The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016-06-30 08:36:29

AZU - Vitaj na výške

AZU-Vitaj-na-výške(1)

vitaj nA výške

aktivita zvyšuje úspech

www.azu.sk sme aj na:

VITAJ NA VÝŠKE

Obsah tohto ebooku môžete voľne zdieľať a čerpať z neho, ale
nezabudnite, prosím, uviesť zdroj informácií.

Copyright © 2015 AZU - Aktivita zvyšuje úspech

Autor: Paulína Michlíková
Korektor: Katarína Burdelová
Obrázky: Martin Hvizdoš
Zalamovanie: Michal Makas
Na práci sa podieľali: Dorota Liptáková, Michal Trelo
Kontakt:
Národný rozvojový projekt AZU
Aktivita zvyšuje úspech
TUKE, Letná 9,
Košice 04001

www.azu.sk [email protected]

2

OBSAH

PRED ZAČIATKOM ŠKOLY

Prípravné kurzy 6
Zápis do 1. ročníka 7

Zápis predmetov 7
Rozvrh hodín 7

AKADEMICKÝ ROK 8
8
Priebeh akademického roka 8
Prednášky 9
Cvičenia 10

Ako oslovovať vyučujúcich?
Pojmy, s ktorými sa určite počas štúdia stretneš

VOĽNÝ ČAS 11
11
„Čo s ním?“
Kde (ne)brigádovať?

BYŤ SKVELÝ 12
14
Vycestuj na semester do zahraničia 16
Zúčastni sa krátkodobého projektu v zahraničí
17
Vybav si odbornú prax
Dobrovoľnícke aktivity, ktoré Ti zlepšia (nielen)

životopis

3

welc

Gratulujeme! v neznámom prostredí, po boku nových
spolužiakov a nepredvídateľných vyučujúcich.
K čomu? To, že čítaš túto knižku Tvoj život začína naberať na dynamickosti,
pravdepodobne znamená, že si sa rozho- zážitky sa stávajú čoraz dobrodružnejšími,
dol stráviť najbližšie roky svojho života
na vysokej škole. Začínaš s čistým štítom

4

GRATULUJEME

come

počet pádov na kolená stúpa, no čo je ako si si vôbec predstavoval. K naplneniu
dôležitejšie, učíš sa, ako každý z potenciál- týchto slov však vedie dlhá kľukatá cesta,
nych neúspechov premeniť na skúsenosť preto sme sa rozhodli podať Ti pomocnú ruku
a zisťuješ, že si silnejší a dokážeš oveľa viac hneď na jej začiatku.

5

PRED ZAČIATKOM ŠKOLY

Jednotlivé vysoké školy stanovujú rôzne kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium.
Niektoré z nich Ťa vezmú automaticky na základe podania prihlášky, na iné potrebuješ

preukázať výborný prospech počas strednej školy a na ďalšie sa dostaneš len vďaka
úspešnému zvládnutiu prijímacích pohovorov. Na skúšky sa môžeš pripravovať sám

alebo prostredníctvom prípravných kurzov.

Prípravné kurzy dokonca intenzívny jednotýždňový kurz.
Chystáš sa na technickú školu a nie si Informácie o tom, či daná škola prípravné
ktovieaký expert na matiku či fyziku? kurzy realizuje, v akom rozsahu, v ktorých
Alebo máš v pláne ktorýkoľvek iný od- termínoch a za akú cenu, nájdeš na
bor a máš jednoducho obavu, že Tvoje webovej stránke príslušnej školy.
doterajšie vedomosti nestačia? Máš
šťastie, pretože práve pre Teba množstvo Tip od nás: Ak si nie si istý, či ísť, alebo
vysokých škôl organizuje prípravné neísť na prípravný kurz, obráť sa na zná-
kurzy na prijímacie skúšky. Dozvieš sa mych alebo si vyhľadaj na internete ľudí,
tu, aké typy príkladov a úloh môžeš na ktorí prijímacie skúšky na danej škole už
prijímačkách očakávať a spôsob, akým absolvovali. Nechaj si poradiť ohľadom
ich máš vyriešiť. Takže by Ťa v tvoj deň D náročnosti a obsahu prijímacích testov,
už nemalo nič prekvapiť. Hodiny zvyčajne a tiež potreby prípravných kurzov.
prebiehajú v sobotňajšie dopoludnia
počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Prvý úsmevný moment, keď si obdržal
Niektoré školy ponúkajú aj večerné kurzy prijímací list na vysokú školu je za Tebou.
v niektorý z dní pracovného týždňa alebo

