The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Časopis Spravodajca UMB 1/2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018-04-27 09:16:45

Spravodajca UMB 1/2018

Časopis Spravodajca UMB 1/2018

Spravodajca

Ročník 24 UNIVERZIT Y MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI číslo 1  marec 2018

Spravodajca Obsah

24. ročník Slovo na úvod.................................................... 3 Práca s micro:bit ............................................ 21

Vydáva Z diára rektora .................................................. 3 Prekladateľské soirée 12 ............................... 22
UNIVERZITA MATEJA BELA
v Banskej Bystrici Máme nových docentov .................................. 4 Naše stredoveké kláštory v Krakove ........... 22

Sídlo redakcie Doctor honoris causa UMB znovu s nami.... 5 Svetový deň sociálnej práce.......................... 23
Národná 12
974 01 Banská Bystrica Projekt APVV na Katedre sociálnych štúdií Prepájame štúdium a prax............................ 24
a etnológie FF UMB ......................................... 6 Zo strednej na vysokú................................... 24
IČO 30232295 Delegácia FF UMB v Maďarsku
registračné číslo MK SR EV 1116/08 DERAD a TRAINING AID a v Rumunsku ............................................. 25
štvrťročník na Právnickej fakulte........................................ 6 EFPOLIT o výhodách francúzštiny ............ 25
Zo školy na zimák.......................................... 26
[email protected] Rokovanie k projektu RUINS ......................... 8 Univerzita k verejnosti.................................. 27
www.umb.sk Mladosť na Filipínach a v Austrálii ............. 28
Vedecké kolokvium FPV UMB....................... 9
REDAKČNÁ RADA
Bezpečnostné fórum 2018.............................10
Šéfredaktorka:
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. Svetlo a tieň – arteterapia
v procese socializácie .....................................10
Zástupkyňa šéfredaktorky:
Ing. Andrea Danková, PhD. Bibliosféry 2017 ..............................................12 Zimné olympijské hry 2018 ......................... 28

Redakčná rada: Podpora vzdelávania detí Maximum možného? 25 rokov samostatnej
Branislava Bobáková (PdF)
Ing. Jana Fukasová (FF) v krajinách západnej Európy.........................12 českej a slovenskej zahraničnej politiky ..... 30
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV)
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) Vnímavá škola.................................................14 S knihami Júliusa Lomenčíka ...................... 30
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVMV)
Monika Tomášiková (EF) J. V. S. Habsburg-Lothringer a J. V. M. Matej Bel v preklade Imricha Nagya........... 31
Habsburg-Lotringen o habsburskej
Jazykový redaktor: monarchii ........................................................14 Vedomosti Mateja Bela v slovenčine.
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Rozhovor s Imrichom Nagyom ................... 32
James Hill o trestných činoch proti deťom ...15
Grafická úprava: Hrad Ľupča, klenot Pohronia
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová Maruchi Yoshida o záchrane kultúrneho vo svetle vekov ............................................... 34
dedičstva ..........................................................16
Tlač 20 rokov dobrovoľníctva na UMB............... 35
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice Ján Cingel o západnom Balkáne ..................16
Vydavateľský deň Spolku slovenských
Fotografie Štefan Galla o Požiarnotechnickom spisovateľov .................................................... 35
archív UMB a archívy autorov a expertíznom ústave MV SR........................16
príspevkov Deň učiteľov ................................................... 36
Miroslav Pošta o audiovizuálnom preklade..18
Príspevky môžete posielať 18. zimné majstrovstvá zamestnancov ....... 39
elektronickou poštou na adresu: Richard Sulík o Európskom parlamente......18
[email protected] XVII. univerzitný bál .................................... 40
Právnici vo francúzskom Nantes..................19
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme Katedrovica 2018 KTVŠ ............................... 42
a nevraciame. Redakcia si vyhradzu- Erasmus+ Teacher ..........................................19
je právo príspevky krátiť, redakčne Mostovica ....................................................... 42
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah Prijatie profesorky I. P. Lysakovej.................20
príspevku zodpovedá autor. Právnická kvapka krvi................................... 43
Eugen Onegin ako zážitkové učenie ............20
ISSN 1339 - 6749 Rozlúčili sme sa... .......................................... 43
Exkurzia do fakultnej materskej školy
2 v Prahe .............................................................21

Slovo na úvod

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

Prežívajúc príjemný alebo šťastný okamih, túžime po tom, o  zmysluplnosť. Najušľachtilejšie učiteľské povolanie sme si
aby trval večne. Zvykneme takú chvíľu dokumentovať foto- pripomenuli spolu s bývalými učiteľmi a kolegami a v deba-
graficky, aby sme si pohľadom na obrázky znovu privodili onú tách s nimi uvažovali aj nad tým, ako formovať študentov na
radosť. A  vtedy si uvedomujeme minulosť a  nenávratnosť da- ich ceste do vlastnej budúcnosti, pridŕžajúc sa slovenskej ľu-
nej chvíle. Toto číslo univerzitného Spravodajcu zaznamená- dovej múdrosti: so slušnosťou najďalej zájdeš. Nezostávame
va plynutie času v  akademickom priestore v  prvom štvrťroku. byť nevšímaví ani voči dianiu v spoločnosti, keď nad nami ne-
Naši kolegovia sa tešili zo získania nových projektov, prijali sme prestávajú visieť hrôzostrašné otázniky nad brutálnou smrťou
na univerzitnej pôde vzácnych hostí – partnerov na ďalšiu spo- mladého páru. A my si o to naliehavejšie uvedomujeme hod-
luprácu alebo obohatenie nášho sveta poznania o výnimočnosť, noty, ktoré nemôžeme podliezť ani obísť, ale ich so zrkadlom
v  ktorej sú špecialisti oni; prežívali sme napätie pod olympij- v ruke žiť, mysliac na svoje detné deti.
skými kruhmi s  našimi študentmi a  absolventmi i  radovali sa
z úspechov; po takmer tristo rokoch sme s obdivom prijali die- Slavomíra Očenášová-Štrbová
lo Veľkej ozdoby Uhorska preložené do slovenčiny; katedrové
a fakultné podujatia sa stali vetrom do plachiet našim úsiliam

z diára rektora...

25. 1. 2018 17. 2. 2018 – 20. 2. 2018
Zúčastnil sa na stretnutí s členmi Viedol delegáciu UMB na zahraničnej
Klubu 500, vybranými univerzitami pracovnej ceste do Minska
a predstaviteľmi Slovenskej
akadémie vied

1. 1. 2018 26. 1. 2018
Zúčastnil sa na slávnostnej ceremónii Slávnostne otvoril
udeľovania štátnych vyznamenaní pri XVII. univerzitný bál
príležitosti osláv 25. výročia vzniku
Slovenskej republiky 7. 2. 2018
Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí
10. 1. 2018 s prezidentom Slovenskej rektorskej
Prihovoril sa na slávnostnom konferencie a vybranými rektormi
novoročnom stretnutí na Rektoráte UMB s predsedom vlády SR, ministrom
financií SR a ministerkou školstva
vedy, výskumu
a športu SR

Navštívil Bieloruskú národnú univerzitu Zúčastnil sa na slávnostnom udeľovaní prvého slovenského prekladu knihy Mateja
v Minsku a rokoval s jej rektorom verejných ocenení: Cena mesta, Cena Bela Vedomosti o Zvolenskej stolici
prof. Andrejom Karoľom a ďalšími primátora a čestného občianstva mesta
predstaviteľmi univerzity Banskej Bystrice 19. 3. 2018
Rokoval s riaditeľom Stredoslovenského
Rokoval s veľvyslancom Slovenskej 1. 3. 2018 múzea PhDr. R. Hradeckým
republiky v Bielorusku Viedol zasadnutie Vedeckej rady
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 20. 3. 2018
21. 2. 2018 Prihovoril sa na podujatí Univerzita
Prijal na pôde UMB prof. Irinu 8. 3. 2018 mestu – mesto univerzite venovanom
Pavlovnu Lysakovú, DrSc., Zúčastnil sa na mimoriadnom zasadnutí Univerzitnej noci literatúry
z Ruskej štátnej pedagogickej univerzity Slovenskej rektorskej konferencie a dobrovoľníctvu
A. I. Gercena v Petrohrade
12. 3. 2018 21. 3. 2018
22. 2. 2018 Zúčastnil sa na prvom rokovaní pracovnej Prijal predstaviteľov a spisovateľov
Zúčastnil sa na Národnom konvente skupiny č. 5 pre prípravu štátneho Spolku slovenských spisovateľov
o Európskej únii v Bratislave za účasti programu výskumu a vývoja s pracovným
prezidenta SR Andreja Kisku, predsedu názvom Aktuálne sociálne, ekonomické 26. 3. 2018
NR SR Andreja Danka a predsedu vlády a spoločenské otázky rozvoja spoločnosti Prijal autora prekladu knihy Mateja
SR Róberta Fica Bela Vedomosti o Zvolenskej stolici
12. – 14. 3. 2018 Imricha Nagya a Ota Tomečka
26. 2. 2018 Viedol delegáciu UMB na zahraničnej
Prijal Dr. Amita Sharma zo Zheijang pracovnej ceste do Sarajeva Zúčastnil sa na zasadnutí rady Fondu
University v Číne na podporu vzdelávania
Podpísal zmluvu o spolupráci medzi
26. 2. 2018 Univerzitou v Sarajeve a Univerzitou 27. 3. 2018
Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí Mateja Bela v Banskej Bystrici za Slávnostne otvoril regionálne kolo
s predstaviteľmi spoločnosti IBM účasti veľvyslanca Slovenskej republiky 13. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý
v Bosne a Hercegovine Martina Kača Európan 2018 venovanej študentom
26. 2. 2018 a veľvyslanca Rady Európy v Sarajeve gymnázií a stredných škôl stredného
Zúčastnil sa na zasadnutí Študentského Drahoslava Štefánka Slovenska
parlamentu UMB
Rokoval s veľvyslancom SR v Bosne 28. 3. 2018
27. 2. 2018 a Hercegovine Prihovoril sa univerzitným pedagógom
Zúčastnil sa na druhom ročníku pri príležitosti Dňa učiteľov
Univerzitného dňa pracovných 14. 3. 2018
príležitostí – Zo školy na zimák, veľtrhu Zúčastnil sa na slávnostnom uvedení
kariéry a pracovných príležitostí

Vystúpil na tlačovej konferencii
organizovanej pri príležitosti
Univerzitného dňa pracovných príležitostí

28. 2. 2018
Poskytol rozhovor Stredoslovenskej
televízii

Máme nových docentov

doc. Dr. iur. JUDr. doc. JUDr. PhDr.
Ing. Michal Turošík, PhD. Róbert Jáger, PhD.

Právnická fakulta UMB Právnická fakulta UMB

študijný odbor: teória a dejiny štátu a práva študijný odbor: teória a dejiny štátu a práva
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

habilitačná prednáška: Koncepcia zodpovednosti kupujúceho habilitačná prednáška: Vzťah vládnej moci a cirkvi na Veľkej
v rímskom emptio-venditio Morave
4

Doctor honoris causa UMB

znovu s nami nespútaná globalizácia prevratné zmeny. V podmienkach 21. storočia
sa stala adekvátna reflexia novej kvality v ekonomických javoch a pro-
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. cesoch v organickej celistvosti so sociálnymi, environmentálnymi, po-
litickými, morálnymi a civilizačnými aspektmi fungovania spoločnosti
Ako si spomínate na slávnosť udelenia čestného doktorátu UMB? existenčnou nevyhnutnosťou.
Udelenie titulu Dr. h. c. v júni 2013, ktorým Univerzita Mateja Bela
V ozdravnom procese v ekonomickej vede hrá dôležitú úlohu aj ur-
v Banskej Bystrici ocenila moju prácu pri rozvíjaní ekonomickej vedy čité spätné ohliadnutie za niektorými staršími teóriami, ktoré boli naj-
a uplatňovaní jej výsledkov v publikačnej a pedagogickej praxi, si nes- mä od 80. rokov účelovo vytesňované či deformované prevládajúcim
mierne vážim. dobovým prúdom trhového fundamentalizmu. Táto línia renesancie
ekonomického myslenia má význam v  tom, že návrat či rehabilitácia
Pán profesor, už vtedy, keď ste boli poctený čestným doktorátom, bolo viacerých teórií i konceptov, formulovaných alebo uplatnených v mi-
vaše dielo mohutné. Čo pribudlo k nemu odvtedy? nulosti, môže po komplexnejšom hodnotení a  adaptovaní v  kontexte
súčasných podmienok poskytnúť cenné námety na riešenie aktuálnych
Udelenie čestného doktorátu sa pre mňa stalo veľkým povzbudením problémov. Predovšetkým je potrebné očistiť dielo A. Smitha od neo-
a záväzkom sústredene pokračovať vo výskume a nad- liberálnych deformácií, ktoré zneužili jeho myšlienku o  „neviditeľnej
viazať na výsledky, ktorými som začal argumentovať ruke trhu“ na presadzovanie konceptu jednorozmerného človeka, ego-
naliehavú potrebu obsahovej a metodologickej inová-
cie ekonomickej vedy a jej etickej obrody. Je diktovaná isticky zameraného len na prospech pre seba a ne-
bezprecedentnými kvalitatívnymi zmenami vo vý- starajúceho sa o  celok. To je v  zásadnom rozpore
voji civilizácie, ktorými prechádza ľudská spoločnosť s hlboko etickým duchom jeho diela. (Pozornosť za-
v posledných desaťročiach. Na základe kritického zo- sluhujú myšlienky D. Ricarda, J. S. Milla, K. Marxa,
všeobecnenia interakcie medzi vývojom ekonomic- radu neskorších ekonómov, najmä J.  M. Keynesa
kej teórie a  reálnym hospodárskym dianím možno a neskôr J. K. Garbreita, P. Barana, P. B. Sweezyho,
pracovne identifikovať tri línie ozdravnej inovácie H. Minského, F. Magdoffa a  J. B. Fostera až po
ekonomickej vedy. Prvá línia spočíva v  prekonávaní tzv. ekonomických disidentov, ako sú R. B. Reich,
neadekvátnej teoretickej reflexie kvalitatívne zme- H. Hendersonová, P. Krugman, J. Stiglitz, R. Allen,
nenej ekonomickej a  celkovej spoločenskej reality. D. Rodrik, N. Roubini a  svojím spôsobom aj
Kľúčový význam má predovšetkým reálne poňatie G. Soros.) Mnoho myšlienok z  ich diel presahuje
globálnej krízy a  celistvosť chápania relevantných horizont ich vzniku, dodáva presvedčivé argumenty
aspektov štvrtej priemyselnej revolúcie. Reálny hos- spochybňujúce a  vyvracajúce rôzne mutácie globál-
podársky vývoj ukázal, že prístup ku globálnej kríze neho trhového fundamentalizmu. Čerpanie poučenia
ako k tradičnej cyklickej kríze je krajne nedostatočný. z dejín ekonomického myslenia je preto prirodzenou
Mnohorozmernosť globálnej krízy sa odzrkadľuje aj súčasťou ozdravného procesu ekonomickej vedy.
v prívlastkoch, ktoré sa jej postupne priznávajú: najprv ako hypotekárna,
finančná a ekonomická, potom politická, dlhová, sociálna a nakoniec mo- Z hľadiska národohospodárskej praxe a východísk
rálna, systémová a civilizačná. Dnes je zrejmé, že ide o kvalitatívne nový hospodárskej politiky má zásadný význam tretia línia
krízový jav, ktorý bol vygenerovaný kritickou mierou bázických rozpo- úloh ekonomickej vedy, ktorá spočíva v odhaľovaní
rov civilizácie. Rozpory civilizácie medzi ekonomikou a človekom, resp. skrytých či zjavných cielene záujmovo deformovaných teórií a metodolo-
spoločnosťou, medzi ekonomikou a prírodou, resp. životným prostredím, gických prístupov, ktoré odvádzajú pozornosť od podstaty a skutočných
a  medzi reálnou ekonomikou a finančným sektorom sa vyostrovali príčin globálnej krízy, ktoré zakrývajú či dokonca priamo alebo nepriamo
a v prvých dekádach 21. storočia dosahujú kritickú mieru. podporujú morálny hazard a jeho mnohoúrovňovú inštitucionalizáciu.
Je to predovšetkým friedmanovský teoreticko-praktický recept vyslobo-
Zásadnú revíziu vyžadujú predstavy, že technologická revolúcia denia trhu z područia štátu. Šokujúca zhoda friedmanovských receptov
a globalizácia budú automaticky viesť k humánnej kultivácii sociálno- s  množstvom aj súčasne presadzovaných protikrízových opatrení ešte
ekonomických vzťahov. Tieto očakávania sa nielen nesplnili, ale nao- zvýrazňuje naliehavú potrebu odhaliť civilizačne deštruktívny charakter
pak, v podmienkach nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie hrozí, neoliberálnej doktríny trhového fundamentalizmu a na základe kritickej
že ak ľudstvo nezačne reálnu ozdravnú systémovú transformáciu, tak analýzy dôsledkov jej uplatňovania argumentovať nielen jeho morálnu
môže dôjsť k  šokovému napĺňaniu katastrofických scenárov vo vývo- a etickú, ale už aj ekonomickú neudržateľnosť.
ji civilizácie. Tým je podmienená mimoriadna naliehavosť obsahovej Načrtnúť línie ozdravnej inovácie ekonomickej vedy boli základným
aktualizácie, modernizácia analytického inštrumentária a  humanis- rámcom, na ktorý som orientoval aj svoj ďalší výskum, ktorého výsled-
ticky orientovanej reštrukturalizácie morálnych hodnôt ekonomickej ky som prezentoval v publikačnej činnosti, v monografiách, pozvaných
vedy. Pritom je zvlášť dôležité venovať adekvátnu analytickú pozornosť vystúpeniach na domácich a medzinárodných konferenciách a zborní-
rozporuplným súvislostiam technologickej a inovačnej revolúcie a do koch. K najvýznamnejším publikačným výstupom patria:
neúnosných rozmerov prehlbujúcej sa polarizácie príjmov a bohatstva, Minimalizácia alebo modernizácia štátu. Historická retrospektíva a ak-
ako aj realistickej identifikácii ohrození spojených s koristníckym prí- tuálne výzvy ľudskej civilizácie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017.
stupom k prírode. Z toho vyplývajú nové nároky na hodnotenie eko- Ekonomický vývoj samostatného Slovenska. In: M. Pekník a kol.: Pohľady
nomickej výkonnosti, hospodárskeho rastu a  kvality a  udržateľnosti na slovenskú politiku po roku 1989. Bratislava: VEDA, 2016.
života. Mimoriadnu naliehavosť objektívnej analýzy nadobudla proble- The Economic Development of Slovakia. In: M. Londák, S. Michálek,
matika štátu a jeho funkcií, do ktorého štvorstoročnej evolúcie vniesla P. Weiss et al.: Slovakia a European Story. Bratislava: Veda, 2017.
Premeny funkcií geopolitiky a ich vplyv na svetovú ekonomiku. In: S. M. Obadi
a kol.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Krehký posun z oblasti rizika
do rastovej trajektórie. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2017.

5

Interakcia geopolitiky a ekonomiky v podmienkach multipolárneho sys- Nový projekt AP
tému globálneho vládnutia. In: I. Pauhofová (ed.): Paradigmy budúcich
zmien v 21. storočí. Externé a interné determinanty polarizácie spoloč- Projekt APVV Sociokultúrny kapitál úspešných
nosti. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2017. obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenské-
Bod zlomu v  globálním vládnutí a  nové výzvy pro redefinici postavení ho vidieka vznikol z iniciatívy a spolupráce
státu. In: Evropská unie a její proměny v období globální nestability. Brno: troch etnologických pracovísk: Ústavu etno-
NEWTON College, 2015. lógie SAV (zodpovedný riešiteľ a koordinátor
D. Luther), Katedry sociálnych štúdií a etnoló-
Okrem toho som v  niekoľkých desiatkach pozvaných vystúpení gie UMB (vedúca tímu A. Bitušíková) a Kated-
a v zborníkoch prezentoval príspevky s tematickým zameraním na: ry etnológie a folkloristiky UKF Nitra (vedúca
• mnohorozmernosť globálnej krízy ako výzvy k obsahovej tímu Z. Beňušková). Po úspešnom hodnotení
v Rade pre spoločenské vedy APVV sa projekt
a metodologickej inovácii ekonomickej vedy; začal realizovať 1. júla 2017 a bude pokračovať
• sociálnoekonomické súvislosti konkurencieschopnosti štátov do 30. júna 2021.

v podmienkach globálneho vládnutia bez globálnej vlády; Inšpiráciou na projektový zámer bola národná súťaž o  získanie
• retrospektívny pohľad na determinanty transformácie centrálne titulu Dedina roka, ktorá sa na Slovensku koná každé dva roky od
roku 2001. Súťaž je súčasťou Programu obnovy dediny pod záštitou
plánovaných ekonomík; Ministerstva životného prostredia SR. Cieľom programu je podporo-
• krízové procesy v EÚ ako súčasti pokračujúcej globálnej krízy; vať vidiecke komunity v ich aktivitách harmonicky rozvíjať svoju obec
• globalizačné a integračné faktory redefinície funkcií štátu. a životné prostredie. Prostredníctvom súťaže majú prihlásené obce
možnosť prezentovať svoje úspechy, výnimočnosť a tvorivý kapitál ich
Zaujímate sa o dianie na Univerzite Mateja Bela? predstaviteľov a obyvateľov. Súťaž kladie veľký dôraz na „tradície a roz-
V  čase, keď som pôsobil ako člen Vedeckej rady Ekonomickej fa- manitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov a poukazuje na snahu
slovenských dedín priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni. Súťaž
kulty UMB, som mal možnosť priamo sledovať progresívne smerova- zároveň upriamuje pozornosť verejnosti a politikov na fakt, že vidiec-
nie a  sústredené úsilie na skvalitňovanie výskumnej a  pedagogickej ky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska a na
činnosti fakulty a  racionalizáciu jej fungovania. S  uznaním sledujem snahu predstaviteľov vidieka upevniť jeho postavenie v politike a spo-
ako fakulta i celá univerzita úspešne pokračujú v skvalitňovaní rozvoja, ločnosti“ (http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/o-sutazi).
výrazne prehlbujú medzinárodnú spoluprácu a aktívne sa podieľajú na
domácom a medzinárodnom spoločensko-politickom dianí, napríklad Súťaž Programu obnovy dediny oceňuje obce podľa stanovených
aktívna účasť v rámci GLOBSEC pri prekonávaní dezinformácií a dô- kritérií v  siedmich kategóriách (Dedina ako hospodár, Dedina ako
sledkov manipulácie on-line priestoru. maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina
ako partner, Dedina ako hostiteľ a Dedina ako záhrada). Obec, ktorá
Čo Vás aktuálne povznáša, na čo sa tešíte? najlepšie splní kritériá súťaže a preukáže sa komplexne vo všetkých
V postpravdivej dobe a alternatívnych faktov došlo v práve na vlast- kategóriách, získa titul Dedina roka (určuje sa aj 2. a 3. miesto). So zís-
kaním titulu získava obec aj právo reprezentovať Slovenskú republiku
ný názor k  veľmi negatívnemu posunu k  právu na akýkoľvek názor v európskej súťaži v nasledujúcom roku.
a jeho verejnú komunikáciu. Tento trend spôsobuje, že účinnosť pravdy
ako nástroja na riešenie spoločenských problémov sa trvalo obmedzuje. DERAD a TR
Nielenže verejní činitelia klamú viac a  intenzívnejšie, ale na pravde na Právnickej
ešte nikdy nezáležalo menej ako teraz. Tento vývoj nastoľuje zásadné
otázky o  podmienkach a  príčinách utvárania postpravdivej doby. Na základe výzvy Ministerstva spravodlivosti Talianska pre člen-
Ukazuje sa, že extrémna informačná expanzia umožnená kvalitatívnym ské štáty EÚ sa pracovníci Katedry trestného práva, kriminológie,
posunom v  informačných a komunikačných technológiách, nebývalá kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty UMB prihlá-
dostupnosť až zahltenosť množstvom informácií, v  časti aj veľmi sili v novembri 2017 k realizácii významných európskych projektov.
plytkých, a  tradičné spoznávanie, triedenie a  využitie faktov nevedie
k adekvátnym odpovediam. Nebývale turbulentný a rozporuplný vývoj Akceptácia, osobné aj inštitucionálne prizvanie k účasti na
spoločnosti a  jeho adekvátna reflexia nezastupiteľne vyžaduje novú medzinárodných projektoch DERAD a TRAINING AID v pod-
paradigmu. K jej najdôležitejším črtám by mali patriť najmä: mienkach Slovenskej republiky nám umožnia byť v aktivitách za-
Prekonávanie izolovaného skúmania parciálnych javov a procesov vo meraných na prevenciu radikalizácie vo väzenstve v rámci EÚ.
vývoji spoločnosti interdisciplinárnym a  transdisciplinárnym prístu-
pom umožňujúcim identifikáciu určujúcich trendov a ich špecifickej Projekty sú financované Európskou komisiou, Generálnym ria-
viacrozmernosti podľa jednotlivých štátov, ich zoskupení a pod. diteľstvom pre spravodlivosť (DG Justice) a Generálnym riaditeľ-
Ponímanie určujúcich trendov vo vzájomných súvislostiach, ako vzájom- stvom pre vnútorné záležitosti (DG Home) pod záštitou talianske-
ne na seba pôsobia, v čom a ako sa kombinujú, ako sa ich účinky vzájomne ho ministerstva spravodlivosti, manažéra a koordinátora projektov.
znásobujú alebo oslabujú a pod., skrátka aká je synergia ich pôsobenia.
Na tomto základe identifikovať, rozvíjať a  uplatňovať celistvý pohľad
a prístup k reálnemu ponímaniu a formovaniu vývoja spoločnosti.
Do identifikácie určujúcich trendov, rozpoznávania dôsledkov ich
vzájomného pôsobenia a  utvárania výsledného celistvého ponímania
vývoja spoločnosti organicky zakomponovávať ich morálny a  etický
rozmer. To je kategorická požiadavka prinavrátenia humánneho civili-
začného charakteru do vývoja spoločnosti v 21. storočí.

