The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Univerzitný časopis Spravodajca č.3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017-03-22 05:27:49

Spravodajca č. 3

Univerzitný časopis Spravodajca č.3

Spravodajca

Ročník 22 UNIVER ZIT Y MATE JA BEL A V BANSKE J BYSTRICI číslo 3  september 2016

VÝNIMOČNÝ ČLOVEK
VÝNIMOČNÉ OCENENIE

Spravodajca Obsah

22. ročník Editorial Cesta za poznaním knižnej kultúry ......... 36
Z diára rektora
Vydáva Začal sa nový akademický rok 2016/2017... 4 Vedecká konferencia troch fakúlt............. 37
UNIVERZITA MATEJA BELA Návšteva banskobystrickej delegácie
v Banskej Bystrici v Čínskej ľudovej republike ....................... 8 UMB začala spolupracovať
Výnimočný človek – výnimočné ocenenie .. 10 so Školou u Filipa ....................................... 37
Sídlo redakcie Národný konvent o Európskej únii .......... 12
Národná 12 Globsec Academy centre na UMB ........... 13 Perspektívy v ochrane detí a mládeže na
974 01 Banská Bystrica Život univerzity ......................................... 14 Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách... 38
Pomoc pre nevidiacich............................... 16
IČO 30232295 Pokračujme v diskusii o cieľoch a výsledkoch U krajanov v Gemelčičke........................... 38
registračné číslo MK SR EV 1116/08 vzdelávania na UMB .................................. 17
Via Benedictina........................................... 18 Ozdravný tábor Ukrajina 2016 ................. 39
[email protected] (Socio)lingvistika – perspektívy,
www.umb.sk limity a mýty ............................................... 18 Michal Mereš – fyzik, ktorého
Vedecká konferencia o preklade si všimol Forbes .......................................... 40
REDAKČNÁ RADA a tlmočení ................................................... 19
Kultúrne dedičstvo a identita.................... 19 10. ročník Detskej univerzity UMB ......... 41
Predsedníčka Kia Motors Slovakia na EF UMB ............. 20
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi... 20 Vzdelanie, ktoré som dostal bolo
Čínsky lektor prof. Zhigang Han na UMB... 21 nadpriemernej kvality................................ 43
Výkonná redaktorka Inovácie a podnikanie. Teória a prax....... 22
Mgr. Zuzana Ševčíková Banskobystrická translatológia Študentský život ......................................... 44
má dôvod na radosť ................................... 22
Jazykový redaktor Základy teórie a praxe diplomacie ........... 24 Ocenenie pre spevácky zbor Mladosť ...... 46
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Medzinárodný projekt na EF UMB.......... 24
„Shaksper“ v 21. storočí............................. 25 Nie je dôležité, na čo sa pozeráme, ale čo
Členky a členovia Veľmi si cením, že Univerzita Mateja Bela vidíme... ....................................................... 47
Monika Tomášiková (EF) mi poslala pozývací list ............................. 26 Študenti geografie na terénnych cvičeniach.. 47
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVaMV) Ľudia z (edukačnej) praxe ......................... 29
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) Edukácia dospelých 2016 .......................... 30 Úspechy študentov na UMB ..................... 48
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. (PF) UMB partnerom projektu
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) Komenského inštitút .................................. 31 Študenti ocenili otvorenosť diplomatov .. 50
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (R) Stretnutie katedier práva ........................... 32
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. (FF) S rešpektom a úctou k profesii a odbornosti.. 33 Jeden darca – sedem životov..................... 51

Grafická úprava Študenti parížskych univerzít
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová už druhýkrát na UMB ............................... 51

Tlač Geológovia z UMB na Dni Zeme............. 52
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice
Rok na misiách v Tanzánii ........................ 52
Fotografie
archív UMB Študenti práva v Štrasburgu ...................... 53

Za obsah príspevkov zodpovedajú Spievam po francúzsky .............................. 53
autori
Katedra techniky opäť na olympiáde
Príspevky môžete posielať v Plzni .......................................................... 54
elektronickou poštou na adresu:
[email protected] Vizuálny dialóg ........................................... 54

Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme Šport ............................................................ 56
a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje
právo príspevky krátiť, redakčne Manažér a tréner reprezentačného výberu
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah EUHL sú z UMB......................................... 58
príspevku zodpovedá autor.
Hokejisti UMB prispeli na dobrú vec ...... 59
Fotografia na obálke
Ján Valach Jubilanti ....................................................... 59
Stále zastúpenie SR pri EÚ
Kalendárium .............................................. 60
ISSN 1339 - 6749
štvrťročník

2

Vážená akademická obec,
okrem vzdelávania a vedeckého výskumu majú vysoké školy aj tretie, v dnešných dňoch mimoriadne dôležité
poslanie. Je ním služba komunite. Súčasťou vízie našej univerzity je príprava absolventov, ktorí budú vnímaví k
potrebám svojho okolia, schopní prejaviť aktívne občianske postoje, ochotní „investovať“ do činností, ktoré sú
prejavom solidarity s inými. Sme pioniermi v oblasti implementácie prierezovej vyučovacej stratégie, ktorá uče-
nie spája so službou komunite. Prostredníctvom projektového vzdelávania a odbornej praxe, ktoré sú zakom-
ponované do mnohých našich študijných programov, učia sa študenti identifikovať potreby komunity, ktorej
sú súčasťou, a reagovať na ne. Tento proces je prospešný pre nich samotných, pre komunitu aj pre univerzitu.
Môžeme sa chváliť viacerými úspešnými projektmi, ktoré vznikli z iniciatívy našich ľudí a z ich chuti angažovať
sa v záujme iných. Informácie o nich sa už v minulosti viackrát objavili aj na stránkach nášho časopisu. Think-
tank svetového renomé Globsec, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Univerzitná noc literatúry, Zadobe, to sú značky, ktoré uka-
zujú, že sa nám darí spájať štúdium s praxou a motivovať k aktívnemu občianstvu. Študenti, ktorí majú záujem naučiť sa študovať novým
spôsobom, si aj tento rok môžu zapísať univerzitný predmet nazvaný service-learning. Pedagógovia, ktorí chcú svojich študentov viesť k
úspechu, môžu prísť začiatkom novembra na seminár o tejto vyučovacej stratégii. Pozvánku nájdete už čoskoro na univerzitnom webe.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v mene redakcie časopisu mi dovoľte zaželať Vám veľa úspechov v začínajúcom sa akademickom roku.

z diára rektora...

komisie pre voľby a kontrolu s rektorom MGIMO University Open Air Festivalu Operalia Banská
financovania politických strán A. Torkunovom podpísal zmluvu Bystrica
o spolupráci

19. 5. – 25. 5. 2016 rokoval s veľvyslancom SR SEPTEMBER
s primátorom mesta Banská v Moskve
Bystrica absolvoval zahraničnú 1. 9. 2016
pracovnú cestu do ČĽR 24. 6. 2016 zúčastnil sa 19. ročníka
zúčastnil sa promócií absolventov medzinárodnej vedeckej
MÁJ 30. 5. 2016 Univerzity tretieho veku konferencie AMSE 2016: Aplikácie
zúčastnil sa zasadnutia Slovenskej matematiky a štatistiky v ekonómii
4. a 5. 5. 2016 rektorskej konferencie 27. 6. 2016
zúčastnil sa udelenia čestného rokoval s prezidentom 2. 9. 2016
titulu doctor honoris causa JÚN Slovenskej rektorskej konferencie zúčastnil sa slávnostného otvorenia
prof. J. Valachovi v Bruseli vo Zvolene jazykovej školy SPEAK
5. 6. 2016 – 8. 6. 2016
6. 5. 2016 aktívna účasť na EQUIP 28. 6. 2016 5. 9. 2016
zúčastnil sa pietneho aktu pri workshope v Lisabone zúčastnil sa rozšíreného zúčastnil sa na 3. medzinárodnej
príležitosti Dňa víťazstva nad zasadnutia prezídia Slovenskej vedeckej konferencii Sociokultúrne
fašizmom v Banskej Bystrici 9. 6. 2016 rektorskej konferencie aspekty v slovanských jazykoch
zúčastnil sa zasadnutia
9. 5. 2016 AS UMB 9. 9. 2016
zúčastnil sa slávnostného koncertu JÚL rokoval s ministrom školstva
pri príležitosti Dňa Európy zúčastnil sa divadelného večera
a Dňa víťazstva nad fašizmom EF UMB 1. 7. 2016 na MŠVVŠ SR rokoval
v Bratislave
zúčastnil sa slávnostného s generálnym riaditeľom sekcie

10. 5. 2016 14. 6. 2016 otváracieho koncertu pri medzinárodnej spolupráce
ako člen koordinačného výboru zúčastnil sa konferencie
rokoval na MŠVVŠ SR o revízii organizovanej Európskym príležitosti slovenského a európskych záležitostí
sústavy študijných odborov hospodárskym
a sociálnym výborom predsedníctva
11. 5. 2016 v Bratislave
zúčastnil sa zasadnutia Správnej v Rade Európskej únie zúčastnil sa na pietnej spomienke
rady UMB vystúpil na podujatí Univerzita
mestu, mesto univerzite pri príležitosti Pamätného dňa

4. 7. 2016 obetí holokaustu a rasového násilia

zúčastnil sa imatrikulácie v Bratislave

študentov Detskej univerzity UMB

12. 9. 2016

12. 5. 2016 8. 7. 2016 zúčastnil sa slávnostného otvorenia
zúčastnil sa zasadnutia
VR EF UMB 15. 6. 2016 zúčastnil sa 77. zasadnutia akademického roka 2016/2017
zúčastnil sa časti inauguračného
zúčastnil sa medzinárodnej konania doc. Janiša na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie na Fakulte zdravotníctva SZU
konferencie Ekonomicko-právne VR STU v Bratislave
problémy a výzvy na trhu práce a v Banskej Bystrici spojeného
ich vplyv na individuálny blahobyt 16. 6. 2016
zúčastnil sa otvorenia nových s otvorením Konfuciovej
priestorov Školy u Filipa
AUGUST učebne tradičnej čínskej medicíny

16. 5. 2016 21. 6. 2016 10. 8. 2016 rokoval s rektorom Liaoninskej
zúčastnil sa slávnostného aktu rokoval s prorektorom MGIMO podpísal zmluvu s Komunitnou univerzity tradičnej čínskej medicíny
zloženia sľubu členov Štátnej University A. Baykovom nadáciou Zdravé mesto
19. 9. 2016
20. 8. 2016 – 23. 8. 2016 slávnostne otvoril akademický rok
zúčastnil sa medzinárodného 2016/2017 na UMB

