The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017-05-09 09:58:43

Spravodajca UMB 1/2017

Spravodajca UMB 1/2017

Spravodajca

Ročník 23 UNIVERZIT Y MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI číslo 1  marec 2017

Spravodajca Obsah

23. ročník Editoriál Prvá na Slovensku......................................23

Vydáva Z diára rektora THOR roztápa atómové jadrá..................23
UNIVERZITA MATEJA BELA
v Banskej Bystrici Tri otázky pre prorektorku pre vedu Medzinárodná cena vojvodu
a výskum.......................................................5 z Edinburgu na UMB................................24
Sídlo redakcie
Národná 12 Koordinátorka výskumu na UMB.............6 Podporovanie funkčnej gramotnosti
974 01 Banská Bystrica mladých dospelých na Slovensku ............24
Ocenenie výskumu......................................7
IČO 30232295 O podnetnom výskume v USA
registračné číslo MK SR EV 1116/08 s Mgr. Tomášom Hrozenským.................25
štvrťročník
Doctor honoris causa UMB Znižovanie sociálnych a ekonomických
[email protected] znovu s nami ................................................8 nerovností v Európe ..................................26
www.umb.sk
Jedinečnosť európskeho významu.............9 Mladosť v Srbsku .......................................27
REDAKČNÁ RADA
Brexit a budúcnosť vzťahov medzi Knižné dedičstvo Francyska Skarynu
Predsedníčka Veľkou Britániou a Európskou úniou .....10 na Slovensku...............................................28
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Veľvyslanec USA navštívil univerzitu .....11 Prof. Larisa Nikiforova
Výkonná redaktorka na Katedre EKŠ FF UMB .........................29
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (R) Japonsko-slovenské strategické
partnerstvo .................................................12 Prvý miestny Startup Weekend
Jazykový redaktor v Banskej Bystrici.......................................29
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. S írskou veľvyslankyňou
o transformácii Prvý ročník Právnického kvízu ...............30
Členky a členovia Írska od vstupu do EÚ ..............................13
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. (PdF) Chovná stanica pri Správe CHKO
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) Čo spája politiku a literatúru Poľana na pôde FPV UMB .......................31
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. (FF) vo Francúzsku? ..........................................13
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) Vzdelávanie zamestnancov UMB............32
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVMV) Slovenská Bruselčanka
Monika Tomášiková (EF) Maja Poláčková a jej cesty ........................14 S Matejom Tóthom....................................33

Grafická úprava HUMAN FORUM 2016...........................17 Deň učiteľov ...............................................34
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová
Bezpečnostné fórum 2017........................18 Plesová sezóna ...........................................36
Tlač
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice Investovanie v Európe – súčasný Jubilanti.......................................................37
stav a perspektívy.......................................19
Fotografie
archív UMB JURIS-DIS – medzinárodná SAIA ............................................................39
vedecká konferencia..................................20 Zo školy na zimák......................................41
Príspevky môžete posielať Otvorenie Katedry slovanských jazykov....42
elektronickou poštou na adresu: Cirkev ako communio viatorum .............21 Rozlúčili sme sa... ......................................43
[email protected]
Kompetentní v dobrovoľníctve,
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme kompetentní v živote.................................22
a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje
právo príspevky krátiť, redakčne
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah
príspevku zodpovedá autor.

ISSN 1339 - 6749
2

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
nami všetkými dlho očakávané rozhodnutie Akreditačnej komisie, ktoré potvrdilo zaradenie UMB medzi univer-
zitné vysoké školy, je jednou z viacerých dobrých správ týchto dní. Stali sme sa prvou univerzitou na Slovensku,
ktorej študijné programy boli zaradené do medzinárodného programu CFA Institute University Recognition
Programme. Jedna z prvých lastovičiek v oblasti medzinárodnej akreditácie našich študijných programov vypo-
vedá najmä o tom, že sa nám darí spájať teoretické vzdelanie s praxou. Práve o medzinárodné značky kvality sa
chceme aj ďalej usilovať. Bude to možné aj vďaka grantovej podpore internacionalizácie štúdia u nás, ktorá bola na-
šej univerzite pridelená v rámci vládnej výzvy na základe najlepšieho projektu spomedzi tých, ktoré predložilo 18
slovenských vysokých škôl. Náš projekt je zameraný na inováciu a spestrenie ponuky spoločných a dvojitých dip-
lomov, ale aj na rozšírenie radov zahraničných prednášajúcich na našej univerzite počas najbližších dvoch rokov.
V prvých troch mesiacoch roku 2017 sme okrem iného boli pri organizácii prvého miestneho start-up weekendu a otvorili sme detský
kútik. Opäť sme sa stretli s úspešnými absolventmi, tentoraz z oblasti športu. Pritiahli sme študentov zo školy na banskobystrický zimný
štadión. Odovzdávali a získavali sme ocenenia, úspešne zrealizovali dôležité vedecké podujatia. Bilancovali sme aj plánovali. Opäť sa
o tom dočítate v Spravodajcovi. V roku, v ktorom oslavujeme 25. výročie vzniku našej univerzity, bude určite dobrých správ pribúdať.

Katarína Chovancová

z diára rektora...

Otvoril zasadnutie 8.2.2017
Klubu kvestorov Prihovoril sa na X. ročníku
organizovaného UMB medzinárodnej vedeckej konferencie
Bezpečnostné fórum na FPVMV UMB
27.1.2017
10.1.2017 Slávnostne otvoril
Prihovoril sa na slávnostnom XVI. univerzitný bál
novoročnom stretnutí na Rektoráte
UMB 31.1.2017
Zúčastnil sa na slávnostnom udeľovaní
Zúčastnil sa slávnostného čestného titulu doctor honoris causa
novoročného prípitku na Ekonomickej prof. Dr. phil. Rolandovi Naul, M. A.,
fakulte UMB na Univerzite Karlovej v Prahe

12. – 13.1.2017 6.2.2017
Zúčastnil sa na zasadnutí Slovenskej Rokoval s dekankou Fakulty
rektorskej konferencie zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave

7.2.2017 13.2.2017
Slávnostne otvoril nové priestory Prihovoril sa na medzinárodnej
Katedry slovanských jazykov FF UMB vedeckej konferencii Úloha štátu
a práva pri kompenzácii ťažkého
Prihovoril sa na podujatí Univerzita zdravotného postihnutia
mestu – mesto univerzite na Právnickej fakulte UMB

19.1.2017
Na pôde UMB rokoval s pracovnou
skupinou Akreditačnej komisie

26.1.2017
Rokoval s predstaviteľmi SHP
Harmanec, a. s.

22.2.2017
Podpísal dohodu o spolupráci
s IC-Centre, s. r. o.

6.3.2017
Vystúpil na zasadnutí AS UMB

23.2.2017 8.3.2017 Zúčastnil sa vedeckého seminára
Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí Rokoval s generálnym riaditeľom Imricha Karvaša na Ekonomickej
na Veľvyslanectve Albánskej republiky Tlačiarní Banská Bystrica, a. s. fakulte UMB
a na Veľvyslanectve Čínskej ľudovej
republiky 10.3.2017 21.3.2017
Prijal zahraničných študentov Prihovoril sa na podujatí Univerzita
z jazykovej školy IC-Centre mestu – mesto univerzite venovanom
Dňu učiteľov
Zúčastnil sa na slávnostnom udeľovaní
verejných ocenení: Cena mesta, Cena 22.3.2017
primátora a čestného občianstva mesta Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej
Banskej Bystrica rady Ekonomickej fakulty UMB

24.2.2017 12.3.2017 27.3.2017
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení Prevzal pamätnú medailu pri Vystúpil na zasadnutí AS UMB
Univerzitnej veterinárnej nemocnice príležitosti 500. výročia reformácie
na Univerzite veterinárskeho lekárstva 28.3.2017
a farmácie v Košiciach 13.3.2017 Podpísal dohodu o vzájomnej
Vystúpil na tlačovej konferencii spolupráci so Slovenským
1.3.2017 organizovanej spolu s veľtrhom olympijským výborom
Podpísal dohodu o spolupráci pracovných príležitostí na zimnom
s Najvyšším kontrolným úradom štadióne; slávnostne otvoril hokejový
Slovenskej republiky zápas univerzitných tímov Univerzity
Mateja Bela a Univerzity Karlovej v Prahe

2.3.2017 15.3.2017
Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí Slávnostne inauguroval dekana
Pedagogickej fakulty UMB
VR Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre a udelení čestného titulu

doctor honoris causa prof. Abrahimovi

Habibullovi Khanovi, Ph.D. a Dr. h. c.
prof. Zdeňkovi Helusovi, DrSc. –

in memoriam

v európskom/svetovom výskume v príslušnej oblasti, je najväčšou devízou
pre mladých vedcov, ktorí sú pre každú univerzitu dôležitým potenciálom
výskumnej produkcie. Podľa výsledkov mnohých univerzít z krajín západ-
nej Európy sú to práve doktorandi, „vyrábajúci“ nadpolovičnú publikač-
nú produkciu univerzity, ktorá je priam životne dôležitá pre ďalší vývoj
(a financovanie) univerzity. S  tým, samozrejme, súvisí zvýšený tlak na
kvalitu výstupov doktorandov aj formou motivačného systému na jednot-
livých fakultách. Treba zdôrazniť, že zvyšovať tlak na kvalitu doktorandov
a ich výskumných výstupov nie je špecifický slovenský fenomén. Naopak,
keď porovnávam situáciu v  doktorandskom štúdiu v  iných európskych
krajinách, ešte stále máme rezervy a často máme na doktorandov skromné
výskumné nároky. Je to aj preto, že príliš často využívame doktorandov na
rôzne nevýskumné úlohy, učenie a „zaskakovanie“ za neprítomných zod-
povedných pedagógov. Na Slovensku stále pretrváva – dnes už v Európe
prekonaný – model doktorandského štúdia založený na tzv. „master-slave
relationship“, kde školiteľ využíva a  niekedy až zneužíva doktoranda na
svoje zámery, svoj výskum, svoje vyučovacie a publikačné aktivity. Aj to sa
výrazne podpisuje pod slabšie výskumné/publikačné výstupy našich dok-
torandov, či si to chceme priznať, alebo nie.

Doktorandské štúdium je stále veľkou výzvou pre našu – a iste nie-
len našu – univerzitu. Slovenská republika a MŠVVŠ dlhodobo ignoruje
trendy vývoja doktorandského štúdia, ktoré smerujú k vzniku doktorand-
ských škôl (cca 80 % univerzít v Európe). Ich cieľom je podporovať okrem
prvoradých výskumných aktivít aj rozvoj všeobecných zručností, dôleži-
tých pre zamestnateľnosť všetkých doktorandov v rôznych sektoroch spo-
ločnosti, ale aj prispievať k profesionálnej príprave a rozvoju školiteľov
doktorandského štúdia. Univerzita Mateja Bela si stanovila prioritné ciele
vo všetkých týchto oblastiach a plánuje investovať do rozvoja zručností
doktorandov prostredníctvom ponuky všeobecných kurzov alebo let-
ných škôl, ale aj do profesionálneho rozvoja školiteľov doktorandského
štúdia s ponukou medzinárodných workshopov pre školiteľov.

Tri otázky pre V  súčasnosti sú univerzity stále viac pod tlakom rôznych medziná-
rodných výkonových hodnotení, evalvácií, rankingov či akreditácií.
Aký je Váš názor na tieto trendy a  ako sa môže univerzita, akou je
UMB, kvalitatívne posunúť k lepším výsledkom, ktoré sa prejavia aj
v umiestnení UMB v medzinárodných rebríčkoch?

prorektorku pre vedu V  prvom rade musím povedať, že som veľkou kritičkou súčasných
a výskum doc. PhDr. trendov v  hodnotení univerzít podľa vybraných kritérií určitých (často
Alexandru Bitušíkovú, CSc. komerčných) rankingových agentúr, kde hlavnými indikátormi kvality
sú počty nositeľov Nobelovej ceny, publikácie a citácie v karentovaných
Rozhodnutím Akreditačnej komisie z 24. – 25. januára 2017 obhájila časopisoch a patenty. V Európskej únii je vyše 3 000 univerzít, ktoré majú
Univerzita Mateja Bela status univerzity, čím potvrdila okrem iného svoju autonómiu a mali by mať slobodu a možnosť rozhodnúť sa o svojom
aj svoj potenciál v rozvoji vedy a výskumu, ako aj v oblasti doktorand- poslaní, svojej vízii, misii a smerovaní. Nie všetky musia vychovávať no-
ského štúdia. Pani prorektorka, ako hodnotíte predchádzajúci rok siteľov Nobelovej ceny. V slovenskom porovnaní sa naša univerzita snaží
z hľadiska tohto výsledku? patriť medzi výskumné univerzity, ktoré sa dokážu presadiť aj v medzi-
národnom výskumnom prostredí. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že od
Vedenie našej univerzity podniklo po nepriaznivom hodnotení roku 2016 je UMB zaradená do SCImago Rankingu ako jedna z trinástich
Akreditačnej komisie v roku 2015, ktoré sa týkalo nedostatočných publi- slovenských inštitúcií (12 univerzít a SAV). SCImago posudzuje inštitúcie
kačných výstupov doktorandov UMB, viaceré kroky. V prvom rade mu- podľa publikácií evidovaných v Scopuse (minimálne 100 ročne). Teší ma,
sím zdôrazniť, že doktorandské štúdium sme stanovili ako jednu z prio- že naši tvoriví pracovníci pomaly menia svoje publikačné stratégie: lepšie
rít univerzity v Dlhodobom zámere rozvoja UMB na roky 2015 – 2020 je vydať jednu – dve kvalitné práce ročne ako desať priemerných.
a v Hlavných úlohách UMB, ktoré sa vytyčujú za každý úsek začiatkom
kalendárneho roka, priebežne sa monitorujú a po ukončení kalendár- Keďže sme univerzita s  prevahou spoločenských a  humanitných
neho roka sa vyhodnocujú. Prvým krokom vedenia UMB, zameraným vied, ktoré majú menšie možnosti publikovať v indexovaných časopi-
na doktorandské štúdium, bola zmena vnútorných podmienok finan- soch, považujem za úspech, že sa nám darí postupne sa presadzovať
covania doktorandov s  cieľom zvýšiť zodpovednosť fakúlt pri prijímaní aj v takýchto časopisoch. Nedá mi ale nepovedať, že prílišný dôraz na
doktorandov. Doktorandské miesta sú v súčasnosti prideľované na fakul- publikovanie v časopisoch registrovaných vo WoS a Scopus a v karen-
ty/katedry s najlepšími vedecko-výskumnými výsledkami v súlade s tým, toch, aký zažívame na Slovensku, je už v zahraničí prekonaný. Jedným
ako je to bežné na vynikajúcich európskych univerzitách. Priaznivé a in- z dôvodov je aj to, že tlak publikovať v týchto časopisoch vychádza od
špiratívne výskumné prostredie so školiteľmi, ktorí by mali byť kapacitami najväčších vydavateľstiev, ako sú Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell
alebo Taylor & Francis, ktoré ovládli akademický trh a  zarábajú na
ňom nie milióny, ale miliardy dolárov. Aj preto sa mnohé univerzity
(napr. nemecké či holandské) rozhodli bojkotovať tieto vydavateľstvá
a nepublikovať v ich časopisoch.

