The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Univerzitný časopis Spravodajca č. 4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017-03-22 05:06:44

Spravodajca č. 4

Univerzitný časopis Spravodajca č. 4

Spravodajca

Ročník 22 UNIVER ZIT Y MATE JA BEL A V BANSKE J BYSTRICI číslo 4  december 2016

Rudolf
Schuster
na UMB

Spravodajca Obsah

22. ročník Editorial Interdisciplinárny projekt pre Právnickú
a Ekonomickú fakultu UMB .....................................38
Vydáva Z diára rektora
UNIVERZITA MATEJA BELA Matica určujúca závislosť medzi praktickými
v Banskej Bystrici Univerzita mestu mesto univerzite ............................. 4 metódami učenia a nárastom prierezových
kompetencií študentov .................................................39
Sídlo redakcie Café Európa: Bratislavský samit
Národná 12 a budúcnosť Európskej únie.......................................... 6 Metóda urýchlenia rozvoja prierezových
974 01 Banská Bystrica kompetencií prostredníctvom praktického
Letná škola súkromného práva..................................... 6 tréningového procesu študentov................................39
IČO 30232295
registračné číslo MK SR EV 1116/08 Odborníci V4 diskutovali o jazyku a identite ......... 8 Život univerzity .............................................................40
štvrťročník
Beloslav Riečan ................................................................ 9 Zo školy na zimák..........................................................42
[email protected]
www.umb.sk Učiť ľudí, ako rozmýšľať, nie, čo si myslieť! ..............10 Bibliosféry – knihovnícke sféry dôverné..................42

REDAKČNÁ RADA Technické vzdelávanie – Bibliotéka 2016...............................................................43
aktuálna problematika učiteľov ..................................11
Predsedníčka Otvorené vzdelávanie a otvorená veda .....................43
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Katedra techniky súčasťou projektu
z edície Visegrad fund ..................................................13 Noc výskumníkov 2016................................................44
Výkonná redaktorka
Mgr. Zuzana Ševčíková Keď sa narodíš, máš žiť v rodine II. ...........................14 Univerzitný deň kariéry 2016 .....................................45

Jazykový redaktor Ďalšie aktivity v oblasti rozvoja Návšteva kolegov z Technickej univerzity
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. stratégie service learning na UMB.............................14 v Mníchove......................................................................47

Členky a členovia Írsky jazyk a Írske štúdie na Filozofickej Stretnutie študentov cestovného ruchu
Monika Tomášiková (EF) fakulte UMB ...................................................................15 na Slovensku a v Poľsku................................................47
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVaMV)
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) Veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky Projekt Minierasmus na UMB ...................................48
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. (PF) na UMB ...........................................................................15
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) Konferencia o environmentálnej etike
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (R) Európa po brexite očami veľvyslanca v krajinách V4 ................................................................48
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. (FF) Francúzskej republiky na Slovensku .........................16
Prekladateľské soiréé 9..................................................49
Grafická úprava Významné medzinárodné športové podujatia roku
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová 2016 z pohľadu športovej diplomacie .......................16 Úspech študentov na dirigentskej súťaži...................49

Tlač Medvedia rezervácia v Maďarsku hosťovala Cantus choralis Slovaca................................................50
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice účastníkov zo Slovenska...............................................17
Spoločné aktivity University Windesheim
Fotografie Stretnutie geografov a geológov..................................18 a Pedagogickej fakulty UMB.......................................51
archív UMB
Geografické utorky........................................................18 Dráma ako metóda výchovy a vzdelávania..............51
Za obsah príspevkov zodpovedajú
autori Výjazdové stretnutie s českými odborníkmi Katedra výtvarnej kultúry vytvára priestor
z oblasti vodohospodárstva .........................................19 pre prax študentov.........................................................52
Príspevky môžete posielať
elektronickou poštou na adresu: Seminár pre pedagógov vzdelávacích centier..........20 Spolupráca Ekonomickej fakulty s OZ Zadobe ......52
[email protected]
Ideál a realita: Tlmočenie Mladosť na Taiwane ......................................................54
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme do posunkového jazyka................................................21
a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje Lekári bez hraníc a ich poslanie .................................56
právo príspevky krátiť, redakčne Medzinárodná sociolingvistická konferencia .........22
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah Akadémia európskeho seniora...................................56
príspevku zodpovedá autor. Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach .............22
Šport ................................................................................57
Fotografia na obálke Veselé meno: Puškin .................................................... 23
Rudolf Schuster Návštevy v Ruskej federácii .........................................58
Foto: Dušan Beňo Venované profesorovi Gúčikovi .................................24
Deň študentstva na UMB ............................................58
ISSN 1339 - 6749 Nechcel by som, aby študenti sypali poučky ...........26
Zvon Václav na Filozofickej fakulte UMB................60
2 Návšteva na Čínskej poľnohospodárskej
univerzite v Pekingu......................................................27 Chcem (sa) učiť angličtinu.........................................60

Súčasné tendencie v riadení a marketingu Študenti hercami............................................................61
európskych cieľových miest ........................................28
Ako úspešne riadiť projekty
Inteligentné mestá .........................................................30 Workshop na Ekonomickej fakulte UMB................62

Katedra životného prostredia na Bezpečnostnom Nevyhadzujte nenosené oblečenie,
veľtrhu 2016 ....................................................................30 môže pomôcť iným.......................................................62

V čom sa skrýva podstata súčasného Odovzdávanie francúzskych diplomov
peňažného systému? .....................................................31 študentom UMB............................................................63

Hodnotenie environmentálnych škôd......................32 Exkurzia po historických hoteloch
v banskobystrickom regióne .......................................63
Vysokovýkonné počítanie na UMB ..........................33
Vianočný charitatívny punč ........................................64
IBM Tech Talks na FPV UMB....................................34
Naši jubilanti...................................................................65
CTU Open na UMB ....................................................34
Ocenenie..........................................................................66
Je OSN schopná reagovať
na aktuálne problémy sveta? ......................................35 Za prof. Imrichom Sedlákom, CSc............................66

Stretnutie katedier trestného práva............................36 Bronzový reliéf zobrazujúci prof. Emila Kopša
vo vstupnej hale Ekonomickej fakulty UMB...........67
Nová etapa v živote konferencie DidInfo.................37

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
máme za sebou jeseň bohatú na stretnutia. Na našu akademickú pôdu prišli spolupracovníci z írskeho
Galway, amerického Ohia, argentínskeho Buenos Aires, srbského Somboru a mnohí ďalší. Získali sme
nových partnerov v Petrohrade, Moskve, Vilňuse, Podgorici, Užhorode, Mauríciu a Taiwane. Meno našej
univerzity vyniklo pri podujatiach svetového formátu, ako bola medzinárodná konferencia o sociálnych
a humanitných vedách organizovaná pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie,
Globsec Tatra Summit a ďalšie. Posilňovanie medzinárodnej dimenzie vzdelávania a výskumu, rovnako
ako pozornosť venovaná zvyšovaniu našej angažovanosti vo vzťahu k najbližšiemu okoliu v meste a v re-
gióne, má veľkú dôležitosť. V adventnom čase máme možnosť poohliadnuť sa za celým mimoriadne
úrodným rokom a ten nasledujúci vnímať ako novú príležitosť prichádzať aj odchádzať. Redakčná rada
univerzitného časopisu Spravodajca UMB Vám praje šťastné a pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2017.

Katarína Chovancová
prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

z diára rektora... 6.12.2016
Zúčastnil sa na voľbách dekana
na Pedagogickej fakulte UMB
Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady

17. 10. 2016 15. 11. 2016 Technickej univerzity vo Zvolene

Prihovoril sa na podujatí Zúčastnil sa na rozšírenom zasadnutí Zúčastnil sa na odovzdávaní francúzskych
Univerzita mestu – mesto Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a diplomov študentom UMB na
univerzite s riaditeľkou Štátnej Metoda v Trnave, ktoré sa uskutočnilo Veľvyslanectve Francúzskej republiky
vedeckej knižnice v Banskej pri príležitosti udelenia čestného
Bystrici PhDr. O. Laukovou, PhD. v Bratislave
titulu doctor honoris causa prof.

21. 9. 2016 18. 10. 2016 Gbúrovej a prof. Říchovej 7. 12. 2016
Podpísal zmluvu o spolupráci Zúčastnil sa na pracovnom Prihovoril sa na otvorení medzinárodného
s organizáciou Globsec stretnutí s primátorom mesta Zúčastnil sa na konferencii SOCIAL diskusného fóra o demokracii a ľudských
Banskej Bystrice o rozvoji kultúry SCIENCES AND HUMANITIES: právach Human Forum 2016
25. 9. 2016 A NEW ANGENDA FOR EUROPE
Rokoval s veľvyslancom Čínskej
ľudovej republiky na Slovensku v Banskej Bystrici S CHALLENGES, otvoril slávnostný 8. 12. 2016
Na pôde Fakulty politických vied
26. 9. 2016 večer Taste of Slovakia a odovzdal a medzinárodných vzťahov UMB prijal
Prijal čínsku delegáciu z Dongbei prezidenta Slovenskej republiky
University of Finance and 19. 10. 2016 ceny víťazom súťaže Najlepší poster Andreja Kisku
Economics
Zúčastnil sa na vedeckom seminári PhD. témy
3. 10. 2016
Zúčastnil sa na otvorení o Imrichovi Karvašovi
akademického roku Akadémie
umení v Banskej Bystrici 16. 11. 2016

