The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018-04-09 05:05:27

25. rokov Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí

25 rokov

Metodického centra Univerzity Mateja Bela
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

25 rokov

Metodického centra Univerzity Mateja Bela
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Metodické centrum UMB pre Slová- vacím jazykom slovenským v zahraničí. Vý-
kov žijúcich v zahraničí (MC UMB) znamným výsledkom odborného a peda-
bolo zriadené 1. 1. 1993. Vzniklo na zák- gogického snaženia centra v  počiatočnej
lade Návrhu koncepcie a profilu kurzov etape jeho pôsobenia bolo vydanie prvej
slovenského jazyka pre učiteľov pôsobia- učebnice slovenského jazyka ako minorit-
cich v  sociétach zahraničných Slovákov, ného jazyka, adresovanej Slovákom v za-
ktorý Ministerstvu školstva predložil už hraničí. Autorkami knihy Slovenčina pre
v  novembri 1992 prvý rektor UMB Dr. h. 1. – 3. ročník Nedeľnej školy Slovenského
c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. Autorstvo kultúrneho spolku v  Buenos Aires boli
návrhu patrí doc. PhDr. Janke Klinckovej, A. Murgašová – E. Jankovičová.
PhD. a  prof. PaedDr Vladimírovi Patrášo-
vi, CSc. z  vtedajšej Katedry slovenského
jazyka a  literatúry Fakulty humanitných
vied a prírodných vied (FHVaPV) UMB. Už
v  roku 1993 sa uskutočnili prvé tri krát-
kodobé metodické kurzy pre skupiny kra-
janov.

Podporu a  súčinnosť Metodickému cen-
tru od začiatku poskytovalo Ministerstvo
zahraničných vecí SR, aj prostredníctvom
svojej nadácie pre pomoc krajanom. Roz-
víjala sa aj spolupráca s Maticou sloven-
skou, resp. s  Domom zahraničných Slo-
vákov, na základe dohody o  spolupráci
podpísanej v roku 1995.

Metodické centrum začalo pripravovať a
realizovať pracovné sústredenia učiteľov
a učiteliek vysielaných na školy s  vyučo-

2

Vzdelávanie pedagógov v tradičnej kultúre Absolventi kurzu na Pedagogickej fakulte UMB

V  prvom desaťročí svojho pôsobenia sa krajanov na základe získanej akreditácie
MC sústreďovalo najmä na profilova- na vzdelávacie aktivity pre učiteľstvo na
nie a  realizáciu didaktických kurzov pre všetkých stupňoch krajanských škôl v ob-
pedagógov z  rôznych stupňov a  typov lasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, resp.
škôl s  vyučovacím jazykom slovenským slovenčiny ako minoritného jazyka.
v  zahraničí. Išlo prevažne o  dvojtýždňo-
vé kurzy zamerané na rozšírenie odbor- Od roku 2009 sa MC začalo venovať aj  re-
no-metodických poznatkov i prehĺbenie alizácii výjazdových didaktických kurzov.
praktických zručností a  ukončené získa- V období 2009 – 2010 sa uskutočnilo prvých
ním certifikátu. Súčasťou kurzov bývali aj šesť. Konali sa v Chorvátsku (Ilok, Josipovac),
tvorivé dielne z  oblasti tradičnej sloven- Srbsku (Báčka, Banát, Padina, Selenča), Ru-
skej kultúry (folklóru, remesiel), umelec- munsku (Arad, Timiš, Bihor), Maďarsku (Bé-
kého prednesu, zborového spevu a  pod. kešská Čaba, Budapešť, Boršód), Poľsku a na
V  roku 2005 MC prvýkrát uskutočnilo let- Ukrajine. Výjazdové kurzy sa stali podstat-
ný kurz slovenského jazyka a kultúry pre nou súčasťou aktivít MC a u cieľových skupín

Kurz pre pedagógov v Selenči, 2010 Vyjazdový kurz pre pedagógov v Padine, 2009
3

si získali pozitívny ohlas. Lektori prichádzajú požiadaviek. K výjazdovým didaktickým kur-
priamo do  krajanských komunít s  progra- zom pribudli neskôr aj výjazdové aktivity pre
mami „na mieru“ podľa lokálnych potrieb a žiakov z krajanského prostredia.

Miesto Metodického centra v štruktúre UMB

1993 – 1997 súčasť Katedry slovenského jazyka a literatúry FHVaPV
1997 – 2005 samostatné univerzitné pracovisko
2005 – 2015 súčasť Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB
2016 – 2018 samostatné univerzitné pracovisko

Kto viedol Metodické centrum UMB

1993 – 1995 riaditeľ MC UMB prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
1995 – 2004 riaditeľka MC UMB Mgr. Anita Murgašová,
2005 – 2005 riaditeľka CCV UMB doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.
2005 – 2005 riaditeľ CCV UMB Ing. Ján Madáč, CSc.
2005 – 2007 riaditeľ CCV UMB prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.,
2008 – 2015 riaditeľ CCV UMB Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
2016 – 2018 programová manažérka MC UMB PhDr. Zuzana Drugová

Pedagógovia sa vzdelávali aj v rodnom dome Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci
4

Účastníci vzdelávacích aktivít MC UMB

 Na vzdelávacích podujatiach MC sa za celú dobu jeho pôsobenia zúčastnilo vyše
11 000 účastníkov.