5

Aké sú Vaše plány v oblasti vedy a výskumu v roku 2017? Koordináto

Tento rok nás čaká pomerne náročná úloha, ktorá ani tak Od 1. septembra 2016 bola na UMB zriadená pozícia koordiná-
priamo nesúvisí s vedou a výskumom, ale skôr s tými, ktorí vedu tora výskumu na UMB, ktorá priamo podlieha riadeniu prorektora
robia: vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi pre vedu a výskum UMB a plní samostatné úlohy podľa usmernenia
a doktorandmi. UMB sa rozhodla získať značku „HR Excellence prorektora pre vedu a výskum. Túto pozíciu momentálne zastáva Ing.
in Research“. Udeľuje ju Európska komisia inštitúciám, ktoré sa Kamila Borseková, PhD., ktorá aktívne spolupracuje s  prorektorkou
prihlásia k  princípom Európskej charty výskumných pracovní- pre vedu a  výskum doc. PhDr. Alexandrou Bitušíkovou, CSc., pri
kov a kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov (tzv. príprave špecifických koncepčných a  strategických materiálov týka-
Charter and Code, C&C) a sú pripravené implementovať Stratégiu júcich sa predovšetkým medzinárodného, medzifakultného a  inter-
ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (Human Resource disciplinárneho výskumu a  podpory mladých vedcov. Táto pozícia
Strategy for Researcghers – HRS4R). Pre tento krok sme sa neroz- bola vytvorená s  cieľom rozvíjať medzifakultnú spoluprácu v  oblasti
hodli náhodou. Od 1. januára 2017 sú všetky vzdelávacie a výs- interdisciplinárnych projektov a  projektov aplikovaného výskumu
kumné inštitúcie, ktoré sa uchádzajú o financovanie z programu a podporovať mladých vedcov (vrátane doktorandov) spoluorganizáci-
Horizont 2020 (a zo všetkých budúcich grantových programov ou podujatí a tréningov.
EÚ), povinné do tohto procesu vstúpiť. Keďže na našej univerzite
nám už beží niekoľko projektov Horizontu 2020 a o ďalšie sa snaží- Pozícia vznikla z podnetu interného univerzitného prostredia, pre-
me, nemáme inú možnosť, ako do procesu vstúpiť – a to čím skôr. tože po zrušení Centra vedy a výskumu UMB nie je vytvorená dosta-
točná platforma na to, aby sa mohol interdisciplinárny a medzifakult-
Proces implementácie stratégie je dlhodobý a  jeho cieľom je ný výskum rozvíjať. Je v záujme univerzity, aby vedci z rôznych fakúlt
v prvom rade zlepšiť a otvoriť proces prijímania a zamestnávania mali možnosť spolupracovať a riešiť spoločné projekty, a teda vytvoriť
tvorivých pracovníkov vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách priestor pre nové nápady a myšlienky, ktoré sú založené predovšetkým
v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore, ako aj definovať na vynikajúcom výskumnom zámere a  zmysluplnej spolupráci bez
zásady a podmienky platné pre tvorivých pracovníkov (napr. etické ohľadu na príslušnosť k fakulte. Realizácia medzifakulntého projektu
zásady, profesionálna zodpovednosť, postupy vo výskume a šírenie APVV, na ktorom plnohodnotne spolupracujú dve fakulty, odkryla
výsledkov výskumu a pod.) a pre inštitúcie, ktoré ich zamestnávajú viaceré nedostatky v našom internom prostredí, ktoré je potrebné zlep-
(napr. pracovné podmienky, nediskriminácia, výskumné prostre- šiť. Pripravuje sa smernica o  medzifakultných projektoch a  prebehlo
die, financovanie a  platy, rodová rovnosť, rozvoj kariéry a  pod.).
V prvom štádiu procesu, ktoré trvá maximálne jeden rok od pri- Ocenenie
hlásenia k HRS4R, je potrebné založiť príslušné komisie a vypra- výskumu
covať dva materiály, ktoré sa odošlú do Európskej komisie (EK) na
hodnotenie: analýzu slabých stránok (Gap Analysis) a návrh akč-
ného plánu (Draft Action Plan). Európska komisia (a ňou stano-
vená medzinárodná expertná skupina) v priebehu 2 – 3 mesiacov
skontroluje a ohodnotí oba materiály, navrhne prípadné doplnky
a následne udelí inštitúcii značku „HR Excellence in Research“.

AWARD

Po udelení značky má inštitúcia dva roky na
implementáciu akčného plánu (aspoň čiastočnú).
Po dvoch rokoch expertná skupina EK navštívi inštitúciu a preverí
celý proces implementácie – v  prípade nepreukázateľného pro-
gresu odoberie značku alebo odporučí ďalšie kroky. Dodržiavanie
princípov sa bude priebežne overovať každé tri roky.
UMB si dáva za cieľ byť jednou z prvých inštitúcií (najlepšie prvou)
na Slovensku, ktoré značku získajú. Proces HRS4R nám dáva možnosť
posunúť sa kvalitatívne ďalej v personálnej politike a zvyšovaní profe-
sionálnej a etickej zodpovednosti každého tvorivého pracovníka.
Okrem tejto úlohy sa budeme snažiť zlepšovať prácu v projek-
tovej oblasti: skvalitniť sieťovanie našich tvorivých pracovníkov,
informovanosť o  nadchádzajúcich medzinárodných výzvach, po-
moc pri príprave a implementácii projektov. V týchto úlohách majú
moju plnú dôveru koordinátorka pre výskum na UMB Ing. Kamila
Borseková, PhD., a Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty
(UCMP). Na tomto mieste musím zdôrazniť, že nastavenie procesov
projektovej podpory na UMB prostredníctvom Metodického po-
kynu na podporu a  implementáciu medzinárodných projektov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a samotného UCMP nám
závidia mnohé slovenské univerzity a  naše aktivity v  tejto oblasti
vysoko oceňuje aj Centrum vedecko-technických informácií pri
MŠVVŠ, ktoré koordinuje podporu Horizontu 2020 na Slovensku.

Pani prorektorka, ďakujem Vám za rozhovor,   prajem Vám
zhmotnenie Vašich úsilí a  zámerov do skutočnosti a  aby ste
nadšením pre vedu „infikovali“ aj doktorandov a mladých kolegov.

Slavomíra Očenášová-Štrbová

6

rka výskumu na UMB

viacero aktivít, ktoré smerujú k rozvíjaniu medzifakultnej spolupráce,

ako aj k podpore špičkových výskumníkov a tímov.

Od októbra 2016 do februára 2017 prebehla na vyžiadanie fa-

kúlt séria informačných dní na piatich fakultách (EF, FPV, FF, PdF

a PrF). Informačné dni realizovala Ing. I.  Kýpeťová spoločne s  Ing.

K.  Borsekovou s  cieľom informovať o aktuálnych projektoch a

činnostiach Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB, in-

formovať o pozícii koordinátorky výskumu a predstaviť zámery a mož-

nosti interdisciplinárnej spolupráce, informovať o aktuálnych výzvach

na podávanie projektov v schémach H2020 so zameraním na konkrét-

ne fakulty, napísať cielený profil za výskumníka alebo za výskumný tím

na konkrétnu výzvu na podanie projektu, predstaviť ďalšie možnosti,

ako nájsť výzvu, dostať sa do konzorcia a podať projekt v H2020, pred-

staviť fungovanie prestížnej siete Vision2020, ktorej je UMB členom.

Vzhľadom na spoločensko-humanitné zameranie našej univerzi-

ty je veľmi dôležité rozvíjať spoluprácu vo vnútri univerzity, najmä

ak chceme uspieť v  silnej konkurencii medzinárodného prostre-

dia. Mnohé z výziev v rámci H2020, ako aj iných grantových schém

sú postavené interdisciplinárne so silným prepojením na prax.

Medzifakultná spolupráca by teda mala byť vnímaná pozitívne, ako

niečo čo, nás obohacuje a posúva vpred. Ak existujú možnosti, ako

vytvoriť silné interdisciplinárne tímy založené na spolupráci fakúlt, je

v záujme nás všetkých, aby sme sa o to minimálne pokúsili. Napokon

všetci reprezentujeme tú istú univerzitu. SO-Š

Editori medzinárodného vedeckého karentovaného časopisu Journal of Policy Modeling renomovaného vydavateľstva ÚSPECHY PRACOVÍSK

ELSEVIER ocenili vedeckú štúdiu prof. Ing. Marty Orviskej, PhD., ako jednu z najviac citovaných za obdobie 2013 – 2016.

Tešiac sa z úspechu srdečne gratulujeme! Redakcia

!

" # $
!%

&'


()

Doctor honoris causa UMB
znovu s nami

Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš

Ako si spomínate na slávnosť udelenia titulu Dr. h. c.?

Udelenie titulu Dr. h. c. Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
je a vždy zostane pre mňa nezabudnuteľnou udalosťou môjho života.
Dovtedy si ma všímalo skôr zahraničie. Rakúsky štátny prezident Dr.
Klestil mi v roku 2004 udelil rakúske vyznamenanie Čestný kríž 1.
triedy za vedu. Nemci v 36-zväzkovej Theologische Realenzyklopädie
v článku Zweireichelehre Luthers sa širšie zaoberali mojím novým po-
chopením tohto učenia. Bol som členom niekoľkých európskych ve-
deckých spoločností, ako je napríklad Societas ethica, ktorá zasadá
každý rok v niektorej európskej krajine, vyšlo mi niekoľko vedeckých
článkov najmä z odboru teologickej etiky v Nemecku aj v USA, ale
moje Slovensko ma dovtedy obchádzalo. Tak to býva. Povedal to aj
Ježiš Kristus: „Proroka si uctia všade, len nie vo svojej otčine“ (Mk
6, 4; ekumenický preklad). Ale univerzita v Banskej Bystrici si moje
aktivity povšimla. O to bolo moje dojatie väčšie, o to je násobená moja
veľká vďaka.

Pán profesor, už vtedy, keď ste boli poctený čestným doktorátom, bolo
Vaše dielo mohutné. Čo pribudlo k nemu odvtedy?

Niečo naozaj pribudlo. Napísal som štvorzväzkové teologické dielo (asi
2300 strán) pod názvom Svet je Boží, vydané pre značný rozsah len di-

Vždy sa poteším, keď niekde čítam o úspechu banskobystrickej
Univerzity Mateja Bela.

Čo Vás aktuálne povznáša, na čo sa tešíte?

gitálne, ale evidované s  ISBN v  Literárnom ústave Matice slovenskej. Patrím k  nenapraviteľným optimistom, čo sa týka vývoja ľudstva. Verím
Spoločnosť Jana Amosa Komenského v  Južnej Kórei ma v  roku 2013 v nezadržateľnú, aj keď len veľmi pomalú humanizáciu ľudstva. Vstúpili sme
pozvala na niekoľko prednášok na jednej zo soulských univerzít. už do nukleárneho atómového veku. Ak sa ľudstvo nemá zničiť všeničiacimi
zbraňami, postupná humanizácia sveta je jedinou alternatívou. Inak bude
Zaujímate sa o dianie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici? „záverečná“. Sám sa toho nedožijem, mám už 85 rokov. Verím, že všetko
humánne a etické bude v ľudstve postupne (aj keď len nedokonale) víťaziť
prostredníctvom stáleho vylepšovania svetských zákonov. Niekto možno
povie, že som naivný v tejto nádeji. Ale ja touto nádejou žijem. Nebude to
spoločnosť „vsjo rovno“. Schopnejšie národy budú vždy bohatšími národmi.
Ale verím v „kapitalizmus s ľudskou tvárou“, lebo SVET JE BOŽÍ.

V súčasnosti sa v  Kórei – predtým o spiritualite Komenského od sloven- ktorému ide aj o humanizáciu sveta
budhistickej krajine – šíri kresťan- ského prof. Igora Kišša a tretiu časť tvo- (Komenského snaha o Všenápravu).
stvo. Je tam už 15 miliónov kresťa- ria štúdie juhokórejského prof. Il-Ung Na Komenského u nás potom nad-
nov. Južnokórejská Spoločnosť J. A. Chunga. Všetky štúdie sú v tejto knihe väzoval vo svojom spoločensky
Komenského v  Soule vydala päť- publikované celé v kórejskom jazyku a angažovanom pietizme Matej Bel a
stostranovú publikáciu o teológii Jana aj v nemeckom a anglickom preklade. aj naši štúrovci. Kniha má anglic-
Amosa Komenského. Komenského náboženské názory sú v ký názov Pedagogy and Theology
Jednu tretinu tvoria komeniologické Kórei obľúbené, lebo ide o  spoločen- a  je úspechom slovenskej teológie
štúdie nemeckého prof. Schröera z sky aktívny pietizmus, ktorý sa neza- a aj doctora honoris causa našej
Bonnu, jednu tretinu slovenské štúdie meriava len na spásu jednotlivcov, ale univerzity.

8

Jedinečnosť Samička bizarnej bzdochy Phyllomorpha
európskeho významu laciniata s vajíčkami.

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Eu- Publikované výstupy:
rópskej únie ponúkla UMB na spracovanie Centru ve- Franc, V., 1989: Faunistic records from Czechoslovakia, Staphylinidae and
decko-technických informácii a jeho Styčnej kancelárii Mycetophagidae. Acta Entom. Bohemoslov. (Praha)  86: 312.
SR pre výskum a vývoj v Bruseli spolu s Ministerstvom Franc, V., 1997: Faunistical Notes (Heteroptera: Coreidae, Coleoptera:
školstva, vedy, výskumu a športu SR aj významné vedec- Erotylidae). Biologia (Bratislava) 52/5: 662.
ké objavy kolegu doc. RNDr. Valeriána Franca, PhD. Franc, V., 1998: Chrobáky (Coleoptera) oblasti Litavy so zvláštnym zreteľom
k bioindikačne významným druhom. In: Urban P. & Bitušík P. (eds.), Príroda
Menovaný zoológ a pedagóg strednej generácie sa už cca 35 rokov venu- Krupinskej planiny a jej ochrana. Zborník referátov zo seminára, Zvolen 3. 11.
je výskumu a popularizácii fauny hmyzu, zvlášť chrobákov, a v priebehu 1998, p. 113-129.
posledných 20 rokov aj pavúkov. Je autorom, resp. spoluautorom troch Franc, V. & Hanzelová, A., 1996: New and remarkable findings of spiders
monografií, vysokoškolskej učebnice Základy biogeografie a ekológie a (Araneida) in Slovakia and their ecosozological value. Acta Univ. Carolinae
viac ako 90 vedeckých a odborných článkov. Počas svojich výskumov (Praha) 40: 365-382.
obohatil poznatky o faune Slovenska o viac ako 10 prvých nálezov pre
našu faunu; dva najvýznamnejšie z nich sú súčasne prvými dokladova- Doc. V. Franc na základe výsledkov vlastného entomologického a ne-
nými nálezmi pre región strednej Európy. Ide o tieto dva druhy hmyzu: skôr i arachnologického výskumu pripravil návrh a projekt na ochra-
nu týchto chránených území:
Drobčík Homoeusa paradoxa Scriba, 1868 Prírodná rezervácia Baranovo, katastrálne územie (ďalej len „k. ú.“)
[chrobák z čeľade Staphylinidae] Banská Bystrica – Jakub, r. 1993;
Miesto prvonálezu: Plášťovce, okraj riedkej dúbravy na xerotermnom svahu Prírodná rezervácia Urpínska lesostep, k. ú. Banská Bystrica, r. 1997;
(GPS súradnice 48°  10' 30,70" N, 19° 1' 37,51" E), v koreňovej dutine star- Prírodná rezervácia Hradište – k. ú. Kováčovce v okrese Veľký Krtíš, r. 1999;
šieho duba, obsadeného chránenými teplomilnými mravcami Liometopum Chránený areál Gavurky, k. ú. Dobrá Niva a Sása, r. 1999.
microcephalum, 3. 5. 1986 (Franc, 1989, 1998). Nález revidoval už zosnulý Zvlášť významný je posledne menovaný chránený areál Gavurky. Ide o pa-
významný český entomológ prof. Ing. RNDr. Antonín Pfeffer, DrSc. Tento sienkový dubový les charakteru panónskeho hája so zachovanými dubovými
druh bol predtým známy len z veľmi ojedinelých nálezov v južnej Európe spoločenstvami s prevahou duba letného (Quercus robur). Vyskytuje sa
(južné Francúzsko, Taliansko, Grécko). Drobčík Homoeusa paradoxa patrí v  ňom viacero teplomilných panónskych a mediteránnych druhov rastlín
k najvzácnejším chrobákom Európy. Tento subtropický druh prenikol na a živočíchov. Územie je vysoko hodnotné z entomologického a arachnologic-
južné Slovensko zrejme hlavne v dôsledku globálneho otepľovania. kého hľadiska, ako aj z hľadiska dutinových druhov vtákov a netopierov. Na
základe návrhu doc. Franca bolo územie v roku 1999 vyhlásené za chránený
Obrúbnica Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) areál Gavurky na rozlohe 57,43 ha. V roku 2012 sa rozšírilo na súčasnú vý-
[bzdocha z čeľade Coreidae] meru 68,42 ha. Gavurky sú aj územím európskeho významu (SKUEV0201).
Miesto prvonálezu: Gemerské Dechtáre, xerotermný pasienok na piesči-
tom – sprašovom substráte (GPS súradnice 48° 14' 50,03" N, 20° 0' 18,57" Valerián Franc sa vo voľnom čase venuje okrem zoológie aj myseľ
E), na nízkej riedkej vegetácii 29. 4. 1995, 2 exempláre (Franc, 1997). povznášajúcemu umeniu, zvlášť kinematografii a modernej hudbe, oso-
Tento vzácny teplomilný druh bol známy zo sporadických nálezov v juž- bitne legendárnej Canterburskej scéne.
nej Európe, v  Turecku, v  podkaukazskom regióne a  v  severnej Afrike.
Mimetizuje otŕnené semená – nažky stepných bylín. Preparovaný exem- SO-Š, Fotografie P. Kolárik
plár na bielom nalepovacom štítku vyzerá veľmi nápadne, tento habitus
ho však medzi tŕnitou stepnou vegetáciou veľmi dobre maskuje. Aj pre- Živé i odumreté mohutné duby v CHA Gavurky
niknutie tohto význačného druhu arídnych subtropických habitatov do sú biotopom vzácnej fauny
regiónu Gemera potvrdzuje trend globálneho otepľovania.
9