ZAČAL SA NOVÝ
AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Príhovor rektora UMB Je tu však jedna skupina, významná podmnožina našej akademic-
kej obce, pre ktorú má akademický rok 2016/17 jedinečnú príchuť.
Vážené Magnificencie, Spektability, Honorability, Študentky a  študenti, ktorí sa na našej akademickej pôde ocitajú po
vážený pán primátor, vzácni hostia, prvýkrát. Vybrali si z ponuky takmer 300 študijných programov, úspešne
ctení členovia Správnej rady UMB, akademických senátov, vedeckých rád, prešli prijímacím konaním a zapísali sa na bakalárske štúdium, resp. sa
vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozhodli v druhom alebo treťom stupni svojho štúdia pokračovať práve
milé študentky, milí študenti. na Univerzite Mateja Bela. Dovoľte mi osobitne privítať Vás študentky a
študentov prvých rokov štúdia a zaželať Vám, aby vysokoškolské štúdium
Srdečne Vás všetkých vítam pri príležitosti slávnostného otvore- naplnilo Vaše očakávania a každým dňom stráveným na našej univerzite
nia 25. akademického roka na našej Univerzite Mateja Bela. Štart ste sa čoraz viac utvrdzovali v presvedčení, že Váš výber vysokej školy bol
akademického roka je pre mnohých už rutinnou záležitosťou bez správny. Na to je, samozrejme, potrebná súčinnosť nás všetkých.
špecifického vnímania štandardného kolobehu opakujúcich sa aktivít
a povinností. Azda jediné, pri čom sa vedome či podvedome pozastaví- Začiatok roka je tiež okamih bilancovania a hodnotenia rozhodujúcich
me, je, že opäť akosi rýchlo ubehol ten rok predchádzajúci. Je to zároveň skutočností. Nebudem prítomných v tento slávnostný okamih unavovať
priestor na zamyslenie každého z nás, ako efektívne využil rok uplynulý, hĺbkovými analýzami relevantných činností univerzity, napriek tomu
čo a ako kvalitne sa podarilo dosiahnuť, aké úlohy je nevyhnutné vyko- venujem pozornosť vybraným oblastiam. Stalo sa akademickým folkló-
nať v ďalšom období. Pri pohľade medzi vás vidím mnohé tváre, ktoré rom, žiaľ, z hľadiska prežitia nevyhnutným, ku koncu septembra upria-
zažili všetky akademické roky na našej alma mater a  pôsobia na nej movať pozornosť na absolútne počty zapísaných študentov. Podľa aktu-
od jej vzniku, prípadne i dlhšie. Napriek desiatkam prežitých rokov na álnych údajov klesol počet zapísaných študentov, očakávane aj na UMB,
vysokej škole pravdepodobne budete so mnou súhlasiť, že každý ďalší k  rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o  približne 15  %, čo je
akademický rok je svojim spôsobom špecifický a bude takým zrejme aj výrazný pokles. Nie je to spôsobené výlučným poklesom na vstupe vzde-
rok 2016/17. Niečo vieme predikovať a  odhadnúť celkom konkrétne, lávacieho procesu. Za významné považujem spomenúť, že kým počet ab-
niečo sa ukáže až v jeho samotnom priebehu. solventov bakalárskeho štúdia klesol v porovnaní s minulým rokom o viac
ako 20  %, počet absolventov druhého stupňa štúdia nám v  uplynulom
4 roku neklesol. Preto čistý úbytok počtu zapísaných študentov je nižší ako

inštitútov v Pekingu (Confucius Institutes
Headquarters of China), organizácie na
podporu výučby čínštiny vo svete o  kon-
krétnych otázkach žiadosti UMB a DUFE
zriadiť Konfuciovu učebňu v  Banskej
Bystrici a  bol zavŕšený prijatím na veľvy-
slanectve Slovenskej republiky v Pekingu.

Delegácia z Banskej Bystrice sa pripojila
v Číne k programu a aktivitám organizova-
ným občianskym združením Čínsky sen,
asociáciou čínsko-slovenského priateľstva,
zastúpenú prezidentom Antonínom
Ovšákom. Poslaním Čínskeho sna je šíriť
dobré meno Slovenska v zahraničí a najmä
vytvárať projekty čínsko-slovenskej spolu-
práce v oblasti vzdelávania, tradičnej čín-
skej medicíny, kultúry, umenia, cestovné-
ho ruchu, gastronómie a bojového umenia
WUSHU.

9

„Človek, ktorý prechováva a živí v sebe
ideál a chce ho preniesť do života,
je chránený a nezrania ho ani jedy
a bolesti doby.“
Jean Paul

Výnimočný človek –
výnimočné ocenenie

Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela

JÁN VALACH

Vedecká rada Pedagogickej fakulty UMB 26. novembra 2015 prerokova-
la návrh Katedry hudobnej kultúry PF na udelenie čestného titulu doctor
honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici profesorovi Jánovi
Valachovi, jedinečnej dirigentskej, skladateľskej a pedagogickej osobnos-
ti. Návrh bol schválený Vedeckou radou UMB 28. apríla 2016. Slávnostná
promócia sa konala v Bruseli 4. mája 2016 v priestoroch Stáleho zastúpe-
nia Slovenskej republiky pri EÚ za účasti rektora UMB doc. Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD., s delegáciou. Na slávnosti sa zúčastnil aj veľvyslanec
Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve J. E. Stanislav Vallo.

10

Pri príležitosti tejto významnej udalosti zorganizovala Univerzita konzervatóriu organ a dirigovanie. Napokon sa rozhodol: medicínu za-
Mateja Bela poctu Dr. h. c. Jánovi Valachovi. Slávnosť sa uskutočnila nechal a rozhodol sa definitívne pre hudbu.
14. 6. 2016 v priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici za účas-
ti významných osobností: Rektor univerzity doc. Vladimír Hiadlovský V r. 1946 zložil skúšky na Akadémii múzických umení v Prahe a do-
informoval o priebehu slávnostnej promócie v Bruseli; za mesto sa pri- stal výnimku na štúdium dvoch odborov – organ a dirigovanie (orches-
hovoril primátor MUDr. Ján Nosko, ktorý ocenil prínos Jána Valacha trálne, zborové a operné). V rokoch 1948/49 bol poslucháčom estetiky
pre pozdvihnutie kultúrneho života v meste pod Urpínom; prodekanka a hudobnej vedy na Univerzite Karlovej v Prahe.
Pedagogickej fakulty UMB Dr. h. c. prof. Beata Kosová uviedla dôvody
návrhu na udelenie čestného doktorátu prof. Valachovi; doc. Marián V roku 1952 Ján Valach ukončil vysokoškolské štúdiá. Stal sa zbor-
Janek, vedúci Katedry hudobnej kultúry PdF sa vo svojom príhovore majstrom Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Okrem toho pôsobil
sústredil na gestorstvo Jána Valacha v súťaži Hnúšťanský akord; drama- ako korepetítor a neskôr asistent dirigenta opery Slovenského národné-
turgička banskobystrickej Štátnej opery PhDr. Alžbeta Lukáčová, PhD., ho divadla v Bratislave, externý pedagóg na VŠMU v Bratislave.
priblížila roky pôsobenia Jána Valacha v banskobystrickej Štátnej opere
s akcentom na uvedenie opery Krútňava. So svojimi poznatkami ešte V roku 1962 sa stal umeleckým šéfom Opery Divadla J. G. Tajovského
vystúpili PhDr. Ľudmila Červená, PhD., ktorá analyzovala jeho orga- v  Banskej Bystrici. Bolo to významné postavenie, pretože mohol mať
nové dielo Apokalypsa a reverend Dr. Dušan Tóth, osobný priateľ Jána vplyv na dramaturgiu a celkovo na kvalitu súboru. Ján Valach ponuku
Valacha a  autor životopisného filmu o  tomto výnimočnom človeku. divadla prijal s podmienkou možnosti naštudovať Suchoňovu Krútňavu.
V kultúrnom programe žiakov ZUŠ v Hnúšti a študentov speváckeho Z pohľadu samotného Valacha prísť do neskúseného súboru a naštudo-
zboru Mladosť zazneli skladby z tvorby Jána Valacha. vať Krútňavu bol počin viac absurdný ako naozaj seriózny. Realizácia
Krútňavy sa podarila – aj s akcentovaním idey odpustenia hriechu a po-
Ján Valach sa narodil 22. septembra 1925 v Hnúšti, v meste nachádza- solstvom o morálnej sile slovenského človeka.
júcom sa v severnej časti Rimavskej doliny. Krásne prírodné prostredie
a čulý kultúrny život v Tisovci, kde navštevoval hudobnú školu a gymná- Pôsobenie Jána Valacha v Banskej Bystrici znamenalo významný po-
zium, vplývali na formovanie jeho osobnosti. Narodil sa v rodine lekára sun v dramaturgii, v umeleckom stvárnení hudobných diel a v umelec-
ako najstarší zo štyroch detí. Rodičia nemali systematické hudobné vzde- kom raste mladého operného súboru.
lanie, ale vedeli odovzdať lásku k hudbe svojim deťom, a tak stimulovať ich
vlohy pre hudbu. Pre Jána sa hudba stala sprievodcom života. Ovplyvňuje V  r. 1967 odišiel do Káhiry, kde zastával post pedagóga na konzer-
ho v trápení, v radosti, inšpiruje ho k myšlienkam, k tvorivosti. Už ako vatóriu a  organového sólistu Symfonického orchestra v  Káhire. Po ná-
študent upravoval, tvoril a predvádzal aj vlastné inštrumentálne dielka. vrate dostal pozvanie a  ponuku od riaditeľa Kráľovskej flámskej opery
V čase vojny bol otec Jána Valacha poverený zriadiť nemocnicu v Hnúšti- v  Antverpách naštudovať moderné dielo českej hudby; Ján Valach na-
Likieri. V  ťažkých časoch mnohí lekári nemocnicu opustili, lekár Ján vrhol slovenskú operu Krútňava na základe osobnej a odbornej skúse-
Valach ostal ako chirurg sám, bez asistentov, preto zaúčal svojich dvoch nosti s týmto dielom. Bola to odvaha, pretože pre belgické publikum išlo
synov pracovať v nemocnici a asistovať pri operácii. A tak sa mladý Ján o dielo neznámeho autora neznámej proveniencie. Bolo to však moderné
ocitol medzi dvoma silami; hudbou, ktorá ovládala jeho srdce, a medi- dielo, hudobne zaujímavé a prístupné aj neodbornému publiku. Premiéra
cínou, ktorá pramenila z príkladu otca. Nechal sa uniesť ideálom, ktorý opery Krútňava 6. apríla 1968 bola skvelá, s  obrovským úspechom.
sa rozvíjal v symbióze hudby – umenia a medicíny. Preto začal študovať Zopakoval sa úspech banskobystrickej premiéry aj v Kráľovskej flámskej
oboje: medicínu na Univerzite Komenského v  Bratislave a  na Štátnom opere v Antverpách. Uskutočnili sa ďalšie reprízy a uvedenia opery.