To, že sa objavujú autori a že postupne rastie počet ich prác, v ktorých
argumentujú a  presadzujú naliehavú potrebu novej paradigmy ďal-
šieho vývoja ľudskej civilizácie, vzbudzuje u  mňa nádej, prináša mi
inšpiráciu na výskumnú prácu a  radosť byť účastníkom jej utvárania
a presadzovania.

6

VV na Katedre sociálnych štúdií PROJEKTY

a etnológie FF UMB potenciál (hospodárske a podnikateľské aktivity, využíva-
nie miestnych zdrojov, rozvíjanie podmienok pre cestov-

ný ruch); kultúrny potenciál hmotného aj nehmotného

dedičstva (ochrana, starostlivosť a využívanie hmotného

a  prírodného dedičstva, rešpektovanie regionálnej ar-

chitektúry, rozvíjanie tradičných remesiel, starostlivosť

o  krajinu a životné prostredie; ochrana a využívanie

nehmotného kultúrneho dedičstva – folklóru, mecha-

nizmy formovania lokálnej identity a  patriotizmu, za-

chovávanie zručností) a  sociálny potenciál (rôznorodosť

spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, partici-

pácia občanov na aktivitách obce vrátane aktivít sme-

rom k  marginalizovaným skupinám, aktivity občanov v

prospech obce, solidarita a sociálna kohézia). Pri určení

tematických okruhov sme vychádzali z  kritérií urče-

ných súťažou Dedina roka, čo umožní porovnať

vývin obcí v  časovom odstupe od získania titulu.

Finálnym výstupom bude komparatívna

interpretácia pozitív (a negatív) miestnych zdro-

jov – primárne socioekonomických a kultúrnych

zdrojov. Projekt sprístupní dobré i slabé stránky

rozvoja jednotlivých obcí a poukáže na kvalitatív-

ne rozdiely v súčasnom spôsobe života na sloven-

Cieľom projektu APVV je zmapovať a ana- skom vidieku. Ambíciou je identifikovať indiká-

lyzovať sociokultúrny potenciál ôsmich obcí, tory a analyzovať úspešné princípy udržateľnosti

ktoré tento titul získali do roku podania projek- vidieckeho spôsobu života a inovatívne formy

tu (Soblahov, Hrušov, Vlachovo, Liptovská Teplička, Dobrá Niva, Oravská vidieckeho hospodárenia a sociokultúrnych aktivít. Výstupmi budú okrem

Lesná, Malé Dvorníky a Spišský Hrhov). Projektový tím si dal za cieľ skúmať vedeckých publikácií aj odporúčania pre miestne, regionálne a  národné

a  identifikovať tie (spoločné) sociálne a kultúrne charakteristiky (sociálny rozhodovacie orgány. Pridanou hodnotou projektu je prehĺbiť spoluprácu

a kultúrny kapitál), ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre stagnujúce alebo nega- s  dvoma významnými etnologickými pracoviskami – Ústavom etnológie

tívne sa vyvíjajúce obce Slovenska. V čom spočíva sila úspechu obcí, ktoré sa SAV v Bratislave a Katedrou etnológie a folkloristiky UKF v Nitre.

pýšia titulom Dedina roka? Je tento úspech udržateľný? Ak áno, aké sú ingre-

diencie receptu na „úspešnosť“? Je úspešný recept prenositeľný z jednej obce Tento príspevok bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

do druhej? Toto sú len niektoré zo základných výskumných otázok projektu. na základe zmluvy č. APVV-16-0115.

Východiskom výskumu bude analýza lokálnych aktivít v  štyroch

kľúčových oblastiach: ekonomickej, environmentálnej, sociálnej a kultúr- doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

nej (aj z perspektívy kultúrneho dedičstva). Sledovať budeme ekonomický Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB

AINING AID
fakulte

Ako súčasť projektových aktivít bol zostavený edukačný program v po- Od 20. februára 2018 sme súčasťou európskej odbornej komunity, kto-
dobe šiestich tréningových modulov a e-platforma HERMES na zdieľanie rá tvorí ďalšie reálne aktivity na zvyšovanie ochrany spoločnosti a obča-
skúseností a osvedčených postupov v uvedenej problematike. Práve absol- nov EÚ, podporu bezpečnostno-právneho povedomia, čím sa napĺňajú
vovanie edukačného programu a spoluúčasť na validácii školení, úprave aj dlhodobé zámery UMB v rozvoji zahraničnej spolupráce a posilňuje sa
a prispôsobení ich obsahu národným podmienkam umožní profesionál- medzinárodná akceptácia našej práce. UMB aj touto formou projektovej
nu prípravu 50 expertov z 26 členských štátov EÚ. V priebehu rokov 2018 účasti zviditeľňuje Slovensko a mesto Banskú Bystricu v európskej agende
– 2019 bude prostredníctvom týchto národných školiteľov pripravených vytvárania priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
približne 2000 odborníkov: príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže,
policajného zboru, pracovníci súdov, väzenskí psychológovia, pracovníci Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
vybraných spravodajských služieb, sociálni pracovníci, probační a mediač- riaditeľ Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri PrF UMB
ní pracovníci, resp. pracovníci neziskových organizácií, ktorí v rámci svojej
odbornosti majú reálnu možnosť uplatňovať získané informácie v praxi. 7

PROJEKTY

Rokovanie k projektu
RUINS

Študijný pobyt partnerov medzinárodného projektu Ing. Miloša Drdáckého, DrSc., začala sa prednášková a aplikačná časť
Interreg Central Europe »Sustainable re-use, vo výskumnom teréne. Po nej sa realizovali tematické vedecké prezen-
preservation and modern management of historical tácie a workshopy:
ruins in Central Europe – elaboration of integrated 1. Technologický workshop (podkrovie pod drevenou strechou juhozápad-
model and guidelines based on the synthesis of the
best European experiences RUINS« sa realizoval nej bašty kláštora v Bzovíku) s témami Historické drevené stavby vráta-
v Banskej Bystrici v dňoch 18. a 19. decembra 2017. ne analýzy technológií, Analýza drevených stavebných prvkov s pred-
nášajúcimi: Ing. Jiří Bláha, prof. Miloš Drdácký, Ing. Michal Kloiber,
Zodpovedným pracoviskom projektu je Katedra sociálnych štúdií Ing. Jaroslav Hrivnák, Ing. Tomáš Krůček, Ing. Jakub Novotný.
a etnológie FF UMB a Univerzitné centrum pre medzinárodné projek- 2. Workshop: Biologické a geologické analýzy. Analýza kamenných
ty. Medzidisciplinárne zameranie témy projektu umožnilo viacerým stavebných prvkov a  zapojenie zelene s prednášajúcimi: prof. Ján
riešiteľom z ďalších dvoch fakúlt – z FPV a EF zapojiť sa do výskumné- Spišiak, prof. RNDr. Peter Andráš, doc. Ingrid Turisová.
ho tímu UMB. Prezentácia výskumných metód v  oblasti základného 3. Workshop: Digitalizácie a vizualizácie slúžiace na aplikovaný výskum,
výskumu, manažmentu a udržateľnosti kultúrneho dedičstva sa reali- dokumentáciu a  marketing s  prednášajúcimi: Ing. Pavol Midula,
zovala v Banskej Bystrici, ako aj vo vybranej výskumnej lokalite Bzovík. RNDr. Matej Masný, Mgr. Michal Filadelfi.
Náš riešiteľský tím prezentoval svoje aktuálne metódy a  techniky 4. Workshop: Riadenie a  prezentovanie marketingových nástrojov
v partnerskej spolupráci s prezentáciou technologických analýz Ústavu na  využitie kultúrneho dedičstva (miesto realizácie Obecný úrad
teoretickej a aplikovanej mechaniky AV ČR, v. v. i., v Telči. Bzovík) s prednášajúcimi: doc. Anna Vaňová, Ing. Kamila Borseková.
5. Workshop: Lokálne spoločenstvo, kultúrne dedičstvo a riziká (miesto
Po uvítaní organizátorov a úvodných príhovoroch prorektorky UMB realizácie Obecný úrad Bzovík) na  tému Kontakt miestneho oby-
pre vedu a výskum doc. PhDr. Alexandry Bitušíkovej, CSc., a riaditeľa vateľstva s kultúrnym dedičstvom a predchádzanie rizikám s pred-
Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky AV ČR, v. v. i., Dr. h. c. prof. nášajúcimi: PhDr. Ivan Murin, Mgr. Ivan Souček, Mgr. Dagmara
Majerová, RNDr. Jana Jaďuďová, prof. Iveta Marková.

Všetci riešitelia z pracovísk UMB, zapojení do projektu, zostavia kapi-
toly do publikácií o aplikovaní ich metód (best practice books, UNESCO
guidelines) a predložia prezentácie na tematickej konferencii v  novembri
2018, ktorú pripraví Jagelovská univerzita v Krakove. Výskumná skupina
témy Lokálne spoločenstvo a kultúrne dedičstvo (Murin, Majerová, Souček,
Jaďuďová) zrealizuje v  prvej polovici roku 2018 vo vybraných lokalitách
všetkých partnerov projektu overovací výskum kontaktovania ľudí s kultúr-
nym dedičstvom. V lokalite Bzovík sa v roku 2019 budú aplikovať realizácie
k manažmentu, zachovaniu a bezpečnému využitiu stredovekých ruín.

PhDr. Ivan Murin, PhD.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB

8

Vedecké kolokvium FPV UMB

Spolupracujúca vedecká komunita je jedným zo pracovníkom a študentom fakulty je upravený rozvrh tak, aby sa mohli
základných atribútov univerzity. Živá vedecká kolokvií zúčastniť bez rozvrhových kolízií. Ponúkané témy sú úspešne
komunita sa navonok prejavuje rôznymi spôsob- propagované aj medzi študentmi stredných škôl Banskej Bystrice
mi – publikáciami, citačnými ohlasmi, projekt- a širokou verejnosťou, o čom svedčí ich opakovaná účasť.
mi, ale aj budovaním povedomia vedeckej školy
a vplývaním na okolie univerzity. Vnútorný život V nasledujúcom akademickom roku očakávame ďalších prednáša-
vedeckej komunity univerzity sa deje prevažne na júcich so zaujímavými a aktuálnymi témami, ktoré prispejú k interak-
úrovni jej fakúlt. Ak je fakulta v oblastiach výsku- cii vedecko-výskumných tímov na fakulte a vzájomnému spoznávaniu
mu heterogénna, ako je to v prípade FPV UMB, riešených výskumných problémov, prípadne sa stanú priestorom vzni-
udržiavanie interakcií medzi vedeckými tímami je ku nových medziodborových výskumných tém.
pre túto jej komunitu výzvou.

Fakulta prírodných vied UMB od októbra 2017 spustila projekt pravi- PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
delných fakultných vedeckých kolokvií. Ich cieľom je vytvárať priestor prodekan pre vedu a výskum FPV UMB
na konanie prednášok s aktuálnymi vedeckými témami, šíriť dosiahnuté
výsledky, hľadať spoločné výskumné témy a prezentovať najnovšie trendy 9
vo výskumných oblastiach rozvíjaných na fakulte, a tak budovať vzájomné
vedecké povedomie fakulty. Na kolokviách prezentujú svoj výskum popu-
larizačným spôsobom pracovníci fakulty a pozvaní odborníci z externého
prostredia.

Prvý ročník vedeckých kolokvií otvorili vedúce osobnosti špičkového
tímu FPV UMB prof. Ľ. Snoha a prof. R. Nedela. Hosťujúcimi prednáša-
júcimi boli Ing. R. Kišš (konštruktér prvého slovenského osobného počítača
PMD 85), prof. J. Masarik (dekan FMFI UK), Dr. M. Janišová (Centrum bio-
lógie rastlín a biodiverzity SAV) a prof. M. Huba (Geografický ústav SAV).

Kolokviá sa konajú raz mesačne od októbra do mája, pričom gestorom
každého kolokvia je vždy iná katedra fakulty. Vedecko-pedagogickým

KONFERENCIE

Bezpečnostné fórum 2018

FPVMV UMB v dňoch 7. a 8. februára 2018 hosti- ma na diskusiu akademickej a odbornej verejnosti
la v poradí už 11. ročník medzinárodnej vedeckej o súčasnom bezpečnostnom prostredí, o aktuálnych
konferencie Bezpečnostné fórum, ktorá v súčasnos- problémoch bezpečnosti a bezpečnostnej politiky
ti funguje ako nezávislá a zároveň odborná platfor- nielen v Slovenskej republike, ale aj vo svete.

Svetlo a tieň – arteterapi

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB – arteterapia v procese socializácie. Odbornou
v spolupráci s Asociáciou slovenských artetera- garantkou stretnutia bola prof. PaedDr. Jaroslava
peutov a Inštitútom vzdelávania v arteterapii pri Šicková Fabrici, PhD., akad. sochárka.
OZ Terra Terapeutica zorganizovali 9. decembra
2017 arteterapeutickú konferenciu Svetlo a tieň Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu
a  výmenu praktických skúseností z  oblasti arteterapie a  definovať

10

Tento ročník podujatia, nad ktorým opäť prevzali záštitu dvaja mi- V  úvode konferencie sa spolu s  dekanom fakulty doc. PhDr.
nistri, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Branislavom Kováčikom, PhD., prihovoril hosťom štátny tajomník
Lajčák a minister obrany SR Peter Gajdoš, zaoberal sa okrem teoretických Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Lukáš
aspektov výskumu bezpečnosti aj problematikou terorizmu ako starého Parízek a štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák.
spôsobu boja novými metódami. Veľký priestor bol venovaný budovaniu Aj tento rok bola konferencia organizovaná v spolupráci s dlhoroč-
bezpečnostného povedomia prostredníctvom vzdelávacieho systému na nými významnými partnermi: Centrom krízového riadenia na UMB,
Slovensku, novej strategickej koncepcii USA, ako aj vybraným aspektom Euroatlantickým centrom, Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R.
bezpečnostnej politiky EÚ, národnej a regionálnej bezpečnosti. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokou školou bezpečnostného
manažérstva v  Košiciach, ďalej Západočeskou univerzitou v Plzni,
Skúmanie bezpečnosti sa v súčasnej spoločnosti rozvíja viacerými smer- Policajnou akadémiou ČR v Prahe, Metropolitnou univerzitou v Prahe,
mi a spôsobmi. Fenomén bezpečnosti je súčasťou vojenských vied, polito- Univerzitou v Belehrade, Fakultou európskych právnych a politických
lógie, medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva a tento výskum sa štúdií v Novom Sade, Fakultou politických vied Univerzity Čiernej
posúva z parciálnych rovín do roviny samostatnej vednej disciplíny, hoci táto Hory v Podgorici, Vyššou školou verejnej a individuálnej bezpečnosti
disciplína vykazuje mnohé interdisciplinárne znaky. Nové podnety na skú- Apeiron v Krakove a Fakultou národnej bezpečnosti Národnej akadé-
manie bezpečnosti súvisia so zmenou medzinárodného prostredia, ukon- mie obrany vo Varšave.
čením studenej vojny a nástupom tzv. postbipolárneho obdobia. Vojenské
aspekty bezpečnosti prestali byť ústrednou témou analýz a výskum sa začal Mgr. Dávid Kollár, PhD.
primárne orientovať na tzv. nevojenské aspekty bezpečnosti, ako extrémiz- Katedra bezpečnostných štúdií FPVMV UMB
mus, radikalizmus, humanitárne otázky, environmentálne problémy, ale aj
terorizmus a vnútroštátne konflikty, resp. zlyhávanie štátov.

Keďže predmet výskumu je pomerne široký, panuje v ňom nielen
názorová, ale aj teoretická a terminologická rozmanitosť. V tomto
zmysle chce Katedra bezpečnostných štúdií prispieť k výskumu bez-
pečnosti prostredníctvom výmeny informácií a poznatkov vedeckých
pracovníkov, odborníkov z praxe z domácich a zahraničných univerzít
a štátnych inštitúcií, ktorá sa uskutočňuje aj prostredníctvom dvojdňo-
vej medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum a vyda-
ním vedeckého recenzovaného zborníka z podujatia v anglickom jazy-
ku, ktorý predkladá na indexovanie do databázy Web of Science.

a v procese socializácie

vzdelávacie štandardy a kompetencie arteterapeutov a arteterapeutiek pri prá-
ci s deťmi a mládežou, dospelými a seniormi. V neposlednom rade i posil-
niť arteterapiu na Slovensku. V plenárnom rokovaní vystúpili: prof. Šicková
Fabrici s  príspevkom Vystúpiť z  tieňa, v ktorom sa zaoberala fenoménom
tieňa v umení a psychoterapii, ale hlavne v arteterapii. Príspevok Keď slovo
nestačí... prezentovala Mgr. Andrea Orosová, PhD.

