The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018-01-18 04:28:32

Bulletin Metodické centrum UMB 2017

Bulletin MC UMB 2017

Bulletin č. 6

Metodického centra
Univerzity Mateja Bela
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Banská Bystrica 2017

Koncepcia činnosti MC UMB pre Slováko

V roku 2017 vstúpila do platnos- stredníctvom samostatných projek-
ti nová Koncepcia činnosti Me- tov. Jeho činnosť sa odvíja v súlade
todického centra UMB pre Slo- s víziou UMB a jej cieľmi v oblasti
vákov žijúcich v zahraničí. internacionalizácie.

Koncepciu schválil rektor UMB Stratégia rozvoja MC UMB na obdo-
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, bie 2017 – 2018 inovuje činnosť MC
PhD. Gestorkou Koncepcie je UMB okrem iného aj rozšírením cie-
prorektorka UMB doc. PhDr. ľových skupín o študentov stredných
Katarína Chovancová PhD., škôl, či zavedením pozície odbor-
veľká podporovateľka činnosti ných garantov vzdelávacích aktivít,
UMB v prostredí Slovákov žijú- ktorých menuje rektor UMB.
cich v zahraničí. Poslanie a činnosť Metodického

Z novej Koncepcie vyberáme: Metodické centrum UMB pre Slovákov

Metodické centrum UMB pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí je praco-
viskom Rektorátu Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Organizačne
zabezpečuje činnosti v oblasti starost-
livosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
na základe zmluvného vzťahu medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky
a Univerzitou Mateja Bela v Banskej
Bystrici, na základe aktuálnych po-
žiadaviek MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR
a krajanského prostredia, ale aj pro-

Rektor UMB doc. Ing.
Vladimír Hiadlovský, PhD.,
osobne prijal účastníkov
aktivít v roku 2017

2

o v žijúcich v zahraničí na roky 2017 – 2018

Doc. PhDr. Katarína Chovncová, PhD., škôl, vzdelávacích centier
prorektorka UMB pre medzinárodnú a záujmových krúžkov,
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
‒ ďalšie cieľové skupiny
z krajanského aj domáceho
prostredia (napr. pracovníkov
kultúrnych inštitúcií
z krajanského prostredia a i.).

Samotné vzdelávacie pobyty
realizuje MC UMB v kooperácii
s odbornými garantmi, ktorí
sa podieľajú na tvorbe obsahovej
náplne aktivít MC UMB, ale aj
po ukončení aktivít vyhodnocujú
ich odbornú úroveň. Realizáciu
vzdelávacích aktivít MC UMB
zabezpečujú lektori MC UMB,
ktorými sú pedagogickí pracovníci
a doktorandi UMB, ako aj externí
spolupracovníci.

Predkladaný Bulletin MC UMB
za rok 2017 dokladuje, že viaceré
úlohy nastavené v novej Koncepcii
činnosti MC UMB pre Slovákov
žijúcich v zahraničí na roky 2017
– 2018 sa v roku 2017 podarilo
zrealizovať a splniť.

centra UMB Koncepcia špecifikuje spoločenského charakteru
na nasledujúce činnosti: pre Slovákov žijúcich
v zahraničí podľa
a) organizačne zabezpečuje požiadavky domácich
vzdelávacie aktivity pre a zahraničných organizácií
žiakov a pedagógov škôl a subjektov,
a vzdelávacích centier
s vyučovacím jazykom c) metodicky vzdeláva
slovenským v zahraničí
na základe požiadavky ‒ žiakov a študentov škôl
MŠVVaŠ SR, a vzdelávacích centier
s vyučovacím jazykom
b) organizačne zabezpečuje slovenským v zahraničí,
ďalšie aktivity
vzdelávacieho a kultúrno- ‒ pedagogických
zamestnancov krajanských

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 3

Škola v prírode – zimné

Škola v prírode – zimné športy Časť účastníkov kurzu a odborný garant
„Sneh a voda“, 10. – 16. 3. 2017, Účastníci kurzu na Novej Holi
Donovaly

Škola v prírode je zameraná na zvlád-
nutie základov lyžiarskych techník
a každoročne je organizovaná v garan-
cii Katedry telesnej výchovy a športu
FF UMB v Banskej Bystrici. Zimný
tréning – „Sneh a voda” pre žiakov
s vyučovacím jazykom slovenským
v zahraničí sa konal v Penzióne LIMBA
na Donovaloch. Tejto aktivity sa v roku
2017 zúčastnilo 34 detí a 6 krajanských
učiteľov z Poľska, Maďarska, Srbska
a Ukrajiny. Už z týchto údajov vyplý-
va, že práca bola náročná, a to hlavne
prvé dva dni, keď odborníci potrebovali
naučiť základy lyžovania veľký počet
žiakov. Obdobne tomu bolo aj v časti
zameranej na základný plavecký výcvik.
Žiaci boli pri oboch odborných činnos-
tiach rozdelení do štyroch výkonnost-
ných kategórií.