Prijal doc. Alexandra Čerkasova, Rokoval s viceguvernérom Českej Prijal úspešných športovcov UMB Zúčastnil sa na vianočnej kapustnici
DrSc., profesora zo Sočskej štátnej národnej banky pri príležitosti Medzinárodného Ekonomickej fakulty UMB
univerzity v Ruskej federácii
dňa študentstva
4. – 9. 10. 2016
Viedol delegáciu UMB na 26. 10. 2016 Otvoril konferenciu Významné 8.12.2016
pracovnej ceste v Petrohrade Prihovoril sa na podujatí z cyklu medzinárodné športové podujatia Zúčastnil sa na oceňovaní najúspešnejších
Osobnosti UMB a do pomyselnej 2016 z pohľadu športovej diplomacie univerzitných športovcov za rok 2016
Podpísal dohodu o spolupráci siene slávy uviedol prof. Ing. a prevzal pohár prezidenta Slovenskej
s rektorom Petrohradskej štátnej Mariana Gúčika, PhD. Prijal výnimočných študentov asociácie univerzitného športu
ekonomickej univerzity
27. 10. 2016 fakúlt UMB pri príležitosti 12. 12. 2016
Rokoval s prorektorom pre Viedol zasadnutie Vedeckej rady Medzinárodného dňa študentstva Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
medzinárodnú spoluprácu Univerzity Mateja Bela v Banskej Akadémie umení v Banskej Bystrici
Petrohradskej štátnej univerzity Bystrici Prijal zahraničných študentov

Absolvoval prijatie u generálneho univerzity pri príležitosti 12. 12. 2016 – 13. 12. 2016
konzula Slovenskej republiky v Zúčastnil sa na zasadnutí Slovenskej
Petrohrade 4. 11. 2016 Medzinárodného dňa študentstva rektorskej konferencie v Nitre

Rokoval s predstaviteľmi North West Zúčastnil sa na slávnostnom prijatí
Institute of Management, Ruskej
prezidentskej akadémie národného úspešných športovcov UMB na 23. 11. 2016
hospodárstva a štátnej služby
radnici mesta Banskej Bystrice Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej 13. 12. 2016
rady Ekonomickej fakulty UMB Zúčastnil sa na charitatívnom predaji
8. 11. 2016 univerzitného punču
Zúčastnil sa na 10. ročníku 24. 11. 2016

medzinárodnej vedeckej Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Prihovoril sa na Vianočnom koncerte UMB
konferencie Investovanie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

v Európe – súčasný stav 25. 11. 2016 15. 12. 2016 – 17. 12. 2016
a perspektívy na EF UMB Rokoval s primátorom mesta Zúčastnil sa na zahraničnej pracovnej
Banskej Bystrice ceste do Moskvy
9. 11. 2016

Prijal predstaviteľov veľvyslanectva Podpísal zmluvu o spolupráci s rektorom

Francúzskej republiky v SR 28. 11. 2016 Moskovského štátneho inštitútu

Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady medzinárodných vzťahov
10. 11. 2016 Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zúčastnil sa na prednáške prof. 29. 11. 2016 Rokoval na Veľvyslanectve Slovenskej
M. Svíteka s názvom Koncept
inteligentných miest a regiónov republiky v Moskve s veľvyslancom SR
Prijal prezidenta Rudolfa Schustera a vedúcim úradu Petrom Priputenom

Aktívne sa zúčastnil na slávnostnej 14. 11. 2016 Prihovoril sa na podujatí 20. 12. 2016

poludňajšej delostreľbe na Naryškinovej Prijal veľvyslanca Spolkovej Univerzita mestu – mesto Prihovoril sa zamestnancom rektorátu
bašte Petropavlovskej pevnosti
republiky Nemecko univerzite s Rudolfom Schusterom na vianočnom posedení

Učiť ľudí, ako
rozmýšľať, nie, čo si
myslieť!

Začiatkom zimného semestra akademického roku a človeka) a pomáha v riešení situácie s kontajnerovými medveďmi v oblas-
2016/17 bola Katedra biológie a ekológie FPV ti Tatier. Jeho pobyt bol, vzhľadom na jeho skúsenosti v oblasti vzdelávania,
miestom mesačného pobytu Gregga Losinskeho interpretácie a výchovy, určite veľkou inšpiráciou, ako efektívne a úspešne
v rámci Fulbrightovho programu pre špecialistov. riešiť podobné problémy súvisiace s ochranou a manažmentom živočíchov
v európskych podmienkach. Položili sme mu niekoľko otázok.

Prečo si si vybral Slovensko a UMB na realizáciu svojho Fulbrightovho
programu?
Ako dnes takmer každý aj ja som na sociálnych sieťach, čo mi umožňuje roz-
širovať môj osobný aj profesionálny obzor. Vďaka nim som mohol nadviazať
kontakt s mojimi príbuznými zo Slovenska aj s odborníkmi, ktorí pracujú
v podobnej oblasti ako ja – v oblasti manažmentu divočiny a prírodných
zdrojov. Moja prababička sa narodila v Štrbe. Jej otec bol básnik, slovenský
národovec, ktorý miloval Slovensko a hlavne Vysoké Tatry. V roku 1901 bol
však nútený emigrovať, keď pomohol vyhodiť do povetria monument vte-
dajšieho cisára Františka Jozefa (na Gerlachovskom štíte). Nikdy mu nebolo
umožnené vrátiť sa, ale miloval svoju domovinu a v Amerike propagoval
turizmus v Tatrách. Môj návrat na Slovensko môžem chápať aj ako pokračo-
vanie niečoho, čo on začal. Prvýkrát som prišiel v roku 2010 a prednášal som
o manažmente medveďov grizly v amerických národných parkoch. Neskôr

Gregg pracuje v americkom štáte Idaho na oddelení rybárstva a poľovnej
zveri a  viac ako 20 rokov sa  venuje vzdelávaniu v  oblasti ochrany
živočíchov. Zároveň je poradcom Slovak Wildlife Society. Jeho predkovia
pochádzajú z  oblasti Vysokých Tatier, preto Slovensko navštívil už viac-
krát, pričom sa venoval najmä problematike ochrany voľne žijúcej zveri na
príklade severoamerického modelu. Stretli sa s ním nielen študenti študij-
ného programu ekológia a ochrana ekosystémov, ale aj učiteľstva biológie
a anglického jazyka. Gregg sa tiež dlhodobo venuje problematike spoluži-
tia človeka s voľne žijúcimi živočíchmi (napr. koexistencii veľkých šeliem

10

som bol na Slovensku zapojený do spolupráce s organizáciou Slovak Wildlife TECHNICKÉ
Society a ľudia z Katedry biológie a ekológie ma pozvali prednášať v rám- VZDELÁVANIE
ci ich ekologického popoludnia. To vytvorilo prvý predpoklad a otvorila sa
možnosť mojej účasti na Fulbrightovom programe na Slovensku. aktuálna problematika
učiteľov
Aké boli tvoje očakávania v súvislosti s Fulbrightovým programom?
Nevedel som presne, čo mám očakávať. Dúfal som, že to bude kombinácia Problematika technického vzdelávania na zá-
učenia a terénnej práce, spolupráca s odborníkmi na univerzite. Mal som kladných, stredných a vysokých školách bola
to šťastie, že som mohol odučiť niekoľko hodín, pomôcť s terénnym vý- predmetom rokovania účastníkov 32. ročníka
skumom, zúčastniť sa na odbornej konferencii a prednášať pre verejnosť. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie
Všetko, čo mi na univerzite umožnili, bolo skvelé! Študenti sa zapájali Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecné-
veľmi aktívne a s Fakultou prírodných vied UMB sa mi fantasticky spolu- ho vzdelávania. Konferencia sa uskutočnila
pracovalo. Chcel by som povzbudiť všetkých odborníkov, aby tiež využili v dňoch 10. – 11. októbra 2016 v horskom ho-
možnosti Fulbrightovho programu. Keďže pociťujem so Slovenskom aj teli Šachtička pod záštitou doc. RNDr. Jarmily
osobnejšie prepojenie, som rád, že moja skúsenosť bola oveľa prínosnejšia Kmeťovej, PhD., dekanky Fakulty prírodných
ako moje pôvodné očakávania. Najskôr sa mi zdalo, že 42 dní je pomerne vied UMB v Banskej Bystrici. Účastníkmi kon-
dlhý čas, nakoniec sa ukázalo, že to bolo veľmi krátko. ferencie boli vysokoškolskí učitelia z Česka,
Poľska, Slovenska a učitelia základných škôl vy-
Všimol si si počas svojho pobytu nejaké výrazné odlišnosti alebo spoločné učujúci predmet technika na Slovensku.
črty SR a USA?
Hoci obe krajiny sú veľmi odlišné, majú veľa spoločného. V oboch žije rovnaký Dominantnou témou vo vystúpení pozvaných hosti v  rámci
druh medveďa a rôzne krajinné prvky zo Slovenska sa dajú nájsť aj v USA. Je dopoludňajšieho plenárneho zasadnutia v  prvý deň konferencie
tu aj veľa odlišností. Slovensko má bohatú históriu, množstvo hradov a zám- bola problematika technického vzdelávania na základných ško-
kov. Máte šťastie, že veľká časť slovenskej kultúry je pôvodná, autentická, ne- lách. Aktuálne zaradenie nosných prednášok bolo zámerné, keď-
dotknutá. USA je krajina s pomiešanými kultúrami sveta. Ale spoločné sú aj že konferencie sa zúčastnili aj učitelia základných škôl, kto-
výzvy, ktorým obe krajiny čelia v oblasti manažmentu prírodných zdrojov. rí vyučujú predmet technika v  5. – 9. ročníku ZŠ. Ako zdôraznil
Ľudia potrebujú žiť a pracovať, ale musia existovať opatrenia, aby svojou exis-
11
tenciou nespôsobovali permanentné poškodenia životného prostredia. Ľudia
v obidvoch krajinách majú radi oblasti divočiny a národné parky. Správnym
manažmentom chránených území musíme zaistiť, že nebudeme milovať naše
vzácne územia až „na smrť“, tak prehnane, až to nezvládnu.

Čo by si ešte rád na záver dodal?
Čas, ktorý som strávil na UMB, chápem ako vyvrcholenie svojej profesio-
nálnej kariéry a  naplnenie osobného životného cieľa. Nesmierne som si
Slovensko aj ľudí tu zamiloval a až teraz naozaj chápem, ako muselo môjho
prastarého otca zraniť, že sa sem nikdy nemohol vrátiť. Veľmi oceňujem
profesionalitu a profesijnú oddanosť odborníkov z Katedry biológie a eko-
lógie aj celej Fakulty prírodných vied UMB, ako aj ďalších ľudí, ktorí sa
snažia manažovať prírodné zdroje vašej „malej veľkej krajiny“. Verím, že
budem mať aj v budúcnosti možnosť pomáhať im a tiež stráviť čas obdivo-
vaním krás Slovenska a stretnutiami s milými ľuďmi, ktorí tu žijú.
Ďakujem za rozhovor a želám šťastný návrat domov.