Program konferencie pokračoval tromi workshopmi:
Workshop E(motion) viedli kolegovia z Pedagogickej fakulty: PhDr. Beata
Žitniaková Gurgová, PhD., a Mgr. art. Martin Urban, PhD. Cieľom uvedeného
workshopu bolo sprostredkovať zážitok a  poznanie možností svojho tela
v symbióze s emóciami a uvedomením si seba samého.
Workshop Pohľad do seba dával priestor na vnútorné sebapoznanie,
zamyslenie nad svojím vnímaním, najhlbšími motiváciami, spracovaním
situácií a podnetov vo vlastnom živote. Viedli ho Mgr. Eva Ďurišová a Mgr.
Lucia Rusnáková.
Cieľom tretieho workshopu bolo tvorivé písanie pri muzikoterapii a viedli
ho Mgr. Andrea Geseová, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., a  Miroslav
Randuška.
Konferencie zúčastnili nielen kolegovia z  akademickej pôdy, odborníci
z  oblastí pomáhajúcich profesií, ale i  študentstvo a všetci sme vytvori-
li odborný priestor na zdieľanie využívania expresívnych terapií pri práci
s deťmi a mládežou, dospelými i seniormi. Prostredníctvom workshopov mali
účastníci podujatia priestor na to, aby si vyskúšali techniky, prostredníctvom
ktorých môže človek (klient) získať iný pohľad na svet a samého seba – viac
preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť a reflektovať.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB

11

Bibliosféry 2017

Univerzitná knižnica UMB sa aj v roku 2017 vedúca oddelenia výpožičných služieb Univerzitnej
spolupodieľala na príprave konferencie Bibliosféry: knižnice UMB PhDr. Slávka Beracková.
knihovnícke sféry dôverné, ktorá začala písať svoju
históriu v roku 2016. Súčasťou konferencie bola bohatá diskusia. Účastníci
mali zadefinovať požiadavky na knižnično-informač-
Podujatie prinieslo inovanívny formát, ktorý nespočí- ných pracovníkov v ére 4. priemyselnej revolúcie a ur-
va na pasívej účasti na prednáškach a prezentáciách, ale čiť najpálčivejšie problémy slovenského knihovníctva
na aktívnej diskusii účastníkov zo všetkých typov knižníc. s návrhmi ich možného riešenia. Obe tieto témy vyply-
Prvý ročník mal dva jasné zámery: prostredníctvom nuli z diskusí pri hľadaní trendov, pretože s víziami do
úvodných prednášok oboznámiť účastníkov s aktivitami budúcnosti veľmi úzko súvisia. Nastolené požiadavky
a projektami zahraničných knihovníckych organizácií, a  problémy bude potrebné podrovnejšie rozpracovať. Ambíciou organi-
ktoré boli inšpiráciou pri definovaní hlavného zámeru zátorov Bibliosfér je vytvoriť odporúčania pre Ministerstvo kultúry SR
podujatia a jeho formátu; počas diskusie v menších he- a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa venujú príprave knižnično-informačných
terogénnych skupinách nájsť základné trendy vývoja špecialistov. Smerovanie knižníc a knihovníckej profesie je kľúčovou otáz-
a fungovania knižníc v súčasnom prostredí informačnej kou knihovníckych spolkov a asociácií a malo by byť v záujme každého
spoločnosti. knihovníka, zriaďovateľa i kompetentných ministerstiev. Preto by sa témy
Bibliosfér mali rozšíriť do všetkých regiónov Slovenska, aby sa k nim mohli
Účastníci konferencie zadefinovali desať základných vyjadriť aj tí, ktorí sa konferencie nemohli aktívne zúčastniť.
trendov v oblastiach: vzdelávanie, marketing, služby, viaczdrojové financova- Týmito aktivitami chcú organizátori podujatia vytvoriť priestor na
nie, priestory, digitálny obsah, nové e-služby, spolupráca, kreativita, analýza kooperáciu knižníc a  knihovníkov (nielen) na Slovensku. Aj počas
používateľov, prostredia a digital natives. Vytvorili sa riešiteľské tímy, ktorých druhého ročníka mnohí účastníci konferencie prejavili záujem priložiť
úlohou bolo trendy teoreticky rozpracovať a nájsť príklady dobrej praxe na ruku k dielu a svojimi vedomosťami, zručnosťami a nápadmi sa aktívne
Slovensku i v zahraničí. zapojiť do rozpracovania a implementácie trendov v prostredí knižníc
a do riešenia kľúčových problémov slovenského knihovníctva.
Bibliosféry 2017, ktoré sa konali 20. – 22. novembra 2017 v Jasnej pod
Chopkom, sa začali sumarizáciou trendov. Zástupcovia jednotlivých rieši- Mgr. Michaela Mikušková
teľských tímov v krátkosti prezentovali výsledky svojej práce. Pracovníčky Univerzitná knižnica UMB
Univerzitnej knižnice UMB sa podieľali na rozpracovaní dvoch oblastí
spolupráca a analýza prostredia, používateľov a digital natives. Významný
priestor bol venovaný príkladom dobrej praxe. Knižnice sa mohli pochvá-
liť so svojimi skúsenosťami súvisiacimi so zavádzaním týchto trendov
do praxe. Univerzitná knižnica UMB prezentovala svoju niekoľkoročnú
spoluprácu s  Centrom dobrovoľníctva pri Pedagogickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici. Tieto aktivity sa stretli s pozitívnym ohlasom a v roku
2017 viedli k  získaniu certifikátu kvality manažmentu dobrovoľníkov.
O  získanie certifikátu a  koordináciu dobrovoľníkov sa zaslúžila najmä

Podpora vzdelávania detí v krajinác

Viaceré pracoviská našej univerzity majú dlhoročnú spoluprácu komunitách a organizáciách v zámorí – došlo ku generačnej výmene.
s MŠVVŠ SR a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Táto spolu- PdF UMB od roku 2015 pokračuje vo výskumnej spolupráci v projekte
práca je zameraná na podporu rôznych aktivít, ktoré sa týkajú života
Slovákov dlhodobo, resp. prechodne žijúcich za hranicami Slovenska. Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej iden-
tity. V posledných dvoch rokoch sme sa sústredili na realizáciu podporných
Pedagogická fakulta UMB participuje na viacerých aktivitách zameraných vzdelávacích aktivít pre skupinu „novodobých migrantov“ žijúcich v kraji-
na podporu vzdelávania detí slovenských rodičov, ktorí žijú za hranicami nách EÚ. Množstvo Slovákov, ktorí postupne v minulých desaťročiach opustili
Slovenska. S cieľom zistiť, aký je stav, množstvo a zloženie komunít, bola na
základe požiadavky sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí
a celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR realizovaný už v rokoch 2009 – 2013
výskumný projekt Analýza stavu a potrieb slovenského školstva v zahraničí.
Pedagogická fakulta UMB v spolupráci s Metodickým centrom UMB pre
Slovákov žijúcich v zahraničí sa vo výskume sústredili na základné otázky,
ktoré sa týkali podpory utvárania a udržiavania národnostnej identity, a to
tak v krajinách s národnostným školstvom (Srbsko, Maďarsko, Rumunsko,
Ukrajina, Poľsko, Chorvátsko), ako aj v iných krajinách v západnej Európe
a v zámorí. Jedným z dôležitých zistení bol fakt, že slovenská komunita v za-
hraničí sa výrazne mení, zároveň dochádza ku generačnej výmene a v ko-
munitách sa zvyšuje počet detí, ktoré sa už narodili v zahraničí. Na jednej
strane pribúdajú komunity migrantov, ktorí sa vysťahovali za prácou v rámci
voľného trhu EÚ (najmä po r. 2004), na druhej strane – hlavne v tradičných

12

Slovensko, tvorí v zahraničí rôzne komunity nielen s cieľom mať niekoho blíz- VZDELÁVANIE
keho z rodnej vlasti, ale aj s cieľom zachovať si rodný jazyk, prípadne poskyt-
núť vzdelanie svojim deťom v slovenskom jazyku. Ako sa formujú komunity Materiál je určený na rozširovanie kompetencií detí
a združenia, ozýva sa čoraz častejšie aj požiadavka na rôzne druhy pomoci v oblasti jazyka a slovenských reálií. Vychádza z obsahového zamerania
v oblasti vzdelávania z rodnej krajiny. Vzdelávanie detí zahraničných Slovákov ŠVP pre primárne vzdelávanie a je spracovaný na princípoch aktívneho
sa realizuje v prostredí vzdelávacích centier, ktoré si jednotlivé komunity po- učenia sa, individualizácie, spolupráce a  autokorekcie. Autorkami ma-
čas svojej existencie vytvárali. Na jednej strane je skupina detí, ktorých rodičia teriálov sú: prof. Alena Doušková, PhD., Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.,
majú záujem, aby sa ich deti vzdelávali v slovenskom jazyku v záujme jeho za- doc. Simoneta Babiaková, PhD., Mgr. Ružena Čiliaková, PhD., a PaedDr.
chovania, iné skupiny požadujú vzdelávanie z potreby štúdia na slovenských Miroslava Gašparová, PhD., z Katedry elementárnej a predškolskej peda-
školách. Vzdelávacie centrá zakladajú často sami rodičia, kde sa okrem vyu- gogiky PdF UMB.
čovania slovenského jazyka a udržiavania slovenčiny výrazným motívom pre
ich návštevu javí aj príprava školopovinných detí na tzv. komisionálne skúšky, Vzdelávacie aktivity
ktoré sú podmienkou ich postupu do ďalšieho ročníka, vyššieho stupňa štúdia Vzdelávacie aktivity boli realizované najmä v prostredí krajanských
na Slovensku, resp. ukončenia povinnej školskej dochádzky. Tento postup je
daný zákonom. V tomto smere majú centrá nezastupiteľnú úlohu. komunít západnej Európy.
Na jar v roku 2017 organizoval Slovensko-nemecký kultúrny klub vý-
Vzdelávacie centrá sú finančne čiastočne zabezpečené pomocou dotácií,
ktoré poskytuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe každo- jazdový kurz v Mníchove. Táto organizácia sa zameriava aj na vzdelávanie
ročných žiadostí. Finančná čiastka však nie je nárokovateľná, na prevádzku detí slovenských krajanov, preto v snahe zvýšiť kvalitu tohto vzdelávania,
centier prispievajú aj rodičia. Vo vzťahu k problematike vzdelávania detí, boli oslovené pracovníčky PdF UMB, aby prezentovali deťom a vyučujúcim
najmä tých, ktoré sa pripravujú na komisionálne skúšky v SR, sa vzdelávacie pripravované didakticko-metodické materiály Hráme sa o Slovensku po slo-
centrá borili a stále boria s mnohými problémami. Vyplývajú z toho, že: vensky. Hlavným zámerom realizovaného kurzu bola prezentácia tejto me-
- centrá vznikajú na báze dobrovoľnosti; todiky, zároveň to bolo aj jej overovanie v prostredí detí, pre ktoré je vypra-
- ich činnosť nie je jednotne koordinovaná a metodicky riadená; covaná. Spätná väzba od detí a učiteliek bola podkladom na dopracovanie
- počet vyučovacích hodín slovenského jazyka a reálií je rôzny, preto učebných materiálov tak, aby mohli byť distribuované aj do iných krajín.

že stretávania sú sústredené najmä cez víkendy; Výjazdový kurz v Birminghame v máji 2017 organizoval Slovak Club
- deti vzdelávajú aj dobrovoľníci, pričom nie všetci majú pedagogické v  Birminghame. Jeho hlavným zámerom bolo trojdňové vzdelávanie uči-
teliek vzdelávajúcich deti v slovenských komunitách v oblasti tvorivej dra-
vzdelanie; matiky pod názvom Tvorivá dramatika – cesta učenia a poznávania, ktorého
- motívy rodičov na vzdelávanie detí sú rôzne – od udržiavania sa zúčastnili učiteľky pôsobiace vo vzdelávacích centrách najmä vo Veľkej
Británii, ale aj v Nemecku, Írsku, v USA a na Cypre. Kurz pripravili a rea-
slovenského jazyka až po cielenú prípravu detí na vykonanie lizovali učiteľky PdF UMB (prof. Kariková, prof. Doušková, doc. Babiaková
komisionálnych skúšok v SR; a Mgr. Kováčová). I keď hlavným cieľom bola ucelená tematická prezentácia
- zo strany SR chýbajú jednotné metodické materiály určené na konkrétnej aktivity tvorivej dramatiky, stretnutie zároveň splnilo cieľ vzájom-
prípravu detí vzhľadom na ročník a tematické okruhy vzdelávania; ného spoznania účastníčok, lebo doteraz takúto možnosť nemali. Súčasťou
- nie je legislatívne ukotvená možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov kurzu bolo aj stretnutie výboru členiek Asociácie ISEIA, ktorá združuje vzde-
pôsobiacich v týchto centrách, keďže svoju pedagogickú činnosť lávacie centrá v krajinách západnej Európy, na ktorom nás pani Pacherová
nevykonávajú na území SR. (Írsko) podrobne oboznámila s výsledkami rokovania so ŠPÚ a MŠVVŠ SR.
Zároveň sme si vymenili informácie o realizácii komisionálnych skúšok detí
V  snahe riešiť tieto problémy zástupcovia slovenských komunít žijúcich v zahraničí a o pozícii učiteľov pôsobiacich v centrách.
a vzdelávacích centier v zahraničí iniciovali v rámci komisie pre školstvo
a  vzdelávanie Úradu Slovákov žijúcich v  zahraničí vznik samostatnej Výjazdový kurz v  Londýne v  septembri 2017 organizovala Slovak
sekcie pre západnú Európu a zámorie. Novovzniknutý Medzinárodný Learning School. V Londýne je najväčšia koncentrácia slovenských obča-
nov a zároveň tu pôsobia tri vzdelávacie centrá. Konkrétnou úlohou bola
h západnej Európy nielen návšteva vybranej školy, ale aj rozhovory s vyučujúcimi zamerané na
ich aktuálne problémy a potreby. Účastníčky absolvovali strenutie s Radou
inštitút a asociáciu slovenských vzdelávacích centier (ISEIA) organizač- riaditeľov slovenských vzdelávacích centier v Londýne, oboznámili sa so
ne tvoria dve súčasti: Asociácia ISEIA a Inštitút ISEIA. systémom organizovania vzdelávania slovenských detí v Londýne, absol-
vovali vyučovanie v rôznych skupinách detí, ako aj v skupine vzdelávajú-
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB a Katedra cich sa dospelých. Diskutovali s vyučujúcimi vzdelávacích centier vo Veľkej
psychológie PdF UMB intenzívne spolupracuje najmä s Centrom vzde- Británii.
lávania Inštitútu ISEIA, ktoré zabezpečuje vzdelávanie učiteľov pôso-
biacich v neformálnych vzdelávacích centrách v zahraničí. Výsledkom Výjazdový kurz v Dubline v októbri 2017 organizačne zabezpečo-
vzájomnej spolupráce sú aktivity, ktoré boli zrealizované v roku 2017: valo CĎV UK v Bratislave. Výjazdového kurzu sa zúčastnili ako lektor-
ky aj doc. Babiaková a Mgr. Kováčová z Katedry elementárnej a pred-
Tvorba a overovanie metodicko-didaktického materiálu školskej pedagogiky PdF UMB, ktoré viedli semináre. Najmä z dôvodu
Na základe vyhodnotenia požiadaviek a potrieb učiteľov, ktoré vyply- rôznych spôsobov výučby v jednotlivých krajinách boli na stretnutiach
v anglicky hovoriacich krajinách takisto overované a prezentované ma-
nuli zo spracovaných výsledkov dotazníkového výskumu vo vzdeláva- teriály z projektu Hráme sa o Slovensku po slovensky.
cích centrách v krajinách západnej Európy, bol na PdF UMB v Banskej
Bystrici vytvorený metodicko-didaktický materiál s pracovným názvom Problematika vzdelávania detí v slovenských komunitách v zahra-
Hráme sa o Slovensku po slovensky. Materiál má tri súčasti: ničí je jednou z oblastí, v ktorej významným spôsobom môžu svojimi
- Rozprávky o Slovensku (súbor 9 rozprávok o Slovensku a jeho krajoch skúsenosťami pomôcť odborníci a pedagógovia zo Slovenska. Prehľad
uvedených činností naznačuje, že Slováci žijúci za hranicami našej vlas-
s učebnými úlohami); ti sami aktívne iniciujú kontakt s našou krajinou, a teší nás, že sa práve
- Kartová hra Slovensko 2017 (80 kariet na rozvoj komunikačných UMB môže podieľať na napĺňaní ich potrieb a požiadaviek.

kompetencií a poznávanie slovenských reálií); prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
- Interaktívne pomôcky Hláskovo (autokorektívne karty, hry a  úlohy Katedra psychológie PdF UMB

na nácvik jazykových javov v počiatočnom vzdelávaní jazyka). prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., a Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB

13

NAŠE ÚSPECHY

VNÍMAVÁ
ŠKOLA

Je zmysluplné prinášať študentom a študentkám vzdelávanie a podporuje študentstvo v porozumení zraniteľných skupín
prostredníctvom reálnych príbehov poznanie, a eliminácii extrémizmu medzi mladými ľuďmi.
že náš svet nie je čierno-biely. Tieto príbehy umož-
ňujú sprístupňovať témy ako tolerancia, rozmani- Katedra sociálnej práce ešte v  roku 2016 spracovala stratégiu, prost-
tosť, inakosť a podnecujú diskusiu mladých ľudí. redníctvom ktorej zaviedla storytelling a prácu s príbehmi do samotného
vzdelávania a  prípravy študentov na prax. Tento rok 23 študentov
V tomto semestri sme sa pokúsili inovovať predmet sociálna práca magisterského štúdia absolvovalo 4vé akadémiu ako súčasť vzdelávania,
s minoritami, v ktorom študenti a študentky majú možnosť zúčastniť sa kde sa venovali témam inklúzie, búrania stereotypov a  predsudkov či
vzdelávacieho modulu 4vé akadémie Cez skúsenosť k poznaniu (rea- eliminácii extrémizmu voči ľuďom zo zraniteľných skupín. Certifikát
lizuje Eduma, n. o.). 4. decembra 2017 na Stretnutí vnímavých oce- výnimočne Vnímavý projekt v kategórii študenti si od Petry Rímešovej
nili Vnímavú školu a Vnímavú firmu spolu s výnimočne Vnímavými z VÚB prevzala Bc. Lucia Zacharová za projekt Ako vidíme nevidiacich.
projektmi. Historicky prvou Vnímavou školou na Slovensku sa sta- „Oceňujeme, že sa mladí ľudia zapojili do projektu budovania vnímavej
la Pedagogická fakulta UMB a jej Katedra sociálnej práce, ktorá spoločnosti. Rozhodli sme sa oceniť prácu, v ktorej si autorka uvedomuje
už druhý rok výrazne mení filozofiu prístupu vzdelávania svojich vlastné predsudky a otvorene sa k nim priznáva. Nie je ľahké hovoriť o vlast-
študentov. Posilňuje ich postoje a formuje kritické myslenie, inovuje ných skúsenostiach so zdravotne znevýhodnenými spoluobčanmi, najmä
ak sa spájajú s predsudkami voči nim,“ povedala Elena Kohútiková, členka
správnej rady Nadácie VÚB. Nad Stretnutím vnímavých prevzal záštitu aj
prezident Andrej Kiska a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB

J. V. S. Habsburg-Lothringer
o habsburskej monarchii

Centrum národov Slovensko, Deutscher Studen- Prednáška sa preniesla aj do analýzy neziskovej organizácie Flame
tenverein a Efpolit 6. februára 2018 usporiadali of Peace, ktorej prezidentkou je pani arcivojvodkyňa a  vicepreziden-
prednášku s názvom Dedičstvo habsburskej mo- tom pán arcivojvoda, pričom obaja sú zakladateľmi tohto subjektu.
narchie v strednej Európe, ktorá sa uskutočnila Prioritné aktivity tejto organizácie sú zamerané na podporu mieru vo
v aule FPVMV. Hosťami prednášky boli J. V. Sandor svete a  poskytovanie humanitárnej pomoci. Ciele tejto inštitúcie ďa-
Habsburg-Lothringen a J. V. Margarete Habsburg- lej zahŕňajú podporu rakúskych škôl, vzdelávanie a šírenie kultúry.
-Lothringen, rakúsky arcivojvoda a rakúska arci- Poskytuje priestor na komunikáciu študentov a vedenie dialógu s ro-
vojvodkyňa, princ a princezná Toskánska. vesníkmi a študentmi v iných štátoch. Preto vznikla aj sesterská orga-
nizácia Young Flame of Peace, ktorej cieľom je vytvárať partnerstvá so
Pán arcivojvoda vo svojom prejave priblížil tradíciu rakúsko-u- školami v rámci Európy, ale aj mimo nej. Pani arcivojvodkyňa zdôraz-
horskej monarchie, ktorá dominovala v strednej Európe niekoľko sto- nila aktivity Flame of Peace aj v  rámci Slovenskej republiky, pretože
ročí, pričom zdôraznil najmä osobitosť tohto štátneho útvaru vzhľa- táto inštitúcia má v Bratislave svoju delegáciu a súčasne má vzťahy aj
dom na početnosť území, národov a kultúr, ktoré ho tvorili. Hovoril s partnerskou školou v Bratislave s cieľom rozvíjať spoluprácu so štu-
o vzťahoch medzi zanikajúcim Rakúsko-Uhorskom a novovznikajú- dentmi a mladými ľuďmi.
cimi nástupníckymi štátmi v dôsledku kolapsu monarchie. Pán arci-
vojvoda podotkol, že vzťahy medzi týmito subjektmi boli vytvárané V diskusii zazneli zaujímavé otázky, ktoré sa týkali názoru hostí na
v  kontexte uznávania nových nástupníckych štátov. Úvodné slovo pád rakúsko-uhorskej monarchie. Pán arcivojvoda podotkol, že bez-
pána arcivojvodu sa dotklo aj tém ako navrátenie majetkov a šľach- prostrednou príčinou bola „strata“ panovníka v dôsledku zavraždenia
tických titulov. Františka Ferdinanda d’Este. Keby k tejto udalosti nedošlo, monarchia
by možno pretrvala aj naďalej, pretože František Ferdinand d’Este bol
14 človek, ktorý chcel modernizovať a rozvíjať monarchiu v  teoretickej,
ale aj praktickej rovine. Podľa hostí bol práve on jednotiacim prvkom

PREDNÁŠKY

James Hill o trestných
činoch proti deťom

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici upevňu-
je spoluprácu s externými odborníkmi z domova
aj zo zahraničia.

V rámci predmetu kriminológia v magisterskom štúdiu odzneli dňa
26. februára 2018 prvé prednášky zahraničného lektora Jamesa Hilla
z USA na tému Trestné činy proti deťom. Prednášky zaujali prezen-
táciou prípadových štúdií reálnych životných príbehov. Mali sme
príležitosť pre fenomenologický a etiologický pohľad na prípady aj
z vyšetrovaní, v ktorých sa James zúčastnil o. i. ako bývalý člen jed-
notky pre trestné činy proti deťom v štáte Washington a New Mexico
v rokoch 1986 – 2005.

Ďalšie prednášky na tému Forenzné psychologické vyšetrovanie
a vypočúvanie obvinených a obetí trestných činov proti deťom sa usku-
točnili 5. marca 2018. Pozitívne ohlasy na prednášky tvoria základ na
ďalší rozvoj našej profesionálnej spolupráce.

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
riaditeľ Kriminologického a kriminalistického výskumného

centra pri PrF UMB

a J. V. M. Habsburg-Lotringen

mnohonárodného Rakúsko-Uhorska. Po jeho smrti tu už neexistoval pretože len oni majú právo rozhodnúť o forme vlády v štáte. V závere
panovník, ktorý by dokázal udržať jednotu regiónu strednej Európy. diskusie zazneli aj ďalšie otázky, ktoré sa týkali predovšetkým vplyvu
Na otázku, či môže byť monarchia znovu obnovená, pán arcivojvoda Márie Terézie, ktorá je považovaná za najvýznamnejšiu panovníčku
odpovedal, že ťažko možno obnoviť niečo, čo už sto rokov neexistu- z dynastie Habsburgovcov.
je. Podľa neho je obnovenie rakúsko-uhorskej monarchie možné len
v prípade, že sa na tom dohodnú občania demokratickým spôsobom, Dominika Pračková
študentka FPVMV UMB

15

PREDNÁŠKY Ján Cingel

Maruchi Pod záštitou Globsec Academy Centre sa v utorok
Yoshida 27. februára 2018 na FPVMV UMB uskutočnila
o záchrane prednáška na tému Európska integrácia západ-
kultúrneho ného Balkánu a bulharské predsedníctvo v Rade
EÚ. Pozvanie na prednášku prijal Ján Cingel,
dedičstva analytik GLOBSEC Policy Institute, vedúci
oddelenia European Neighborhood Programme
Rok 2018 ako Rok kultúrneho dedičstva otvoril doteraz podce- organizácie GLOBSEC. Prednášku moderoval
ňované témy v tejto oblasti, ku ktorým patrí aj vplyv okolitého Lukáš Dravecký z Globsec Academy Centre.
prostredia (následky klimatických zmien) na kultúrne pamiat-
ky a možnosti ich záchrany pre ďalšie generácie. Ochrana pred Ján Cingel je absolventom FPVMV v odbore medzinárodné vzťa-
prírodnými katastrofami, živelnými pohromami, protipožiarna hy a diplomacia a je jedným zo zakladateľov konferencie GLOBSEC
ochrana a. i. sú dôležitou súčasťou aktuálnych snáh. Katedra Forum. V  minulosti pracoval v  mimovládnej organizácií Slovak
životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB zorgani- Atlantic Commision a v rokoch 2008 – 2010 na Ministerstve obra-
zovala dňa 7. 3. 2018 katedrový vedecký seminár pri príleži- ny SR. V  súčasnosti pán Cingel pracuje na viacerých projektoch
tosti Roku kultúrneho dedičstva na tému „Rescue Center for v Srbsku, Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Kosove,
Cultural Heritage –  The Development of Modular Storages Gruzínsku a Arménsku.
and Laboratory Units for Salvage, Triage and Rehabilitation of
Cultural assets“. Prednášajúcou bola Dipl.-Rest. Univ. Maruchi Hosť zdôraznil dôležitosť balkánskych krajín pre Európsku
Yoshida, kurecon, z Mníchova, vedeckým garantom seminára úniu a  ich kultúrnu a  historickú blízkosť so Slovenskou republi-
bola prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. kou. Prednáška pokračovala súhrnom najdôležitejších míľnikov vo
vývoji integrácie krajín západného Balkánu a  postojov niektorých
Kolegovia, špecialisti a odborníci na kultúrne dedičstvo síce krajín k ich integrácii do EÚ. Medzi krajiny, ktoré integráciu ďalších
uplatňujú zásady bezpečného prevádzkovania depozitov, mú- balkánskych krajín podporujú, patria štáty Vyšehradskej skupiny
zeí a galérií a udržiavania vhodných klimatických podmienok a  pobaltských krajín, naopak skeptické sú krajiny ako Nemecko
v týchto priestoroch, avšak pribúdaním mimoriadnych prie- a Holandsko.
myselných a  prírodných udalostí (napr. povodne) dochádza
k situáciám, keď kultúrne pamiatky potrebujú okamžité umiest- Štefan Galla o P
nenie vo vhodných ochranných priestoroch. Maruchi Yoshida
sa snaží o  zriadenie siete Záchranných centier prvej pomoci
pre kultúrne pamiatky s cieľom ich dočasnej ochrany a prevozu
na ďalšie spracovanie. Ide o uchovanie a ošetrenie historických
predmetov v mobilných záchranných depozitoch, ktoré môžu
byť podľa potreby špeciálne upravené aj ako mobilné klimati-
zované priestory pre reštaurátorov.

