The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016-04-19 08:50:35

Spravodajca UMB

Spravodajca UMB

Spravodajca
UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI marec - apríl číslo 4

Ročník 21  číslo 6 UNIVER ZIT Y MATE JA BEL A V BANSKE J BYSTRICI september - november 2015

Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici www.umb.sk
Universitas Matthiae Belii

Spravodajca Obsah

20. ročník Študentský život na univerzite .... 19

Vydáva Vykročte pripravení na univerzitný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Deň kariéry (UDK) 2015.......................19

Sídlo redakcie Slávnostný príhovor rektora Univerzity Život univerzity................................. 20
Národná 12 Mateja Bela v Banskej Bystrici pri 9. ročník Detskej univerzity UMB
974 01 Banská Bystrica príležitosti slávnostného otvorenia vyvrcholil slávnostnou promóciou....20
akademického roka 2015/2016 ...........3 Úspech členov Katedry anglistiky
IČO 30232295 a amerikanistiky FF UMB.....................21
registračné číslo MK SR EV 1116/08 Pedagogický život univerzity.........7 Boli tu vyspelé a rozumné decká
Profesorka tlmočenia Ingrid Kurz Rozhovor s Dianou Musovou..........22
[email protected] z Viedenskej univerzity prednášala Správa z detského plenéru 2015...23
www.umb.sk na Filozofickej fakulte UMB..................7 Denný letný tábor pre deti................24
Nový medzinárodný projekt
REDAKČNÁ RADA Univerzity Mateja Bela v Banskej Celoslovenské finále univerzít SR
Bystrici: Sociálne služby vo v basketbale mužov a žien................25
Predsedníčka vzdelávaní sociálnych pracovníkov Milan Sokol – Grafické apozície
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. na Slovensku a v Nórsku ........................8 (2015)................................................................ 26
Virtuálna univerzita UMB – Otvorili sme právnickú študovňu....29
Výkonný redaktor VirtualUMB.......................................................9 Otvorenie právnickej študovne
Mgr. Terézia Rohn, PhD. Vzdelávacia platforma ECQA – na Právnickej fakulte UMB .................30
kvalifikácie šité na mieru.....................11 Etická politika ako výraz
Jazykový redaktor spoločenskej prestíže akademickej
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Vedecký život univerzity............... 12 inštitúcie a inovatívne zmeny
Úspešná medzinárodná obhajoba v etickej politike UMB ...........................31
Členky a členovia dizertačnej práce zo všeobecnej UMB si uctila pamiatku Mateja Bela
Monika Tomášiková (EF) jazykovedy .....................................................12 priamo v Očovej. ......................................32
PhDr. Mária Holubová, PhD. (FPVaMV)
PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. Katedra germanistiky na konferencii Na slovíčko s....................................... 34
(FPV) v Petrohrade .................................................13 Možno sa poučiť minulým ................34
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. (PF) Slovenskí reprezentanti zažiarili na
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) medzinárodnej konferencii projektu Jubilanti ..........................................................38
Chain Reaction...........................................15 Nové publikácie ........................................39
Grafická úprava Katedra etickej a občianskej Kalendárium ................................................40
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová výchovy PF UMB po tretíkrát získala
Tlač grant APVV....................................................17
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice Medzinárodná vedecká konferencia
Fotografie siete PGV na Ekonomickej fakulte....17
archív UMB

Za obsah príspevkov zodpovedajú autori
Príspevky môžete posielať elektronickou
poštou na adresu:
[email protected]

Fotografia na obálke
dielo M. Sokola

Autor foto
Mgr. Dominika Dodeková

ISSN 1339 - 6749

2

Slávnostný príhovor Editoriál
rektora Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici pri Vážená akademická obec,
príležitosti slávnostného znovu rátame jesenné dni. Sčasti
otvorenia akademického s pocitom déjà vu, sčasti po novom.
roka 2015/2016 Týka sa to aj nášho Spravodajcu
UMB. Je farebnejší, priestornejší
“ Dňa 21. septembra 2015 sa v aule a  bohatší. V tomto akademickom
Beliana uskutočnilo slávnostné otvorenie roku bude vychádzať s  trojmesač-
akademického roka 2015/2016 na nou periodicitou. Aj naďalej však
”Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. platí, že sa z neho dozviete, čím všet-
kým sa na našej univerzite žije. Pre
Podujatie sa uskutočnilo o 10.00 h za prítomnosti vedenia univerzity, vedenia fakúlt, september je príznačný poprázd-
akademickej obce a vzácnych hostí z iných slovenských a zahraničných univerzít, ninový rozbeh, otváranie sa jeseni,
tiež zástupcov štátnej správy, samosprávy a partnerov Univerzity Mateja Bela. pohľad do naplnenej auly Beliana,
Súčasťou otvorenia akademického roka bolo aj slávnostné zasadnutie Vedeckej rozličné konferenčné podujatia.
rady UMB a Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UMB, na ktorom bol Pridávame slová vzácneho človeka,
udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA UMB významnému profesora Júliusa Albertyho, ktoré
slovenskému matematikovi prof. RNDr. Pavlovi Brunovskému, DrSc. nám môžu byť inšpiráciou v  čase,
Vážené Magnificencie, Spektability, Honorability, Vaša Excelencia, keď si viaceré fakulty našej univer-
vážený pán primátor, vzácni hostia, zity pripomínajú dvadsiate výročie
ctení členovia správnej rady, akademických senátov a vedeckých rád svojej existencie. Zároveň Vás pozý-
univerzity, vážené kolegyne, vážení kolegovia, no predovšetkým, milé vame na slávnostné stretnutie s ním
študentky, milí študenti! koncom novembra. Prajeme Vám
Čas je fenomén, ktorý ľudia zvyknú vnímať veľmi relatívne, pritom práve čas zaujímavé čítanie.
je objektívne spravodlivý, a hoci fyzici by možno so mnou nesúhlasili, plynie Katarína Chovancová

Slovo rektora

„Ak si čo najskôr osvojíte schop-
nosť byť na seba nároční, ste na
najlepšej ceste byť v živote úspešní
a spokojní.“
Vladimír Hiadlovský

Slávnostný príhovor rektora
UNIVERZITY

Ak som náročný na seba, mám právo byť náročný aj na

“ ”druhých, ale najmä tým ozajstne zvyšujem svoj ľudský kapitál

každému rovnako. V  súlade so všetkými zákonitosťami kvapkou, k formovaniu celej spoločnosti, je v období níz-
plynutia času sa dnes stretávame pri príležitosti slávnost- keho celospoločenského uznania vysokoškolského učite-
ného otvorenia už 24. akademického roka na Univerzite ľa silnou mierou satisfakcie obzvlášť pre toho, kto svoju
Mateja Bela v Banskej Bystrici. prácu vníma predovšetkým ako poslanie.
Osobitne vítam pri tejto príležitosti Vás, študenti prvých Milí prváci, rovnako tak aj Vy, študenti vyšších rokov štú-
rokov štúdia, ktorí ste na našej akademickej pôde po prvý- dia, ak si čo najskôr osvojíte schopnosť byť na seba nároč-
krát. Úprimne Vám želám, aby univerzitné akademické ní, ste na najlepšej ceste byť v živote úspešní a spokojní.
prostredie naplnilo Vaše očakávania a  mohli ste si bez- Začiatok akademického roka sa zvykne spájať s bilancova-
prostredne po ukončení štúdia, či neskôr, povedať, že ním toho predchádzajúceho, so štatistickým porovnaním
roky strávené na vysokej škole patrili k tým najkrajším. a vývojom mnohých ukazovateľov, s hodnoteniami, kto-
Vysokoškolské štúdium je príležitosť rozšíriť ten naj- rým často uniká kvalitatívna stránka kľúčových činností,
cennejší kapitál v  živote človeka, vzdelanie a  poznanie. ale ktoré sú z  hľadiska nastavenia systému a  prežitia
Príležitosť, ktorá pre väčšinu z Vás päť rokov pomaličky v ňom rozhodujúce. Ja sa v tejto chvíli zámerne nebudem
prechádza okolo, a  je len na Vás, ako intenzívne ju venovať hodnoteniu vývoja pedagogických výkonov a vý-
využijete. Pritom základným predpokladom jej plné- konov vo vede, ktoré sú predmetom početných pracov-
ho využitia nie je to, či študujete na najlepšej svetovej ných rokovaní na úrovni operatívnej aj strategickej.
univerzite, alebo či Vás učia laureáti Nobelovej ceny, tí Pozornosť by som rád zameral na vybrané výsledky za
spravidla dobre učiť nevedia. Základným predpokladom uplynulý rok a najmä zdôraznil rozhodujúce úlohy, ktoré
na rozšírenie svojho vzdelania, miery poznania a nachá- stoja pred manažmentom univerzity a jej súčasťami.
dzania životných hodnôt je vysoká miera nárokov na seba V oblasti štrukturálnych fondov sa podarilo rozbeh-
samého. Ak som náročný na seba, mám právo byť nároč- núť čerpanie a  implementáciu dvoch paralyzovaných
ný aj na druhých, ale najmä tým ozajstne zvyšujem svoj a  takmer nerealizovateľných projektov z  operačného
ľudský kapitál. Miera sebanáročnosti mladých ľudí a istý programu Výskum a vývoj, ktoré boli v stave, keď reálne
stupeň pokory, žiaľ, v súčasnosti prudko klesá. Vzhľadom hrozila povinnosť úhrady viac ako dvoch miliónov eur
na skutočnosť, že samotné vysokoškolské štúdium doká- z  dôvodu neplnenia merateľných ukazovateľov. Projekt
že mladého človeka v budúcnosti významným spôsobom so zameraním na stavebné činnosti v  hodnote jeden
nasmerovať, považujem celospoločenský význam uni- milión eur zmodernizoval vnútorné osvetlenie budo-
verzít za nevyčísliteľný. Možnosť formovať vedomostný vy Filozofickej fakulty a  Fakulty prírodných vied, zre-
a hodnotový profil jednotlivca a prispieť tak, hoc malou konštruovalo sa 88 sociálnych zariadení v  Študentskom

4

Slávnostný príhovor rektora
UNIVERZITY

domove na Tajovského ulici a  v  súčasnosti sa realizu- manažmentom fakúlt najbližší rok? Nebudem uvádzať
je výmena 220 okien a  dverí na Ekonomickej fakulte. úplný výpočet, práve tak ani poradie nechcem stotož-
Projekt IKT v hodnote dvoch miliónov eur je zameraný ňovať s mierou ich priority. Považujem za veľmi potreb-
na modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry pre potreby né vypracovať zásady personálnej politiky, ktoré budú
učiteľov, ale aj študentov. V rámci operačného programu zohľadňovať dlhodobú finančnú udržateľnosť mzdovej
Vzdelávanie bol úspešne ukončený projekt virtuálnej uni- zaťaženosti súčastí univerzity a zabezpečia dlhodobú sta-
verzity a ukončujú sa tri projekty, ktorými sa komplexne bilizáciu garancií študijných programov. V mnohých štu-
skvalitnia študijné programy na UMB. Implementácia dijných odboroch sa totiž v ďalšom akreditačnom cykle
európskych projektov nie je jednoduchá a  vyžaduje si blížime z  hľadiska veku garantov k  personálnej kríze.
dôkladnú prípravu a profesionalitu ich realizácie. V aktu- Osobitnú pozornosť je potrebné venovať okamžitému vy-
álnom akademickom roku máme primárny záujem reali- užitiu vnútorného potenciálu na skvalitnenie doktorand-
zovať projekty z nového operačného programu Výskum ského štúdia na univerzite najmä v kontexte doktorand-
a inovácie a z operačného programu Ľudské zdroje, samo- ských výstupov a zamerať sa na celkový rast jeho kvality.
zrejme v závislosti na aktuálnom vývoji vonkajších pod- Budem veľmi rád, ak sa nám v  spolupráci s  fakultami
mienok čerpania týchto zdrojov. podarí nastaviť taký vnútorný motivačný systém, ktorý
Odvrátenie hrozby uhradiť viac ako dva milióny eur bude intenzívne a zároveň systematicky vytvárať tlak na
napriek takmer nemožnej časovej realizácii, dnes už kľúčové výstupy tvorivých zamestnancov, a  to v  súlade
úspešnej rekonštrukcii internátu a  verím, že rovnako s kritériami akreditácie pre jednotlivé oblasti výskumu.
úspešného dokončenia výmeny okien na Ekonomickej Za mimoriadne aktuálnu tému považujem hĺbkovú ana-
fakulte, považujem za veľmi dôležité. Moje poďakovanie lýzu možnosti optimalizácie vnútorného fungovania
patrí v  tejto súvislosti súčasnému prorektorovi pre roz- Univerzity Mateja Bela a prehodnotenie efektívnosti ďal-
voj a  kvestorovi, ale najmä zamestnancom ich útvarov, šieho rozvoja jednotlivých oblastí výskumu vzhľadom na
ktorých práca nie je veľmi viditeľná, avšak pre konečný aktuálne výsledky komplexnej akreditácie. V najbližších
výsledok rozhodujúca.
mesiacoch otvorím otázku ďalšieho smerovania výuč-
Ďalšími úspešne zrealizovanými, resp. práve prebieha- by jazykov a  dokončenie neúplného transformačného
júcimi investičnými akciami v  uplynulom roku s  cie- procesu spred niekoľkých rokov. Vo všetkých prípadoch
ľom zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov a zvýšiť som pripravený viesť konštruktívny dialóg a  hľadať tie
úroveň vnútornej infraštruktúry sú: komplexná rekon- najlepšie riešenia. Podčiarkujem však, že akúkoľvek
štrukcia kotolne, výmena exteriérových a  interiérových zmenu som ochotný podporiť len v prípade presvedče-
osvetľovacích nízkoenergetických telies, zriadenie práv- nia, že robíme nie jeden, ale minimálne dva kroky vpred
nickej študovne Univerzitnej knižnice, inštalácia no- v porovnaní so súčasným stavom. Máme zámer zaviesť
vého bezbariérového výťahu a  vymaľovanie vstupných tradíciu organizovaných stretnutí so študentmi pri
priestorov na Právnickej fakulte, výmena výťahu, oprava príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. S  cieľom
a  rekonštrukcia bazénu, ďalej rozšírenie parkovacej ka- vytvárať pozitívne vnútorné komunikačné prostredie
pacity a skultúrnenie celkového vstupného vizuálu pred plánujem v nastávajúcom akademickom roku absolvovať
Filozofickou fakultou a Fakultou prírodných vied, dokú- stretnutia vedenia univerzity s  akademickými obcami
penie prístupových pozemkov v  areáli Pedagogickej fa- jednotlivých fakúlt.
kulty, ako aj odhlučnenie chladiacich zariadení prístrojov
UAKOM-u a zriadenie centrálneho klientskeho miesta Tú najdôležitejšiu úlohu som si zámerne nechal na ko-
spracovania agendy sociálnych štipendií na pracoviskách niec. Aj tento akademický rok bude mať v histórii našej
rektorátu. Financovanie uvedených investičných akcií univerzity špecifickú príchuť, akreditačnú... Stojí pred
bolo realizované prevažne z kapitálovej dotácie minister- nami, v tejto chvíli už krátkodobý cieľ, obhájiť status uni-
stva. Nastavený trend kapitálových výdavkov na omnoho verzity. Rozhodnutím Akreditačnej komisie na základe
vyššej úrovni, ako bolo obvyklé, chceme udržať aj naďalej,
čo nám umožní trvale zlepšovať vnútornú infraštruktúru.
Z plánovaných investícií v aktuálnom akademickom roku
vyberám: komplexnú výmenu kotolne a  rekonštrukciu
vytvorených priestorov s cieľom zvýšiť priestorové kapa-
city Filozofickej fakulty a umožniť koncentráciu všetkých
jej pracovísk na jednom mieste, rekonštrukciu vybraných
priestorov Katedry telesnej výchovy a  športu, vytvore-
nie ďalších 60 parkovacích miest pre zamestnancov na
Tajovského ulici; rekonštrukciu elektrických rozvodov
na Fakulte prírodných vied a  vybudovanie klimatizácie
v aule Právnickej fakulty.
Aké sú teda rozhodujúce úlohy, ktoré – okrem tých bež-
ných – čaká vedenie univerzity v  spolupráci so širším

5

Slávnostný príhovor rektora
UNIVERZITY

zhodnotenia výsledkov UMB za obdobie rokov 2008 – ich zvládnuť, je spojiť svoje sily a inštitucionálny záujem
2013 nebola Univerzita Mateja Bela zaradená medzi uni- uprednostniť pred tým individuálnym.
verzitné vysoké školy a v súlade so zákonom máme ročnú Nedá mi veľmi krátko nespomenúť celkové zhodnotenie
lehotu na to, aby vysoká škola neodkladne prijala opatre- komplexnej akreditácie vo vzťahu k našej univerzite v pr-
nia na odstránenie nedostatkov a do jedného roka od do- vom kritériu, ktoré komplexne hodnotí úroveň vedeckej
ručenia výzvy podala správu o ich výsledku. V médiách činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu. V porovnaní
je aktuálne intenzívne diskutovaná otázka opodstatnenia s predchádzajúcou akreditáciou pred šiestimi rokmi doš-
ročnej nápravnej lehoty a  tlak na zrýchlenie diferenco- lo na Univerzite Mateja Bela k výraznému kvalitatívnemu
vania a  najmä financovania vysokých škôl narastá. Sám posunu. Bol by som nerád, keby toto ostalo nepovšimnu-
osobne podporím definitívne zaraďovanie vysokých škôl té. Výsledok UMB v  celoslovenskom meradle je výbor-
už v prvom kole, ale len za predpokladu, že kritériá akre- ný. Hoci nám nepomôže úvaha o  tom, že komplexnosť
ditácie budú zverejnené v  dostatočnom časovom pred- hodnotenia úrovne vedeckej, výskumnej a umeleckej čin-
stihu a  budú vyvážené. Za vyváženosť nepovažujem na nosti je práve o tomto kritériu, rád by som využil dnešný
jednej strane komplexné posúdenie celej oblasti výskumu priestor na to, aby som sa poďakoval každému z  Vás,
a na strane druhej rozhodovanie o osude vysokej školy na kto prispel svojou mierou k  veľmi peknému výsledku
základe piatich výstupov doktorandov, ktorých objektívne hodnotenia oblastí výskumu na našej univerzite.
zaradenie je pre našu univerzitu minimálne diskutabilné. Je viac než symbolické, že práve dnes mám tú česť dať rek-
Napriek tomu, že som presvedčený, že Univerzita Mateja torský súhlas na udelenie čestného titulu doctor honoris
Bela mala splniť zaradenie medzi univerzitné vysoké ško- causa Univerzity Mateja Bela medzinárodne uznávanej
ly už v prvom kole, akceptujem rozhodnutie Akreditačnej vedeckej osobnosti, univerzitnému profesorovi Pavlovi
komisie a so vztýčenou hlavou, so zástupom celej akade- Brunovskému, človeku, ktorý celý svoj profesionálny ži-
mickej obce sme pripravení bezodkladne žiadať jeho pre- vot venoval matematike, kráľovskej disciplíne medzi prí-
hodnotenie. Hneď po oficiálnom zverejnení výsledkov rodnými vedami. Vede, kde princípy a zákony platia vždy
sme na rozšírenom zasadnutí kolégia rektora zhodnotili a všade rovnako. Dva krát tri je vždy šesť, či ste v Banskej
situáciu, definovali východiská a z úrovne fakúlt pripravi- Bystrici alebo v Bratislave...
li potrebné podklady. Ctení hostia, vážená akademická obec našej univerzity,
týmto považujem akademický rok 2015/2016 na našej
Vážená akademická obec, s plnou vážnosťou Vám ozna- alma mater za oficiálne otvorený. Som presvedčený, že
mujem, že nie je dôvod na paniku, ani na smútok. Inú bude rokom úspešným. Prajem Vám, aby ste ho prežili
možnosť, ako potvrdiť začlenenie Univerzity Mateja Bela v pevnom zdraví a s pocitom uspokojenia pri bilancovaní
medzi univerzitné vysoké školy, nepripúšťam. Búrky nú- náročných úloh, ktoré stoja pred nami.
tia duby zapustiť hlbšie svoje korene. V minulosti sme už
viackrát čelili veľkým výzvam. Najlepším spôsobom, ako Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

6

Pedagogický život
UNIVERZITY

Pedagogický život univerzity

Profesorka tlmočenia Ingrid Kurz
z Viedenskej univerzity prednášala
na Filozofickej fakulte UMB

“ Dňa 2. februára 2015 sa na pôde Filozofickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici konal odborný seminár Tlmočenie
v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné
”charakteristiky a kognitívne aspekty.

