The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Časopis Spravodajca UMB 2/2016

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017-10-02 04:26:24

Spravodajca UMB - 2/2016

Časopis Spravodajca UMB 2/2016

Spravodajca

Ročník 22 UNIVERZIT Y MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI číslo 2  apríl 2016

www.umb.sk

Spravodajca Obsah

22. ročník Editoriál Francúzski študenti
v Banskej Bystrici.......................... 22 – 23
Vydáva Z diára rektora
UNIVERZITA MATEJA BELA Chcem (sa) učiť .....................................24
v Banskej Bystrici Čas je všetko, čo mám – Rozhovor
s prof. Ing. Mariánom Gúčikom, PhD. ... 4 Úspešné Dni otvorených dverí
Sídlo redakcie na UMB .....................................................25
Národná 12 Medzinárodná vedecká konferencia
974 01 Banská Bystrica Bezpečnostné fórum ............................10 Študentský život ............................26 - 27

IČO 30232295 Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky Stála som na štartovnej čiare a mala
registračné číslo MK SR EV 1116/08 na Fakulte politických vied som husaciu kožu – rozhovor
a medzinárodných vzťahov ..................11 s Máriou Czakovou .......................28 - 29
[email protected]
www.umb.sk UMB na celonárodných oslavách Študenti UMB v príprave
v Srbsku........................................................11 na OH v Riu 2016 ..................................29
REDAKČNÁ RADA
Vedecká konferencia Šport ...............................................30 - 31
Predsedníčka na Právnickej fakulte UMB ..................12
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Dojatí, vďační, šťastní ...........................32
Stretnutie učiteľov prírodovedných
Výkonná redaktorka predmetov...............................................13 Univerzita mestu
Mgr. Zuzana Ševčíková mesto univerzite...............................33 - 34
Geológovia v Kosovskej Mitrovici.......14
Jazykový redaktor Islam ako postrach Európy...........34 - 35
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Na UMB vzniká nová platforma
žien vo vede............................................15 Medzinárodná konferencia
Členky a členovia ILIDE 2016................................................36
Monika Tomášiková (EF) Stretnutie absolventov
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. učiteľstva fyziky......................................16 Svetový deň sociálnej práce
(FPVaMV) na Pedagogickej fakulte UMB .............37
PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, Prednáška úspešného absolventa
PhD. (FPV) na EF UMB.............................................17 Beseda s Jurajom Kuniakom ................37
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. (PF)
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) Jedno štúdium, dve univerzity.............18 Román o nádeji,
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (R) ktorá nikdy neumrie .............................38
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. (FF) Úspešné ukončenie štúdia prvého
francúzskeho študenta Podpora IBM v rozvoji študijného
Grafická úprava s dvojitým diplomom............................18 programu aplikovaná informatika ......39
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová
Štúdium v Remeši..................................19 Ocenení na UMB ..................................39
Tlač
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice Regionalisti z EF UMB na stáži Život univerzity ........................... 40 – 41
v Nórsku.......................................................20
Fotografie Stretnutie zamestnancov s rektorom
archív UMB Výjazdový kurz pedagógov UMB UMB a zástupcami OZ pracovníkov
v Maďarsku.............................................21 školstva a vedy na Slovensku................42
Za obsah príspevkov zodpovedajú
autori Povinná pedagogická prax v Maďarsku22 Doc. Vladimír Gajdoš...........................43

Príspevky môžete posielať elektronic- Zástupcovia UMB na konferencii Jubilanti ..................................................43
kou poštou na adresu: Divadelné múzy na Dolnej zemi ...22 - 23
[email protected]

Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme
a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje
právo príspevky krátiť, redakčne
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah
príspevku zodpovedá autor.

Fotografia na obálke
Deň otvorených dverí.
Autor: Michal Kyndl

ISSN 1339 - 6749

2

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

je tu tretie číslo univerzitného časopisu v  tomto akademickom roku. Zostavili sme ho koncom se-
mestra, počas ktorého bol život na pôde našej univerzity akoby ešte o niečo intenzívnejší než inokedy.
Uskutočnilo sa totiž nebývalé množstvo stretnutí, rozhovorov, debát, diskusií, predstavení, výmen skú-
seností. Počúvali sme výzvy, vysielali sme pozvania, vyjadrovali stanoviská, vymieňali si názory, dávali
si navzájom o sebe vedieť. Niektoré udalosti ste zachytili vo svojich správach pre časopis. Mnoho ďalších
je zaznamenaných vo virtuálnom priestore, v myšlienkach účastníkov a účastníčok a v našej kolektív-
nej pamäti. V každom prípade sú to záznamy, ktoré si chceme ukladať nie na dobu určitú, ale vybaviť ich
potrebnou dávkou trvácnosti. Okrem správ o tom, čo sa u nás dialo ešte v čerstvej minulosti, prinášame aj
v tomto čísle rozprávanie o ľuďoch, ktorí nám sú a ostanú cenní. Vyberáme ich, tak ako inokedy, spomedzi pedagógov, študentov
a absolventov našej univerzity, ktorých osobná história vyzýva a inšpiruje. Nie je to ľahký výber, veď originálnych životných prí-
behov, ktoré sa v istej etape kratšie či dlhšie písali a píšu na našej alma mater, je mnoho. Osobitne teší, že sme cieľovou stanicou
aj pre mladých ľudí zo zahraničia, ktorých oslovujeme našou študijnou ponukou, a pre zahraničných pedagógov – odborníkov,
ktorých záujem vzbudzuje možnosť spolupráce v oblasti vedy, ako i naša mnohotvárna aktivita v umení a v športe. Želajme si,
nech sa nám v týchto oblastiach ďalej darí čím lepšie.

Katarína Chovancová

z diára rektora...

26. 2. 2016 1. 4. 2016 – 5. 4. 2016 13. 4. 2016

zúčastnil sa pracovného seminára rokoval s prorektorkou prof. Que aktívne sa zúčastnil na treťom ročníku

v Dolnom Smokovci Chengyu a dekanom prof. Zhang Jian literárno-kultúrneho podujatia

z Dongbei University of Finance and Univerzitná noc literatúry

29. 2. 2016 Economics v Číne

zúčastnil sa otvorenia 14. 4. 2016

Týždňa slovenských knižníc 5. 4. 2016 slávnostne otvoril zasadnutie Rady

prijal zahraničných účastníkov Asociácie univerzít tretieho veku na

3. 2. 2016 10. 3. 2016 medzinárodnej vedeckej konferecie Slovensku
prijal zástupcu Asociácie európskych rokoval s primátorom mesta
miest športu (ACES Europe) Banskej Bystrice, Identity, demokracia, hranice 15. 4. 2016
a viceprimátora mesta Banská
Bystrica zúčastnil sa slávnostného programu 6. 4. 2016 rokoval s veľvyslancom SR na
pri príležitosti štátneho sviatku
5. 2. 2016 Dňa oslobodenia Bulharskej republiky prihovoril sa na slávnostnom vyhlásení Ukrajine Jurajom Siváčkom na
stretol sa so študentmi Université Veľvyslanectve SR v Kyjeve
deVersailles-Saint-Quentin-en- 15. 3. 2016 výsledkov a odovzdávaní cien
Yvelines rokoval s veľvyslancom
Čínskej ľudovej republiky v SR účastníkom celoštátneho kola
65. ročníka Matematickej olympiády 16. 4. 2016
zúčastnil sa na medzinárodnom
slávnostne otvoril medzinárodnú
veľtrhu vzdelávania v Kyjeve
vedeckú konferenciu Identity,

9. 2. 2016 16. 3. 2016 demokracia, hranice 20. 4. 2016
podpísal dohodu o realizácii rokoval s primátorom mesta zúčastnil sa na mimoriadnom
spoločného magisterského o vytvorení Univerzitnej rady slávnostne otvoril konferenciu zasadnutí Slovenskej rektorskej
študijného programu mesta Banskej Bystrice Edukácia dospelých 2016 konferencie v Nitre

stredoeurópske historické štúdiá 22. 3. 2016 7. 4. 2016 21. 4. 2016
s rektormi z Poľskej republiky zúčastnil sa slávnostného zúčastnil sa na výročnej konferencii prihovoril sa na otvorení IX. ročníka
a Českej republiky odovzdávania ocenení sv. Gorazda, European University Association 2016, medzinárodnej vedeckej konferencie
National University of Ireland, Galway Posolstvo Jána Pavla II. 2016
12. 2. 2016 prihovoril sa na piatom podujatí z cyklu
zúčastnil sa na pracovnom stretnutí Univerzita mestu – mesto univerzite 8. 4. 2016 zúčastnil sa na slávnostnom večere pri
s rektorom Technickej univerzity
vo Zvolene, 24. 3. 2016 rokoval s pánom MacCormaicom a pani príležitosti konania medzinárodnej
zúčastnil sa spomienkových osláv
prijal prezidenta a viceprezidenta Breathnachovou, Department of Arts, vedeckej konferencie Cudzie jazyky

Heritage and the Gaeltacht, Galway a kultúry v teórii a praxi

EUHL pri príležitosti 71. výročia rokoval s vedúcim Centra írskych 26. 4. 2016
oslobodenia Banskej Bystrice
19. 2. 2016 štúdií National University of Ireland zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
prijal dekana Fakulty cestovného 29. 3. 2016 a vedúcim Katedry írskeho jazyka NUI Technickej univerzity vo Zvolene

ruchu University of Balearic Islands zúčastnil sa 75. zasadnutia 9. 4. 2016 27. 4. 2016
Slovenskej rektorskej konferencie navštívil Vzdelávacie centrum pre zúčastnil sa na voľbách dekana
23. 2. 2016 slovenské deti v Dubline a rokoval Fakulty politických vied
zúčastnil sa štvrtého podujatia 30. 3. 2016 s manažérkou centra p. Pacherovou a medzinárodných vzťahov
Univerzita mestu – mesto univerzite zúčastnil sa podujatia Prvý deň
predaja striebornej zberateľskej mince navštívil Trinity College Dublin 27. 4. 2016
24. 2. 2016 nominálnej hodnoty 20,- € s motívom a rokoval s Dr. Sokolom zúčastnil sa na pracovnom rokovaní

rokoval s prezidentom Slovenskej Pamiatková rezervácia Banská Bystrica, 12. 4. 2016 s predstaviteľom jazykovej školy IC
rektorskej konferencie, Centre
zúčastnil sa pracovného stretnutia stretol sa s bývalými zúčastnil sa na zasadnutí Dozornej
s predstaviteľmi Akreditačnej 28. 4. 2016
komisie a MŠVVŠ SR vysokoškolskými pedagógmi UMB rady Inštitútu Slovenskej rektorskej otvoril zasadnutie Vedeckej rady UMB
pri príležitosti Dňa učiteľov
konferencie v Žiline

ČAS

JE VŠETKO,

ČO MÁM

ROZHOVOR S PROF. ING. MARIANOM
GÚČIKOM, PHD.

Doménou profesora M.  Gúčika je cestovný ruch. Ako
pedagóg sa v  súčasnosti venuje ekonómii cestovného
ruchu, manažérstvu kvality a vzťahom so zákazníkom,
v doktorandskom štúdiu teórii a manažmentu cestov-

ného ruchu aj metodológii a etike vedeckej práce. Je
autorom 370 vedeckých a  odborných prác, spoluau-
torom 6 vysokoškolských učebníc, 16 samostatných

vedeckých prác a monografií, 15 učebníc pre stred-
né odborné školy, 27 vysokoškolských učebných
textov, mnohých štúdií, odborných článkov,

recenzií a ďalších publikácií. Na jeho práce je zná-
mych 989 citácií a ohlasov, z toho 175 v zahraničí.

Narodili ste sa v  obci Podolie v  Trenčianskom
kraji, ktorej v ostatnom čase stúpa kredit záuj-
mu skrze Park miniatúr Matúšovho kráľov-

stva. V čom bol jedinečný kraj Vášho detstva,
pán profesor? Čo Vás motivovalo študovať na
strednej hotelovej škole, ak nepredpokladám,
že vzťah k  dobrým jedlám, blízkosť Piešťan
alebo obdiv porcelánu?

V rokoch mojej mladosti bolo moje rodisko
skôr nepoznané. V  súčasnosti ho zviditeľnilo
Matúšovo kráľovstvo. Je to produkt cestovného ru-
chu, ktorý sa začal budovať po roku 2000. Obsahuje
miniatúry hradov, ktoré patrili oligarchovi Matúšovi
Čákovi. Navštívil som ho len prednedávnom a bol pre
mňa príjemným prekvapením. V  minulosti bol najväčšou
atraktivitou v okolí Čachtický hrad spojený s menom krvilač-
nej grófky Alžbety Bátoriovej alebo vo svete preslávené piešťanské
kúpele s  početnými hotelmi, liečebnými domami a  zahraničnými
návštevníkmi. Azda to bol dôvod, prečo v roku 1948 v Piešťanoch
zriadili hotelovú školu. Neskôr bola jednou zo štyroch škôl tohto dru-
hu na Slovensku s limitovaným počtom prijímaných žiakov. Na moje
štúdium bola v blízkosti ešte jedenásťročná stredná škola (tak sa vtedy
nazývalo gymnázium) a priemyselná škola. Voľba padla na hotelovú
školu. Nebolo to teda jedlo, ktoré by ma zlákalo, „nežijeme, aby sme
jedli, ale jeme preto, aby sme žili“ (Sokrates), ani porcelán, na ktorom
sa servíruje jedlo, ale skôr možnosť zamestnať sa v budúcnosti v hoteli.

Podľa skúmania javu je cestovný ruch mladý odbor, ktorého teória
sa začala formovať iba začiatkom minulého storočia. Na Slovensku

4

nejestvovala vysoká škola, na ktorej by sa dal cestovný ruch študovať. ekonomík a bola prvým vysokoškolským pracoviskom svojho druhu
Až v r. 1964 bola na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave založená v štátoch RVHP. Neskôr vznikli katedry v Prahe, vo Varne a Drážďanoch.
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania. Vy, pán profesor, Katedra teda nezačínala svoju činnosť na „zelenej lúke“. Na VŠE som
ste jedným z prvých študentov tejto katedry. S akými predstavami ste sa začal študovať v roku 1964/65 a nadväzovalo to na moje stredoškolské
prihlasovali na toto štúdium a či ste mali dosť dôvery v obsah štúdia, štúdium. V tom čase som neuvažoval o tom, aký bude obsah štúdia, skôr
učiteľov atď., veď pred Vami sa rozprestierala „zelená lúka“... o tom, či to zvládnem. Prechod zo strednej školy na vysokú robí nemalé
problémy aj dnešným mladým ľuďom.
V  závere štúdia na strednej škole sme dostali ponuku pracovných
miest. Volalo sa to umiestenky. Niekoľko spolužiakov sa hlásilo na vy- ... Vtedy ste možno netušili, že v trojici s profesorom Kopšom a docen-
sokú školu. Bolo to dosť zriedkavé, lebo sme boli pripravovaní do praxe. tom Baxom banskobystrické detašované pracovisko bratislavskej školy
Ja som chcel pokračovať v štúdiu cudzích jazykov. Kým moji konškoláci pretvoríte na samostatný odbor až po Fakultu ekonomiky služieb a ces-
sa hlásili na vysokú školu ekonomickú, traja sme sa hlásili na pedago- tovného ruchu.
gický inštitút (neskôr ho premenovali na pedagogickú fakultu) s cieľom
študovať nemčinu a  francúzštinu. Môj triedny profesor bol jazykár a Počas štúdia som robil pedagogickú a neskôr vedeckú pomocnú silu na
odobril túto voľbu s tým, že bude zo mňa dobrý učiteľ. Z ročníka sme fakulte. V piatom ročníku som dostal ponuku pracovať na katedre a zostal
išli traja na prijímacie skúšky, prijali nás na slovenčinu – francúzštinu som tam v roku 1979 ako vedecký ašpirant (dnes je to doktorand). V roku
(kombinácia dvoch cudzích jazykov nebola možná). Cez prázdniny som 1969 sa naša katedra stala súčasťou novovzniknutej Obchodnej fakulty
šiel brigádovať do fabriky, aby som si zarobil nejaký peniaz, a zostal som VŠE. Okolo Vianoc 1972 sa na VŠE rozhodovalo o opakovanej požiadav-
tam až rok. Odtiaľ som sa prihlásil na Vysokú školu ekonomickú, kde ke vtedajšieho vedenia Stredoslovenského kraja a mesta Banskej Bystrice
už študovali moji spolužiaci zo strednej školy. Cestovný ruch a spoločné zriadiť v meste „priemyselnú“ fakultu. Mal to byť vklad VŠE do pripra-
stravovanie sa študovalo ako špecializácia v odbore vnútorný obchod. vovaného zriadenia univerzity (pracovný názov bol Univerzita SNP).
Vedenie VŠE rozhodlo o tom, že to bude cestovný ruch a nie priemysel,
Na potrebu zriadiť katedru cestovného ruchu poukazoval už v roku ktorý prejde do Banskej Bystrice. Touto úlohou poverilo vtedy prodekana
1946 Dr. Zorard Truska (vtedy pracovník na Zbore povereníkov, ne- docenta Emila Kopšu. Členovia katedry boli z toho mierne „vystrašení“,
skôr riaditeľ podniku cestovného ruchu Turista), keď napísal: „Náuka lebo to predpokladalo presťahovať sa do Bystrice aj s rodinami. Mňa vte-
o cestovnom ruchu sa rapídne rozvíja v úplne samostatnú vedu, ktorá dy lákali prejsť na Katedru zahraničného obchodu. Zo 7 členov a 2 ašpi-
bude a musí mať aj na našich vysokých školách samostatnú katedru.“ rantov sa pre Banskú Bystricu okrem docenta Emila Kopšu rozhodol Ing.
Potrebovalo to však čas. Na VŠE v odbore vnútorný obchod sa začala Štefan Baxa a  ja – ašpirant. Obchodná fakulta zriadila v  akademickom
vyučovať ekonomika verejného stravovania už od roku 1954/55. Ďalšie roku 1973/74 svoje detašované pracovisko v Banskej Bystrici a začlenila
predmety boli podmienené výskumom a  politickou objednávkou. do neho aj konzultačné stredisko VŠE, ktoré v meste pôsobilo už od roku
Cestovný ruch sa začal vyučovať v  roku 1959 a  súčasne sa vytvorilo 1964 a organizovalo konzultácie študentov externého štúdia na VŠE.
študijné zameranie na verejné stravovanie a  cestovný ruch v  posled-
nom ročníku štúdia vnútorného obchodu. Na vznik katedry vtedy ešte Spomínaná trojica dostala za úlohu vypracovať projekt racionalizo-
neexistovali podmienky. Tie sa utvárali postupne. Po obsahovej stránke vaného štúdia na prípravu vysokoškolsky kvalifikovaných absolventov
sa formovali nové vyučovacie predmety. Hlavnou podmienkou bolo, pre cestovný ruch. V  súlade s  tým sa začali zabezpečovať personálne,
aby sa na túto problematiku habilitoval učiteľ. Habilitáciu získal Gustáv organizačné, materiálne a priestorové podmienky tak, aby sa mohol za-
Sládek, ktorý dostal súhlas na vytvorenie samostatného študijného za- čať nový akademický rok 1973/74 už v Banskej Bystrici. Do prvého roč-
merania na verejné stravovanie a cestovný ruch. K založeniu katedry níka bolo prijatých 60 študentov denného štúdia a predpokladalo sa, že
došlo až rozhodnutím vedeckej rady Vysokej školy ekonomickej 17. ja- postupom rokov budú pribúdať nové ročníky, keďže ťažisko výučby vo
nuára 1964. Katedra vznikla k 1. februáru 1964 na Fakulte odvetvových vyšších ročníkoch zabezpečovali početné katedry v Bratislave. Veci však