Juraj Švajda
Katedra biológie a ekológie FPV

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., garant konferencie, v rámci úvodné- odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., ktoré sú
ho slova, technické vzdelávanie na základnej škole prežíva svoju re- súčasťou jeho portfólia. Nakladateľstvo poskytlo pracovné zošity pre 5.
nesanciu. Od 1. 9. 2016 sa predmet technika vyučuje v  zmysle vzde- – 9. ročník ZŠ, s ktorými učitelia pracovali vo workshope č. 1. Ďalej to
lávacieho štandardu inovovaného ŠVP z roku 2014 podľa nového ob- bola firma Kvant, s. r. o., Bratislava, ktorá prezentovala moderné učeb-
sahu už v 5. a 6. ročníku s časovou dotáciou 1 hod. týždenne. Pretože né pomôcky s veľkým uplatnením v predmete technika v 5. – 9. ročník
k novému obsahu učiva predmetu technika v 5. – 9. ročníku ZŠ nie sú základných škôl. Moderné učebné pomôcky firma poskytla aj na prácu
vydané učebnice, súčasťou programu konferencie bolo aj organizovanie učiteľov vo workshope č. 3.
workshopov pre učiteľov základných škôl, ktorí predmet technika vy- Program konferencie veľmi pozitívne hodnotili všetci účastníci kon-
ferencie. Učitelia základných škôl vyslovili požiadavku pravidelne sa
stretávať, lebo vzájomnú výmenu skúseností a nadobúdanie nových in-
formácií aj prostredníctvom workshopov pokladajú za jeden z krokov,
ktorý má smerovať k skvalitneniu technického vzdelávania na základ-
ných školách.
Na záver účastníci konferencie prijali závery, na základe ktorých sa re-
alizácia workshopov pokladá za veľký prínos i podnet na rozvoj ďalšie-
ho celoživotného vzdelávania učiteľov predmetu technika. Vzhľadom
na riešenú problematiku účastníci konferencie odporúčajú zaradiť do
programu 33. ročníka konferencie i problematiku duálneho vzdeláva-
nia v nadväznosti na technické vzdelávanie v základných školách.

učujú. Workshopy mali takúto obsahovú náplň: prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Workshop č. 1 – zameranie na metodiku práce Katedra techniky a technológií,
s pracovnými zošitmi pre 5. – 9. ročník ZŠ a ich Fakulta prírodných vied UMB
tvorivé využívanie v predmete technika (praktic-
ké ukážky metodických materiálov, ktoré koreš-
pondujú s novým obsahom predmetu).
Workshop č. 2 – zameranie na atraktívne aktivi-
ty vo vyučovaní, ktoré dokážu motivovať žiakov
k  praktickým činnostiam (prezentované námety
na tvorbu výrobkov, ukážky výrobkov z  prírod-
ných a odpadových materiálov).
Workshop č. 3 – zameranie na prácu a  tvorivé
uplatnenie metodických materiálov vo vyučovaní
predmetu technika, ktoré sú výsledkom riešenia
národného projektu zameraného na rozvíjanie
polytechnickej výchovy žiakov v  nižšom stred-
nom vzdelávaní a na prácu s talentmi.
Počas konferencie boli prezentované produkty

12

Katedra techniky
súčasťou projektu

z edície Visegrad Fund

Členovia Katedry techniky a technológií FPV vo vyučovaní, pričom využili príklady pozitívnej či negatívnej reality
UMB (Ján Stebila, Milan Ďuriš, Ľubomír Žáčok) z praxe, ktoré navzájom v diskusii komparovali. Workshop účastníkom
participovali na medzinárodnom projekte ICT poskytol prehľady o  výsledkoch ich skúmania i  najnovších trendoch
in Educational Design. Processes, Materials, vzdelávania. Vhodne konfrontoval názory zúčastnených medziná-
Resources – Small Grant No. 11540556 (http:// rodných odborníkov z  teórie a  praxe. Počas jeho trvania boli vytvo-
visegradfund.org/home/), ktorý podporil a fi- rené vhodné podmienky na formálnu i  neformálnu výmenu názorov
nancoval International Visegrad Fund. a skúseností, ako aj nadväzovanie nových medzinárodných kontaktov.
Počas druhého rokovacieho dňa boli zúčastnenými akademickými
Projekt bol zameraný na problematiku podporujúcu prírodoved- pracoviskami predstavené závery, vízie a zámery, ktoré majú slúžiť ako
né a technické vzdelávanie na základných, stredných a vysokých ško- vhodná platforma na podanie veľkého medzinárodného projektu z edí-
lách, a to v rámci zúčastnených krajín V4. Priestor na riešenie i hlav- cie, napr. COST, HORIZONT 2020 a pod.
nú realizáciu bol plánovaný i realizovaný v  prvej polovici roka 2016.
Za projekt bola zodpovedná prof. Eunika Baron-Polańczyková, ktorá PaedDr. Ján Stebila, PhD.
sa venuje zavádzaniu a  implementácii inovačných trendov do príro- Katedra techniky a technológií FPV
dovedného a technického vzdelávania. Taktiež dlhodobo aktívne spo-
lupracuje aj s  naším pracoviskom. Manažment projektu sa realizuje
prostredníctvom webovej stránky http://www.ictined.eu, ktorá repre-
zentuje kombináciu on-line zoznamu úloh, vďaka čomu mohli a môžu
účastníci projektu jednoducho spolupracovať, zdieľať úlohy, fotografie
a  dozvedieť sa dôležité informácie o  projekte. Ukončenie projektu sa
uskutočnilo v  priestoroch Zielonogórskej univerzity v  Zielonej Góre
v  Poľsku. Počas workshopu, konaného 1. a  2. septembra 2016 vystú-
pili akademici z  Ostravskej univerzity, Zielonogórskej univerzity
a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Špeciálnymi hosťami v rám-
ci kooperácie zúčastnených krajín a podpory danej problematiky boli
prof. Erik Bratland z Nord Univerzity v Nórsku a prof. Irene Krebsová
z Brandenburskej univerzity v Nemecku. Záverečný workshop svojimi
príhovormi slávnostne otvoril rektor prof. Zdzisław Wołk, vedúci ka-
tedry prof. Bogusław Pietrulewicz a  hlavná riešiteľka projektu prof.
Eunika Baron-Polańczyková. Po úvodných prednáškach sa účastníci
nerozdelili do tematických sekcií, ako to býva zvykom, ale pokračovalo
sa v plenárnej diskusii. Takmer tridsať príspevkov, s ktorými vystúpi-
li účastníci počas dvoch dní, potvrdilo značnú diverzitu tejto dôležitej
a často podceňovanej problematiky. V rámci plenárnej diskusie aktívne
vystúpil aj Ján Stebila s príspevkom Verification and Application of the
New Approaches and Trends in Teaching in Technical Education. Results
of Researches, Milan Ďuriš s  príspevkom Testing Pupils´ Knowledge
Through Interactive Electronic Tasks in Elementary School a  Ľubomír
Žáčok s  príspevkom Educating Management in Education Using ICT.
Referáty účastníkov workshopu sa zameriavali predovšetkým na trendy
v učení a vyučovaní prírodovedných a technických predmetov. Vedeckí
a  odborní pracovníci venovali svoju pozornosť najmä využitiu IKT

