The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Prehľad aktivít a podujatí organizovaných MC UMB v roku 2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020-01-20 08:17:39

Bulletin Metodické centrum UMB 2018

Prehľad aktivít a podujatí organizovaných MC UMB v roku 2018

Bulletin č. 7

Metodického centra
Univerzity Mateja Bela
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Banská Bystrica 2018

Oslavy 25. výročia vzniku MC UM

V roku 2018 oslávilo Metodické cen-
trum Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti sa na oslavách konaných
dňa 12. apríla 2018 v Aule Rotunda
UMB stretli mnohí významní hostia
a zahraniční aj domáci spolupracov-
níci MC UMB. Rektor UMB doc. Ing.
Vladimír Hiadlovský, PhD., udelil pri
príležitosti 25. výročia cenu Pro minó-
rica Slovacá spolu 22 oceneným zo za-
hraničia aj zo Slovenska. Z osobností,
ktoré sa na činnosti MC UMB podieľali
od jeho založenia spomenieme Mgr.
Anitu MURGAŠOVÚ – za dlhoroč-
nú organizačnú, manažérsku a peda-
gogickú prácu v Metodickom centre
UMB, za vybudovanie jeho značky a za
osobný prínos k jeho proälácii, Dr.
H. C. prof. PhDr. Jána FINDRU,
DrSc. – za zásluhy o založenie MC
UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
doc. PhDr. Janku KLINCKOVÚ,
PhD. – za formovanie vízie a stra-
tegického smerovania Metodického
centra, prof. PaedDr. Vladimíra
PATRÁŠA, CSc. – za trpezlivú pod-
poru Metodického centra, spoluprácu
s ním počas štvrťstoročia jeho exis-
tencie a za jeho profesionálne vedenie,

č ď
ň

2 Metodické centrum UMB pre Slovákov

MB pre Slovákov žijúcich v zahraničí

posledného riaditeľa MC UMB Mgr. organizačných podmienok pre reali-
Jána SITARČÍKA, PhD. za dôve- záciu vzdelávacích aktivít a za zabez-
ru v Metodické centrum a za úsilie pečovanie bezporuchového ekono-
venované na jeho rozvoj a propagá- mického chodu Metodického centra
ciu, z Ministerstva školstva, vedy vý- a PhDr. Zuzana DRUGOVÁ – za
skumu a športu Slovenskej republiky pragmatické a efektívne rozširovanie
rektor UMB ocenil Ing. Katarínu portfólia aktivít Metodického centra
ČAMBOROVÚ za podporu vzdelá- a za zúročovanie originálneho osob-
vacích a vedeckovýskumných aktivít ného know-how pri ich programo-
Metodického centra a za systematic- vom manažovaní.
kú podporu zvyšovaniu kvality jeho
činnosti, ocenené boli aj súčasné pra- Ako k výročiu MC UMB napísala sú-
covníčky MC UMB: Mgr. Magda- časná prorektorka UMB pre zahra-
léna MIKUŠOVÁ – za vytváranie ničnú spoluprácu a vzťahy s verejnos-
ťou doc. PhDr. Katarína Chovancová,
žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk PhD., Metodické centrum Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici pre-
šlo za 25 rokov svojho pôsobenia
dôležitým vývinom. Od pôvodnej
úzkej špecializácie na aktivity pre
vysielaných a krajanských učiteľov a
učiteľky, sa dnes posunulo smerom
k celému radu rôznorodých aktivít
pre rozličné cieľové skupiny vrátane
tých pre krajanské žiactvo a študent-
stvo. Je pracoviskom s významným
odborným know-how a dôležitými
skúsenosťami získanými v práci v ob-
lasti podpory vzdelávania v slovenči-
ne ako materinskom jazyku.