Členovia KŽP už niekoľko rokov spolupracujú s týmto ve-
deckým tímom na zaujímavých projektoch odbornej prípravy
študentov a  odborníkov v  oblasti posudzovania rizika vo  vy-
braných historických objektoch (aj z pohľadu zlepšenia pracov-
nej bezpečnosti zamestnancov archívov a depozitov), realizácie
monitorovacích aktivít klimatických podmienok, sledovania
prchavých prachových častíc, identifikácie prítomnosti nebez-
pečných látok, ako aj  prognózy vývoja nežiaducich scenárov,
ktoré by v  prípade mimoriadnej udalosti mohli viesť k  po-
škodeniu kultúrnych pamiatok a historických zbierok a pod.
alebo vyvolať negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie
obyvateľov.

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Katedra životného prostredia FPV UMB

16

o západnom Balkáne

Bulharské predsedníctvo v  Rade EÚ prispieva k  rozvoju krajín bezpečnostnú situáciu EÚ napríklad zlepšením životných podmienok,
západného Balkánu najmä podporou rozvoja infraštruktúry a snahou čím sa obmedzí migrácia mladých ľudí z regiónu.
zlepšiť energetickú bezpečnosť regiónu. Prednášajúci zvýraznil aj sna-
hy EÚ o pokračovanie integrácie krajín západného Balkánu, ktoré sú Prednáška prilákala množstvo poslucháčov, čo demonštruje veľký
zamerané najmä na posilnenie infraštruktúry, ekonomickej situácie, záujem o integráciu západného Balkánu do EÚ, súčasné výzvy a aktuál-
odstránenie korupcie a zlepšenie vzťahov medzi štátmi regiónu. ny vývoj v tomto regióne.

Diskutovalo sa aj o perspektívach jednotlivých krajín. Najlepšiu Bc. Martin Šuba
pozíciu na vstup do EÚ má Čierna Hora, ďalej nasleduje Srbsko, ktoré GLOBSEC Academy Centre
však musí vyriešiť otázku Kosova. Kandidátskymi krajinami sú aj
Macedónsko a  Albánsko, pričom ostatné krajiny zatiaľ len čakajú na
získanie statusu kandidáta.

Na prednáške bol priestor venovaný aj otázkam z  publika. Účast-
níkov zaujala situácia v Bosne a Hercegovine a upravenie Daytonskej
dohody, ktorá predstavuje možnosť na zlepšenie situácie. Ďalšia
otázka smerovala k téme radikálnych moslimských a srbských skupín
pôsobiacich v Bosne. Takéto skupiny pôsobia aj v Kosove, Macedónsku
a Južnom Srbsku. Radikálny islam sa do tohto regiónu rozšíril počas
balkánskych vojen, keď sa dovtedy spolu s prevažne umiernenou for-
mou islamu rozšírili aj radikálnejšie formy ako napríklad wahhábismus,
ktorý sem doniesli bojovníci zo zahraničia. Množstvo mladých mosli-
mov zo západného Balkánu sa v posledných rokoch pridalo k Al Nusre
alebo Islamskému štátu, ako napr. tzv. foreign fighters. Zúčastnených
zaujalo aj to, čo môže integrácia Balkánu priniesť pre EÚ a  prečo je
pre EÚ tento región dôležitý. Dôvodov je niekoľko: bezpečnostná
situácia na Balkáne môže ovplyvniť aj bezpečnostnú situáciu v  EÚ
a v  regióne sa angažujú viacerí veľkí hráči ako Čína, Rusko ale-
bo Turecko. Ekonomický rozvoj Balkánu môže pozitívne ovplyvniť

ožiarnotechnickom
a expertíznom ústave MV SR

Rozvoj spolupráce s orgánmi štátnej Hasičského a záchranného zboru a podieľa sa na
správy na úseku obrany, ochrany a zá- plnení úloh ministerstva vnútra na úseku ochrany
chrany predstavuje významnú súčasť pred požiarmi. Ústav plní úlohy v oblasti analyticko-
inštitucionálnej spolupráce Právnic- expertíznych činností na zisťovanie príčin vzniku
kej fakulty UMB v Banskej Bystrici požiarov, získavania a  spracúvania štatistických
s odbornou komunitou. údajov o požiarovosti v Slovenskej republike, posu-
dzovania materiálov a  výrobkov z  hľadiska požiar-
Edukácia nových, nádejných kandidátov na práv- neho nebezpečenstva, normalizácie protipožiarnej
nické povolania bola obohatená o  prednášku ria- bezpečnosti, získavania, spracúvania a poskytovania
diteľa Požiarnotechnického a  expertízneho ústavu odborných informácií z oblasti ochrany pred požiar-
Ministerstva vnútra SR so sídlom v Bratislave pplk. Ing. mi. Špecifickú aktivitu predstavuje práca zisťovateľov
Štefana Gallu, PhD. Prezentácia poslania a  úloh špe- príčin požiarov, ktorých výsledky sú spravidla súčas-
cializovaného pracoviska sa uskutočnila dňa 12. marca ťou dôkazov aj pre konanie pred súdom. Ďalšie prí-
2018 v rámci prednášok z predmetu kriminológia pre padové štúdie z práce PTEU MV SR budú predme-
študentov 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom tom nasledujúcich aktivít s fakultou vo vzdelávacom
odbore právo. Pán riaditeľ podrobne priblížil vnútornú procese.
štruktúru a akreditované aktivity ústavu.
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
V súčasnosti je Požiarnotechnický a expertízny riaditeľ Kriminologického a kriminalistického
ústav Ministerstva vnútra SR zariadením Prezídia výskumného centra pri PrF UMB

17

PREDNÁŠKY

Miroslav Pošta
o audiovizuálnom preklade

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UMB sa Miroslav Pošta sa pracovne venuje širokej oblasti – od prekladu
vo februári uskutočnila prednáška o audiovizuál- publicistických textov z  časopisov The Economist pre týždenník
nom preklade. Respekt a Ekonom, Business Week pre týždenník Euro, venuje sa
prekladom umeleckej literatúry: Himalájské pohádky alebo Švédské
Pozvanie katedry prijal Miroslav Pošta, odborník na audiovizuálny pohádky, za ktoré bol nominovaný aj na cenu Zlatá stuha, až po
preklad v  oblasti dabingu a  titulkovania. M. Pošta vystúpil s  témou preklady pre dabing, napr. pre CSI: Kriminálka Las Vegas, Odložené
Audiovizuálny preklad včera a dnes. Vzhľadom na to, že je titulkovanie případy, Dawsonův svět, S  potápěči kolem světa, Čestné modré
a dabing veľmi zaujímavou a žiadanou témou, bol o prednášku značný oči, Mystic Pizza, Nejsem blázen. Venoval sa aj tlmočeniu, aktívne
záujem. Prednášajúci sa venoval niekoľkým bodom: a  triky v  oblasti publikuje vedeckú literatúru a je známy ako autor kníh Titulkujeme
audiovizálneho prekladu, najnovšie trendy, výskumné oblasti, praktické profesionálně a Technologie ve službách překladatele.
skúsenosti či ukážky najmodernejších programov, ktoré priblížil
študentom. Po prednáške nasledovala podnetná diskusia, ktorú tvorili Mgr. Barbora Vinczeová
odborné aj praktické otázky k téme. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB

Richard Sulík o Európskom

parlamente 13. februára 2018 sa v priestoroch FPVMV UMB uskutočnila odborná
prednáška Ing. Richarda Sulíka, poslanca Európskeho parlamentu a pred-
sedu najsilnejšej opozičnej politickej strany Sloboda a Solidarita, na tému
EurópskaúniaavoľbydoEuroparlamentu.V jejúvodehovoriloproblematike
rekordne nízkej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku
a o možných riešeniach tohto problému. R. Sulík uviedol, že sa spoločne
s ďalšími dvanástimi slovenskými poslancami EP pravidelne stretávajú
a pripravujú návrh na riešenie tejto situácie. Podľa jeho slov by mohlo
byť riešením udelenie pracovného voľna všetkým zamestnancom v deň
konania volieb. Následne prebiehala diskusia na túto tému so študent-
mi, pričom niektorí sa k danému návrhu postavili kriticky. Predmetom
ďalšej diskusie bola reforma Európskej únie z pohľadu strany Sloboda
a Solidarita a objasnenie pojmu eurorealizmus, ktorý táto strana vo svo-
jich publikáciách o EÚ často používa a ku ktorému sa otvorene hlási.
V závere diskusie sa otvorila aj téma procesu zostavovania vlády
v Nemeckej spolkovej republike.

Mgr. Martin Čapliar, interný doktorand FPVMV UMB
18

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Právnici vo francúzskom

V dňoch 12. až 14.marca 2018 navštívili zástupcovia
Právnickej fakulty UMB partnerskú Fakultu práva

NA N T E Sa politických vied Univerzity v Nantes vo Francúzsku.

Znalosť francúzskeho jazyka a francúzskej právnej terminológie je pre Tertre, medzi nimi i budova Fakulty práva a politických vied, je situovaný v ma-
budúcich absolventov práva nevyhnutná, ak premýšľajú o práci v inštitú- lebnom prostredí uprostred zelene v blízkosti riečky Erdre. Súčasťou komplexu
ciách Európskej únie alebo o kariére v diplomatických službách. Vedenie je niekoľko ďalších fakúlt, športové centrum, študentské kantíny a tiež veľká
Právnickej fakulty UMB, vedomé si tejto skutočnosti, má záujem posilňo- knižnica, ktorá je v samostatnej budove.
vať spoluprácu PrF UMB s frankofónnym univerzitným prostredím. Z toh-
to dôvodu s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a bližšie spoznať partner- Na Fakulte práva a politických vied Univerzity v Nantes študuje pri-
skú univerzitu, oboznámiť sa s organizáciou výučby práva vo Francúzsku bližne 4500 študentov, z toho okolo 150 študentov prichádza na fakultu
i prezentovať vlastnú fakultu na partnerskej univerzite navštívili zástupco- v rámci študentských mobilít z partnerských univerzít zo všetkých konti-
via PrF UMB: dekan fakulty doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., nentov. Fakulta ponúka 22 magisterských študijných programov. Štúdium
a prodekanka pre vedu a výskum JUDr. Monika Némethová, PhD., sprevá- práva je na rozdiel od Slovenskej republiky vo Francúzsku špecializované.
dzaní vedúcou Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej ko- Odlišnosti nielen pedagogických, ale i právnych systémov boli hlavným
munikácie JUDr. Elenou Júdovou, PhD., Fakultu práva a politických vied predmetom debaty s francúzskymi kolegami i s francúzskymi študentmi.
(Faculté de droit et des sciences politiques) University v Nantes.
Predstavitelia Právnickej fakulty UMB vystúpili pred francúzskymi štu-
Právnická fakulta UMB má vo Francúzsku tri partnerské univerzity: v Paríži, dentmi s prednáškami prezentujúcimi osobitosti slovenského práva a jeho
v Grenobli a v Nantes. Tradične priťahuje záujem študentov najmä metropola historické korene, slovenské obchodné právo, slovenské medzinárodné
Francúzska – Paríž. Francúzsko je ale veľká a rozmanitá krajina s množstvom právo súkromné a  jeho modifikácie pod vplyvom členstva v  Európskej
prírodných krás i zaujímavých historických lokalít. Mesto Nantes, v ktorom únii a postavenie notára v európskej úprave dedičských vzťahov s cudzím
je univerzita situovaná, je šiestym najväčším mestom Francúzska a adminis- prvkom. Popri prednáškovej činnosti si predstavitelia PrF UMB prehliadli
tratívnym centrom regiónu Pays de Loire („krajiny Loiry“). V minulosti bolo Fakultu práva a politických vied, oboznámili sa s organizáciou štúdia na
jedným z centier historického regiónu Bretónsko (Bretagne), až do 16. storočia fakulte i s jej ďalšími aktivitami a stretli sa tiež s francúzskymi študentmi
nezávislého kniežatstva. Veľkosť bretónskych kniežat doteraz reprezentuje ma- zaujímajúcimi sa o mobilitu na Právnickej fakulte UMB. Svoj čas využili
jestátny hrad, ktorý stojí kúsok od centra Nantes. Univerzita v Nantes, pôvodne i na rešerš v knižnici Univerzity v Nantes.
založená ešte v tomto období, následne zrušená v období Francúzskej revolú-
cie, bola znovuzaložená v roku 1961. Komplex univerzitných budov Campus JUDr. Elena Júdová, PhD.
Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie PrF UMB

Erasmus+ Teacher

Medzinárodné partnerstvo sa zrodilo v roku 2016 bod programu sprítomnil nielen blízkosť slovanských jazykov, ale aj ná-
na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky zorovú blízkosť na edukačné ciele a metódy prípravy budúcich učiteľov.
PdF UMB, ktorá prijala ponuku Univerzity v Trav-
niku (Bosna a Hercegovina) byť inšpiratívnym V spolupráci s manažmentom materských škôl prof. Sáru v B. Bystrici,
partnerom v projekte Erasmus+ Teacher v oblasti Centrum vo Zvolene a Lesným klubom Mravenisko zavítali naši hostia
modernizácie a inovácie vyučovacích metód. do autentického prostredia predprimárneho vzdelávania. Spoznanie prá-
ce učiteľov s deťmi v materských školách, ako aj diskusia s nimi, umožnili
Študijnému pobytu hostí z  Bosny a  Hercegoviny na našej univer- konfrontáciu aktuálnych podmienok a problémov v oboch krajinách.
zite predchádzali konferencie a interaktívne didaktické semináre v ich
krajine, na ktorých sme prezentovali naše tvorivé stratégie výučby Náš študentský asistenčný tím nám bol nápomocný nielen
a  konceptuálny model kurikulárneho obsahu učiteľského študijného organizačne, ale svojimi aktivitami ukázal už teraz formujúcu sa pedago-
programu predškolskej a elementárnej pedagogiky. gickú profesionalitu. Pri spoločnom záverečnom hodnotení v neformál-
nom prostredí Záhrady – Centra nezávislej kultúry nás zahriali názorové
Najaktuálnejšie bol itinerár projektových aktivít naplnený dňa- vyjadrenia zahraničných kolegov. „Ste našou inšpiráciou, my potrebuje-
mi 7. a 8. februára 2018, keď sme na našej akademickej pôde privíta- me takých ako ste vy, takých, ktorí nás profesionálne „potiahnu“.
li 27 vysokoškolských pedagógov a  výskumníkov zo 7 fakúlt Bosny
a Hercegoviny. Čakalo ich široké spektrum akcií a aktivít. Priama účasť Mgr. Lýdia Simanová, PhD., a Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
na seminároch a prednáškach nám vzájomne umožnila „výživné“ dis- Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB
kusie s vyučujúcimi katedry, ako aj so študentmi. Pozitívny ohlas vyvo-
lali vyučovacie metódy a prístupy, ktorými aktivizujeme, motivujeme 19
našich študentov a vedieme ich k práci pre prax. Zaujal ich najmä náš
otvorený vzťah so študentstvom. Množstvo otázok nasledovalo aj po
seminári predmetu tvorivá dramatika, počas ktorého študentky pred-
stavili kreatívnu realizáciu Rozprávky o dvanástich mesiačikoch. Tento

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Prijatie profesorky I. P. Lysakovej

Dekan Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Karol Na stretnutí sa zúčastnil aj prodekan FF UMB doc. Ivan Šuša,
Görner, PhD., prijal 20. februára 2018 profesorku Irinu Pavlovnu Katedru slovenského jazyka a  komunikácie zastupovali doc. Janka
Lysakovú, DrSc., z Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena Klincková, prof. Pavol Odaloš a  prof. Vladimír Patráš. Najprv doc.
z Petrohradu. Pani profesorka prišla na Filozofickú fakultu UMB v rám- I. Šuša priblížil spoluprácu fakulty s Ruskou federáciou, dekan fakul-
ci riešenia projektu Tvorba a  inovácia spoločných a  cudzojazyčných ty zhodnotil projekt ako začiatok sľubnej spolupráce medzi oboma
študijných programov na UMB v Banskej Bystrici v rámci aktivity II.3. inštitúciami. Zástupcovia katedry sa zamerali na ciele projektu a jeho
Všeobecná jazykoveda. Projekt vznikol na základe spolupráce medzi realizačné fázy. Členovia projektového tímu majú naplánované ďalšie
UMB (konkrétne Katedrou slovenského jazyka a komunikácie FF UMB) stretnutie v Petrohrade v apríli tohto roku.
a uvedenou univerzitou. Cieľom projektu je inovácia existujúceho štu-
dijného programu tretieho stupňa všeobecná jazykoveda vytvorením Redakcia
podmienok na akreditáciu spoločného študijného programu.

Eugen Onegin ako zážitkové učenie

V prvý marcový deň 2018 sa študenti druhého roč- z veršovanej predlohy románu A. S. Puškina, pričom využíva hudobné
níka bakalárskeho stupňa Katedry európskych kul- i umelecké prostriedky na zobrazenie príbehu. Pri naštudovaní opery
túrnych štúdií FF UMB zúčastnili operného pred- mala dôležitú úlohu jeho režisérka Anna Osipenko, ako aj predstavi-
stavenia Eugen Onegin v banskobystrickej Štátnej telia hlavných postáv, spomenieme pána Šimona Svitka, ktorý dodnes
opere. Išlo o kultúrne podujatie priamo korešpon- bravúrne stvárňuje postavu „zbytočného človeka“ – Onegina už od
dujúce s obsahovou náplňou ruských kultúrnych jeho premiéry (2013) a pocity sentimentálnej Tatiany mohli študenti
štúdií, ktoré v danom ročníku zabezpečuje Mgr. pochopiť vďaka Patrícii Solotrukovej.
Viera Krešáková, PhD.
Katedra európskych kultúrnych štúdií sa teší, že študenti majú
možnosť okrem klasickej výučby využiť metódy zážitkového učenia.
Veríme, že táto doplnková forma výučby sa bude naďalej rozvíjať.

Vďaka nadšeniu študentov i  vyučujúcej sa študenti mali možnosť PhDr. Jana Pecníková, PhD.
počas hodín oboznámiť s dielom Eugen Onegin, jedným z najznámej- Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB
ších diel svetovej literatúry i opery. Čajkovského spracovanie vychádza

20

VZDELÁVANIE

Exkurzia do fakultnej
materskej školy v Prahe

Študentky predškolskej pedagogiky absolvovali a organizáciu inkluzívneho vzdelávania detí v materskej škole a vysvetlila
exkurziu do fakultnej materskej školy so špeciál- súvislosti pedagogickej praxe študentov v materskej škole, zároveň odpo-
nou starostlivosťou v Prahe. Exkurzia bola praktic- vedala na otázky študentiek. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o fungova-
kou časťou výučby predmetov predškolská peda- ní materskej školy od jej založenia po súčasnosť. Študentky sa v malých
gogika a edukácia detí so špecifickými potrebami skupinách zúčastnili výchovno-vzdelávacích činností v  triedach detí
na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogi- a  postrehy a skúsenosti reflektovali v diskusii s učiteľkami v triedach
ky Pedagogickej fakulty UMB. a s vysokoškolskými učiteľkami na záverečnom stretnutí.

Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s  procesom a  podmienkami doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
inkluzívneho vzdelávania detí v  materskej škole v  Českej republike. Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB
Splnili sme ho aj vďaka spolupracujúcim partnerom z Katedry primár-
nej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

Na Katedre primárnej pedagogiky PdF UK v  Prahe naše študent-
ky diskutovali s  členkami hosťujúcej katedry o  systéme predškolskej
výchovy a podmienkach inkluzívneho vzdelávania v Českej republike.
Témy sa tiež týkali vzdelávania učiteliek materských škôl, ich uplatnenia
i praxe študentov vo fakultných materských školách. Besedy sa zúčast-
nila aj Mgr. Mária Baranová, absolventka predškolskej pedagogiky PdF
UMB v Banskej Bystrici, aktuálne učiteľka v materskej škole v Prahe.
Študentkám sprostredkovala skúsenosti z vlastnej pedagogickej praxe,
ozrejmila im podmienky práce slovenských učiteliek v Čechách.

Vo fakultnej materskej škole sa nám venovala riaditeľka materskej ško-
ly Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D., ktorá nám predstavila podmienky

Práca s micro:bit

Katedra informatiky FPV UMB pripravila 28. febru- Workshop absolvovali všetci študenti zapojení do mikroprojektu
ára 2018 workshop Práca s micro:bit pre študentov Informatický krúžok, ktorý v rámci výberového predmetu katedry informa-
učiteľstva informatiky, ktorí sú zapojení do mikro- tiky výskumný projekt organizuje študentka 2. ročníka magisterského štúdia
projektu Informatický krúžok. Workshop lektoroval Bc. Nika Klimová. Projekt vznikol v rámci jej štúdia na Komenského inštitúte.
Marek Mansell, podpredseda občianskeho združenia
SPy, ktoré sa okrem iného venuje zlepšovaniu výučby Lektor Marek Mansell je študent Fakulty informatiky a informačných
informatiky na základných a stredných školách. technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a  podpredseda
občianskeho združenia SPy, ktoré sa usiluje o popularizáciu programova-
Micro:bit je malá programovateľná edukačná doska, ktorú možno cieho jazyka Python.
využiť v rámci predmetu informatika na základných a stredných ško-
lách. Príkladom je Veľká Británia, ktorá každému siedmakovi základ- Študenti sa oboznámili s programovaním v Online Blockly editore, Online
nej školy v roku 2016 rozdala BBC micro:bit a po prvom polroku sa až MicroPython editore a Mu editore a mali možnosť vyskúšať si vypisovanie
85 % učiteľov vyjadrilo, že výučba informatiky s používaním micro:bit textu na obrazovku micro:bitu, prehrávanie hudby, svetelné animácie na
je pre ich študentov zaujímavejšia. NeoPixel LED pásiku, dotykové tlačidlá s alobalom, ale aj s ovocím, tzv. ovoc-
né piano, bezdrôtovú komunikáciu s micro:bitmi navzájom a iné. Účasťou na
workshope mali študenti učiteľstva informatiky jedinečnú možnosť dozvedieť
sa z prvej ruky všetko podstatné, čo budú potrebovať pri zavádzaní micro:bit
do výučby informatiky na slovenských základných a stredných školách.