Na hokejovom zápase s primátorom mesta a rektorom UMB

4 Metodické centrum UMB pre Slovákov

športy „Sneh a voda“

Mladí krajania navštívili vo
voľnom čase aj rozprávkový
svet Pavla Dobšinského

Na svahoch lyžiarskeho strediska na Návšteva v Banskej Bystrici a na hokejovom zápase tímu UMB
Donovaloch výcviky prebiehali každý
deň vo dvoch fázach. V popoludňaj-
ších a večerných hodinách mali účast-
níci možnosť absolvovať aj druhú časť
kurzu zameranú na plávanie, a to
v bazéne priamo v ubytovacom zaria-
dení. Odborným garantom bol doc.
PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Prvé oblúky

Počas kurzu sa účastníci mohli zdokonaliť aj v streľbe 5

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Výjazdová škola v pr

Výjazdová škola v prírode Erika Poláková a jej zverenci
v Rumunsku, 21. – 26. 5. 2016, Pedagogický tím výjazdovej školy
Bodonoš, oblasť Bihor

Výjazdová škola v prírode sa už po
tretí raz konala v oblasti Bihor na
severe Rumunska. Zároveň po druhý-
krát sa pedagógovia UMB vrátili do
slovenskej obce Bodonoš, ktorá už
mala skúsenosti s organizáciou vý-
jazdovej formy školy v prírode. Takto
realizoavná škola v prírode progra-
movo nadväzuje na koncepciu škôl
v prírode realizovaných pre deti Slo-
vákov žijúcich v zahraničí na Slo-
vensku. Stanovené ciele, z ktorých je
najvyšší dôraz kladený na rozvíjanie
jazykových komunikačných kompe-
tencií, boli prispôsobené podmien-
kam realizácie programu v priesto-
roch krajanskej školy.

Za spoločnú tému vzdelávania bola
v roku 2017 zvolená téma Spoznajme
Slovensko. Okrem doterajších príro-
dovedných a umeleckých oblastí bola

Cesta autobusom do ZOO bola tiež zážitkom

6 Metodické centrum UMB pre Slovákov

írode v Rumunsku

Radka Cachovanová a jej žiaci Výlet do ZOO

Práca so Záznamníkom mladého krajana Súťaže v družstvách pomáhali vytvárať
spolupatričnosť

na základe prítomnosti doktoranda Záverečné vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení
z Katedry histórie FF UMB téma S účastníckymi diplomami
doplnená o historické súčasti. Naj-
väčšiu odozvu a záujem detí vzbudila
najmä tvorba priestorového modelu
Slovenska zo sadrového obväzu a ex-
kurzia v zoologickej záhrade.
Najväčší prínos výjazdovej školy
v prírode spočíval v tom, že mnoho
detí, ktoré by z rôznych dôvodov
nemohli pricestovať na aktivity
realizované na Slovensku, mohli
zažiť program, ktorý cielene pre-
hlboval ich vzťah a komunikačné
kompetencie v slovenskom jazy-
ku. Aktivitu odborne viedla Mgr.
Radka Cachovanová, PhD., autor-
ka Záznamníkov mladého krajana,
ktorých verzie pripravuje špecific-
ky pre jednotlivé aktivity.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 7

SŠúkťoalžavvdpirgíirtoádlneepj rfoetSolgorvaáfi

Súťaž v digitálnej fotografii Zo všetkých týchto obrazov je možné 309 fotografií a 55 videí, z ktorých
a krátkej filmovej tvorbe – si utvoriť predstavu o prostredí, porota vybrala najlepšie práce. Pobytu
pobyt víťazov, v ktorom deti žijú, o vzťahoch k nemu, víťazov sa zúčastnilo 21 účastníkov
13. – 16. 6. 2017, ale i o vzťahoch medzi nimi navzájom. z Chorvátska, Rumunska a Srbska.
UMB Banská Bystrica Vnímavosť detí odbornú porotu Odborným garantom a predsedom
presvedčila, že deti zo zahraničia poroty je Mgr. art. Lukáš Matejka,
Fotografické a filmové práce napriek diaľke prišli ako veľmi blízke. ArtD.
prihlásených žiakov boli opäť na V roku 2017 bolo do súťaže zaslaných
dobrej úrovni. Zaujímavý aspekt,
ktorý sa objavoval, bol námet prírody Odovzdávanie cien v historickej radnici mesta Banská Bystrica
a človeka. Vo fotografiách sa dá
pozorovať zvláštny moment prepojenia
detí s prírodou. V globálnom význame
by sa dalo povedať, že charakterom
súťaže je a bude príroda, vzťahy
a väzby človeka a prírody. Porotu
prekvapila schopnosť mladých žiakov
a študentov hľadať a nachádzať detaily,
štruktúry a zaujímavé kompozície.
Vziať fotoaparát či kameru a pozrieť
sa na svet iným, bádajúcim okom.

