MC UMB Banská Bystrica).
Maďarsku bola téma Posilnenie ná- Douškovej, PhD. Prax organizačne za-
rodného povedomia. Bohato naplnený bezpečilo Metodické centrum UMB pre
odborný program prebiehal v intenzív- Slovákov žijúcich v zahraničí. Na zákla-
nej, ale zároveň príjemnej pracovnej de spolupráce družobných miest pobyt
atmosfére. Za UMB požadované témy v Dabaši plnohodnotne zabezpečili
prezentovali odborníci z jednotlivých mestá Dabaš a Banská Bystrica.
katedier UMB: doc. PaedDr. Miroslav
Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filo- • Výjazdový kurz pre
zofickej fakulty (FF) UMB; doc. Mgr. pedagogických pracovníkov,
Jaromír Krško, PhD. a doc. PaedDr. Bánk, Maďarsko, 8. – 9. 4. 2016
Július Lomenčík, PhD., obaja z Katedry
slovenského jazyka a komunikácie FF Účastníci kurzu zo slovenských škôl v severných oblastiach Maďarska
UMB; Mgr. art. Martin Urban, PhD. z
Katedry hudobnej kultúry Pedagogic-
kej fakulty (PF) UMB a PhDr. Zuzana

2 Metodické centrum UMB pre Slovákov

a prax v zahraničí

Slávnostné otvorenie kurzu Odborná prax v Dabaši
- organizátorka R.Egyedová

Baráneková, starosta obce
Bánk a lektori za UMB

Uskutočnili sa prednášky na témy: konkrétnych udalostí minimálne do - Využitie prvkov tradičnej kultúry
- Identita v kontexte dejepisného širšieho stredoeurópskeho kontextu). Slovenska vo vyučovacom procese s
vyučovania v predmete slovenská - Tradičná kultúra a folklorizmus ako informáciou o množstve materiálu,
vzdelanosť s dôrazom na uplatnenie efektívne nástroje posilnenia národ- ktorý pre výchovu mladej generácie
3 základných stratégií: 1. rovnováha ného povedomia. Folklorizmus ako vieme nájsť v rôznych častiach tradič-
medzi tým, čo je historicky dôležité, nástroj vedomého identifikovania nej kultúry Slovákov na Slovensku aj
a tým, čo je vhodné na začlenenie sa s tradičnou kultúrou prostredníc- na Dolnej zemi. Základný návod na
do konkrétneho vzdelávania určitej tvom zvykoslovných príležitostí, ich orientáciu v tomto materiáli, na spô-
kategórie žiakov, 2. rovnováha medzi jazykovej zložky, príslušného piesňo- sob jeho získavania v archívnych ma-
konkrétnym a abstraktným, 3. vy- vého materiálu, hudobno-tanečných teriáloch aj priamo v teréne, na kva-
váženosť medzi vertikálnou rovinou prejavov a tanečných hier podporu- litatívnu selekciu už publikovaných
(štúdium zmeny a kontinuity v čase) júcich rozvoj vzťahov a kolektívnych materiálov aj na ich vhodné využitie
a horizontálnou rovinou (včlenenie foriem. vo vyučovacom procese.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk Woprkshop na pohybové aktivity
v prostredí amfiteátra na jazere