č
a menežérka MC UMB Z. Drugová

3

Škola v prírode –

Lyžiarsky kurz 1. turnus, ř
11.2. – 18.2. 2018, Donovaly, Každodenná cesta na lyžiarsky svah
Habakuky

V roku 2018 sme z poverenia MŠVVaŠ SR
realizovali po prvý krát 2 turnusy Školy
v prírode zameranej na zimné športy.
V turnuse realizovanom vo februári sa po
prvý krát zúčastnili aj účastníci z krajín
západnej Európy a zámoria (Írsko, Ne-
mecko a Veľká Británia) a z tradičných
krajín Maďarsko – spolu 43 účastníkov.
Odborným garantom bol doc. PaedDr.
Jiří Michal, PhD., ktorý už tradične reali-
zoval lyžiarsky a snowboardový výcvik so
svojím tímom špecialistov z Katedry te-
lesnej výchovy a športu FF UMB. Po prvý
krát sme pre túto zimnú školu pripravili
aj Zápisník mladého športovca, v ktorom
v spolupráci s Mgr. Lujzou Urbancovou,
PhD., z Katedry slovenského jazyka a ko-
munikácie FF UMB, získali mladí Slová-
ci potrebnú slovnú zásobu zameranú na
športové odvetvia.

4 Metodické centrum UMB pre Slovákov

– zimné športy

hlavný svah lyžiarskeho

ľ
černé aktivity v Habakukoch

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 5

Škola v prírode –

Lyžiarsky kurz 2. turnus, Každoroč č ľ

11.3. – 17.3. 2018,

Donovaly,
penzión Limba

V druhom turnuse školy
v prírode zameranej na zim-
né športy sme privítali 44
účastníkov z Poľska, Srbska
a Ukrajiny. Ako píše odborný
garant doc. PaedDr. Jiří Mi-
chal, PhD., medzi deťmi boli
od začiatku aj lyžiari, ktorých
cieľom bolo zlepšiť zručnosti
v lyžovaní a naučiť sa zjazdiť
terén. Po náročnom výcviku
na svahu boli pre deti pri-
pravené športové aktivity, ale
aj možnosť navštíviť bazén
a sauny priamo v ubytovacom
zariadení. Počasie a podmien-
ky na lyžovanie a snowboar-
dovanie boli vynikajúce.

Mladí lyžiari zo Srbska

6 Metodické centrum UMB pre Slovákov

– zimné športy

č

č černé súťaže v šípkach
čň

č 7
ň

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Škola v pOrízrdordaevpnrýepSolobvyát

Ozdravný pobyt pre deti Múzea TANAPu, na Spišský hrad, ale darčekov z bavlny, drôtu, hliny, vyro-
aj výlety na Skalnaté pleso a Štrbské bili si tašku, stromček šťastia, drevené
z Ukrajiny, 15.6. – 25.6.2018, pleso. Zahrali sa obrovské množstvo
hier, vlastnoručne si vyrobili mnoho rámiky i vitráže.
Tatranská Lomnica,
penzión Volga

Ozdravný tábor pre deti z Ukraji-
ny organizuje MC UMB na základe
medzivládnej dohody oboch krajín.
Účastníkmi sú deti z oblasti Černo-
byľu a na Slovensko prichádzajú na
základe spolupráce s medzinárod-
nou Nadáciou pre deti Ukrajiny pod
vedením Nataše Šidenko. Realizač-
ný tím ozdravného pobytu tvoria
mladí športovci z prostredia UMB,
odborným garantom je Mgr. Tomáš
Willwéber, doktorand z Katedry te-
lesnej výchovy a športu FF UMB
a gestorkou realizácie je Ing. Mag-
daléna Mikušová. V letnom pobyte
deti absolvovali poznávacie výlety do

8 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kporvezdMetiazďUarksrkaajianySrbska