 V roku 2010 bol zaznamenaný rekordný počet 1 114 účastníkov.
 Od roku 2017 sa na letných aktivitách zúčastňujú aj deti krajanov

zo západnej Európy a zámoria.

5

Od roku 2011 dostalo MC UMB za úlohu K týmto vzdelávacím podujatiam, neskôr aj
inovovať systém škôl v  prírode, ktoré sú k iným, vznikla séria originálnych meto-
určené pre žiakov z  krajanského prostre- dicko-didaktických materiálov: záznamní-
dia. Základom inovovanej pedagogickej ky, denníky a pracovné listy. Väčšina škôl
koncepcie bol dôraz na využitie alterna- v prírode sa uskutočnila na Slovensku,
tívnych prvkov vo vyučovaní žiakov 1. aj v rokoch 2015 – 2017 sa však realizovali aj
2. stupňa, podnecovanie interakcie medzi výjazdové školy v Rumunsku a na Ukrajine.
deťmi z rôznych prostredí a rôznych veko- Cieľom bolo ponúknuť aj žiakom z ekono-
vých skupín a podpora využívania sloven- micky relatívne slabších regiónov možnosť
ského jazyka v prirodzenom komunikovaní. zdokonaliť sa v slovenskom jazyku.

Na školách v prírode tvoríme aj „klbká Tvorivé minútky na čerstvom vzduchu
priateľstva“

Cestou necestou na Čiernohronskej Pracovné aktivity vo vonkajších priestoroch
železničke, 2017

Okrem škôl v prírode sa v Metodickom centre ľudových remesiel. Tieto aktivity uskutočňu-
realizovali aj rôzne druhy špecializovaných jeme v  partnerskej spolupráci s  externými
vzdelávacích podujatí. Najvyšší záujem zo expertmi – jednotlivcami i inštitúciami (Báb-
strany krajanov bol o tie podujatia, ktorých kové divadlo na rázcestí, Habakuky, Akadé-
zameranie je významným motivačným prv- mia umení v Banskej Bystrici a i.). Špecific-
kom pre prihlásenie detí do slovenských kou aktivitou bola Výtvarná súťaž, od roku
škôl – Letná škola ľudového tanca a Letná 2013 transformovaná na Súťaž v  digitálnej
škola bábkového divadla, resp. Letná škola fotografii a krátkom filme. Práve toto pod-

6

Tradičné remeslá žiakov zaujímajú Letná škola bábkového divadla 2016 - Habakuky

Práca v plenéri súťaže vo fotografii Škola ľudového tanca 2011 v skanzene v Pribiline

ujatie dokázalo spoľahlivo osloviť široký Ďalšie špecializované vzdelávacie poduja-
okruh súťažiacich, ktorí svoje práce posielali tia boli zamerané na rozvoj záujmu o vedu,
na Slovensko, kde ich hodnotila odborná ko- výskum a vysokoškolské štúdium. Patrí me-
misia. Víťazi následne prichádzali na pobyt, dzi ne Letná škola mladých informatikov,
počas ktorého si nielen prevzali ocenenia, Letný tábor mladých výskumníkov – po
ale aj získali vedomosti prostredníctvom lokalitách UNESCO, no najmä obľúbená
špecializovaných workshopov. Detská krajanská univerzita.

UNESCO pred starým zámkom v Banskej Štiavnici Profesionálne prezentácie zamestnancov CHKO Poľana
7

Ďalšia zo zoznamu UNESCO - prezentácia fujary Aj Vlkolínec je zapísaný v UNESCO

Samostatnú kapitolu tvoria športové né športy – lyžovanie a  snowboarding.
tábory. Do roku 2012 sa realizovali letné Na lyžiach sa na týchto podujatiach po-
športové tábory so zameraním na futbal, staví prvýkrát vo svojom živote podstatná
tenis, prípadne letná športová olympiá- väčšina účastníkov. Ak to ubytovacie za-
da. Každoročne až do súčasnosti sa rea- riadenie umožní, pobyt je kombinovaný
lizujú školy v  prírode zamerané na zim- s plaveckým výcvikom.