3

Letné školy tradičnej ku

• Výjazdová škola ľudového
tanca, 15. – 21. 2. 2016,
Kovačica a Padina, Srbsko

15. – 21. februára 2016 Metodické Najmladšia skupina ZŠ v Kovačici
centrum UMB pre Slovákov žijúcich v
zahraničí realizovalo Výjazdovú školu la srbská choreografka Milica Iljinová ných a notových záznamov. Pomocnú
tanca v Kovačici a Padine. Na vyžiada- v písomnej podobe. Samotnej výučbe ruku podali aj členovia UFS Mladosť,
nie pedagógov základných škôl v týchto jednotlivých tancov tak predchádzala ktorí z notových záznamov pripravili
obciach, v ktorých ľudový tanec a fol- náročná príprava, keď každý z tancov zvukovú verziu pôvodných piesní z Ko-
klór využívajú ako sprievodný didak- bolo potrebné najprv nacvičiť z písom- vačice a Padiny.
tický postup pri výchove k národnému
cíteniu, vycestovala etnologička PhDr.
Zuzana Drugová. Výjazdová forma ško-
ly ľudového tanca bola realizovaná v
troch vekových kategóriách žiakov Zá-
kladnej školy mladých pokolení v Ko-
vačici a s detským súborom Základnej
školy Josipa Broza Tita v Padine. Škola
tanca mala jednak teoretickú časť, kto-
rej obsahom boli základy tanečných
pohybov a rytmiky, ale hlavnou sú-
časťou bolo znovuoživenie pôvodných
tancov z Kovačice a Padiny tak, ako ich
v 50. rokoch 20. storočia zaznamena-

Tancuj, tancuj, vykrúcaj...

4 Metodické centrum UMB pre Slovákov

ultúry a ľudového tanca

• Letná školička mou sme deťom odovzdali ...aj plstenie Farbenie hodvábnych
tradičnej kultúry – základy pohybu, spevu, ryt- ihlou zvládli malé šatiek...
denný tábor, miky ako podstatných častí tanečníčky bez
8. – 12. 8. 20016, Banská ľudového tanca a spevu. ujmy 5
Bystrica Lektorkou bola PhDr. Zuza-
na Drugová, etnologička,
V roku 2016 sme už po dlhoročná vedúca detského
druhýkrát organizovali den- súboru Matičiarik z Banskej
ný tábor pre deti rodáčok z Bystrice. Jednoduché formy
Banskej Bystrice, ktoré žijú textilných techník ich zasa
v zahraničí. Nositeľkami naučila Magda Slivková,
idey tohoto tábora sú deti zo lektorka Dielne ľudových
slovenskej materskej škôlky remesiel Stredoslovenské-
Margarétka v Paríži, ktoré ho osvetového strediska.
aj v roku 2016 tvorili základ Celú školičku odborne a
našich účastníčok. Celkovo organizačne zabezpečilo
sa na Letnej školičke tra- Metodické centrum UMB
dičnej kultúry zúčastnilo 10 pre Slovákov žijúcich v za-
detí z Francúzska, Estónska, hraničí v spolupráci so Stre-
Veľkej Británie vo veku 3 – doslovenským osvetovým
6 rokov. Jednoduchou for- strediskom.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

• Škola v prírode a zimné športy, Škola v prírode
11. – 17. 3. 2016, Donovaly
Počas výcviku
Cieľom začiatočníkov bolo vedieť
zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z roz-
šírenej stopy, základným carvingo-
vým oblúkom. Cieľom pokročilých
bolo vedieť zjazdiť terén otvorenými a
uzatvorenými carvingovými oblúkmi.
Inštruktori sa venovali so zvýšeným
dôrazom hlavne nelyžiarom, aby ich
uviedli do lyžovania. Vyhodnotenie
sa uskutočňovalo každý deň počas vý-
cviku v skupinách, na poobedňajších
nástupoch priebežne, ale aj komplex-
ne pri ukončení aktivity s odovzdá-
vaním vecných odmien. Využité bolo
aj sebahodnotenie žiakov. Lyžiarsky
výcvik ukončilo všetkých 41 žiakov zo
4 zúčastnených krajín (Srbsko, Ma-
ďarsko, Poľsko, Ukrajina). Odborným
garantom bol doc. PaedDr. Jiří Mi-
chal, PhD. z Katedry telesnej výchovy
a športu FF UMB.

Na Novej Holi sme mali šťastie na krásny výhľad, v pozadí Prašivá

6 Metodické centrum UMB pre Slovákov

a zimné športy

Mladšia skupina účastníkov

Jeden z prvých oblúkov 7

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Škola vVpýrjíarzoddoevpáršekSolloavvá