6

PRED ZAČIATKOM ŠKOLY

Teraz prichádza na rad niekoľko povin- ktoré budeš chodiť. Predmety môžeme
ností, ktoré je potrebné splniť, aby si tam rozdeliť do niekoľkých skupín. Prvou sku-
mohol nastúpiť. pinou sú povinné predmety tzv., „A-čkové
predmety“, ktoré sú fixne dané pre každý
Zápis do 1. ročníka ročník a musia nimi prejsť všetci študenti.
Hoci žijeme v modernom online svete Okrem nich existujú povinne voliteľné
a zápis do nového ročníka je už možné predmety tzv., „B-čkové predmety“. Z tejto
spraviť na väčšine škôl aj elektronicky, ponuky predmetov nemusíš absolvovať
prváci sa musia spravidla na zápis dostaviť všetky. Dôležité je navoliť si ich tak, aby si
osobne v pevne stanovený termín. Škola získal potrebný počet kreditov. Ako tzv.,
by Ťa mala ako nadchádzajúceho prváka „C-čkové predmety“ označujeme výberové
o termíne a miestne zápisu informovať predmety. Tieto predmety nie sú pre ab-
klasickou poštou domov, ale pre istotu solvovanie ročníka nevyhnutné, študent
odporúčame sledovať aj internetovú si ich vyberá dobrovoľne podľa svojich
stránku školy. Zápis sa realizuje spoločne záujmov a z vlastnej vôle. Na niektorých
pre všetkých prvákov odboru a vybavuje vysokých školách je takýmto predmetom
sa na ňom potrebná administratíva. Preto napríklad telesná výchova.
si nezabudni so sebou priniesť všetky
doklady a dokumenty uvedené v poz- Rozvrh hodín
vánke na zápis. Zároveň tu dostaneš Po zapísaní predmetov nasleduje ich
základné pokyny o štúdiu a vybavíš si usporiadanie do rozvrhu hodín. Niektoré
študentskú ISIC kartu. Po jej aktivácii školy zverejňujú rovno pevné rozvrhy,
môžeš začať využívať všetky študentské podľa ktorých sa budeš po zvyšok semes-
zľavy. Okrem toho ISIC slúži ako Tvoja tra riadiť; na iných školách si svoj rozvrh
elektronická peňaženka na hromadnú zo zapísaných predmetov vyskladáš sám
dopravu alebo stravovanie sa v školských v súlade s ponúknutými termínmi a podľa
jedálňach a tiež ako elektronická pokynov v akademickom informačnom
identifikačná karta, napr. do jednotlivých systéme. Podstatné je vytvoriť si
knižníc v rámci univerzity. V prípade, že rozvrh tak, aby sa Ti jednotlivé cvičenia
sa nemôžeš na zápis dostaviť osobne a prednášky neprekrývali.
v stanovený termín, kontaktuj študijné
oddelenie fakulty osobne, telefonicky Tip od nás: V prípade, že Ti nevyhovuje
alebo e-mailom v dostatočnom predstihu. fixne daný deň alebo čas určitého pred-
Študijné oddelenie je študentom k dis- metu, skús požiadať vyučujúceho, či by
pozícii počas celého roka. Môžeš sa naň si predmet nemohol navštevovať s iným
obrátiť s akýmkoľvek podnetom či problé- krúžkom v čase, v ktorom Ti to vyhovuje
mom týkajúcim sa štúdia. viac. Ak sa v inej triede nájde pre Teba ešte
miesto, vyučujúci s tým zväčša nemajú
Zápis predmetov problém; u niektorých však musíš svoju
Predtým ako začneš študovať na vysokej žiadosť podložiť kvalitným argumentom.
škole je potrebné zapísať si predmety, na