Politická situácia na Slovensku koncom 60. rokov skomplikovala
život rodiny J.  Valacha, obmedzila jeho umeleckú činnosť. V  r. 1968
odišiel do Belgicka, odkiaľ sa už nevrátil. Na Slovensku bol odsúdený za
emigráciu. Odchod do Belgicka mu umožnil opäť aktívne umelecky žiť

11

a propagovať aj českú a slovenskú hudbu vo svete. Prvý úspech v interpretačnom umení sa dostavil v r. 1958 v Belgicku na me-
Ján Valach žije v Belgicku. Na Slovensko sa mohol vrátiť po dvadsiatich ro- dzinárodnej organovej súťaži v Gente, kde získal diplom s pozvaním na kon-
certy a nahrávku pre bruselský rozhlas. Svoju hru na organe prezentoval aj
koch v emigrácii. Prvýkrát to bolo v r. 1992, keď bol pozvaný na Bratislavské pred detským divákom na početných výchovných koncertoch. Významné
hudobné slávnosti. V  r. 2006 v  rámci organového turné vystupoval bolo jeho pôsobenie v Káhire ako organového sólistu symfonického orches-
v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Hnúšti. V r. 2007 uviedol v Bratislave tra. Obsahom koncertných vystúpení boli diela organových skladateľov rôz-
Matúšove pašie od J. S. Bacha a v r. 2008 vlastné oratórium Klepáč/Zvon. nych období, ku ktorým interpret pridával aj vlastné kompozície alebo úpravy
niektorých skladieb. Nahral desiatky albumov od klasiky po modernu.
Za dlhoročnú činnosť bol Ján Valach ocenený udelením Rádu Koruny
Belgického štátu v r. 1987, v r. 2005 dostal Zlatú medailu za celoživotnú Skladateľská tvorba Jána Valacha súvisí s jeho vnútorným subjektívnym
kultúrnu a umeleckú činnosť od Ministerstva zahraničných vecí SR, v r. prežívaním. Inšpirácia je najdôležitejší moment v tvorbe. Vyžaduje súlad
2006 Spevácky zbor slovenských učiteľov mu udelil Medailu SZSU. rozumového, naučeného a srdečného, citového, rovnováhu citu a intelektu.
Inšpirátorkou mnohých diel bola láska. Manželka Blanka bola najdôležitej-
13. 1. 2015 si prevzal z rúk prezidenta Andreja Kisku Medailu prezi- ším človekom – kritikom, inšpirátorom, spojením obetavosti v šťastí i ne-
denta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj a za šírenie šťastí. Tvoril aj príležitostné skladby k rôznym významným spoločenským
dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. udalostiam. Jedným z najznámejších diel je fantázia pre organ Apokalypsa.

Umelecké pôsobenie Jána Valacha možno vnímať v troch dimenziách: diri- Mnohí sa stratili vo víre života. Ján Valach žije so Slovenskom,
gent, interpret, skladateľ. Ako dirigent bol Ján Valach profesorom dirigovania Slovensko žije s ním. Jeho život priniesol bohatú úrodu plodov ducha.
na Kráľovskom konzervatóriu v Gente, dirigoval Spevácky zbor slovenských Svojím dielom zviditeľňoval národ, z  ktorého vyšiel. Jeho múdrosť,
učiteľov, stal sa dirigentom Symfonického orchestra Ministerstva dopravy umelecké majstrovstvo, tvorivá náročnosť, ľudská skromnosť, pokora
v Prahe, pôsobil v SND najskôr ako asistent dirigenta, neskôr zbormajster. a hlboká viera si zasluhujú obdiv, uznanie a úctu.
Naštudoval významné diela slovenskej a svetovej opernej a baletnej tvorby.
V závere slávnostného príhovoru pri preberaní titulu doctor honoris
Ján Valach ako interpret považoval organ za najväčší a najfarebnejší hudob- causa prof. Ján Valach povedal: „Je pre mňa zadosťučinením, že nezo-
ný nástroj. Fascinoval ho už od detstva. Skutočný záujem sa prejavil v Bratislave stávam vykorenený z  mojej domoviny, ktorej hodnoty som sa snažil
a Prahe počas štúdií, keď sa už venoval koncertnej činnosti doma i v zahraničí. tlmočiť prostredníctvom hudby iným národom“.

Popromóciiv telefonickomrozhovoresoPaedDr.SlavomírouOčenášovou,
PhD., povedal: „ Je to neuveriteľné, čoho sa človek dožije. Človeku sú pridáva-
né dni a sú mu pridávané aj zážitky a úžasy. Všetko, zdá sa, sú Božie zázraky.
A zázraky sú dôkazom teologického jestvovania Božieho... Dožil som sa lúča
zásahu nadzemských síl. Na staré kolená mi slzy podrážajú nohy...“

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
Katedra hudobnej kultúry PF UMB

Národný konvent o Európskej únii

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zá- PhDr. Ján Koper, PhD. Vyzdvihol zodpovednú prípravu Slovenska na
ležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Euro- plnohodnotné prevzatie v poradí 116. rotujúceho predsedníctva Rady
atlantickým centrom a Fakultou politických vied EÚ, ktoré sa uskutoční 1. júla 2016. Aj štátny tajomník Ivan Korčok
a medzinárodných vzťahov UMB zorganizovalo poukázal na obrovskú zodpovednosť Slovenska, ktorá sa viaže s pred-
26. apríla 2016 Národný konvent o Európskej únii. sedníctvom: „Slovensko ako sprostredkovateľ musí postaviť do popredia
záujmy únie ako celku, no zároveň môže dať slovenskú pečať na niekto-
Rečníkmi podujatia boli štátny tajomník Ing. Ivan Korčok, prof. PhDr. ré oblasti.“ Prof. Peter Terem zase podčiarkol dôležitosť platforiem na
Peter Terem, PhD., doc. PhDr. Martin Klus, PhD., a  šéfredaktorka formovanie národného konsenzu. Zároveň ocenil príležitosť pre štu-
portálu euractiv.sk Mgr. Zuzana Gabrižová. Podujatie modero- dentov participovať na predsedníctve v  úlohe tzv. styčných dôstojní-
vala Ivana Janíková Stavrovská, ktorá v  úvode zdôraznila význam kov pre zahraničné delegácie. Podľa poslanca Martina Klusa je dôležité
Národného konventu. Zúčastnených na pôde UMB privítal dekan prof. viesť aktívnu diskusiu o európskych otázkach, pretože „v súčasnosti za-
znamenávame nárast extrémistických tendencií a s tým spojený pokles
12 dôvery občanov v Európsku úniu“. Nakoniec s analytickým pohľadom
novinárky vystúpila Zuzana Gabrižová. Vo svojom príspevku upozor-
nila na „EÚ ako vec, ktorá je neustále v procese, a teda sa neustále musí
validovať“.
Po reakciách dostali priestor otázky z auditória, ktoré sa týkali najmä
ďalšieho rozširovania či budúcnosti Únie, napríklad aktuálne rezonujú-
ci problém Brexitu. Ďalšie otázky boli venované postojom k dohode o
TTIP či legislatívnemu balíčku azylovej politiky EÚ. Jednou z diskuto-
vaných tém bol aj energetický projekt Nord Stream 2, ktorý je v rozpore
s národným záujmom Slovenska. Vo svojich záverečných komentároch
rečníci vyjadrili svoj názor na predsedníctvo SR v Rade EÚ.

Lucia Kaščáková
Autor fotografií: Ľubomír Mrváň

POKRAČUJME V DISKUSII
O CIEĽOCH A VÝSLEDKOCH

VZDELÁVANIA NA UMB

Skúsenosti (nielen) z medzinárodnej konferencie v Bologni a Buenos Aires

V máji a v auguste 2016 sa v talianskej Bologni a argentínskom Buenos kontaktov so zahraničnými univerzitami a  neziskovými organizá-
Aires konali dve významné medzinárodné konferencie venované service ciami angažujúcimi sa v  oblasti vzdelávania. Účasťou na konferencii
learningu, na ktorých mala zastúpenie aj UMB. Ide o vyučovaciu a učeb- v Bologni a Buenos Aires mal priestor intenzívne prenikať do severo- a
nú stratégiu, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdeláva- juhoamerického, ale aj juhoafrického alebo čínskeho, no najmä nám
ním a reflexiou. S výnimkou strednej a východnej Európy je už výrazne bližšieho európskeho spôsobu využívania service learningovej straté-
etablovanou stratégiou uplatňovanou na všetkých typoch škôl. Napriek gie vo vzdelávaní. V lete 2016 sa UMB podarilo vstúpiť do podporné-
tomu, že v závislosti od historických, spoločenských, sociálnych a kul- ho programu pre rozvoj service learningu medzinárodnej organizácie
túrnych rámcov krajiny, v ktorej sa aplikuje, existuje niekoľko definícií CLAYSS. V rámci neho chceme o svojich skúsenostiach so service lear-
pojmu service learning, ako aj spôsobov implementácie v praxi, základné ningom diskutovať na domácej univerzitnej pôde aj s ostatnými kolega-
východiská ostávajú nezmenené. Service learning obsahuje aktivity za- mi a kolegyňami.
merané na uspokojenie potrieb komunity, ktoré sú vedené (plánované,
realizované a vyhodnocované) študentmi a študentkami a zahrnuté do Dňa 9. novembra 2016 sa uskutoční seminár, v ktorom zástupkyne
kontextu akademického vzdelávania a výskumu. Service learning je často CLAYSS a  UMB service learningového tímu detailnejšie predstavia
stotožňovaný s  dobrovoľníctvom a  niekedy aj s  odbornou praxou, ale koncepciu service learningu a na ktorý nadviažu dva dni workshopov
v  jeho prípade dochádza k  spojeniu služby a  vzdelávania a reciprocite (10. – 11. 11.) s cieľom zažiť service learning a diskutovať o jeho mož-
(získava nielen študent a študentka, ale aj komunita). nostiach, podobách a  výhodách aj nevýhodách pri začleňovaní do
Na UMB existuje od roku 2013 deväťčlenný tím, ktorý vyučuje dvojse-
mestrálny celouniverzitný výberový predmet service learning 1, 2, realizuje vzdelávania v  podmienkach našej univerzity i  slovenského školstva.
v tejto oblasti výskum a publikuje v nej. Tím nadväzuje na implementáciu Vzhľadom na prakticky celosvetovú rozšírenosť service learningu nie-
service learningu do už etablovaných odborných predmetov realizovanú len na všetkých stupňoch škôl, ale aj v odboroch, ako aj nová kooperá-
od roku 2005 doc. A. Brozmanovou Gregorovou z Katedry sociálnej práce cia s CLAYSS a už nadobudnuté skúsenosti otvárajú možnosti vstúpiť
PdF UMB. Keďže stratégia nie je zameraná iba na proces učenia, ale aj uče- do viacerých medzinárodných spoluprác a pre Univerzitu Mateja Bela
nia sa, UMB tím service learning definuje ako aktívnu stratégiu učenia a sú príležitosťou stať sa lídrom v  implementácii service learningu na
učenia sa založenú na službe v prospech iných s cieľom rozvoja profesijných Slovensku. Prirodzene, neponúka sa nám jednoduchý a  univerzálny
a kľúčových kompetencií a formovania občianskej zodpovednosti. „liek“, tri novembrové dni univerzitný service learningový tím chápe
ako príležitosť stretnúť sa, vymeniť si nadobudnuté vedomosti a skúse-
V  súčasnosti vzdelávací systém nielen na UMB čelí viacerým problé- nosti, pokúsiť sa začať znižovať negatívne dôsledky vnútrokonkurenčné-
mom a pri uvažovaní o znižovaní ich negatívnych vplyvov sa service le- ho prostredia a nadviazať na utíchnuté diskusie o cieľoch a výsledkoch
arning ponúka ako cesta z viacerých dôvodov. Jeho princípy sú založené vzdelávania na našej univerzite.
na znovuobjavení/znovuprebudení záujmu študentstva o učenie sa a sú-
časne posilnení pocitu spoluzodpovednosti za tento proces. Bez ohľadu Alžbeta Brozmanová Gregorová,
na študijný odbor, program či predmet umožňuje formovať komplexné Katedra sociálnej práce PdF UMB
osobnosti, nenivelizuje potrebu odbornosti, ale špecializovanými aktivita-
mi nadobúdanú odbornosť usúvzťažňuje s rozvojom osobnosti a orientá- Martina Kubealaková,
ciou na prax zvýznamňuje aj teóriu. Vzdelávanie otvára praxi, posilňuje Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB
interdisciplinárnu spoluprácu, dáva možnosť uvedomiť si reálny rozmer
dosahovaného poznania i osobnostného rozvoja, ich využiteľnosť aj limi- V prípade záujmu zúčastniť sa seminára a workshopov môžete kon-
ty. Podporuje otvorenosť školského prostredia súdobej realite a snaží sa taktovať A. Brozmanovú Gregorovú ([email protected])
špecificky volenými aktivitami podporovať prípravu nielen na úspešné za- alebo M. Kubealakovú ([email protected]), prípadne
členenie sa, ale aj uplatnenie sa. Uvedené plne korešponduje aj s poslaním reagovať na pozvánku, ktorá bude distribuovaná v krátkom čase.
UMB „prispievať k  rozvoju múdrych, mravných, kriticky mysliacich
a spoločensky hodnotných osobností“.  Našou úlohou teda nie je formo- 17
vať „iba“ profesionálov, ale komplexné spoločensky zodpovedné osobnosti.
Service learning je zároveň spôsob, akým naša univerzita môže napĺňať
svoje tzv. tretie poslanie. Toto poslanie je zatiaľ v slovenských akademických
kruhoch skôr deklarovaným ako reálne napĺňaným zmyslom univerzít. Zo
skúseností z medzinárodných konferencií v oblasti service learningu, na
ktorých sa zúčastnilo viac ako 800 účastníkov a účastníčok z celého sveta,
však môžeme konštatovať, že významné univerzity, ako sú napr. univerzita
v Bologni či Bueonos Aires, svoje súčasné poslanie vnímajú nielen v úlohe
vzdelávania a výskumu, ale rovnako dôležitú rolu pripisujú tomu, aby tieto
procesy boli prepojené s potrebami komunity, v ktorej pôsobia.