V múzeu ľudovej architektúry

• Výjazdová škole v prírode odozvu a záujem detí vzbudilo Pripravujeme mapu
v Rumunsku, najmä zdobenie kraslíc, škola Slovenska
15. – 21. 5. 2016, tanca, príprava piatkového zá-
Gemelčička, oblasť Bihor verečného vystúpenia, tvorba
priestorového modelu Slovenska
Výjazdová škola v prírode zo sadrového obväzu a exkurzia v
programovo nadväzuje na kon- botanickej záhrade. Najväčší prí-
cepciu škôl v prírode realizova- nos tejto aktivity spočíval v tom,
ných pre deti Slovákov žijúcich že mnoho detí, ktoré by z rôznych
v zahraničí na Slovensku. Stano- dôvodov nemohli pricestovať na
vené ciele s dôrazom na rozvíja- aktivity realizované na Sloven-
nie jazykových komunikačných sku, mohli zažiť program, ktorý
kompetencií boli prispôsobené cielene prehlboval ich vzťah a
podmienkam realizácie progra- komunikačné kompetencie v
mu v priestoroch konkrétnej slovenskom jazyku. S výsledkami
školy v obci Gemelčička v Ru- svojej práce vo forme závereč-
munsku. Za spoločnú témou ného vystúpenia sa tiež mohli
vzdelávania bola zvolená téma prezentovať priamo pred svojimi
Spoznajme Slovensko. Najväčšiu
spolužiakmi a rodičmi.

8 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kporvírzodMeavďRaursmkuanaskSurbska

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk Na poznávacom výlete
v botanickej záhrade

9

Súťaž dvidgigtáitlánlenjefjoftotgorgarfiaefi

• Súťaž v digitálnej fotogra ii
a krátkej ilmovej tvorbe – pobyt
víťazov, 27. - 30. 6. 2016, UMB
Banská Bystrica

Do súťaže bolo zaslaných 668 prác,
čo je znova nárast v porovnaní s
predchádzajúcim rokom. Fotogra ia
ako médium a obzvlášť digitálna fo-
togra ia je v súčasnosti obľúbenejšia
v očiach odbornej i širokej verejno-
sti. Zachytiť zaujímavý obraz a dať
mu statiku v atraktívnej kompozícii,
či farebnosti predstavuje ťažkú úlo-
hu. Deti aktívne dokazujú, že sledujú
a re lektujú aktuálne témy a vedia
im dať kreatívnu formu i obsah z
vlastného pohľadu.
V roku 2016 bolo pred odbornú po-
rotu predložených 635 fotodiel (v

jednotlivých kategóriách: krajina 270, ilmových snímkov. Zúčastnili sa žiaci z
experiment 254 a v akcii 111). Chorvátska, Maďarska, Srbska a Ukra-
Okrem fotogra ií bolo prihlásených 33 jiny.

10 Metodické centrum UMB pre Slovákov

fiai akrkártáktekjefij lfimlmovoevjetjvtovrobrybe

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk Vyhlasovanie výsledkov a udeľovanie cien
11

Škola v prírode pre Slová

Turnus Školy v prírode • Škola v prírode pre Slovákov
na výlete v Čičmanoch z Maďarska a Srbska,
27. 5. – 5. 6. 2016,
Vrátna dolina – Terchová

Školy v prírode pre žiakov základných
škôl s vyučovacím jazykom slovenským
v zahraničí boli aj v roku 2016 koncipo-
vané tak, aby čo najefektívnejším, na-
júčinnejším a najpútavejším spôsobom
motivovali účastníkov k aktívnej komu-
nikácii v slovenskom jazyku a spoznáva-
niu slovenských reálií.

12 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Maďarska a Srbska

Výlet na Chleb

Cieľom škôl v prírode bolo najmä vyt- Aj pokyny vedúcich môžu
váranie priestoru, ktorý poskytol ka- byť veselé
ždému žiakovi mnohostranné možnosti
na vlastné objavovanie a skúmanie na-
jbližšieho sociálneho, prírodného a kul-
túrneho prostredia, ale aj viesť žiakov
k tomu, aby vedeli prezentovať seba a
svoj názor v spisovnom slovenskom ja-
zyku, čím si žiaci zároveň obohatili svoju
slovnú zásobu. Z hľadiska didaktických
sekvencií sa žiakom veľmi páčili úlohy
s 3D modelom krajiny časti Malej Fatry,
ktoré im pomohli lepšie si uvedomiť