Bc. Nika Klimová a Ing. Jana Jacková, PhD.
Katedra informatiky FPV UMB

21

AKTIVITY PRACOVÍSK

Prekladateľské

soirée 12

Aj napriek tomu, že dvanáste soirée sa konalo v  neobvyklých
priestoroch, v Hudobnom átriu Štátnej vedeckej knižnice, hŕstka nad-
šencov prekladu si prišla na svoje. Nasledujúce stretnutie sa bude konať
na jeseň 2018 a hosťom by mal byť dobre známy a literárnymi cenami
ovenčený spisovateľ a prekladateľ. Tešíme sa na Vás.

Séria stretnutí s poprednými slovenskými preklada- PhDr. Martin Kubuš, PhD.
teľmi sa dočkala dvanástej epizódy. 20. marca 2018 Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
nás svojou návštevou poctil doc. RNDr. Juraj Šebes-
ta, PhD., vyštudovaný fyzik, ktorý sa okrem bádania
na vedeckom poli zaoberá prekladom odborných
textov – vedeckých, spoločenskovedných i populár-
no-náučných. Dvanáste stretnutie bolo výnimočné
– po prvý raz sme diskutovali s prekladateľom, kto-
rý sa nevenuje primárne umeleckým textom.

Stretnutie sa konalo v Štátnej vedeckej knižnici, ktorá (najmä
InfoUSA) naše stretnutia už tradične spoluorganizuje. Večerom nás
sprevádzal moderátor PhDr. Martin Djovčoš, PhD., ale o slovo sa hlásil
aj nový kolega z InfoUSA Mgr. Róbert Címer, ktorý predstavil hosťa,
či naša kolegyňa z Katedry anglistiky a amerikanistiky Mgr. Marianna
Bachledová, PhD., ktorá predstavila publikáciu Stevena Weinberga Ako
vysvetliť svet: objav modernej vedy v preklade pána Šebestu.

J. Šebesta vyzdvihol potrebu dôsledného prístupu k práci prekladateľa,
nutnosť oboznámiť sa s vednou oblasťou, do ktorej východiskový text patrí,
používať kvalitné slovníky, nezabudol ani na používania dobrej slovenčiny,
čím len potvrdil, že pravidlá slovenskej prekladateľskej školy platia aj v oblasti
iného ako umeleckého prekladu. Ukazuje sa, že aj početné elektronické data-
bázy majú „svoje muchy“ a prekladateľ urobí lepšie, ak bude svoju koncepciu
budovať na základe štúdia tlačených zdrojov, napr. kvalitných encyklopédií.

Večer spríjemnili naše flautistky – študentky prvého ročníka magis-
terského štúdia Gabriela Hajnovičová a Mariana Michalková.

Naše stredoveké kláštory

Začiatkom kalendárneho roka zorganizovala Katedra histórie FF
UMB v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR pre poľskú verejnosť
prezentáciu výstavy Stredoveké kláštory na Slovensku. Expozícia pa-
nelov zobrazujúcich historický vývoj dobových rehoľných spoločen-
stiev na slovenskom území si našla svoj prechodný domov počas ja-
nuára a februára v historických priestoroch starobylého stredovekého
kláštora benediktínov v Tyńci pri Krakove. Výstavu otvorili Rastislav
Kožiak, vedúci katedry histórie, a Adrián Kromka, generálny konzul
SR v Krakove. Súčasťou vernisáže bola aj odborná prednáška PhDr.
R. Kožiaka, PhD., o výskume dejín benediktínov na Slovensku. „Práve
s  poľskými odborníkmi z  kláštora v  Tyńci i  Jagellonskej univerzity

22

Svetový deň
sociálnej
práce

Aj tento rok sa Katedra sociálnej práce pridala Súčasťou bol aj dvojdňový Tréning manažmentu dobrovoľníkov v za-
k Svetovému dňu sociálnej práce, ktorý bol stano- riadeniach sociálnych služieb, zrealizovaný v spolupráci s Platformou
vený na 20. marca 2018. Pripravili sme zaujímavé dobrovoľníckych centier a organizácií, na ktorom sa zúčastnili odborné
aktivity nielen pre študentov a študentky, ale aj od- pracovníčky z rôznych zariadení a organizácii z Banskobystrického kraja.
bornú a laickú verejnosť.
Na záver si mohli študenti a študentky vybrať popoludnie strávené pod
Prvou aktivitou bol Vzdelávací olovrant s PDCS, v rámci ktorého názvom Realita je IN. Ide o semestrálny projekt v rámci predmetu sociálna
sa účastníci a účastníčky mohli dozvedieť viac o tom, ako vnímať prácu prevencia v práci s mládežou. Projekt pripravili študenti a študentky sociál-
s mládežou ohrozenou radikalizáciou a extrémizmom. Pokúsili sme sa od- nej práce 2. ročníka magisterského štúdia. Cieľom projektu je obmedziť
povedať na otázky, aké je postavenie sociálneho pracovníka a pracovníčky využívanie mobilných zariadení. Realizované aktivity – rozhovory, čítanie
v danej téme a ako pôsobiť tam, kde ich naozaj treba. Workshop sprevádzal kníh/časopisov, spoločenské hry, kvíz a podobne sú zamerané na podporu
Peter Kulifaj, ktorý pôsobí v občianskom združení Mládež ulice. medziľudskej komunikácie a nadväzovanie kontaktu s inými ľuďmi.

Uskutočnilo sa aj Katedrové kolo ŠVOUČ študentiek sociálnej práce. PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
S radosťou sme privítali skutočnosť, že študenti a študentky sociálnej Katedra sociálnej práce PdF UMB
práce preukázali profesionálnu schopnosť sebaprezentácie, ako aj spra-
covania odborného textu a empirických zistení.

Medzi aktivity našej katedry v tomto období môžeme zaradiť aj veľ-
mi zaujímavú prednášku O  sociálnom podnikaní a  integrácii zdravotne
znevýhodnených na trhu práce, ktorú sme na našej katedre zorganizo-
vali v súčinnosti s Ekonomickou fakultou UMB. Viedol ju Mgr. Robert
Šarina, ktorý sa dlhodobo venuje záslužnej práci so sluchovo postihnutý-
mi a nepočujúcimi. Študenti a študentky sa tak mali možnosť dozvedieť
veľa zaujímavých informácií o svete, v ktorom musia sluchovo postihnutí
a nepočujúci existovať a ktorý je intaktnej populácii často veľmi vzdialený.

v Krakove

v Krakove už dlhodobo spolupracujeme na komparatívnom výsku-
me dejín a spoločného kultúrneho dedičstva benediktínov v strednej
Európe,“ vysvetlil R. Kožiak dôvody inštalovania výstavy v  tyniec-
kom kláštore pri Krakove. Jedným z  hmatateľných výsledkov tejto
medzinárodnej (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) i  multidisci-
plinárnej spolupráce je vytvorenie originálnej poznávacej trasy Via
Benedictina, vlastného internetového portálu (www.viabenedictina.
eu), turistických máp a  ďalších edukačných materiálov pre širokú
verejnosť.

Redakcia

23

AKTIVITY PRACOVÍSK

Prepájame štúdium a prax

Takmer dvadsiatka profesionálnych prekladateľov a  tlmočníkov, Išlo vôbec o prvé stretnutie svojho druhu, ktoré si dalo za cieľ zjednotiť
zástupcov spoločností a  agentúr združených v  Asociácií prekladateľ- jednotlivé jazykové pracoviská na fakultách v oblasti odbornej praxe štu-
ských spoločností Slovenska a zástupcovia siedmich vysokých škôl dentov a stáží a stanoviť si podmienky spolupráce s prekladateľskými sub-
zo Slovenskej a  Českej republiky sa stretli 24. januára 2018 na pôde jektmi. Zástupcovia prestížnych spoločností LIONBRIDGE, LEXIKA/
Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na workshope Prepájanie ATC SK, ASAP TRANSLATION, EXE, TRANSLATA predstavili doteraj-
vzdelávania s  praxou a  rozšírenie spolupráce medzi vzdelávacími in- šie skúsenosti so študentmi prekladateľstva a tlmočníctva, charakterizovali
štitúciami a prekladateľskými spoločnosťami. spoluprácu, potreby, výzvy, ale aj rezervy, na ktorých je potrebné pracovať.
Obe strany sa dohodli na konkrétnych postupoch a zjednocovacích mecha-
Filozofickú fakultu UMB na workshope zastupoval prodekan pre nizmoch medzi požiadavkami fakúlt a prekladateľsko-tlmočníckej praxe.
rozvoj doc. Ivan Šuša, ktorý aj podujatie otvoril, a PhDr. Martin
Djovčoš z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB. Za asociáciu Jana Fukasová
sa na podujatí zúčastnil jej prezident Mgr. Michal Kmeť. referát pre marketing a vzťahy s verejnosťou FF UMB

Zo strednej na vysokú

K otvoreniu Mesiaca frankofónie 2018 tento rok organizácie Frankofónie (OIF), vďaka čomu môžeme ako pozorova-
prispela aj UMB. Prvý marcový piatok na svojej teľská krajina svojou trochou prispievať k naplneniu vízie tohto veľ-
pôde privítala všetkých frankofónnych aktérov kého zoskupenia.
z Banskej Bystrice, ktorí pripravili interaktívny
program pre žiakov stredných škôl prevažne zo Zviditeľňovanie francúzštiny ako jazyka potrebného pre pracovný
stredného Slovenska a ich učiteľov francúzštiny. trh je jednou zo spoločných ambícií. Uplatnenie absolventov sloven-
Podujatie s názvom Zo strednej na vysokú – ských vysokých škôl v praxi bezpochyby závisí od výsledkov práce na
štúdium vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo všetkých stupňoch vzdelávania a v  prípade cudzojazyčnej prípravy
2. marca v priestoroch FPVMV. to platí ešte viac. V  poslednom období totiž pracovný trh, a  to nie-
len slovenský, prechádza zásadnými premenami. Ovplyvňuje ho celý
Frankofónnych aktérov je v  Banskej Bystrici pomerne dosť, ale rad novodobých tendencií, ako sú migrácia a mobilita, globalizácia
najväčšou pridanou hodnotou je ich vôľa spoločne definovať ciele a internacionalizácia a s tým spojený dosah na pracovné miesta, kde
a ťahať za jeden povraz pri ich napĺňaní. Bezpochyby sem patrí aj otáz- sa kladú vysoké nároky na zručnosti v oblasti jazykovej vybavenosti,
ka jazykového vzdelávania. Francúzsky jazyk v  moderných dejinách osvojenie ktorých si vyžaduje dlhý čas.
Slovenska (resp. bývalého Československa) vždy zaujímal významné
postavenie, o čom svedčí aj podpora zo strany Francúzskeho inštitú- Cieľom podujatia bola najmä oslava frankofónie, a  to položením
tu v Bratislave. Nemenej významným je vstup SR do Medzinárodnej základov partnerstva medzi zástupcami sekundárneho a terciárneho
vzdelávania. Organizátori chceli budúcim maturantom sprostred-
24 kovať informácie o  možnostiach štúdia francúzštiny a  o aktuálnych
programoch vo francúzskom jazyku, ktoré ponúka UMB, ale aj iné
slovenské univerzity. V neposlednom rade mali pedagógovia UMB na

Delegácia FF UMB ŠTÚDIUM NA UMB
v Maďarsku
a v Rumunsku EFPOLIT
o výhodách
Propagácia študijných programov Filozofickej fakulty UMB a vznik novej francúzštiny
spolupráce s  výskumnými a  krajanskými organizáciami v  zahraničí boli
cieľom pracovnej cesty prodekanov FF UMB doc. Ivana Šušu, doc. Petra V priebehu februára a marca 2018 členovia EFPOLIT-u
Mička a člena Katedry histórie FF UMB a odborníka na problematiku dol- navštívili viaceré slovenské stredné školy s projektom Tour
nozemských Slovákov doc. Miroslava Kmeťa do Maďarska a Rumunska. de lycées – Okružná jazda po gymnáziách. Jeho cieľom bolo
Delegácia propagovala fakultu a  jej študijné programy na Slovenskom šíriť francúzsku kultúru a  propagovať štúdium francúzske-
gymnáziu v Békešskej Čabe (Maďarsko), Teoretickom lýceu Jozefa Kozáčeka ho jazyka medzi mladými ľuďmi. Študenti gymnazistom
v Bodonoši (Rumunsko) a na Teoretickom lýceu Jozefa Gregora Tajovského prezentovali činnosť frankofónnych organizácií na Slo-
v  Nadlaku (Rumunsko). Docent M. Kmeť zároveň vystúpil pre študen- vensku. Francúzsko predstavili ako ekonomickú veľmoc
tov uvedených gymnázií s  prednáškami na témy, ktoré si tieto školy vy- i ako najnavštevovanejšiu turistickú destináciu na svete.
brali. Zástupcovia vedenia fakulty tiež rokovali s  riaditeľkou Výskumného Hovorili o  výhodách, ktoré ovládanie francúzskeho jazyka
ústavu Slovákov v  Maďarsku a  vysokoškolskou učiteľkou zo Segedínskej prináša, ale aj o možnostiach jeho využitia po ukončení štú-
univerzity v Maďarsku doc. Tunde Tuškovou a s Mgr. Pavlom Hlásznikom dia, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Najmä u učiteľov
z Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. francúzštiny sa projekt tešil pozitívnemu ohlasu, pretože
sprostredkovanie osobnej skúsenosti vysokoškolákov je pre
doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD., FF UMB budúcich maturantov tá najlepšia motivácia. Učitelia členom
EFPOLIT-u preto navrhli, aby podobný projekt uskutočnili
srdci vyjadriť vďaku kolegom zo stredných škôl za ich významný prí- i o rok a zamerali sa aj na základné školy, kde sa výber cu-
nos do jazykovej prípravy našich budúcich absolventov. Frankofónny dzieho jazyka u žiakov ešte len formuje.
deň UMB slávnostne otvorila prorektorka pre medzinárodnú spolu-
prácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Dominika Múdra
prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPVMV prezidentka EFPOLIT-u, študentka FPVMV UMB
doc. PhDr. Jaroslav Ušiak, PhD., a  prezident SFUI doc. PaedDr.
Radovan Gura, PhD. 25

Pozvanie prijalo približne 60 frankofónnych gymnazistov a ich pe-
dagógov z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Brezna, Čadce, Prešova,
Ružomberku a Zvolena. Do organizácie sa zapojilo množstvo študen-
tov z UMB – predovšetkým zo spolkov EFPOLIT a Pont francophone
– a takmer dvadsať pedagógov z troch fakúlt UMB: FF, EF a FPVMV.
Súčasťou organizačného tímu boli aj zástupcovia ďalších frankofón-
nych inštitúcií: Centra univerzitných úspechov (CRU) Univerzitnej
agentúry Frankofónie, Asociácie vysokoškolských frankofónnych uči-
teľov na Slovensku FrancAvis a Alliance française v Banskej Bystrici,
ktorí spolu s  ostatnými organizátormi pripravili interaktívne work-
shopy zamerané na budúce povolania, zaujímavé súťaže a vedomostný
kvíz, víťazi ktorého boli ocenení. Celé podujatie sa konalo pod zášti-
tou Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) so sídlom
v Banskej Bystrici.

PaedDr. Mária Rošteková, PhD., FPVMV UMB
viceriaditeľka SFUI

ŠTÚDIUM NA UMB

Zo školy na zimák

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a UMB nedávno predstavila aj program Academics@Amazon pre spoluprácu
Hockey Team organizovali podujatie Zo školy na s vysokými školami vrátane slovenských univerzít.
zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí. Dňa
27. februára 2018 od 14.00 hod. zimný štadión lákal Partneri podujatia Mesto Banská Bystria a  Úrad práce sociálnych
nielen fanúšikov univerzitnej hokejovej ligy, ale aj vecí a  rodiny v  B. Bystrici ocenili prepojenie športového podujatia,
záujemcov o prácu z radov študentov UMB a verejnosti. vzdelávania a  kariéry. Študenti získali predstavu, aké sú požiadavky
UMB Hockey Team zdolal svojho súpera HC Masaryk na zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach, čo očakáva trh práce
University 7:4 a upevnil si svoju pozíciu lídra. od absolventov, v ktorých oblastiach majú ešte priestor zdokonaliť sa,
prípadne rozšíriť svoje vedomosti.

Kvalitu veľtrhu a  široké spektrum voľných pracovných pozícií ga-
rantovalo 24 vystavovateľov rôzneho zamerania, pričom sedem z týchto
spoločností sa zúčastnilo aj prvého ročníka tohto veľtrhu. Potešil nás
záujem spoločností pôsobiacich v rámci Banskobystrického samo-
správneho kraja, z ktorých desať poskytovalo pracovné pozície na trvalý
pracovný pomer, živnosť či brigádu priamo v meste Banskej Bystrici.

Hlavným partnerom podujatia bola spoločnosť Amazon, ktorá ponúka-
la pre vysokoškolákov široké spektrum stáží na Slovensku a v Česku. „Toto
podujatie je výbornou príležitosťou, ako sa vzájomne môžu spoznať zamest-
návatelia so študentmi. V Amazone hľadáme vždy tie najlepšie talenty a na
slovenských univerzitách a vysokých školách vidíme veľký potenciál,“ uviedla
Miroslava Remenárová, PR manažérka spoločnosti Amazon. Spoločnosť

Spektrum ponúkaných pracovných pozícií bolo naozaj široké, naj-
častejšie to boli pozície ekonomického charakteru s pôsobením v oblasti
obchodu, financií, nákupu, logistiky a daní, pozície personálnych kon-
zultantov, hlavne tých so znalosťou jazykov. V  ponuke boli pracovné
pozície programátorov, konzultantov pre SAP v rôznych sférach, ale aj
pozície technikov, projektantov, údržbárov a mnohé ďalšie. Väčšina vys-
tavovateľov už má v radoch svojich zamestnancov absolventov jednot-
livých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Napriek mrazivému počasiu prišlo približne 430 záujemcov
o ponúkané pracovné pozície. Charitatívny podtón tohto podujatia preze-
ntoval hokejový tím na svojich dresoch, kde hrdo nesie nápis Hráme pre
Svetielko nádeje. Výťažok z dražby špeciálnej edície elegantných dresov
univerzitného hokejového tímu bude venovaný občianskemu združeniu
Svetielko nádeje, ktoré UMB podporuje už druhý rok.

Ing. Dana Straková
vedúca referátu marketingovej komunikácie R UMB

26

UMMU

Univerzita k verejnosti

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a mesto o úspešnom a pre komunity nesmierne dôležitom Centre dobrovoľníctva,
Banská Bystrica na základe vzájomnej dobrej pri ktorého zakladaní pomáhala ešte ako študentka a dnes stojí na jeho čele.
spolupráce organizujú podujatia v rámci cyklu Jej snaha o prepojenie zmysluplnej dobrovoľníckej služby v komunite so
vzdelávaním sa zapáčila aj iným kolegom a kolegyniam z univerzity, a tak

Univerzita mestu – mesto univerzite, ktorými sa spoluzačalivyučovaťpomocouučebnejstratégieservicelearning.Tátostra-

snažia študentstvu a obyvateľstvu tohto mesta tégia spája potreby komunity, študentov, študentiek a aj potreby školy, po-
sprostredkovať kultúru, šport aj umenie našich máha rozvíjať osobnosť a formuje v študentstve občiansku zodpovednosť.
krajanov či oboznámiť ich o pozoruhodných V rámcoch tejto stratégie vznikol aj projekt Univerzitná noc literatú-
ry, ktorá sa na pôde Filozofickej fakulty UMB už stala tradíciou. Tento

aktivitách pedagógov a pedagogičiek univerzity. ročník bude už piaty. Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková, ktoré

stáli na počiatku myšlienky rozbehnúť tento projekt, priblížili prepoje-

Tentokrát sa v utorok 20. marca 2018 v Cikkerovej sieni historickej rad- nie service learningu a dobrovoľníctva študentov a študentiek na tomto

nice na Námestí SNP v Banskej Bystrici konala diskusia s názvom Univerzita projekte. Porozprávali o tom, ako projekt vznikol, ako sa mu darí, ako

k verejnosti. Večerom a slovom sprevádzala PaedDr. Slavomíra Očenášová, pokračuje ďalej a ako ich teší účasť širokej verejnosti aj podpora vedenia

PhD., a hostkami boli doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., univerzity. Záverečného slova k  podujatiu sa ujal rektor doc. Ing.

z  Pedagogickej fakulty UMB, PaedDr. Zuzana Vladimír Hiadlovský, PhD. Vyslovil ďakovné slo-

Bariaková, PhD., a Mgr. Martina Kubealaková, PhD., UNIVERZITA MESTO vá smerom k  účastníčkam diskusie za ich aktivity
pedagogičky Filozofickej fakulty UMB. Všetky dámy MMEESSTTUO BANSKÁ BYSTRICA a  pomoc pri  rozvoji tretieho poslania univerzít na
sa nemalou časťou podieľajú na rozvíjaní kultúry UNIVERZITE našej akademickej pôde, ako aj študentkám divadel-
nielen na akademickej pôde, ale aj v  meste Banská ného súboru UNIS UMB za ich príjemné spestrenie

Bystrica. O kultúrne pozdvihnutie večera sa postarali Univerzita programu. Večer sa ukončil neformálnym pobud-
členky študentského divadelného súboru UNIS UMB, k verejnosti nutím v priestoroch historickej radnice.
ktoré predviedli recitačné a spevácke čísla.

Diskusia sa niesla v  duchu zdôrazňovania tre- Kristína Lenčéšová

tieho poslania univerzít. Alžbeta Brozmanová Gregorová porozprávala študentka FF UMB

27

REPREZENTÁCIA UMB

Mladosť na

Filipínach

a v Austrálii

V závere roka 2017 sa univerzitný folklórny súbor Mladosť zúčastnil
medzinárodného folklórneho festivalu vo filipínskej Manile. Po dlhom
lete a mnohých prestupoch súbor privítalo príjemné „zimné“ počasie.

Krátko pred Vianocami súbor Mladosť pricestoval do austrálske-
ho Melbourne. Vianočná atmosféra pri žiariacom slnku a  štyridsať-
stupňových teplotách bola čarovná a prežili sme ju spolu s austrálskymi
Slovákmi. Okrem množstva vystúpení súbor navštívil i Sydney a svojou
hudbou a tancom spríjemnil tradičnú štefanskú zábavu. Takisto ľudová
hudba hrala na silvestrovskej párty.