Každoroč ť

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 9

Súťaž digiOtázldnreajvfontýopgroabyet

Množstvo tvorivých dielní umožnilo
ťč
ľ

10 Metodické centrum UMB pre Slovákov

aprkerádtektei jz Ulmkroavjeinj ytvorby

častníci Ozdravného tábora pre deti z Ukrajiny

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 11

Škola v prírode pre Slová

č Škola v prírode pre Slovákov
č z Chorvátska a Poľska,
23.6. – 1.7. 2018,
ľ Vyšná Boca, hotel Barbora

Vďaka dlhodobej spolupráci členov organi-
začného tímu všetkých turnusov Škôl v prí-
rode a tiež lektorov UMB sa nám podarilo
v roku 2018 vystavať zaujímavý výchov-
no-vzdelávací projekt na tému salašníctvo
a pastierstvo na Slovensku. Žiaci všetkých
krajín mohli vďaka exkurziám do skanze-
nu Vlkolínec, či baníckeho domu vo Vyšnej
Boci, nie len vidieť, ale si aj na vlastnej koži
vyskúšať a ochutnať život našich predkov
v regióne Liptova. K slovenskej kultúre

12 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Chorvátska a Poľska

neodmysliteľne patria aj tradičné ťaží... keď
jedlá a tak sme si vyskúšali varenie Každý turnus za sebou nechal č ť
bryndzových halušiek, cesnačky a pe-
čenie posúchov. Tradičné jedlá ako
dukátové buchtičky a granadiersky
pochod boli aj na našom hotelovom
jedálničku. Pri plánovaní aktivít sme
však neopomenuli ani krásu okolitej
prírody, a tak si malí bádatelia v te-
réne skúsili poznávanie tunajších
rastlín a živočíchov. Veľa nového
sme sa naučili aj vďaka lektorom zo
Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva, ktorí si pripravili za-
ujímavé stanovištia – rozpoznávanie

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 13

Škola v prírode pre Slová

Pamiatka zo Spišského hradu č čová a žiaci
ň
zvieracích stôp a kostier, poznávanie
plazov a hmyzu, ale i známe liečivé
bylinky, ktoré používali naše staré
mamy. Sprevádzajúce pani učiteľky
mali možnosť konzultácie s lektorkou
z katedry psychológie, kým sa starší
žiaci naplno venovali svojej slovenči-
ne s Mgr. Urbancovou, PhD., z Kated-
ry slovenského jazyka a komunikácie.
Vďaka celému realizačnému tímu!
(text: E. Cvitkovičová, doktorandka
PdF UMB)

ľstvá na celý život

14 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Chorvátska a Poľska

čň 15

č

černé spoločné stretnutia

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Detská krajan

ľ

Detská krajanská univerzita, Spoločnými silami sme zdolali Novú
2.7. – 8.8. 2018, Donovaly, Hoľu, sfárali sme do štôlne Bartolomej
penzión Zornička v Banskej Štiavnici, navštívili sme roz-
právkové Habakuky aj Vlkolínec – lo-
Detská krajanská univerzita sa usku- kalitu zapísanú do svetového zoznamu
točnila v dňoch 2. až 8. júla 2018 UNESCO. Vďaka odborným lektorom
v krásnom prostredí na Donova- pod vedením Kataríny Hitzingerovej
loch. Žiaci základných škôl – Slováci sme si vyskúšali „kikiríkať“ až do Bys-
z Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Ru- trice, hľadať neviditeľného Janka Hraš-
munska a Srbska - spoločne vytvorili ka, či spievať „Pokapala na salaši“ ako
nezabudnuteľnú atmosféru plnú ra- kanón. Kolegovia z Katedry geograäe
dosti a smiechu. Pestrý program bol FPV UMB zas preverili nášho tímového
zárukou pre vytvorenie zážitkov, ktoré ducha a hravou formou nás naučili veľa
v nás pretrvávajú aj dávno potom, ako nového. Ani slávnostné odovzdávanie
sme si naposledy zamávali. diplomov pre absolventov DKU sa ne-

16 Metodické centrum UMB pre Slovákov

ská univerzita

Výlet do Vlkolínca, zapísaného
do svetového zoznamu UNESCO

č č

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk zaobišlo bez podpory UMB, konkrétne Mgr. Art. Urbana,
PhD., ktorý vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam dotia-
hol prezentácie krajín do dokonalosti.