7

AKADEMICKÝ ROK

Tak a je to tu. Hoci tieto letné prázdniny trvali o pár týždňov dlhšie, ubehli rovnako rýchlo
ako všetky predošlé. Tak to už s prázdninami jednoducho chodí. Ale hlavu hore. Dúfame,

že si stihol dobiť baterky, pretože práve začína obdobie plné veľkých zmien a my sa Ti
v tom všetkom pomôžeme zorientovať.

Priebeh akademického roka Zvyčajne prednášky povinné nie sú, to
V prvom rade by si mal vedieť, že v deň, však neznamená, že sa na ne neoplatí
keď si úspešne zdolal maturitu, si sa chodiť. Prednášajúci vysvetľuje a pomáha
zároveň rozlúčil aj so školským rokom, študentom pochopiť učivo, zdôrazňuje
jednotlivými štvrťrokmi i polročnými podstatné veci a poskytuje množstvo
vysvedčeniami. Na vysokej škole totižto príkladov z praxe, vďaka čomu si všetko
máme akademický rok pozostávajúci ľahšie zapamätáš. Pri niektorých predme-
zo zimného a letného semestra. Každý toch dostávaš za účasť na prednáškach
semester trvá zvyčajne 13 alebo 14 dokonca body, ktoré už neraz študentom
výučbových týždňov. Výnimkou sú zabezpečili lepšiu známku alebo im
končiace ročníky, ktoré mávajú letný pomohli vôbec sa ku skúške dostať.
semester o niekoľko týždňov skrátený.
Po ukončení každého semestra nasleduje Ak sa Ti predsa len nepodarí na
skúškové obdobie. Presný harmonogram prednáške zúčastniť, môžeš si zohnať
akademického roka zverejňuje každá poznámky od niektorého zo svojich
fakulta na svojej webovej stránke spolužiakov. Vždy je tu však riziko, že
alebo prostredníctvom akademického máte odlišný systém zapisovania pozná-
informačného systému (AIS, MAIS), do mok a práve ten jeho Ti neskôr pri učení
ktorého má prístup každý študent. sa nemusí vyhovovať.

Semester je tvorený prednáškami Cvičenia
a cvičeniami (resp. seminármi) Obsah a priebeh cvičení sa líši v závislosti
z jednotlivých predmetov. od predmetu. Niektoré majú praktický
charakter, na iných budeš rátať príklady,
Prednášky prezentovať svoje práce alebo si
O tom, či je účasť na prednáškach po- opakovať a dopĺňať teoretické poznatky
vinná rozhoduje garant predmetu. z prednášok. Kým prednášky mávajú

8

AKADEMICKÝ ROK

DHeAaeHlrlGlMSliooiryoOBdreMDsStaainTydrcauemlTryeolWyGhreYooemTCuthioRIrntsreaMgdgnsiaaakylrlCsdyHosenycern