Od roku 2013 úzky univerzitný tím nadobúda vedomosti a  skúse-
nosti prostredníctvom štúdia, praktickej implementácie, nadväzovaním

Via Benedictina

Projekt Via Benedictina, na ktorom sa podieľala Katedra projektu Via Benedictina na Slovensku je Katedra histórie FF UMB.
histórie FF UMB, mal za úlohu zmapovať a zviditeľniť Ako uviedol vedúci katedry Rastislav Kožiak: „Chceme napomôcť na
benediktínske kláštory v Poľsku, na Slovensku, v Ma- jednej strane, aby si benediktínske kláštory dokázali nájsť svoje miesto aj
ďarsku a v Čechách. Výsledkom je internetový portál v modernej dobe, podporiť vzájomný dialóg medzi kláštormi a súčasnou
(http://www.viabenedictina.eu/sk/) s informáciami spoločnosťou. Na druhej strane máme zase záujem nasmerovať domá-
podľa ktorých si môžu záujemcovia o históriu napláno- cich i zahraničných turistov, ktorí cestujú po strednej Európe, aj na tieto
vať cestu po stopách benediktínskej histórie a súčasnosti. výnimočné kultúrno-historické pamiatky.“

Účastníci projektu Via Benedictina – benediktínske dedičstvo Benediktíni zohrali veľmi dôležitú úlohu v počiatočnej fáze formova-
v strednej Európe, historici zo stredoeurópskych univerzít chceli pred- nia štátnosti Čiech, Poľska a Uhorska. Boli prítomní na kniežacích dvo-
staviť kultúrne bohatstvo benediktínskych kláštorov a  rozvinúť ces- roch, zakladali prvé kláštory, ktoré predstavovali vzor románskej archi-
tovný ruch. Zapojili sa doň univerzity, kláštory a vedecké inštitúcie zo tektúry, ako aj hospodárskeho života, remeselnej a umeleckej tvorivosti.
Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. Odborným garantom Celé stáročia boli kláštory nielen významnými centrami duchovnosti, ale
aj kultúrnymi strediskami. Poznávanie týchto lokalít bude pre ľudí zaují-
majúcich sa o kultúrnu turistiku fascinujúcim zážitkom.

Redakcia

(SOCIO)LINGVISTIKA

PERSPEKTÍVY, LIMITY A MÝTY

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prof. PhDr. Slavomíra s názvom Jazykový obraz sveta a (sub)kultúrne štandardy. Na druhý deň svoje
Ondrejoviča, DrSc., riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, sa 11. odborné aktivity predložila Mgr. Natália Kolenčíková (Žánrové premeny we-
– 13. apríla 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia (Socio)lingvistika blogu a perspektívy jeho šírenia), Mgr. Alena Záborská (K sociolektu hráčov
– perspektívy, limity a mýty. Toto významné odborné stretnutie jazykovedcov, počítačových hier) a Mgr. Jana Regulyová z Katedry germanistiky (Wortarten
ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci UMB, hostilo Kongresové centrum SAV in der deutschen expressionistischen Lyrik: eine korpuslinguistische Analyse).
v Smoleniciach. Pozdrav a blahoželanie od dekana Filozofickej fakulty UMB
sprostredkovali Mgr. Lujza Urbancová, PhD., doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, Mgr. Natália Kolenčíková
PhD., a interné doktorandky z Katedry slovenského jazyka a komunikácie. interná doktorandka KSJK FF UMB
Fotografie: zdroj internet SAV
V rámci plenárneho zasadnutia prvého dňa tejto vedeckej udalosti pred-
stavil svoj príspevok Hodnotový potenciál hovorovej slovenčiny cez periskop
sociolingvistiky aj prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. Ten sa následne ujal
funkcie vedúceho sekcie, a tak uviedol Mgr. Annamáriu Genčiovú s témou
Komunikačné nástroje na ovplyvňovanie v  procese medializácie migrač-
nej problematiky. Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD., predostrel štúdiu

18

„SHAKSPER“ V 21. STOROČÍ

Už štyristo rokov uplynulo
od smrti ikonického barda
anglickej literatúry Williama
Shakespeara (pokrstený
26. apríla 1563 – zomrel
23. apríla 1616) a táto udalosť
inšpirovala aj celofakultnú
prednášku (odprednášanú
doc. PaedDr. J. Javorčíkovou,
PhD., Katedra anglistiky
a amerikanistiky FF UMB)
venovanú životu a tvorbe
tohto neprehliadnuteľného
autora, ktorá sa uskutočnila
v apríli 2016 na Filozofickej
fakulte UMB.

Hoci Shakespeare dnes predstavuje azda najreprezentatívnejšieho autora vytvárať chytľavé slovné novotvary? A ako dokázal napísať až 38 divadel-
anglicky písanej literatúry, k menej známym literárnym skutočnostiam patrí ných hier, z ktorých väčšina nielenže prežila do dnešných dní, ale dokáže
napríklad aj to, že Shakespeare používal až šesť verzií svojho mena (napr. osloviť a dojať aj diváka z doby Facebooku a Tweeteru? Shakespeare ne-
Shaksper, Shakspere, Shakspeare), pričom žiadna z nich sa nepísala tak, ako patrí k  „oddychovým“ autorom. Jeho jazyk je pre moderného čitateľa
jeho meno poznáme dnes, čo inšpirovalo mnohých ku konšpiračným teóriám náročný možno viac ako pre renesančného diváka (ktorý, na rozdiel od
o kolektívnom pseudonyme „Shakespeare“, pod ktorým tvorilo viacero au- súčasníkov, rozoznával biblické a mytologické narážky) a jeho zápletky sú
torov. Tieto úvahy živia aj frekvenčné analýzy Shakespearovho diskurzu, ktoré plné intríg, násilia, úkladov. Čo však ostáva platné aj po štyristo rokoch,
poukazujú na rôznorodé používanie slovnej zásoby v jednolivých hrách. ktoré uplynuli od smrti tohto autora, je nadčasové posolstvo jeho myšlie-
nok – hamletovské „byť či nebyť“, ale aj richardovské varovanie pred
Tiež nás zaujalo, že Shakespearova podoba, ako ju poznáme z encyk- opojením mocou, macbethovská výstraha pred zaslepenou pomstou či
lopédií (pozri obrázok – The Droeshout Portrait – zdroj: wiki) je len svätojánsky test skutočnej lásky. A, samozrejme, Rómeo a Júlia...
jedna z viacerých nepodobných rytín a sôch. Aj Shakespearovu tvorbu
poznamenáva viacero tajomstiev – kde pôsobil počas oných „neznámych doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
rokov“, kým nastúpil v divadle Glóbus ako pomocný herec? Odkiaľ ako Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
samouk získal nadpriemernú slovnú zásobu (až 15.000 slov) a schopnosť

A EF UMB

medzi podnikateľskými subjektmi a následne
sa prediskutovala konečná podoba dotazníka
určeného pre podniky. Manažment projektu je
realizovaný prostredníctvom Todoist Business
aplikácie, ktorá predstavuje kombináciu online
manažérskej aplikácie a zoznamu úloh (To-Do
list). Vďaka tomu môžu účastníci projektu jed-
noducho spolupracovať, zdieľať úlohy, pridávať
deadliny či pripomienky, nahrávať súbory a
diskutovať v reálnom čase.