Vedúci súboru Mgr. art. Martin Urban, PhD., zostal i  po odchode
všetkých členov pracovať s  krajanmi na príprave ďalších folklórnych
programov v nastávajúcej sezóne, keď ich súbory prídu vystupovať „do-
mov“ na Slovensko.

Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Katedra hudobnej kultúry PdF UMB

Zimné

olympijské

hry 2018

Slovenský šport má za sebou mimoriadne úspešné zimné olympijské
hry, ako aj paralympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu, kde pri úspechu
nechýbali ani študenti a  absolventi našej univerzity. Jednoznačnou hviezdou
zimnej olympiády bola banskobystrická biatlonistka Anastasia Kuzminová.
Treba poznamenať, že slovenskú ženskú biatlonovú reprezentáciu vedie naša
absolventka Anna Murínová a v servisnom tíme je náš ďalší absolvent Lukáš
Daubner.

Ďalšie zlato so stopou Katedry telesnej výchovy a  športu FF UMB získal
fenomenálny bežec na lyžiach Dario Cologna, ktorého trénuje náš absolvent
Ivan Hudáč (tento už v  minulosti priviedol k  olympijskej medaile Slovinku
Petru Majdičovú). Zlato vo voľnej pätnástke bolo už jeho štvrtým olympijským
víťazstvom v kariére.

Olympijské body si pripísala aj ženská štafeta biatlonistiek, ktorá obsadila
vynikajúce piate miesto. V štafete boli s Anastasiou Kuzminovou naše študentky
Paulína Fialková, Ivona Fialková a absolventka Terézia Poliaková. Skvelá Paulína
Fialková z Právnickej fakulty UMB získala 5. miesto aj v individuálnej súťaži.

Po skončí zimnej olympiády pokračovala v juhokórejskom Pjongčangu
paralympiáda, na ktorej Henrieta Farkašová (s navádzačkou Natáliou

28

Šubrtovou) získala štyri zlaté a jednu striebornú medailu. Ich kondičnú Beh na lyžiach: Barbora Klementová, Alena Procházková, Miroslav Šulek
prípravu zabezpečuje študent UMB Dušan Šaradín. Sprievod: Michal Malák (vedúci a tréner), Ján Valuška (tréner), Michal
Polačko (servis)
Študenti a absolventi UMB, ktorí sa zúčastnili XXIII. zimných olympij-
ských hier a XII. zimných paralympijských hier v Pjongčangu:  Sane: Marek Solčanský
Sprievod: Ján Harniš, Walter Marx ml. (tréneri)
Biatlon: Ivona Fialková, Paulína Fialková, Tomáš Hasilla, Matej Kazár,
Alžbeta Majdišová, Martin Otčenáš, Terézia Poliaková, Michal Šíma Milan Stanko, športový redaktor RTVS
Sprievod: Lukáš Daubner, Anna Murínová Dušan Šaradín, kondičný tréner zrakovo postihnutých lyžiarov

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom olympiády ďakujeme za reprezentáciu Slovenska, Banskej Bystrice a UMB.

29

NOVÉKNIHY Maximum možn
a slovenskej zahr

V priestoroch FPVMV sa 21. februára 2018 kona- Kniha prináša jedinečný pohľad na práve uplynulé štvrťstoročie
la diskusia s predstavením publikácie Maximum českej a slovenskej zahraničnej politiky. Obsahuje 12 esejí, ktoré sú ve-
možného? 25 rokov samostatnej českej a sloven- nované pôsobeniu oboch štátov v  medzinárodnom prostredí. Autori
skej zahraničnej politiky, ktorú moderoval Gri- príspevkov prijali výzvu zamyslieť sa nad štyrmi základnými témami:
gorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné identifikácia koreňov zahraničnej politiky oboch štátov; ich skúsenosť
otázky a jeden z editorov publikácie. Do diskusie v zahraničnej politike od roku 1989; súčasné dilemy zahraničnej politi-
prijali pozvanie dvaja autori esejí, politickí analy- ky a poslednou výzvou bolo hľadanie odpovedí na otázku o úspešnosti
tici Gabriela Svárovská a Juraj Mesík a prodekan zahraničnej politiky obidvoch krajín. Pozvaní hostia, ale aj diskutujúci
pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou študenti sa spolu usilovali zistiť, či česká a slovenská zahraničná politi-
na FPVMV doc. PhDr. Jaroslav Ušiak, PhD. ka za štvrťstoročie existencie dosiahli maximum možného, a snažili sa
identifikovať, čo sa dá vylepšiť, resp. zmeniť.

Gabriela Svárovská, česká odborníčka na ľudskoprávnu problema-
tiku, sa snažila v úvodnom vstupe vysvetliť dôvody, prečo by sa prob-
lematika ľudských práv mala stať pre Českú republiku, rovnako pre
Európu a celý demokratický svet, strategickou prioritou. Konštatuje, že
aj keď sú „ľudské práva považované za tradičnú prioritu českej zahra-
ničnej politiky“, téma ochrany a podpory ľudských práv vo svete sa zo
zahraničnej politiky ČR vytráca a „tradícia dnes s odstupom času vyze-
rá skôr ako stále sa vyprázdňujúca zotrvačnosť“. Poukázala na fakt, že
politické a ekonomické elity sa v dejinách samostatného Česka vyvíjali

S knihami
Júliusa
Lomenčíka

predovšetkým „... kultivované slovo je kľúčom, ktorým otvára dvere trinástej

komnaty, neomylne vedúce k truhlici, kde skrýva sebe vlastné tajomstvo –

človečenstvo. Reflexie odovzdávajú kľúč tým čitateľom, ktorí si tiež napĺňajú

V rámci 22. ročníka festivalu Literárna Banská vlastnú pokladnicu bohatstvom slova, čerpajúc z prameňa živej vody... (nie
Bystrica sa 20. marca 2018 v priestoroch Literárneho
a hudobného múzea ŠVK v Banskej Bystrici však z tohto sveta).“
uskutočnilo stretnutie s doc. PaedDr. Júliusom
Lomenčíkom, PhD., a jeho knihami. Slavomíra Očenášová-Štrbová

Podujatie moderoval redaktor Rádia Regina Marcel Páleš a  ukážky
z  Lomenčíkovej tvorby predniesol herec a  recitátor Juraj Sarvaš.
Prezentované autorovo SLOVO bolo doplnené vystúpením folklórneho
súboru Málinčok z rodnej obce Júliusa Lomenčíka Málinec, ktorý prezen-
toval piesne z horného Novohradu a scénické spracovanie čepčenia nevesty
z tradičnej málinskej svadby, ktorej zvyky a obyčaje podrobne spracoval
J. Lomenčík v knihe Z máľinské túrňi pozerán (2016). Z prezentovaných
kníh najviac zaujali ukážky z knihy Reflexie v priestore slova (2016), v kto-
rej v  štyroch kapitolách podľa PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD., autor
„... burcuje myseľ, nabáda ku konfrontáciám a  podnecuje hľadať vlastný
názor, prehodnocovať v dialógu s ním ustálenú prizmu pohľadu...“, pričom

30

ého? 25 rokov samostatnej českej

aničnej politiky Úvodné analýzy a postoje hostí vytvorili priestor na dlhú diskusiu
k nastolenej problematike. Otázok študentov FPVMV rozhodne nebolo
iným tempom ako elity intelektuálne a aj napriek viacerým pozitívnym málo, a to aj napriek tomu, ako uvádzajú editori v predhovore publiká-
výsledkom k ich prekrytiu zatiaľ nedošlo. cie, že „za 25 rokov nám v Českej aj Slovenskej republike už stihla vy-
rásť generácia, pre ktorú pojmy Československo alebo československý
Juraj Mesík sa venoval zhodnoteniu úspešnej storočnej slovenskej znejú skôr ako úryvky z učebníc dejepisu, nie ako súčasnosť vlastných
trajektórie. „Z  hľadiska Slovákov, ktorí na prahu 20. storočia stáli na koreňov.“ Ide totiž o generáciu, ktorá Slovensko a Česko pozná už iba
hrane národného zániku, je posledné štvrťstoročie zahraničnopolitic- „ako dva samostatné, zvrchované štáty s nadštandardnými vzájomnými
kého vývoja korunkou na prevažne úspešnom priebehu 20. storočia.“ vzťahmi“. Študentov zaujímali predovšetkým súčasné dilemy českej
Vyzdvihol pritom fakt, že za toto obdobie sa Slovensku podarilo do- a slovenskej politiky, nielen zahraničnej, ale aj domácej. Špeciálnu po-
siahnuť to, čo sa v moderných dejinách nepodarilo asi žiadnemu iné- zornosť venovali zostavovaniu vlády v ČR, výsledkom prezidentských
mu národu. Juraj Mesík poukázal aj na jeden z hlavných slovenských volieb v  ČR, ako aj  silnej vlne euroskepticizmu našich susedov.
nedostatkov, a  to nezáujem o svetové dianie a  prístup slovenskej ve- Zaujímalo ich aj to, ako by vyzerala budúcnosť týchto dvoch malých
rejnosti k  svetu na seba sústredeným pohľadom, čo zhrnul slovami: stredoeurópskych štátov v prípade rozpadu EÚ, resp. vystúpenia krajín
„cenou veľkosti je zodpovednosť“. z tohto zoskupenia.

Jaroslav Ušiak ako prvý čitateľ tejto publikácie mal možnosť zhr- Na príprave podujatia sa podieľali: Inštitút pre verejné otázky,
núť príspevky ostatných autorov a vyjadril svoj pozitívny názor na ne. Asociace pro mezinárodní otázky, Heinrich-Böll-Stiftung a  FPVMV
Ocenil aktuálnosť publikácie, ale aj ich relevantnosť a hĺbku analýz. UMB.
Hľadal pritom paralely a rozdiely súčasnej politickej scény v Čechách
a na Slovensku za ostatných 25 rokov. V kontexte súčasného politického PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
vývoja v oboch krajinách nadviazal najmä na spoločnú históriu, pou- viceriaditeľka SFUI a odborná asistentka na FPVMV UMB
kázal na to, kam sa obe krajiny za dané obdobie dostali, a naznačil aj
možnosti ďalšieho vývoja.

Matej Bel v preklade
Imricha Nagya

Na Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB sa
venuje vedecko-výskumná pozornosť aj osobnosti
polyhistora Mateja Bela a jej výsledkom je publi-
kovanie jednotlivých zväzkov hlavného Belovho
diela Historicko-zemepisné poznatky o súvekom
Uhorsku. Na ich modernom preklade sa podieľa
Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice sa 5. marca 2018 kona-
la prezentácia už piateho zväzku Belovho diela venovaného Zvolenskej
stolici. Publikáciu takmer polstovke poslucháčov predstavil Imrich
Nagy v  prednáške Matej Bel o  svojom rodnom kraji. Priblížil v  nej
nielen dobový kontext vzniku Historicko-zemepisných poznatkov o sú-
vekom Uhorsku, ale aj problémy spojené so správnym pochopením vý-
znamu latinského originálu. I. Nagy prezentoval niekoľko konkrétnych
ukážok z Belových zápiskov o obyvateľstve niekdajšej Zvolenskej stoli-
ce, v ktorých sa prejavil aj Belov zmysel pre humor. Na základe vyjad-
rení vydavateľa diela, ktorým je Kysucké múzeum v Čadci, sa môžeme
tešiť na ďalšie zväzky Belovho najvýznamnejšieho vedeckého diela.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.
Katedra histórie FF UMB

31

Vedomosti Mateja Bela

v slovenčine

Rozhovor s Imrichom Nagyom argumentmi o jej dôležitosti a veľkolepých možnostiach, ktoré má pred
sebou. Využíva na to všetky nástroje latinčiny, ktorej literárne podoby
Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku boli od najstarších čias určené predovšetkým na deklamáciu. Výrazom
Notitia Hungariae novae historico-geographica toho je aj interpunkcia, ktorá popri svojej vetnej funkcii musí spĺňať aj
rétorickú funkciu. Výrazne tým sťažuje porozumenie významu textu,
Pán doktor, mnohí pred vami snímajú klobúk dozvediac sa, aké veľké dielo ktorý nadmerným užívaním čiarok preťažuje. Aj preto bolo nevyhnut-
ste vykonali. Doteraz sme o Matejovi Belovi síce mnoho čítali, ale nepoz- né pristúpiť k  revízii a  úprave pôvodného latinského Belovho textu,
najúc latinčinu, nemohli sme sa dotknúť jeho Vedomostí ako čitatelia. ktorý je súčasťou jeho aktuálnej bilingválnej edície.
Dá sa iba žasnúť nad tým, že sme čakali 282 rokov, kým toto Belovo dielo
uzrie svetlo sveta v slovenčine. Zrodilo sa vďaka a iba vďaka vám. S akým Vy ste preložili pre Kysucké múzeum v  Čadci, ktoré je vydavateľom
pocitom ste prijali výzvu prekladať toto veľkolepé dielo Mateja Bela? diela Historicko-zemepisné vedomosti o  súvekom Uhorsku (Notitia
Hungariae novae historico-geographica), Trenčiansku stolicu, Oravskú
S veľkou bázňou. Hovoríme o jednom z najvýznamnejších reprezentan- stolicu a do tretice Zvolenskú stolicu. 612-stranové dielo Zvolenská stol-
tov slovenskej vedy v dejinách; o človeku, ktorého všestranné dielo opiera- ica má prvú všeobecnú časť so svojimi oddielmi a špeciálnu časť s odd-
júce sa – na svoju dobu – o pokrokové vedecké metódy položilo základy pre ielmi a staťami. Obsahuje aj 30 strán poznámok prekladateľa a ďalšie
viaceré moderné vedné disciplíny; už počas svojho
života dosiahol medzinárodné uznanie a mimoriad- dôležité zoznamy, prehľady a registre. Vynikajúce
ne renomé. Napriek týmto superlatívom však jeho sú aj úvodné štúdie: z vášho pera Belove Vedomosti
dielo, ako ste správne poznamenali, ani po troch o  Zvolenskej stolici a  Matej Bel ako geograf
storočiach od svojho vzniku nebolo sprístupnené Zvolenskej stolice v autorstve Ota Tomečka. Majú
slovenskému čitateľovi. Možnosť participovať na aj ostatné zväzky Vedomostí takúto štruktúru?
takomto sprístupňovaní Belovho monumentálneho
vedeckého a literárneho odkazu preto považujem za Edícia Vedomostí Mateja Bela od svojho
výnimočnú profesijnú výzvu i jedinečnú príležitosť, prvotného zámeru vychádza z jednotnej koncepcie,
ako pomôcť splatiť túto podlžnosť, ktorá dodnes ťaží ktorej cieľom je sprostredkovať nielen preklad die-
slovenskú vedu, kultúru a osobitne aj našu univerzi- la, ale aj modernú edíciu latinskej pôvodiny, ktorá,
tu, ktorá si pri svojom zrode prepožičala meno práve ako sme uviedli vyššie, je kľúčom k správnemu po-
od Mateja Bela a  chtiac-nechtiac sa tak zaviazala rozumeniu Belovho textu. V prípade Trenčianskej
rozvíjať jeho odkaz. a Oravskej stolice, ktoré M. Bel nestihol pripraviť
na vydanie, sme sa mohli oprieť o  spoluprácu
Ovládate angličtinu, francúzštinu, ruštinu s  pracovníkmi Historického ústavu Maďarskej
i  gréčtinu, máte skúsenosti ako prekladateľ akadémie vied pod vedením doktora Gergelya
nielen s latinským, ale i s maďarským jazykom, Tótha. Od roku 2011 začali realizovať projekt mo-
preto sa mi núka otázka porovnania náročnosti dernej textovo-kritickej edície Belovho diela v la-
prekladu Belových Vedomostí... Vieme totiž, že baroková latinčina je tinčine. Belov text však nestačí prepísať a preložiť
noblesná, kvetnatá. Ako ste si poradili s touto formou? – mnohé veci v  ňom treba dešifrovať a  vysvetliť.
Je to dané nielen obrovským časovým odstupom od jeho vzniku, ale aj
O latinčine sa zvykne nie celkom náležite hovoriť, že je neživým, či skutočnosťou, že M. Bel koncipoval svoje dielo ako jeden monumentálny
dokonca mŕtvym jazykom. Pôvodní nositelia tohto jazyka sú síce už celok. Jednotlivé opisy stolíc sú preto organicky prepojené s ostatnými, čo
dávno mŕtvi pod nánosmi storočí, životaschopnosť ich kultúry a jazy- sa prejavuje v Belových vnútorných odkazoch či skrátených formuláciách.
ka však okrem iného osvedčili aj diela velikánov európskej literatúry Všetky tieto miesta sa preto usilujeme objasniť vo vysvetlivkách na kon-
a vedy. Právom k nim môžeme zaradiť aj Vedomosti Mateja Bela. Preklad ci textu. V úvodnej štúdii zas analyzujeme okolnosti vzniku konkrétne-
z latinčiny však má svoje špecifiká, keďže núti prekladateľa pochopiť ho opisu stolice, štruktúru textu, Belom použité zdroje i osobitosti jeho
nielen morfologické a  syntaktické zákonitosti jazyka pôvodiny, ale aj štýlu. V prípade prvých zväzkov vydaných Kysuckým múzeom v Čadci
ducha doby, uvažovanie autora, jeho prístup k  jazyku, jeho štýl, jeho (Trenčianska, Liptovská a  Oravská stolica) bola súčasťou publikácie
cit pre precíznosť a presnosť vyjadrovania. Jediným zdrojom poznania aj kapitola o  živote a  diele Mateja Bela od spoluzostavovateľa Martina
je pritom samotný text, keďže všetky existujúce gramatické príručky Turóciho. Aby sme edíciu Belovho diela oživili a zatraktívnili, rozhodli
a slovníky poskytujú len veľmi hrubý a približný rámec, v ktorom sa náš sme sa túto opakujúcu sa časť nahradiť prípadovými štúdiami skúma-
autor mohol, ale aj nemusel pohybovať. Preto je taký veľký rozdiel medzi júcimi dielo Mateja Bela z pohľadu rôznych vedných disciplín, do rámca
prekladom zo živého jazyka, ako bol napríklad preklad Jurkovichových ktorých Vedomosti zasahujú. V opise Turčianskej stolice sa tak objavila
dejín Banskej Bystrice, a  prekladom z  „neživej“ latinčiny. Osobitým kapitola o zoológii a v opise Zvolenskej stolice je to kapitola o geografii.
problémom Belovej latinčiny, resp. latinčiny Belovej doby – čiže tej no-
blesnej, kvetnatej barokovej latinčiny –, ako ste výstižne poznamena- Predpokladáme, že Zvolenská stolica je aj preto rozsiahlejším dielom
li v  otázke, je jej rétorizujúci až vyslovene rétorický charakter. než ostatné, lebo k tomuto prostrediu mal Matej Bel osobnejší vzťah.
M. Bel komunikuje so svojím čitateľom: oslovuje ho, pozýva ho putovať Cítiť to aj na predkladanom texte?
po spoločnej vlasti, odhaľuje mu jej minulosť, presviedča ho svojimi
Zvolenská stolica bola Belovým rodným krajom a  tento fakt robí
32 z  opisu Zvolenskej stolice vskutku mimoriadnu časť celých Vedomostí.

Je to čitateľné v jednotlivostiach, ale aj v celkovom charaktere tejto časti. prečítal prameň, inokedy nepozorne odpísal argument z  literatúry, naj-
M. Bel mal pri koncipovaní svojho diela k dispozícii rozsiahly tím spo- častejšie sú však jednoduché tlačové chyby a preklepy, ktoré možno pri-
lupracovníkov, ktorí pre neho zbierali údaje, ba neraz podľa predpísanej písať už na vrub záverečných kníhtlačiarskych prác. Všetky takéto miesta
formy spracovali celé textové znenia jednotlivých kapitol. Zvolenská stoli- sme sa snažili emendovať – opraviť a upozorniť na to vo vysvetlivkách.
ca však bola osobitným prípadom – pri nej sa Bel mohol spoliehať na svoje
poznatky, skúsenosti a zážitky. Napovedá tomu aj osobnejší tón: v celom Čím vás Magnum Decus Hungariae zaujala osobne a zmenil sa vaším
diele používa autorský plurál, ale vo Vedomostiach o  Zvolenskej stolici dôvernejším vzťahom k dielu Mateja Bela váš pohľad – pohľad vedca,
ho neraz nahradí dôvernou prvou osobou singuláru. Robí tak vždy, keď učiteľa, otca, manžela – na neho?
si spomenie na nejaký príjemný zážitok z mladosti, či pri opise dôverne
známeho miesta. Súčasťou tohto zväzku Vedomostí je aj opis Belovho ro- Veľké osobnosti z  dejín máme tendenciu ikonizovať. V  povedomí
diska – Očovej, ktorú povyšuje medzi mestečká a iba s ťažkým srdcom človeka sa potom vytvára často schematický, idealizovaný obraz o histo-
priznáva jej úpadok. Svoju predpojatosť ospravedlňuje práve poukázaním rickej postave. Boli to však ľudia z mäsa a kostí, s obyčajnými strasťami
na to, že ide o  jeho rodisko, pričom uvádza aj mimoriadne cenný údaj i radosťami. Mne ako prekladateľovi diela Mateja Bela sa dostalo vzácnej
o dátume svojho narodenia: „Túto skazu mestečka znášame tým bolestne- výsady nadviazať s ním dôverný, až intímny vzťah – pri odkrývaní zmyslu
jšie, že sme sa tu vďaka osobitej Božej priazni narodili dňa 24. marca 1684.“ jeho viet sa mi otvoril jeho myšlienkový svet. Čo ma prekvapilo, bolo
precitnutie, že sa ku mne neprihovára suchopárny vedec, prísny rektor či
Pán doktor, to, že ste zároveň historik, vám určite pri preklade dôstojný evanjelický pastor. Miesto toho som objavil sčítaného a múdre-
pomohlo... Bolo pre vás v diele všetko zrozumiteľné a jednoznačné? ho sprievodcu, ktorého zaujímajú informácie zo všetkých oblastí života,
ktorý nepozná predsudky voči iným národom a národnostiam, ktorý sa
Celkom iste na pochopenie správneho významu historických textov vie pohybovať v urodzených kruhoch, ale dobre sa cíti aj medzi obyčaj-
je nevyhnutné poznať historický kontext – to sa týka nielen pozadia ným ľudom. Objavil sa predo mnou odvážny človek, ktorý sa vie zastať
vzniku diela, ale aj samotných informácií uvedených v ňom. V prípade ukrivdeného, aj poradiť blúdiacemu, či pokarhať chybujúceho. Čo ma
takého diela, monumentálneho rozsahom aj obsahom , ako sú Belove však najviac prekvapilo a potešilo, bol jeho zmysel pre humor – láskavý,
Vedomosti o novom Uhorsku, to však na prekladateľa kladie mimori- ale keď bolo treba, aj veľmi priliehavý. Takýto je môj Matej Bel.
adne nároky. Preto som bol nútený spolu s M. Belom rozširovať svo-
je obzory a  spoznávať nové fakty. Pripomenúť však treba, že tak ako Hypoteticky: Matej Bel ožije, dozvie sa, že v Perle Pohronia nesie jeho
sa aj M. Bel pri koncipovaní svojho diela mohol spoliehať na celý rad meno univerzita a niečo jej zaželá. Ako by to mohlo znieť?
svojich spolupracovníkov, mohol som sa aj ja oprieť o cenné odborné
rady a  konzultácie kolegov z  Katedry histórie Ota Tomečka a  Pavla Azda iba celkom jednoducho: Ut bene sit Universitati Neosoliensi,
Maliniaka, za čo im patrí moja obrovská vďaka. ex animo precamur. Feliciter! Úprimne vyprosujeme, aby sa banskobys-
trickej univerzite darilo. Nech jej šťastie žičí!