všetci študenti spolu v rovnakom čase odznelo na hodine či prednáške, požiadaj
a v rovnakej miestnosti, na cvičeniach sú o konzultáciu.
rozdelení do menších krúžkov (skupín).
To poskytuje priestor na rozsiahlejšie Ako oslovovať vyučujúcich?
diskusie k danej problematike, vyjadre- Na vysokej škole sa od Teba, ako od
nie vlastného názoru, či kladenie otázok študenta, očakáva, že svojich vyučujúcich
vyučujúcemu, ak je niečo nejasné. nebudeš oslovovať jednotným oslovením
pre všetkých „pán profesor a pani
Viesť cvičenia môže prednášajúci, ale aj profesorka“ako si bol zvyknutý na
iný kompetentný pedagogický pracovník, strednej škole, ale podľa najvyššieho
prípadne doktorand. Vtedy sa môže stať, akademického titulu, ktorý konkrétny
že sa informácie z prednášok a cvičení vyučujúci dosiahol.
budú líšiť, pretože každý si vytvára vlastné
podklady, pričom používa rôzne zdroje Spočiatku v tom môžeš mať zmätok, preto
informácií. Preto ak nie si si niečim istý, čo Ti uvádzame niekoľko príkladov:

Titul, meno a priezvisko Ako oslovím vyučujúceho

Mgr. Štefan Cvikla Pán magister Cvikla
Ing. Štefan Cvikla Pán inžinier Cvikla
PhDr./JUDr. Štefan Cvikla Pán doktor Cvikla
PhDr./JUDr. Štefan Cvikla PhD. Pán doktor Cvikla
Mgr./ Ing. Štefan Cvikla PhD. Pán doktor Cvikla
Doc. Ing. Štefan Cvikla, PhD. Pán docent Cvikla
Prof. Ing. Štefan Cvikla, CSc. Pán profesor Cvikla

9

Pojmy, s ktorými sa určite počas štúdia Skúška -spôsob zakončenia predmetu,
stretneš: ktorý ma písomný alebo ústny
charakter; ak je skúška ústna, zväčša
Zadanie, semestrálna práca - ide akoby jej bezprostredne predchádza niekoľko
o domáce úlohy, pričom máš vždy presne minútová písomná príprava.
stanovený termín na ich konečné odovz-
danie. Neboj sa opýtať spolužiakov, ak Ti Hodnotenie – na vysokej škole
niečo robí problém alebo naopak pomôcť, nedostávaš známky vo forme čísiel,
ak Ťa niekto požiada. Je to výhodné, namiesto toho si hodnotený nasledovnými
pretože čím viac ľuďom pomôžeš, tým písmenami:
viac zadaní a príkladov prepočítaš a nikdy
nevieš, kedy zase budeš potrebovať Klasifikačná stupnica hodnotenia
pomôcť Ty. A výborne = 1
Ak si nevieš dať rady napriek pomoci B veľmi dobre = 1,5
spolužiakov, požiadaj o konzultáciu C dobre = 2
vyučujúceho. Dohodni si čas, priprav si D uspokojivo = 2,5
dopredu podklady a otázky, ktoré sa E dostatočne = 3
opýtaš. Mnoho vyučujúcich je ochotných FX nedostatočne (neprešiel)
odkonzultovať Tvoje otázky aj prostredníc-
tvom e-mailu. Tip od nás: prečítaj si študijný poriadok
na svojej škole. Je tam presne definované,
Zápočet - jeden zo spôsobov ukončenia dokedy môžeš robiť zápočty, klasifikované
predmetu, ktorý sa hodnotí len výsledkom zápočty a skúšky, a tiež koľko kreditov
„prešiel/neprešiel alebo „medzistupeň“, potrebuješ získať, aby si postúpil do
ktorý je potrebné úspešne absolvovať, aby ďalšieho semestra/ročníka.
bol študent pripustený ku skúške.

Klasifikovaný zápočet - spôsob ukončenia
predmetu, ktorý je ohodnotený známkou.

