The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Časopis Spravodajca UMB 3/2017

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017-12-01 07:56:16

Spavodajca UMB - 3/2017

Časopis Spravodajca UMB 3/2017

Spravodajca

Ročník 23 UNIVER ZIT Y MATE JA BEL A V BANSKE J BYSTRICI číslo 3  október 2017

Spravodajca Obsah

23. ročník Slovo na úvod.....................................................3 Letné aktivity pre mladých krajanov...........29

Vydáva Z diára rektora ...................................................3 Mladosť na 360. Radvanskom jarmoku......29
UNIVERZITA MATEJA BELA
v Banskej Bystrici Vysoké školstvo Detská univerzita UMB ................................30
v Banskej Bystrici oslavuje ...............................5 Inovácie v praxi..............................................31
Sídlo redakcie Zamerané na šakala ......................................31
Národná 12 Príhovor rektora UMB......................................8 Na linke Rím – Banská Bystrica – Gent .....32
974 01 Banská Bystrica Adrián Babič – medailista deflympionik ...33
Ocenenia ..........................................................10 Na Olympiáde techniky Plzeň 2017............34
IČO 30232295 Projekt EUROMEC.......................................34
registračné číslo MK SR EV 1116/08 Peter Gáspár, autor sochy Mateja Bela..........12
štvrťročník
Matej Bel z Očovej ..........................................14
[email protected]
www.umb.sk Doctor honoric causa UMB znovu s nami
Stanislav Štepka................................................16
REDAKČNÁ RADA
Trpezlivo s pedagogickým prístupom Leto na Smaragdovom ostrove ....................36
Šéfredaktorka: Rozhovor s Jurajom Haškom .........................17 Spevácky zbor Mladosť v Belforte ...............37
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. Naši v Taipei Letná svetová univerziáda.....37
Dozrela som v Banskej Bystrici
Zástupkyňa šéfredaktorky: Rozhovor s Adrianou Kučerovou..................19
Ing. Andrea Danková, PhD.
Máme novú profesorku a docentku ..............21 Medzinárodný basketbalový turnaj ............38
Redakčná rada:
Ing. Jana Fukasová (FF) XX. slovenská onomastická konferencia ......22 Certifikáty o absolvovaní kurzu
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) slovenského jazyka ........................................39
Ing. Eva Hupková (PdF) Dôležitý prvok v podpore medzinárodného
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) výskumu na UMB ...........................................22 Univerzitná knižnica informuje ..................39
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVMV)
Monika Tomášiková (EF) Magisterské štúdium s diplomom 30. výročie promócie s učiteľmi...................41
zo Sorbony........................................................23 Čerství absolventi o svojej práci ..................41
Jazykový redaktor: Naši absolventi na európskych školách ......42
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Sympózium o jazykovej a literárnej
gramotnosti ......................................................23
Grafická úprava:
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová Projekt s Čínskou poľnohospodárskou Ako užitočne stráviť leto...............................46
univerzitou v Pekingu .....................................24 Cyklotúra do Očovej .....................................46
Tlač OKTÓBERFEST UMB .................................48
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice Mobilita právnikov v Poľsku ..........................24 Milan Sokol RECYKLUS 2012 – 2017........49

Fotografie UMB ako odborný partner programu
archív UMB a archívy autorov KOMENSKÉHO INŠTITÚT .........................25
príspevkov
Projekt FINAC, Erasmus+ na Ekonomickej Rozlúčili sme sa .............................................51
Príspevky môžete posielať fakulte UMB.....................................................26
elektronickou poštou na adresu:
[email protected] Erasmus+ Staff Week po prvýkrát
na UMB.............................................................26
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme
a nevraciame. Redakcia si vyhradzu- 25. výročie študijného odboru ekonomika
je právo príspevky krátiť, redakčne a manažment podniku na EF UMB ..............28
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah
príspevku zodpovedá autor.

ISSN 1339 - 6749

2

Minulo sa dovolenkové leto, naplnení energiou slnka načúvame zvuku padajúcich gaštanov, vnímame zlátenie stromov, šuchot
padajúceho lístia i červeň šípok po letmom bozku prvých mrazov. Zem vydáva svoje plody.

Kolobeh prírody evokuje žitie inštitúcie. Naša univerzita okúsila 25 liet a zím, časy šťastne kvitnúce i rozkývané vetrom.
Pripomenutie štvrťstoročnej inštitúcie spriezračňuje hmlu zabúdania, aby sa kondenzovala na drahokamy ozdobujúce strom
života ľudí, ktorí svoje tvorivé úsilie urobili viditeľným.
Vďačnosť všetkým bývalým i súčasným pedagógom a  zamestnancom za činorodú a  obetavú akademickú prácu je zároveň
výzvou k zodpovednosti za to, čo a ako pre našu univerzitu robíme v presvedčení o jej dlhovekosti.

PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

z diára rektora...

4. 7 .2017 7. 7. 2017 a krajinného inžinierstva Slovenskej
Rokoval s primátorom Banskej Bystrice Prihovoril sa smútočnému poľnohospodárskej univerzity v Nitre
zhromaždeniu na poslednej rozlúčke
6. 7. 2017 s prof. Ing. I. Kosírom, CSc. 3. 8. 2017
Rokoval s generálnym riaditeľom Podpísal memorandum o spolupráci
Mincovne Kremnica 12. 7. 2017 s predsedom Slovenskej akadémie vied
Rokoval s vedúcim kancelárie
Rokoval s primátorom Kremnice predsedníčky Najvyššieho súdu 17. 8. 2017
Slovenskej republiky Prijal Slovákov žijúcich zahraničí, ktorí
úspešne absolvovali kurzy organizované
13. 7. 2017 Metodickým centrom UMB
Prijal čínsku delegáciu z Dongbei
University of Finance and Economics 29. 8. 2017
Zúčastnil sa na oslavách pri príležitosti
26. 7. 2017 73. výročia Slovenského národného
Rokoval s dekankou Fakulty záhradníctva povstania

7. 9. 2017 dnešnej Technickej univerzity vo 17. 10. 2017
Prihovoril sa účastníkom prvého Staff Zvolene Rokoval s riaditeľom IC-Centre, s. r. o.
Weeku, ktorý UMB zorganizovala pre
partnerské inštitúcie v rámci programu 28. 9. 2017 19. 10. 2017
Erasmus+ Viedol zasadnutie Vedeckej rady Rokoval s veľvyslancom Čínskej ľudovej
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici republiky v Slovenskej republike
Zúčastnil sa na oslavách 60. výročia
pravidelného rozhlasového vysielania 3. 10. 2017 Zúčastnil sa na slávnostnom koncerte
z Banskej Bystrice Prihovoril sa prítomným na oslavách pod záštitou prezidenta Slovenskej
25. výročia založenia Univerzity Mateja republiky Andreja Kisku pri príležitosti
8. 9. 2017 Bela v Banskej Bystrici a slávnostne otvoril 80. výročia založenia Slovenskej
Zúčastnil sa na slávnostnom kladení akademický rok 2017/2018 na UMB technickej univerzity v Bratislave
vencov k Pamätníku holokaustu
v Bratislave Prihovoril sa pri príležitosti 40. výročia 20. 10. 2017
založenia Ekonomickej fakulty UMB Prijal predstaviteľov spoločnosti IBM
11. 9. 2017 v Banskej Bystrici International Services Centre, s. r. o.
Zúčastnil sa na slávnostnom
zhromaždení akademickej obce Fakulty Prihovoril sa zamestnancom UMB na 23. 10. 2017
zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej predstavení Radošinského naivného Zúčastnil sa na zasadnutí kolégia
Bystrici divadla dekanky FPV UMB rozšíreného
o vedenie UMB
18. 9. 2017 4. 10. 2017
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení Zúčastnil sa na akademickej slávnosti Slávnostne otvoril Centrum
akademického roka spojeného pri príležitosti 20. výročia založenia geoinformatiky a digitálnych
s odovzdávaním Ceny rektora za Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave technológií na FPV UMB
vedeckú a umeleckú činnosť na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 5. 10. 2017 Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
Zúčastnil sa na akademickej slávnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave
19. 9. 2017 pri príležitosti 20. výročia založenia
Prijal riaditeľku Centra svetového Akadémie umení v Banskej Bystrici 24 .10. 2017
dedičstva UNESCO Zúčastnil sa na 82. zasadnutí Slovenskej
8. 10 .2017 – 12. 10. 2017 rektorskej konferencie v Bratislave
20. 9. 2017 Viedol delegáciu UMB na pracovnej
Otvoril konferenciu s medzinárodnou ceste vo Francúzsku 25. 10. 2017
účasťou Engines of Urban and Regional Prihovoril sa na konferencii Diplomaties
Development, 6th Central European Rokoval s vedením Univerzity Paris 13 plurielles Plural diplomacies
Conference in Regional Science
Podpísal zmluvu o predĺžení spolupráce Prihovoril sa na podujatí Zo školy na
25. 9. 2017 na obdobie rokov 2017 – 2022 zimák
Otvoril podujatie na podporu rozvoja s rektorom Šampansko-Ardenskej
IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní univerzity v Remeši 26. 10. 2017
na Slovensku Extrapolácie 2017 Zúčastnil sa na konferencii
13. 10. 2017 – 15. 10. 2017 Quo vadis školstvo pri príležitosti
25. 9. 2017 Rokoval s vedením Dongbei University 80. výročia organizovanej výučby
Prijal prof. Meňkovského, ktorému of Finance and Economics v Daliane v Podbrezovských železiarňach
odovzdal dekrét hosťujúceho profesora a podpísal memorandum
Vystúpil na sympóziu Higher Education o spolupráci s Klubom 500
26. 9. 2017 Reform and Development pri príležitosti
Zúčastnil sa na akademickej 65. výročia partnerskej univerzity v Číne 31. 10. 2017
slávnosti pri príležitosti 255. výročia Zúčastnil sa na slávnostnom programe
vysokoškolského technického 16. 10. 2017 a premiére opery Hrad prepevný
štúdia na Slovensku, 210. výročia Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí pri príležitosti 500. výročia
vysokoškolského lesníckeho štúdia k revízii sústavy študijných odborov na reformácie
na Slovensku a 65. výročia založenia Ministerstve školstva, vedy, výskumu
Vysokej školy lesníckej a drevárskej, a športu SR

Vysoké školstvo
v Banskej
Bystrici
oslavuje

V utorok 3. októbra 2017 sa v aule Beliane Univer- avšak vtedajšia politická a  regionálna klíma nebola tejto myšlienke
zity Mateja Bela rozozneli tóny slávnostnej fanfáry naklonená. V roku 1977 v Banskej Bystrici pribudla ako piata fakulta
znamenajúce, že do miestnosti plnej pozvaných Vysokej školy ekonomickej v Bratislave detašovaná Fakulta ekonomiky
vstupujú najvyšší predstavitelia univerzity. služieb a cestovného ruchu (FESCR) a spolu s Pedagogickou fakultou sa
stala základom dnešnej Univerzity Mateja Bela.
Že nepôjde o bežný slávnostný začiatok nového akademického roku
prítomní vedeli z pozvánky a potvrdil to aj príchod rektorov a rektoriek Snahám o založenie univerzity v Banskej Bystrici priala až zmene-
ďalších slovenských univerzít, ako i privítanie hostí z medzinárodných, ná politická situácia, na domácej fakultnej pôde sa diskusie o zameraní
politických, regionálnych, kultúrnych či športových kruhov, z ktorých univerzity začali už v roku 1990 a úsilie kulminovalo o dva roky neskôr,
mnohí sú absolventmi či priateľmi našej univerzity. v čase, keď dekanom Pedagogickej fakulty a poslancom NR SR bol Ján
Findra a dekanom FESCR Jozef Medveď. Národná rada Slovenskej re-
Na pôdu svojej alma mater prišli osláviť dvadsiate piate výročie prí- publiky na svojom zasadnutí dňa 27. februára po dlhej rozprave prijala
tomnosti Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici, tiež pripomenúť návrh zákona o zriadení Univerzity Mateja Bela k 1. júlu 1992.
si svoje študentské časy, stretnúť sa s  bývalými pedagógmi i  zaželať
oslávenkyni ďalšie roky úspešného pôsobenia. V  prípade sopranistky Rok 2017 z  pohľadu vysokého školstva v  Banskej Bystrici možno
Adriany Kučerovej aj zaspievať árie zo štyroch známych opier preto označiť za rok dvoch veľkých výročí, Ekonomická fakulta ako
s klavírnym sprievodom Róberta Pechanca. nástupníčka FESCR oslavuje štyridsiatku a  Univerzita Mateja Bela si
práve v prvý októbrový utorok pripomenula dvadsiate piate narodeniny
Ohliadnutie do histórie a slávnostne otvorila dvadsiaty šiesty akademický rok.
Vysoké školstvo je v  Banskej Bystrici prítomné od akademického
Ako odznelo aj v úvodnom slove: „25 rokov v živote inštitúcie, akou
roka 1949/50, keď bola v meste založená pobočka Pedagogickej fakulty je univerzita, nie je mnoho, ak si ich uvedomujeme v kontexte histórie
pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Krátko na to v roku 1954 vznikla a národných dejín. Ale my, ktorí s banskobystrickou univerzitou žijeme
Vyššia pedagogická škola ako vôbec prvá vysoká škola v Banskej Bystrici od počiatku a prežívame s ňou jej triumfy i chvenia, vieme, že za štvrť-
a dňa 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Už v tomto storočím Univerzity Mateja Bela je mnoho a mnoho ľudských umov,
období sa vedenie fakulty na čele s dekanom Júliusom Albertym zamýš- sŕdc a príčinlivých rúk. Dnes si chceme tieto deje pripomenúť i uctiť“.
ľalo nad založením univerzity so širším ako pedagogickým zameraním,

5

Peter Pellegrini – podpredseda vlády SR Jakub Gajdošík – viceprimátor Banskej Bystrice

Dvadsaťpäť rokov v dvadsiatich piatich minútach Patrón univerzity Matej Bel
Pred vedením, ktoré riadi inštitúciu v  čase osláv „okrúhlin“, vždy Zo spomínania Jána Findru vieme, že v čase, keď sa v Banskej Bystrici

stojí neľahká výzva – pripraviť dôstojnú a súčasne zaujímavú a príjem- diskutovalo o  založení univerzity, na Slovensku existovali už iné dve,
nú oslavu. Čelilo jej aj súčasné vedenie na čele s rektorom Vladimírom Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Hiadlovským, pod gesciou ktorého prebiehali všetky prípravy a realizá- v Košiciach. Po ich vzore aj tretia univerzita mala niesť meno významnej
cia. Nakoniec sa rozhodli v dvadsaťpäťminútovom filmovom dokumente osobnosti, ktorá však bude spojená nielen s Banskou Bystricou, ale odkaz
zachytiť nielen kľúčové momenty dvadsaťpäťročnej histórie, ale zhrnúť aj ktorej by prekračoval hranice regiónu i krajiny. Patrónom novej univerzi-
samotnú podstatu univerzity. Jedna línia preto rekonštruuje hlavné míľ- ty sa stal Matej Bel, rodák z blízkej Očovej, absolvent banskobystrického
niky na ceste za univerzitou, komentuje vývoj univerzity od vzniku až po evanjelického gymnázia a neskôr jeho konrektor, rektor a súčasne farár
jej súčasnú podobu a predstavuje ju v obraze, opise, číslach, aktivitách, v Kostole sv. Alžbety, pôsobiaci v meste v týchto funkciách šesť rokov.
záujmoch a víziách. Druhá línia inštitúciu zosobňuje, zaznie hlas Júliusa Pričinil sa pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne, o  inováciu učebných
Albertyho, pred očami diváctva defilujú fotografie kľúčových osobností osnov, vypracoval nové školské zákony a veľký dôraz kládol na kvalitu
univerzity i jej úspešných absolventov a absolventiek. prípravy budúcich učiteľov, napísal desiatky vedeckých, pedagogických,
Dvadsaťpäťročná univerzita je pomenovanie filmového dokumentu, ktorý náboženských a filozofických diel, bol najznámejším vedcom vtedajšieho
v sebe zahŕňa výsledky a úspechy spektra činností a podstatných súčastí Uhorska a patril medzi najvýznamnejšie osobnosti Európy.
UMB. Snahou autoriek scenára S. Očenášovej a A. Dankovej bolo v obme-
dzenom priestore obsiahnuť maximum a na nikoho nezabudnúť. Pri príležitosti osláv štvrťstoročnice oslovil rektor Vladimír Hiad-
lovský akademického sochára Petra Gáspára, ktorý od roku 2000

6

pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Divadelné predstavenie
Zo spolupráce vznikla bronzová socha Mateja Bela, ktorá je inštalovaná Program osláv pokračoval aj v popoludňajších hodinách, keď rektor
pred budovou Filozofickej fakulty a ktorej odhalenie bolo súčasťou sláv-
nostného utorka. Socha zachytáva mladého Mateja Bela v stoji so zrakom UMB Vladimír Hiadlovský pozval svoje kolegyne a kolegov na divadelnú
upretým do otvorenej knihy, čím okoloidúcim pripomína akademické hru Stanislava Štepku To nemá chybu z repertoáru Radošinského naivného
hodnoty vzdelanosti, kultúrnosti, ľudskosti a túžby po poznaní. divadla a na spoločnú recepciu. Pozvanie bolo prijaté a potlesk patril nielen
divadelnému kolektívu, ktorý sebe vlastným humorom rozosmieval hľa-
Ocenenia disko, ale aj hlavnému organizátorovi osláv, ktoré sa počas celého dňa niesli
Slávnostnú chvíľu narodenín univerzity ako inštitúcie (s)tvorenej v príjemnej, priateľskej a súčasne slávnostnej atmosfére.

ľuďmi umocnil jej rektor udelením Ceny rektora vo viacerých kategóri- Ostáva zaželať si, aby sa naplnili priania gratulujúcich a naša univer-
ách dvadsiatim piatim zamestnancom a zamestnankyniam. Je ňou me- zita zažila ešte niekoľko podobných narodeninových výročí.
daila s portrétom Mateja Bela, vyrobená z rýdzeho striebra v Mincovni
Kremnica pri príležitosti 25. výročia založenia UMB. Zároveň udelil naj- Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
vyššie ocenenie Univerzity Mateja Bela Magnum Decus Universitatis –
Veľká ozdoba univerzity.

7

Príhovor rektora na ak
k 25. výročiu vzniku U

Srdečne vítam pri príležitosti otvorenia akademického roka univerzity. Som presvedčený, že každý z  vás sa v  tejto chvíli dokáže
2017/2018 všetkých prítomných na akademickej slávnosti venovanej myšlienkami spojiť s blízkym kolegom, kolegyňou či učiteľom, s ktorý-
25. výročiu založenia našej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. mi zdieľal profesijnú či študentskú púť.
Úprimne ďakujem všetkým hosťom, ktorí prijali moje pozvanie a svo-
jou prítomnosťou umocňujú význam tohto slávnostného okamihu. Pri pohľade späť do obdobia vzniku našej alma mater by som rád
Významné zastúpenie predstaviteľov verejného života nielen na regi- vyzdvihol a zdôraznil osvietený počin autorov projektu vzniku i samot-
onálnej, ale i celoštátnej úrovni je dôkazom toho, že Univerzita Mateja ného označenia banskobystrickej univerzity. Som presvedčený, že naša
Bela si získala všeobecné inštitucionálne uznanie a rešpekt. univerzita nemôže niesť meno väčšieho človeka a  meno príznačnej-
šie. Len ťažko nájdeme porovnateľného vzdelanca takého obrovského
Osobitne vítam v  auditóriu bývalých pedagógov našej univerzity. záberu.
Mnohí z nich celý svoj profesionálny život zasvätili rozvoju vysokoškol-
ského vzdelávania v Banskej Bystrici. Naša univerzita nevznikla v roku Matej Bel za svoj život vynikajúco naplnil viacero profesií: bol skve-
1992 na zelenej lúke, bola vyústením dlhoročnej práce mnohých z Vás. lým učiteľom, rektorom lýcea a  reformátorom školskej výučby. Bol
Je povinnosťou súčasníkov nezabúdať na odkaz našich predchodcov vedcom v  celej šírke tohto pojmu a  vydal výnimočné dielo. Svojou
a pokračovať v budovaní toho, čo nám zanechali. Skutočnosť, že väčšina tvorbou a životom prekročil hranice monarchie a svojej doby. Hoci si
našich bývalých kolegov je dnes s nami, ma napĺňa dojatím. Svojím úsi- Bela prisvojujú aj Maďari, práve v Notíciách venoval veľkú pozornosť
lím a vôľou ste významným spôsobom posunuli kolieska diania našej Slovákom už od čias Veľkej Moravy a zdôraznil ich svojbytnosť, staro-
univerzity dopredu, za čo Vám patrí moje úprimné poďakovanie. bylosť, pracovitosť, jazyk. O slovenčine povedal: „V ničom nezaostáva
ani za vážnosťou a vznešenosťou španielčiny, ani za pôvabom a hlad-
Rád by som dnešnú akademickú slávnosť venoval i pamiatke tých, kosťou francúzštiny, ani za vznešenosťou a silou angličtiny, ani za bohat-
ktorí už nie sú medzi nami a  rovnako prispeli k  budovaniu našej stvom zmyslu a dôrazu nemčiny, ani za mäkkosťou a ľubozvučnosťou

8

taliančiny a napokon ani za veliteľskou prísnosťou maďarčiny.“ To na- V septembri 1992, súbežne s novovzniknutou univerzitou, bola ako
písal v čase, keď o spisovnej slovenčine v habsburskej monarchii ešte jedna z prvých na Slovensku založená dnes už trvalá súčasť Univerzity
nebolo ani chýru a Štúr prišiel až o 100 rokov. Mateja Bela – Univerzita tretieho veku. Táto súčasť celoživotného vzde-
lávania na našej univerzite si rovnako pripomína 25 rokov svojej exis-
Dodnes je VEĽKOU OZDOBOU vedeckej histórie a  slovenského tencie a vstupuje už do 26. akademického roku. Verím, že súčasnú po-
vlastenectva. Jeho veľkosť by sme si mali pripomínať a jeho odkazom sa zíciu jednej z najsilnejších Univerzít tretieho veku na Slovensku si udrží
nechať oslovovať... aj v ďalších rokoch.

Práve veľkosť a odkaz Mateja Bela i kolektívna zodpovednosť hrdo Pred desiatimi, pätnástimi rokmi sme počet zahraničných študentov
sa vo svojom názve hlásiť k jeho menu ma v úvahách viedli k myšlienke na našej univerzite merali veľmi nízkym dvojciferným číslom. V uply-
priblížiť nielen akademickej obci našej univerzity, ale i širšej verejnosti nulom akademickom roku sme prvýkrát prekonali hranicu 300 študu-
jeho posolstvo. Banská Bystrica je nespochybniteľne spätá s Matejom júcich zo zahraničia. Len pred pár dňami, pri príležitosti 30. výročia
Belom a táto veľká postava našich dejín si zaslúži pamätník, umiestnenie programu Erasmus, boli ocenené tri najúspešnejšie slovenské univer-
ktorého v blízkosti našej univerzity určite nikto nespochybní. Osud ma zity v oblasti jeho efektívneho využívania. Univerzita Mateja Bela zís-
zaviedol k  akademickému sochárovi Petrovi Gáspárovi. Mojou myš- kala cenu za najväčší počet prijatých učiteľov a zamestnancov v rámci
lienkou bol nadšený a pomerne rýchlo sme našli spoločnú predstavu programu Erasmus+ na Slovensku. Zároveň s potešením konštatujem,
realizácie zámeru. Dal som si osobný záväzok pokryť náklady tohto že aj v  ostatných ukazovateľoch efektivity tohto programu zastávame
umeleckého diela zo sponzorských príspevkov. Oslovil som niekoľko popredné miesta. Využívam túto príležitosť na poďakovanie všetkým,
úspešných absolventov našej univerzity, partnerov a spolupracovníkov. ktorí svojím dielom prispievajú k rozvoju internacionalizácie štúdia na
Rád by som sa pri tejto príležitosti zmienil, že to boli veľmi príjemné našej univerzite: podporou študentských, učiteľských a  zamestnanec-
osobné stretnutia, ktoré sa stretli s  pochopením hĺbky celej myšlien- kých mobilít; čiastočnou, resp. úplnou realizáciou študijných progra-
ky. Skutočnosť, že všetci títo ľudia sú nielen úspešní, ale i múdri, ma mov vo svetových jazykoch, ako aj aktívnou medzinárodnou spolu-
napĺňa spokojnosťou. Mnohí z  tých, ktorí finančne podporili projekt prácou s  relevantnými zahraničnými partermi. Zvyšovanie podielu
sochy Mateja Bela sú prítomní v hľadisku a ja vás prosím umocniť moje zahraničných študentov je pozitívne vnímané aj v  kontexte pridanej
úprimné poďakovanie spoločným potleskom. ekonomickej hodnoty pre samotné mesto i širší región.