Uvedené špecificky orientované podujatie, ktoré je výstu- prácu z tlmočenia. Je autorkou stovky odborných publikácií
pom projektu VEGA č. 1/0547/13 Tlmočnícky výkon v o rozličných tlmočníckych témach a predstaviteľkou inter-
kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakte- disciplinárneho prístupu vo výskume tlmočenia, ktorý sa
ristík, realizovaného Katedrou anglistiky a  amerikanistiky stal hlavnou paradigmou v ostatnom období.
FF UMB v spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej V rámci seminára predstavili spoluriešitelia projektu VEGA
fakulty UMB v Banskej Bystrici (vedúci projektu doc. Mgr. predbežné čiastkové výsledky, ku ktorým dospeli. Tandem
Vladimír Biloveský, PhD.), môžeme považovať za významné. Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. – Mgr. Ing. Eva Virostková
S hlavnou pozvanou prednáškou o pohľade do hlavy/čiernej Nábělková, PhD., prezentoval Vybrané osobnostné charak-
skrinky tlmočníka vystúpila na seminári svetovo uznávaná teristiky v  súvislosti s  pozornosťou, PhDr. Martin Djovčoš,
translatologička profesorka Ingrid Kurz z Centra translato- PhD., sa zameral na Impulzivitu a reflexivitu ako mož-
lógie Viedenskej univerzity. Jej návšteva sa uskutočnila na po- né determinanty tlmočníckeho výkonu, PhDr. Miroslava
zvanie dekana doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD., a doc. Melicherčíková poukázala na Potenciálny vzťah medzi tl-
PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD., z Katedry germanistiky FF močníckym výkonom a závislosťou/nezávislosťou od poľa.
UMB. Ingrid Kurzová absolvovala vysokoškolské štúdium S  pozvanými prednáškami vystúpili kolegovia-transla-
psychológie a translatológie a ako prvá obhájila dizertačnú tológovia z  domácich (Banská Bystrica, Nitra, Bratislava,

7

Pedagogický život
UNIVERZITY

Prešov) a zahraničných univerzitných pracovísk (Ostrava). UKF v  Nitre sa zamerala na Kauzálnu neistotu tlmoční-
Doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., z FF UMB poukázala ka a  jej vplyv na notáciu a  kvalitu tlmočníckeho výkonu.
na Mocenské asymetrie pri tlmočení. PhDr. Jaroslav Stahl, Skúsenosti s  cvičebnicou na rozvíjanie kognitívnych a  re-
PhD., z  FF UK v  Bratislave skúmal význam osobnos- čových zručností tlmočníkov predstavil Mgr. Víťezslav
ti a  nadania pri výkone tlmočníckeho povolania (Die Vilímek, DiS., PhD., z  FF OU v  Ostrave. O  podobnom
Rolle von Persönlichkeit und Begabung bei Ausübung Projekte cvičebnice čiastkových tlmočníckych kompetencií
des Dolmetscherberufs). Mgr. Soňa Hodáková, PhD., z FF informoval Mgr. Marián Fedorko, PhD., z FF PU v Prešove.
S príspevkami vystúpili aj Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.
(Tlmočenie ako vrcholový šport: stres, výkon a úspech/zlyha-
nie), a dvojica Mgr. Pavol Šveda – Mgr. Ivo Poláček (Trendy
v posudzovaní talentových predpokladov pre štúdium tlmo-
čenia), všetci traja pôsobia na FF UK v Bratislave.
Veríme, že uskutočnený odborný tlmočnícky seminár
s medzinárodnou účasťou, ktorý sa stretol s uznaním, ne-
zostane osamotený a začne tradíciu podobných podujatí
v slovenskej „tlmočníckej komunite“.

PhDr. Miroslava Melicherčíková,
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
Foto: Zuzana Bohušová

Nový medzinárodný projekt Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici: Sociálne
služby vo vzdelávaní sociálnych
pracovníkov na Slovensku a v Nórsku

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a  pracovníčok na starnutie populácie a s tým súvisiace problémy klien-
predchádza v poslednom období významnými zmenami tov, na ktoré v praxi reaguje sociálna práca ako profesia.
v  medzinárodnom meradle. Na Slovensku rovnako ako Výrazne tieto zmeny zasahujú aj do oblasti sociálnych
v  Nórsku je potrebné, aby toto vzdelávanie reagovalo služieb, ktoré sú v oboch krajinách jednou z významných
na potreby meniacej sa spoločnosti, na jej nové výzvy oblastí uplatnenia sociálnych pracovníkov a pracovníčok
súvisiace s  procesmi globalizácie a  modernizácie, ale aj v  praxi. Sociálne služby na Slovensku a  v  Nórsku prešli
rozličným vývojom. V súčasnosti možno pozorovať roz-
dielne prístupy v  tejto sfére, ale aj mnoho spoločného.
Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a  pracovníčok je
postavené na vzájomnej prepojenosti teórie a praxe, rov-
nako ako sociálna práca. Praktická príprava študentov
predstavuje preto v  oboch krajinách významnú zložku
prípravy študentov v odbore sociálna práca. Rovnako ako

8

Pedagogický život
UNIVERZITY

Virtuálna
univerzita UMB –
VirtualUMB

oblasť teórie aj túto oblasť je potrebné neustále zlepšovať Začiatkom roka 2012 prišiel s  myšlienkou sys-
a reagovať na meniace sa potreby praxe, ale aj študen- tematicky vybudovať Virtuálnu univerzitu UMB
tov. V snahe reagovať na uvedené východiská Univerzita vtedajší prorektor pre rozvoj a informatizáciu prof.
Mateja Bela v  spolupráci s  Lillehammer University RNDr. Stanislav Holec, PhD. Navrhol napísať pro-
College realizuje od septembra 2015 jednoročný projekt jekt, ktorého súčasťou by bola aktivita zameraná
s názvom Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pra- na budovanie infraštruktúry virtuálnej univer-
covníkov na Slovensku a v Nórsku. Projekt je spolufinan- zity a  podporu tvorcov e-learningových kurzov.
covaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru Oslovil členov Katedry informatiky FPV UMB
(EHP) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pro- vypracovať návrh koncepcie tejto aktivity.
stredníctvom štipendijného programu EHP Slovensko. Pod vedením PhDr. Michala Dobríka, PhD., vznikol
Cieľom medzinárodného projektu je zvýšiť kvalitu štu- návrh projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelá-
dijných programov v  študijnom odbore sociálna prá- vania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici1
ca na Univerzite Mateja Bela v  Banskej Bystrici a  na (RIFV), ktorý mal tri aktivity. Jednou z aktivít bola
Lillehammer University College, posilniť praktické aktivita 2.1. Virtuálna univerzita UMB – tvorba vý-
vzdelávanie študentov v medzinárodnom kontexte, roz- učbového obsahu kurzov a implementácia systému.
víjať interdisciplinárne vzdelávanie a vytvoriť platformu Ambíciou aktivity bolo pilotné naplnenie Virtuálnej
pre dlhodobú spoluprácu medzi partnermi. Zámerom univerzity UMB výučbovým obsahom a vytvorenie
projektu je tiež zvýšiť kvalitu sociálnych služieb a pod- systémového riešenia podpory tvorcov e-learningo-
poriť sociálnu inklúziu osôb odkázaných na sociálne vých kurzov s  naštartovaním trvalo udržateľného
služby. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom procesu tvorby a aktualizácie výučbových obsahov
vzájomnej spolupráce akademických pracovníkov v tomto prostredí. Podpornou časťou aktivity bolo
a  pracovníčok na Slovensku a  v  Nórsku zameranej na vytvorenie portálového riešenia, ktorý by bol záro-
výmenu skúseností a poznatkov týkajúcich sa teoretickej veň zjednocujúcim prvkom paradigmy e-learningo-
a  praktickej prípravy študentov a  študentiek sociálnej vého vzdelávania na univerzite a vizuálnym prvkom
práce a  výskumných aktivít realizovaných partnermi, virtuálneho vzdelávacieho priestoru.
vydania spoločnej vysokoškolskej učebnice, ktorá bude Nestavalo sa na zelenej lúke. Snaha o komplexné rie-
určená pre študentov a študentky oboch univerzít, zor- šenie podpory dištančného vzdelávania pomocou
ganizovania spoločnej konferencie, vydania spoločných e-learningu na pôde našej univerzity má pomerne
odborných článkov a  mobilít akademických pracovní- dlhú históriu. Od roku 1998 mala rôzne podoby.
kov a pracovníčok a študentov a študentiek. V rokoch 1998 – 2000 bola navrhnutá a implemen-
tovaná Virtuálna katedra informatiky pre potreby
Veríme, že počas obdobia trvania projektu (septem- Katedry informatiky FPV UMB v projekte TEMPUS
ber 2015 – august 2016) sa vytvoria predpoklady na METEA. V  projekte boli zúročené predchádzajúce
dlhodobejšiu spoluprácu oboch partnerov, a  to nielen poznatky získané v projekte TEMPUS FLACE, kto-
v rámci pracovísk priamo zapojených do projektu, ale aj rý bol zameraný na tvorbu materiálov pre dištančné
v rámci ďalších pracovísk oboch univerzít. O aktivitách vzdelávanie. Po roku 2000 bol badať trend necen-
projektu budeme informovať na samostatnej webovej tralizovaného prístupu v  budovaní e-learningových
stránke aj prostredníctvom univerzitného Spravodajcu. portálov na UMB. Umožňoval to otvorený softvérový
V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktuje koor- systém na riadenie výučby (Learning Management
dinátorku projektu PhDr. Michaelu Šavrnochovú, PhD., System – LMS) Moodle, ktorého možnosti využíva-
z Katedry sociálnej práce PdF UMB (michaela.savrno- li viaceré katedry (Katedra matematiky FPV UMB,
[email protected]). Katedra informatiky FPV UMB a i.) alebo fakulty
(Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta). V  tom
Mgr. Jana Šolcová, PhD. istom období sa na pôde UMB presadila dobrá
Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta UMB
1 viac na http://www.projektycpp.umb.sk/umb/umbrifv.
nsf/page/Zakladne_informacie

9

Pedagogický život
UNIVERZITY

Obr. 1 Logo projektu Obr. 2 Vstupný portál VirtualUMB

myšlienka jedného e-learningového portálu pre celú univer- Ako vidieť z  tabuľky, lídrami v  tvorbe e-learningových
zitu. Cesta k  súčasnému optimálnemu riešeniu, ktorým je kurzov boli Ekonomická fakulta a  Fakulta prírodných
používanie LMS Moodle trvala niekoľko rokov. V roku 2012, vied. Splnený bol aj ďalší merateľný ukazovateľ aktivity –
keď sa podával projekt RIFV, bola na serveroch v datacentre 250 vyškolených mužov a 250 vyškolených žien vo vytvo-
k dispozícii už druhá implementácia LMS Moodle pre potreby rených e-learningových kurzoch.
celej univerzity, plus naďalej existovali lokálne servery s tým E-learningový portál dostal názov VirtualUMB (obr. 2) a po-
istým LMS Moodle. Padlo preto rozhodnutie inštalovať jeden užitý LMS Moodle bol integrovaný so systémom IAM UMB
centrálny LMS Moodle pre celú UMB a naplniť ho kvalitným (Identity management UMB). To umožnilo používateľom
výučbovým obsahom. pristupovať k  e-learningovým kurzom prostredníctvom
Projekt RIFV, ktorého súčasťou bola aj opisovaná aktivita, rovnakého konta, ako používajú na prístup k  internetovej
pošte alebo na wifi. Túto úlohu spolu s podporou riešiteľov
bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v OP riešili traja pracovníci UAKOM-u.
Ďalším výstupom, mimo cieľov aktivity, je Manuál tvor-
Vzdelávanie, v prioritnej osi 1. Reforma systému vzdelávania cu e-learningového kurzu, ktorý obsahuje usmernenia pre
a odbornej prípravy, v opatrení 1.2. Vysoké školy a výskum tvorcov e-learningových kurzov a stanovuje minimálne po-
a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Celková žiadavky kladené na e-learningový kurz umiestňovaný do
suma vyčlenená na projekt v trvaní od 1. januára 2013 do 30. prostredia VirtualUni. Pre potreby archivácie a  budúceho
júna 2015 bola 1 318 812,10 €. Projektovým manažérom sa stal prideľovania ISBN e-learningovým kurzom bol vyvinutý
doc. Ing. Ján Hudec, CSc., finančným manažérom Ing. Kristián postup vytvárania DVD obsahujúcich offline podobu kurzu.
Alakša a  koordinátorom aktivity 2.1 Mgr. PaedDr. Vladimír Aktivita 2.1 projektu musela byť modifikovaná, lebo z  fi-
Siládi, PhD. V závere projektu sa stal projektovým manažérom nančnej podpory bolo vypustené zriadenie podporných
prorektor pre rozvoj a  informatizáciu UMB RNDr. Michal pracovísk na fakultách, na ktorých by mohli tvorcovia e-le-
Klaučo, PhD., a pôvodného finančného manažéra vystriedal arningových kurzov získať technologickú podporu (spra-
Ing. Vladimír Mojžiš. Úspešné riešenie aktivity 2.1 v projekte covanie videa, zvuku, obrazového materiálu atď.). Tiež sa
RIFV by nebolo možné bez lokálnych koordinátorov zo zapo- vypustilo školenie tvorcov e-learningových kurzov, ich vy-
jených fakúlt a pracovísk UMB: doc. RNDr. Vladimíra Janiša, bavenie softvérom a hardvérom a vybudovanie špeciálnych
PhD. (FPV), Ing. Petra Laca, PhD. (EF), doc. RNDr. Pavla videokonferenčných učební.
Klenovčana, CSc. (PF), doc. Mgr. Jaromíra Krška, PhD. (FF) V závere môžeme konštatovať, že pilotný projekt umožňuje
a Mgr. Jozefa Siláčiho (UAKOM). Sumárne možno povedať, dopĺňať priestor VirtualUMB o  nové e-learningové kurzy
že sa do aktivity zapojili 4 fakulty (plánovaných bolo pôvodne a v terajšej podobe je už používaný na výučbu externých aj
5). Okrem riadiacich pozícií bolo vytvorených 84 pozícií tvor- denných študentov UMB. Ukončená aktivita projektu RIFV
cov kurzov (z toho 15 zároveň aj posudzovateľov kurzov) a 4 predstavuje dobrú štartovaciu pozíciu pre ďalšie budovanie
podporné pozície. Reálny počet zapojených riešiteľov bol oveľa virtuálnej univerzity na UMB, tvorenie e-learningových kur-
vyšší, pretože sa počas riešenia projektu na pozíciách z rôznych zov a metodiky otvoreného vzdelávania, prípadne teraz po-
dôvodov riešitelia menili. Po počiatočných turbulenciách sa pulárneho typu otvoreného vzdelávania MOOCs (Massive
podiel riešiteľov z jednotlivých fakúlt zapojených do aktivity 2.1 Open Online Courses) podľa vzoru iných veľkých univerzít.
ustálil približne na počtoch, ktoré sú uvedené v tabuľke 1. Spolu Pozvanie pridať sa majú všetci nadšenci z radov pedagógov
bolo vytvorených 294 kurzov, plán bol vytvoriť 280 kurzov. všetkých fakúlt UMB, nielen tých doteraz zapojených do ak-
tivity 2.1. Virtuálna univerzita UMB – tvorba výučbového
Tab. 1 Počet pozícií na jednotlivých pracoviskách obsahu kurzov a implementácia systému.