Overovali ste (a ako?) správnosť údajov v diele Mateja Bela po takmer Pán doktor, ďakujúc vám za rozhovor, odvážim sa v  želaní štýlovo
tristo rokoch? nadviazať na Mateja Bela.
A prajem vám teda, nech vás naďalej osvecuje nebeské svetlo múdrosti;
Overovanie údajov patrí k pilierom vedeckej práce a hoci M. Bel pri nech je mier a pokoj nielen na okršleku zemskom, ktorého sa dotýka
svojej práci dôsledne aplikoval vedecké metódy, bolo nevyhnutné overovať váš krok; nech je vaša vľúdna duša naplnená sviežosťou, dobrotivosťou
jeho odkazy na literatúru, použité citácie i  datovania. Situáciu uľahčila a láskou, aby ste svojím ďalším dielom mohli povznášať ducha iných.
práve Belova konzekventnosť pri uvádzaní svojich zdrojov: vskutku ojedi-
nelé sú prípady, keď bolo nemožné určiť presný prameň či autora, ktorého Slavomíra Očenášová-Štrbová
využil. Errare humanum est a  ani M. Bel nebol neomylný: niekedy zle
33

NOVÉ KNIHY

Hrad Ľupča, klenot
Pohronia vo svetle vekov

Na neďalekom hrade v Slovenskej Ľupči sa 2. februára „Hĺbka i šírka záberu, s akou bola publikácia o dejinách hradu a pan-
2018 uviedla do života rozsiahla publikácia o dejinách hra- stva Ľupča pojatá, je aj v dnešnej dobe vysoko nadštandardná a celý ko-
du Ľupča. Autorský kolektív tvorili členovia i absolventi lektív si za úspešné dovŕšenie takého rozsiahleho projektu zaslúži veľké
Katedry histórie FF UMB pod vedením zmiešaného tan- uznanie. Rozhodne bude patriť medzi knihy, ktoré poslúžia tak k zvýšeniu
demu: Oto Tomeček, odborný asistent katedry, a Vladimír záujmu odborníkov z oblasti histórie, archeológie a dejín umenia o tento
Homola, kastelán hradu a zároveň absolvent štúdia histórie región, ako aj k uspokojeniu zvedavosti a oprášeniu spomienok miestnych
u nás. Publikácia je výsledkom medzigeneračnej spolupráce obyvateľov,“ ocenila nové dielo jedna z odborných recenzentiek publikácie
učiteľov a ich žiakov, príkladom kvalitnej prípravy študentov PhDr. Martina Hrdinová, PhD., z Masarykovho ústavu AV ČR v Prahe.
histórie na našej fakulte a záujmu katedry o svojich
absolventov aj potom, čo vstúpia do praxe. Publikácia o Ľupčianskom hrade sa delí na štyri ťažiskové kapitoly.
Prvá z nich sa venuje histórii hradu, predstavuje jeho držiteľov a správ-
cov, rekonštruuje majetkové pomery panstva, ako aj využívanie hrad-
ných objektov v priebehu celého dejinného vývoja od jeho vzniku až
do súčasnosti. Druhá kapitola sa zameriava na stavebný vývoj hradu,
oboznamuje čitateľa so všetkými doposiaľ identifikovanými ťažiskovými
stavebnými etapami, ktoré menili jeho vzhľad a určovali jeho stavebný
charakter. Na túto kapitolu nadväzuje stať venovaná pamiatkovej ochra-
ne a obnove hradu, ktorej významnou časťou je zhodnotenie posledných
rekonštrukčných prác realizovaných po prechode hradu do vlastníctva
podniku Železiarne Podbrezová. Celú knihu napokon uzatvára kapito-
la Hradný sprievodca, ktorá čitateľa oboznamuje so súčasným využitím
jednotlivých hradných objektov.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Katedra histórie FF UMB

34

20 ROKOV Vydavateľský deň
DOBROVOĽNÍCTVA Spolku slovenských
NA UMB spisovateľov

Dobrovoľníctvo sa na našej univerzite rozvíja už 20 rokov. V priebehu času sa Na minuloročnom členskom zhromaždení
menili jeho podoby i formy vzájomnej spolupráce aktérov v tejto oblasti. Zák- Spolku slovenských spisovateľov v  Žiline bol
ladná myšlienka je však od začiatku rovnaká – rozvíjať angažovanosť a sociál- prijatý zámer prezentovať činnosť SSS na
nu zodpovednosť študentstva, ktorá sa prenesie aj do ich profesionálnej praxe. slovenských vysokých školách. Po nevyhnutných
organizačných prípravách dostala priestor
Začiatky dobrovoľníctva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa viažu k roku 1998, na prvú prezentáciu Univerzita Mateja Bela
keď sa na Pedagogickej fakulte UMB konala prvá dobrovoľnícka kampaň. Jej cieľom bolo získať v  Banskej Bystrici. Garantom podujatia sa stal
študentstvo pre dobrovoľníctvo v rôznych organizáciách v Banskej Bystrici. V ďalších rokoch po- Július Lomenčík, člen predstavenstva SSS a do-
kračovali dobrovoľnícke kampane, ktoré organizačne viedli najmä študenti a študentky študijného cent na Katedre slovenského jazyka a komuniká-
odboru sociálna práca. V roku 2001 sa ako samostatná organizácia etablovalo Centrum dobrovoľ- cie FF UMB. V spolupráci s tajomníčkou odboč-
níctva, ktorého poslaním sa stalo šíriť myšlienku dobrovoľníctva v celom banskobystrickom re- ky Janou Borguľovou začlenili uvedené podujatie
gióne. V Centre dobrovoľníctva sa od začiatkov angažovali nielen učitelia a učiteľky, ale aj študenti do programu festivalu Literárna Banská Bystrica
a študentky UMB, najmä Pedagogickej fakulty, a to v pozícii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ale aj na stredu 21. marca 2018.
koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov a projektov. Za 20 rokov sa realizo-
valo v oblasti dobrovoľníctva v spojení s univerzitou mnoho projektov a aktivít, kampaní, zbierok, Početná delegácia SSS na čele s čestným pred-
ale aj seminárov, workshopov, konferencií a výskumov. sedom Jaroslavom Rezníkom, podpredsedom
Petrom Mišákom, tajomníkom Štefanom Cifrom,
Univerzita Mateja Bela je partnerom dvoch kľúčových podujatí, ktoré organizuje Centrum dob- riaditeľom vydavateľstva Romanom Michelkom,
rovoľníctva, a to Týždňa dobrovoľníctva a oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v BBSK Srdce zástupcom šéfredaktora Literárneho týždenníka
na dlani. Počas 11. ročníkov oceňovania získalo Srdce na dlani aj viacero študentov a študentiek uni- Dušanom Mikolajom spolu so zástupcami ban-
verzity a dobrovoľníckych projektov. V roku 2011, v Európskom roku dobrovoľníctva, sa realizova- skobystrickej odbočky sa predpoludním na pôde
lo na UMB viacero podujatí propagujúcich dobrovoľníctvo a Centrum dobrovoľníctva v spolupráci rektorátu stretla s  rektorom UMB Vladimírom
s UMB výskumne zmapovalo stav dobrovoľníctva na Slovensku. V rokoch 2012 až 2014 univerzita Hiadlovským, ktorý prejavil pochopenie o aktivi-
implementovala jedinečný projekt v rámci programu Leonardo da Vinci Dobrovoľníctvo – cesta k za- ty literárneho charakteru na príslušných katedrách
mestnaniu, v rámci ktorého vznikla metodika práce s nezamestnanými v dobrovoľníctve a online a  najmä medzi študentmi. Predstavitelia SSS ho
nástroj na overovanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva D-zručnosti pre za- informovali nielen o aktivitách, ale aj o vydavateľ-
mestnanie. V rámci projektu na PdF UMB vznikla komisia pre uznávanie kompetencií získaných skom programe Vydavateľstva SSS a periodikách
prostredníctvom dobrovoľníctva. V tomto projekte UMB začala spolupracovať s ďalšou slovenskou – Literárnom (dvoj)týždenníku a Dotykoch.
organizáciou venujúcou sa rozvoju dobrovoľníctva Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.
V rokoch 2015 až 2017 vystupovala UMB ako partner v projekte Erasmus+ CIVCIL – Kompetentní V hlavnom komunikačnom priestore UMB –
v dobrovoľníctve, ktorý sa venoval zapájaniu ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva. V roku 2017 vo vestibule budovy na Tajovského ulici – pripra-
a 2018 boli viacerí učitelia a učiteľky UMB súčasťou pracovnej skupiny na prípravu Koncepcie vý- vilo vydavateľstvo predajnú výstavu, o ktorú bol
chovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá má napomôcť rozvoj dobrovoľníctva vo primeraný záujem.
všetkých stupňoch a typoch škôl a školských zariadení.
V Univerzitnej knižnici UMB sa uskutočnila
Od roku 2013 spustila dobrovoľnícky program za pomoci Centra dobrovoľníctva Univerzitná beseda s hosťami. Július Lomenčík prítomným
knižnica UMB. Angažovanosť seniorov v tomto programe nám dokazuje, že dobrovoľníkmi môžu študentom a  ďalším záujemcom predstavil zá-
byť ľudia v každom veku. Jedinečné spojenie v poslednom roku priniesol dobrovoľnícky program stupcov SSS, ktorí ich postupne oboznámili nie-
Čítankovo, v rámci ktorého seniori čítajú knihy deťom v materských školách a v ktorom seniorov na len s programovými cieľmi SSS, ale aj vydavateľ-
čítanie pripravovali učiteľky našej univerzity z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB. skou produkciou, s obsahom Literárneho (dvoj)
Ďalším zo spôsobov zapojenia študentstva do dobrovoľníctva je Erasmus Student Network (ESN), kde týždenníka a možnosťami pre mladých autorov
sú študenti nápomocní zahraničným študentom, ktorí na UMB prichádzajú na študijný pobyt. prezentovať sa s vlastnou tvorbou.
Od roku 2013 sa na univerzite začala pod vedením tímu učiteliek a  učiteľa z  rôznych katedier
a fakúlt UMB intenzívne rozvíjať stratégia service learning. Táto stratégia umožnila začleniť dobro- Záver celého dňa patril besede v Dome Matice
voľníctvo do procesu vzdelávania a výskumu realizovaného na univerzite. Service learning prepája slovenskej, kde tajomník SSS Štefan Cifra predstavil
študentstvo, učiteľstvo a komunitu. Je jedným z nástrojov napĺňania tretieho poslania našej univer- čestného predsedu SSS Jaroslava Rezníka a  jeho
zity, t. j. externých aktivít spojených s komunitou alebo podnikateľskou sférou. V posledných rokoch životné osudy i tvorbu. Záujem návštevníkov ich
sme na rozvoji tejto stratégie mali možnosť spolupracovať s Centrom pre rozvoj service learningu presvedčil, že takéto podujatia majú zmysel, čita-
v Latinskej Amerike (CLAYSS) a univerzitami v Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Českej republike telia chcú vedieť, ako sa majú orientovať v záplave
a Chorvátsku. V súčasnosti koordinujeme projekt Erasmus+ SLIHE, v rámci ktorého chceme po- ponuky kníhkupectiev či v reklame knižného trhu.
môcť intenzívnejšie rozvinúť túto stratégiu na všetkých fakultách našej univerzity.
PaedDr. Jana Borguľová
Naše skúsenosti za 20 rokov dokazujú, že dobrovoľníctvo má potenciál rozvíjať solidaritu v spoloč- tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov
nosti, ale aj formovať našich študentov a študentky nielen ako profesionálov, ale aj ako humánnych,
aktívnych a sociálne zodpovedných občanov. O prepojení dobrovoľníctva a univerzity sa budete 35
môcť v priebehu roka dočítať aj v ďalších príspevkoch na stránke www.pdf.umb.sk alebo www.
centrumdobrovolnictva.sk.

doc. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie PdF UMB

S akým pocitom ste si pripomenuli

DEŇ UČITEĽOV tohto roku?

„Pri tejto príležitosti som si na divadelnom predstavení Radošinského „S fantastickým pocitom... Pán rektor dokáže ponúkať svojim zamestnan-
naivného divadla Besame mucho, ktoré rektor Univerzity Mateja Bela com – učiteľom originálne kytice. Tentoraz v podobe divadelného predsta-
venoval súčasným i  bývalým pedagógom, rád pripomenul svojich venia, ktoré prezentuje človeka, jeho smerovanie a cestu životom pravdi-
učiteľov. Veď je to práve učiteľ, ktorý dáva študentovi do ruky kom- vým a nevšedným spôsobom. Čaša vína vo vestibule fakulty bola skvelou
pas, podľa ktorého si vie v živote nájsť smer. Učiteľ ako jedinečný druh príležitosťou, aby sme sa všetci na seba usmiali a povedali si pár slov. Aj
človeka vedie mladých ľudí k ľudskosti, vciťuje sa do ich duší, obetuje takto sa buduje tím, a to sa pánovi rektorovi opäť dokonale podarilo.“
sa, žije ich životy. Dnes som si znovu uvedomil krásu učiteľského povo-
lania. Na recepcii som pozoroval radosť vážených pedagógov z toho, že doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
sa stretli, že mali čas pozhovárať sa, pospomínať si, byť spolu.“

JUDr. Bohumil Novák „Maximálna spokojnosť. Takto by sa dali veľmi stručne charakteri-
predseda Správnej rady UMB zovať pocity po tohtoročnom príjemnom a  vydarenom Dni učiteľov.
Vynikajúca, smutno (trpko)-zábavná hra Stanislava Štepku – bývalého
„Tento deň som prežila s  dobrým pocitom, pretože som opäť pre- učiteľa i redaktora Učiteľských novín – Besame mucho a jej   pestré
svedčená o tom, že som robila celý život to, čo ma napĺňalo. A dnešný panoptikum rozličných bizarných typov a  charakterov, doplnená
večer som si – už ako dôchodkyňa – užila. Vďaka, že na nás pracovisko kvalitnou hudbou, bola opäť divadelnou udalosťou. Potešilo aj zopár
nezabudlo.“ slov s kolegami, na ktoré akosi nie je čas počas bežných dní, i vzácne
stretnutia s bývalými kolegami.“

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. doc. Ing. Peter Urban, PhD.

36

Študentský časopis AMOS (roč. II., č. 2) uverejnil
v roku 1990 článok prof. PhDr. Júliusa Albertyho,
CSc., ktorý nestráca na aktuálnosti ani dnes, a pre-
to ho čitateľom Spravodajcu UMB radi ponúkame.

Ku Dňu učiteľov

Ak ma pamäť neklame, Deň učiteľov sa objavil v našom občians-
kom kalendári začiatkom 50. rokov a odvtedy sa stal už tradíciou.
V čase jeho zavedenia to bolo veľkolepé pripomenutie. Predsedovia
ONV na učiteľských dňoch v  okresoch, predsedovia KNV, pove-
reník, minister a prezident republiky zástupcov a vyznamenaných
učiteľov a vôbec celú verejnosť cez masovokomunikačné prostried-
ky uisťovali o  všeobecnom uznávaní pedagogickej práce a  hovo-
rili o  nebývalom, s  minulosťou neporovnateľnom spoločenskom
postavení učiteľov a školských pracovníkov. Deň učiteľov bol však
v  podstate okázalou kamuflážou, jednou z  príležitostí, ako získať
a vmanipulovať učiteľov, túto najpočetnejšiu a najvplyvnejšiu zlož-
ku inteligencie do presadzovania politiky Komunistickej strany
Československa. Na podloženie tohto zámeru uvediem aspoň nie-
koľko faktov, ktoré poznám z vlastnej skúsenosti, z vierohodných
dokumentov a výsledkov rôznych expertíz zo 60. rokov.

V  polovici 60. rokov začalo opúšťať svoje učiteľské poslanie
v  republike ročne priemerne okolo tritisíc učiteľov a  školských
pracovníkov a  našlo si zamestnanie v  iných rezortoch. Treba pri-
pomenúť, že vtedy v aktívnej učiteľskej službe boli generácie, ktoré si
učiteľské povolanie zvolili dobrovoľne, z hlbokého záujmu, dokonca
z presvedčenia ako o jedinej alternatíve svojej osobnej celoživotnej
realizácie. (Osobne som poznal medzi nimi dokonca takých, ktorí
za bývalej republiky a slovenského štátu čakali dva roky, kým sa do-
stali do učiteľskej akadémie a vyvinuli nemálo úsilia, aby vyhoveli
požiadavkám prijatia a  úspešného štúdia.) Ústav experimentálnej
psychológie SAV došiel k poznaniu, že 60  % z  aktívne činného
učiteľstva na Slovensku trpí rôznymi neurózami. Výskum, ktorý
robili aj niektoré katedry na PdF v Banskej Bystrici (vedúcim bol
Dr. J. Krňan, CSc.) medzi učiteľmi v  Stredoslovenskom kraji, vy-
povedal ďalej toto: učitelia sú všeobecne nespokojní sami so sebou,
s vlastným životom a spoločenskými pomermi, negatívne pociťu-
jú neprimerané životné a  pracovné tempo, porušovanie etických
a pedagogických princípov, hierarchie hodnôt; učiteľstvo má poci-
ty zaznávania, spoločenskej degradácie a  zastrašenia; je unavené,
podráždené, vzrušivé; začína sa ho zmocňovať skepsa, depresia
a introvertné tendencie. Objektom tohto psychologicko-sociologi-
ckého prieskumu bola vzorka učiteľov, ktorej vekový priemer bol
35,5 roka a ktorá nemala žiadne „kádrové“ problémy z minulosti.
Spätná väzba tohoto stavu učiteľstva bola ešte hrozivejšia. Iný výs-
kum totiž ukázal, že len 2,6 % chlapcov – starších žiakov a študentov
a 2,9 % dievčat v týchto vekových kategóriách dôveruje učiteľom,
profesorom, čo vlastne znamená, že sa vyučujúci a školopovinná či
študujúca mládež stihli vzájomne odcudziť. Toto bola skutočnosť,
ktorá nás v roku 1968 motivovala do spoločenskej aktivity v duchu
vtedajšieho obrodného procesu!

Necítim sa povolaným konkrétne a komplexne vyčerpať príčiny
takejto skutočnosti. Som však presvedčený, že to všetko vyplývalo
zo skutočného postavenia učiteľov v spoločnosti.

Tak napríklad sociálne zabezpečenie učiteľov a  školských pra-
covníkov sa až po platovej úprave 60. rokov vyrovnalo finančným
príjmom nekvalifikovaných z ich pracovného pomeru, ale ešte stále
nebolo porovnateľné s rovnako kvalifikovanými rovesníkmi, napr.
v podnikovej sfére. Toto bola praktická aplikácia ideologickej a poli-
tickej koncepcie o  nadradenosti materiálnej základne. Teoreticky