8 Metodické centrum UMB pre Slovákov

áfikioavkzrMátakďejafirlsmkaovaeSj rtvbosrkbae

Ocenení víťazi

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk Na workshope vo Vlkolínci
9

Súťaž digiOtázldnreaj vfontýogtárbaofire

Ozdravný tábor pre deti Realizačný tím na Skalnatom Plese
z Ukrajiny, 16. – 26. 6. 2017, Jedna z najobľúbenejších atrakcií
Tatranská Lomnica Na Skalnatom Plese

Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny,
z Černobyľskej oblasti, je organi-
zovaný na základe medzivládnych
dohôd našich krajín v spolupráci
s Fondom na podporu detí z Ukraji-
ny so sídlom v Kyjeve. Za MC UMB
ozdravno-športový tábor organizač-
ne zabezpečuje mladý tím nadšených
športovcov, ktorí v prostredí Vyso-
kých Tatier pripravujú poznávanie,
hry a súťaže v takmer rodinnej atmo-
sfére.

V roku 2017 boli zrealizované pozná-
vacie výlety do Múzea tatranského
národného parku, či Múzea Lip-
tovskej dediny v Pribyline, kde deti
abbsolvovali tvorivé dielne na tému
drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo,
pekárstvo, spracovanie dreva a pre-
sádzanie horských rastlín. Súčasťou
ozdravného pobytu bol aj výlet na
Skalnaté pleso lanovkou z Tatranskej
Lomnice, či adrenalínový výlet do
Tricklandie v Starom Smokovci – je-
dinom múzeu 3D efektov na Sloven-
sku. V ozdravnom programe nesmeli
chýbať návštevy bazéna aj celodenný
výlet do zábavného parku Tatralan-
dia v Poprade.

10 Metodické centrum UMB pre Slovákov

aprkerádtektiejzfiUlmkroavjeinj ytvorby

Najmladší účastník

Nataša je srdcom Nadácie pre deti z Ukrajiny Súťaže v družstvách
nemôžu chýbať

V tvorivých dielňach si deti vytvorili Účastníci, realizátori a zástupcovia UMB
množstvo darčekov pre seba aj svo-
jich rodinných príslušníkov: bavlne-
né guličky, zvieracie balóny, drôtené
zvieratká, drevené rámiky, maľované
vitráže, predmety z hliny, stromčeky
šťastia, horskú guľu, tašku, 3D ruky
a iné časti tela... Odbornú časť poby-
tu zabezpečuje doktorand KTVŠ FF
UMB Mgr. Tomáš Willwéber.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 11

Škola v prírode pre Slová

Darček domov

Časť realizačného tímu Súťaže na Škola v prírode pre Slovákov
Družstvá boli nazvané ihrisku v z Chorvátska a Poľska,
podľa stredoslovenských nasadení 23. 6. – 2. 7. 2017, Hronec,
banských miest dolina Osrblia

V roku 2017 sme program všetkých
turnusov Školy v prírode skvalitnili do-
plnením spolupráce s Katedrou sloven-
ského jazyka a komunikácie FF UMB.
Súčasťou tejto spolupráce bola realizácia
vyučovania pre starších účastníkov ško-
ly v prírode, ako aj zavedenie jazykových
rozcvičiek, ktorých cieľom bolo pomôcť
všetkým mladým Slovákom zo zahrani-

12 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Chorvátska a Poľska

1. turnus navštívil festival v Heľpe Históriu lesníctva sme poznávali vo Vydrovskom lesníckom skanzene

čia, aby sa ich myslenie „naštartovalo“ Novinkou v roku 2017 boli ranné jazykové rozcvičky
hneď ráno smerom k prirodzenému
a pravidelnému používaniu slovenčiny
v dennej komunikácii.

Rovnako všetky turnusy mali zara-
dené poznávacie výlety. Špecifikom
prvého turnusu bola účasť na Ho-
rehronských dňoch spevu a tanca
v Heľpe, nakoľko sa konali práve
v prvý víkend pobytu našich krajanov
na Slovensku. Festival bol v mnohom
pre mladých krajanov obohacujúci.
Odborní lektori im ešte cestou v au-

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 13

Škola v prírode pre Slová

Predstavuje sa Chorvátsko Pozdrav z festivalu v Heľpe

tobuse zadali viaceré úlohy, ktoré mali splniť, Priateľstvá...
a tým sa o festivale aj tradičnej kultúre viac nau- Realizačný tím 1. turnusu
čili. Ďalšími vzdelávacími a poznávacími výletmi
bol výlet vláčikom Čiernohronskej železničky do
Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, kde
absolvovali trasu náučného chodníka, ako aj vý-
let do Banskej Štiavnice s návštevou expozície
v podzemí, či návštevou vzdelávacích podujatí
v expozícii Slovenského banského múzea.