5

nabrali rýchly spád. Už v prvom roku sa v Banskej Bystrici vyučovali Nadšenie zamestnancov a  študentov tzv. zakladateľskej generácie však
tri ročníky a v nasledujúcom roku všetky ročníky denného a externého bolo veľké. Veľa nových učiteľov prišlo po absolvovaní vysokoškolského
štúdia. Bola to hektická doba spojená s organizovaním vyučovania, rie- štúdia z bystrických stredných škôl alebo z  hospodárskej praxe, museli
šením personálnych a priestorových problémov. sa rýchlo zorientovať v novej problematike a adaptovať na nové pomery.
Robili to s nadšením, vidiac príležitosť vlastného odborného a kvalifikač-
Štúdium sa naďalej organizovalo v  odbore vnútorný obchod. Bola ného rastu. Prvé roky bol rozvrh hodín prispôsobený Pedagogickej fakulte,
však snaha zriadiť samostatný študijný odbor podľa vzoru švajčiarskej kde sa začínalo učiť už o 7.00 hod. (bolo to skôr ako na VŠE). To znamená,
školy cestovného ruchu s dôrazom na jeho poslanie v ekonomike a spo- že aj my sme už boli na pracovisku a končili sme neskoro večer, keď sa skon-
ločnosti. Pôvodný zámer vytvoriť samostatný odbor cestovný ruchu sa čilo vyučovanie. V tom čase som pracoval na učebnej pomôcke, ktorá mala
viackrát upravoval a napokon rozšíril aj o služby a v roku 1975 vznikol byť pripravená do tlače. Pracoval som na rukopise po večeroch, pre istotu
odbor ekonomika služieb a  cestovného ruchu s  dvoma špecializácia- postojačky, aby som pritom nezaspal. Termín som stihol vďaka študentom,
mi. Po štyroch rokoch príprav z detašovaného pracoviska Obchodnej Vierke, ktorá prepísala text, a Dušanovi, ktorý nakreslil mapky. Prihodila
fakulty VŠE v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb a cestov- sa aj situácia, keď v jedno popoludnie prišiel za mnou študent s ponukou,
ného ruchu VŠE s federálnou pôsobnosťou. Fakulta mala vtedy už 877 či nepotrebujem niečo urobiť, že má teraz voľný čas. Študenti boli vtedy
študentov, 47 vedeckopedagogických a  52 hospodársko-správnych spolutvorcami nového diela, na ktorom dostali príležitosť získať vzdelanie.
zamestnancov. Mimoriadnu zásluhu na tom mal spiritus agens všetké-
ho diania docent Emil Kopšo, ktorý sa stal aj jej prvým dekanom. Túto Ste známy tým, že ochotne a  veľkoryso podávate pomocnú ruku, ak ju
akademickú funkciu vykonával až do predčasnej smrti v roku 1989. ľudia potrebujú; že správne, spravodlivo a  aj žičlivo viete smerovaniu
druhých vytýčiť cestu k spokojnosti spoločnosti i k spokojnosti vnútorného
Kuriozitou je, že založenia univerzity sme sa dočkali až v roku 1992, systému. Určite aj preto ste boli členom vedeckých rád niekoľkých univer-
keď si už málokto pamätal, čo bolo cieľom presídlenia katedry do Banskej zít, členom grémií rôznych odborných spoločností. Najmä Vaši kolegovia
Bystrice. Kým sa spomínaná trojica podieľala na prípravách a prvých ro- vedia o tom, že máte dobré vízie a idey a že ich viete rýchlo a správne for-
koch činnosti detašovaného pracoviska, neskôr bolo nevyhnutné delego- mulovať. Čo pre Vás osobne toto všetko znamená, čo Vám to dáva?
vať právomoc a zodpovednosť na vznikajúce katedry a pracoviská.
Angažovanie v rôznych grémiách priniesla doba a snaha byť užitoč-
Po roku ste sa dostali do budovy na Tajovského ulici. Bolo treba vyriešiť ným aj mimo fakulty. Či to už bola činnosť v rámci vysokých škôl, rôz-
mnoho vecí naraz: podkladať lavóry pod pretekajúcu strechu, rajbať dláž- ne komisie v decíznej sfére alebo redakčné rady vedeckých zborníkov
ky a umývať okná po maliaroch, formovať odbor, venovať sa kvalifikačné- a časopisov. Styk s hospodárskou praxou bol vždy dôležitý aj z hľadiska
mu rastu kolegov – vtedajších stredoškolských profesorov a, samozrejme, potrieb našich študentov. Po vzniku Slovenskej republiky som sa anga-
vyučovať a tvoriť učebné texty, skriptá, učebnice... Ako vnímali ľudia oko- žoval pri zakladaní Zväzu hotelov a reštaurácií SR, pre Slovenskú agen-
lo Vás myšlienku zrodu „nového diela“? túru pre cestovný ruch som vypracoval základné dokumenty a potom
som deväť rokov bol členom jej dozornej rady.
Akademický rok 1973/74 sme začínali na Ulici obrancov mieru (te-
raz Skuteckého ulica) v novej a ešte nedokončenej budove Cestného in- Snažil som sa byť pritom prospešný radou a využiť svoje vedomosti
vestorského útvaru, v ktorej sme získali priestory. Aby sa tu mohlo vy- a skúsenosti. Robím tak nezištne aj v prípade našich študentov a mojich
učovať, zriadili sa tri seminárne miestnosti. Okrem toho sa vyučovalo kolegov. Zvyčajne ide o pomoc v kvalifikačnom raste, keď posudzujem
aj v budove Pedagogickej fakulty, na Strednej priemyselnej škole Jozefa kvalifikačné práce a state na publikovanie. Redigujem vydávanie vedec-
Murgaša, v  Slovakotoure na Hronskom predmestí a  v  spoločenskom kých a konferenčných zborníkov, dva vedecké časopisy vydávané fakul-
centre Pozemných stavieb, a  to za účasti domácich učiteľov a cestujú- tou. Kedysi to poľský hosť na našej fakulte nazval, že mám „monopol na
cich z Bratislavy, z bystrickej Pedagogickej fakulty a ďalších externistov. informácie“. Táto práca prináša nielen ukrajovanie z môjho času, ale aj
Koordinovať rozvrh a prispôsobiť ho personálnym a priestorovým mož- nové poznanie a inšpiruje ma v mojej vedeckej a pedagogickej činnosti.
nostiam nebolo jednoduché. Veľkou oporou pre nás bola pani Anna
Viazanicová, ktorá pracovala už v konzultačnom stredisku VŠE a viedla Ste špičkovým teoretikom cestovného ruchu, žijete s  pulzom doby
študijnú agendu, poznala miestne pomery a vedela, kde a na koho sa ob- a podieľate sa na rozvíjaní tohto odboru. Ste spokojný so smerom, kto-
rátiť. Sociálne veci týkajúce sa študentov mala na starosti pani Viktória rým sa tento vedný odbor uberá?
Bieliková-Fusková, ktorá poznala pomery na stredných ekonomických
školách v meste, v ktorom predtým študovala a pracovala. Edukácia v cestovnom ruchu by nebola možná bez vedeckovýskumnej
činnosti. Katedra má nielen najdlhšiu tradíciu v edukácii, ale aj vo vedecko-
Už v druhom roku sme sa dostali do dnešnej budovy na Tajovského výskumnej činnosti cestovného ruchu a vo vedeckej výchove pre cestovný
ulici po Pedagogickej fakulte, ktorá sa presťahovala do nového areálu. Ak ruch, organizuje nielen teoretický (základný), ale aj aplikovaný výskum,
dnes niekto zakladá školu, viem, že má odvahu nič netušiaceho... Získanú a tak napĺňa „triádu“ úloh univerzity: výskum – edukácia – služba spoloč-
budovu na Tajovského ulici bolo treba prispôsobiť vlastným potrebám vy- nosti. Avšak vývoj teórie cestovného ruchu sa na Slovensku formoval nielen
učovacieho procesu. Začalo sa strechou, aby nepršalo do budovy, maľova- na pôde vysokej školy, ale aj na pôde Výskumného ústavu cestovného
lo sa, zariaďovali sa priestory. Nebola to len školská budova, ale aj problé- ruchu, ktorý mal v rokoch 1970 – 1990 charakter rezortného výskumného
my s ubytovaním študentov, ktorí boli roztrúsení po rôznych internátoch ústavu. Na fakulte vyvíjal činnosť Výskumný ústav služieb. Katedra koope-
a ubytovniach. Okrem prevádzkových problémov bolo treba získať no- rovala pri riešení viacerých výskumných projektov. Pozornosť sa v 70. a 80.
vých učiteľov, pracovať na tvorbe učebných pomôcok atď. V organizovaní rokoch venovala najmä skúmaniu potenciálu krajiny pre cestovný ruch,
vynikal najmä Ing. Štefan Baxa, študentmi prezývaný gazda. Azda najviac tvorbe koncepcií cestovného ruchu a služieb, rozvoju infraštruktúrnej vy-
niesla ťarchu týchto čias pani docentka Albínka Kopšová, ktorá mala na bavenosti a rôznym službám. Po spoločensko-politickej zmene v roku 1989
starosti nielen vlastnú rodinu, ale všetky starosti svojho manžela prežívala sa zmenili priority výskumu aj edukácie cestovného ruchu. Výskumné ústa-
dvakrát, nielen v práci, ale aj doma. vy zanikli a vedecký výskum sa orientoval na skúmanie rozvojových otá-
zok cestovného ruchu v podmienkach tranzitívnej ekonomiky. Základný
Profesor Emil Kopšo dokázal premieňať ciele na činy. Na to, aby to vedecký výskum začali financovať agentúry, najskôr GAV, neskôr VEGA
dosiahol, sa obklopoval mladými, invenciou obdarenými a tvorivými a na podporu edukačného procesu KEGA. Zameranie vedeckého výsku-
ľuďmi. A čo je azda najdôležitejšie, dôveroval im, vedel presviedčať a mu cestovného ruchu je také, aby podporilo edukáciu a  pomohlo praxi
získavať ich pre spoluprácu. Len ťažko niesol útoky neprajníkov na prá- pri riešení súčasných problémov. Naším cieľom je, aby sme boli mostom
cu mladého formujúceho sa vysokoškolského kolektívu. Úprimný bol
jeho vzťah k študentom, riešeniu ich problémov prikladal veľký výz-
nam, a tak ich získaval pre zodpovedné konanie.

6

medzi vedou a praxou. Výsledky vedeckého bádania sa publikujú v rôznych vysokej škole, resp. vo vedeckom výskume. V súčasnosti je tretím stup-
formách. Tribúnou šírenia vedeckých poznatkov cestovného ruchu je napr. ňom terciárneho vzdelávania. Toto zaradenie mu dosť uškodilo. Pozoroval
aj náš časopis Ekonomická revue cestovného ruchu. Za dôležitú pokladám som to od roku 1997, keď som sa stal členom dvoch spoločných odboro-
aj výmenu poznatkov a skúseností z vedeckovýskumnej činnosti a eduká- vých komisií pre vedné odbory, v ktorých bolo zapojených viac školiacich
cie cestovného ruchu medzi univerzitami na národnej a  medzinárodnej miest. Na jednej strane vzrástla odvaha uchádzačov o toto štúdium, na
úrovni, a to vo forme výmeny názorov na konferenciách a zahraničných druhej strane sa stala problematickou najmä kvalita dizertačných prác.
mobilitách učiteľov. Vlastný know-how, ktorý sme na tomto poli získali po Podiel na tom má najmä nedostatočná metodologická príprava doktoran-
roku 1989, prenášame za účasti partnerov z Nemecka, Rakúska, Talianska dov, ako aj školitelia s nedostatočnou vedeckovýskumnou praxou.
a Česka v rámci projektov TEMPUS do vybraných postsovietskych repub-
lík. Uvedomujeme si pritom, že vzdelanie a kvalifikácia ľudí je určujúcim Na fakulte sme mali doktorandské štúdium od roku 1985 v rôznych
produkčným faktorom ekonomiky. odboroch a ich súčasťou bol aj cestovný ruch. Po akreditácii v roku 2005
sme získali právo doktorandského štúdia v odbore cestovný ruch a s ním
Náš vedecký výskum a  edukácia má charakter služby pre ekonomi- aj právo na habilitácie a vymenúvanie profesorov. Bol to výsledok ve-
ku a  spoločnosť. Medzinárodná klasifikácia vzdelávania ISCED zaraďu- deckovýskumnej i  edukačnej činnosti katedry a  jej medzinárodného
je štúdium cestovného ruchu do ekonomických štúdií v  skupine osobné uznania. Cestovný ruch nie je uznaný za samostatný vedný odbor, lebo
služby (kód 101), kde je cestovný ruch zaradený v dvoch odboroch, a to si ho privlastňujú rôzne disciplíny, má teda interdisciplinárny charak-
hotely, reštaurácie a gastronómia (kód 1013) a cestovný ruch a voľný čas ter. Naša vedecká škola cestovného ruchu sa od prvopočiatkov orien-
(kód 1015). Takéto je aj zameranie nášho výskumu a edukácie. V súčas- tuje na skúmanie tohto javu a jeho miesto v ekonomike a spoločnosti.
nosti vznikajú nové poznatky najmä na hraniciach jednotlivých vedných Z rodiny mojich doktorandov sú štyria docenti a docentky, okrem toho
disciplín, ktoré skúmajú cestovný ruch pod silným vplyvom globalizácie. päť je vysokoškolských učiteliek a učiteľov, ktorí pôsobia na Slovensku,
Vo vedeckom výskume sa preto uplatňuje interdisciplinárny prístup. Má to v Česku, Francúzsku a Holandsku. Mal som možnosť viesť aj troch dok-
za následok nielen rozšírenie a prehĺbenie výskumu a poznatkov o cestov- torandov zo zahraničia. Som na všetkých hrdý, lebo absolvovali „tvrdú
nom ruchu, ale tento trend sa prenáša aj do edukácie cestovného ruchu. Na školu“ a šíria dobré meno nielen nášho odboru, fakulty, ale aj univerzity.
katedre máme kvalifikovaný tím ľudí, ktorí sa v rôznej miere špecializujú na Vychádzam im v ústrety a som im nápomocný v ich snaženiach.
problémy cestovného ruchu, rozvíjajú svoje poznanie, udržiavajú kontakty
s hospodárskou praxou a zahraničnými partnermi. To nám umožňuje držať Ste človek, ktorého bytosť je naplnená krásnom. Lebo Vy odobrievate
krok s dobou a smerovaním vedy a edukácie v cestovnom ruchu vo svete. a  skultúrnievate druhých. Robíte to nevdojak, spontánne, ale aj
vedome, keď uplatňujete pritom aj metódu vlastného príkladu
Osemnásť vyškolených doktorandov, ktorí rozvíjajú a  šíria vedecké a vkladáte do Vašich aktivít a činností lásku. Niekedy to, čo je pre člo-
poznanie odboru, vnímam ako vedeckú školu profesora Gúčika. Veď veka cťou, môže byť i jeho úskalím...
doktorandské štúdium cestovného ruchu je v krajinách strednej a vý-
chodnej Európy ojedinelé... Na učiteľa sa upiera niekoľko párov očí mladých ľudí. Očakávajú viac
ako len učivo, aj životné rady, či odpoveď na problémy svojej duše. Veľa
Doktorandské štúdium (pôvodne vedecká ašpirantúra) bolo v minu- študentov chce v štúdiu akúsi skratku. Ja za skratku pokladám dlhú cestu,
losti elitnou záležitosťou a povinnosťou pre tých, ktorí chceli pracovať na ktorou je usilovná práca. Ak pracuje viac hodín ako iní, naučí sa viac o

7

svojom odbore. Ale poslaním učiteľa je nielen vzdelávať, ale aj kultivovať nás to bol začiatok kontaktov a spolupráce so školami podobného za-
ducha, vychovávať vo vzťahu k povinnosti a práci. Povinnosť by nemala merania v zahraničí. Nasledovali aj ďalšie spoločné aktivity. Redigoval
byť príťažou, ale príležitosťou. Spolu s Hviezdoslavom hovorím, že „prá- som dve jeho knižky, ktoré u nás vyšli v slovenskom preklade v roku
ca je žitia môjho väčší diel“. Venujem čas aj kultivácii ducha. Okrem od- 1995. V roku 2000 vedecká rada Univerzity Mateja Bela ocenila dielo a
bornej literatúry čítam biografie, cestopisy a historické diela. Môj záujem prínos profesora C. Kaspara k rozvoju spolupráce a udelila mu čestný
o hudbu sa prenáša aj do mojej práce. Pred časom mi telefonoval zo zahra- titul doctor honoris causa. Obidvaja boli vedcami svetového formátu a
ničia absolvent, ktorý sa ma okrem iného pýtal, či ešte zaspievam študen- svojím dielom ovplyvnili aj moju prácu.
tom? Pravdaže, keď to zapadne do kontextu, napr. na dejinách kultúry. Ak
moja práca inšpiruje iných, teší ma to. Pravda, nie všetko, čo robím a po- „NIKTO NEMÔŽE ODHALIŤ NIČ INÉ, NEŽ ČO UŽ LEŽÍ
žadujem od študentov a  kolegov, sa stretáva s  pochopením. Komenský DRIEMAJÚCE V PRÍTMÍ VÁŠHO VEDOMIA. UČITEĽ
o učiteľoch hovorí, „aby každý taký bol, akými má urobiť iných, aby vedel CHODIACI V TIENI CHRÁMU POMEDZI SVOJICH
spôsoby, ako iných takými urobiť, aby bol horlivý vo svojom diele“. Celý ŽIAKOV NEDÁVA IM ZO SVOJEJ MÚDROSTI, ALE
profesionálny život sa o to snažím. Kiež by aj tu platilo exempla trahnut. SKÔR ZO SVOJEJ VIERY A LÁSKY. AK JE VŠAK NAO
ZAJ MÚDRY, NEPOZÝVA VÁS, ABY STE VSTÚPILI DO
Dokážete byť k druhým dosť kritický. Človek prirodzene kritiku nemá DOMU JEHO MÚDROSTI, ALE VEDIE VÁS K PRAHU
rád a ocení ju zvyčajne až vtedy, keď ho niekam posunie. O vďake za VAŠEJ VLASTNEJ MYSLE.“ Kahlil Gibran
Vašu naliehavosť a neústupčivosť sa dozvedáte od študentov obyčajne
až po štátniciach. A kolegovia?

Každá práca vyžaduje disciplínu, ak má byť korunovaná úspechom. Vyžarujete pozitívnu energiu, máte zmysel pre humor a radi sa vraciate
Veľké ciele sa nezaobídu bez veľkého nasadenia, motivácie, ale ani k vtipným príbehom. Študenti, spomínajúci si na niektoré situácie, pri-
bez kritiky. Nie je možné bádať a učiť bez toho, aby sme nekritizova- pomínajú láskavosť Vášho humoru – spojeného najmä s estetikou a do-
li. Niekto nedokáže prijať kritiku, nech je akokoľvek konštruktívna. držiavaním etikety. Vaše majstrovstvo sa prejavuje aj v psychologickom
V súčasnosti je to príznačné pre mladých ľudí bez skúseností a pokory, pôsobení na študenta. Môžete ponúknuť minipríhody z tejto oblasti?
ale s veľkým egom. Máloktorí sú disciplinovaní a ochotní podriadiť sa
vyššiemu cieľu. Časom, najmä vtedy, ak zažijú sklamanie z neúspechu, V cestovnom ruchu by mali pracovať ľudia nielen vzdelaní, ale aj vy-
priznajú svoju chybu. Nič sa nedá dosiahnuť rýchlo, ani bez námahy. chovaní, ochotní poskytovať služby, ktorí už svojím výzorom dávajú
A to sa vzťahuje rovnako na študentov, ako aj kolegov. V prítomnosti najavo, že patria k tým, ktorí sami vychovávajú. Na vysokej škole je ná-
sa málokto prizná, že som mu nejakým spôsobom pomohol, povie to ročné vychovávať nevychované deti. V ére Beatles bola móda mať dlhé
alebo napíše až s odstupom času. Absolventi starších ročníkov (nie sú- vlasy. Vyriešil som to tak, že som na začiatku vyučovacej hodiny poslal
časní, tí sa sotva poznajú) sa zvyknú stretávať a v spomienkach sa radi bítnikov ostrihať sa. Vrátili sa ešte počas vyučovania a predstave si, boli
vrátia aj ku kritickým situáciám počas štúdia. Ale aj tu platí: „Čas raní, ostrihaní. Bola éra texasiek, apeloval som na slušnejšie oblečenie. Keď
čas hojí,“ najmä vtedy, ak bola kritika oprávnená. je niekto dobre oblečený, nesadne si hocikde a hocijako. Raz mi študent
sľuboval, že keď bude v praxi, bude sa inak obliekať. Šaty robia človeka.
Vašou silnou stránkou je pracovitosť a nepoddajnosť. Človek sa s týmito Dnes je móda neholiť sa. Neupravených chlpáčov vidíte všade. Pre mňa
vlastnosťami nenarodí. Môže sa k nim dopracovať tvrdou drinou, môže je to zanedbaný vzhľad. Na študijnom odbore máme veľmi málo mužov,
k nim priľnúť, motivovaný okolnosťami či vzormi. Kto patril k motivá- tiež sa nechcú holiť. Vyriešil som to opäť po svojom. Keď príde za mnou
torom Vášho vnútorného sveta, ale aj sveta profesijného, pán profesor? neoholený študent, pri rozlúčke mu dám darček vložený v obálke. Darček
neodmietne nikto. Za dverami však zistí, že je to obyčajný jednorazový
„Jen z ruky pilné naděje kvitne, tak jen může zlé státi se ještě dobrým“ holiaci strojček. Takého študenta potom sledujem, či sa oholil. Niekedy
(J. Kollár). Má to pre mňa všeobecnú platnosť. Vyrastal som v povoj- je potrebné pomôcť, dať príležitosť zažiť úspech. Študentka mala obavu
nových časoch a v skromných pomeroch, podobne ako moji kamará- prehovoriť, triasol sa jej hlas, išlo jej do plaču. Keď prišla na katedru, dal
ti z ulice. Nie na všetko som zdedil talent, preto som jeho nedostatok som jej malý kamienok s tým, aby ho mala pri sebe vo vrecku, určite jej
musel vyvážiť usilovnosťou. Čím je pre mňa úloha náročnejšia, tým to pomôže prekonať tento hendikep. Keď ukončila štúdium, prišla mi ka-
viac času a  námahy jej venujem. Oplatí sa to. Úspech posilnil moje mienok vrátiť s tým, že ho už nepotrebuje. Zdajú sa Vám tieto príhody
sebavedomie i odvahu. Zmysel pre povinnosť mám zakódovanú v gé- smiešne? Pri dlhšom pobyte v zahraničí som na recepcii hotela stretával
noch. Dodnes sa viem zriecť čohokoľvek, ak ide o povinnosť. A nie som mladého, slušne upraveného zamestnanca, ktorý všetkých zdravil a rea-
zhovievavý, ak to tak nie je aj v mojom okolí. A to sa neprijíma ľahko. goval na pozdrav úsmevom. Idúc po cudzom meste v húfe ľudí, niekto
ma pozdravil. V cudzom meste nemôžem mať žiadnych známych, pre-
Za motiváciu vďačím mnohým učiteľom, ale aj tvrdým životným bleslo mi hlavou. Odzdravím, lepšie sa prizriem a to môj známy z recep-
podmienkam. Niektoré postupy mojich učiteľov som prispôsobil dobe cie s čudným účesom a náušnicou v uchu. Na ulici tak, aby nevyčnieval
a uplatňujem vo svojej práci dodnes. Týka sa to tak osobného, ako aj z priemeru svojich rovesníkov, a na pracovisku upravený, ako sa patrí! Pre
profesijného života. Z profesijného hľadiska som sa stretol s mnohými študenta je aj fakulta pracoviskom. Že takéto excesy zamestnávatelia trpia,
teoretikmi cestovného ruchu. Ešte ako študent som v  roku 1968 mal je dôsledok toho, že sami nie sú vhodne upravení a snažia sa napodobňo-
príležitosť stretnúť sa s profesorom Walterom Hunzikerom, spoluzakla- vať neoholených a nagélovaných pajácov, ktorých ukazujú v televízii.
dateľom švajčiarskej školy cestovného ruchu, ktorý navštívil Slovensko,
mal prednášky na VŠE a  ja som bol v  jeho sprievode po Slovensku. Pán profesor, denne ste zahrnutý mnohými povinnosťami a úlohami.
Od  roku 1990 som spolupracoval s  profesorom Claude Kasparom, Ale Vám akoby to neuberalo na energii. Máte ustavične činorodú my-
riaditeľom Ústavu cestovného ruchu a dopravy na Vysokej škole v St. seľ, družne s ľuďmi komunikujete a kolektív okolo seba viete svojou
Gallene (dnes Universistät St. Gallen) a prezidentom Medzinárodného energiou motivovať k tvorivej činnosti. Čo je Vaším akumulátorom?
združenia expertov cestovného ruchu AIEST. Profesor C. Kaspar bol
poverencom švajčiarskej vlády pre tzv. Osthilfe, ktorej jedným z cieľov Kto nechce odborne odumrieť, „musí sa boriť, tvoriť, hýbať a nie zívať“
bola rekvalifikácia učiteľov odborných škôl cestovného ruchu a hote- (P. O. Hviezdoslav). V akademickom prostredí sme svedkami aj toho, že
lierstva na podmienky trhovej ekonomiky, aby mohli svoju skúsenosť najmä učitelia, ktorí už dosiahli istý kvalifikačný status, upadajú do rutiny,
čo najskôr sprostredkovať študentom. Tieto rekvalifikačné kurzy som
organizoval v troch etapách a absolvovalo ich viac ako 90 učiteľov. Pre