DISKUSIA

BREXIT A BUDÚCNOSŤ VZŤAHOV

medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou

Debata s britským veľvyslancom na pôde FPVMV špecifík problematiky vzťahu Veľkej Británie a Európskej únie. Dôraz polo-

žil na to, aby všetci správne pochopili, že Veľká Británia svojím odchodom

GLOBSEC Academy Centre v spolupráci s FPVMV UMB malo česť z Európskej únie nemá v úmysle Európsku úniu oslabiť. Naopak verí, že me-

privítať 7. 12. 2016 po prvýkrát na pôde fakulty J. E. Andrewa Gartha, dzi sebou dokážu vytvoriť a udržať obojstranne výhodné styky aj po brexite,

veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a  Severného Írska ktoré im zaručia vzájomnú podporu a tým aj prosperitu. Veľvyslanec pre-

v Slovenskej republike, ktorý má okrem dlhoročných zentoval názor, že by bolo „... veľkou chybou, ak by sa

skúseností v diplomatickej sfére aj odborný náhľad v Brexit ////// EÚ rozhodla Veľkú Britániu za svoj odchod potrestať“.
oblasti obchodu. Veľvyslanec zavítal na diskusiu so and fuTuRe Študenti sa okrem politickej sféry zaujímali aj o prak-
študentmi, ktorá sa venovala téme brexitu – vystúpe- UK- EU
niu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z neho relations tické záležitosti, napríklad ako brexit ovplyvní ich ces-
aj následne vyplývajúcim budúcim vzájomným vzťa- tovanie do Veľkej Británie a  rovnako aj možnosti ich
hom. Keďže Slovenská republika je členom Európskej LECTURE ďalšieho štúdia v  tejto krajine. Záverečná otázka mo-
únie a  brexit predstavuje bezprecedentnú udalosť, & DISCUSSION derátora debaty sa hypoteticky dotkla možnosti zno-
vuvstúpenia Veľkej Británie do Európskej únie v  bu-

v rámci ktorej ide o budúcnosť samotnej Únie, téma ////// dúcnosti. Veľvyslanec sa v uvoľnenej atmosfére diskusie
pritiahla pozornosť mnohých študentov a pedagógov úprimne zasmial, nakoľko v  nedoriešenom priebehu

fakulty. H.E. Andrew Garth udalostí ohľadne brexitu sa zatiaľ nad takýmto vývojom
Diskusii predchádzal spoločný pracovný obed, asi nikto ešte príliš nezamýšľal. Odpovedal však v pozi-
British Ambassador to Slovakia tívnom duchu, že taká možnosť by existovať mohla, ale
na ktorom sa s  veľvyslancom stretli predstavitelia obe strany by sa museli vedieť rozumne dohodnúť.
GLOBSEC Academy Centre Mgr. Martina Šinkovičová, 7 DECEMBER 2016
M. A., PhD. a  Marcel Jacko, člen Junior teamu 13:50 Podujatie zorganizovalo GLOBSEC Academy
AULA UMB FPVMV

//////

GLOBSEC Academy Centre, fakultu zastupoval jej de- Centre a diskusiu s veľvyslancom v angličtine mode-

kan doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., a prodekan pre roval študent FPVMV a člen Junior teamu GLOBSEC

medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. Po prezentácii fakulty Academy Centre Marcel Jacko.

sa okruh tém venoval aj možnostiam vzájomnej spolupráce a účastníci sa

nevyhli ani debate o slovenskej politickej scéne, nevynímajúc končiace sa Marcel Jacko, GLOBSEC Academy Centre, člen Junior teamu

predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. študent FPVMV UMB

Veľvyslanec Andrew Garth sa vo svojom prejave dotkol aj mnohých Fotografie: GLOBSEC Academy Centre

10

S írskou veľvyslankyňou Čo spája politiku
o transformácii Írska a literatúru
po vstupe do EÚ vo Francúzsku?

Centrum národov Slovensko zorganizovalo v spolu- Motivácia a nasmerovanie na správnu cestu hrajú kľú-
práci s FPVMV UMB 8. marca 2017 prednášku s dis- čovú úlohu v  živote mladých ľudí, ktorí sa často na svet
kusiou, ktorej hosťom bola veľvyslankyňa Írskej repub- pozerajú skepticky, s  nedostatkom odvahy či odhodlania
liky v Slovenskej republike J. E. Anne-Marie Callan. pustiť sa do vecí, ktoré nie je jednoduché dosiahnuť.
Témou prednášky bolo postavenie Írska v EÚ a jeho Znechutení nedostatkom príležitostí, ťažkou situáciou
transformácia po vstupe do EÚ. alebo jednoducho lenivosťou sa niekedy ťažko odhodlávajú
uskutočniť viac, ako je nevyhnutné, vymýšľať, vytvárať či
V úvode prednášky ponúkla veľvyslankyňa video o Írskej republike, o meniť aspoň kúsok tohto sveta a  robiť ho zaujímavejším.
krajine inšpirujúcej, obohacujúcej Európu a svet a zároveň o krajine, ktorá Nájdu sa však aj takí, ktorí si zvolili ťažšiu cestu a svojou
je najlepšia na podnikanie a ktorú ročne navštívi 8 miliónov turistov. Jej ex- prácou a odhodlaním motivujú a burcujú konať ostatných.
celencia nás informovala, že v Írsku po vstupe do Európskej únie, resp. do
Na pôde FPVMV sa 26. 11. 2016 uskutočnila prednáška
Európskych spoločenstiev v roku 1973, začal sa rapídny vzostup a obdobie Ľubomíra Jančoka, spisovateľa a  riaditeľa cestovnej agen-
transformácie. Íri si uvedomujú, že vstupom do EÚ sa skončila ich izolácia túry Monte Christo, v ktorej v štýle francúzskeho „savoir
a nastalo zlepšenie vo všetkých sférach, či už ide o rast ekonomiky, rozvoj vivre“, t. j. umenia žiť, sprevádzal francúzskou krajinou, jej
high-tech inovácií, sociálne zázemie, rast populácie alebo zlepšenie život- umením, kultúrou, gastronómiou či literatúrou. Pán Jančok
ného prostredia a možnosť slobodne cestovať. Konkrétnym príkladom zlep- je príkladom človeka, ktorý svojou prácou a najmä láskou
šenia sociálneho zázemia, ktorý nám uviedla, bol aj fakt, že pred vstupom k  umeniu inšpiruje mnoho ľudí. Členom francúzskeho
Írska do EÚ museli ženy pracujúce pre vládu, ktoré sa vydali, opustiť svoju spolku EFPOLIT i ostatným študentom porozprával o naj-
pozíciu, čo je v súčasnosti neprípustné, takže v súčasnosti majú väčšiu šancu väčšom študentskom frankofónnom spolku na Slovensku
rozvíjať sa v profesijnom aj súkromnom živote. Spokojnosť Írov s členstvom Pont francophone, ktorý sám založil. Prítomných študen-
v EÚ dokazujú aj čísla, keď 55 % občanov považuje členstvo Írska v EÚ za tov vyzval, aby sa v živote nikdy nespoliehali na iných, aby
pozitívne (v porovnaní so SR, kde považuje členstvo SR v EÚ za pozitívne sa radšej zamýšľali nad tým, čo môžu urobiť oni pre ostat-
34 % obyvateľov) a iba 13 % za negatívne, 49 % vyslovuje plnú dôveru EÚ. ných. Zdôraznil dôležitosť francúzštiny ako jazyka diplo-
Populácia Írska narastá aj vďaka imigrácii, ktorú vníma pozitívne až 81 % macie, ktorý sa stal jemnejším vďaka ženám a ich citu.
obyvateľov Írska, príkladom je aj cca 20 až 25 tisíc Slovákov žijúcich v Írsku.
Časť prednášky bola venovaná rozdielom
Veľvyslankyňa sa v ďalšej časti prednášky venovala vzťahu Írska a Veľkej i  podobnostiam v  živote mladých na Slovensku a  vo
Británie. Členstvo oboch krajín v EÚ vníma jej excelencia pozitívne, ako Francúzsku. Podľa slov Ľ. Jančoka sa o živote i osude mla-
obohacujúce pre ich ekonomiky, obchod, ale aj občanov, čo sa premietlo na- dých Francúzov rozhoduje už vo veku okolo 19 rokov, kým
príklad v slobodnejšom a lacnejšom cestovaní a v pracovných príležitostiach na Slovensku sa táto hranica posúva na tridsdať. Hovoril aj
v oboch krajinách. Vzhľadom na uvedené je odchod Veľkej Británie z EÚ o  rozdiele v  politickom myslení medzi mladými v  oboch
vnímaný veľmi negatívne. krajinách. Mladí Francúzi hovoria politike áno, rýchlejšie
sa chytajú príležitostí a bijú sa o vedúce pozície v rôznych
Pani veľvyslankyňa pripomenula, že Európska únia je multikultúrna asociáciách, mladí Slováci sú politikou znechutení, miesta
spoločnosť združujúca 26 % svetovej populácie, a zdôraznila, že pre svetlú v rôznych spolkoch ostávajú prázdne, alebo sa tieto spolky
budúcnosť silnej EÚ je potrebná lepšia komunikácia, zlepšenie obchodu, rýchlo rozpadajú. Je však presvedčený, že Slovensko ponú-
vyriešenie migrácie, rovnoprávne postavenie všetkých jej členov a nie tzv. ka dostatok príležitostí. Dôležité je chopiť sa ich, neváhať
„multi-speed Europe“ a temná zamračená Európa, ktorú často prezentujú veci meniť k lepšiemu, vymýšľať, tvoriť a modernizovať.
médiá. Vyzdvihla, že Írsko ako malá krajina dokázala prosperovať v zosku-
pení, akým je Európska únia. Podľa jej slov 13 rokov členstva Slovenskej re- So študentmi sa Ľubomír Jančok rozlúčil slovami:
publiky v EÚ potvrdzuje túto tézu, keďže sa tu za pomerne krátky čas zlepšila ,,Majte veľké ambície a  sny a  život sa už postará o  ich
ekonomika a sociálne zázemie, vzrástla životná aj kultúrna úroveň. obrúsenie.“

Matúš Marek, Centrum národov Slovensko Darina Čulková, študentka FPVMV a členka EFPOLIT
Fotografia: Centrum národov Slovensko
13

Svadobný tanec

Slovenská Bruselčanka MA

Belgická výtvarná umelkyňa slovenského pôvodu v rozprávke pozeral na krištáľovú guľu a videl v nej princeznú, unesenú
uplatňuje techniku klasickej koláže. Z novinové- zlým drakom do ďalekej krajiny, pozerá sa dnes na počítačovú obra-
ho papiera vystrihuje postavičky, ktoré ukladá na zovku. A starobylá ľudová múdrosť zachytila niečo aj z toho vlastného
jedinečný podklad. Postavičky vytvárajú príbehy fenoménu cestovania.
a žijú život, ktorý im Maja Poláčková vdýchne pre-
mysleným určením. Spomínate si na jeden prastarý vianočný zvyk? Lavórik sa naplní
vodou a každý člen rodiny si urobí lodičku z orechovej škrupiny. Do
Cítiť v  nich hĺbku, vážnosť, obavu, skľúčenosť, radosť, víťazstvo, ale polovičnej škrupinky sa vsadí malá sviečka, lodičky sú spustené na
aj pokoru a rozhodnosť. S významným belgickým spisovateľom Paulom vodu a – čaká sa. Lodička, ktorá odpláva ďalej od tých ostatných, ohla-
Emondom preložila do francúzštiny dielo Dominika Tatarku – Prútené suje budúcu emigráciu tohto člena rodiny. A  tak sa niekedy smejem
kreslá. Jej dielo s názvom Partir – Arriver bolo zaradené do výberu a hovorím, že tá moja lodička odplávala a že je to osud. Dokonca som
osemdesiatich autorov, ktorí reprezentujú súčasnú umeleckú tvorbu vytvorila teóriu o ľuďoch narodených v znamení kufra. Astrológia toto
v Belgicku. Dielo je trvale umiestnené na bruselskom letisku v Belgicku. znamenie ešte nepopísala, ale ak to raz urobí, uvidí sa, že títo ľudia a tí
Obrazy Maje Poláčkovej zhliadli návštevníci jej autorských i kolektívnych s lodičkami sú vlastne tí istí.
výstav v Belgicku, vo Francúzku, Kanade, Španielsku, Česku, ako aj doma
na Slovensku. inister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Poňatie ciest som integrovala v  ranej mladosti, a  keď ma život
Lajčák udelil v novembri 2016 Maji Poláčkovej ocenenie Vyslanec dobrej postavil pred situáciu výberu a hlavne možnosti budúceho vzdelania,
vôle. Toto ocenenie sa udeľuje Slovákom, ktorí pôsobia v zahraničí a svo- prirodzene som nastúpila svoju prvú cestu z  Trnavy na Karlovu
jím dielom a prácou šíria dobré meno krajiny a prispievajú tak k budova- univerzitu v Prahe.
niu značky Slovensko. V rámci kultúrnej prezentácie počas predsedníct-
va Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sprístupnili vo Waterloo A potom bola významným smerovaním Vaša cesta do Belgicka, cesta
výstavu jej umeleckých koláží s názvom Slovakia mea. Maja Poláčková je na prvý pohľad a na celý život...
aj členka Správnej rady belgickej autorskej spoločnosti výtvarných umel-
cov SOFAM. Táto jedinečná umelkyňa, vzácna osobnosť, poctila svojou Myslím, že prechod z Prahy do Bruselu bol pokračovaním tej prvej
návštevou našu univerzitu koncom minulého roka. cesty. Kto prvý zbalí kufor, bude ho asi baliť celý život a tie posuny ne-
budú vždy zodpovedať logike alebo programu.
Pani Poláčková, CESTA je vo Vašom živote zvláštny fenomén. Chcem
sa opýtať na Vašu cestu, cestu Trnavčanky do Prahy. Neskôr som nazvala jednu z mojich prvých výstav Rozmarné cesty.
Na jednej strane nevieme, či sme si ich vybrali, nevieme, akému vnú-
Ďakujem vám veľmi pekne za otázku, som naozaj presvedčená, že tornému zákonu zodpovedajú. Ale v  termíne „cesta“ je implicitne aj
cesta, púť, let a prelet sú spojené s ľudstvom odjakživa. Spomínam si, neznámo n’est-ce pas...
keď som ako malá počúvala mamine rozprávky, ako som čakala na
miesto, kde Janko, ktorý sa vybral do sveta, príde na rázcestie. Tam si Faktom je, že som v Prahe spoznala môjho manžela Paula Edmonda,
musel vybrať jeden smer, ale možnosti boli minimálne tri a len jedna že sme si nevedeli predstaviť život jeden bez druhého. Musím priznať,
bola dobrá. Neskôr som objavila slávnych literárnych „putovníkov“ že ten „prvý pohľad“, ktorý spomínate, vážil v našom rozhodnutí viac
u Homéra, Cervantesa, Julesa Verna a mnohých ďalších. Tiež otec nám ako racionálne myslenie. Pravdepodobne pomohli aj mladosť a ener-
deťom rozprával, ako sa jeho otec vrátil na konci prvej svetovej vojny gia, ktorú mladosť vie vyprodukovať. Vlastne som si neuvedomila, že
peši zo sibírskeho väzenia. Mamička pochádzala z  talianskej rodiny, sa dávam na cestu, ktorá dnes trvá už štyridsať rokov a že na tej ceste je
ktorá opustila Benátky, keď Garibaldi zjednocoval krajinu. Moji dedo- veľa neznáma.
via našli útulok v Bielych Karpatoch.
Vaša cesta sociologičky sa prepojila so štúdiom výtvarného umenia
Spomenula som bohatstvo ľudových rozprávok, ktoré, myslím, sú na Akadémii výtvarných umení v Bruseli. Ako ste sa dostali ku ko-
nesmiernym zdrojom poznania spoločnosti. Stačí si napríklad uve- láži, jedinečnej technike, ktorou upriamujete pozornosť na históriu
domiť, že už pred stáročiami ohlasovali naše počítače. Princ, ktorý sa a vôbec javy a vzťahy v živote?