Aktivity sa zúčastnilo 40 účastníkov z Chorvátska
a 46 z Poľska. Odbornou garantkou Škôl v príro-
de v roku 2017 bola Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
z PdF UMB.

Tvorivé minútky na čerstvom vzduchu Metodické centrum UMB pre Slovákov
14

kov z Chorvátska a Poľska

Pri tvorbe vlajky sme si mohli pomôcť

Učíme sa o modrotlači V horúcom počasí potešila súťaž v mokrom tričku
Vytvorenie vlajky je jedna
z prvých úloh družstva

V chate sme nechali pozdrav 15

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Detská krajan

_..skúsili si, ako sa pracuje v tlmočníckych kabínkach.._
_..aj ako počujú tí, ktorým je preklad z tlmočníckej kabínky určený

Detská krajanská univerzita o cestovnom ruchu a histórii Banskej Aj Ukrajina prezentovala
2. – 9. 7. 2017, Bystrice, či o slovenčine aj tlmočníc- život zahraničného Slováka v
UMB Banská Bystrica kych odboroch na UMB, mohli si do- ich krajine
konca vyskúšať prácu v tlmočníckej Gestorka realizácie Detskej
Keďže cieľom Detskej krajanskej kabínke. Zaujímavý a priamo v príro- krajanskej univerzity, Mgr.
univerzity v roku 2017 bolo priblížiť de realizovaný vzdelávací a poznávací Erika Poláková Poláková,
jej účastníkom vybrané vedné od- program pripravili pracovníci Ka- doktorandka PdF UMB
bory v prostredí UMB, jej realizá- tedry geografie FPV UMB. Banícku
cia bola viazaná na UMB a Banskú históriu stredoslovenských banských
Bystricu. V priebehu aktivity sa jej miest zasa účastníci spoznali priamo
účastníci prostredníctvom zaujíma- pod zemou – návštevou expozície
vých, interaktívnych foriem priamo Banského múzea v prírode v Banskej
od odborníkov UMB viac dozvedeli Štiavnici.

16 Metodické centrum UMB pre Slovákov

ská univerzita

Aj dvaja účastníci z Islandu si pripravili
prezentáciu svojej krajiny

Návšteva Banského múzea v prírode, kde Prezentácia Islandu všetkými dvomi účastníkmi
účastníci prešli štôlňou Bartolomej

_..vyskúšali si, ako prebiehajú prednášky na Prezentácia Maďarska počas Dňa Slovákov
vysokej škole.._ žijúcich v zahraničí
Pomocou zašifrovaných informácií sa účastníci
DKU učili o Slovensku Slávnostný Deň zahraničných Slovákov si naši účastníci
spoločne pripomenuli priamo 5. júla v Cikkerovej sieni
historickej radnice na akcii, ktorá bola aj pre Mesto Ban-
ská Bystrica nosným podujatím ku Dňu zahraničných
Slovákov. Pod odborným vedením Mgr. art. M. Urbana,
PhD. z Katedry hudobnej kultúry PF UMB si diváci mohli
pozrieť prezentácie krajín, z ktorých do Banskej Bystrice
mladí krajania prišli. Aktivity sa zúčastnilo 43 účastníkov
z Chorvátska, Maďarska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny,
ale aj dvaja účastníci z Islandu.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 17

Letný tábor

Letný tábor mladých vedcov pre
stredoškolákov, 2. – 9. 7. 2017,
UMB Banská Bystrica

Paralelne s Detskou krajanskou Ryžovanie zlata
univerzitou prebiehal Letný tábor
mladých vedcov pre stredoškolákov. a vypovedať o sebe; kultivovať sloven-
Každá zo vzdelávacích aktivít bola re- činu v ústnych prejavoch z rôznych
alizovaná odborníkmi z jednotlivých aspektov.
katedier UMB náročnejšou, vedeckej-
šou formou, aby stredoškoláci mohli Aktivity sa zúčastnilo 46 účastníkov
spoznať spôsob vysokoškolského štú- z krajín Chorvátsko, Srbsko, Rumun-
dia. sko a Ukrajina.

Pracovná atmosféra, flexibilná a tvo-
rivá spolupráca lektorov a animá-
torov, ako aj podnetné univerzitné
prostredie miesta realizácie Letného
tábora mladých vedcov počas vzde-
lávacích aktivít viedli aj k naplneniu
širšieho edukačného zámeru: prehĺ-
benie pozitívneho vzťahu k slovenči-
ne; v tvorivej, spontánnej a uvoľnenej
atmosfére aktivizácia vôle a schop-
nosti komunikovať bezprostredne

Práca nad mapou Slovenska

Za ryžovanie zlata získali účastníci certifikáty Gestorka realizácie aktivity
18 Ivetka Štrauchová