Fakulta/pracovisko Počet pozícií Počet kurzov Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
Katedra informatiky
EF 36 137 Fakulta prírodných vied UMB

FPV 34 120

FF 7 20

PF 3 11

UAKOM/rektorát 3/1 3/3

10

Pedagogický život
UNIVERZITY

VZDELÁVACIA PLATFORMA ECQA –
kvalifikácie šité na mieru

V rámci projektu Mobility – podpora vedy, výskumu a vzde- EU Project Manager (manažér projektov EÚ) aj ECQA
lávania na UMB bola jedna z aktivít venovaná implemen- Certified Applied Sustainability & CSR Professional (odbor-
tácii vzdelávacej a  certifikačnej platformy ECQA na pôde ník na aplikovanú udržateľnosť a  spoločenskú zodpoved-
UMB. V tomto článku by sme vám radi priblížili Európsku nosť firiem), E-learning manager (manažér e-learningu),
certifikačnú a  kvalifikačnú asociáciu (ECQA – European Researcher-Entrepreneur (výskumný pracovník – podnika-
Certification and Qualification Association) a spôsob, akým teľ) a ďalšie, spolu je to dnes 45 rôznych profesií. Databáza
reaguje na výzvy vzdelávania a trhu práce v súčasnosti. držiteľov certifikátov v  jednotlivých profesiách je verejne
V prvom rade sa tento systém či platforma vzdelávania sú- prístupná a zamestnávatelia v nich môžu nájsť profesionálov,
streďuje na riešenie časovej aj priestorovej mobility odbor- ktorí sú certifikovaní v novožiadaných odboroch.
níkov z praxe. Tým, že poskytuje vzdelávanie a certifikáciu Veľmi dôležitým aspektom vzdelávania a certifikácie v plat-
na medzinárodnej báze, môžu ju jej klienti využiť v  celej forme ECQA je dôraz na štandardizáciu a kontrolu kvality.
Európskej únii aj v Severnej Amerike, v poslednom čase sa Požiadavky a kvalifikačné stupne v jednotlivých moduloch
etabluje tiež v Číne. Časová mobilita umožňuje ľuďom, ktorí sú naviazané na všeobecne prijímaný Európsky kvalifikačný
sú už roky v praxi a nie sú schopní sledovať všetky trendy, rámec (EQF) a normu ISO 17024. ECQA definuje a kontro-
doplniť si vzdelanie o nové poznatky, zručnosti a kompeten- luje kritériá kvality nielen pre novovytvorené kvalifikácie, ale
cie, ktoré sa postupne vyžadujú v pôvodných aj úplne nových aj pre školiace organizácie, školiteľov a študentov. Vzdelávacie
profesiách. Platforma vznikla postupne na základe viacerých výsledky definuje na troch úrovniach – ako poznatky (teo-
projektov financovaných z programov EÚ. Je príkladom dob- retické alebo faktické), zručnosti – kognitívne (využívanie
rej praxe pre projekty podporené z fondov EÚ, pretože dnes logiky, intuície, tvorivého myslenia) a praktické (používanie
je to už životaschopná organizácia nezávislá od dotácií a ďal- manuálnej zručnosti, metód, materiálov, náradia a  prístro-
šieho financovania. Podporuje zámer EÚ, aby bolo v celoži- jov) a kompetencie (napr. zodpovednosť a autonómia). Takto
votnom vzdelávaní zapojených 15 % dospelej populácie EÚ. komplexne sa hodnotia vzdelávacie výsledky len pri certifi-
Členmi asociácie sú univerzity, podniky aj jednotlivci, ktorí kátoch vyššieho stupňa, ktoré zahŕňajú aj praktickú skúšku.
sa zaoberajú vzdelávaním. V súčasnosti je to okolo 60 členov, Doteraz sa v  ECQA online systéme uskutočnilo viac ako
z ktorých mnohí pracujú v tzv. job role committees – výbo- 11-tisíc školení a bolo vydaných vyše 6 600 certifikátov v eu-
roch pre vytváranie pracovných náplní nových profesií. V spo- rópskych podnikoch aj univerzitných programoch 3. stup-
lupráci vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov tak vznikajú ňa. Pre UMB je vzdelávacia platforma ECQA zaujímavá ako
podrobné opisy poznatkov, zručností a kompetencií (tzv. skill
cards), ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie nových pro- Členovia projektového tímu
fesií. Následne je vytvorený výučbový materiál, ktorý je roz- so zástupkyňou ECQA G. Sauberer, K. Miková
delený do modulov tak, aby ich bolo možné flexibilne kombi-
novať, prípadne niektoré z nich aj vynechať. Samozrejmosťou partner na vytváranie nových profesií/kvalifikácií, ktoré na
je online prístup k  materiálom aj testovaniu. Tento systém našom trhu nie sú ponúkané a mohli by byť konkurenčnou
zohľadňuje vedomosti a  zručnosti, ktoré človek nadobudol výhodou. Zároveň je to inšpirácia na využitie dopytu po
v praxi. Účastník kurzu sa venuje len tým oblastiam, ktoré si celoživotnom vzdelávaní, ktorý má v budúcnosti veľký po-
potrebuje doplniť. Po úspešnom absolvovaní online skúšky tenciál vzhľadom na starnutie populácie a rýchlo sa meniace
získava certifikát ECQA pre danú kvalifikáciu či profesiu. požiadavky na trhu práce. Viac informácií o tomto projekte
Príkladom kvalifikácií/profesií v systéme ECQA sú okrem a možnostiach spolupráce s ECQA radi poskytnú členovia
u  nás implementovaných ECQA Certified Terminology tímu na Ekonomickej fakulte UMB. Kontakt na koordináto-
manager (manažér terminológie) a  ECQA Certified ra tejto aktivity je: [email protected].
Ľuba Kubišová
Foto: Členovia projektového tímu so zástupkyňou ECQA
G. Sauberer, K. Miková.

11

Vedecký život
UNIVERZITY

Vedecký život univerzity

Úspešná medzinárodná obhajoba
dizertačnej práce zo všeobecnej
jazykovedy

Finále medzinárodného „vedeckého sviatka“: spoločná fotografia pred galériou osobností banskobystrickej lingvistickej slo-
vakistiky Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB. Zľava prof. Papsonová, prof. Patráš, prof.
Newerkla, Dr. Hliničanová, prof. Vaňko, doc. Bohušová a doc. Klincková.
Foto: PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

COTUTELLE DE THÈSE na Filozofickej V  postavení predsedu komisie pôsobil prof. PaedDr.
fakulte UMB a Viedenskej univerzite Vladimír Patráš, CSc., garant študijného programu 3.
stupňa všeobecná jazykoveda, zo školiaceho pracoviska
Na konci uplynulého akademického roka v tradične vy- – Katedry slovenského jazyka a  komunikácie FF UMB
medzenom období „dizertačnej žatvy“, bol ukončený v  Banskej Bystrici. Členkou komisie bola doc. PhDr.
medzinárodný slovensko-rakúsky projekt dizertačnej Janka Klincková, PhD., z tej istej katedry a Dr. phil. habil.
práce Mgr. Miroslavy Hliničanovej, PhD., v  študijných Mária Papsonová, CSc., mim. prof. z FF UPJŠ v Košiciach.
programoch všeobecná jazykoveda/Sprachwissenschaft, Ako člen komisie za partnerskú rakúsku inštitúciu fun-
koncepčne budovaný ako prestížne binacionálne štú- goval Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla
dium cotutelle de thèse. 27. augusta 2015 bolo trojročné z  Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity, osobnosť
systematické úsilie doktorandky, jej školiteľky i školiteľa slavistického vedeckého sveta a kultúry. Dizertačnú
zavŕšené úspešným vystúpením vykonaným pred medzi- prácu oponovali a posudky vypracovali prof. Newerkla,
národnou komisiou pre obhajoby dizertačných prác. prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., z FF UKF v Nitre a doc.
PhDr. Martina Kášová, PhD., z FF UPJŠ v Prešove.

12

Školiteľmi dizertačnej práce boli doc. PhDr. Zuzana Vedecký život
Bohušová, PhD., z Katedry germanistiky FF UMB UNIVERZITY
v  Banskej Bystrici a Univ.-Prof. Dr. Wolfgang U.
Dressler z  Inštitútu lingvistiky Viedenskej univerzity Katedra
a  z Rakúskej akadémie vied. M. Hliničanová usku- germanistiky
točnila korpusovo-lingvistický výskum v  oblasti mor- na konferencii
fonotaktiky a  plurálových dvojtvarov v  komparácii v Petrohrade
oboch jazykov v  rámci témy Konkurrenz und
Kooperation der Sprachkomponenten im Deutschen und Minulý rok v júni mala naša katedra tú česť organi-
im Slowakischen/Konkurencia a  kooperácia jazykových zovať 22. ročník významnej medzinárodnej vedeckej
komponentov v nemčine a slovenčine. Pripravila a na po- konferencie GeSuS 2014, v rámci ktorej bolo otvo-
sudzovanie predložila rozsiahlu 258-stranovú dizertáciu rených 13 sekcií a svoj príspevok v nich prednieslo
s porovnávacím kompozičným skeletom, napísanú v ne- množstvo domácich i zahraničných hostí. Tento rok
meckom jazyku, vedecky inšpiratívnu pre obe lingvis- sa na organizáciu konferencie podujala Katedra ne-
tické tradície rozvíjajúce sa v  blízkom sociokultúrnom meckej filológie z Filologickej fakulty Petrohradskej
prostredí a  lingvokomunikačnom kontexte. Netreba štátnej univerzity. 23. lingvistické a literárne dni sa
zdôrazňovať, že prof. Dressler je špičkovou osobnosťou uskutočnili v dňoch 22. až 24. júna 2015 v historickej
rakúskej a  svetovej jazykovedy. Pre Filozofickú fakultu budove univerzity v centre Petrohradu. Otvorených
UMB je veľkou cťou a  prejavom dôvery, že na základe bolo opäť 13 sekcií, pričom po skončení sekcie veno-
témy, ktorú vypísala slovenská školiteľka, prof. Dressler vanej tlmočeniu a prekladu sa ešte formou okrúhle-
pozval slovenskú doktorandku do rakúskej výskumnej ho stola diskutovalo o nemčine v preklade a tlmo-
zostavy. čení vo východnej Európe. Prišli aj mnohí študenti
a  zaznelo veľa otázok. Zaujímavé a  podnetné prí-
M. Hliničanová súbežne študovala na obidvoch univer- spevky v nemčine a angličtine prednieslo na konfe-
zitách – na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici rencii spolu 135 účastníkov zo 17 štátov a 72 univer-
a  na Viedenskej univerzite. Na zabezpečenie takéhoto zít a  vedeckých inštitúcií. Medzi 83 zahraničnými
náročného pôsobenia získala štipendiá Národného šti- účastníkmi boli takmer všetci členovia Katedry ger-
pendijného programu a  bilaterálneho programu Akcia manistiky FF UMB, ktorí cestu realizovali v rámci
Rakúsko – Slovensko. Čiastkové výsledky svojich vý- projektu Inovatívne kroky pre potreby vysokoškol-
skumov postupne predstavila na kolokviách vo Viedni ského vzdelávania v 21. storočí, aktivita 3.1. Tvorba
a  na medzinárodných kongresoch v  Salzburgu a  Pise.
Ocenenie si zasluhuje aj v súvislosti s dodržaním štan- 13
dardnej dĺžky štúdia, pretože mala dvojité penzum po-
vinností. Okrem toho administratíva, ktorá sprevádza
medzinárodné štúdium cotutelle de thèse, má takmer
nepredstaviteľný objem. Tento typ štúdia okrem dok-
torandky kladie nesmierne nároky aj na oboch školiteľov
po odbornej i organizačnej stránke.

Komisia pre obhajoby dizertačných prác navrhla absol-
ventke medzinárodného doktorandského štúdia udeliť
vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“
(PhD.) na Univerzite Mateja Bela i  na Viedenskej uni-
verzite. Mgr. Miroslava Hliničanová, PhD., sa tak za-
radila medzi najúspešnejších absolventov študijného
programu 3. stupňa všeobecná jazykoveda. Jej kompe-
tentné počínanie počas štúdia a  zvládnutie jeho záve-
rečnej fázy vedno s osobnostným úspechom potvrdzuje
koncepčnosť študijného programu a profesionalitu ško-
liteľov – vedcov a pedagógov na banskobystrických pra-
coviskách. Poskytuje tak presvedčivý dôkaz o  vskutku
medzinárodnej úrovni jedného z doktorandských štúdií
na Univerzite Mateja Bela, ktoré svojou náročnosťou
a výsledkami bez nadsadzovania zodpovedá aj vysokým
akreditačným nárokom a kritériám.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vedecký život
UNIVERZITY

a inovácia medzifakultných študijných programov vo sve- bola naplánovaná krátka prehliadka univerzitných budov
tových jazykoch na FF a EF UMB (doktorandský pobyt bol a centra mesta a na tretí deň exkurzia do letnej rezidencie
financovaný z externých a súkromných zdrojov) a svoje prí- Petrodvorec. Úlohy sprievodkýň sa zhostili tamojšie štu-
spevky prezentovali v rôznych sekciách. Konferenciu vzhľa- dentky, ktoré tak zároveň získali výbornú príležitosť precvi-
dom na petrohradské pomery sprevádzalo vynikajúce po- čiť si komunikáciu v nemčine.
časie a organizátori konferencie sa postarali aj o sprievodný
program: v prvý deň konferencie sa uskutočnila slávnostná Mgr. Alica Hurtová
recepcia neďaleko Nevského prospektu, na  druhý deň Katedra germanistiky FF UMB

14

Vedecký život
UNIVERZITY

Slovenskí reprezentanti zažiarili
na medzinárodnej konferencii projektu
Chain Reaction

Už druhý rok umožnila Katedra fyziky Fakulty prírod- Slovenská delegácia na konferencii Express yourself!
ných vied UMB žiakom stredných škôl zapojiť sa do rie- (autor: Sonke Graf)
šenia zaujímavých interdisciplinárnych výskumných prob-
lémov a  prezentovať svoje projekty na spoločnej vedeckej svojho prototypu malej vodnej elektrárne. Ich fundované
konferencii. Konferencia Ukáž, čo vieš! je každoročným vy- vystúpenie získalo druhé najvyššie bodové ocenenie
vrcholením aktivít projektu Chain Reaction financovaného poroty aj cenu za najlepší poster.
Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu pre Ako najlepší vyhodnotila porota projekt tímu Galaxia
výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti, v kto- rastlín z  Gymnázia v  Detve, zaoberajúci sa skúmaním
rom od roku 2013 spolupracuje dvanásť krajín. Hlavnou fotosyntézy v mimozemských podmienkach. Žiaci tohto
myšlienkou projektu je zatraktívniť prírodovedné pred-
mety v očiach mladých a zároveň im umožniť riešiť témy “ Žiaci si svoj výskumný
na úrovni svetového vedeckého výskumu. Pre slovenských problém vyberali
stredoškolákov je to šanca vytvoriť malé vedecké tímy a stať ”z viacerých zaujímavých tém
sa na niekoľko mesiacov skutočnými vedcami.
Do projektu Chain Reaction sa tento rok na Slovensku zapo- tímu vedení Mgr. Bartolomejom Szakálom reprezentovali
jilo ďalších päť škôl: gymnáziá vo Vranove nad Topľou, Novej Slovensko aj na medzinárodnej konferencii Express your-
Bani, Detve a  Banskej Bystrici. Učitelia prírodovedných self!, ktorá sa konala 11. – 12. mája na univerzite v ne-
predmetov z týchto škôl boli na začiatku školského roku pra- meckom Heidelbergu. Galaxia rastlín tu opäť „zažiarila“:
covníkmi Katedry fyziky FPV vyškolení a dostali metodické vystúpenie tímu (prednesené v angličtine) vyvolalo vlnu
materiály, aby dokázali motivovať a viesť troj- až päťčlenné otázok, na ktoré mladí vedci z Detvy dokázali pohotovo
tímy žiakov pri práci na výskumnom projekte, ktorý si zvolia. reagovať. Ich rovesníkov, ako aj prítomných vedcov z dva-
Žiaci si svoj výskumný problém vyberali z  viacerých za- nástich krajín veľmi zaujali aj rozdávané písomné mate-
ujímavých tém. Mohli sa napríklad rozhodnúť hľadať riály o experimentoch, ktoré tím urobil, či skúmavky so
ekologické svietenie, prebádať možnosti, ako prispieť k od- záhadnou zelenou tekutinou...
stráneniu hladu v  niektorých krajinách sveta, pokúsiť sa Pre samotných členov tímu Galaxia rastlín bola účasť na
zostrojiť prenosnú vodnú elektráreň či skúmať, aké rastliny tejto konferencii predovšetkým odmenou za množstvo
by bolo vhodné pestovať vo vesmíre. Počas celého roka po- práce, ktorú na svojom projekte urobili. Ako nám prezradil
skytuje Katedra fyziky, ako aj ďalší spolupracovníci projek- Mgr. Szakál, do školy chodili robiť experimenty s fotosyn-
tu z iných katedier FPV (Mgr. Šimon Budzák, Mgr. Jozef tézou dokonca aj cez prázdniny. Prácou na projekte získali
Suja) školám odbornú a metodickú pomoc, súčasťou ktorej nielen nové vedomosti, ale naučili sa aj pracovať v  tíme,
sú návštevy pracovníkov fakulty v školách, prednášky pre spoznali nových ľudí a veľmi sa im páčilo, že sa učili iným,
žiakov aj konzultácie a workshopy v laboratóriách FPV.
Konferencia Ukáž, čo vieš!, na ktorej sa 10. apríla 2015 stretli
v Starej Lesnej po dva tímy z každej partnerskej školy, bola
peknou prehliadkou úspechov, ktoré žiaci pod vedením svo-
jich učiteľov dosiahli. Prezentácie, postery a praktické ukáž-
ky demonštrované jednotlivými školskými tímami zaujali
vysokou úrovňou vedeckého obsahu, dobrým zvládnutím
výskumných metód, ale najmä veľkou kreativitou a origina-
litou pri komunikovaní dosiahnutých výsledkov.
Publiku sa najviac páčila interaktívna prezentácia tímu
Future generation z Gymnázia v Detve. Tím (vedený Mgr.
Bartolomejom Szakálom) okrem výborného zvládnutia skú-
manej problematiky – ekologického svietenia – priniesol aj
netradičné nápady, ako recyklovať zastarané druhy žiaroviek.
Žiaci z  Gymnázia vo Vranove nad Topľou, ktorých na
konferenciu vynikajúco pripravil Ing. Ján Motešický,
zaujali najmä systematickým prístupom pri skúmaní