Súčasťou programu dnešnej slávnosti je aj udelenie Ceny rektora Univerzita sa hrdo hlási k  mestu, v ktorom sídli, a  ja verím, že
vybraným zamestnancom. Okrem výnimočných výsledkov vo vede, podobné konštatovanie vysloví aj pán viceprimátor. Vzťahy medzi
projektovej a publikačnej činnosti zdôrazňujem nevyhnutnosť neustá- mestom Banskou Bystricou a  Univerzitou Mateja Bela sú na doteraz
leho prehlbovania internacionalizácie štúdia a konania podporujúceho najlepšej úrovni, a to nikdy neboli zlé... Dokazuje to aj historicky prvé
integritu našej univerzity. Síce veľmi pomaly, ale predsa sa nám darí stretnutie všetkých primátorov v novodobej histórii nášho mesta, kto-
prekonávať bariéry izolácie pracovísk, či celých fakúlt. Mimoriadne ré sa uskutočnilo v  rámci cyklu Univerzita mestu, mesto univerzite.
oceňujem a vždy budem podporovať aktivity smerujúce k zdôrazňova- Spoločne organizujeme množstvo podujatí, pri ktorých sa snažíme na-
niu univerzity ako celku. plno využiť synergiu spojenia našej univerzity v našom meste.

ademickej slávnosti
Univerzity Mateja Bela

Pri príležitosti 25. výročia založenia univerzity, ktorá nesie meno Čo zaželať našej univerzite pri príležitosti dnešnej slávnosti? Mám
Mateja Bela, som sa rozhodol zaviesť mimoriadnu cenu – najvyššie oce- veľa inštitucionálnych prianí, zdôrazním dve, z  môjho pohľadu naj-
nenie Univerzity Mateja Bela – MAGNUM DECUS UNIVERSITATIS, dôležitejšie. Univerzity sú od svojho vzniku chrámy poznania sústre-
ktorú v súlade so Štatútom Ceny rektora Univerzity Mateja Bela dnes ďujúce množstvo múdrych a inteligentných ľudí pod jednou strechou.
mimoriadne rád udelím dvom výnimočným ľuďom, bez ktorých by Predovšetkým títo ľudia vytvárajú samotnú univerzitu. Tá je taká silná,
sme tu teraz možno nesedeli. ako silné a  súdržné sú jej osobnostné piliere. O  intelektuálny kapitál
na našej univerzite nemám obavu, viac ma znepokojuje aktuálny stav
Nie je možné oceniť každého, navyše súčasťou životného poznania spoločnosti nahlodávajúci práve súdržnosť. Malo by byť prirodzené, že
je aj skutočnosť, že to najhodnotnejšie ocenenie nespočíva v piatich mi- každý prispieva k posilňovaniu celej univerzity pohľadom presahujú-
nútach slávy a podaní ruky rektorom či dokonca prezidentom, ale dáva cim horizont svojho pracoviska i celej fakulty. Naopak, prirodzeným sa
ho život sám za dlhodobé vkladanie srdca do učiteľského povolania. stáva, nie ojedinele, že mnohé problémy si vyrábame my sami a neraz
Stovky absolventov spomínajúcich na svojho učiteľa a tisíce myšlienok sú to problémy absolútne zbytočné. Pritom ani jedna strana si tým nija-
patriacich tým, ktorí im pomáhali odhaľovať brány poznania, múdrosti ko nepomáha. Preto si želám, aby sme sa dokázali úprimne tešiť z kaž-
a životných hodnôt, sú tým najväčším ocenením. Ja sám sa častokrát dého úspechu jednotlivca a  dokázali ho povýšiť na spoločný úspech
v myšlienkach vraciam k mojim učiteľom... celej inštitúcie. Aby sme najskôr hľadali spôsoby, ako sa veci dajú riešiť,
často najjednoduchšie riešenia spočívajú práve v súdržnosti.
25 rokov je rozsiahly časový úsek a  rozprávať o  úspechoch našej
univerzity, ale i  výzvach, pred ktorými stála a  stojí, by sa dalo veľmi A tiež si prajem, aby mladí ľudia chodili hľadať na univerzity pre-
dlho. Najdôležitejšie skutočnosti univerzitného štvrťstoročia sme sa po- dovšetkým múdrosť. Spoločnosť to veľmi potrebuje, možno viac ako
kúsili zhutniť do podoby krátkeho dokumentárneho filmu, ktorý vám kedykoľvek predtým.
o chvíľu premietneme.
9

OCENENIA

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Univerzity Mate-
ja Bela v Banskej Bystrici udelil jej rektor doc. Ing.
Vladimír Hiadlovský, PhD., Cenu rektora, ktorou
je medaila s portrétom Mateja Bela, vyrobená z rý-
dzeho striebra a vydaná Mincovňou Kremnica.

V kategórii za mimoriadne výskumné alebo umelecké výsled- Za budovanie „univerzitného ducha“, úspešnú reprezentáciu na-
ky mladého tvorivého zamestnanca alebo zamestnankyne do šej univerzity na Slovensku i v zahraničí a činnosť, ktorá presahuje
35 rokov ocenenie získali: rámec pracoviska i fakulty, získali Cenu rektora:

• PhDr. Anton Hruboň, PhD., Katedra európskych kultúrnych • doc. Ing. Irena Šulajová, CSc., manažérka Univerzity tretieho
štúdii FF UMB veku UMB

• Ing. Kamila Borseková, PhD., vedúca Výskumného a inovač- • univerzitný folklórny súbor MLADOSŤ
ného centra EF UMB a koordinátorka výskumu na UMB
• PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., a Mgr. Martina Kubealaková,
• RNDr. Šimon Budzák, PhD., Katedra chémie FPV UMB PhD., Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB

• Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD., Katedra kvantitatívnych me- • UMB HOCKEY TEAM
tód a informačných systémov EF UMB
• doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., Katedra pedagogiky PdF
UMB

10

V tejto kategórii rektor ocenil aj
Špičkový vedecký tím v oblasti výskumu matematika a štatistika

V kategórii rozvíjania top priorít UMB a internacionalizácie štúdia
získali Cenu rektora:

• doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., Katedra medzinárodných
vzťahov a diplomacie FPVMV UMB

• prof. PhDr. Peter Terem, PhD., Katedra medzinárodných vzťahov
a diplomacie FPVMV UMB

• Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D., Katedra slovenského jazyka a ko-
munikácie FF UMB

• doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD., Katedra európskych kultúr-
nych štúdií FF UMB

• prof. Ing. Igor Kosír, PhD., in memoriam

V kategórii výnimočných výsledkov vo vede, projektovej a publi- Najvyššie ocenenie Univerzity Mateja Bela MAGNUM DECUS
kačnej činnosti získali Cenu rektora: UNIVERSITATIS – VEĽKÁ OZDOBA UNIVERZITY, ktorým je
medaila s portrétom Mateja Bela, vyrobená z rýdzeho zlata a vy-
• prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Katedra biológie FPV UMB daná Mincovňou Kremnica pri príležitosti 25. výročia založenia
UMB, dostali:
• RNDr. Milan Hudec, PhD., Katedra informatiky FPV UMB
• Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
• Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., Katedra obchod- a
ného a hospodárskeho práva PrF UMB • Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc.

• prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Katedra financií a účtovníctva Obaja ocenení sa krátko prítomným prihovorili. Úprimne sa te-
EF UMB šili z okrúhleho výročia univerzity a oslávenkyni, ku ktorej majú
silný a  dlhoročný vzťah, zapriali len to najlepšie. Akademickej
• prof. Ing. Mária Uramová, PhD., Katedra ekonómie EF UMB obci pripomenuli jej zodpovednosť za hodnoty akademickej slo-
body, vzdelania a kultúrnosti, vyzvali, aby sa Univerzita Mateja
• prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., Katedra histórie FF UMB Bela aj naďalej rozvíjala tvorivo, dôstojne a zmysluplne.

• doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD., Katedra fyziky FPV UMB 11

PETER GÁSPÁR

autor sochy Mateja Bela

Doc. Peter Gáspár, akademický sochár ako absolvent
kamenosochárstva na Strednej škole umeleckého prie-
myslu v Bratislave pokračoval v štúdiu na Vysokej ško-
le výtvarných umení v Bratislave. Odbor figurálne so-
chárstvo študoval v ateliéri prof. Jána Kulicha v rokoch
1971 – 1977. Po ukončení štúdia pôsobil na Katedre
sochárstva na VŠVU. Od roku 2000 pôsobí na Fakulte
výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystri-
ci, kde vedie Ateliér figurálneho sochárstva. Venuje sa
hlavne figurálnej sochárskej tvorbe, komornej plastike
a sochárskej tvorbe v architektúre. Medzi jeho význam-
nejšie diela v architektúre patrí súsošie In memoriam
v Komárne, plastika Prometeus pred jadrovou elektrár-
ňou v Mochovciach, pamätník spisovateľa Sándora Má-
raia v Košiciach a pamätník Chavivy Reikovej v Ban-
skej Bystrici. Petrovi Gáspárovi udelili za jeho tvorbu
viaceré ocenenia ako Cenu Martina Benku, cenu Sochy
piešťanských parkov, Cenu M. S. mester díj v Budapešti.

Pán docent, môžete sa pokúsiť o prológ k nášmu rozhovoru?
Keď cestujeme po svete, vidíme množstvo krásnych sôch, ktoré pri-

bližujú históriu, niečo významné symbolizujú, dotvárajú kolorit pro-
stredia. Slovensko je v  tomto zmysle skromnejšie. Aj preto oceňujem
mimoriadnu myšlienku pána rektora postaviť v univerzitnom priestore
sochu Mateja Bela. Veľmi ma teší, že sa cti vytvoriť ju dostalo práve
mne. K stvárneniu tejto plastiky som pristupoval čo najzodpovednejšie.

Aký je u umelca – výtvarníka – sochára proces hľadania formy, odpo- gymnáziu a ako absolvent štúdia teológie a filozofie na hallskej univerzite
vede na otázku – ako? sa stal v Banskej Bystrici prorektorom a  rektorom tamojšieho gymná-
zia a zároveň evanjelickým kazateľom. Jeho stvárnením som chcel na-
Prirodzene som zhromaždil všetky možné materiály a dokumenty značiť dynamiku tohto muža – je to pohyb mysle, ktorý zaznamenáva.
o Matejovi Belovi, aby som sa oboznámil s jeho životom, s jeho dielom, Sústredený si robí zápisky. Možno z  ciest, ktoré prešiel, možno si robí
aby som našiel to, čo hľadám pre svoju budúcu sochu. Nie je ich mnoho, poznámky ku kázni, k prednáške, alebo sa mu v mysli črtá osnova bu-
ale našiel som aj dobové rytiny a maľby. Spomenul som si na čas, keď dúcej notície... V ruke má prostriedok, ktorým písal všetky svoje diela
plastiku Mateja Bela, ktorá je umiestnená v Očovej, modeloval profesor a ktorý dokumentuje dobu v ktorej žil. Slovenský osvietenec má na hlave
Ján Kulich vo svojom ateliéri. Vtedy som netušil, že raz aj ja dostanem parochňu, akú nosili okrem šľachty vzdelanci a učenci. Umiestniť plas-
šancu zhmotniť svoju predstavu o tejto významnej osobnosti. tiku na podstavec som sa rozhodol aj preto, aby si každý uvedomil fakt,
že Matej Bel, pochádzajúci z neurodzených pomerov, sa stal bohatstvom
Vedel som, že socha bude umiestnená v priestore, kde sa pohybujú nášho národa, ale aj ďalších, ktoré si ho prisvojujú a že svojou osviete-
mladí ľudia. Chcel som, aby ich vzťah k Matejovi Belovi bol bližší, pre- nosťou a múdrosťou sa stal hodným nasledovania. Bol by som rád, ak
to som ho poňal v  mladších rokoch. Napokon – do Banskej Bystrice
patrí mladý Matej Bel, pretože tu študoval a maturoval na evanjelickom

12

Zľava Martin Somora, Mihály Kunos, Zsolt Bartus, Peter Gáspár Identifikácia

by si študenti, pedagógovia i občania Banskej Bystrice S  akým pocitom ste sa „lúčili“ s  Vaším Matejom sochy
sochu Mateja Bela obľúbili a aby si skrze ňu pripomí- Belom?
nali túto významnú osobnosť našej histórie. Mateja Bela:
Táto fáza ukončovania je niekedy zdĺhavá, v  snahe
Od chvíle, keď je už všetko definitívne vymyslené o čo najlepší výsledok. S pocitom, že som urobil všetko, Priestor medzi budovou
a  keď končí ono umelecké, majstrovské, nastupuje konečne som pozval do ateliéru majstra zlievača pána auly a fakulty na
zložitý proces zrodu sochy. Vtedy dostáva v umelcovi Zsolta Bartusa. Práve tento zlievač odlieva na piesko- Tajovského ul. 40
priestor remeselník. Ako sa rodil Matej Bel? vé formy, ktoré umožňujú najpresnejšie odliatie tvaru. v Banskej Bystrici.
Plastika sa leje do bronzu z  viacerých častí. Keď zlie-
Keď sa ustálila kompozícia v skicách, vznikol tre- vač odlial všetky časti (v tomto prípade ich bolo okolo Bronzová plastika
tinový model, ktorý má v sebe všetky detaily s pohy- tridsať) a tieto už boli hotové, postupne ich zváral v jeden Mateja Bela vertikálnej
bom, s portrétom a ideovým námetom. celok tým istým spájacím materiálom, ako odlieval. Po kompozície v dobovom
zváraní sa socha brúsi, cizeluje a nakoniec sa patinuje. oblečení v mierne
Potom sa vytvorí vnútorná oceľová konštrukcia „na nadživotnej veľkosti, výšky
klietku“, ktorá predstavuje akúsi kostru sochy. Musí byť Akej farby bude socha po čase? 236 cm je umiestnená
pevná, aby uniesla to množstvo hliny, ktoré sa na kon- Časom bronzová socha získa svoju prirodzenú na podstavci obloženom
štrukciu nakladá a modeluje podľa tretinového odliat- žulou.
ku. Hlina sa neustále udržuje vo vlhku aby nevyschla matnú patinu zelenkavej farby. Keď sa bronzovej so-
a nepraskala, preto sa obkladá vlhkými handrami a pri- chy ľudia dotýkajú, leskne sa na tom mieste do zla- Autor diela: doc. Peter
krýva igelitom. Takže ráno rozbaliť, večer zabaliť... tista. Okolo sochy sa častokrát vytvorí legenda alebo Gáspár, akad. sochár
príbeh, možno raz aj o tejto plastike niečo vznikne.
Keď je plastika hotová, obaľuje sa po častiach do Realizátor bronzového
sadry, aby sa vytvorila slepá sadrová forma približne Dovoľte otázku na záver – čo Vás osobne na osob- odliatku: Zsolt Bartus,
dvojcentimetrovej hrúbky. Vznikla silueta, akýsi obal. nosti Mateja Bela najviac oslovilo? umelecký zlievač
Potom bolo treba jemným pílami rozdeliť sochu na
časti, aby vznikla forma na odliatie finálneho tvaru. Že tento polyhistor a  vzdelanec, húževnatý človek, Architektonické riešenie
Keď boli odliate sadrové časti hotové, znovu bolo tre- bol za svoje životné dielo všeobecne uznávaný a vo svojej prostredia: Ing. arch.
ba urobiť konštrukciu, laminovať ju, aby sa mohli na dobe ho uctievali ako veľkú ozdobu Uhorska. Aj preto Martin Somora, M. Arch.
to naložiť odliate časti z  foriem. Vtedy vznikli detai- bola pre mňa práca na plastike Mateja Bela radosťou.
ly – tvár, vlasy, ruky, odev. Prišla na rad jemná práca Architekt navrhol komor-
čistenia a  brúsenia, vylepšovania maličkých detailov. So želaním Majstrovi Petrovi Gáspárovi, aby sa né parkové prostredie, ktoré
Vznikla tak sadrová socha v pomere 1:1 v definitívnej splnila jeho túžba po  tom, aby si učitelia, študenti bude vytvárať pocit pokoja a
podobe. i  Banskobystričania sochu obľúbili poďakovala za zastavenia tak, aby návštev-
rozhovor níci mohli uvoľnene vnímať
Pán docent, asi v tejto chvíli končí umelcovo vášnivé sochársku plastiku i prírodné
tvorivé hľadanie výrazu, dotváranie minuciózností. PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD. danosti miesta.

Ďakujeme tým, ktorí finančne podporili projekt sochy Mateja Bela: Do riešenia priestoru je
zapracovaná existujúca zá-
hradná úprava, ktorú dopĺ-
ňajú štrkové plochy okolo
podstavca sochy. Štrkový
povrch bol zvolený zámerne
ako materiál, po ktorého cho-
dením získa návštevník pocit
mierneho prelievania, čím je
vytvorený vhodný kontrast
ku pevným kamenným plo-
chám architektúry podstavca.
Vysoký lesk kamenných po-
vrchov prináša pre návštevní-
ka metaforu reflexie.

Umiestnenie pamätníka
Mateja Bela na vyvýšenej
prírodnej vlne pred fakultou
a aulou Beliana viedlo ar-
chitekta k osadeniu plastiky
v miernom natočení k hlav-
nej prístupovej osi. Súhra
umeleckej kvality plastiky,
architektúry podstavca, par-
kových plôch a zelene vytvá-
ra neformálne inšpiratívne
prostredie.

MATEJ BEL Z OČOVEJ

MAGNUM
DECUS
HUNGARIAE

Detstvo a školské začiatky Aký bystrozraký musel byť A. H. Francke, keď si spomedzi troch tisí-
Narodil sa 24. marca 1684. Otec Matej Bel bol mäsiarsky majster, kto- cok študentov vybral práve Mateja Bela za vychovávateľa a  neskôr aj
za učiteľa svojho syna a poskytol mu aj bývanie. A aký šťastný musel
rého prezývali Funtík, bol asi roľník, ale ovládal aj remeslo. Matkou Mateja byť mladý Matej Bel z  toho rozhodnutia, keď zblízka uvidel rodinný
Bela bola Alžbeta Česneková, takže jeho slovenský pôvod je jednoznač- život, spoznal vyučovacie metódy a mohol viesť filozofické a teologické
ný. Pokrstili ho asi v Hronseku – v artikulárnom mieste, v Rothovskom debaty s obdivovaným Franckem.
kaštieli, kde bývali služby Božie, kým r. 1726 postavili kostol. Matej Bel
bol fyzicky pravdepodobne slabé dieťa, ale jeho talent a túžba po vzdelaní Kňaz, konrektor i rektor
sa zavčasu prejavili a rodičia ho na radu priateľov dali do škôl, najprv V r. 1707 Matej Bel skončil štúdiá a vzápätí dostal dve pozvania. Mal
v rodnej Očovej, potom do súkromnej školy v Lučenci. Keď starší žiaci
zaútočili na mladších, malý Matej nešťastne spadol a zranil sa. Otec ho sa stať vychovávateľom v bohatej rodine vo východnom Frísku a zároveň
odviezol domov na celé štyri mesiace, počas ktorých mu zomrel mladší ho volali do Banskej Bystrice za konrektora gymnázia a pomocného ka-
braček Jurko. Keďže sa ďalší súrodenci v rodine nespomínajú, Matej ostal zateľa zboru. Vážna choroba však zmarila krásne plány, nuž prijal ve-
zrejme jedináčik. V  novej škole v  Kalinove zase ochorel, mal zimnicu, denie kláštornej školy pri Magdeburgu. Ale Bystrica ho znovu volala,
nuž rodičia ho znova vzali domov. Potom chodil ešte do školy v Dolnej navyše v Nemecku zomrel jeho priateľ z Krupiny a zo smútku prudko
Strehovej, aby sa nakoniec dostal do lýcea v Banskej Bystrici pod dobré vzrástla jeho túžba po domove. Na jar 1708 sa vybral domov. Zastavil sa
vedenie Jána Simonidesa, odsúdeného v Prešporských súdoch, ktorý sa ešte v Berlíne a Vroclave, aby spoznal významných ľudí.
už vrátil z galejí. V štúdiách nakrátko pokračoval v bratislavskom lýceu
a zdokonaliť sa v maďarčine bol istý čas vo Vespréme a Pápe. Superintendent Štefan Pilárik ho ordinoval a  Matej Bel mohol
nastúpiť jednak za konrektora, neskôr za rektora gymnázia a  kňa-
Jeho detstvo, keď sa fyzicky nevyrovnal spolužiakom, iste aj smrť za v  Kostole sv. Alžbety. Hoci v  Banskej Bystrici už r. 1676 odobrali
brata a určite veľký talent boli predpokladom jeho hlbokej viery, ktorá slovenský kostol, zo šiestich banskobystrických chrámov iba špitálsky
možno už v tomto čase jasne formovala záujem o pietizmus. V  r. 1802 Kostol sv. Alžbety na Dolnej ulici ostal ešte evanjelický. Ale neskôr i ten
mu ako osemnásťročnému zomrel aj otec. odobrali a M. Bel ostal potom už len rektorom gymnázia.

Štúdiá a príklon k pietizmu Banská Bystrica priniesla Matejovi Belovi aj osobné šťastie, keď sa
Duchovný svet Mateja Bela v čase pokračujúcej protireformácie a kon- r. 1710 oženil so Zuzanou Hermannovou, dcérou už nebohého bystrické-
ho lekárnika. Zuzana mala ešte nedospelého, o 13 rokov mladšieho brata,
fesionálneho stavovského povstania vedeného Františkom Rákocim II. ktorého vzal Matej Bel do opatery, a tak získal mnoho kontaktov medzi
ovplyvňovali Johann Arndt a  najmä August Hermann Francke – duša nemeckými mešťanmi. Ich manželstvo bolo požehnané ôsmimi deťmi;
hallského pietizmu, ako i  ďalšie osobnosti nemeckej teológie. Túžba po tri zomreli celkom maličké a dospelosti sa dožili len traja synovia: Karol
dôkladnom vedeckom štúdiu doviedla r. 1704 Mateja Bela na štúdiá do Andrej sa stal profesorom histórie v Lipsku, Ján Teofil lekárom v Gelnici
Halle v Sasku. Je pravdepodobné, že na štúdiá ho odporúčali rýdze osob- a Matej Gottfried právnikom. O dvoch dcérach sa vie veľmi málo.
nosti: Ján Simonides, ale i očovský rodák Štefan Pilárik, veď obaja študovali
v Halle. Pilárik, ďalší galejník, bol farárom v Hronseku až do Prešporských
súdov. A bystrický notár Klement bol ten, ktorý ho finančne podporoval.

Chudoba cti netratí, a tak si spočiatku dvadsaťročný študent mohol
kúpiť iba dve jedlá – ráno a večer, ale už o rok ho A. H. Francke zaradil
medzi stravníkov sirotinca, ktorý Francke postavil spolu s vyššou školou
– Paedagogium, tlačiarňou, školskými dielňami, lekárňou a budovami
univerzity, na ktorej študovali mladí Švédi, Dáni, Francúzi, Taliani, ale
aj mnohí Uhri a Rusi. Pietizmus predpokladal hlbokú osobnú vieru, ale
Francke, akokoľvek prísny pietista, rozumel aj praktickému životu a zo
svojho podnikania vytvoril základinu, ktorú použil na vybudovanie
študentského mestečka, na vzdelávanie mládeže. Založil Biblický inšti-
tút a vo svojej tlačiarni tlačil Biblie, preložené pre národy až v Amerike,
Číne či cárskom Rusku, ktoré si tento luxus nemohli dopriať. Všetko
robil vedome a cielene pre slávu Božiu.