8

prestávajú na sebe odborne pracovať aj publikovať a žijú z podstaty. Jednou koncipovaný širšie a týka sa architektúry, sochárstva, maliarstva, hudby
z príčin môže byť nedostatočná motivácia a status vysokoškolského učiteľa a literatúry v  dejinnom kontexte. Okrem toho pokladám tento pred-
v spoločnosti. Sebareflexia teda nie je silnou stránkou učiteľov. met za súčasť kultivovania osobnosti študenta, aby sa vedel pohybovať
v spoločnosti tých, ktorým poskytuje služby a má sprostredkovať záži-
Učiteľ musí mať predsa náskok pred svojimi študentmi. Učím sa preto tok z ich spotreby. Pravda, nie všetci študenti to aj tak chápu.
celý život. Dnes sú mi príkladom moji kolegovia, i tí mladší. Učím sa aj
od svojich študentov, snažím sa reagovať na ich vedomosti, skúsenosti Dozvedela som sa, že Vašou rodinou je katedra a fakulta. V nej trávite
a ambície. Hľadám pritom sám seba, nikdy však nezľavujem z nárokov, mnoho času a ten ostatný venujete zase a len jej.
ktoré mi diktuje moje poslanie učiť a  naučiť. Od pedagóga sa očaká-
va, aby nielen ukazoval cestu, ale aj motivoval. Motivácia je polovicou Vždy hovorím, že katedra je moja rodina, fakultu nevynímajúc. Sú
úspechu učiteľa i žiaka. Súčasťou profesie učiteľa na vysokej škole je se- to vlastne ľudia v  nej, vrátane študentov. Bol som pri vzniku fakulty,
bazdokonaľovanie, jeho súčasťou je pedagogické majstrovstvo založené podieľal som sa na budovaní imidžu katedry. Stále im venujem všetok
na vedeckej a publikačnej činnosti, bez ktorej by nemohol vykonávať svoj čas, v  spojení s  nimi nikdy nemôžem byť osamotený. Pri návale
svoju prácu. Bez nej by sme nemohli byť pre študenta ideálom múd- práce, často keď nestíham, lebo nedokážem niekomu odoprieť službu.
rosti, spravodlivosti a ľudskosti. Akumulátorom mojej činnosti je určite Čas je všetko, čo mám. A stále zisťujem, že ho mám menej, ako si mys-
zmysel pre povinnosť a ja to pokladám za atribút vysokoškolského uči- lím. Preto hovorím, že najlepšie sú prázdniny, lebo „každý pošiel svojou
teľa. Azda aj preto sa hovorí, že učiteľstvo je povolanie, nie zamestnanie. stranou“ a ja vtedy nájdem potrebný čas. Po čase mi predsa len začnú
všetci chýbať a ja potrebujem ich spoločnosť.
Všetko so všetkým súvisí. Napriek tomu, že ste ekonóm, prednášate
(prednášali ste) aj dejiny kultúry. Vaše účinkovanie v spevokole a váš- Rušné prostredie okolo Vás akoby Vás inšpirovalo k novým nápadom.
nivý vzťah k  hudbe podnietil vo Vás čulý hudobný a  kultúrny život Vaša dôslednosť prirodzene smeruje k tomu, že ich chcete aj naplniť,
v Piešťanoch? Akú hudbu máte najradšej a kedy ju potrebujete? zrealizovať. A pritom nie je možné smerovať k cieľu iba jednou cestič-
kou... Prihodí sa, že nepracujete?
Hudba je súčasťou života mnohých ľudí, nielen profesionálov. Záujem
o hudbu a umenie podporovali aj moje školy. Na základnej škole exis- „Umenie oddychovať je súčasťou umenia pracovať“ (J. Steinbeck).
toval spevokol, ktorý viedol riaditeľ školy. V internáte na strednej škole V mladších rokoch to bola turistika, teraz skôr víkendové prechádzky
bolo organizované využívanie voľného času a možnosť voľby medzi a výlety, ak vtedy neučím. Vtedy nepočúvam ani rádio, je to môj čas,
spevokolom alebo technickými prácami. Dal som prednosť spievaniu. keď počúvam len svoje myšlienky, zvuky prírody a mám čas na medi-
Naučil som sa tam mnoho piesní. Okrem toho v Piešťanoch bol bohatý táciu. Patria k tomu aj blízki priatelia, s ktorými je možné stráviť prí-
kultúrny a umelecký život (koncerty, hosťovanie divadiel, výstavy, počas jemné chvíle. K oddychu patrí aj zlyhanie organizmu v dôsledku únavy.
letnej sezóny Piešťanský festival), ktorý podporovala aj moja škola. Pre Hovorím tomu lenivosť, ktorá je prirodzenou ľudskou vlastnosťou.
školy sa organizovali výchovné koncerty. Škola pozývala hlavne literátov
na besedy, čo stimulovalo výber diel na povinné čítanie. V Bratislave som Mieru úspechu zvyčajne hodnotíme energiou, ktorú sme na niečo
ako študent mal permanentku do Slovenskej filharmónie a  aspoň raz vynaložili, a  tým, čoho sme sa museli zriecť, aby úspech prišiel. Čo
do týždňa som sa dostal aj do divadla a v nedeľu aj do výstavných siení. v živote považujete za svoj triumf, pán profesor?
Môj vzťah k hudbe a umeniu sa dlhodobo formoval, mám dobrý prehľad
o klasickej hudbe aj vďaka vlastnej zbierke platní, hudobnej a umeleckej O triumfe môže hovoriť dobyvateľ, víťaz bitky. Mojím úspechom je
literatúry. Vývoj hudobného a interpretačného umenia sledujem naďalej. naša katedra, na ktorej pracujem 47 rokov. Jedenásť rokov som ju vie-
Nazval by som to mojím druhým odborom, vhodným do spoločnosti. dol a mal možnosť ovplyvňovať jej smerovanie. V rokoch 1993 až 1999
som bol prodekanom fakulty pre vedeckovýskumnú činnosť. Katedra
Ak chce náš absolvent robiť napr. sprievodcu cestovného ruchu, bez
dejín kultúry sa nezaobíde. Je to súčasť kvalifikačnej skúšky. Predmet je už 49 rokov garantuje vydávanie vedeckého časopisu
Ekonomická revue cestovného ruchu, ktorý vychádza šty-
rikrát do roka. Od roku 1979 robím redaktora a  editora
tohto časopisu. Sú aj iné aktivity, ktoré zviditeľňujú našu
katedru a  fakultu vo vedeckej komunite. Podieľajú sa na
nich moji kolegovia aj študenti, na ktorých sa môžem aj
teraz s dôverou obrátiť.

Goethe ústami Fausta hovorí: „Všetko, čo vzniklo, je
hodné, aby zaniklo.“ V  súčasnosti má naša katedra silnú
konkurenciu. Som presvedčený, že zapustila dobré korene
vo vede a edukácii. Na malom Slovensku máme až sedem
konkurenčných partnerov a bol by som preto nerád, keby
sa v tejto konkurencii stratila. To isté platí aj o fakulte, ktorá
si vďaka zakladateľom v  roku 2017 pripomenie svoje 40.
výročie, a  naša katedra 44. výročie príchodu do Banskej
Bystrice. Moju prácu na katedre spájam s našou fakultou
ako výsledok príležitosti, ktorú som dostal v  roku 1973
a stal som sa členom „trojky“, ktorá vtedy prešla do Banskej
Bystrice, ako aj prajného prostredia, ktoré som v  časoch
dobrých i zlých dostal a nezneužil, ale s láskou zveľaďoval.

Ctený pán profesor, s poďakovaním za rozhovor
Vám k dobrému zdraviu želám veľa času a mnoho Času.

Slavomíra Očenášová-Štrbová
9

Medzinárodná vedecká konferencia

Bezpečnostné fórum 2016

Bezpečnostné fórum na pôde Fakulty politic- ktoré sa venujú širokému spektru výziev, boli organizované pravidelne.
kých vied a medzinárodných vzťahov UMB kaž- Podnetné diskusie priniesli množstvo návrhov, ako riešiť súčasnú situ-
doročne otvára priestor pre diskusiu odborníkov áciu nielen v  kontexte migrácie, ale i  informačnej či hybridnej vojny
a verejnosti k otázkam národnej a medzinárod- a propagandy, ktoré sa v dnešnej dobe stávajú hlavnou hrozbou medzi-
nej bezpečnosti v kontexte súčasného diania. Jej národného spoločenstva.
9. ročník sa konal 10. a 11. februára 2016 pod
záštitou ministra zahraničných vecí a európskych Bezpečnostné fórum ako podujatie s dlhoročnou tradíciou sa opätov-
záležitosti Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. ne stalo priestorom akademickej a profesionálnej diskusie v otázkach
národnej a medzinárodnej bezpečnosti, ako aj príležitosťou stretnúť
Konferenciu slávnostne otvoril riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky odborníkov v oblasti bezpečnosti, analytikov či akademických pracov-
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mgr. Manuel níkov. V neposlednom rade je konferencia miestom na neformálne roz-
Korček spolu s prof. PhDr. Jánom Koperom, PhD., dekanom Fakulty po- hovory, priateľské stretnutia odborníkov z rôznych sfér spoločenského
litických vied a medzinárodných vzťahov UMB. života, ktoré sú v súčasnosti jedným zo základných kameňov budova-
nia medzinárodných väzieb a spolupráce v oblasti bezpečnostnej poli-
Dvojdňová konferencia Bezpečnostné fórum 2016 priniesla kom- tiky Slovenskej republiky.
plexné zhodnotenie najdôležitejších otázok v kontexte súčasného vývoja
nielen Slovenskej republiky, ale i európskych štátov, regiónov Európy a Hlavným organizátorom bola Katedra bezpečnostných štúdií
globálnej bezpečnosti. Konferencie sa zúčastnilo niekoľko desiatok od- FPVMV UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Akadémiou ozbroje-
borníkov predovšetkým z krajín regiónu V4, ale i štátov ako Lotyšsko a ných síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Západočeskou
Ukrajina. Jej účastníci sa v dvanástich paneloch zaoberali problematikou Univerzitou v Plzni, Wyższou Szkołou Bezpieczeństwa publicznego i
informačnej vojny, t. j. propagandou a bojom prostredníctvom vzdelá- Indywidualnego – APEIRON v Krakove, Fakultou bezpečnostných
vania, migračnou krízou ako súčasným bezpečnostným problémom, štúdií Univerzity v Belehrade, Fakultou diplomacie a bezpečnosti v
vplyvom Ruska na transatlantický bezpečnostný priestor, kybernetickou Belehrade, Fakultou európskych právno-politických štúdií v Novom
bezpečnosťou ako súčasnou bezpečnostnou hrozbou, transatlantickým Sade, Policajnou akadémiou ČR a Metropolitnou univerzitou Praha,
bezpečnostným priestorom a množstvom ďalších podnetných tém, ktoré Vysokou školou ekonomickou v Prahe, International and Security
sa týkali práve súčasných bezpečnostných problémov sveta. Udalosti sú- Studies Institute, Euroatlantickým centrom v Banskej Bystrici a Slovak
visiace s migračnou krízou v Európe sa stali podnetnými pre diskusiu a Security Policy Institute v Bratislave. Partermi konferencie boli aj
poukázali na hrozby, ktoré so sebou tento fenomén prináša. Participanti Centrum excelentnosti: Centrum krízového riadenia (CEKR), LYNX,
poukázali na zlyhanie systému bezpečnostnej politiky Európskej únie s. r. o., Atos SE a Synergon.
a zároveň veľké spektrum bezpečnostných hrozieb spôsobených migrá-
ciou. Neustále hľadanie možností riešenia problémov na regionálnej, ale Mgr. Lívia Krempaská
i národnej úrovni sa v prípade Európskej únie musí stať prioritným. členka organizačného výboru konferencie na FPVMV

Vývoj v  oblasti medzinárodných vzťahov a  bezpečnosti je čoraz Autori fotografií: Mgr. Tomáš Hrozenský,
viac dynamický. Preto je nevyhnutné, aby podujatia tohto charakteru, Mgr. Erik Görner

10

Veľvyslanec Čínskej ľudovej
republiky na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov

Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poc-
til 15. marca 2016 svojou návštevou veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
J. E. LIN Lin. Prednášku na tému slovensko-čínskych vzťahov organizovali študenti spolku Centrum
národov Slovensko v spolupráci s FPVMV.

V úvode prednášky J. E. LIN Lin poukázal na ekonomickú stabilitu podiel. Čínsky veľvyslanec poznamenal, že tieto výsledky môžeme pri-
Číny. Uviedol, že Čína od 70. rokov 20. storočia do roku 2010 zazna- písať rôznym typom konferencii, vyjednávaní a rokovaní medzi štátmi.
menala obrovský ekonomický nárast, čo ju stavia do pozície druhej
najväčšej ekonomiky na svete. Podľa jeho slov ekonomika dosiahla tzv. Michal Mészáros
,,new normal“ (nový štandard), ktorého ukazovatele udávajú štatistiky Centrum národov Slovensko
o hrubom domácom produkte Číny. Ten sa vyšplhal až na 10 triliónov Fotografie: archív Centrum národov
amerických dolárov. Čína však v tomto smerovaní pokračuje aj napriek Slovensko
rôznej kritike a stanovuje si nové a vyššie ciele. Rozvoj čínskej ekonomi-
ky a Číny ako takej tiež spočíva v rozvoji železníc, rýchlostných vlakov
a v každoročnom vytváraní takmer 10 miliónov pracovných miest pre
viac ako 7 miliónov absolventov. V poslednej časti prednášky sa čínsky
veľvyslanec vyjadril k zahraničnopolitickým vzťahom Číny s krajinami
Európy a strednej Ázie. Poukázal na tzv. hodvábnu cestu, ktorá vedie
z  Číny do Európy cez strednú Áziu. Táto cesta prináša ekonomický
prospech pre obe strany, dôkazom čoho je ekonomický obrat medzi
Čínou a európskymi krajinami vo výške približne 60,2 miliardy eur
za rok 2014. Slovenská republika má na ňom približne 6 miliardový

UMB na celonárodných
oslavách v Srbsku

Zástupcovia Univerzity Mateja Bela v Banskej V krajine, kde sa oficiálne hovorí viac ako tridsiatimi jazykmi, je veno-
Bystrici sa zúčastnili na oslavách Medzinárodné- vaná problematike udržiavania materinského jazyka veľká pozornosť. To
ho dňa materinského jazyka v srbskej Kovačici. sa odrazilo aj na účasti oficiálnych predstaviteľov na oslavách v slovenskej
Kovačici. Kovačické celonárodné oslavy Medzinárodného dňa materinské-
ho jazyka v Srbsku sa konali 21. februára 2016. Na odbornej časti programu,
ktorým bol okrúhly stôl pre podporu zápisu kovačického insitného ume-
nia do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO,
vystúpili prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., predseda slovenskej komisie
UNESCO, a etnologička Gordana Blagojevičová, autorka prvej sumárnej
monografie o autoroch kovačickej insity. Za Metodické centrum UMB pre
Slovákov žijúcich v zahraničí s príspevkom Kovačické insitné maliarky –
motívy ich inšpirácie v tradičnej kultúre vystúpila etnologička PhDr. Zuzana
Drugová. Sprievodným podujatím MC UMB v Kovačici bola Škola ľudo-
vého tanca, ktorú počas troch dní absolvovalo v troch vekových kategóri-
ách spolu 80 žiakov zo Základnej školy v Kovačici.

PhDr. Zuzana Drugová
Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí

11

VEDECKÁ
KONFERENCIA

na Právnickej fakulte UMB

Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB pod záštitou dekana
mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc., a taktovkou vedú-
ceho katedry Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., po druhý raz
usporiadala medzinárodnú vedeckú konferenciu, tentoraz v spolupráci s
partnerskými inštitúciami: Akadémiou policajného zboru SR a Fakultou
práva a administratívy Univerzity Warminsko-mazurskej v Olzstyne.

Samotná konferencia sa konala v dňoch 17. – 18. marca 2016 a zúčast- samotných národov či historické odkazy niektorých území. Práve tu
nili sa na nej odborníci z troch krajín; takmer zo všetkých právnic- sa naplno prejaví význam odboru dejín štátu a práva. Historické civil-
kých fakúlt zo Slovenska a Českej republiky. Témou konferencie bola no-právne inštitúty nie sú len zaujímavou inšpiráciou, ale sú aj empi-
idea civilnoprávnych inštitútov a ich historická reflexia v moderných ricky overené praxou na konkrétnych územiach a im prislúchajúcich
kodifikáciách. Dôvodov na výber tejto problematiky bolo hneď právnych poriadkoch. Konferenciu otvorili svojimi príhovormi zá-
niekoľko. Minulý rok si katedra uctila 70. výročie konca druhej stupcovia organizujúcich inštitúcii. Vďaka zvýšenému počtu prihláse-
svetovej vojny. Tento rok sa členovia katedry zvolili pri  príležitosti ných účastníkov sa na rozdiel od minulého roka rokovanie rozdelilo
kreovanie novej rekodifikačnej komisie pre občiansky zákonník tému: na dve sekcie. V  prvej sa rokovalo po slovensky a  po česky, druhá
Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia v moderných kodifiká- sekcia bola určená pre účastníkov s rokovacím jazykom anglickým.
ciách. Práve kodifikácia nových či rekodifikácia existujúcich kódexov Aj tento rok bol vedecký program doplnený kultúrno-historickou
je totiž výborná príležitosť nielen pre pedagógov dejín štátu a práva, ale vložkou, ktorou bola návšteva hradu Slovenská Ľupča. Záver prvého
akademikov vo všeobecnosti, aby ukázali význam svojho povolania. rokovacieho patril tradičnému rautu. Konferencia vyvrcholila druhý
Tvorbu či rekodifikáciu kódexu by mala sprevádzať diskusia odbornej rokovací deň, ktorý sa takisto niesol v duchu inšpiratívnych diskusií
verejnosti a  tej by mala predchádzať plodná akademická diskusia. takmer po každom príspevku. Veríme, že účastníci konferencie si od-
Právny systém sa dnes vyvíja v rámci zjednotenej Európy, implemen- niesli mnoho zaujímavých vedeckých spomienok. Ďakujeme všetkým
tácie európskeho práva a čo možno najväčšej harmonizácie jednotli- organizátorom, ale aj účastníkom za účelne a príjemne strávené chvíle.
vých právnych poriadkov členských štátov. Ani tu však nie je možné
opomenúť špecifiká jednotlivých národných poriadkov, osobitosti Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Katedra dejín štátu a práva PrF UMB

12

Na pôde Fakulty prírodných
vied UMB v Banskej Bystrici
sa vo februári 2016 konal
odborný seminár pre učiteľov
prírodovedných predmetov
zo základných a stredných
škôl vo využívaní bádateľských
metód vo vyučovaní. Cieľom
seminára bolo sprostredkovať
poznatky o bádateľských
metódach, praktických
zručnostiach a námetoch pre
prácu so žiakmi na hodinách
fyziky, chémie, biológie
a geografie.

Stretnutie učiteľov prírodovedných

predmetov Reaction spolupracovali v  predchádzajúcich rokoch. Súbor metodic-
kých materiálov k  bádateľským aktivitám s  tematikou Zem a  vesmír
Katedra fyziky FPV UMB je už tretí rok riešiteľom projektu 7. rám- môžu nájsť záujemcovia na webovej stránke projektu (www.chreact.
cového programu EÚ Chain Reaction (Reťazová reakcia), v ktorom sa umb.sk).
spoločne s partnermi z ďalších 11 krajín snaží zatraktívniť prírodoved-
né predmety v očiach mladých ľudí, umožniť stredoškolákom učiť sa Veľmi pozitívny dosah projektu na nárast záujmu žiakov o prírodo-
fyziku, chémiu, biológiu a  geografiu novým spôsobom a riešiť zaují- vedné vzdelávanie, zvýšenie ich motivácie učiť sa fyziku, resp. venovať
mavé interdisciplinárne vedecké problémy. Šíriteľmi „reťazovej reakcie“ sa fyzike aj po skončení strednej školy, demonštrovala vo svojom vystú-
atraktívneho bádateľského učenia sa prírodným vedám v slovenských pení jedna z učiteliek – účastníčok projektu – Mgr. Zuzana Koctúrová
stredných školách sú učitelia prírodovedných predmetov, tohto roku z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Jej žiaci vytvorili
z gymnázií v Banskej Bystrici, Podbrezovej, Prešove, Revúcej a Veľkom v rámci projektu webovú stránku o vzniku a vývoji vesmíru, ktorú stále
Krtíši. aktualizujú a ktorá je prístupná aj pre ich vrstovníkov z iných škôl.

So zámerom rozšíriť myšlienky projektu aj na ďalšie školy sa usku- S veľmi podnetnými skúsenosťami a nápadmi, ako urobiť vyučova-
točnil aj spomínaný odborný seminár s názvom Bádateľsky orientova- nie prírodovedných predmetov zaujímavejšie, prišli aj viacerí účastníci
né vyučovanie v prírodovedných predmetoch, ktorý sa stretol s veľkým seminára. Žiaci Mgr. Ľuboslava Galáda (ZŠ s MŠ Halič) natočili v rám-
záujmom učiteľov. ci Klubu priateľov vedy trojicu vedeckých filmov, v ktorých netradič-
ným spôsobom skúmajú rôzne fyzikálne problémy z praxe. Mgr. Beáta
Základné východiská projektu, model bádania a vyučovacie metódy Marasová (ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín) zase rozvíja tvorivé myslenie
využívané pri realizácii bádateľských aktivít žiakov vo vyučovaní pred- žiakov prostredníctvom aktivít projektu eTwinning. Veľmi inšpiratív-
stavila účastníkom seminára koordinátorka projektu Chain Reaction ny pre všetkých učiteľov fyziky môže byť aj Einsteinov deň, t.  j. deň
na Slovensku doc. RNDr. Janka Raganová, PhD. Prítomní učitelia sa plný zaujímavých fyzikálnych pokusov, ktorý organizuje Mgr. Martin
mohli vzápätí sami prakticky zapojiť do riešenia jedného z problémov, Baxa na Základnej škole na Pionierskej ul. v Brezne. Nahliadnutie do
ktorým sa v projekte Chain Reaction žiaci zaoberajú: ako odhadnúť veľ- budúcnosti vzdelávania a najnovších technológií podporujúcich nielen
kosť deštrukcie zemského povrchu pri zrážke asteroidu so Zemou. prírodovedné vzdelávanie detí umožnil prítomným Mgr. Peter Belan.

Aj ďalšie výskumné témy, ku ktorým pracovníci katedry fyziky pri- Program seminára vyvrcholil sériou praktických ukážok experimen-
pravili pre partnerské školy podrobné metodické materiály doplnené tov demonštrujúcich vlastnosti svetla v podaní Mgr. Martina Hrušku,
pracovnými listami pre žiakov, týkajú sa riešenia aktuálnych problé- PhD., a bohatou záverečnou diskusiou.
mov súčasnej vedy. Ide napr. o  hľadanie ekologicky najvhodnejšieho
svietenia, skúmanie ozónovej vrstvy Zeme, vytváranie prototypu pre- Vyvrcholením celého trojročného projektu Chain Reaction bude
nosnej vodnej elektrárne, výskum možností využitia dusíkatých hnojív národná vedecká študentská konferencia Ukáž, čo vieš! v dňoch 7. –
v  poľnohospodárstve rozvojových krajín, využitie solárnych panelov 8. apríla 2016, keď v  kongresovom centre Akademia v  Starej Lesnej
pri vykurovaní, skúmanie vývoja vesmíru a pod. Tieto témy, už v mi- predstavia vybrané tímy z  každej partnerskej školy výsledky svojich
nulosti overené v zahraničí, boli v uplynulých dvoch školských rokoch výskumných projektov.
odskúšané aj v desiatich slovenských školách, a tak mohli Mgr. Martin
Hruška, PhD., a PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD., pred- doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
staviť prítomným nielen ich obsah, ale aj výsledky práce samotných Katedra fyziky FPV UMB
žiakov a skúsenosti učiteľov, ktorí s katedrou fyziky v projekte Chain
Autor fotografií Ľubomír Suja
(FPV UMB)

13

Geológovia v Kosovskej Mitrovici

Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných Hysenim, Laurou Xhemaili, dr. Naserom Peci (dekanom Public University
vied UMB dlhodobo spolupracuje s Katedrou lo- of Mitrovica) a niekoľkými študentmi univerzity v Mitrovici. Na stretnutí
žiskovej geológie a Katedrou mineralógie, pet- sa prerokovali okrem iného aj možnosti ďalšej spolupráce v rámci nového
rografie a geochémie Fakulty geológie, geofyziky pripravovaného spoločného projektu. Odobraté vzorky a fotodokumen-
a ochrany životného prostredia Akadémie baníc- tácia ložiskových objektov i textúrnej výplne rudných telies sa už využili
tva a hutníctva Stanisława Staszica (AGH) v Kra- a ďalej využijú vo vyučovacom procese a pri prezentácii geologicko-ložis-
kove najmä v oblasti terénnych exkurzií na rôzne kových a mineralogických údajov o ložisku pre študentov i pedagógov na
ložiskové objekty. katedre. Študenti pri terénnych prácach na povrchu i v podzemí získali

V  spolupráci s  poľskými kolegami z  AGH Krakov absolvovali peda- potrebné praktické zručnosti, dôležité doplňujúce informácie, ktoré vy-
gógovia a študenti našej univerzity niekoľko terénnych prác aj v Kosove. užijú v budúcnosti pri štúdiu, ale aj pri spracovaní podkladov vlastných
Spolu s dvoma študentmi prvého ročníka aplikovanej geológie v dňoch záverečných prác.
15. – 21. februára 2016 vykonali terénne práce v okolí Kosovskej Mitrovice
(významné ložisko Stan Terg – Trepca) a Prištiny (lokalita Santa Barbara – doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
lom, ložisko Kishnica) spojené s odberom vzoriek v rámci pripravovaného Eva Hoppanová, študentka aplikovanej geológie FPV UMB
spoločného projektu výskumu polymetalickej mineralizácie Vyhľadávanie
a dokumentácia potenciálnych ložísk Pb-Zn v severnom Kosove. Odobrali Autori fotografií: S. Jeleň, E. Hoppanová, A. Rus
sa typické vzorky rudnej mineralizácie (galenit, sfalerit, chalkopyrit, py-
rotit, boulangerit, ale aj nerudné minerály kalcit, rodochrozit) z povrcho-
vých častí ložiskových objektov, ale aj z podzemia bane Stan Terg (10. ho-
rizont v hĺbke 670 m, severná a južná časť rudných telies) na detailný mi-
neralogický výskum. Súčasťou cesty bolo aj pracovné stretnutie v Prištine
s Alexandrou Cholewou (predstaviteľkou poľskej firmy Re Alloys Sp. z o.
o. spolupracujúcej s AGH v Krakove), doc. Jaroslavom Pršekom, poľskými
študentmi (Mariola Zając, Konrad Pytel) a doktorandkami (Magda Ozog a
Joanna Kolodziejcik) z AGH Krakov, predstaviteľmi súkromnej geologic-
kej firmy Kosovo Metals Group – Naim Ibishi (manažérom a výkonným
riaditeľom ložiska Santa Barbary), geológmi Burimom Asllanim, Bahrim

14

PLATFORMA ŽIEN VO VEDE

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede (11. februára) a Medzinárodného dňa žien
(8. marca) sa na UMB uskutočnilo stretnutie žien – výskumníčok a pedagogičiek s pracovným názvom Gen-
der a veda. Stretnutie iniciovala Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB a konalo sa 10. marca 2016.