13

Keď sa narodíš, Ďalšie aktivity
máš žiť v oblasti rozvoja
v rodine II stratégie service
learning na UMB
Opustenie dieťaťa, prípadne jeho separácia od rodiča v útlom veku má
podľa vedeckých výskumov i odborníkov a odborníčok z praxe negatív- V  prvej polovici roku 2016 nadviazala UMB spoluprácu
ne dôsledky na vývin dieťaťa. Táto traumatická skúsenosť znižuje kvalitu s  Latinsko-americkým centrom pre rozvoj service learningu
života dieťaťa, jeho možnosti aj začlenenie do spoločnosti. Na Slovensku (CLAYSS) v Argentíne. Centrum zavádza stratégiu service lear-
existuje pomerne dobre vybudovaný systém starostlivosti o deti, ktoré túto ning na celom svete a  pomáha ju rozvíjať v  rámci špecifických
traumu zažili. Systém prevencie v tejto oblasti má však stále mnoho rezerv možností jednotlivých štátov už viac ako 20 rokov. Nadviazaná
a nedostatkov. Preto sa 19. októbra 2016 v Banskej Bystrici stretli odborníci spolupráca vyústila do prípravy a realizácie dvoch podujatí vede-
a odborníčky z oblasti sociálnej práce, psychológie, zdravotníctva a iných ných lektorkami z CLAYSS.
pomáhajúcich profesií spolu so študentmi a študentkami a laickou verej- Odborný seminár sa pod záštitou rektora UMB doc. Ing. Vladimíra
nosťou, aby spoločne diskutovali o tom, ako budovať služby na podporu Hiadlovského, PhD., konal 9.  novembra  2016. Riaditeľka CLAYSS
tehotných žien a  rodičov s  malými deťmi zo zraniteľných skupín a  ako Alejandra Herrero a koordinátorka vzdelávania v CLAYSS Luz Avruj
zmierňovať ranú traumu detí po opustení/separácii od rodiča. apelovali na tretie poslanie univerzít v 21. storočí a prezentovali dl-
Na seminári vystúpilo 12 hostí a hostiek z prostredia mimovládnych orga- horočné skúsenosti so zavádzaním stratégie service learning na všet-
nizácií, samosprávy a detských domovov, aby prezentovali svoje príbehy kých stupňoch vzdelávania v krajinách Latinskej a Severnej Ameriky,
a skúsenosti v prevencii odoberania a opúšťania detí. Počas seminára záro- Európy, Afriky a Ázie. Okrem vstupov hostiek si účastníci a účastníč-
veň spolu s účastníkmi a účastníčkami tvorili sieť pomoci, ktorá by v tejto ky seminára mohli vypočuť aj príklady zavádzania stratégie service
oblasti mala fungovať. V závere seminára bol prezentovaný ako súčasť pre- learning na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a prezentácie
miéry filmu jedinečný projekt Kufrík pre Kukulíka, ktorý vznikol na pod- konkrétnych projektov zrealizovaných študentstvom našej univerzity
poru zmierňovania traumy z opustenia dieťaťa priamo na pôde nemocnice a strednej školy – Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová.
v Banskej Bystrici. Počas workshopu v  dňoch 10. a 11. 11. 2016 lektorky z CLAYSS
Prezentované príspevky a príbehy svedčia o tom, že pomoc opusteným de- v  Škole u  Filipa v  Banskej Bystrici zaškolili 20 zamestnancov
ťom v prvých dňoch života nestojí na veľkých projektoch, ale na citlivosti a  zamestnankýň z viacerých fakúlt a pracovísk UMB a  7 ďalších
a vnímavosti tých, ktorí sú v ich blízkosti. Ochrana detí nie je a nemôže byť odborníkov a odborníčok v implementácii tejto stratégie. V rámci
len v rukách štátnych inštitúcií a len v rukách tvorcov či „strážcov“ legisla- workshopov sa lektorky zamerali na objasnenie východísk stratégie
tívy. Ohrozené deti v súčasnosti potrebujú záujem úplne celej spoločnosti: service learning, upevnenie krokov a postupov tejto stratégie a mož-
odbornej i laickej verejnosti, rôznych občianskych iniciatív a komunít a do- nosti jej rozvoja v rozličných predmetoch a študijných programoch.
budovanie pomáhajúcich služieb pre zraniteľné skupiny rodín vo všetkých Odborný seminár aj workshopy vytvorili priestor na výmenu už na-
regiónoch. dobudnutých vedomostí a skúseností, ako aj priestor na reálnu spo-
Seminár organizovalo Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti 10. luprácu medzi pracoviskami univerzity a posilnili kapacity v oblasti
výročia (svojich) služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na rozvoja tejto stratégie s cieľom formovať profesijné kompetencie, ale
území mesta Banskej Bystrice spolu s ďalšími partnermi: Katedrou sociálnej aj sociálnu zodpovednosť a občiansku angažovanosť našich študen-
práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a komunitnou nadáciou tov a študentiek. O tom, že tieto výsledky vzdelávania a rola univer-
Zdravé mesto Banská Bystrica pod záštitou primátora mesta Jána Noska. zity v rozvoji komunít sa stávajú prioritou aj v našich podmienkach,
Záznam zo seminára bude prístupný aj na internete: www.mestorodiny.sk. svedčí tiež navrhovaný Národný program rozvoja vysokých škôl
pripravený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB Mgr. Jana Šolcová, PhD.,
a doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Autorka fotografie: Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB
14

Výjazdové stretnutie s českými
odborníkmi z oblasti
vodohospodárstva

Banská Štiavnica ako pôsobisko geniálneho ma- a dlhodobého monitoringu malých
tematika, geodeta a kartografa Samuela Mikoví- vodných nádrží a rybníkov v oboch
niho, prvého vymenovaného profesora baníckej štátoch. Okrem už prebiehajúcej
školy v Štiavnických Baniach, založenej už v roku spolupráce a viacerých spoločných
1735 ako predchodkyne Baníckej akadémie v Ban- publikačných výstupov sa spoločne
skej Štiavnici, sa už v predvečer Sviatku všetkých hľadali cesty na zintenzívnenie spo-
svätých stala miestom pracovného stretnutia lupráce a  možností tvorby budú-
a rokovania zástupcov viacerých slovenských cich vedeckovýskumných projek-
a českých akademických a vedeckých pracovísk. tov. Štiavnické vrchy s historickým
vodohospodárskym systémom
Už v  pondelok 31. októbra 2016 podvečer sa v  sprístupnených staro- umelých vodných nádrží – tajchov, ktoré sú od roku 1993 spolu s mestom
bylých podzemných priestoroch Banskej Štiavnice konalo prvé pracovné Banskou Štiavnicou zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírod-
stretnutie, ktorého sa za slovenskú stranu zúčastnili RNDr. Karol Weis, ného dedičstva UNESCO, sa tak stali ideálnym miestom a zároveň kuli-
PhD., z Katedry geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici, Ing. sou pre takéto stretnutie. V utorok 2. novembra stretnutie pokračovalo
Jakub Fuska, PhD., a Ing. Tatiana Kaletová, PhD., z Katedry krajinného exkurziou po objektoch tohto unikátneho systému. Spoločne sme navští-
inžinierstva FZKI SPU v Nitre, RNDr. Daniel Kubinský, PhD., vedúci od- vili vodné nádrže Rozgrund a výpustné technické zariadenia v podzemí
delenia IS a prevádzky, Datacentrum SAŽP, pracovisko Banská Bystrica, hrádze, sústavu tajchov Evička, Windšachta a Bakomi, rovnako ako Malý
a Ing. Veronika Soldánová, doktorandka na STU v Bratislave. Z Českej a Veľký Richňavský tajch so sieťou zberných vodných jarkov a podzem-
republiky sa pracovného stretnutia zúčastnili Ing. Věra Hubačíková, PhD., ných vodných štôlní richňavskej skupiny vodných nádrží.
Ing. Jana Marková, PhD., a Ing. Petr Pelikán, PhD., z Mendelovej univerzity
v Brne, ktorí absolvovali toto stretnutie a exkurziu v rámci svojho krátkeho Pracovné stretnutie spoločne hodnotíme ako veľmi úspešné, pretože
pobytu na SPU v Nitre. Hlavnou témou spoločného pracovného stretnu- okrem možností kooperovať vo vedeckovýskumnej oblasti boli naznače-
tia bola výmena informácií a praktických skúseností z  realizovaných né aj možnosti spolupráce v edukačnom procese na našich pracoviskách.
projektov smerovaných do inžinierskej vodohospodárskej praxe, krajin- Za ochotu sprevádzať nás a predovšetkým za zaujímavý odborný výklad
no-ekologického a geomorfologicko-sedimentologického hodnotenia touto cestou ďakujeme Ing. Václavovi Koledovi zo Správy povodia stred-
ného Hrona vo Zvolene, vedúcemu pracoviska v Štiavnických Baniach.

RNDr. Karol Weis, PhD.
Katedra geografie a geológie FPV UMB

19

Seminár pre pedagógov Katedra germanistiky FF UMB
zo vzdelávacích centier v spolupráci s Katedrou transla-
tológie a občianskym združením
Emigrácia Slovákov do zahraničia je stále aktuálna téma. Slováci odchádzajú do západ- Filológ zorganizovala prednášku
ných krajín Európy najmä za prácou, preto sú často označovaní za „novodobých pracovných Ideál a realita: Tlmočenie do po-
emigrantov“. Majú však snahu vrátiť sa po určitom čase späť na Slovensko, preto väčšina z nich sunkového jazyka. Naše pozvanie
udržiava slovenský jazyk v rodine, rozvíja slovenčinu svojich detí a vedie ich k poznávaniu prijal Mgr. Róbert Šarina, ktorý
reálií Slovenska. Zo strany Slovenskej republiky je preto dôležitá pomoc a participácia slo- sa profesionálne venuje tlmoče-
venských úradov, centier, organizácií, univerzít a združení Slovákov, ktoré finančne a odbor- niu do slovenského posunkového
ne podporia vzdelávacie a voľnočasové aktivity, projekty, víkendové centrá, učiteľov, rodičov jazyka. Prednáškový cyklus Ideál
a deti navštevujúce tieto centrá. a realita o tlmočníckej empírii
iniciovala a odborne garantuje
V snahe riešiť naznačené problémy zástupcovia slovenských komunít a vzdelávacích centier doc. PhDr. Zuzana Bohušová,
v zahraničí iniciovali v rámci komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich PhD. Tradične ide o prepojenie
v zahraničí vznik samostatnej sekcie pre západnú Európu a zámorie. Na jej prvom zasadnu- praxe s akademickou pôdou
tí, ktoré sa uskutočnilo 29. 10. 2014 v Bratislave, vzniklo Dobrovoľné združenie slovenských a priblíženie profesionálnych
vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí (ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slo- skúseností zaujímavých oso-
venských vzdelávacích centier) s cieľom podpory vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahra- bností. Tento rok sa podujatie
ničí v ich materinskej reči a budovania spolupráce medzi jednotlivými vzdelávacími centrami. konalo 9. novembra 2016
Partnermi tejto sekcie sa stal Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), štátne inštitúcie a zaradilo sa aj do Týždňa vedy
pre oblasť neformálneho vzdelávania slovenských detí v zahraničí, UMB v Banskej Bystrici a techniky. Zároveň bolo obo-
a Rádio International. hatením programu počas Dňa
otvorených dverí na Filozofic-
Univerzita Mateja Bela a jej Pedagogická fakulta ako partner Dobrovoľného združenia slo- kej fakulte UMB. Moderátorkou
venských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí (ISEIA) sa podieľa na podpore vzde- bola Mgr. Antónia Jurečková.
lávacích centier v krajinách západnej Európy a spolupráci s nimi. V rámci projektu Kvalita
vzdelávania a podpora Slovákov – novodobých migrantov v krajinách západnej Európy pod- Róbert Šarina je známou osobnosťou. Bol
porovaného MŠVVŠ SR sú predmetom jej záujmu slovenské komunity v krajinách západnej hosťom Adely Banášovej v Slovenskom národ-
Európy a vyučovanie slovenského jazyka, slovenských reálií a udržiavanie slovenského jazyka vo nom divadle a  tiež rečníkom na konferencii
vzdelávacích centrách s dôrazom na prípravu na rozdielové (komisionálne) skúšky v SR. Katedra TED (podpora „myšlienok hodných šírenia“)
elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB v projekte Vplyv edukačných sociokultúr- v  Bratislave. Tvrdí, že vyjadrovacie možnosti
nych faktorov na utváranie národnostnej identity zameriava pozornosť na zisťovanie vzdeláva- posunkového jazyka sú fascinujúce. Spoločne s
cích potrieb a možností udržiavania a rozvíjania slovenského jazyka krajanov žijúcich v kra- bratom rozbehol úspešný projekt na integráciu
jinách západnej Európy. V rámci tohto projektu bol vytvorený metodický edukačný materiál, Nepočujúcich do pracovného života. Minulý
ktorý bol prezentovaný na 3. zasadnutí sekcie pre západnú Európu a zámorie komisie pre rok za aktivity siete kebabov Deaf Kebab získali
školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa konalo v dňoch 28. – ocenenie Dobrý podnikateľ. Vysvetlil nám,
29. októbra 2016 v Bratislave. Súčasťou zasadnutia bol aj metodický seminár pre pedagógov zo že Nepočujúci sa pokladajú za národnostnú
vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a zámoria, ktorý viedli pedagógovia z PdF menšinu v  rámci Slovenska, a  preto si svoje
UMB. Na seminári sa zúčastnili pedagógovia z Argentíny, Francúzska, Islandu, Írska, Kanady, označenie hrdo píšu s veľkým N.
Nemecka, Švajčiarska, USA a Veľkej Británie. Metodický seminár, ktorý odborne pripravovali
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., Mgr. Ružena Čiliaková, O podujatie prejavili záujem študenti rôz-
PhD., PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., a Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., bol zameraný na nych ročníkov a  kombinácii prekladateľstva
problematiku zabezpečenia pedagogického procesu vo vzdelávacích centrách. Pedagógovia
z PdF UMB prezentovali a realizovali aktivity určené pre žiakov mladšieho školského a pred-
školského veku, ktoré vychádzali z princípov zážitkového učenia, individualizácie, kooperácie
a autokorekcie žiaka. V aktivitách dominovala hra, skupinová práca, práca s autokorektívnymi
kartami.