15

Vedecký život
UNIVERZITY

zaujímavým spôsobom. Určite nezabudnuteľný bude pre prírodných vied bude od septembra 2015 pokračovať
nich aj druhý deň medzinárodnej konferencie – Inquiry v ďalších piatich slovenských stredných školách.
day (Bádateľský deň), v rámci ktorého sa mladí ľudia roz-
delení do medzinárodných skupín učili spolupracovať doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
a vytvoriť mechanizmus využívajúci „reťazovú reakciu“. Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied UMB
Reťazová reakcia atraktívneho bádateľského učenia sa www.chreact.umb.sk

Tím Galaxia rastlín pri prezentácii svojho projektu v Heidelbergu Demonštrácia vodnej elektrárne na konferencii v Starej Lesnej

(autor: František Strýček) (autor: Martin Hruška)

Prezentácia posterov na národnej konferencii Ukáž, čo Medzinárodný tím pri spoločnej práci na konferencii

vieš! v Starej Lesnej (autor: Bartolomej Szakál) v Heidelbergu (autor: František Strýček)

Príprava slovenského tímu na prezentáciu posteru na konferencii v Heidelbergu (autor: František Strýček)
16

Vedecký život
UNIVERZITY

Katedra etickej a občianskej výchovy
PF UMB po tretíkrát získala grant APVV

Členovia Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB vy- Ján Kaliský, PhD., PhDr. Janka Kyseľová, PhD., Mgr. Štefan
pracovali v roku 2014 projekt výzvy Agentúry na podporu Ligas, PhD., doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD., prof. PeadDr.
výskumu a  vývoja pod názvom Didaktické prostriedky Eva Poláková, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém Hlavným cieľom projektu APVV-14-0176 je vytvoriť di-
do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ, kto- daktické nástroje pre učiteľov a žiakov uľahčujúce aplikáciu
rý bol prijatý ako projekt APVV-14-0176 so schválenou prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom
finančnou podporou 169 742 €. stupni základných škôl a sprístupniť ich cez verejne prístup-
V krátkej histórii katedry je to už tretí prijatý projekt APVV. ný portál.
Predchádzajúce úspešne vyriešené projekty boli zamera- Parciálne ciele projektu APVV-14-0176 sú zamerané hlavne
né na koncepciu vyučovacieho predmetu etická výchova na vypracovanie návrhu metodiky vyučovania vybraných
v  Slovenskej republike a  vo vybraných európskych kra- prierezových tém v  etickej výchove na druhom stupni ZŠ
jinách (2007 – 2009) a na inováciu edukačnej praxe etic- na základe analýzy relevantných odborných domácich a za-
kej výchovy (2011 – 2014). Všetky projekty sú z vedného hraničných zdrojov (teoretických aj empirických skúseností
odboru spoločenské vedy. učiteľov), ďalej na vytvorenie a vydanie metodiky a multi-
Projekt APVV-14-0176 Didaktické prostriedky uľahču- mediálneho CD pre učiteľov etickej výchovy na druhom
júce implementáciu vybraných prierezových tém do vy- stupni ZŠ, na vytvorenie a vydanie učebnice a pracovných
učovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ (ďalej len zošitov slúžiacich ako pomocný učebný materiál pre žiakov
APVV-14-0176) s  dobou riešenia od 1. júla 2015 do 31. staršieho školského veku, tiež na zostavenie a realizovanie
decembra 2018 rieši problematiku nedostatku didaktic- krátkodobého programu (16-hodinového) školenia pre
kých prostriedkov umožňujúcich efektívnu implementáciu učiteľov zo spolupracujúcich škôl, ktorí budú vytvorené di-
prierezových tém do etickej výchovy vo vyučovaní žiakov daktické prostriedky experimentálne overovať a  používať,
staršieho školského veku. Jeho cieľom je na základe em- rovnako zrealizujeme dve tvorivé dielne zamerané na per-
pirického výskumu aktuálneho stavu, analýzy odborných manentné inovácie didaktických prostriedkov.
literárnych zdrojov a potrieb praxe vytvoriť také didaktic- Všetky aktivity, publikácie a fotodokumentácia z uvedené-
ké nástroje, ktoré pomôžu kontinuálne začleniť vybrané ho projektu budú postupne vkladané na webovú stránku
prierezové témy (mediálna výchova, osobnostný a sociálny PF UMB v informačnej časti Katedry etickej a občianskej
rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti) do vyučo- výchovy a  takto budú prístupné nielen zainteresovaným
vania etickej výchovy. riešiteľom a učiteľom, ale aj širokej verejnosti.
Riešiteľský kolektív vedie prof. PaeadDr. Eva Poláková,
PhD., administrátorkou projektu je Mgr. Barbora Mgr. Štefan Ligas, PhD.
Baďurová, PhD., a riešiteľkami a riešiteľmi sú: PaedDr. Eva Katedra etickej a občianskej výchovy
Balážová, PhD., doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Pedagogická fakulta UMB

Medzinárodná vedecká konferencia
siete PGV

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici organizo-
vala v dňoch 10. a 11. septembra 2015 významné poduja-
tie – 21. medzinárodnú konferenciu vedeckovýskumnej
siete Pays du Groupe de Visegrad (PGV) pod názvom
„Pre silnú Európu: renovácia ekonomických, podnika-
teľských, politických, územných a vzdelávacích štruktúr“

PGV združuje univerzitné vedeckovýskumné pracovis-
ká, ekonomické, politické a kultúrne inštitúcie strednej
a západnej Európy. Iniciátorom jej založenia bol v roku

17

Vedecký život
UNIVERZITY

1993 tím pracovníkov z Groupe de Recherche et d´E- vedeckovýskumná činnosť PGV rozvíja v troch
tude en Gestion (GREG) na Université Pierre-Mendès- základných líniách, a to ekonomická spolu-
France v Grenobli, ktorý je až dodnes garantom vedec- práca európskych krajín od pádu Berlínskeho
kej dimenzie činnosti PGV. Táto sieť vznikla ako fran- múru, manažment transformácie a  konku-
kofónna, dnes je jej pracovným jazykom popri fran- rencieschopnosť európskych podnikov. PGV
cúzštine aj angličtina. Jej pôvodným vedeckým projek- má od roku 2009 svoj vlastný vedecký časopis
tom bol „Podnik a  jeho reštrukturalizácia v  krajinách Management & Gouvernance, ktorý vychádza
Višehradskej štvorky“. Prvá medzinárodná konferencia dvakrát ročne, vždy s konkrétnym tematickým
PGV sa konala v  Grenobli v  júni 1994. Odvtedy sa zameraním. Výsledky práce členov PGV sa pre-
zentujú na pravidelných konferenciách, ktoré
18 organizuje vždy iná z členských inštitúcií PGV.
V roku 2015 táto česť pripadla Ekonomickej fa-
kulte UMB, ktorá na svojej pôde prijala pri prí-
ležitosti 21. konferencie siete PGV päť desiatok
účastníkov z 8 európskych krajín (Francúzska,
Talianska, Poľska, Rumunska, Bulharska,
Portugalska, Českej republiky, Slovenskej re-
publiky) a z Alžírska.

“ Prvá medzinárodná
konferencia PGV sa

konala v Grenobli

”v júni 1194

Konferencia sa začala 10. septembra v priesto-
roch Ekonomickej fakulty UMB oficiálnym
otvorením za účasti doc. Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD., rektora UMB, doc. Ing.
Petra Krištofíka, PhD., dekana EF UMB, prof.
Clauda Martina, predsedu združenia PGV,
a  Jessicy Joyau, ktorá zastupovala atašé pre
slovensko-francúzsku univerzitnú, vedec-
kú a  administratívnu spoluprácu, a Frédérica
Delaneuvilla, riaditeľa Slovensko-francúzskeho
univerzitného inštitútu. Nosnými témami toh-
toročnej PGV konferencie boli renovácia eko-
nomických a  podnikateľských štruktúr, poli-
tických a  územných štruktúr a  transformácia
vzdelávacích inštitúcií. Po oficiálnom otvorení,
počas popoludnia a nasledujúci deň, prebieha-
li rokovania v troch sekciách. Jednotlivé sekcie
boli zamerané na podnikateľskú obec, verejnú
správu a  univerzity a  vzdelávacie inštitúcie.
Konferencia sa ukončila spoločnou návštevou
Kremnice, zameranou na poznanie krás a  pa-
miatok tohto mesta.

doc. Ing. Jana Marasová,
PhD., Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
Foto: Ing. Ján Kollár, PhD.

Študentský život
UNIVERZITY

Študentský život na univerzite

Vykročte pripravení na univerzitný
Deň kariéry 2015

„Absolventi sú jedným z našich najvzácnejších zdrojov. mali by sa určite tento ročník zúčastniť, pretože je tu mnoho
príležitostí, ako sa zamestnať a nájsť si tu svoju cestu.“
Povedal by som, že viac ako 50 % prijatých zamestnancov Počet zúčastnených spoločností, ako aj program budú ten-
sú buď čerství absolventi, alebo s nami nejakým spôsobom to rok bohatšie ako minulý, preto je na čo sa tešiť. Okrem
prednášok spoločností sa môžete zúčastniť workshopu ka-
spolupracovali v rámci stáže alebo brigádnickej praxe“ (zá- riérového poradenstva, motivačnej prednášky zaujímavého
stupca spoločnosti Dell). hosťa a konzultácie životopisu. Nezabudnite, že dobre spra-
„My sme veľmi radi, že môžeme opäť aj tento rok prísť do
Banskej Bystrice. Vidíme v tom možnosť stretnúť sa so štu- covaný životopis je vašou vstupenkou k zaujímavej pracov-
nej príležitosti, a práve preto by nemal na UDK chýbať vo
dentami. Myslím si, že aj tento job fair ide hore a z roka na vašich rukách. Pokiaľ máte pocit, že by sa zišlo vaše CV tro-
chu vylepšiť, využite možnosť konzultácie ešte pred even-
rok vidíme, že sa zlepšuje, a preto si myslím, že budeme
pokračovať aj do budúcna“ (zástupkyňa spoločnosti PWC). tom na adrese [email protected]. V rámci uni-
Toto sú dôvody, ktoré vedú zamestnávateľov na Deň kariéry verzitného Dňa kariéry sa môžete zapojiť do súťaže o „naj

Univerzity Mateja Bela do Banskej Bystrice. Už v poradí CV“ v troch kategóriách: najkreatívnejšie CV – naj grafika
šiesty ročník sa bude konať dňa 13. októbra 2015 v sláv- a formát CV – naj obsahová stránka CV. Vyhrávať sa budú
balíčky od zúčastnených spoločností a univerzitné tričká.
nostnej aule na Ekonomickej fakulte UMB. Niektorí
študenti na základe svojej skúsenosti z minulých ročníkov Viac informácií o programe a súťaži nášho univerzitného job

poznajú benefity eventu. Poznáte ich aj vy? fairu nájdete na webovej stránke www.udk.umb.sk alebo na
„Univerzitný Deň kariéry je dobrou príležitosťou ako sa
priblížiť praxi na jednom mieste. S milými a ochotnými zá- Facebook fanpage/Kariérne centrum UMB. Zástupcovia
stupcami firiem sa tu každý môže nezáväzne porozprávať
spoločností a organizácií sa tešia na stretnutie s vami.
o možnosti stáže, brigády alebo práce popri/po štúdiu alebo
o fungovaní spoločnosti. Študenti, ktorí preferujú štúdium Michaela Palgutová
a prácu v zahraničí, určite ocenia toto podujatie.“
„Keďže aj ja chcem nájsť nejakú prácu a hneď získať prax,
rozhodla som sa zúčastniť sa UDK a získať nové informácie.
Je to skvelá príležitosť pre absolventov uplatniť sa a nájsť si
hneď po škole nejakú prácu.“
„Na Deň kariéry chodím, pretože už ako štvrtáčka musím
myslieť na svoju budúcnosť. Tí, ktorí ešte neboli na UDK,

19

Život
UNIVERZITY

Život univerzity

9. ročník Detskej univerzity UMB
vyvrcholil slávnostnou promóciou

Slávnostná imatrikulácia v aule Ekonomickej fakulty očami a hovoriť rukami predstavila poslucháčom „svet ticha“,
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici otvorila 1. júna v ktorom žijú nepočujúci ľudia (Mgr. Marika Arvensisová).
2015 deviaty ročník Detskej univerzity UMB. Pútavou formou si študenti pripomenuli dvojsté výročie naro-
Päťdesiatdva účastníkov študentským sľubom a prevzatím denia Ľudovíta Štúra (doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.).
imatrikulačného listu z rúk dekana Ekonomickej fakulty doc. Zoznámili sa so slovenským rozmerom v dejinách medziná-
Ing. Petra Krištofíka, PhD., stalo sa oficiálne študentmi 9. rodných vzťahov (PhDr. Mária Holubová, PhD.). Aj v tom-
ročníka DU UMB. to ročníku oslovila a  zároveň vyvolala živú diskusiu téma
Počas dvoch týždňov žiačky a žiaci základných škôl vo veku Peniaze, medzinárodný obchod... (Ing. Mariana Považanová,
9 – 15 rokov absolvovali výchovno-vzdelávací program. Jeho PhD., Ing. Barbora Mazúrová, PhD.). Práca s ručným lisom,
pútavé témy primerané veku spracovali vysokoškolskí učite- rydlami a farbou odhalila v študentoch skryté schopnosti vní-
lia fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. mať umenie linorytu (Mgr. Dominika Dodeková). Študenti
Prečo je obloha modrá a ako vznikajú oblaky? Už ste si nieke- prostredníctvom interaktívnej prednášky a zážitkových ak-
dy položili otázku, ako vzniká a ako sa predpovedá počasie? tivít hovorili veselo i vážne o dospievaní, ako prežiť pubertu
Odpovede na tieto otázky dostali študenti DU UMB prvý deň a nezblázniť sa (PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Mgr. Lívia
po slávnostnej imatrikulácii (Mgr. Lenka Anstead, PhD.). Nemcová, PhD.). Zaujímavým spôsobom bola účastníkom
Nasledujúci deň sa študenti dozvedeli prečo musia ľudia pla- DU priblížená téma týkajúca sa činnosti súdu. Vysvetlili si,
tiť dane a čo sa stane, ak ich nezaplatia (JUDr. Ing. Ladislav kedy a za akým účelom je možné obrátiť sa na súd, kto a za
Poliak), dozvedeli sa, aké sú práva a  povinnosti maloletej akých podmienok sa môže stať sudcom (doc. JUDr. Daniela
osoby (JUDr. Juraj Takáč, PhD.). Téma Nauč(í)me sa počúvať Gandžalová, PhD.). Prostredníctvom prednášky Vzťahy

20

medzi rodičmi a  maloletými deťmi bolo snahou vysvetliť Život
poslucháčom DU, kto je matkou a otcom dieťaťa a pravidlá UNIVERZITY
na ich určenie (JUDr. Jana Muránska, PhD.). Záškoláctvo
je problém nielen škôl, pedagógov, samotných žiakov, ale Úspech členov
svoje dôsledky nachádza aj u rodičov a zástupcov detí. Na Katedry anglistiky
problémy, príčiny a právne dôsledky záškoláctva, ako aj na a amerikanistiky
jeho úzke prepojenie s tzv. detskou kriminalitou sa zame- FF UMB
rala ďalšia prednáška (Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír Čečot,
CSc.). Hoci Slováci žijú dnes moderným spôsobom, ľudo- Literárny fond na svojom každoročnom slávnost-
vé zvyky a tradície sú jeho súčasťou. Vývoj slovenskej kul- nom zasadnutí v bratislavskom Zichyho paláci odo-
túry sa odráža v bohatých ľudových tradíciách, o ktorých vzdáva ocenenia za najlepšie umelecké a vedecké
sa tiež dozvedeli naši študenti DU UMB (PhDr. Zuzana preklady zahraničných titulov, ktoré boli knižne vy-
Drugová). Určite poznáte informácie ...na zápas prišlo dané v predchádzajúcom roku.
44 189 divákov. Odkiaľ sa tieto údaje berú? Môžeme im Prestížne ocenenie Literárneho fondu za svoju pre-
veriť? Ako môžeme odhadnúť počet ľudí v dave? Cieľom kladateľskú činnosť za rok 2014 získali PhDr. Martin
ďalšej prednášky bolo ukázať si rôzne druhy odhadova- KUBUŠ, PhD., a doc. PhDr. Alojz KENÍŽ, CSc.,
nia (Mgr. Daniela Guffová, PhD.). Falck, Záchranná a. s. obaja členovia Katedry anglistiky a  amerikanistiky
je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby Filozofickej fakulty UMB.
na Slovensku. Jej hlavnou činnosťou a poslaním je posky- Ocenenia Literárneho fondu im boli slávnostne odo-
tovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri ohrození vzdané 27. mája 2015 v bratislavskom Zichyho paláci.
života alebo zdravia občanov. Účastníci DU UMB mali Literárny fond za knižnú tvorbu za rok 2014 v kategórii
možnosť stretnúť sa so záchranármi tejto organizácie a po- spoločenských vied udelil M. Kubušovi Prémiu za od-
čas prednášky aj praktických ukážok spoznať ich poslanie borný preklad anglického originálu diela Rezu Aslana
pomáhať v kritických situáciách, pri úrazoch, náhlych ne- Zelóta Ježiš Nazaretský a jeho doba (Tatran). Prémiou
úrazových poruchách zdravia či náhlom zhoršení ochore- za knižnú tvorbu bol ocenený aj spolupracovník KAA
ní. Pohybové aktivity spestrila športová olympiáda (Mgr. FF UMB A. Keníž za preklad diela Michelle Cohenovej
Tomáš Willwéber, Ing. Magdaléna Mikušová), v  popo- Corasantiovej Mandľovník (Ikar).
ludňajších hodinách sa študenti DU UMB mali možnosť Za hodný zmienky je i fakt, že obaja ocenení zamest-
osobne stretnúť a besedovať s Martinou Halinárovou, nanci katedry preložili diela publikované v úspešných
olympijskou reprezentantkou SR v biatlone, členkou vo- vydavateľstvách, čoho dôkazom je získanie uznania za
jenského športového centra Dukla Banská Bystrica. významný edičný počin. Ide o už zmienené vydava-
9. ročník Detskej univerzity UMB ukončila slávnostná teľstvo Tatran a Ikar.
promócia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja
Bela. Absolventi si prevzali diplomy z  rúk prodekanky doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Právnickej fakulty UMB JUDr. Ivany Šoškovej, PhD.
Priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznat- (sprava doľava): Martin Kubuš ocenený Prémiou za odborný pre-
kov, motivovať k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať klad Zelóta Ježiš Nazaretský a jeho doba Rezu Aslana (Tatran, 2014)
ich pozornosť k zaujímavým otázkam, to všetko je zmys- s  Alojzom Kenížom oceneným Prémiou za preklad publikácie
lom a poslaním Detskej univerzity. Veríme, že toto posla- Mandľovník Michelle Cohenovej Corasantiovej (Ikar, 2014)
nie bolo aj v roku 2015 naplnené.