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 13

Škola v prírode pre Slová

Ideme k soche Juraja V Jánošíkových
Jánošíka v Terchovej tiesňavach

najbližšie okolie z rôznych uhlov pohľadu. Všetky U tkáčky
ostatné aktivity, ktoré sa viazali na model krajiny,
motivovali žiakov k vnímavejšiemu postoju, čo sa
prejavovalo záujmom a otázkami počas výletov a
exkurzií po okolí. Hlavnou témou škôl v prírode pre
všetky turnusy boli tradičné remeslá, čo sa ukázalo
ako veľmi šťastná voľba. Deti sa mohli niečo naučiť a
rozvoj jazyka pri takýchto činnostiach prebiehal skôr
v neformálnych situáciách, kde sa deti cítili uvoľne-
nejšie a prirodzene mali chuť komunikovať bez
nátlaku na správnosť gramatickej stavby. Detských
účastníkova účastníčky oslovili najmä remeslá ako
hrnčiarstvo, maľba na sklo, modrotlač.

14 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Maďarska a Srbska

Váh z bašty
na hrade Strečno

Pred vstupom do hradu U zvonkára
Strečno 15

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Škola v prírode pre Slová

Na vrchole Chlebu
Časť realizačného

tímu 2.turnusu
a V.Miksát z Iloku

• Škola v prírode pre Slovákov vychádzkam, na základe ktorých boli ciele podarilo naplniť. Úspešnosť ak-
z Chorvátska a Poľska, schopní vlastnoručne vypracovať tivít bola podmienená výberom vhod-
24. 6. – 3. 7. 2016, model okolitej krajiny vrátane hrebeňa ných metód a foriem učenia. Išlo najmä
Vrátna dolina – Terchová Malej Fatry s Rozsutcom. o metódy zážitkového učenia, rôzne in-
scenačné metódy (hra, dramatizácia),
Obsahom všetkých troch turnusov Nezabudnuteľnou sa pre všetkých stala názorno-demonštračné (predvádza-
Školy v prírode bol program, ktorým vychádzka do tiesňav Jánošíkových dier, nie činností, demonštrácia statických
žiaci poznávali najbližšie okolie. Juraja ale aj výlet lanovkou do Smílovského obrazov), projektové a participatívne
Jánošíka spoznali vďaka návšteve jeho sedla a následne na jeden z vrcholov metódy, bádateľské činnosti, ktoré sa
múzea v Terchovej, okolitú prírodu Veľkej Fatry. Aj v takomto bohatom realizovali predovšetkým v skupinovej
spoznali vďaka mnohým poznávacím programe sa stanovené vzdelávacie forme.

16 Metodické centrum UMB pre Slovákov

ákov z Chorvátska a Poľska

Vrcholová stanica sedačky
do Smílovského sedla

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 17

Škola v prírode pre Slová

Pedagogičky

V Jánošíkových tiesňavách Metodické centrum UMB pre Slovákov
18

ákov z Chorvátska a Poľska

Pred kostolom v Terchovej Súťaže v družstvách Počas súťaží sa
vytvárajú krásne
priateľstvá

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk V Čičmanoch
19

Ozdravný tábor

• Ozdravný tábor pre deti
z Ukrajiny, 17. – 27. 6. 2016,
Tatranská Lomnica

Pre deti z Ukrajiny, zvlášť z Čer-
nobyľskej oblasti, je pobyt v prostredí
Vysokých Tatier výnimočnou príleži-
tosťou na telesnú aj psychickú regen-
eráciu.