Ing. Kamila Borseková, PhD.
Výskumné a inovačné centrum EF UMB

25

VEĽMI SI
MATEJA
POZÝVA

Profesorka Sonya Armstrongová pôsobí na Kated- V čase, keď ste účastníkom Fulbrightovho programu, ste na hranici
re matematiky a informatiky na Štátnej univerzite medzi diplomatom a občanom. Očakáva sa od vás prezentovanie va-
Západnej Virgínie (West Virginia State University) šich myšlienok a napredovanie vašej práce. Je to zároveň prospešné pre
v USA. Hlavnou oblasťou jej vedeckého výskumu prijímajúcu univerzitu, v mojom prípade Univerzitu Mateja Bela, keď-
je úspešnosť študentov v matematike. Pracova- že sa jej meno objaví na zozname univerzít, ktoré hosťovali profesora
la ako konzultantka v medzinárodnom projekte z Fulbrightovho programu. Moja univerzita v Západnej Virgínii zasa
zameranom na prácu s deťmi s autizmom v Ni- môže vďaka môjmu pobytu na Slovensku poukázať na kvalitu pedagó-
gérii. Od 14. januára 2016 je prof. Armstrongová gov, ktorí na nej pôsobia.
vďaka Fulbrightovmu programu členkou Katedry
matematiky Fakulty prírodných vied UMB. Počas Fulbrightovho programu sa stávate ambasádorom kultúry, s
čím je spojené zapojenie do miestnej komunity. Myslím, že to sa mi
Už takmer pol roka ste vďaka Fulbrightovmu programu súčasťou ban- podarilo výborne, bola som v rôznych častiach Slovenska, od výcho-
skobystrickej Katedry matematiky. Čo vo všeobecnosti znamená byť du po západ, vrátane väčších miest i menších dediniek. Stretla som
profesorom vo Fulbrightovom programe? Čo sa očakáva od účastní- sa s primátorom Banskej Bystrice, spoznala som kultúru tohto mesta.
kov Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie? Absolvovala som kurz slovenského jazyka pre cudzincov, vďaka čomu
viem povedať základné veci v slovenskom jazyku. O Slovensku sa roz-
26 právam s mojimi priateľmi žijúcimi v rôznych kútoch sveta. Niektorí z
nich donedávna nevedeli, kde sa Slovensko nachádza, teraz už vedia,
aká je to krajina.

CENÍM, ŽE UNIVERZITA

BELA MI POSLALA

CÍ LIST... vďačnosť a pokoru, že som medzi nimi. Dúfam, že tento môj pobyt
bude povzbudením pre moju ďalšiu kariéru, pre môj osobný rast. Je to
Všeobecne sa teda očakáva, že budete prínosom v oblasti výskumu a výnimočná skúsenosť, je to množstvo spomienok.
prednášania a zároveň kultúrnou ambasádorkou. Čo pre Vás osob-
ne znamená byť profesorkou vo Fulbrightovom programe pre výskum Za dôležité tiež považujem to, že som príkladom pre ďalších kolegov.
a prednášanie? Ako profesorka z  Fulbrightovho programu šírim správu o možnosti
uchádzať sa o miesto v ňom na našej univerzite. Vďaka tomu sa už jeden
Je to česť a zároveň ohromujúca, vzrušujúca, všeobjímajúca skúsenosť, mladší kolega z našej univerzity uchádzal o pobyt v Taliansku a poda-
pretože Fulbrightov program je jedno z najprestížnejších ocenení, ktoré rilo sa mu získať Fulbrightovo štipendium. Myslím, že aj pedagógovia
človek môže získať. a študenti zo Slovenska by mali vedieť, že majú možnosť uchádzať sa
o Fulbrightovo štipendium a navštíviť niektorú z univerzít v USA.
Moja skúsenosť je po viacerých stránkach špecifická. V prvom
rade profesori z Fulbrightovho programu sú najčastejšie humanitne Spomínali ste, že ste na účasť vo Fulbrightovom programe boli oslove-
orientovaní vedci. V druhom rade je to spôsob, akým sa ľudia na ná rakúskou ambasádou. Čo Vás napokon viedlo k rozhodnutiu pre
Fulbrightov program dostanú. Nedozvedela som sa o Fulbrightovom pobyt na Slovensku, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?
programe prostredníctvom hromadného emailu, oslovila ma priamo
Rakúska ambasáda, za čo som jej veľmi vďačná, pretože dovtedy som V momente, keď ma rakúska ambasáda oslovila, zdalo sa mi uchádzať sa
sama nad prihlásením do Fulbrightovho programu nikdy neuvažovala. o Fulbrightov program ako výborné riešenie. Začala som zisťovať, ktoré
univerzity by som mohla navštíviť. V čase, keď som zvažovala pobyt na
Na začiatku môjho pobytu som sa v Olomouci stretla s profesormi, Univerzite v Innsbrucku, začali mi prichádzať informácie o univerzi-
ktorí už absolvovali Fulbrightov program, aj s tými, ktorých pobyt sa tách v iných krajinách. V jednom týždni prebehol webinár o možnos-
ešte len začínal. Bolo to mimoriadne stretnutie, mohla som vidieť mno- tiach pobytov v krajinách východnej Európy, medzi ktoré bolo zaradené
hých profesorov z Fulbrightovho programu spolu. Cítila som veľkú i Slovensko. Keďže som v minulosti hostila štyroch slovenských stredo-
školských študentov, ktorí boli v Západnej Virgínii na výmennom štu-
dijnom pobyte, otvorilo to moje obzory a rozhodla som sa uchádzať o

27

pobyt na Slovensku. Poslala som svoj životopis a prosbu o pozývací list Momentálne za jeden z mojich najväčších úspechov považujem práve
na tri slovenské univerzity. Veľmi si cením, že Univerzita Mateja Bela účasť na Fulbrightovom programe. Okrem toho som získala ocenenie
mi pozývací list poslala. V skutočnosti som dostala pozývací list nie- Excellence in Teaching For Women in  Science Technology Engineering
len z Katedry matematiky, ale aj od pani dekanky Fakulty prírodných and Mathematics od National Science Foundation, vďaka čomu som
vied a tiež z kancelárie primátora Banskej Bystrice, keďže Charleston v bola pozvaná na večeru s Johnom Nashom, laureátom Nobelovej ceny.
Západnej Virgínii je partnerským mestom Banskej Bystrice. Tento fakt
výrazne zavážil pri mojom finálnom rozhodovaní sa. Osobne som ale najviac hrdá na svojich študentov, ktorí ukončili
magisterské štúdium a úspešne pokračujú v doktorandskom štúdiu.
Aké boli Vaše očakávania od pobytu na Univerzite Mateja Bela? Tiež rada spomínam na študenta, ktorý prišiel na môj seminár
Do akej miery sa zatiaľ naplnili? s  tým, že vôbec nevie matematiku. Počas semestra som s ním
pracovala individuálne, každý utorok a štvrtok chodieval za mnou
Očakávala som, že budem vrelo prijatá, že budem pre UMB prospešná a pracoval na svojom zlepšení v matematike. Vďaka tomu úspešne
a rovnako že sa naučím niečo nové od svojich hostiteľov. Okrem toho absolvoval skúšku. V ďalšom semestri som ho videla v univerzitnom
som očakávala, že spoznám Slovensko ako krajinu. areáli s knihou z algebry. Nemal ju skrytú v taške, niesol ju hrdo
v ruke. V tej chvíli som cítila veľké zadosťučinenie. Presne takéto
Počas môjho pobytu som učila jeden predmet a viedla som veci ma napĺňajú, keď vidím, že študenti, ktorí mali s matematikou
doktorandský seminár, okrem toho som predniesla niekoľko prednášok problémy, sú v nej po absolvovaní mojich kurzov úspešní.
na rôznych fakultách. V tomto smere by som uvítala ešte intenzívnej-
šie zapojenie do vyučovacieho procesu, napríklad vo forme tímového Aj na Slovensku sa mi to podarilo zažiť. Spolupracovala som aj
vyučovania. s Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UMB, ktorá ma požiadala
o prednášku počas týždňa americko-africkej kultúry. Jedna študent-
Bola som sa pozrieť na prednášky iných vyučujúcich na rôznych ka z tejto katedry potom za mnou prišla konzultovať svoju diplomo-
fakultách, dokonca som bola i pri štátnych skúškach a na zasadnutiach vú prácu a po jej obhajobe získala najlepšie možné hodnotenie. To
katedry. Aj napriek tomu, že prebiehali v slovenskom jazyku, dokázala ma skutočne teší.
som niektorým častiam porozumieť. Na seminároch mi študenti
vychádzali v ústrety, pripravili si prezentácie v anglickom jazyku, vďaka Ďakujem za rozhovor a prajem Vám príjemný a prínosný zvyšok
čomu som mohla na ich prácu reagovať a dávať im podnetné rady. pobytu na Univerzite Mateja Bela.
Myslím, že moje očakávania boli do veľkej miery naplnené, aj keď mám
pocit, že kultúrna časť sa naplnila vo väčšej miere. Daniela Guffová

Sú nejaké špecifiká, ktoré ste si všimli v systéme nášho univerzitné-
ho vzdelávania? Čo odlišuje slovenský systém od systému v Západnej
Virgínii, na ktorý ste zvyknutá?

Obrovským rozdielom je, že štúdium na našej univerzite nie
je bezplatné, študenti zaň musia platiť. To sa odráža v ich väčšej
angažovanosti na prednáškach a seminároch. Ďalšia vec, ktorá sa mi
zdá odlišná je, že naši študenti majú knihy na všetky predmety. Musia si
ich zakúpiť, aj keď sú drahé.

V čom vidím markantný
rozdiel je, že naši študenti
učiteľstva nemusia študovať
dva aprobačné predmety, ako
je to na Univerzite Mateja
Bela, ale zameriavajú sa len na
štúdium jedného predmetu,
ktorý budú vyučovať. Je
to hlavne kvôli tomu, že
pedagogicko-psychologický
základ je taký rozsiahly a
náročný, že by nestihli štú-
dium dvoch aprobačných
predmetov.

Ďalšiu výraznú odlišnosť
vnímam pri skúšaní. Naši štu-
denti majú rozvrh skúšok zo-
stavený na základe dní, počas
ktorých absolvovali predmety
počas semestra. Niekedy mu-
sia v jeden deň absolvovať
viacero skúšok. Preto naši študenti musia zodpovedne zvážiť, na kto-
ré predmety sa počas jedného semestra zapíšu a v ktoré dni ich budú
absolvovať. Mali by si to poriadne premyslieť ešte pred začiatkom se-
mestra, pretože u nás neexistujú opravné termíny.

Čo pokladáte za najväčší úspech alebo prínos vo Vašej doterajšej
kariére? Niečo, na čo ste hrdá?

28

OM
PROFESII

OSTI

si skutočne vyžaduje dôslednosť a precíznosť. U mňa sa znásobili aj štúdiom Záľuba v  čítaní ma priviedla k  môjmu povolaniu. Času je však stále
nemeckého jazyka, ktorý mi je blízky práve svojimi logickými pravidlami menej a kníh, ktoré by som chcela prečítať, čoraz viac. Náš profesor
a jednoznačnosťou. Dôslednosť a dodržiavanie termínov v konečnom dôs- hovorieval: „Knihovník nemusí vedieť všetko, ale musí vedieť, kde
ledku život uľahčujú a pomáhajú predchádzať stresu. Predpokladom však potrebnú informáciu nájde.“ Myslím si, že je prospešné, ak je človek
je, že máte okolo seba ľudí, ktorí uvedenými vlastnosťami tiež disponujú. zorientovaný vo viacerých odboroch. Žijeme v dobe, ktorá je informá-
ciami presýtená, stretávame sa už s termínmi „informačné obžerstvo“
Viem o vás, že ste vášnivou čitateľkou. Čítať aj encyklopédie a heslá či „informačná patológia“. Práve encyklopédie a výkladové slovníky (a
v slovníkoch nie je úplne zvyčajné. Venujete sa tomu z profesionálneho čiastočne aj internet) nám prinášajú potrebné informácie v skrátenej
hľadiska? podobe.

