The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Univerzitný časopis Spravodajca č. 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019-12-10 03:26:49

Spravodajca č. 3

Univerzitný časopis Spravodajca č. 3

Spravodajca

Ročník 25 UNIVERZIT Y MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI číslo 3  október 2019

Spravodajca Obsah

25. ročník Úvodník .............................................................3 Prázdniny v znamení germanistiky.............31

Vydáva Z diára rektora ..................................................3 SFUI pripravil zasadnutie modelového
UNIVERZITA MATEJA BELA Európskeho parlamentu ..............................32
v Banskej Bystrici Máme nových profesorov a docentov............5
Cez skúsenosť k poznaniu
Sídlo redakcie Otvorenie akademického roka........................6 s virtuálnou realitou .....................................32
Národná 12
974 01 Banská Bystrica Tri otázky pre riaditeľku Vesmírna politika ..........................................32
Univerzitnej knižnice.................................... 10
IČO 30232295 Útek do Peacestanu .......................................34
registračné číslo MK SR EV 1116/08 Medzinárodná spolupráca............................ 12
štvrťročník Exkurzia študentov do Talianska.................34
Naši v zahraničí ............................................. 13
[email protected] Cykloexkurzia na Dunajskej cykloceste .....36
www.umb.sk Budovanie jednotného európskeho
vysokoškolského vzdelávacieho priestoru ... 14 Právna osveta v Ústave na výkon väzby
REDAKČNÁ RADA a Ústave na výkon trestu odňatia
Dominique Wolton na UMB ....................... 14 slobody v Banskej Bystrici............................36
Šéfredaktorka:
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. Hodnota vedy je o kvalite života a tlmočenie Verejné právo na Slovensku a v Európe......37
jej významu je na samotných vedcoch ....... 16
Zástupkyňa šéfredaktorky: Podpísanie Dohody o spolupráci so ZVJS.....37
Ing. Andrea Danková, PhD. Karol Kuzmány .............................................. 19
Významné ocenenie nášho kolegu .............37
Redakčná rada: Stredoeurópska dipterologická konferencia
Branislava Bobáková (PdF) v Kežmarských Žľaboch................................ 20 Máme veteránskeho majstra sveta v karate....38
Ing. Jana Fukasová (FF)
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) VII. slovensko-české stretnutie Mladosť na medzinárodnom festivale
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVMV)
PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD. (FPV) doktorandov a postdoktorandov ................. 21 v Prahe ............................................................38
Monika Tomášiková (EF)
Medzinárodná konferencia Zahraničné rezonancie Univerzitného
Jazykový redaktor:
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. o akademickej slobode.................................. 21 folklórneho súboru Mladosť ........................38

Grafická úprava: Slovenské národnostné školstvo.................. 22 Student Hockey Challenge ...........................40
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová
UMB spoluriešiteľom nového projektu Deň oslavy jazykovej rozmanitosti..............40
Tlač Erasmus+ MARDS........................................ 22
EQUILIBRIA, s. r. o. Banskobystrický plavecký pohár ............. 41
Individuálna hrová terapia detí ................... 23
Fotografie Cyklisti symbolicky otvorili ďalší
archív UMB a archívy autorov KEKŠ hlavným koordinátorom akademický rok..............................................42
príspevkov novej siete CEEPUS....................................... 24
Projekt študentstva........................................42
Príspevky môžete posielať Migračné stratégie pod vplyvom brexitu.... 24
elektronickou poštou na adresu: Spolupráca vo vzdelávaní v Ningbo ............43
[email protected] Katedra psychológie sa otvára svetu ........... 24
Medzinárodné uznanie
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí a prezentácia UMB v Pacifiku......................44
a nevraciame. Redakcia si vyhradzu- ako prostriedok etnickej tolerancie............. 25
je právo príspevky krátiť, redakčne Na veľtrhu vzdelávania v Bratislave.............45
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah Tretí Erasmus+ Staff Week
príspevku zodpovedá autor. na našej univerzite......................................... 26 Na veľtrhu cestovného ruchu
v Novom Sade ................................................46
ISSN 1339 - 6749 Rozšírenie technologického parku Centra
geoinformatiky a digitálnych technológií ... 27 Európska noc výskumníkov.........................47
2
Letná škola európskeho práva 2019 ............ 28 Za oponou diplomacie..................................48

Letné vzdelávacie aktivity MC UMB ..........28 OPUSTILI NÁS .............................................50

13. ročník Detskej univerzity UMB ............30

Slovo na úvod

Milé čitateľky, milí čitatelia,

v  treťom čísle Spravodajcu, ktorý držíte v  rukách, sa Získanie nových projektov je úspechom i výzvou, potešiteľné
spojilo pestré leto a  farebná jeseň do mozaiky rozmanitých je napĺňanie dobrých nápadov.
vzdelávacích a vedeckých podujatí v domácom i zahraničnom
priestore. Aj v  novom akademickom roku, začiatok ktorého Úspešný, šťastný a  zmyslom naplnený nový akademický
sa spojil s  otvorením Konfuciovho inštitútu, naši kolego- rok želáme všetkým kolegom, zamestnancom, študentom,
via rozvíjajú dlhoročnú medzinárodnú spoluprácu, dáva- osobitne poslucháčom prvých ročníkov.
jú vedieť o  akceptovaní Univerzity Mateja Bela v zahraničí.
Slavomíra Očenášová-Štrbová

z diára rektora...

2. 7. 2019 Prijal honorárnu konzulku Slovenskej
Prijal veľvyslanca Španielskeho republiky v Calgary MVDr. Evu Hadzimu
kráľovstva na Slovensku J. E. Luisa
Belzuza de los Ríos

1. 7. 2019 4. 7. 2019 7. 7. 2019
Prihovoril sa na slávnostnej Spolu s hlavnými predstaviteľmi Rokoval s veľvyslancom Poľskej
imatrikulácii 13. ročníka Detskej Banskobystrického samosprávneho republiky v SR Krzystofom Strzałkom
univerzity UMB kraja, Mesta Banská Bystrica, Mesta
Zvolen, Mesta Žiar nad Hronom, 10. 7. 2019
Slovenského olympijského a športového Rokoval s veľvyslancom Talianskej
výboru a Vojenského športového republiky v SR Gabrielom Meuccim
centra Dukla Banská Bystrica podpísal
memorandum o spolupráci a podpore
podujatia EYOF Banská Bystrica 2021

17. 7. 2019
Podpísal zmluvy o spolupráci
so spoločnosťou Fagor Ederlan
Slovensko, a. s.

3

15. 8. 2019 17. 9. 2019 Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Prihovoril sa na poslednej rozlúčke Podpísal zmluvu o vzájomnej spolupráci a udeľovaní čestného doktorátu univerzity
s doyenom našej akademickej obce medzi Slovenským zväzom biatlonu a UMB prof. M. Šmidovi a prof. M. Yamashitovi
Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusom Albertym, CSc.
25. 9. 2019
6. 9. 2019 Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej
Otvoril medzinárodnú konferenciu rady UMB
Slovenské národnostné školstvo a zachovanie
národnostného povedomia v krajinách 3. 10. 2019
strednej, južnej a východnej Európy Prihovoril sa na medzinárodnej
vedeckej konferencii o živote a diele
Karola Kuzmányho

10. 9. 2019 3. 10. 2019 – 7. 10. 2019
Zúčastnil sa na rokovaní s riaditeľom Zúčastnil sa na zahraničnej pracovnej
Múzea židovskej kultúry v Bratislave, ktoré ceste v Barnaule (Ruská federácia)
bolo spojené s pietnym aktom položenia
venca k Pamätníku holokaustu v Bratislave Zúčastnil sa na medzinárodnom
hokejovom turnaji univerzitných tímov
11. 9. 2019 – 14. 9. 2019
Zúčastnil sa na zahraničnej pracovnej Rokoval s prezidentmi kontinentálnych
ceste v Mostare univerzitných hokejových asociácií
a predstaviteľmi zúčastnených
Prihovoril sa na otvorení akademického univerzitných hokejových tímov
roka 2019/2020

Slávnostne otvoril Konfuciov inštitút
pre obchod pri Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici za účasti veľvyslanca
Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lina

Rokoval s rektorom Mostarskej Zúčastnil sa na koncerte pri príležitosti Rokoval s predstaviteľmi Novosibírskej
univerzity 70. výročia nadviazania diplomatických štátnej agrárnej univerzity a Univerzity
vzťahov medzi Čínou a Slovenskom v Barnaule
Zúčastnil sa na slávnostnom udeľovaní
čestného titulu doctor honoris causa 18. 9. 2019 14. 10. 2019
Mostarskej univerzity Miroslavovi Lajčákovi Absolvoval zahraničnú pracovnú cestu Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej
v Bath (Veľká Británia) rady Univerzity Komenského spojenom
s udeľovaním čestného titulu doctor
Aktívne vystúpil na workshope na honoris causa monackému kniežaťu
Univerzite v Bath venovanom vedeckej Albertovi II.
spolupráci a tvorbe prof. Johna Hudsona
16. 10. 2019
23. 9. 2019 Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení nového rektora Masarykovej univerzity
akademického roka 2019/2020 na v Brne prof. M. Bareša

17. 10. 2019
Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí
akademickej obce Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre pri
príležitosti 60. výročia vysokoškolského
vzdelávania v Nitre

4

21. 10. 2019 28. 10. 2019
Prijal delegáciu Andalaskej univerzity Rokoval s primátorom Mesta Banská
v Padangu (Indonézia) Bystrica

22. 10. 2019 29. 10. 2019
Zúčastnil sa na zasadnutí Dozornej rady Prihovoril sa na podujatí Zo školy
Fondu na podporu vzdelávania na zimák – univerzitný deň pracovných
príležitostí

Prihovoril sa na podujatí Za oponou
diplomacie v rámci cyklu Univerzita
mestu – mesto univerzite

JUDr. Miloš Maďar, PhD., sudca
Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dňa 10. októbra 2019 prezi-
dentka Slovenskej republi-
ky Zuzana Čaputová vyme-
novala sudcov Ústavného
súdu Slovenskej republiky,
medzi ktorými je aj peda-
góg z  Katedry trestného
práva, kriminológie, kri-
minalistiky a  forenzných
disciplín Právnickej fakul-
ty UMB v Banskej Bystrici
JUDr. Miloš Maďar, PhD.,
LL.M.

Srdečne blahoželáme.

Máme nových profesorov
a docentov

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. doc. Mgr. et Mgr. Katarína
Klimová, PhD.
habilitácia v študijnom odbore slovenské
dejiny na Filozofickej fakulte Habilitačné konanie v odbore všeobecná
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici jazykoveda na Filozofickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
Habilitačná prednáška: Politický režim
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v spektre režimov Téma habilitačnej prednášky: Krátke texty –
národnosocialistickej „Novej Európy“ (Komparatívny náčrt) všeobecnojazykové črty a vybrané žánre 5

OTVORENIE

AKADEMICKÉHO

ROKA 2019/2020

Z príhovoru rektora UMB Z  hľadiska uskutočnených investičných akcií a  opráv môžem uply-
nulý akademický rok opätovne hodnotiť veľmi úspešne. Bolo zrealizova-
Uplynulý akademický rok bol pomerne dynamický a  nastávajúci ných 14 projektov v celkovom objeme 6,2 mil. eur. Zdroje financovania
obsahuje viacero strategických výziev, ktorým je potrebné venovať tvorili európske štrukturálne a  investičné fondy, účelová dotácia úradu
náležitú pozornosť. vlády na rekonštrukciu internátov, účelové kapitálové výdavky a vlastné
zdroje. Podarilo sa ukončiť opravu fasády hlavnej budovy ekonomickej
Koncom roka 2018 uplynulo funkčné obdobie predchádzajúceho
vedenia univerzity a  začiatkom roka 2019 nastúpilo do funkcií ve-
denie v čiastočne novom zložení. Rád by som využil túto príležitosť
a  poďakoval sa za veľmi dobrú štvorročnú spoluprácu prorektorkám
doc. J. Klinckovej a  prof. A. Bitušíkovej a  novým prorektorom doc.
V. Úradníčkovi a prof. P. Teremovi poprial veľa úspechov v ich nových
náročných pozíciách.

Univerzita Mateja Bela sa v decembri 2018 stala prvou slovenskou
univerzitou, ktorá získala značku HR Excellence in Research. Ocenenie
udeľuje Európska komisia tým inštitúciám, ktoré sa zaviazali imple-
mentovať a dlhodobo dodržiavať 40 princípov Európskej charty vý-
skumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných
pracovníkov v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume. Európska
komisia v budúcnosti podmieni uchádzanie o financovanie v rámci eu-
rópskych finančných programov získaním tejto značky. UMB prihláse-
ním sa k Human Resources Strategy for Researchers jasne deklarovala
svoje odhodlanie pridať sa k európskym univerzitám, ktoré si ctia prin-
cípy podpory tvorivých zamestnancov, ako aj princípy etického prístu-
pu vo všetkých univerzitných stratégiách a procesoch.

6

fakulty – národnej kultúrnej pamiatky; boli zrealizované stavebné úpra- zlepšenie športovej infraštruktúry. Pred pár dňami sme sfinalizovali pro-
vy a  opravy chodieb na troch podlažiach v  budove na Tajovského 40 jekt rekonštrukcie atletického štadióna a veríme, že s významnou pod-
a  väčšina investícií a  opráv bola v  súlade s  hlavnou investičnou straté- porou Slovenského atletického zväzu, ako aj Slovenského olympijského
giou vedenia sústredená do oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a športového výboru sa nám podarí do leta 2021 zrealizovať jeho kom-
objektov univerzity. Hoci sa v  tomto prípade nejde o  priamo viditeľné plexnú modernizáciu. O konkrétnych zámeroch výstavby ďalšej športo-
výdavky, z  hľadiska aktuálneho a  očakávaného vývoja cien energií ide vej infraštruktúry prebieha množstvo rokovaní a podpora rozvoja športu
o  veľmi efektívne investované prostriedky s  predpokladom generovania na UMB patrí medzi top priority jej vedenia. Šport je a bude spoločenský
významných budúcich investičných úspor. V  aktuálnom akademickom fenomén a kvalitné športové zázemie je dnes absolútne prirodzenou sú-
roku máme rozpracovaných niekoľko významných investičných zámerov časťou dobrých európskych univerzít.
a verím, že budúcoročné bilancovanie bude minimálne rovnako pozitívne.
Predchádzajúci akademický rok bol opätovne poznačený nekoncepč-
Univerzita Mateja Bela zohrala kľúčovú úlohu v procese výberu or- nými zmenami v  metodike rozpisu dotácie a  vysoké školy boli povin-
ganizátora letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) né predložiť návrh štrukturálnych zmien a systémových opatrení, ktoré
v roku 2021. Konečné rozhodnutie v prospech Banskej Bystrice bolo aj zbytočne účelovo viažu časť prostriedkov v napätých rozpočtoch verej-
vďaka ubytovacej infraštruktúre, ktorú je UMB schopná zorganizovaniu ných vysokých škôl.
takéhoto podujatia poskytnúť. Účastníci budú sústredení do olympijskej
dediny na Tajovského ulici a  Triede SNP v  priestoroch študentských Minulý rok sa nám podarilo zastaviť dlhodobý medziročný prepad
domovoch univerzity. Začiatkom júla 2019 mestá Banská Bystrica, počtu študentov a čísla zo zápisov na tento akademický rok sú pomerne
Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj, pozitívne a naznačujú, že ani tento rok by nemalo dôjsť k poklesu počtu
Slovenský olympijský a  športový výbor, Vojenské športové centrum študentov, čo považujem za signifikantný faktor záujmu o UMB. Napriek
Dukla Banská Bystrica a Univerzita Mateja Bela podpísali spoločné me- tomu celoslovenské podiely UMB v pedagogickom výkone a výkone vo
morandum o spolupráci a podpore podujatia EYOF 2021. Práve skutoč- vede síce mierne, ale dlhodobo klesajú, čomu je potrebné v rámci univer-
nosť, že UMB bude integrálnou súčasťou organizovania jedného z naj- zitného i fakultného strategického riadenia venovať zvýšenú pozornosť.
väčších športových podujatí v histórii Slovenskej republiky, bola dôvo-
dom úpravy strategických zámerov rozvoja areálu UMB na Tajovského Na druhej strane je vylúčené v systéme verejného vysokého školstva
ulici. Grémium rektora schválilo zmenu strategického investičného hodnotiť študijné programy výlučne na základe tvrdých ekonomických
zámeru nerealizovať výstavbu nového objektu rektorátu na Tajovského princípov. Omnoho žiaducejšie je posudzovať efektivitu vynakladania
ulici a  tiež zmenu obsahového zamerania rozvoja tohto priestoru ako verejných zdrojov na vzdelávanie v celej šírke a komplexnosti tohto poj-
moderného viacúčelového športového areálu. Zámer kvalitatívneho mu. K racionálnej diskusii tohto typu na centrálnej úrovni však nedochá-
aj kvantitatívneho rozvoja univerzitnej knižnice ostáva nezmenený dza a je smutné, že zo súčastí verejných vysokých škôl sa stávajú výrob-
a  je v  rámci upravených investičných infraštruktúrnych priorít na né závody, ktoré sa snažia učiť plávať v hlbokých vodách vzdelávacieho
popredných priečkach. V súvislosti s očakávanou mládežníckou olympiá- trhu rozhodovaním, ktoré „výrobky“ vyrábať a ktoré nie. Optimalizácia
dou plánujeme realizovať viacero investičných projektov zameraných na realizovaného portfólia študijných programov je bez pochyby
nevyhnutná, ale opätovne zdôrazňujem, ide o  mimoriadne komplexný
problém a nedá sa dobre urobiť len na základe elementárnej ekonomickej

7

matematiky. Hovoril som o podpore športu ako o jednej Otvorenie Ko
z top priorít a do tejto kategórie patrí aj podpora výučby pre obchod pr
cudzích jazykov na našej univerzite. Je nespochybniteľný
fakt, že výborná jazyková vybavenosť absolventa je jednou Vznik Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB je výsledkom niekoľkoročnej
z  jeho kľúčových konkurenčných výhod na trhu práce spolupráce medzi našou univerzitou a  čínskou partnerskou univerzitou Dongbei
a  dnes sa pod dobrou jazykovou vybavenosťou rozumie University of Finance and Economics v Daliane. V súčasnosti vo svete funguje 530
výborné ovládanie už minimálne dvoch svetových jazy- Konfuciových inštitútov, ktoré sú etablované pri prestížnych univerzitách, akou je
kov. Jazyková príprava študentov a študentiek na UMB sa napríklad Stanfordská univerzita v USA a mnohé ďalšie. Preto je potešiteľné, že sa
stala súčasťou výkladnej skrine ponúkaného vzdelávania do tohto zoznamu zaradí aj meno našej univerzity.
a je strategickým záujmom vedenia univerzity ju na tejto
pozícii udržať. Práve z  dôvodov ekonomickej náročnosti Študenti a zamestnanci Univerzity Mateja Bela, ako i  široká verejnosť budú mať
udržateľnosti realizácie výučby niektorých jazykov na na- jedinečnú možnosť absolvovať kurzy čínskeho jazyka pod vedením skúsených lektorov
šej univerzite sme venovali tejto otázke značnú pozornosť. z Číny. Inštitút má tiež ambíciu rozšíriť svoju ponuku o špecializované kurzy pre podni-
A hoci riešenie tohto problému nebolo a nie je jednodu- ky zamerané na obchodovanie s Čínou, čínsku firemnú kultúru a etiketu.
ché, rád by som sa poďakoval vedeniu filozofickej fakulty Novozaložený Konfuciov inštitút chce vo svojich aktivitách spolupracovať aj s  ďalšími
za konštruktívny prístup k  hľadaniu východísk zachova- aktérmi v Banskobystrickom kraji, ktorí už majú skúsenosti s čínskym jazykom a kultú-
nia výučby ohrozených jazykov na UMB. Ukazuje sa, že rou. Koordinovaním svojich aktivít a vzájomnou spoluprácou chceme spoločne prispieť
dlhodobá udržateľnosť niektorých študijných progra- k rozvoju nášho regiónu a jeho zviditeľneniu v celoslovenskom meradle. Prínosy inštitútu
mov tohto zamerania bez zmeny nastavenia systému fi- nevidím len v samotnej výučbe čínskeho jazyka, ale aj v možnosti získať rôzne mobility
nancovania nebude možná. V  tejto súvislosti by som sa pre našich študentov, zvýšiť konkurencieschopnosť našich absolventov na globálnom trhu
rád poďakoval excelenciám: veľvyslancovi Španielskeho práce a v neposlednom rade i v kultúrnej výmene a porozumení medzi našimi krajinami.
kráľovstva, veľvyslancovi Poľskej republiky a veľvyslancovi
Talianskej republiky za ich osobnú angažovanosť v  tejto Konfuciov inštitút v  Banskej Bystrici bude ďalším z  mostov medzi Slovenskom
záležitosti. Dnes máme už prvé výsledky priamej finančnej a Čínou a môže tak nadviazať na odkaz významného architekta Ladislava Hudeca, rodáka
podpory výučby španielskeho jazyka na UMB a osobitne z Banskej Bystrice, ktorý spája obe naše krajiny. K tomuto úspechu nám pred niekoľkými
ďakujem v  úvode predstaveným riaditeľom spoločností dňami zablahoželal i zástupca Riaditeľstva Konfuciových inštitútov pán Zhao Guocheng,
Fagor Ederlan Slovensko, Cortizo Slovakia a Shiji Slovakia. ktorý verí, že týmto sa ešte viac prehĺbi už existujúca spolupráca medzi UMB a univerzitou
Osobná prítomnosť všetkých menovaných na dnešnej v Daliane. Vyjadril nám tiež podporu pri rozvoji nášho Konfuciovho inštitútu a realizácii
slávnosti je dôkazom, že ich podpora nie je len formálna. rôznorodých aktivít.
Pevne verím, že sa nám v  krátkom čase podarí rozšíriť
podporu výučby aj na ďalšie vybrané jazyky. Ďakujem prezidentovi asociácie čínsko-slovenského priateľstva Antonínovi
Ovšákovi, ktorý má zásadný podiel na vzniku Konfuciovho inštitútu na UMB, ďa-
Asi najväčšou výzvou v nastávajúcom akademickom lej našim partnerom, najmä rektorovi Dongbeiskej univerzity Lyu Wei a dekanovi
roku bude dôsledná príprava na nový model akreditácie Zhang Jian. Osobitné poďakovanie patrí Veľvyslanectvu Čínskej ľudovej republiky na
vysokých škôl a  zabezpečovaných študijných odborov Slovensku, najmä jeho excelencii Lin Lin za jeho osobnú podporu.
a v nich realizovaných študijných programov. Vo vedení
univerzity, ale i  fakúlt sme už naplno začali s  prípravou Vladimír Hiadlovský
kľúčových vnútorných dokumentov a  vzhľadom na pô-
vodne plánované termíny si dovolím tvrdiť, že sme v mier- Ďalšie
nom predstihu aj pred samotnou Akreditačnou agentú-
rou. Nová legislatíva, ale aj samotné vedenie Akreditačnej Univerzita Mateja Bela zo-
agentúry počíta s  významným zvýšením angažovanosti hrala kľúčovú úlohu v procese
študentov v novonastavovaných akreditačných procesoch, výberu organizátora letné-
túto možnosť, ale i zodpovednosť musí naplno vnímať aj ho európskeho olympijského
študentská časť našej akademickej obce. festivalu mládeže v roku 2021 a konečné rozhodnutie v prospech Banskej Bystrice
bolo aj vďaka ubytovacej infraštruktúre, ktorú je UMB schopná pre takéto podujatie
Intenzívne sledujeme súčasné trendy v európskom poskytnúť. Prepojenie športu a  vzdelania a  podpora rozvoja športu na UMB patrí
vysokoškolskom priestore, smerujúce k vzniku veľkých medzi hlavné priority. Dôkazom toho je podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci me-
univerzitných aliancií s jednotnou stratégiou vo vede dzi Slovenským zväzom biatlonu a  UMB, ktorú podpísal rektor UMB a prezident
založenou na excelentnosti a so spoločnými študijný- Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko pred začiatkom slávnostného otvorenia
mi programami. Naším zámerom je na takúto výzvu akademického roka 2019/2020 za prítomnosti najúspešnejšej slovenskej olympionič-
zareagovať a hľadať možnosti, ako posunúť naše dôležité ky Anastasie Kuzminovej.
partnerské vzťahy s niektorými európskymi univerzitami Dôkazom toho, že jazyky patria na UMB k  prioritám je aj pripravované me-
na kvalitatívne vyššiu úroveň. Bola vytvorená dočasná ko- morandum o  spolupráci s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva. Zámerom
misia na prípravu projektu aliancie európskych univerzít, podpisu memoranda je deklarovať vôľu rozvíjať a prehlbovať dlhodobú a prospešnú
pretože UMB má vážny záujem zapojiť sa do druhého kola
výzvy na tvorbu konzorcií európskych univerzít.

Dôležitou úlohou najbližších týždňov bude príprava
novej marketingovej stratégie UMB s ťažiskovým zame-
raním na korporátnu identitu a budovanie značky UMB.
Napriek tomu, že v  oblasti marketingu sa za uplynulé
štyri roky urobil veľký kus práce, stále je v tejto oblasti čo
zlepšovať.

Podľa teórie čísel je 28 číslom dokonalým. 28. aka-
demický rok v histórii našej univerzity určite dokonalý
nebude, ale úprimne si želám, aby pre väčšinu z vás bol
rokom skvelým...

8

nfuciovho inštitútu
i Univerzite Mateja Bela

udalosti dňa 17. 9. 2019

spoluprácu pri podpore, šírení a  rozvoji vzdelanosti formou výučby Ederlan Slovensko a.s., Cortizo Slovakia a.s. a Shiji Slovakia s.r.o., kto-
cudzích jazykov na univerzite so zameraním na španielsky jazyk a po- rí sa rozhodli finančne podporiť výučbu španielskeho jazyka na našej
súvať úroveň znalosti španielskeho jazyka a kultúry. Príhovor veľvyslan- univerzite. Tieto fakty svedčia o snahe všetkých zainteresovaných strán
ca J.E. Luisa Belzuz de los Ríos na akademickej slávnosti tento zámer nájsť riešenie a podporiť výučbu a dlhodobú udržateľnosť španielskeho
potvrdil. Významná bola tiež prítomnosť riaditeľov spoločností Fagor jazyka na univerzite.