Aktuálne prebiehajúci projekt GenPORT – An internet portal for vzájomné oboznámenie o skúsenostiach, vedomostiach, zručnostiach
v rodovej oblasti všeobecne. Hlavným zámerom úvodného podujatia
sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender bolo vytvoriť univerzitnú platformu na identifikáciu a riešenie ob-
lastí súvisiacich prioritne s postavením žien, ale aj mužov vo vede.
and science (www.genderportal.eu) je financovaný zo 7. rámcového Účastníčky stretnutia sa na tejto aktivite zhodli a chcú začať realizovať
programu na obdobie 2013  2017. Jeho cieľom je pripraviť a spustiť aktivity, ktoré budú viesť k zlepšovaniu postavenia žien v inštitúcii,
globálny internetový portál, ktorý bude obsahovať informácie týkajúce a tým aj k rodovo férovej a kvalitnejšej vede. Vzhľadom na to, že
sa všetkých aspektov širokej multidisciplinárnej oblasti s aplikačným o stretnutie prejavili záujem výskumníčky a pedagogičky z rôznych
potenciálom s označením „gender & science“. Organizátorky a inici- fakúlt a pracovísk univerzity, rôznej odbornej orientácie či rôzneho
átorky stretnutia a súčasne riešiteľky projektu Alexandra Bitušíková stupňa akademickej kariéry, diskusia bola o to zaujímavejšia. Prvé
a Kamila K. Beňová prezentovali účastníčkam túto oblasť so širokým stretnutie malo úlohu predstaviť šírku problematiky. V diskusii sa
otvorili mnohé témy, ktoré by bolo možné na univerzitnej pôde riešiť.
spektrom aktivít. Od teoretického bádania zameraného na kritickú re- Od neviditeľnosti žien – vedkýň, zosúlaďovanie rodinného a pracov-
ného života cez sexizmus na akademickej pôde až po (ne)používanie
flexiu produkcie vedeckého poznania z rodovej perspektívy cez ana- rodovo vyváženého jazyka na univerzitnej pôde.

lýzu vedných a vzdelávacích politík a ich dosahov na výskum, vývoj PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB
a inovácie, ako aj analýzu politík na podporu rodovej rovnosti vo vede
až po rod v inštitucionálnej rovine vedy. Práve na poslednú oblasť, kto- 15
rá zahŕňa aj problematiku postavenia žien (a mužov) vo vede v rámci
inštitúcií, chceli organizátorky upriamiť pozornosť. Súčasťou týchto
aktivít je nielen systematické odhaľovanie a odstraňovanie bariér, kto-
rým ženy vo vede aj v 21. storočí čelia, ale aj transformácia samotných
inštitúcií, zmena vedeckej kultúry a ponuka riešení, ako zlepšiť pra-

covné prostredie a efektivitu práce tak pre ženy, ako aj mužov.
Cieľom stretnutia bola nielen prezentácia projektových aktivít

na univerzite, ktoré sa doteraz zaoberali touto problematikou, ale aj

Stretnutie absolventov
učiteľstva fyziky

Takmer 130 absolventov učiteľského štúdia fyziky Slovensku. Veľakrát deklarovanej a zriedkavo účelne realizovanej pod-
bolo hlavnými aktérmi stretnutia, ktoré sa konalo pore a investíciám do prírodovedného vzdelávania zodpovedá aj neli-
5. februára 2016. Stretnutie sa uskutočnilo v priesto- chotivá súčasná situácia v našej vzdelávacej sústave prejavujúca sa o. i.
roch FPV UMB a okrem absolventov sme na ňom aj pomerne výrazným zaostávaním našich školákov za ich rovesníkmi
privítali aj 20 členov a ďalších priateľov katedry fyziky. z okolitých krajín. Zaostávanie sa prejavuje pri rôznych medzinárod-
ných meraniach ich výkonnosti v oblasti prírodovedného vzdelávania.
Stretnutie nadviazalo na podujatie Fyzika a učiť sa ju učiť, ktoré orga- Preto apel, ktorý zaznel na stretnutí, je plne oprávnený a aktuálny. Je
nizovala Katedra fyziky FPV UMB pri príležitosti 50. výročia vysoko- nevyhnutné spojiť sily všetkých účastníkov stretnutia, z ktorých veľká
školského vzdelávania učiteľov v Banskej Bystrici, ako aj na pravidelné väčšina pôsobí ako aktívni učitelia na základných a stredných školách
májové (nielen) varenia guľášu v Laskomerskej doline či rôzne stretnu- a má možnosť vplývať na svojich žiakov tak, aby pomohli zastaviť pre-
tia s absolventmi pri riešení projektov. pad záujmu mladých ľudí o prírodovedné vzdelávanie a orientovať ich
záujem o vysokoškolské štúdium na študijné programy ponúkané aj na
Program februárového stretnutia bol zameraný na spomínanie, na sú- FPV UMB. Medzi nimi je z pohľadu katedry, absolventov i z hľadiska
časnosť i na pohľady do budúcnosti. Profesor Stanislav Holec, ktorý pod- celospoločenských potrieb veľmi dôležitý študijný program učiteľstvo
ujatie moderoval, na úvod predstavil všetkých prítomných účastníkov fyziky v  kombinácii s  druhým predmetom. Hlavné body programu
stretnutia – absolventov v poradí podľa roku ukončenia štúdia, od roku uzavrel doc. Boris Tomášik pútavou prednáškou na tému Extrémna
1971 po rok 2015. Zamestnancov katedry z obdobia začiatkov vysoko- jadrová fyzika na Univerzite Mateja Bela.
školského vzdelávania sme si pripomenuli aj na dobových fotografiách.
Pred stretnutím, počas i  po ňom bol priestor na diskusie ku všet-
Prierezové informácie o  vývoji katedry fyziky vo vzdelávacej a  ve- kým témam, ktoré zaujímali účastníkov stretnutia. Deklarovaná bola
decko-výskumnej činnosti boli témy, o ktorých informovala doc. Janka predovšetkým podpora myšlienke spoločne zabrániť úpadku záujmu
Raganová. Zdôraznila výsledky a úspechy katedry vo vzdelávaní vrátane mladých ľudí o prírodovedné vzdelávanie, ako aj potreba ďalšej komu-
popularizácie fyziky a  prírodovedného vzdelávania vo všeobecnosti. nikácie, kontaktov a spoločných podujatí. Všetci účastníci sa zhodli na
Vyzdvihla významné výsledky vo vedeckej oblasti teórie vyučovania tom, že je nutné začať využívať vhodný komunikačný kanál medzi nimi
fyziky dosiahnuté počas celej existencie katedry a excelentné výsledky a ich Alma Mater. Mohol by ním byť portál pre absolventov vytvorený
dosiahnuté počas ostatných 10 rokov v  oblasti teoretickej fyziky. Dr. v Akademickom informačnom systéme, ktorý je inštalovaný na UMB
Miriam Spodniaková Pfefferová doplnila v rámci bodu programu Tretie a nie je zatiaľ v prevádzke na žiadnej fakulte.
tisícročie a fyzikálne vzdelávanie v kontexte prírodovedného vzdelávania
stručnú charakteristiku stavu podpory prírodovedného vzdelávania PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
zo strany riadiacich orgánov štátu a školstva v  školskom systéme na Katedra fyziky FPV UMB

16

PREDNÁŠKA ÚSPEŠNÉHO
ABSOLVENTA NA EF UMB

Študenti Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici mali V rámci Alumni prednášok Imricha Karvaša
možnosť vypočuť si prednášku úspešného absolventa študijného zavítal dňa 7. marca 2016 na pôdu Ekonomickej
odboru financie, bankovníctvo a investovanie o riadení rizík a kli- fakulty UMB Ing. Milan Zvarík, PhD., riaditeľ
entskych úrokových sadzieb v komerčnej banke. odboru ALM Poštovej banky, a.  s., aby sa so
študentmi podelil o  svoje bohaté skúsenosti,
ktoré nadobudol počas kariéry na rôznych po-
zíciách v  komerčných bankách na Slovensku,
a  zároveň priblížil študentom študijného od-
boru financie, bankovníctvo a  investovanie
proces tvorby klientskych úrokových sadzieb
vzhľadom na riziko.

Milan Zvarík skončil štúdium odboru finan-
cie, bankovníctvo a  investovanie v  roku 2004
na Fakulte financií UMB v  Banskej Bystrici
a v roku 2015 získal akademický titul PhD. na
Ekonomickej fakulte UMB v  Banskej Bystrici.
Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval
ako ALM špecialista, neskôr ako vedúci od-
delenia ALM a  Treasury v  Dexia banke, a. s.,
a  od roku 2012 je vedúcim oddelenia ALM
v Poštovej banke, a. s.

Prednáška sa uskutočnila v rámci predmetu
finančné riadenie bánk a poisťovní pre študen-
tov 1. ročníka inžinierskeho štúdia, na ktorú
zavítali aj študenti z ďalších ročníkov študijné-
ho odboru financie, bankovníctvo a investova-
nie. Prednášajúci postupne previedol študen-
tov celým procesom stanovovania klientskych
úrokových sadzieb, metódami používanými
pri riadení rizík v komerčnej banke a na prak-
tických príkladoch priblížil študentom, ako
funguje riadenie rizík v  praxi. Jedna zo štu-
dentiek po prednáške skonštatovala, že sa jej
páčil prístup prednášajúceho a spôsob vedenia
prednášky. Inému študentovi sa pozdávalo pre-
pojenie teoretických poznatkov, ktoré sa učia
v škole, s praxou a konkrétnym príkladom ich
aplikácie.

Prednáška bola súčasťou Alumni prednášok
Imricha Karvaša (APIK) pod vedením doc. Ing.
Emílie Zimkovej, PhD., a študentov študijného
odboru financie, bankovníctvo a investovanie.
Cieľom APIK-u je dostať na pôdu Ekonomickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici úspešných ab-
solventov študijného odboru financie, bankov-
níctvo a investovanie, ktorí sa so študentmi po-
delia o svoje skúsenosti a poskytnú cenné rady
do ich budúcej profesionálnej kariéry.

Bc. Michal Mešťan, Ekonomická fakulta UMB

Fotografia: Bc. Matej Žofaj,
Ekonomická fakulta UMB

17

JEDNO Joint degree
Medzinárodné vzťahy v  spolupráci s  Fakultou humanitných vied
ŠTÚDIUM, Univerzity v Pécsi, Fakultou sociálnych štúdií Masarykovej univer-
zity v Brne a Fakultou medzinárodných vzťahov a politických vied
DVE Jagelovskej univerzity (FPVMV)

UNIVERZITY Double degree
Medzinárodné vzťahy a politológia v spolupráci s Metropolitnou
Univerzita Mateja Bela ponúka svojim študentom viacero príležitostí, univerzitou Praha (FPVMV)
ako absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite. Okrem študentskej
mobility cez program Erasmus+, ktorý študenti využívajú najčastejšie, Medzinárodné vzťahyv spolupráci s Univerzitou Champagne-Ardenne
môžu si vybrať aj štúdium v  spoločných študijných programoch (joint v Remeši (FPVMV)
degree alebo double degree). Pri oboch typoch spoločných študijných
programov je študent zapísaný na dvoch univerzitách súčasne – na UMB Spoločne zabezpečované študijné programy
a na zahraničnej partnerskej univerzite a na každej z nich strávi určitú časť Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v spolupráci
z celkovej dĺžky štúdia. Po úspešnom absolvovaní zvoleného študijného s Univerzitou v Jene (FF)
programu získa jeden spoločný diplom vydaný oboma univerzitami záro-
veň (joint degree) alebo dva diplomy z dvoch univerzít (double degree). Financie, bankovníctvo a investovanie v spolupráci s Lotrinskou
univerzitou v Nancy (EF)
Okrem toho sú v našej ponuke i  spoločne zabezpečované študijné
programy realizované v spolupráci dvoch alebo viacerých univerzít, pri Ekonomika a správa území v spolupráci s Univerzitou
ktorých študent ostáva zapísaný len na svojej domácej univerzite, získa- Champagne-Ardenne v Remeši (EF)
va jej diplom a certifikát o absolvovaní časti štúdia v zahraničí.
Cestovný ruch a regionálne plánovanie v spolupráci s Katolíckou
UMB ponúka 1 program typu joint degree, 2 programy typu double univerzitou v Eichstätt-Ingolstadte (EF)
degree a 7 spoločne zabezpečovaných študijných programov. V blízkej
budúcnosti ponuku rozšírime o nové spoločné študijné programy. Medzinárodný obchod v spolupráci s Ekonomickou univerzitou
v Krakove (EF)

Financie, bankovníctvo a investovanie v spolupráci s Vyššou
školou bankovou v Poznani (EF)

Droit, Economie, Gestion v spolupráci s Univerzitou v Poitiers (EF)

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Úspešné ukončenie štúdia prvého
francúzskeho študenta s dvojitým diplomom

Na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvo-
ja EF UMB sa v januári 2016 uskutočnila historicky
prvá štátna skúška v študijnom programe ekonomika
a správa území.

Francúzsky študent Florian van Herreweghe z Université de Reims videohovoru troch zúčastnených strán: slovenskej komisie, francúzskej
(Faculte de Droit et de Science Politique) po splnení podmienok v rám- komisie a dnes už oficiálne Ing. Floriana van Herrewegha.
ci Dohody medzi UMB a Univerzitou v Remeši a po úspešnej obhajobe
diplomovej práce a absolvovaní štátnej skúšky získal nielen diplom zo doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
svojej domovskej univerzity v Remeši, ale aj slovenský diplom v štu- Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB
dijnom odbore verejná ekonomika a služby.
Autor fotografií: Radoslav Kožiak
Štátna skúška sa uskutočnila pod vedením prof. Ing. Márie
Uramovej, PhD., ktorá bola predsedníčkou komisie. Členkami komisie
boli doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., prodekanka EF UMB, doc.  PhDr.
Ľudmila Mešková, PhD., a Ing. Katarína Vitálišová, PhD., vedúca Katedry
verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, zároveň i oponentka obha-
jovanej diplomovej práce francúzskeho študenta. Za francúzsku stranu
bol členom komisie Dr. Fabrice Thuriot z Univerzity v Remeši, pričom
samotná štátna skúška sa uskutočnila prostredníctvom konferenčného

18

ŠTÚDIUM V REMEŠI

V  rámci možnosti získať dvojitý diplom sa študentom inžiniers- Študijný program, ktorého predmety zostávajú každoročne nemen-
keho štúdia na Katedre verejnej ekonomiky a  regionálneho rozvoja né, je aktuálne prispôsobovaný obsahovou náplňou dianiu v  regióne
Ekonomickej fakulty UMB ponúka príležitosť absolvovať jeden semes- a krajine. Aktuálne spoločenské dianie sa premieta do tém seminárnych
ter na partnerskej francúzskej univerzite v Remeši. Po prejavení záu- prác, ktoré si študenti vyberajú sami. Počas všetkých prednášok a  se-
jmu ašpiranti na štúdium nemusia absolvovať výberový pohovor, ich minárov sa dôraz kladie na prepojenosť s praxou, a to prostredníctvom
povinnosti sú založené len na riadnom splnení študijných podmienok analytického prístupu pri práci s reálnymi dokumentmi územných sa-
vyplývajúcich zo štúdia na domovskej univerzite. Výhodou je ovládanie mospráv. Súčasťou štúdia je povinná účasť na konferenciách organi-
francúzskeho jazyka aspoň na úrovni B2. Štúdium vo Francúzsku nie je zovaných univerzitou, interného, ale aj medzinárodného charakteru.
spoplatnené, študent si však samostatne hradí náklady spojené so štú-
diom (ubytovanie, stravovanie). V prípade presiahnutia jeho vlastných Ešte pred odchodom do Francúzska je potrebné požiadať o  indivi-
finančných možností môže študent požiadať o štipendium Erasmus, na duálny študijný plán a predĺženie termínov hodnotenia, ktoré študent
čo je potrebné myslieť už počas akademického roka, ktorý predchád- dostane spätne až po návrate domov a  na základe ktorého mu budú
za roku predpokladaného študijného pobytu vo Francúzsku, aby stihol uznané predmety na UMB. V  štúdiu pokračuje odovzdaním a  obhá-
dodržať termíny a podmienky pridelenia štipendia. jením diplomovej práce a  absolvovaním štátnych skúšok. Obhajoba
práce prebieha vo francúzskom jazyku cez videokonferenciu. Na riadne
Samotné štúdium na francúzskej univerzite sa líši formami a metóda- ukončenie štúdia a získanie dvojitého diplomu je potrebné odovzdať aj
mi práce, ktorá je zameraná na aktívne osvojovanie teoretických desťstranovú skrátenú verziu diplomovej práce vo francúzskom jazyku.
poznatkov, ale predovšetkým na ich následnú aplikáciu v konkrétnych
a skutočných prípadových štúdiách. Dôraz na aktivitu sa prejavuje aj Okrem štandardných benefitov, ako je zdokonalenie jazykových
v  tom, že prednášajúcimi sú samotní študenti, ktorí si individuálne zručností a  spoznanie inej kultúry z  bezprostrednej blízkosti každo-
alebo v  tímoch pod odborným vedením pedagóga naštudujú proble- denného života, štúdium na Remešskej univerzite, ktorá je kozmopo-
matiku, spracujú ju a prezentujú pred spolužiakmi. Hodnotenie je za- litným miestom stretávania sa rôznych národností a kultúr, ponúka i
ložené na prezentačných zručnostiach a odbornej adekvátnosti počas priestor na sebapoznanie a osobnostný rast.
ústnej prezentácie, odovzdaní písomnej podoby
prezentácie v  rozsahu 30 strán a  pravi- PaedDr. Lenka Zgútová
delnej aktívnej účasti na hodinách. Katedra verejnej ekonomiky
Študenti neabsolvujú ani pí-
somné, ani ústne záve- a regionálneho rozvoja
rečné skúšky. EF UMB

19

Regionalisti z EF UMB na stáži v Nórsku

Členovia Katedry verejnej ekonomiky a regionál- veľmi prínosný. Umožnil akademickým pracovníkom z EF UMB (Soňa
neho rozvoja EF na prelome januára a februára Čapková, Stanislav Kološta, Filip Flaška) a SFUC (Oddbjørn Bukve –
absolvovali odbornú stáž v Nórsku. Stáž bola koordinátor, Kristin Løseth, Johannes Idsø, Jon Gunnar Nesse, Torbjørn
realizovaná v rámci projektu Vybrané oblasti poli- Årethun) prostredníctvom obojsmerných mobilít rozšíriť sieť kontak-
tiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku. tov, nadobudnúť nové odborné poznatky a skúsenosti na workshopoch,
Spolupracujú na ňom Katedra verejnej ekonomiky seminároch a stretnutiach so zástupcami z praxe. Ďalej nadviazať in-
a regionálneho rozvoja EF UMB a Sogn og Fjordane tenzívnu spoluprácu pri tvorbe spoločných publikačných výstupov a
University College (SFUC) v Sogndale (Nórsko). realizácii výskumných aktivít. Zapojeným študentom umožnil zúčast-
niť sa na zaujímavých odborných stretnutiach, workshopoch a seminá-
Projekt je zameraný na tri hlavné oblasti týkajúce sa miestneho roz- roch na akademickej pôde a v praxi, oboznámiť sa so zahraničným uni-
voja. Ide o vytváranie sietí a partnerstiev vo vidieckych oblastiach, mo- verzitným prostredím, konzultovať dizertačné, diplomové a bakalárske
nitorovanie výkonov a finančnej situácie miestnych samospráv a loká- práce, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a v neposlednom rade nadviazať
lne produkčné systémy orientované na využitie biomasy vo vidieckych medzinárodné kontakty.
oblastiach. V rámci týchto tém sa účastníci zo Slovenska i z Nórska zú-
častňovali pracovných mítingov, kde diskutovali a hľadali podobnosti Spokojnosť je obojstranná. „Zatiaľ som veľmi spokojný s tým, ako sa
a odlišnosti, ktorých identifikácia je predpokladom vzniku spoločných projekt vyvíja,“ hovorí profesor Oddbjørn Bukve, koordinátor projektu
učebných pomôcok, publikácií a vedeckých článkov. Stretli sa s predsta- zo Sogn og Fjordane University College. „Bolo vzrušujúce počas vý-
viteľmi viacerých inštitúcií, ktoré ovplyvňujú miestny rozvoj (County menného pobytu stretnúť toľko šikovných, priateľských a zaujímajúcich
Governors Office, Innovation Norway, Science Park, Fjord Incubator, sa študentov a kolegov.“ Tiež pozitívne hodnotí spoločné akademické
Rural development Centre, Sogn og Fjordane County municipality). úsilie. „Dúfame, že tieto snahy budú viesť k vydaniu vedeckých článkov,
ako aj k dlhodobej spolupráci našich inštitúcií,“ potvrdzuje plánovanú
Katedra sa do projektu zapojila na základe predchádzajúcich pozi- spoluprácu profesor Oddbjørn Bukve.
tívnych skúseností. „Už sme takýto typ projektu mali v rokoch 2009
– 2011 a nórske univerzitné prostredie bolo obohacujúce pre všetkých Jana Mikolajčíková, Filip Flaška, EF UMB
zúčastnených členov katedry aj študentov,“ vysvetľuje koordinátor pro- Autori fotografií: Filip Flaška, Michal Suchý – doktorand
jektu Ing. Stanislav Kološta, PhD. „Tentoraz navyše už ako výsledok in-
tenzívnej spolupráce máme podpísanú s partnerskou vysokou školou
z Nórska aj ERASMUS + zmluvu, takže počítame aj do budúcnosti s
dlhodobou spoluprácou v oblasti študentských mobilít a vedecko-výs-
kumných aktivít,“ dodáva.