Mladý tím nadšených športovcov im múzeum 3D efektov na Slovensku. Aj súťaže vedú k priateľstvám
v tomto prostredí zároveň pripravu- V tvorivých dielňach si deti vytvorili
je vzdelávanie, hry a súťaže v takmer množstvo darčekov pre seba aj svojich
rodinnej atmosfére. Zrealizované rodinných príslušníkov.
boli poznávacie výlety do Múzea ta-
tranského národného parku, Múzea
Liptovskej dediny Pribylina (drotárst-
vo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, pekárstvo),
na Skalnaté pleso lanovkou z Tatran-
skej Lomnice... Deti navštívili aj Trick-
landiu v Starom Smokovci – jediné

20 Metodické centrum UMB pre Slovákov

pre deti z Ukrajiny

Pri vodopáde Skok 21

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Letná škola tradičnej kult

• Letná škola tradičnej kultúry Pred horným mlynom na Oblazoch
regiónov Slovenska,
3. – 10. 7. 2016, Zuberec

Priamy výchovno-vzdelávací proces
počas Letnej školy tradičnej kultúry
regiónov Slovenska sme realizovali
viacerými formami: počas návštev
odborných inštitúcií aktívnou účasťou
aj pozorovaním. V Múzeu oravskej
dediny účastníci pozorovali prácu
viacerých remeselníkov, ale mali aj
možnosť vlastnoručne si vyrobiť
výrobky u hrnčiara na hrnčiarskom
kruhu, u drotára, voskové sviečky. Na
návšteve u kováča a zvonkára pozo-
rovali výrobu priamo v dielňach, u
tkáčky a syrárky mali možnosť tkať a
vyrobiť syrový korbáčik. Počas výletu
v Kvačianskej doline mohli pozorovať
prácu mlyna a píly na vodný pohon.
Počas odborných vzdelávacích aktivít

Cesta do mlyna na Oblazoch viedla Keramické tvorivé dielne
Kvačianskou dolinou

Základy rytmiky v hudobnej tvorivej dielni V skanzene sme mali aj tvorivú dielňuz maľby na skle
s Mgr. Natáliou Smoleňákovou, PhD.
Metodické centrum UMB pre Slovákov
22

túry regiónov Slovenska

Zvonkár nám na zvončekoch aj zahral

priamo v ubytovacom k aktívnemu využíva-
niu slovenského jazyka.
zariadení zasa formou Využívali sme „pojmové
mapovanie“ ako re lex-
tvorivých dielní pochopili iu prežitého. V priebehu
vzdelávacej aktivity každý
princíp tkania na modeli z účastníkov vlastnoručne
vytvoril aj viac ako 20
krosien, výrobu tkaničiek výrobkov z rôznych ma-
teriálov, ktoré si mohol
na krosienkach, na pr- odniesť so sebou. Zároveň
sme týmto spôsobom za-
stoch, naučili sa rôzne bezpečili, že mladí majstri
budú môcť svoje výrobky
vzory techniky makramé, vyrábať aj v domácom
prostredí, nakoľko vyt-
skúsili si aj odrôtovanie vorený výrobok väčšinou
poslúži ako model aj pre
kamienkov, techniku ďalšiu sebarealizáciu
účastníkov po návrate do
modrotlače voskovaním, svojich domovov.

prácu s hlinou a terako-

tou. Nechýbali ani spev

a rytmika. Vo večerných

hodinách sa konali re lex-

ie dňa – súťaže družstiev

v odpovediach na otázky

súvisiace s vedomosťa-

mi získanými počas dňa,

vlastné hodnotenie dňa, Odmeny pri záverečnom vyhodnotení

teda formy smerujúce

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 23

Letná škola bábkov

• Letná škola bábkového divadla,
5. – 12. 7. 2016, Donovaly

Spoločnou témou pre všetky odborné
aktivity bolo „slovo.“ 42 účastníkov z
Poľska, Srbska, Chorvátska, Ukrajiny
a Rumunska si počas prvého dňa Let-
nej školy mladých divadelníkov mohli
vybrať odborné zameranie (tvorivú
dielňu), v ktorom aktívne pracovali
počas celého týždňa.