14

Rektorom na prešporskom lýceu O tom, aký bol rozhľadený a pevne na zemi stojaci, svedčia aj jeho eko-
Rozsiahla publikačná činnosť Mateja Bela sa začala už v  Banskej nomické názory, keď napísal: „... aby dane vybraté v krajine doma aj skonzu-
movali, aby magnáti a hierarchia neviedli nákladný život a nemrhali v kra-
Bystrici, keď iba 25-ročný pripravoval na vydanie Bibliu. R. 1709 jine získané peniaze „u cudzích“, aby sa peniaze neukladali „lakomo“ do
v  Halle vydal Nový zákon a  spolu s  Danielom Krmanom už r. 1722 skrine alebo v cudzine, ale aby sa s nimi podnikalo doma, aby sa obmedzil
vydali preklad Biblia sacra, t. j. Biblí svatá – teda kralickú Bibliu, v kto- nezdravý prepych v obliekaní, stravovaní.“ Jeho názory sú aktuálne aj dnes.
rej urobili korektúry. Je známa ako hallská Biblia. Napriek názorovej
rozdielnosti, keď Krman obhajoval luteránsku ortodoxnosť a nesúhlasil Encyklopedista a prvolezec
s pietizmom – hlbokou osobnou zbožnosťou, ktorú zastával Bel, obaja M. Bela od počiatku zaujímala história, geografia a vedecké pozna-
sa mali vo veľkej úcte. Matej Bel mohol okrem manželky ako jediný člo-
vek počas deviatich rokov navštevovať ako spovedník Daniela Krmana nie svojej vlasti – Uhorska a tomu venoval celý svoj život. Považoval to
vo väzení na Bratislavskom hrade až do jeho smrti. za výzvu, ktorú musí naplniť. Už r. 1723 ako štyridsaťročný vydal tlačou
prvé vedecké dielo – svoj program Hungariae antique et novae prodro-
V  r. 1713 opäť zúril mor, ktorý si vzal 3500 obetí, a  evanjelické mus – Posol starého a nového Uhorska. Slávnym sa stal predovšetkým
lýceum v  Bratislave stratilo všetkých žiakov – alebo vymreli, alebo obsiahlym encyklopedickým dielom Notitia Hungariae novae histori-
zo strachu utiekli. Aby bývalé slávne prešporské lýceum znova ožilo, co-geographica (Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku;
pozvali za rektora erudovaného a usilovného Bela z Banskej Bystrice. 1735 – 42). Plánoval podrobne preskúmať všetkých 48 uhorských stolíc.
Prezieravý a už skúsený Bel sa najprv uistil, že zbor mu dá voľnú ruku Plán, na ktorý nemohol stačiť jeden ľudský život... Precestoval a spoznal
pri usporiadaní lýcea a školského systému v ňom. Až potom sa presťa- takmer celé Uhorsko a poznatky si zapisoval, takže nemusel vyvracať ob-
hoval a r. 1714 sa začala jeho organizačná tvrdá práca, ktorej výsled- vinenia zo špiónstva. V tejto prvej encyklopédii vyšli tlačou iba stolice
kom boli reformy vo vyučovaní – pedagogický realizmus, ktorý spoznal Horného Uhorska, lebo vydávanie spomaľovala kontrola každého textu.
v Nemecku. Zaradil výučbu materinského jazyka, reálnych predmetov: Preto väčšina ostala v rukopise. Bel uviedol mnoho podrobných vedo-
zemepis, dejepis, fyziku, botaniku a oživené lýceum získalo veľmi dob- mostí o živote ľudu, zvykoch, geografii, šľachte, kráľovských mestách, ar-
rú povesť a vyhľadávali ho žiaci z celého Uhorska. chitektúre hradov a zámkov, technických vedomostiach. Podrobné mapy
vysokej grafickej úrovne mu pripravoval slávny slovenský geograf Samuel
Už v  Bystrici uskutočnil niekoľko reforiem výučby, preto o  ňom Mikovíni. Hoci sám precestoval a poznal mnoho stolíc, podľa jeho pres-
v  Prešporku vedeli. Organizáciu vzdelávania v  lýceu usporiadal tak, ných inštrukcií v  teréne pracovali aj jeho študenti a  vedci a  Bel sám
že základ elementárneho stupňa, teda päť ročníkov tvorili dve triedy výsledky spracoval. Dielo dedikoval Karolovi VI., otcovi Márie Terézie,
– trojročná sexta (tu sa žiaci menili na alfabetov – najprv abecedári, ktorý podporil vytlačenie 4 dielov s opismi 12 stolíc. Týmto dielom pred-
potom slabikári a  potom čítači, ktorí už vedeli plynule čítať latinské behol francúzskych encyklopedistov o takmer 30 rokov.
a  biblické texty) a  dvojročná kvinta. Potom nasledovalo nižšie gym-
názium – kvarta a tercia a nakoniec tri ročníky vyššieho gymnázia – Písal v mnohých jazykoch do vedeckých časopisov, bol členom ve-
dvojročná sekunda a  nakoniec prima, v  ktorých sa povinne hovorilo deckých spoločností a  akadémií v  Berlíne, Jene, Londýne, Olomouci.
výlučne po latinsky a vyučoval v nich výlučne rektor a konrektor. V Bratislave mal v úmysle založiť podobnú vedeckú spoločnosť celého
Uhorska – vypracoval štatút, ktorý existuje – a chcel vydávať vedecký
Aj výučbu jazykov – predovšetkým latinčiny – zriadil podľa svoj- časopis Observationes Posoniensis (Bratislavské pozorovania). Keďže
ho. Kým Komenský uľahčil učenie tak, že vytvoril jednoduché vety všetci členovia boli protestanti, jezuiti tento zámer nedovolili realizo-
z určitého prostredia, napr. gazdovského dvora alebo kováčskej vyhne, vať. I tak má toto úsilie pre históriu vedy veľký význam – je prvým po-
a tie názorne ilustroval obrázkom s  číslami pojmov a  presne preložil kusom o vznik vedeckej inštitúcie na Slovensku.
do viacerých jazykov. Takto Janua linguarum reserata (Brána jazykov
otvorená) bola dostupná pre všetkých študentov. Vety v  štyroch či O  to viac je potešiteľné, že napriek všetkým protivenstvám, ne-
šiestich jazykoch sa dobre pamätali. Ale Bel objavil, že mozog lepšie priazni jezuitov aj katolíckeho panovníckeho dvora, celého katolíckeho
chápe, ak sa naučí celý systém slov odvodený z jedného pojmu – napr. prostredia v  Prešporku bolo dielo evanjelického farára – posledného
škola, školský, školiť, vyškoliť, školstvo, školenie, záškolák atď. V lýceu polyhistora také obdivuhodné, že pápež Klement XII. ho r. 1735 poc-
uplatnil práve tento princíp. Absolventi lýcea mali takto otvorené dvere til zlatou medailou a vzdelanecký svet mu udelil meno Magnum decus
na univerzity v Halle i Wittenbergu a kdekoľvek vo svete. Prial si, aby Hungariae – Veľká ozdoba Uhorska.
vznikli školy i  pre dievčatá. Ako láskavý učiteľ pamätal na svoje štu-
dentské roky, aj preto financoval dvadsiatim žiakom štúdium na lýceu. Odkaz Mateja Bela
Myšlienky, ktoré ho oslovili, chcel dopriať aj svojim súčasníkom, a preto Veľké plány – i o histórii Karpát sa chystal napísať – Belovi zmarila cho-
vydal v maďarčine preklady pietistu a básnika Jána Arndta a neskôr ich
vydal aj v bibličtine. Pre lýceum napísal učebnice latinčiny a nemčiny. roba. Možno z prepracovania a intenzívnej práce dostal r. 1742 mŕtvicu
a ochrnul na pravú stranu. V r. 1749 sa odišiel liečiť do rakúskych kúpeľov
Ohnivý kazateľ, priekopník žurnalistiky Altenburg, ale jeho stav sa zhoršil. Chcel sa vrátiť domov, ale už nestihol
V Prešporku bol Matej Bel farárom nemeckého zboru, a keď r. 1719 a 29. augusta 1749 zomrel. A tak v bratislavskom artikulárnom štvorstre-
chovom úzkom kostole, v ktorom roky kázal, stála jeho rakva. Pohrebnú
zomrel farár Mirus, Bel dostal miesto prvého (nemeckého) farára a neskôr kázeň povedal farár Samuel Wilhelm Serpilius, farár slovensko-maďarskej
sa stal seniorom. Bol vraj ohnivým kazateľom pre vzdelanejšiu časť zboru, časti zboru. Pochovali ho na neďalekom Michalskom cintoríne a po jeho
pretože do kázní vkladal latinské výroky svojich obľúbených antických zrušení časť pomníka umiestnili na stenu Veľkého kostola.
mysliteľov. Fara na Konventnej ulici bola miestom, ktoré si považovali
za česť navštíviť všetky vedecké kapacity prechádzajúce Pressburg. Matej Čo sa stalo s nevydanými rukopismi? Nuž dvaja vzdelanci chceli zís-
Bel si viedol knihu návštev, do ktorej sa hostia podpisovali. Zápis jedného kať Belovo dielo. A tak niečo získal František Kollár z Terchovej, knihov-
z hostí bol zvláštny: „Uhor z Očovej. Je človek nepatrnej postavy, len hla- ník Viedenskej cisárskej knižnice, a zvyšok predala vdova po Belovi kluž-
vu má veľkú, ducha veľkého a hrdého.“ Aj portréty Samuela Mikovíniho skému kardinálovi Jozefovi Baťánimu. Pri prevoze po Dunaji sa však čln
v Noticiách dokumentujú, že Matej Bel mal k útlym pleciam väčšiu hlavu. prevrátil a rukopisy sa znehodnotili, ale niečo predsa len zostalo.

Farárske a rektorské povinnosti boli iba časťou aktívneho intelektu- Iba hlboká viera, ktorá ho poháňala k usilovnosti a ktorá sídlila v ta-
álneho života tohto neúnavného človeka. V r. 1721 začal vydávať prvý kom drobnom človeku, prinášala také bohaté ovocie. Matej Bel dostal
prešporský týždenník Nova Posoniensia, v ktorom prinášal široké spek- mnoho hrivien a ani jedna neležala ladom, za všetky niesol zodpovednosť.
trum novostí. Týmto činom sa stal priekopníkom žurnalistiky. Škoda, že
týždenník mu po dvoch rokoch prebrali jezuiti, ale vydávanie nezvládli Text a portrét Mateja Bela:
a noviny zanikli. prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.

15

Doctor honoris causa UMB
znovu s nami

Dr. h. c. Stanislav Štepka

Ako si spomínate na slávnosť udelenia čestného titulu doctor honoris
causa?

Vidím to dodnes: bol vtedy pekný, slnečný september 2005, v aule
UMB vládla sviatočná atmosféra, zneli zvučky a  po nich príjemné
a múdre slová, v hľadisku hostia a medzi nimi moji najvernejší z divadla.
Ja som sa ocitol s ostatnými poctenými na javisku v slávnostných kostý-
moch či rúchach, potom nasledoval dôstojný akt. Je na čo spomínať.

Majstre, už vtedy, keď ste boli poctený čestným doktorátom, bolo Vaše
dielo mohutné. Čo pribudlo k nemu odvtedy?

Každú novú divadelnú sezónu pribudne do repertoáru RND môj
nový titul. Niekedy, keď sa darí, aj dva. Ak vás to nebude obťažovať, ale-
bo ak to bude niekoho zaujímať, môžem tie posledné hry od roku 2005
aj vymenovať: Desatoro, Sedem hlavných hriechov (2006), Stvorenie
sveta, Veľké ilúzie (2007), Lastovičie rozprávky, Niekto to rád sloven-
ské (2008), Mám okno (2009), Nesladím (2010), Len tak prišli (2011),
Šťastné konce, Polooblačno (2012), Jááánošííík po tristo rokoch, Sčista-
jasna (2013), Sláva (2014), Zmiešaná štvorhra (2015), Lás-ka-nie 2, To
nemá chybu (2016).

Zaujímate sa o dianie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici? žiadnemu slovenskému činohernému divadlu. A už teraz sa tešíme na
Ale áno, vlastne skoro vždy, keď sa naskytne príležitosť. Dosť často novú, 55. jubilejnú sezónu, v  ktorej opäť uvedieme až dva pôvodné
tituly: v novembri trpkú komédiu zo súčasnosti s exotickým názvom
sa na našich predstaveniach stretám s  učiteľmi aj  absolventmi UMB. Besame mucho (Bozkávaj s vášňou) a  koncom sezóny, v júni 2018, spo-
Ostatne, o Univerzite Mateja Bela sa šíria, tuším, iba dobré správy. lu so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom uvedieme muzikál
na motívy pohnutých životných príbehov generála Milana Rastislava
Čo Vás aktuálne povznáša, na čo sa tešíte? Štefánika Malý veľký muž.
Veľmi sa tešíme z nášho nového divadla v Bratislave na Záhradníckej

95, divadla, aké nám môžu ostatné divadlá závidieť; cítia sa v ňom
dobre diváci a hlavne my. A takisto mám radosť z toho, že stále vždy
a  všade hráme pred vypredanými hľadiskami. V  júni sme mali tisícu
reprízu nášho legendárneho titulu Jááánošííík, čo sa doteraz nepodarilo

Úryvok zo slávnostného príhovoru Stanislava Štepku pri preberaní titulu doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela v roku 2005

„... Na ceste za mojím divadlom som, svedkami čohosi mimoriadne nekultúrneho: druhu trochu pohli mozgom a navzájom si
chvalabohu, stretol dosť podobných rojkov, mravy miestami neúnosne hrubnú, naše oči oteplili srdce a aby spoľahlivým a najdemo-
ako som ja. Ale aj dosť takých, čo mi po- a  uši sú čoraz väčšmi zanešvárené úbohou, kratickejším rozhodcom tohto vzájomného
mohli nazrieť ponad plot všednosti, teda do- ak nie i nebezpečnou plytkosťou, z hlupákov večerného dialógu bol pretrvávajúci ľudský
vidieť si ďalej od nosa a spoznať, že život i di- a  trpákov sa za pomoci médií stávajú tzv. príbeh, vyrozprávaný – ak sa pošťastí – aj za
vadlo majú veľa spoločných krásnych podôb osobnosti, kým nadpriemerný, talentovaný účasti humoru a smiechu.
a farieb a že skoro všade na tom našom nie a najmä múdry človek je pomaly ohrozeným
najvydarenejšom, ale, chvalabohu, stále druhom; znenazdania je to dosť smutná, ak Ktosi sa ma pýtal, či nie som za tých viac
krásnom svete žijú podobní ľudia so svojimi nie až desivá, ale aj aktuálna správa z kraji- ako štyridsať rokov v  divadle a  na blízkom
osudmi a príbehmi. A že smiech a humor sú ny, ktorá si tak rada príležitostne vraví, že je okolí z  toho všetkého poriadne unavený.
tu spolu s divadlom aj na to, aby večer boli kultúrna. Nuž – som. Ale som aj trocha hrdý, ak nie aj
ľudia k  sebe navzájom bližšie a  aby uverili chvíľami šťastný.
tomu, že napriek všetkým pochybnostiam A práve preto je tu, či malo by byť ume-
a pochabostiam tohto sveta ešte stále dobrý nie, v  našom prípade divadlo, a  iste nielen Napríklad na to, že zopár ľudí sme tu s di-
človek medzi nami žije. to naše, aby o  tom všetkom večer čo večer vadlom potešili. Ak vravím zopár, možno aj
vydávali živí správu živým, teda ako sa majú trochu predstieram skromnosť – bolo ich
Režimy sa menia, politici prichádzajú veci verejné i  ľudské, aký je stav života na dosť.
a  odchádzajú, ale divadlo pretrváva; verte, našom území podľa pozorovania povedz-
všetkých prežije. Áno – sme tu. A, žiaľ, zra- me dnes ráno o  šiestej hodine, aby sme si Poviem to, dámy a páni, radšej takto: Asi
zu sme v  tomto postsocialistickom období pri vzájomných stretnutiach ľudí blízkeho sme v  úlohách vidieckych poštárov neskla-
mali adresátov a miestami sme priniesli ľu-
ďom poštu, na akú sa s nádejou čaká.“

16

Trpezlivo s pedagogickým
prístupom

Mgr. Juraj Haško, PhD., je absolvent učiteľstva To, že niekto komponuje, je dar, alebo vám k tomu pomohlo štúdium
všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – na fakulte?
hudobná výchova v rokoch 1995 – 2000 na PdF
UMB, takisto na našej univerzite absolvoval dok- Prvé piesne som začal skladať od svojich jedenástich – dvanástich ro-
torandské štúdium a pôsobil ako vysokoškolský kov. Pravdou ale je, že štúdium na fakulte mi v  tom pomohlo. Dejiny
pedagóg. Skladateľ a klavirista Radošinského naiv- hudby ma učil pán docent Gajdoš. Populárnu hudbu a praktické pred-
ného divadla, ale aj iných scén na Slovensku. mety profesor Belo Felix. A práve stretnutie s ním bolo pre mňa určujúce.
Pamätám si, ako nám na domácu úlohu zadal skomponovať štyri piesne
Rád prijal pozvanie na rozhovor. do detského predstavenia. Urobil som úlohu aj dvom spolužiačkam. Tým
Spomínate si na svoj hudobný začiatok? trochu jednoduchšie, zvlášť záležať som si dal na svojich, neuvedomujúc
si, že som to prekomponoval. A stalo sa, že profesor pochválil dievčatá,
Tato chcel zo mňa cimbalistu, ale náhodou sa nám podarilo kúpiť vraj piesne majú jasné, jednoznačné, jednoduché. Išlo ma rozhodiť... Ale
ruský klavír „Lastočka“, plnopancier, tak bolo rozhodnuté. Prišli sme pán profesor videl, že ma to baví, a tak ma pozval robiť do Bábkového
z  prvomájového sprievodu a  ja som doň ťukal ruskú hymnu. Tak to divadla na Rázcestí korepetítora namiesto neho, lebo v  zápočtovom
začalo. Mal som asi štyri roky... období mal mnoho iných povinností. Bol som mu za to veľmi vďačný,
pretože mi týmto spôsobom otvoril cestu k  ďalším možnostiam. Pani
Takže môžeme priblížiť genézu Juraja Haška – klaviristu... Škripková, riaditeľka divadla, mi ponúkla urobiť hudbu do ďalšieho pred-
Navštevoval som v ZUŠ v Banskej Bystrici, odbor klavír u pani uči- stavenia. Spolupracujem s Bábkovým divadlom na Rázcestí doteraz. Tam
si ma všimol prešovský režisér Michal Náhlík, a tak prišli ďalšie ponuky.
teľky Pavleje, neskôr som prestúpil k pani učiteľke Frankovej. Tam som Pre Divadlo Jonáša Záborského som urobil už asi trinásť predstavení.
sa asi v  siedmej triede spoznal s  bratom spisovateľa Vincenta Šikulu
Karolom Šikulom, ktorý vyučoval dychové nástroje. Začal som spre- Veľký vplyv na vysokoškolského študenta má aj kolektív, v ktorom sa
vádzať na klavíri jeho žiakov. Mohol som improvizovať, to ma bavilo. ocitne...
Privoňal som k tanečnej a džezovej hudbe.
V krúžku nás bolo pôvodne sedemnásť a vytvorili sme spolu kolektív, na
Očakávalo sa, že pôjdem študovať na konzervatórium. Ibaže tam by ktorý nedám dopustiť. Nakoniec sme zostali štyria chlapci a štyri dievčatá,
som musel cvičiť etudy, stupnice, Bacha, a  to sa mi veľmi nechcelo... dokonca dva basy, dva tenory, dva alty a dva soprány, takže kdekoľvek sme sa
Vybral som si preto gymnázium, zároveň som navštevoval druhý cyklus pohli, vždy sme si zaspievali, vždy to ladilo. Dokonca v čase nášho štúdia vzni-
v ZUŠ. Bol čas, keď som hral v štyroch kapelách alebo spieval v štyroch kol miešaný spevácky zbor Mladosť s dirigentom profesorom Pazúrikom.
zboroch a mal popritom dve kapely. Nemal som čas na iné veci, bola to Bola to pre mňa opäť nová skúsenosť a čerpám z nej doteraz pri tvorbe v di-
iba hudba, čo mi vyplnila všetok voľný čas. vadle alebo v kapele. V čase štúdia na fakulte som ako Banskobystričan viacej

17

a  satiry. Po nás vystupovali aj Radošinci a  pán Štepka pozorne všetko
sledoval. Po koncerte prišiel za nami a vypýtal si kontakt. Veľmi sme sa
mu páčili. A tak som od 9. marca 2010 člen RND. Počas zájazdov mi pán
Štepka ponúkal vždy nový text a ja som ho vždy rád zhudobnil. A neskôr,
v roku 2012 som vytvoril aj svoju prvú hudbu do hry Polooblačno.

Aký je váš šéf Stanislav Štepka?
Sčítaný, veselý, múdry, dobrý pozorovateľ. Večne tvorivý človek,

ktorý nepozná únavu. V čase tvorby novej inscenácie už má nachystané
tri hry dopredu. Večene žartuje na tému „starí mládenci“, keďže nás je
v divadle asi päť, a hovorí nám, že sme preňho inšpiračný zdroj. Takže
sa nebudem čudovať, keď sa o rok – o dva nájdeme v novom scenári...

A proces prípravy inscenácie?
Pri tvorení novej hry dostanem približne v  januári scenár, okolo

mája – júna skladám piesne, potom pripravujem noty a celú jeseň skú-
šame na novembrovú premiéru.

Čo vás fascinuje na práci práve v tomto divadle?
Najviac asi fakt, že pán Štepka si ide za svojím cieľom už 54 rokov, a to aj

v čase, keď to bolo nemožné. Verí tomu, čo robí. Do roka hrá 230 predstave-
ní a k tomu je ešte autorsky tvorivý. V roku 1963, keď zakladal Radošinské
naivné divadlo, bolo na Slovensku okolo 500 divadiel malých javiskových
foriem. Dnes ostalo už iba jediné. Takže niečo robí určite dobre a ja som
rád, že sa môžem od neho veľa učiť a že som toho súčasťou.

času trávil v internáte ako doma. So spolužiakmi sme sa spolu aj učili, lebo Ste vyštudovaný učiteľ. Hodilo sa vám v živote toto vzdelanie?
matematika nám dala zabrať, mali sme krízy, prežívali horory... Dostal som veľmi dobré základy najmä z intonácie s pani doktorkou

Spomínali ste svojich pedagógov. Ste s niektorým z nich v bližšom kontakte? Janíčkovou a už zo spomínaných praktických predmetov. Pán Štepka
S  každým mojím učiteľom sa veľmi rád stretnem, pristavím sa. Ale často oceňuje to, že som učiteľ. Vraj mám trpezlivosť a  pedagogický
prístup. Niekedy sme sa o tom učili, akurát si neviem spomenúť, čo to
najbližší vzťah máme s profesorom Belom Felixom, lebo je neustále činný vlastne znamená...
a tvorivý a máme si čo povedať nielen po hudobnej stránke, rozumieme
si aj ľudsky. Stali sme sa priateľmi, to je pre mňa viac ako čokoľvek. Aj keď Ako hudobný skladateľ a spevák ste súčasťou skvelého projektu Baštrng,
sa nemôžeme vidieť každý týždeň, často na neho myslím, najmä pri práci, v ktorom originálnym spôsobom približujete klasické literárne diela.
kladúc si otázky, čo by na to povedal Belo, alebo ako by to urobil on? A že majú úspech, dokumentujú stotisícové zhliadnutia.

Po skončení fakulty ste nastúpili na doktorandské štúdium, učili ste na Baštrng je autorský projekt Michala Kubovčíka, v ktorom v spolupráci
Katedre hudobnej výchovy, založili ste kapelu Sto múch. Takže zas len s režisérom Karolom Vosátkom ponúkame svojský pohľad na vybrané témy
hudba a hudba. Nebolo jej priveľa? hravou formou, či už prostredníctvom stand-up formátu, komiksu, animá-
cie, bábkovej či činohernej scénky. Uverejňované a vysielané sú prostred-
Nie, vôbec nie. Zaujímalo ma mnoho vecí a  nič som nechcel vy- níctvom YouTube kanálu a Facebooku s názvom Baštrng. V krátkom čase
pustiť. Účinkovať v zbore Štátnej opery v Banskej Bystrici bol obrovský pripomíname študentom obsah diela povinnej literatúry hravou formou.
zážitok a česť. Takisto hrať v kostole bolo niečo úplne iné. Komponovať
hudbu pre divadlo a doma počúvať od rána do večera tatove ľudovky Ako si človek vašich aktivít organizuje čas?
a harmoniku, večer sa vyblázniť v kapele s piesňami, ktoré by nemohli Už som pochopil, že nemôžem byť všade a  nemôžem robiť všetko,
nikde inde v éteri zaznieť práve pre ich obsah... Na každom mieste iná
téma, iný žáner. Ale až po čase vidím, kde všade sa to zúročilo. čo mi ponúkajú alebo na čo ma pozývajú. Žijem v  Banskej Bystrici
a pracujem v Bratislave a v Prešove. Za dve hodiny sa viem ocitnúť kde-
Vznikla skupina Sto múch, spolupracovali sme tri roky s Andrejom koľvek, treba mať dobré auto a diár, v ktorom je všetko dôsledne zapísa-
Šebanom, on ma presvedčil o tom, že moje piesne môžeme hrávať s ka- né. Samozrejme, že trpí osobný život, ale to už k tomu patrí. Akonáhle
pelou, a neodkladať si ich roky do počítača a na kazety. príde rodina, nastavím si to inak.

A k tomu príjemná robota na fakulte, kde som sa venoval tomu, čo ma Tešíte sa na tretí október v Banskej Bystrici?
bavilo. A k tomu – bol som obklopený nádhernými mladými dievčatami, Budem mať trému a rešpekt pred mojimi učiteľmi, aj pred mojimi
čo viac som si mohol želať? Pamätám si, že som ako zamestnanec Katedry
hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty dostal lístok na predstavenie kolegami...
Radošinského naivného divadla Stvorenie sveta. Vtedy som ešte netu-
šil, že sa raz ocitnem na javisku s  nimi. Tak som vlastne premostil do Chceli by ste zaželať niečo svojej alma mater k jej štvrťstoročiu?
Radošinského divadla, kde som opäť obklopený krásnymi dievčatami Ďakujem Univerzite Mateja Bela za nádherne strávený vysokoškolský
a robia sa moje piesne s textami Stanislava Štepku. Naozaj si to užívam.
život, za zážitky so zborom, poznatky, vedomosti, skúsenosti. Takisto som
Pre Radošinské naivné divadlo ste pripravili hudbu už pre sedem rád, že som osem rokov pôsobil na Pedagogickej fakulte ako odborný
predstavení. Ako sa prihodilo, že práve vy? asistent. Prajem univerzite mnoho snaživých a  rozhľadených študentov
a láskyplných a tolerantných pedagógov. To je asi teraz dosť dôležité.
S hudobnou skupinou Sto múch sme vystupovali na Kremnických ga-
goch. Tento multižánrový festival má podtitul Európsky festival humoru Nech Vám to naďalej spieva a hrá. K dobrému zdraviu Vám želám šťast-
ný osobný život.
18
PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

Adriana Kučerová

Operná speváčka, sopranistka Dozrela som v Banskej Bystrici
Mgr. Adriana Kučerová, ArtD., je absolventkou
našej univerzity. Prvé vysokoškolské štúdium – Ako ste vnímali Banskú Bystricu ako lučenecká rodáčka v čase Vášho
učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ študovala v rokoch štúdia?
1995 – 1999 na Pedagogickej fakulte UMB.
Obdobie môjho prvého vysokoškolského štúdia rámcoval relatívne
Pokračovateľka slávnej tradície slovenských čerstvý postkomunistický čas so zásadnými zmenami v  spoločnos-
sopranistiek ako Lucia Popp, Edita Gruberová ti a s entuziazmom z objavovania novôt. Keďže som prišla z Lučenca,
alebo Ľubica Vargicová absolvovala vokálne štú- Banskú Bystricu som vnímala ako kultúrne mesto, v ktorom sa neustá-
dium na Vysokej škole múzických umení v Bra- le niečo dialo. Tento fakt som si uvedomovala ako prevratný v mojom
tislave v triede Viktórie Stracenskej a na Národ- živote. Prvé operné predstavenie som zhliadla práve v Bystrici, tu som
nom konzervatóriu vo francúzskom Lyone. začala privoniavať ku koncertnej hudbe, navštevovala som divadelné
predstavenia. Banskú Bystricu sme dôverne poznali, pretože za na-
Jej umenie ocenili na medzinárodných speváckych súťažiach – šich čias sa všetko dialo v  inej štvrti mesta. Pedagogická fakulta síd-
k najvýznamnejším patrí prvé miesto, absolútne víťazstvo a zisk ďal- lila v Radvani v areáli neďaleko Tesca, niektoré predmety sme mávali
ších štyroch cien na Medzinárodnej súťaži Hans Gabor Belvedere v priestoroch Filologickej fakulty v Sásovej alebo na FHPV, ubytovaní
vo Viedni v roku 2005. Za mimoriadny umelecký výkon jej dvakrát sme boli v internáte na Tajovského ulici. Takže pohybu a poznávania
udelili Cenu Literárneho fondu a v roku 2005 získala tiež nomináciu banskobystrických zákutí sme si naozaj užili.
na ocenenie Dosky za postavu Morgany v Händlovej opere Alcina.
Je držiteľkou ceny Nadácie Tatra banky a Krištáľového krídla Študovali ste učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ v rokoch 1995 – 1999. Ako
v oblasti hudba ako aj Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky. charakterizujete toto štúdium s odstupom času?
Hosťovala v prestížnych operných domoch, napríklad Teatro alla
Scala v Miláne, Bavorská štátna opera v Mníchove, Berlínska štátna Štúdium učiteľstva pre prvý stupeň bolo veľmi zaujímavé. Vnímala som
opera, Štátna opera vo Viedni, parížska Opera de Bastille, Theater ho ako pokračovanie gymnázia s rôznosťou predmetov – od matematiky,
an der Wien, Houston Grand Opera, Dallas Opera; vystúpila tiež slovenského jazyka až po výchovy. A bola tam aj vlastiveda a v nej moja
v rámci Glyndebourne Festival & Touring Opera, Salzburg Mozart obľúbená geografia. Neustále som si uvedomovala, aké je to štúdium vo
Wochen, Salzburg Festival, Pražská jar, Ravenna Festival, BBC svojej rozmanitosti úžasné. Veľa času som trávila v  študovni knižnice,
Proms atď. Spolupracovala s takými dirigentskými osobnosťami ako ktorú som vnímala ako oázu pokoja, spájajúcu sa s romantickým pocitom:
Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Vladimir Jurowski, Riccardo vonku zima, padá sneh a ja idem do knižnice, kde je pokoj a ja sa môžem
Muti, Nicolaus Harnoncourt, Fabio Lusi alebo Kent Nagano. hrabať v knižkách a časopisoch... Bývala som tam rada.