Realizované aktivity a program ocenili účastníci, čo sa napokon odrazilo aj v závereč-
nej správe a návrhoch na ďalšiu spoluprácu medzi Pedagogickou fakultou UMB v Banskej
Bystrici, MŠVVŠ SR a ÚSŽZ.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., Mgr. Ružena Čiliaková, PhD., Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB

20Súčasné tendencie v riadení
a marketingu európskych
cieľových miest

Svetový deň cestovného ruchu (Word Tourism verejnosť z Talianska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Rakúska,
Day) sa oslavuje pravidelne 27. septembra. Toh- Česka a Slovenska.
toročná téma Svetového dňa cestovného ruchu je
cestovný ruch pre všetkých (Tourism for all). Ka- Konferencia sa konala dňa 29. septembra 2016 v priestoroch histo-
tedra cestovného ruchu a spoločného stravovania rickej radnice mesta Banskej Bystrice pod záštitou primátora mesta.
Ekonomickej fakulty UMB aj pri tejto príležitos- Konferenciu otvorila garantka konferencie prof. Ing. Jana Kučerová,
ti v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestov- PhD. Účastníkom sa prihovoril primátor mesta MUDr. Ján Nosko
ného ruchu Stredné Slovensko a Mestom Banská a rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Bystrica pripravila konferenciu Súčasné tenden-
cie v riadení a marketingu európskych destinácií. Program konferencie bol rozdelený do troch okruhov zameraných
Konferencia spojila témy predsedníctva Slovenska
v Rade Európy a Banská Bystrica – Európske mesto
športu 2017. Konferenciu podporilo Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Cieľom konferencie bolo prezentovať skúsenosti a poznatky z riade-
nia a marketingu cieľových miest cestovného ruchu od národnej až po
miestnu úroveň a poukázať na význam ocenenia „európske...“ v rozvo-
ji cestovného ruchu. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia oblastných
organizácií cestovného ruchu, miest a obcí, podnikatelia, vysokoškol-
skí pedagógovia, vedeckovýskumní pracovníci, študenti a  odborná

28

na príklady dobrej praxe manažmentu a marketingu cieľových miest, cestovného ruchu. Na okolité cieľové miesta sa nemôžeme pozerať
na význam ocenenia „európske...“ v rozvoji cestovného ruchu a na kva- ako na konkurentov, ale ako na partnerov, s ktorými nás môže spájať
litu a riadenie cieľových miest. spoločná téma alebo produkt cestovného ruchu. Za významný faktor
v  rozvoji cestovného ruchu je nevyhnutné pokladať marketing vzťa-
V prvom okruhu o budovaní značky Slovenska hovorila absolventka hov, podporu hrdosti a spolupatričnosti miestnych k vlastnému mestu.
cestovného ruchu EF UMB Ing. Lívia Lukáčová z Ministerstva zahra- V rozvoji cestovného ruchu treba nadväzovať na staré tradície novými
ničných vecí a európskych záležitostí SR. Zahraničnými skúsenosťami spôsobmi, využívať inovatívne formy komunikácie, sústrediť sa na hod-
prispeli Ing. Jitka Zikmundová (Eurotours, GmbH) a  Anna Vendrell noty a sprostredkovať pocity a zážitky.
(Patronat de Turisme, Costa Brava).
Tohtoročná oslava Svetového dňa cestovného ruchu v  Banskej
Druhý okruh otvoril primátor Talianskeho mesta Alba Maurizio Bystrici bola spojená s  prezentáciou súčasných tendencií v  riadení
Marello a prezentoval prínosy a skúsenosti mesta s ocenením Európske a marketingu európskych cieľových miest a vytváraním podmienok pre
mesto športu. Na to nadviazal Mgr. Ivan Šulek, manažér projektu Košice cestovný ruch pre všetkých.
– Európske mesto športu 2016. Na význam manažérskych organizácií
v cieľových miestach poukázal Ing. Martin Šauer, Ph.D., z Masarykovej Ing. Matúš Marciš
univerzity v Brne. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB

Tretí okruh bol zameraný na kvalitu a  riadenie cieľových miest. Autor fotografií: Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., EF UMB
Význam a proces zavádzania slovenského systému kvality služieb v ces-
tovnom ruchu predstavila Ing. Lucia Kovačičová, garantka zavádzania
systému, a Ing. Miroslav Dobrota, marketingový manažér strediska
Park Snow Donovaly. Problematiku organizácie a  financovania cieľo-
vých miest predstavila Ing. Miroslava Moncoľová Medveďová, PhD.

Plodná bola diskusia zameraná predovšetkým na účinnosť zákona
o podpore cestovného ruchu na Slovensku a systém financovania ob-
lastných organizácií cestovného ruchu. Účastníci konferencie sa zhodli
na tom, že je nevyhnutné novelizovať zákon o podpore cestovného ru-
chu. Diskutujúci privítali zavádzanie slovenského systému kvality slu-
žieb v  cestovnom ruchu, ktorý má prispieť k  zvýšeniu kvality služieb
v zariadeniach i cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku.

Závery konferencie predniesla profesorka Jana Kučerová a konšta-
tovala, že pri tvorbe značky a v rozvoji cestovného ruchu v cieľovom
mieste je dôležité rešpektovať spoločný cieľ, s  ktorým sa stotožnia
všetci, nielen subjekty zainteresované na rozvoji cestovného ruchu.
Zároveň je potrebné implementovať novovytvorenú značku Slovenska
– Good Idea Slovakia do činnosti krajských a  oblastných organizácií

29

INTELIGENTNÉ
MESTÁ

Významnou udalosťou Týždňa vedy na Fakulte prírodných vied UMB s mestami a firmami v regióne napomôže transfer poznatkov do praxe
bola prednáška Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka, dekana Fakulty – budovať to, čo naznačuje zvolený slogan: „Smart university in smart
dopravnej ČVUT v Prahe, ktorý zároveň pôsobí na Katedre informati- city.“
ky FPV UMB, na tému Koncept inteligentných miest a  regiónov (Smart
city and smart region), ktorá sa konala 10. novembra 2016. Prednášky PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
sa zúčastnili pozvaní hostia, zástupcovia spolupracujúcich firiem a zá- prodekan pre vedu a výskum FPV UMB
ujemcovia z radov vyučujúcich, vedcov, študentov, a to nie len z UMB.
Po prednáške sa s prednášajúcim stretli pri okrúhlom stole rektor UMB
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prorektor UMB Ing. Marek Drimal,
PhD., primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková, dekanka
FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.,  prodekani FPV UMB,
poverený riaditeľ UAKOM-u UMB Mgr. Jozef Siláči. Všetci zúčastnení
prejavili záujem spolupracovať a rozvíjať spoločne túto tému.

Konkrétne príklady zo sveta dokumentovali skutočnosť, že nejde len
o problematiku z prostredia sci-fi, ale že existujú vo svete konkrétne pro-
jekty a riešenia. Trend vo svete ukazuje, že väčšina svetovej populácie žije
v  mestách. Preto problematika inteligentných miest predstavuje vysoko
aktuálnu oblasť výskumu a vývoja, ktorá je napríklad jednou z tém progra-
mu Horizont 2020. Spájanie miest, univerzít a firiem do klastrov riešiacich
problematiku inteligentných miest je, ako bolo uvedené na prednáške, už aj
realitou Slovenska. Technológie ponúkajú možnosti, ktoré umožňujú po-
zitívne zmeniť kvalitu života človeka v mestách. Na otázku, aký význam
má slovo smart v prezentovanej problematike, uviedol prof. Svítek, že ide
o prepojenie technológií s ľudskou spoločnosťou tak, aby človeku slúžila.