Večerný program býval tradične v znamení belgického
tanca, zábavných súťaži, opekania špekačiek, ale najmä
nekonečných diskoték. Veríme, že DKU 2018 bola pre
všetkých jej absolventov skutočne „za odmenu“, ako to
viacerí účastníci pomenovali. Tešíme sa opäť o rok! (text:
E.Cvitkovičová, gestor realizácie)

17

Krajanské

Krajanské leto UMB,
13.7. – 22.7. 2018, Terchová,
Vrátna dolina, hotel Boboty

Krajanské leto je jediná aktivita, kto- Spoločne sme navštívili skanzen vo
rú MC UMB pre Slovákov žijúcich Vychylovke, previezli sme sa historic-
v zahraničí organizuje každoročne kým vláčikom, pozreli sme si Oravský
v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich hrad, plavili sme sa loďou na Slanický
v zahraničí. V lete 2018 sa tejto ak- ostrov. To, že deti odchádzali so slza-
tivity zúčastnilo spolu 76 účastníkov mi v očiach je jeden z dôkazov, že sa
z viacerých krajín: Belgicko, Fran- im na Krajanskom lete páčilo.
cúzsko, Írsko, Kanada, Rakúsko,
Rumunsko, Švajčiarsko, Taliansko, 2
skupiny z Ukrajiny, USA, Veľká Bri-
tánia a aj kuriózny Dubaj. Ako píše
gestorka realizácie, dlhoročná spolu-
pracovníčka MC UMB M. Kozáková:
Aktivita Krajanské leto sa uskutočnila
v prekrásnom prostredí Malej Fatry,
vo Vrátnej doline. Účastníci si preto
do sýtosti mohli užiť nádherné po-
hľady a čerstvý vzduch. Počas aktivity
sa deti spoznávali prostredníctvom
rôznych športových aktivít a výletov.

18 Metodické centrum UMB pre Slovákov

leto UMB

ď

častníci Krajanského leta 19

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Krajanské

častníci Krajanského leta, v pozadí Rozsutec

20 Metodické centrum UMB pre Slovákov

leto UMB

V hotelovom bazéne

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 21

Letný tábor «Tatranské

Letný tábor „Tatranské
leto“ pre deti z Maďarska,
16.7. – 21.7. 2018,
Nová Lesná,
hotel Eufória
Letný tábor pre deti z Maďar-
ska je ďalšia aktivita, ktorú
MC UMB realizuje v gescii
MŠVVaŠ SR na základe medzi-
vládnych dohôd. Jej špeciäkom
je každoročné organizovanie
v prostredí Vysokých Tatier.
V roku 2018 sa tábora zúčastnil
rekordný počet 52 žiakov a 4
sprevádzajúci pedagógovia. Po-
dobne ako Ozdravný tábor pre
deti z Ukrajiny aj tento tábor
organizačne zabezpečuje rea-
lizačný tím mladých športov-
cov z prostredia UMB, ktorých
odborným garantom je Mgr.
Tomáš Willwéber a gestorkou
realizácie je Ing. Magdaléna
Mikušová. V letnom pobyte
deti absolvovali poznávacie
výlety do Tricklandie v Starom
Smokovci, do Važeckej jasky-
ne a na hrad v Starej Ľubovni,
nesmel chýbať ani výlet na
Štrbské pleso. Deti sa zahrali
množstvo hier, vlastnoručne si
vyrobili mnoho darčekov.