Naše štúdium bolo náročné. Každý učiteľ nás vnímal, akoby sme štu-
dovali iba jeho predmet. Spomínam si, že do školy som sa pripravovala
systematicky a učila som sa mnoho.

Do ročníka nás nastúpilo tristo študentov, ale do druhého postúpilo
o tretinu menej. Sitom bola matematika...

19

Absolvovali ste aj iné štúdiá, stretli ste mnohých pedagógov. Vynoria mojich žiakov navštíviť, dostala som od nich mnoho milých pozorností.
sa Vám v  spomienkach aj banskobystrickí? Zanechali vo Vás stopu, Oprávnene si myslím že učiteľstvo pre 1. – 4. ročník je jedno z naj-
ktorá možno nebola celkom prívetivá, ale ste za ňu vďačná?
zaujímavejších a najrôznorodejších štúdií.
Spomínam si na veľmi prísnu, energickú slovenčinárku pani
Nemčokovú. To bola ikona. Učila nás správne vyslovovať. Nesmierne Čarovnú a zázračnú cestu vysokoškolského študenta lemujú aj chvíle
si vedela zgustnúť nad našimi zošitmi z  krasopisu. A  tie diktáty! Nútila voľného času...
nás poznať aj jedinečnosti, úplne špecifické veci. Čím viac sme sa tomu
venovali, tým nás to viacej bavilo a pani doktorka dosiahla svoje: všetci sme Bystrica ponúkala mnoho možností na športové vyžitie, a  tak
gramatiku ovládali. Veľmi radi sme mali pani Cejpekovú, vzorom moder- sme chodili na aerobic, na plaváreň alebo behávať na štadión či do
nej učiteľky so správnym prístupom bola pre mňa pani Kosová. Bola skve- Laskomerskej doliny. Obišli sme aj kopce v blízkosti mesta. Chodila som
lá odborníčka, k študentom otvorená, mala názory, ktoré mi konvenovali. aj na angličtinu do jazykovej školy. Nikdy som sa nenudila. Snažila som
Svoje moderné náhľady prezentovala vo svojich štúdiách a publikáciách, sa každú chvíľu zmysluplne využiť. Napríklad za celé štyri roky som ne-
ale najmä priamo v praxi. To bolo zvlášť cenné. Navždy si ju zapamätám. prekročila prah dverí klubu, v ktorom bývala internátna diskotéka, lebo
sa mi to zdalo zabíjaním času. Bola som vtedy ohromne slušná, poslušná
Na potvrdenie rôznorodých predmetov rada spomeniem pestovateľ- školáčka. Zarytá, konzervatívna, odmietajúca úplne všetko, čo zaváňalo
ské práce, pre mňa zvlášť zaujímavé, keďže od detstva som sa rada dotý- pohárom vína alebo zábavou. K tomu som žila láskypustý život. Dnes
kala zeme, poznala som všetky stromy, kvety, rada som aranžovala rast- už viem, že treba s vďakou prijať všetko, čo život prinesie a ponúka, že
liny, a tak som s týmto predmetom mala rada aj prísnu pani Babicovú. človeka obohatí všetko a záleží iba od miery, s akou to prijíma.
Veľmi sympatický a príjemný bol pán Korim na vlastivede.
Boli ste zodpovedná, nadšená študentka s víziou učiť malé deti. Život
Keďže som aj počas štúdia hrala v lučeneckej dixilendovej kapele na Vašu cestu nasmeroval inam. Neboli štyri roky Vášho banskobystric-
bendžo, učitelia na Katedre hudobnej výchovy sa na to dívali s dešpektom. kého života z tohto hľadiska zbytočné?
Nerozumela som tomu, veď to predsa formovalo môj vzťah k hudbe...
Toto štúdium bolo pre mňa priaznivým priestorom na dozre-
tie osobnosti. Nič pozitívnejšie si ani neviem predstaviť. Vtedajší čas
a  priestor som pociťovala ako oázu na to, aby som sa dovyvíjala, do-
rástla, zmúdrela, aby som sa naučila to, čo bolo treba, ba ešte viacej, aby
som skúsila všetky rozmanitosti, aby som sa nadýchala kultúrnej atmos-
féry, ktorú ponúkalo mesto a ktorá pre mňa veľa znamenala. Za celý čas
som sa nestretla s ničím negatívnym, nikto z mojich spolužiakov sa nedo-
stal na šikmú plochu. V rozhodujúcich rokoch, keď som dozrievala, som
sa ocitla na tom najlepšom mieste sveta. Keď som končila fakultu, bola som
presvedčená, že nikde inde nechcem žiť a pracovať iba v Banskej Bystrici.

Mimoriadne pútavo a  invenčne v  nás podnecovala tvorivosť pani Boli ste natoľko sústredená na štúdium, že ste nedovolili tomu drie-
Lucinkiewiczová-Michalová. Práve s ňou sa mi spája napríklad kreslenie majúcemu zázraku vo Vás prehovoriť?
štruktúry orecha. Okrem toho, že bola sympatická, robila s nami krásne
veci a motivovala ma k tomu, že som si našla hlbší vzťah k výtvarnému Už počas štúdia ma prenasledovala myšlienka, že chcem niečo iné,
umeniu. Rada čítam knihy a veľmi rada ich kupujem, mám už krásnu ale tento pocit sa vo mne neformuloval, iba dozrieval. Niekde v hĺbke
zbierku, v ktorej je výtvarné umenie bohato zastúpené. Spomínam si, ako som cítila to driemanie a šteklenie spájajúce sa s hudbou... Túlajúc sa
nám pani doktorka odporučila Gombricha. Kúpila som si ho a celého ho Banskou Bystricou, zhliadala som k Základnej umeleckej škole. Bolo to
prelúskala. Aj táto kniha ma veľmi obohatila. Z katedry výtvarnej výcho- asi v treťom ročníku, keď som iba tak vošla dovnútra, zaklopala som na
vy som si do môjho vnútorného umeleckého sveta mnoho odniesla. dvere pani Mojžišovej a odvážila som sa jej povedať, že by som chcela
začať spievať. Bolo to absurdné, veď som mala 21 rokov. Netušila som,
Na telocviku sme takisto prešli všetkým, mojím obľúbeným športom že ten okamih bol vlastne začiatkom uzučkej cestičky mojej speváckej
bolo plávanie. Nie však ranné vstávanie naň. Ale pobudnutie vo vode „kariéry“. Tento krok zmenil môj život. Bola to ona, pani učiteľka Oľga
bolo pre mňa balzamom na dušu, preto som sa na tieto hodiny vždy Mojžišová, ktorá odhalila môj talent. Veľmi dobre ma viedla a nesmier-
tešila. Zvlášť kvôli pánu Michalovi, ktorý nás učil metodiku plávania. ne ma podnecovala a motivovala k ďalšiemu štúdiu spevu.

V  čase Vášho štúdia ešte fungovali študijné skupiny. Mali ste dobrú A potom nasledovali ďalšie štúdiá a súčasne triumfálne úspechy mla-
krúžkovú partiu? dučkej divy Adriany Kučerovej...

V krúžku som študovala s mojou sestrou – dvojčaťom Ivonou, takže V záverečnom ročníku štúdia som urobila prijímacie skúšky na bra-
o priateľku a dôverníčku som mala postarané. V širšom kolektíve spolu- tislavské konzervatórium a po skúškach z teórie a dejín ma prijali do
žiakov bola medzi nami vždy dobrá atmosféra, prajnosť a určite spoluná- 2. ročníka. Po treťom ročníku štúdia ma prijali na VŠMU a počas štúdia
ležitosť. Možno to bolo aj smerovaním štúdia k učiteľskému povolaniu. som bola členkou Opery Slovenského národného divadla. Absolvovala
som aj štúdium na Národnom konzervatóriu v Lyone a doktorandské
Ako budúci učitelia sme povinne absolvovali rôzne kurzy. Bola som štúdium na VŠMU v Bratislave.
nadšená tým, čo si môžem vyskúšať, čo môžem zažiť. Týždeň sme sa vo
vodách Liptovskej Mary učili zručnosti ovládnuť kajak. Pritom sme boli Po absolvovaní VŠMU som sa zúčastnila svetovej súťaže vo Viedni,
v prírode, utužovali sme si vzťahy v kolektíve a našu dievčenskú partiu ktorú som vyhrala, a tá ma posunula na svetové scény – do milánskej
osviežili telocvikári. Bolo to úžasné. Alebo na výtvarníckom kurze ráno La Scaly, mníchovskej, berlínskej, parížskej opery, na svetové festivaly,
zobrať stojany a ísť maľovať do prírody – čo môže byť krajšie? Na ban- ďalšie súťaže a účinkovanie v Amerike.
skobystrickom zimnom štadióne sme si užívali zase korčuliarsky kurz.
Keď sedíme v  pohodlnej lóži operného domu a  nadchýname sa Vaším
V závere štúdia sme absolvovali povinnú päťtýždňovú pedagogickú prax. umeleckým vystúpením, zdá sa nám to božské i Božské. Ako je to naozaj?
Dodnes mám z tejto praxe krásny zážitok. Niekoľkokrát som bola potom
Účinkovanie v opere nie je iba hra, ako sa mi to na začiatku javilo.
20 Dokumentuje to aj môj prvý zážitok zo zahraničia, keď som v Salzburgu
bola obliata nie studenou sprchou, ale doslova hodená medzi ľadové
kryhy. V nádhernom prostredí sa zišla komunita pätnástich ľudí, ktorí

skúšali jedno Mozartovo dielo. Na začiatku mi to úplne naivne pripadalo
ako hra medzi kamarátmi. Ale príjemná, uvoľnená atmosféra neprichá-
dzala, dosiahnutie najvyššej svetovej úrovne sme museli zvládnuť za štyri
týždne. Začalo mi dochádzať, že operný svet je tvrdý. Pripravovali sme
operu La finta giardiniera – Záhradníčkou z lásky a seba som si predsta-
vovala ako rozkošné dievčatko v krásnych šatočkách. Ale poňatie tejto
inscenácie bolo extrémne moderné, nie úplne so štandardnými prvkami,
takže som hneď mala konflikt s režisérkou. Mala totiž predstavu, že bu-
dem vulgárna, potetovaná, s reťazami na krku a okolo rúk, na nohách
kanady, v ústach žuvačku... Nechcela som to prijať, nevedela som sa s tým
zmieriť. Na diskusiu nebolo času. Iba na slzy po večeroch v samote...

Tento prvý šok som potom vyhodnotila ako výzvu, ako skúšku, bola
som vďačná, že moje účinkovanie vo svete nezačalo ustlaním na ružiach.

Čím je pre Vás svet opery?
Svet opery je pre mňa úžasný, zázračný a ja som šťastná za všetky

náhody a  nie priamočiare okolnosti, ktoré ma doň doviedli. Stačilo
študovať v Banskej Bystrici a zaklopkať na jedny dvere...

Dosiaľ sme si pripomenuli náš spoločný rozhovor spred piatich rokov, Ktoré roly pribudli do Vášho repertoára a ktoré práve študujete?
keď sme pripravovali knižku Svedectvá o  čase. Čo sa zmenilo vo Pribudli Gilda z  Verdiho opery Rigoletto, Adina z  Donizettiho
Vašom živote za ostatných päť rokov?
Nápoja lásky a Rosina z Rossiniho opery Barbier zo Sevilly, ďalej som
Zmenilo sa veľmi veľa, pretože sa mi otvorili úplne nové obzory, tie naštudovala tri roly z  Händlových opier: Romildu z opery Xerxes,
najkrajšie, lebo dovtedy som bola zamilovaná do sveta opery a teraz som Angelicu z Orlanda a Lisauru z opery Alessandro.
úplne zamilovaná do svojich detí a, samozrejme, do svojho partnera. Deti
mi zmenili život úplne od základov a hlavne ho obohatili. Je to najkrajšia Čaká ma Mařenka v Smetanovej Predanej neveste, Júlia v Gounodovej
úloha v živote, akú som mohla dostať. Niektorí moji známi ani neverili, opere Romeo a Júlia a Rosalinda v Straussovej operete Netopier. Chystáme
že by som bola schopná opustiť dosky operného sveta a chcela mať de- sa na turné do Japonska a do Číny, takže ma čaká ešte veľa učenia.
tičky. Ale ja som vždy túžila mať veľkú rodinu, zahŕňať deti láskou, bol
to môj najväčší sen, len som to v živote akosi odkladala. O to je to teraz Aký je Váš vzťah k domovu, k zemi, k Slovensku?
intenzívnejšie, krajšie, uvedomelejšie. Teraz dolujem z hĺbok pamäti, ako Mala som veľa možností spoznať viacero krajín, nátur, národností.
postupovať pri výchove mojich chlapčekov, občas sa mi niektoré metódy
a postupy vynoria, ale skôr sa spolieham na svoj inštinkt a na lásku, to je V mnohých krajinách som prežila aj niekoľko mesiacov, takže som mala
asi najlepšie. Najviac mi pomáha schopnosť vcítiť sa do malej dušičky. šancu spoznať naozajstný život v danej krajine. A asi práve preto si ešte
viac uvedomujem a  preciťujem lásku k  svojej rodnej vlasti, k  svojmu
Všetko je oneskorené v  mojom živote, veď spievať som začala domovu. Tento vzťah je u mňa intenzívnejší o  cesty, ktoré absolvujem.
21-ročná a VŠMU som skončila ako 29-ročná. Potom bolo treba niečo A cestujem veľmi rada, spoznávam, zažívam. A o to radšej sa vraciam na
pospievať, takže detičky prišli na rad až teraz. Ale cítim sa stále mla- Slovensko, teraz už do Bratislavy, kde s rodinkou žijeme, ale aj do Lučenca,
dá. K svojim dvom chlapčekom už štvrtý rok vstávam aj sedemkrát cez do Hriňovej, kde som vyrastala, a, samozrejme, do Banskej Bystrice. Vždy
noc, robím to rada, so všetkou láskou a pozitívnou energiou, akej som mi poskočí srdiečko, keď sa tu môžem ocitnúť, ale aj vtedy, keď Bystricu
schopná. Všetko má svoj čas a u mňa to jednoducho vyšlo takto. iba míňame cestou. Slovensko je pre mňa najkrajší kus na svete.

Ako Vaši synčekovia vnímajú Vaše povolanie? So želaním Adriane Kučerovej, aby jej zlato v hrdle a láska v srdci vydr-
Snažím sa cvičiť vtedy, keď som sama, aby som neobťažovala nikoho žali dlho predlho poďakovala za rozhovor

okolo. Radi spolu počúvame hudbu, snažíme sa im ponúknuť kvalitnú PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.
hudbu. Obaja sú veľmi vnímaví. Potešili sme sa, keď sa štvorročný Jonáško
nadchýnal zvukom violončela. Obaja radi tancujú, začínajú pospevovať.

Máme novú profesorku a docentku

prof. Ing. Emília doc. JUDr. Ivana
Zimková, PhD. Šošková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB Právnická fakulta UMB

V študijnom odbore finance na V študijnom odbore teória a dejiny štátu
Ekonomickej fakulte Vysokej školy ban- a práva na Právnickej fakulte Univerzity
skej Technickej univerzity Ostrava Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška: Habilitačná prednáška:
Hodnotenie produkčného procesu komerčnej banky Rodinné právo medzi súkromným a verejným právom

21

XX. slovenská Dôležitý prvok
onomastická
konferencia v podpore

Na pôde Filozofickej fakulty UMB sa v dňoch 26. – 28. medzinárodného
júna 2017 zišlo takmer sedemdesiat významných ja-
zykovedcov na jubilejnej XX. slovenskej onomastic- výskumu na UMB
kej konferencii Konvergencie a divergencie v propri-
álnej sfére. Usporiadateľmi vedeckej konferencie boli Univerzitné centrum pre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofic-
ká fakulta UMB a jej Katedra slovenského jazyka a ko- medzinárodné projekty
munikácie, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bra-
tislave, Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV Univerzitné centrum pre medzinárod-
a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV. né projekty (UCMP) bolo zriadené
v roku 2015 ako koordinačné pracovis-
Záštitu nad touto medzinárodnou vedeckou konferenciou prevzali rektor ko UMB s cieľom zvýšiť účasť tvorivých
UMB a  primátor Banskej Bystrice. Účastníkom vedeckých inštitúcií a  uni- zamestnancov UMB v medzinárodných
verzít z  Poľska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny výskumných projektoch, predovšetkým
a Slovenska sa na slávnostnom otvorení prihovoril rektor univerzity doc. Ing. v projektoch Horizontu 2020, ale i ďal-
Vladimír Hiadlovský, PhD., dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Karol ších medzinárodných projektoch, napr.
Görner, PhD., za mesto Banská Bystrica zástupca primátora Ing. Martin Turčan INTERREG, COST, Erasmus+, Nórske
a za usporiadateľov doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. fondy a iné.

Jubilejná XX. slovenská onomastická konferencia nadviazala na doterajšie onomas- Na UMB je prioritnou úlohu podporovať tvo-
tické konferencie a účastníci si zároveň pripomenuli päťdesiate výročie prvej slovenskej rivých pracovníkov – osobnosti, ktoré dokážu in-
onomastickej konferencie. V  referátoch odzneli viaceré myšlienky teoretického tegrovať vedu a výskum do európskeho a svetového
i metodologického charakteru, referujúci predstavili aktuálnu problematiku národných výskumného priestoru. Cieľom UCMP je podporiť
a regionálnych výskumov. Konferenčné príspevky boli zamerané nielen na tradičné aktivity takýchto osobností, smerujúce k  zvýšenej
oblasti onomastiky – antroponymiu, toponymiu, hydronymiu, ale viaceré referáty ak- účasti v  medzinárodných výskumných projektoch
centovali nové onomastické trendy – socioonomastické smerovanie výskumov zame- Horizontu 2020 a iných výskumných grantových
raných na aktuálne fungovanie vlastných mien v bežnej medziľudskej komunikácii. schém. UCMP vytvára na UMB prostredie, v ktorom
vznikli motivačné a iné nástroje slúžiace na podporu
V záverečných hodnoteniach viacerých účastníkov konferencie zazneli pozitív- a odmenu aktívnych tvorivých pracovníkov fungujú-
ne hodnotenia tohto jubilejného podujatia a pochvalné slová na adresu usporiada- cich v projektoch.
teľov. XX. slovenská onomastická konferencia potvrdila, že Katedra slovenského
jazyka a komunikácie FF UMB vo svojom onomastickom výskume patrí ku kľúčo- UCMP poskytuje komplexné služby vedcom v oblas-
vým pracoviskám nielen na Slovensku, ale aj v slovanskom a európskom priestore. ti prípravy a implementácie zahraničných výskumných
projektov a  vytvára podmienky na budovanie
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. vedomostí a zručností tvorivých pracovníkov s cieľom
vedúci organizačného výboru zvýšiť kvalitu aj kvantitu podávaných projektových žia-
22 dostí na medzinárodné výskumné projekty. Proaktívne
formy podpory vstupu do medzinárodných projektov
sa konajú prostredníctvom informačných dní, infor-
mačného servisu, školení a individuálnych konzultácií.
UCMP pomáha aj pri tvorbe konzorcií a hľadaní part-
nerstiev do projektových konzorcií.

UCMP aktuálne manažuje 15 európskych projektov
v  hodnote 2,2 milióna eur (7. rámcový program,
Horizont 2020, EACEA Erasmus+, INTERREG CEE,
Nórske fondy, COST, RSAI, ako aj medzifakultný pro-
jekt APVV); ďalšie štyri projekty v H2020 sa pripravu-
jú do aktuálnych výziev a  viacero projektov je vo fáze
konzultácií pre nové projektové výzvy H2020. UCMP
je od septembra 2016 aj v  pozícii koordinátora troch
veľkých projektov (COST a dva projekty Erasmus+).

Mgr. Jana Kunická
Univerzitné centrum pre medzinárodnéí projekty

Magisterské
štúdium

s diplomom
zo Sorbony

UNIVERZITNÁ AGENTÚRA FRANKOFÓNIE, ktorej členom je zo Švajčiarska, ktorý sa venuje mojej téme. Pod jeho vedením som na-
aj UMB, členským univerzitám ponúka zaujímavé možnosti. Jednou písal kvalitnú magisterskú prácu, s  ľahkosťou ju obhájil a  získal tak
z nich je aj medzinárodné magisterské štúdium didaktiky jazykov s dip- magisterský diplom z prestížnej Sorbony. Po obhajobe ma oslovilo za-
lomom z prestížnej Sorbony. Ako jediný Slovák doposiaľ som mal toto hraničné vydavateľstvo, ktoré chce moju prácu vydať ako monografiu.
štúdium absolvovať.
Okrem medzinárodného vzdelania sa mi dostalo neobyčajnej spolu-
Vyučovanie prebiehalo vo francúzskom jazyku. Počas päťmesač- práce, ktorá pokračuje prostredníctvom dvojitého doktorátu (co-tute-
ného pobytu v  Rumunsku nám prednášali svetovo uznávaní profe- lle de thèse) medzi Université de Genève pod vedením prof. Laurenta
sori z  Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, Université de Genève, Gaja a  Univerzitou Konštantína Filozofa v  Nitre pod odborným
Université de Craiova a  Université Politehnica de Bucarest. Toto štú- vedením externej konzultantky doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.,
dium bolo pre mňa azda najprínosnejšie v tom, že sa mi pre moju dip- a školiteľky doc. PhDr. Evy Švarbovej, PhD.
lomovú prácu s názvom Interkomprehenzia v procese učenia sa cudzích
jazykov podarilo získať ako konzultanta svetovo uznávaného odborníka Mgr. Miroslav Adamčiak
absolvent FF UMB

Sympózium o jazykovej
a literárnej gramotnosti

Jazyková a literárna gramotnosť detí v kontexte roz- gramotnosti detí a budúcich učiteľov. Na sympóziu vystúpili členovia pro-
voja didaktických kompetencií budúcich učiteľov – to jektu aj pozvaní odborníci. Na dvojdňovom podujatí nadviazali pracovné
bola téma sympózia, ktoré sa konalo 13. – 14. sep- kontakty, vymieňali si odborné skúsenosti a plánovali budúcu spoluprácu.
tembra 2017 na PdF UMB a organizovala ho Katedra Súčasťou programu bolo predstavenie zámerov, cieľov a  koncepcie pro-
elementárnej a predškolskej pedagogiky. jektu. Účastníkov s  nimi oboznámila vedúca riešiteľka projektu doc.
PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Na sympóziu zazneli príspevky o rozvíjaní
Podujatie organizovali riešitelia projektu KEGA č. 013UMB-4/2017. jazykových a literárnych kompetencií žiakov v príprave študentov bakalár-
Projekt zameraný na tvorbu kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gra- skeho štúdia a diagnostikovaní jazykovej a literárnej gramotnosti. Ďalšie
motnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu finančne podporuje referáty boli zamerané na psychologické aspekty ontogenézy detskej reči
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVŠ SR. Vedeckými garant- aj lingvistické a lingvodidaktické súvislosti vysokoškolskej výučby v oblasti
mi boli doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., doc. PaedDr. Simoneta jazykovej a  literárnej gramotnosti. Analyzované boli doterajšie výskumy
Babiaková, PhD., a doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. i metodické aktivity v tvorbe školských a vysokoškolských učebníc v rozví-
janí jazykovej a literárnej gramotnosti detí a žiakov aj študentov – budúcich
Cieľom sympózia bolo prezentovať a  prediskutovať najnovšie po- učiteľov. Pozvanie na sympózium prijali prof. PaedDr. Jana Kesselová, PhD.,
znatky a  výsledky výskumov v  oblasti rozvíjania jazykovej a  literárnej z  Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a  Mgr. Svetlana Kapalková,
PhD., z  Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave. Úzky
kruh pozvaných odborníkov umožnil obsažné prezentovanie tém príspev-
kov a konštruktívnu diskusiu. Účastníci sformulovali odporúčania na rie-
šenie projektu a skvalitnenie obsahu jeho hlavných výstupov – vysokoškol-
skej učebnice a dvoch cvičebníc. Prijaté boli závery pre systémové postupy
v tvorbe kurikúl a učebníc. Spolu s príspevkami budú súčasťou vedeckého
zborníka zo sympózia a publikované v odborných časopisoch.

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB

23

Projekt s Čínskou poľnohospodárskou

univerzitou v Pekingu Udržateľné produkčné
systémy v poľnohospo-
dárstve sú nosnou té-
mou slovensko-čínskeho
bilaterálneho projektu
Metódy hodnotenia udr-
žateľnosti a optimalizácie
poľnohospodárskych pro-
dukčných systémov: spo-
jenie teórie energetických
a materiálových tokov (SK-
CN-2015-0004) podpore-
ného Agentúrou na pod-
poru výskumu a vývoja.