14 Najskôr som seriózne dokončila magisterské štúdium v Prahe a uro-
bila som nostrifikáciu na Université Libre v  Bruseli. Vaša otázka ma
núti vrátiť sa trochu do minulosti, ako vznikli moje prvé koláže. Mám
pocit, že to bolo pokračovanie určitej horizontálnej cesty „od vedy

PhD., ktorá sa podrobnej- VEDECKÁ KONFERENCIA

šie zmienila o zlate ako o špecifickom aktíve reprezen-
tujúcom investičnú príležitosť i možný nástroj rizikové-
ho manažmentu.
Záverečnú časť plenárnych vystúpení otvoril
Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generál-
ny riaditeľ spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s.,
ktorý rozpútal zaujímavú diskusiu prítomných zá-
stupcov vedeckej i  odbornej praxe. Okrem aktuál-
nych otázok investovania nevynechal ani proble-
matiku úniku mozgov a  podpory mladých ľudí na
Slovensku ako našej budúcnosti. Vyzdvihol podporu
vedy, výskumu a inovácií v rámci skupiny ŽP Group.
Profesor Menbere Workie Tiruneh si ako zástupca
Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied získal
pozornosť publika príspevkom o  konkurencieschop-
nosti EÚ v  sektore informačných a  komunikačných
technológií, determinantoch ich využitia a implikáciách
pre budúce investície do tohto sektora. Plenárnu časť
konferencie zakončil svojím vystúpením o stratégii a ná-
strojoch súčasnej menovej politiky Európskej centrálnej
banky a ich príspevku k podpore investícií v eurozóne
Vladimír Vaňo, hlavný ekonóm Sberbank Europe AG.
Na plenárne zasadnutie nadviazali rokovania v dvoch sa-
mostatných sekciách, v rámci ktorých boli okrem množ-
stva zaujímavých príspevkov podrobnejšie prezentované
aj výskumné projekty APVV Konkurencieschopnosť, eko-
nomický rast a prežitie firiem a Univerzity a ekonomický

RÓPE – SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY

dnej vedeckej konferencie na EF UMB

holding. Na vystúpenie Dušana Chreneka plynule nadviazal Radoslaw rozvoj regiónov a projekt VEGA Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho
Ossowski-Barbetti, vedúci zastúpenia Európskej investičnej banky na meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, ktorých spoluriešiteľmi sú
Slovensku, ktorý vyzdvihol ako kľúčové kritériá posudzovania projektov viacerí členovia Katedry financií a účtovníctva EF UMB.
na poskytnutie finančných prostriedkov – silu projektu a jeho vplyv na
ekonomiku. Pozornosť upriamil aj na Európsky investičný fond ako po- Konferencia naplnila svoj cieľ, podporila vzájomnú výmenu po-
skytovateľa finančných prostriedkov malým a stredným podnikom. znatkov a podnietila odbornú i akademickú diskusiu na aktuálne témy
investičných priorít Európskej únie.
Kľúčovými aspektmi, ktoré sa týkajú investovania do zlata, zaujala riadi-
teľka Puncového úradu Slovenskej republiky doc. Ing. Alena Longauerová, Ing. Beata Šarkanová
Katedra financií a účtovníctva EF UMB

19

VEDECKÁ KONFERENCIA

JURIS-DIS medzinárodná vedecká
konferencia

Z iniciatívy Katedry pracovného práva a práva so- Ako uviedol minister Ján Richter, samotné Ministerstvo práce, so-
ciálneho zabezpečenia sa 13. februára 2017 konala ciálnych vecí a rodiny SR plánuje prijať kroky smerujúce k efektívnej-
na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystri- šiemu systému peňažných príspevkov, aby sa dosiahla optimalizácia
ci medzinárodná vedecká konferencia JURIS-DIS a adresnosť peňažných príspevkov, ako aj čo najväčšia miera podpory
na tému Úloha štátu a práva pri kompenzácii ťaž- začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti a zlepšenia
kého zdravotného postihnutia. ich situácie. Záverom pán minister dodal, že ambíciou ministerstva je
postupne zvýšiť výšku opatrovateľského príspevku na úroveň čistej mi-
Medzinárodná vedecká konferencia sa konala pod záštitou ministra nimálnej mzdy.
práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera a dekana PrF UMB
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
Katedra dejín štátu a práva PrF UMB
Na konferencii boli prítomní odborníci zo Slovenska a z Českej republiky,
osobne boli prítomní aj primátor Banskej Bystrice MUDr. Ján Nosko, rektor Fotografie: Archív PrF UMB
UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., a prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.,
jeden z  najuznávanejších odborníkov v  oblasti sociálneho zabezpečenia.
Vo svojom príspevku poukázal na možné zmeny zákonov týkajúce sa
samotných nárokov na príspevky ohľadom kompenzácie osôb s  ťažkým
zdravotným postihnutím. Samotným obohatením konferencie bola aj prí-
tomnosť predsedu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
RNDr. Branislava Mamojku, CSc., ako aj prezidenta Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých v Českej republike Mgr. Václava Polášeka
a Ing. Milana Měchura z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Medzinárodne uznávané autority diskutovali o problémoch, kto-
ré prináša legislatíva a  prax pri kompenzáciách ťažkého zdravotného
postihnutia nielen v  právnom poriadku Slovenskej republiky, ale aj
v  právnom poriadku Českej republiky. Otvorili aj problematiku tzv.
chránených dielní. Zároveň načrtli aj konkrétne riešenia, ktoré budú
príležitosťou na kvalitnejší život osôb so zdravotným postihnutím.

20

VEDECKÁ KONFERENCIA

Cirkev ako communio
viatorum
aj počas prestávok na občerstvenie. Stretnutie prinieslo zaujímavé pod-
Cirkev ako spoločenstvo pútnikov je nositeľom nety v nastolených teologických problémoch, ako aj v diskusii o hľadaní
svedectva o Božom konaní. Súčasne má svoj cieľ, odpovedí na otázky o  stave súčasného teologického bádania. Jednou
do ktorého putuje, a má aj stálu potrebu overovať z tém bola identita cirkvi z diachrónneho pohľadu, a to najmä v období
svoje smerovanie. Preto sa na konferencii s ná- pietizmu na Slovensku (Mgr. Ing. J. Maďar, Th:D.). Poslucháčov zaují-
zvom Cirkev ako communio viatorum, konanej na mali aj aktuálne výzvy reformačných snáh v súčasnej homiletickej praxi
Katedre teológie a katechetiky PdF UMB 2. marca pohrebnej kázne (doc. ThDr. A. Masarik, PhD.). Docent katolíckej teo-
2017, pripomínalo päťsté výročie Lutherovej refor- lógie ThDr. Peter Caban., predniesol príspevok o cirkvi a virtuálnej re-
mácie, a to práve riešením témy z perspektívy re- alite. Aj tieto témy rezonovali na teologickej konferencii, ktorú katedra
formačného princípu: „Ecclesia reformata et sem- organizuje každoročne v marci.
per reformanda secundum verbum Dei“ (Cirkev
bola reformovaná a je neustále reformovaná podľa Príspevky z konferencie môžu byť po prijatí redakčnou radou pub-
Božieho slova). likované aj vo vedeckom časopise Testimonium Fidei, ktorý vydáva ka-
tedra ako nástupcu Evanjelikálneho teologického časopisu dvakrát do
Konferencia bola otvorená otázkam, ktoré uvedený tematický okruh roka (od roku 2013). Časopis je nielen ekumenicky orientovaný na báze
naznačuje. Aktívni účastníci konferencie ich vo svojich príspevkoch Združenia evanjelikálnych cirkví, ale má ambície spájať rôzne teologic-
reflektovali z  perspektívy viacerých teologických disciplín. V  plenár- ké myslenie a združovať k tvorivej spoločnej teologickej práci aj takých
nych prednáškach sa prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peres, PhD., ve- teológov a čitateľov, ktorí pochádzajú z iných kresťanských tradícií.
noval téme Putovanie Božieho ľudu v Liste Židom a prof. ThDr. Pavel Svojím teologickým svedectvom však presvedčili, že ich kristologické
Procházka, PhD., téme John Wesley a Martin Luther: rešpekt i ťažkos- východiská sú spoľahlivé a že jednota Kristovej cirkvi je nám všetkým
ti. Ostatné príspevky odzneli v dvoch sekciách. Študenti a hostia mali spoločným cieľom. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa katedra zameria-
možnosť diskutovať s aktívnymi účastníkmi po každej prednáške, ako va na oblasti vplyvu kresťanstva na jednotlivca i spoločnosť, v cirkvi
i mimo nej. Aktívne členstvo učiteľov v rôznych kresťanských denomi-
náciách je jedným z významných predpokladov ich úspešného riešenia.

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Katedra teológie a katechetiky PdF UMB
 

Fotografia: Archív autorky

Prednáša
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peres, PhD.

21

UKONČENIE PROJEKTU

Kompetentní v dobrovoľníctve,
kompetentní v živote

Záverečnou konferenciou 9. februára 2017 v Bra- Partneri projektu vytvorili niekoľko publikácií a výstupov. Zaoberali
tislave, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 účast- sa aj nástrojmi, ktoré overujú kompetencie získané v  dobrovoľníctve
níkov a účastníčok z piatich krajín EÚ, skončil sa v iných európskych krajinách, o čom vytvorili prehľadnú webovú strán-
medzinárodný projekt s názvom CIVCIL – Kom- ku v anglickom jazyku: www.civcil.eu. Tréningové materiály a publiká-
petentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote, cia s názvom Podporujme inklúziu v dobrovoľníctve sa zameriavajú na
ktorého partnerom bola aj naša univerzita. praktické skúsenosti a rady, ako koordinovať dobrovoľníkov so zne-
výhodnením, a aj na to, ako všetci vrátane politikov, zamestnávateľov,
Na projekte spolupracovali partneri zo Slovenska, Chorvátska dobrovoľníckych centier môžu prispieť k  tomu, aby naša spoločnosť
a  Rumunska. Projekt je dôkazom toho, že dobrovoľníctvo môže byť aktívne podporovala ľudí so znevýhodnením. Publikácie sú dostupné
cestou k  sociálnej inklúzii. Partneri počas realizácie projektu zapo- online na stránke http://dobrovolnickecentra.sk/.
jili do dobrovoľníctva 75 mladých ľudí so znevýhodnením a školili Projekt Competent in Volunteering, Competent in Life – Kompetentní
organizácie, ako s  dobrovoľníkmi pracovať. Pomocou vytvorených v  dobrovoľníctve, kompetentní v  živote bol financovaný z  programu
on-line nástrojov zmerali, aké kompetencie mladí ľudia vďaka dobro- Európskej únie Erasmus+.
voľníctvu získali. Jedným z takýchto nástrojov je aj nástroj D-zručnosti
pre zamestnanie, ktorý vďaka UMB umožňuje dobrovoľníkom získať doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
potvrdenie o  rozvoji kompetencií v  rámci dobrovoľníctva nielen od Katedra sociálnej práce PdF UMB
organizácií, ale aj od univerzity. Fotografie: Zuzana Budínska

22

ÚSPECHY PRACOVÍSK AKTIVITY PRACOVÍSK

P R VÁ THOR ROZTÁPA
ATÓMOVÉ JADRÁ
na Slovensku
O spravovaní medzinárodného grantu
Prvou univerzitou na Slovensku, ktorej študij- s doc. Borisom Tomášikom
né programy boli zaradené do programu CFA
Institute University Recognition Program sa Naša univerzita sa stala držiteľkou grantu AKCIE COST č. CA15213,
stala naša univerzita a jej Ekonomická fakulta. ktorá nesie akronym THOR. Ten v  sebe ukrýva celý názov: Teória
Je to vďaka skutočnosti, že študijný program fi- horúcej hmoty a relativistických zrážok ťažkých iónov. Boris Tomášik
nancie, bankovníctvo a investovanie (FBI) v ba- a Evgeni Kolomeitsev z Katedry fyziky FPV našej univerzity sa tejto
kalárskom a inžinierskom stupni štúdia pokrýva problematike dlhodobo venujú. Práve ich príspevok k príprave gran-
minimálne 70 % osnov z programu CFA vrátane tu sa pretavil do rozhodnutia, aby organizačné a finančné záležitosti
etického kódexu a profesionálnych štandardov. po celé štyri roky trvania projektu spravovala Univerzita Mateja Bela.

Účasť v CFA Institute University Recognition Program signalizuje Čo znamená spravovať projekt?
potenciálnym študentom, zamestnávateľom a  ostatným účastníkom Všetky financie projektu sa posielajú na našu univerzitu. Manažérkou
pracovného trhu, že študijný program financie, bankovníctvo a inves- projektu je Mgr. Jana Kunická z Centra pre medzinárodné projekty
tovanie na oboch stupňoch štúdia je veľmi úzko prepojený s profesio- UMB. Ona je zodpovedná za to, aby všetko správne fungovalo podľa
nálnou praxou a dokáže veľmi vhodne pripraviť študentov na zvlád- pravidiel agentúry a aby financie odišli tam, kam majú. Táto práca za-
nutie CFA certifikátu. Účasťou v tomto programe získa Ekonomická hŕňa množstvo komunikácie so zahraničnými partnermi. Som veľmi
fakulta UMB možnosť každoročne odmeniť najlepších študentov šti- rád, že sme našli vynikajúcu manažérku. Je to dôležité pre celý me-
pendiami pre CFA Program. Možnosť získať štipendium budú mať tí dzinárodný network. Ako viem, spravovanie THOR-u je asi prvým
študenti či absolventi študijného programu FBI, ktorí počas štúdia prípadom, keď AKCIU COST spravuje slovenská inštitúcia. Takže
preukázali svoj záujem venovať sa v  profesionálnej kariére investo- sme aj trochu priekopníci a učíme sa za jazdy.
vaniu, buď stážou vo finančných inštitúciách, zameraním svojich se- Čo je obsahovou náplňou projektu?
minárnych či záverečných prác, alebo zapojením do CFA Research Jeho obsahovou náplňou je štúdium hmoty pri extrémnych pod-
Challenge. mienkach, aké vládli v  ranom vesmíre niekoľko mikrosekúnd po
veľkom tresku.
Tomáš Hrbáček, člen výkonnej rady a vedúci vzťahov s univerzi- Ako je dnes možné niečo takéto skúmať?
tami v CFA Society Czech republic, považuje štúdium v  študijných Takéto podmienky vieme vytvoriť v  malých objemoch zrážaním
programoch zahrnutých do CFA Institute University Recognition jadier ťažkých atómov, napríklad na urýchľovači LHC v CERN-e.
Program „za vynikajúcu príležitosť pre študentov, aby sa obozná- Ako sa na tomto výskume podieľa UMB?
mili s  obsahom medzinárodne uznávaných investičných štandardov Na našej univerzite sa venujeme teoretickým výpočtom a simulá-
Candidate Body of Knowledge, ktoré zahŕňajú kľúčové vedomosti, ciám priebehu zrážky, konštrukcii stavovej rovnice vzniknutej hmo-
zručnosti a schopnosti investičných profesionálov potrebné na úspešnú ty a niekoľkým ďalším súvisiacim témam.
prax“. THOR je ale medzinárodný projekt. Zahŕňa pravdepodobne spo-
luprácu viacerých krajín...
Dekan EF UMB doc. Ing. Peter Krištofík, PhD., oceňuje prácu ... spolu je ich 25. THOR umožní teoretickým fyzikom z týchto krajín
všetkých pedagógov, ktorí sa podieľajú na neustálom skvalitňovaní stretávať sa na workshopoch po celej Európe, podporí usporiadanie
študijného procesu a zvyšovaní kvality v študijnom odbore financie, špecializovaných škôl pre doktorandov, ako aj niekoľko krátkodobých
bankovníctvo a investovanie: „Som veľmi hrdý, že sa nám darí skvalit- výmenných pobytov ročne. Dôležitou dimenziou je aj napojenie vybra-
ňovať obsah a štruktúru predmetov v študijnom programe, ktorý patrí ných ruských a ukrajinských inštitútov na európsky výskumný priestor.
medzi top programy na  Slovensku. Pokrytie viac ako 70 % z  osnovy
medzinárodne uznávaného a  v  praxi veľmi ceneného programu CFA Úspešný výskum a aj osobné potešenie z jeho výsledkov zaželala
dáva študentom, ale aj uchádzačom o  vysokoškolské vzdelávanie na Borisovi Tomášikovi a jeho tímu
Slovensku jasnú správu, že aj doma majú možnosť získať kvalitné vzde-
lanie a pripraviť sa na profesionálnu kariéru vo financiách.“ Slavomíra Očenášová-Štrbová
23
Prostredníctvom CFA Institute University Recognition Program sa
ešte viac zintenzívni spolupráca medzi CFA Institute a CFA Society
Czech Republic a EF UMB. Posledné dva roky sa študenti zapájali do
medzinárodnej súťaže CFA Institute Research Challenge, ktorej hlav-
ným cieľom je vypracovať investičný report a ocenenia vybranej spo-
ločnosti kótovanej na Pražskej burze cenných papierov.