Dňa 17. septembra
2019 sa pri príležitosti
otvorenia akademické-
ho roka uskutočnila na
pôde UMB aj tlačová
beseda s novinármi.

9

Tri otázky pre

Mgr. Michaelu Mikuškovú, riaditeľku
Univerzitnej knižnice UMB

1.Pani riaditeľka, do funkcie riaditeľky Univerzitnej knižnice
UMB ste nastúpili v júni tohto roku. Prostredie nebolo pre vás
nové, keďže ste tu predtým pôsobili trinásť rokov. Aké sú vaše vízie
v novej pozícii?

Akademické knižnice momentálne čelia mnohým výzvam. Tie sú a  administráciu inštitucionálneho repozitára, prípadne aj platforiem
spojené s  vývojom nových technológií uplatňovaných vo vzdelávaní na publikovanie elektronických dokumentov.
a  výskume, nových modelov akvizície a  otvoreného prístupu
k publikovaným výsledkom vedy a výskumu vrátane výskumných dát Bývalá pani riaditeľka PhDr. Ľudmila Homolová za šestnásť rokov
a  s  prienikom digitálnych technológií do humanitných vied. Kladie vytvorila v  univerzitnej knižnici nielen dobré zázemie, ale aj  vynikajúci
sa dôraz na stále jednoduchší prístup k  informáciám a prácu použí- pracovný tím, vďaka čomu sa bude dať ľahšie dosahovať stanovené ciele
vateľov v intuitívnom používateľskom prostredí. Akademické knižnice a vízie. Keďže podporovala účasť pracovníkov na zahraničných služobných
nachádzajú svoje uplatnenie v podpore jednotlivých fáz životného cyk- cestách a mobilitách Erasmus, mali sme možnosť vidieť fungovanie kniž-
lu vedeckého výskumu. Preto je mojou ambíciou na najbližšie obdobie níc vo viacerých krajinách, čo je v mnohých oblastiach veľmi inšpirujúce.
skvalitňovať služby univerzitnej knižnice v zmysle nových trendov. Ak
chceme byť úspešnou knižnicou, ktorá vo svojej komunite plní všet- 2.Prácou knihovníkov v univerzitnej knižnici nie je iba požičia-
ky poslania, ktoré od nej táto komunita vyžaduje, bude potrebné skĺbiť vanie kníh... Čo všetko podstatné sa skrýva v  náplni práce
tradíciu a výzvy modernej doby a flexibilne reagovať na dianie okolo vašich kolegov?
nás. Univerzitná knižnica slúži širokému spektru používateľov a  ich
očakávania nie sú totožné. Áno, mnoho našich používateľov, najmä z radov študentov, si akú-
koľvek knižnicu spája práve s požičiavaním kníh. Knižnice sa vyznačujú
Voči akademickým pracovníkom a doktorandom by sme naše akti- rozmanitosťou svojej pôsobnosti, zameraním fondov, ako aj poskyto-
vity chceli upriamiť na podporu v oblasti realizácie vedeckého výsku- vanými knižnično-informačnými službami. Každá knižnica má podľa
mu, od informačnej podpory cez poradenstvo až po spracovanie výstu- zákona o knižniciach presne zadefinované úlohy. Tou našou je infor-
pov vedeckej práce a ich efektívnu prezentáciu. mačné zabezpečenie výučby, pedagogického a  vedeckovýskumného
procesu na univerzite, vytvárať podmienky na celoživotné vzdelávanie
Na prilákanie študentov už nie je dôležitý len obsah knižničného a  poskytovať knižnično-informačné služby pracovníkom a  študen-
fondu, ale aj atraktívnosť priestorov knižnice, ktoré môžu využívať nie- tom všetkých foriem štúdia i  odbornej verejnosti. Činnosti knižnice
len na samovzdelávanie, ale aj na skupinovú prácu, stretnutia, diskusie sa dotýka aj množstvo ďalších legislatívnych dokumentov a metodic-
a oddych. Je potrebné hľadať vhodné priestory pre špecializované labo- kých usmernení. Univerzitnú knižnicu okrem už spomínaného kniž-
ratóriá pre 3D tlač a virtuálnu realitu, ktoré sú v zahraničných akade- ničného zákona výrazne ovplyvňuje zákon o vysokých školách, ktorý
mických knižniciach už bežnou realitou. usmerňuje evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov
vysokých škôl a študentov tretieho stupňa, teda doktorandov. Toto sú
Bola by som rada, keby sme niektoré nové služby a  zlepšenia do- úlohy podliehajúce pravidlám, ktoré určuje ministerstvo školstva, vedy,
siahli spoluprácou s našou komunitou, napr. aj študentmi, ktorí by sa výskumu a športu a knižnice do spôsobu evidencie môžu zasahovať len
mohli podieľať na tvorbe a zavádzaní inovatívnych služieb a nástrojov. čiastočne. Na všetky zmeny, ktoré v tejto oblasti prichádzajú, musíme
Verím, že sa nám podarí nájsť účinné formy komunikácie so všetkými promptne reagovať, a preto ma teší, že naše spracovateľky produkujú
zložkami našej inštitúcie i partnermi mimo nej. jedny z  najkvalitnejších dát importovaných do Centrálneho registra
evidencie publikačnej činnosti. Okrem evidencie publikačnej a ume-
Akademická knižnica nemôže plniť stanovené ciele bez pozitívne- leckej činnosti je špeciálnou úlohou akademických knižníc spracovanie
ho postoja zriaďovateľa a  ostatných zložiek univerzity k nej. Preto je
mojím cieľom posunúť vnímanie knižnice ako spoľahlivého partnera,
od ktorého možno očakávať kvalitné zázemie, služby a aktivity. Aj keď
sa výstavba novej budovy univerzitnej knižnice opäť odkladá, teší ma
záujem vedenia aspoň čiastočne rozšíriť priestory knižnice. Podľa slov
pána rektora v príhovore na otvorení akademického roka je univerzitná
knižnica stále jednou z priorít vedenia našej univerzity.

Na nové výzvy sa musia pripraviť a adaptovať aj pracovníci knižnice
a knižnično-informačná práca si vyžaduje znalosti aj z iných odborov.
Všetci vieme, že vzdelaní, odbornými kompetenciami a  zručnosťami
vybavení pracovníci sú najcennejšou zložkou každej inštitúcie, knižni-
cu nevynímajúc. Nové pracovné procesy a inovácie si vyžadujú zmeny
aj v  organizačnej štruktúre univerzitnej knižnice a  zadefinovanie no-
vých pracovných pozícií. Som rada, že vedenie univerzity bolo naklone-
né k zmene organizačnej štruktúry a od budúceho kalendárneho roka
budú vytvorené pracovné miesta pre knihovníka – špecialistu v úlohe
publikačného poradcu, ktorého úlohou bude poskytovať poradenstvo
v oblasti vedeckého publikovania, otvoreného prístupu, predátorského
publikovania a využívania podporných nástrojov vedeckej komuniká-
cie a tiež správcu open source systémov, zodpovedného za vybudovanie

10

bibliografického popisu, uchovávanie a sprístupňovanie záverečných pripravuje dvakrát ročne podujatia Deň Európy a Európsky deň ja-
a kvalifikačných prác obhájených na našej univerzite. zykov. Tie pravidelne navštevujú žiaci základných a  stredných škôl
z Banskej Bystrice a okolia. Centrum rozvíja spoluprácu aj so zastúpe-
Žiadna knižnica by nemala svoje opodstatnenie bez knižničného ním Európskej komisie na Slovensku pri príprave podujatí, ako naprí-
fondu. Celý proces jeho budovania sa začína pri akvizícii dokumentov. klad Mladý Európan. Všetky tieto aktivity otvárajú priestor na propa-
Akvizícia musí zohľadňovať všetky špecifiká univerzity z pedagogického, gáciu našej univerzity medzi potenciálnymi študentmi a teší ma, že pán
ako aj vedeckovýskumného hľadiska. Jednou zo základných odborných rektor si nájde čas prísť vybrané podujatia tohto centra osobne otvoriť.
činností knižnice je povinnosť viesť odbornú evidenciu knižničných do-
kumentov. Táto práca v  sebe zahŕňa množstvo úkonov – od evidencie Časť fondu univerzitnej knižnice tvorí 271 zväzkov kníh, ktoré sú
faktúr, označovania jednotlivých dokumentov, priraďovania dislokácií až vďaka svojej neopakovateľnej historickej, kultúrnej a  umeleckej hod-
po katalogizáciu a vedenie prírastkového zoznamu. Používatelia z takto note významnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva Slovenskej
odborne spracovaného fondu vidia len prezentačnú vrstvu v podobe on- republiky a v roku 2011 boli ministerstvom kultúry vyhlásené za histo-
line katalógu, kde si vyhľadajú potrebné záznamy o dokumentoch s in- rický knižničný fond. Umiestnený je v priestoroch Vzdelávacieho cen-
formáciami o  možnosti ich vypožičania. Akvizíciou a  spracovaním sa tra Mateja Bela na Tajovského 51 a jeho zoznam je spracovaný v biblio-
starostlivosť o fond nekončí. Nevyhnutná je jeho odborná ochrana a pra- grafickom súpise, ktorého aktualizované a doplnené vydanie vyjde ešte
videlná revízia. Snažíme sa, aby obsah fondu knižnice bol stále aktuálny, v tomto kalendárnom roku.
pokrýval všetky študijné programy, v ktorých na našej univerzite prebie-
ha výučba, a sledujeme odporúčanú literatúru k jednotlivým predmetom Ako jedna z  mála slovenských akademických knižníc vydávame
a aktuálnu literatúru na trhu. V súčasnosti akvizíciu fondu smerujeme aj už pätnásť rokov časopis Bibliotheca Universitatis. Na jeho stránkach
na nové skupiny zahraničných študentov. Špecifickú ochranu a starostli- približujeme dianie v našej knižnici, predstavujeme nové služby a pri-
vosť si zasluhuje aj historický knižničný fond. pravované podujatia, informujeme o činnosti iných knižníc, národných
a medzinárodných aktivitách v otvorenom prístupe a iných oblastiach,
Samostatný knižničný fond by bez používateľov nemal svoje opod- ktoré sa dotýkajú vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti univerzi-
statnenie, preto je nevyhnutné jeho sprístupňovanie prostredníctvom ty. Prvé číslo v každom akademickom roku, ktoré vychádza v septem-
poskytovaných knižnično-informačných služieb. Jednou z nich sú prá- bri, obsahuje aj sprievodcu s názvom Prvé kroky v knižnici. Študenti
ve výpožičky. Spektrum služieb, ktoré ponúka naša knižnica, je však prvých rokov štúdia v ňom nájdu užitočné informácie o pracoviskách
omnoho širšie. Okrem vypožičiavania kníh poskytujeme rešeršné a re- univerzitnej knižnice, poskytovaných službách a jednotlivých študov-
ferenčné služby, prístup k  elektronickým informačným zdrojom, 240 niach, zložení nášho fondu, elektronických informačných zdrojoch, ale
titulom časopisov, v študovniach sa nachádzajú počítače s prístupom aj o tom, ako sa môžu stať registrovaným používateľom knižnice.
na internet, podieľame sa na informačnom vzdelávaní používateľov
v  rôznych oblastiach, metodicky riadime čiastkové knižnice na jed- V univerzitnej knižnici sa nezameriavame len na poskytovanie kniž-
notlivých katedrách a  organizujeme rozličné podujatia a  výstavy. Od nično-informačných služieb. Dôraz kladieme aj na vytváranie príjem-
precíznosti a dôslednosti pracovníkov knižnice závisí kvalita poskyto- ného prostredia. Sme síce limitovaní priestormi a  absenciou vlastnej
vaných knižnično-informačných služieb, ako aj uplatňovanie inovácií funkčnej budovy, ale vždy sa snažíme niečo inovovať. V pedagogickej
a vývoj nových služieb. Vývoj nových služieb ide ruka v ruke s vývojom študovni bola v  roku 2018 zriadená miestnosť na prácu v skupinách.
informačno-komunikačných technológií a  softvérového zabezpečenia Tento priestor môžu využívať študenti nielen na prácu, ale na aj relax
knižnice. Celá knižnica v  podstate stojí na knižnično-informačnom hoci pri spoločenských hrách, ktoré tu majú k  dispozícii. Skupinová
systéme a jeho moduloch, v ktorých prebiehajú všetky opísané procesy. miestnosť si našla svoju cestu aj k učiteľom, ktorí ju počas semestra vy-
užívajú priamo na výučbu. Tento rok sme zatraktívnili priestory uni-
3.Každá práca má (pravdepodobne) aj svoju pridanú hodnotu. verzálnej študovne. Pôvodne sme plánovali zriadiť v jej priestoroch in-
Aká je tá v našej univerzitnej knižnici? dividuálne študovne, ale vzhľadom na nedostatok relaxačných zón sme
pôvodný zámer prehodnotili a zriadili sme tu oddychové miesto, ktoré
Cením si, že kolegyne samy aktívne hľadajú nové výzvy, snažia našim používateľom evokuje domáce prostredie obývačky.
sa skvalitňovať pracovné postupy a  rozširovať služby pre používate-
ľov. Ako prvá akademická knižnica na Slovensku sme začali pracovať Aktivity rozvíjame nielen na pôde našej univerzity, ale aj na národnej
s dobrovoľníkmi. Počas 12 rokov spolupráce s Centrom dobrovoľníctva úrovni. Dve pracovníčky knižnice sú členkami stálej pracovnej skupiny
v Banskej Bystrici sa u nás vystriedalo približne 20 dobrovoľníčok nad pre implementáciu otvoreného prístupu, ktorá pracuje pri Kontaktnej
50 rokov. V aktuálnom akademickom roku je ich u nás deväť. Naši pou- kancelárii pre Open Access v Centre vedecko-technických informácií
žívatelia ich stretávajú predovšetkým na pracoviskách, ktoré poskytujú SR v Bratislave.
výpožičné služby, teda na  referáte absenčných výpožičiek, v  pedago-
gickej a  ekonomickej študovni, ale vypomáhajú aj pri spracovaní ar- Niekoľko rokov univerzitná knižnica spoluorganizuje národnú kon-
chívu publikačnej činnosti. Niektoré s nami spolupracujú už niekoľko ferenciu Bibliosféry a medzinárodnú konferenciu Innovative Library in
rokov, iné sa zúčastnia len na špeciálnych podujatiach, napríklad počas Digital Era (ILIDE).
Týždňa dobrovoľníctva. Dobrovoľníčkam ponúkame aj možnosti vzde-
lávania, dbáme na dodržiavanie ich bezpečnosti pri práci a snažíme sa Mnohé inovatívne činnosti knižnice je potrebné dopredu premys-
im vytvárať príjemné pracovné prostredie. V roku 2016 sme za plne- lieť. Nejde totiž len o pridané hodnoty spojené s fyzickým komfortom
nie štandardov v  oblasti práce s  dobrovoľníkmi získali certifikát kva- našich používateľov, ale aj o poskytovanie virtuálnych služieb, ktoré si
lity. Tento rok sme skompletizovali podklady na obhajobu súčasného vyžadujú zmeny a úpravy v softvérových aplikáciách a v neposlednom
a ašpirujeme na získanie vyššieho certifikátu. rade aj v pracovných postupoch. Teší nás, keď sú naši používatelia spo-
kojní a ocenia aktivity celého kolektívu univerzitnej knižnice. Aj naďa-
Ďalšou netradičnou aktivitou našej knižnice, ktorá zatiaľ v  akade- lej bude našou snahou zlepšovať všetky aspekty našej práce a študen-
mických ani vo verejných knižniciach na Slovensku nie je bežná, je tom aj zamestnancom našej univerzity prinášať ďalšie pridané hodnoty
zriadenie Centra pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS zamerané na všetky skupiny používateľov.
v pedagogickej študovni. Naši študenti v ňom nájdu viac ako 150 didak-
tických pomôcok a približne 450 didaktických publikácií, ktoré môžu Poznáme ono starodávne z Proglasu: „... nahé sú bez kníh všetky náro-
využiť počas svojej pedagogickej praxe. dy...“ Nuž želám vám, pani riaditeľka, aby sa vám s vaším tímom darilo
zaodievať vašich hostí, návštevníkov, čitateľov plášťom múdrosti, pozna-
Od roku 2005 je súčasťou univerzitnej knižnice aj jedno zo šty- nia a zvedavosti, ktoré potom zúročia nielen na svoj prospech.
roch Európskych dokumentačných centier na Slovensku. Toto centrum
Slavomíra Očenášová-Štrbová

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 4. júla 2019

4. júla 2019 Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici navštívili hostia z Universiti Teknologi
Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., a  prorektorka pre MARA v Malajzii – dekan prof. Dr. Nor‘Azam Haji Mastuki a prodekan prof.
medzinárodnú spoluprácu a  celoživotné vzdelávanie UMB doc. PhDr. Dr. Syed Jamal Abdul Nasir bin Syed Mohamad z fakulty Arshad Ayub Graduate
Katarína Chovancová, PhD., prijali MVDr. Evu Hadzimu, honorárnu Business School. Malajzijských hostí sprevádzala prodekanka pre medzinárodné
konzulku Slovenskej republiky v  Calgary (Kanada). E.  Hadzima pred- vzťahy Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD., a prof. Ing. Marta Orviská, PhD., z
stavila vedeniu UMB projekt oficiálnych programov vysokých škôl v ka- Katedry financií a účtovníctva partnerskej Ekonomickej fakulty UMB. Návšteva,
nadskej Alberte a  slovenských univerzít, ktorý pripravuje v  spolupráci ktorú prijala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
s Veľvyslanectvom SR v Kanade, s víziou pripojiť slovenské vysokoškolské doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., bola pripravovaná a realizovaná v rámci
inštitúcie. Odznelo tiež niekoľko podnetov na možnú spoluprácu v oblasti projektu REPESEA (Erasmus+ Capacity Building in Higher Education), ktorý za
pedagogickej činnosti slovenských škôl v Kanade. UMB koordinuje profesorka M. Orviská. Výsledkom stretnutia je predrokovanie
návrhu na uzavretie memoranda o porozumení medzi oboma univerzitami, ktoré
12. septembra 2019 by zahŕňalo široké spektrum možnej spolupráce na akademickej pôde.
Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., sa dňa 12. septembra
2019 zúčastnil na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Univerzity
v Mostare (Bosna a Hercegovina), na ktorom bol udelený čestný titul doc-
tor honoris causa Miroslavovi Lajčákovi, ministrovi zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti tiež pre-
vzal z rúk rektora Zorana Tomiča najvyššie ocenenie za intenzívnu spolu-
prácu medzi Univerzitou Mateja Bela a Univerzitou v Mostare.

21. októbra 2019

Univerzitu Mateja Bela navštívila delegácia z Andalaskej univerzity v Padangu

v Indonézii na čele s rektorom prof. Dr. Tafdilom Husnim, S.E., MBA, kto-

rého sprevádzal prorektor pre plánovanie, rozvoj a  spoluprácu Dr. Endry

Martius a kolektív oddelenia medzinárodnej spolupráce (vedúca oddelenia

Dr. Vonny Indah Mutiara, Donny Eros, MA, a Beti Febriola, MSi). Delegáciu

z partnerskej univerzity, s  ktorou spolupracujeme od roku 2014, a  ktorá

prvýkrát navštívila nielen našu univerzitu, ale aj Slovensko, oficiálne prijal

rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., spolu s prorektorom pre

vedu a výskum prof. PhDr. Petrom Teremom, PhD. Na spoločnom rokovaní

zhrnuli doterajšiu spoluprácu najmä v oblasti študentských mobilít s cieľom

posilniť mobility našich študentov na Andalaskej univerzite s využitím vlád-

neho indonézskeho štipendijného programu Darmasiswa, ako aj nájsť nové

spoločné témy a spôsoby participácie na univerzitných podujatiach a spoloč-

12 ných projektoch. Rektori oboch univerzít na záver stretnutia podpísali novú
zmluvu o spolupráci s víziou rozšíriť spoločné aktivity.

7. – 10. októbra 2019

Delegácia UMB navštívila partnerskú Ruskú štátnu
pedagogickú univerzitu A. N. Gercena v  Petrohrade
s  cieľom zavŕšiť rokovania o  spoločnom doktorand-
skom študijnom programe v odbore všeobecná jazy-
koveda. Aktivita sa uskutočňila v rámci univerzitné-
ho projektu podpory internacionalizácie vzdelávacej
ponuky.

21. – 25. októbra 2019

Na Univerzite Rennes 2 (Francúzsko) sa uskutočnilo prvé stretnutie
tímu DECLAME´FLE. V tomto vzdelávacom projekte sa budú testo-
vať technické inovácie v didaktike svetových literatúr. Do projektu sú
zapojení odborníci Katedry romanistiky a Katedry európskych kultúr-
nych štúdií Filozofickej fakulty a Katedry medzinárodných vzťahov
12 a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

NAŠI V ZAHRANIČÍ

ANN ARBOR

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD., absolvoval 2. 9. – 12. 10. 2019 výskumný pobyt
na Weiser Diplomacy Center, ktoré začalo v akademickom roku 2019/20 svoju
činnosť na Gerald R. Ford School of Public Policy na Michiganskej univerzi-
te. Pobyt zameraný na výskum konceptu mäkkej moci bol realizovaný v spo-
lupráci s assoc. prof. Johnom D. Ciorciarim, riaditeľom International Policy
Center, na základe grantu získaného v rámci štipendijného programu Ronald
and Eileen Weiser Professional Development Award. Štipendiá sú udeľované
vďaka finančnému daru pána Ronalda Weisera, bývalého veľvyslanca USA
v Slovenskej republike, a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.

ORLANDO ALBENA V dňoch 26. – 31. augusta 2019 sme sa spolu
s Mgr. Štefanom Petríkom, PhD., zúčastni-
Katedra etickej a občianskej výchovy Peda- li na medzinárodnej konferencii SGEM (VI
gogickej fakulty UMB mala svoje zastúpenie International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES &
na medzinárodnej vedeckej konferencii uzná- ARTS SGEM 2019) v Bulharsku. Cieľom konferencie Sociálne vedy a umenie
vanej organizácie PLATO v americkom štáte bolo poskytnúť akademickým pracovníkom a rôznym odborníkom priestor
Florida. na medzidisciplinárny diskurz. Program konferencie otváral priestor na dis-
kusiu sociálnym vedám, humanitným vedám, umeniu a mnohým ďalším. Na
Mgr. Barbora Baďurová, PhD., ktorá pôsobí ako
odborná asistentka a  zástupkyňa vedúcej katedry, konferencii vystúpilo mnoho významných rečníkov so zaujímavými témami.
sa v  júni 2019 zúčastnila na prestížnej konferen-
cii organizácie PLATO (Philosophy Learning and V  priebehu šiestich dní sme absolvovali rôzne diskusné
Teaching Organisation) na pôde Rollins College vo
floridskom meste Orlando. a posterové prezentácie. Program konferencie bol oboha-

V rámci projektu Erasmus+ COMET, v ktorom tený o workshopy, kde sa zúčastnení mohli interaktívne
pôsobí ako riešiteľka reprezentujúca Slovensko,
prezentovala príspevok zameraný na problém zapojiť do riešenej problematiky. Odzneli prednášky
kritického myslenia v etickej výchove na Slovensku,
ktorý vyvolal podnetnú diskusiu zúčastnených z  ekonomickej sféry, finančníctva, informatiky, ma-
expertov z celého sveta.
nažmentu, mediálnej komunikácie, antropológie, his-
Organizácia PLATO podporuje rozvoj kritic-
kého a filozofického myslenia na nižších stupňoch tórie, filozofie, literatúry, práva, psychológie, psychiat-
vzdelávania (na základných a  stredných školách),
pričom vytvára prínosné vzdelávacie programy, rie, pedagogiky, teológie, sociológie, kulturológie, ling-
podporuje zdieľanie učebných materiálov či výme-
nu skúseností vyučujúcich. vistiky a mnohých ďalších odborov.

Redakcia Vo svojej prezentácii som sa venovala problematike

vzdelávania detí a  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzde-

lávacími potrebami na Slovensku. Snažila som sa poukázať na fakt,

že na Slovensku nie sú vytvorené optimálne podmienky na vzdelávanie detí s  rôznymi

potrebami v  bežnom vzdelávacom prúde, a  tak priblížiť problematiku inklúzie, ktorá

je už niekoľko rokov diskutovanou témou v  politickom, ale i  pedagogickom diskurze.

Prezentované výsledky prieskumu, ktoré naznačujú mnohodimenzionálnosť problémov

v edukácii, otvorili široký priestor na diskusiu.

Na konferencii SGEM sme získali nové teoretické i praktické zručnosti, ktoré preta-

víme do edukačnej praxe. Veľmi dobrou skúsenosťou bola prezentácia v cudzom jazyku.

Súčasťou konferencie boli aj rôzne podujatia. Mali sme možnosť navštíviť kamenný kláštor

Aladza, zúčastniť sa na tradičnej bulharskej večeri, vidieť folklórne predstavenie a spoznať

rozmanitú bulharskú kultúru.