22 Metodické centrum UMB pre Slovákov

leto» pre deti z Maďarska

č

ťaží ťaže v družstvách

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 23

Letný tábor «Tatranské

24 Metodické centrum UMB pre Slovákov

leto» pre deti z Maďarska

Vo Važeckej jaskyni 25

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Škola v prírode pre Slová

Škola v prírode pre
Slovákov z Maďarska
a Srbska, 20.7. – 29.7.
2018, Vyšná Boca,
hotel Barbora

Aj druhý turnus Školy
v prírode pre Slovákov zo
základných škôl s vyučo-
vacím jazykom slovenským

čč Metodické centrum UMB pre Slovákov
26

kov z Maďarska a Srbska

ľ

ď ľom bola vždy plná...
v každom turnuse...

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 27

Škola v prírode pre Slová

v zahraničí dodržiaval metodologické Plnenie vedomostných úloh v družstvách, v prírode
a didaktické princípy, ako boli nastave-
né pre 1. turnus. Na druhom turnuse sa hrade a v Pribyline, ale vzhľadom na tu na Štrbské pleso. Aj na záver tohto
stretli žiaci škôl z Maďarska a Srbska. počasie účastníci navštívili aj Važeckú turnusu odzneli z úst detí aj pedagógov
Na tomto turnuse si každoročne naj- jaskyňu ako daždivú alternatívu výle- slová vďaky.
viac uvedomujeme dôležitosť spojenia
žiakov z krajín tak, aby žiaci z prostre-
dia, v ktorom slovenský jazyk využívajú
každodenne aj v rodinnom živote, boli
v spoločných družstvách so žiakmi,
ktorých slovenský jazyk môže byť udr-
žiavaný napríklad len na 2-3 hodinách
do týždňa. Práve táto kombinácia kra-
jín umožňuje, aby si žiaci navzájom
pomáhali a boli si navzájom oporou aj
motiváciou. Účastníci turnusu absol-
vovali plánované výlety na Spišskom

Športové súťaže

čť Metodické centrum UMB pre Slovákov
28

kov z Maďarska a Srbska

ľ
ň

č 29

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Letná školička tradičnej Letná školička
kultúry, 6.8. – 10.8. 2018,
č
Banská Bystrica
čky bola aj reportáž v RTVS
Výnimočná forma denného tábora č čč
pre deti banskobystrických rodáčok,
ktoré žijú v zahraničí a v lete prichá-
dzajú navštíviť svoje rodné mesto.
Účastníkmi sú deti už od troch rokov,
najstaršie účastníčky nepresiahli 8
rokov. Denný tábor odborne vedie
etnologička PhDr. Zuzana Drugová,
dlhoročná vedúca detského súboru
Matičiarik z Banskej Bystrice. Tábor
organizuje MC UMB v spolupráci so
Stredoslovenským osvetovým stre-
diskom, ktoré poskytuje priestory
priamo v centre Banskej Bystrice, ale
aj remeselné dielne, ktoré realizuje M.
Slivková. V roku 2018 sme zazname-
nali rekordnú účasť 21 detí z Belgicka,
Estónska, Francúzska, Nemecka, Ra-
kúska, Veľkej Británie, aj z domáceho
Slovenska. Po prvý krát sme tak na 4.
ročníku letnej školičky mohli malých
účastníkov rozdeliť do dvoch výkon-
nostných skupín a venovali sme sa
najmladším začiatočníkom aj „star-
ším a skúsenejším“ zvlášť, podľa ich
výkonnosti a potrieb.