Ing. Michal Mešťan
interný doktorand na Katedre financií a účtovníctva EF UMB

a koordinátor CFA UPRÚSPECHY NAŠICH ŠTUDENTOV

O podnetnom výskume v USA
s Mgr. TOMÁŠOM HROZENSKÝM,

doktorandom na Katedre bezpečnostných štúdií FPVMV

Pán kolega, vrátili ste sa z  polročného výskumného pobytu v  USA, Teda nerealizovať výskum len cez štúdium literatúry v kancelárii alebo
ktorý ste absolvovali v  rámci štipendijného programu Fulbrightovej v knižnici, ale využiť lokálne podmienky a zapojiť sa do akademického
komisie. Aký výskum ste tam realizovali? a profesionálneho života miestnej expertnej komunity, vyhľadávať rozho-
vory, diskusie či iné interakcie s expertmi alebo rôzne profesijné udalosti,
Vo svojom výskume sa zaoberám vesmírnou politikou, vesmírnym ktorých Washington DC ponúka neúrekom.
právom a všeobecne prepojeniu medzinárodnej politiky s prieskumom
a využívaním kozmického priestoru. Keď som sa ešte v čase štúdia ma- Zmenil Vám tento pobyt nazeranie na život, na Vašu budúcu prácu,
gisterského programu medzinárodných vzťahov rozhodol pokračovať na spoločnosť?
na doktorát, hľadal som možnosti zahraničných výskumných poby-
tov. Možnosť realizovať výskum v USA ma veľmi lákala. Dostali sa ku Myslím si, že človek sa vo svojom živote učí najviac práve z osobné-
mne informácie o štipendijných programoch Fulbrightovej komisie ho poznávania a skúseností a to bol aj môj prípad. Môj Fulbright pobyt
a mal som šťastie, že moja prihláška do štipendijného programu pre v USA mi dal do života veľa krásnych zážitkov – profesionálnych i ces-
postgraduálne štúdium v USA bola úspešná. Na tomto základe som
získal štipendium na polročný výskumný pobyt vo Washingtone DC.

Čo je zaujímavé, jedinečné, iné na akademickom pobyte v Amerike? tovateľských (popri doktoráte sa venujem aktívne aj krajinárskej foto-
Život na univerzite v Spojených štátoch amerických je pre ľudí z náš- grafii a USA ponúkajú úžasné prírodné scenérie), obrovské množstvo
skúseností, nové kontakty a  priateľstvá a  koniec koncov aj nazeranie
ho stredoeurópskeho akademického prostredia príjemnou, možno až na život. Súhlasím s myšlienkou, že spoznávaním iných kultúr a iných
atraktívnou zmenou. Samozrejme, záleží od konkrétnej univerzity, kam častí sveta spoznávame vlastne aj sami seba. Niet záležitosti, ktorú by
sa človek dostane. Vo všeobecnosti si však myslím, že tam cítiť viacero som z môjho pobytu v USA mohol vnímať ako negatívum. Môžem pre-
rozdielov, či už klasický život na campuse, alebo veľmi všeobecne orien- to kolegom našej akademickej komunity na UMB – študentom alebo
tovaný prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Môj štatút počas výskumu výskumným pracovníkom – možnosť absolvovať akademický pobyt
na George Washington University bol „Visiting Scholar“, čiže nebol som v USA, napr. prostredníctvom Fulbrightovej komisie, len odporúčať.
klasickým študentom, ale skôr nezávislým výskumníkom, pracujúcim na
svojich vlastných témach s vlastným harmonogramom. Z tejto stránky Pán kolega, želám Vám, aby vám nadšenie pre dobré veci vytrvalo dlho
som nadobudol pocit, že akademický výskum je v Spojených štátoch a aby sa Vám podarilo s triumfom napĺňať Vaše vízie.
o niečo viac praktickejšie orientovaný, teda minimálne v  mojej oblasti
politológie, medzinárodných vzťahov či bezpečnostných štúdií. Videl Slavomíra Očenášová-Štrbová
som tam ten typický „americký spirit“, možno až obchodne orientované
myslenie s tým cieľom, aby výsledky výskumu mali praktické implikácie, 25
aby boli počuté na tých správnych miestach, aby boli dôležité napríklad
vo federálnom rozhodovacom procese, príp. aby bol obsah výskumu
atraktívny možno aj pre šrišie publikum, a tak aj ľahko „na predaj“.

Dá sa porovnať výskum vo Vašom vednom odbore na Slovensku a za
morom?

V mojom špecifickom zameraní určite. Keďže sa zaoberám kozmickým
priestorom, niet lepšej krajiny, kde je možné realizovať výskum – hoci
v mojom prípade ide o netechnické zameranie – ako v Spojených štátoch.
Na Slovensku je počet expertov na témy vesmírnej politiky a vesmírnej
bezpečnosti podstatne limitovaný, preto v mojom prípade slúžil Fulbright
pobyt v USA ako skvelá príležitosť na porovnanie načítaných poznatkov
s praxou, prehĺbenie existujúcich a získanie nových profesionálnych
kontaktov a  priame, osobné zistenie, ako funguje americký vesmírny
sektor. Fulbright pobyt mi dal veľmi veľa nových inšpirácií a  ideí, ako
pristupovať k metodike vedeckej práce, a splnil presne moje očakávania.

REPREZENTOVALI NÁS

Znižovanie sociálnych
a ekonomických nerovností

v Európe

Študenti FPVMV svoju univerzitu reprezentovali
na diskusnom fóre Znižovanie sociálnych a eko-
nomických nerovností v Európe, ktoré sa konalo
17. februára 2017 pod záštitou občianskeho zdru-
ženia EuropaNova a mediálneho partnera EurActiv
v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Cieľom fóra bolo zhodnotiť, ako si EÚ v súčasnosti počína pri uplatňo-
vaní piliera sociálnych práv, ktorého návrh vypracovala Európska komisia
na jar 2016. Hospodárska kríza totiž v posledných rokoch obmedzila rast
a hospodársku výkonnosť v Európe, pričom súčasné tempo a rozsah zmien
vo svete práce spolu s demografickým trendom v zásadnej miere zmenili
podmienky zamestnávania. Osobitne pri pohľade na členské štáty, ktoré
používajú spoločnú menu, je jasné, že úspech eurozóny v budúcnosti zá-
visí v nemalej miere od efektívnosti vnútroštátnych trhov práce, systémov
26

sociálneho zabezpečenia a schopnos- REPREZENTÁCIA V ZAHRANIČÍ
ti hospodárstva absorbovať otrasy
a prispôsobiť sa im. Komisia si stano- Mladosť v Srbsku
vila za cieľ počas roku 2016 diskutovať
o  návrhu s ostatnými inštitúciami EÚ, Mesto Banská Bystrica a UMB vyslali v spoločnom projekte v dňoch 11. – 18. marca 2017
národnými orgánmi a parlamentmi, so- univerzitný spevácky zbor Mladosť do Srbska – Vojvodiny na koncertné turné a pobyt u našich
ciálnymi partnermi, odborníkmi z aka- krajanov. Zbor Mladosť mal dve základné dejiská pobytu – Báčsky Petrovec a Kovačicu. Celý
demickej obce a občanmi. Výsledky projekt sa začal v slovenskej obci Selenča, kde koncert s názvom Trojstretnutie súborov i pobyt
tejto diskusie by mali vyústiť do zria- zabezpečil PaedDr. Juraj Súdi v miestnom Biznisclube. Tu sa predstavili tri telesá: domáci spe-
denia európskeho piliera sociálnych vácky zbor Zvony, výborný detský sláčikový orchester ZŠ v Selenči a náš spevácky zbor Mladosť.
práv začiatkom roku 2017. Ambíciou Záver programu patril spoločnému predvedeniu skladby E. Suchoňa Aká si mi krásna. Koncert
združenia EuropaNova bolo predstaviť sa tešil veľkej pozornosti miestneho slovenského obyvateľstva.
uvedenú problematiku mladým ľuďom
v  jednotlivých členských krajinách V Báčskom Petrovci zbor prezentoval svoju vokálnu kultúru v Gymnáziu J. Kráľa najmä ľu-
a  poznať ich názor na citlivé otázky, dovými piesňami, ale aj skladbami zo svetovej tvorby. Pani riaditeľka gymnázia Mgr. Anna
súvisiace s navrhovaným sociálnym pi- Medveďová celý kolektív previedla areálom školy, poinformovala o histórii gymnázia, jeho vý-
lierom. Zduženie vzniklo v  roku 2003 znamných osobnostiach, ale i o spolupráci so Slovenskom. „Je dobre, že sa takáto misia uskutoč-
z  iniciatívy mladých Európanov, ktorí nila, študenti si tak navzájom mohli odovzdať informácie i skúsenosti o štúdiu na slovenských
prispeli k vytvoreniu európskej verejnej vysokých školách, najmä na UMB v Banskej Bystrici,“ zdôraznila riaditeľka gymnázia. Výchovný
sféry. Svojimi aktivitami EuropaNova koncert v Základnej škole v Báčskom Petrovci pripravila Mgr. Mariena Stankovičová Kriváková.
mobilizuje verejnosť prostredníctvom
originálnych a  inovatívnych nápadov, V programe zboru na Pedagogickej fakulte v Sombore participovala Dr. Ruženka Černáková.
ktorých spoločným menovateľom je Po príchode nasledovalo prijatie u  dekana fakulty a  prodekanov, spoločné rozhovory o  ďal-
všeobecný európsky záujem. šej spolupráci medzi fakultami a univerzitami. Na poludnie sa zbor Mladosť prezentoval veľ-
kým hodinovým koncertom pre učiteľov, študentov a  ďalších záujemcov zborového umenia.
Diskusiu otvorili Dušan Chrenek, Zaujímavá bola prehliadka Župného domu v Sombore, spojená s históriou regiónu a jeho bojmi
vedúci Zastúpenia Európskej ko- s tureckými vojskami.
misie na Slovensku, a Marie Joao
Rodriguesová, členka Európskeho V  Novom Sade si zbor prezrel historickú časť mesta a  zoznámil sa s  jeho pamiatkami.
parlamentu a komisie pre prácu a so- V Kovačici pokračovali prijatia v miestnej samospráve vicestarostom Jánom Husárikom a zo-
ciálne záležitosti. Stovka zúčastnených známili sme sa s históriou a súčasným životom Kovačice. Náš zbor ponúkol v miestnom kos-
slovenských študentov mala príleži- tole sakrálny koncert a takisto vystúpil v miestnom gymnáziu. Rovnako v Padine nás privítali
tosť vo viacerých paneloch diskutovať v miestnej samospráve spolu s predstaviteľmi Matice slovenskej. Veľmi pozitívne bol prijatý náš
o dvoch základných témach, ktoré sakrálny koncert v preplnenom miestnom kostole.
sa týkali sociálneho piliera v  správe
ekonomických záležitostí a  digitálnej Vojvodinské turné, v rámci ktorého spevácky zbor Mladosť spieval svoj svetský i sakrálny re-
revolúcie a ochrany práv pracujúcich. pertoár v Selenči, Báčskom Petrovci, Sombore, Kovačici a Padine v školách rôznych stupňov pre
Hosťami jednotlivých panelov boli: deti, mládež, ale i dospelé publikum a pre vojvodinských Slovákov, naplnil svoj cieľ. Zbor prezen-
Denis Simmoneau, predseda združe- toval takmer tridsať skladieb rôzneho typu a charakteru a veľký ohlas mali tiež úpravy slovenských
nia EuropaNova a riaditeľ pre medzi- ľudových piesní, čo potvrdili a ocenili aj Ing. Ladislav Monček, kvestor UMB, a doc. PhDr. Peter
národné a  európske vzťahy v  Engie, Jusko, PhD., prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PdF UMB.
Maria Joao Rodriguesová, členka
Európskeho parlamentu, Radovan prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Geist, vydavateľ a predstaviteľ spoloč- dirigent, umelecký vedúci a autor projektu
nosti EurActiv Slovensko, Yordanka
Chobanová, veľvyslankyňa Bulharska 27
na Slovensku, Matthieu Meaulle, člen
výboru pre kolektívne vyjednávanie
a  koordináciu miezd a výboru pre
hospodársku politiku Európskej
konfederácie odborových zväzov,
Gilles Rouet a  Mária Rošteková
z Fakulty politických vied a medziná-
rodných vzťahov UMB. Svoju školu
reprezentovali tri desiatky študentov
2., 3. a  4. ročníka FPVMV. Spíkrami
jednotlivých panelov boli Andrej
Mikyška, Kamil Novák a  Marek
Štrbák, ktorí všetkých zúčastnených
presvedčili o kvalite našich študentov.

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
Katedra medzinárodných vzťahov

a diplomacie FPVMV

Fotografie: Bernadin Kouhossounon

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Knižné dedičstvo Francyska

Skarynu na Slovensku

Katedra slovanských jazykov FF UMB sa v rámci medzinárodnej kul- európskej renesancie, ako aj kultúrne väzby so zahraničím. Knihy majú spo-
túrnej spolupráce Slovenska a Bieloruska zúčastnila významného podujatia ločný názov Biblia ruská vyložená doktorom Františkom Skarynom zo slávne-
venovaného 500-ročnému jubileu tlačenej Biblie v starobieloruštine, ktorú ho hradu Polocku, Bohu k úcte a ľudu pospolitému k dobrému naučeniu. Dnes
preložil, zaopatril predslovmi, doslovmi, slovníčkom, ozdobil vlastne vyro- 460 výtlačkov a 46 rukopisných zväzkov Skarynových kníh je uložených
benými drevorytmi humanista Francysk Skaryna. Časť Biblie Psalterium v knižniciach a múzeách v Bielorusku, Veľkej Británii, Nemecku, Dánsku,
vytlačil ako prvú presne 6. augusta 1517 v Prahe. Bielorusi sa tak po Čechoch Litve, Poľsku, Rusku, Slovinsku, na Ukrajine a v Spojených štátov amerických.
stali druhým slovanským národom, ktorý vytlačil Bibliu vo svojom jazyku.
Národná knižnica Bieloruska v rámci štátneho programu Kultúra
V roku 2017 oslavuje celý slovanský svet významnú udalosť – 500. výročie Bieloruska vytvára digitálnu knižnicu a faksimile. Vzhľadom na mimo-
bieloruskej a východoslovanskej kníhtlače. Francysk Skaryna je významnou riadny význam dedičstva Francyska Skarynu pre národnú, slovanskú a eu-
postavou bieloruskej kultúry obdobia renesancie. V  jeho činnosti sa jasne rópsku kultúru bol vypracovaný komplexný program podujatí na prípra-
odrážajú humanistické, osvietenecké a demokratické tendencie a trendy vu a oslavu v roku 2017 – päťstého výročia bieloruskej kníhtlače. Zahŕňa
28 viacero vedeckých, umeleckých, vzdelávacích a  informačných podujatí
a siaha cez celé Bielorusko aj do zahraničia. A tak sa 16. decembra 2016
zišli v Slovenskej národnej knižnici odborníci a predstavitelia médií, aby
venovali pozornosť Francyskovi Skarynovi a  jeho knižnému dedičstvu.
V závere Alexander Suša, zástupca riaditeľa Národnej knižnice Bieloruska,
odovzdal generálnej riaditeľke SNK Kataríne Krištofovej jedenásť doteraz
vytlačených zväzkov unikátneho faksimilného vydania publikácie Knižné
dedičstvo Franciska Skorinu. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou a v prí-
tomnosti veľvyslanca Bieloruskej republiky na Slovensku.