Metodické centrum UMB pre Slovákov

mladých vedcov

Počas prezentácie fakúlt UMB

Pred vstupoma
do banského múzea
v podzemí

Pri prehliadke historického mesta Banská Štiavnica V expozícii banského múzea

Účastníci dvoch aktivít na oslave Dňa zahraničných Slovákov 19

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Letný tábor mladých

UNESCO pred starým zámkom v Banskej Štiavnici

Letný tábor mladých výskumníkov a úlohy. Forma zápisníka (a akéhosi pa- V pracovnom
– po lokalitách UNESCO, mätníka v jednom) motivovala deti natoľ- zanietení
9. – 16. 7. 2017, ko, že počas všetkých exkurzií prejavovali Výrobu fujary
UMB Banská Bystrica záujem o informácie navyše, dokonca sa si účastníci aj
neváhali pýtať sprievodcov na navštívených vlastnoručne vyskúšali
V predchádzajúcom ročníku tejto aktivity miestach na konkrétne otázky.
spoznávali jej častníci lokality UNESCO
na severnom Slovensku, v roku 2017 sme V roku 2017 mladí výskumníci prebádali
sa s miestom realizácie presunuli do juž- lokality a javy UNESCO viažuce sa k oko-
ných oblastí stredného Slovenska. Zároveň liu Banskej Bystrice: Banská Štiavnica
ale rovnako ako pred rokom Letný tábor ako prvá lokalita UNESCO vyhlásená na
mladých výskumníkov bol koncipovaný Slovensku, evanjelický artikulárny kos-
tak, aby čo najefektívnejším, najúčinnej- tol v Hronseku, ako aj novovzniknutú
ším a najpútavejším spôsobom motivoval biosférickú rezerváciu Poľana, kde od-
účastníkov k aktívnej komunikácii v sloven- borné tvorivé aktivity s našimi mladými
skom jazyku a k spoznávaniu slovenských výskumníkmi realizovali priamo odborní
reálií. pracovníci CHKO Poľana. Fujaru, ktorá je
zapísaná do svetového zoznamu nehmot-
Vzhľadom na fakt, že slovenské múzeá, ného kultúrneho dedičstva, prezentovali
pamiatky a objekty nie sú vždy personál- výrobcovia a interpreti v jednom – maj-
ne a koncepčne pripravené čo najefektív- ster ÚĽUV Michal Fiľo a jeho syn, etnológ
nejšie využiť potenciál priameho bádania Matúš Fiľo.
v teréne, bol pedagogičkou Mgr. Radkou
Cachovanovou, PhD., aj pre túto aktivitu Aktivity sa zúčastnilo 44 účastníkov
vytvorený špecifický pracovný zošit pod ná- z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Srbska,
zvom Záznamy mladého výskumníka, kto- Rumunska, Ukrajiny, ako aj individuálni
rý dostalo každé dieťa. Cieľom bolo počas záujemcovia z USA. Odborným garan-
dňa získať odpovede na stanovené otázky tom bol doc. PaedDr. Miroslav Kmeť,
PhD. z Katedry histórie FF UMB.

20 Metodické centrum UMB pre Slovákov

výskumníkov – UNESCO

Aj my ideme do baníckeho skanzenu Aj Vlkolínec je
zapísaný v UNESCO

Ďalšia zo zoznamu UNESCO - Najmladšia účastníčka
prezentácia fujary

Odborným garantom aktivity je Profesionálne prezentácie zamestnancov
doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. CHKO Poľana

Ukázali nám, ako sa hrá na fujare Na záver účastnícke diplomy

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 21

Letný tábor pre

Letný tábor pre deti
z Maďarska, 24. – 29. 7. 2017,
Nová Lesná

Pre 54 účastníkov z Maďarska je cieľom
špeciálneho letného pobytu na Sloven-
sku prostredie Vysokých Tatier. Počas
tohtoročného pobytu boli zrealizované
poznávacie výlety: Belianska jaskyňa
ako jedna z najkrajších jaskýň na Slo-
vensku, s najväčším počtom cez 900
schodov. Hrad Stará Ľubovňa a ukážka
sokoliarstva. Štrbské pleso, Starý Smo-
kovec. Stredoveký tábor pod Hradom
Stará Ľubovňa, kde si deti mohli vyskú-
šať tradičné stredoveké remeslá, streľbu
z kuše, streľbu z luku, hod sekerou na
cieľ, lanový park, jazdu na koni, stre-

Jaskyňa mala veľký úspech Poznávanie histórie na vlastnej koži

22 Metodické centrum UMB pre Slovákov

deti z Maďarska

Na hrade v Starej Ľubovni V jaskyni
V skanzene v Starej Ľubovni
Účastníci Letného tábora

doveký tenis, stredoveké kužele, chodúle, mini zoo, tvorivé
dielne zamerané na výrobu bavlnených čiapočiek, dreve-
ných srdiečok, papierových krabičiek. Absolvovali mnohé
zábavné športové hry, napríklad ovocníčkovia, potraviny,
pevnosť Eufória, chvostíky, o život, deravé poháre, ľadové
kryhy, na zajace, ale aj futbal, volejbal, tenis, floorbal. Pre-
biehali mnohé tímové súťaže: Tatranská safari, Bazár na
izbách, Pamäťovka, Pirátsky zber, Majstri šifry, formuly,
zoznamy, kódy, matematika, slová atď. Celý program tábora
bol organizovaný prostredníctvom súťaže družstiev.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 23