Fakulta prírodných vied sa snaží zachytiť tento trend a  ponúknuť
tému inteligentných miest ako jednu z oblastí výskumu, v ktorej môžu
navzájom spolupracovať a rovnako výrazne prispievať svojím vedecko-
výskumným zameraním všetky pracoviská UMB. Na druhej strane je
tu priestor pre mestá definovať vlastné potreby, na ktoré je možné od-
povedať modernými technologickými riešeniami. Navyše spolupráca

Katedra životného prostredia na Bezpečnostnom veľtrhu 2016

Katedra životného prostredia FPV UMB sa zúčastnila na Bezpečnostnom v ktorých sme prezentovali Univerzitu Mateja Bela a Fakultu prírodných
veľtrhu 2016 spoločnosti Východoslovenská energetika Holding v  STEEL vied formou banerov a prezentačnými videami na stránke fakulty.
ARENE v Košiciach. Skupina VSE Holding každoročne organizuje stretnutie Stanovištia boli vybavené monitorovacou technikou na meranie hluku,
všetkých zamestnancov, ide o  stretnutie cca 1300 osôb. Tohtoročné stret- osvetlenia a mikroklímy. Výkladom a interaktívnymi vstupmi s prístrojmi
nutie patrilo téme Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci. Katedra životného na meranie škodlivých faktorov životného a pracovného prostredia sme
vtiahli zamestnancov do témy. Veľmi zaujímavé boli merania hluku, keďže
prostrediavrámcivysokoškolských v prostredí bol zvýšený hluk vďaka veľkému počtu ľudí a prezentácie ďalších
študijných programov vo aktivít (prvá pomoc, simulácia dopravnej nehody,…). Top problematikou
všetkých troch stupňoch v odbore bolo meranie mikro-klimatických podmienok, keďže v v STEEL ARENE sa
Environementálne manažérstvo pohybovala teplota prostredia okolo 30°C a relatívna vlhkosť vzduchu pred-
zohľadňuje problematiku envi- stavovala viac ako 60%. Spolu s prezentáciou výskumných aktivít ohľadom
ronmentálnych rizík, zdravotných sledovania faktorov pracovného a životného prostredia sme prezentovali
rizík, bezpečnosti pri práci a envi- naše pedagogické aktivity. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a veríme,
ronmentálnej bezpečnosti. Katedra že sme zamestnancom spoločnosti Východoslovenská energetika Holding
je vybavená prístrojovou technikou poskytli nové, zaujímavé a aktuálne informácie o faktoroch, ktoré môžu
na sledovanie škodlivých faktorov negatívne vplývať na ich zdravie ako v pracovnom tak v životnom prostredí.
v pracovnom prostredí. Využili
sme pozvanie na uvedené podu- prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
jatie, pripravili dve stanovištia,

30

V čom sa skrýva podstata
súčasného peňažného systému?

19. októbra 2016 sa v priestoroch Ekonomickej fa- významného slovenského národohospodára, právnika, učiteľa a prvého
kulty UMB uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Ve- guvernéra Slovenskej národnej banky prof. Imricha Karvaša.
deckých seminárov Imricha Karvaša. Pozvanie prijal Kto je Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.?
viceguvernér Českej národnej banky Ing. Mojmír Vo svojej profesionálnej kariére pracoval ako analytik a senior analytik v me-
Hampl, MSc., Ph.D., ktorý sa vo svojej prednáške ve- novej sekcii Českej národnej banky. Neskôr pôsobil ako ekonóm v Českej
sporiteľni – ERSTE Group v Prahe, kde sa venoval makroekonomickým
noval podstate súčasného peňažného systému. analýzam, následne opäť začal pracovať v Českej národnej banke. Od roku
2008 zastáva pozíciu viceguvernéra Českej národnej banky. Vyštudoval
Po úvodnom privítaní všetkých hostí i samotného rečníka doc. Ing.
Emíliou Zimkovou, PhD., sa ujal slova doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, Národnohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v  Prahe, kde
PhD., rektor UMB, ktorý predstavil publiku pána viceguvernéra Ing. obhájil aj doktorandskú dizertačnú prácu. Štúdium si doplnil postgradu-
Mojmíra Hampla, MSc., Ph.D. álnym štúdium ekonómie na University of Surrey vo Veľkej Británií ako
Mojmír Hampl sa vo svojej prednáške venoval podstate súčasného pe- Chevening Scholar, kde získal titul Master of Science. Je členom vedeckých
ňažného systému, odôvodneniam vlastného euroskeptizmu, zachovaniu rád na viacerých univerzitách v Českej republike. Publikoval viac ako 150
menovej suverenity z  pohľadu Českej národnej banky a  tomu, v  čom populárnych a odborných článkov a štúdií doma i v zahraničí.
spočíva vykonávanie zodpovednej menovej politiky centrálnou bankou.
Študenti ocenili najmä praktický prístup prednášajúceho k danej téme Ing. Michal Mešťan, interný doktorand EF UMB
a aktívne sa zapájali do prednášky. Záverečná časť stretnutia sa niesla plne člen Inštitútu sporenia a investovania
v réžii publika a jeho otázok na hosťa. Dotkli sa vzťahu fiškálnej a meno-
vej politiky pri riadení hospodárstva krajiny, boli venované postupnému Fotografie: Bc. Matej Žofaj, študent 5. roč. EF UMB
zmierňovaniu vplyvu Českej národnej banky na menový kurz českej ko- 31
runy a tiež otázkam týkajúcim sa súčasnej snahy centrálnych bankárov
dosiahnuť lacnými peniazmi naštartovanie ekonomiky.
Vedecký seminár Imricha Karvaša je vedeckým podujatím Katedry
financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB, konaným pod zášti-
tou Národnej banky Slovenska a doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského,
PhD., rektora univerzity. Seminár je výsledkom iniciatívy doc. Ing.
Emílie Zimkovej, PhD., a študentov študijného programu financie,
bankovníctvo a investovanie: Michala Mešťana, Mateja Žofaja, Daniely
Dvorščákovej a Kamila Ščerbu. Hlavným cieľom podujatí, ktoré sa or-
ganizujú pravidelne od roku 2013, je pripomenúť si pamiatku a odkazNOVÁ ETAPA V ŽIVOTE
KONFERENCIE DidInfo

Nastávajúci 23. ročník spojí slovenskú konferenciu dní, 22 spoločenských večerov, 12 tombol, litre kávy, hodiny veľmi uži-
DidInfo s českou konferenciou DidactIG. DidInfo točných (a možno i menej užitočných, avšak o to veselších) diskusií.
je celospoločensky uznávanou najvýznamnejšou Na konferencii DidInfo sa zúčastňuje rôznorodé, rokmi do veľkej miery
slovenskou konferenciou o vyučovaní informati- stabilizované, zastúpenie informatických katedier a ústavov z celej stred-
ky vo všetkých stupňoch vzdelávania. Už 22 ro- nej Európy. Zo Slovenska okrem domácej Katedry informatiky FPV UMB
kov ju každoročne organizuje Katedra informatiky je najaktívnejšou katedrou (s najväčším počtom aktívnych účastníkov)
FPV UMB. Konferencia poskytuje príležitosť pre Katedra základov a vyučovania informatiky z FMFI UK v Bratislave, ktorá
výskumníkov, didaktikov a učiteľov z praxe, aby prináša vskutku inovatívne a  mimoriadne motivujúce prezentácie svo-
sa pravidelne stretávali a vymieňali si skúsenosti jich skúseností. Ďalšími, naozaj spoľahlivo prispievajúcimi a podnetnými,
z teórie a praxe výučby informatiky na základných sú Katedra informatiky FPV UKF v Nitre a Ústav informatiky PF UPJŠ
a stredných školách. Zaoberá sa tiež univerzitným v Košiciach. Ako dlhodobo s konferenciou aktívne spolupracujúce treba
a celoživotným vzdelávaním učiteľov informatiky spomenúť Katedru informatiky PdF KU v Ružomberku, Katedru matem-
a celým radom aspektov, ktoré súvisia s rozvojom atiky a informatiky PdF TU v Trnave a Katedru aplikovanej informatiky
informatického vzdelávania. a  matematiky FPV UCM v  Trnave. Zo zahraničných sú to najmä české
katedry. Vzájomná výmena konferenčných skúseností s  nimi prebieha
Za uplynulých 22 rokov ponúkla konferencia DidInfo celkom 32 poz- už 19 rokov. Vystúpenia osobností z Katedry informačních technologií
vaných prednášok, 658 krátkych prednášok – aktívnych vystúpení a technické výchovy PdF UK v Praha, z Katedry informačních a komu-
s odbornými príspevkami, 15 posterov, 669 printovo a elektronicky pub- nikačních technologií PdF OU v Ostrave, z Katedry informatiky PdF JU
likovaných textov, 25 workshopov. Účastníci konferencie zacielili svoje v Českých Budějoviciach, z Katedry softwaru a výuky informatiky MFF
príspevky do celkom 41 hlavných konferenčných tematických oblastí UK v Prahe, z Katedry počítačových systémů a komunikací FI MU v Brne
a podrobnejšie opisovali 162 čiastkových dejov a procesov. Konferencia sú prínosom pre každú konferenciu DidInfo. V tejto súvislosti nás teší, že
spojila viac ako 850 prihlásených aktérov, viac ako 85 pozvaných hostí pred dvoma rokmi sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s ďalšou českou
domácich i 64 zahraničných, 9 ľudí mimo katedry bezprostredne orga- katedrou – Katedrou aplikovanej matematiky FPHP TU v Liberci. Viaceré
nizačne spolupracujúcich s našou katedrou, ďalších takmer 170 v rô- ročníky konferencie obohatili pozvanými prednáškami hostia aj z ďalších
znych aktivitách alebo priamo v komisiách konferencie zapojených zahraničných pracovísk: Fern Universität in Hagen (DE); Eötvös Loránd
našich priateľov zo škôl, pracovísk, partnerských organizácií alebo z ra- University (HU); Open Universiteit Nederland (NL); Wroclaw University
dov žiakov a študentov, 27 pozvaných zástupcov školstva, praxe a firiem of Technology (PL); Politechnika Wrocławska (PL); Politechnika Radomska
a vytvorila odpovedajúce kombinácie ich kontaktov. Ponúkla rôznych (PL); Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna (PL); University of
5 miest konania konferencie, 47 spoločne strávených konferenčných Warsaw (PL); University of Novi Sad (RS).
Aktéri konferencie každoročne konfrontujú vybrané konferenčné príspevky
i vlastné skúsenosti, hľadajú a nachádzajú súvislosti medzi spoločenskými
podmienkami a požiadavkami, výsledkami či úspechmi v  čiastkových
aktivitách alebo procesoch na strane jednej a stavom v pedagogickej teó-

rii či didaktických aplikáciách na strane druhej. S ohľadom na
požiadavku konkurencieschopnosti v  súvislosti
s  informatikou si pozorne všímajú infor-
matickú výučbu aj vo väzbe na
odbor prírodné vedy