33

Aký názor máte na blogy, blogerov, S viac ako desaťročnou skúsenosťou riaditeľky knižnice ste prišli do
literárne blogy? Banskej Bystrice v r. 2003 a s naším mestom vás už trinásty rok spája
riaditeľovanie univerzitnej knižnice. Snažíte sa, aby ľudia hľadeli na
Blogerská sféra je veľmi rozmanitá. Popri cestovateľských blogoch knižnicu očami, aké si zaslúži. Čo si zaslúži univerzitná knižnica?
či blogoch o varení, životnom štýle a módnych blogoch existuje veľa
literárnych blogov. Niektoré sa špecializujú len na určitý žáner, napr. Napriek všetkým výhodám, ktoré mi poskytovalo miesto stredoškol-
fantasy literatúru, niektoré zastupujú komerčné spoločnosti ako naprí- skej učiteľky, ma lákalo vrátiť sa späť do knižnice. Univerzitná knižnica
klad blog kníhkupectva Martinus. Bloguje aj veľa knihovníkov a kniž- UMB bola pre mňa veľká výzva. Je jednou z najstarších súčastí univer-
níc. Na svojich blogoch prinášajú hodnotenia kníh a odporúčania pre zity, má už viac ako 60 rokov. Časté organizačné zmeny a umiestnenie
čitateľov. Dočítala som sa, že bloger má silnejší vplyv na väčšinovú čita- v  siedmich budovách jej rozvoju neprospeli, skôr naopak. Žiaľ, nielen
teľskú verejnosť ako literárny kritik. Fenomén blogov využívajú niekto- na našej univerzite, ale všeobecne na vysokých školách veľmi dlho pretr-
ré vydavateľstvá a veľké kníhkupectvá a poskytujú známym blogerom vával pohľad na knižnice ako „požičovne skrípt“. Až zautomatizovaním
recenzné výtlačky. Preto treba k blogom pristupovať kriticky. Osobne knihovníckych služieb, ich rozšírením o prístup k elektronickým zdro-
sledujem niekoľko blogov, ktoré prinášajú kvalitné recenzie kníh a od- jom informácií a poverením akademických knižníc budovať databázy
porúčania na hodnotné tituly, ktoré by som v záplave knižnej produkcie publikačnej činnosti a sledovať bibliometrické a scientometrické údaje sa
prehliadla. tento pohľad mení. Knihovnícka profesia však v spoločnosti stále patrí k
morálne i finančne menej oceňovaným. Pritom sa knihovníci museli za
Netajíte sa svojím vzťahom k Prahe ako mestu a jej podnetmi pre ľudí. posledné desaťročia vyrovnať s prevratnými zmenami v charaktere ich
Čo vás spája práve s Prahou? činnosti. Zaslúžili by si väčší rešpekt a úctu k svojej profesii a odbornosti.
A čo si zaslúži univerzitná knižnica a najmä jej používatelia? Vhodnejšie
Prahu navštevujem rada už od detstva. Trávievala som prázdniny priestory – viac skladových priestorov na uloženie knižničného fondu,
u môjho strýka, ktorý bol odborníkom na trestné právo a pôsobil na priestory na realizáciu odborných činností a rozširovanie služieb, na
bývalom Najvyššom súde, po roku 1989 na Medzinárodnom súde pre vzdelávanie používateľov, kultúrne podujatia, štúdium, stretávanie sa.
ľudské práva v Štrasburgu. Študoval vo Francúzsku na lýceu v Dijone Veľmi prajem všetkým, aby sa plány vedenia univerzity na výstavbu bu-
a plynule hovoril niekoľkými jazykmi. Mal rád francúzsku literatúru, dovy univerzitnej knižnice raz stali skutočnosťou.
najmä Prousta a  jeho Hľadanie strateného času. Som mu vďačná, že
mi umožnil spoznať Prahu a jej jedinečné čaro a atmosféru. Teraz do Knižnica je služba. Mala by reagovať na podnety používateľov. Sú to
Prahy cestujem najmä služobne na rôzne konferencie a každoročne na požiadavky pracovníkov a študentov univerzity, čo posúvajú činnosť
medzinárodný knižný veľtrh Svet knihy. knižnice dopredu?

34

V ostatných rokoch sa podstatne zintenzívnila komunikácia medzi univer- konferenciách na túto tému a aj moje mobility v rámci Erasmu boli za-
zitnou knižnicou a fakultami univerzity. Obzvlášť nás teší spolupráca v ob- merané na novostavby knižníc. Na cestách vždy zbystrím pozornosť, keď
lasti informačného vzdelávania. Podnety, ktoré dostávame, sa dotýkajú ná- uvidím na budove nápis knižnica, a ak je to možné, navštívim ju. Takto
vrhov na akvizíciu literatúry a už zavedených služieb. Požiadavky na nové náhodne som si prezrela knižnicu Univerzity Matky Terezy v  Tirane či
služby, návrhy na spoluprácu či zapojenie univerzitnej knižnice napr. do Mestskú knižnicu v Šibeniku a ďalšie. Viaceré, najmä historické knižnice
projektovej činnosti, sú len ojedinelé. Častokrát je to práve knižnica, ktorá v susedných krajinách spoznávam na exkurziách organizovaných Spolkom
prichádza s modernými riešeniami a nápadmi, a paradoxne má problém slovenských knihovníkov a knižníc. Osobitne rada mám historické kláštor-
o  ich vhodnosti a  prínose presvedčiť fakulty a získať ich na spoluprácu. né knižnice pre ich tajomnosť. Novostavby knižníc posudzujem z hľadiska
Príkladom môže byť naša snaha o inštitucionálny repozitár a  zavedenie vhodnosti ich architektonického riešenia pre potreby našej univerzitnej
open access prístupu k univerzitným elektronickým publikáciám. knižnice. Z tých, ktoré som navštívila, spĺňajú moje predstavy Univerzitná
knižnica Juhočeskej univerzity v  Českých Budějoviciach a  Univerzitná
Čo vás teší z toho, čo sa vám podarilo dosiahnuť? knižnica Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, aj keď už existujú aj modernejšie

To, čo som mohla z mojej pozície ovplyvniť, je personálne obsadenie riešenia týkajúce sa bezpečnosti budov a ochrany knižničného fondu inšta-
univerzitnej knižnice a jej postavenie v rámci slovenského knihovníc- lované napr. v účelovo zrekonštruovanej budove Baťových závodov, kam sa
tva. Po realizácii personálneho auditu a viacerých zmenách v personál- nedávno presťahovala Krajská knižnica v Zlíne.
nom obsadení môžem skonštatovať, že v súčasnosti pracuje v univerzit-
nej knižnici veľa skúsených odborníkov a mladých zanietených pracov-
níkov. Dôkazom je úroveň služieb, ktoré knižnica poskytuje, a celý rad
úspešných podujatí, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje nielen na
pôde univerzity, ale aj v rámci celého Slovenska. K zvyšovaniu odbor-
nej úrovne pracovníkov prispieva využívanie rôznych foriem ďalšieho
vzdelávania a účasť na mobilitách v programe Erasmus.

Precestovali ste veľa krajín. Zaujímajú vás knižnice aj na vašich ces-
tách? Ktorá sa k vám profesionálne a ktorá osobne najviac pritúlila?

Cudzie krajiny som v mladosti spoznávala ako sprievodkyňa cestovného Pani riaditeľka, ďakujúc vám za rozhovor, želám vám, aby kniha
ruchu. V tých časoch to bola pre mňa jediná možnosť cestovať. O budovy naďalej bola pre vás vstupenkou k literárnemu i estetickému zážitku
knižníc sa intenzívnejšie zaujímam od roku 2007, keď vedenie univerzi- a aby ju aj vaši klienti, napriek tomu, že je produktom aj polygrafické-
ty prijalo strategický cieľ výstavby novej budovy univerzitnej knižnice. ho priemyslu, nepovažovali za tovar.
Zhromažďujem informácie o  architektúre knižníc, zúčastňujem sa na
PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

35

Cesta za Vedecká ko
poznaním
knižnej kultúry Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomic-
ko-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv
Začiatkom júna sa zamestnanci Univerzitnej na individuálny blahobyt bola už treťou konferen-
knižnice UMB ako členovia Spolku slovenských ciou, ktorú zorganizovali spoločne EF a PrF UMB
knihovníkov a knižníc zúčastnili exkurzie do s Fakultou práva a verejnej správy Warminsko-ma-
susedného Maďarska. Hlavným cieľom exkurzie zurskej univerzity v poľskom Olsztyne. Tentoraz
bola návšteva benediktínskeho opátstva v Pan- sa konala na Slovensku, v Mýte pod Ďumbierom
nonhalme a Diecézne centrum s knižnicou v dňoch 12. – 14. 5. 2016. Záštitu nad ňou prevzal
a klenotnicou v starobylom centre mesta Győr. rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického Konferencia poskytla priestor multidisciplinárnej vedeckej spoluprá-
kraja každoročne organizuje návštevy rôznych typov knižníc ci aj konfrontácii národne podmienených riešení problémov trhu práce
nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách. Benediktínske a  pohľadov na individuálny blahobyt. Bola tiež príležitosťou prezen-
opátstvo, ktoré je pýchou malého mestečka, je od roku 1996 zara- tovať výsledky jedinečného výskumu neplatenej práce na Slovensku,
dené na Zoznam kultúrneho svetového dedičstva UNESCO. ktorý prebieha už tretí rok na pôde Ekonomickej fakulty UMB v rámci
projektu VEGA č. 1/0935/13.
Historický kláštor benediktínov začal písať svoju históriu v roku
996. Dodnes funguje ako gymnázium a denne ho navštívi množ- Značná časť prihlásených príspevkov oboznámila odbornú verejnosť
stvo turistov z  celého sveta. Najcennejšou a  najzaujímavejšou s  dosiahnutými výsledkami a  interpretáciami reprezentatívneho pri-
časťou kláštora je historická knižnica, ktorá uchováva viac ako márneho výskumu týkajúceho sa práve špecifík neplatenej práce v slo-
400 000 zväzkov kníh, prvotlačí a rukopisov. Najstaršou knihou venských domácnostiach. V tejto oblasti výskumný tím vypĺňa medze-
je rukopis Biblie pochádzajúci z 13. storočia, nemenej hodnotnou ru v poznaní tak v teoretickej rovine, ako aj v dostupnosti dát, ktoré
je aj zakladajúca listina kláštora v Tihányi z roku 1055, ktorá sa v iných krajinách zabezpečujú štatistické úrady. Je preto prirodzené, že
považuje za prvý originálny rukopis v maďarskom jazyku. naším dôležitým partnerom je Štatistický úrad SR, s ktorým nás spá-
ja obojstranne výhodná spolupráca. Sme radi, že na našej konferencii
Ďalšou zastávkou exkurzie bola návšteva historického centra vystúpila s príspevkom aj Ing. Zlata Jakubovie, CSc., riaditeľka sekcie
mesta Győr. Mesto malo v minulosti dôležité postavenie v šírení zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického
kresťanstva v Uhorsku, o čom svedčí aj množstvo sakrálnych pa- úradu SR.
miatok. Naša cesta viedla do Diecézneho centra, ktoré návštev-
níkom ponúka pohľad do klenotnice so vzácnou zbierkou gotic- UMB začala sp
kých a liturgických predmetov. Nás knihovníkov však viac lákala
atmosféra diecéznej knižnice, v ktorej je uložených viac ako 67 000 Banskobystrická Škola u Filipa od nového školské-
dokumentov, medzi nimi aj takmer 200 prvotlačí pochádzajúcich ho roka sídli v nových priestoroch v areáli Univer-
z Guttenbergovej tlačiarne. Najcennejším je kódex z 15. storočia, zity Mateja Bela na Ružovej ulici.
ktorý je najväčším kódexom Uhorska (pre zaujímavosť: váži 67 kg).
Najstaršou pamiatkou je zachovaný omšový list z 11. storočia. Podporu pri hľadaní nových priestorov našla Škola u Filipa na pôde UMB
a jej Pedagogickej fakulty, čo obe organizácie potvrdili podpisom zmluvy o
Mgr. Petra Vaľková dlhodobej spolupráci. Škola u Filipa otvorí nový školský rok 2016/17 v sa-
Univerzitná knižnica UMB mostatnej budove priamo v areáli Pedagogickej fakulty. Zároveň pôsobenie
Fotografia: Mgr. Lucia Nižníková základnej školy v areáli fakulty umožní úzku spoluprácu v prospech vzdelá-
Univerzitná knižnica UMB vania detí aj študentov a vedecko-výskumnej práce fakulty.