Mobilita právnikov Program Komenského inštitút je
postavený na vízii, že len vyni-
v Poľsku spolupráce. Rokovania za Právnickú fakultu UMB kajúci učitelia vytvárajú vynika-
viedli jej dvaja prodekani JUDr. Monika Némethová, júce školy. Cieľom Komenského
Viacerí pedagógovia PrF UMB sa v dňoch 12. PhD., a Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. inštitútu je vytvoriť inšpiratívny
– 14. júna 2017 v rámci mobility Erasmus+ zú- Záujem našej vedeckej inštitúcie sa orientoval najmä priestor pre pedagogických lídrov
častnili pracovnej cesty do poľského univerzit- na možnosti medzinárodnej grantovej spolupráce. Slovenska, ktorí získajú vedomos-
ného mesta Olsztyn. Výsledkom rokovania bola dohoda o organizovaní ti a zručnosti v oblasti realizácie
spoločnej vedeckej konferencie zameranej na práv- praktickej školskej reformy vo
Medzi tunajšou právnickou fakultou a našou nu úpravu manželstva, formy jeho uzavretia a vzá- svojej komunite. Účastníkmi Ko-
vzdelávacou inštitúciou existuje spolupráca už nie- jomnú koreláciu pozitívneho a kánonického práva menského inštitútu sa môžu stať aj
koľko rokov a táto vyústila do mnohých vzájom- v  tejto oblasti. Financovanie konferencie bude za- študenti – budúci učitelia z celého
ných návštev, ale aj konkrétnych akademických po- bezpečené prostredníctvom medzinárodného gran- Slovenska a vďaka zapojeniu UMB
činov, akými boli organizovanie spoločných konfe- tu v rámci Vyšehradského fondu. V súčasnosti už môžu získať za svoju účasť kredity
rencií či spoločne zabezpečovaný študijný program. prebiehajú rokovania s ďalšími partnermi z Českej v rámci systému ECTS.
republiky a Maďarska, aby tak bola zachovaná po-
Cieľom zahraničnej cesty učiteľov PrF UMB trebná internacionalita žiadosti o vyšehradský grant. UMB ako
bolo medzinárodné sympózium Sytuacja Veríme, že aj takýmto spôsobom sa podarí prehĺbiť
prawna obywatela w Polsce i na Słowacji. Naši vzájomnú spoluprácu a zefektívniť prostriedky, kto- KOMENS
pedagógovia aktívne vystúpili so svojimi prí- ré boli v rámci programu Erasmus+ vynaložené na
spevkami, zapájali sa do diskusie, a tak prispeli túto prínosnú zahraničnú cestu. V utorok 27. júna 2017 prezident
k podnetnej vedeckej atmosfére. Slovenskej republiky Andrej Kiska
JUDr. Monika Némethová, PhD. opäť prijal učiteľov zapojených do uve-
Naši poľskí kolegovia sú známi svojou srdečnos- prodekanka pre vedu a výskum PrF UMB denej vzdelávacej platformy. Úspešní
ťou a  pohostinnosťou. Venoval sa nám prodekan absolventi prvého ročníka priamo
Právnickej fakulty Warminsko-Mazurskej univerzi- Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. v Prezidentskom paláci odovzdali štafe-
ty prof. Mieczyslaw Rozanski, s ktorým sme rokovali prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB tu novej dvadsiatke učiteľov. Našu uni-
o konkrétnych možnostiach budúcej bilaterálnej verzitu v  prvom ročníku reprezento-
vala PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.,
z Katedry sociálnej práce PdF UMB.
Cieľom mikroprojektu, ktorý realizovala

24

V rámci projektu prebieha výmena poznatkov a skúseností sloven- metodologických postupov. Stretnutia s  vedením UMB – rektorom
ských a čínskych vedcov. Jeho súčasťou sú aj pracovné návštevy, ktoré doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., a  prorektorom doc. Ing.
ponúkajú možnosť oboznámiť sa priamo v teréne s poľnohospodárskou Marekom Drímalom, PhD., ako aj s vedením Fakulty prírodných vied
praxou, intenzívnymi a extenzívnymi produkčnými systémami. – dekankou doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD., a prodekanom pre
medzinárodnú spoluprácu doc. RNDr. Marekom Skoršepom, PhD., na-
V septembri 2016 členovia slovenského riešiteľského kolektívu: Ing. črtli možnosti ďalšej spolupráce.
Radoslava Kanianska, CSc., prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., prof. RNDr.
Ján Spišiak, DrSc., doc. Ing. Marek Drímal, PhD., navštívili Čínsku poľno- Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
hospodársku univerzitu v Pekingu. V júni tohto roku zase na Slovensko Katedra životného prostredia FPV
zavítala doc. Dong Tian, PhD., z Čínskej poľnohospodárskej univerzity.
Prijatie doc. Dong Tian, PhD., dekankou FPV doc. RNDr. Jarmilou
Pracovná návšteva umožnila čínskej kolegyni spoznať slovenské ag- Kmeťovou, PhD., a prodekanom pre medzinárodnú spoluprácu
roekosystémy, intenzívny agroekosystém na Podunajskej nížine, exten- doc. RNDr. Marekom Skoršepom, PhD.
zívne horské agroekosystémy stredného Slovenska, ako aj intenzívny
vinohrad v obci Čebovce s prepojením na spracovateľskú jednotku vo
Veľkom Krtíši. Spoznala ďalšie špičkové vedecké slovenské pracovis-
ká – Agrobiotech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre či
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Bratislave, čím
sa rozšírila sieť vzájomnej slovensko-čínskej spolupráce. Vďaka vedec-
kej konferencii Sustainability and production systems, Slovak-Chinese
scientific conference 2017, pripravenej v  spolupráci so spoluriešiteľmi
z  Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospo-
dárstva NPPC, došlo k  výmene slovenských a  čínskych poznatkov
ohľadom materiálových a  energetických tokov poľnohospodárskych
produkčných systémov a k  spresneniu a  prepojeniu používaných

odborný partner programu

KÉHO INŠTITÚT menšín, odborníci z praxe, ľudia, ktorí situáciu netolerancie reálne za-
žili a pod.). V rámci jej zámeru bol priestor na to, aby žiaci a študenti
v roku 2016/2017, bolo formovanie postojov žiakov a žiačok zák- neboli len pasívne objekty vzdelávania, ale stali sa aj jeho aktívnymi
ladnej školy k  inakosti a  rozmanitosti v  škole a  našej spoločnosti spolutvorcami.
prostredníctvom zážitkových aktivít, metodiky živých knižníc a onli-
ne živých knižníc, ktoré pre nich pripravili študentky sociálnej práce Prezident na stretnutí zdôraznil dôležitosť školstva a povolania uči-
prostredníctvom stratégie Service Learning. Aplikáciou tejto stratégie teľa pre budúcnosť Slovenska: „Okrem toho, že môžete vyvolať v deťoch
do vzdelávania chcela reagovať nielen na potrebu poznávať menšiny záujem o daný predmet, určiť jeho smerovanie v živote, máte nesmierne
(inakosť a rôznorodosť v škole, ale aj v spoločnosti) a formovať posto- dôležitú úlohu, šancu ovplyvňovať charakter mladého človeka, ukazo-
je žiakov a študentov k nim, ale aj na potrebu sebarozvoja a učenia sa vať mu príklady správania. Som vďačný za každé jedno podujatie, kto-
inovatívnym spôsobom. Na formovanie postojov v  rámci globálnych ré mení naše školstvo k lepšiemu. Za každú jednu akciu, ktorá hovorí
tém a multikultúrnej výchovy potrebujú mladí ľudia získať aj konkrét- o tom, že školstvo treba zreformovať, pretože reformu nemôžeme robiť
ny „zážitok“ s reálnymi ľuďmi, ktorí túto tému prezentujú (príslušníci len na papieri, treba ju previesť aj do praxe.“

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB

25

Projekt FINAC, Erasmus+
na Ekonomickej fakulte

FINAC (FINancial management, Accounting and Hlavný cieľ má byť naplnený prostredníctvom splnenia špecifických
Controlling for capacity building of public adminis- cieľov:
tration) je projekt financovaný v rámci programu * Projektovanie a rozvoj troch nových magisterských študijných progra-
Erasmus+ KA2 – Spolupráca pre inovácie a výmenu
osvedčených postupov – Budovanie kapacít vo vyso- mov v Srbsku a dvoch nových magisterských študijných programov
koškolskom vzdelávaní. v Albánsku v oblasti finančného riadenia, účtovníctva a kontrolingu
na posilnenie budovania kapacít verejnej správy v Albánsku a Srbsku.
Univerzita Mateja Bela je jedným z  partnerov zapojených do tohto * Poskytovanie školení na vysokých školách/inštitúciách pre zamest-
projektu, ktorého hlavným cieľom je prispieť k vyššej kvalite rozpočtova- nancov verejnej správy v Srbsku.
nia, riadenia financií, účtovníctva a kontroly v albánskej a srbskej verejnej * Modernizácia jedného magisterského študijného programu v oblasti
správe. Za UMB je vedúcou výskumnou pracovníčkou doc. Ing. Mária riadenia verejných financií v Srbsku.
Murray Svidroňová, PhD., ďalšími členmi riešiteľského kolektívu sú prof. Prvé stretnutie k projektu sa uskutočnilo v novembri 2016
Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., a prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. v Belehrade. Cieľom stretnutia bolo zhromaždiť všetkých partnerov
projektu a prediskutovať širšiu agendu projektu FINAC. Pri tejto príle-
žitosti koordinátorka pozvala pani Tanju Miščević, vedúcu rokovacieho

Erasmus+ Staff Week
po prvýkrát na UMB

V dňoch 4. až 7. septembra 2017 sa na Univerzi- Účastníkov podujatia privítal prorektor pre rozvoj a informatizáciu
te Mateja Bela v Banskej Bystrici konal Staff Week doc. Ing. Marek Drímal, PhD. Doktorandi z EF Ing. Matúš Marciš a Ing.
v rámci mobility jednotlivcov programu Erasmus+. Janka Sokolová zaujímavo a pútavo prezentovali našu krajinu a jej kul-
Na pôde našej univerzity sa stretlo 18 účastníkov túru. Vedúca marketingového oddelenia Ing. Dana Straková predsta-
z Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Maďar- vila univerzitu, jej súčasti a študijnú ponuku. Spomenuli sa možnosti
ska a Španielska. spolupráce. Hostia mali možnosť krátko predstaviť svoje univerzity,
svoju prácu a ponúkané študijné programy.
26

tímu pre vstup Srbskej republiky do EÚ, aby hovorila o kapitole 32 v predchádzajúcich šiestich mesiacoch trvania projektu. Na Univerzite
a relevantnosti tejto kapitoly pre finančný systém a povinnostiach pre v Splite mali zástupcovia partnerských inštitúcií skvelú príležitosť vy-
verejnú správu v členských krajinách. Počas tohto stretnutia zástupco- počuť si prednášku profesora Roberta Faffa z Queensland University
via ministerstiev oboch regionálnych krajín predstavili výzvy, ktorým v Austrálii. Prezentácia Posilňovanie výskumu bola veľmi užitočná na
čelia zamestnanci vo verejnej správe. zviditeľnenie projektu.

Po niekoľkých regionálnych návštevách na univerzitách v Srbsku doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
a Albánsku sa študijná návšteva uskutočnila v júli 2017 v chorvátskom Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB
Splite. Počas návštevy boli prezentované výsledky projektových aktivít

Workshop knižnice viedla PhDr. Danica Jurašková v  univerzitnej
študovni na FPVMV a  workshop projektového centra Ing. Zuzana
Kvetková a Ing. Ivana Kýpeťová. Hlavne kolegyne z oddelení medziná-
rodnej spolupráce a profesori z  týchto partnerských univerzít ocenili
veľmi jasne predstavenú kľúčovú akciu KA2 a určite sa chcú s nami po-
dieľať na tvorbe nových projektov.

Hostia sa dozvedeli o organizácii programu Erasmus+ na našej uni-
verzite a  zahraničných partnerstvách; zaujímavé informácie priniesla
PhDr. Ingrid Balážová z FF, študenti Timotej Hossa a Erik Ilko predsta-
vili študentskú dobrovoľnícku organizáciu ESN Banská Bystrica. S hr-
dosťou sme moli predstaviť náš tím a naše úspechy v rámci štvrtej pozí-
cie medzi slovenskými univerzitami zapojenými do Erasmu. Účastníci
ocenili návštevy jednotlivých fakúlt UMB, kde im predstavili to naj-
zaujímavejšie, čo na svojej pôde ponúkajú. V rámci voľnočasových
aktivít PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD., sprevádzala účastníkov
historickou časťou mesta s  veľmi zaujímavým výkladom. Účastníci
vycestovali spoločne na výlet do Španej Doliny, kde ich so zanietením
sprevádzala Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.

Záverečné pobudnutie s rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským,
PhD., ponúklo priestor na výmenu skúseností vo vzájomných rozhovo-
roch a vystúpenie univerzitného folklórneho súboru Mladosť pod vede-
ním Mgr. art. Martina Urbana, PhD. Všetkým sa veľmi páčila možnosť
vyskúšať si slovenské kroje a skúsiť zatancovať si dupák.

Účastníci ocenili výbornú organizáciu Staff Weeku, ktorú koordi-
noval referát pre medzinárodnú spoluprácu na rektoráte s Mgr. Luciou
Oboňovou a  Mgr. Andreou Bobákovou, ktorá zabezpečovala hladký
priebeh všetkých aktivít. Kontakty, ktoré na tomto podujatí vznikli,
budú dobrým základom spolupráce v  budúcnosti aj pri príprave no-
vých zahraničných projektov.

Pozornému oku určite neušli špecifiká národov: veľká zdvorilosť
poľských partnerov, sloboda, radosť, ale aj meškanie španielskych part-
nerov, dlhé rozhovory pri obede francúzskej a priateľskosť talianskej
partnerky, presnosť nemeckých a  ochota spolupracovať maďarských
partnerov.

Mgr. Lucia Oboňová
referát pre medzinárodnú spoluprácu R-UMB

27

25. výročie študijného odboru
ekonomika a manažment podniku
na Ekonomickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pri príležitosti 25. výročia študijného odboru eko- uchádzačov o jeho štúdium. Ak sa v začiatkoch otvorenia štúdia v tom-
nomika a manažment podniku sa konalo 2. júna to študijnom odbore utvorili v každom ročníku približne dve študijné
2017 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mate- skupiny so 17 – 22 študentmi, t. j. maximálne 44 študentov v roční-
ja Bela stretnutie absolventov študijného odboru ku, v súčasnosti je to niekoľkokrát viac. V súčasnosti študuje v študij-
Ekonomika a manažment podniku. nom odbore EMP v bakalárskom štúdiu v dennej forme 357 študentov
(z toho 35 študentov v anglickom  št. programe Business Economics
Program stretnutia bol rozdelený do dvoch častí. Obsahom  prvej and Management) a v externej forme štúdia 77 študentov. V inžinier-
časti boli 3 vystúpenia, ktoré boli venované histórii, súčasnosti a  bu- skom štúdiu študuje v súčasnosti v študijnom odbore EMP v dennej
dúcnosti študijného odboru ekonomika a  manažment podniku na forme štúdia spolu 336 študentov, z  toho 37 študentov v  anglickom
Ekonomickej fakulte UMB; prezentovaniu vedeckovýskumného pro- programe Marketing Management a  v  externej forme študuje 115
filu, publikačnej činnosti a výskumným projektom v študijnom odbore študentov.

ekonomika a manažment podniku; a medzinárodnej spolupráci a spo- Atraktívnosť odboru ekonomika a  manažment podniku vyplýva
lupráci s hospodárskou praxou v študijnom odbore ekonomika a ma- z profilu absolventa študijného odboru v 1., 2. a 3. stupni
nažment podniku. Druhá časť stretnutia bola venovaná vystúpeniam štúdia, z jeho zamerania na jednotlivé súčasti podnikovo
absolventov. Je potešiteľné, že v diskusii vystúpili viacerí absolventi so hospodárskych predmetov, predmetov manažmentu, mar-
zaujímavými a podnetnými príspevkami, ktoré sú pre nás inšpiráciou ketingu, financií, účtovníctva, medzinárodného obchodu,
pri koncipovaní obsahu študijných plánov do budúcnosti. práva, ekonómie, ale aj kvantitatívnych metód a  odbor-
ných predmetov v  cudzom jazyku. Takáto profilácia ab-
Záujem o študijný odbor EMP sa prejavuje v stále rastúcom počte solventa umožňuje jeho široké uplatnenie v hospodárskej
28 praxi.
Dnešný odbor ekonomika a  manažment podniku
vychoval za obdobie svojej existencie stovky absolventov,
ktorí dnes zastávajú významné pozície v  hospodárskom
a  spoločenskom živote. Meno fakulty a  odboru rastie aj
vďaka nim. Mnohí absolventi to potvrdzujú. Ohlasy praxe
svedčia o ich šikovnosti, znalostiach, zodpovednosti v rôz-
nych pracovných i riadiacich pozíciách. Sme radi, že uplat-

nenie našich absolventov v praxi dosahuje takmer 100 %. Sme hrdí na
všetkých, ktorí úspešne reprezentujú náš odbor a fakultu.

prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB

Letné aktivity pre mladých
KRAJANOV

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí úspeš- pre mladých krajanov z prostredia západnej Európy a zámoria a o jeho
ne ukončilo letné vzdelávacie aktivity pre mladých krajanov. V období prípravu požiadala organizátorka z  Mníchova. Účastníkov aktivít
od mája do augusta sme na dvanástich aktivitách na Slovensku a jed- osobne prijal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
nej ďalšej v Rumunsku privítali spolu viac ako 600 mladých krajanov.
Viaceré z  aktivít prebiehali aj paralelne, čo bolo možné organizačne PhDr. Zuzana Drugová
zabezpečiť jedine vďaka výbornej spolupráci s našimi skúsenými a nad- Metodické centrum UMB
šenými mladými spolupracovníkmi – pedagógmi, lektormi a gestormi
realizácie, ktorí sú doktorandmi či študentmi UMB, a takisto vďaka
spolupráci odborníkov z jednotlivých katedier UMB.

Pripravili sme výjazdovú školu v prírode v oblasti Bihor v Rumunsku,
výjazdový didaktický kurz v Birminghame, pobyt víťazov súťaže v digitál-
nej fotografii a krátkej filmovej tvorbe, ozdravný pobyt pre deti z Ukrajiny
v Tatranskej Lomnici, školu v prírode pre Slovákov z Chorvátska a Poľska
v  Hronci, letný tábor mladých výskumníkov po lokalitách UNESCO,
letný tábor Tatranské leto pre deti z  Maďarska v  Novej Lesnej, školu
v prírode pre Slovákov z Maďarska a Srbska v Osrblí, denný tábor pre
deti banskobystrických rodáčok Letná školička tradičnej kultúry, školu
v prírode pre Slovákov z Rumunska a Ukrajiny v Osrblí, ako aj kurz slo-
venského jazyka a kultúry Sme v slovenčine doma.

V rámci Letnej krajanskej univerzity a Letného tábora mladých vedcov
pripravila FF UMB sériu seminárov, na ktorých sa deti a mládež venovali
témam vzťahujúcim sa na niektoré študijné programy FF UMB. Realizačný
kolektív ponúkol podnetné okruhy a vytvoril atmosféru zjednocujúcu eru-
dovanosť, kreatívnosť, priateľskosť a, samozrejme, letnú hravosť.

Kurz slovenského jazyka a  kultúry pod názvom Sme v  slovenčine
doma odborne garantovala Katedra slovenského jazyka a komunikácie
FF UMB. Zúčastnilo sa ho 20 stredoškolákov. Kurz slovenského jazyka
a  kultúry pod názvom Učíme sa o  Slovensku po slovensky bol určený

Mladosť na 360. Radvanskom
jarmoku
Univerzita Mateja Bela bola významným partne-
rom mesta pri realizácii slávnostných programov V programe Radvanský jar-
360. Radvanského jarmoku. mok v premenách účinkoval
i UFS Mladosť v husárskom
Primátor Ján Nosko v  tradične dobrej spolupráci s  UMB oslovil šate s  replikami dobových
na dramaturgickú, režijnú a interpretačnú spoluprácu reprezentačné chladných zbraní. V  spolu-
univerzitné umelecké telesá pôsobiace pri Katedre hudobnej kultúry práci s tanečnou skupinou
Pedagogickej fakulty. Režisér a umelecký vedúci UFS Mladosť Martin ZUŠ vytvorili atraktívny celok
Urban podobne ako minulý rok spolupracoval s odborom kultúry na s tematikou vojny a oslavy života. Pre UFS Mladosť zahral UKO Mladosť
koncepcii programov s  historickou tematikou Radvanského jarmoku sekvenciu z pripravovaného programu Husári v autorskej úprave Š. Molotu.
a príchodu baróna Antona Radvanského V.
Súčasťou vizuálnej koncepcie po minuloročnom úspechu malieb
Oslavy 360. Radvanského jarmoku otvoril koncert univerzitného komor- modrotlačových vzorov na asfalt, z produkcie Katedry výtvarnej kultúry
ného orchestra Mladosť s názvom Musica temporis antiqui pod umeleckým PdF UMB, bol tento rok zvolený motív trojuholníkových tienidiel nad
vedením Mgr. Pavla Martinku, PhD., s repertoárom starej slovenskej hudby. plochou námestia, doplnených výtvarným motívom jarmoku. Mesto
Banská Bystrica posúva zaužívané postupy do modernej podoby so za-
chovaním tradičného lokálneho koloritu charakteristického pre toto vý-
znamné spoločenské a kultúrne podujatie.

Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Katedra hudobnej kultúry PdF UMB

29

Detská univerzita UMB

Slávnostná imatrikulácia v aule EF UMB zahájila nádherný svet fauny (Mgr. Zuzana Piliarová). Nekonečnosť vesmíru
3. júla 2017 jedenásty ročník Detskej univerzity mali študenti možnosť spoznať s vedúcim Hvezdárne v Banskej Bystrici
UMB. Päťdesiatka účastníkov študentským sľubom (Mgr. Stanislav Kaniansky).
a prevzatím imatrikulačného listu sa oficiálne stala
študentmi 11. ročníka Detskej univerzity UMB. Pohybové aktivity spestrila športová olympiáda, v popoludňajších hodi-
Počas dvoch týždňov študenti základných škôl vo nách sa študenti Detskej univerzity UMB mali možnosť dozvedieť aké boli
veku 9 – 15 rokov absolvovali výchovno-vzdelávací základné myšlienky olympijského hnutia, ale aj aké sú negatívne dopady do-
program. Pútavé témy primerané veku spracovali pingu na športovcov (Mgr. Tomáš Willwéber, Ing. Magdaléna Mikušová).
vysokoškolskí učitelia fakúlt UMB.
V rámci prednášky Čo sa skrýva v materiáloch sa študenti DU oboz-
Témy prednášok a aktivít jedenásteho ročníka Detskej univerzity UMB: námili s fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami vybraných prírodných
a  technických materiálov a  s  využívaním týchto vlastností v  tradičnom
Aj v tomto ročníku oslovila a zároveň vyvolala živú diskusiu pred- staviteľstve a pri zhotovovaní predmetov každodennej potreby. V tvorivej
náška, cieľom ktorej bolo rozvíjanie finančnej gramotnosti detí Dnes dielni nadviazali na tradície košikárstva na Slovensku a každý z účastníkov
si kúpim slnko (Ing. Barbora Mazúrová, PhD.) a Medzinárodný obchod si uplietol z prúžkov viacnásobne prekladaného novinového papiera vlast-
(Ing. Ján Kollár, PhD.). ný košíček.   (PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.).
Zaujímavým spôsobom bola účastníkom priblížená francúzska his-
tória: Ako žili francúzski králi? Na návšteve u  Ľudovíta XIV. – kráľa Veľmi zaujímavá bola téma Keď pomoc baví a zábava pomáha, keď sa
SLNKO (PhDr. Jana Pecníková, PhD.). účastníci DU dozvedeli, kto je dobrovoľník, čo je dobrovoľníctvo aké typy
Študenti sa zoznámili s  pracovníčkou Štátnej ochrany prírody SR, dobrovoľníctva poznáme (Mgr. Janka Šolcová, PhD.)
Správa CHKO-BR Poľana Mgr. Luciou Miňovou a  spoločne sa vyda-
li za krásami Poľany, dozvedeli sa o prírodných zaujímavostiach starej 11. ročník Detskej univerzity UMB ukončila slávnostná promócia
vyhasnutej sopky. v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.
Prednáška Zvláštne a fascinujúce tvory prírody priniesla zaujímavé fak-
ty, zvláštnosti či rekordy zo sveta živočíšnych bytostí (RNDr. Zuzana Priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivo-
Hujová, PhD.) vať k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujíma-
Nasledujúci deň si študenti pripomenuli 200. výročie narodenia Jozefa vým otázkam to všetko je zmyslom a poslaním Detskej univerzity.
Miloslava Hurbana. Hovorili o zberateľskej činnosti ľudových rozprá-
vok, jej vplyv na národné jazyky, vrátane slovenského jazyka (Mgr. Mgr. Magdaléna Mikušová
Anita Murgašová). Milan Rúfus – básnik pokory veľmi zaujal účastníkov Centrum celoživotného vzdelávania UMB
(PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.).
Bol by si dobrý tajný agent? – pútavou formou sa študenti dozvedeli o me-
tódach šifrovania a ich význame. Ukázali si niekoľko spôsobov, pomocou
ktorých môžu hravo zašifrovať tajné správy (Mgr. Daniela Guffová, PhD.).
Svet plný farieb – ktorá je tá pravá? – interaktívne skupinové aktivity
ponúkli účastníkom možnosť zamyslieť sa nad životom v rozmanitom
svete. Jednou z ciest jeho zlepšenia je poznanie, vedúce k hlbšiemu po-
rozumeniu a scitliveniu na vnímanie inakosti vo svete okolo nás (PhDr.
Lucia Kamarášová, PhD., Mgr. Lívia Nemcová, PhD., PaedDr. Lenka
Rovňanová, PhD., PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.)
Na exkurzii v arboréte Mlyňany skúsená biologička priblížila študentom

30

AKTIVITY PRACOVÍSK

INOVÁCIE V PRAXI

Dňa 8. júna 2017 sa konal v priestoroch Rektorátu Profesor Léo Fernando Castelhano Bruno je špecialista v oblasti ľudí,
UMB kurz Managing Change Focusing Innovation organizačného správania a inovácií, medzinárodný lektor v oblasti ve-
– Riadenie zmeny so zameraním na inovácie. Kurz denia, organizačnej zmeny, organizačnej kultúry, vedy, techniky a ino-
viedol svetovo uznávaný brazílsky tréner profesor vácií. V priebehu jednodňového tréningu sa venoval týmto oblastiam:
Léo Fernando Castelhano Bruno, PhD., ktorý pô- Kľúčové problémy v manažmente zmien (organizačná pripravenosť na
sobí na Fundação Dom Cabral. transformáciu); Proces zmeny (kauzálny cyklus); Model rozvoja inová-
cií v oblasti hodnôt.
Súčasťou kurzu boli okrem teoretických informácií aj prípadové
štúdie, workshop a  riešenie konkrétnych problémov a  situácií v  pra- Účastníčka kurzu povedala: „Vďaka semináru profesora Bruna som
covnom prostredí zúčastnených spoločností. Organizáciu podujatia začala vidieť svoje možnosti aj svoju prácu po novom. Uvedomila som si,
zabezpečoval referát celoživotného vzdelávania UMB v  spolupráci so v čom sú moje silné stránky aj rezervy, a to nielen v tímovej práci. Profesor
vzdelávacou agentúrou Better Future, s. r. o., so spoločnosťou PLUS Bruno inšpiruje aj svojou osobnou charizmou a ukazuje, ako môže vyze-
Academia a RK SOPK Banská Bystrica. rať líderstvo v praxi.“

Mgr. Jana Ševcová
referát celoživotného vzdelávania

DOKTORANDI

Zamerané na šakala

Šakal zlatý (Canis aureus) sa v posledných rokoch čoraz viac udomác-
ňuje aj na Slovensku. Napriek tomu sú informácie o tejto šelme, o jej
reálnom aktuálnom rozšírení, početnosti a denzite jej populácie, eko-
lógii, vzťahom k ostatným druhom živočíchov, potrebe lovu a ochrany
aj medzi širokou odbornou verejnosťou rôzne. Šakal sa podobne ako
aj „klasická slovenská veľká trojka“ (medveď, vlk a  rys) stal predme-
tom mnohých diskusií i polemík. Odborníci i študenti z Katedry bio-
lógie a  ekológie FPV sa preto okrem výskumu šakala venujú aj jeho
popularizácii.