10

VOĽNÝ ČAS

VOĽNÝ ČAS

Jednou z najväčších výhod vysokej školy je, že Ti prináša slobodu a množstvo voľného
času. Netráviš tam celý pracovný týždeň od skorého rána do poobedia ako si bol

zvyknutý na strednej škole. Niekedy máš voľno celé doobedie alebo dokonca celý deň.
Tu nastáva otázka:

„Čo s ním?“ povinnosti. Venuj sa naplno sebe, svojim
Využi ho rozumne! Užívaj si voľno, záujmom, svojmu rozvoju, aby si sa po
spoznávaj nových ľudí, ale mysli aj na absolvovaní vysokej školy neocitol na
seba, nie len na svojich spolužiakov. začiatku hľadania sa, ale na križovatke
Venuj sa vo voľnom čase veciam, ktoré Ťa s možnosťou voľby.
v škole bavia – odborné programy, čítanie
kníh a odborných časopisov, navštevuj Kde (ne)brigádovať?
rôzne kurzy, ktoré rozšíria Tvoj obzor Vieme, že peniažky naviac sa vždy
a sprav si certifikáty. Ak si zistil, že si sa pri zídu. Avšak už pri výbere brigády by si
výbere školy trochu sekol, vždy je možné mal myslieť na svoje preferencie, resp.
ešte zmeniť ju. Si mladý, nemrhaj časom budúcnosť. Ak ich nepotrebuješ súrne, daj
tam, kde to podľa Teba nie je prínosné. tomu viac času a skús sa dostať
Ak aj napriek tomu v nej chceš pokračovať, k niečomu, čo súvisí s Tvojim odborom
zaplň svoj voľný čas inými vecami, ktoré štúdia alebo s tým, čo by si chcel
by si chcel robiť profesionálne. Pridaj sa v budúcnosti robiť. Pri výbere brigády sa
do študentskej či internátnej rady, rádia, vždy zamysli, či má pre Teba aj iný
televízie, neziskovej organizácie, zapájaj prínos ako ten finančný. Niekedy je lepšie
sa do projektov, dobrovoľníckej činnosti, pracovať za nižší plat alebo zadarmo
začni písať, fotiť alebo športovať. V živote počas školy a nabrať potrebné skúsenosti
už nikdy nebudeš mať viac času než a zručnosti, aby si sa v tomto smere mohol
teraz na škole. Nemáš trvalú prácu, deti, hneď po jej absolvovaní naplno rozbehnúť.
manžela či manželku, domácnosť a ďalšie

11

BYŤ SKVELÝ

Mať vyštudovanú vysokú školu v súčasnosti už nie je žiadna rarita ako kedysi, avšak
pre väčšinu zamestnaní je to stále nevyhnutné. Dostav sa na otváracie podujatie aka-
demického roka a rozhliadni sa okolo seba. Čo vidíš? Pravdepodobne niekoľko stoviek
ďalších študentov. Koľko z nich vyštuduje každoročne Tvoj odbor na fakultách po celom
Slovensku? A koľko miest je každoročne približne voľných na pozície v danom odbore?
Asi vidíš ten nepomer. Ak Ťa ten odbor však zaujíma, riešením nie je vzdať sa štúdia kvôli
nízkemu počtu voľných pracovných miest, základom je odlíšiť sa od ostatných a ukázať
zamestnávateľovi, že spomedzi všetkých si práve Ty ten človek, ktorého potrebuje. A ako
sa teda od ostatných odlíšiť? Ponúkame Ti niekoľko nápadov, vďaka ktorým sa staneš

skvelým!

Vycestuj na semester do zahraničia Čo preto musíš spraviť?
Sleduj webovú stránku svojej školy alebo
Prečo si vybrať práve Erasmus? navštív prodekana pre zahraničné vzťahy
Program Erasmus + ponúka všetkým a informuj sa o možnostiach Erasmu,
študentom možnosť vycestovať na ktoré Tvoja fakulta ponúka. Väčšina
študijný pobyt do zahraničia na obdobie fakúlt najprv zorganizuje prednášku,
jedného semestra alebo akademického na ktorej podá základné informácie
roka počas každého stupňa štúdia. Nič a radi zodpovedajú všetky Tvoje otázky.
nerozšíri Tvoj obzor lepšie a neobohatí Následne bude vyhlásené výberové
Tvoj životopis viac ako život v cudzej kra- konanie na určitý dátum a deadline na
jine, spoznanie nových kultúr či štúdium podanie prihlášok spolu so životopisom
a spolupráca v medzinárodnom tíme. a motivačným listom v cudzom jazyku,
v ktorom je možné ísť študovať naTebou
Navyše spoznáš množstvo nových preferovanú univerzitu. Nezabudni všetky
skvelých ľudí a precestuješ miesta, požadované písomnosti doručiť včas.
o akých sa Ti možno ani nesnívalo. Na výberové konanie nemeškaj a buď
A to všetko za finančný grant, ktorý Ti pripravený odpovedať v cudzom jazyku na
spomínaný program poskytne. otázky typu:

12

BYŤ SKVELÝ

-Predstav sa a povedz nám niečo o sebe.
-Už si sa niekedy zúčastnil podobného projektu ako Erasmus?
-Na ktorú univerzitu chceš ísť študovať a prečo?
-Vieš v cudzom jazyku charakterizovať, čo študuješ?
-Ako by si charakterizoval svoju krajinu?
-Vieš variť typické slovenské jedlo – halušky s bryndzou? Vieš mi opísať recept?

13

Na čo sa zameriava výberová komisia? za sebou, sprav si prehľad o kultúre
O vybraných uchádzačoch, ktorí vycestujú jednotlivých krajín, náročnosti univerzít,
študovať do zahraničia sa spravidla roz- finančných nákladoch a výdavkoch
hoduje na základe úrovne ich angličtiny, na ubytovanie, stravu, cestovanie a na
študijného priemeru, reprezentácie školy základe svojich preferencií si vyber, o ktoré
a samozrejme počtu voľných miest, ktoré partnerské univerzity sa budeš prioritne
partnerská škola pre erazmákov ponúka. uchádzať.

Pamätaj, neočakáva sa od Teba excelent- Zúčastni sa krátkodobého projektu
né, plynulé ovládanie cudzieho jazyka, v zahraničí
no je potrebné preukázať, že rozumieš,
vieš reagovať a si dostatočne jazykovo Zdá sa Ti semester strávený v zahraničí
zdatný na to, aby si minimálne polroka žil ako príliš dlhá doba alebo ho už máš
a študoval v cudzom štáte. nebodaj za sebou a chceš skúsiť opäť
niečo nové? Máme pre Teba skvelú
Tip od nás : informuj sa od starších správu. Na Slovensku totižto existujú
študentov, ktorí majú svoj Erasmus už organizácie, ktoré zabezpečujú alebo

14

BYŤ SKVELÝ

sprostredkúvajú krátkodobé zahraničné tredníctvom účasti na dobrovoľníckych
projekty. Dĺžka trvania sa pohybuje projektoch. Neľakaj sa, na projekte
v rozmedzí od niekoľkých dní do nebudeš celé dni len pracovať. Čaká Ťa
niekoľkých týždňov v závislosti od množstvo času na výlety, nadväzovanie
konkrétneho projektu. nových kontaktov, hranie spoločenských
hier alebo športovanie a v neposlednom
Čo je obsahom krátkodobých projektov? rade precvičovanie jazykových schopností,
Obsah každého projektu sa odvíja od keďže sa všetko odohráva v medzinárod-
jeho charakteru. Základnú myšlienku nom tíme.
však majú všetky projekty rovnakú, a to
prezentovať svoju krajinu a spoznať kultú- Podmienky účasti a výber účastníkov
ru krajín ostatných účastníkov. Okrem Tému projektu, termín, počet ľudí za-
toho sú zamerané na rozvíjanie rôznych stupujúcich vybrané krajiny a špeciálne
schopností a vedomostí účastníkov, požiadavky zverejňujú organizácie na
odhaľovanie súčasných problémov vo ich internetovej stránke alebo prostred-
svete, hľadanie spôsobov ich riešenia níctvom Facebooku. Vo väčšine prípadov
alebo priamo na riešenie problémov pros- nie je nevyhnutné mať status študenta,