Mgr. Magdaléna Mikušová
CCV UMB
Foto: Mgr. Tomáš Willwéber

(zľava doprava): Martin Kubuš s  Dášou Zvončekovou (Revue
svetovej literatúry), Janou Kantorovou-Bálikovou (Cena Jána
Hollého za preklad poézie Alfreda Tennysona Prechod cez pies-
činy, Ikar, 2014) a Jánom Vilikovským (Cena Mateja Bela za pô-
vodné dielo Shakespeare u nás, Slovart, 2014)

21

Život
UNIVERZITY

Boli tu vyspelé a rozumné decká
Rozhovor s DIANOU MUSOVOU

Diana Musová, sextánka Spojenej školy – Gymnázia informácie. Chcela som si všetky zaznamenať a vedieť ich.
Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Členka Teraz som už bola schopná vyberať si to, čo je potrebné,
Mestského parlamentu mladých v  T. Tepliciach, váš- to, čo ma zaujíma, alebo to, čo je krásne. Všetci, ktorí nám
nivá čitateľka, recitátorka, výtvarníčka, víťazka súťaže prednášali, sú vysokoškolskí učitelia. Myslím, že bolo pre
EUSTORY. nich ťažké pripraviť si prednášku tak, aby ju pochopila
iná veková skupina, než na akú sú zvyknutí. Mnohým sa
Dianka, Ty máš šestnásť rokov a na Detskej univer- to výborne podarilo a mali aj u mňa veľký obdiv. Ja som
zite UMB 2015 som Ťa videla znovu... sa vždy tešila na prednášky pani Mgr. Zuzany Pilliarovej
Spomínam si, že som na Detskú univerzitu UMB poču- a pani Ing. Mariany Považanovej, PhD.
la dobré ohlasy. A páčilo sa mi, že sa na UMB dostanem
aj ako ozajstná ŠTUDENTKA, nielen ako dcéra peda- Čo bolo pre Teba strhujúce, fascinujúce?
gógov. Chcela som sa dozvedieť niečo viac, než sme sa Decká! Deti, ktoré sa zúčastnili tento rok, boli opäť
učili v škole, spoznať nových ľudí a zažiť niečo nezvyčaj- veľmi rôznorodé osobnosti. Mnohé z  nich sú veľmi
né. Mala som vtedy jedenásť rokov. Absolvovala som tri vyspelé a rozumné, veľmi zvedavé. Samozrejme, náj-
ročníky Detskej univerzity UMB ako študentka a tento du sa aj „rebeli“, ktorí však nie sú o nič menej šikovní,
rok som mala možnosť druhýkrát pomáhať pri samot- len si treba k nim nájsť cestu...
nej organizácii ako pomocný pedagogický dozor, takže Nadšená som aj Banskou Bystricou ako mestom.
už piaty raz sa zúčastňujem tohto vydareného podujatia. Škoda, že UMB nemá aj lekársku fakultu, ktorá je
v tomto čase pre mňa snom môjho budúceho štúdia.
Mohla si prázdninovať aj inakšie.
Prečo si sa rozhodla práve takto? Keby si bola v organizačnom tíme Detskej univerzity
Keďže som už poznala fungovanie Detskej univerzi- UMB, čo by si zmenila alebo navrhla?
ty, poznala som všetko to príjemné a  zaujímavé, čo Už počas mojich „študentských čias“ tu bola myšlien-
podujatie prináša. Myslím, že som dobre využila prvé ka, ktorú sme si my študenti vehementne presadzo-
dva týždne prázdnin. Opäť som sa stretla so starými vali – Noc v  škole. Určite by to bol pre deti úžasný
známymi a dozvedela som sa všeličo nové. zážitok! Veď koľko detí sa môže pochváliť tým, že
strávili noc na univerzite?
Ako konfrontuješ sama pre seba súčasné a predchá-
dzajúce – ešte študentské vnímanie Detskej univerzity? So žičením splnenia všetkých túžob ďakuje Dianke
Keď som bola študentkou Detskej univerzity, so záuj- Musovej za rozhovor
mom som sledovala všetky prednášky a prijímala všetky Slavomíra Očenášová-Štrbová

22

Život
UNIVERZITY

Správa z detského plenéru 2015

„Plenér“ vo výtvarnom umení znamená maľovanie krajiny, alebo aj

“ ”vystavovanie umeleckých diel priamo vonku v prírode.

Na Pedagogickej fakulte nebolo cez prázdniny až tak pusto. sadrou a okrem výkresov a iných tradičných podkladov sa ma-
Chýbali tu síce študenti, ale zato prišli ďalší zvedaví objavite- ľovalo na chodník i na tváre, čo ocenili najmä malé princezné.
lia! Deti vo veku od 5 do 11 rokov spoločne prežili týždenný A  keďže deti majú rady pohyb a  my zase ich, dopriali sme
program, ktorý pre ne pripravila Katedra výtvarnej kultúry im ho. Zábava bola s  gymnastickým náčiním, loptovými
PdF UMB. Jeho cieľom bolo previesť mladých výmyselníkov a pohybovými hrami a zoznámili sa tiež s pohodovou acro-yo-
tvorbou cez rôzne výtvarné techniky. Program bol tematicky gou. V tanci sa vybláznili tí dynamickejší, avšak tanečné kroky
poprepájaný výtvarnými hrami podľa možností počasia hlav- zanechávajúce stopy nafarbených chodidiel vyhovovali každej
ne vonku. Každý deň bola iná téma, všetky ich však spájalo ob- povahe. Nielen vďaka joge a pohybu v prírode si deti prežili
javovanie, poznávanie a tvorenie. Okrem spoznania zaujíma- a vychutnali spolupatričnosť s ňou i sebou navzájom. Príroda
vých techník a výtvarných materiálov sa malí umelci dozve- ponúkla dostatok materiálu a v kombinácii s výtvarnými tech-
deli aj všeličo zaujímavé o prírode a lokálnej kultúre od našich nikami veľký priestor na experimentovanie a hranie. Tešili sa
odborných asistentov a doktorandov. Príležitosť uplatniť svoje zo širokej palety farieb, tvarov a vzorov nájdených nielen v prí-
pedagogické schopnosti s  nadšením využili aj naši študenti rode. Niet divu, že niektoré krásne rastlinky si chceli zachovať
výtvarného odboru a učiteľstva pre primárne vzdelávanie. vylisovaním a zaliatím do podoby záložky či šperku. Taktiež
V rámci aktivít si deti vyskúšali rôzne výtvarné techniky, ako využili vytváranie štruktúr a reliéfov v procese výroby ručného
napríklad pre mnohých dosiaľ nepoznanú grafiku. Pracovali so papiera. Kiežby stačil na celý nasledujúci školský rok!

23

Život
UNIVERZITY

Pekné leto bude deťom v škole možno pripomínať aj taška na pomôcky Ekonomická
či prezuvky, pri výrobe ktorých povýšili nazbieraný rastlinný materiál
na nástroj tvorby vzorov, ornamentov a mandál. Z týchto tašiek sa ob- fakulta UMB
rázky len tak nevyperú a náklad v nej sa bude zdať iste ľahší. Jedine, že
by sa snažili zbaliť do nej všetky zážitky z tohto týždňa... deťom
Keďže hlavnou témou plenéru bola príroda, všetky aktivity ústili k spo-
znávaniu a priblíženiu sa k nej. Skúmali sme zblízka okolie, dokonca S blížiacim sa koncom školského roku
i  termokamerou, ktorá zožala úspech predovšetkým u  technologicky na Ekonomickej fakulte UMB prebie-
založených malých výskumníkov. Na bližší pohľad poslúžili lupy a mik- hali prípravy na 2. ročník úspešnej
roskopy, ktorými deti spoznávali štruktúry a tvary. Zvyčajne skryté zau- akcie Ekonomická fakulta deťom. Dňa
jímavosti z ríše rastlín a hmyzu poslúžili ako inšpirácia na výtvarnú čin- 1. júla 2015 sme privítali 29 účastní-
nosť. Hmyz ako najrozsiahlejší predstaviteľ živočíšstva ponúka nekoneč- kov, našich najmladších „uchádzačov“.
nú plejádu výtvarných námetov, ktoré deti vďaka rozmanitosti vzorov Akcia sa začala slávnostným uvíta-
a farieb s obľubou využívajú. Pozorovanie sprevádzala prednáška s pre- ním prodekankou pre rozvoj doc. Ing.
sahom do prírodovedy, aby sa deti dozvedeli o význame týchto takmer Annou Vaňovou, PhD. Tento rok nám
všadeprítomných tvorčekov. Aspoň deti nemali strach z drobných prí- prialo aj počasie, a  preto sme využili
šeriek pri hľadaní ukrytých pokladov v okolí, zhromažďovaní šišiek či celý areál EF UMB. Deti sa zúčastnili
iných plodín s následným využitím vo výtvarných hrách. Tie smerovali rôznych aktivít, nechýbala ani obľú-
tiež k poznaniu o zákonitostiach prírody, o ochrane zdrojov, o energii, bená trampolína. Najobľúbenejšou
o dôležitosti redukovania a recyklovania odpadu. Nie všetko je odpad, disciplínou bola diskotéka, keď aj or-
ako sa môže na prvý pohľad zdať. Takisto ako motýľ spredu modrý, ganizačný výbor spolu s  niektorými
môže mať opak krídel červený. Pohľadom z iného uhla nevyniknú len rodičmi boli pozadu s  dychom oproti
nové farby, ale i dobré vlastnosti a schopnosti, ktoré možno ďalej rozvíjať. svojim ratolestiam. Na konci akcie
Opäť sme boli svedkami nehasnúcej detskej zvedavosti a túžby po po- vedenie fakulty poďakovalo našim
znaní i sebarealizácii. Každý sa mohol stať na chvíľu učiteľom a oboha- „malým“ návštevníkom a  slávnost-
tiť svojich kamarátov o nové skúsenosti a výtvarné nápady. Dokonca ne im odovzdalo osvedčenie o  účasti
ani v zápale súťaží si nik nenechal žiadnu zaujímavosť ako tajomstvo. na akcii Ekonomická fakulta deťom.
Všetci si našli nových kamarátov a spoznali areál Pedagogickej fakulty. Všetci najmladší „uchádzači“ prisľúbi-
Na záver 5-dňového programu sa konala spoločná výstava a dražba li dekanovi fakulty účasť aj na ďalšom
niektorých diel. Dúfame, že nové priateľstvá nám vydržia a  už sa ročníku tejto akcie. Pevne veríme, že sa
nevieme dočkať ďalších budúce leto. o rok opäť stretneme.

Mgr. Lenka Kasáčová, PhD., Ľuboslava Divoková
Mgr. Monika Gardlíková a Monika Tomášiková
Katedra výtvarnej kultúry PF UMB referát rozvoja a vzťahov s verejnosťou
EF UMB
24

Život
UNIVERZITY

Celoslovenské finále univerzít SR
v basketbale mužov a žien

“ V dňoch 10. a 11. júna 2015 sa v telocvični FF UMB v Banskej
Bystrici uskutočnilo celoslovenské finále univerzít SR v basketbale
mužov a žien, keď sa stretli výbery univerzít regiónov stred,

”východ, západ a Bratislavy.

Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili aj najvyšší predsta- práve v semifinálovom zápase finále univerzít SR, kde jas-
vitelia vedenia UMB a  FF UMB, prorektor RNDr. Michal ne dominovalo nad družstvom SPU Nitra a výhrou 79 : 44
Klaučo, PhD., a prodekan prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., postúpilo do finále. Tu sme narazili na víťaza druhého se-
prezident SAUŠ PaedDr. Július Dubovský a vedúci KTVŠ mifinálového stretnutia UPJŠ Košice, ktoré po vyrovnanom
FF UMB prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., ktorí svojimi prího- dueli zdolalo družstvo STU Bratislava 74 : 61. V konečnom
vormi privítali účastníkov finále a otvorili toto druhé najvyš- zápase o 1. miesto bol úspešnejší náš súper UPJŠ Košice, kto-
šie športové podujatie v rámci Slovenskej republiky. rý zdolal naše družstvo UMB Banská Bystrica 62 : 50.

UMB Banská Bystrica (tréner Mgr. Ľubomír Doušek) UMB Banská Bystrica (trénerka Mgr. Andrea Izáková, PhD.)

Počas dvoch dní pod dohľadom skúsených rozhod- Výsledné poradie:
cov M.  Matejčíka, T.  Douška, J.  Izáka, M.  Moravčíka Muži:
a  E.  Uhrina sa odohralo osem majstrovských stretnutí, 1. miesto: SPU Nitra
z  ktorých vyšlo víťazne družstvo mužov SPU Nitra. Vo 2. miesto: TU Košice
finále porazilo družstvo TU Košice 62  :  45. V  ženskom 3. miesto: STU Bratislava
finálovom stretnutí zvíťazilo družstvo UPJŠ Košice nad 4. miesto: UMB Banská Bystrica
domácim družstvom UMB Banská Bystrica.
Naše domáce družstvo mužov UMB Banská Bystrica Ženy:
v  semifinálovom stretnutí nestačilo na konečného víťa- 1. miesto: UPJŠ Košice
za SPU Nitra a po prehre 45 : 102 sa stretlo s porazeným 2. miesto: UMB Banská Bystrica
družstvom z druhého semifinále STU Bratislava, ktorému 3. miesto: STU Bratislava
sme tesne podľahli v súboji o 3. miesto 69 : 76. 4. miesto: UKF Nitra

Väčšiu radosť nám urobil náš výber žien UMB Banská Gratulujeme oceneným a tešíme sa na stretnutie v Bratislave
Bystrica, ktorého členkami boli hráčky nového vysoko- na Slovenskej univerziáde 2016.
školského družstva UMB, ktoré vzniklo s podporou vede-
nia KTVŠ FF UMB, FF UMB, ako aj vedenia univerzity a Mgr. Andrea Izáková, PhD.
ktorého existencia sa datuje na pôde UMB len od júla 2014. organizátorka FU 2015
V  akademickom roku 2014/15 bolo družstvo nováčikom foto: Bc. Viktórian Veľká.
v 2. najvyššej ženskej celoslovenskej súťaži – 1. lige žien or-
ganizovanou SBA. Skúsenosti z celoročnej súťaže sa pretavili

25

Život
UNIVERZITY

Milan Sokol – Grafické apozície (2015)

“ Považská galéria umenia v Žiline predstavila v dňoch
26. 3. – 26. 4. 2015 tvorbu Milana Sokola (1952), profesora na
Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja
”Bela v Banskej Bystrici
Autor vyštudoval grafiku na Akadémii umení v  Krakove
(1973 – 1978), svoje diela prezentoval na mnohých individu-
álnych i kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí.
Dlho očakávaná vernisáž výstavy sa konala v jarné štvrtkové
popoludnie 26. marca za účasti veľkého publika pozostáva-
júceho z rodiny, priateľov, bývalých spolužiakov, žilinských
výtvarníkov, kolegov i  študentov a  doktorandov z  univer-
zity. Tento popredný grafik stredoeurópskeho priestoru sa
predstavil vo veľkej časti výstavy svojou najnovšou tvorbou,
avšak kolosálne výstavné priestory galérie mu umožnili de-
monštrovať aj svoje predchádzajúce tvorivé vizuálne aktivity.
Názov výstavy Grafické apozície odkazuje k  východisku
Sokolových prác, k médiu klasickej grafiky, ktorú prekračuje
do nových mediálnych rozhraní. Výstava predstavila diela
autora z  rokov 1997 – 2015 v  oblasti pečiatkovej tlače, di-
gitálnej grafiky a  kolážových obrazov z  dekomponovaných
obalovín – plechoviek. Charakteristickou črtou jeho prác

26

Život
UNIVERZITY

je prechod medzi klasickou, pečiatkovou a  digitálnou a vytvára novú recyklovanú plechovú tkaninu – materi-
grafikou. álovú koláž. Obrazy pripomínajú tkáčsku techniku a sú-
Úvodné slová patrili riaditeľovi galérie Milanovi časne pixelizovaný digitálny obraz. Hlavným námetom
Mazúrovi, ktorý zdôraznil dôslednosť a  vážnosť, s  akou Sokolových prác je rovina konzumu (masovej kultúry
M. Sokol pristupoval k pripravovanej výstave. Kurátorka a reklamy), s ktorou sa spája realita plytkosti a manipu-
výstavy Alena Vrbanová vo svojom teoretickom výstu- latívnosti (napr. cyklus Pseudopixle, 2012 – 2013). Téma
pe neobišla vyše dvadsaťročnú intenzívnu spoluprá- banálneho a  súčasne mocenského princípu (Windows
cu s  autorom. Radosť a  zadosťučinenie bola citeľná zo 9, 2014; Po červenej značke na najvyššie miesta, 2013;
Sokolových záverečných slov pri poďakovaní všetkým, Otvorenie inštitútu nových skutočností, 2013) predzna-
bez ktorých by sa výstava neuskutočnila. menáva kompozičnú štruktúru diela, ktorá pripomína
Menšia časť výstavy je venovaná pečiatkovej tvorbe, v kto-
rej, ako píše teoretička A. Vrbanová, „prevláda stratégia
či metóda dekonštrukcie banálnych vizuálnych obrazov
zo sveta konzumu, politiky alebo všeobecnej spoločen-
skej prevádzky... fenomény súčasnej doby sú však nanovo
a  prekvapivo interpretované“. M.  Sokol si vytvára vlast-
né pečiatky v technike linorytu ako miniatúrne matrice,
ktoré kulminuje na ploche. „Autor často siaha k štýlovým
prvkom blízkym post(pop)artu, kde typickými prvkami
sú vecnosť, reflexia prozaickej reality, preberanie reklam-
ných a mediálnych stratégií a kritický odstup od ich este-
tických foriem.“
Dominantu výstavy tvoria nové materiálové obrazy vy-
tvárané mechanickou deštrukciou plechoviek na nápo-
je – reklamno-konzumného odpadu. Pri ich recyklácii,
keď ich autor strihá na presné pásy 1 cm široké a násled-
ne ich spletá do políčok 1x1 cm („pseudopixely“), dáva
vyznieť nové pestré škály vizuálnych kvalít – farba, logá,
textúry. Potláča teda lacnú estetiku masových produktov

27

Život
UNIVERZITY

systém počítačových hier. Popri sociálnych témach au- Literatúra: VRBANOVÁ, A. 2013.
tor reinterpretuje aj čisto formálne a  výrazové otázky Milan Sokol: Hra je hra... Banská Bystrica : Pedagogická
umenia ako abstrakcia (Synergia štvorcov, 2012 – 2013), fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013.
priestorová a svetelná iluzívnosť (Pierko – kocka, 2012; Mgr. Dominika Dodeková
Schovávačka, 2013), formálne hry umenia (Zábavy a hry, doktorandka na PF UMB
Babylonský aršík, 2013; Hra na skrývanie a  odkrývanie,
2014), vrátane jeho jazykov, techník a novodobých tech-
nológií (Vrbanová, 2013).
V  mene celej Katedry výtvarnej kultúry PF UMB prajem
pánovi profesorovi ešte veľa síl v ďalších tvorivých počinoch.