Druhý septembrový víkend sa už tradične konajú Poľovnícke dni na
Hrade Modrý Kameň a v rámci nich aj odborný seminár s medziná-
rodnou účasťou. Práve šakal sa stal nosnou témou tohtoročného se-
minára, ktorý sa uskutočnil 8. septembra. Na seminári s  pozvanými
prednáškami vystúpili aj interný doktorand Nuno Philippe de Campos
Peixoto Guimarães a jeho školiteľ Peter Urban. Okrem toho v diskusiách
i neformálnych stretnutiach s poľovníckymi odborníkmi i verejnosťou
diskutovali o tomto druhu. Pri aktivitách jeho výskumu a manažmen-
tu je totiž nevyhnutná korektná spolupráca všetkých zainteresovaných
vrátane vzájomnej komunikácie a informovanosti.

doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB

31

DOKTORANDI

Na linke RÍM –
BANSKÁ BYSTRICA –

GENT

Univerzita v Gente, Belgicko – nové pôsobisko nášho doktoranda

Úspešné zavŕšenie doktorandského štúdia pod Náš doktorand zároveň vypracoval slovník talianskych gest, ktorý
dvojitým vedením UMB a La Sapienza v Ríme môže slúžiť aj ako praktický nástroj pre budúceho tlmočníka taliančiny
ako cudzieho jazyka.
Dr. Claudio Nobili z Katedry romanistiky FF UMB
28. augusta 2017 úspešne zavŕšil svoje doktorand- Vedúcim Nobiliho dizertačnej práce Kognitívne a komunikatívne me-
ské štúdium programu translatológia v odbore pre- chanizmy talianskych gest bol prof. Massimo Arcangeli z UMB v Banskej
kladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte
UMB v B. Bystrici a psychológie a kognitívnej vedy
na Univerzite La Sapienza v Ríme. Doktorand zís-
kal diplom jednej aj druhej univerzity. Pripojil sa
tak k ďalšej kolegyni Mgr. Miroslave Hliničanovej,
PhD., ktorá pred dvoma rokmi úspešne ukončila
doktorát cotutelle de these medzi UMB a Vieden-
skou univerzitou (školitelia doc. Zuzana Bohušová
a prof. Wolfgang U. Dressler) v študijnom odbore
všeobecná jazykoveda.

Doktor C.  Nobili sa počas svojho trojročného doktorandského Absolvent dvojitého diplomu z UMB
štúdia v  Banskej Bystrici a  v  Ríme zúčastnil na takmer dvadsiatke a Univerzity La Sapienza Claudio Nobili
medzinárodných vedeckých konferencií, na medzinárodných kongre-
soch, odborných seminároch a  sympóziách (Španielsko, Taliansko,
Macedónsko, Rumunsko, Poľsko, Francúzsko, Portugalsko, ČR, SR).
V rámci doktorandského štúdia na UMB a početných vedeckých po-
bytov sa zaoberal otázkami translatológie a lingvistiky, prioritne témou
gest vo vzťahu k jazyku.

32

ÚSPECHY ŠTUDENTOV

Významní talianski ADRIÁN BABIČ
lingvisti prof. Sergio
Lubello a prof. Massimo – medailista deaflympionik
Arncangeli na obhajobe na
UMB v Banskej Bystrici Mimoriadne úspešné leto má za se- 1. miesto – horská cyklistika

Bystrici a  prof. Isabella Poggi bou Adrián Babič, študent druhé- 2. miesto – individuálna časovka
z  Univerzity La Sapienza v Ríme. 3. miesto – individuálne cestné preteky
Na obhajobe sa zúčastnil aj prestíž- ho roka učiteľstva telesnej výchovy s hromadným štartom na 100 km
ny taliansky lingvista prof. Sergio
Lubello z  Univerzity v Salerne, a trénerstva na Katedre telesnej vý- 6. miesto – bodovacie preteky
banskobystrickú translatológiu
zastupovali v  medzinárodnej ko- chovy a športu FF UMB. 11.miesto – 1000 m šprint
misii doc. Vladimír Biloveský,
doc. Ľudmila Mešková, oponent- Len mesiac po tom, ako sa stal cyklistickým maj-
mi dizertačnej práce boli prof.
Radica Nikodinovska z Univerzity strom Slovenska do 23 rokov v časovke, stal sa Adrián
v Skopje, prof. Sergio Lubello, talia-
nista z Univerzity Komenského Dr. Babič prvým deaflympionikom v  histórii, ktorý
Pavol Štubňa a talianista doc. Ivan
Šuša z UMB Banská Bystrica. získal zlato, striebro aj bronz na jednom podujatí.

Doktorand získal dva diplomy, Ku kompletnej medailovej zbierke ešte pridal šieste
oba zodpovedajú vnútroštátnym
zákonom príslušných krajín a jedenáste miesto, čím sa stal najúspešnejším deaf-
a  potvrdzujú, že udelenie titulu
philosophiae doctor/Dottore di lympionikom 23. letnej deaflympiády v  tureckom
ricerca bolo výsledkom medzi-
univerzitnej zmluvy o doktorand- Samsune. Na 23. letnej deaflympiáde, ktorá je obdo-
skom štúdiu pod dvojitým vede-
ním. O podpis zmluvy sa výrazne bou olympijských hier pre sluchovo postihnutých
pričinili najmä rektor UMB doc.
Vladimír Hiadlovský, prorektorka športovcov, sa tento rok v dňoch 18. – 30. júla zú-
UMB pre medzinárodnú spolu-
prácu a vzťahy s verejnosťou doc. častnilo až 3 145 športovcov z 97 krajín.
Katarína Chovancová a  vtedajší
dekan Filozofickej fakulty UMB Adrián, samozrejme, si uvedomuje, že sa musí
doc. Vladimír Biloveský.
pripraviť aj na život po športovej kariére, preto
Claudio Nobili prakticky ihneď
po absolvovaní tretieho stupňa štú- sa rozhodol študovať na našej univerzite. Ako
dia získal postdoktorandské miesto
na prestížnej belgickej univerzite nám prezradil, športu sa venuje už od malička,
v Gente. Tešíme sa z oboch úspe-
chov nášho absolventa – z ukonče- vystriedal rôzne športy, a preto sa rozhodol štu-
nia doktorandského štúdia s  dvo-
jitým diplomom, ako aj z  miesta dovať kondičné trénerstvo, aby sa naučil veľa no-
postdoktoranda v Belgicku.
Claudio Nobili tak bude šíriť vých vecí a získal množstvo skúseností.
dobré meno nielen odboru pre-
kladateľstvo a  tlmočníctvo, ale aj Ďalšia deaflympiáda čaká Adriána o  štyri
Filozofickej fakulty a celej bansko-
bystrickej Univerzity Mateja Bela. roky a v cyklistike by chcel dokázať ešte veľa.

doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. „Venujem sa hlavne cestnej cyklistike, a preto
Filozofická fakulta UMB
by som sa chcel dostať aspoň do prokontinentál-

neho tímu, či byť častejšie nominovaný na ME Adriánovi držíme palce a ďakujeme za výbornú

aj na MS. O štyri roky na deaflympiáde by som reprezentáciu našej univerzity.

chcel znovu získať čo najviac medailí.“

Výsledky Adriána Babiča v cyklistike na 23. doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

letnej deaflympiáde v tureckom Samsune: Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB

33

Na Olympiáde

techniky Plzeň 2017

Katedra matematiky, fyziky a technickej výchovy – Odborné medzinárodné komisie zložené z vysokoškolských peda-
oddelenie technickej výchovy Fakulty pedagogic- gógov v oboch sekciách mali tradičnú dilemu, ktoré práce a študentov
kej Západočeskej univerzity v Plzni usporiadala už oceniť. Porota aj tento rok zohľadňovala rôzne zameranie prác, pričom
11. ročník medzinárodnej študentskej konferencie v  rámci jednotlivých sekcií mala právomoc rozdeliť umiestnenia
so súťažnou prehliadkou prác pod názvom Olym- a udeliť špeciálne ceny.
piáda techniky Plzeň 2017 (International Scientific
and Technical Students Symposium – Technologies V sekcii odborných, didaktických a  multimediálnych prác,
Contest Plzeň 2017). ktorú vyhrali študenti Katedry elementárnej a predškolskej pedago-
giky Pedagogickej fakulty UMB. Pod odborným vedením PaedDr.
Konferencia je organizovaná pod záštitou Západočeskej univerzi-
ty v  Plzni, Magistrátu mesta Plzne, spoločnosti Czech Didac a  Svazu
průmyslu a  dopravy ČR. Je určená na prezentáciu činnosti a  tvorby
vysokoškolských študentov technických odborov učiteľských smerov.
Tí sa každoročne schádzajú práve v  tomto meste, aby zakončili se-
mester, mnohí aj svoje bakalárske alebo magisterské štúdium, a to práve
prezentovaním svojej vedeckej i odbornej činnosti. Mnohokrát sú celo-
ročné alebo viacročné práce študentov priebežne sledované akademic-
kými pracovníkmi všetkých zúčastnených univerzít, pričom tí najlepší
sú následne vybraní a vyzvaní k súťažnému súboju s ostatnými.

Študenti predstavovali širokú paletu riešených problematík, ino-
vatívnych hier a  vytvorených pomôcok na vyučovanie, využiteľných
nielen na ZŠ.

DOKTORANDI

Projekt EUROMEC a letná ško

Študenti doktorandského štúdia UMB v  dňoch 10. – 15. júla mali Multilingualism), na ktorom participuje aj FPVMV, je vytvoriť sieť me-
možnosť absolvovať letnú školu na prestížnej zahraničnej univerzite dzinárodných inštitúcií spolupracujúcich v  oblasti výskumu európskej
Trinity College v írskom Dubline. Letná škola prebiehala v rámci tretej identity, kultúry a občianstva spoločne s partnermi z Bulharska, Írska,
fázy projektu EUROMEC a jej hlavnou témou bola problematika identity Poľska, Luxemburska, Spojeného kráľovstva, Belgicka a Číny.
v  európskych multilingválnych mestách. Cieľom projektu EUROMEC
(Jean Monnet Network European Identity, Culture, Exchanges and Letná škola bola určená primárne pre doktorandov a mladých vedec-
kovýskumných pracovníkov a prebiehala paralelne s  medzinárodnou
34

Zlatice Huľovej, PhD., a PaedDr. Miroslavy Gašparovej, PhD., získali ÚSPECHY ŠTUDENTOV
Michaela Kačeriaková, Martina Krnášová a Ľuboš Porada 1. miesto
s prácou Poznávanie stredovekých technických zručností v ranej edukácii
(Exploring technical skills in early education in the Middle ages).

V sekcii technicko-odborných prác získal 2. miesto študent Mgr.
Peter Longauer z Katedry techniky a technológií Fakulty prírodných
vied UMB pod vedením Ing. Petry Kvasnovej, PhD., s prácou Návrh
a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky Model vyhne pre predmet
Technika (The draft and the creation of a demonstrative teaching aid for
the subject Technology, Theme: Model of a Forge). V rámci tejto sekcie
vystúpil aj študent Mgr. Tomáš Dzúrik z  KTT FPV UMB s  prácou
Aplikácia modelu slnečného kolektora na základných školách (Application
of the solar collector model in elementary schools). Ním navrhnutý a pod
odborným vedením Ing. J. Pavlovkina, PhD., skonštruovaný lineárny
parabolický kolektor slúži ako ukážka využitia slnečného žiarenia na
základných školách.

Naši študenti zaujali nielen vysokou odbornou a vedeckou eru-
dovanosťou, ale aj súťažným nasadením, suverénnym a prirodzeným

vystupovaním, ktoré sledovala a ocenila i medzinárodná porota, zá-
stupcovia viacerých českých médií, široká verejnosť, pedagógovia, ale
aj sympatizanti a nadšenci techniky.

Spolupráca UMB v  Banskej Bystrici so ZČU v  Plzni je dlhoročná
a  len vďaka účasti všetkých partnerských univerzít má olympiáda
takúto vysokú odbornú a vedeckú úroveň. Výstupy študentov v podobe
článkov, fotografií i samotné prezentácie sú zverejnené na webovej
stránke: www.olympiadatechniky.zcu.cz

PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Katedra techniky a technológií FPV UMB

la na Trinity College v Dubline

konferenciou EUROMEC. Tento duálny formát vytvo-
ril príležitosť pre vyše štyridsať zúčastnených študentov
od Mexika cez Francúzsko, Maroko až po Hong-Kong
aktívne sa zapájať do výskumu v oblasti európskej iden-
tity spolu s tímom uznávaných výskumníkov a expertov.
Obsahom letnej školy bola séria prednášok akademikov
z Oxfordskej univerzity a iných zahraničných univerzít,
zahŕňajúc rozličné témy z  oblasti spoločenských vied,
ale aj možnosti publikovania výsledkov akademickej
činnosti v  renomovaných vydavateľstvách. Súčasťou
programu bola aj séria workshopov zameraných na
metodológiu vedeckého výskumu, tzv. Q-Methodology.
Zúčastnení doktorandi mali zároveň možnosť predstaviť
svoj dizertačný projekt v rámci súťažnej platformy Thesis
in Three, ktorej podstatou je prezentovať ciele, metódy
a závery vedeckého výskumu v priebehu troch minút.

Príjemným vyvrcholením bolo umiestnenie dok-
torandky z  Katedry medzinárodných vzťahov a  dip-
lomacie FPVMV Barbory Olejárovej na priečkach
víťazov s prezentáciou na tému Formovanie migračnej
politiky Turecka v kontexte zmien geopolitického posta-
venia štátu.

Mgr. Barbora Olejárová
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVMV

35

NAŠI ŠTUDENTI

Leto na Smaragdovom ostrove

alebo študijný pobyt v Írsku

Za svoj študijný pobyt v Írsku vďačím Mgr. Anne Gaeltacht – oblasti, kde je írsky jazyk najviac zachovaný. Tu som sa
Slatinskej, PhD., a írskej lektorke Majelle O’Mear- zúčastnila týždňového jazykového kurzu írskeho jazyka v tunajšej škole
aovej, ktoré na FF UMB rozvinuli grantový pro- Oideas Gael. Tá sa už od roku 1984 teší veľkému záujmu návštevníkov
jekt zameraný na výučbu írskeho jazyka a írskych zo všetkých svetových končín. Riaditeľ školy Liam nás roztriedil do
štúdií schválený Ministerstvom pre Gaeltacht skupín podľa úrovne vedomostí írskeho jazyka a náš učiteľ Andrew mal
v Írskej republike (Department of Arts, Heritage trpezlivý a prívetivý prístup, tak ako je v tejto škole zvykom. Vládla tu
and Gaeltacht Affairs) na roky 2016 – 2019. veľmi priateľská atmosféra, až som sa cítila, akoby som bola súčasťou
jednej veľkej rodiny. Samozrejme, nechýbal zaujímavý večerný pro-
Projekt zahŕňa podporu vybraných študentov, ktorí takouto for- gram – tance, čítanie poézie, spievanie, divadlo alebo hudobný koncert.
mou môžu prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti írskeho jazyka a írskych
štúdií a zároveň spoznať kultúru a históriu Smaragdového ostrova. K  mojim cestovateľským zážitkom patria aj čarokrásne Cliffs of
Moher (Moherské útesy), ktoré sa plným právom radia medzi najvy-
Pobyt nadmieru splnil moje očakávania. Úprimne si myslím, že hľadávanejšie prírodné zázraky v krajine. Moje írske leto som zavŕši-
projekt je veľkým prínosom pre všetkých študentov Katedry anglis- la woofingom, dobrovoľníckou prácou na farme. Počas ciest som sa
tiky a amerikanistiky, ktorí sa zaujímajú o írsky jazyk a kultúru. veľakrát stretla s nezištnou dobrotou náhodných okoloidúcich. Raz mi
dokonca jedna staršia pani len tak ponúkla ubytovanie grátis v jej let-
Gleann Cholm Cille (v angličtine Glencolumbkille) je prekrásna nom dome. Dozvedela som sa, že keď ona bola mladá a cestovala po
malebná dedinka v grófstve Donegal na severe krajiny. Patrí do územia svete, ľudia jej veľakrát pomohli, a  tak to takýmto spôsobom vracia.
Ako sa hovorí: „Pay it forward“ (Pošli to ďalej).

Diana Šípová
študentka 2. ročníka FF UMB

36

Spevácky zbor MLADOSŤ

v BELFORTE

Univerzitný spevácky zbor Mladosť prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., dirigent zboru
sa v júni tohto roku zúčastnil na 31. Katedra hudobnej kultúry PdF UMB
ročníku významného, etablovaného
hudobného festivalu FIMU vo fran-
cúzskom Belforte. Na devätnástich
scénach sa uskutočnilo 200 kon-
certných vystúpení za účasti vyše
sto umeleckých telies a skupín, kto-
ré tvorilo okolo 1600 hudobníkov.

Zbor Mladosť bol účastníkom tohto svetového festivalu už po štvrtýkrát
od roku 2000 a opäť zaznamenal výrazný úspech svojím vystúpením, ktoré sa
tentoraz konalo v priestoroch Cathédrale St. Christophe, kde vystúpil počas
pobytu dvakrát. Zbor upútal svojou dramaturgiou preplnený kostol nadše-
ným publikom, keď sa predstavil skladbami starých majstrov, dielami sloven-
ských a zahraničných autorov, nevynímajúc ani francúzskych. Záver koncertu
vygradoval skladbami G. Verdiho z opier Nabucco a Trubadúr. Klavírneho
sprievodu sa výborne zhostila klaviristka Denisa Gibalová Kubáčová zo
Zvolena. Koncert uvádzala po francúzsky hovoriaca konferencierka Silvia
Jadroňová, študentka UMB. Manažérske schopnosti uplatnila aj členka zboru
Anna Bjeláková, ktorá celý projekt pobytu pripravila. V rámci poznávacieho
pobytu sa členovia zboru zúčastnili aj výletu do alsaského mesta Colmar, ktoré
patrí ku skvostom prepojenia architektúry a histórie. Každý muzikant a milov-
ník hudby si na tomto festivale našiel svoje miesto v koncertných auditóriách
i výborné interpretačné výkony sólových i ansámblových účastníkov festivalu.

Naši v Tchaj-peji

Letná svetová univerziáda

V sedemmiliónovej taiwanskej metropole Tchaj-peji
sa v dňoch 19. – 30. 8. 2017 uskutočnila už 29. letná
svetová univerziáda so sloganom „For you for youth“.

Letná svetová univerziáda je druhým najväčším športovým podujatím letných svetových univerziádach bolo zastúpenie študentov UMB. Až 12
na svete po letných olympijských hrách, o čom svedčia aj tieto fakty: súťaže športovcov dostalo šancu zmerať si sily s najlepšími vysokoškolákmi sveta:
v 17 športoch, vysokoškoláci z vyše 170 krajín a viac ako 6 000 športovcov, Tomáš Pavlovský, tenis, EF; Matej Hajas, judo, FF; Daniela Ledecká, atletika,
celkový počet účastníkov vyše 9 000. Počet dobrovoľníkov, ktorí pomáhali FF; Martin Becík, judo, FF; Miroslav Úradník, atletika, PrF; Dušan Hegedüs,
pri zabezpečovaní univerziády, bol neuveriteľných 18 000. V ostatných ro- judo, FF; Ján Zmoray, atletika, FF; Adrián Angyal, taekwondo, FF; Dominik
koch sa letné svetové univerziády, ktoré sa konajú v dvojročných interva- Černý, atletika, FF; Pavol Mego, stolný tenis, FPVAMV; Peter Belanec, vzpie-
loch, často usporadúvajú v krajinách juhovýchodnej Ázie. Po Číne, Južnej ranie, FF; Tomáš Veszelka, atletika, FF a Ivan Čillík, atletika, tréner, FF.
Kórei a Thajsku bola univerziáda v tomto regióne prvýkrát na Taiwane.
Študenti pocítili silnú svetovú konkurenciu, ktorá v niektorých športoch
V športe Taiwan nepatrí k svetovým veľmociam, ale domáci doká- bola na úrovni majstrovstiev sveta. Navyše sa museli vyrovnať s ťažkými
zali pripraviť podujatie na vysokej úrovni a vo viacerých športoch boli klimatickými podmienkami – s vysokou vlhkosťou a vysokými teplotami.
veľmi úspešní. O  univerziádne súťaže bol nebývalý záujem. Viaceré Z našich študentov sa najlepšie sa umiestnil Tomáš Veszelka, ktorý v troj-
športoviská boli vypredané a  nebolo možné sa na ne dostať, hlavne skoku skončil na 11. mieste. Na 13. mieste sa umiestnila Daniela Ledecká
v športoch, v ktorých súťažili domáci športovci. v behu na 400 m s prekážkami a takisto Dominik Černý v chôdzi na 20 km.

Slovenská výprava, ktorej účasť zabezpečovala Slovenská asociácia uni- prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
verzitného športu v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi, obsadila Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB
12 športov a SR reprezentovalo 52 športovcov. Historicky najpočetnejšie na
37

Medzinárodný
basketbalový turnaj

V dňoch 8. – 10. septembra zorganizovalo basket-
balové družstvo žien ŠK UMB v priestoroch telo-
cvične KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici 1. ročník
medzinárodného turnaja v basketbale žien.

Turnaj sa uskutočnil v období blížiacich sa dvoch významných vý-
ročí: 25 rokov od vzniku UMB a 60 rokov KTVŠ FF UMB. Pozvanie na
turnaj prijali družstvá dvoch významných univerzít – družstvo TFSE
Budapest z  Univerzity telesnej výchovy v  Budapešti a  družstvo AZS
Politechnika Korona Kraków z Technickej univerzity v Krakove. Spolu
s  nimi súťažili aj družstvá MBK Stará Turá a  domáce BDŽ ŠK UMB
Banská Bystrica. Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce, ktorí nás
podporujú v  našej myšlienke rozvoja a  prezentácie vysokoškolského
športu na domácej aj zahraničnej pôde, predovšetkým vedeniu
Univerzity Mateja Bela, Banskobystrickému samosprávnemu kraju,
Mestu Banská Bystrica, SAUŠ, ŠK UMB, KTVŠ FF UMB a našim spon-
zorom – firme Autoservis A1, SOLBERG, PEAK.
Konečné poradie družstiev:
1. miesto: TFSE Budapest
2. miesto: AZS Politechnika Korona Kraków
3. miesto: BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica
4. miesto: MBK Stará Turá

Mgr. Andrea Izáková, PhD., trénerka
Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB

38

Certifikáty o absolvovaní
kurzu slovenského jazyka

Dňa 16. júna 2017 sa v aule Beliane FF UMB us-
kutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov
o absolvovaní intenzívneho kurzu slovenského ja-
zyka na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného
rámca pre jazyky, ktorý metodicky a organizačne
pripravila Filozofická fakulta UMB a súkromná ja-
zyková škola IC-Center.

Diplomy si prevzalo osemdesiat účastníkov z Ukrajiny, Bieloruska,
Ruskej federácie, Kazachstanu. Certifikáty odovzdal dekan prof. Karol
Görner a riaditeľ IC-Centre Mgr. Ján Gréner.

Univerzitu Mateja Bela na slávnosti reprezentovala jej prorektorka
doc. Janka Klincková. Účastníci kurzu sa poďakovali obom inštitúciám
– FF a IC-Centre za získané vedomosti a príjemný polročný, resp. ročný
pobyt v  Banskej Bystrici. Časť z  absolventov kurzu bude pokračovať
v štúdiu na Filozofickej fakulte UMB.

Referát pre marketing a vzťahy s verejnosťou FF UMB

MOBILITY ZAMESTNANCOV

Univerzitná knižnica informuje

Knihovnícke trendy v praxi

VILNIUS
Koncom mája sa pracovníčky Univerzitnej kniž-
nice UMB zúčastnili mobility Erasmus+ v Univer- a fotoaparáty na digitalizáciu starých tlačí, rukopisov, máp a obrazov.
zitnej knižnici Vilniuskej univerzity (ďalej VUL). Digitálne zbierky sú dostupné na webovej stránke každému záujemcovi
Prioritou mobility bola účasť na pravidelnom o štúdium historických dokumentov.
vzdelávacom týždni knižnično-informačných
pracovníkov Staff training Erasmus+ program. V roku 2013 bola postavená nová budova knižnice Scholarly commu-
V rovnakom termíne VUL navštívila aj Olga nication and information centre (SCIC). Je to funkčné a príjemné miesto
Wawrzyniak z Univerzitnej knižnice Univerzity otvorené 24 hodín 7 dní v týždni a denne ho navštívi viac ako 1 200 pou-
Adama Mickiewicza v Poznani. žívateľov. Nie je to len pracovisko, ktoré požičiava skriptá a umožňuje prí-
stup k elektronickým zdrojom, ale najmä sociálny priestor, ktorý študenti
Program bol pripravený s cieľom čo najdôkladnejšie spoznať systém využívajú pri samostatnej príprave na vyučovanie. Nechýba 3D labora-
fungovania VUL a podporných pracovísk. Najzaujímavejšie a najinšpi- tórium so skenerom a  tlačiarňou. Dômyselné zavedenie informačných
ratívnejšie boli stretnutia s knihovníkmi, ktorí realizujú projekty a pre- a komunikačných technológií (automatická triediaca linka) i samoob-
vádzkujú systémy evidencie publikačnej činnosti ELABA – Lithuanian služných staníc odbremeňuje knižnično-informačných pracovníkov od
academic electronic library a uchovávania výskumných dát pracovníkov
univerzít v Litve MIDAS – Lithuanian research data, spolupodieľajú sa 39
na implementácii OPEN ACCESS politiky s  preferenciou tzv. zelenej
cesty a budujú inštitucionálny repozitár s využitím softvéru FEDORA.
Moderné digitalizačné pracovisko VUL využíva vysokokvalitné skenery

klasických činností, ako sú prenášanie vyžiadaných dokumentov zo skla-
dov či triedenie vrátených dokumentov, a umožňuje im plnohodnotne
poskytovať adresné referenčné služby a kurzy informačnej gramotnosti.
Heslom univerzitnej knižnice je: Knihovník je môj priateľ. Multifunkčná
budova SCIC má zakódované princípy otvorenosti, partnerstva, funk-
cionality, flexibility, tradície a dynamiky, ktoré odrážajú najnovšie trendy
v  rozvoji knihovníctva a  umožňujú poskytovať knižnično-informačné
služby na špičkovej úrovni.