Škola v prírode pre Slová

Škola v prírode pre Slovákov Časť našich výrobkov
z Maďarska a Srbska,
4. – 13. 8. 2017, Aj toto sme si vyrobili sami
dolina Osrblia – Osrblie

Ako sme už spomínali, hlavnou vzde-
lávacou témou Škôl v prírode v roku
2017 bolo baníctvo. Napriek nároč-
nosti tejto témy bolo jej „odkrývanie“
naplánované vhodnou stratégiou, od
menej náročných informácií k ná-
ročnejším. Zaradením vhodných
poznávacích výletov bolo umožnené
prepájanie teórie s praxou. Téma
baníctvo bola dokonale prepojená aj
s lokalitou tábora, pretože v blízkej
dostupnosti sa nachádzali významné
banské mestá. To, čo sa deti naučili,
neskôr priamo zažili a videli na vlast-
nej koži.

Každý z turnusov navštívil aj stre-
doveké banské mesto Banská Stiav-
nica, kedysi najbohatšie mesto Ra-
kúsko-Uhorska, v ktorom vznikla

Hotel poskytoval bazén

Každý účastník dostal bufku

24 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Maďarska a Srbska

Každý si chce namaľovať
svoju vlastnú maľbu na skle

Na aktivitách nesmie chýbať večerná diskotéka - aspoň jedna za turnus... prvá vysoká škola v Eu-
rópe. V Banskom múzeu
navštívili viaceré expozí-
cie – pod zemou spoznali
historický vývoj baníctva
od najstaršieho veľmi
náročného ručného ku-
tania kladivkami až po
najmodernejšie využitie
banských strojov. Dozve-
deli sa aj o pôvode „taj-
chov“ – jazier, ktoré dnes
slúžia ako rekreačné jaze-
rá, ale v minulosti plnili
významnú technologickú
úlohu pri poháňaní ban-
ských strojov a vháňaní
vzduchu do hlbokých
baní. V ďalších expozí-

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 25

Škola v prírode pre Slová

ciách absolvovali účast-
níci aj ryžovanie zlata,
alebo spoznávali históriu
v sprievode Permoníka.

Na 2. turnuse Školy
v prírode sa zúčastnilo
43 účastníkov z Maďar-
ska a 37 zo Srbska.

Pedagogičky a lektorky z MC UMB

Pracovné aktivity vo vonkajších priestoroch
Pred vstupom do baníckeho skanzenu
v podzemí

Prezentácia krajiny

26 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Maďarska a Srbska

Vzdelávania aj formou
pracovných listov

Rozlúčka býva smutná Zástavy družstiev si vyrobili aj
účastníci 2.turnusu

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 27

Letná školička

Letná školička tradičnej kultúry Drobným prštekom vždy pomôžeme
– denný tábor, 7. – 11. 8. 20017,
Banská Bystrica a jeho pravidelnými účastníčkami vo veku 3 – 6 rokov. Keďže základy
sú deti z tohto vzdelávacieho cen- už naše účastníčky poznali, pokra-
V roku 2017 sme pokračovali v aktivi- tra. Celkovo sa na Letnej školičke čovali sme v náročnejších formách
te, ktorá vyvolala záujem v prostredí tradičnej kultúry zúčastnilo 12 detí – vždy však primerane veku. Lek-
banskobystrických rodáčok žijúcich z Francúzska, Estónska a Rakúska torkou bola rovnako ako doposiaľ
v rôznych krajinách Európy. Už po
tretíkrát sme pripravili denný tábor
pre deti rodáčok z Banskej Bystrice,
ktoré počas letných prázdnin navští-
via svoje rodisko. Práve preto je
vhodná forma denného tábora – kto-
rá zároveň rešpektuje veľmi nízky vek
našich tanečníčok. Najmladšie z nich
nemali ani 3 roky.

Nositeľkami idey tohto tábora sú
vzdelávateľky zo slovenskej ma-
terskej škôlky Margarétka v Paríži

Dávali sme aj rozhovor do rozhlasu... Kvetinky pre maminky

Odbornou garantkou Školičky je S detičkami pomáhala aj Dominka
Zuzana Drugová
28 Metodické centrum UMB pre Slovákov

tradičnej kultúry

Vyfrobili sme si kvetinky z drôtikov

V remeselnej dielni s
Magduškou Slivkovou

Základom pre tanec je
vnímanie rytmu

Vyplňovanie PhDr. Zuzana Drugová,
pracovných listov etnologička, dlhoročná ve-
dúca detského súboru Ma-
Dovidenia o rok!!! tičiarik z Banskej Bystrice.
Jednoduché formy práce
žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk s drôtom ich naučila Magda
Slivková, lektorka Dielne
ľudových remesiel Stredo-
slovenského osvetového
strediska. Celú školičku od-
borne a organizačne zabez-
pečilo Metodické centrum
UMB pre Slovákov žijúcich
v zahraničí v spolupráci so
Stredoslovenským osveto-
vým strediskom, v ktorého
priestoroch sa aj tohtoroč-
ná Školička konala.