Mgr. Barbara Basarabová, interná doktorandka
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB

13

TORUŇ Katedra medzinárodných vzťahov FPVMV UMB
zorganizovala 7. októbra 2019 ďalšiu medzinárodnú
V prvých dvoch septembrových týžd- vedeckú konferenciu, tentokrát na tému Budovanie
ňoch sa členovia Katedry slovenského jednotného európskeho vysokoškolského vzdelávacieho
jazyka a komunikácie FF UMB zúčastni- priestoru, 20 rokov po spustení Bolonského procesu.
li na dvoch lingvistických konferenciách Úvodný referát predniesol súčasný francúzsky filozof
s medzinárodnou účasťou. Dominique Wolton, vedecký riaditeľ Národného cen-
tra vedy a výskumu (CNRS), zakladateľ Inštitútu vied
Konferencia s názvom Synchronia i diachronia – zbli- o komunikácii pri CNRS a medzinárodného časopisu
ženia i dialog. Tradycja i  nowoczesność w badaniach ję- Hermès, ktorý riadi od roku 1988.
zyków slowiańskich sa uskutočnila v  dňoch 5. – 6. sep-
tembra v poľskom meste Toruň. S príspevkami na nej vy- Pre D. Woltona, ktorého diela sú preložené do 20 jazykov v 22 krajinách
stúpili členovia projektu VEGA Synchrónne a diachrón- sveta, sú informácie a komunikácia jednou z najväčších politických výziev
ne modely chrématoným Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol 21. storočia a kultúrna kohabitácia je pre neho konštrukčným imperatívom
Odaloš, CSc., Mgr. Gabriel Rožai, PhD., a Mgr. Veronika pre tretiu vlnu mondializácie. D. Wolton uchvátil bystrické publikum nielen
Gondeková, PhD. Spolu s  nimi na konferencii pred- svojimi rečníckymi schopnosťami, ale aj analýzou slabých a silných stránok
niesla referát aj Mgr. Natália Kolenčíková, PhD., členka európskeho vysokého školstva. Načrtol spôsoby možného smerovania, ktoré
grantového tímu z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra by európskym univerzitám umožnili zhodnotiť bohatstvo ich rozmanitosti
SAV v Bratislave. Všetci štyria predniesli referáty o mo- pri súčasnom zachovaní a upevnení ich pôvodného poslania, t.  j. budovať
deloch a  modelovaní vlastných mien inštitúcií v  rámci
rôznych oblastí štátnej a  verejnej správy v  Slovenskej DOMINIQUE
republike, napr. zdravotníctva, kultúry či policajných
zložiek. Nestáva sa každý mesiac (dokonca ani každý rok), že
môžeme na pôde našej univerzity privítať intelektuá-
Grantový tím sa 10. – 12. septembra 2019 zúčastnil la európskeho významu. Svoje myšlienky nám prišiel
na 21. slovenskej onomastickej konferencii Vlastné mená ponúknuť Dominique Wolton, jeden z najznámejších
v interdisciplinárnom kontexte v Nitre. Na najvýznamnej- sociológov a expertov na komunikáciu vo Francúzsku.
šom onomastickom podujatí tohto druhu na Slovensku Jeho prejav na nás mnohých zapôsobil ako blesk z jas-
členovia grantového kolektívu vystúpili s  príspevkami, ného neba, ako závan čerstvého vetra v spleti tisíckrát
v  ktorých modelovali vlastné mená rôznych produktov opakovaných (ale väčšinou očakávaných a formál-
ľudskej činnosti, politických strán či jaskýň a iných pod- nych) diplomatických vyjadrení, ktoré pri takýchto
zemných útvarov. Okrem už spomenutých členov KSJK príležitostiach medzi rečníkmi väčšinou prevládajú.
na konferencii vystúpil aj prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.,
ktorý predniesol plenárny referát na tému vlastných mien Na pódiu stál 72-ročný, skôr nižší, stále veľmi čiperný muž s bystrý-
osobných automobilov a ich motivácie. mi očami za sklami okuliarov, s takmer permanentným úsmevom na
tvári, ktorý je (podľa toho, čo sme mohli vidieť a počuť) zrejme zvyknu-
Mgr. Veronika Gondeková, PhD. tý za každých okolností hovoriť slobodne a nahlas to, o čom je úprimne
Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB presvedčený (na základe dlhodobého pozorovania ľudí a situácií okolo
seba), a ktorý dokázal so šarmom jemu vlastným neprerušene udržať po-
14 zornosť publika.
Rada sa delím s čitateľmi Spravodajcu UMB o niekoľko myšlienok D. Woltona.

„Dlhodobo sa zaoberám komunikáciou. Alebo lepšie povedané ne – ko-
munikáciou. Kladiem si otázky typu: Prečo všetci ľudia tvrdia, že chcú komu-
nikovať, a prečo sa im to tak nedarí? Prečo nie sme schopní v EÚ vedľa seba
existovať, a predsa len nejako existujeme, napriek vzájomným rozdielnostiam
a vzájomnej nenávisti? Pretože aj to je spoločná Európa. Európa, kde sa ľudia
nenávidia a  predsa nejakým spôsobom spolunažívajú. My Európania stále

NAŠI NA ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH

kritické myslenie v protiklade k prebiehajúcej komercializácii vzdeláva-
nia v iných častiach sveta. Zdôraznil význam vzdelávania novej generácie
Európanov a jedinečné bohatstvo kultúrnej, intelektuálnej a jazykovej
rozmanitosti Európskej únie, ktorá je podľa Woltona jediná schopná for-
mulovať humanistické princípy a zákony, ktoré musia regulovať globa-
lizáciu a internet. Tento inšpiratívny príhovor vyvolal v publiku mnohé
otázky.

Vedecká konferencia bola pripravená v spolupráci s partnermi z fran-
cúzskej univerzity St. Quentin en Yvelines vo Versailles, Institut supé-
rieur de management, ako aj za podpory Veľvyslanectva Francúzskej
republiky na Slovensku a Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitú-
tu. Konferenciu otvorila Jeho Excelencia veľvyslanec Francúzskej repub-
liky Christophe Léonzi, prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu
a vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela Vladimír Úradníček,
ako aj dekan FPVMV Branislav Kováčik. Tridsiatka slovenských a fran-
cúzskych hostí konferencie diskutovala o kvalite, vývoji, stave a význame
súčasného európskeho vysokoškolského priestoru.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVMV
riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

WOLTON NA UMB

diskutujeme a nikdy neprinášame nijaké riešenia. A napriek tomu sme keď sme zamilovaní. Po období zamilovanosti však vždy nastane etapa
svojím spôsobom šťastní. Tá Európa je predsa len pekný projekt! vyjednávania.)

Dlhé roky sme si mysleli, že globalizácia je utópia. Po páde komunis- V demokracii takmer stále vyjednávame, aby sme sa vyhli konfliktom
tického režimu v  strednej a  východnej Európe sa konečne zrealizovala a vojnám.
na ekonomickej úrovni, ale Čína nám všetkým ukázala, že hospodársky
úspech a rast sa dá dosiahnuť aj bez demokracie (čo si Európa vôbec ne- Dnes by som chcel aspoň v pár bodoch zhrnúť, aký je môj recept na to,
dokázala predstaviť). aby sme udržali náš spoločný európsky projekt životaschopný:

Globalizácia síce priniesla voľný pohyb tovarov a služieb, ale prinies- 1. Treba si dať pozor na štandardizáciu. Netreba sa báť ju konštruk-
la aj istý typ štandardizácie, čo vyprovokovalo veľmi prudkú reakciu na tívne kritizovať (rovnako ako globalizáciu, anglosaský univerzitný model
poli kultúry a priaznivé podmienky na to, aby sa pojmov, akými sú vlasť, či šanghajské rankingové rebríčky svetových univerzít). Treba nám vidieť
identita, pamäť, história zmocnili populisti a nacionalisti naprieč celou hodnotu a bohatstvo spočívajúce v našej európskej rôznorodosti. Ak ich
Európou. Globalizácia teda znamená na jednej strane pokrok a na strane nebudeme vidieť, poznať a rešpektovať – ľahko vznikne ďalší konflikt!
druhej isté nebezpečenstvo štandardizácie.
2. Na to, aby sme mohli konštruktívne kritizovať, musíme mať istú
Tragédia nás Európanov je v tom, že nie sme hrdí na to, čo robíme. kultúru. A  kde sa k  tej kultúre dostaneme lepšie ako na univerzitách?
V  univerzitnom prostredí sa napr. stále ženieme po uznaní zo strany Univerzity by teda mali byť prvé miesta, kde sa získava istá kultúra, kde
šanghajského rankingového rebríčka svetových univerzít (Kto ho vytvá- sa učíme kritizovať. Dôležité však je, aby z univerzít neodišli všetci uto-
ra? Prečo? Pre koho? Na základe akých kritérií?) alebo sa tvrdo nástojí na pisti, idealisti a dobrodruhovia. Ak sa to totiž stane a ostanú na nich iba
uplatňovaní anglosaského univerzitného modelu (akoby sme nemali svoje pragmatici, môžeme všetky univerzity zatvoriť. V Európe máme predsa
vlastné, rokmi preverené modely). najstaršie univerzity (Bologna, Oxford, Sorbonna, Salamanca) a univer-
zity v pravom zmysle slova boli vždy ohniskami kultúry – najmä cez filo-
Je výborné, že na začiatku sme sa v EÚ rozhodli (veľmi inteligentne!) zofiu, teológiu, literatúru, históriu, umenie – a vždy sa snažili zachovať si
navzájom sa poprepájať v oblasti hospodárskej a ekonomickej namiesto svoju slobodu a nezávislosť. Ak sa univerzity stanú len akousi predsieňou
toho, aby sme začali politikou a kultúrou (to by sme sa asi vzájomne po- ekonomiky, je to katastrofa! Pomaly nás tá ekonomika zožiera. Z tohto
zabíjali!). Teraz je však úplne nevyhnutné, ak chceme naozaj zachrániť diktátu ekonomiky sa nám treba vymaniť a dať dôraz na humanistické
náš európsky projekt, aby sme sa konečne pokúsili nejako poprepájať aj hodnoty a na piliere a korene, na ktorých Európa a celá západná kultúra
v oblasti kultúrnej s ohľadom na naše osobitosti a rozdielnosti. stojí. V  akademickom svete musíme priznať veľký význam a  dôležitosť
(okrem vyššie spomínaných disciplín) aj antropológii, etnológii a socio-
80  % našich životov trávime komunikovaním, lepšie povedané, vy- lógii. (Aj pri komunikácii je dôležité to, o  čom a  ako sa učí. Zvyčajne
jednávaním. Ako expert na komunikáciu možno paradoxne poviem, sa redukuje na osvojenie si istej techniky komunikácie. Pritom by bolo
že komunikácia je väčšinou aj tak strata času. (Možno len vtedy nie,
15

dôležitejšie uvažovať napr. o  antropologických, filozofických, psycholo- Hodnota vedy je
gických a sociálnych aspektoch komunikácie.) o kvalite života
a tlmočenie
3. Treba naplniť Bolonský proces obsahom, aby sme naň mohli byť skutoč- jej významu je
ne hrdí. Treba nám pomenovať jeho pozitívne stránky, ale aj limity. Boloňu na samotných
nám zhltla globalizácia a  štandardizácia, nastolil sa diktát nomenklatúr vedcoch
a všelijakých rebríčkov. V podstate je to v rozpore s demokraciou. Modely
a rebríčky získali takú váhu, že im už takmer nikto neoponuje. Vymýšľame Arthur Lupia odpovedá Svetluši Surovej
marketingové stratégie, ako sa dostať v tých rebríčkoch čo najvyššie. Ako sme
to mohli dovoliť? Američania a Číňania si o nás môžu pokojne pomyslieť: Profesor Arthur Lupia skúma, ako sa ľudia roz-
„Veď vy ste totálni blbci! Neviete byť vôbec hrdí na to svoje!“ (Veď nakoniec, čo hodujú, keď nemajú dostatok informácií, radí
robia USA? Za peniaze dokážu na svoje najslávnejšie univerzity priviesť tie vedeckým organizáciám, ako komunikovať od-
najlepšie mozgy zo všetkých kontinentov. Stavajú na duchovnom bohatstve aj borné a komplexné myšlienky širšiemu publiku.
nás Európanov. Toto naše bohatstvo vidia a neváhajú ho využiť.) Získal mnoho ocenení a štipendií. Vysokoškolský
profesor politológie a výskumník na Michiganskej
4. Treba vystúpiť zo všetkých tyranií schém a modelov, ktoré nás nede- univerzite zastáva názor, že veda zvyšuje u člove-
mokraticky nútia zaradiť sa do všelijakých rebríčkov podľa kritérií, ktoré ka schopnosť byť čestným. Vedci, ktorí pracujú na
sa môžu každú chvíľu zmeniť. Aj v nich predsa ide predovšetkým o biznis verejných univerzitách, majú podľa neho povin-
a zisk. Absolútne neberú do úvahy kultúrne a duchovné hodnoty. Aj veľkí nosť vrátiť niečo spoločnosti z úcty k ľuďom, kto-
hráči na trhu (ako Google a Apple) predstavujú istý ekonomický diktát. rí financujú ich prácu. Dokonca si myslí, že vedci,
Ale my musíme klásť dôraz na kultúru, na kritického ducha a na schop- ktorí získali verejné zdroje na svoj výskum, majú
nosť tvoriť. Nuž a na všetky tieto veci je potrebný predovšetkým dostatok povinnosť pracovať na tom, aby zlepšili kvalitu ži-
času. Kultúra sa získava pomaly, len ťažko sa podriaďuje diktátu rýchlos- vota ľuďom. Tiež dodáva, že byť politológom ni-
ti, výkonu a flexibility. Ekonomika nie je a nesmie byť srdcom spoločnosti. koho neoprávňuje hádzať kamene do druhých len
Tým sú iné hodnoty – spirituálne, kultúrne. preto, lebo s ním nesúhlasíte.

5. Ekológia – áno, je to dôležitá a  vysoko aktuálna téma. Aj pápež Akú hodnotu majú dnes spoločenské vedy?
František (ktorý v týchto dňoch zvolal do Vatikánu synodu o Amazónii) Podľa môjho názoru je hodnota spoločenských vied najmä
však tvrdí, že nemôžeme bojovať za veci spojené s ekológiou, ak nedokáže-
me bojovať predovšetkým za dôstojný život všetkých ľudí na zemi, ak sa ne- o kvalite života. Spoločenské vedy nám pomáhajú využiť pozoro-
dokážeme vyrovnať s takými problémami, akými sú chudoba a migrácia. vanie sveta na jeho pochopenie. Veda nám odhaľuje, ako nás vidia
Európa predsa stojí na humanistických základoch (aj keď ich sami neustále ostatní a ako ľudia vidia spoločnosť. Ide o aspekty, ktoré do značnej
podkopávame). Solidarita medzi ľuďmi (a v rámci nej napr. aj prijatie mig- miery ovplyvňujú kvalitu života. Spoločenské vedy nám pomáhajú
rantov) je veľmi dôležitá vec. prijímať lepšie rozhodnutia o našich životoch.

6. Treba rešpektovať a myslieť aj na naše európske jazykové a kultúr- Čo podľa vás prinášajú vedci spoločenských vied ľuďom alebo
ne bohatstvo. Nemčina, španielčina, francúzština so sklonenou hlavou širšej verejnosti, komunitám?
odišli „do exilu“, a my sme pripustili, aby nám tu kraľovala (treba si
priznať) zlá angličtina! (Nezabúdajme na to, že to hovorí Francúz!) To Vedci majú kapacitu pomôcť ľuďom na celom svete, pričom väčši-
bolo z našej strany dosť hlúpe, aj keď argumentujeme tým, že je to tak nu z nich nemusia nikdy osobne stretnúť. Mnohí z týchto ľudí sa oci-
ľahšie a lacnejšie. tajú v situáciách, ktoré si nedokážeme ani predstaviť, napriek tomu
máme možnosť pomôcť im prežiť, či dokonca skvalitniť ich život.
Mali by sme konečne priznať plnú vážnosť a dôležitosť spomedzi všetkých Pomáhame zachraňovať životy či budovať bezpečnejšie spoločnosti.
„priemyslov“ hlavne „priemyslu prekladateľskému“. Tento by mal figurovať
na prvej priečke rôznych existujúcich priemyslov! Veď prekladatelia z mäsa Akým spôsobom toto vedci dokážu? Čo nám vedci vlastne ponúkajú?
a kostí nikdy nie sú takí drahí, že by sme ich nedokázali zaplatiť. A že ich Sú dve veci, ktoré ako vedci ponúkame. Prvou je informácia.
potrebujeme! Človeka nikdy nenahradí nijaký stroj. Budúcnosť patrí prekla-
dateľom a pritom je to taká podceňovaná profesia. Konzekutívne tlmočenie Zbierame dáta, ukazujeme a  upozorňujeme na veci a  to má svoju
je jedna z najfantastickejších vecí na svete! Najväčšie eso majú v rukáve tí, hodnotu. Druhou je naša schopnosť vysvetľovať a objasňovať javy.
ktorí ovládajú viacero jazykov. Interpretovať fenomény v kontexte ich vzťahu k realite, k životu. Všetko,
čo ako vedci vykonávame, spadá do týchto dvoch kategórií, či už je to
7. Treba sa vrátiť ku histórii a geografii. Ako chceme budovať budúc-
nosť, ak sa nedokážeme vrátiť ku minulosti? Treba poznať naše predošlé
zlyhania, masakre, konflikty a vojny. Mali by sme sa venovať viac štipen-
diám pre študentov ako premiestňovaniu kapitálu.

8. Treba vrátiť hodnotu vzdelaniu. Vrátiť sa ku gréčtine a latinčine,
k slovanským a románskym jazykom. Veď ľudia sú schopní pre jazyk sa
aj pozabíjať. V roku 1918 zanikli tri svetové impériá, ktoré boli multijazy-
čné a multikultúrne – osmanské, ruské a rakúsko-uhorské. Nech sa však
každá krajina snaží zachovať si svoje korene. Prečo by sa mala uprednost-
ňovať len jedna lingua franca? Aj migrantom vždy vravím „zachovajte si
svoj jazyk“ (napr. Pacifik je najväčší cintorín súčasných živých jazykov).

9. Mali by sme sa vedieť vzbúriť v pravý čas. A najmä my na univerzi-
tách. Niekedy možno ministerstvo aj čaká, či nejako odpovieme, či sa vzbú-
rime, ale keď od nás neprichádza nijaká spätná väzba, tak si povedia „asi
im to vyhovuje“ a do platnosti vstúpia rozhodnutia, ktoré sa nám nemusia
páčiť. Nebojme sa teda vzbúriť. Veď kto a kedy sa vzbúri namiesto nás?“

Veru, kto a kedy? Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
16 Katedra romanistiky FF UMB

ROZHOVOR

kniha, video, prednáška alebo informačný pla- Arthur Lupia a vedeckým zisteniam? Čo navrhujete?
gát. Všetko to v sebe nesie informáciu a jej in- V dnešnej spoločnosti sa vám neustále sna-
terpretáciu. A to je nesmierne dôležité. je vysokoškolský profesor politológie
na Michiganskej univerzite. ží niekto niečo predať. A ak aj my vedci bude-
Je však aj mnoho iných ľudí, ktorí poskytujú Vo svojom výskume sa sústreďuje me dookola hovoriť len „počúvajte nás a po-
informácie a interpretácie... na to, akým spôsobom si ľudia skytnite nám viac financií“, budeme ako všetci
utvárajú rozhodnu a v prípadoch, ostatní. Sme ako ostatní? Rozhodne nie. Sme
Áno, aj ľudia, ktorí nie sú vedcami keď nemajú dostatok informácií, a na lepší. Aj vedci majú svoje motivácie a ambície.
poskytujú nejaké informácie, či už ide schopnosť spracovávať komplexný Na druhej strane veda nám pomáha zlepšiť
o  pop-kultúru, blogerov, deti na sociálnych tok informácií. Je ež radcom ľuďom životy. Dôležité je vedieť komunikovať
sieťach alebo medzinárodné korporácie. Tí mnohých vedeckých organizácií o hodnote vedy so širšou verejnosťou.
všetci nám poskytujú istú formu informácií. v otázke komunikácie odborných
a komplexných myšlienok Môžete uviesť príklad?
Prečo by teda ľudia mali venovať svoju po- v poli ckom kontexte širšiemu publiku. Pred niekoľkými rokmi sme čelili ebolo-
zornosť práve vedcom? Počas svojho vedeckého pôsobenia
získal množstvo vyznamenaní, medzi vej kríze a niekoľko nakazených ľudí bolo aj
Jednou z možných odpovedí na túto otáz- ktoré patrí ocenenie Americkej v USA. Mestá v celej krajine sa začínali pri-
ku je, že ako vedec sa riadite určitou vedeckou asociácie poli ckých vied Ithel de pravovať na možné prepuknutie epidémie, čo
metódou. Vedecké poznatky potom nezávisia Sola Pool Awards alebo ocenenie by ich stálo niekoľko desiatok až stoviek mi-
od toho, kto je vedec, ako vyzerá alebo odkiaľ Národnej akadémie vied za inicia vu liónov dolárov. Natískala sa teda otázka, čo
pochádza. Poznanie je produktom vedeckej vo výskume. Je ež členom Americkej budeme robiť v  prípade prepuknutia epidé-
metódy. Ak je metóda adekvátne a  správne akadémie umení a vied a odborným mie? A vtedy prišli kultúrni antropológovia
aplikovaná, k  rovnakým výsledkom by mal asistentom Americkej asociácie pre s  odpoveďou. Predložili úradom výskumné
dospieť každý, kto aplikuje rovnakú metódu. rozvoj vedy. Udelili mu odborné správy o šírení eboly v Afrike, ktoré hovorili
Niekedy ľudia, ktorí tiež ponúkajú informá- š pendium Guggenheimovej o  tom, ako sa ebola šíri a  ako by sa tomu
cie, môžu mať dobré úmysly, ale nemusia byť nadácie a bol uvedený medzi členov dalo predísť. V  krajinách, kde dochádzalo
vybavení analytickými a  metodologickými spoločenstva Andrew Carnegie Fellow. pri pohreboch ku kontaktu s telom mŕtvych,
zručnosťami, ktoré sú základom vedeckých Arthur Lupia zdieľa názor, že hodnota sa ebola šírila výrazne rýchlejšie, kým v kra-
metód. Toto môže byť dostačujúcim dôvodom vedy a transparentnos vo výskume je jinách, kde sa takémuto kontaktu vyhýbali,
na to, aby ľudia preferovali váš názor pred iný- na nás vedcoch. sa vírus nešíril. Úrady okamžite kontaktovali
mi. A to i napriek tomu, že úmysly ostatných Centrum pre kontrolu a  prevenciu chorôb
môžu byť rovnako dobré ako tie vaše. (CDC) a to vydalo nariadenie o nosení bez-
pečnostných oblekov pri kontakte s nakaze-
Ako by sa dala komunikovať hodnota vedy nými. Odvety nebol zaznamenaný ani jeden
v časoch, keď ľudia prestávajú veriť vedcom prípad nákazy vírusom eboly v USA. Ľudia