Projekt inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami pod-
porený štipendijným programom EHP Slovensko hodnotíme ako

20

VÝJAZDOVÝ KURZ PEDAGÓGOV
UMB V MAĎARSKU

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v Organizátori vysoko ocenili, že v realizačnom tíme zo Slovenska boli
zahraničí spolu s Pedagogickým metodickým cen- odborníci, ktorí sa dlhodobo venujú dolnozemskej problematike, čo
trom Slovákov v Maďarsku a v gescii Ministerstva sa odrazilo aj na ich vysokej miere pochopenia špecifík slovenské-
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub- ho školstva v  Maďarsku. Podľa vyjadrení organizátorov aj účastníkov
liky zorganizovalo výjazdový kurz pre slovenských z  Maďarska tému posilňovania národného povedomia potrebujú ako
učiteľov žijúcich v Maďarsku s názvom Posilnenie pomoc zo Slovenska, lebo túto tému nemôžu dostať pri žiadnom škole-
národného povedomia. Výjazdový kurz sa usku- ní od odborníkov z Maďarska.
točnil v dňoch 29. – 31. januára v Békešskej Čabe.
PREDNÁŠAJÚCI:

Cieľom výjazdového kurzu bola metodická pomoc pre takmer 60 Doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., UMB Banská Bystrica
pedagógov všetkých stupňov škôl v Maďarsku, a to na tému, ktorú si Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., UMB Banská Bystrica
predstavitelia Celoštátnej slovenskej samosprávy v  Maďarsku vybrali Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., UKF Nitra
ako veľmi dôležitú. Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch zamera- Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., UMB Banská Bystrica
li na témy, ktoré by mali pomôcť zúčastneným slovenským učiteľom PhDr. Zuzana Drugová, UMB Banská Bystrica
v  Maďarsku pracovať na posilnení slovenského povedomia: výučba Mgr. art. Martin Urban, PhD., UMB Banská Bystrica
dejepisu v Maďarsku s ohľadom na uhorské dejiny, interpretácia lite-
rárneho textu, národné pomenovania ako nástroj prehlbovania národ- PhDr. Zuzana Drugová
ného povedomia, kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov, využitie Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí
prvkov tradičnej kultúry Slovenska vo vyučovacom procese, tradičná
kultúra a folklorizmus.

Bohato naplnený odborný program prebiehal v intenzívnej, ale zá-
roveň príjemnej pracovnej atmosfére, ktorú všetci zúčastnení pedagó-
govia ocenili po ukončení programu dlhým skandovaným aplauzom.

21

Povinná Francúzski študenti

pedagogická prax Úspešnosť vysokých škôl sa hodnotí aj podľa toho, aký
záujem majú zamestnávatelia o absolventov jednotlivých
v Maďarsku škôl, čo je do veľkej miery výsledkom prepojenia vzde-
lávania a praxe. O tom, že takéto aktivity nie sú cudzie
Na základe spolupráce Univerzity Mateja ani Univerzite Mateja Bela, svedčí aj projekt realizova-
Bela a mesta Banská Bystrica realizovali ný v spolupráci s francúzskou univerzitou vo Versailles
vo februári 2016 povinnú pedagogickú – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
prax v slovenskej materskej škole v dru- (UVSQ), Fakultou manažmentu, študentom ktorej naša
žobnom meste Dabaš v Maďarsku štu- univerzita ponúkla špecializované kurzy a exkurzie.
dentky bakalárskeho štúdia Pedagogickej
fakulty UMB. UVSQ je mladou francúzskou univerzitou, ktorá bola založená v  roku
1991 na základe dekrétu „Univerzity 2000“ z dielne ministra školstva Lionela
Podmienky na vyslanie študentiek Terézie Kuchárovej Jospina. Jeho zámerom bolo koncom osemdesiatych rokov zabezpečiť de-
a Beáty Majeríkovej na prax v zahraničí vytvoril pedago- mokratický prístup ku vzdelaniu, keďže v tom čase záujem o vysokoškolské
gický tím Katedry elementárnej a  predškolskej pedagogi- vzdelanie vo Francúzsku prudko rástol. Univerzita pozostáva z 11 pracovísk,
ky PdF UMB pod vedením prof. PaedDr. A. Douškovej, má približne 19 000 študentov a zamestnáva 1 110 pedagógov na plný úväzok
PhD. Organizačne prax zabezpečilo Metodické centrum a 285 pedagógov na čiastočný úväzok. Vo francúzskom meradle patrí medzi
UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na základe spolu-
práce družobných miest plnohodnotne zabezpečili pobyt
v Dabaši mestá Dabaš a Banská Bystrica.

Realizáciou odbornej praxe v prostredí slovenských škôl
v zahraničí začína UMB napĺňať jednu z kľúčových úloh
Koncepcie starostlivosti o  Slovákov žijúcich v  zahraničí.
Tohtoročný pilotný projekt sa stáva vzorom pre rozšíre-
nie pomoci slovenskému školstvu v zahraničí, a to jednak
prostredníctvom spolupráce družobných miest – ako to
bolo v  tomto prípade –, jednak na základe spolupráce
s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v tých prostre-
diach, kde je prítomnosť slovenských pedagógov význam-
ná, ale domáce podmienky neumožňujú spoluprácu dru-
žobných miest. Do budúcna pripravuje MC UMB možnosť
realizovať odbornú prax študentov pedagogických smerov
aj z ostatných fakúlt UMB. Veríme, že pozitívne skúsenosti
tohtoročných praktikantiek, ich rodinné prijatie v krajan-
skom prostredí v zahraničí aj uvedomenie si možnosti vý-
znamnej a dôležitej pomoci v krajanskom školstve osloví
aj ďalších študentov, ktorí prejavia záujem o prax v zahra-
ničí v nasledujúcom akademickom roku. Viac informácií
o možnostiach zúčastniť sa praxe v zahraničí záujemcovia
získajú v Metodickom centre UMB.

PhDr. Zuzana Drugová
Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí

22

Delegácia UMB sa v marci 2016 zúčastnila medzi-
národnej konferencie Divadelné múzy na Dolnej
zemi. Konferenciu každoročne organizuje Demo-
kratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku – a je
najväčšou podobnou konferenciou organizovanou
v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí. Účasť na
konferencii je súčasťou prezentácie UMB aj MC
UMB v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí.

Z  významných zahraničných predstaviteľov sa na konferencii Okrem pracovnej časti konferencie prebiehali za účasti doc. PhDr.
zúčastnili Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Matice sloven- Kataríny Chovancovej, PhD., viaceré pracovné rokovania s predstavi-
skej v Srbsku, Alžbeta Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej sa- teľmi krajanských spolkov a organizácií. Z prerokúvaných tém preja-
mosprávy v Maďarsku, Adrián Merka, predseda Demokratického zväzu vili krajania záujem predovšetkým o informáciu, že UMB pripravuje
Slovákov a  Čechov v  Rumunsku a  poslanec rumunského parlamentu, v nasledujúcom akademickom roku realizáciu odbornej pedagogickej
Pavel Hlásnik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov praxe študentov viacerých fakúlt UMB na slovenských školách v za-
v Rumunsku a hlavný organizátor konferencie, Vladimír Skalský, pred- hraničí. Z  rozhovoru s  predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samo-
seda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, PhDr. Peter Prochácka, správy v Maďarsku A. Račkovou vyplynula informácia, že o prítom-
podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj predstavitelia nosť študentov UMB v slovenských školách v Maďarsku je veľký záu-
jem. Záujem prejavili aj ďalšie krajiny, ktoré zatiaľ zisťujú legislatívne
viacerých vysokých škôl a univerzít zo Slovenska aj z Rumunska. podmienky.
Za UMB sa na konferencii zúčastnila delegácia vedená doc.
PhDr. Zuzana Drugová
PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD., prorektorkou pre medzi- Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí
národnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou. Odborné príspevky
na témy Identita versus divadelníctvo na Dolnej zemi, Prvky Autorka fotografií: Anna Rau-Lehotská

tradičného divadla vo zvykosloví Kovačice a Padiny v Srbsku
a  Divadelné aspekty vo folkloristickej praxi predniesli doc.
PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., PhDr. Zuzana Drugová a Mgr.

art. Martin Urban, PhD.

v Banskej Bystrici a  podnikov. Študenti navštívili firmu Veolia, Banskobystrický pivovar
Urpiner. Spoznali fungovanie štátneho podniku Lesy Slovenskej repub-
veľmi úspešné univerzity. Už niekoľko rokov o  tom svedčia štatistiky liky, ďalej spoločnosti Steffe a Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D.
Ministerstva školstva Francúzskej republiky, ktoré zverejňuje výsledky Roosevelta. V priestoroch historickej radnice Banskej Bystrice boli prija-
o  uplatňovaní absolventov v  praxi. Manažment pritom patrí medzi tí mestským poslancom doc. PhDr. Martinom Klusom, PhD. Navštívili
najúspešnejšie odbory – až 93 % absolventov Fakulty manažmentu získa- Ekonomickú fakultu UMB, kde ich privítala prodekanka pre medzinárod-
va prácu do 18 mesiacov po získaní diplomu oproti 87 % na celonárodnej né vzťahy, doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. Nahliadli aj do zákulisia Štátnej
úrovni. Je preto povzbudivé, že UVSQ prejavila záujem aj o banskobys- opery v Banskej Bystrici a pozreli si predstavenie „Lovci perál“. V rámci
trické vzdelávanie a skúsenosti UMB s prepojením na prax. bohatého kultúrneho programu navštívili hokejový zápas Tipsport ligy
medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Posledný večer sa zabavili na re-
Projekt bol realizovaný v termíne od 1. do 6. februára 2016. Podieľali cepcii, v  rámci ktorej im boli ponúknuté ukážky slovenského folklóru,
sa na ňom pedagógovia a študenti dvoch fakúlt – Ekonomickej fakulty a spevy a tance v réžii študentiek UMB, sestier Andrey a Denisy Makových.
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, ktoré 30 študentom V tento slávnostný večer získali certifikát Management and International
odboru riadenie ľudských zdrojov z UVSQ ponúkli špecializované pred- Experience z rúk rektora UMB, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.
nášky. Výučba sa uskutočnila v priestoroch FPVMV, kde študentov priví-
tal dekan fakulty prof. PhDr. Ján Koper, PhD. Na úvod študenti absolvo- Francúzski študenti UVSQ sa rozlúčili so slovami vďaky za srdečné pri-
vali prednášky o vybraných sociopolitických a ekonomických aspektoch jatie zo strany pedagógov UMB, predovšetkým doc. PaedDr. Radovanovi
vývoja Slovenska. Väčšiu časť výučby zabezpečili pedagógovia z EF. Bola Gurovi, PhD. a prof. Gillesovi Rouetovi, DrSc., ako i zo strany študen-
zameraná na problematiku riadenia ľudských zdrojov so zameraním tov spolku Efpolit - Dominike Jankóovej a Lukášovi Turiakovi, ktorí ich
na špecifiká Slovenskej republiky, mobilitu pracovnej sily, dôchodko- na každom kroku sprevádzali.
vý systém SR, odborné vzdelávanie a stratégie ľudských zdrojov, nábor
a rozmiestňovanie pracovníkov a pracovné právo na Slovensku. Lauriane Pempie, študentka UVSQ
a
Prednášky boli doplnené exkurziami banskobystrických firiem
PaedDr. Mária Rošteková, PhD., FPVaMV

23

Chcem (sa) učiť!

To je myšlienka, ktorá nám, študentkám Filozofickej a  Pedagogickej na to, že v škole musíme zaháňať troch nepriateľov: strach, tlak a nudu
fakulty UMB, rezonovala v  mysliach v  nekoncentrovanej forme už od a tiež, že sa človek dobrým učiteľom nestane len tak – musí na sebe tvrdo
nášho príchodu na univerzitu. Vďaka celouniverzitnému predmetu ser- pracovať. V duchu dobrých rád a usmernení vážneho i menej vážneho
vice learning však začala naberať konkrétnejšiu podobu. Zistili sme, že druhu sa niesla celá diskusia. Naši návštevníci a návštevníčky na ňu re-
nie sme samy, kto chce poznať odpovede na otázky týkajúce sa školskej agovali veľmi pozitívne a sme im nesmierne vďačné za každú pochvalu,
praxe, vnímania učiteľského povolania či problémov školstva. Na tom, že pripomienku, kritiku či nápad, ktoré nám pomôžu zlepšiť sa. Dôležitú
tieto odpovede nám pomôžu zlepšiť našu prípravu na učiteľské povola- úlohu v  tom zohrala aj podpora našej alma mater, ktorá nám nielen
nie a môžu motivovať ku kvalitnejším výkonom, zhodol sa organizačný umožnila diskusiu zorganizovať, ale zanechala príjemný dojem aj u na-
tím v zložení: Patrícia Folvarčíková (UAP AjSj, Mgr.), Zuzana Leitnerová šich hostí a hostiek – slovami Jakuba Kratochvíla: „Takéto podujatia sú
(EKUŠ, Mgr.), Jozefa Pevčíková (EKUŠ, Mgr.), Monika Sarvašová (UAP najlepšou reklamou pre univerzitu.“
PgSj, Bc.), Silvia Slivková (UAP PgAj, Bc.), Lenka Vojteková (UAP SjNj,
Mgr.) a Margita Vojtkuľáková (UAP AjSj, Mgr.). Prišli Na tomto mieste sa chceme poďakovať
sme na výbornú myšlienkou – usporiadame aj ostatným partnerom, ktorých záštita
panelovú diskusiu! pomohla skvalitniť podujatie. Naše ďa-
kujem patrí: Univerzitnej knižnici UMB,
Po mesiacoch príprav nastal „náš Deň“ – Bobule – víno & coffee, Academii College
2. marec 2016. O 10.40 h bolo Vzdelávacie Coffee, Everyday Restaurant, CPO.sk,
centrum Mateja Bela v Univerzitnej knižni- Energyru Banská Bystrica, Študentskému
ci plné zvedavých poslucháčov a posluchá- copy centru, Brummer Photo & Graphics
čok. Boli sme na to pripravené – naše po- a  našej grafičke Simone Samekovej, štu-
zvanie prijali štyria vzácni hostia a vzácne dentke UMB.
hostky rôzneho zamerania, z rôznych častí
Slovenska: Jakub Kratochvíl, zakladateľ o. Najväčšia vďaka patrí ale Vám, milé
z. Jablko, Lenka Rovňanová, vysokoškolská návštevníčky a  milí návštevníci – za to,
pedagogička z PdF UMB, Peter Farárik, za- že ste nás svojou účasťou podporili a uká-
kladateľ portálu Lepšia geografia a Monika zali, že ani Vám budúcnosť slovenského
Szabóová, učiteľka na základnej škole školstva nie je ľahostajná. Náš projekt si
v Lučenci. Počas diskusie sme sa mnohé môžete pripomenúť aj vo fotogalérii na
dozvedeli. Napríklad to, že v školstve nie stránke www.servicelearning.umb.sk.
je všetko také zlé; ešte stále máme skve-
lých učiteľov a  učiteľky, ako aj žiakov Jozefa Pevčíková
a žiačky. Naši diskutujúci nás upozornili študentka 1. roč. EKUŠ (Mgr.)

24 členka tímu Chcem (sa) učiť

ÚSPEŠNÉ DNI OTVORENÝCH
DVERÍ NA UMB

Počas dvoch Dní otvorených dverí vo februári 2016
vstúpilo na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici takmer 750 záujemcov a
záujemkýň o štúdium. Najviac uchádzačov prišlo
na Ekonomickú fakultu. Na viacerých fakultách sme
zaregistrovali vyššiu návštevnosť oproti minulosti,
na Právnickej fakulte dokonca niekoľkonásobne.

Potenciálni uchádzači a uchádzačky o štúdium mali možnosť prezrieť akú vysokú školu si vyberú,“ uviedla Katarína Chovancová, prorektor-
si naše priestory a ukážky rozličných výučbových aktivít, diskutovať so ka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB.
študentmi aj pedagógmi, získať informácie o aktuálnej ponuke štúdia
UMB. red
25
Na Fakulte prírodných vied bol najväčší záujem o štúdium forenznej
a kriminalistickej chémie. Na Pedagogickej fakulte sa uchádzači naj-
viac zaujímali o štúdium elementárnej a predškolskej pedagogiky. Na
Filozofickej fakulte prejavili stredoškolskí študenti a študentky najväčší
záujem o študijný program prekladateľstva a tlmočníctva, predovšet-
kým o anglický, ale tiež o nemecký, taliansky, španielsky, ruský a fran-
cúzsky jazyk. Veľká skupina študentov mala záujem o učiteľstvo telesnej
výchovy a trénerstvo, ale otázky sa týkali aj učiteľstva slovenského jazy-
ka, filozofie a histórie. Veľký úspech mal simulačný test predpokladov
na štúdium, ktorý ponúkla Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov, na Ekonomickej fakulte testy porovnávacích skúšok SCIO.
Uchádzačov zaujímal priebeh prijímacieho konania, uplatnenie absol-
ventov, možnosť vycestovať na študijnú mobilitu Erasmus a ďalšie príle-
žitosti absolvovať časť štúdia v zahraničí. „Priebeh tohtoročného DOD
hodnotíme veľmi pozitívne. Prišlo sa k nám pozrieť vyše 700 záujem-
cov o štúdium z rôznych regiónov. Dúfame, že ich pripravený program
zaujal a že aj vďaka návšteve u nás sa budú vedieť správne rozhodnúť,

Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela zorga-
nizovala ďalší ročník študentskej súťaže ŠVOUČ s umeleckým zameraním.
Potešujúcim faktom bolo, že tento ročník sa stretol s nebývalým záujmom štu-
dentov, ktorí predviedli 15 sólových či komorných vystúpení s dominanciou
klasickej hudby pred inými žánrami. Tento ročník ŠVOUČ sa konal 16. marca
2016. Študenti preukázali nielen záujem, ale aj schopnosť a vysokú úroveň
koncertného vystupovania v tzv. artificiálnom žánre, čo je pre katedru nielen
pozitívny signál, ale aj odmena. Našťastie, ľudová hudba (Jakub Strečanský
a jeho ľudová hudba, Leonóra Súdiová s piesňami z Kosova) ani populárne
melódie (V. Vojteková, L. Súdiová, J. Dudáš  La Noyee známe z filmu Amélia
z Montmartru a i.) nevymizli úplne a prítomní si vypočuli aj diela rozličných
období, rôzneho nástrojového obsadenia a  hudobných zoskupení (husľové
duo, klavírne duo, trio – 2 akordeóny a husle a i.), čo malo pre zúčastnených
nielen umelecký, ale aj edukatívny význam. Pozitívnym momentom bola aj
účasť študentiek z  iných katedier – z  Katedry predškolskej a  elementárnej
pedagogiky PdF (Katarína Slyšková, Veronika Smrtníková Veronika)
a Katedry slovanských jazykov FF (Naďa Kurbátová, Iryna Zinchenko), čo
dokazuje, že hudbu a predovšetkým klasickú, obľubuje a pestuje vysoko-
školská mládež nielen na Katedre hudobnej kultúry.

Tri fakulty Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici sa za-
pojili do projektu Globálne vzdelávanie pre univerzity 21.
storočia. Učitelia z Ekonomickej fakulty, Fakulty politických
vied a  medzinárodných vzťahov a  z Pedagogickej fakulty sa
zúčastňujú viacdňových interaktívnych workshopov, kde tré-
nujú rôzne metódy výučby z oblasti globálneho vzdelávania,
diskutujú o globalizovanom multikultúrnom svete a v skupi-
nách pracujú aj so študentmi rôznych fakúlt Sokratovho inšti-
tútu, čím sú vytvorené podmienky na aktívnu medziodborovú
diskusiu. Súčasťou projektu je implementácia vybraných tém
globálneho rozvojového vzdelávania do vybraných predmetov
na jednotlivých fakultách, zabezpečenie dostupnou literatú-
rou a interaktívnymi učebnými materiálmi. Dôležitou súčas-
ťou je spoločný výskum spomenutých fakúlt UMB v Banskej
Bystrici s  prof. V. Andreotti pod názvom EIHE – Ethical
Internationalism in Higher Education, ktorý sa už realizoval
pod gesciou University of Oulu vo Fínsku na dvadsiatich uni-
verzitách v rôznych krajinách sveta.

ŠTUDENTSKÝ Filozofickú fakultu navštívili hlavní organizátori
ŽIVOT projektu In Between realizovaného Európskou
sieťou Pamäť a  Solidarita (European Network
26 Remebrance and Solidarity). Projekt znamená
pre študentov Katedry európskych kultúrnych
štúdií a  Katedry anglistiky a  amerikanistiky
možnosť aktívne sa zúčastniť na workshopoch
pod vedením zahraničných expertov v  oblasti
histórie, antropológie kultúry, archívnictva. Na
základe realizácie výskumu budú mať študenti
v  pohraničných regiónoch príležitosť preniknúť
do tajomstiev lokálnej pamäte prostredníctvom
zozbierania a  následnej analýzy príbehov sku-
točných ľudí a miest (oral history). Nevyhnutnou
súčasťou výskumu bude skúmanie každodenné-
ho života obyvateľov prostredníctvom zazname-
návania ich osobných príbehov, hlasov a  uhlov
pohľadu, pričom minulosť je považovaná za je-
den zo základných pilierov budovania kultúrnej
identity. Hlavným cieľom projektu je výskum
rodinných archívov a  spomienok miestnych
obyvateľov žijúcich v týchto pohraničných oblas-
tiach: Lubuské vojvodstvo, juh regiónu Banskej
Bystrice, Sedmohradsko a Bukovina.

V rámci predmetu teória a prax diplomacie mali štu-
denti 3. ročníka bakalárskeho štúdia v  odbore me-
dzinárodné vzťahy na FPVMV UMB pripraviť videá,
ktorých cieľom bolo moderne a  dynamicky prezen-
tovať Slovensko v  zahraničí. Do 2. ročníka súťaže
Slovak Public Diplomacy Video Awards sa tento rok
prihlásilo päť študentských videí. Hlavnou myšlien-
kou celého projektu je, aby mladí ľudia, ktorí študujú
medzinárodné vzťahy, svojimi nápadmi, poznatkami
a  kreativitou prispeli k  vytvoreniu promo videa. To
malo za úlohu zviditeľniť Slovensko na medzinárodnej
scéne, prezentovať jeho krásy a tiež osloviť potenciál-
nych turistov, ktorí by navštívili Slovensko a prispeli k
rozvoju cestovného ruchu. Druhý ročník Slovak Public
Diplomacy Video Awards priniesol originálne a inova-
tívne študentské prístupy, ktoré odzrkadlili snahu štu-
dentov a zároveň ich pohľad na možnosti prezentácie
Slovenska v zahraničí. Na základe rozhodnutia odbor-
nej poroty sa víťazom stala skupina študentov MV5.