15

dôležité je splniť požiadavku stanoveného odborná prax. Ak však nie je obligatórne
veku. Pre uchádzanie sa o účasť na daná, neznamená to, že si ju nemôžeš
projekte je potrebné včas zaslať príslušnej vybaviť aj dobrovoľne. Niektoré univerzity
organizácii, najčastejšie e-mailom, svoj vedia prax sprostredkovať, na iných sa
životopis a motivačný list. musíš posnažiť a nájsť si ju sám alebo
cez svojich známych. Ide vlastne o prácu
Pri výbere uchádzačov sa častokrát v nejakej organizácii, firme či podniku,
uplatňuje pravidlo „Kto prvý príde, ten prvý spravidla v oblasti blízkej odboru, ktorý
berie“, preto čim skôr zareaguješ na ponu- študuješ. V lepšom prípade si za ňu aj
ku, tým je Tvoja šanca vyššia. Okrem toho platený, horšia alternatíva však neexistuje,
však veľkú váhu zohráva Tvoja blízkosť pretože aj pri vykonávaní neplatenej praxe
k téme projektu a dôvod, prečo sa chceš naberieš praktické skúsenosti, zručnosti
projektu zúčastniť. Preto svoj motivačný a vedomosti, ku ktorým by si sa len pros-
list vypracuj poctivo. Následne organizá- tredníctvom štúdia na vysokej škole nikdy
cia vybraných účastníkov kontaktuje nedostal.
a oboznámi s presnejšími informáciami
a pokynmi. Ako si vybavím sám odbornú prax?
Na internete sa objavuje čoraz viac inzerá-
Koľko ma to bude stáť? tov od firiem, ktoré ponúkajú možnosť
Náklady na ubytovanie a stravu sú vykonávať odbornú prax u nich, či už
zvyčajne preplatené v plnej výške, dopravu v súkromnom alebo verejnom sektore.
si účastník hradí v niektorých prípadoch
sám, inokedy je preplatená do určitej Tvojou jedinou úlohou je:
sumy alebo dokonca celá. Preto Ťa celý •vyhľadať ich,
projekt môže výjsť pomerne lacno, ak •posúdiť či spĺňaš dané podmienky,
nerátame vreckové, ktoré minieš mimo •reagovať na ne.
hlavného programu a účastnícky poplatok
alebo cenu za sprostredkovanie. Tá sa Ak je o prax menší záujem a máš poten-
môže líšiť v závislosti od organizácie alebo ciál, ktorý firma hľadá, spravidla je miesto
typu projektu. vo firme hneď Tvoje, v opačnom prípade
musíš ešte zabojovať na výberovom
Pre bližšie informácie o spomínaných pro- pohovore.
jektoch sleduj alebo kontaktuj organizácie
ako ADEL, INEX Slovakia, IAESTE, AISEC Čo s firmami, ktoré nezverejňujú žiadne
a ďalšie. informácie o možnosti praxe?
Ak niektoré organizácie alebo podniky
Vybav si odbornú prax výslovne v inzerátoch alebo na ich
webovej stránke neuvádzajú možnosť
Čo to je a kde sa vykonáva? vykonávania u nich odbornej praxe,
Súčasťou absolvovania niektorých od- neznamená to, že nie je možné sa o ňu
borov na vysokých školách je povinná uchádzať. Niekedy stačí vynaložiť štipku