17

sa často pýtajú, na čo nám slúži kultúrna antropológia, a tu majú priamy Financovanie vedy nám môže priniesť tzv. „verejné dobro“, z ktorého
dôkaz o jej dôležitosti. môžeme všetci profitovať. A ktoré zároveň môže pomôcť hneď niekoľ-
kým ľuďom v rovnakom čase. Zoberme si ako príklad verejné osvetle-
Môže sa veda pričiniť tiež o zníženie kvality života? nie. Ide o verejné dobro, ktoré dokáže v rovnakom čase osvetliť cestu
Existujú niektoré vedecké poznatky, ktoré za istých podmienok mne, ale i tebe. A keď môže byť verejným dobrom osvetlenie, prečo by
ním nemohla byť aj veda?
môžu byť príčinou ľudského úmrtia. Preto je veľmi dôležité, aby si ved-
ci boli vedomí implikácií svojej práce, svojich činov. Ak vedec objaví Kto má zaplatiť za vedu ako verejné dobro?
niečo, čo je možné označiť za potenciálnu hrozbu, rozhodne by nemal Nik nechce byť tým, kto zaplatí verejné osvetlenie, a podobne je to
svoj výskum ukončiť, ale práve naopak, pokračovať v hľadaní efektívnej
cesty, ako tejto hrozbe zabrániť alebo predísť. i s vedou. Ekonomická prognóza je taká, že súkromný sektor nebude
zabezpečovať dostatočné finančné krytie verejného majetku. A  to
Akú zodpovednosť nesú vedci voči ostatným ľuďom, z  toho dôvodu, že odmietajú financovať niečo, čo by mohlo pomôcť
voči širšej verejnosti? konkurencii. A  preto musí do hry vstúpiť niekto iný, napríklad štát,
ktorý zaplatí aj za verejné osvetlenie, aj za vedecký výskum.
Ako vedci nesiete verejnú zodpovednosť za uplatňovanie ve-
deckej metódy, mali by ste byť úprimní v  súvislosti s  tým, čo robíte, Prikláňate sa k tomu, že by mala byť veda financovaná štátom?
úprimne sa vyjadrovať o  prípadoch, ktoré skúmate, o dátach, ktoré Jedným z hlavných argumentov, prečo by veda mala byť financovaná
zbierate, a  o  záveroch, ktoré z  nich vyvodzujete. A  navyše, máte tiež
morálnu a etickú zodpovednosť, ak sa rozhodnete výsledky vašej práce z verejných zdrojov je ten, že krajina môže z jej výsledkov profitovať.
publikovať a sprístupniť ich verejnosti. Nemôžeme však obísť morálny a etický rozmer problému. Čo v prípade,
ak ide o krajiny, ktorých životné podmienky sa výrazne líšia od tých
Čo všetko tieto morálne a etické povinnosti zahŕňajú? našich. O krajiny, ktoré musia čeliť bezpečnostným problémom, chu-
Z môjho pohľadu spočíva pôvod odpovede v samotnom predpokla- dobe či chorobám. V porovnaní s týmito majú ostatné krajiny väčšie
zdroje na financovanie vedy. Preto by sme len ťažko našli univerzálnu
de, že veda ako taká nie je ani dobrá, ani zlá. Veda nám len umožňuje odpoveď na túto otázku.
veci spoznávať. A  je na nás ľuďoch, ako tieto poznatky využijeme, či
na konanie dobra alebo zla. Myslím si, že vedci majú rovnakú morál- Mali by byť výsledky výskumu verejne prístupné, ak ho financuje štát?
nu a etickú zodpovednosť voči svojej komunite ako iné ľudské bytosti. Ak štát financuje vedu a daňoví poplatníci financujú štát, potom je
A v prípade verejných zdrojov, ktoré získali na výskum, majú dokonca
povinnosť pracovať na tom, aby dokázali ľuďom zlepšiť kvalitu života. samozrejmé predpokladať, že výsledky vedeckej činnosti budú prístup-
né všetkým. Treba však mať na zreteli, že väčšina ľudí nemá čas zaobe-
Vo svojej prednáške ste tvrdili, že vedecká integrita zodpovedá čest- rať sa v bežnom živote vedou. Preto ak hovoríme o sprístupnení vedy
nosti. Čo presne ste tým mysleli? verejnosti, mali by sme myslieť na to, akým spôsobom by veda mala byť
prezentovaná, aby mohla byť pre verejnosť skutočne prospešná.
Veda zvyšuje u človeka schopnosť byť čestným. Núti ho presnejšie
sa vyjadrovať o tom, čo vidí a čo robí. Núti ho byť úprimnejším k sebe Ako je možné merať výsledky vedy, a to najmä v prípade, ak je doto-
samému. Veda rozhodne negarantuje človeku čestnosť, ale dáva nám vaná z verejných financií?
priestor byť čestným. A potom je to už len na samotných vedcoch, či sa
rozhodnú byť čestnými a úprimnými. Veľkým prínosom vedy je i to, že V prvom rade treba byť zodpovedný. Ak využívate štátne financie,
ak je vedec neúprimný – nedrží sa pravidiel vedeckej metódy, vedecká mali by ste pristupovať zodpovedne k tomu, čo robíte. Prinajmenšom
komunita na to okamžite upozorní. by ste mali byť schopní povedať, že sa vaším výskumom snažíte vy-
riešiť dôležité problémy vašej spoločnosti. Merať výsledky vedeckého
Aké sú vyššie morálne a etické povinnosti vedcov? výskumu je náročné. A to aj z hľadiska rozdielnosti povahy základného
Myslím si, že vedci pracujúci na miestach dotovaných štátom, ako a aplikovaného výskumu. Ak sa venujete aplikovanému výskumu, oča-
káva sa, že s výsledkami prídete v čo najkratšom čase. Pri základnom
sú napríklad univerzity, majú určitú povinnosť vrátiť niečo spoločnosti. výskume sa vyberáme do neznáma a dúfame, že sa nám podarí odhaliť
Z rešpektu a úcty k ľuďom, ktorí im umožňujú robiť svoju prácu. Z uve- alebo dozvedieť niečo nové. A keďže skúmame niečo doposiaľ neznáme,
dených dôvodov by vedec mal byť schopný otvorene hovoriť o tom, čo nedokážeme odhadnúť, kedy budeme schopní predložiť prvé výsledky
robí a prečo robí práve toto a práve týmto spôsobom. Ľudia majú právo našej práce. Možné je aj to, že sa to nikdy nestane. Opodstatnenie vy-
vedieť o týchto veciach. konávať základný výskum tkvie v  predpoklade, že ak sa nám podarí
porozumieť novému javu, výsledky tejto práce budú transformačné.
Povedali ste, že veda dáva vedcom možnosť byť čestnejším. No robíme
naozaj to, čo aj kážeme? Politológovia veľmi často kritizujú politikov Vedeli by ste uviesť nejaký príklad, keď sa toto stalo?
za to, že ich činy sú celkom odlišné ako ich slová. Mali by byť vedci Uvediem príklad laureáta Nobelovej ceny Alvina E. Rotha, ktorý sa
kritickejší aj smerom k vlastnej odbornej komunite?
pôvodne venoval výskumu zhody algoritmov. Vďaka tomuto výskumu
Rozhodne. A  najmä vtedy, ak hovoríme o  politológii. Odborníci by sa mu neskôr podarilo vypracovať systém na priraďovanie darcov or-
mali byť schopní vysvetliť, objasniť politické procesy. Rovnako však platí, gánov k pacientom. Tento systém viedol k záchrane tisícok životov. Ale
že byť politológom vás neoprávňuje hádzať do druhých kameňom len pre- v období, keď A. E. Roth písal svoj článok o zhode algoritmov, nik ne-
to, že s ním nesúhlasíte. Žiadna veda vám nedáva takúto moc. Niekedy sa tušil, kam tento výskum povedie. Ak by sme Rothov prvotný výskum
ľudia s odbornými titulmi stávajú „zabávačmi“ na Twitteri, komentátormi hodnotili z hľadiska krátkodobých výsledkov, nebol by to veľký úspech,
udalostí, ktoré nemajú takmer nič spoločné s ich odbornou kvalifikáciou ale v dlhodobom časovom horizonte išlo o prácu, ktorá výrazne zlepšila
či vedou ako takou. Týmto potom narúšajú reputáciu vedy a sťažujú situá- kvalitu ľudského života.
ciu vedcom, ktorí sa skutočne snažia pomáhať. Vedci by si mali uvedomiť,
že keď vstupujú do verejného priestoru, nesú so sebou určitú zodpoved- Pred časom sme na Slovensku čelili škandálu so zneužívaním euro-
nosť, ktorá ich zaväzuje k etickému a morálneho správaniu. fondov pre vedu a výskum, ktorý vyústil až do odstúpenia ministra
školstva. Tento rok sa opäť objavilo podozrenie, že štátna dotačná
Ako a prečo by mali byť spoločenské vedy financované? schéma bola znovu zneužitá. Čo robiť v prípade, ak je vedecký výskum
Otázku, kto by mal financovať vedu, nedokáže zodpovedať ani sa- financovaný podvodnou cestou?

motná veda. Ide o  morálnu a  etickú otázku využitia našich zdrojov.

18

Spájame osobu s  vedou, alebo naopak? Ak by MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
išlo o  vedca, ktorý objavil liek proti rakovine,
vďaka ktorému by sme dokázali zachrániť tisíc- KAROL KUZMÁNY
ky ľudských životov, myslím si, že výsledky jeho
práce by mali byť prístupné verejnosti. Rovnako Prvý októbrový týždeň sa pod drobnohľadom domácich a zahraničných
však platí, že vedec zodpovedný za protizákonné odborníkov z oblasti histórie, literárnej vedy, cirkevnej histórie, jazyko-
financovanie výskumu by mal niesť zodpoved- vedy a muzeológie ocitla osobnosť Karola Kuzmányho. Stalo sa to 3. ok-
nosť za svoje činy a mal by byť zbavený akejkoľ- tóbra 2019 v Cikkerovej sieni radnice mesta Banská Bystrica, kde sa pod
vek možnosti profitovať zo svojho výskumu. záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána
Luntera a odborného garanta, historika prof. PhDr. Dušana Škvarnu,
Vo svojej prednáške ste volali po diskontinuite PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB uskutočnila medzi-
v spoločenských vedách. národná vedecká konferencia o živote a diele Karola Kuzmányho.
Čo presne ste tým mysleli?
Organizátori podujatia – Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF UMB
Mojím zámerom bolo vyzvať vedcov a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku – nadviazali na vedeckú konferenciu z roku 2017 o Štefanovi
na  odbornú diskusiu o  tom, ako robíme vedu Moyzesovi, na ktorej sa vtedy spolu s múzeom a katedrou podieľalo Biskupstvo Banská Bystrica
a  ako o  nej premýšľame. Mali by sme začať Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Vďaka pozitívnej skúsenosti zo spolupráce uvedených in-
pochybovať o súčasných vedeckých postupoch štitúcií vznikla iniciatíva prezentovať, prehĺbiť a rozšíriť poznatky o ďalšom poprednom vzdelancovi
a iniciovať zmenu. a cirkevnom predstaviteľovi 19. storočia, spätom okrem iného aj s mestom Banská Bystrica.

Prečo ste sa rozhodli stať vedcom vy? Realizáciu podujatia podporili aj jeho ďalší spoluorganizátori: Spolok historikov stredoslovenských
Som prvým človekom z našej rodiny, ktorý banských miest pri Slovenskej historickej spoločnosti a Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici a partneri:
Mesto Banská Bystrica a Rakúske kultúrne fórum v rámci Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave.
šiel na univerzitu. Vyrastal som na farme a ako
dieťa som pracoval v oceliarni. Zároveň som Úvod konferencie patril hudobným číslam speváckeho zboru študentov Evanjelického
však vyrastal v  kultúre, kde si ľudia navzájom gymnázia v Banskej Bystrici, ktorý ju symbolicky otvoril Kuzmányho hymnickou piesňou Kto
pomáhali a tento zvyk vo mne zostal. Vedu ro- za pravdu horí. Prítomné obecenstvo potom pozdravili zástupcovia organizátorov – riaditeľ SSM
bím najmä preto, že som vynikal v matematike. PhDr. Marcel Pecník, rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., a biskup Západného
Netuším prečo, jednoducho som v  nej dobrý. dištriktu ECAV Mgr. Ján Hroboň. Symbolická minúta ticha bola venovaná spomienke na histori-
Hneď ako som zistil, že dokážem využiť mate- ka a zakladateľa vysokého školstva v Banskej Bystrici Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusa Albertyho, CSc.,
matiku na pomoc druhým ľuďom, bolo mi jas- a cirkevného historika doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD., ktorých vedecký záujem sa vo veľkej
né, čo chcem robiť. miere dotýkal dejín evanjelickej cirkvi.

Čo pre vás znamená veda? Zamestnanie, ka- Vystúpenia šestnástich referujúcich prebiehali v  štyroch na seba nadväzujúcich blokoch.
riéru či povolanie? V  prvom bloku sa hovorilo o Kuzmányho mieste v  slovenských dejinách, jeho vzťahu
k slovenskému národnému hnutiu a genealógii rodiny Kuzmányovcov. V druhom referujúci
Ľudia sa rozhodnú robiť vedu z  rôznych bližšie hodnotili Kuzmányho tri hlavné pôsobiská – Banskú Bystricu, Viedeň a Turčiansky Sv.
dôvodov. Ja som žil v malom meste s jediným Martin. Kuzmányho ideové východiská, teologické myslenie, historizmus a  postoj k  jazyku,
semaforom. Cítim, že mám istý záväzok voči ako aj jeho literárno-publicistickú tvorbu predstavili prednášajúci v treťom bloku. Napokon
komunite a  ideám, ktoré ma presahujú. Mám referáty posledného bloku naznačili sieť Kuzmányho kontaktov (s J. M. Hurbanom, s českým
to šťastie, že oplývam nezvyčajným súborom prostredím), Kuzmányho obraz v  súdobej tlači počas patentálnych zápasov a  jeho nemenej
zručností. Jednou z nich je matematika a dru- dôležitý druhý život čiže posmrtnú reflexiu jeho osobnosti v spoločnosti a odborných kruhoch.
hou schopnosť využívať ju na objasňovanie vecí
a  javov, ktoré ovplyvňujú ľudský život. Mám Záverečné slová patrili odbornému garantovi konferencie D. Škvarnovi, ktorý zhodnotil niel-
preto pocit určitej povinnosti robiť vedu. A sna- en obsah a prínos jednotlivých vystúpení, ale s presahom do súčasnosti aj duchovný a morálny
žím sa ju robiť najlepšie, ako len dokážem. odkaz života a činov K. Kuzmányho. Osobitne sa za účasť poďakoval rakúskemu cirkevnému his-
torikovi Dr. h. c. prof. Karlovi W. Schwarzovi, mimoriadnemu profesorovi na Teologickej fakulte
S  mnohými publikáciami, citáciami, ocene- Viedenskej univerzity, ktorý sa dlhodobo venuje dejinám protestantizmu a cirkevného práva, ako
niami a úspešnou kariérou prichádza tiež pre- aj pôsobeniu Kuzmányho a ďalších slovenských evanjelických vzdelancov vo Viedni.
stíž. Ako sa s ňou vyrovnávate?
Po konferencii nasledoval pietny akt pri pamätnej tabuli K. Kuzmányho, umiestnenej na budove
Prestíž dokáže byť nápomocná, ak ide o prí- evanjelického a. v. farského úradu, a komentovaná prehliadka priestorov evanjelického chrámu.
val nových možností, čo mi umožňuje venovať
sa veciam, ktoré považujem za dôležité, a vďa- Nenápadný, ale všestranný K. Kuzmány sa do slovenských i širších stredoeurópskych dejín zapísal
ka ktorým dokážem pomôcť ostatným ľuďom. ako evanjelický farár a superintendent Prešporského patentálneho dištriktu, profesor cirkevného prá-
Posledných pár rokov som sa sústreďoval na va na Viedenskej univerzite, literát, autor kázní a niekoľkých historických prác, redaktor, publicista,
skúmanie ľudí žijúcich v náročných podmien- prekladateľ a na sklonku života aj ako podpredseda Matice slovenskej. Zámerom konferencie bolo
kach v rôznych častiach sveta. A som nesmier- tieto jednotlivé vrstvy jeho osobnosti a bohaté spektrum jeho činností nanovo preskúmať, doplniť
ne vďačný za možnosť robiť túto prácu. Páči sa o nové poznatky, niektoré doterajšie výsledky prehodnotiť, poopraviť alebo o nich odborne diskutovať.
mi idea, že vďaka poznávaniu nezvyčajných Výsledky podujatia sa v blízkej budúcnosti premietnu do podoby konferenčného zborníka.
situácií som schopný pomôcť ostatným. Vďaka
tomu napredujem. Rovnako ma však napĺňa Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
vzdelávanie ostatných, pomáhať ľuďom získa- Katedra histórie FF UMB
vať nové zručnosti, vďaka ktorým môžu aj oni
zlepšovať kvalitu života iných ľudí. 19

Mgr. Svetluša Surová, PhD.
absolventka magisterského a doktorandského

štúdia na FPVMV UMB

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Stredoeurópska dipterologická
konferencia v Kežmarských Žľaboch

Po štvorročnej prestávke organizovala Katedra bioló- parazity a parazitoidy, herbivory a detritofágy, sú dôležitou zložkou po-
gie a ekológie FPV jubilejnú, Desiatu stredoeurópsku travy rýb, vtákov a netopierov. Štúdium dvojkrídlovcov tak presahuje
dipterologickú konferenciu (10th Central European nielen do humánnej a veterinárnej medicíny, poľnohospodárstva, ale
Dipterological Conference). Desať konferencií za se- aj do forenznej kriminalistiky, mnohých odborov ekológie, do ochrany
bou nie je, samozrejme, žiadna mimoriadna udalosť. prírody a životného prostredia človeka.
Výnimočné však je, že tieto konferencie majú celkom
slušnú, už polstoročia trvajúcu tradíciu. Ostatnú konferenciu sme po dobrých skúsenostiach zorganizovali
opäť v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch pod zášti-
Predchodcami konferencií boli semináre českých a slovenských dip- tou dekanky FPV doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD., a primátora mesta
terológov, zakladateľom ktorých bol v  roku 1969 doc. Juraj Čepelák, Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša. Na konferencii sa zúčastnilo 52 diptero-
v tom čase vedúci Katedry zoológie Vysokej školy poľnohospodárskej lógov z  12 krajín (zatiaľ najviac v  histórii): okrem Slovenska a Českej
v  Nitre, kde vybudoval významné centrum pre štúdium dvojkrídle- republiky prišli odborníci z  Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Chorvátska,
ho hmyzu. Päťdesiat rokov dlhá cesta od prvého stretnutia česko-slo- Srbska, Bulharska, Litvy, Veľkej Británie, Nemecka a  Ruska, medzi
venských dipterológov po dnešnú medzinárodnú konferenciu nebo- nimi aj také „hviezdy“ európskej a svetovej dipterológie, ako prof.
la vždy priamočiara a je obdivuhodné, že kontinuita týchto stretnutí W. Krzemiński, prof. E. Krzemińska, prof. L. Papp či prof. T. Zatwarnicki.
zostala zachovaná. Postupom času začali semináre, ktoré boli orga-
nizované v 2 – 3-ročných intervaloch striedavo na českej a slovenskej Počas troch dní (23. – 25. september) sme prednášali a diskutova-
strane, navštevovať kolegovia z Poľska a Maďarska, a tak sa tieto podu- li o  širokom spektre tém od fylogenézy a  molekulárnej taxonómie
jatia pretransformovali od roku 1993 na medzinárodné konferencie. cez nové poznatky z  výskumov dvojkrídlovcov v  rôznych častiach
sveta, ich ekológiu až po paleontológiu a  paleoekológiu. Súčasťou
Dipterológia je veda zaoberajúca sa štúdiom dvojkrídleho hmyzu, konferencie bola už tradične súťaž o najlepšiu študentskú prezentáciu.
resp. dvojkrídlovcov (Diptera). Aj po tomto vysvetlení však pravde- Medzinárodná hodnotiaca komisia bola prísna, ale spravodlivá a ceny,
podobne údivom zodvihnuté obočie zostane aj naďalej v  tejto polo- ktoré do súťaže venoval primátor mesta Vysoké Tatry a firma KVANT,
he. Treba teda dodať, že dvojkrídlovce (v  laickom ponímaní muchy si odniesla do Chorvátska Valentina Dorić a  do Nemecka Andreas
a  komáre) predstavujú počtom druhov pravdepodobne najbohatšiu Laug.
skupinu hmyzu na Zemi a že ich štúdium znamená oveľa viac ako kra-
tochvíľu niekoľkých, duševne nie celkom normálnych jedincov. A pretože nielen vedou je človek živý, slávnostná večera v Múzeu
Ždiarsky dom, navyše spestrená ukážkou ždiarskej svadby, v  ktorej
Milí čitatelia, spomeňte si na mnohé významné ochorenia (malária, účinkovali v krojoch vystrojení vybraní účastníci konferencie, prispela
žltá zimnica, spavá choroba, encefalitída, riečna slepota, tularémia, k priateľskej a neformálnej atmosfére konferencie. Pre záujemcov sme
anthrax), spomeňte si na jarné kalamity komárov, ale aj nepríjemné po skončení konferencie pripravili výlet do Doliny Zeleného plesa,
štípance ovadov a ďalších krvilačných potvor, ktorým neviete prísť na ktorý sa vydaril aj napriek tomu, že počasie nebolo celkom ideálne,
meno, alebo na „červivé“ čerešne a huby, na drobné mušky vylietava- a inak mimoriadne pôsobivý a fotogenický amfiteáter v závere doliny
júce z črepníkov, na otravné nálety múch na potraviny... Aby sme však bol väčšinu času skrytý v oblakoch.
význam dvojkrídlovcov nehodnotili jednostranne, treba dodať, že sú
dôležitými opeľovačmi (často dôležitejšími než včely) a,  samozrejme, Po dvoch rokoch to bola pre európskych dipterológov opäť príleži-
dôležitou zložkou potravných reťazcov: sú medzi nimi predátory, tosť podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti, obnoviť staré a nadviazať
nové kontakty a stráviť spolu príjemné chvíle.
20
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., a Mgr. Tímea Chamutiová
Katedra biológie a ekológie FPV UMB

VII. slovensko-české stretnutie
doktorandov a postdoktorandov

Na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Rokovací deň otvoril svojím príhovorom doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal
v Banskej Bystrici sa 18. septembra 2019 uskutočnila Turošík, PhD., dekan Právnickej fakulty UMB. Po jeho vystúpení sa slova
medzinárodná vedecká konferencia – Slovensko-české na krátko ujali garanti konferencie prof. Vojáček a doc. Jáger, ktorí rozvinu-
stretnutie doktorandov a postdoktorandov. Tentokrát li diskusiu na tému budúcnosti odboru právnych dejín a romanistiky a otá-
išlo už o siedmy ročník úspešných stretnu- zok ich opodstatnenosti vo vysokoškolskom právnickom vzdelávaní. Doc.
tí doktorandov a postdoktorandov
v odbore právnych dejín, resp. Tauchen (Brno) informoval o pripravovaných zmenách v sys-
teórie a dejín štátu a práva, téme doktorandského štúdia po poslednej akredi-
ako aj v odbore rímskeho tácii v  Českej republike. Kolegyne a  kole-
práva či iných príbuz- govia z  Brna, Plzne, Bratislavy, Trnavy
ných vedných odborov. a Banskej Bystrice ďalej zanietene ho-
vorili o stave právnej, resp. právno-
Stretnutia majú s  každoročnou historickej vedy, no azda najviac
pravidelnosťou ambíciu umožniť o  peripetiách s  výučbou práv-
predovšetkým začínajúcim vedeckým nych dejín, o problematickej in-
pracovníkom výmenu skúseností z  ich formačnej vybavenosti študentov,
doterajšieho štúdia a akademického života, ako o  nedostatku kritického myslenia
aj vytvoriť pre nich priestor na vzájomnú prezentáciu a s tým súvisiacej úlohe právnych his-
čiastkových výsledkov vedeckého bádania, vychádzajúcich najmä torikov v procese vzdelávania budúcich
z tém ich dizertačných prác. VII. slovensko-české stretnutie, zorganizované právnikov. Po skončení diskusie nasledovala
Katedrou dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB, v pozícii odborných samotná rokovacia časť konferencie, v ktorej odzne-
garantov zastrešili prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., z Právnickej fakulty
Masarykovej univerzity v  Brne a  doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., li viaceré zaujímavé príspevky z  oblasti rímskeho práva, starších
z Právnickej fakulty UMB. i moderných dejín štátu a práva, ako i príspevky zamerané na právnu filozofiu
či právnu argumentáciu s využitím metódy právnohistorickej analýzy.
Spolu s  doktorandmi sa na konferencii zúčastnili ich školitelia, ako
aj starší kolegovia, s  ktorými mali možnosť prediskutovať vlastné ve- VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odborov
decké zámery a témy v rámci vytvorenia širšej intelektuálnej platformy. právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov sa nieslo v sku-
Stretnutie nadviazalo na tradíciu založenú v roku 2013 Právnickou fakul- točne priateľskej atmosfére a v komornom duchu, ktoré vo vzájomnej symbió-
tou Masarykovej univerzity v Brne, keď sa takéto podujatie stretlo s ohla- ze podporili otvorenosť odborných i osobných názorov všetkých účastníkov.
som na všetkých právnických fakultách bývalého Československa a vyvi- Uvedená medzinárodná vedecká konferencia sa tak počas dvoch dní stala
nulo sa do pravidelnej realizácie doktorandských a postdoktorandských tradičným vedeckým priestorom pre širokú akademickú a vedeckú právno-
konferencií v  odbore právnych dejín a  rímskeho práva v  striedavom historickú a romanistickú obec, aby táto v pokojnom a neformálnom pro-
„móde“ českých a slovenských právnických fakúlt. stredí mohla nadväzovať nové a podporovať či obnovovať staré profesionálne
a  priateľské kontakty, aby sa právnohistorická „československá“ komunita
mohla vedecky a ľudsky zdieľať, slobodne diskutovať a vedecky konfrontovať.

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Katedra dejín štátu a práva PrF UMB

Medzinárodná konferencia o akademickej slobode

Fakulta politických vied a  medzinárodných vzťahov s prodekanom pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s  ve- 21
UMB zorganizovala 3. októbra 2019 na svojej pôde rejnosťou doc. Mgr. Jaroslavom Ušiakom, PhD., ďalej
medzinárodnú konferenciu Focusing on Freedom predstaviteľka Bratislava Policy Institute Viera Žúborová
v  spolupráci s  Bratislava Policy Institute, Nadáciou a  zástupca Nadácie Hannsa Seidela pre Slovensko Ivan
Hannsa Seidela a Scholars at risk Slovakia. Bukovský.

Ústrednou témou konferencie bola problematika Konferencia bola rozdelená do troch diskusných panelov
akademickej slobody, ktorá je v našich podmienkach a počas celého dňa pokryla široké spektrum zaujímavých
poddimenzovaná. Doposiaľ sa neviedla žiadna odbor- tém súvisiacich s akademickou slobodou. Medzi príspevka-
ná ani verejná diskusia zameraná na jej ochranu a pod- mi účastníkov odzneli napr.: Vysoké školstvo na Slovensku
poru alebo na ochranu ľudí, ktorí kladú zložité a „ne- – realita, problém, možné riešenia; Negatívna medializácia
bezpečné“ otázky. Na to, aby sme pochopili dôležitosť vysokoškolského vzdelávania; Politika a  hranice slobody
akademickej slobody v spoločnosti, je dôležité chápať v  akademickom prostredí; Academic freedom under du-
význam základných hodnôt, akými sú inštitucionálna ress: the case of Hungary a mnohé iné. Konferenciu ukončil
autonómia, zodpovednosť, spravodlivý prístup a sociál- okrúhly stôl Scholars at Risk Slovakia, ktorý pre oblasť aka-
na zodpovednosť. A  práve tento fakt bol ústredným demickej slobody priniesol inšpiratívne závery.
motívom konferencie v jej prvom, pilotnom ročníku.
Mgr. Dominika Trubenová, M.A., interná doktorandka
Podujatie svojimi príhovormi otvorili dekan fakul- Katedra bezpečnostných štúdií FPVMV
ty doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, spolu

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

SLOVENSKÉ
NÁRODNOSTNÉ
ŠKOLSTVO

Ako sa v dejinách vyvíjalo škol- združenia Slovákov v zahraničí. Konferencia sa kon-
stvo zahraničných Slovákov, ala pod záštitou Ľubomíra Petráka, predsedu výbo-
aký význam malo pre nich ru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej
vzdelávanie v materinskom rady Slovenskej republiky.
jazyku, akým výzvam a úska- Rektor UMB Vladimír Hiadlovský vo svojom príhovo-
liam v súčasnosti čelí vzdelávanie re vyjadril poďakovanie všetkým zamestnancom, bývalým
v prostredí Slovákov žijúcich na aj súčasným, ktorí sa venujú tejto problematike prostred-
Dolnej zemi, ale aj ako sa vyučuje níctvom Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí
slovenčina v Poľsku, na Ukrajine či v západ- UMB. „Nie sú to len vzdelávacie aktivity pre základné a stredné
nej Európe sú iba niektoré témy, ktoré odzneli na školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, didaktická a meto-
medzinárodnej konferencii Slovenské národnost- dická pomoc učiteľom, ktorí pôsobia v týchto školách, ale aj vedecké a pub-
né školstvo a zachovanie národnostného povedomia likačné aktivity zamerané na túto problematiku,“ uviedol rektor.
v krajinách strednej, južnej a východnej Európy. Svoje príspevky na konferencii predstavili odborníci z oblasti školstva
z Poľska, Rumunska, Srbska, Chorvátska, Maďarska, Anglicka, Ukrajiny,
Konferencia sa uskutočnila 6. – 7. septembra 2019 v Štátnej ve- Česka, Írska a iných krajín sveta, ako aj odborníci zo Slovenska. Odzneli
deckej knižnici v Banskej Bystrici. Organizátormi boli Spoločnosť príspevky na rozličné témy, ako národnostná identita v systéme sloven-
pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov ského školstva, purilingválne prístupy vo vyučovaní materinského ja-
v  Srbsku, Metodické pedagogické centrum Slovákov v  Maďarsku zyka, perspektívy národnostnej inštitúcie v  21. storočí, združovanie
a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. vzdelávacích centier v Anglicku, slovenčina na vysokých školách v Srbsku,
stav a perspektívy vyučovania slovenského jazyka v Zakarpatsku, súčasný
Za organizátorov pozdravil v úvode vyše 50 účastníkov konferencie stav učebníc pre slovenské školy v Rumunsku a mnohé iné.
Pavel Hlásnik, predseda Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku. Rozvoj vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí podporujú najmä
Slávnostné príhovory mali Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad pre Slovákov
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Vladimír Hiadlovský, žijúcich v  zahraničí. Svojimi vzdelávacími aktivitami už roky pomáha-
rektor UMB, Michal Kottman z Ministerstva zahraničných vecí jú aj inštitúcie na Slovensku, ako sú Centrum ďalšieho vzdelávania UK
a európskych záležitostí SR, Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov v Bratislave, Studia Academica Slovaca v Bratislave či Metodické centrum
žijúcich v  zahraničí, Blanka Snopková, riaditeľka Štátnej vedeckej pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
knižnice v Banskej Bystrici, a  Vladimír Skalský, predseda Svetového
Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová
Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB

UMB spoluriešiteľom nového projektu

Univerzita Mateja Bela je od konca roku 2018 spoluriešiteľom nového projek-
tu Erasmus+ REFORMING DOCTORAL STUDIES IN MONTENEGRO AND
ALBANIA – GOOD PRACTICE PARADIGM (MARDS). Projektové konzor-
cium tvorí 16 partnerov zo šiestich krajín (Albánsko, Čierna Hora, Chorvátsko,
Rakúsko, Slovensko a Slovinsko) a okrem univerzít sú v projekte zastúpené aj
tri ministerstvá a dve obchodné komory. Vedúcou riešiteľkou projektu za UMB
je prof. Bitušíková z Filozofickej fakulty, do projektu je zapojená aj Ekonomická
fakulta UMB.