36 Nové priestory Školy u Filipa „pokrstili“ žiaci, učitelia a zástupcovia
UMB 16. júna. „Spolupráca UMB so Školou u Filipa prispieva k prepoje-
niu vysokoškolského vzdelávania s praxou najmä z pohľadu Pedagogickej
fakulty UMB, v priestoroch ktorej bude táto základná škola pôsobiť. Som
veľmi rád, že sme sa dohodli na spolupráci s takouto školou, ktorá sa
snaží implementovať do svojej činnosti moderné trendy vzdelávania
a svojím dielom prispeje aj k skvalitneniu prípravy našich absolventov,“
uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Od septembra sa bude v nových priestoroch vzdelávať takmer 200 žia-
kov. Zároveň budú participovať na spoločných projektoch, ktoré v týchto

Teraz už nechodím tak často, ale o  to intenzív- 10. ročník Detskej
nejšie. Dostal som sa na pozíciu vedúceho zmeny, univerzity UMB
ktorý má na starosti všetkých týchto jednotlivých
pracovníkov a rozdeľuje im jednotlivé úlohy a prí- Slávnostná imatrikulácia v  aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
kazy. Momentálne som na pozícii Run Managera, v  Banskej Bystrici otvorila 4. júla 2016 desiaty ročník Detskej univerzity UMB.
čo je jedna z  troch riadiacich pozícii na experi- Tento rok sa jej zúčastnilo štyridsaťsedem žiakov. Študentským sľubom a prevza-
mente. Run Manager má za úlohu čo najefek- tím imatrikulačného listu z rúk rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra
tívnejšie zozbierať požiadavky a  informácie od Hiadlovského, PhD., sa oficiálne stali študentmi 10. ročníka DU UMB. Počas
jednotlivých systémov a  detektorov a  vhodným dvoch týždňov študenti základných škôl vo veku 9 – 15 rokov absolvovali výchov-
spôsobom ich posunúť pracovníkom na zmene. no-vzdelávací program. Pútavé témy primerané veku spracovali vysokoškolskí
Takisto je mojou úlohou viesť denné stretnutia učitelia fakúlt univerzity.
všetkých koordinátorov jednotlivých častí detek-
tora, na ktorých sa preberajú vzniknuté problémy Aj v  tomto ročníku oslovila a  zároveň vyvolala živú diskusiu téma: Čo sú to
a ďalšie plány. peniaze, na čo ich potrebujeme, ako ich môžeme získať a ako s nimi hospodáriť
(Ing. Barbora Mazúrová, PhD.). Pútavou formou sa študenti naučili, že pomocou
Časticová fyzika je oblasť, ktorej sa venujete. matematiky jednoducho dokážu určiť povrch kocky. Dokážu ale zistiť i  povrch
Kedy ste sa takto rozhodli a prečo? tela zvierat? Dnes už vedia, ako vedci zisťovali povrch tela mačky, vedia, ako po-
vrch tela ovplyvňuje život zvierat, vedia, prečo niektoré zvieratá vyzerajú tak, ako
S časticovou fyzikou som sa stretol spočiatku na vyzerajú (Mgr. Daniela Guffová, PhD.). Zaujímavým spôsobom bola účastníkom
teoretickej úrovni, keď som pod vedením Borisa DU priblížená téma týkajúca sa základov práva. Čo sú základné ľudské práva, ako
Tomášika začal písať bakalársku a neskôr aj dip- sú sloboda pohybu, listové tajomstvo, sloboda prejavu, právo na informácie (doc.
lomovú prácu s  touto tematikou. Už vtedy sme JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.).
naše výsledky publikovali v zahraničných vedec-
kých časopisoch a navštevovali rôzne konferencie. Nasledujúci deň študenti nazreli do 19. storočia francúzskej kultúry a bližšie
Postupne som chcel skúsiť aj niečo viacej špeciali- spoznali tvorbu impresionistov (Mgr. Jana Pecníková, PhD.). Tiež sa oboznámili
zované na experimentálnu stránku časticovej fyzi- s vybranými symbolmi írskej národnej a kultúrnej identity (Mgr. Anna Slatinská,
ky. Takto som sa dostal na doktorandské štúdium, PhD.). Zoznámili sa s autorkou knihy Moja Banská Bystrica PaedDr. Slavomírou
ktorého požiadavkou bola aktívna účasť na expe-
rimente ALICE v CERN-e. 41

Ako spomínate na časy strávené na UMB? Možno
s  odstupom času konštatovať, že toto štúdium
ovplyvnilo vašu budúcnosť?

Celková úroveň štúdia v mojom odbore bola vy-
soká. Možno bolo šťastím, že učiteľstvo informa-
tiky bolo spojené s vedeckým smerom, a tak som
dostal informácie nad rámec učiteľského smeru.
Na štúdiu fyziky možno práve tento aspekt ve-
deckosti trošku chýbal, ale tento nedostatok bol
kompenzovaný kvalitnými vyučujúcimi, ktorí si
vždy našli čas na konzultáciu. Malý počet študen-
tov v odbore nebol problémom a nepostrehol som
žiadne zníženie požiadaviek na výkon študentov
z  tohto dôvodu. S  odstupom času však môžem
všeobecne hodnotiť, že štúdium na FPV UMB mi
dalo hlavne odvahu pustiť sa do vecí, o  ktorých
som dovtedy vedel len veľmi málo.

Čo zvykne fyzik robiť vo voľnom čase? Čo je pre
vás relax?

Vo voľnom čase sa venujem hlavne manžel-
ke, s  ktorou radi jazdíme na rôzne miesta na
Slovensku alebo v  zahraničí. Rád sa vraciam do
Banskej Bystrice a  rád si zájdem s  priateľmi na
dobré pivo. Boli aj pokusy hry na saxofón, ale
k  tomu sa už vraciam, iba keď je toho voľného
času naozaj veľa. Relaxom je pre mňa aj dobrovoľ-
nícka činnosť, ktorej sa občas venujem.

S Michalom Merešom sa rozprávala
Zuzana Ševčíková

Fotografie: CERN Press Office

Očenášovou, PhD., a  spoločne spoznávali, čo bolo ideou tohto lite- VZDELA
rárneho diela na skutočných historických miestach Banskej Bystrice.
Zamysleli sa nad toleranciou k  iným kultúram. Pokúsili sa pocho-
piť, ako žijú a čo asi prežívajú cudzinci na našom území (doc. PhDr.
Viktória Dolinská, PhD.).

Na exkurzii v  arboréte skúsená biologička priblížila študentom
nádherný svet fauny (Mgr. Zuzana Piliarová) a v  miestnej hvezdárni
Vartovka spoznali nekonečnosť vesmíru (Mgr. Stanislav Kaniansky).

Pohybové aktivity spestrila športová olympiáda, v  popoludňajších
hodinách sa študenti DU UMB mali možnosť dozvedieť, aké boli zá-
kladné myšlienky olympijského hnutia, ale aj aké sú negatívne vply-
vy dopingu na športovcov (Mgr. Tomáš Willwéber, Ing. Magdaléna
Mikušová).

V tohoročných tvorivých dielňach sa študenti DU úvodom vydali po
stopách najčastejšie využívaného materiálu – papiera. Oboznámili sa
s predchodcami papiera – papyrusom a pergamenom a výrobou ruč-
ného papiera. Nezabudli ani na súčasné možnosti využitia strojové-
ho papiera, potrebu jeho recyklovania. V praktickej činnosti si každý
účastník vyrobil vlastný hárok ručného papiera, darčekovú taštičku
a vytvoril „sladkú kytičku“ alebo „sladký stromček šťastia“ z medeného
drôtu, krepového papiera a cukríkov (PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.).
Veľmi zaujímavé boli témy Ako zvedavosť dokáže prinášať neskutočné
objavy (Ing. Lukáš Okál), Škola hrou (PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.,
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.), Multikulti (Mgr. Janka Šolcová,PhD.) či
téma Zvieratá okolo nás (Ing. Dana Dobríková).

10. ročník Detskej univerzity UMB ukončila slávnostná promó-
cia v  aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Absolventi si
prevzali diplomy z rúk prorektorky doc. PhDr. Kataríny Chovancovej,
PhD.

Priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, moti-
vovať k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaují-
mavým otázkam, to všetko je zmyslom a poslaním Detskej univerzity.
Veríme, že toto poslanie bolo aj v tomto roku 2016 naplnené.

Mgr. Magdaléna Mikušová

42

NIE, ktoré som dostal,

bolo nadpriemernej

kvality Stanislav Pánis – absolvent Fakulty financií UMB študijného
odboru financie, bankovníctvo a investovanie v roku 2005. Po
In medias res: s odstupom času 10 rokov ako skončení štúdia pracoval postupne ako Treasury/Corporate Sa-
hodnotíte svoje štúdium na Fakulte financií les Dealer vo VÚB Banke, a. s., neskôr ako Currency strategist
UMB? v TRIM Broker, a. s., a od roku 2011 pracuje ako hlavný analytik
J&T Banky, a. s. Špecializuje sa na forexové obchody.