37

(Science), techniku a technológie (Technology, Engineering) a matem- Interdisciplinárny projekt
atiku (Mathematic) – STEM, resp. STEAM (bohatšie o Art). pre Právnickú a Ekonomickú
Konferencia v  širokom spektre súvislostí zdôrazňuje význam in- fakultu UMB
formatizácie a  komputerizácie edukačného procesu. Neustále sa
vyvíja. Najintenzívnejšie sa sústreďuje na zmysel informatického Právnická fakulta a Ekonomická fakulta UMB boli
edukačného procesu, samotných pedagógov (zdôrazňovaním in- úspešné v získaní grantovej podpory od Agentúry
formaticko-technologických kompetencií), interdisciplinaritu v in- na podporu vedy a výskumu na projekt základné-
formatickej výučbe, vedenie i manažovanie výučby (rozvoj, tvorbu ho výskumu Interdisciplinárny prístup k elektro-
a  implementáciu multimediálnych pomôcok a  aplikácií), algorit- nickému monitoringu obvinených a odsúdených
mizáciu a programovanie, informatiku a  STEM/STEAM (proces osôb v slovenskom prostredí. Začiatok riešenia
systematického rozvíjania informatického a v následnej súvislosti projektu bol 1. júla 2016 a projekt trvá 4 roky.
aj prírodovedného vzdelávania), riešenie edukačných problémov. Interdisciplinárny výskumný projekt predstavuje
Prenesenie niektorých ľudských edukačných aktivít na počítače spojenie dvoch fakúlt a piatich katedier Univerzity
kladie pred aktérov nové a veľmi aktuálne úlohy. Je to preto, lebo Mateja Bela pod záštitou hlavného riešiteľa z Práv-
použitie počítačov a informačných a komunikačných technológií nickej fakulty doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD.
v  edukačnom procese významným spôsobom ovplyvňuje vzťahy
medzi jeho účastníkmi a vyžaduje nielen potrebu ich presného Hlavným cieľom projektu je skúmať proces elektronického moni-
opísania a presného formulovania, ale aj potrebu ich hlbšieho pre- toringu odsúdených a obvinených osôb, vyhodnotiť proces resociali-
skúmania. Nielen z technického a technologického hľadiska, ale zácie z pohľadu eliminácie a prevencie kriminality, ekonomickej efek-
rovnako už aj z hľadiska širších súvislostí pedagogickej psycholó- tívnosti a možnosti začleniť tieto osoby do spoločnosti v porovnaní
gie. V  informatickej a  informaticky podporovanej výučbe (doma so štandardným výkonom väzby. V súčasnosti, keď je účinná právna
a  podľa príspevkov zahraničných aktérov konferencie DidInfo úprava výkonu trestu pomocou elektronického monitoringu, je po-
podobne i  v  zahraničí) sa tak stále vo väčšom rozsahu prejavujú trebné zozbierať aj empirické dôkazy o výhodách i rizikách a výno-
prírodovedné, sociologické, filozofické, umelecké, psychologické, soch i nákladoch celej právnej úpravy výkonu trestu.
ekonomické, politologické a, samozrejme, pedagogické vektory.
Prispievatelia konferencie DidInfo opakovane radia, cez príkla- V prvých mesiacoch riešenia už prebehlo niekoľko zaujímavých pro-
dy prezentujú, že osnovy predmetov základných a stredných škôl jektových aktivít. 21. septembra prebehlo prvé projektové stretnutie rie-
možno aj vďaka informatike modifikovať, že sa oplatí umožniť žia- šiteľského tímu a 29. septembra bol zrealizovaný seminár Prevádzkové
kovi spoznávať vybrané procesy reálneho života a praxe cez infor- incidenty pri výkone elektronického monitoringu za účasti odborníkov
matické zručnosti. Všetci zdôrazňujú, že súčasná škola, ktorá prip- v  danej oblasti zo Slovenska a Česka. 6. októbra JUDr. Z.  Valentovič
ravuje do života a praxe „európsku“, popri tom prirodzene národne a  Ing. K.  Borseková absolvovali pracovné stretnutie na Ministerstve
sebavedomú generáciu, nemôže bez moderných prístupov pri jej spravodlivosti SR na odbore probácie, mediácie a prevencie kriminality
výchove a vzdelávaní efektívne držať krok s náročnými požiadavka- a navštívili aj operačné stredisko ESMO (Elektronický systém monito-
mi praxe. rovania osôb) a podrobne sa oboznámili so systémom fungovania elek-
Už 22 rokov naša konferencia DidInfo reálne a realisticky, vo väzbe
na aktívneho lídra-učiteľa, niekedy možno aj odvážne, pripomí- tronického monitoringu v  praxi. Na pracovnom stretnutí zástupcovia
na a zdôrazňuje miesto a  moderné poslanie informatiky, prináša ministerstva spravodlivosti prejavili veľký záujem o  riešenie projektu
a  prezentuje nové prístupy k výučbe. Ukazuje fascinujúcu tvár a plánované výstupy projektu a zároveň prisľúbili spoluprácu pri riešení
informatiky s údajmi, informáciami a  ich spracovaním, algorit- projektových úloh. Záujem zo strany ministerstva nás veľmi teší, najmä
mickým myslením, riešením problémov, metodológiou tvorby, pre možnosti reálneho využitia výsledkov výskumu v praxi.
informačnými, softvérovými a  výpočtovými systémami, sieťami,
sociálnymi, etickými a právnymi... aspektmi. A nás, organizátorov Ing. Kamila Borseková, PhD., a Ing. Peter Hronček, PhD.
konferencie DidInfo, len teší, že v roku 2017 vstúpime do novej Výskumné a inovačné centrum EF UMB
životnej etapy našej konferencie a pri jej organizovaní sa prvýkrát
priamo spojíme s našimi českými priateľmi – organizátormi kon-
ferencie DidactIG, aby sme v dňoch 5. až 7. apríla 2017 na Katedre
informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici (http://didinfo.umb.sk/)
ponúkli verejnosti slovenskú a českú „dvojkonferenciu“.

Ľudovít Trajteľ, Dana Horváthová, Jana Jacková
Katedra informatiky FPV UMB

38na tohtoročnom podujatí stretnúť s  predstaviteľmi týchto spoločnos-
tí: Price Waterhouse Coopers, SwissRe, EY, Dell, KPMG, Henkel, Injoy
agency, Information Planet, Adient Slovakia, IBM, Siemens, Decathlon,
Deloitte, BDO, Kia Motors Slovakia, Lionbridge, Campleaders, Amazon,
Grafton, TPA Horwath, Tesco stories, Neky – kariérové poradenstvo,
CFA Institute, SAIA, Zadobe. Počas podujatia sa podarilo nadviazať spo-
luprácu medzi spoločnosťami a jednotlivými fakultami. Siedmeho roční-
ka Univerzitného dňa kariéry sa zúčastnilo 25 vystavovateľov.

Bc. Jana Ševcová
Kariérne centrum UMB

46

Návšteva kolegov z Technickej
univerzity v Mníchove

Jedna z úloh Katedry životného prostredia Fakulty prírod- kde sú trvalo prítomné „konzervačné“ chemické látky (napr. naftalén, formaldehyd), ktoré
ných vied UMB je tvorba a ochrana životného prostredia na v konečnom dôsledku majú negatívny vplyv na zdravie človeka.
bázespoločensko-prírodovednéhozákladu.Vrámcivedeck- Následne na Katedre životného prostredia odzneli prednášky Dipl.-Rest. Maruchi Yoshidovej
ovýskumnej činnosti katedra spolupracuje s renomovanými a Dipl.-Rest. Larsa Klemma v rámci témy Comfort Zones of Human and Object Thinking
medzinárodnými inštitúciami. Dňa 17. 10. 2016 katedru Environment and Different Scopes.
navštívili kolegovia z Mníchova: doc. Dr. Zuzana Giertlová
z Fakulty architektúry Technickej univerzity Mníchov, Dipl.- prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Rest. Maruchi Yoshidová z YCONS Mnichov a Dipl.-Rest.
Lars Klemm zo súkromného nemeckého výskumného Návšteva z Mníchova (zľava: doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.,
ištitútu Department Branch Holzkirchen Fraunhofer prof. RNDr. Iveta Marková, PhD., Dipl.-Rest. Maruchi Yoshidová,
Institute for Building Physics IBP Munich. doc. Dr. Ing. Zuzana Giertlová, Dipl.-Rest. Lars Klemm).
Hostí privítal prodekan Fakulty prírodných vied pre
medzinárodnú spoluprácu doc. RNDr. Marek Skoršepa,
PhD. (obrázok). V rámci rozhovoru vyplynuli spoločné
témy na ďalšiu vedeckovýskumnú spoluprácu. Práve
Dipl.-Rest. Maruchi Yoshidová, prezentovala možnosť
spolupráce v rámci sledovania škodlivých faktorov v his-
torických objektoch, ako sú archívy alebo ďalšie objekty,