Projekt MARDS rieši jeden z najakútnejších problémov v školských systémoch Čiernej Hory a Albánskej re-
publiky – doktorandské štúdium. Jeho hlavným cieľom je ich rekonštrukcia v súlade so zásadami Bolonského
procesu a Salzburských princípov a vytvorenie trvalo udržateľných a moderných pilotných spoločných dok-
torandských škôl medzi dvoma susednými partnerskými krajinami, ktoré budú slúžiť ako príklad dobrej praxe
pre región. Špecifické ciele projektu MARDS sú zamerané na prehodnotenie existujúcich vnútroštátnych politík

22

Individuálna ODBORNÝ SEMINÁR

hrová terapia

DETÍ

V dňoch 5. a 6. septembra 2019 zorganizovala Ka- Detskú psychoanalýzu prednášala na Inštitúte psychologických vied
tedra psychológie PdF UMB v spolupráci s Centrom na Prešovskej univerzite v Prešove. Dlhoročné skúsenosti z diagnostiky
Dr. Sindelar v Banskej Bystrici podnetný dvojdňový a psychoterapie zúročuje v klinickej praxi svojej privátnej ambulancie,
odborný seminár Individuálna hrová terapia detí. kde sa venuje psychoterapii detskej a dospelej klientely.
Lektorkou bola významná slovenská klinická psy-
chologička a psychoterapeutka PhDr. Eva Reiche- Odborný seminár bol zameraný na špecifiká klinického pozorovania
lová, CSc., autorka kníh Neriešte to, pani doktorka! hrových aktivít detí a  postup stanovenia psychoterapeutického plánu
(2018), Neberte mi ilúzie (2017), Mama, buď mojím s dôrazom na terapiu hrou. Tiež na úlohu zrkadliacej roly matky v sepa-
princom (2013), Na chvíľu Freudom (2013), Zážitky račno-individuačnom vývine. Pútavá prednáška bola dopĺňaná prípa-
psychoterapeutky (2012). dovými kazuistikami malých klientov. V závere odborného stretnutia
si mohli účastníci vyskúšať správanie terapeuta v práci s dieťaťom pri
PhDr. Eva Reichelová, CSc., sa podieľala na založení terapeutické- terapii hrou v podobe praktického workshopu.
ho centra pre deti s dlhodobými emočnými problémami v Detskej fa-
kultnej nemocnici v Košiciach. Ako súdna znalkyňa v odbore klinická Odborný seminár pozitívne zhodnotili nielen participujúce člen-
psychológia a poradenská psychológia vypracovala desiatky znaleckých ky katedry psychológie, ale aj tridsať účastníkov z  praxe pôsobiacich
posudkov pre súdnictvo a kriminálnu políciu Slovenskej republiky. v nemocniciach, súkromných ambulanciách, centrách pre deti a rodiny,
školách a  školských poradenských zariadeniach. Jednoznačne ocenili
veľký prínos vzdelávacej aktivity pre svoju prax a prejavili záujem po-
kračovať s odbornými seminármi aj v budúcnosti.

Účasť katedry psychológie na tomto príťažlivom a  zmysluplnom
podujatí považujeme za výbornú možnosť nielen nadobúdať nové po-
znatky z oblasti psychoterapie, ale aj za príležitosť na spoluprácu uni-
verzity s  odborníkmi z  praxe pri skvalitňovaní štúdia psychológie na
PdF UMB.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.,
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.
Katedra psychológie PdF UMB

PROJEKT

Erasmus+ MARDS a noriem pre doktorandské štúdium v Albánsku a Čiernej Hore, ako aj ich zlu-
čiteľnosť s postupmi EÚ. Projekt sa ďalej zameriava na vypracovanie návrhu no-
vého modelu doktorandských štúdií v Albánsku a Čiernej Hore s cieľom prispôsobiť ho nadobudnutým skúsenostiam
v posledných desaťročiach a potrebám oboch krajín a ďalej navrhnúť udržateľnú metódu financovania týchto doktorand-
ských štúdií na vnútroštátnej úrovni. V rámci projektu sa predpokladá vytvorenie dvoch spoločných doktorandských
škôl, jednej v Čiernej Hore (Podgorica) a druhej v Albánsku (Shkoder) ako príkladov cezhraničných doktorandských
programov.
V roku 2019 bolo zrealizovaných viacero projektových aktivít a stretnutí vrátane projektovej konferencie, ktorá sa
konala v júni v Kotore. Projekt sa zameriava aj na posilnenie ľudských kapacít v oblasti doktorandského štúdia pro-
stredníctvom profesionálnych tréningov akademických a administratívnych zamestnancov v Albánsku a Čiernej Hore.
Prvý profesionálny tréning sa konal v júni na Viedenskej univerzite a bol zameraný na profesionálny manažment dok-
torandského štúdia. Druhý tréning sa uskutočnil v septembri v Dubrovníku a bol zameraný na profesionalizáciu školi-
teľov v doktorandskom štúdiu. Na UMB sa od 2. do 5. októbra 2019 konal 3. projektový tréning zameraný na kolabo-
ratívne a spoločné doktorandské programy a prierezové kompetencie. Konzorcium v najbližšom období čaká príprava
návrhu spoločných študijných programov a štvrtý tréning, ktorý sa uskutoční v novembri v slovinskom Maribore.

Ing. Kamila Borseková, PhD.
Výskumné a inovačné centrum EF UMB

23

PROJEKT Migračné strat

Katedra európskych Téme brexitu sa venuje nový strategický projekt
kultúrnych štúdií Vyšehradského fondu The impact of Brexit on
FF UMB hlavným migration from the V4 countries: migrant
koordinátorom novej strategies, ktorého cieľom je zistiť, aký vplyv
siete CEEPUS má brexit na migračné stratégie Slovákov, Če-
chov, Poliakov a Maďarov v Británii v období,
Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB us- keď sa krajina pripravuje na výstup z EÚ.
pela v náročnej medzinárodnej konkurencii a stala
sa hlavným koordinátorom novej mobilitnej siete Výskumná spolupráca sa realizuje na štyroch pracoviskách:
CEEPUS Shared History of Central Europe (CIII- Univerzite Karlovej v Prahe, Maďarskej akadémii vied v Budapešti,
SK-1315-02-1920), zameranej na historicko-kultúr- Centre pre výskum migrácie vo Varšave a Univerzite Mateja Bela.
ne interakcie strednej Európy s krajinami Balkánu
a v rámci krajín strednej Európy. Našu univerzitu zastupujú dve členky riešiteľského kolektívu:
PhDr. Jana Pecníková, PhD., z  Katedry európskych kultúrnych
Projekt siete, ktorého hlavným koordinátorom je doc. PhDr. štúdií FF UMB a Mgr. Petra Strnádová, PhD., z Katedry odbornej
Anton Hruboň, PhD. (KEKŠ FF UMB), umožní študentom vyces- jazykovej komunikácie EF UMB.
tovať na mesačnú výskumne orientovanú mobilitu a  pedagógom
absolvovať prednáškový pobyt na jednom zo zapojených akademic- Katedra psychológ
kých pracovísk. Popri spolupráci s pracoviskami na Balkáne podpo-
rí sieť CEEPUS rozvoj existujúceho medzinárodného magisterského Katedra psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
študijného programu stredoeurópske historické štúdiá realizovaného v Banskej Bystrici od svojho vzniku v akademickom roku 1965/1966
Katedrou histórie FF UMB a zároveň sa stane platformou pre pláno- postupne a  progresívne otvára svoj vzdelávací, výskumný a  odborný
vaný medzinárodný program Katedry európskych kultúrnych štúdií. priestor pre mnohé aktivity v národnom, ako aj medzinárodnom kon-
texte. Nepretržite poskytuje vzdelávanie v učiteľských
V sieti okrem KEKŠ FF UMB participuje ďalších 12 akademických odboroch, formuje budúcich učiteľov psychológie.
inštitúcií z  9 európskych štátov: z  Bosny a  Hercegoviny (Univerzita Katedra obnovila bakalársky stupeň štúdia jed-
v Sarajeve), Čiernej Hory (Čiernohorská univerzita v Podgorici), Českej noodborovej psychológie v  akademickom roku
republiky (Univerzita Karlova v  Prahe, Univerzita Jana Evangelisty 2017/2018 a  aktuálne sa podarilo otvoriť brány
Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita v Ostrave), Chorvátska pre magisterské vzdelávanie psychológov a  tak
(Univerzita v  Zadare), Maďarska (Univerzita Károlya Esterházyho im poskytnúť kompletné vysokoškolské vzdelanie
v  Egri), Poľska (Sliezska univerzita v  Katoviciach, Pontifikálna uni- v odbore psychológia pod garanciou prof. PhDr. Evy Sollárovej, CSc.
verzita Jána Pavla II. v Krakove), Rumunska (Univerzita Babeş-Bolyai
v Kluži), Slovinska (Primorská univerzita v Koperi) a Srbska (Univerzita Svoje aktívne odborné pôsobenie prehlbuje katedra spoluprácou
v Novom Sade). s odborníkmi z praxe z rôznych poradenských inštitúcií. Vytvára tak
priestor na pravidelné stretávanie, zdieľanie a informovanie o nových
Vďaka tomuto konzorciu, ktoré je jedinou humanitne orientovanou postupoch a  trendoch v  oblasti psychológie, a to dvakrát ročne na
sieťou CEEPUS pod vedením slovenského pracoviska, uskutočnilo me- odborných seminároch realizovaných aj pod záštitou Asociácie
sačný pobyt na Primorskej univerzite v Koperi na pobreží Jadranského školskej psychológie (AŠP). AŠP sídli na Katedre psychológie PdF
mora už päť študentov programu európske kultúrne štúdiá. Do bu- UMB v Banskej Bystrici od r. 2016 a jej predsedníčkou je dlhoročná
dúceho akademického roka 2020/21 plánujeme rozšírenie o  ďalších členka katedry doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
partnerov z Rakúska a Srbska.
V rámci medzinárodného otvárania sa svetu sa Katedra psychológie
PhDr. Jana Pecníková, PhD. PdF UMB v r. 2016 stala členkou Medzinárodnej spoločnosti pre emo-
Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB cionálnu inteligenciu (International Society for Emotional Intelligence/
24 ISEI), kde národnou a  zároveň aj regionálnou koordinátorkou pre
strednú a východnú Európu sa v rámci ISEI stala doc. Lada Kaliská,
PhD. Minulý rok sa zrealizovalo medzinárodné stretnutie odborníkov
zo strednej a východnej Európy, ktorí etablujú a rozvíjajú myšlienky
emocionálnej inteligencie v  rámci svojich krajín aj v  zahraničnom
priestore. Na stretnutí sa zúčastnili: Antonina Kardasheva z Novej bul-
harskej univerzity so sídlom v Sofii, Julia Migun z Ruskej univerzity
ekonómie v Moskve, Ana Altaras z Univerzity v Belehrade a účastníci
slovenských univerzít, ktorí sa venujú predmetnej oblasti. Záštitu nad
celým stretnutím poskytol John Pellitteri z Queens College zo City
University of New York, ktorý je aj aktuálnym prezidentom ISEI.
Okrem odborného stretnutia bolo obohacujúce i stretnutie preziden-
ta ISEI Johna Pellitteriho so študentmi a zamestnancami PdF UMB.
Ponúkol im dve prednášky zamerané na problematiku emocionálnej

PROJEKTY

égie pod vplyvom brexitu

V  rámci projektu sa bude vykonávať kvalitatív-
ny etnografický výskum priamo v  Británii a  jeho
výsledky sa budú prezentovať aj na konferencii pre
členov medzinárodnej akademickej obce, novinárov,
zainteresované inštitúcie a  širokú verejnosť. Projekt
je významný tým, že ako jeden z prvých je zameraný
na následky brexitu v krajinách V4, ktoré na projek-
te spolupracujú. Doteraz sa realizovali podobné typy
výskumov len v zahraničí. Prvé stretnutie k projektu
sa konalo v júni 2019 vo Varšave, ďalšie by sa malo
uskutočniť na jar 2020 v Londýne.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB

Mgr. Petra Strnádová, PhD.
Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB

ie sa otvára svetu SEBAIDENTIFIKÁCIA

inteligencie ako predpokladu rozvoja duševného zdravia jed- V MULTIETNICKOM PROSTREDÍ
notlivca a zároveň kontroverzných tendencií a prístupov k jej
skúmaniu v medzinárodnom kontexte (Emotional Intelligence: AKO PROSTRIEDOK ETNICKEJ
Personality and Psychopathology; What does it mean to be emo-
tionally intelligent – The Origins of Emotional Intelligence). TOLERANCIE

Ďalšie pedagogické i vedeckovýskumné obzory otvárania Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB v septembri 2019
sa ponúka katedre nový projekt APVV17-0557 Psychologický odštartovalo projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako pro-
prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného striedok etnickej tolerancie (JaSom), ktorý schválila Národná agentúra pro-
modelu rozvoja lídrov v edukácii, riešený na viacerých praco- gramu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
viskách PdF UMB, prioritne pracovníkmi Katedry psycholó-
gie a pod vedením zodpovednej riešiteľky prof. PhDr. Evy Projekt bol podaný v oblasti KA2. Strategické partnerstvá a partneri v pro-
Sollárovej, CSc. Projekt otvára priestor nielen pre medziod- jekte sú oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade
borový aplikovaný výskum viacerých pracovísk fakulty, ale (Srbsko), Slovenské centrum pre kultúru Našice (Chorvátsko) a Teoretické
posilnil aj ďalšiu líniu otvárania sa svetu v podobe zapojenia lýceum Jozefa Kozačka v Bodonoši (Rumunsko).
zahraničných expertov v téme edukačného líderšipu.
Cieľom projektu je vytvoriť výstup vymedzujúci prvky slovenskej kultúry
Koncom septembra 2019 riešitelia projektu a pracovníci v minoritnom prostredí, ktoré prispejú k sebaidentifikácii jeho jednotlivých
Katedry psychológie privítali zahraničných expertov z Česka, členov s dôrazom na pozitívne vnímanie inakosti, čoho výsledkom má byť
Rakúska, USA a z Izraela prof. Shulamith Kreitler z Univerzity zvýšená miera vzájomnej tolerancie v multietnických prostrediach. Hmotným
v Tel Avive, ktorá v rámci svojho pobytu prezentovala aj pre štu- výstupom bude didaktický materiál, ktorý bude praktickou pomôckou pre
dentov odboru psychológia prednášku zameranú na kognitívne pedagógov, vychovávateľov a kultúrnych pracovníkov pôsobiacich v prostredí
orientovaný prístup k predikovaniu a zmene správania. Slovákov žijúcich v zahraničí, nielen v partnerských štátoch.

Pani profesorka Kreitler predstavila svoju originálne V správe z hodnotenia prihlášky Národnou agentúrou programu Erasmus+ sa
vytvorenú koncepciu celosvetovo známeho a  uznávaného uvádza: „Návrh projektu predstavuje pridanú hodnotu na európskej, možno pove-
smerovania kognitívne orientovaného prístupu (meaning), dať celosvetovej úrovni, pretože prispieva k posilneniu kultúrnej identity Slovákov
ktorý pomáha pochopiť, predikovať a meniť správanie v rôz- v diaspóre, prispieva k európskemu kultúrnemu dedičstvu a v rámci rešpektovania
nych doménach vrátane interpersonálneho správania, emócií rôznorodosti nielen v Európe podporuje toleranciu ku všetkým etnikám.“
a kognícií, a to so širokým aplikačným záberom skúmania a ap-
likácií v doménach každodenného života až po najzávažnejšie Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov a jeho súčasťou budú nadnárodné pro-
zdravotné problémy. Popri takých renomovaných inštitúciách, jektové stretnutia, identifikácia a sumarizácia doposiaľ realizovaných výskumov
akými sú Yale či Harvard University, spečatila prof. Kreitler v oblasti slovenskej dialektológie, ľudovej kultúry a scénického prejavu, tiež kon-
spoluprácu aj s UMB v Banskej Bystrici a kolegovia aj študenti ferencie, školenia, príprava a testovanie didaktického materiálu a príprava prak-
s potešením naštartovali spoluprácu v témach jednej z hlavných tickej príručky pre pedagógov a kultúrnych pracovníkov z radov zahraničných
expertíz prof. Kreitlerovej – aplikovaní teórie významu v edu- Slovákov. Pre Univerzitu Mateja Bela ide o tretí projekt v pozícii koordinátora.
kačnom líderšipe.
Prvé nadnárodné stretnutie sa uskutoční v Banskej Bystrici v novembri 2019.
doc. Lada Kaliská, PhD., prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. Hlavní riešitelia projektu PhDr. Zuzana Drugová, Mgr. art Martin Urban, PhD.,
Katedra psychológie PdF UMB a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová predstavia obsah, ciele a pracovný harmono-
gram projektu; Ing. Zuzana Kvetková z Univerzitného centra pre medzinárodné
projekty UMB predstaví partnerom zo zahraničia projekt z finančného hľadiska.

Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová
Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB

25

Erasmus+ Staff Week tretí
raz na našej univerzite

Ďalšie dvere pre medzinárodnú spoluprácu sme Na Fakulte prírodných vied UMB ab-
otvorili na treťom Erasmus+ Staff Week. V dňoch solvovali chemické pokusy, zoznámili
3. – 6. septembra 2019 sme na pôde Rektorátu sa s Edom a priateľmi – zranenými bo-
UMB a v priestoroch Fakulty prírodných vied, Pe-
dagogickej fakulty a Právnickej fakulty UMB pri- cianmi chovanými v zajatí a vypočuli si
vítali hostí zo siedmich krajín. Návštevníci z Tu- prednášku o hľadaní zlata.
recka, Grécka, Španielska, Nemecka, Poľska, Česka
a Slovinska boli našimi hosťami v programe na Na Pedagogickej fakulte UMB sa
tému „Protection“ – ochrana človeka pred chemic- zoznámili s  viacerými zaujímavými
kými látkami, ochrana prostredia, ochrana zvierat, projektmi, ako napríklad chladnič-
ochrana práv dieťaťa a ochrana ľudských práv. ka, miesto, kde študenti môžu nechať
pre iných študentov jedlo, ktoré nezje-
Podujatie pod záštitou prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu dia. Hostia navštívili aj alternatívnu Školu
a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, u  Filipa, kde deti vychovávajú iným spô-
PhD., sme úspešne absolvovali počas štyroch dní. sobom ako v  tradičnej škole. Dôraz kladú na
potreby dieťaťa. Táto návšteva sa stretla s  veľkým
Hostia sa mohli zoznámiť s  našou krajinou, záujmom.
s  naším mestom, s  Univerzitou Mateja Bela Súčasťou návštevy Právnickej fakulty UMB bola exkurzia vo
a  jej študijnou ponukou, navštívili univer- väznici. Jej riaditeľ veľmi detailne predstavil fungovanie väznice – jed-
zitnú knižnicu a  dostali ponuku stať sa ného z najlepšie hodnotených väzenských zariadení na Slovensku. Sú
našimi partnermi v projektoch programu v ňom umiestnení väzni čakajúci na svoj súdny proces, ale aj odsúdení
Erasmus+. na doživotný trest. Na fakulte sa potom rozvinula diskusia aj na tému
práva na eutanáziu a práva na ukončenie života.
V rámci voľnočasových aktivít zažili hostia zaujímavú komentova-
nú prehliadku mesta, hlavne Národnej ulice, Námestia SNP a mestské-
ho hradu s barbakanom.
Medená Bystrica, strieborná Štiavnica a zlatá Kremnica, to sú tri
mestá, ktoré svojím pôvabom a  históriou sú zaujímavým lákadlom
pre zahraničných hostí, a preto sme im dopriali poznanie týchto
miest.
Hostia projektu Erasmus+ Staff Week prejavili s organizáciou poby-
tu na našej univerzite spokojnosť a vďačnosť a nám zostáva iba veriť,
že zo získaných kontaktov rozkvitne v budúcnosti bohatá spolupráca aj
na vedeckej úrovni.

Mgr. Lucia Oboňová
referát medzinárodnej spolupráce Rektorátu UMB

26

VZDELÁVANIE

Rozšírenie technologického
parku Centra geoinformatiky
a digitálnych technológií

Začiatkom leta roku 2019 sa vďaka vlastným prostried-
kom FPV UMB podarilo dobudovať existujúci prístrojo-
vý park a rozšíriť tak možnosti využitia služieb ponúka-
ných Centrom geoinformatiky a digitálnych technológií
(CGIDT) našej fakulty o niekoľko nových, moderných
a vysoko progresívnych metodík využiteľných v širokom
spektre geografických, geologických a environmentálne
orientovaných výskumov, ako aj pri propagácii kultúr-
nych pamiatok a podpore rozvoja cestovného ruchu.

Schopnosti digitálneho skenovania podzemia, tzv. elektrickej odpo-
rovej tomografie (ERT), umožňujú nahliadnuť do zloženia geologického
podkladu v rôznej hĺbke a efektívne rozlíšiť odporovo (vodivostne) alebo
hustotne odlišné vrstvy a súvrstvia v podloží, alebo určiť polohu a hĺbku
rôzneho typu pochovaných objektov, ako sú pohrebiská, ruiny starove-

kých stavieb, dutiny a sekundárne vyplnené podzemné priestory, alebo a Ing. Mihálikovej v rámci študijného odboru geodézia, kartografia a kataster
odlíšiť odporovo odlišné geologické zvrstvenia, prítomnosť rudných už dlhodobo realizuje projekty s rovnakým alebo podobným zameraním ako
ložísk a žilných systémov pri geologickom či hydrologickom výskume, naše pracovisko. Vzájomnou spoluprácou sa výrazne rozšíria technologické
alebo pri výskume zosuvov, riečnych terás a podobne. Príkladom aktuál- možnosti oboch pracovísk, spoločnou účasťou na terénnych cvičeniach a pro-
ne rozbehnutých projektov je spolupráca s Kysuckým múzeom v Čadci jektoch môžu ale najviac získať študenti na oboch stranách. Budeme radi, ak
pri archeologickom výskume lokality Radoľa-Koscelisko pri detekcii po- sa viacero absolventov SPŠ S. Mikovíniho bude uchádzať o vysokoškolské
chovaných objektov a vyhľadávaní starovekých pohrebísk alebo viacero štúdium práve na našej katedre, fakulte, resp. univerzite. Študijný odbor geo-
lokálnych výskumov pri vyhľadávaní a virtuálnych rekonštrukciách za- dézia, kartografia a kataster na SPŠ S. Mikovíniho je určený pre žiakov so zá-
niknutých vodných nádrží, potenciálne vhodných ako protipovodňové, ujmom o prírodné vedy, informatiku, výpočtovú techniku a technické vedy,
protipožiarne alebo ekostabilizačné objekty vo voľnej krajine. preto je zároveň tou najlepšou prípravou na ďalšie vzdelávanie na prírodoved-
ne orientovaných vysokých školách a univerzitách, teda aj na našej Katedre
Druhou skupinou prístrojov je aktuálne testovaný terestrický skener Riegl geografie a geológie FPV UMB. Študijný odbor ponúka výborný základ na
VZ1000 s možnosťou presného a vysokorýchlostného skenovania povrchov, výkon širokého spektra činností, okrem iného v oblasti zameriavania terénu
fasád budov a kultúrnych pamiatok spolu s ručným skenerom Max Scan 3D, a stavieb, vyhotovovania máp a náčrtov, zameriavania terénu pomocou prí-
ktorý je vhodný na ručné skenovanie predmetov s rozmermi od niekoľkých strojov na princípe fotografovania (fotogrametrie) a špeciálnych meračských
decimetrov do niekoľkých metrov. Práve na maximálne využitie tejto sku- prác (poklesy terénu, posuny priehrad, mostov), ako aj zameriavanie kultúr-
piny prístrojov boli v tomto roku aj vďaka ústretovosti riaditeľa Ing. Jauscha nych pamiatok. A to je oblasť, v ktorej sa v ostatnom čase úspešne etabluje aj
položené základy dlhodobej spolupráce so Strednou priemyselnou školou naše špecializované pracovisko CGIDT na FPV. Príkladom je už spomenutá
Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorá pod patronátom Ing. Kostru aktuálna spolupráca s Kysuckým múzeom v Čadci pri archeologickom výsku-
me lokality Radoľa-Koscelisko, ako aj letecké a terestrické 3D skenovanie in-
teriérov a exteriérov hradu Ľupča (vo vlastníctve Železiarní Podbrezová, a. s.)
s cieľom archeologického výskumu, sanačných a rekonštrukčných prác. 