Mgr. Michaela Mikušková
Mgr. Lucia Nižníková

Univerzitná knižnica UMB

SALZBURG

Stalo sa už milým pravidlom, že banskobystrická
pobočka Spolku slovenských knihovníkov a kniž-
níc každoročne organizuje pre svojich členov za-
ujímavé a poučné odborné exkurzie do rôznych
typov slovenských i zahraničných knižníc.

Rakúske mesto Salzburg a  dve jeho knižnice – Mestská knižnica Skladá sa zo štyroch fakúlt s približne 18 000 študentmi. Univerzitnú
v Salzburgu (Stadtbibliothek Salzburg) a Univerzitná knižnica v Salzburgu knižnicu tvorí hlavná knižnica a špecializované knižnice na jednotli-
(Universitätsbibliothek Salzburg) sa stali našimi hostiteľmi v  tomto roku. vých fakultách. Bohatý fond tvorí viac ako 2,5 milióna knižničných jed-
Mesto obklopené alpskou prírodou, známe predovšetkým ako rodisko W. notiek, ktoré sú prístupné vedeckej obci, študentom i širokej verejnosti.
A. Mozarta. V roku 1996 bolo historické centrum s pamiatkami zo 17. a 18. Hlavná knižnica je umiestnená priamo v  srdci historického centra
storočia zapísané na Zoznam kultúrneho svetového dedičstva UNESCO. Salzburgu a zastrešuje všetky vedné odbory. Knižničný fond je umiest-
nený v moderných a technicky prepracovaných skladoch, kde jednot-
Mestská knižnica na prvý pohľad zaujala atraktívnym dizajnom ex- livé dokumenty čakajú na svojho čitateľa. Ten má okrem obligátnych
teriérov a  interiérov budovy. Moderné zázemie a veľkorysé priestory absenčných služieb aj možnosť prezenčného štúdia v  majestátnych
knižnice sú útočiskom nielen pre rozsiahly fond 180 000 médií, ale pre- priestoroch študovní dýchajúcich históriou a tradíciou.
dovšetkým pre svojich používateľov. Knižnica sa aktívne angažuje pri
organizovaní rôznorodých podujatí v  oblasti kultúrneho a  spoločen- Mgr. Katarína Ciglanová, Univerzitná knižnica UMB
ského diania. Možno ju smelo označiť ako viacúčelové kultúrne a ko-
munitné centrum. Neprehliadnuteľnou súčasťou budovy knižnice je vy-
hliadková veža, v ktorej sa nachádza kaviareň, ďalší príjemný a funkčný
priestor pre návštevníkov.

Salzburská univerzita bola založená už v roku 1622 a v súčasnosti
je významným centrom pre vedecký výskum, vzdelávanie a inovácie.

40

30. VÝROČIE promócie s učiteľmi

Stretnutia absolventov škôl nie sú ničím zvláštnym, dejú sa viacmenej strany pozývateliek, alebo nás pedagógov, niektorých už veru vyše deväťde-
pravidelne podľa organizátorských duší. A takú dušu majú pozývateľky v siatročných. V spomienkach sme sa našli všetci. A to je pre mňa to najdôle-
Slávke Očenášovej. Prekvapením však bolo, že absolventky učiteľstva slo- žitejšie, keď sa učiteľ dozvie, že jeho podoba nezanikla skončením školy, ale
venského jazyka a hudobnej výchovy chceli vlastné stretnutie po tridsiatich pretrváva v ľudských dušiach, ktorých sa dotkol.
rokoch od skončenia Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (vtedy ešte nie
univerzity) obohatiť prítomnosťou nielen bývalej vedúcej študijnej skupiny, prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.
ako to pravidelne robievajú, ale pozvali naň aj ďalších vysokoškolských pe-
dagógov, s ktorými sa na svojej študentskej ceste stretli. Prekvapením bolo
pozvanie naň aj pre mňa. Na stretnutie som sa tešila z viacerých dôvodov,
jednak som im prednášala literatúru pre deti a mládež (pri tej príležitosti
mi pripomenuli 70 kníh, ktoré museli na skúšku prečítať) a českú literatúru.
Okrem toho som sa s nimi stretávala pri umeleckých aktivitách, na súťa-
žiach či fakultných vystúpeniach. S ľútosťou som sa dozvedela o predčasnej
smrti jednej z nich – Moniky Václavíkovej. Štíhle bytôstky sa zmenili na
krásne dámy, ktoré s veľkou úctou hovorili o svojej alma mater a o tom,
ako dobre ich pripravila na učiteľskú cestu. Hovorili o svojich profesionál-
nych i súkromných životoch a o tom, ako ich učiteľské povolanie napĺňa.
Stretnutie zaštítil dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Karol Görner, PhD.
Poskytol priestor a sám sa na stretnutí zúčastnil ako ich starší konškolák
a aj pedagóg. Stretnutie bolo poznačené úprimnou spontánnosťou či už zo

ČERSTVÍ ABSOLVENTI
O SVOJEJ PRÁCI

V roku 2013 Zuzana Angelovičová na Katedre anglistiky a amerikanisti- anticipácii, samostatnému štúdiu,
ky FF zaviedla model integrovaného vyučovania odborného prekladu, ktorý cibreniu pamäti a systému učenia...
kombinuje teoretickú prípravu, moderné technológie a reálnu prax v uni- Štúdium na UMB ma parádne
verzitnej Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti. Vďaka tomu majú štu- pripravilo na prax – to, čo som si
denti možnosť v magisterskom štúdiu získať praktické skúsenosti a po skon- odskúšala na tlmočeniach, nám
čení školy bez problémov vstúpiť na pracovný trh s vlastným portfóliom bolo niekoľkokrát prízvukované
prekladov a tlmočených akcií. O efektívnosti tohto modelu svedčí množstvo na hodinách, že sa môže stať, ako-
absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili ako interní prekladatelia a tlmočníci, koľvek utopicky to vyznelo, ono
projektoví manažéri v  prekladateľských agentúrach alebo pracujú v  tejto sa to reálne aj stalo a ešte to treba
oblasti v slobodnom povolaní. V poslednom čase s potešením zisťujeme, že vynásobiť dvomi... Týmto ďakujem
naši absolventi prenikajú aj do sveta umeleckého prekladu, čo je sen takmer a pozdravujem UMB a prajem jej,
každého prekladateľa. Bránou do tejto oblasti je Prekladateľská univerziá- aby mala čoraz viac zapálených štu-
da, ktorú organizuje Univerzita Komenského v Bratislave. Študenti KAA dentov pre svoj odbor.
FF UMB sú v nej v posledných rokoch veľmi úspešní. Sme veľmi radi, že
takí talentovaní ľudia volia štúdium práve na našej fakulte a je pre nás cťou Veronika Maťúšová
pracovať s nimi. Nechajme však prehovoriť ich samotných. Doštudovala som minulý rok a s radosťou musím povedať, že sa mi

Veronika Pastorková stále darí pracovať v odbore – na živnosť tlmočím a prekladám. Onedlho
Chcela by som povzbudiť všetkých študujúcich v tom, aby pokračo- mi vyjde prvý umelecký preklad Dcéry strážcu majáka (odporúčam, je to
vynikajúci príbeh!). Študentom by som chcela odkázať, aby nepočúvali
vali, aby si našli svoj systém, ako si správne zorganizovať čas a rozložiť sily tých, ktorí tvrdia, že sa v prekladateľstve nedá uchytiť – dá sa to.
(psychohygiena je dôležitá). Keď to zvládli toľkí predtým, zvládnu to aj oni.
Dovolím si svoju skúsenosť formulovať do dobre mienenej rady: Robte niečo Radka Švaňová
popri škole, niečo, čo je nad rámec toho, čo musíte. Teraz pracujem s jazyk- Štúdium na KAA mi umožnilo pracovať vo vysnívanom odbore. Okrem
mi (AJ aj NJ) každý deň, prekladám, občas tlmočím, pričom stále dostávam toho, že som počas štúdia získala všetky potrebné zručnosti a vedomosti
ďalšie pracovné ponuky. Práca ma baví, vybrala som si ju sama a vďaka mojej na prácu prekladateľky-tlmočníčky, prostredníctvom KAA som si našla
aktivite popri škole nejaký ten rok praxe v životopise vôbec nevyzeral zle. aj svoje prvé zamestnanie – som interná prekladateľka v medzinárodnej
Prajem všetkým pevné nervy, odhodlanie a najmä veľa šťastia, kolegovia! health-care spoločnosti, vďaka čomu som nadobudla špecializáciu v ob-
lasti medicíny. KAA vďačím za naštartovanie svojej kariéry.
Mária Koscelníková
S odstupom času človek pochopí, že akokoľvek rôzne témy sme tlmoči- Mgr. Marianna Bachledová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
li a mnohoraké texty sme prekladali, vždy nás to podvedome malo učiť
41

NAŠI ABSOLVENTI
v európskych školách

Rozhovor s učiteľmi

Európske školy (v latinčine Schola Europaea) majú Boli ste absolvovaným štúdiom na UMB dobre pripravení vedo-
v celej Európe približne 20 000 študentov. Týchto mostne, metodicky, profesijne, ľudsky?
škôl je štrnásť, z čoho päť sa nachádza v Belgic-
ku, tri v Nemecku, dve v Luxembursku a po jed- Soňa Agh:
nej v Taliansku, Holandsku, Španielsku a vo Veľ- S láskou často spomínam na študentské roky, pretože napriek mnohým
kej Británii. Európske školy poskytujú špeciálny
diplom, ktorý nie je možné získať nikde inde. školským povinnostiam ich považujem za jedno z mojich najkrajších obdo-
Ide o tzv. Európsky maturitný diplom (European bí života. Pedagógovia nás pripravili do praxe po všetkých stránkach, vedo-
Baccalaureate). Na európskych školách učí aj osem mostne, profesijne i po metodickej stránke. Veľkým prínosom pre moje po-
absolventov Univerzity Mateja Bela: volanie bolo absolvovanie pedagogickej praxe. Mnohí učitelia, na ktorých
vyučovacie hodiny sme sa chodili pozerať, ma ovplyvnili najmä v mojich
Mgr. Soňa Agh, rod. Palleková pedagogických začiatkoch. Naučila som sa, ako si zorganizovať vyučovacie
V rokoch 1988 – 1992 študovala učiteľstvo pre 1. stupeň hodiny, odpozerala som štýl práce, komunikácie. Využívam teda príležitosť
základnej školy na Pedagogickej fakulte. poďakovať sa všetkým tým pedagógom, ktorí pozitívne zasiahli nielen do
môjho života a urobili zo mňa to, čím som dnes. Človekom plným energie
Mgr. Tatiana Galambošová túžiacim v živote niečo dosiahnuť, neustále napredovať a vzdelávať sa.
V rokoch 2012 – 2017 študovala anglický jazyk
a kultúru v študijnom odbore prekladateľstvo Tatiana Galambošová
a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UMB. Hoci som učiteľkou predškolského vzdelávania a vzdelanie som zís-

kala na inej škole, už od roku 1991 som sa venovala profesijne aj vyu-
čovaniu anglického jazyka predškolákov i mládeže. Štúdiom na UMB
som chcela dostať svoju jazykovú kompetenciu na vyššiu úroveň.

Mgr. Katarína Hricová, rod. Kučerová Katarína Hricová:
V rokoch 1992 – 1997 študovala učiteľstvo slovenského Vždy som chcela študovať anglický jazyk. Bolo pre mňa prirodzené
jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry na
Fakulte humanitných a prírodných vied. vybrať si ho v kombinácii so slovenčinou. Moja mama je tiež učiteľka,
študovala presne tie isté predmety na tej istej univerzite (predtým to
Mgr. Daniel Hrk bola samostatná Pedagogická fakulta). Hoci som počas štúdia viac in-
V rokoch 1992 – 1998 študoval učiteľstvo anglického klinovala k angličtine, teraz učím práve slovenský jazyk a  literatúru.
jazyka a literatúry a telesnej výchovy na Fakulte Myslím si, že som bola dobre pripravená postaviť sa za katedru.
humanitných a prírodných vied.
Daniel Hrk:
PaedDr. Radovan Mišík Myslím, že ma škola výborne pripravila do praxe po všetkých strán-
V rokoch 1997 – 2001 študoval učiteľstvo telesnej
výchovy na Fakulte humanitných vied. kach. VĎAKA!

Mgr. Jana Rabčanová Radovan Mišík:
V rokoch 1997 – 2002 študovala učiteľstvo anglického So štúdiom na fakulte som bol spokojný. V individuálnom progra-
jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry na
Fakulte humanitných vied me som sa mohol popri štúdiu venovať vrcholovému športu, čo mi
neskôr pomohlo skĺbiť nadobudnuté vedomosti a osobné skúsenosti
PaedDr. Tomáš Škraban, PhD. v trénerskej praxi a momentálne v súčasnom zamestnaní.
V rokoch 2004 – 2009 študoval učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry a hudobnej výchovy na Fakulte humanitných vied. Jana Rabčanová:
Doktorandské štúdium v dennej forme na Katedre hudobnej Štúdium mi poskytlo kvalitnú jazykovú, metodologickú aj ľudskú prípra-
výchovy na Pedagogickej fakulte ukončil v roku 2012.
vu. Samozrejme, žiadna škola nemôže úplne pripraviť človeka na všetky situ-
ácie a veľa vecí získa až praktickými skúsenosťami. S odstupom času by som
povedala, že možno chýbalo viac praxe a lepšia prepojenosť so školskou realitou.

Mgr. Matej Žilák Tomáš Škraban:
V rokoch 2001 – 2006 študoval učiteľstvo anglického Určite áno. Viedli nás vynikajúci pedagógovia, ktorí nám dali viac
jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry na
Fakulte humanitných vied. ako „len“ vedomosti. Boli kedykoľvek ochotní nám poradiť, pomôcť,
zorientovať a  vďaka nim boli i  začiatky mojej pedagogickej praxe

42

bezproblémové. Osobitne by som vyzdvihol osobnosti, akými boli pre Kde ste pôsobili pred úspešným absolvovaním výberového kona-
mňa počas štúdia na Katedre hudby pani profesorka Langsteinová, pro- nia na miesto učiteľa/učiteľky európskej školy?
fesorka Michalová, docent Sedlický, doktorka Červená a z Katedry an-
glistiky a amerikanistiky doktorka Feťková, docentka Homolová, dok- Soňa Agh:
torka Štulrajterová, doktorka Štulajterová, doktor Zelenka i ďalší. Po ukončení štúdia som pracovala ako učiteľka ZŠ v Nových

Matej Žilák: Zámkoch na prvom stupni, 14 rokov aj ako zástupkyňa riaditeľky školy.
Štúdium na fakulte bolo zaujímavé a počas piatich rokov som dostal od
Tatiana Galambošová
mojich pedagógov veľa užitočných rád a skúseností. S obľubou spomínam Bola som učiteľkou v materskej škole a zároveň učiteľkou angličtiny v ja-
na pedagogické začiatky počas pedagogickej praxe v 4. a 5. ročníku štúdia.
zykových krúžkoch na viacerých materských školách vo Zvolene a okolí.

Spája sa vám so štúdiom v  Banskej Bystrici niečo jedinečné, Katarína Hricová:
zvlášť prívetivé? Učila som na Evanjelickom gymnáziu v  Banskej Bystrici v  anglickej

Soňa Agh: bilingválnej sekcii anglický a slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku.
Zo študentských čias okrem školských povinností a drilovania na skúšky
Daniel Hrk:
či vypracúvania množstva seminárnych prác (ručne, bez pomoci internetu Osem rokov som pôsobil na Gymnáziu vo Vrútkach. V tom čase
– dnes nepredstaviteľné!) rada spomínam i na všetky druhy kurzov, kde sa
stmeľoval kolektív, krásu okolitej prírody a neopakovateľné čaro, ktoré mesto jeden rok v USA v rámci výmenného programu učiteľov Fullbrightovej
Banská Bystrica dodnes pre mňa má. Môj ročník významne zasiahli udalosti komisie. Učil som na Lincoln Middle School, Alameda, California.
novembra 1989, veľmi intenzívne sme sledovali zmeny, ktoré sa udiali v celej
republike, a aké dôsledky priniesli nielen spoločnosti, ale aj nám študentom. Radovan Mišík:
Pôsobil som vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica
Tatiana Galambošová
Vynikajúca doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., ktorá ma nauči- ako asistent trénera skokov, neskôr ako tréner výškarov a od roku 2004
som viedol oddelenie atletiky ako hlavný tréner. V rokoch 2003 – 2004
la, ako vnímať každé literárne dielo v  širšom kontexte doby, v  ktorej som si na základe pozvania Dr. Aliho Husseina „odskočil“ do Jemenu
vzniklo. Každá jej prednáška bola pre mňa potešením duše, nielen jej a s manželkou Jankou sme zaviedli osnovy telesnej výchovy v súkromnej
vedomosťami, ale najmä jej ľudskosťou a charizmou, ktorú vyžarovala. škole Mohammeda Aliho Othmana v meste Taiz.

Katarína Hricová: Jana Rabčanová:
Najviac si spomínam na hodiny anglickej metodológie s anglickým učite- Po stáži v rámci programu Socrates Comenius vo Francúzsku som

ľom Mikeom Houtenom – učil nás prakticky. To mi dalo najviac pre moje bu- 10 rokov učila na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom.
dúce učenie. Spomínam si aj na iných učiteľov, pána Ivana Zelenku, Arnošta
Hrnčířa, skvelú Katarínu Feťkovú a Evu Homolovú, Vladimíra Patráša. Tomáš Škraban:
Pôsobil som ako odborný asistent na Katedre hudobnej kultúry
Daniel Hrk:
Okrem dlhých hodín strávených v telocvičniach, plavárni a na atletic- Pedagogickej fakulty UMB a zároveň ako učiteľ na Evanjelickom gym-
náziu v Banskej Bystrici.
kej dráhe veľmi rád spomínam na všetky letné a zimné výcvikové kurzy
a všemožné zábavné príhody, ktoré sa tam udiali. Samozrejme, školu ro- Matej Žilák:
bia najmä kvalitní pedagógovia a tých sme mali veľa. Za všetkých spome- Mojím pôsobiskom bolo Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici,
niem pánov Dovčiaka, Hrnčířa, Zelenku, pani Feťkovú z Katedry anglis-
tiky a amerikanistiky. Z telocvikárov bratov Benceovcov, pani Jankovskú, kde som učil angličtinu a nemčinu.
Jančokovú, pánov Görnera, Čillíka, Belu, Nemca, Hlasicu, Rybárika...
Kde pôsobíte teraz a čomu sa venujete osobitne?
Radovan Mišík:
Pri stretnutí s mojimi spolužiakmi veľmi radi spomíname najmä na Soňa Agh:
V  súčasnosti pôsobím ako učiteľka slovenského jazyka pre 1. stupeň
výcvikové kurzy (letný a zimný) a pedagógov, z ktorých rád spomeniem
Ivana Čillíka, Mirku Roškovú, Adama Belu, Karola Görnera, Želmíru základnej školy (1. – 5. ročník) a dva ročníky materskej školy v Európskej
Jankovskú. Patrí im i mnohým ďalším vďaka za ich trpezlivosť a odo- škole Luxemburg II v Luxemburgu. Pracujem vo výborne vybavenej trie-
vzdané vedomosti. de, do ktorej podľa rozvrhu prichádzajú slovenské deti na svoje hodiny.
Lásku k slovenskému jazyku sa im snažím vštepovať predovšetkým netra-
Jana Rabčanová: dičnými formami a metódami práce či hrou. Okrem výučby slovenského
So štúdiom sa mi spájajú prekrásne a zábavné spomienky na moje jazyka vyučujem predmet európske hodiny, počas ktorého v národnostne
zmiešaných skupinách prostredníctvom rôznych tém a aktivít sa deti učia
originálne a  výnimočné spolužiačky, neskutočnú zábavu, kamarátsku myslieť, cítiť a konať európsky. Slovenské deti mimo výučby jazyka zapájam
„intrákovú“ atmosféru a  súdržnosť francúzštinárov, ľudský prístup do prezentácie Slovenska na rôznych školských koncertoch, slávnostiach
mnohých pedagógov, ako napr. pánov Zelenku, Štulrajtera či „poslednú alebo charitatívnych vianočných trhoch. Vediem ich k poznávaniu našich
prednášku“ na Katedre románskych jazykov. tradícií a kultúry cez rôzne vystúpenia pre rodičov, organizovaním besied
s významnými Slovákmi či prostredníctvom širokej škály výtvarných ak-
Tomáš Škraban: tivít. V spolupráci so SLUX-om, organizáciou združujúcou Slovákov žijú-
Mne osobne sa so štúdiom v  Banskej Bystrici spája mnoho vecí, cich v Luxemburgu, sme pripravili u nás v škole besedu s herečkou Emíliou
Vášáryovou. Pre deti i rodičov to bol nezabudnuteľný zážitok. Rovnako ne-
ktoré boli pre mňa úplne nové, neznáme, úžasné... Z  tých mnohých, zabudnuteľná bola pre deti beseda s vysokoškolským učiteľom fyziky doc.
pekných by som spomenul jedno miesto, ktoré je doteraz mojou „srd- RNDr. Martinom Mojžišom, PhD., o tajomstvách vesmíru.
covkou“. Je ním evanjelický kostol na Lazovnej ulici. Krátko po mojom V  minulom školskom roku som prevzala funkciu koordinátora IKT
príchode do Banskej Bystrice som v  ňom začal hrávať ako organista a tiež školského časopisu. Táto činnosť okrem iného zahŕňa komunikáciu
a hrávam tam aj doteraz, keď trávim voľno či prázdniny na Slovensku. s  kolegami, počítačovými technikmi, riešenie problémov s  technikou,

43

prípravu školení a  zabezpečenie vzdelávacích seminárov pre žiakov. ju ešte s väčším zápalom pred ostatnými žiakmi školy s veľkým úspechom
Pripravujem podklady na tlač školského časopisu LUXIINEWS, ktorý zaspievali. Rovnako ochutnávka národných jedál s použitím základných fráz
vychádza dvakrát ročne s príspevkami od kolegov z primárneho stupňa v danom jazyku bola obohatením nielen pre žiakov, ale aj pedagógov.
a z materskej školy. Graficky som spracovala i vianočné pohľadnice, ktoré
boli distribuované rodičom, pedagógom či národným inšpektorom. Rozdielna je i organizácia práce, kde nie je potrebné evidovať, kedy učiteľ
príde do školy alebo z nej odíde. Je to na individuálnej zodpovednosti každé-
Tatiana Galambošová ho učiteľa. Neraz sa stáva, že učitelia sú v škole do siedmej večer a pripravujú
Pôsobím na Európskej škole v Bruseli (UCCLE Berkendael) ako uči- sa na ďalšie dni. Dozor vykonávame nielen počas obeda, ale aj pred vyučova-
ním na školskom ihrisku, kde sa deti sústreďujú 20 minút pred vyučovaním
teľka materskej školy v slovenskej sekcii. a za každého počasia sa venujú rôznym športovým aktivitám. Jedine v prípa-
de veľkého lejaku a zimy môžu ísť skôr do svojich tried. Tieto deti však oproti
Katarína Hricová: deťom na Slovensku menej vymeškávajú z vyučovania pre chorobu.
Na Európskej škole Brusel 3 v Belgicku učím slovenský jazyk a literatúru
Komunikácia medzi kolegami, vedením školy i rodičmi prebieha predo-
v sekundárnom cykle. Som teda učiteľkou pre slovenských žiakov vo veku 11 všetkým elektronicky. Rovnakou formou dostávajú rodičia dvakrát ročne
– 18 rokov. Okrem učenia sa snažíme zapájať do školských projektov: TOPOÏ hodnotenia svojich detí. Pracovné porady sú organizované veľmi efektívne,
– pôvodne francúzsky projekt, ktorý prezentuje rôzne témy. Spolupracujeme produktívne, pretože sa na nich spoločne (niekedy v pracovných skupinách)
spolu s českými učiteľmi a organizujeme kultúrne podujatia (divadlo, besedy, hľadajú riešenia nastolených problémov. Počas môjho pôsobenia som sa zo
pozvania hostí zo Slovenska (Milan Kňažko) a z Česka, exkurzie (Naarden)), strany vedenia školy stretla len s pozitívnym hodnotením svojej činnosti,
zúčastňujeme sa podujatí, ktoré organizujú rôzne inštitúcie v  Bruseli so veľkou podporou a pomocou najmä v mojich začiatkoch.
zámerom propagovať našu kultúru a  tradície – besedy so spisovateľmi
(Hvorecký, Rankov, Kepplová), divadelné predstavenia (Astorka Korzo 90), Tatiana Galambošová
výstavy (Bienále ilustrácii v rámci slovenského predsedníctva), koncerty... Oceňujem možnosť spolupráce s  učiteľkami a  učiteľmi z  rôznych

Daniel Hrk: štátov Európy, vzájomné obohacovanie sa, pozitívne zmýšľanie všet-
Momentálne už ôsmy rok pôsobím ako učiteľ telesnej výchovy kých kolegov a kolegýň, otvorenosť, ľudskosť.

a anglického jazyka na Európskej škole v Bruseli, konkrétne EEB III – Katarína Hricová:
Ixelles. Spolu s kolegom vedieme vlastný futbalový krúžok pre žiakov Učiť slovenský jazyk a literatúru v inom kultúrnom a jazykovom prostre-
našej školy, ktorý navštevuje cca 100 detí.
dí je zaujímavá skúsenosť. Učím slovenských žiakov, ktorí ale nie sú zaradení
Radovan Mišík: do slovenskej sekcie – tá zatiaľ existuje iba na úrovni predškolskej výchovy.
Vo Frankfurte nad Mohanom učím telesnú výchovu na sekundár- Preto sú slovenskí žiaci zaradení do anglickej, francúzskej alebo nemeckej
sekcie s pracovným jazykom danej sekcie. Prvý jazyk, alebo language 1 (L1)
nom cykle. S manželkou sme na škole otvorili atletický krúžok pre deti je rodný jazyk žiaka, prípadne jazyk, v ktorom komunikuje najlepšie. Ak má
od 6 do 10 rokov. slovenský žiak slovenčinu ako L1, jeho L2 je jazyk sekcie, do ktorej je zara-
dený, a preto všetky ostatné predmety študuje v danom jazyku. Žiaci sú tak
Jana Rabčanová: exponovaní prevažne cudziemu jazyku. S postupom do vyšších ročníkov si
Pôsobím na Európskej škole Luxembourg I v Luxembursku ako uči- žiaci vyberajú ďalšie jazyky, teda majú L3 a L4 – tieto jazyky môžu byť rôzne,
podľa záujmu a ponuky školy.
teľka francúzskeho jazyka. V sekundárnom cykle učím deti iných ná-
rodností, ktoré si vyberú francúzštinu ako cudzí jazyk. Daniel Hrk:
Najmä je to „fungovanie“ v cudzom jazyku po celý deň, nielen na
Tomáš Škraban:
Teraz pôsobím už štvrtý rok na Európskej škole vo Varese (Taliansko), hodinách, a multikultúrne prostredie, čo je úžasné a náročné zároveň.