28

Život
UNIVERZITY

Otvorili sme právnickú študovňu

Od septembra 2015 Univerzitná knižnica UMB rozšírila zameranú aj na problematiku práva. Ide najmä o databá-
svoje priestory o právnickú študovňu v budove Právnickej zy Cambridge Journals (Humanities & Social Sciences),
fakulty na Komenského 20. Ide v  poradí o siedmu štu- Ebrary (History & Political Sciences), EBSCO (Academic
dovňu zabezpečujúcu študentom, pedagógom a  odbor- Search Complete), ProQuest Central (Criminal Collection,
nej verejnosti priestor na štúdium aj oddych. Študovňa je Sociology, Social Sciencie Journals), Science Direct (Social
umiestnená na druhom poschodí a poskytuje prezenčné Sciences & Humanities) SpringerLINK (Law, Social
výpožičné služby. Na ploche 135 m² sa nachádza 33 štu- Sciences)a Wiley Online Library (Law & Criminology).
dijných miest z  celkového počtu 288 miest vo všetkých Súčasťou technického vybavenia študovne sú tri po-
študovniach Univerzitnej knižnice. čítače s  prístupom na internet, do online katalógu
Registrovaným používateľom sú k  dispozícii vedecké a  licencovaných databáz a  multifunkčné zariadenie na
a  odborné publikácie z  oblasti práva a  príbuzných ved- tlač, kopírovanie a skenovanie. V dohľadnom čase bude
ných disciplín, periodiká, záverečné a kvalifikačné práce technické vybavenie doplnené o  počítač so špeciálnymi
študentov Právnickej fakulty UMB a  zbierky zákonov. zariadeniami a softvérom pre používateľov so špecifický-
Z  celkového fondu Univerzitnej knižnice UMB, ktorý mi potrebami.
tvorí takmer 250  000 knižničných jednotiek, je v  práv- Vzhľadom na obmedzené priestory právnickej študovne
nickej študovni 1  441 publikácií, príručiek, slovníkov bol do nej umiestnený fond na prezenčné vypožičiavanie.
a  encyklopédii, 18 titulov periodík a  4  304 záverečných Absenčné výpožičné služby právnickej literatúry aj naďa-
a  kvalifikačných prác. Za zmienku stoja najmä encyk- lej poskytuje politologická študovňa (Kuzmányho 1) a re-
lopédie ako The Max Planck Encyclopedia of Public ferát absenčných výpožičiek (Tajovského 40). Právnická
International Law, Encyclopedia of World Crime, literatúra je čiastočne umiestnená aj v  univerzálnej štu-
Britannica (29 zväzkov), Brock Haus Enzyklopädie (24 dovni (Tajovského 51).
zväzkov). Mnohí určite ocenia aj 5-zväzkový Slovník Služby v  právnickej študovni sú poskytované v  jednoz-
veřejného práva československého. mennej prevádzke od pondelka do piatka v čase od 9.00 do
Používatelia nájdu v študovni aj aktuálne periodické a ne- 16.00 h (v stredu od 10.00 do 18.00 h). Zodpovedná pra-
periodické publikácie Európskeho dokumentačného cen- covníčka študovne je Mgr. Dana Mačudová, PhD., ktorá
tra, ktoré získava priamo z vydavateľstva Európskej únie zabezpečuje výpožičné, konzultačné a kopírovacie služby.
Publications Office v Luxemburgu.
Okrem tlačených informačných zdrojov je v  študovni PhDr. Slávka Beracková
zabezpečený prístup do licencovaných elektronických Univerzitná knižnica UMB
zdrojov svetových renomovaných vydavateľov a  produ- Fotografie: Mgr. Martina Trégerová
centov, ktoré obsahujú časopiseckú a  knižnú literatúru Univerzitná knižnica UMB

29

Život
UNIVERZITY

Otvorenie právnickej študovne
na Právnickej fakulte UMB

Právnická fakulta UMB sa od septembra 2015 opätov- používatelia v novozriadenej právnickej študovni využí-
ne teší zo študovne v svojej budove na Komenského 20 vať tri počítače s  prístupom na internet, do licencova-
v  Banskej Bystrici. Po niekoľkých rokoch absencie po- ných databáz a do online katalógu Univerzitnej knižnice
dobného priestoru sa súčasné vedenie PrF UMB poduja- UMB. V dohľadnej dobe bude jeden z počítačov prispô-
lo v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB a za pod- sobený tiež pre študentov so špecifickými potrebami. Do
pory vedenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vybavenia študovne patrí aj multifunkčné zariadenie na
prinavrátiť knižničný fond z oblasti práva a príbuzných tlač, kopírovanie a skenovanie tunajších knižničných do-
disciplín priamo na Právnickú fakultu UMB. Už počas kumentov. Najmä študenti tak budú mať možnosť efek-
prázdnin sa začali intenzívne práce na presťahovaní po- tívne, v príjemnom prostredí študovne využívať svoj voľ-
merne rozsiahleho fondu z  politologickej a  právnickej ný čas, pripravovať sa v pokoji na výučbu alebo si len tak
študovne na Kuzmányho ulici, ako aj práce na úprave prísť oddýchnuť do tichej atmosféry pri knižkách, naprí-
priestorov novej právnickej študovne a príručného skla- klad počas prestávok medzi prednáškami a seminármi.
du, ktorý tvorí jej súčasť. Zámerom bolo už od septem-
bra 2015 a najmä od akademického roku 2015/16 umož- Dňa 8. septembra 2015 sa konalo slávnostné otvorenie
niť všetkým našim študentom, pedagógom, vedeckým právnickej študovne Univerzitnej knižnice UMB v  bu-
pracovníkom, ale i  odbornej verejnosti prezenčné štú- dove Právnickej fakulty UMB. Toto malé, ale pre fakul-
dium právnickej literatúry, vedeckých a odborných pub- tu významom veľké podujatie sa konalo za prítomnosti
likácií, právnych periodík, časopisov, zbierok právnych rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.,
predpisov či množstva záverečných a kvalifikačných prác prorektorky pre vedu a  výskum doc. PhDr. Alexandry
z  Právnickej fakulty UMB (absenčné výpožičky odbor- Bitušíkovej, CSc., dekana Právnickej fakulty UMB Dr. h.
nej právnickej literatúry bude naďalej poskytovať poli- c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku CSc., a riaditeľky
tologická študovňa v  budove Fakulty politických vied Univerzitnej knižnice UMB PhDr. Ľudmily Homolovej.
a medzinárodných vzťahov na Kuzmányho ulici). Služby Vedenie UMB, ako aj vedenie PrF UMB vyjadrili svoje
právnickej študovne boli spustené od začiatku septem- potešenie z  vydareného diela a  dôveru v  perspektívne
bra 2015. Sú poskytované v  každý pracovný deň (pon- fungovanie právnickej študovne. Dekan Právnickej fa-
delok až piatok) v čase od 8.00 h do 16.00 h, s výnimkou kulty osobitne vyzdvihol dôležitosť študovne z hľadiska
stredy, keď je študovňa otvorená od 10.00 h do 18.00 h, skvalitnenia štúdia a služieb pre študentov na Právnickej
priamo v budove Právnickej fakulty UMB na 2. poscho- fakulte UMB, ako aj jej prezentáciu smerom navonok.
dí, miestnosť č. 222. Okrem prezenčných služieb môžu V mene vedenia fakulty sa úprimne poďakoval všetkým,
ktorí študovňu pomohli vytvoriť, osobitne pani riaditeľ-
ke a pracovníčkam Univerzitnej knižnice UMB.

Veríme, že právnická študovňa si medzi používateľ-
mi nájde množstvo nadšencov. Srdečne vás všetkých
pozývame!

JUDr. Ivana Šošková, PhD.
prodekanka PrF UMB pre pedagogickú činnosť

30

Život
UNIVERZITY

Etická politika ako výraz spoločenskej
prestíže akademickej inštitúcie
a inovatívne zmeny v etickej politike UMB

Moderné inštitúcie sa usilujú o vysokú dôveryhod- etických problémov, whistleblowing a  systém etického
nosť nielen u  svojich zamestnancov, ale aj u  verejnosti. dohľadu pre ohlasovateľov neetických praktík. Tento me-
Presadzujú tak etickú politiku ako pridanú hodnotu, kto- chanizmus s  aktívnou etickou politikou máme záujem
rá im napomáha udržiavať, ako aj zvyšovať svoju etickú ďalej posilňovať o modernejšie nástroje a postupy.
kultúru. Dlhoročné skúsenosti špičkových svetových fi- V  súlade s  prijatou etickou politikou na UMB bol etic-
riem a  dôležitých spoločenských inštitúcii, ktoré uvied- kou komisiou zamestnancov UMB iniciovaný ďalší
li do života aktívnu etickú politiku ukazujú, že týmto inovatívny prvok jej práce. Ide o nástroj, ktorý je v špič-
neekonomickým nástrojom je možné zlepšovať pracovnú kových firmách vnímaný ako exkluzívna a  vysoko pro-
klímu a dôveryhodnosť v spoločnosti. Implementovaním fesionálna činnosť, ktorá zohľadňuje nielen modernú
aktívnej etickej politiky na UMB a vytvorením mechaniz- formu komunikácie, ale plní aj autoregulatívnu funkciu
mov etického režimu sa naša univerzita stala ojedinelou v etickom rozvoji. Preto bol v novom akademickom roku
nielen v akademickom prostredí na Slovensku, ale aj v za- 2015/16 spustený Online tréning etického rozhodova-
hraničí. Viaceré vysoké školy na Slovensku, ale aj v zahra- nia sa v  akademickom prostredí, ktorý je výsledkom
ničí majú prijatý etický kódex, ale spravidla je vnímaný spolupráce etickej komisie zamestnancov UMB a etickej
ako pasívny dokument a formálny doplnok. Skutočnosť komisie študentov UMB s  Katedrou etiky a  aplikovanej
aktívnej etickej politiky je v ekonomicky vyspelých kra- etiky FF UMB. Jeho cieľom je poskytnúť univerzitnej
jinách vnímaná ako vysoko hodnotená spoločenská obci nástroj na identifikáciu etických dilem, osvojiť si
záležitosť. Neraz etické subjekty na zahraničných uni- etické rozhodovanie prostredníctvom prípadových štú-
verzitách rozhodujú o  systéme sponzorstva, získavania dií a  oboznámiť sa s  Etickým kódexom študenta UMB
alebo prerozdeľovania finančných zdrojov, aby sa v praxi a Etickým kódexom zamestnanca UMB.
uplatnilo etické kritérium. Realizovaná etická politika re-
nomovaných zahraničných univerzít sa spravidla vníma Tréning a  všetky relevantné údaje k  akademickej etike
ako výraz ich hodnotovej vyspelosti, vyzretosti ich aka- UMB sú sprístupnené na webovej stránke univerzity.
demickej kultúry, t.  j. ako snaha realizovať deklarované Používatelia majú tiež možnosť kontaktovať členov etic-
hodnotové priority a svoj dobrý úmysel participovať na kých komisií, či už ohľadom nahlasovania problémov
spoločnom dobre. Preto je toto kritérium dôležité pri po- a návrhov na skvalitnenie etického prostredia, alebo zís-
sudzovaní špičkových akademických inštitúcií. kania ďalších informácií. Informácie majú dôvernú pova-
hu a bude zabezpečené, aby slúžili pre vnútornú potrebu
Všetci máme spoločný záujem, aby naša alma mater bola etických komisií a  vytváranie preventívnych mechaniz-
špičkovou a dôveryhodnou akademickou inštitúciou, aby mov. Nový komunikačný kanál bude zároveň dôležitým
vedenie univerzity včas eliminovalo neprijateľné praktiky, informačným zdrojom pre etické komisie pri identifiká-
ktoré strpčujú pracovný komfort. Vedenie našej univer- cii závažných spoločných morálnych problémov na našej
zity pred siedmimi rokmi preukázalo záujem obmedziť univerzite. Nová zložka na univerzitnej webovej stránke
nežiaduce praktiky a etické zlyhania, na ktoré nemal do- venovaná online tréningu umožňuje osvojiť si technoló-
sah žiadny oficiálny subjekt na univerzite. Tento dobrý giu rozhodovania v  eticky sporných situáciách, spôsob
úmysel a  morálnu prax podporilo vedenie v  nasledujú- ohlasovania eticky sporných praktík a  vytvára priestor
com období a univerzitné etické komisie tak mohli nad- na flexibilnú komunikáciu s  etickými komisiami UMB.
viazať na svoju päťročnú skúsenosť. Vďaka vzniku etickej Etické komisie uvítajú tento typ spolupráce s  akade-
komisie zamestnancov UMB a etickej komisie študentov mickou obcou a  zároveň sa budeme usilovať rozširovať
UMB, ktorá bola ustanovená v  minulom akademickom všetky zložky a interaktívne možnosti, ktoré tento formát
roku, je zabezpečovaná etická politika v našej akademic- umožňuje.
kej obci, pričom oba orgány aktívne spolupracujú s  ve-
dením univerzity. Už v prvom období svojho fungovania prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
boli uvedené do života také nástroje etickej politiky ako predseda etickej komisie zamestnancov UMB
etický kódex, pravidelný režim fungovania etickej komi- Mgr. Bibiána Marková
sie (EKZ UMB od svojho vzniku 24 zasadnutí), systém predsedníčka etickej komisie študentov UMB
referovania o morálnych problémoch a riešenia akútnych

31

Život
UNIVERZITY

UMB si uctila pamiatku Mateja Bela
priamo v Očovej

Cykloakcia UMB pri príležitosti otvorenia akademického roka

“ V pondelok 21. septembra bol Na univerzitnú cykloakciu do Očovej prebiehali „tré-
na UMB slávnostne otvorený ningy“ už od mája 2015 vo forme krátkych cykloakcií
realizovaných každé dva týždne navečer; s výnimkou
”nový akademický rok 2015/16. letných mesiacov. Jazdilo sa dve až tri hodinky po
okolí Banskej Bystrice, išlo najmä o spoločenské akcie
Kolotoč povinností, vzdelávania, ale aj zážitkov a  rôz- orientované na stretnutia kolegov.
nych stretnutí sa teda opäť začína. Pri tejto príležitosti si Cykloakcia do Očovej v  minulých rokoch zazname-
v piatok 18. septembra 2015 pracovníci UMB spolu s jej nala veľký úspech pre jej uvoľnenú, príjemnú a pria-
rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., teľskú atmosféru, ktorá panovala aj tento rok. Už
a kvestorom Ing. Ladislavom Mončekom chceli uctiť pa- samotné stretnutie pred rektorátom bolo veselé, na-
miatku polyhistora, Veľkej ozdoby Uhorska, Mateja Bela, bité pozitívnou energiou. Slnko poctivo hrialo už od
po ktorom je nazvaná naša univerzita. Jeho rodisko sa na- skorého rána a  sprevádzalo nás počas celej cesty. Tá
chádza v Očovej, vzdialenej od Banskej Bystrice zhruba 30 v  nás rozprúdila krv už na začiatku: šliapali sme od
km, čo pre zdatnejších športovcov a cyklistov nie je veľa. rektorátu cez Uhlisko a odtiaľ cez Mičinský kopec na
Preto tak ako po minulé dva roky rozhodli sa organizá- Hornú, potom Dolnú Mičinú, kde sa cesta opäť za-
tori prof. PaedDr. Ivan Čillík, PhD. (Katedra telesnej vý- čala dvíhať smerom na Čerín. Peknou zastávkou však
chovy a športu FF UMB, vedúci výpravy), a PaedDr. Eva bol krátky oddych na národnej pamiatke Mičinských
Čulenová, PhD. (Katedra translatológie FF UMB), opäť travertínoch, kde sme si nabrali aj minerálku. Keďže
zorganizovať cykloakciu do Očovej, na ktorej si uctili pa- slnko bolo už vysoko a teploty sa šplhali k tridsiatke,
miatku veľkého rodáka (nielen stredného) Slovenska. začali sme podozrievať, že kopce oproti minulému
roku vydvihli. Potom sa však objavila kvázi rovinka,

32

Život
UNIVERZITY

ktorá viedla príjemnou a slnkom zaliatou zvolenskou tempom, nikto nezaostával. Ďalší oddych sme si do-
krajinou až do Očovej. Tam sme najprv navštívili so- priali opäť na krásnych Mičinských travertínoch. Po
chu Mateja Bela, pri ktorej sme si povedali pár slov načerpaní síl sme sa pustili do boja s Mičinským kop-
o jeho živote a diele, uctili sme si jeho pamiatku a pre- com, ale cesta bola veľmi príjemná a pokojná. Na vrch
sunuli sme sa k miestnej reštaurácii. Vedúci výpravy sme sa dostali všetci bez problémov. (Dokazuje to aj
Ivan Čillík tu predtým vybavil pre všetkých účastní- „vysmiata“ fotografia z vrcholu kopca.)
kov obedy. Treba pochváliť tamojšiu reštauráciu za
promptnosť, ochotu a výbornú kuchyňu. Po chvíľach Výlet do Očovej venovaný otvoreniu akademického
oddychu pod javormi sme opäť nasadli na bicykle roka 2015/16 a  ucteniu pamiatky Mateja Bela bol aj
a vydali sme sa naspäť do Banskej Bystrice. Teploty sa tento rok vydarený, pretože bol tvorený partiou veľmi
už vyšplhali vysoko nad tridsiatku, tak na niektorých príjemných a veselých ľudí, ktorí sa tešili zo stretnutia,
kopcovitých úsekoch nám zima nebola ani pri zjaz- z partie, z pohybu a krajiny. Dúfame, že aj budúci rok
doch. Odkrývali sa nám však nádherné výhľady na sa podarí opäť zorganizovať takéto pozitívne poduja-
krásnu bystrickú a zvolenskú krajinu, viditeľnosť bola tie, na ktorom sa zúčastní veľa kolegov.
bezchybná a  cyklisti z  UMB si jazdu naozaj užívali,
a to aj najmä preto, že sme išli príjemným, pohodovým PaedDr. Eva Čulenová, PhD.