RNDr. Karol Weis, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD.
Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií

27

VZDELÁVANIE Letné vzdelá

Letná škola Metodického
európskeho
práva 2019 Vyše 700 žiakov a študentov zo zahraničia
absolvovalo tohtoročné letné vzdelávacie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bra- aktivity Metodického centra pre Slovákov
tislave v spolupráci s Právnickou fakultou Uni- žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizo- v Banskej Bystrici. Vzdelávacie aktivity
vali v dňoch 17. – 31. augusta 2019 Letnú školu MC UMB vychádzajú zo zmluvného vzťahu
európskeho práva určenú študentom a pedagó- medzi Ministerstvom školstva, vedy, výsku-
gom z Uralskej štátnej mu a športu SR a UMB. Každoročne sa or-
právnickej univerzity ganizujú tie, ktoré sú v súlade s požiadavka-
v Jekaterinburgu mi predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií
v Ruskej federácii. z krajanského prostredia a schváli ich mini-
sterstvo. Niektoré však realizuje MC UMB
Ruských študentov aj prostredníctvom samostatných projektov,
a pedagógov, ktorí navští- čo je v súlade s víziou UMB v oblasti medzi-
vili Banskú Bystricu národnej spolupráce. Realizáciu všetkých
a  Právnickú fakultu vzdelávacích aktivít MC UMB zabezpečujú
UMB, prijala prodekanka pedagogickí pracovníci a doktorandi UMB,
pre vedu a výskum JUDr. ako aj externí spolupracovníci.
Monika Némethová, PhD. Pre
účastníkov letnej školy pripra- Letnú sezónu vzdelávacích aktivít v  roku 2019 otvor-
vili pedagógovia fakulty v spolupráci il Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny. Konal sa 14. – 24. júna
s Úradom priemyselného vlastníctva SR bohatý program. Ing. Zdena v Tatranskej Lomnici a absolvovalo ho 43 účastníkov. Ozdravný
Hajnalová, riaditeľka odboru ochranných známok a dizajnov ÚPV tábor je určený pre deti z oblasti Černobyľa, ktoré na Slovensko
SR, spolu s Ing. Lukréciou Marčokovou, riaditeľkou patentové- prichádzajú na základe spolupráce s medzinárodnou Nadáciou
ho odboru ÚPV SR, predstavili v rámci svojej prednášky predme- pre deti Ukrajiny. Cieľom tábora je vytvoriť priestor na regene-
ty priemyselného vlastníctva v kontexte úpravy európskeho práva. ráciu účastníkov prostredníctvom vzdelávacích a pohybových
Problematiku európskeho medzinárodného práva súkromného aktivít, ako aj doplnkového programu. Program sa realizoval
predstavila formou prednášky JUDr. Elena Júdová, PhD., vedúca v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu FF UMB.
Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
PrF UMB. Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., prezentovala zahranič- Škola v prírode je vzdelávací program, ktorý má najdlhšiu
ným študentom a pedagógom súčasné výzvy a budúce perspektívy nepretržitú tradíciu. Každoročne sa koná v letných mesiacoch
vo vývoji ústavného práva Európskej únie. v troch turnusoch pre žiakov slovenských škôl z tzv. tradičných
krajín zahraničných Slovákov: Chorvátska, Poľska, Maďarska,
JUDr. Monika Némethová, PhD. Srbska, Rumunska a  Ukrajiny. Tohto roku sa škola v prírode
prodekanka pre vedu a výskum PrF UMB konala v obci Mýto pod Ďumbierom v troch turnusoch a ab-
28 solvovalo ju spolu 255 účastníkov – žiakov 1. a 2. stupňa, ktorí
vo svojich krajinách navštevujú slovenskú školu alebo hodiny
slovenského jazyka. Súčasťou vzdelávacieho programu boli
tvorivé dielne, športové aktivity či poznávacie výlety. Gestormi
realizácie boli Radka Cachovanová, Jana Venzelová a Eva
Cvitkovičová.

Začiatkom júla sa na Donovaloch konala Detská krajanská
univerzita. Navštívilo ju 44 krajanov zo Srbska, Chorvátska,
Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Hlavnou témou bol JAZYK
(môj, tvoj, váš) a používanie slovenského jazyka v rôznych
formách prostredníctvom troch dielní: tvorivé písanie,
umelecký prednes a javiskový pohyb so základmi herect-
va. Lektori Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Mgr.
art. Barbora Špániková, ArtD., Mgr. art. Vladimír Kivader
a Mgr. art. Ján Marcinek spoločne s deťmi hľadali, kam sa ja-
zyk posunul v jednotlivých krajinách, v ktorých žijú. Podujatie
sa skončilo v Cikkerovej sieni banskobystrickej radnice

vacie aktivity

centra UMB

slávnostným odovzdaním diplomov a programom venovaným
Pamätnému dňu zahraničných Slovákov, na ktorom sa v spolupráci
s Mestom Banská Bystrica zúčastnila aj verejnosť.

Letný tábor pre deti z Maďarska sa konal v júli v Novej Lesnej
pre 54 osôb. Táto aktivita sa realizovala na základe medzinárod-
ných dohôd Maďarska a Slovenska s cieľom podporiť národnostné
menšiny v týchto krajinách. Tábor bol určený pre žiakov základných
škôl s  vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku. Zámerom
letného tábora je vytvoriť priestor na regeneráciu účastníkov pros-
tredníctvom vzdelávacích a pohybových aktivít, ako aj doplnkového
programu.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok MC UMB pre krajanov zo
západnej Európy a zámoria organizovalo vzdelávaciu aktivitu Učíme
sa o Slovensku po slovensky. Na aktivite sa zúčastnili deti z Anglicka,
Írska, Ukrajiny, USA, Kanady, Talianska, Rakúska, Francúzka,
Poľska, Švédska a  Azerbajdžanu, spolu 87 účastníkov. Deti počas
desiatich dní cestovali v čase a učili sa o rôznych historických obdo-
biach Slovenska. Spoznali Slovensko zhora z vrchov Kečka, Nová
hoľa a Zvolen. Historickou železničkou sa odviezli z Čierneho Balogu
do Vydrovskej doliny, kde sa v lesníckom skanzene veľa naučili
o lese a prírode. V Bojniciach navštívili zámok aj zoologickú záhra-
du. Počas výletu do Banskej Bystrice sa osviežili na mestskej plavár-
ni a poznávali históriu Banskej Bystrice na krásnom námestí pros-
tredníctvom poznávacej hry. Gestorkou realizácie celej aktivity bola
absolventka UMB, dnes učiteľka z praxe Mgr. Miroslava Kozáková,
ktorá viedla celý program aj realizačný tím. Aktivita sa organizuje
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB.

Okrem týchto aktivít podporených ministerstvom sa konalo aj
Krajanské leto – projekt Úradu pre Slovákov žijúcich v  zahraničí,
ktorého prvý turnus organizuje MC UMB. Aktivita sa konala v au-
guste na Donovaloch pre 68 účastníkov z Cypru, Írska, Francúzska,
USA, Nemecka, Veľkej Británie, Chorvátska a  Bahrajnu. Program
Krajanského leta gestorovala Mgr. Natália Smoleňáková, PhD., a bol
zameraný na tradičnú kultúru, čo si účastníci zo západnej Európy
sami vyžiadali. Naučili sa tak viaceré slovenské ľudové piesne, tance,
skúsili si remeselné techniky, spoznali ľudové rozprávky, absolvovali
aj turistiku na Novú Hoľu či Kalište a celodenné výlety do Bojníc
a Banskej Bystrice.

Letná školička ľudovej kultúry – autorský projekt programo-
vej manažérky MC UMB PhDr. Zuzany Drugovej sa uskutočnila
v auguste v Banskej Bystrici. Absolvovalo ju 19 detí vo veku 3 až 8
rokov z Kanady, USA, Írska, Veľkej Británie, Španielska, Belgicka,
Francúzska, Nemecka a Estónska. Súčasťou školičky boli aj tvorivé
dielne a výstupom bol program pre verejnosť. Projekt sa realizoval
v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom.

Vzdelávacie aktivity MC UMB majú odlišné cieľové skupiny, ob-
sahovú náplň a miesto konania. Spája ich však jeden spoločný cieľ:
prostredníctvom interaktívnych hier a  alternatívneho vzdeláva-
cieho programu prispieť k zdokonaľovaniu slovenského jazyka
a  rečovej komunikácie detí a mládeže zo zahraničia. Tiež posky-
tnúť príležitosť spoznávať Slovensko, slovenské dejiny, tradície
a kultúru.

Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová
Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB

29

AKTIVITY PRACOVÍSK

13. ročník Detskej

Slávnostná imatrikulá-
cia v aule Ekonomickej

univerzity UMBfakulty UMB otvorila
1. júla 2019 Detskú uni-

verzitu UMB 2019. Štyridsaťsedem účastníkov sa v rozmanitom svete. Jednou z ciest, ako ho zlepšiť je poznanie vedúce

študentským sľubom a prevzatím imatrikulačné- k  hlbšiemu porozumeniu a  scitliveniu na vnímanie inakosti vo sve-

ho listu oficiálne stalo študentmi jej 13. ročníka. te (PhDr. Lucia Kamarášová, PhD., Mgr. Lívia Nemcová, PhD., doc.
Počas dvoch týždňov žiaci základných škôl vo PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.)
veku 1 – 94 rokov absolvovali výchovno-vzdelávací
Študenti DU sa zoznámili s pracovníčkou Štátnej ochrany prírody SR,
Správy chránenej krajinnej oblasti – biosférickej rezervácie Poľana Mgr.

program s vysokoškolskými učiteľmi UMB. Luciou Miňovou a  spoločne sa vydali za krásami Poľany, dozvedeli sa
o prírodných zaujímavostiach starej vyhasnutej sopky. Na exkurzii v arbo-

Témy prednášok a aktivity trinásteho ročníka DU UMB boli rozmani- réte Mlyňany priblížila skúsená biologička študentom nádherný svet fauny

té. Živú diskusiu vyvolali prednášky, ktorých cieľom bolo rozvíjať finanč- (Mgr. Zuzana Piliarová). Nekonečnosť vesmíru mali študenti možnosť spo-

nú gramotnosť detí Dnes si kúpim slnko (Ing. Barbora Mazúrová, PhD.) znať s vedúcim Hvezdárne v Banskej Bystrici (Mgr. Stanislav Kaniansky).

a Medzinárodný obchod (Ing. Ján Kollár, PhD.). Zaujímavým spôsobom priblí- Pohybové aktivity spestrila športová olympiáda, študenti sa dozvedeli o zá-

žila francúzsku históriu téma Ako žili francúzski králi? Na návšteve u Ľudovíta kladných myšlienkach olympijského hnutia, ale aj o negatívnych dosahoch

XIV. – kráľa Slnko (PhDr. Jana Pecníková, PhD.). Prednáška Zvláštne a fasci- dopingu na športovcov (Mgr. Tomáš Willwéber, Ing. Magdaléna Mikušová).

nujúce tvory prírody priniesla zaujímavosti zo sveta živočíšnej ríše (RNDr. V rámci prednášky Čo sa skrýva v materiáloch? sa študenti DU oboz-

Zuzana Hujová, PhD.). Študenti si pripomenuli 200. výročie narodenia námili s  fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami vybraných prírod-

Jozefa Miloslava Hurbana, hovorili o zberateľstve ľudových rozprávok a ich ných a technických materiálov a s využívaním týchto vlastností v tradič-

vplyve na národné jazyky, zvlášť slovenský jazyk (Mgr. Anita Murgašová). nom staviteľstve, ako aj pri zhotovovaní predmetov každodennej potreby.

Milan Rúfus – slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ, esejista, pred- V tvorivej dielni nadviazali na tradície košikárstva na Slovensku a každý

staviteľ modernej slovenskej poézie (PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.) z účastníkov si uplietol z prúžkov viacnásobne prekladaného novinové-

mimoriadne zaujal účastníkov DU. O metódach šifrovania a ich význame ho papiera vlastný košíček (PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.).

sa študenti dozvedeli prostredníctvom prednášky Bol by si dobrý tajný agent? 13. ročník Detskej univerzity UMB ukončila slávnostná promócia

Ukázali si niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môžu hravo zašifrovať tajné v  aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Priblížiť deťom

správy (Mgr. Daniela Guffová, PhD.). Veľmi zaujímavá téma Keď pomoc baví pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivovať k spoznávaniu

a zábava pomáha priniesla informácie o tom, kto je dobrovoľník, čo je dob- nových vecí a zaujať ich pozornosť, to všetko bolo zmyslom a poslaním

rovoľníctvo a aké typy dobrovoľníctva poznáme (Mgr. Janka Šolcová, PhD.) aj tohtoročnej Detskej univerzity UMB.

Interaktívne skupinové aktivity Svet plný farieb – ktorá je tá pra- Mgr. Magdaléna Mikušová

vá? ponúkli účastníkom DU možnosť zamyslieť sa nad životom Centrum celoživotného vzdelávania UMB

30

Prázdniny v znamení germanistiky

Ako študentka nemčiny a taliančiny v prvom roku magisterského štúdia Brusel, ale aj Antverpy, Luxemburg či Paríž. Štipendium bolo vo výške 950
prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte UMB rada spozná- € plus príspevok na cestovné 250 €. Mne pokrylo asi tri štvrtiny nákladov,
vam nové krajiny  a  neustále pociťujem „Fernweh“, teda túžbu po ces- okrem mojich výletov do zahraničia. So študentskou zľavou som si kúpila
tovaní. Moje obavy ma však neustále odrádzali ísť na študijný pobyt do mesačný lístok, ktorý platil na všetky dopravné prostriedky v rámci celej
zahraničia. Vždy som myslela len na to, ako budem potom doháňať skúšky spolkovej krajiny. Každý štvrtok sú pre študentov zadarmo vstupy do mú-
a budem mať toho priveľa... A tak som sa o tieto možnosti nezaujímala. Raz zeí a rôzne podujatia. Ubytovanie nám sprostredkovala škola, ale nebolo
som si na chodbe našej katedry všimla plagát, ktorý pozýval na stretnutie to podmienkou, mohli sme si ho nájsť aj sami. Ja som túto možnosť vyu-
ohľadom letných jazykových kurzov DAAD v  Nemecku. Vždy som
sa chcela v  nemčine zlepšiť, spoznať tamojšiu kultúru, zvyky žila. Bývala som v byte s ďalšími 3 študentkami z Ruska a Egypta. Bol to
ľudí, preto ma to zaujalo. Stretnutie sa konalo v Nemeckej malý, útulný byt, asi 35 minút vzdialený od školy. Pán domáci
študovni Štátnej vedeckej knižnice v  Banskej Bystrici. býval v rovnakej bytovke a bol veľmi milý, doteraz si občas
Mgr. Antónia Jurečková, PhD., zo študentskej agentúry napíšeme.
SAIA nám ponúkla základné informácie a  rady, ako Kurz trval od 3. do 31. júla 2019. Hneď v prvý týždeň
vybaviť dokumenty, napísať motivačný list a životopis. som sa stihla päťkrát stratiť, a tak mi neostávalo nič iné,
Porozprávala nám tiež o svojej ceste do zahraničia po- len využiť celú svoju slovnú zásobu, vystúpiť zo svojej
čas štúdia. Vybavovania bolo veľa, času málo. Dnes som zóny komfortu a prekonať strach. Bolo to oslobodzujúce,
veľmi rada, že som to vtedy nevzdala. keď som zistila, že všetkým vlastne rozumiem. V škole,
v obchode, na ulici... Nemci vôbec nie sú takí uzavretí, ako
O odporúčanie som poprosila prof. PhDr. Zuzanu som si myslela, skôr naopak, sú otvorení ešte viac ako my
Bohušovú, PhD., a s korektúrou dokumentov mi pomohla a veľmi radi aj pomôžu. Vyučovanie sa konalo v Institut für
zahraničná lektorka Christiane Schechirow, M. A., ktorá bola Internationale Kommunikation. Bolo vždy doobeda od pondelka
veľmi ochotná a ústretová. Okrem toho som musela absolvovať jazykovú
skúšku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde pôsobia lektori DAAD, do piatka. Do skupín sme boli rozdelení podľa úrovní jazykovej kompeten-
aby preverili moju jazykovú úroveň a zaradili ma do kurzu. Jazykovou cie a počas vyučovania sme veľa rozprávali. Samozrejme, precvičovali sme aj
skúškou bol online test, ktorý trval 60 minút. Obsahoval najmä gramatic- gramatiku, ale bolo to iné ako len obyčajné vyučovanie. Naučenú gramatiku
ké cvičenia so zvyšujúcou sa náročnosťou. Mohli sme si vybrať z viac ako v ten deň sme využívali v komunikačných situáciách, ktoré pre nás pripravo-
300 rôznych jazykových a odborných kurzov. Prihlášku aj so všetkými vala lektorka. Každý deň bol iný. Mali sme dve lektorky, ktoré sa striedali, ro-
prílohami som nahrala do nemeckého elektronického systému DAAD bili sme rôzne cvičenia, vymieňali si skúsenosti, rozprávali sme sa o zvykoch
i do systému slovenskej agentúry SAIA a následne som ich odoslala poš- z domova so spolužiakmi. V triede boli účastníci z rôznych kútov sveta, napr.
tou do Bratislavy a čakala. Termín uzávierky je zvyčajne do konca no- z Mexika, Turecka, Egypta, Taiwanu a i.
vembra, aby som v lete nasledujúci rok mohla vycestovať. Niekedy v tom
čase som začala písať bakalársku prácu, pripravovala som sa na seminá- Spoločným jazykom bola len nemčina, a tak sme sa vlastne všetci zlep-
re do školy, chodila som popri škole tlmočiť a nevynechala som jediný šovali v komunikácii aj po vyučovaní. Škola pripravila na celý mesiac i zau-
tréning vzdušnej akrobacie. Myslím, že to je skvelý príklad toho, že keď jímavý voľnočasový program. Boli sme liezť na stene, zorganizovali sme
človek niečo naozaj chce, tak žiadne výhovorky nemajú šancu. grill party v školskej záhrade, naučili sme sa spoločne variť paellu počas
workshopu španielskej kuchyne, navštívili sme múzeá K20 a K21. Zažila
Koncom apríla 2019 som dostala mail priamo z DAAD, že som získala som nádherný ohňostroj na sekundu zosúladený s hudbou v Kolíne nad
štipendium na letný jazykový kurz, ktorý som si v motivačnom liste vy- Rýnom, miestny jarmok, obzrela som si rôzne galérie alebo sme si po škole
brala ako druhý v poradí. Vtedy som začala mať skutočne rešpekt a trošku len tak sadli so spolužiakmi do parku. Aj keď sme boli (na začiatku) všetci
možno aj strach. Blížil sa termín odovzdania bakalárskej práce i štátnic. úplne neznámi a rozdielni, dokázali sme sa navzájom podporiť.
Posledným krokom bolo potvrdenie, že štipendium skutočne prijímam
a ešte jeden online test, ktorý mi poslali zo školy, kam som mala nastúpiť. Kurz bol zavŕšený jazykovou skúškou, ktorú tvoril test z gramatiky
Vybrala som si jazykový kurz zameraný na komunikáciu. Inštitút sa na- úrovne B2, rozhovor s učiteľom o témach, ktoré sme počas kurzu prebe-
chádza v Düsseldorfe, ktorý je viac ako 1000 km vzdialený od Slovenska. rali, ako napr. životné prostredie či cestovanie, a napísanie reklamácie
Mesto leží v západnej časti Nemecka a zároveň je hlavným mestom spol- formou listu. Skúšku som úspešne zvládla a priniesla som si certifikát.
kovej krajiny Severné Porýnie – Vestfálsko. Leží na rieke Rýn a žije tu okolo
600 000 obyvateľov. Mesto je známe nákupnou ulicou Königsallee, starým Priznám sa, veľmi som sa pobytu bála, ale bol to jeden z najkrajších
mestom a obrovským karnevalom alebo skôr jarmokom. Jeho dominan- a najobohacujúcejších mesiacov v mojom živote. Nielenže to povzbudi-
tou je vyhliadková veža Rheinturm, vysoká 240 m. Düsseldorf je strategic- lo moje sebavedomie, ale naučilo ma to aj veci si vážiť. Mám pred sebou
ké miesto, odkiaľ sa dá veľa cestovať. Ja som individuálne navštívila blízky ďalšie dva roky štúdia a určite sa ešte pokúsim nejaké štipendium do
zahraničia získať. Skutočne to stojí za to.

Bc. Laura Hrušková
FF UMB Banská Bystrica

31

VZDELÁVANIE Cez skúsenosť k

SFUI pripravil Aj v roku 2019 sa študenti a študentky sociálnej práce zapojili do vzde-
lávacieho modulu Cez skúsenosť k poznaniu, akreditovaného minister-
modelové stvom školstva (realizuje Eduma, n. o.). Modul akreditovaného vzde-
lávania je určený najmä študentkám a študentom, ktorí sa zaujímajú
zasadnutie o inovatívne formy práce v rovesníckych skupinách a líderských progra-
moch. Vzdelávanie ponúka sondu do vzniku stereotypov a predsudkov,
Európskeho otvára priestor na reflektovanie celospoločenského diania a umožňuje
naučiť sa využívať prácu s reálnymi príbehmi (storytellingom) pri prí-
parlamentu prave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov, podpore rozvoja kritického

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút Vesmírna politika
(SFUI) v spolupráci s pobočkou Parížskeho
inštitútu politických vied (Sciences Po) Združenie Central European Security Alliance pri-
v Dijone zorganizoval 27. septembra 2019 pravilo diskusiu o možnostiach uplatnenia absol-
modelové zasadnutie Európskeho parlamen- ventov odboru vesmírna politika v praxi. Ponuku
tu. Šiesty ročník, ktorý sa konal pod záštitou diskutovať so študentmi prijal absolvent FPVMV
Informačnej kancelárie Európskeho parla- Mgr. Tomáš Hrozenský, PhD., výskumný pracov-
mentu, Francúzskeho inštitútu na Slovensku ník v Európskom inštitúte pre vesmírnu politiku
a Veľvyslanectva Francúzskej republiky na (ESPI) vo Viedni. Podujatie sa uskutočnilo 22. ok-
Slovensku, hostila Filozofická fakulta Uni- tóbra v priestoroch FPVMV.
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Mentoringový program je pokračovaním projektu DefCon 2019 BB
V  poslednom období sa mladí ľudia čoraz viditeľnejšie a je realizovaný vďaka finančnej pomoci Nadácie SPP. V rámci piatich
zapájajú do riešenia politických, spoločenských a environ- prednášok sa usiluje osloviť úspešných odborníkov s cieľom zvýšiť po-
mentálnych tém. Aj na tomto podujatí reprezentanti siedmich vedomie študentov o tom, čomu sa môžu počas svojho štúdia venovať
gymnázií dokázali, že vedia pracovať s  overiteľnými faktami a kde je možnosť ich uplatnenia. Téma vesmírnej politiky nie je medzi
a  informáciami a  predstaviť ich v  logických a  argumentačne študentmi až taká známa. Doktor Hrozenský preto študentom najskôr
podložených návrhoch rezolúcií. Preukázali aj schopnosť priblížil svoju prácu, ktorej sa začal venovať ešte počas svojho štúdia,
počúvať, mať porozumenie pre iný názor a  dospieť k  spo-
ločne prijatej línii rozhodnutí. Zásadne i hravo, empaticky aj
so zmyslom pre humor. Podujatie prebiehalo vo francúzskom
jazyku.

K  študentom, ich pedagógom a  hosťom podujatia sa pri-
hovorili zástupcovia z každej spoluorganizujúcej inštitúcie, za
hosťujúcu Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vystúpil
jej rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej
fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Z príhovoru veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku
J. E. Christopha Léonziho vyberáme: „Sloboda a  príležitosti,
ktoré sa vám ponúkajú, sú výsledkom viac než tridsiatich ro-
kov vyjednávaní a zmlúv pre Erasmus a dvadsaťročného úsilia
o  Bolonský proces, ktorými sa stmelil európsky priestor vy-
sokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu. Preto je dôleži-
té zvoliť si poslancov, ktorí budú reprezentovať vaše hodnoty,
vašu víziu Európskej únie, aby mohli vzniknúť ďalšie podobné
inkluzívne projekty.“

PhDr. Mária Paľová, PhD.
predsedníčka Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

32

VZDELÁVANIE

poznaniu s virtuálnou realitou

myslenia cez rovesnícke vzdelávanie. Tentokrát sme na výučbe okrem
písaného storytellingu a online živých kníh využili aj virtuálnu realitu.
Virtuálna realita, vďaka ktorej možno zažiť situáciu nevidiaceho, nepo-
čujúceho alebo človeka inej etnicity či s hendikepom, sa ukazuje ako
veľmi vplyvný nástroj, pri ktorom mladí ľudia v školách a zamestnanci vo
firmách začínajú inak reflektovať život okolo seba.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB

keď hľadal prienik tejto problematiky s medzinárodnými vzťahmi. Ako PREDNÁŠKA
sám naznačil, súčasné medzinárodné dianie môžeme vnímať aj vo ves-
mírnej sfére, a to jej skúmaním z politického hľadiska. Študenti mali 33
možnosť pochopiť, že problematika vesmíru nie je príznačná len pre
technicky zamerané odbory. Výskumné projekty, ktoré čiastočne pred-
stavil našim študentom, je možné nájsť vo forme reportov a kníh, ktoré
sám napísal. V roku 2015 T. Hrozenský predstavil vznik organizácie
Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku, ktorej cieľom je skúmať
vesmírnu politiku v  našej krajine. Hlavným dôvodom jej založenia
bolo zvýšiť povedomie v tejto téme a naďalej ju podporovať. Upozornil,
že Slovenská republika je v porovnaní s okolitými štátmi v tejto ob-
lasti značne pozadu. Celá diskusia sa niesla v podnetnej atmo-
sfére. Študenti sa snažili svojimi otázkami získať čo najviac
informácii o práci doktora Hrozenského, zaujímalo ich
tiež, čo si myslí o militarizácii vesmíru, alebo aký vplyv
bude mať brexit na súčasný kozmický systém.