30 Metodické centrum UMB pre Slovákov

tradičnej kultúry

čč

č 31

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Učíme sa o Slovensku

Učíme sa o Slovensku po ťaži
slovensky, 12.8. – 21.8. 2018,
Terchová, Vrátna dolina,
hotel Boboty

Po prvom ročníku pred rokom sme
v druhom ročníku spojili odbornú
časť projektu Učíme sa o Slovensku
po slovensky s formou realizácie na-
šich škôl v prírode prostredníctvom
aktivít v súťažných družstvách,
alternatívnych foriem vzdelávania
s minimálnym sedením za lavicami.
Ako píše M. Kozáková, gestorka re-
alizácie, druhý ročník tejto aktivity
sa konal uprostred nádhernej príro-

Družstvá si vyrobili vlajky

dy Malej Fatry. Veľa zúčast- znamné pamiatky ako Orav-
nených detí sa už poznalo ský hrad, loďou sme sa plavili
z predchádzajúcich aktivít. na Slanický ostrov, pozreli
Doobedňajší program bol sme si skanzen vo Vychylovke
zameraný na spoznávanie a previezli sme sa historic-
Slovenska a učenie sa slo- kým vláčikom. Lanovkou sme
venského jazyka. Všetko sa sa vyviezli do ozajstných hôr
to dialo formou hier v prí- a prešli sme sa na vrch Chleb,
rode. Poobede a cez víkendy odkiaľ sme mali nádherný vý-
sme navštívili okolité vý- hľad na krásy Slovenska.

32 Metodické centrum UMB pre Slovákov

po slovensky

ť

č č

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 33

Učíme sa o Slovensku

č č
34 č

Metodické centrum UMB pre Slovákov

po slovensky

Na výlete v Žiline

č V hotelovom bazéne

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 35

Škola v prírode pre Slovák

Č ťč

Škola v prírode pre Slovákov krajiny a vytváraním nových priateľ- ky. Malí maliari si mohli vyskúšať
z Rumunska a Ukrajiny, stiev. Navštívili sme jeden z najväč- zdobenie podchodu ilustráciami z le-
22. – 31.8. 2018, ších hradných komplexov v strednej gendárnej rozprávky Maťko a Kubko.
Vyšná Boca, Európe – Spišský hrad a zabavili sa Večery tradične patrili záznamníku
hotel Barbora v Aquacity Poprad. Keďže témou krajana a vedomostným kvízom,
školy v prírode bolo salašníctvo kde si žiaci preverili svoje novona-
Posledný z turnusov tohoročných a pastierstvo na Slovensku, navštívili dobudnuté vedomosti. Nechýbala
škôl v prírode už tradične spájal Slo- sme aj skanzen Vlkolínec, kde si pre ani zábava v podobe diskoték, či tí-
vákov žijúcich na Ukrajine a v Ru- nás lektori pripravili zaujímavé wor- mových súťaží. Posledný večer už
munsku. Spoločne sme prežili posled- kshopy, ale aj banícky dom vo Vyšnej tradične patril predstaveniu krajín
né augustové dni v znamení zábavy, Boci, kde sme si skúsili viazanie sena a žiaci nám ukázali svoje talenty
športu a najmä spoznávaním našej a varenie tradičného jedla – cesnač- v speve, tanci, recitovaní, či divadle.

36 Metodické centrum UMB pre Slovákov

ov z Rumunska a Ukrajiny

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 37

Škola v prírode pre Slovák

Veríme, že týchto pár Na každom turnuse si krajiny pripravia program
spoločne prežitých
dní zanechalo najmä
pekné spomienky a že
sa spoločne uvidíme
aj o rok. A na záver
snáď nemôžem použiť
krajšie slová ako tie
Tomáškove pri odo-
vzdávaní účastnícke-
ho diplomu: „Bol to
najlepší tábor v mo-
jom živote, ďakujem“.
(text: E. Cvitkovičová,
gestorka realizácie)

Odborníci zo Slovenského múzea ochrany prírody

č
z Katedry slovenského
čč

38 Metodické centrum UMB pre Slovákov

ov z Rumunska a Ukrajiny

č

Tvorivé dielne 39

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Fotograäe: Archív MC UMB
Tlač: EQUILIBRIA s.r.o.

Graäcké spracovanie: Mgr. art. Zuzana Ceglédyová

40


Click to View FlipBook Version