33

UMB
Na slovíčko s...

Na slovíčko s...

Možno sa poučiť minulým

Rozhovor s Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusom Albertym, CSc.,

“ ”doyenom našej akademickej society

Pán profesor, ako 32-ročný ste sa stali dekanom Vyššej slovenských pedagógov sa kompenzoval príchodom
pedagogickej školy v  Banskej Bystrici, ktorá sa neskôr českých, ale ani tým sa neodstránil nedostatok učiteľov
transformovala na Pedagogickú fakultu. Vo funkcii ste a  nekvalifikované vyučovanie. K  1. 5. 1939 museli zo
pôsobili 10 rokov. Aký charakter mali tieto inštitúcie Slovenska odísť českí pedagógovia a  mimo služby boli
a aké perspektívy? postavení aj židovskí. Pozitívom bolo otvorenie prírodo-
vedeckej fakulty na Slovenskej univerzite.
Slovensko v  r. 1918 vstupovalo do Československej re- Po II. svetovej vojne boli zo školských služieb prepuste-
publiky so šesťročnou školopovinnosťou, bez národných ní kolaboranti a potreba učiteľov narástla prinavrátením
škôl a slovenských učiteľov. Počas ČSR bola školopovin- dočasne okupovaného južného Slovenska. Za prvej ČSR
nosť rozšírená na osem rokov, boli národne revitalizova- nedoriešená zostala príprava učiteľov pre II. stupeň ZŠ,
né všetky ľudové školy (ĽŠ), zriaďované meštianske školy pretože o odborné skúšky nebol želateľný záujem a učiteľ-
a školy II. cyklu a bola otvorená Univerzita Komenského ské organizácie sa domáhali vysokoškolského vzdelania.
s  filozofickou fakultou. Kvalifikácia vyučovať na ĽŠ sa V  tomto kontexte vznikli v  r. 1946 pri univerzitách pe-
získavala maturitou na učiteľskom ústave, na meštian- dagogické fakulty a v Banskej Bystrici konzultačné stre-
skej škole odbornou skúškou a  na školách II. cyklu vy- disko. V súvislosti so školským zákonom z r. 1953 miesto
sokoškolským štúdiom. Nedostatok kvalifikovaných nich boli zriadené vyššie pedagogické školy (VPŠ). Ja

34

UMB
Na slovíčko s...

som na VPŠ v Banskej Bystrici prešiel z funkcie krajského vzťahmi boli inštitúciami akéhosi domáckeho spoločen-
školského inšpektora, takže o školskej politike som čo-to stva. S rodinami sme chodili na zájazdy alebo kultúrne
aj vedel. Potom ako dekan v kontaktoch s Povereníctvom podujatia v meste; ako dekan som organizoval spoločen-
školstva a  ministerstvom som nadobudol presvedče- ské stretnutia na začiatku akademického roku (napr. r.
nie, že VPŠ sú len predbežné, dočasné inštitúcie. Mojou 1968 trojdňové na Jergaloch) a  na konci kalendárneho
stratégiou preto bolo uspôsobovať VPŠ na prechod do roka. Kultivovaným podujatím boli plesy v  Národnom
vyššieho, stabilného rangu. V  praxi to prinášalo vytvá- dome, na Sliači s  VŠLD vo Zvolene a  s  patronátnym
ranie materiálno-technických a  personálnych podmie- závodom Slovenska, n. p. Ako dekan nikdy som nemal
nok. Pokračoval som v  prestavbe interiéru budovy na ani stránkové dni, ani úradné hodiny – kedykoľvek a ko-
Tajovského ulici (dnes EF UMB), zabezpečil výstavbu mukoľvek som bol vždy k  dispozícii. Bol som neustále
študentského domova (Trieda SNP) a viedol pedagogický v osobnom kontakte so všetkými pracoviskami v budove
kolektív k zvyšovaniu kvalifikácie, čo bolo komplikované a chodil som pravidelne aj do študentského domova na
a náročné. Pedagogický kolektív tvorili osvedčení stredo- stretnutia s  ubytovanými poslucháčmi. Chodil som na
školskí profesori zo „starej školy“ – nepoznali marx-leni- podujatia katedier, na výcvikové sústredenia – dokon-
nizmus, neovládali ani ruštinu ako podmienky na prijatie ca aj do Čiech (až na Šumavu) na vyraďovanie poslu-
do ašpirantúry a následné uchádzanie sa o docentúru, na cháčov – brancov. Pred udelením dekanského termínu
tzv. školiacich pracoviskách boli neznámi. V  decembri som sa stretol osobne s  každým žiadateľom. Napriek
1958 sme pod vedením povereníctva pripravovali projekt naliehaniu regionálnych a  miestnych politických orgá-
na prechod VPŠ na Vysokú pedagogickú školu. Projekt nov som nikoho zo štúdia nevylúčil pre jeho náboženské
sa  neuskutočnil, pretože namiesto zlučovania prípravy presvedčenie, resp. že rodičia nechceli vstúpiť do JRD.
pre II. stupeň ZŠ a II. cyklus sa pedagogickými inštitútmi Zo vzťahu poslucháčov ku mne nemôžem nespomenúť
zrealizovala fúzia spoločnej prípravy pre I. a II. stupeň ZŠ. jeden životný zážitok: Počas turbulentnej jari r. 1968 boli
Bol som aj dekanom Pedagogickej fakulty. To opäť prináša- v internáte takmer nepretržite „mítingy“. Na nich rôzni
lo niekoľko úloh. Prvou bolo zlučovanie s Pedagogickým samozvaní emisári, doslova nátlakové skupiny podneco-
inštitútom v Martine (zriadenie detašovaného pracovis- vali poslucháčov proti vedeniu PdF. Po jednom takomto
ka, postupný presun poslucháčov a  pedagógov, dokon- mítingu 20. 3. 1968 v pokročilej noci prišli stovky poslu-
čenie investičnej výstavby). Druhou bolo dobudovanie cháčov pred bytový dom, kde som býval (Švermova ul.)
podmienok pre nové študijné programy (výchovy, cudzie a manifestačne mi vyslovili dôveru a podporu. Po vstupe
jazyky). Narastanie počtu poslucháčov sme vyriešili vý- vojsk veľa poslucháčov zostalo v zahraničí a poslucháči
stavbou ďalšieho internátneho objektu a  nároky na pe- študujúci ruštinu masovo odmietli skladať skúšky z rus-
dagogický proces najprv svojpomocnou výstavbou škol- kého jazyka a  literatúry. Napriek pokynom z  MŠ som
ského objektu a  v  r. 1966 sa začal stavať vysokoškolský nikomu z nenavrátivších sa do časového limitu a sabotu-
areál na Tajovského ul. (fakulta, internáty, telovýchovný júcich ruštinu administratívne neukončil štúdium. To je
objekt). Tretia úloha bola staronová: samostatné fakulty z mojej strany všetko, čo k popularite VPŠ a PdF môžem
boli tiež provizóriom a  ich údelom bolo začlenenie do uviesť. Hádam ešte, že takéto vnímanie podnietila
univerzít. My sme s vedeckou radou pripravovali zriade- ponuka štrajkového výboru v novembri 1989, aby som
nie samostatnej – tretej univerzity. Technické podmienky sa do funkcie vrátil.
po dostavbe areálu sme považovali za dostačujúce a kva-
lifikačnú štruktúru tiež (PdF už mala právo habilitácií, Dvadsať rokov ste boli vo vynútenom exile v Oblastnej
udeľovanie doktorátov a  licenciu na postgraduálne štú- galérii v Banskej Bystrici. Verili ste v možnosť, že sa na
dium). Rokoval som s  rektorom VŠE (prof. Paulenda) fakultu vrátite? A s akým pocitom ste potom v roku 1990
o povýšení elokovaného pracoviska na fakultu a s deka- prijali ponuku stať sa členom katedry histórie?
nom LF v Martine (prof. Mézeš) o jej presune (vo výstav-
be bol areál nemocnice); technické podmienky v Martine To, že ma nezákonne a administratívne odvolali z funk-
a jeho tradície mali poslúžiť na otvorenie fakulty knižnej cie k 1. 10. 1970, mi vôbec neprekážalo. Podľa vtedajšej
kultúry. Vstup vojsk v r. 1968 zámer prekazil a realizácia legislatívy ma totiž v r. 1969 zvolila vedecká rada za de-
sa „odsunula“ až na 90. roky. kana na ďalšie funkčné obdobie – bolo to už po inkri-
minovanom r. 1968. Do funkcie ma potvrdil aj minister
Nielen z knihy Svedectvá o čase vieme o hrdosti na školu školstva. Podľa platného štatútu PdF ma z funkcie mohla
za dekanovania Júliusa Albertyho... odvolať len vedecká rada na základe dôvodov uvedených
v  štatúte. Tie ale nenastali a  o  mojom odvolaní žiadna
Zaregistroval som to aj ja. Teší ma to, ale beriem to s re- vedecká rada nerozhodovala. Povážlivá situácia pre mňa
zervou, pretože do publikácie prispeli len tí, čo majú vznikla, keď ma nový dekan (nie zvolený, ale vymenova-
pozitívne názory. Ak je to naozaj tak, je to predovšet- ný) preložil na pracovisko k ostatným postihnutým, de-
kým zásluhou príslušných kolektívov. Z  mojej strany zignovaným na prepustenie, ako inaugurovanému pro-
ako bývalého dekana môžem uviesť len niekoľko fak- fesorovi mi nedali pedagogický úväzok, vymenúvacie
tov, ktoré k  priaznivému hodnoteniu mohli prispieť. konanie zablokovali a znemožnili publikovať. Vegetoval
VPŠ a PdF svojou personálnou kapacitou a vzájomnými som dva roky a v r. 1973 som dostal dekrét o prepustení

35

UMB
Na slovíčko s...

z dôvodov, že nemám „súhlas“ zastávať funkcie odbor- V  roku 1992 vznikla Univerzita Mateja Bela spojením
ného pracovníka, že som v r. 1968 (retroaktivita!) zlyhal dvoch fakúlt – na Slovensku zvučnej Pedagogickej fa-
a  nie som spôsobilý zostať v  školských službách. A  to kulty a v Československu prestížnej Fakulty ekonomiky
som v r. 1969 od prezidenta dostal štátne vyznamenanie služieb a  cestovného ruchu. Onedlho si pripomenieme
Za vynikajúcu prácu! To bol úder, ktorý som už vôbec štvrťstoročie vzniku UMB s jej šiestimi fakultami. Viem,
nečakal. Naopak som si myslel, že sa drastické opatrenia že historik na hodnotenie potrebuje minimálne tridsať-
voči mne a  mojej rodine časom zrevidujú. Po krátkej ročný odstup, napriek všetkému čo považujete v  tomto
nezamestnanosti sa ma ujal spolužiak z gymnázia, ria- čase dospelej (vzhľadom na ľudský vek) univerzity za
diteľ Oblastnej galérie. Na tomto pracovisku som prežil dobré, jedinečné, vydarené a čo považujete za úskalie jej
15 rokov z najproduktívnejšieho obdobia až do odchodu vývoja?
na dôchodok v r. 1985. Na návrat na PdF som ani nepo-
myslel. Štrajkový výbor, ktorý v novembri 1989 inicioval To sú síce logické otázky, ale zároveň prenáročné, pre-
abdikáciu vedenia PdF, mi ponúkol funkciu dekana, čo tože ten konkrétny sústavný prínos sa ani vyčísliť, ani
som odmietol. Nemienil som sa vrátiť z dvoch dôvodov. obsiahnuť nedá. Môžem odpovedať iba známymi reália-
Didaktika dejepisu, ktorá bola mojou doménou a vôbec mi. Odhliadnuc od komplikácií okolo vzniku a rozširo-
výučba dejepisu bola zmenou pomerov najviac postih- vaní, zostáva historickým faktom pre mesto a Slovensko
nutá. Dve desaťročia som bol mimo školstva a  stratil vôbec, že univerzita vznikla. Univerzita bola kedysi aj
som kontakty s odborným zázemím. Keďže som bol ab- mojím cieľom. Za jedinečné považujem jej pomeno-
solventom predkomunistického vysokého školstva a  aj vanie. Z  pôvodných troch fakúlt sa rozrastala na osem
profesorom ešte z  tejto éry, transformácia prednášok a zoštíhlila sa na súčasných šesť. Poďakovanie patrí rek-
z didaktiky mi nijaké problémy nerobila, ale za predpo- torom a dekanom, že univerzite zabezpečili náležité ma-
kladaný dočasný pobyt na vysokej škole som to nepova- teriálno-technické podmienky (prevádzkové budovy, in-
žoval z osobného hľadiska za nejako užitočné. Druhým ternáty, moderné informačné technológie atď.), čo vždy
dôvodom bola averzia voči kolektívu na PdF. Napriek predstavovalo vážnu záťaž pri zabezpečovaní iných pa-
svojej erudovanosti a  osobnostným kvalitám som ak- rametrov existencie a rozvoja. Fakulty majú svojich po-
ceptoval politickými orgánmi vnucovanú tézu PdF ako slucháčov, poskytujú im nielen kvalifikované podmienky
„ohnisku oportunizmu“, hoci drvivá väčšina vedela, na profesionálnu prípravu, ale aj ďalší osobnostný rozvoj,
že o  to vôbec nešlo. V  tom kolektíve nebolo síl obhá- otvorili im podmienky na štúdium v zahraničí a ponú-
jiť pravdu a  zastať sa perzekvovaných. Po dvojročnej kajú primerané sociálne zabezpečenie. Každá fakulta má
súdržnosti sa rozpadol podľa hesla: „Čo ťa nepáli, ne- nebývalé množstvo študijných programov, takže svojimi
has!“ Navyše sa dal zmanipulovať „zázrakom“, že od no- absolventmi pokrýva aktuálne a  budúce potreby v  ob-
vembra 1970 sa „diskvalifikovaná fakulta“ do jari 1971 lasti svojej profilácie; o  štúdium je záujem aj zo zahra-
(k 50. výročiu KSČ) stala excelentnou, ktorej ÚV KSČ, ničia. Priam za výnimočné považujem, že sa fakultám
vláda a ÚRO udelili štátne vyznamenania, a sekundoval – za tých pár rokov existencie – podarilo kreovať taký
takýmto dehonestujúcim aktivitám. Na PdF som sa vrá- pedagogický a vedecký potenciál, že dostali akreditáciu
til až v  akademickom roku 1990/91 z  toho dôvodu, že na III. stupeň vysokoškolského vzdelávania, právo na
som bol jediným potenciálnym garantom obnovenia habilitácie a inaugurácie a že jednotlivci z ich radov sú
štúdia histórie (zrušeného predchádzajúcim vedením), uznávanými odborníkmi nielen doma, ale aj v zahraničí.
a to zavážilo viac ako moje dovtedy pretrvávajúce osob- Vysoko hodnotím prítomnosť univerzity v medzinárod-
né zábrany – veď išlo o  všeobecný záujem a potreby, ných akademických a  vedeckých štruktúrach a  aktívnu
o  budúcnosť. Moju nedôveru udržiavali denné osobné účasť aj v  projektoch, bilaterálne dohody s  univerzita-
kontakty s  bývalými zodpovednými funkcionármi. Bol mi. Som rád, že sa univerzita osobitne venuje Slovákom
som presvedčený o tom (a to potvrdil aj archív PdF), že v  zahraničí. So záujmom si vždy prečítam univerzitné
iniciatíva na perzekúciu vychádzala aj zvnútra fakulty – informačné periodikum. Myslím si, že by sa univerzita
teda od nich. Lenže oni o „ničom už nevedeli“, „za nič mala ďalej otvárať a  spriechodňovať v  relácii rektorát
nemôžu“ a  nemali ani silu a  odvahu sa ospravedlniť – a dekanáty. Pomohla by databáza na rektoráte, monito-
to urobil až nový dekan prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. ring fakúlt a trendov, spoločenských potrieb a prognóz,
Ten tieň morálneho zlyhania nedokázali zahnať! Ja som čo by redukovalo administratívny a  organizačný styk.
mal to šťastie, že ma kolektív katedry prijal a spolu sme Dynamizovanie vecí, ktoré predpokladajú uvážlivosť,
odviedli kus dobrej roboty (prestupy poslucháčov zo a čas skrýva nebezpečenstvo „vyhorenia“. Konkurenčný
štúdia VV a BV na dejepis, spolupráca s Krajským pe- „boj“ je síce motorom rozvoja, ale iba férový, a  nič
dagogickým ústavom = preškoľovanie učiteľov, otvore- pozitívneho nevidím v  tom, že mierou všetkých vecí
nie odborného štúdia a  muzeológie, rozšírenie profilu začínajú byť hlavne peniaze. To je tak asi všetko, čo mi
absolventa, kontakty s vedeckými a akademickými pra- bez dlhého rozmýšľania prichádza na um. Vivat, crescat
coviskami doma a  v  zahraničí, doktorandské štúdium, et floreat Universitas M. Belii.
habilitácie a inaugurácie...). A mne za prínos sa dostalo
osobitných uznaní („špičkový odborník“, Dr. h. c., eme- Človek v  aktívnom veku sa mnohokrát nevie dočkať
ritný profesor). dôchodku v  nádeji, že sa zbaví stresu, povinností,

36

UMB
Na slovíčko s...