Aj po dekáde od ukončenia štúdia môžem povedať, že ak by som Bratislava bola a  je bizniscentrom Slovenska. Prakticky všetky banky
znova stál na križovatke volieb, rozhodol by som sa opäť pre štúdium mali v tom čase centrály a dealingy tam. A keďže som chcel pracovať na
odboru financie, bankovníctvo a investovanie na UMB. Vzdelanie, oddelení finančných trhov, tak logicky moje kroky smerovali do hlav-
ktoré som dostal, bolo nadpriemernej kvality, k čomu prispel aj pe- ného mesta.
dagogický zbor. Spätne by som uvítal ešte väčšiu orientáciu na prax.
Do akej miery hodnotíte vašu pripravenosť ako absolventa odboru fi-
Čo vás počas štúdia z predmetov najviac zaujímalo a o čo ste, na- nancie, bankovníctvo a investovanie na prax?
opak, mali záujem najmenší?
Ak by som vedel pracovať s platformou Reuters alebo Bloomberg, tak
Najviac ma zaujímala tematika finančných trhov, investovania, ban- by bola pripravenosť v podstate dokonalá. Inak som bol na svet deví-
kovníctva a predmety s nimi spojené. V úzadí boli verejné financie. zových trhov, kde som štartoval svoju kariéru, pripravený veľmi dobre.
V tom čase sa mi to javilo ako nudné. Teraz s odstupom času si vy- Subjektívne môžem povedať, že lepšie ako absolventi z bratislavských
čítam, že som sa práve o ne nezaujímal viac, špeciálne v dnešných ekonomických fakúlt, s  ktorými som sa po nástupe do banky mohol
časoch vysokých štátnych dlhov viacerých krajín eurozóny a vyso- porovnávať. Na rozdiel od nich som vedel, ako fungujú forwardy, ako
kého prerozdeľovania prostriedkov cez štátne rozpočty či relatívne sa vypočítavajú swapové body, či čo vplýva na cenu opcií.
vysokého daňového zaťaženia.
V súčasnosti pôsobíte ako hlavný analytik J&T Banky. V čom spočíva
vaša práca?

Kedy a prečo ste sa rozhodli ísť študovať na našu univerzitu práve Spočíva najmä v sledovaní a analyzovaní vývoja na finančných trhoch,
odbor financie, bankovníctvo a investovanie? v  menovej politike a  reálnej ekonomiky a  následne v  robení predik-
cií ďalšieho možného vývoja. Na to nadväzuje tvorba investičných ná-
Už na strednej škole som mal jasno v tom, že chcem isť študo- padov a portfólií, kde spolupracujem s  privátnymi bankármi. Najmä
vať ekonomický smer. Prijatý som bol na viacero ekonomic- z pohľadu marketingu je dôležitou súčasťou komunikácia s médiami,
kých fakúlt. Napokon som sa rozhodoval medzi Fakultou kde posúvame širokej verejnosti naše názory a pohľady na ekonomiku
manažmentu Univerzity Komenského a  Univerzitou a trhy.
Mateja Bela. V prospech Banskej Bystrice rozhodli asi
lepšie referencie a celkom úprimne aj prostredie s no- V čom vidíte výhodu štúdia odboru financie, bankovníctvo a investo-
vou budovou vtedajšej Fakulty financií. vanie a čo by ste odkázali súčasným študentom?

Po skončení štúdia Vaše kroky viedli do Bratislavy Dáva študentom široký prehľad a kvalitné vedomosti naprieč svetom
a do sveta korporácií. Prečo ste sa takto rozhodli? finančných trhov, korporátnych aj verejných financií, kvantitatívnych
metód, účtovníctva či marketingu a manažmentu. To im umožní stať
sa erudovanými odborníkmi, ktorí sa uplatnia v podstate v každej sfé-
re financií. Odkázal by som študentom, aby robili niečo navyše, nad
rámec študijných povinností, čo by ich dokázalo odlíšiť od ostatných,
a dokázali osloviť a zaujať budúcich zamestnávateľov. Jednoducho, aby
získavali prax, zapájali sa do rôznych projektov a získavali rozhľad, ako
funguje reálny finančný svet. Prax sa totiž od teórie často, a skôr je to
pravidlom ako výnimkou, odlišuje.

So Stanislavom Pánisom sa rozprával Ing. Michal Mešťan
Autor fotografie: Bc. Matej Žofaj

43

Študenti Katedry informatiky FPV UMB sa zúčastnili exkurzie
v  Prahe, kde navštívili Národné technické múzeum. Po obzretí
technických vynálezov si nenechali ujsť ani prehliadku starého
mesta. Nasledujúce ráno navštívili ČVUT, kde ich sprevádzal pán
profesor Václav Hlaváč. Ukázal im projekty s  robotmi a  aktuálne
projekty. Ozrejmil im aj históriu ich školy. Poďakovanie študentov
patrí vyučujúcim, najmä pani RNDr. A. Michalíkovej, PhD., ktorá
celú exkurziu zorganizovala. Exkurzia sa konala v  dňoch 17. a  18
mája 2016.

Na pôde FPV UMB sa v apríli 2016 zišli najlepší matematici Na pozvanie partnerskej
stredných škôl na Slovensku, aby si zmerali svoje vedomosti. Fakulty riadenia a  sociálnej
V  rámci sprievodného programu súťažiaci navštívili Katedru komunikácie Jagelovskej uni-
matematiky FPV UMB, kde si vypočuli prednášku o  dvoch verzity v  Krakove sa študenti
významných matematikoch: Pálovi Erdősovi a Terenceovi 1. ročníka druhého stupňa
Taovi v podaní Mgr. Daniely Guffovej, PhD. štúdia odboru cestovný ruch
Samotnú súťaž vyhral Tomáš Kekeňák z  Košíc. Najlepším na EF UMB zúčastnili ex-
Banskobystričanom, Jozefovi Liptákovi a Pavlovi Zaťkovi (obaja kurzie v  Krakove. Ich prvé
z Gymnázia J. G. Tajovského), sa ušla „zemiaková“ medaila. kroky viedli na partnerskú
univerzitu. V  sprievode prof.
ŠTUDENTSKÝ Malgorzaty Bednarczykovej
ŽIVOT a Dr. Mareka Zawartka
z Katedry riadenia cestovného
44 ruchu na partnerskej inštitúcii
absolvovali návštevníci zaují-
mavú prehliadku Jagelovskej
univerzity. Súčasťou bolo
prijatie vedením fakulty, pre-
rokovanie ďalších možností
spolupráce, prehliadka starého
a  nového kampusu, prezentá-
cia Katedry riadenia cestovné-
ho ruchu JU.

atď. V kategórii M1 + M2 (matematická analýza – teória funkcií a v kategórii I4 (aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo) sa
a priestory funkcií + teória diferenciálnych a integrálnych rovníc) sa na 3. mieste umiestnil Miroslav Kováč (Katedra informatiky). Ani os-
na 3. mieste umiestnil Miroslav Výbošťok (Katedra matematiky), v tatní študenti sa nedali vo veľkej konkurencii mladých vedcov zahan-
kategórii M6 (matematické štruktúry – teória grafov a  kombinatori- biť. Konečné výsledky sú zverejnené na webovej stránke súťaže (svoc.
ka) sa na 3. mieste umiestnila Mária Nedelová (Katedra matematiky) fme.vutbr.cz).

49

Študenti ocenili
otvorenosť diplomatov

Študenti Fakulty politických vied a medzinárodných OBSE vo Viedni Oľga Algayerová, jej zástupca pre agendu OSN Albín
vzťahov UMB mali 13. apríla 2016 opäť možnosť Otruba i zástupca stálej predstaviteľky SR pre agendu OBSE Martin Končal.
navštíviť Viedenské medzinárodné centrum, Diplomaticko-študentské stretnutie na pôde OSN vo Viedni obohatila
konkrétne Úradovňu OSN vo Viedni. Takúto for- aj Nora Šeptáková, členka diplomatického personálu Veľvyslanectva SR
mu kontaktu študentov s praxou sprostredkovala v Rakúskej republike. Otázky študentov pokryli širokú škálu tém, s ktorými
fakulta pod vedením PhDr. Erika Pajtinku, PhD., sa študenti stretli počas štúdia, pričom najviac ich zaujímala každodenná
už nejedenkrát a študenti ju s veľkým záujmom prax stálej predstaviteľky a zúčastnených, ale napríklad tiež otázka vody a jej
vnímajú ako tradíciu. priority, prerokúvaná v rámci ekonomického výboru. Najväčší záujem štu-
dentov však pútala najmä kariéra stálej predstaviteľky SR Oľgy Algayerovej.
Stopäť študentov študijných odborov medzinárodné vzťahy a  politoló- Otázky sa týkali jej kariérnych aktivít, ale zaujímali sa aj o subjektívne názo-
gia najskôr navštívili budovu Viedenského medzinárodného centra, kde ry stálej predstaviteľky, pokiaľ ide o možnosti ženy v diplomacii a jej „recept
sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Mali možnosť nahliadnuť do na úspech“, keďže patrí do úzkeho počtu veľvyslankýň Slovenskej republiky.
rokovacej sály a rokovania v nej si sprítomniť z množstva informácií, v ne- Diskusia naplno saturovala očakávania študentov, a to aj vďaka konkrétnym
jednom prípade aj tých humorných, spojených najmä s prekladateľskou čin- a otvoreným reakciám. Študenti ocenili otvorenosť tohto stretnutia a veľmi
nosťou. V priestoroch centra sa nachádzajú expozície výstav rôznych aktivít srdečnú atmosféru. Nakoniec, po zaslúženom potlesku, stála predstaviteľka
OSN, veľký záujem si medzi študentmi získala najmä maketa generálneho SR pri OSN a OBSE O. Algayerová podaním ruky pozdravila a ocenila dve
tajomníka OSN, pri ktorej sa s nadšením fotili. V ďalšej časti exkurzie sa aktívne študentky za prínosné otázky do diskusie.
študentom venovala stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri OSN a pri
Bc. Mária Lajmonová
Študentka 5.ročníka FPVaMV
Autorka fotografií: Patrícia Cicáková

Študenti Paris Saclay

Univerzita Paris Saclay je konzorcium
pozostávajúce z dvoch univerzít, desiatich
Grandes écoles a siedmich výskumných inš-
titútov, ktoré je situované na juhozápade
Paríža. Konzorcium bolo vytvorené v
roku 2014 s cieľom zjednotiť vzdelávanie
a výskum v oblasti technológií do jedného
centra, podobne ako to poznáme zo Silicon
Valley v USA. Jednou z univerzít konzorcia
je aj Univerzita vo Versailles Staint-Quinten-
en Yvelines (UVSQ), s ktorou má Univerzita
Mateja Bela už niekoľkoročnú spoluprácu.

50


Click to View FlipBook Version