Stretnutie študentov cestovného
ruchu na Slovensku a v Poľsku

Na pôde Ekonomickej fakulty UMB sa v  októbri 2016 opätovne cestovného ruchu Stredné Slovensko spojenou s  prednáškou Mgr.
uskutočnilo medzinárodné stretnutie študentov Ekonomickej fakulty Daniely Chrančokovej, PhD., zameranej na fungovanie a marketingové
UMB a  študentov Wyższej Szkoły Bankowej w  Poznaniu (detašova- aktivity organizácie.
né pracovisko v  Chorzowe). Cieľom stretnutia bola výmena poznat- Program druhého dňa pozostával z návštevy úspešného rodinného
kov o systéme fungovania cestovného ruchu na Slovensku a v Poľsku hotela Kaskády. Priestormi hotela študentov sprevádzala marketingo-
a oboznámenie zahraničných študentov s ponukou cestovného ruchu vo-obchodná riaditeľka hotela Mgr. Lucia Hyravá, ktorá im priblížila
v  Banskobystrickom kraji. Stretnutia sa zúčastnilo štrnásť poľských komplexné informácie o  histórií, ponuke služieb a  prevádzke hotela.
študentov a interní doktorandi Katedry cestovného ruchu a spoločného Skupina sa následne zúčastnila ďalšej prehliadky v horskom stredisku
stravovania EF UMB. Záštitu nad podujatím prebrala doc. Ing. Vanda Donovaly. Študenti si prezreli areál strediska a navštívili Turistické infor-
Maráková, PhD. mačné centrum. Odborný výklad zabezpečila pani Petra Pondelíková.
Program prvého dňa stretnutia sa začal v  priestoroch EF UMB. Poľským študentom sa pobyt na Slovensku páčil a už dnes sa tešia na
Študenti predstavili univerzity, na ktorých pôsobia, prezentovali po- ďalšiu výmenu skúseností aj v nasledujúcom akademickom roku.
nuku cestovného ruchu svojich krajín a  diskutovali o  problémoch,
ktorým v súčasnosti cestovný ruch čelí. Program pokračoval prehliad- Ing. Diana Kvasnová, interná doktorandka
kou centra Banskej Bystrice a  návštevou sídla oblastnej organizácie Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB

47

Projekt Mini-Erasmus na UMB

V dňoch 21. – 23. 11. 2016 sa na UMB konalo už
5. kolo projektu Mini-Erasmus, ktorý zastrešuje
organizácia Future Generation Europe (FGE). Ide
o jedinečný projekt, ktorý nemá obdobu v žiad-
nom členskom štáte Európskej únie. Projekt je pod
záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ
a pod patronátom Európskeho parlamentu. Gene-
rálnym partnerom projektu je Nadácia ESET.

Mini-Erasmus je týždňový informačný projekt, ktorý študentom atmosfére. K študentskému životu predsa patrí aj ten nočný, preto sme
stredných škôl dá odpoveď na otázku: Vedel by som si predstaviť takto prežiť navštívili čajovňu, piváreň a rozlúčková párty bola v Toure clube.
najbližšie roky môjho života? V priebehu jedného semestrálneho týždňa si Celkovo sa projektu zúčastnilo 39 študentov. Pri spätnej väzbe od študentov
študenti vyskúšajú, aké je to byť vysokoškolákom a spoznajú množstvo ľudí. sme postrehli reakcie, ktoré hovoria za všetko: „Prednášky boli zaujímavé,
páčil sa mi spôsob, akým profesori vysvetľovali učivo, že so študentmi disku-
Študentov na slávnostnom otvorení privítala prorektorka pre me- tovali“ (študent na FPVMV). „Super prednášky boli veľmi zaujímavé a bavil
dzinárodnú spoluprácu a  vzťahy s  verejnosťou doc. PhDr. Katarína ma vysokoškolský život“ (študent na PdF). „Poobedňajší program bol úplne
Chovancová, PhD., ktorá študentom priblížila možnosti štúdia na na- super. Vybrali ste veľmi zaujímavých ľudí, ktorí nás mohli namotivovať a po-
šej univerzite, ale aj v zahraničí. Ďalej sa predstavili študentské organi- sunúť niekam, za čo som vám vďačná“ (študentka na FPVMV). Na záver sa
zácie, ako Študentská rada EF UMB, ŠRVŠ, AIESEC a  samotná FGE. chceme poďakovať tútorom a všetkým, ktorí sa na projekte podieľali.
Poobedňajší program tvorili zaujímavé prednášky a  workshopy, ktoré
sa uskutočnili na EF UMB. Študenti sa dozvedeli napr. o marketingu na Bc. Stanislava Tuchová, študentka EF UMB
sociálnych sieťach (Ing. Peter Čelko a  Bc. Lenka Čelková), o  tom, ako
prekonávať svoje limity (Jaroslav Dodok) a ako dôležité sú správne infor-
mácie (Mgr. Radovan Znak). Večerný program sa niesol v uvoľnenejšej

Konferencia o environmentálnej etike v k

V priestoroch historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice sa uskutoč- v  Lubline, Veroniku Szántóovú, PhD., z  Budapešti, ktorá donedávna
nila od 30. septembra do 1. októbra medzinárodná vedecká konferen- pôsobila na Filozofickej fakulte Univerzity Eötvösa Loránda či PhDr.
cia Environmentálna etika v krajinách V4. Konferencia bola realizovaná Terezu Vandrovcovú, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity
vďaka podpore International Visegrad Fund (http://visegradfund.org/ Karlovej v Prahe. Koordinátorkou projektu je Barbora Baďurová, PhD.,
home/) v  rámci grantového projektu 11610045 Selected Approaches z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie bolo
to Environmental Ethics in V4 Countries. Projekt sa zameriava na vy- podporiť diskusiu a spoluprácu odborníkov z krajín V4 pri hľadaní od-
brané aspekty environmentálnej etiky v krajinách V4 a je východiskom povedí na súčasné otázky environmentálnej etiky. Prednášajúci repre-
na ďalšiu spoluprácu expertov v  tejto oblasti zo Slovenska, Maďarska, zentovali všetky krajiny V4 a vytvorili panorámu veľmi zaujímavých prí-
Českej republiky a Poľska. Projekt spája odborníkov ako prof. Zbigniewa spevkov. Väčšina autorov predniesla príspevky nielen striktne vedecky,
Wróblewskeho z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Jána Pavla II. ale snažila sa sprostredkovať problematiku aj zúčastneným študentom

48

Prekladateľské soirée 9

V  pomerne studený jesenný deň 14. novembra 2016 sme opäť všetci pookriali na Úspech študentov
Prekladateľskom soirée, ktoré už tradične organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky na medzinárodnej
FF UMB v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Veľvyslanectvom dirigentskej súťaži
USA na Slovensku. Našou hostkou bola osobnosť skutočne činná – prekladateľka, vyda-
vateľka, redaktorka a ilustrátorka Aňa Ostrihoňová. Večerom nás previedli moderátori V dňoch 22. a 23. novembra 2016 sa konal 2. ročník medzi-
Mgr. Zuzana Kopčanová (Info USA) a najmä náš kolega PhDr. Martin Djovčoš, PhD., národnej dirigentskej súťaže na Hudobnej fakulte Akadémie
ktorý si opäť prichystal množstvo zaujímavých otázok. umení v Banskej Bystrici. Súťaž prebiehala v troch kategó-
riách (študenti pedagogických fakúlt, konzervatórií a vyso-
Skrze ne sme sa dozvedeli, aká kľukatá môže byť cesta k umeleckému prekladu. V prí- kých umeleckých škôl). Výkony hodnotila medzinárodná
pade našej hostky viedla z Oravy do Nitry a Prahy, odtiaľ do Luxemburgu, a to nerátame odborná porota zložená z popredných odborníkov v oblasti
iné kratšie či dlhšie zastávky, napríklad v USA. A. Ostrihoňová sa nám zverila so život- dirigovania a zborového spevu na Slovensku a Poľsku (doc.
nými skúsenosťami prekladateľky pôsobiacej v štruktúrach EÚ, ktorá sa k umeleckému Milan Kolena z Bratislavy, doc. Pavol Tužinský z Banskej
prekladu dostala, ako sama hovorí, naozaj náhodne. Prekladala pre nejedno vydavateľ- Bystrice a prof. Adam Korzenowski z Krakowa). V kategó-
stvo (okrem vlastného s názvom Inaque), za zmienku stoja najmä knižné domy Európa, rii pedagogických fakúlt v  odbore učiteľstvo hudobného
Tatran, Premedia, Artforum či Slovart. umenia a  školských hudobných súborov sa umiestnil na
druhom mieste náš bývalý študent Bc. Lukáš Mekiňa (t. č.
V súlade s anekdotou, ktorá na študent magisterského štúdia na PF KU Praha). Víťazstvo
soirée odznela, podobne náhodne v  tejto kategórii si odniesla Eleonóra Súdi, študentka 3.
sa A. Ostrihoňová dostala aj k vy- ročníka bakalárskeho štúdia na PdF UMB (školiteľ prof.
davateľskej činnosti. Vydavateľstvo PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.). Blahoželáme.
Inaque má však pevne pod palcom
a  jej vydavateľsko-prekladateľské Milan Pazúrik
aktivity náhodné rozhodne nie sú. Katedra hudobnej kultúry PdF UMB
Spomenúť treba pomerne vysoký
počet knižných prekladov, ktoré
vypracovala v  období rokov 2010
– 2016. Napočítali sme ich 24; nie-
ktoré vznikli vo dvojici, väčšina
vyšla práve vo vydavateľstve Inaque. A. Ostrihoňová prekladá mnohých autorov, napr.
Jamie Quatrová, Ned Beauman, Michel Houellebecq, Lucia Berlinová, Zadie Smithová,
George R. R. Martin, Oliver Sacks, J. D. Salinger a pod.
Zaujímavá bola aj diskusia. Študenti dozvedeli mnohé zaujímavosti. Aňa Ostrihoňová
– predstaviteľka mladej prekladateľskej generácie – predniesla v sále ŠVK nepochybne
nejednu myšlienku hodnú zamyslenia.
PhDr. Martin Kubuš, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
Autorka fotografií: Lucia Szabóová

rajinách V4

prostredníctvom príkladov z  praxe.
Výstupom z  projektu je aj zborník
vedeckých štúdií a  vedecká mono-
grafia, zamerané na vybrané aspekty
environmentálnej etiky v  krajinách
V4, ktoré vyjdú do konca roka 2016.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
autorka fotografií:

Bc. Lenka Križková

49


Click to View FlipBook Version