Letná športová olympiáda 2012 Časť účastníkov kurzu a odborný garant 2017

Športová olympiáda Donovaly 2012 Na hokejovom zápase s primátorom mesta
8 a rektorom UMB 2017

Podľa poverenia MŠVVaŠ SR sa v Metodic- chovávateľov slovenských škôl v  oblasti
kom centre aj dnes realizujú didaktické Békešskej Čaby. Následne v apríli zreali-
kurzy pre pedagógov zo škôl s vyučovacím zovalo podobný kurz aj pre pedagógov zo
jazykom slovenským v zahraničí, väčšinou slovenských škôl v severných oblastiach
ako výjazdové didaktické kurzy. V  janu- Maďarska. Tieto podporné metodické ak-
ári 2016 MC UMB zrealizovalo didaktický tivity sú zamerané pre učiteľstvo z tradič-
kurz na vyžiadanie Celoštátnej slovenskej ných krajanských komunít, rovnako však
samosprávy v  Maďarsku na tému Posil- aj pre západnú Európu a zámorie.
ňovanie národného povedomia. Kurz
absolvovalo takmer 60 pedagógov a  vy-

Slávnostné otvorenie kurzu - organizátorka Woprkshop na pohybové aktivity v prostredí
R. Egyedová Baráneková, starosta obce Bánk amfiteátra na jazere R. Egyedová Baráneková,
a lektori za UMB starosta obce Bánk a lektori za UMB

Od roku 2015 Metodické centrum pripra- tejto aktivity sa centrum otvorilo  užšej
vuje na objednávku Úradu pre Slovákov spolupráci s  krajanskými predstaviteľmi
žijúcich v  zahraničí aj jeden z  turnusov v západnej Európe a zámorí.
Krajanského leta. Práve prostredníctvom

Na Krajanské leto 2016 nás prišiel pozrieť aj predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc.
9

Na vrchole Chopku Účastníci Krajanského leta 2016 s predsedom ÚSŽZ

V roku 2017 bola obnovená Letná škola v  zahraničí je aj široká miera spolupráce
slovenského jazyka a  kultúry „Sme v  slo- v oblasti tradičnej kultúry a folklóru. Uni-
venčine doma“ v odbornej garancii Katedry verzitný súbor Mladosť pod vedením Mgr.
slovenského jazyka a  komunikácie Filozo- art. Martina Urbana, PhD., ako prvý folklórny
fickej fakulty UMB, ako jedna z pôvodných súbor na Slovensku pripravil do svojho re-
nosných aktivít Metodického centra. pertoáru tance a spevy z Dolnej zeme. Etno-
logička, pracovníčka MC UMB PhDr. Zuzana
Sprievodným znakom aktívnej spoluprá- Drugová realizovala viaceré výskumy tradič-
ce MC UMB s  krajanskými prostrediami nej kultúry v prostredí Slovákov v Srbsku.

Výstava Kovačica - mekka svetovej insity
v historickej radnici počas 2. Stretnutia
rodákov - Bystričanov

Prezentácia obradového odevu nevesty Denný tábor Školička tradičnej kultúry
zo Selenče na pôde Pedagogickej fakulty UMB pre najmenších

10

Výskumné a projektové aktivity na ktorých participuje MC UMB

 Projekt Slovak Aid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Mladí mladým (2009 - 2010) v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku,

 KEGA 034UMB-4/2018 Rozvoj komunikačnej kompetencie v slovenčine ako mater-
inskom jazyku v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí (2017 – 2019) v spoluprá-
ci s Katedrou slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

 terénne výskumy v oblasti etnológie realizované v spolupráci s dolnozemskými
komunitami – ľudové tance a hudba vo Vojlovici, insitné umenie a ľudové zvyko-
slovie v Kovačici a Padine.

Všetky zmienené vzdelávacie podujatia Metodické centrum Univerzity Mateja Bela
realizuje Metodické centrum v  gescii Mi- v Banskej Bystrici prešlo za 25 rokov svojho
nisterstva školstva, vedy, výskumu a špor- pôsobenia dôležitým vývinom. Od pôvod-
tu Slovenskej republiky a  na základe po- nej úzkej špecializácie na aktivity pre vy-
žiadaviek zástupcov slovenského školstva sielaných a krajanských učiteľov a učiteľky
v zahraničí. Ich obsahovú kvalitu zaručuje sa dnes posunulo smerom k celému radu
tím interných aj externých odborných ga- rôznorodých aktivít pre rozličné cieľové
rantov a garantiek z radov pedagógov UMB skupiny vrátane tých pre krajanské žiactvo
i  externých expertov, bezporuchový prie- a  študentstvo. Je pracoviskom s  význam-
beh realizačné tímy zložené zo skúsených ným odborným know-how a  dôležitými
gestoriek realizácie, lektoriek a lektorov. skúsenosťami získanými v  práci v  oblasti
podpory vzdelávania v slovenčine ako ma-
terinskom jazyku.

Použité zdroje:

Univerzita Mateja Bela: Desať rokov rozvoja a perspektívy. Banská Bystrica : UMB Banská
Bystrica, 2002, s. 46 – 50.
Martuliak, Pavol a kol.: Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská
Bystrica : TRIAN, 2012, s. 89 – 93.
Archív MC UMB: Mgr. A. Murgašová, PhDr. Z. Drugová

11

MC UMB 2018

Vydalo: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

12


Click to View FlipBook Version