kde vyučujem v anglickom a talianskom jazyku predmety hudobná výcho- Radovan Mišík:
va a výtvarná výchova. Okrem toho vediem školský orchester a Big Band. Učiteľ v EŠ pracuje v multikultúrnom prostredí a dennodenne pracuje so
Z mojich mimoškolských aktivít rád spomeniem vedenie speváckeho zbo-
ru Coro Europae Cantores – miešaný spevácky zbor, ktorý má okolo 60 čle- žiakmi z rôznych krajín. Základom je nájsť komunikačný kanál a následne
nov rôznych národností. Repertoár zboru tvoria skladby svetské i sakrálne, čo najzrozumiteľnejšie odovzdať žiakom svoje vedomosti a svoj know-how
spravidla spievané v rôznych jazykoch. z oblasti, v ktorej je špecialistom. Vyslaní učitelia tvoria žiakom – svojim kra-
janom oporu pri zvládnutí situácií spojených s príchodom na novú školu
Matej Žilák: v novom prostredí a tým napomáhajú zachovať svoju národnostnú identitu.
Pôsobím na Európskej škole v Alicante v Španielsku už štvrtý rok.
Jana Rabčanová:
Učím anglický jazyk ako cudzí jazyk na strednej škole. V prvom rade úroveň francúzštiny je tu veľmi vysoká, keďže mnohí žia-

V čom je pôsobenie učiteľa na európskej škole iné, zvláštne? ci sú bilingválni, pochádzajú zo zmiešaných manželstiev a po francúzsky
bežne hovoria doma v rodine, iní sa narodili v Luxemburgu a francúzštinu
Soňa Agh: používajú minimálne od materskej školy. V dôsledku toho sa s nimi dá
Rozdielov medzi pôsobením na európskych a slovenských školách je veľa. robiť naozaj všetko, aj aktivity, o ktorých by som mohla na Slovensku iba
snívať. Príprava na hodiny je ale oveľa náročnejšia, čiastočne aj preto, že
Základným je práca v multikultúrnom a multijazykovom prostredí. V prostre- študijné osnovy tu zahŕňajú aj literárny program.
dí, v ktorom sa mieša zmes národov, národností, rás, kultúr, pedagogických
štýlov a zároveň schopnosti žiakov a učiteľov v tejto klíme pracovať, tvoriť, spo- Na rozdiel od slovenských žiakov však vnímam tých tunajších ako veľ-
lupracovať, rešpektujúc všetky odlišnosti a zachovávajúc si vlastnú identitu. mi individualistické a ambiciózne osobnosti. Sú to deti bohatých a moc-
ných rodičov, ktoré všetko videli, všade boli a všetko majú, ktorým však
Pre žiakov je úplne prirodzené „prepínať“ do iného jazyka a komunikovať často chýba akýsi človečenský aspekt a schopnosť či vôľa vytvárať kolektív.
v ňom, keďže deti sú neustále vystavené rôznym jazykovým vplyvom. Veľkým
prínosom k spoznávaniu iných kultúr sú veľké školské projekty, kde sa na- Multikultúrne prostredie je skvelé na porovnanie mentalít jednotli-
príklad deti učili pieseň iného národa a potom ju na spoločnom školskom vých národov, prostredie, v ktorom sa deti rýchlo a efektívne učia jazyky.
koncerte prezentovali. Bola som pyšná na moje tri zmiešané národnostné Vybavenosť škôl je vynikajúca. Výchovné pôsobenie učiteľa sa mi vidí čias-
skupiny, ktoré si s úžasným entuziazmom osvojili pieseň Prší, prší... a potom točne oklieštené (na výchovné záležitosti sú tu iní odborníci).

44

Rodičia žiakov sú väčšinou vysokoškolsky vzdelaní, chápu dôležitosť sa konajú posledné dva týždne školského roka. Úspešní maturanti získavajú
vzdelania a dobrých študijných výsledkov, a preto neraz neprimerane tla- medzinárodný diplom, ktorý je uznávaný na všetkých európskych univerzitách.
čia nielen na deti, ale aj na učiteľov či vedenie školy. Zaujímajú sa o plány
a metódy práce a mnohí sú v úzkom kontakte s učiteľom počas celého roka. Prečo som sa rozhodla pre prácu na európskej škole? Je to o multikultúr-
nom prostredí. Už ako vysokoškoláčka som pracovala ako dobrovoľníčka
Pracovné tempo je extrémne vysoké, treba byť naozaj veľmi svižný, v medzinárodných letných táboroch CISV – Children’s International Summer
pružný, zorganizovaný, profesionálny a najlepšie nikdy neochorieť. Villages. Tu som zistila, že práca v kolektíve ľudí rôznych národností ma ne-
skutočne motivuje, inšpiruje, posúva ďalej. Zdalo sa mi prirodzené mať okolo
Tomáš Škraban: seba ľudí, ktorí ma vnímajú ako rovnocennú, ale dokážu aj zdravo skritizo-
Pôsobenie na Európskej škole vo Varese je v porovnaní s mojím pôsobe- vať, čo robím. Najviac ma však oslovilo ich pozitívne myslenie. To som na
Slovensku veľmi nevidela. Ak som sa niekedy pokúsila robiť veci inak, stretla
ním na slovenských školách naozaj iné. Hlavným rozdielom je práca v me- som sa s názorom, že to nepôjde, nepodarí sa, zbytočná strata času, že všet-
dzinárodnom kolektíve, ako aj vyučovanie študentov až 47 rôznych národ- ko treba robiť tradične (samozrejme, nie každý bol taký). Pred časom som
ností. Ide o jednu z najstarších Európskych škôl – bola založená v roku 1960 bola zapojená do medzinárodného projektu Intercultural Navigators, ktorý
a prvý európsky maturitný diplom (Baccalaureato Europeo) bol študentom ma zmenil k lepšiemu, ukázal možnosti inej práce a aj vďaka tomuto projektu
udelený v roku 1965. som sa utvrdila v tom, že moje rozhodnutie skúsiť pracovať mimo Slovenska
je správne. Robím to, čo som vyštudovala. A robím to pre moju krajinu, i keď
Matej Žilák: v Bruseli. Vážim si iné kultúry, objavujem, porovnávam, učím sa od druhých,
Spolupráca s kolegami z rôznych krajín je obohacujúca, aj keď niekedy cestujem. Preto som šťastná v tomto prostredí a som vďačná za túto príležitosť.

náročná, pretože každý má rôzne predstavy, postupy a očakávania predo- Daniel Hrk:
všetkým pri príprave a práci na spoločných projektoch v rámci školy. Zrejme to, že je to jedinečná príležitosť z hľadiska profesionálneho

Keďže na škole pracuje množstvo učiteľov z rôznych krajín EU sna- rastu a skúseností.
žím sa využiť túto skutočnosť a vymieňam si s  nimi svoje skúsenosti
a poznatky o práci so žiakmi. Každý učiteľ prinesie do systému európ- Radovan Mišík:
skych škôl niečo zo svojej krajiny a tak ho obohatí. Je pre mňa veľkou osobnou výzvou zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch

Pôsobenie v zahraničí vám iste všeličo vyvoláva v mysli... (angličtina, nemčina, španielčina a pod.). Škola vytvára neobmedzený priestor
Čo si najviac uvedomujete? na nadobúdanie nových znalostí a vedomostí takmer vo všetkých oblastiach a
jazykoch. Vážim si, že som so svojou rodinou súčasťou tohto skvelého projektu.
Soňa Agh:
Moje pôsobenie v zahraničí mi dalo možnosť uvedomiť si, ako málo sme Jana Rabčanová:
Pôsobenie v zahraničí mi dáva priestor na uvedomenie si vlastnej iden-
doma hrdí na naše Slovensko. Pre mňa osobne je príjemným prekvapením,
že mnohé zo slovenských detí, ktoré učím, napriek tomu, že sa narodili a žijú tity i toho, do akej miery je identita prepojená s materinským jazykom, túž-
v Luxemburgu, hrdo sa hlásia ku svojim slovenským koreňom, intenzívne bou po domove a po návrate, tiež uvedomenia si vlastnej hodnoty, toho,
sledujú verejný život na Slovensku, sú pyšné na úspechy každého nášho ro- že dokážem prekonať samu seba i rôzne prekážky, a toho, že Slovensko je
dáka. Na mojich hodinách často prezentujú svoje pozitívne zážitky viažuce sa oproti Luxembursku vlastne veľmi slnečná krajina. Táto multikultúrna kra-
k Slovensku, ku krásam našej prírody, tradíciám, pamiatkam, histórii. Napriek jina s vysokou životnou úrovňou je zároveň krásnou a obohacujúcou skú-
tomu, že sa učia všetky predmety v  cudzích jazykoch v rôznych jazykových senosťou a umožňuje mi spoznať seba, iné kultúry, jazyky a spôsoby mys-
sekciách, teší ma, že slovenčina nie je na okraji ich záujmu. Veľmi zodpovedne lenia. V neposlednom rade je to priestor na nahliadnutie do priepastných
sa pripravujú na hodiny, sú aktívne a vždy sa tešia na naše stretnutia. rozdielov medzi platmi a postavením učiteľov v rôznych krajinách EU.

Tatiana Galambošová Tomáš Škraban:
Uvedomenie si jedinečnosti života a príležitostí, ktoré dáva. Keď človek pracuje mimo svojej domoviny, uvedomí si mnoho –

Katarína Hricová: či už z  profesijného hľadiska, ako aj z  hľadiska súkromného života.
Niektorí pochádzajú zo zmiešaných rodín a doma komunikujú po anglic- Komunikovať na profesionálnej úrovni v jazykoch, z ktorých ani jeden nie
je váš materinský jazyk, nie je jednoduché. Práve tu si uvedomujem množ-
ky, po francúzsky, prípadne po nemecky. Slovenčina mnohokrát zaostáva. Učiť stvo výhod práce a pôsobenia na Slovensku. Na druhej strane sa na mojom
slovenčinu je preto o niečo náročnejšie, lebo pravopis, slovosled, gramatika sú pôsobisku denne stretávam s kolegami a študentmi, ktorí okrem jazykovej
pre žiakov o niečo ťažšie. Lepšie sa orientujú v literatúre, tí mladší ju majú oveľa a národnostnej diverzity prinášajú svoje rôznorodé kultúry, zvyky, životný
radšej. Učebné osnovy sú tvorené v spolupráci s našou slovenskou inšpektor- štýl a tým na obohacujú. Študenti sú tu omnoho otvorenejší, ľahšie nadvä-
kou a sú trochu upravené v porovnaní s osnovami, ktoré platia pre slovenské zujú kontakty, jednoduchšie sa im komunikuje nielen s kamarátmi a ve-
školy. Na druhej strane mám väčšiu voľnosť pri učení, mám menej žiakov kovo blízkymi, ale aj s učiteľmi. A to všetko vďaka ich perfektnej znalosti
v  ročníkoch, môžeme sa niektorým záležitostiam venovať viac. Musím ale jazykov, ktoré sú pre Európske školy také typické.
povedať, že európske školy nie sú „elitné“ školy. Naši žiaci sú rôzni s rôznymi
potrebami učenia sa. Máme aj žiakov s poruchami učenia: dyslexia, dysgrafia, Matej Žilák:
ADD, ľahšie formy autizmu, Aspergerov syndróm, žiakov, ktorí nevynikajú. Možnosť pôsobiť v zahraničí mi dáva priestor na ďalší rozvoj. Učiť žiakov
Európske školy sú zriadené pre deti rodičov, ktorí pracujú pre rôzne európske
inštitúcie a ich deti majú právo mať vyučovanie v materinskom jazyku. cudzí jazyk na Slovensku ma bavilo. Pri učení cudzieho jazyka sa žiaci stretá-
vajú aj s novou kultúrou a tradíciami danej krajiny. Vždy ma preto potešilo,
Niektorí žiaci sa zapájajú do aktivít školy, mnohí sú sami tvorcami projek- keď som mal v skupine žiakov inej národnosti, ktorí potvrdili potrebu učiť sa
tov. Táto škola vychováva samostatných jedincov, vedie ich k demokratickému cudzie jazyky, ale aj poznávať rôzne zvyky a tradície v iných kultúrach a poro-
zmýšľaniu, spolupráci, sú zvyknutí učiť sa. Prevláda analytický typ učenia sa, zumieť im. Som nesmierne rád, že na európskych školách je bežné, že skupi-
žiaci sú testovaní pravidelne – každý polrok (štandardizované testy v decemb- nu tvoria žiaci rôznych národností, a som presvedčený, že takéto vyučovanie
ri a v júni). Mnohé predmety, najmä humanitné, testujú vedomosti formou v takomto prostredí obohacuje nielen samotných žiakov, ale aj učiteľov a ve-
eseje a argumentácie. Žiaci majú načrtnutý problém, tému alebo článok, prí- die k lepšiemu vzájomnému porozumeniu, ktoré je pre budúcnosť modernej
padne texty na komparáciu, interpretáciu či analýzu. Testy trvajú 3 a 4 hodiny. spoločnosti potrebné.

Žiaci maturitných ročníkov píšu predmaturitné testy v januári a trvajú 4 PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.
vyučovacie hodiny. V júni ich čakajú maturitné písomné skúšky a ústne skúšky
45

Ako užitočne stráviť
LETO

AKTIVITY PRE ZAMESTNANCOV

Cyklotúra do Očovej

46

V mesiacoch júl a august 2017 prijali veľmi srdečne. Získali sme úplne AKTIVITY ZAMESTNANCOV
som sa zúčastnila trojtýždňo- iný pohľad na život miestnych ľudí, pri-
vého tábora dobrovoľníckej čom sme mali možnosť ich lepšie spoznať
práce (tzv. workcamp) v ma- a pochopiť jednotlivé kultúrne odlišnosti.
lej obci Morlhon le Haut (re- Zároveň je to dobrý spôsob, ako zlepšiť
gión Occitánia, departement svoje jazykové schopnosti nielen v anglič-
Aveyron) v južnom Francúzsku tine, ale aj v  lokálnom jazyku, v  našom
spolu s ďalšími 11 dobrovoľ- prípade francúzštine. Tento pobyt bol pre
níkmi z 5 krajín (Francúzsko, mňa inšpiratívny aj z  pohľadu vysokej
Slovensko, Španielsko, Turecko miery občianskej angažovanosti, ktorá
a Taliansko). funguje vo Francúzsku, kde má dlhoroč-
nú tradíciu. Ľudia sa aktívne zaujímajú
Cieľom nášho pobytu bolo pokračo- o to, čo sa deje v ich regióne, obci a sami
vať v rekonštrukcii mosta, ktorý bol zni- sa snažia prispieť k  zlepšeniu života vo
čený pred 50 rokmi povodňou. Uvedený svojej komunite. Nečakajú, že to „niekto“
projekt „A Bridge for Peace“ prebieha už alebo „štát“ za nich urobí. V rámci voľné-
5. rok, pričom má byť ukončený v r. 2018. ho času sme mali možnosť navštíviť veľa
Starosta obce Jean-Claude Delperie oslo- zaujímavých miest v regióne.
vil francúzske dobrovoľnícke neziskové
organizácie Solidarités Jeunesses (SJ) Dobrovoľníckych aktivít v zahraničí
a  Citrus, ktoré pomohli s  realizáciou sa zúčastňujú najmä stredoškoláci (od
projektu, ako aj s  ponúknutím dobro- 17 r.) a vysokoškoláci, ale sú otvorené aj
voľníkov z rôznych krajín. Na Slovensku pre ostatné vekové kategórie (ako to bolo
je ich kontaktným bodom nezisková or- i v mojom prípade).
ganizácia INEX Slovakia, ktorá vysiela
dobrovoľníkov od r. 1993 do takmer 80 Verím, že môj zážitok, o  ktorý sa
krajín sveta, v ktorých bolo realizova- rada delím, bude inšpiratívny pre všet-
ných doteraz približne 2000 projektov. kých študentov, ktorí už teraz začínajú
s  plánovaním svojich budúcich letných
Bola to moja prvá skúsenosť s  ta- prázdnin a chcú užitočne stráviť svoj čas.
kýmto typom dobrovoľníckej aktivi- Na základe vlastných skúseností môžem
ty, ktorú hodnotím veľmi pozitívne potvrdiť, že energia venovaná dobrovoľ-
z  viacerých dôvodov. Pri realizácii níckym aktivitám sa človeku niekoľko-
projektu sme spolupracovali s lokálnymi násobne vráti v pocite užitočnosti, seba-
dobrovoľníkmi a  zamestnancami obce, realizácie a nových priateľstiev.
ktorí nás spolu s  ostatnými obyvateľmi
Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Katedra ekonomiky a manažmentu
podniku EF UMB

Cyklisti akademici po štvrtýkrát absolvovali
7. septembra 2017 cyklotúru do Očovej pod záštitou
rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Absolvovali sme cestu na trase Banská Bystrica, Mičiná, Zolná,
Očová a späť cez Hronsek, Mičinú do Banskej Bystrice. V Očovej pri
soche Mateja Bela sme si pripomenuli základné fakty o živote a diele
Mateja Bela, polyhistora, ktorého meno nesie v názve naša univerzita.

Pri ceste späť sme zvolili náročnejšiu, ale bezpečnejšiu a krajšiu al-
ternatívu cez Hrochoť. Preto nám dobre padlo občerstvenie v Čeríne
pred poslednou časťou trasy do Banskej Bystrice. Menej trénovaní
jedinci museli siahnuť takmer až na dno svojich síl, ale šťastní a s po-
citom uspokojenia sme sa všetci vrátili do Banskej Bystrice.

Počasie nám prialo, preto sme sa počas jazdy mohli kochať krásny-
mi výhľadmi na okolité kopce a iné zaujímavosti.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB

47

OKTÓBERFEST UMB

Amfiteáter Paľa Bielika v Banskej Bystrici po prvýkrát Banská Bystrica, BAŤÁK Partizánske, PREUGER Prievidza, HUNCÚT
privítal 26. septembra 2017 vo svojich priestoroch Tomášovce a kočovných pivovarov DIVNÝ LES, ČIERNY KAMEŇ a
podujatie OKTÓBERFEST UMB. SÁLUS Tatranská Lomnica. 

Organizátori – študenti Právnickej fakulty UMB a organizačný tím A  čo je najdôležitejšie, podujatiu dali zelenú aj rektor Univerzity
pod vedením doc. JUDr. Ivana Podhorca, PhD., sa inšpirovali peknou Mateja Bela v  Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
tradíciou, ktorá už niekoľko rokov funguje v neďalekej Nitre, a rozhodli dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Dr. h. c. prof. JUDr.
sa banskobystrickým študentom umožniť vstup do akademického roka Mojmír Mamojka, CSc., a primátor Mesta Banská Bystrica MUDr. Ján
2017/2018 vo „veľkom“ štýle. A  tak sa posledný septembrový utorok Nosko. Svoju dôveru v  úspešnosť podujatia prejavili tak, že nad ním
na amfiteátri rozozvučala hudba uznávaných slovenských skupín ako prevzali záštitu. Dekan Právnickej fakulty UMB a viceprimátor Banskej
HEĽENINE OČI či BIJOUTERRIER, no priestor dostali aj zástupcovia Bystrice Mgr. Jakub Gajdošík prišli na podujatie osobne a prihovorili sa
lokálnej hudobnej scény ROCK REUNION a MED. študentom.

Pivo, ktoré je jednou z  hlavných čŕt Októberfestu, tiež malo svo- Prvý OKTÓBERFEST UMB prekonal očakávania všetkých zainte-
je hojné zastúpenie. Regionálne pivovary ponúkali to najlepšie, čo sa resovaných. Účasť bola viac než hojná, spokojnosť vysoká a všetci sa už
im v uplynulom roku podarilo vytvoriť. Nadšení boli nielen študenti, spoločne tešíme na ďalší ročník.
ale aj znalci piva, ktorí vedia dobré pivo oceniť. Svoje produkty pre-
zentovali zástupcovia pivovaru URPINER, minipivovaru BARAN Jakub Dzimko
študent 3. ročníka PrF UMB

48

MILAN SOKOL
Recyklus 2012 – 2017

V dňoch 28. 9. 2017 – 30. 11. 2017 v Stredoslovenskej Výstava RECYKLUS 2012 – 2017 predstavuje súčasnú autorovu tvor-
galérii prebieha autorská výstava prác popredného bu s osobitým štýlom vyjadrenia sa v grafickom médiu, ktoré si Sokol
slovenského grafika Milana Sokola. Rodák z Banskej skoncipoval sám. Materiálové obrazy sú vytvárané z dekomponovaných
Bystrice predstavuje najnovšiu fázu svojej voľnej obalovín nápojov – plechoviek a referujú k všadeprítomnému konzu-
výtvarnej tvorby zameranej na médium grafického mu, trivializácii a vizuálnemu zobrazeniu modernej kultúry. Technika
vyjadrenia. Od roku 1980 sa predstavil na 30 domá- manuálnej koláže konfrontuje ručnú prácu pripomínajúcu tkáčsku
cich a 23 zahraničných autorských výstavách, na 93
domácich a 109 kolektívnych výstavách v zahraničí 49
(Česko, Egypt, Holandsko, India, Japonsko, Fínsko,
Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, USA, Poľsko, Ra-
kúsko, Srbsko, Švajčiarsko a i.) a zúčastnil sa 7 me-
dzinárodných grafických sympózií na Slovensku
i v zahraničí. Autorove diela môžeme nájsť aj v zbier-
kach 9 domácich a v 5 zahraničných galérií. V roku
sa 2008 inauguroval za profesora na Akadémii krás-
nych umení v Krakove a v súčasnosti pôsobí ako pe-
dagóg na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fa-
kulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

techniku s výsledným pixelizovaným obrazom pripomínajúcim digitál- enviromentálny aspekt – použitím reklamno- odpadového materiálu
nu grafiku. Manuálne pixelizovaný obraz je paradoxom už sám o sebe. autor upozorňuje na problém nadmerného konzumu a extrémnu me-
Sokol imituje digitálne médiá, ale robí to vlastnoručne splietaním na- dializáciu reklamy.
strihaných pásov reklamno-konzumného odpadu do pixelovej siete. Výstava Milana Sokola návštevníka galérie zaujme predovšetkým ob-
V súvislosti s využívaním odpadového,
resp. nepotrebného a použitého materiá- razmi, ktoré je možné vizuálne roz-
lu môžeme o autorovom diele povedať, poznať ako moderné zdigitalizované
že k tvorbe využíva stratégie recyklácie, obrazy, zatiaľ čo ich výroba je ručná
no v  nových kontexoch. Zohľadňuje a tradičná. Spôsob, akým autor vlast-
prvky konceptuálneho umenia (ple- noručne tvorí diela vyžaduje detailnú
chovka ako produkt masového priemys- a vopred veľmi dobre premyslenú prí-
lu – readymade) a pritom sa drží obrazu pravu. Samotné spracovávanie a  tak-
ako umeleckého artefaktu s jeho estetic- tiež zbieranie plechoviek od nápojov je
kými kvalitami a kompozičným rádom. otázka dlhodobej práce. Plechovky naj-
Pracuje s ready madeovým materiálom skôr nastrihá na pásy hrúbky 1cm , na-
v  dvoch komunikačných funkciách: sleduje triedenie podľa farieb a  štruk-
vizuálno-výrazových a  kultúrno- túry povrchu a  splietanie kovových
symbolických. Ako uvádza Katarína fragmentov do pixelových obrazov.
Sokolová: „vystrihnuté páskové fragmenty Táto zložitá technika pripomína tkáč-
plechovíc autor prepletá do mozaiky (kvôli sku techniku pletenia tapisérií a  sám
ich farebnosti a  štruktúrnosti), eliminu- autor sa vyjadril, že je pre neho akou-
júc tak čitateľnosť prvotných reklám, aby si formou meditácie, keďže pri tvorbe
im vtisol nový, diametrálne iný význam. jedného obrazu strávi aj niekoľko dní.
Takáto forma materiálu sa pre autora stá- Ak návštevník galérie očakáva klasic-
va čiastkou – dokumentom reality, „pixe- kú grafiku ako takú, ostane sklamaný.
lom“ éry digitálnych záznamov reality“. Expozícia je zameraná predovšetkým
Z  hľadiska vizuálnej komunikácie je na nový osobitý typ grafiky, ktorá síce
teda základným výrazovým prostriedkom Sokolových obrazov farba, ponúka grafický obraz, ale jeho tvorba
ktorú získava cieleným a vopred premysleným spôsobom ukladania a sa diametrálne líši od obyčajných grafických techník.
splietania plechovkových fragmentov. V cykle materializovaných koláží Keďže najnovšia práca autorovej tvorby v sebe nesie aj určitý environ-
autor vyjadruje myšlienku vyprázdňovania, rozkladu a  totálnej krízy mentálny odkaz, návšteva galérie môže byť prínosná pre ľudí, ktorí sa
kultúry v dôsledku extrémnej medializácie reklamy a masovej kultúry, zaoberajú podobnou tematikou a taktiež aj pre výtvarných pedagógov.
ktorá má svoje špecifické praktiky a jasný cieľ. Významové rámce jeho Okrem ukážky unikátnej formy recyklácie môže výstava pomôcť žia-
diela reflektujú prekérnosti sociálnych skutočností tým, že obrazy sú kom k lepšiemu porozumeniu výtvarných výrazových prvkov a tým aj
sprevádzané absurdnými a paradoxnými názvami (napr. Veľký sperma- ku kultivácii ich vizuálnej komunikácie.
toid nad krajinou, Windows IX, Po červenej značke na najvyššie miesta,
Otvorenie inštitútu nových skutočností). Tvorba M. Sokola má aj určitý Mgr. Sandra Popaďáková
Katedra výtvarnej kultúry PdF UMB
50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
AnyDay in Planate - November 2017
Next Book
Dec.1