Pod vedením garantky Mgr. art. ník), „Herecká dielňa – žonglovanie ...lanovkou na Novú Hoľu
Kataríny Hitzingerovej, ArtD. vznikli a pantomína“ (lektor: Mgr. art. Juraj
pracovné skupiny: „Technika hlasu, Smutný – herec v Bábkovom divadle na rázcestí, Divadlo na Vysokej nohe,
technika reči a prednes“ (lektorka stredoškolský pedagóg na konzer-
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. vatóriu J. L. Bellu v BB), „Scénický
– vysokoškolský a stredoškolský
umelecký pedagóg, herečka v DJGT
Zvolen), „Tvorivá dramatika“ (lektor:
Mgr. Štefan Foltán – stredoškolský
pedagóg, vedúci detského divadelného
súboru Modré traky), „Herecká dielňa“
(lektor: Mgr. art. Tomáš Krištof – herec
v Spišskom divadle, spevák, hudob-

Počas záverečnej prezentácie Pripravujeme si rekvizity

24 Metodické centrum UMB pre Slovákov

vého divadla

Realizačný tím letnej školy mlaých divadelníkov Príprava rekvizít

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk tanec a javiskový pohyb“
(lektorka: Mgr. art. Natália
Vaňová - herečka v českom
medzinárodnom projek-
te Continuum) a „Tvorivé
písanie“ (lektorka: Mgr.
art. Katarína Hitzingerová,
ArtD. – slovenská dramatič-
ka, dramaturgička, režisér-
ka, stredoškolský pedagóg
na konzervatóriu J. L. Bellu
v BB, odborná garantka
seminára „Píšeš? Píšem!“
pre Vojvodinu, odborná
porotkyňa na detských
divadelných festivaloch).

25

Detská krajanská univerzita so zamera

• Detská krajanská univerzita so
zameraním na slovenskú literatúru
a prednes, 5. – 1. 7. 2016, Donovaly

Pracovná atmosféra, lexibilná a tvorivá Časť účastníkov Detskej krajanskej univerzity
spolupráca lektorov a animátorov, ako
aj podnetné prostredie miesta real- reagovať na motivačné podnety; kulti- z rôznych aspektov. Záverečný pro-
izácie Detskej krajanskej univerzity vovať slovenčinu v ústnych prejavoch gram v podobe verejného vystúpenia
2016, počas vzdelávacích aktivít vied-
li k naplneniu hlavného edukačného
zámeru s postupným splnením čiast-
kových cieľov – prehĺbenie pozitívneho
vzťahu k slovenčine vo verbálnej i ne-
verbálnej rovine; v tvorivej, spontán-
nej a uvoľnenej atmosfére aktivizácia
vôle a schopnosti komunikovať bez-
prostredne, vypovedať o sebe, bez-
prostredných reakciách a zmysluplne

Návšteva na Vígľašskom zámku Metodické centrum UMB pre Slovákov
26

raním na slovenskú literatúru a prednes

Odborná garantka Vzdelávame sa aj počas výletov...
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.,
z Pedagogickej fakulty UMB

v priestoroch Mestskej radnice

v Banskej Bystrici 11. 8. 2016,

v ktorom účinkoval každý štu-

dent Detskej krajanskej univer-

zity, poskytol ucelený obraz o

obsahu a naplnení cieľov tejto

vzdelávacej aktivity.

Synergia „univerzitného“

vzdelávania a autentického

slovenského prírodného pros-

tredia spolu s lexibilitou lek-

torsko-animátorského pra-

covného tímu, ako aj cit pre

originalitu v oblastiach výchovy

a vzdelávania predstavuje pers-

pektívny potenciál a platformu

Záverečná prezentácia v historickej radnici v Banskej Bystrici pre edukáciu mladých Slovákov

žijúcich v zahraničí.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 27

• Letný tábor pre deti z Maďarska, Letný tábor pre
25. – 29. 7. 2016, Nová Lesná
Plníme úlohy aj počas hier
Zrealizované boli poznávacie výle-
ty: Belianska jaskyňa ako jedna z
najkrajších jaskýň na Slovensku, s
najväčším počtom cez 900 schodov.
Hrad Stará Ľubovňa a ukážka sokoli-
arstva. Štrbské pleso, Starý Smokovec.
Stredoveký tábor pod Hradom Stará
Ľubovňa, kde si deti mohli vyskúšať
tradičné stredoveké remeslá, streľbu
z kuše, streľbu z luku, hod sekerou na
cieľ, lanový park, jazdu na koni, stre-
doveký tenis, stredoveké kužele, cho-
dúle, mini zoo, tvorivé dielne zamer-
ané na výrobu bavlnených čiapočiek,
drevených srdiečok, papierových
krabičiek. Absolvovali mnohé zábavné
športové hry, napríklad ovocníčkovia,
potraviny, pevnosť Eufória, chvostíky,
o život, deravé poháre, ľadové kryhy,
na zajace, ale aj futbal, volejbal, tenis,
loorbal. Prebiehali mnohé tímové
súťaže: Tatranská safari, Bazár na
izbách, Pamäťovka, Pirátsky zber,

Majstri šifry, formuly, zoznamy, kódy,
matematika, slová atď. Celý program
tábora bol organizovaný prostredníct-
vom súťaže družstiev.