Docentka Viktória Liashuk, CSc., na podujatí prezentovala FF UMB
odborne aj ako tlmočníčka do bieloruštiny a slovenčiny.

doc. Viktória Liashuk, CSc.
Katedra slovanských jazykov FF UMB

AKTIVITY PRACOVÍSK

Chovná stanica pri
Správe CHKO Poľana

na pôde FPV UMB

„Stávaš sa navždy zodpovedným za to, čo si k sebe Pre zranené zvieratá je zabezpečená veterinárna starostlivosť v spo-
lupráci s  veterinárnou klinikou BanByVet z  Banskej Bystrice, kon-
pripútal.“ Antoine de Saint-Exupéry krétne s MVDr. Dušanom Magicom a MVDr. Vladimírom Paulínym.
Nevyhnutná je aj úzka spolupráca s  Mestskou políciou a  Hasičským
Keď navštívite Fakultu prírodných vied UMB na  prvom poschodí a záchranným zborom v Banskej Bystrici, ktoré veľmi často prijímajú
nájdete Katedru biológie a ekológie a átrium, ktoré obývajú dva bociany hlásenia o nájdení zranených živočíchov.
Edo a Gertrúda a káčer Bruno. Málokto vie, že títo operení obyvatelia,
ktorí sa stali akýmsi symbolom katedry, pochádzajú pôvodne z voľnej Naša stanica má územnú pôsobnosť hlavne v Banskobystrickom kraji,
prírody. Našli sa však zranení, ostali trvalo hendikepovaní, a preto ich v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva a čiastočne aj Krupina,
nebolo možné navrátiť späť do prírody. ale živočíchy sa k nám dostávajú aj z iných končín Slovenska. Medzi naj-
častejšie prijímané živočíchy patria najmä mláďatá sokolov myšiarov
Každého z  týchto živočíchov postihol nešťastný osud a  pre vážne (pustovky) vypadnuté z  hniezd, ktoré sa k nám dostávajú každoročne
zranenia bol pôvodne umiestnený v  Chovnej
stanici (CHS) pri Správe Chránenej krajinnej ob- v počte vyše 20 jedincov. Častými „pacientmi“ sú
lasti (CHKO) Poľana, ktorá má svoje priestory od aj myšiaky hôrne, poranené elektrickým prúdom či
roku 2009 práve na pôde FPV UMB. Odbornú sta- postrelené. Samozrejme, v stanici sú liečené všetky
rostlivosť o zranené alebo nesamostatné živočíchy druhy chránených živočíchov, ktoré sú v  regióne
zabezpečujú predovšetkým niektorí zamestnanci nájdené – od dážďovníkov, sov cez rôzne druhy spe-
katedry. Chovná stanica nie je zameraná na od- vavcov, labutí až po plchy alebo veveričky. Všetky
chov živočíchov, ako by mohol názov napovedať, sa snažíme vyliečiť a  v  prípade možností vypustiť
ale poskytuje prvú pomoc pre nájdené zranené, do voľnej prírody alebo im nájsť vhodné umiest-
choré alebo opustené jedince chránených živočí- nenie v inom záchrannom zariadení. V porovnaní
chov pochádzajúcich z voľnej prírody, ktoré nie sú so stanicami v rámci Slovenska sa práve vďaka uni-
schopné samostatného života bez pomoci človeka. kátnej spolupráci odborníkov a nadšencov Katedry
biológie a  ekológie FPV UMB a  ochrany prírody
CHS pôvodne založili už v  roku 2003 Michal darí dosahovať veľmi dobré výsledky a  viac ako
a  Marcela Adamcovci, ku ktorým sa neskôr 60 % prípadov sa darí prinavrátiť do voľnej prírody.
v roku 2013 pridala doktorandka katedry Daniela
Dobríková. Stanica nie je veľká – pozostáva Ak teda nájdete nejakého zraneného alebo ne-
z dvoch menších stabilných voliér, nachádzajúcich samostatného voľne žijúceho živočícha, nesnažte
sa v  záhrade katedry. Najmä na jar, pri veľkom sa ho svojpomocne zachrániť, ale zverte ho do rúk
počte prijímaných živočíchov, využívajú sa často aj odborníkom. Laická pomoc, aj keď dobre mie-
voliéry mobilné a prípadne jazierko nachádzajúce nená, nemusí sa skončiť pre takéhoto živočícha
sa v záhrade, ktoré sa výborne osvedčilo pri vypúšťaní vodných vtákov. šťastne... Môžete sa obrátiť na Katedru biológie
a ekológie FPV UMB, prípadne zavolať na linku 112, kde vám poskytnú
Unikátom v  rámci Slovenska je predovšetkým spolupráca akade- kontakty na záchranné zariadenie v inom regióne, kde sa práve nachá-
mickej obce FPV UMB so Štátnou ochranou prírody, Správou CHKO dzate, prípadne kliknite na www.zachrannestanice.sk.
Poľana, pretože niektoré hendikepované jedince slúžia aj pri výučbe Ing. Daniela Dobríková a Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
študentov Katedry biológie a ekológie FPV v rámci niektorých študij-
ných predmetov alebo praktických návštev stanice. Katedra biológie a ekológie FPV UMB
Fotografie: Daniela Dobríková

31

PRE ZAMESTNANCOV UNIVERZITA MESTO
MMEESSTTUO BANSKÁ BYSTRICA
Vzdelávanie UNIVERZITE
zamestnancov UMB
SO ZLATÝM
Referát celoživotného vzdelávania organizoval kurzy pre SLOVÁKOM
zamestnankyne a zamestnancov UMB.
Sila vydržať napriek všetkému,
Kurz Praktická slovenčina v  pracovnej sfére lektorovala uznávaná vysoko- sila čokoľvek zniesť – to je vlastnosť víťaza.
školská pedagogička Mgr. Lujza Urbancová, PhD., z Katedry slovenského jazyka Vytrvalosť je schopnosť čeliť porážke znova a znova
a komunikácie FF UMB. Kurz bol zameraný na používanie slovenského spisovné- a nevzdávať sa zoči-voči veľkým ťažkostiam, vediac,
ho jazyka v písanej komunikácii. Po jeho absolvovaní získali účastníčky istotu pri
posudzovaní pravopisnej stránky textov. že víťazstvo je naše.
Referencie účastníčok: Vytrvalosť znamená poctivo prekonať každú prekážku
„Išlo o skvelý nápad, ktorý som rada prijala. Teším sa z takejto vzdelávacej akti-
vity. Praktické rady využijeme určite v našej pracovnej sfére." a robiť všetko nevyhnutné
„Kurz bol úžasný, veľmi ma posunul v riešení nielen pracovných, ale aj osobných na dosiahnutie cieľa.
problémov. Lektorka pôsobila vysoko profesionálne a ľudsky príjemne." Wynn Davis

Referencia lektorky: V  roku získaného titulu Banská Bystrica –
„Počas kurzu sme spolu vstúpili do veľkého priestoru, ktorý má toľko podôb, koľko je Európske mesto športu 2017 sme si na podujatie vy-
osôb v ňom pôsobiacich. Prišli sme na to, že niekoľkými hodinami strávenými spolu brali najlepšie z toho dobrého, čo našu krajinu v športe
pri diskusii o slovenčine, pravopise, ale aj o našich postojoch k spisovnému jazyku postretlo v  minulom roku. Podujatie SO ZLATÝM
sa všetko len začína. Absolvovaním kurzu sme sa naštartovali, možno sme získa- SLOVÁKOM v rámci projektu Univerzita mestu –
mesto univerzite 7. februára 2017 v historickej radnici
li motiváciu, aby sme sa Banskej Bystrice bolo stretnutím s Matejom Tóthom,
niektorými javmi vôbec ktorého meno na celej Zemi preslávilo malé Slovensko
zaoberali. Zistili sme, že triumfom na Olympijských hrách v Riu de Janeiro.
jazyk nie je abstraktný Spolubesedujúcimi boli Matej Spišiak, tréner olympij-
jav, ale je to NÁŠ nástroj, ského víťaza, Martin Pupiš, šéftréner Slovenského at-
ktorý je tvárny a poddaj- letického zväzu a Peter Korčok, prezident Slovenského
ný, má však pravidlá na atletického zväzu. Hostia v kreslách dali nazrieť do
používanie. Pri vhodnom svojej ľudsko-človečenskej, hodnotovej, duchovnej
uchopení sa naša pracov- a intelektuálnej podstaty a s prítomnými sa podelili
ná komunikácia stane o svoje pocity a zážitky. Spomínania na štúdiá, profe-
efektívnejšou a možno aj sijné zaujatie a zážitky z úspechov spoločnej športovej
príjemnejšou.“ disciplíny – chôdze prítomných strhli na vďačný po-
Kurz MemoQ pre prekladateľov lektorovala interná doktorandka z Katedry tlesk. Traja z hostí sú aj absolventmi našej univerzity
anglistiky a amerikanistiky Mgr. Marianna Bachledová, prekladateľka a tlmočníč- a doc. Martin Pupiš je pedagógom na Katedre telesnej
ka, aktívna členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov. Účastníci sa výchovy a športu FF UMB. Svojich bývalých zverencov
po absolvovaní kurzu lepšie orientujú v práci v projektovom cykle, sú schopní prišiel svojou prítomnosťou podporiť aj ich bývalý tré-
vykonávať základné úkony v programe MemoQ, zakladať a nastavovať projekty, ner Juraj Benčík, takisto absolvent našej univerzity.
pracovať s balíčkami, vytvárať, importovať a exportovať pamäte a glosáre, vytvoriť
pamäť z existujúcich prekladov, urobiť kontrolu kvality a finalizovať preklad. Účastníci podujatia sa netajili nadšením
z  múdrosti a  pokory Mateja Tótha, vynikajúceho
Referencie účastníkov: rozprávača, zodpovedného športovca, starostlivého
„Kurz MemoQ hodnotím veľmi pozitívne.» rodiča, ktorý s noblesou jemu vlastnou odpovedal na
„Rada som si odskúšala možnosť práce s CAT nástrojmi.» otázky a trpezlivo prijímal obdiv fanúšikov.

Referencia lektorky: Na záver hostia vyslovovali želania univerzite
„Teším sa, že nám platforma Centra pre jazyk a jazykovú prax FF UMB s podporou a mestu:
rektorátu umožňuje aj takýmto spôsobom rozvíjať medzikatedrovú spoluprácu a de-
liť sa vzájomne o svoje know-how, z ktorého takto môže mať úžitok viac kolegov aj
študentov. Bolo to príjemné a verím, že aj produktívne stretnutie.“
Všetky kurzy nájdete na našej webovej stránke www.kurzy.umb.sk

Bc. Jana Ševcová, koordinátorka kurzov

32

S Matejom UMMU
Tóthom
33
Peter Korčok: „... Je dôležité duálne vzdelávanie, všetky naše uni-
verzity čaká spájanie vzdelávania s  praxou a  skúsenosťami bývalých
študentov. (...) Banskej Bystrici, ktorú mám veľmi rád a sú tu šťastné aj
naše deti prajem, aby sa tu skvalitňovali podmienky na život, aby sa tiež
podarilo zrekonštruovať atleticko-futbalový štadión.“

Martin Pupiš: „Aby sa ďalej darilo a  chcelo Banskobystričanom
identifikovať sa s  univerzitou, aby navždy bola univerzita súčasťou
mesta a aby bola vždy tým úžasným mestom, ako o ňom spieva Honza
Nedvěd.“

Matej Spišiak: „Univerzite želám mnoho kvalitných pedagógov, dob-
rých študentov, aby sme mali ďalších trénerov – nasledovníkov. Mestu
by som prial ešte ďalších olympijských víťazov aj v iných športoch.“

Matej Tóth: „Univerzita Mateja Bela patrí v oblasti, ktorej rozumiem,
medzi špičku na Slovensku i  celosvetovo. Držím jej palce, aby mala
ďalších vynikajúcich absolventov, znamenajúcich zvučnosť vo svete.
Banskej Bystrici želám veľa skvelých ľudí, ktorí žijú kultúrou i športom
a  ktorí dávajú mestu svoje srdce. Želal by som Banskej Bystrici ešte
„maličkosť“ – národný atletický štadión a  cyklochodník, ktorý spojí
Banskú Bystricu so Zvolenom.“

Študenti Katedry hudobnej kultúry PF UMB obohatili popoludnie
hodnotnými umeleckými vystúpeniami, ktoré naštudovala doktoran-
dka Anna Burdová so sólovými hosťami Martou Gondovou (violonče-
lo) a Martinom Uherekom (saxofón). Vlastnú báseň Maťovi, venovanú
Matejovi Tóthovi, predniesol Peter Papšo.

VĎAKA MAŤO, SI NAŠE ZLATO

Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil
a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu.
Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec,
ale robme ju najlepšie na svete.
Tomáš Baťa

SO-Š

Deň učiteľov

Obyčajný učiteľ učí, dobrý učiteľ vysvetľuje,
vynikajúci demonštruje a veľký učiteľ inšpiruje.

William Arthur Ward

Marcové podujatie Univerzita mestu – mesto univerzite bolo veno- V druhej časti umeleckého programu sa predstavili piesňami a tan-
vané učiteľom. Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., sa com detský folklórny súbor Matičiarik, univerzitný folklórny súbor
prihovoril učiteľom súčasným i bývalým, ktorí na našej univerzite pô- Mladosť a univerzitný komorný orchester.
sobili v minulosti, počas svojho pôsobenia zanechali hlbokú stopu v ži-
votoch študentov a prispeli významným spôsobom k budovaniu našej Zúčastneným sa prihovorili aj kolegyňa Mgr. Lujza Urbancová, PhD.,
univerzity. Uvažoval nad fenoménom „učiteľ“, nad šancou učiteľa pria- s reflexiou na tému Diagnóza U(čiteľka) a doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.,
mo formovať budúcnosť stoviek osobností i nad tým, že učiteľ, aj keď tu prehovoril za bývalých pedagógov univerzity. Vyslovil vďačnosť za pozva-
už nebude, navždy zostane žiť v srdciach žiakov, v srdciach študentov. nie, vedeniu univerzity zaželal, aby sa mu darilo v dobrom zdraví napĺňať
Prítomným učiteľom zaželal, aby boli pre svoje okolie obrovskou inšpi- zámery funkčného obdobia, a Banskej Bystrici, aby jej raz pribudlo k už
ráciou, a vyslovil nádej, aby sa stretnutia súčasných učiteľov univerzity známym prívlastkom aj pomenovanie Banská Bystrica – mesto vedy.
s bývalými podarilo dlhodobo udržať.
Prítomní učitelia, ktorí zaplnili Cikkerovu sieň historickej radni-
Mgr. Alica Hancková, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Sliači, ce, boli nadšení umeleckým programom, vďační za pozvanie rektora
ako absolventka našej univerzity pripravila na podujatie hudobný dar- a  vytvorenie priestoru na kolegiálne stretnutia, rozhovory a  ľudské
ček. Priviedla svojich žiakov zoskupených v komornom husľovom sú- pobudnutie.
bore, aby predviedli majstrovský program. Okrem iného spomenula,
že na vtedajšej Fakulte humanitných vied stretla vo svojich učiteľoch SO-Š
vynikajúcich ľudí. Skúsenosti a životnú filozofiu, ktorú od nich prebra-
la, uplatňuje vo svojej pedagogickej aj riadiacej práci.