Na Právnickej fakulte UMB sa v marci 2016 uskutoč-
nil prvý raz Deň doktorandov. Vedenie fakulty tak
ponúklo priestor doktorandom na vzájomnú pre-
zentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu. V úvode
stretnutia sa doktorandom prihovorili dekan fakulty
mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.,
a prodekan pre medzinárodné vzťahy, doktorand-
ské štúdium a legislatívu Dr. iur. JUDr. Ing. Michal
Turošík, PhD. Doktorandi rozdelení do sekciíi pod-
ľa študijných programov predniesli svoje príspevky.
Vďaka disciplinovanej pripravenosti účastníkov, ako
aj odbornému vedeniu moderujúcich sa celý vedecký
seminár niesol v duchu podnetnej diskusie, ktorá sa
prirodzene vyvinula takmer po každom príspevku.

Na Filozofickej fakulte UMB sa v  apríli uskutočnil ďalší ročník čítali knihu kultového amerického autora Williama Saroyana – Tracyho
Univerzitnej noci literatúry. Podujatie bolo venované pamiatke ban- tiger. Beata Hirt, správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto
skobystrického rodáka a  novinára Juraja Kušnierika. Rôzne ukážky a  poslankyňa mesta, predstavila írsku spisovateľku poviedok Claire
z  kníh čítaných osobnosťami spojených s  Banskou Bystricou ale- Keegan a jej text s názvom Fo(s)ter. Do krajiny bezhlavých tatkov, bla-
bo s  Univerzitou Mateja Bela si tento rok prišlo vypočuť vyše päťsto tových príšer a dinodonosaurov vtiahla Monika Perecárová, učiteľka zo
návštevníkov a návštevníčok. Každoročne je to sedem pútavých kníh základnej školy Narnia, ktorá čítala z rozprávkovej knihy Žirafia mama
a sedem skvelých čítaní na siedmich netradičných miestach. Na jedno- a iné príšery od Alexandry Salmely. Osudy indiánskeho chlapca, kto-
duchú orientáciu opäť boli pre návštevníkov a návštevníčky pripravené rého vychovávajú starí rodičia, priblížil jeden zo zakladateľov projektu
literárne pasy v podobe knižnej záložky, ktoré ich viedli stanovišťami, Kino v bazéne a banskobystrický artforista Slavo Sochor knihou Malý
knihami a Univerzitnou nocou literatúry. strom od Forresta Cartera. Rektor UMB Vladimír Hiadlovský priblížil
Tento rok moderátor banskobystrického Rádia Regina Peter Zemaník život Muža, ktorý sadil stromy a z nehostinnej pustatiny spravil úrod-
a jeho dcéra, herečka Anna Zemaníková, v novom slovenskom preklade nú zem – text o  nádeji a  ľudskosti od Jeana Giona. Partnerská i  he-
recká dvojica zvolenského divadla Štefan Šafárik a Anita Krepčárová-
Šafáriková predstavila neobyčajné Dejiny lásky od Nicole Krauss. Pre
programové kolízie počas niektorých čítaní Štefana Šafárika zastúpil
študent univerzity Dušan Ambróš. Niečo o orchideách Pavla Sibylu čí-
tala prekladateľka a germanistka Paulína Šedíková Čuhová, ktorá bola
čítajúcou na všetkých troch doterajších ročníkoch Univerzitnej noci
literatúry.
Mária Bílková ako vedúca tohtoročného organizačného tímu, súčasťou
ktorého je od prvého ročníka, vysvetľuje: „Myšlienka tohto študentské-
ho podujatia ostáva už tretí rok rovnaká, rozhodli sme sa šíriť dobrú li-
teratúru, vytvoriť úžasnú atmosféru, búrať bariéry a stretávať sa s ľuďmi,
ktorí zdieľajú naše knižné nadšenie.“

27

„STÁLA S
A MALA

Členka výpravy na Olympijské hry
2016 v Riu de Janeiro, slovenská
atlétka. Našu krajinu reprezentovala
okrem iného na olympiáde v
Londýne v disciplíne chôdza na 20
kilometrov. Preteká za Vojenské
športové centrum Dukla Banská
Bystrica a je študentkou doktorand-
ského štúdia na Katedre telesnej vý-
chovy a športu Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela – nitrianska
rodáčka Mária Czaková.

Venujete sa atletickej chôdzi. Bol to Aká bola atmosféra na OH?
prvý šport, ktorý ste vyskúšali a zostali Atmosféra bola super. V olympijskej
ste pri ňom? dedine sme sa stretli so športovcami
Moji rodičia ma od detstva viedli k športu. z  celého sveta. Boli tam ľudia, kto-
U nás v Nitre je Základná škola na Nábreží rých som doteraz videla len v  tele-
mládeže, kde bolo viac tried. Po 5. ročníku vízii. Samozrejme, bol tam stres,
sa to delilo na atletickú, hokejovú, jazykovú, lebo to bola moja prvá olympiáda.
všeobecnú a  mňa to tak ťahalo do tej atle- Človek chce uspieť čo najlepšie.
tickej, všetky disciplíny sme vyskúšali. A vy- Stála som na štartovej čiare a  mala
trvalosť mi išla, rýchlosť mi nešla, a  tak mi som husiu kožu, triasla som sa.
tréner povedal, poď ideme vyskúšať chôdzu. Bože, kde som to... na olympiáde!
Ostala som pri nej, už 13 rokov sa jej venujem. Bola to taká zodpovednosť.

Ste dvojnásobná majsterka Slovenska, aký A ako to dopadlo?
je Váš osobný rekord a kedy ste ho dosiahli? Išla som 2 sekundy za osobným re-
Osobný rekord na 20 kilometrov kordom. Bolo to 53. miesto.

mám 1:32,23, zašla som to minulý Veľkou výzvou je olympiáda v Riu.
rok v  Poděbradoch na medzištátnom Čo by ste chceli dosiahnuť?
stretnutí v Čechách, kde som skončila na V auguste by tam už malo byť chlad-
druhom mieste. nejšie. Trať máme pri mori, takže
by tam mal fúkať vietor. Nebude
Máte za sebou už jednu olympiádu to strašné sucho, ako sme si všetci
v  Londýne, tiež niekoľko svetových mysleli. Veľmi by som chcela zájsť
a európskych šampionátov, univerzi- na takomto podujatí osobný rekord.

ády. Ako sa Vám doteraz darilo? Ako vyzerá príprava na OH? Ako
Zúčastňujem sa vrcholných pod- a kde trénujete?
ujatí už od roku 2006, či to bol Naša príprava pozostáva z  vysoko-
horských sústredení. Najprv sme
Svetový pohár v  atletickej chôdzi, dva týždne v Tatrách v nadmorskej
alebo Európsky pohár, alebo výške 1300 metrov, aby sme sa po-
stupne pripravili na to, že pôjdeme
Majstrovstvá sveta juniorov ale- vyššie. Chodíme do Johannesburgu
bo dospelých. Každý jeden do Afriky alebo do Álp. Trénujeme
je mojím úspe- každý deň dvojfázovo, do toho ešte
chom, lebo nejaké cvičenia s  fyzioterapeutom
sú to v pod- a veľa času venujeme aj regenerácii.
state také
malé krôčiky
k  tomu, aby sa
človek zlepšoval.

28

OM NA ŠTARTOVEJ ČIARE
SOM HUSIU KOŽU...“

Je ťažšia fyzická príprava alebo psychická? Nejaký zážitok z pretekov?
Človek musí mať čo to odpretekané. Tých 20 kilometrov nie je pre- Boli sme na pretekoch a na treťom kilometri sme mali zúženú cestu.
chádzka ružovým sadom. Aj na pretekoch sú tie kilometre zradné, ide Bola som v strede, súperka mi stupila na šnúrku, rozviazala sa mi... a
sa dobre 13 kilometrov a potom tie tri človek spomalí a stráca kontrolu teraz tá dilema – zastavím, zaviažem si ju, alebo čo spravím. Rozhodla
nad sebou. Ale ku koncu sa dajú sily ešte zmobilizovať. Aj psychická som sa, že idem ďalej, síce pršalo, mokrá šnúrka mi udierala do nohy,
príprava je veľmi dôležitá. Človek sa musí vyrovnať s tým, že je to dlhá bolelo to. Zlepšila som výkon o dve minúty. Aj toto sa môže stať, ja si
trať a bude musieť aj trpieť. dávam na to pozor, dávam si dva až tri uzly na topánky.

Okrem toho, že vrcholovo športujete a  reprezentujete Slovensko,
ste aj študentka na Univerzite Mateja Bela. Ako sa Vám tu študuje?
Toto doktorandské štúdium už nie je také náročné, ako bolo magis-
terské. Študujem športovú edukológiu. Keď skončím s profesionálnym
športom, chcela by som zostať v  okruhu, možno to bude trénerstvo
žiakov, možno hľadanie tých malých chodcov.

Ako zvyknete oddychovať?
Veľmi rada mám knihy, je to jedno aká, podľa nálady. Sem tam rada
varím, chvalabohu mám priateľa, ktorý rád varí. Ďalej je to rodina.
Veľmi málo som doma. Aj kamarátky, keď som doma poklebetíme,
nákupy, také bežné ženské veci a potom zas tréning.

Ktorý deň budeme držať palce na olympiáde v Riu? Kedy sa posta-
víte na štartovú čiaru?
19. augusta.

Za rozhovor poďakovala Zuzana Ševčíková

Študenti UMB v príprave
na OH 2016 v Riu

Najvýznamnejšie športové podujatie roka sa usku- Radoslava Dubovského v  Južnej Afrike. Pred olympiádou ich čakajú ešte
toční v auguste v magickom brazílskom meste Rio júlové Majstrovstvá Európy v atletike. Mária Czaková trénuje pod vedením
de Janeiro. Študenti UMB nebudú chýbať pri tomto trénerského dua Matej Spišiak – Martin Pupiš (člen KTVŠ FF UMB). Limit
športovom sviatku. Nominačné kritériá v jednotli- má už od vlani a na marcovom šampionáte SR v Dudinciach si vybojovala
vých športoch sú náročné, ale už dnes majú zabez- ďalší titul majsterky SR v chôdzi na 20 km. Pred OH ju čaká ešte májový
pečenú účasť viacerí z nich. Svetový pohár v chôdzi v Ríme. Martin Tišťan (tréner Roman Benčík) si defi-
nitívnu nomináciu vybojoval na marcovej Dudinskej 50, súčasťou ktorej boli
V atletike splnili nominačné kritériá Dana Velďáková (2. r. Bc. štú- aj Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km, kde obsadil 2. miesto. Členmi olym-
dium, TV a trénersvo, externá forma) v trojskoku; Mária Czaková (2. pijskej výpravy budú tiež naši absolventi, napr. Peter Korčok je vedúcim celej
r. PhD. štúdium, športová edukológia, externá forma) v chôdzi na 20 výpravy SR do Ria, doc. Martin Pupiš je vedúcim atletickej časti výpravy.
km a Martin Tišťan (2. r. Bc. štúdium, TV a trénersvo, denná forma, Všetkých športovcov čakajú ešte náročné tréningové dávky a niekoľko
t. č. prerušené štúdium) v chôdzi na 50 km. Blízko k limitu má aj Jana súťaží s cieľom uspieť na OH 2016 v Riu. Veríme, že sa im príprava vy-
Velďáková (2. r. Bc. štúdium, TV a trénersvo, externá forma) v skoku do darí a ich vystúpenie poteší priaznivcov športu.
diaľky. Všetci sú členovia VŠC Dukla Banská Bystrica.
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
Sestry Velďákové sa momentálne pripravujú pod vedením trénera Katedra telesnej výchovy a športu FF

29

Vysokoškolský klub TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica
usporiadal vo februári 2016 z poverenia Krajského plavec-
kého združenia Banská Bystrica 2. kolo plaveckej súťaže
Banskobystrický plavecký pohár pre pretekárov registro-
vaných v  plaveckých oddieloch a  kluboch pôsobiacich na
území Banskobystrického samosprávneho kraja. Pretekov
sa zúčastnilo 171 pretekárov z 12 oddielov a klubov.

Katedra telesnej výchovy a  športu FF UMB v  spolupráci s  Outdoor
Institute Stageman zrealizovali na slovenské pomery ojedinelý vzdelá-
vací projekt. V rámci výberového predmetu telesnej výchovy ponúkli
pre študentov UMB možnosť zúčastniť sa zimného survivalu Inzimity
2016. Čo to vlastne bolo? Komplexný nepretržitý pobyt v zimnej prí-
rode, zameraný na skúmanie fyziologickej odozvy organizmu, ktorý sa
konal od 28. do 31. januára 2016. Projektu sa zúčastnili traja inštrukto-
ri a úspešne ho ukončilo osem študentov.

ŠPORT

Vo februári 2016 sa v priestoroch V-klubu konal 4. ročník Benchpress
Championship UMB 2016. Benchpress je silové cvičenie, pri ktorom cvi-
čiaci počas ľahu na chrbte spustí záťaž na úroveň hrudníka a potom ju
opäť zdvihne do pozície, v ktorej je ruka úplne vyrovnaná. Akcie sa zú-
častnilo 25 študentov UMB. Na prvých priečkach v mužskej kategórii sa
umiestnili Dávid Simoník, Radovan Lacko a František Šuška a v ženskej
kategórii to boli Veronika Kolníková, Petra Hužvárová a Júlia Zimová.

30

XVI. zimné majstrovstvá pre zamestnancov UMB sa konali 10. marca
na Donovaloch. Prvé miesta v jednotlivých kategóriách obsadili kolego-
via: Katarína Orlíčková, Dagmar Šúrová, Ivan Sedliačik, Peter Laco, Jozef
Starovecký, Dana Straková, Eva Starovecká, Jaromír Dzúrik a Fridrich Gregáň.
Metodické centrum UMB zorganizovalo aj tento rok lyžiarsku školu pre
žiakov základných škôl s  vyučovacím jazykom slovenským v  zahrani-
čí. V marci sa na Donovaloch zišlo 47 detí z Poľska, Maďarska, Ukrajiny
a Srbska v sprievode svojich učiteľov.

Počas februárovej Univerziády Slovenskej republiky 2016 v Košiciach získali futsalisti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici tretie miesto a od-
niesli si bronzové medaily. Na záverečnom turnaji Univerziády Slovenskej republiky 2016 sa okrem víťaza stredoslovenskej kvalifikácie – družstva
UMB zúčastnili aj víťazi východoslovenského regiónu (UPJŠ Košice), víťaz Bratislavy (EU Bratislava) a víťaz západoslovenského regiónu (UKF
Nitra). Víťazom záverečného turnaja sa stalo družstvo UPJŠ Košice.

UMB Hockey team v rámci Európskej univerzit-
nej hokejovej ligy skončil na úspešnej 3. priečke.
Hokejový tím Univerzity Mateja Bela, ktorý je
súčasťou Európskej univerzitnej hokejovej ligy,
skončil svoju púť za titulom Sekeras Trophy v
semifinále.

Európska univerzitná hokejová liga už druhý rok
vyhlasuje po ukončení sezóny TOP manažéra
ligy, najužitočnejšieho trénera, ale i ALL STARS.
Práve v rámci ALL STARS päťky bol vyhlásený
za jedného z najlepších obrancov aj hráč UMB
Hockey Teamu Filip Kandra. Tieto ocenenia
majú naštartovať tradíciu, ktorá bude neodmysli-
teľne patriť k záveru každej sezóny. UMB Hockey
Team v EUHL súťažil v tejto sezóne spolu s ďalší-
mi deviatimi mužstvami. Na súpiske hokejového
tímu UMB je 35 hráčov, ktorí odohrali 23 zápa-
sov a precestovali 5 810 kilometrov. Priemerne si
ich zápas pozrelo 400 divákov.

31

DOJATÍ, VĎAČNÍ, ŠŤ

Z tlmočených pocitov a zážitkov našich bývalých vysokoškolských pedagógov

PhDr. Daša Bačíková, CSc.: odpočinku, ale stále žijeme s našou univerzitou, tešia nás jej úspechy, ale
Ťažko sa hľadajú slová, keď človek prežíva silné emócie... Konštatujem, že mrzia nás aj problémy nášho školstva.

vedenie UMB si prvý raz pri oslavách Dňa učiteľov spomenulo na dôchod- Balzamom pre našu dušu bolo stretnutie nás – bývalých vysokoškol-
cov, na ľudí, ktorí svoj profesionálny život prežívali pôsobením na UMB v ských učiteľov iniciované pánom rektorom. Srdečne sme sa zvítali a ne-
jej terajšej podobe alebo učili na jej fakultných predchodkyniach. vedeli sme, komu sa skôr venovať. My mladší dôchodcovia sme sa tešili
z prítomnosti starších kolegov, ktorí nás kedysi učili, na ktorých si v dob-
30. marca 2016 sa v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB postretá- rom spomíname. O ich úctyhodnom veku ich utvrdzovala prítomnosť
vali ľudia, ktorí si boli kedysi blízki. Stretávali sa na chodbách školy, v pracov- nás mladších, ktorí sme boli ich študentmi a už sme dôchodcovia.
niach, na študentských exkurziách, na rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatiach. Bolo to v rokoch, keď slovo priateľstvo malo ešte svoj pôvod- Kedysi dávno jeden z našich kolegov – filozof poznamenal: „Mám ja
ný význam. Oslava Dňa učiteľov, na ktorej sme sa stretli, nebola obyčajná, teda psí život. Slúžil som verne ako pes, a keď ma nepotrebovali – vyhnali
bola výnimočná. Umelecky hodnotný program, neformálnosť, emotívny ma ako psa...“ Smutné bolo na tom to, že pri odchode mu nikto za dlhoroč-
príhovor pána rektora a spomienky bývalých študentov v podaní Slavomíry nú prácu ani nestihol podať ruku a vysloviť čarovné slovíčko: „Ďakujem!“
Očenášovej dali stretnutiu punc výnimočnosti. Mali sme možnosť stretnúť Určite takto odišli do dôchodku aj ďalší. Pohladením našej učiteľsky
sa a porozprávať s kolegami z čias dávnejších, nedávnych aj súčasných. skromnej duše bol ďakovný list a podanie ruky pána rektora. Teší nás toto
Aula bola, obrazne povedané, nabitá pozitívnou energiou a spomienkami. milé gesto a prejav úcty. Kdesi v kútiku duše nás mrzí, že zo svojho bo-
Menovky, ktoré sme dostali, som na začiatku zaradila do kategórie recesií, hatého arzenálu vedomostí už nemáme možnosť odovzdávať informácie
boli naozaj niekedy potrebné, aby sme spoznali aj kolegov z iných fakúlt. študentom, ale veríme, že naši mladí kolegovia to určite zvládnu.

Srdečná vďaka za pozvanie, srdečná vďaka za nezabudnuteľný Deň uči- Ďakujeme, že sme pričinením rektora UMB mohli v  kruhu svojich
teľov, ktorý nám bude pripomínať aj Ďakovný list rektora UMB doc. Ing. priateľov a dlhoročných kolegov stráviť veľmi príjemné chvíle.
Vladimíra Hiadlovského, PhD. Ďakujeme, pán rektor!
Mgr. Lýdia Janáková, PhD.:
Našej UMB želáme, aby sa jej podarilo svojou autoritou a odbornou kom- Sú dni obyčajné a dni sviatočné... Sú ľudia obyčajní a ľudia s veľkým
petenciou uzdravovať situáciu v školstve, aby pomohla zastaviť nekonečný
príbeh často nezmyselných reforiem, ktoré postihli, žiaľ, aj prípravu budúcich srdcom. Tých nie je veľa, a preto sú vzácni...
pedagógov, aby v slovenskom školstve bola na prvom mieste profesionalita. Pán rektor našej univerzity určite k nim patrí. Najmä vďaka nemu, ale aj

Na marcové stretnutie budeme dlho spomínať. všetkým, ktorí stretnutie pripravili a osobne sa na ňom zúčastnili. Vďaka nim
sme všetci prítomní prežili zázrak premeny všednej stredy na deň sviatočný.
Prof. PhDr. Eva Michalová, CSc.:
Ďakujem za nesmierne milé a kultivované popoludnie. Také podujatie

dokážu zorganizovať len ľudia s láskou a veľkým srdcom, patrí im za to
veľká vďaka. Stretnutie malo ráz pohody a „obdivu“ k tomu, čo vek s
nami dokáže urobiť. Stretnutie nemalo chybu a  verím, že sa zapíše do
našich pamätí ako vzácna chvíľa nášho času.

Doc. RNDr. Štefan Kováčik, PhD.:
Už v starovekom Grécku zámožnejší ľudia zverovali svoje deti do vý-

chovy vzdelaným otrokom, ktorých nazývali „pajdagogos“. Mnohí z nás
vykročili na túto „otrockú“ cestu najmä preto, že sa cítili dosť vzdelaní
a dosť odvážni na jej zvládnutie. Neraz sme sa povzbudzovali príslovia-
mi: „Vydrž! Zajtra to bude horšie.“ alebo „To nič... Raz toto budú zlaté
časy.“ A my sme to nevzdali a vydržali sme. Teraz sme už na zaslúžilom

32

ASTNÍ... Univerzita mestu –
mesto univerzite
Na jeden z najkrajších dní nášho života.
Počas pôsobivých tónov hudby i umelecké- Prvé podujatia cyklu patrili prezentácii umeleckých súčastí
univerzity či literárnym tvorcom z akademického prostre-
ho slova som si uvedomila, že nie je sila, ktorá dia. Februárové podujatie v Cikkerovej sieni banskobystrickej
by zastavila toho, kto sníva. Toho, kto hľadá radnice náležalo dvom absolventkám pôvodnej Pedagogickej
v živote okamih pochopenia, kto nezabúda na fakulty – literárnej historičke PaedDr. Jane Borguľovej a mu-
iných, aj keď čas beží. zikologičke PhDr. Marianne Bárdiovej, PhD.