Mgr. Daniel Katrinič
Vice-president of Central European Security Alliance

Fotografie: Central European Security Alliance

VZDELÁVANIE Útek do Peace

Central European Security Alliance v spolupráci
so združením Mareena zorganizovali 7. októbra
2019 na FPVMV zaujímavú simuláciu na tému
Útek do Peacestanu. Pozvanie prijala Mgr. Petra
Jankovská, externá doktorandka politických vied
a medzinárodných vzťahov.

S migráciou sa stretávame v podstate celý život, či už je to z pohľadu
emigrácie alebo imigrácie. V posledných rokoch sme v Európe zažili veľkú
migračnú krízu, ktorá ovplyvnila myslenie všetkých a rozdelila nás na dva
tábory. Prvá časť ľudí sa snaží uvedomiť si situáciu emigrantov a je otvore-
ná prijať ich. Na druhej strane sú však ľudia, ktorí majú strach a aj napriek
všetkým podmienkam, ktoré by museli emigranti splniť, sú uzatvorení
a nie sú schopní prijať ich do svojej krajiny. Nikto z nás nemôže povedať,
čo je správne, pretože každý vníma situáciu inak. Napriek tomu je ale dôle-
žité rozširovať naše pohľady na svet. Z týchto dôvodov sa členovia Central
European Security Alliance rozhodli spoločne s Mgr. P. Jankovskou aspoň
na chvíľu sa vcítiť do života a situácie človeka, ktorý emigruje.

Hneď v úvode odzneli základné informácie a účastníci boli rozdele-
ní do troch skupín. Dve skupiny predstavovali emigrantov, ktorí chcú

Exkurzia študentov do

Každoročne v jesennom termíne pripravuje Ka- a jeho okolia. Exkurzia, ktorá sa uskutočnila 1. – 7.
tedra histórie FF UMB pre študentov všetkých októbra 2019, bola primárne zameraná na antické
svojich študijných programov odbornú exkurziu. pamiatky spojené s etruskou a starorímskou civi-
Po minuloročnej exkurzii po západnom Sloven- lizáciou. Na svoje si však prišli aj tí študenti, kto-
sku smerovali tento raz naše kroky do mesta Rím rých zaujímajú stredoveké či novoveké dejiny.

34

stanu žiť v krajine Peacestan. Tretia skupina bola
vláda Peacestanu. Zúčastnení mali najskôr
jednotlivé otázky prerokovať v rámci svojej

skupiny a  hneď potom sa pristúpilo k  ro-

kovaniam s  vládou. Prerokovávali rôzne

aspekty, ktoré sa týkali ekonomickej sféry, zdravotníctva, dôchodko-

vého zabezpečenia, štúdia. Je naozaj dôležité uvedomiť si, koľko oblastí

je prerokovávaných v reálnom živote a aký dlhý čas to zaberie. Vláda

kládla dôraz najmä na adaptáciu ich sfér, ale bola ústretová voči kultú-

ram a tradíciám, ktoré by medzi sebou emigranti zachovávali.

Po ukončení rokovaní bol priestor na diskusiu, v rámci ktorej študen-

ti mohli povedať svoj názor na priebeh simulácie, resp. vyjednávania.

Ďalším krokom v  programe bol kvíz s  tromi možnosťami odpovedí.

Prostredníctvom otázok študenti získali mnoho nových zaujímavých

informácií. Dozvedeli sa napríklad, že 44 000 ľudí musí denne opustiť do-

mov, alebo že finančný príspevok, ktorý dostávajú čakajúci na azyl, je 0,04

euro. Štatistiky ukazujú aj to, že počas úteku za azylom v roku 2018 zomrelo

viac ako 5000 ľudí. Tieto informácie boli pre niektorých študentov prekva-

pujúce, pre iných zase smutné, každý si odniesol zo stretnutia niečo iné.

Celé podujatie, ktorého hlavným cieľom bola simulácia, dalo študen-

tom a tímu CESA nielen dobrú skúsenosť, ale aj pocit vďačnosti za všetko,

čo majú, či už je to domov, rodina, vzdelanie, uvedomenie si, že nie každý

má tieto istoty, ktorými disponujeme na našom kúsku svetového priestoru.

Klára Lenardová, študentka 3. ročníka na FPVMV
Central European Security Alliance

Talianska Via Appia. Práve v  blízkosti tejto cesty sa začali v  staroveku budovať
rozsiahle pohrebiská, katakomby. Nám sa podarilo navštíviť jedny z naj-
V  prvý deň exkurzie sme navštívili Vatikán s  jeho svetoznámymi významnejších spomedzi nich – pápežské Kalixtove katakomby. V čase
múzeami a  monumentálnym Chrámom sv. Petra. Na konci dňa sme obeda sme navštívili pozostatky najväčších rímskych kúpeľov, ktoré ne-
sa zoznámili s Rímom prostredníctvom turisticky atraktívnych pamia- chal postaviť cisár Caracalla. Celú exkurziu sme napokon zakončili náv-
tok, ako sú Piazza Navona, antický chrám Panteón, fontána di Trevi či števou rozsiahlych a zbierkovo bohatých Kapitolských múzeí.
Španielske námestie so slávnymi schodmi. Začiatok ďalšieho dňa sa
niesol v  poznávaní antických pamätihodností, ako Koloseum, paho-
rok Palatín či centrum starovekého Ríma, Forum Romanum a cisárske
námestia. Na konci dňa sme navštívili niektoré mladšie cirkevné stavby,
pričom dôkladnejšiu prehliadku sme venovali predovšetkým Chrámu sv.
Klementa, ktorý je úzko spojený s  pôsobením vierozvestcov sv. Cyrila
a  Metoda. Takmer celý nasledujúci deň sme spoznávali etruské dejiny
a kultúru, s ktorými sme sa zoznámili počas návštevy nekropolí a múzeí
pôvodne etruských miest Cerveteri a Tarquinia. Podvečer sme si užili at-
mosféru stredovekého mesta Viterbo, v ktorom istý čas sídlili aj samotní
pápeži. V  nasledujúci deň sme detailne spoznali dve významné staro-
rímske pamiatky, ktorými boli obrovské komplexy prístavu Ostia Antica
a Hadriánovej vily v mestečku Tivoli. V posledný deň exkurzie sme sa
prešli po matke všetkých ciest, najstaršej spevnenej antickej komunikácii

Z pohľadu zúčastnených pedagógov exkurzia splnila svoj cieľ. Odborné
exkurzie bývajú veľmi vítaným doplnkom pedagogického procesu, preto-
že atraktívnou formou rozširujú a dopĺňajú poznatky viacerých predme-
tov prednášaných na katedre. Okrem toho majú aj významnú motivačnú
funkciu, keďže prebúdzajú záujem o  hlbšie poznanie dejinných proce-
sov a fenoménov ovplyvňujúcich vývoj našej civilizácie. Ostáva len dú-
fať, že záujem študentov o túto menej tradičnú formu vzdelávania bude
pretrvávať a Katedra histórie FF UMB bude môcť aj v budúcnosti pokra-
čovať v bohatej tradícii organizovania odborných exkurzií.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Katedra histórie FF UMB

35

VZDELÁVANIE Právna osveta
v Ústave na výkon
Cykloexkurzia na väzby a Ústave
Dunajskej cykloceste na výkon trestu
odňatia slobody
17. júna 2019 niečo po ôsmej hodine sme z dvora Ekono- v Banskej Bystrici
mickej fakulty UMB vyrazili na dlhoočakávanú exkurziu
Donauradweg. Cykloexkurzia bola súčasťou predmetu Na základe dohody o spolupráci medzi Právnickou fa-
prvý cudzí odborný jazyk nemecký. Naplánovala a zor- kultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústavom
ganizovala ju naša vyučujúca nemčiny, ale zrealizovať sa na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobo-
mohla aj s obrovskou pomocou dekana fakulty a sponzo- dy Banská Bystrica aj v školskom roku 2019/2020 realizu-
rov – Tami Poprad a Urpiner Banská Bystrica. jú študenti fakulty pod vedením prodekanky JUDr. Ľubice
Saktorovej, PhD., LL.M., M.A., v ústave prednášky zamerané
Po odchode z Banskej Bystrice sme cestovali priamo do kempingu v Schlögene, na rozvoj osobnosti, vedomostí, zručností a tvorivosti člo-
asi 46 km od nemeckého mestečka Passau. Do autokempingu sme prišli v podve- veka v súlade s poslaním fakulty a úlohami i pôsobnosťou
černých hodinách, ale to nás neodradilo od absolvovania vyhliadky Schlögener
Blick, odkiaľ nádherne vidieť prírodnú atrakciu – dunajskú slučku. Spolužiaci Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj platnými všeobecne
po návrate do autokempingu prezentovali zaujímavé informácie o  Rakúsku záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, študij-
a cyklotrase Donauradweg a súťažili sme medzi sebou formou kvízu. Ráno sme nými poriadkami a internými predpismi zboru, realizáciou
rýchlo zbalili svoje stany a vybrali sa do Passau. Passau je malebné mesto len nie- vzdelávacieho programu právna klinika pre komunity pod
koľko kilometrov za rakúsko-nemeckými hranicami. Prehliadli sme si toto zaují- gesciou Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB, za-
mavé mesto s krásnou gotickou architektúrou, ale aj sútok troch riek: Inn, Dunaj meraného na vzdelávanie v oblasti práva aj pre odsúdených
a Ilz. Po obhliadke sme sa autobusom presunuli späť do Schlögenu, zložili z prívesu nachádzajúcich sa vo výkone trestu odňatia slobody.
bicykle, na ktorých sme pokračovali asi 17 km popri Dunaji do dedinky Aschach
an der Donau. Celou cestou sme pozorovali nádhernú prírodu v okolí Dunaja, V  rámci uvedeného vzdelávania sa budú v  súčasnosti
videli sme dunajskú slučku úplne zblízka a previezli sa popri nej. Bohužiaľ, málo- v tunajšom ústave realizovať stretnutia za účasti 12 odsúde-
kedy sa výlet zaobíde bez úrazu, jedna z našich spolužiačok nešťastne spadla a ud- ných zaradených v strednom stupni stráženia. Vzdelávanie
rela sa. Našťastie, nebolo to veľmi vážne, ale na bicykli po príchode do Aschachu bude prebiehať v  období od októbra do  decembra 2019
ďalej nepokračovala. Z  Aschachu sme pokračovali ďalších 23 km na bicykloch a v druhej etape v období február – máj 2020.
do dedinky Puchenau, kde sme si v miestnom obchode nakúpili čerstvé pečivo.
Večer sme sa ubytovali v  kempingu Au an der Donau, opekali špekačky, ktoré Prvá prednáška sa uskutočnila 9. októbra 2019 a bola
po celodennom bicyklovaní sadli perfektne. Po večeri sme si opäť povedali nie- zameraná na problematiku rodinného práva. Ďalšie
čo nové o mestách, ktoré sme navštívili, overili svoje vedomosti. Nasledujúci deň prednášky sa budú orientovať na základné ľudské práva
sme sa presunuli autobusom asi 50 km do dedinky pri meste Ybbs. Z nedostatku a  slobody a  správne právo-priestupkové právo. Každé
síl, pre úraz a poranenie sa niektorí vybrali na bicykli popri Dunaji do Melku. Po jedno stretnutie bude v závere vždy vyhodnotené vyuču-
ceste praskol jednej účastníčke plášť na zadnom kolese bicykla, čo sme vyriešili júcim študentom PrF UMB prostredníctvom písomného
náhradným bicyklom. Zvyšok skupiny pokračoval ďalej už bez nehôd do Melku. testu adresovaného zúčastneným odsúdeným.
Tu sme sa občerstvili, nabrali sily, prezreli krásy mesta, niektorí aj nádvorie klášto-
ra – pamiatky UNESCO. Plní sily sme z Melku pokračovali na bicykloch ďalších JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
18 km cez nádherné údolie Wachau takmer až do Dürnsteinu. Údolie Wachau prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB
bolo krásne, videli sme vinice, ale aj nádherné staré budovy a kostolíky. Dvanásť ki-
lometrov pred Dürnsteinom sme našu exkurziu ukončili. Autobusom sme sa pre-
pravili do kempingu v starobylom mestečku neďaleko Viedne – Klosterneuburg.
V  Klosterneuburgu nás prekvapil dážď a  mierna búrka, ktorá našťastie netrva-
la dlho, a  väčšina bez strachu postavila stany a  prespala v  nich svoju poslednú
noc exkurzie. Nasledujúce ráno sme si po chutných raňajkách prezreli kláštor
v Klosterneuburgu a autobusom sa vybrali domov na Slovensko.

Katarína Turňová
študentka EF UMB
36

Verejné právo na Slovensku a v EURÓPE

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave bolo v tom, že právna veda dodnes vníma prínos starovekých právnych
sa 27. septembra 2019 konala medzinárodná vedec- systémov najmä v oblasti súkromného práva. A hoci rezultátom tejto
ká konferencia Verejné právo na Slovensku a v Euró- konferencie nemôže byť tvrdenie, že verejné právo súčasných európ-
pe – aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislos- skych kontinentálnych štátov je výsledkom recepcie rímskeho a káno-
ti, na ktorej vystúpili a jej časť viedli aj zástupcovia nického práva, účastníci konferencie mali možnosť zoznámiť sa s nie-
Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. ktorými zaujímavými prvkami, ktoré nesú stopy antickej verejnopráv-
nej minulosti.
Konferencia sa uskutočnila v  rámci projektu APVV a venovala sa
prienikom antického verejného práva do súčasnosti. Jej špecifikum doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
dekan Právnickej fakulty UMB

Podpísanie dohody o spolupráci so
Zborom väzenskej a justičnej stráže

Aj v tomto akademickom roku 2019/2020 bude výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slo-
pokračovať úspešná spolupráca medzi Právnickou body v Banskej Bystrici Jozef Vajs a riaditeľ Ústavu
fakultou UMB a Zborom väzenskej a justičnej na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
stráže – Ústavom na výkon väzby a Ústavom na Rastislav Kostoláni. Spolupráca podporuje rozvoj
výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici, právnického vzdelávania a snahu PrF UMB práve
ako aj Ústavom na výkon trestu odňatia slobody takýmto spôsobom prepojiť teoretické vzdelávanie
v Banskej Bystrici-Kráľovej. s potrebami právnej praxe.

Dôkazom tejto spolupráce je podpis dohody JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
o spolupráci v oblasti vzdelávania, ktorú podpísal prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB
dekan PrF UMB Michal Turošík, riaditeľ Ústavu na

Významné ocenenie nášho kolegu

Na slávnosti pri príležitosti osláv drahokovových a polymetalických ložísk v neovulkanitoch
Dňa baníkov, geológov, hutníkov Slovenska a tiež na štúdium environmentálnych problémov súvi-
a naftárov udelil minister životného siacich s banskou činnosťou.
prostredia Ing. László Sólymos čestné
uznanie a ďakovný list ministra život- PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.,
ného prostredia nášmu kolegovi doc. Katedra geografie a geológie FPV UMB
RNDr. Stanislavovi Jeleňovi, CSc.
Ocenenie je prejavom úcty k jeho Foto: Ľubomír Lužina
celoživotnej vedeckej práci, význam-
ným vedeckým výsledkom, ktoré do- 37
siahol počas tridsiatich šiestich
rokovsvojejvedeckeja pedago-
gickej práce, a reprezentova-
niu Slovenska v zahraničí.

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň,
CSc., je významným odborníkom
v oblasti mineralógie, geochémie
a geológie ložísk. Špecializuje sa na
oblasť rudnej mineralógie a prob-
lematiku komplexného mineralo-
gicko-geochemického a metaloge-
netického výskumu hydrotermálnych

ÚSPECHY NAŠICH KOLEGOV

Máme Mladosť na med
veteránskeho
majstra sveta V dňoch 27. 6. – 1. 7. sa univerzitný spevácky zbor
v karate Mladosť zúčastnil na medzinárodnom festivale spe-
váckych zborov v Prahe, ktorý organizovala agentúra
PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD. Musica Orbis. Na festivale sa zúčastnili spevácke zbo-
Z Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB sa 19. – 22. ry z USA, Kanady, Ukrajiny, Česka a Slovensko repre-
septembra 2019 v malajzijskom Kuala Lumpur zúčastnil zentovala okrem nášho zboru aj spevácka skupina zo
na Majstrovstvách sveta v Goju-ryu Karate WGKF 2019, Skalice
kde si v silne obsadenej kategórii kata veteránov 35 – 45
rokov vybojoval zlato a stal sa tak veteránskym majstrom Oficiálny festivalový program sa začal prijatím členkou Rady hlavného
sveta v konkurencii 22 pretekárov z 30 krajín sveta. mesta Prahy pre kultúru Hanou Třeštíkovou v obradnej sieni Staromestskej
radnice. Otvárací koncert sa uskutočnil v Českom múzeu hudby, kde sa pred-
Srdečne blahoželáme! stavili svojím umením všetky zúčastnené vokálne telesá. V Kostole sv. Šimona
a Judy súťažili zbory v kategóriách duchovná hudba, folklór, voľný repertoár.
Redakcia V kategóriách duchovná hudba i folklór získal spevácky zbor Mladosť dva
strieborné diplomy.
38
Pre spevákov bola mimoriadne emotívna a zážitková účasť na svätej omši
v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha na Pražskom hrade, kde zbory spo-
ločným spevom so zborom Svatovítská schola predstavili skladby Cantate
Domino a O solutaris Hostia. Po skončení sv. omše každý zbor zaspieval
jednu skladbu, čo zanechalo u mnohých spevákov nezvyčajný zážitok
a u poslucháčov mimoriadny dojem.

Posledný umelecký výstup telies bol organizovaný v rôznych kostoloch
v pražskom Starom Meste. Nášmu zboru určili Kostol sv. Martina v múre.
Výkon banskobystrických spevákov odmenilo publikum vytrvalým potles-
kom a vyžiadalo si aj prídavok.

Záver festivalu patril večernej plavbe loďou po Vltave a spoločnému
spievaniu národných piesní.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Katedra hudobnej kultúry PdF UMB

Zahraničné rezonancie

Reprezentačné teleso UMB začalo novú sezónu zahra-
ničnými predstaveniami. Prvý septembrový týždeň do-
siahla Mladosť výrazné uznanie na festivale v poľskom
Koszęcine, organizovanom profesionálnym súborom
Śląsk. V závere septembra realizovala Mladosť ďalší
z plánovaných zájazdov medzi krajanov, tentokrát do
rumunského Nadlaku, kde uviedla program Preleť
vtáčku. Oba úspechy otvorili ďalšie možnosti spo-
lupráce v zahraničí. V Poľsku získala Mladosť ponuky
na dva renomované festivaly v nasledujúcej sezóne
a priamu spoluprácu s profesionálnym telesom Śląsk.
V Nadlaku sa zišla celá Dolná zem v rámci súťažnej
speváckej prehliadky Cez Nadlak je... Program Mlados-
ti zarezonoval a súbor získal priame pozvania na via-
ceré podujatia v lokalitách Slovákov žijúcich južne od
hraníc Slovenska. Mladosť úspešne šíri dobré meno
UMB a stratégiu podpory zahraničných Slovákov po

ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV

zinárodnom festivale v Prahe

univerzitného folklórneho súboru Mladosť

študijnej, umeleckej a metodickej stránke priamymi tvorbe záverečnej spoločnej choreografie festivalu pod vedením asistentov
aktivitami v krajanskom prostredí. a umeleckého šéfa baletu Śląsku Michaila Zubkova. Súčasťou festivalu sú
dva galakoncerty s časom dvadsiatich minút pre jednotlivé súbory. Prvý
Univerzitný folklórny súbor Mladosť mal tú česť byť jedným zo šiestich počas prehliadkového dňa na  pútnickom mieste Jasná Hora v  meste
umeleckých telies na IV. medzinárodnom folklórnom festivale Silesia, na Čenstochová, druhý ako záver festivalu. Zoradenie scénosledu odrážal
ktorom mali svoje zastúpenie tiež Argentína, Ekvádor, Kanárske ostrovy, názor vedenia festivalu o kvalite súborov. Mladosť bola finále. Posledný
domáce Poľsko a Srbsko. Nadviazané vzťahy vyústili do viacerých pozvaní. deň sa konal „performing“ hudobno-speváckeho charakteru, rozdelený do
jednotlivých lokácií palácového parku a kaplnky, pod názvom Karneval.
Bez preháňania môžeme oceniť originalitu formátu festivalu. Bežnou Nestriedajú sa interpreti, ale diváci chodia z  jedného miesta na druhé.
súčasťou podobných podujatí je čo najväčšie množstvo malých a metrážne Divák je vychovaný zaujímať sa o všetko okolo festivalu. Opakovane sa
krátkych predstavení jednotlivých kolektívov. V prípade Silesie mal každý vracia väčšia časť diváckej obce, zaujíma sa o jednotlivé zoskupenia, reálie
zo zúčastnených kolektívov jeden večer samostatný profilový program krajiny a kultúru, ktorú reprezentujú, a ponúka silnú spätnú väzbu. Preto
v  rozsahu minimálne 60 minút. S  dostatočným časom na technické odborníčka na prezentácie Joanna Dziadowiec Greganićová tridsať minút
skúšky, s plnou podporou technického štábu. Po večernom predstavení pred profilovým koncertom otvára prednášku s projekciou. Zaujímavým
a neskoršej spoločnej multikultúrnej večeri nasledovala Integrácia, teda fenoménom je časť divákov, ktorí chcú vidieť aj skúšku súboru, následne
spoločná zábava pod vedením jedného kolektívu, kapely, tanečnej ško- si počkajú na prednášku a  nezriedka sú súčasťou večernej Integrácie.
ly a prepájania všetkých súborov. Začiatok dňa s predĺženým časom na Náležite ocenia výkony. Štyridsaťsekundový potlesk počas predstavenia
výdatné raňajky, veľkorysý priestor na individuálne skúšky v štyroch Mladosti nezažívame na Slovensku často. Počas festivalu Silesia nám
tanečných sálach a na javisku sú znakom uvedomelého riadenia festivalu. tlieskalo viac ako štyritisíc divákov.
Tiež sme mali možnosť zúčastniť sa na dvoch 90-minútových tanečných
dielňach pod vedením choreografov zúčastnených súborov, respektíve na Mgr. art. Martin Urban, PhD.
umelecký vedúci a choreograf

39

STUDENT HOCKEY CHALLENGE

Koncom septembra odle- Ako povedal Ing. Milan Kyseľ, generálny manažér UMB Hockey
tel UMB Hockey Team do Team: „Sme nesmierne radi, že už tretí rok môžeme byť súčasťou toh-
Ruska na prestížny turnaj to významného hokejového podujatia. Úroveň hokeja sa z  roka na
univerzitných hokejových rok zvyšuje. Finále dvoch ruských tímov sa hralo pred vypredaným
tímov. Turnaj STUDENT štvortisícovým publikom, čo svedčí aj o veľkom záujme o univerzitný
HOCKEY CHALLENGE sa hokej. Popri hokeji sme mali aj priestor rozprávať sa o spolupráci, ktorá
konal 29. 9. – 8. 10. 2019 má veľkú perspektívu. Ide hlavne o spoluprácu na univerzitnej úrovni.“
v ruskom meste Barnaul
pod záštitou Študentskej UMB Hockey Team
hokejovej ligy Ruska.
Tento rok sa konal už tre-
tí ročník.

Na turnaji sa zúčastňujú najlep-
šie tímy z  univerzitných líg. Ruskú
študentskú ligu reprezentovalo päť
tímov, z  toho poslali svojho majstra,
vicemajstra a  tri ligové výbery. Európsku univerzitnú hokejovú ligu
(EUHL) reprezentoval náš univerzitný hokejový tím ako majster ligy
v sezóne 2018/2019 a tím Univerzity Karlovej Praha z Českej republiky.
Ďalším kvalitným tímom bol výber Americkej univerzitnej hokejovej
asociácie (ACHA).

Pre náš univerzitný tím bola účasť na turnaji veľkou skúsenosťou
a dobrou prípravou na novú sezónu, v ktorej sú ciele jasné, a to obhájiť
titul a vyhrať tretíkrát Sekeras Trophy.

Deň oslavy jazykovej r

26. september je od roku 2001 venovaný oslave
európskych jazykov a podpore jazykového vzdelá-
vania. Pri tejto príležitosti sa v Európe koná celá
škála rôznych podujatí: súťaže, besedy, kvízy, te-
levízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.
Do aktivít súvisiacich s Európskym dňom jazykov
sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie,
knižnice, združenia, univerzity a najmä školy.

Európske dokumentačné centrum je od roku 2001 pracoviskom zábavný charakter. Bonusom pre zúčastnených sú nepochyb-
Univerzitnej knižnice UMB a bolo založené dohodou medzi Európskou ne aj propagačné materiály a publikácie získané zo Zastúpenia
komisiou a Univerzitou Mateja Bela. Poslaním centra je podporovať Európskej komisie na Slovensku, Štátneho pedagogického ústavu
výskum, výučbu, štúdium histórie a fungovania Európskej únie sprí- či z elektronického kníhkupectva Bookshop so sídlom v Luxemburgu.
stupňovaním oficiálnych dokumentov a publikácií jednotlivých európ-
skych inštitúcií, poskytovať informácie o aktivitách a politikách Únie. Mgr. Martina Trégerová
Svojou činnosťou slúži nielen študentom, vedeckým a pedagogickým Univerzitná knižnica UMB
pracovníkom, ale aj širokej verejnosti či iným záujmovým skupinám.