34

Ocenenie Evanjelickej Cena primátora
cirkvi a. v. na Slovensku mesta Banskej
Bystrice za rok 2016
Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku udelilo pri príležitosti 500.
výročia reformácie OCENENIE za podporu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, pre prof. PhDr. Karola Fremala, CSc.
šírenie jej dobrého mena, vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj jej činnosti
a spoluprácu pri šírení kresťanských hodnôt v spoločnosti: za celoživotnú prácu na Katedre
histórie Filozofickej fakulty
Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusovi Albertymu, CSc., Univerzity Mateja Bela
Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Findrovi, DrSc.,
Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc., Karol Fremal, v  súčasnosti emeritný profesor
prof. PhDr. Pavlovi Martuliakovi, CSc., UMB, je historik, organizátor vedeckých a  odbor-
a doc. Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD., rektorovi Univerzity Mateja Bela. ných podujatí. Celý svoj profesijný život sa venoval
spracúvaniu dejín nášho mesta z obdobia prvej po-
Zúčastneným na slávnosti odovzdali ocenenie Miloš Klátik, generálny biskup lovice 20. storočia. V tejto oblasti patrí medzi naj-
ECAV, a Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV. lepších odborníkov a historikov na Slovensku. Ako
Pri tejto príležitosti zazneli aj tieto slová: vedecký pracovník vzdelával nové generácie slo-
„Encyklopédie nášho národa sú preplnené významnými menami evanjelikov, venských historikov a  učiteľov dejepisu. Vychoval
ktorí sa zaslúžili o povznesenie slovenského národa, bojovali za vlasť a boli jej mnoho študentov a  vysokoškolských učiteľov, kto-
dôstojnými reprezentantmi doma aj v zahraničí. Ani jedna cirkev na Slovensku rí pôsobia nielen v Banskej Bystrici, ale na celom
nie je taká bohatá na osobnosti, ktoré pôsobili na poli kultúrnom, národnom, Slovensku.
politickom či vedeckom. Niekedy sa nám zdá, a  neprajníci nám to občas aj
vyčítajú, že žijeme iba z minulosti a dnes už osobností v našej cirkvi niet. Ale to Ako profesionálny historik pôsobil od roku 1967
nie je pravda. To len médiá nám namiesto skutočných mien dennodenne pod- v  Múzeu Slovenského národného povstania, po-
súvanú najrôznejšie celebrity. Preto sme radi, že my dnes tu v Banskej Bystrici tom v  Ústave pre regionálny výskum pri vtedajšej
môžeme niektoré skutočné osobnosti, ktoré tu pôsobia a k našej cirkvi sa hlásia, samostatnej Pedagogickej fakulte a  od roku 1990
predstaviť a poďakovať im za ich prácu, reprezentáciu cirkvi a spoluprácu s ňou.“ pracoval na katedrách histórie Pedagogickej fakul-
(Dušan Vagaský, riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV) ty a neskôr Fakulty humanitných vied a Filozofickej
fakulty UMB. Vo svojich vedeckých štúdiách sa
venoval najmä téme sociálnodemokratického a ne-
komunistického odboja na Slovensku, SNP, robot-
níckemu a komunistickému hnutiu, ale aj koreňom
boľševizmu na Slovensku. Je autorom troch učebníc
dejepisu pre stredné školy, ktoré boli preložené do
maďarského jazyka a vyšli vo viacerých vydaniach.
Personálna bibliografia Karola Fremala obsahuje
451 bibliografických záznamov. V súčasnosti sa ve-
nuje spracovaniu histórie miest a obcí na strednom
Slovensku.

V júni 2016 dostal za celoživotnú prácu a dielo
Cenu Daniela Rapanta, zakladateľa modernej histo-
rickej vedy na Slovensku.

35NAŠI JUBILANTI

Viacerí zamestnanci univerzity oslá- Jarmila Ďurovcová Daniela Lapinová
vili v období mesiacov január – ma- PhDr. Juraj Kalický, PhD. PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.
rec 2017 významné životné jubileum. Prof. Piotr Jerzy Kunce
V mene všetkých zamestnancov, Srdečne blahoželáme!
študentov a priateľov univerzity im
srdečne blahoželáme a do ďalších 37
rokov prajeme všetko najlepšie, veľa
pevného zdravia, šťastia a spokojnosti
v osobnom i profesionálnom živote.

Redakčná rada

PLESOVÁ SEZÓNA

Medzifakultný zamestnanci UMB. Tento ročník mal rekordné zastúpenie aj z radov fa-
ples 2017 kultného vedenia, čo nás nesmierne teší,“ povedala jedna z  organizá-
toriek plesu Andrea Sisáková. Organizátormi boli aj tento rok študenti
V piatok 3. februára 2017 sa uskutočnil v priestoroch Študentského a študentky oboch fakúlt: Ulrika Frličková a Simona Šedovičová za FF
domova 1 už 19. ročník obľúbeného Medzifakultného plesu UMB. Ide UMB a Andrea Sisáková a Milan Bánovský za FPV UMB.
o ples dvoch fakúlt – Filozofickej fakulty a  Fakulty prírodných vied.
Podujatie sa tento rok nieslo v atmosfére Benátskeho sna. Na plesových hostí čakalo viacero zaujímavých vystúpení.
Otvorenie plesu sa nieslo v talianskych tónoch akordeonistky Natálie
Na plese privítali organizátori viac ako 170 hostí, ktorí poctivo dodr- Adamicovej. O sprievodné slovo sa počas celého večera starala Simona
žali predpísaný dress code v podobe škrabošiek, čím prispeli k noblese Šedovičová, ktorá požiadala o úvodný príhovor dekanku FPV UMB
magického večera. „Veľmi si vážime dôveru, ktorú nám prejavujú nie- doc. RNDr. Jarmilu Kmeťovú, PhD., a  prodekana FF UMB PaedDr.
len naši študenti a študentky, ale aj študenti iných fakúlt, absolventi či Ivana Očenáša, PhD.

Po otvorení tanečného parketu si hostia užili bohatý program.
V hlavnej úlohe sa predstavil univerzitný folklórny súbor Mladosť, kto-
rý patrí medzi obľúbené stálice plesu. Novinkou bolo vystúpenie bruš-
nej tanečnice Zuzky z banskobystrického relaxačno-tanečného štúdia
Alishaba, ktorá vniesla na ples závan orientu. Prekvapením večera bolo
spevácke vystúpenie jedenej z  hostiek plesu Hany Štefankovičovej.
Silný zážitok ponúkla v závere programu tanečnica Aďka, ktorá poteši-
la svojou sólo dance show Seňorita najmä prítomných pánov. Program
spestrili viaceré súťaže, z ktorých si víťazi odniesli zaujímavé ceny.

Poslaním plesu v posledných rokoch je pomáhať dlhodobo chorým
deťom. Vďaka štedrosti našich hostí sa nám tento rok podarilo vyzbie-
rať sumu 420 eur, ktorú sme v plnej výške, venovali už po niekoľkýkrát
deťom v Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
v Banskej Bystrici. Takúto sumu sme vyzbierali vďaka atraktívnym ce-
nám v tombole, za ktoré patrí poďakovanie všetkým sponzorom plesu.
Organizátori veria, že študenti UMB, ale aj ostatní hostia zostanú verní
Medzifakultnému plesu a o rok sa všetci spoločne stretnú na jubilej-
nom, 20. ročníku.

Bc. Simona Šedovičová

Ples Pedagogickej fakulty nálade nemalou mierou prispela poprocková zostava Katedry hudobnej
kultúry, DJ Jozef Mitúch a  skupina Hit Band. Priaznivci folklóru si prišli
Pätnásty ročník plesu Pedagogickej fakulty UMB v Ban- na svoje pri Ľudovej hudbe UFS, mohli sa pokochať Tancami zo Zemplína
skej Bystrici, ktorý sa konal 11. februára 2017, otvorila i krásnym netradičným moderným modrotlačovým oblečením dievčat, kto-
svojím príhovorom prodekanka PF UMB pre pedago- ré bolo z dielne módnej návrhárky Jany Gavalcovej. Na plese zožala úspech aj
gickú činnosť prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. skúsená tanečníčka Aďa Siman. Vystúpila s kabaretným tanečným predsta-
vením a následne hostí previedla rýchlokurzom latinskoamerického tanca.
Študenti Katedry hudobnej kultúry si naživo vyskúšali účinkovanie Program po polnoci otvárala tombola, do ktorej prispeli štedrí partneri.
na plese. Večer, ktorý sa niesol v  duchu pompéznosti a  krásy, spestrili
hudobnými príspevkami rôznych žánrov. Univerzitný folklórny súbor Ples Pedagogickej fakulty bol krásnou oslavou študentského umelecké-
Mladosť predviedol tanečné číslo Rytmus a dynamika, ktorým otvoril prvé ho potenciálu. Samozrejme aj vďaka úžasnej osobnej zainteresovanosti or-
tanečné kolo. Na plese sa predviedol aj komorný orchester Mladosť klasic- ganizátorov pod vedením študentky Lucie Zacharovej, umeleckého vedú-
kými melódiami v programe Počúvanie na dobrú chuť. K dobrej plesovej ceho UFS Mladosť Mgr. art. Martina Urbana, PhD., a spolupráce Katedry
hudobnej kultúry.
38
Ing. Eva Hupková

Reprezentačný ples SAIA, n. o., je nezisková organizácia.
FPVMV Napomáha internacionalizáciu vzdelávania a vedy
na Slovensku už viac ako 25 rokov, poskytuje po-
Jubilejný V. reprezentačný ples radenstvo záujemcom o štúdium v zahraničí a ad-
FPVMV sa uskutočnil dňa 18. feb- ministratívne zabezpečuje niekoľko štipendijných
ruára 2017 v hoteli Lux.  Udalosť sa programov financovaných najmä Ministerstvom
konala pod záštitou ministra zahra- školstva, vedy, výskumu a športu SR.
ničných vecí a európskych záležitostí
SR Miroslava Lajčáka. Na plese sa Hlavné sídlo SAIA, n. o., je  v  Bratislave.
tradične stretli pedagógovia, absol- Regionálne pracoviská sú v  Banskej Bystrici,
venti, študenti, priatelia fakulty i významné osobnosti z prostredia decíznej sféry v  Košiciach, Nitre a  Žiline. Regionálne praco-
a tretieho sektora v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Ples visko v  Banskej Bystrici má svoje priestory na
slávnostne otvoril Branislav Kováčik, dekan fakulty. V príjemnom prostredí hotela Tajovského 51 vedľa vydavateľstva Belianum.
Lux bol pripravený zaujímavý program plný tanca, kúziel a spevu v podaní taneč- Študenti a  pedagógovia majú oproti iným regio-
ného páru z tanečnej školy K-dance, zoskupenia Slovak Tango, Ladislava Tischlera, nálnym pracoviskám tú výhodu, že po zakúpení
majstra Československa v  mikromágii, a  DJ-a Viktora Lešnika. Súčasťou večera odborných publikácií a skrípt sa môžu informovať
bola aj bohatá tombola so zaujímavými cenami. aj o možnostiach realizácie mobilít do zahraničia
so štipendiom cez programy SAIA.
Keďže FPVMV UMB už od roku 1995 pripravuje kvalitných odborníkov pre ob-
lasť medzinárodných vzťahov, politológie i  národnej a  medzinárodnej bezpečnos- SAIA, n. o., poskytuje poradenstvo pre sloven-
ti, rozhodli sme sa tento ročník rozšíriť aj o charitatívny rozmer. Finančný výťažok ských študentov stredných a vysokých škôl, peda-
z  V. reprezentačného plesu bude použitý na podporu stáží študentov fakulty na gógov a vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí
Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Podgorici v Čiernej Hore. majú záujem o mobilitu do zahraničia a takisto
pre zahraničných, ktorí majú záujem o štúdium,
Ďalšiemu úspešnému ročníku tohto podujatia pomohli aj sponzori: ANEXT, prednáškový pobyt či výskum na Slovensku.
a. s., Tektonika, s. r. o., Globsec, Residence Hotel and Club, s. r. o., Mountain Gate
Suites and Spa, s. r. o., Omoss, s. r. o., Lion car, s. r. o., Kúpele Sliač, a. s., Kúpele Ak chcete vycestovať do zahraničia, zaujímajte
Brusno, a. s., spoločnosť EasyCom, Sygma Global, s. r. o., a mnohí ďalší. sa o to čo najskôr. Možno stihnete aktuálne výzvy
na podanie žiadosti, ale treba myslieť aj na konku-
PhDr. Dagmar Nováková, PhD., renciu a  žiadosť vypracovať čo najlepšie, aby ste
členka organizačného výboru uspeli v celoslovenskej konkurencii. Optimálne je
Fotografie: Martin Horňan zaujímať sa o  mobilitu v  budúcom akademickom
roku už teraz. Výberové konanie určitý čas trvá
39 a len málo žiadostí o mobility možno podávať prie-
bežne. Väčšinou je to len raz alebo dvakrát do roka.

SAIA poskytuje poradenstvo o možnostiach štú-
dia v zahraničí najmä v rámci týchto programov:

• Akademické mobility
Ide najmä o  štipendiá poskytované na základe
dohôd o  spolupráci, resp. programov spolupráce
prijatých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR a partnerskými ministerstvami asi v 30
krajinách sveta. Okrem toho ide aj o ďalšie ponuky
štipendií zahraničných vlád, o zverejnenie ktorých
bolo ministerstvo požiadané zahraničnou stranou.
Podmienky jednotlivých dohôd nie sú totožné,
treba si vždy pozrieť krajinu a  možnosti, kto je
oprávnený uchádzač a čo je hradené vysielajúcou
a  prijímajúcou stranou. Podporené sú napríklad

39

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI

letné školy, letné jazykové kurzy, jeden- až dvojsemestrálny pobyt po- Štipendiá a granty 2017/2018.
čas vysokoškolského štúdia, niekoľkomesačné výskumné pobyty, pred- Na termíny uzávierok, výsledky výberových konaní, ako aj na zaují-
náškové a výskumné pobyty, pri niektorých krajinách aj celé bakalárske,
magisterské či doktorandské štúdium. Uzávierky si treba pozrieť podľa mavé informácie pre študentov, pedagógov a výskumníkov upozorňu-
jednotlivých krajín, sú spravidla jedenkrát ročne. jeme pravidelne aj v našich bulletinoch SAIA, na facebookových strán-
• Národný štipendijný program SR kach či v aktualitách na našej hlavnej webovej stránke (www.saia.sk).
Študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandi môžete
o štipendium na mobilitu v rámci Národného štipendijného programu SR Regionálne pracovisko SAIA v Banskej Bystrici dlhodobo spolupracuje
požiadať do ktorejkoľvek krajiny sveta. Upravené, nové podmienky a kritériá s vysokými školami v regióne: s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,
s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, s Technickou univerzitou vo Zvolene;
Národného štipendijného programu SR sa nachádzajú na našej internetovej s knižnicami v regióne: s Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela
stránke a určite potešia aj postdoktorandov, keďže sa podľa nových pravidiel v Banskej Bystrici, Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou Technickej
môžu tiež uchádzať o tieto štipendiá. Uzávierky sú 30. apríla a 31. októbra. univerzity vo Zvolene, so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
• CEEPUS a s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. V tomto akade-
Členské krajiny programu sú: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, mickom roku sa zintenzívnila spolupráca so študentskými organizáciami:
Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Erasmus Student Network UMB v Banskej Bystrici a AIESEC. Veľmi dob-
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko rú spoluprácu máme aj s Centrom voľného času JUNIOR, Informačným
a univerzity v Kosove. Uzávierky: registrácia sietí 15 januára, mobility centrom mladých v Banskej Bystrici, s Centrom dobrovoľníctva v Banskej
v rámci sietí 15. júna a 31. októbra; freemoveri: 30. novembra. Bystrici, s občianskym združením ZADOBE, ZÁHRADOU − centrom
• AKCIA Rakúsko – Slovensko nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. V tomto roku sme začali spoluprácu
Uzávierky sú v  marci, v  máji a  v  októbri; štipendiá na krátkodobé aj s Komunitným centrom Fončorda v Banskej Bystrici. Pri organizovaní
pobyty priebežne počas roka. aktivít a propagácii našich aktivít nám pomáha aj Mesto Banská Bystrica
a Mesto Zvolen a ich Informačné centrá.

Už tradične sa SAIA zúčastňuje na podujatiach Týždeň dobrovoľ-
níctva, Univerzitný deň kariéry a Noc výskumníkov. Zaujímavou a lá-
kavou novinkou medzi podujatiami bolo v tomto akademickom roku
odštartovanie podujatí s názvom Zo školy na zimák.

Počas akademického roka SAIA, n. o., organizuje informačné semi-
náre pre študentov a pedagógov (cca. 1 – 2 hodiny) najmä v priestoroch
fakúlt a knižníc; informačné vstupy v rámci zápisov študentov alebo na
začiatku prednášok po dohode s pedagógmi (cca. 10 min.).