Na Štrbskom plese

28 Metodické centrum UMB pre Slovákov

deti z Maďarska

Pod Ľubovnianskym hradom Súťažíme a priatelíme sa
Za nami skokanský mostík na Štrbskom plese

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 29

Letný tábor mladých výskumn

• Letný tábor mladých výskumníkov Na Spišskom hrade
– po lokalitách UNESCO,
30. 7. – 7. 8. 2016, Liptovský Ján

Letný tábor mladých výskumníkov
bol koncipovaný tak, aby čo na-
jefektívnejším, najúčinnejším a na-
jpútavejším spôsobom motivoval
účastníkov k aktívnej komunikácii
v slovenskom jazyku a spoznávaniu
slovenských reálií. Špeci icky boli
stanovené najmä ciele zamerané na
rozvoj vyšších kognitívnych funkcií,
rozvoj komunikačných kompetencií
a kompetencií súvisiacich so straté-
giami učenia sa. Stanovené ciele

Vlkolínec je tiež v zozname UNESCO

sa prostredníctvom premyslene a notlivé navštívené miesta. Aktivity
vyvážene zostaveného programu po- mali tri základné podoby: pracovný
darilo naplniť. Vzhľadom na fakt, že zošit Záznamy mladého výskumníka
slovenské múzeá, pamiatky a objekty – dostalo každé dieťa a ich úlohou
nie sú vždy personálne a koncepčne bolo počas dňa získať odpovede na
pripravené čo najefektívnejšie využiť stanovené otázky a úlohy. Forma
potenciál priameho bádania v teréne, zápisníka (a akéhosi pamätníka v
bol realizačným tímom zostavený jednom) motivovala deti natoľko, že
súbor bádateľských aktivít pre jed- počas všetkých exkurzií prejavovali

30 Metodické centrum UMB pre Slovákov

níkov – po lokalitách UNESCO

V skanzene v Pribyline

záujem o informácie navyše, dokon- učiť sa nás baví... k aktívnejšiemu a pozornejšiemu
ca sa neváhali pýtať sprievodcov na vnímaniu reality v teréne počas exkur-
navštívených miestach na konkrétne dramatického a hudobného prejavu. zií. Celotýždňový program vyvrcholil
otázky. Druhou boli úlohy viazané na Súčasťou večerného programu bol záverečnou prezentáciou družstiev v
konkrétne navštívené miesto v družst- každý deň súťažný kvíz, ktorý vhodne sobotu poobede. Najmä prevedenie
vách. Tieto úlohy boli zamerané nielen usmerňovanou súťaživosťou viedol dramatizácie ukázalo, že boli schopní
na informácie a údaje, ale aj na komu- tvorivej interpretácie prečítaných a
nikáciu s neznámymi ľuďmi (mini-an- počutých faktov v prepojení na reálny
keta o Jánošíkovi na festivale), všíma- život a jeho rozmanité aspekty. Všet-
vosť a koordináciu úloh v skupine, kým družstvám sa podarilo splniť vš-
kreativitu, interpretáciu videných etky stanovené súčasti prezentácie, za
javov prostredníctvom výtvarného, čo boli všetci ocenení.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 31

Kraja

Lanovkou na Chopok Prišiel nás pozrieť • Krajanské leto,
32 pán predseda ÚSŽZ 31. 7. - 13. 8. 2016,
JUDr. Ján Varšo, CSc. Demänovská dolina