Pán rektor dal času čas a atmosféru. V jeho Obe rovesníčky študovali slovenský regióne, ba dokonca aj v medzinárodnom
podaní ruky každému z  nás bolo cítiť ľudské jazyk a  literatúru, prvá v  kombinácii kontexte. Obidvom nestačili iba priestory
teplo, pokojne a bez afektu našiel láskavé slová s anglickým jazykom, druhá s hudobnou múzea, aktívne pracovali aj mimo neho.
pre každého. Dal nový rozmer nasledovnému výchovou. Katedra slovenského jazyka Jana Borguľová ako členka a  dlhoročná
poznaniu, ktoré si po stretnutí musím poopra- a literatúry bola v čase ich štúdia mimo- tajomníčka odbočky Spolku slovenských
viť: „Milujeme staré katedrály, starý nábytok, riadne silná, za všetkých spomeňme as- spisovateľov, zakladateľka literárneho klu-
staré mince, staré obrazy a  knihy, ale zabudli poň profesorov Ivana Plintoviča, Zdenka bu LITERA 2, ako aj umeleckého festivalu
sme na morálne a duchovné hodnoty seniorov.“ Kasáča, Viliama Marčoka, Jána Findru, Literárna Banská Bystrica. Pôsobila tiež
Milana Jurča. Spolu s  ďalšími učiteľmi ako poslankyňa mestského zastupiteľstva,
Pán rektor dal času čas a priestor. Som vďač- mali veľký vplyv na rozhodnutie oboch, v rokoch 1999 – 2003 dokonca ako vice-
ná za všetko, čo som pocítila vo svojom vnútri, kam smerovať svoje profesionálne kroky. primátorka mesta. Marianna Bárdiová
keď som po rokoch znovu sedela v  aule, kde Mali pritom veľké šťastie – ich spoloč- zasa bola členkou Zväzu slovenských skla-
som dychtivo počúvala prvé prednášky... Tu ným pôsobiskom v  meste pod Urpínom dateľov, viedla Nadáciu Jána L. Bellu, bola
som si prevzala svoj diplom. Práve v nej som na sa stala jedinečná kultúrna ustanovi- členkou Nadácie Jána Cikkera, vyučovala
tomto stretnutí mohla objať svoju vysokoškol- zeň – Literárne a  hudobné múzeum, na UMB i na Konzervatóriu Jána L. Bellu.
skú učiteľku francúzštiny madame Gregovú, ktoré vzniklo v  roku 1969 ako priestor Aj po odchode z  aktívneho pracovného
najstaršiu účastníčku zúčastnených učiteľov. na dokumentáciu bohatého kultúrneho nasadenia obe protagonistky neustále
a umeleckého života v regióne. Marianna zužitkúvajú svoj potenciál v  prospech
Ďakujem, že sa na nás nezabudlo... na našu Bárdiová sa venovala hudobnej oblasti, poznávania kultúrneho zázemia mesta
každodennú prácu učiteľa. Na najkrajšiu cestu, Jana Borguľová zasa literárnej. Krok za a regiónu. Obidve považujú za výrazné
po ktorej môžeme tu na Zemi ísť, na cestu, keď krokom nadobúdali skúsenosti a  zruč- pozitívum skutočnosť, že takmer po celý
ideme jeden ku druhému. Potom cez myšlienky, nosti v  získavaní vzácnych zbierok, ich čas svojej profesionálnej dráhy mohli spo-
vieru a pocity sme schopní vytvárať kvantové spracúvaní i  prezentácii formou výstav, lupracovať so svojimi pedagógmi.
efekty, ktoré dokážu vytvoriť neuveriteľné podujatí, publikačnej a  edičnej činnos-
majstrovské dielo. A tým majstrovským dielom ti. Neveľké pracovisko sa postupne aj Program podujatia za účasti rektora
je úžasný život učiteľa. ich zásluhou vypracovalo na výrazného UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského,
Dajme času čas. predstaviteľa kultúrnej scény v  meste, PhD., bol koncipovaný ako pásmo rozprá-
Nech chvíľu postojí. vania sprevádzané vizuálnymi vstupmi,
Nech sa môže nadýchnuť
a potom zas nech si letí
ako tátoš v postroji.
Dajme času čas a odpustime.
A potom žime.
V láske.
S láskou.
V pokoji.

Mgr. Anita Murgašová:
Úprimne ďakujem za pozvanie na stretnutie

pri príležitosti Dňa učiteľov. Bolo to skutočne
krásne, fantastický nápad a počin. Prvýkrát
som nadobudla pocit dobre vykonanej práce.
Prvýkrát som mala dojem, že tých posledných
20 rokov, ktoré som venovala vybudovaniu
jediného pracoviska na univerzitách v SR
zameraného na celoživotné vzdelávanie učiteľov,
žiakov a študentov škôl s vyučovacím jazykom
slovenským v zahraničí, nebolo márnych.

Deň učiteľov bol nasýtený človečenskosťou
a stretnutie rektora s bývalými vysokoškolskými
pedagógmi potvrdilo, že na UMB môžu byť aj
ľudia prekypujúci humánnosťou, úctou k všet-
kým a všetkému, čo patrí k našej alma mater.

Pripravila Slavomíra Očenášová-Štrbová

33

doplnené o živé vystúpenia Juraja Sarvaša a sláčikového ISLAM
tria študentiek Konzervatória Jána L. Bellu.
AKO POSTRACH
Hosťom marcového podujatia bol PhDr. Tomáš
Škraban, PhD., absolvent našej univerzity v  študij- ,,Život je na to, aby človek stúpal, a nie klesal.“ Tieto
nej kombinácii anglický jazyk – hudobná výchova. slová vyšli pred niekoľkými desaťročiami z úst Emi-
Stretnutie v obradnej sieni historickej radnice sa nieslo le Verhaerena. Pri jeho slovách je dôležité uvedomiť
v  znamení témy ROMÁN V HUDBE. Chcela naznačiť si, že človek sa v dnešnom svete musí neustále meniť,
rozvetvovanie aktivít Tomáša Škrabana hudobným sme- musí intelektuálne rásť, reagovať na aktuálne dianie
rom, uplatnenie angličtiny v pedagogickom procese, za- vo svete, nezaujímať stranu radikalizmu, vytvoriť si
ľudnené príbehy jedného decénia v živote tohto mladého názor, ktorý ho vykresľuje ako osobnosť. Musí reš-
človeka. Štylizovaný rozhovor s hosťom potvrdil, že to, pektovať ostatných a stále v sebe nájsť veľké množstvo
čo sa mu dosiaľ podarilo vytvoriť a vykonať, je vskutku ľudskosti, aby bytostne neklesal. Je nevyhnutné, aby
obdivuhodné a inšpirujúce. sme sa na problémy 21. storočia pozerali objektívne.

S nástupom na FHV UMB v akademickom roku Študenti na Fakulte politických vied a  medzinárodných vzťahov
2004/2005 paralelne študoval na Konzervatóriu J. L. Bella, prostredníctvom svojich spolkov pravidelne organizujú prednášky na
pôsobil v opernom zbore, účinkoval v Akademickom témy, ktoré sú aktuálne v Európe alebo vo svete. Posledný februárový deň
speváckom zbore Jána Cikkera, zároveň v Spevokole sa na fakulte konala prednáška Je islam hrozbou pre európsku civilizáciu?
V. F. Bystrého, ktorý aj dirigoval, prijal miesto organistu. Organizátorom prednášky bol EFPOLIT – spolok frankofónnych študen-
Ako študent vyučoval anglický jazyk na Strednej prie- tov. V úlohe rečníka sa predstavil pán Abdulwahab Al-Sbenaty, ktorý na
myselnej škole J. Murgaša, ale aj v materskej škole, fun- Slovensku pôsobí ako právnik, najmä v oblasti obchodného práva. Je au-
goval ako prekladateľ odborných textov v Ústave vedy a torom mnohých publikácií o islame, prostredníctvom ktorých približu-
výskumu UMB. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia je islamskú vieru slovenskému obyvateľstvu. Medzi jeho popredné diela
pokračoval v doktorandskom štúdiu a učil na Katedre patrí aj prvý preklad Koránu do slovenského jazyka. Pán Al- Sbenaty sa
hudobnej kultúry na PdF. Zároveň učil angličtinu na
VŠLD vo Zvolene a na Evanjelickom gymnáziu v Banskej
Bystrici učil anglický jazyk a predmet umenie a kultúra
v angličtine.
Aktuálne pôsobí Tomáš Škraban v  Európskej škole
v talianskom Varese.

V  záverečnom príhovore rektor UMB doc. Ing.
Vladimír Hiadlovský, PhD., okrem iného pripomenul, že
„život napísal Tomášovi Škrabanovi za desať rokov toľko
pomyselných strán, koľko iným ľuďom nenapíše za celý
život. Napriek tomu, že vykonal kus práce, na čo má byť
právom hrdý, všetko dokáže realizovať so sympatickou
dávkou pokory. Výnimočné je to aj preto, lebo dnešným
mladým ľuďom nie je pokora vlastná... U  Tomáša
Škrabana cítiť aj pocit hrdosti a pevnej spätosti s rodným
krajom a mestom, v ktorom študoval a pôsobil... Je doku-
mentom premostenia UMB a Banskej Bystrice, pretože
z hľadiska jeho zamerania hádam niet inštitúcie, v ktorej
by Tomáš Škraban nezanechal stopu.“

V  umeleckom programe vystúpil profesor Beloslav
Riečan, spevácke duo (Alexandra Jedináková a  Silvia
Martikánová) z PdF na klavíri sprevádzal Tomáš Škraban.

Slavomíra Očenášová-Štrbová

34

narodil na Slovensku, no pôvodom pochádza zo Sýrie. Prednášku za- zloženie týchto migračných prúdov a  dôvody, prečo ľudia opúšťajú
čal predstavením základných pilierov islamu, na ktorých je toto nábo- svoje krajiny v  obave o  svoj život. Ďalšia otázka smerovala na vznik
a pôsobenie teroristickej organizácie Islamský štát na Blízkom výcho-
ženstvo postavené. Predstavil de. Poslednou otázkou bolo fungovanie islamského štátu a jeho práva
Korán a  jeho primárne pra- mimo svojho prirodzeného územia.
mene. Študentom v  skratke
opísal, čo má moslim podľa V odpovedi na otázku, či je islam hrozbou pre európsku civilizáciu,
svojej viery plniť v  každo- zaujal pán Al-Sbenaty jasné stanovisko. Každý človek spoločnosti pri-
dennom živote, ako sa má náša niečo unikátne a jedinečné. Každý jedinec, ktorý je jedným z krá-
správať a  čo má preukazovať čajúcich v  obrovských migračným vlnách, je prínosom pre Európu.
ostatným ľuďom. V  krát- V kúsku kultúry, ktorú si so sebou nesie, existuje obrovské bohatstvo,
kosti predstavil právo šaría. ktoré môže byť poučením pre európske obyvateľstvo. Slušnosť či úcta
Poslucháčom objasnil aj to, jedného k druhému je dominantou v kultúre Blízkeho východu. Snaha
kedy a  ako vznikol prvotný získať prácu a vytrvalo ju vykonávať je ambíciou nejedného migran-
islamský štát, ktorý vo svojej ta. Európa je kontinentom, ktorý starne, a  preto je podľa pána Al-
vtedajšej podobe nemal nič Sbenatyho nevyhnutné spoliehať sa v  priebehu niekoľkých rokov na
spoločné s  dnešnou zradika- pracovnú silu z krajín tretieho sveta. Najdôležitejšou vecou v téme is-
lizovanou obávanou teroris- lamu a migrujúceho obyvateľstva je postihnúť fakt, že nie každý, kto
tickou skupinou. Pripomenul zanechal svoj domov a vydal sa na ťažkú cestu, so sebou prináša ra-
fakt, že nikdy nepadá vina dikálny islam. Práve naopak, väčšinu tohto obyvateľstva tvoria ľudia,
len na jednu stranu, a vyslovil ktorí sa v zúfalej situácii rozhodli zachrániť svoje životy i životy svojich
nevyhnutnosť vzájomného detí a začať dôstojný život no novom mieste.
rešpektovania náboženstiev.
Po zaujímavej a obohacujúcej Prednáška pána Al-Sbenatyho nám pomohla pozrieť sa na prob-
prednáške otvoril diskusiu, lematiku islamu a  jeho veriacich z  perspektívy osobných skúseností.
počas ktorej sa ho študen- Poukázala na to, že vzájomný rešpekt je nevyhnutným elementom ži-
ti mohli spýtať na čokoľvek, vota v 21. storočí.
čo ich zaujíma. V  diskusii
odpovedal na to, ako by sa Darina Čulková
Európa mala postaviť k vlnám EFPOLIT
migrantov prichádzajúcich
z  islamských krajín. Objasnil 35

Medzinárodná konferencia
ILIDE 2016

aj pod hlavičkou Univerzitnej knižnice UMB

Univerzitná knižnica UMB prijala ponuku zapojiť sa do organizácie medzinárodnej odbornej konfe-
rencie ILIDE 2016, ktorá sa konala v dňoch 14. – 16. marca 2016 v krásnom prostredí Nízkych Tatier
v Jasnej pod Chopkom.

Hlavným cieľom konferencie ILIDE (Inovative Library In Digital Science). O aktívnej politike prechodu na OA publikovanie z  pohľa-
Era) je ukázať smerovanie v oblasti zavádzania inovácií a nových služieb du USA a Holandska hovorili David Minor (University of California)
v prostredí knižníc, pamäťových inštitúcií či univerzít. 138 účastníkov – a Just de Leeuwe (Delft University of Technology). Praktické skúsenosti
zástupcov rôznych typov knižníc, prestížnych vydavateľstiev, softvéro- akademickej knižnice s aplikáciou OA politiky na holandskej Utrecht
vých spoločností, výskumných inštitúcií a medzinárodných organizácií University vo svojej prezentácii uviedol Jeroen Sondervan. Treťou dô-
z  19 krajín sveta prezentovalo a  diskutovalo predovšetkým na témy ležitou tematickou oblasťou boli projekty digitalizácie, napr. program
publikovania a prístupu k výsledkom vedy a výskumu. digitalizácie Wellcome Library (Veľká Británia) alebo The Czech
Digital Library (Česká republika). Zaujímavá bola prezentácia o úska-
Nosnou témou konferencie boli digitálne repozitáre, t. j. úložiská dát liach projektov digitalizácie z pohľadu Jana Mejora z Národnej knižnice
a výsledkov publikačných aktivít vedecko-výskumných inštitúcií. S ich v Poľsku.
budovaním sa stretávame aj na Slovensku, avšak skúsenosti zo zahrani-
čia sú stále bohatšie. Prezentovaných bolo niekoľko zaujímavých aktivít Konferencia neobišla ani iné témy súčasnej digitálnej éry, ako sú
v tejto oblasti. Úspešný projekt úložiska od vytvorenia infraštruktúry podpora celoživotného vzdelávania, sociálne siete, metriky na hodno-
až po tok metadát podrobne predstavil David Minor z University of tenie dopadu výsledkov vedecko-výskumnej práce (Thomson Reuters,
California. Vývoj a  testovanie repozitára troch pražských inštitúcií Elsevier) či platformy na podporu publikovania (Oxford University
(Vysokej školy chemicko-technickej, Filozofickej fakulty Univerzity Press, Taylor&Francis). Služby a nástroje z oblasti informačno-komu-
Karlovej a  Národnej technickej knižnice) uviedli Miroslav Šimek nikačných technológií a softvéru prezentovali viaceré renomované fir-
a Lukáš Kostelný. Kolegovia z Eötvös Loránd University v Maďarsku sa my (Oracle, Piql, ORCID, Exlibris a i.).
s účastníkmi podelili o svoje skúsenosti a problémy s tvorbou repozitá-
ra s využitím softvéru DSpace. Veríme, že prvý ročník konferencie položil základy na dlhodobú
podnetnú diskusiu, odovzdávanie skúseností a aj ten nasledujúci bude
Druhou, nemenej dôležitou témou v oblasti vedeckého publikovania rovnako inšipiratívny. Ostáva už len dúfať, že skúsenosti zahraničných
je stále častejšie spomínaný otvorený prístup (Open Access, ďalej len kolegov sa podarí aspoň čiastočne aplikovať aj na našej univerzite.
OA) k výsledkom vedecko-výskumnej práce podporovanej z verejných
zdrojov. Zástupcovia Asociácie európskych vedeckých knižníc LIBER Mgr. Michaela Mikušková, Mgr. Lucia Nižníková,
Pablo de Castro a  Melanie Imming, predstavili iniciatívu FP7 Post- Univerzitná knižnica UMB
Grand Open Access Pilot, ktorej cieľom je podpora OA publikovania
výsledkov výskumu podporeného zo 7. rámcového programu, a úlohu Fotografie: Jan Dionizy Mejor,
knižníc v oblasti propagácie a podpory iniciatívy otvorenej vedy (Open National Library of Poland

36

SVETOVÝ DEŇ SOCIÁLNEJ PRÁCE
NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UMB

Svetový deň sociálnej práce si pripomíname od roku bývať v kaštieľoch a na hradoch?“ Uvedenú prednášku mali v kompetencii
2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociál- odborní pracovníci a pracovníčky Mgr. Vladislav Matej (Nadácia SOCIA,
nych pracovníkov (IFSW). Tento deň poukazuje na Bratislava), Mgr. Mária Machajdíková (Nadácia SOCIA, Bratislava) a
zmysel sociálnej práce ako plnohodnotnej profesie a Mgr. Žaneta Kučerová (DSS Slatinka, Lučenec). S  vlastnými príbehmi
zdôrazňuje jej spoločenský význam na inštitucionál- a skúsenosťami sa podelili aj klienti a klientka domova sociálnych služieb
nej, regionálnej a národnej úrovni, informuje o vý- Jaroslav Koleda, Matúš Kubove a Rózka Horváthová. Na záver prezen-
zname sociálnej práce pre spoločnosť a obhajuje zá- toval príspevok na tému „Migranti a utečenci. Čo s nimi?“ PhDr. Marek
ujmy sociálnej práce v ekonomických a politických Stachoň, PhD. (Katedra sociálnej práce PdF UMB). Prostredníctvom fil-
systémoch. Tento rok sa slávil Svetový deň sociálnej
práce 15. marca 2016. Nosnou témou bola podpora
dôstojnosti ľudí a rešpektovanie ľudských práv.

Katedra sociálnej práce na PdF UMB sa do oslavy zapojila sériou mu predstavil súčasné problémy vyvolané pohybom cudzincov v Európe.
diskusií spojených s  premietaním filmov. Prednášky boli určené pre Svetového dňa sociálnej práce na PdF UMB sa zúčastnili aj študen-
širokú verejnosť, odborníkov a  odborníčky, ale i  študentov a  študent-
ky. Počas celého dňa sa do aktivity zapojilo viac ako 120 účastníkov ti a  študentky stredných škôl, pedagogických a  sociálnych akadémii
a  účastníčok. Pripravené diskusie sa venovali zaujímavým a  inovatív- z mesta Brezna a Žiaru nad Hronom. Študenti a študentky fakulty sa
nym témam. Tému „Umenie vo väzení“ viedol pozvaný hosť Mgr. Peter mohli zoznámiť s predmetom sociálnej práce aj prostredníctvom náuč-
Trepáč (Ústav výkonu trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici), ktorý no-zábavného bulletinu o sociálnej práci.
sa podelil o svoje skúsenosti s využívaním arteterapie v ústave na výkon
trestu odňatia slobody s odsúdenými s poruchou osobnosti alebo inými Mgr. Jana Šolcová, PhD.
závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecifické zaobchá- PhDr. Katarína Kurčíková PhD.
dzanie. Diskusia s názvom „Nestrácajme čas!“ informovala o novej sociál- Katedra sociálnej práce PdF UMB
nej službe – včasná intervencia pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými
deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku. Viedla ju riadi-
teľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Mgr. Eva Mrenicová
a spolupracovníčka Mgr. Marianna Burianová z Centra špeciálno-peda-
gogického poradenstva v Banskej Bystrici. O úspešnom procese deinšti-
tucionalizácie a o tom, ako zmena fyzického prostredia mení ľudí a prácu
sociálneho pracovníka, sme mali možnosť vypočuť si v diskusii pod ná-
zvom „Ako sa na Slovensku žije ľuďom s postihnutím? Prečo nepotrebujú

BESEDA S JURAJOM KUNIAKOM

Koncom marca sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej kasárenského knihovníka, ktorý nejednu publikáciu zachránil pred skartá-
fakulty konala beseda s básnikom, vydavateľom, ale i nadšeným horo- ciou a sám sa stal básnikom. Whitmanovo dielo čítal prakticky celý dospelý
lezcom a prekladateľom Jurajom Kuniakom (1955). Prítomným pred- život a vydanie Spevu o mne vo vlastnom vydavateľstve Skalná ruža (o. z.)
stavil publikáciu Spev o  mne amerického priekopníka voľného verša nemožno vnímať inak ako ukážkový príklad sna, ktorý sa stal skutočnosťou.
Walta Whitmana (1819 – 1892).
Walt Whitman svoje dielo celý život upravoval a  cizeloval – pokú-
Juraj Kuniak, rodák z Košíc, ktorý už istý čas žije v obci Kordíky neďa- šal sa o dokonalosť, nech to už znamená čokoľvek. Juraj Kuniak, ver-
leko Banskej Bystrice, patrí k  verným čitateľom dobrej domácej i  zahra- ný čitateľ Whitmanových básní, cizeloval interpretačné zručnosti a po
ničnej poézie. Sám je autorom celého radu prozaických i poetických diel dlhých rokoch (2013) vydal Spev o mne vo vlastnom preklade. Ako sám
a  dielok. Prezradil, že tvorbu Walta Whitmana spoznal počas vojenčiny, povedal, je to jeho prvý prekladateľský počin a počin rozhodne šťast-
keď sa mu do rúk dostal český preklad Zpěvu o mně. Ako vojak pracoval ný. Dôkazom je prémia Ceny Jána Hollého z roku 2014, ktorú udeľuje
v posádkovej knižnici a jeho úlohou (okrem iného) bolo likvidovať ideo- Literárny fond v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov
logicky škodlivé publikácie – knižné diela, ktoré by obsahom mohli vážne umeleckej literatúry. Jurajovi Kuniakovi prajeme veľa tvorivých úspe-
ohroziť zdravý duševný vývoj brancov v ideologicky čistej a vždy prospe- chov a dúfame, že rovnako dobre sa bude dariť aj jeho vydavateľstvu.
rujúcej Československej socialistickej republike. Juraj Kuniak toto nevin-
né stretnutie s knihou považuje za zásadné. Spev o mne ovplyvnil vojaka a PhDr. Martin Kubuš, PhD.

37

O besede s Ľubošom Juríkom v Politologickej študovni Univerzitnej knižnice UMB

„Osobnosťami, ktoré náš národ pohli dopredu, boli v roku 1952. Ľuboš Jurík je dvojnásobným držiteľom Ceny Egona E.
morálne a mravné autority − Ľudovít Štúr, Milan Kischa a držiteľom Krištáľového krídla za rok 2008 za knihu Slovenský
Rastislav Štefánik, Vladimír Clementis a Alexan- bigbít. Za trvalý prínos v oblasti literatúry faktu mu v roku 2015 udelili
der Dubček.“ (Ľ. J.) Národnú cenu Vojtecha Zamarovského.

V  Politologickej študovni UK UMB prezentoval Ľuboš Jurík svoj

Pravidelne od roku 2009, vždy v  marci, víta Univerzitná knižnica
UMB v Politologickej študovni sídliacej v budove Fakulty politických
vied a  medzinárodných vzťahov UMB známe osobnosti aktívne
v  politike a  literárne činné zároveň. Ideová garantka a  realizátorka
týchto výnimočných stretnutí Gréta Kazimírová pozvala 1. marca 2016
medzi študentov FPVMV a širšiu verejnosť významného slovenského
spisovateľa, esejistu a publicistu Ľuboša Juríka.