37

sa síce uznávalo, že rozhodujúcou výrobnou silou je človek, ale jeho verejnosti považovalo za neschopnosť školy a  vyučujúcich. Školská
výchova a príprava na povolanie sa v sociálnej oblasti vyučujúcich nik- správa a politické orgány týmto tendenciám pritakávali. V spoločnos-
dy náležite nezohľadňovala. A nešlo iba o mesačné platy! Až po dlhých ti sa tak začala šíriť nespokojnosť a vedomie o totálnej zodpovednosti
bojoch dostali učitelia napr. podmienený súhlas stravovať sa v školskej školy a učiteľov za výchovu dorastajúcej generácie. Tragickým rubom
jedálni, do poradovníkov na byty, začali dostávať preferenčné stabili- takto sa vyvíjajúcej verejnej mienky bolo podceňovanie rodinnej
začné príplatky a iné, pre väčšinu pracovníkov už dávno bežné sociálne výchovy. Kardinálnym poslaním rodiny je nielen dávať život novej
záležitosti. Domnievam sa však, že sa učiteľov ďaleko viac a citlivejšie generácii, ale aj zodpovednosť za jej zdravý a správny vývoj. Vyučovací
dotýkali iné záležitosti. proces a  výchova v  ňom má byť autoregulácia, osamostatňovanie
žiaka či študenta pod vedením vyučujúcich. Každý, i laik vie, že toto
Komunistická strana využívala učiteľov a štátna školská správa (ria- vedenie je obmedzené vnútorným prostredím žiaka (dedičnosť, psy-
diteľov škôl a  organizácie KSS na školách z  toho nevynímajúc) ich chofyzické danosti), rodinným prostredím a výchovou a spoločenskou
priam tlačila do presadzovania rôznych politických programov, ktoré realitou. Niektoré rodiny si tak odvykajú od vlastných detí, že ich tie
ľudia neprijímali, odmietali. priam zaťažujú, pričom sa do učiteľovej práce najviac rozumejú práve
tí, ktorí nedokážu vychovať ani svoje vlastné deti. Význam a  úlohu
V  50. rokoch to bola napríklad protináboženská a  proticirkevná mimoškolských faktorov by som podložil ďalším výskumom z oblasti
politika štátu, zakladanie totalitnej detskej a mládežníckej organizácie, mne najbližšej. Žiaci 9. ročníka základnej školy mali viac poznatkov
kolektivizácie poľnohospodárstva... a  názorov o  histórii našich národov mimoškolskej proveniencie ako
z predpísanej výučby dejepisu. Škola a učitelia mali a budú mať vždy
Ďalšími nekvalifikovanými vstupmi vedúcej politickej sily do ďaleko od všemocnosti!
školstva a pedagogického procesu došlo k podceňovaniu pedagogickej
kvalifikácie učiteľstva, k spochybňovaniu jeho spoločenskej zodpoved- To, že sa v školskej a spoločenskej praxi sústavne porušovali etické
nosti a schopností. V tejto súvislosti za nie bezvýznamné konkrétnosti a  pedagogické princípy (najhrubším ich negovaním boli napr. zása-
považujem, že napr. v 50. rokoch riadili školstvo robotníci – komunisti hy do klasifikácie žiakov, prijímanie na ďalšie štúdiá, postup nepro-
vo funkcii referentov a predsedov školských komisií, ktorým boli pod- spievajúcich žiakov do vyššieho ročníka a pod.), že sa nerešpektovali
riadení vedúci odborov školstva, že na pedagogické školy dosadili ro- a nehodnotili skutočné výsledky pedagogickej práce učiteľov, ich záuj-
botníka – komunistu za zástupcu riaditeľa s  poverením kontrolovať my a  potreby, to sa premietalo do pracovnej morálky, ubíjalo inicia-
a hodnotiť vyučovací proces, že v maturitných komisiách zasadli zástup- tívu a  aktivitu učiteľov, nahlodávalo charakter a  morálku, dopovalo
covia Národného frontu, ktorí sa podieľali na hodnotení absolventov učiteľom predtým cudzí formalizmus a  dvojtvárnosť a  produkovalo
a ovplyvňovali ich odporúčanie na ďalšie štúdium, že školská reforma aj veľa vzájomnej neúcty a  neúprimnosti v  učiteľských kolektívoch.
z roku 1953 bola príležitosťou na generálnu výmenu riaditeľov stred- Tí, ktorí túto skutočnosť nezvládli, alebo sa jej nemienili podriadiť,
ných škôl a gymnázií a ich nahradenie komunistami, síce učiteľmi, ale učiteľstvo opúšťali. Väčšina z tých, čo zostali, trpela na neurózy a bo-
napospol nekvalifikovanými na tieto posty, že si výučbu spoločensko- rila sa ďalej sama so sebou a  so školou v  podmienkach vzájomného
vedných predmetov vyhradzovali nekvalifikovaní riaditelia, zástupco- odcudzenia. Hoci po skúsenostiach s  neúprosnou politickou nad-
via riaditeľov a  učitelia, členovia strany. (Ako inak si vysvetliť štatis- vládou sa učiteľstvo v roku 1968 nestihlo ani spamätať a masovejšie sa
tické údaje Povereníctva školstva, že ešte v r. 1966 v Žilinskom okrese spoločensky angažovať, politika tzv. konsolidácie bola zacielená práve
na základných školách bolo odučených napr. 57,4 % vyučovacích hodín do jeho radov. Stovky učiteľov stratili zamestnanie (najviac postihnutý
dejepisu nekvalifikovane; v  okrese Liptovský Mikuláš 56,9  %, Dolný bol okres Lučenec a Banská Bystrica), stupňoval sa politický morálny
Kubín 54,9  %, Považská Bystrica 48,4  %, Čadca 47,4  %... a  kvalifiko- tlak na učiteľov, v ktorom sa lámali charaktery, a rozklad medziľudských
vaných absolventov PdF odmietali?). Táto devalvácia vzdelania a kvali- vzťahov na školách nadobudol nové dimenzie.
fikácie bola síce príznačná pre všetky oblasti spoločenského života, ale
práve v školstve jej dosah bol ďalekosiahly. Ale obráťme list! Všetci spoločne dúfame v  lepšie, spravodlivejšie
a demokratickejšie pomery. Veríme všeľudským humanitným ideám!
Nemožno nespomenúť ďalšiu záťaž, od ktorej učiteľov oslobodila Po novembrovej revolúcii viac ako predtým veríme v  intelektuálne
až Nežná revolúcia. Odvekou vlastnosťou a potrebou učiteľov bolo se- a morálne schopnosti našej mládeže, osobitne vysokoškolskej, a najmä
bavzdelávanie. Každý učiteľ dobre vedel, čo ho zaujíma a čo potrebu- budúcim učiteľom a profesorom!
je, ak chcel byť osobnosťou a vzorom pre žiakov a široké spoločenské
prostredie. Vedúca politická sila a  školská správa prinútila učiteľov Vám ako kľúčovej inteligencii s celospoločenským významom pri-
jednotne študovať a zo štúdia sa zodpovedať. V 50. rokoch prebieha- padá úloha nadviazať na tradície nášho národného učiteľstva. Učiteľstvo
lo najprv preškoľovanie. Všetci učitelia povinne študovali dejiny KSČ, bolo, je a bude tým šťastným spoločenským povolaním, ktoré pestuje
politickú ekonómiu, politické tézy o vlastenectve a internacionalizme tie najľudskejšie črty a schopnosti každého mladého človeka v záujme
z  redakcie ÚV KSČ, Stalinove koncepcie jazykovedy, Mičurinove, jeho vzdelanosti, kultúry a  humanity, v  záujme demokracie, porozu-
Lepešinskej a Lysenkove biologické teórie, Makarenkove pedagogické menia medzi národmi a ozajstného spoločenského pokroku, v záujme
názory... Po tomto nápore, ktorého cieľom bolo presadzovanie marxis- ideí, ktoré hýbu národmi a  ľudstvom. Tieto idey môžu úspešne pre-
ticko-leninského svetonázoru a  všemocnosti tejto ideológie, nasledo- sadzovať iba vzdelaní a čestní ľudia. Našu školu bude treba podstatne
valo priebežné tzv. ideovopolitické vzdelávanie – štúdium materiálov zmeniť. Berte si ponaučenie z minulosti načrtnutej mnou a už aj vami
zo zjazdov a  konferencií KSČ a  KSSZ, rôznych uznesení ÚV KSČ prežitej. Učiteľské poslanie nemôže byť bežným, obapolne tak vyčer-
a pod. Toto ideovopolitické školenie zasahovalo všetkých učiteľov ne- pávajúcim a  málo efektívnym. Nikdy nezabudnite ani na vzájomné
straníkov a každoročné pohovory za prítomnosti nadriadených orgán- porozumenie, podporu a úctu z pamätných novembrových a decem-
ov a politických pracovníkov mali príchuť previerky ich ďalšej spôsobi- brových dní; len tak i vám vznikne morálne právo na cudziu pomoc pri
losti vyučovať. Toto školenie nebolo nijakým prínosom pre zvyšovanie vlastných potrebách, úskaliach či križovatkách života. Neustaňte v boji
odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov, len školská správa sa ho za pedagogický pokrok, za svoju rozhodujúcu a nezastupiteľnú úlohu
držala a považovala ho za geniálny a nenahraditeľný počin pri zvyšo- v škole. Presadzujte sa ako učiteľská generácia, ktorá bola iniciátorom
vaní tzv. politickej kvalifikácie učiteľov, ktorá bola rozhodujúcou a mala a nositeľom historických zvratov, veľkého občianskeho nadšenia a dnes
byť všemohúcou. ešte, verme, nedozerných skutočností, ktorých podstatu a zmysel bude
ešte aj vám treba pochopiť rozumom a srdcom a potom ich stelesňovať
Potrebám vyšších škôl a praxe nezodpovedajúca úroveň absolventov, svojou vlastnou tvorivou prácou. Vracajte učiteľskému poslaniu jeho
nezáujem o niektoré povolania, kritický postoj mládeže k realite života, autoritu, spoločenskú dôstojnosť a potom sa v inom duchu ponesú aj
rôzne módne vlny a  spoločenské rozruchy súvisiace s  mladou gene- budúce dni učiteľov, ak zostanú v našom občianskom kalendári.
ráciou (napr. verejné vystúpenie vysokoškolákov v Bratislave v r. 1956),
dôsledky nepremyslených školských reforiem..., to všetko sa zo strany

38

18. zimné majstrovstvá
zamestnancov UMB

Na Donovaloch sa 28. februára 2018 konali tradičné Zimné majstrov- Peter Laco, Peter Kottman, Pavol Vráb, Jozef Pajonk a Jaromír Dzúrik.
stvá zamestnancov UMB. Krásne slnečné počasie žičilo tohtoročnému Pre zúčastnených bolo pripravené kvalitné občerstvenie a  veľmi dobrá
18. ročníku obľúbeného podujatia a ani poriadny mráz neodradil zamest- nálada sprevádzala po celý deň všetkých účastníkov i organizátorov.
nancov našej univerzity, aby sa na tomto podujatí zúčastnili. Súťažilo sa
tradične v obrovskom slalome, v bežeckom lyžovaní a v jazde na netra- doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
dičnom prostriedku. Prvé miesta v  jednotlivých kategóriách obsadili: FF UMB
Mariana Foltinová, Dagmar Šúrová, Ľubica Paločková, Aurélia Bartová,

39

Univerzitný
XVII. bál

Posledný januárový piatok sa opäť niesol v znamení tombolových lístkov – 2  400 eur bol venovaný OZ Svetielko náde-
noblesy. Práve v tento deň sa konal v hoteli Lux je, ktoré sa prostredníctvom svojich aktivít snaží zlepšovať život detí
už po sedemnástykrát univerzitný bál, ktorý sa s onkologickými a život limitujúcimi ochoreniami.
každoročne právom radí medzi top udalosti plesovej
sezóny v našom meste. Ako už býva na bále UMB dobrým zvykom, o  zábavu a  neopako-
vateľnú atmosféru prítomných sa celý večer starali umelci zvučných mien,
Bál slávnostným príhovorom otvoril rektor UMB doc. Ing. Vladimír medzi ktorými nechýbal Richard Rikkon, Berco Balogh, All Star Band,
Hiadlovský, PhD., ktorý vyjadril radosť z toho, že môže privítať všet- Natália Hatalová, Sendreiovci či hviezda večera Helena Vondráčková.
kých prítomných. Ako zo slov pána rektora vyplynulo, tento ročník
univerzitného bálu bol iný ako tie predchádzajúce, pretože nabral Aj keď je plesová sezóna roku 2018 už dávno za nami, na tento
na hodnote najmä svojím charitatívnym rozmerom s  ušľachtilou výnimočný večer plný zábavy, tanca a krásnych rób budeme ešte dlho
myšlienkou pomôcť tým, ktorý to najviac potrebujú. Výťažok z predaja spomínať.

40 Mgr. Zuzana Piliarová
Katedra biológie a ekológie FPV UMB

41

AKTIVITY ŠTUDENTOV

Katedrovica 2018 KTVŠ

Ako už býva každoročne zvykom, aj tento rok
sa pri príležitosti prijatia prvákov a rozlúčky
s  piatakmi uskutočnila KATEDROVICA
KTVŠ, ktorú zorganizovali študenti tretieho ročníka. Tento spoločenský
večierok otvoril vedúci katedry doc. Jiří Michal svojím slávnostným príhovo-
rom. Po večeri sa uskutočnil tradičný akt pasovania prvákov do cechu
telocvikárskeho, ako aj oceňovanie pedagógov vo viacerých kategóriách.
Okrem zábavy sa celý program prelínal zaujímavými športovo-estetickými
vystúpeniami, ako kalistenika (najstaršia metóda posilňovania a cvičenia
hmotnosťou vlastného tela) v podaní Michala Barbiera alebo tanečných čí-
sel študentiek UMB v podaní baletky Michaely Gálovej (FPV) a Michaely
Kubovčíkovej (EF) s ich gymnastickým vystúpením. Večerný program sa
zavŕšil tombolou a voľnou zábavou do skorých ranných hodín.

Miriama Kováčová, študentka FF UMB

Mostovica K príjemnému večeru prispela Andrea svojím očarujúcim spevom
a Michaela nás naladila na latinskoamerické rytmy, po ktorých nasle-
Príležitosťou vzájomného spoznávania a  upevňovania priateľských dovala aj krátka lekcia samby. Na stoloch rozváňala kapustnica, linecké
vzťahov sa stala v podvečer 14. marca 2018 už po tretíkrát Mostovica. koláčiky a, samozrejme, nechýbalo ani víno. Mnohí hostia sa potešili
Zúčastnili sa jej študenti a  pedagógovia Katedry slovenského jazy- výhre v tombole, ktorú si s radosťou odnášali domov. Pre všetkých bol
ka a  komunikácie a  Katedry slovenskej literatúry a  literárnej vedy. pripravený fotokútik, kde fotografka zachytávala zaujímavé momenty.
I  keď na podujatí bolo prítomných menej študentov ako v  minulých Počas nočných hodín dídžej rozprúdil zábavu tak, že tanečný parket
rokoch, večer sa niesol v  radostnej atmosfére, ku ktorej prispieval nebol ani chvíľu prázdny.
zábavný program. Počas neho si všetci mohli zopakovať vedomosti
nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale objavili sme aj spevácke Verím, že v nasledujúcom ročníku Mostovice sa uvidíme opäť a budeme
talenty a presvedčili sme sa o tom, že každý z nás je v niečom NAJ... pripravení spojiť naše záujmy, pretože „môžeme dýchať iba vtedy, keď sme
s ostatnými spojení spoločným cieľom, ktorý je nad nami“ (A. S. Exupéry).

Simona Slačková, študentka FF UMB

42

Právnická
kvapka krvi

Dňa 21. februára 2018 sa na Právnickej fakulte uskutočni-
la akcia, ktorú organizovali členovia Študentského parlamentu
UMB, aby pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Všetko sa
začalo ráno o 8.30 hod., keď sa otvorili dvere miestností slúžia-
cich na registráciu, vyplnenie potrebného dotazníka a samotný
odber krvi. Prví študenti nedočkavo a s trochou strachu očakáva-
li, kedy budú môcť vojsť a urobiť dobrú vec – darovať krv. Kvapky
krvi sa vo veľkom počte zúčastnili študenti, niektorí vyučujúci a
viceprimátor mesta Banskej Bystrice Mgr. Jakub Gajdošík.

Radka Kačáková
členka Študentského parlamentu UMB

ROZLÚČILI SME SA... Igor Kišš ako prívrženec kresťanského realizmu
sa usiloval vstupovať s teologickými argumentami
do diskusie so sekulárnymi riešeniami všeľuských

problémov a  tam, kde ich považoval za dobré,

Teológ, komeniológ, lutherológ, humanista, etik podporiť ich prijateľnosť pre kresťanov.

Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš S  jeho menom je spojený vznik Leuenberskej

*21. 7. 1932 v Uhrovci † 15. 1. 2018 v Bratislave konkordie ako zblíženia luteránskych a  reformo-

vaných cirkví; autorstvo koncepcie evanjelických

Igor Kišš vo svojom vedeckom bádaní hľadal anglických bilingválnych gymnázií na Slovensku

východiská na to, aby sa človeku v priestore Zeme a založenie duchovnej služby v Ozbrojených silách

žilo v  súlade so zákonitosťami prírody s  vierou Slovenskej republiky. Je tiež autorom zjednodušenej

v  Ježišove princípy lásky, aktualizoval vnímanie dešifrácie japonských znakov, ktorá bola japon-

pradávnych právd v  modernej dobe s  tepom na skými odborníkmi prijatá a dnes je už zavedená na

pulze súčasnosti. Povznesený nad neprajnosť všetkých odboroch japončiny na univerzitách.

minulého režimu, s vierou v dobro, nadšený ra- Bibliografia profesora I. Kišša sa približuje k tisícke

dosťou pri odhaľovaní nových teórií pokorne ve- štúdií, publikácií a článkov. S  rozsahom 2500 strán

diac, že čas potvrdenia jeho objavov raz príde. zanechal dielo Svet je Boží. Jeho vedecké dielo bolo

Pohyboval sa v  oblasti Komenského teológie s  mimoriadnym ohlasom vnímané aj v  zahraničí.

a  politológie, vystupoval ako prednášateľ na Prezident Rakúskej republiky Thomas Klestil

svetových komeniologických kongresoch. Ako lutherológ objasňoval mu udelil Čestný kríž 1. triedy za vedu, získal Cenu Leonarda Stöckela

v  medzinárodnej diskusii dosiaľ nedostatočne prepracované princípy a Univerzita Mateja Bela si ho uctila udelením titulu doctor honoris causa.

Lutherovej sociálnej etiky – Lutherovej snahy o kresťanskú humanizáciu Jeho systematická pracovitosť, sústredená húževnatosť, tvorivosť, jeho

stredovekej cirkvi i spoločnosti. Vynikal v oblasti štúdií o Ježišovej etike – prívetivá ochota pomôcť a poradiť, rozdávať z darov svojho intelektuálne-

správneho pochopenia Ježišovej Kázne na vrchu, ale aj etiky spoločnosti. ho bohatstva (o ktorom rád hovoril ako o svojom jedinom majetku), jeho

Zostane navždy známy aj v  diskusiách o  nových problémoch, ktoré sa prajnosť a radosť z úspechu druhých, zmysel pre humor a najmä odvaha

zjavujú v  lekárskej etike. Bol uznávaným odborníkom aj vo výskume hľadať nové riešenia pre humánnejší život na tomto Božom svete navždy

teológie a  života Cyrila a  Metoda a  teológie byzantských cirkevných ot- zostanú späté s menom profesora Igora Kišša a zostanú pre nás výzvou,

cov. Vedecký časopis Univerzity v Oxforde priniesol štúdiu o jeho nových ako plnohodnotne a zmysluplne možno žiť život.

riešeniach v  oblasti etiky ako navrhovateľa nového etického systému – Česť jeho pamiatke.

takzvanej humánnej deontológie v etike. Redakcia

43

NOVÉ TITULY V PREDAJI

www.publikacie.umb.sk

Ľudová slovesnosť v literatúre Teoretické koncepcie andragogiky
pre deti a mládež
Schubert Martin
—œƒƒ ‘˜ž«‘˜žǦ ƽ ˜‡…‘˜ž Zuzana Kováčová-Švecová
Vedecká monografia predstavuje problematiku
MUDOVÁ Ľudová slovesnosť predstavuje základ pre via- teoretických koncepcií andragogiky, ich genézu,
SLOVESNOSh ceré žánre aj súčasnej autorskej literatúry pre spoločenský kontext ich vzniku, ich konjunktúr
V LITERATÚRE deti a mládež. Publikácia v 7 kapitolách pred- a pod. Konkrétne ide o predstavenie týchto
PRE DETI A MLÁDEŽ stavuje systém literárneho vzdelávania u dieťaťa teoretických koncepcií: duchovedy, kritická
filozofia spoločnosti, guvernmentálne štúdie,
ƽ Ƶ ƽ ƽ empiricko-analytický prístup, systémová teória
Ƶ ƽ Ƶ ƽ Ƶ a konštruktivizmus, pragmatizmus, filozofická
Ƶ

anatropológia a tzv. technologický prístup ku vzdelávaniu dospelých.

predškolského veku, špecifiká literatúry pre deti

ʹͲͳ͹

a v jednotlivých kapitolách podrobne predstavu-

je vybrané žánre ľudovej slovesnosti – ľudovú riekanku, ľudovú rozpráv-

ku, ľudovú hádanku a detské ľudové hry.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV History of the United States Literatura latinoamericana o,
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Benčeková Martina mejor dicho, hispanoamericana.

Vysokoškolská učebnica History of the United Jiří Chalupa

States je primárne zameraná na výučbu odbor- Vysokoškolské skriptá prezentujú v desiatich

Martina Benčeková ného anglického jazyka v kontexte politického kapitolách hlavné témy latinskoamerickej lite-
vývoja USA. V šiestich kapitolách učebnica ove-
HISTORY ruje pochopenie textu a vybranými aktivitami Jiří Chalupa ratúry. Je to ideálny text pre študentov hispa-
OF THE UNITED STATES LITERATURA LATINOAMERICANA O, noamerickje literatúry, ktorí potrebujú pomoc
MEJOR DICHO, HISPANOAMERICANA vo vzťahu historickej a sociálnej realite, z ktorej
rozvíja jazykové zručnosti na pozadí odborného
LEER, ENTENDER, DISFRUTAR
2017
latinskoamerická literatúra vyrástla a vyrastá
jazyka. Publikácie je určená študentom odborov

medzinárodné vzťahy a politológia, s možným a ktorá je výrazne odlišná od tej, ktorá formovala život v strednej Eu-

využitím aj v iných odboroch. rópe.

Vzťah adolescentov k outdoorovým FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Voda ako bezpečnostný fenomén
aktivitám UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Peter Čajka
Stanislava Straňavská Tomáš Swiatlowski
Karol Görner
Vedecká monografia je odzrkadlením snahy
Predložená monografia zisťovala vzťah adoles-
centov k outdoorovým aktivitám. Cieľom práce prispieť k prebiehajúcemu vedeckému diskurzu
bolo zistiť, aký vzťah majú adolescenti k outdo-
orovým aktivitám a zároveň zistiť, ako vplyvom Vod a zameranému na pochopenie podstaty problé-
pohybovo-výchovného programu zameraného mov s vodou a objasnenie príčinných súvislostí
na outdoorové aktivity, dôjde k zmene v názoroch na pohybovú aktivitu. AKO BEZPEČNOSTNÝ FENOMÉN medzi jednotlivými fenoménmi, ktoré sú sprie-
V teoretickej časti sú objasnené jednotlivé pojmy, ako pohybová aktivita,
outdoorové aktivity, turistika, zdravie a adolescencia. Vo výsledkovej časti Peter Čajka, Tomáš Swiatlowski
prezentujeme zdravotný stav respondentov, ako trávia svoj voľný čas po-
čas pracovného týždňa a víkendov, vzťah k pohybovým a outdoorovým vodným javom týchto problémov. Cieľom tejto
aktivitám, zapojenosť do outdoorových aktivít a zároveň mieru dôležitos-
ti a uplatňovania pohybovej aktivity v ich živote. vedeckej monografie je poskytnúť relevantné,

Sociálna filozofia I. Kanta odborne a vedecky podložené argumenty, pre zhodnotenie úlohy vody

Marek Stachoň ako možného konfliktogénneho faktora.

Monografia Sociálna filozofia I. Kanta predsta- Dimenzie kvality v kurikule
vuje dejinnofilozofickú rekonštrukciu sociálno- primárneho vzdelávania
filozofického učenia Kanta, ako aj jeho systema-
tické bádanie. Pripája sa k najnovším trendom Lýdia Simanová
výskumu učenia nemeckého mysliteľa vo svete
a jeho podnetom, ktoré analyzujú fenomény na- Vedecká monografia sa zaoberá problemati-
šej modernej doby a spoločnosti. V tejto rekon-
štrukcii vychádza najmä z praktickej filozofie Kanta, myšlienok, ktoré majú Lýdia Simanová kou projektovanej formy národného kurikula
sociálnofilozofický obsah a smerujú k skúmaniu človeka, spoločnosti, prá-
va, politiky a spoločenských vzťahov. Zvlášť sa v publikácii pertraktujú tzv. v primárnom vzdelávaní. V teoretickej rovine
Malé spisy, súbežne sa publikácia venuje problematizovaniu obsahu rele-
vantných oblastí sociálnej filozofie, akými sú spravodlivosť, sloboda, rov- prezentuje variantnosť odborného ponímania
nosť, spoločenská zmluva, sociálne inštitúcie, sociálna etika a podobne,
s osobitným prihliadaním na problém občianskej spoločnosti. a vymedzenia kurikula v medzinárodnom kon-

Banská Bystrica 2017 texte a súčasných pedagogických koncepcií

v klasifikáciách zahraničných autorov. Na základe

komparatívnej analýzy národných kurikúl v dvoch porovnávaných kra-

jinách - Slovenska a Anglicka publikácia mapuje výsledky hľadania mož-

ností a limitov merania kvality kurikula prostredníctvom jej indikátorov

v teoretickej i praktickej rovine s ohľadom na tzv. medzinárodný benchmar-

king. Prezentuje výskumné kľúčové zistenia v rozdieloch, podobnostiach

a špecifikáciách v ideových dimenziách kurikúl primárneho vzdelávania,

ako aj projekciu súčasných pedagogických koncepiách porovnávaných

kurikulárnych dokumentov.

44


Click to View FlipBook Version