Obzvlášť nás teší skvelá spolupráca so základnými a strednými
školami, pre ktoré od roku 2013 každoročne organizujeme dve poduja-
tia. V máji Deň Európy a v septembri Európsky deň jazykov. Sú to dni
plné aktivít, kde si žiaci a študenti môžu interaktívnou formou v sloven-
skom a v anglickom jazyku otestovať svoje geografické vedomosti a ja-
zykové znalosti. Aktivity sú pre každú školu a ročník prispôsobené „na
mieru“ a s využitím rôznych didaktických metód majú poučný a zároveň

40

Banskobystrický AKTIVITY PRACOVÍSK
plavecký pohár

Z poverenia Krajského plaveckého združe-
nia v Banskej Bystrici zorganizoval domáci
športový klub TRIAN ŠK UMB Banská Bys-
trica 5. októbra 2019 plavecké podujatie
určené pre kluby, ktoré vychovávajú
mladých nádejných plavcov v rám-
ci banskobystrického regiónu.

Plavecké preteky sa konali v  priestoroch víťaznou sa stala štafeta TRIAN UMB BB 1 v disciplíne 4 x 50 m
plavárne Katedry telesnej výchovy a  športu polohové preteky mix v  zložení: Ema Paulínyová, Aurel Barto,
Filozofickej fakulty UMB za účasti 9 plaveckých Zuzana Mojžišová, Adam Barla s časom 2:08,97 a tretie miesto obsa-
klubov. Pre domáci plavecký tím to bolo prvé kon- dila štafeta TRIAN UMB BB 2: Laura Brunnerová, Hugo Brhlík, Rebecca
trolné podujatie, na ktorom sa jeho členovia pravi- a Šimon Paulínyovci s časom 2:18,22.
delne zúčastňujú v  rámci zimnej plaveckej prípravy na Všetkým pretekárom srdečne blahoželáme a  sme vďační všetkým
decembrové Majstrovstvá SR v krátkom bazéne. V jednotlivých disciplí- členom a rodičom za pomoc pri príprave pretekov.
nach nás reprezentovalo spolu 24 našich plavcov, ktorým sa podarilo vylep- 4. kolo Banskobystrického plaveckého pohára, ktoré sa po niekoľkých
šiť svoje osobné maximá a posunúť svoju výkonnosť na vyššiu úroveň. Naši rokoch opäť uskutočnilo na UMB, výborne reprezentovalo Katedru te-
plavci pre ŠK TRIAN UMB Banská Bystrica získali vo všetkých disciplí- lesnej výchovy a športu a takisto Filozofickú fakultu UMB.
nach spolu 37 medailí, z toho 18 zlatých, 8 strieborných a 11 bronzových.
Dvom našim zverencom Adamovi Barlovi a Šimonovi Paulínymu sa PaedDr. Peter Mandzák, PhD.
v disciplíne 200 m voľný spôsob podarilo vo svojich kategóriách zaplávať PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.
nové rekordy podujatia Banskobystrického pohára. Veľkej obľube u plav-
cov sa tešili štafetové preteky. Náš klub reprezentovalo až 5 tímov, z ktorých Mgr. Daniel Zubek
plaveckí tréneri ŠK UMB Banská Bystrica

ozmanitosti

41

Cyklisti symbolicky
otvorili ďalší
akademický rok

12. septembra 2019 sa konal už 6. ročník cyklo- Dolná a Mária Doležalová. Z FPV UMB boli traja zamestnanci: Tomáš
akcie do Očovej pri príležitosti otvorenia nového Valent, Ľubica Paločková a Katarína Trnková. Tradičnými účastníkmi sa
akademického roka pod záštitou rektora UMB doc. stávajú dvaja kolegovia z EF UMB: Marián Kika a Martin Boďa. FF UMB
Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Absolvovali reprezentovali okrem organizátora akcie Dana Vrbová a Aurélia Bartová.
sme cestu na trase Banská Bystrica, Mičiná, Zolná, V  tomto roku sa zišla skupina veľmi dobe pripravených cyklistov, ktorí
Očová a späť cez Veľkú Lúku do Banskej Bystrice. šliapali ako hodinky. Podujatie sme si užili aj vďaka krásnemu počasiu,
ktoré nám spríjemnilo pohľad na okolité hory a iné zaujímavosti. Všetci
Štart akcie bol pri soche Mateja Bela pri aule Beliana. V tomto roku sme účastníci sa už tešia na budúci ročník tejto symbolickej akcie.
si už po 90 minútach v Očovej pri soche Mateja Bela pripomenuli niektoré
fakty o živote a diele Mateja Bela, polyhistora, ktorého meno nesie v názve prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
naša univerzita. Potom nasledovala návšteva Základnej školy Mateja Bela Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB
Funtíka. Tradičné krátke posedenie pod gaštanmi v Očovej má vždy svoje
čaro. Cesta späť je zvyčajne náročnejšia, preto sme zvolili ľahšiu, ale dlh-
šiu a bezpečnejšiu alternatívu cez Veľkú Lúku a priľahlé poľné cesty až do
Rakytoviec a ďalej do Banskej Bystrice. Na akcii sa zúčastnilo 12 zamestnan-
cov univerzity. Netradične najpočetnejšie bola zastúpená UK UMB: okrem
stálej účastníčky Eriky Sanitrovej sa zúčastnili Michaela Mikušková, Viera

Projekt študentstva

Novú oddychovú zónu CHILL POINT na dru-
hom poschodí v budove A Pedagogickej fakulty
UMB vytvorili študentky sociálnej práce Lucia
Remišová, Kristína Maková, Irena Masárová a Mi-
chaela Ulická pod vedením doc. PhDr. Alžbety
Brozmanovej Gregorovej, PhD., na predmete ma-
nažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako ser-
vice learningový projekt.

42

Spolupráca vo vzdelávaní v Ningbo

V prvej polovici októbra sa delegácia UMB zú- V ďalšej časti podujatia – The Belt and Road University Think-
častnila vo východočínskom meste Ningbo na Tank Forum, ktoré sa konalo na University of Nottingham Ningbo,
medzinárodnej konferencii o spolupráci vo vzde- sme si vypočuli príhovory rektorov a iných zástupcov vzdelávacích in-
lávaní – 6th China (Ningbo) CEEC Education štitúcií z rôznych krajín, ako aj domácej hosťujúcej univerzity.
Cooperation Conference and Belt and Road
Countries' Education Coopera- V rámci podujatia China (Yangtze River Delta) – CEE countries
tion Summit. Dialogue on Education Cooperation sa konali prezentácie univerzít.
V prezentácii našej univerzity predstavili Mgr. Ing. Gabriela Kormancová,
Na oficiálnom prijatí v Ningbo City College of
Vocational Technology sme diskutovali o možnej PhD., a  Ing. Dana Straková možnosti štúdia
spolupráci medzi obidvoma inštitúciami, najmä v ob- a  študijné programy v anglickom jazyku na UMB.
lasti výskumného centra pre e-kurzy pre pedagogic- Po prezentáciách nasledovali one-to-one meetingy
kých zamestnacov (Alibaba), a prieniku v oblasti eko- zástupcov jednotlivých univerzít. Na uvedenej aktivite
nomických smerov – marketing, obchod a turizmus. sa spolu zúčastnilo okolo 40 univerzít z Číny, krajín
strednej a východnej Európy, Kanady a Malajzie.
Slávnostné otvorenie konferencie sa konalo za
účasti zástupcov veľvyslanectiev niektorých zúčast- Nadviazali sme nové kontakty a zároveň posilnili
nených krajín (za SR bola prítomná zástupkyňa už existujúce kontakty nielen s čínskymi univerzitami,
konzulky v Šanghaji). Zároveň boli podpísané už dohodnuté zmluvy ale aj s ďalšími inštitúciami z Ázie, Kanady a Európy.
z predchádzajúceho obdobia s niektorými univerzitami. Na konferencii Naša účasť na konferencii vytvorila predpoklady na
sa zúčastnilo viac ako 100 zahraničných univerzít a približne 100 do- ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania, na rozvoj budúcej
mácich univerzít. spolupráce v pedagogickej, publikačnej a výskumnej činnosti, na výmenu
študentov a pedagogických pracovníkov.

Ing. Dagmar Kubišová
referát marketingovej komunikácie Rektorátu UMB

Za finančnú a materiálu pomoc ďakujeme fondu na podporu servi-
ce-learningových projektov na UMB, Petre Fridrichovej a firme MPK,
s. r. o. Autorkou obrazov v Chill Pointe je Adriana Kršiaková, študentka
3. ročníka učiteľstva výtvarného umenia na PdF UMB. Je to bakalárska
práca pod vedením Ing. Michala Bartka, PhD., z Katedry výtvarnej kultú-
ry, ktorá vznikla v rámci Service Learningu pre tento konkrétny priestor
s názvom Konfrontácia medzi plochou a priestorom.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri realizácii projektu: Michal Bartko,
Branislava Bobáková, Petronela Čižmáriková, Miriam Duľová, Jozef Gašpar,
Nikoleta Gayalagová, Lucia Hrušková, Michal Janto, Kristína Maďarová,
Annamária Martinková, Michaela Mechová, Marek Stachoň, Kristína Vozárová.

Branislava Bobáková
referát marketingu PdF UMB

43

Medzinárodné uznanie
a prezentácia UMB v Pacifiku

v japonskom Tokiu, kde mal možnosť pôsobiť ako špecialista národ-
ného tímu Novej Kaledónie spolu s ich najúspešnejším pretekárom Vu
Duc Minh Dack, ktorý bojuje o kvalifikáciu na nastávajúce olympijské
hry 2020 v Tokiu.

M. Sližik dostal na Svetovom pohári v Tokiu od prof. Takashi Katadu
pozvanie na návštevu medzinárodnej univerzity v  neďalekom meste

Už po druhýkrát dostal náš kolega z Katedry teles- Kofu, ktoré s nadšením prijal. Po ukončení súťaže v japon-
nej výchovy a športu FF UMB pozvanie z národnej skom národnom Budokane sa zúčastnil na priateľskej ná-
univerzity v Novej Kaledónii a olympijského vý- všteve na Yamanashi Gakuin University v Kofu v prefektú-
boru Novej Kaledónie na pracovnú re Yamanashi, kde mal možnosť zoznámiť sa s prostredím,
návštevu tohto nádherného ostrova infraštruktúrou a vedením Institute of Sport Science, čím
v Tichom oceáne. vytvoril základ na ďalšiu možnú významnú medzinárod-
nú spoluprácu medzi Univerzitou Mateja Bela a japonskou
Koncom leta sa PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, Yamanashi Gakuin University.
PhD., zúčastnil na odborno-pedagogickom
a výskumnom pobyte v  polynézskej metropole Redakcia
Noumea. M. Sližik prezentoval na pôde tejto uni-
verzity najnovšie výsledky svojich výskumov z ob-
lasti psychológie športu a ako medzinárodne uzná-
vaný špecialista na športové karate sa zúčastnil
ako lektor na medzinárodnom workshope Pacific
karate training camp 2019, na ktorom okrem do-
mácich športovcov a ich trénerov participovali aj
pretekári a tréneri Austrálie, Fidži, Tahiti a Nového Zélandu. Súčasťou
tohto pobytu bola aj jeho aktívna účasť na Svetovom pohári v karate K1

44

AKTIVITY PRACOVÍSK

Na veľtrhu vzdelávania

v Bratislave Bela v Banskej Bystrici. Zástupcovia všetkých šiestich fakúlt oslovili so študij-
nou ponukou na akademický rok 2020/2021 takmer 1200 maturantov a štu-
Je už pravidlom a dobrým zvykom univerzít a vysokých dentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli pokračovať vo vzdelávaní a navštívili
škôl na Slovensku i v zahraničí prezentovať ponuku štúdia stánok našej univerzity. Bránami výstaviska prešlo takmer 9 360 študentov
na veľtrhoch vzdelávania. Medzi najväčší na Slovensku a 249 pedagógov, ktorí si aktualizovali informácie pre svojich študentov, aby
určite patrí európsky veľtrh pomaturitného a celoživotné- ich vedeli usmerniť pri výbere vysokej školy. Počas troch dní sme poskytli štu-
ho vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019, dentom a pedagógom informácie o prijímacích pohovoroch, predpokladoch
ktorého 23. ročník sa konal 24. – 26. septembra 2019. na štúdium jednotlivých študijných programov, predstavili sme im ponuku
štúdia v cudzích jazykoch a študijných pobytov. Študenti sa zaujímali aj o mi-
moškolské aktivity, ubytovacie kapacity a  uplatnenie po ukončení štúdia.
Či sa rozhodnú pre štúdium na Univerzite Mateja Bela v  Banskej Bystrici
a študentský život v srdci Slovenska – srdci Európy, je už len na nich...

Medzi viac ako 350 univerzitami, vysokými školami, fakultami a vzdeláva- Ing. Dana Straková
cími inštitúciami sa nestratila a svoje pevné miesto zaujala aj Univerzita Mateja referát marketingovej komunikácie Rektorátu UMB

45

AKTIVITY PRACOVÍSK

Na veľtrhu cestovného
ruchu v Novom Sade

fakultách našej univerzity. Cieľom účasti UMB na odbornom veľtrhu bolo
predstaviť našu univerzitu ako inštitúciu, ktorá vzdeláva už dlhé roky odbor-
níkov v oblasti cestovného ruchu, marketingu, prekladateľstva a tlmočníctva
a v iných oblastiach, čiže odborníkov, ktorí sú po ukončení štúdia uplatniteľní
na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Záujemcami o štúdium boli pre-
dovšetkým Slováci žijúci v Srbsku, pre ktorých štúdium na Slovensku zname-
ná príležitosť vrátiť sa do svojej vlasti a študovať v rodnom jazyku bezplatne.

Osobitne prínosné pre univerzitu je získať nové kontakty. Na veľ-
trhu prezentovali svoje produkty nielen podniky ponúkajúce služby
v cestovnom ruchu, ale tiež zástupcovia niekoľkých vzdelávacích inšti-
túcií. Záujem o spoluprácu s univerzitou prejavila Asociácia vzdeláva-
nia a regionálneho rozvoja v meste Padina, ktoré je jedným z centier
Slovákov žijúcich v Srbsku. O možnostiach štúdia na Univerzite Mateja

52. veľtrh cestovného ruchu Lorist, na ktorom Bela v Banskej Bystrici sa dozvedeli aj poslucháči Radia Novi Sad v relá-
mala zastúpenie aj Univerzita Mateja Bela, sa konal cii In Teen a dokonca aj verejnosť sledujúca sociálnu sieť Veľvyslanectva
3. – 5. októbra v srbskom Novom Sade. Slovenskej republiky v Srbsku. Informácie o účasti univerzity na veľtrhu
svojim čitateľom zároveň sprostredkoval týždenník Hlas ľudu, ktorý pri-
Katedra cestovného ruchu EF UMB propagovala nielen štúdium cestov- spieva ku kultúrnemu, vzdelávaciemu, vedeckému a inému duchovnému
ného ruchu, ale aj štúdium ďalších študijných programov na všetkých šiestich rozvoju Slovákov v Srbsku a k zachovaniu ich národnej identity.

Ing. Marčeková Radka, PhD.
Katedra cestovného ruchu EF UMB

46

Európska noc výskumníkov 2019

Mottom tohtoročného 13. ročníka festivalu Európska Elektrochemické pêle-mêle – Katedra chémie FPV
noc výskumníkov bolo Život ako ho (ne)poznáme. Pomôž odhaliť hejterov na webe – Katedra bezpečnostných štúdií FPVMV
Zaznamenaj pohyb II. – procesuálna kresba, kresliace mechanizmy
Opäť bol pripravený bohatý a maximálne pestrý program, ktorý – Katedra výtvarnej kultúry PdF
oslovil všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľo-
vou skupinou tohto projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je Súčasťou festivalu boli aj odborné prednášky:
kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných Dejiny diplomatického protokolu – PhDr. Mária Holubová, PhD.
vied a technických smerov na vysokých školách. Aká je moja reziliencia? – PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.

V priestoroch Europa Shopping center v Banskej Bystrici sa Univerzita UMB  mala zastúpenie aj na Európskej noci výskumníkov v Poprade
Mateja Bela prezentovala v desiatich stánkoch, v ktorých si návštevníci v dvoch vedeckých stánkoch:
mohli vyskúšať svoje vedomosti a získať nové znalosti v rôznych oblastiach: Plánuj, rozhoduj a zarábaj ako manažér – Inštitút manažérskych systémov
Alokácia času v slovenských domácnostiach – Katedra ekonómie EF Odhaľ forenznú chémiu – Katedra chémie FPV
Ekonómia pre každodenný život – Výskumné a inovačné centrum
a Katedra cestovného ruchu EF Zaujímavé a pútavé prezentácie a vysvetľovanie rôznych javov z oblastí
Ako sa žilo v minulosti – Katedra histórie FF vedy a techniky a spoločenských vied zaujali malých aj veľkých návštev-
Priblíž sa športovým hviezdam – Katedra telesnej výchovy a športu FF níkov tohto populárneho podujatia.
Vyskúšaj si tlmočenie – Katedra germanistiky FF
Letom svetom s geografom – Katedra geografie a geológie FPV Ing. Dagmar Kubišová
Rozumieš počítaču lepšie ako on Tebe? – Katedra informatiky FPV referát marketingovej komunikácie R UMB

47

ÚUSMPEMCUHY ŠTUDENTOV

Za oponou diplomacie

Univerzita mestu – mesto univerzite je už tradič- ktorej práve pracuje. Fascinujú ho ľudia, ktorí sú iní, výnimoční a chce,
ným podujatím, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou aby sa o nich dozvedelo čo najviac ľudí. Príjemný večer podporil svo-
rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, jím umeleckým zážitkom sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici, pán
PhD., v priestoroch mestskej radnice. Jubilejné, Šimon Svitkok s klaviristkou Martinou Svitkovou.
25. stretnutie, bolo venované vzácnemu hosťovi,
diplomatovi a prekladateľovi Stanislavovi Vallovi, S menom jeho Excelencie, pána Stanislava Valla, sa snúbi čestnosť,
ktorý dlhé roky pôsobil v diplomatických službách. zodpovednosť a ľudskosť. Jednou z tém, ktoré boli v tento večer otvo-
rené, bola diplomacia. Stanislav Vallo pôsobil v Taliansku, Francúzsku
Moderátorka večera PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD., uviedla a Belgicku. Publiku vďačne porozprával svoje dojmy, zážitky a postrehy
Stanislava Valla ako vzácneho hosťa, ktorý je celou dušou oddaný veci, na z diplomatických misií. V súvislosti so svojimi zážitkami neopomenul
ani Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, keďže
48 s jej študentmi mal vždy iba tie najlepšie skúsenosti. Početná prítomná

skupina budúcich diplomatov odmenila
S. Valla potleskom (nielen za toto vyjad-
renie). Študenti využili túto vzácnu prí-
ležitosť a  kládli hosťovi otázky, na ktoré
veľmi rád a vyčerpávajúco odpovedal.

Ďalšou témou, ktorej sme sa v ten ve-
čer dotkli, bolo prekladateľstvo. Keďže
Stanislav Vallo je talianista, jeho prekla-
dateľské umenie môžeme obdivovať aj pri
čítaní diel Umberta Eca: Foucoltovo ky-
vadlo, Nulté číslo, Tajuplný plameň krá-
ľovnej Loany a Pražský cintorín. Profesor
Eco bol nielen autorom, ktorého Stanislav
Vallo interpretoval v  slovenčine, ale aj
jeho osobným priateľom. Náš hosť si na
slávneho spisovateľa rád zaspomínal a po-
rozprával zaujímavé príhody zo stretnutí
s týmto výnimočným svetovým autorom,
ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami.
Pozvanie do kresla prijala aj kole-
gyňa Monika Zázrivcová z  Katedry

romanistiky Filozofickej fakulty UMB, ktorá priblížila atmosféru a zá-
žitky, ako pán Stanislav Vallo poctil svojou návštevou Filozofickú fa-
kultu a diskutoval so študentmi o preklade. Ďalším hosťom v kresle bol
aj rektor UMB Vladimír Hiadlovský, ktorý hovoril o svojom osobnom
zážitku s veľvyslancom Stanislavom Vallom v  Bruseli pri udeľovaní
čestného titulu doctor honoris causa profesorovi Jánovi Valachovi.

Pán rektor sa ujal aj záverečného slova, poďakoval sa nášmu hosťovi
podujatia Za oponou diplomacie, Jeho Excelencii Stanislavovi Vallovi,
prekladateľovi, kultúrnemu a  umeleckému misionárovi, organizáto-
rovi za inšpiratívne stretnutie a umelcom za krásny hudobný zážitok.
Všetkých prítomných pozval na čašu vína a tento neformálny a príjem-
ný záver inšpiratívneho večera otvoril náš vzácny hosť príhovorom a re-
citáciou dlhej poémy z diela významného barda slovenskej literatúry.

Stanislav Vallo nám tak ponúkol viacero motívov a  inšpirácií ako
sa správať, ako žiť, čo obdivovať, nad čím žasnúť a ako konať dobro pre
druhých, na prospech nášho národa a vlasti.

Mgr. Kamila Schillová, PhD.
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVMV UMB

49

OPUSTILI NÁS

Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc.
* 19. augusta 1925 vo Vyšnej Pokoradzi
† 11. augusta 2019 v Banskej Bystrici

S hlbokým zármutkom sme všetci na univerzite prijali správu, že náš V roku 1963 bol vymenovaný za docenta v odbore teória vyučova-
dlhoročný kolega profesor Július Alberty nás navždy opustil. Odborná, nia dejepisu, titul profesora získal v roku 1970, udelený mu však bol až
akademická a  širšia verejnosť ho pozná ako excelentného historika po zmene spoločenských pomerov začiatkom 90. rokov. V tom čase bol
a  vynikajúceho pedagóga. Súbežne ho však vnímame ako významnú jediným profesorom didaktiky dejepisu v Československu.
spoločenskú autoritu s rozhodujúcim podielom na vzniku a budovaní
vysokého školstva v Banskej Bystrici, prvého dekana a osobnosť aktívne V  roku 1990 sa vrátil na Katedru histórie Pedagogickej fakulty
pôsobiacu vo vysokoškolskom prostredí takmer šesť desaťročí. v  Banskej Bystrici a  následne pôsobil na Fakulte humanitných vied
Univerzity Mateja Bela až do roku 2010.
Július Alberty v roku 1935 začal študovať na Gymnáziu v Rimavskej
Sobote. Udalosti na Slovensku na jeseň 1938 ho prinútili prejsť na V roku 1999 Vedecká rada Ostravskej univerzity v Ostrave a v roku
Gymnázium v  Tisovci, kde v  roku 1943 zmaturoval. Následne začal 2003 Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mu ude-
štúdium na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (teraj- lili čestný titul doctor honoris causa. Pred dvoma rokmi v septembri
šia Univerzita Komenského) v odbore história – filozofia a francúzsky 2017 pri príležitosti osláv štvrťstoročnice banksobystrickej univerzity
jazyk. Jeho štúdium prerušilo Slovenské národné povstanie, na ktorom dostal najvyššie ocenenie Univerzity Mateja Bela MAGNUM DECUS
sa aktívne zúčastnil. Po ukončení 2. svetovej vojny sa vrátil na filozofickú UNIVERSITATIS.
fakultu a  štúdium v  roku 1948 ukončil. Stal sa prvým vysokoškolsky
vzdelaným občanom vo svojom rodisku. Žiaľ, nemal som možnosť zažiť pána profesora ani ako študent, ani
ako kolega. Naše cesty sa stretli až neskôr. Živo a výrazne si spomínam
Svoju pedagogickú dráhu začal v  Lučenci, pokračoval v  Brezne na každé naše spoločné stretnutie. Bolo jednoduché už pri prvom raze
a v Banskej Bystrici, kde neskôr vykonával funkciu krajského školského rozoznať, že ide o výnimočnú osobnosť v celom rozmere svojho ducha.
inšpektora. Jeho vzdelanie, charakter, osobnostný a morálny profil ho
predurčovali na vyššie a náročnejšie akademické pozície. Každé stretnutie s  ním znamenalo nový podnet na zamyslenie.
Poznal som Júliusa Albertyho ako človeka tolerantného a náročného
Od roku 1955 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Vyššej peda- zároveň, pravdivého k  druhým, citlivého, skromného, ochotného
gogickej škole v Banskej Bystrici, krátko na to už vo funkcii prodeka- kedykoľvek poradiť, pomôcť, napísať, prečítať... Príkladnou dôklad-
na pre učebno-výchovnú prácu a  v  roku 1957 sa ako 32-ročný stal nosťou, precíznosťou a systematickosťou zasväcoval mladších kolegov
jej dekanom, vtedy najmladším v  Československu. Bol riaditeľom do metodologických problémov vedy, pred svojimi priateľmi sa netajil
nástupníckej organizácie Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici svojimi názormi na spoločnosť.
– Pedagogického inštitútu, ktorý sa po zlúčení s  Pedagogickým in-
štitútom v Martine transformoval v roku 1964 na Pedagogickú fakultu Neustále nabádal brániť človečenskosť bytia – to bol ľudský rozmer
so sídlom v Banskej Bystrici. Profesor Július Alberty sa stal jej prvým doctora honoris causa ostravskej i banskobystrickej univerzity, Veľkej
dekanom. Uvedené skutočnosti nespochybniteľne dokumentujú, že ozdoby univerzity, osobnosti, ktorá univerzite dala viac, než ona dala
profesor J. Alberty patril k zakladajúcim a najvýznamnejším osobnos- jemu.
tiam rozvoja vysokého školstva v Banskej Bystrici.
Na srdci mu ležala budúcnosť nášho národa, preto robil všetko, aby
Okrem vykonávania akademickej funkcie, budovania fakulty a jej ka- sa žiaci a študenti učili objektívne dejiny.
tedier pôsobil mimoriadne aktívne v Slovenskej historickej spoločnos-
ti a  venoval sa pedagogickej a  výskumnej činnosti. V  roku 1970 bol Profesor J. Alberty do poslednej chvíle svojho života oslovoval svo-
v rámci normalizačných opatrení odvolaný z funkcie dekana a nemohol jich kolegov či priateľov svojím myšlienkovým bohatstvom, múdrou
ani učiť ani aktívne pôsobiť v spoločenskom a vedeckom živote. činorodosťou, životnou radosťou a dlhé roky espritom, elánom i opti-
mizmom a pritom všetkom neutíchajúcou tvorivosťou, obdivuhodným
50 pamäťovým bohatstvom.


Click to View FlipBook Version