Ľuboš Jurík (1947) je autorom viac ako troch desiatok kníh, tele-
víznych scenárov a  divadelných hier. Prvýkrát, v  roku 1973, na seba
upozornil zbierkou poviedok Na Poľnej ulici z prostredia bratislavskej
periférie. Aj jeho románový debut Emigranti (1977) zaznamenal čitateľ-
ský úspech a bol preložený do viacerých európskych jazykov. Obsiahlu
časť Juríkovej prozaickej tvorby predstavuje trojica kníh rozhovorov s
významnými slovenskými a svetovými spisovateľmi, písaná v horizon-
te tridsiatich rokov. Šesťročné osobné skúsenosti z prostredia vysokej
politiky a pôsobenia v parlamente autenticky zachytil a glosoval v knihe
literatúry faktu Pokušenie moci (2002) a neskôr v pokračovaní Poučenie
z moci (2013). Medzi titulmi, ktoré napísal, kraľuje román Smrť minis-
tra (2009), o  dva roky neskôr rovnomenná divadelná hra a  televízny
film. Rozprávajú o  tragickom osude Vladimíra Clementisa, nespra-
vodlivo odsúdeného na smrť vo vykonštruovanom politickom procese

38

najnovší životopisný román Podpora IBM v rozvoji študijného
o Alexandrovi Dubčekovi Rok dlh- programu aplikovaná informatika
ší ako storočie (Matica slovenská
2015). Dielo posunulo autora do V roku 2015 ponúkla Katedre informatiky FPV UMB spoločnosť
užšieho výberu siedmich finalistov IBM Slovensko, spol. s r. o., spoluprácu v rozvoji oblasti Business
o  Cenu Literárneho fondu za rok Intelligence a Big Dat v študijnom programe aplikovaná informati-
2015, ktorá sa udeľuje výhradne za ka. Snahou IBM je podchytiť šikovných študentov univerzít a ponúk-
pôvodnú slovenskú tvorbu. nuť im prípravu pri umiestnení na kvalitných pracovných pozíciách.
O  čom je román? Povedané slo-
vami autora – o  slobode a  viere. Na podporu spolupráce sa vypracoval v júni 2015 spoločný projekt. Garantom projektu za IBM
O  Alexandrovi Dubčekovi, nepo- je Michal Klimek a za UMB Vladimír Siládi. Projekt získal finančné ocenenie IBM University
chybne najznámejšom Slovákovi Awards (www.research.ibm.com/university/awards) v  sume 10  000 dolárov v  rámci programu
v  dejinách slovenského národa. Global University Programs. Šek prebral z  rúk generálneho riaditeľa IBM Slovensko Ing. M.
O „našom“ Dubčekovi ako kľú- Murgača rektor UMB doc. Ing. V. Hiadlovský, PhD., za prítomnosti dekanky FPV UMB doc.
čovej osobnosti Pražskej jari, kto- RNDr. J. Kmeťovej, PhD., vedúceho Katedry informatiky a zástupcov IBM Slovensko Ing. M.
rého meno s  úctou a  rešpektom Košinu a F. Kadlečíka (koordinátor programu IBM Smarter University). Aktivity vytýčené v pro-
vyslovujú ľudia po celom svete... jekte sa postupne napĺňajú. Projekt je dobrou odrazovou plochou pre rozvoj ďalšej spolupráce.
To je dôvod, aby sme spozna-
li jeho osud, politické úspechy, PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
ale  i  omyly. A  najmä udalosti Katedra informatiky FPV UMB
pohnutého roka 1968 na pozadí
mocenskej politiky Sovietskeho Ocenení na UMB
zväzu. O  tom všetkom Ľ.  Jurík
v  knihe rozpráva. Majstrovsky Výbor sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil
spojil historické fakty so subjek- Prémiu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí Dr. h. c. prof. PhDr. Jaroslavovi Strakovi, DrSc.,
tívnymi pocitmi. Sondoval, bádal ako prejav uznania za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí.
a pátral v archívnych materiáloch,
aby uverejnil nové, málo známe Pri príležitosti 15. výročia otvorenia Ruského centra vedy a kultúry si z rúk zástupcu Federálnej
alebo takmer neznáme infor- agentúry Rossotrudničestvo Alexandra Vasiľjeviča Rad'kova prevzal diplom za aktívnu prácu v
mácie z  Dubčekovho života. Dal oblasti rozvoja medzinárodnej humanitnej spolupráce a upevnenia rusko-slovenských vzťahov
nahliadnuť do procesu tvorby, doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
prístupu spracovania niekoľko ro-
kov zhromažďovaného materiálu V rámci podujatia Deň knihovníkov Banskobystrického kraja, ktorý sa konal 17. marca 2016
o Alexandrovi Dubčekovi, do me- v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, bolo ocenených 10 knihovníkov za aktívny prí-
tód overovania faktov a spôsobu stup k svojej profesii a rozvoj služieb knižnice, v ktorej pôsobia. Za Univerzitnú knižnicu UMB
komunikácie s čitateľskou obcou. si Pamätný list prebrala Mgr. Erika Sanitrová, pracovníčka politologickej študovne.

Ozdobou podujatia bol naj- 39
mladší syn Alexandra Dubčeka
Milan Dubček, bývalý veľvysla-
nec v  Grécku, Izraeli a  Etiópii.
Pootvoril zákutia domáceho pros-
tredia a atmosféry v rodine, priblí-
žil najmä obdobie pohnutých čias
prenasledovania otca a  podelil sa
s pocitmi, ktoré rodina prežívala.

Pani Gréta Kazimírová jej vlast-
ným, noblesným spôsobom pripra-
vila podujatie s  ukážkou z  doku-
mentárneho filmu o  Alexandrovi
Dubčekovi, s  hudobným umelec-
kým programom predneseným
študentkami Konzervatória J. L.
Bellu v  Banskej Bystrici, modero-
vaním besedy s hosťami a autogra-
miádou autora.

Nechže v  intenciách priblíženia
osobností nášho národa a  zves-
tovania ich humánneho a  etic-
kého posolstva pretrvá zámer
Univerzitnej knižnice UMB i  zá-
ujem akademickej obce a  širšej
verejnosti.

Slavomíra Očenášová-Štrbová

Na pôde Ekonomickej fakulty UMB sa uskutočnila pred-
náška pracovníkov Colného úradu v Banskej Bystrici pplk.
PhDr. Róberta Čurika a npor. Bc. Jozefa Vrábeľa. Témou
prednášky boli „Vybrané aspekty činností výkonu colného
dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími
krajinami v podmienkach EÚ“. Prednáška sa uskutočnila
16. marca 2016. Prednášajúci venovali pozornosť najmä
aktuálnemu stavu obchodovania medzi tzv. tretími
krajinami a členskými krajinami EÚ, tarifným (napr. clo)
a netarifným bariéram (napr. kvóty). Predstavili základné
colné predpisy, hlavné úlohy colných úradov, ako aj zák-
ladné colné režimy. Zamestnanci colného úradu priniesli
študentom ukážky zachyteného tovaru (falzifikátov), ktorý
bol v rozpore s ochranou duševného vlastníctva.

Katedra európskych kultúrnych štúdií na Filozofickej fakulte UMB pri-
vítala so svojou prednáškou pani Magdu Vášáryovú. V  súčasnosti je
predsedníčkou najstaršieho ženského spolku na Slovensku Živena, tiež
predsedníčkou Správnej rady Via Cultura a zakladateľkou Inštitútu pre
kultúrnu politiku. Prednáška sa uskutočnila 8. marca 2016. Téma pred-
nášky s názvom Terapia kultúrou bola inšpirovaná jej poslednou kni-
hou s rovnomenným názvom, ktorá sa venuje práve otázke kultúrnej
vyspelosti, otvorenosti a tiež sebareflexii Slovákov a slovenskej kultúry.
Mottom prednášky sa stal citát Mateja Bela: „Nevzdelanosť je obluda,
ktorá znova a znova vystrkuje rohy, aj keď jej bola odťatá hlava.“

ŽIVOT UNIVERZITY

Na pôde Právnickej fakulty UMB, v priestoroch Právnickej študovne UK UMB sa konala pred-
náška tematicky zameraná na aktuálne otázky autorského práva s dôrazom na aplikáciu nového
autorského zákona v podmienkach vysokých škôl. Prednáška sa uskutočnila 22. marca 2016.
Prednášajúci prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vzhľadom na prijatie nového autorského zákona
zdôraznil aktuálnosť danej témy a svoju prednášku zameral hlavne na zmeny, ktoré priniesla
nová právna úprava autorského práva. Dôkazom toho, že išlo o tému zaujímavú a naozaj aktu-
álnu, bola záverečná diskusia týkajúca sa hlavne otázok zamestnaneckých a školských diel, zá-
konných licencií, citácií, ako aj používania autorských diel na školách. Prednášku organizačne
zabezpečila Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UMB v spolupráci s Univerzitnou
knižnicou UMB.

Študenti Katedry anglistiky a  amerikanistiky a  Katedry európskych
kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty UMB sa zúčastnili zaujímavej
prednášky hosťujúceho assoc. prof. Ruslana Saduova z Baškirskej štát-
nej univerzity v Ufe (Ruská federácia), ktorý pôsobí na KAA od feb-
ruára 2016. Ústrednou témou prednášky bola regionálna diverzita
v Rusku s užším zameraním na baškirskú oblasť. Assoc. prof. R. Saduov
sa nevyhol ani problematike stereotypov a  predsudkov, ktoré na prí-
klade konkrétnych situácií študentom názorne objasnil. Zaujímavou
bola téma symbolov, ktoré dotvárajú regionálnu identitu danej oblasti.
Okrem informácií o etnickej diverzite Ruska sa upriamil i na špecifi-
ká baškirského jazyka, ktorý je unikátnou súčasťou kultúrneho dedič-
stva regiónu. Pozornosť venoval charakteristike náboženskej diverzity
Baškirska a diskusii o kultúre, jazyku a identite.

40

Vďaka spolupráci Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB a
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnilo sa 7. marca
2016 stretnutie s  Paulom Tieniu Yungom na tému Slovensko moji-
mi očami. Paul Tieniu Yung je pôvodom Číňan a  absolvent bioló-
gie z Čínskej akadémie vied, žijúci už osemnásť rokov na Slovensku,
kde pôsobí ako publicista, prekladateľ a tlmočník na voľnej nohe a je
taktiež autorom knihy Z Ríše stredu do stredu Európy. Ide o vôbec
o prvú knihu o Slovensku a Bratislave v čínskom jazyku.
Paul T. Yung poslucháčom prezentoval pohľad na unikátnosť sloven-
skej kultúry a histórie očami cudzinca. Neskôr sa zameral na kultúrne
rozdiely medzi Čínou a Slovenskom a na to, ako ich vníma on sám.
Poukázal na to, akí sú Slováci ako národ a ľudia slušní, pracovití, ale
predovšetkým priveľmi skromní v porovnaní s obyvateľmi Číny. Pán
Yung počas prednášky rozprával aj o  kráse slovenskej hudby a  fol-
klóre, ktorý, ako sám tvrdí, miluje a naše ušľachtilé tance považuje za
silnú stránku slovenskej ľudovej kultúry aj preto, lebo vie, akú dôleži-
tú úlohu zohrávali v slovenských dejinách. Pre Paula Yunga, človeka
pochádzajúceho z inej kultúry, je veľa vecí na Slovensku jedinečných,
pričom my Slováci si to ani neuvedomujeme a nie sme na ne patrične
hrdí. Naopak, skôr zaujmú čínskych turistov.

IV. reprezentačný ples Fakulty politických vied a me- Na Pedagogickej fakulte UMB sa uskutočnil XIV. ples PF UMB.
dzinárodných vzťahov UMB bol pod záštitou ministra Ples otvorila prodekanka pre pedagogickú činnosť PdF UMB prof.
zahraničných vecí Miroslava Lajčáka Hlavným cieľom PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. Zúčastnili sa ho aj ďalší členo-
podujatia je spojiť absolventov, pedagógov, študentov via vedenia PdF UMB. Program plesu pripravili študenti Katedry
i priateľov fakulty. Ples sa uskutočnil 23. januára 2016 hudobnej kultúry PdF UMB, univerzitný folklórny súbor Mladosť
v priestoroch hotela Lux. Pre hostí bol v spolupráci s pod vedením Mgr. art. Martina Urbana, PhD., a  komorný
Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu pripravený za- orchester Mladosť pod vedením Mgr. Pavla Martinku, PhD. Súťaž
ujímavý program. Oficiálnu časť večera otvoril prof. o  najkrajšie šaty a pestrá tombola boli súčasťou programu. Ples
PhDr. Ján Koper, PhD., dekan Fakulty politických vied PdF UMB získal aj charitatívny rozmer, keďže organizátori plesu
a medzinárodných vzťahov. Organizátori plesu pre hos- z radov študentov Katedry sociálnej práce PdF UMB podporili po
tí pripravili aj veľmi atraktívnu prehliadku svadobných plese Dom núdznych v Banskej Bystrici.
a spoločenských šiat, ktorá mala ohlas u pánskej, ale
aj dámskej časti publika. Príjemným zistením pre prí- 41
tomných hostí a pedagógov bolo, že majiteľkou svadob-
ného salónu Shania je naša bývala absolventka Janka
Kikinderková. Súčasťou večera bola bohatá tombola so
zaujímavými cenami.

Stretnutie zamestnancov
s rektorom UMB a zástupcami

OZ pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku

príspevok zamestnanca je menej ako 13,- € mesačne, zamestnávateľ
poskytne príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie alebo dopln-
kové dôchodkové poistenie vo výške príspevku zamestnanca.

Zamestnanci UMB sa stretli s rektorom doc. Ing. Vladi- Odpustenie poplatku za prijímacie konanie pre zamestnancov a deti
mírom Hiadlovským, PhD., a predsedom OZ pracovní- zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na všetkých
kov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavlom Ondekom fakultách Univerzity Mateja Bela vo všetkých stupňoch vzdelávania.
vo štvrtok 10. marca 2016. Stretnutie pokračovalo konfe-
renciou Odborového zväzu pri UMB v Banskej Bystrici, Zamestnávateľ umožní využívanie plavárne pre zamestnancov mini-
ktorú organizovala Rada predsedov ZO OZ pri Univer- málne dve hodiny týždenne,
zite Mateja Bela. Stretnutia sa zúčastnilo 92 pracovníkov
univerzity a 22 pozvaných hostí (predsedovia OZ uni- Príspevky zo sociálneho fondu:
verzít na Slovensku a členovia kolégia rektora UMB).
pri narodení dieťaťa vo výške 100,- €;
Zamestnancom sa vo svojom prejave prihovoril rektor UMB doc. pri úmrtí zamestnanca, manžela zamestnanca, manželky zamestnan-
Hiadlovský, ktorý prítomných okrem iného informoval o Kolektívnej ca, dieťaťa zamestnanca a pri živelných udalostiach vo výške 100,- €;
zmluve UMB na rok 2016 a o benefitoch pre všetkých zamestnancov pri dlhodobej práceneschopnosti dlhšej ako 3 mesiace až do výšky
univerzity, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú. funkčného platu;
za získanie Jánskeho plakety:
Pracovný čas: 37,5 h týždenne v jednozmennej prevádzke, bronzovej vo výške 35,- €;
36,25 h týždenne v dvojzmennej prevádzke, striebornej vo výške 50,- €;
35 h týždenne v nepretržitej prevádzke. zlatej vo výške 75,- €;
diamantovej vo výške 100,- €;
Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere 10,- € na zamestnanca v roku na účasť na športových a kultúrnych
šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho podujatiach spoločne organizovaných jednotlivými súčasťami UMB;
roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Dovolenka učiteľov je deväť týž- nákupné vianočné darčekové poukážky.
dňov v kalendárnom roku.
Rektor UMB tiež oboznámil zamestnancov s  čerpaním finančných
Odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí prostriedkov zo sociálneho fondu UMB za uplynulý rok.
nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, inva-
lidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je Na stretnutí sa predstavil odborárom predseda Odborového
viac ako 70 % vo výške jedného mesačného funkčného platu zamest- zväzu pracovníkov školstva a  vedy na Slovensku Ing. Pavel Ondek
nanca nad ustanovený rozsah podľa § 76a ods. 1 a 2 Zákonníka práce. a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Informovali o stave OZ na Slovensku,
Náhrada pri dočasnej práceneschopnosti od prvého do desiateho dňa o jeho činnosti a plánoch v roku 2016.
vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu v súlade s § 8 ods. 2
zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu počas dočasnej prácene- Konferencia OZ sa riadila programom schváleným svojimi členmi.
schopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správu o činnosti Odborového zväzu na UMB za rok 2015 predniesla
predsedníčka Rady predsedov ZO OZ Mgr. Zuzana Piliarová. Podala
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie ale- správu o  hospodárení Rady predsedov ZO OZ pri UMB v  Banskej
bo doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 13,- € mesačne. Ak Bystrici za rok 2015 a predostrela návrh rozpočtu Rady predsedov ZO
42 OZ PŠV pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na rok 2016.

Aby sme mohli v  nasledujúcom roku podpísať novú kolektívnu
zmluvu a získať benefity z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, musí-
me si udržať stav členskej základne na našej univerzite, a tak aj touto
cestou ďakujem všetkým členom odborového zväzu.

Mgr. Zuzana Piliarová
Autor fotografií: Ľubomír Suja

Doc. Vladimír Gajdoš

 30. 11. 1936 † 11. 3. 2016

„... a jeho študent v tej chvíli pochopil hlavne to, čomu Nasledovalo Štátne konzervatórium v Bratislave a štúdium kompozície
sa hovorí kantorovo srdce. Také srdce učiteľa, ktoré u A. Očenáša, A. Moyzesa a J. Cikkera, potom Janáčkova akadémia v Brne,
bije aj spoločensky nedocenené, pretože bije pre svia- kde mu však chýbalo prepojenie na výchovu mladých hudobníkov. A tak
tok veci. Práve tak ako na vežiach kvôli inej svätej veci prešiel na externé štúdium kombinácie hudobná výchova – hudobný ná-
stáročia udiera srdce zvonov...“ (Milan Rúfus) stroj na Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Do Brna sa predsa ešte vrátil,
keď sa tam habilitoval na umeleckého docenta v odbore rozbor skladieb.
Za katedrou školy, na ktorej spolu so svojimi kolegami pripravoval bu- „Život tých, ktorí zomreli, je uložený v pamäti žijúcich.“ Stotožnenie s myš-
dúcich učiteľov hudobnej výchovy, prežil 40 rokov – polovicu svojho ži- lienkou antického filozofa Cicera potvrdzuje prebývanie Vladka Gajdoša
vota. Na toto svoje celoživotné poslanie sa systematicky pripravoval už v pamäti stoviek žiakov, ktorých učil v hudobnej škole v Banskej Bystrici, de-
od útleho detstva. Spomínal, že jeho otec, vynikajúci hudobník, posledný siatok muzikantov, ktorých viedol ako šéfdirigent Krajského symfonického
banskobystrický regenschori, ho ako malého chlapca často brával na vy- orchestra, folkloristov zo súboru Urpín a vysokoškolského súboru Mladosť,
chádzky. Tam mu však neukazoval, ako iní otcovia, vtáčiky, kvietky a rôz- s ktorými hral či pre nich písal; v pamäti možno tisícov veriacich, ktorí po-
ne druhy stromov, ale zadal mu nejaký tón a Vladko musel okamžite určiť čúvali jeho organové improvizácie pri bohoslužbách vo farskom kostole,
jeho polohu v notovej osnove vo všetkých existujúcich kľúčoch. Rovnako v mysliach stoviek študentov Pedagogickej fakulty a neskôr UMB i v pamäti
to bolo s generálbasom. V širokom slovenskom okolí nebolo lepšieho znal- detí zo Základnej školy na Kuzmányho ulici, pre ktoré napísal svoju krásnu
ca v tomto odbore, ako bol Vladko Gajdoš. detskú operu V šírom poli zámoček. A pravdaže, v pamäti nás – jeho kolegov
od roku 1967 na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty, od roku
1992 PdF UMB, keď nám bol dve funkčné obdobia vedúcim katedry.

Ako je Vladko Gajdoš uložený v našej pamäti? Predovšetkým ako vý-
borný učiteľ, ktorého študenti milovali. Na jeho prednáškach či seminároch
bolo vždy veselo, aj tie najnáročnejšie problémy – napr. z harmónie alebo
rozboru skladieb – dokázal podať tak, že sa zdali pre všetkých pochopiteľné.
V našej pamäti je uložený ako skromný kolega, ktorý sa nevystatoval svojimi
skladateľskými úspechmi a dokázal citlivo poradiť, akceptovať názory iných.
Bol chápavý a nekonfliktný vedúci katedry. Počas jeho vedenia akoby na
katedre neboli vážne problémy. A pritom problémy boli, len Vladko ich na
nás jednoducho neprenášal. Riešil ich sám a nás nechal v pokoji pracovať.

Jeho život zostáva aj v pamäti popísaných hárkov notového papiera s jeho
vlastnými skladbami či úpravami pre rôzne súbory a zoskupenia, v pamäti
rozhlasových nahrávok, platní, CD nosičov, takisto v pamäti poslucháčov
koncertov, na ktorých znela jeho hudba. A v neposlednom rade si ho bude
pamätať hudobná historiografia za jeho snahu po revitalizácii zabúdané-
ho či zabudnutého odkazu regionálnych skladateľov minulosti, akými boli
napr. Ján Gajdoš či Ján Egry.

Česť jeho pamiatke.

prof. Mgr. Belo Felix, PhD.

NAŠI JUBILANTI

Viacerí zamestnanci univerzity oslávili v období mesiacov marec – máj 2016 významné životné jubileum. V mene všetkých zamestnancov,

študentov a priateľov univerzity im srdečne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme všetko najlepšie, veľa pevného zdravia, šťastia a spokojnosti

v osobnom i profesionálnom živote. Redakčná rada

Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. Marta Želizňáková Ing. Alena Tomengová, PhD. Jaroslav Meško
Mgr. Miroslava Rošková, PhD. doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Iveta Vraštiaková Jozef Jelenský
Prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD. RNDr. Ľuboš Elias Anna Šmondrková
Doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Zuzana Kubišová Alžbeta Tomašová
Štefan Pilarčík Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. Juraj Maďar RNDr. Milan Hudec, PhD.
Tatiana Javorská Mgr. Vladimír Poliach, PhD. Emília Donovalová
43

21. apríl KALENDÁRIUM UMB

21. apríl Sciencia Iuventa 2016. Výmena poznatkov a skúseností
27. apríl vo vedeckovýskumnej činnosti doktorandov, nadviazanie
12. – 14. máj a prehĺbenie kontaktov a spolupráce doktorandov a mladých
19. – 20 . máj vedeckých pracovníkov.
25. – 26. máj
14. jún Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi, medzinárodná vedecká
22. jún konferencia.
31. 8. – 4. 9.
Čo znamená byť (dobrým) učiteľom?
Diskusia na Pedagogickej fakulte UMB

Medzinárodná vedecká konferencia na tému: Ekonomicko-
-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv na individuálny
blahobyt.

Inovácie a podnikanie, teória a prax

Kultúrne dedičstvo a identita, vedecká konferencia

Univerzita mestu – mesto univerzite, téma: Dr. h. c. Ján Valach,
Cikkerova sieň historickej radnice

Konferencia s názvom Filozofické formulácie problému zmyslu
života človeka, medzinárodná vedecká konferencia

Medzinárodná vedecká konferencia AMSE zameraná
na moderné matematické a štatistické metódy

www.umb.sk

NOVÉ TITULY V PREDAJI

www.publikacie.umb.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Literární a filmové dystopie FILOZOFICKÁ FAKULTA K demografickému vývoju na
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov pohledem politické vědy území Zvolenskej župy v rokoch
Zuzana Krupová 1787 - 1921
Vladimír Naxera Vladimír Naxera, Ondřej Stulík,
OndĔej Stulík Jaroslav Bílek †‡‘‰”ƒϐ‹…±— Zuzana Krupová
Jaroslav Bílek ˜ý˜‘Œ—ƒïœ‡Çƴ
V této knize jsme představili specifické implikace ˜‘Ž‡•‡Œā—’› V súlade s témou je cieľom predloženej monogra-
Literární fenoménu dystopie a také utopie jako nutného fie spracovať demografickú analýzu so zreteľom
a ƥlmové referenčního „bodu“ pro lepší pochopení a vyme- ˜”‘‘…Šͳ͹ͺ͹Ǧͳͻʹͳ na hlavné vývojové tendencie obyvateľstva, ako
dystopie zení dystopií. aj transformačné spoločenské procesy pri pre-
Banská Bystrica 2015 chode od feudalizmu ku kapitalizmu v dlhom
pohledem politické vÖdy 19. storočí na území Zvolenskej župy:

Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 51, Banská Bystrica

www.simkor.sk


Click to View FlipBook Version