termínov atď. Vy ste do dôchodku odišli, ale dvere univer- nahrádzanie tohto ľudského procesu komunikácie iba
zity ste za sebou nezatvorili. Okrem tvorby autorských technikou. Je jednostranné – až scestné domnievať sa,
knižiek (Historik v  prúde času (2009), Pozdravujem že vysoká škola má pripraviť absolventa bezo zvyšku na
Ťa, Vyšná Pokoradz (2014), monografií miest a  obcí povolanie. Absolvovanie vysokej školy považujem pre-
Lietava, Očová, Valaská, Brezno, Podbrezová, Králiky, dovšetkým za spôsobilosť zvládnuť problémy a potreby
Poltár, Riečka a monografií regiónov Novohrad, Gemer pracoviska. Za prvej ČSR boli tzv. ustanovujúce skúšky,
– Malohont, Zvolenská župa) neustále participujete na ktorých minimálne po dvojročnej praxi uchádzač
s kolegami na projektoch, posudzujete inauguračné, ha- a  zamestnávateľ potvrdzovali úspešnosť v  adaptácii sa.
bilitačné a dizertačné práce, priateľsky oponujete, hod- Neuznávam hodnotenie intelektuálnej práce nejakými
notíte rukopisy. Prečo to ešte stále robíte? Mohli by ste časovými normami a číselnými ukazovateľmi, to predsa
oddychovať... nie je štrikovanie, ani práca pri páse a žiadať to dokonca
administratívne rozpracovať na dni a hodiny. Nepripadá
Na Slovensku pracuje veľa dôchodcov. Mnohí si dokon- mi ani logické, ani morálne žiadať publikačnú činnosť,
ca nájdu aj nejaké podporné, udržiavacie zamestnanie, keď na ňu nie sú ani technické, ani finančné možnosti,
ale väčšina sa snaží robiť to, čo počas zamestnania ne- a žiadať ju ako každoročný pravidelný produkt, navyše,
stihla. Myslím si, že je morálnou povinnosťou všetkých keď sú aj pedagogické povinnosti, ktoré ale nikto
schopných aj v  postproduktívnom veku odovzdávať zo takmer nezhodnocuje (pozri administratívne podklady
svojho potenciálu aj spoločenským záujmom a  potre- habilitácie a inaugurácie). Citácie sa považujú za indí-
bám. Mojou výhodou je to, že o  spoluprácu malo záu- cie odbornosti, významnosti, prínosu – lenže sa dajú aj
jem bývalé pracovisko, orgány miestnej samosprávy, „objednať“, „zmanipulovať“ a čo ak práve poukazujú na
Gemersko-malohontské múzeum, a cítim aj morálny dlh nekvalitu? Treba bdieť nad tým, aby sa nerozbiehali po-
mojej rodnej obci. Keďže je už moja mobilita obmedzená, vážlivé projekty a zabezpečiť v nosných oblastiach kon-
čerpám predovšetkým zo spomienok a  z  dokumentá- tinuitu, aby odchodom garanta nebol odbor odkázaný
cie v  osobnom „archíve“, ktorá doteraz nebola využitá. na zánik a poslucháči na neistotu. Hodnotenie vysokých
Riadim sa príslovím: „Radšej sa zodrať, ako zhrdzavieť.“ škôl je potrebné, ale ako aktívne aj zo strany hodnotia-
Mimochodom, ja som „starodôchodca“ – môj dôcho- ceho, ako pomoc pri riešení problémov a  odstraňova-
dok je na úrovni minimálnej mzdy, a  keďže k  nemu ní nedostatkov – a  nie iba výstražný prst a  ultimatum
neprispieva ani titul „emeritný profesor“, každé euro na- s  podtextom sebalikvidácie – „rozliate mlieko“ je spo-
vyše je dobré. ločným dielom!

Čo vidíte na práci vysokoškolského učiteľa Iste ste mali v živote veľké plány – teraz myslím na tie,
ako obmedzujúce, deprimujúce, obťažujúce, ktoré súviseli s  Vaším povolaním a  zameraním. Vyšli?
kontraproduktívne alebo diskriminujúce? Nevyšli?

Už viac ako desaťročie nie som zamestnancom fakulty, Myslím si, že máloktorý vedecký pracovník odchádza
s vďakou za poctu a dôveru som sa vzdal aj členstva vo s  vedomím, že urobil všetko, čo chcel. Ja také osobné
vedeckej rade a  s  kolegami v  aktívnej službe sa stretá- resty vidím napr. v pedagogickej praxi poslucháčov (ako
vam len epizodicky. Mám len jednu skúsenosť zo sú- dekan PdF som realizoval projekt cvičnej školy s  inge-
časnosti (s byrokraciou), ale viac poznatkov z nedávnej renciou fakulty, ktorá bola zároveň pedagogickým „la-
minulosti a názory na to, čo počúvam a čítam. A keďže boratóriom“ – pedagogická prax je doslova organizač-
ste už položili takúto otázku, dovolím si aspoň zakrúžiť nou a morálnou záťažou), v rozširovaní profilu prípravy
okolo nej. budúcich pedagógov dejepisu (o dejiny vedy a techniky,
Pedagóg potrebuje pokoj, dôveru a istotu; za prvej ČSR etnológiu, demografiu – nedal som tomu stabilizovaný
existovala tzv. definitíva, čo je v dnešných podmienkach základ – ani napr. skriptá, ani pokračovateľa). Ale sústre-
nereálne, neakceptovateľné. V každej učebnici psycho- dím sa na dôležitejšie. Po rehabilitácii, prevzatí dekrétu
lógie a pedagogiky býva osobitná stať: osobnosť človeka, profesora a zmene legislatívy som bol jediným profeso-
resp. pedagóga. Za socializmu sa zrodil politicko-morál- rom didaktiky dejepisu v republike. Didaktika dejepisu
ny postulát: osobnosť budovateľa socializmu. Ako člen bola študijným programom na každej príslušnej fakul-
VR UMB a fakúlt som sa vždy pozastavil nad zámerom te a  bol o  ňu mimoriadny záujem na každej slovenskej
oficiálne skonštituovať „morálny kódex“ pre pedagógov. a českej univerzite. Keďže vyhláška MŠ SR č. 131 zo 6. 5.
Kto ten „kódex“ nemá v  sebe (filozof Kant to nazval 1997 o doktorandskom štúdiu nezaradila didaktiku de-
mravný zákon v  nás), ten nalinkovaný síce akceptuje, jepisu (vraj zabudli!?) ako vedeckú disciplínu, osobnou
ale či chce, alebo je schopný sa ním riadiť? Pedagogický intervenciou a s podporou p. dekanky sme získali súhlas
proces – výchovu a prípravu človeka pre život a povola- Akreditačnej komisie a rozhodnutie ministerky školstva
nie som vždy považoval za výsostný, ľudský fenomén – predbežne na otvorenie doktorandského štúdia s tým, že
za osobnú interakciu zainteresovaných. Uznávam seba- sa novým zákonom o vede umožnia aj habilitácie a inau-
výchovu, sebavzdelávanie (kto je toho schopný), uzná- gurácie. K tomu však za mojej aktívnej činnosti nedošlo!
vam technické pomôcky, ale nedokážem akceptovať Dnes na Slovensku niet ani len docenta didaktiky, pretože

37

UMB
Na slovíčko s...

všetci záujemcovia sa habilitovali v  inom príbuznom učebniciam. Viem, že obsah výučby je v každom sused-
odbore. V  60. rokoch z  poverenia Slovenskej historic- nom štáte liberálny, ale monitoruje ho štátny školský
kej spoločnosti (SHS) som sa začal zaujímať, čo sa učí rezort. Ja som predpokladal, že sa mojich zistení ujme
o Slovákoch a Slovensku z učebníc dejepisu v susedných slovenská strana príslušných bilaterálnych komisií, resp.
štátoch. S referátom o tom som vystúpil na VI. medzi- MŠ a  vyvinú úsilie o  revíziu podľa mňa neprijateľných
národnom zjazde SHS v Martine. Referát mal ohlas nie- informácií, ktoré sa podsúvajú študentom a vyučujúcim
len  u nás, pretože v nemeckej verzii vyšiel aj v zborníku (napr. v  maďarských učebniciach bez zmienky o  SNP
(ročník 1968/69) Medzinárodného ústavu pre výskum sa píše o  Slovákoch ako o  fašistoch, ktorých víťazné
učebníc dejepisu a  zemepisu v  Braunschweigu (vo vte- veľmoci ešte odmenili rozšírením územia pri Bratislave,
dajšej NSR). Po r. 1990 som sa k  problematike vrátil. v rakúskych učebniciach zasa o slovenských atómových
Dostal som aj grant. Jeho výsledkom bola medzinárod- elektrárňach ohrozujúcich Rakúšanov a pod.). Bohužiaľ,
ná konferencia a  vydanie zborníka. Osobitne som sa v tomto sa nič podstatnejšie neudialo.
ďalej venoval štúdiu učebníc používaných v  Maďarsku.
Ich analýza vyšla v  Historickom časopise a  v  nemeckej Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusovi Albertymu, CSc., s dobrým
verzii bola prednesená na medzinárodnej konferencii žičením do ďalších dní za rozhovor poďakovala
v  Nemecku, kde aj vyšla. Venoval som sa aj rakúskym PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

Životné peripetie Júliusa Albertyho

Narodil sa 18. augusta 1925, ale v rodnom liste má napísaný dátum 19. 8. 1925.  Prvý vysokoškolsky vzdela-
ný občan svojho rodiska – Vyšnej Pokoradze.  Najmladší dekan fakulty v Československu.  Zriadil vedecké
pracovisko – Ústav pre regionálny výskum, ktoré v rôznych obmenách pretrvalo až do r. 2015 (Inštitút soci-
álnych a kultúrnych štúdií FF UMB).  Na dekrét o obhájení titulu vysokoškolský profesor čakal 21 rokov. 
Keď ho v rámci normalizačných opatrení v r. 1970 odvolali z funkcie dekana, zakázali mu aj učiť a publikovať
a ponúkli mu miesto v podniku Ovocie – zelenina alebo v Strojnotraktorovej stanici v Kremničke.  Ako
pracovník Oblastnej galérie publikoval väčšinou pod cudzími menami.  Odišiel do dôchodku ako šesťdesiat-
ročný.  V r. 1990 bol rehabilitovaný, pozvali ho na Katedru histórie Pedagogickej fakulty.  V Československu
jediný profesor didaktiky dejepisu.  Dvojnásobný doctor honoris causa: od r. 1999 Ostravskej univerzity, r.
2003 Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Garant doktorandského štúdia, garant študijného progra-
mu muzeológia a kultúrne dedičstvo; zaviedol študijný program historická demografia.  Autor vedeckých
a  odborných monografií, vedeckých štúdií, vysokoškolských učebníc a  učebných textov.  Člen vedeckých
spoločností, redaktor odborných periodík. Držiteľ štátnych vyznamenaní, čestných uznaní a ďalších ocenení.

Naši jubilanti

Viacerí zamestnanci univerzity oslávia v období mesiacov júl - október 2015 významné životné jubileum. V mene

všetkých zamestnancov, študentov a priateľov univerzity im srdečne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme všetko

najlepšie, veľa pevného zdravia, šťastia a spokojnosti v osobnom i profesionálnom živote. Redakčná rada

Jozef Pohovej Dana Vrbová
PhDr. Slávka Beracková  Dagmar Šúrová
Milan Hudcovič Margita Petrášová
Ing. Jana Marcinková doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. Ľubomír Suja
Ing. Monika Supuková, arch. Dana Priadková
Magdaléna Kýpeťová Darina Dienešová
PhDr. Mária Badinská, PhD.  Eva Starovecká
Bc. Anna Kyseľová                    Drahomíra Majeríková
Božena Debnárová                  Doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
doc. PhDr. Elena Baranová Tatiana Nosálová
Ľubomír Hargaš Ing. Ľubor Murgaš

38

NOVÉ TITULY V PREDAJI

www.publikacie.umb.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Marketing II. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Vybrané kapitoly z ekologického
Ekonomická fakulta Lucia Bartková Fakulta prírodných vied monitoringu
Peter Urban
Peter Urban VYBRANÉ KAPITOLY Z EKOLOGICKÉHO MONITORINGU
Anotácia diela: Oboznamuje so základmi marketin- Vybrané kapitoly Peter Urban
z ekologického
LuciaBartková govej analýzy – s analýzou externého a interného Vysokoškolské skriptá Vybrané kapitoly z ekologic-
MARKETING II. monitoringu kého monitoringu predstavujú len stručný výber z
prostredia podniku, ktoré predstavujú podklad pre aktuálnej, širokej, rýchlo sa rozvíjajúcej i zaujímavej

analýzu silných a slabých stránok podniku ako aj

príležitostí a ohrození pôsobiacich na podnik z jeho problematiky ekologického monitoringu a s ňou

okolia. Podnik vykonáva marketingovú analýzu na súvisiacich tém. Nejde o komplexne poňaté a uce-

2015 základe údajov zhromaždených v rámci marketin- lené celky, ale len o výber základných okruhov a

gového informačného systému, ktorý je predme- problémov, ktoré sú preberané na prednáškach z

tom druhej kapitoly publikácie. predmetov Ekologický monitoring, resp. Aplikovaný monitoring na FPV UMB.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základy biogeografie a ekológie Syntetické a analytické
Fakulta prírodných vied mechanizmy demokratickej
Valerián Franc – Radovan Malina – transformácie
Martina Škodová

Cieľom vysokoškolskej učebnice Základy bio- Ján Koper, Michal Kľučiarovský,

geografie a ekológie je poskytnúť orientáciu v SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ Gabriela Klinčáková
MECHANIZMY DEMOKRATICKEJ
Valerián Franc, Radovan Malina & Martina Škodová množstve rôznorodých, v publikovaných prá- Centrom záujmu tohto monografického diela je to,
cach roztratených poznatkov o rozšírení rastlín a TRANSFORMÁCIE
Základy biogeografie
a ekológie čo mnohí na Slovensku ale aj v zahraničí nie úplne

živočíchov na Zemi, ako i v ekologických zákoni- Ján KOPER korektne zastrešujú pojmom tranzitológia. Snažíme
Gabriela KLINÿÁKOVÁ sa nájsť teoretickú a empirickú dimenziu prechodov
tostiach ich vzťahov k prostrediu i medzi sebou. Michal KLUÿIAROVSKÝ
Učebnica je určená pre študentov biologických
Banská Bystrica
2015

a geografických študijných odborov na Fakulte prírodných vied UMB ale k demokracii, ktoré sa začali sériou tzv. „nežných revolúcií“ v niektorých

aj pre všetkých vážnejších záujemcov o dianie v prírode. stredoeurópskych krajinách – bývalom Československu, Poľsku, Maďarsku, ale

aj v bývalej NDR.

Einfuhrung ins studium Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Možnosti rozvoja pohybových
der deutschen literatur Filozoϐická fakulta schopností žiakov primárnej
edukácie intervenčným programom
Univerzita Mateja Bela Edita Jurčáková
v Banskej Bystrici Julián Krull – Nadežda Novotná
Filozoϐická fakulta Tieto vysokoškolské skriptá sú určené pre poslu-
cháčov germanistiky na vysokých školách. Slú- Monografia prezentuje výskum vplyvu obsahu
†‹–ƒ
—”«ž‘˜ž žia ako študijný materiál pre štúdium predmetu
„Úvod do štúdia nemeckej literatúry“. intervenčného pohybového programu na úro-
EINFÜHRUNG INS STUDIUM
DER DEUTSCHEN LITERATUR V siedmich kapitolách približujú študentom zák- MOŽNOSTI ROZVOJA POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ veň pohybových schopností detí mladšieho
ladné nemecké literárnovedné pojmy. ŽIAKOV PRIMÁRNEJ EDUKÁCIE školského veku. Z výskumu vyplynulo, že pohy-
ȋʹǤ†‘’Ž‡±ƒ”‘œæǔƴ ‡±˜›†ƒ‹‡Ȍ INTERVEN,NÝM PROGRAMOM bový program ovplyvnil predovšetkým rýchlost-

ƒ•ž›•–”‹…ƒʹͲͳͷ ISBN Julián Krull
Na®a Novotná
2015


né a a vytrvalostné pohybové schopnosti, neo-

vplyvnil flexibilitu sledovaných probandov.

Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 51, Banská Bystrica

Karate klub ŠK UMB Banská Bystrica
Centrum mládeže karate Banská Bystrica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

usporiadajú

Pohár SNP v karate 30.roþník

a Európsky turnaj Univerzít

V

DĖa: 18. októbra 2015, od 10.00 h

športová hala Filozofickej fakulty UMB, ul. Tajovského 40

39

KALENDÁRIUM

2. September Zoznámte sa so službami Univerzitnej knižnice UMB

8. September 5. UMB cykloakcia
10. September Septembrová pozvánka
16. September Týždeň dobrovoľníctva
17. September Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie
18. September IBM Bluemix
21. September Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na UMB
Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy
23. September Pripraviť sa, pozor, štart!
Vedecká kaviareň
24. September Európsky deň jazykov
25. September Výstava vydavateľstva Wolters Kluwer
28. September Pozývame na podujatia v Roku Ľudovíta Štúra
29. September Prednášky dr. Anny Olejarczyk
30. September Výstava vydavateľstva SLOVART G.T.G.
Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA IV.
1. Október Výstava vydavateľstva Wolters Kluwer
8. Október Univerzitný deň kariéry UMB 2015
13. Október Dni Nemecky hovoriacich krajín 14/15 / Tage der deutschsprächigen Länder 14/15
13. Október
14. Október

15. Október Slovenské doktorandské fórum 2015 na UMB v Banskej Bystrici
21. Október Výstava vydavateľstva PORTÁL
21. Október 1. podujatie z cyklu Univerzita mestu, mesto Univerzite
22. Október Výstava spoločnosti SLOVART G.T.G.
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie so zameraním na aktuálne
27. Október témy a politiky Európskej únie
Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu
28. Október Medzinárodná vedecká konferencia
29. Október Prežiť (akademický) rok
3.- 4. november Profesor Peter Nijkamp na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela
9.-13. november Dni vedy a otvorených dverí na UMB
11. november Deň otvorených dverí 11.11.
18. november Deň študentstva na UMB

18. november 2. podujatie z cyklu Univerzita mestu, mesto Univerzite (hudobno-inšpira-
tívny podvečer spojený s výstavou z výberu autorskej tvorby doktorandov
Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB)

24. november Osobnosti UMB - Július Alberty (cyklus podujatí, venovaný tým, ktorí dali
univerzite viac, než ona dala im)

www.umb.sk


Click to View FlipBook Version