29

Letný kurz slovenského ja

Letný kurz slovenského jazyka Pred vstupom do
a kultúry pre deti základných Harmaneckej jaskyne
škôl – Učíme sa o Slovensku
po slovensky, 11. – 20. 8. 2017, Banské stroje v skanzene sme si aj vyskúšali osedlať
UMB Banská Bystrica
Aj večer sme súťažili Učíme sa o Slovensku po slovensky.
Iniciátorkou realizácie tejto aktivity Vzdelávanie je vhodné, ak prebieha
na pôde UMB v Banskej Bystrici bola tak, ako to bolo aj doposiaľ: vyučova-
Ing. Jarka Buchová, PhD. z Mnícho- nie formou súťaží a hier počas celého
va, preto siahame po jej slovách: dňa, keď deti zbierajú body a súťažia
„Ako prvé by som chcela zdôrazniť, aj počas výletov – pričom píšu, čítajú,
že s pracovným tímom pani Zuzany počúvajú a komunikujú v slovenčine
Drugovej máme naozaj vynikajúce – počas celého dňa. Táto organizácia
skúsenosti, keďže pre naše deti or- je osvedčená a máme s ňou veľmi
ganizovali v minulosti po dva roky dobré skúsenosti.“
veľmi kvalitné krajanské táborové
akcie v gescii Úradu pre Slovákov Aktivity sa zúčastnilo 28 účastníkov
žijúcich v zahraničí. Stretli sme sa z Nemecka, Veľkej Británie, USA
vždy s ústretovosťou v realizácii a jedna účastníčka bola aj zo Španiel-
našich požiadaviek a s prompt- ska.
ným zapracovaním našich potrieb
a zmien. Taktiež spolupráca učiteliek Metodické centrum UMB pre Slovákov
slovenských vzdelávacích centier
v zahraničí s pracovným tímom pani
Aleny Douškovej je naozaj veľmi
dobrá. To bol aj dôvod, prečo sme
uvítali spoluprácu oboch kvalitných
tímov na realizácii spoločného jazy-
kového tábora pre deti Slovákov ži-
júcich v západnej Európe a zámorí –

30

zyka a kultúry pre deti ZŠ

Diskotéku pripravil náš Boris Bola aj opekačka...
Vzdelávanie v expozícii múzea

Ďalšia z úloh programu Učíme sa o Slovensku 31
po slovensky

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk

Letný kurz slovenského ja

Bazén sa deťom v lete zdal nevyhnutným Kúpanie v horúcom lete pomôže...
V expozícii Matejovho domu

Skúsili sme si, čo to znamená zlaňovať.

Spoznávanie prírody - aj
prostredníctvom obrázkov z prírodnín

Účastníci zažili aj atmosféru večernej Banskej Metodické centrum UMB pre Slovákov
Bystrice v horúcom lete

32

zyka a kultúry pre deti ZŠ

Na festivale v Hrušove Na Starom zámku v Banskej Smutná rozlúčka na záver
si vyskúšali aj lámanie Štiavnici tábora... bolo dobre
konopí na trlici

Vzácna návšteva z ministerstva školstva SR

V Banskej Štiavnici

Špeciálnou technikou sme si
vyzdobili taštičky

Vzdelávanie v programe Učíme sa o Slovensku po slovensky

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 33

Letný kurz slovenského jazyka

Letný kurz slovenského jazyka
a kultúry pre stredoškolákov –
Sme v slovenčine doma,
11. – 30. 8. 2017,
UMB Banská Bystrica

Počas kurzu slovenského jazyka
pre stredoškolákov bol odborný
program nastavený primerane stre-
doškolskému veku účastníkov ako
aj cieľu kurzu. Slovenský jazyk bol
vyučovaný 12 dní, v každom z nich
5 vyučovacích hodín, spolu bolo
odučených 60 vyučovacích hodín.
Výučbu realizovali skúsené lektor-
ky slovenčiny ako cudzieho jazyka:

Najviac sa
účastníkom páčil
splav Hrona

Do baníckeho skanzenu sme šli Mgr. Anna Gálisová, PhD., výlety, ako splav Hrona, ktorý sa
spoločne s kamarátmi a Mgr. Ivana Čabová, obe stal víťazom. Účastníci navštívili
z Katedry slovenského jazyka aj Banskú Štiavnicu, festival ľu-
Pod originálnou a komunikácie FF UMB. Roz- dovej kultúry s názvom Hontian-
zástavou mesta delenie do skupín prebehlo ska paráda v Hrušove, expozíciu
Banská Bystrica zo po testovaní a boli vytvorené Slovenskej galérie na Zvolen-
17. storočia dve skupiny – začiatočnícka skom zámku, absolvovali výlet
a pokročilá. Práca bola bez- na Donovaly a mnohé ďalšie.
problémová, lebo v skupinách
sa stretli účastníci s vnútornou Odbornou garantkou aktivi-
motiváciou zdokonaľovať sa ty, ako aj vzdelávacích aktivít
v slovenskom jazyku. Každý v slovenskom jazyku na Školách
z účastníkov po ukončení získal v prírode bola Mgr. Lujza Ur-
účastnícky diplom. bancová, PhD., z Katedry slo-
venského jazyka a komunikácie
Voľnočasové aktivity sme tiež FF UMB. Základ 22 účastníkov
prispôsobili veku zúčastnených letného kurzu tvorili študenti
stredoškolákov – do programu z Ukrajiny, ktorých dopĺňal in-
sa zmestili aj také zaujímavé dividuálny záujemca z Cypru.

34 Metodické centrum UMB pre Slovákov

a kultúry pre stredoškolákov

Diplomy účastníkom odovzdal osobne rektor UMB Využili sme prezentáciu
automobilových veteránov
na námestí v Banskej Bystrici

Spoznávanie Banskej Bystrice Stredoškolákom sme ukázali aj večerné mesto

Súťaž v družstvách vedie k vzájomnej pomoci... Vyrábali sme si klobúky..

Výlet lanovkou na Novú hoľu Tešíme sa na ďalšie stretnutie

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 35

Škola v prírode pre Slovák

Fantastická
dvojka

Škola v prírode pre Slovákov ležitú sociálno-emocionálnu stránku našich školách v prírode sa všetky tri
z Rumunska a Ukrajiny, zabezpečuje práca detí v tímoch, kedy stránky vzájomne prelínajú.
19. – 28. 8. 2016, sa učia spolupráci, rešpektovaniu sa Okrem využívania slovenského jazyka
Vrátna dolina – Terchová navzájom i princípom kooperácie. Prí- vo vzdelávacom procese je dôležitá aj
nosom tohoto spôsobu realizácie Školy skutočnosť, že pri každej hre, či už išlo
Škola v prírode, ako ju realizujeme na v prírode je, že tímy sú tvorené deťmi o pohybovú alebo slovnú aktivitu, boli
MC UMB, je priestorom pre celostný z oboch krajín s rôznym vekovým deti nútené používať slovenský jazyk.
rozvoj osobnosti dieťaťa. Práve v krás- zastúpením, čo vedie detí k zvýšenej Veľkým prínosom bolo, že deti si v tí-
nom prírodnom prostredí je rozvíjaná miere jazykovej i sociálnej komuniká- moch navzájom pomáhali aj v oblasti
psycho-motorická oblasť prostred- cie. Kognitívna stránka je obsiahnutá porozumenia, prekladali si navzájom,
níctvom športových aktivít, turistiky, okrem vyučovania i prostredníctvom vždy komunikovali a rozprávali po
výletov, pobytu v prírode. Ďalšiu dô- výletov a exkurzií. Dôležité je, že na slovensky.

36 Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Rumunska a Ukrajiny

Cestou necestou Geografia Slovenska

Hudobné matiné Hudobné matiné II.

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 37

Škola v prírode pre Slovák

Vyučovanie spravidla nadväzovalo
na nadchádzajúci poznávací výlet.
Okrem už skôr spomínaných výle-
tov účastníci augustových turnusov
navštívili aj Matejov dom, v ktorom
spoznali históriu ďalšieho banského
mesta Banskej Bystrice, ale aj Les-
nícky skanzen vo Vydrovskej doline,
v ktorom vzdelávacie aktivity boli
koordinované odborníkmi z Lesníc-
keho vzdelávacieho centra vo Zvo-
lene.
Vzhľadom na nižší počet účastní-
kov z Rumunska – 25 žiakov – sme
mohli privítať vyšší počet 58 účastní-
kov z Ukrajiny.

Keď sa výlet vo Vydrovskej
doline podarí

Hladný hrdina Idem, bojujem, vyhrám Kto som, čo som
38
Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Rumunska a Ukrajiny

Vydrovská dolina - Čierny Balog

Kvízové večery

Klbko priateľstva

V prírode, s prírodou Zatlieskajme si

žijúcich v zahraničí ● www.mc.umb.sk 39

Fotografie: Archív MC UMB
Tlač: EQUILIBRIA s.r.o., Košice
Grafické spracovanie: Mgr. art. Zuzana Ceglédyová

40 [email protected]

www.mc.umb.sk


Click to View FlipBook Version