Ak Vás ponuka SAIA, n. o., zaujala a máte záujem o zorganizovanie
informačného seminára na témy mobilita do zahraničia, písanie živo-
topisu, motivačného listu či príprava žiadosti o mobilitu, alebo máte
záujem o informačný vstup, či o individuálnu konzultáciu v kancelárii
SAIA v Banskej Bystrici, napíšte email na adresu regionálneho praco-
viska [email protected] a dohodneme si termín realizácie.

Ing. Denisa Voskárová, regionálna koordinátorka
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica

Súčasťou práce SAIA je aj podpora v rámci národnej siete servisných
centier EURAXESS (www.euraxess.sk), ktoré pomáhajú pri realizácií mo-
bilít našich výskumníkov v zahraničí, ako aj zahraničných na Slovensku.
V rámci národnej siete servisných centier EURAXESS ponúkame aj po-
radenstvo zamerané na pobyt cudzincov − výskumníkov a ich rodín na
Slovensku. Ak by ste potrebovali v tejto oblasti nejakú radu, napíšte nám.

Aktuálne uzávierky programov SAIA si môžete pozrieť v  našej
databáze štipendií a grantov (www.granty.saia.sk), ako aj  v publikácií

40

ROZLÚČILI SME SA... a nemčinu. Pôsobila tam až do roku 1989. Na našej Katedre anglistiky
a amerikanistiky sa venovala predovšetkým americkej a afroamerickej
PhDr. Katarína Feťková, PhD. literatúre. Viedla aj kurzy úvodu do štúdia literatúry a písania o litera-
túre. Úspešne nás reprezentovala počas stáží na amerických univerzi-
„We die. That may be the tách a  vytvárala tak vzácne spojenie medzi vzdelávacími a kultúrnymi
meaning of life. But we do inštitúciami. Každú takúto medzikultúrnu skúsenosť mnohokrát zúro-
language. That may be čila nielen vo vyučovacom procese, ale i vo svojich bádateľských akti-
the measure of our lives.“ vitách. V  rámci Fulbrightovho programu absolvovala v  akademickom
Toni Morrison roku 1997/98 študijný pobyt na Katedre afroamerických štúdií Fakulty
prírodných a  humanitných vied Harvardskej univerzity v  Cambridgei
V  decembri 2016 nás navždy, vo (Massachusetts, USA). V  rokoch 2004 – 2005 pôsobila ako zahranič-
veku šesťdesiattri rokov, opustila ná lektorka na Guilford Technical Community College v  Jamestowne
kolegyňa PhDr. Katarína Feťková, (Severná Karolína, USA). Priestorom jej vedeckého bádania bola sú-
PhD. Odišla bytosť, ktorá tu ešte časná americká literatúra. Svoj výskum zasvätila predovšetkým Toni
mala byť. Chýba nielen svojim blíz- Morrisonovej, ktorej diela sa pre ňu stali nevyčerpateľným zdrojom in-
kym, rodine a priateľom, ale aj nám, kolegom. Každý deň si uvedomu- špirácie a životnej múdrosti.
jeme, že už nepríde jej bezprostrednosť, múdrosť, životná skúsenosť, jej Popri zanietenej práci na Katedre anglistiky a  amerikanistiky sa
svojský humor, ale i skromnosť. Hoci sme sa s ňou pred rokom lúčili Katarína významne podieľala aj na aktivitách Bábkového divadla na
pri odchode na zaslúžený dôchodok, zostala stále s nami. Stále sme boli Rázcestí. Vďaka nej sa v roku 2000 zrodil unikátny a v histórii divadla
s ňou v kontakte. Naďalej nás obohacovala svojím nadšením a zaniete- prvý spoločný projekt vysokej školy a divadla pod názvom Šamanky.
ním pre prácu so študentmi, ktorú milovala. Aj potom nás inšpirovala V druhej časti projektu v rámci Inscenovaného čítania uviedla do po-
prostredníctvom myšlienok a skúseností, ale aj prostredníctvom kníh, zornosti širšieho publika diela piatich amerických autoriek. Spolupráca
ktoré napísala. Venovala nám a  študentom dvadsaťšesť zmysluplných univerzity a divadla pokračovala prostredníctvom ďalších projektov –
rokov svojho života. Už natrvalo zostane jeho neoddeliteľnou súčasťou. Predavačky príbehov, Ružový a  modrý svet a  i. Do divadla pritiahla
Ani sa nechce veriť, že už nepríde na katedru, že nepríde na naše tra- mnoho študentov a  študentiek. Vďaka nej niektorí dospelí ľudia po
dičné katedrové vianočné a predprázdninové posedenia. Až v takejto prvýkrát vstúpili do divadla. Na repertoári divadla sa podieľala aj pre-
situácii, keď nám odišla kolegyňa, si uvedomujeme, koľko času sme kladateľsky – z  angličtiny preložila hru J. Meinholma Neplač, Anna!
s ňou trávili hoci len na chodbe, ako ovplyvnila nielen naše pracovné, Pravidelne spolupracovala s festivalom Bábkarská Bystrica.
ale aj súkromné životy. Uvedomujme si, že ostalo po nej prázdno. Už Pre tých, ktorí sme Katarínu poznali osobne a  prešli sme s  ňou kus
sa nedozvieme, čo je nové v banskobystrickom bábkovom divadle, čo cesty, zostáva v  spomienkach ako kamarátka, kolegyňa a  za každých
nové premietajú v kine, či aká nová kniha vyšla. okolností dáma. Pre širšiu (nielen akademickú) verejnosť zostáva
Katarína Feťková po roku 1989 so zanietením zakladala našu Katedru v  pamäti ako autorka početných publikácií, ktoré prostredníctvom
anglistiky a  amerikanistiky, vtedy ešte na Fakulte humanitných vied, výskumných tém odkrývajú mnoho z  vnútorného sveta ich pisateľ-
a v  prvých rokoch jej existencie ju viedla. Bola absolvent- ky. Za všetky spomíname monografie Ne/lásky matiek a dcér (2006),
kou špecializácie anglický jazyk a nemecký jazyk, kto-
rú ukončila vo svojom rodnom meste Prešove na Cestovateľky v tele, mysli a fantázii (2009) či Hlasy spoza
Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. mechice (2013).
V roku 1979 sa stala Bystričankou, pretože začala učiť Spomíname na Katarínu s úctou.
v Štátnej jazykovej škole v  Banskej Bystrici angličtinu
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB

Doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš

nás opustil 21. februára 2017 vo veku 88 ro- Habilitoval sa na Evanjelickej bohosloveckej
kov. Rozlúčková bohoslužba vďačnosti za ži- fakulte UK s habilitačnou prácou z oblasti bá-
vot a dielo brata kazateľa bola v modlitebni dania v Novej zmluve. Jeho celoživotné krédo
Zboru Cirkvi bratskej v Leviciach. Zúčastnili a aj názov jednej z jeho publikácií Ježiš je Pán
sa jej okrem vedúcej katedry PaedDr. Viktórie bolo hlavným motívom rozlúčkovej slávnosti,
Šoltésovej, PhD., ktorá mala krátku spomienku na ktorej sa zúčastnili okrem predstaviteľov
na pána docenta ako svojho láskavého vyuču- kresťanských cirkví aj absolventi katedry zo
júceho a vzácneho človeka, aj ďalší členovia Slovenska aj Českej republiky. Na funkčnom
katedry. Na bohoslužbe mal hlavný prího- mieste docenta pôsobil na katedre do roku
vor o živote, práci vo vedení Cirkvi bratskej 2002, keď odišiel do dôchodku. Stále však
na Slovensku a akademickej práci docenta aktívne vedecky pracoval a venoval sa práci
Ľudovíta Fazekaša bývalý člen katedry doc. v cirkvi. Nastupujúcim generáciám zanechal
ThDr. Ján Henžel, PhD., ktorý spomínal jeho vzácny odkaz v množstve svojich vedeckých
zásluhy pri zriadení katedry v roku 1993 a jej publikácií, najmä v oblasti novozákonnej vedy.
prvé obdobie pod jeho vedením (1993 – 1997).


43

NOVÉ TITULY V PREDAJI

www.publikacie.umb.sk

Kapitoly z medicínskeho práva FILOZOFICKÁ FAKULTA Vplyv powerskatingových cvičení
na zmenu korčuliarskych zručností
Katarína ŠEVCOVÁ VPLYV POWERSKATINGOVÝCH CVIýENÍ v ľadovom hokeji
NA ZMENU KORýULIARSKYCH ZRUýNOSTÍ
Katarína ŠEVCOVÁ Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa od- Lukáš Opáth – Boris Beťák – Jiří Michal
V ďADOVOM HOKEJI
Katarína ŠEVCOVÁ KAPITOLY Z MEDICÍNSKEHO PRÁVAKAPITOLY vetvie práva, v ktorom sa spájajú dve spoločenské
A. Chomová VYBRANÉ KAPITOLY Z DEJÍN SPISOVNEJ SLOVENČINY OD 15. STOROČIAZ MEDICÍNSKEHO PRÁVAvedy – právo a medicína. Je osobité tým, že ideLukáš Opáth
Boris Beťák
Jiří Michal

o oblasť interdisciplinárnu, zatiaľ nekodifikovanú, Téma Powerskating je veľmi zaujímavá. Z nášho
pohľadu sa tejto činnosti u nás nevenuje toľko
dotýkajúcu sa viacerých právnych odvetví. Mno- pozornosti ako by sa malo. V iných krajinách sa
powerskatingu venujú už dlhšiu dobu a ukazuje
hé jeho inštitúty neboli doposiaľ vyložené domá- 2016 sa, že to výrazne ovplyvňuje ľadový hokej a sa-
motné korčuľovanie hráčov. Ľadový hokej stále
cou judikatúrou a mnohé právne problémy nie sú napreduje, hráči sú silnejší, obratnejší, majú tvrdšie strely.

riešené právnymi predpismi. Učebná pomôcka,

vysokoškolské skriptá majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na zák-

ladné otázky medicínskeho práva.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Základné teoretické východiská Vybrané kapitoly z dejín spisovnej
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI pre štúdium geopolitiky slovenčiny od 15. storočia

Rastislav KAZANSKÝ, Radoslav IVANČÍK Rastislav Kazanský, Radoslav Ivančík Alexandra Chomová Alexandra Chomová

ZÁKLADNÉ TEORETICKÉ Táto publikácia prináša študentom, pedagógom VYBRANÉ KAPITOLY Výber kapitol z dejín spisovnej slovenčiny si za vý-
VÝCHODISKÁ PRE ŠTÚDIUM i ďalším záujemcom nielen známe a overené po- Z DEJÍN SPISOVNEJ chodisko volí 15. storočie, pretože sa v mnohých
GEOPOLITIKY znatky, ale aj najnovšie informácie, fakty a zistenia SLOVENČINY ohľadoch považuje vo vzťahu k nášmu jazyku
(vysokoškolská učebnica) predovšetkým z geopolitiky ako prierezového OD 15. STOROČIA
2016 vedného odboru, ktorý sa zameriava na objasňo-
vanie politických javov a procesov a pohyb moci (ale aj slovenskej národnosti) za zlomové. Okrem
národných vzťahov. a sily v priestorových dimenziách, čiastočne aj z
oblasti politológie, politickej geografie a medzi- hospodárskeho rastu miest zasahuje Slovensko

2016 viacero dejinných politických, spoločenských a
kultúrnych udalostí, ktoré vo svojich dôsledkoch

mali dosah aj na vývin slovenského jazyka. Tento text predkladáme s myš-

lienkou, že je dobré poznať dejiny slovenského spisovného jazyka a poro-

zumieť im a že pomôže dotvoriť obraz o osudoch spisovnej slovenčiny.

Areal Intersections in Slovak and Aspekty prekladu ruských
Italian Memoir Literature prechodníkových konštrukcií
v teórii a praxi
IVAN ŠUŠA Ivan Šuša
Kamila Brtková
AREAL INTERSECTIONS IN SLOVAK Vedecká monografia otvára zaujímavú tému:
AND ITALIAN MEMOIR LITERATURE memoáre ako záber, memoáre židovských auto- Problematika prekladu ruských prechodníkov (transgre-
sív) do slovenčiny je v prekladateľských kruhoch pertrak-
rov, ktorí prežili holokaust. Monografia sa vyzna- tovaná a doteraz možno nie celkom uspokojivo riešená.
Odpovede na otázky spojené s prekladom prechodní-
čuje silne interdisciplinárnym rozmerom. Prelína kov zákonite hľadajú všetci prekladatelia pri svojej práci.
V gramatikách a v inej jazykovednej literatúre, rovnako
sa v nej niekoľko vedných areálov: literárny, pre- ako aj v teórii translatológie, síce nachádzame poznatky o preklade prechodníkov, no
tie sú často len teoretické a menej riešia konkrétne translatologické situácie.
Gaudeamus Hradec Králové 2016 kladový i historický. Autor sa primárne venuje ži-

dovským autorom – memoáristom – zo Sloven-

ska a Talianska. Monografia inšpiruje k ďalším nielen literárno-vedným,

historiografickým či politologickým výskumným impulzom.

Štáty V4 v mozaike histórie Súčasný stav a perspektívy rozvoja
Mária Holubová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici technologických klastrov
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Ľubica Lesáková, Vladimíra Klementová, v Slovenskej republike
Ľuboš Elexa, Ladislav Klement
ŠTÁTY V4 Monografia Štáty V4 v mozaike histórie sa na zák- Ľ. Lesáková, V. Klementová, Ľ. Elexa,
SÚČASNÝ STAV
V MOZAIKE lade historickej analýzy zaoberá strednou Európou
HISTÓRIE z rôznych uhlov pohľadu, ale základný je prístup v A PERSPEKTÍVY ROZVOJA L. Klement
TECHNOLOGICKÝCH
MáriaHolubová rovine medzinárodných vzťahov a historické fakty KLASTROV V SLOVENSKEJ

REPUBLIKE Cieľom odbornej knižnej publikácie je poskytnúť

v súvislostiach. Stredná Európa nesie svoje špeci- čitateľovi komplexný pohľad na problematiku za-

fiká už v období svojho osídlenia, lebo na rozdiel kladania a činnosti technologických klastrov na

od ostatných častí Európy nespadala pod vplyv 2017 Slovensku. Publikácia prezentuje prínosy klastrov

rímskeho imperia, ktorého hranicu Limes romanus pre rozvoj regiónov i celej ekonomiky štátu, hlavné

tvoril Dunaj. Dominantou v tomto priestore sa stala problémy v činnosti klastrov, kľúčové predpoklady

germánska a slovanská identita, ktorá v ranom období dejín Európy bojovala nevyhnutné pre úspešný rozvoj klastrov v Slovenskej republike a možnosti

o priestor a hegemóniu vytvorením prvých štátnych útvarov. zapojenia slovenských klastrov do európskych klastrových iniciatív.

Inovácie v cestovnom ruchu Rozvíjanie empatie v
pomáhajúcich profesiách
Zuzana Gajdošíková

Zuzana Gajdošíková ROZVÍJANIE Jana Stehlíková

Učebný text sa zameriava na vysvetlenie významu, E M PAT I E Z hľadiska teórie a poznatkovej bázy autorka

INOVÁCIE podstaty a osobitostí inovácií v cestovnom ruchu. V POMÁHAJÚCICH
PROFESIÁCH

V CESTOVNOM Vysvetľuje potrebu inovovania, členenie inovácií a Jana STEHLÍKOVÁ prináša nové informácie a poznatky týkajúce sa
RUCHU identifikuje ich hybné sily a bariéry, pričom berie

do úvahy osobitosti organizácií cestovného ruchu. vymedzenia empatie z psychoanalytického a

Úspešná implementácia a riadenie inovácií si vyža- humanistického hľadiska, ako aj z hľadiska po-

duje, meranie inovácií a ich prínosov a snažiť sa v zitívnej psychológie a podáva čitateľovi súčasné

2017 koncepcie empatie s dôrazom na multidimenzi-

čo najväčšej miere eliminovať riziká, ktoré inovácie BANSKÁ BYSTRICA
2016
pre organizáciu prinášajú.
onálnu koncepciu empatie, ktorú treba v súčas-

nosti výrazne preferovať v pomáhajúcich povolaniach.

Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 51, Banská Bystrica


Click to View FlipBook Version