16

BYŤ SKVELÝ

svojho úsilia a preukázať záujem, prísť Čo je mojou úlohou v rámci
sa opýtať osobne, prípadne len zaslať dobrovoľníckych organizácií?
email so svojou žiadosťou, životopisom V rámci dobrovoľníckych aktivít budeš
a stručným popisom toho, čo im môžeš plánovať a organizovať verejné, ale
ponúknuť, ako im vieš pomôcť a možno sa aj súkromné podujatia, kontaktovať
ti pošťastí a miesto bude čoskoro Tvoje. a komunikovať s potenciálnymi partnermi
pre spoluprácu, zabezpečovať potrebný
Prečo vyhľadávať odbornú prax a nenechať materiál, robiť prieskumy potrebné pre
nič na náhodu? činnosť organizácie, pružne reagovať
Odborná prax Ti umožňuje spoznať, a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,
ako funguje daný podnik či organizácia, navrhovať vlastné stratégie pre zlepšenie
aplikovať naučenú teóriu do praxe, naučí činnosti, podieľať sa na tvorbe marketingu
Ťa zodpovednosti, samostatnosti a ak sa organizácie, získavať sponzorov pre
osvedčíš, je veľká pravdepodobnosť, že Ti plánované akcie a mnoho ďalších aktivít.
daný zamestnávateľ v budúcnosti navrhne
aj prácu na trvalý pracovný pomer. Prečo sa oplatí venovať svoj čas
dobrovoľníctvu?
Tip od nás: Program Erasmus + podporuje Vďaka všetkým vyššie uvedeným
okrem študijného pobytu v zahraničí aj činnostiam nadobudneš nenahraditeľné
vykonávanie pracovných stáží. Ak Ťa organizačné schopnosti, kontrolu nad
láka viac odborná prax v zahraničí ako na vlastným časom (time management),
Slovensku, informuj sa o podmienkach zdokonalíš svoje komunikačné schop-
a možnostiach na príslušnej webovej nosti, predvedieš svoju kreativitu a získaš
stránke programu. množstvo nových kontaktov, ktoré sa Ti
môžu do budúcnosti hodiť.
Dobrovoľnícke aktivity, ktoré Ti zlepšia
(nielen) životopis Tip od nás: Keďže tieto aktivity sú spra-
vidla neplatené a fungujú na dobrovoľnom
Čo tým máme na mysli? princípe, je len na Tebe, do čoho sa rozhod-
Hovoríme o začlenení sa do neš zapojiť. Neboj sa však zdolávať nové
dobrovoľníckych a študentských orga- výzvy, pamätaj, že práve to je to, čo Ťa
nizácií či rôzny nadácií. Ich výhodou je, krok po kroku posúva vpred.
že takmer neustále prijímajú nových
členov, pretože ich aktivity si pre realizáciu
vyžadujú kvantum ľudí s rôznorodými
schopnosťami, nápadmi i myšlienkami
a ruku k dielu môže priložiť naozaj každý.

17

Gratulujeme! Tím AZU Ti drží na Tvojej ceste palce a ak
K čomu? Hodinka Tvojho drahocenného mu dáš šancu, bude Ťa sprevádzať vyso-
času, oči ponamáhané konečne niečím kou školou aktívne k úspechu aj naďalej
iným ako počítačom a zrazu vieš ako prostredníctvom webovej stránky
funguje všetko, na čo niektorí študenti www.azu.sk alebo podujatí organizovanými
prichádzali postupne počas celého svojho jednotlivými pobočkami, ktoré má dnes
štúdia alebo čo niektorým nestihlo počas AZU už v každom krajskom meste
vysokej ani dôjsť. Ešte si ani nezačal a už Slovenska.
si kilometre pred nimi.

Teraz nastáva najdôležitejšia otázka,
a to ako s týmito všetkými informáciami
naložíš. Na vysokej škole preberáš celú
zodpovednosť na seba, a preto je iba na
Tebe, Tvojom zmýšľaní a konaní, či sa
rozhodneš len preplávať študentským
životom alebo si ten náskok udržíš, ba
dokonca zvýšiš.

18

GRATULUJEME

V mene projektu

AZU
Ti želáme

veľa úspechov

POČAS ŠTÚDIA

19


Click to View FlipBook Version