V roku 2016 sme po druhýkrát
organizovali aj Krajanské leto
v gescii Úradu pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí. Aktivitu si
vyžiadali krajania zo západnej
Európy práve s dôrazom na ce-
lodenný program smerujúci
k aktívnemu využívaniu slov-
enského jazyka v bežnej komu-
nikácii prítomných žiakov. V
roku 2016 sme Krajanské leto
organizovali v hoteli SKI v Jasnej,
v Demänovskej doline. Súčasťou
programu bolo aj množstvo
poznávacích výletov – Oravský
hrad a Slanický ostrov umenia na
Oravskej priehrade, Čiernohron-

Metodické centrum UMB pre Slovákov

anské leto

Stretnutie so zvieratkami naživo... ská železnička a Lesnícky
Tvorivé dielne maľba na skle... skanzen vo Vydrovskej
doline, Jánošíkove dni v
Terchovej, Demänovská
ľadová jaskyňa a výlet
lanovkou na Chopok.
Okrem množstva súťaží
v zmiešaných súťažných
družstvách bol program
doplnený o výchovnú
časť – a to formou úloh aj
počas poznávacích výle-
tov, či formou večerných
súťaží a hodnotení dňa.
Pri týchto súťažné družst-
vá odpovedali na otázky,
ktorých odpoveď mohli
zistiť v priebehu výletov

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 33

Kraja

a aktivít v končiacom dni. Súťažili sme v družstvách
Podľa hodnotenia účast-
níkov zo západnej Európy:
“s Vašimi tábormi máme
naozaj perfektné skúseno-
sti – programovo, odborne,
pedagogicky aj ľudsky –
totálna profesionalita na
100% úrovni...” Z pohľadu
MC UMB za najdôležitejšie
pokladáme, že aj po návrate
detí do domovov sa nám
hlásia ich rodičia s poďako-
vaním za výrazné zlepšenie
používania slovenčiny.

34 Metodické centrum UMB pre Slovákov

anské leto

Pod sochou Jánošíka v Terchovej počas Jánošíkových dní 35
Pod lanovkou na Chopok...

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Škola v prírode pre Slovák

• Škola v prírode pre Slovákov
z Rumunska a Ukrajiny,
19. – 28. 8. 2016,
Vrátna dolina – Terchová
Vo všetkých troch turnusoch Školy v
prírode boli do programu zaradené
aj celodenné výlety – žiaci sa veľa
naučili pri návštevách hradu Streč-
no, Múzea kysuckej dediny vo Vychy-
lovke, ale spoznali aj vzácnu ľudovú
architektúru a múzeum v Čičmanoch,
navštívili dielňu zvonkára, aj tkáčku
a výrobkyňu syrových korbáčikov
v Zázrivej. Silnými prvkami výuč-
by bolo zameranie na jazykové,
prírodovedné a sociokultúrne
vzdelávanie. Vďaka vhodne zvolenej
kombinácii výučby zážitkovým
spôsobom priamo v teréne sa u detí
prejavovala prirodzená vnútorná

Na vrcholovej stanici lanovky

36 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Rumunska a Ukrajiny

Aj my sme boli pod sochou Na najvyššej
Juraja Jánošíka bašte hradu
Strečno

Účastníci 3.turnusu ŠVP pod Rozsutcom motivácia učiť
sa. Podstatnou
žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk zložkou re lex-
ie a uvedome-
nia si všetkých
zážitkov bolo
pojmové mapo-
vanie, ktoré sa
uskutočnilo v
postupnosti nie-
koľkých krokov,
ale aj záznamy
do vopred prip-
raveného Den-
níčka mladého
krajana, kde si
každý žiak každý
deň formou záp-
isov sumarizova-
li svoje zážitky.

37

Škola v prírode pre Slovák

Skúšali sme si tkanie

38 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Rumunska a Ukrajiny

Naša škola naozaj v prírode Skanzen vo Vychylovke

V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke Železničkou v Múzeu kysuckej
dediny vo Vychylovke

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 39

Fotografie: Archív MC UMB
Tlač: EQUILIBRIA s.r.o., Košice
Grafické spracovanie: Mgr. art. Zuzana Ceglédyová

40 [email protected]

www.mc.umb.sk


Click to View FlipBook Version