The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Týždeň vedy a techniky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018-10-29 08:20:26

Dni vedy a techniky na_UMB_2018

Týždeň vedy a techniky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

DNI VEDY
A

OTVORENÝCH DVERÍ
UNIVERZITY MATEJA BELA

V BANSKEJ BYSTRICI

5. – 11. november 2018
http://www.umb.sk

Dátum konania: 5. - 11. 11. 2018
Čas podujatia: -
Typ podujatia: výstava
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Na výstave sú prezentované plagáty s informáciami o obhájených záverečných prácach
študentov aplikovanej informatiky na FPV UMB.
Organizátor: Katedry informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Priestory Katedry informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Miroslav Melicherčík, [email protected], +421 48 4467132

Deň otvorených dverí na Katedre etickej a občianskej výchovy PdF UMB v Banskej Bystrici

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 7.30 – 8.55, 15.25 – 16.50
Typ podujatia: prednáška, deň otvorených dverí
Cieľová skupina: verejnosť, deti, mládež
Stručný popis: 1.) Aktivita prednáška spojená s DOD. Úvod do štúdia etickej výchovy, zameraná na
primárne informácie týkajúce sa EV. 2.) Workshop (DOD), zameraný na Filozofovanie s deťmi.
Organizátor: Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Katedra etickej a občianskej výchovy, PdF UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: -
Kontaktná osoba: prof. PaedDr. Vojtech Korim, [email protected], +421 48 4464350; Mgr. Jan
Kaliský, PhD., [email protected], +421 48 4464317

Právna klinika pre komunity (street law) I.

Dátum konania: 5.11.2018, 7.11.2018
Čas podujatia : 8.00, 10.45, 15.30
Typ podujatia: prezentácia, prednáška, kurz
Cieľová skupina: verejnosť (študenti stredných škôl a odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody), mládež
Stručný popis: Podstatou PRÁVNEJ KLINIKY PRE KOMUNITY (STREET LAW) I. je, že študenti práva vo
dvojiciach formou prezentácií ako aj formou zážitkového učenia vedú prednášky na dopredu stanovené
právne témy. Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl a v týždni 5. – 11. 11. 2018 aj odsúdení vo
výkone trestu odňatia slobody
Organizátor: Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Spoluorganizátori: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica; ÚVTOS, Banská Bystrica – Kráľová; Gymnázium AS,
Banská Bystrica; SOŠ hotelových služieb a obchodu , Banská Bystrica
Miesto konania: Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: http://www.zvjs.sk/?news=2458; https://www.prf.umb.sk/katedry/katedra-
medzinarodneho-europskeho-prava-a-pravnej-komunikacie/predmety-katedry/pravna-klinika-pre-
komunity-street-law-i.html
Kontaktná osoba: JUDr. Ľubica Saktorová PhD., LL.M., M.A.; [email protected]; +421907485565

Efekty liberalizácie verejných služieb – medzinárodná komparatívna štúdia

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 9:00 - 10:00
Typ podujatia: seminár, súčasť cyklu katedrových seminárov SOeVA
Cieľová skupina: odborná verejnosť, študenti
Stručný popis: Prezentácia štúdie „Efekty liberalizácie verejných služieb“, realizovanej v období marec-
november 2018. Zachytáva vývojové tendencie, ktoré sa objavujú od spustenia liberalizačného procesu v
Európe. Je venovaná 3 sektorom: doprava, energia a poštové služby. V komparatívnej štúdii sú zastúpené:
Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Holandsko a Slovensko.
Organizátor: Katedra ekonómie, EF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie EF UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba*: Mária Horehájová, [email protected], +421 48 4462615

Zaujímavé experimenty z fyziky

Dátum konania: 5., 7. a 9. 11. 2018 (pondelok, streda, piatok)
Čas podujatia: 9:00-14:00
Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: deti, mládež
Stručný popis: Obsahom workshopu je súbor atraktívnych fyzikálnych experimentov s výkladom
rešpektujúcim úroveň poslucháčov. Viaceré experimentálne aktivity si budú môcť návštevníci vyskúšať či
zrealizovať sami pod dozorom vyučujúceho.
Organizátor: Katedra fyziky FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť F 249, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Martin Hruška, [email protected], +421 48 4467203

Ekonomika a cestovný ruch 2018 – výstava zahraničnej odbornej literatúry

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 9:30 – 16:00
Typ podujatia: výstava
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti
ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty UMB
Organizátor: Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
Spoluorganizátori: Slovart G.T.G.
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: -
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, [email protected], tel: +421 48 4465210

Fytoremediácia – využitie rastlinstva na sanáciu kontaminovaných území

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 9:30 – 11:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Fytoremediácia je proces využitia rastlín pre fixáciu, akumuláciu a degradáciu polutantov
a rôznych xenobiotík in situ zo životného prostredia (pôdy, sedimentov, vody, dokonca z atmosféry).
Fytoremediácia má najväčšie uplatnenie na miestach s povrchovým znečistením a je veľmi účinná hlavne
na ióny kovov a rádionuklidov a hydrofóbne polutanty (prednášajúci prof. Peter Andráš).
Organizátor: Katedra životného prostredia FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: F 134, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., [email protected]

Britský televízny humor

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 10:00 – 11:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť
Stručný popis: Britský humor je pojem, ktorý sa v negatívnom, alebo pozitívnom zmysle slova skloňuje
pomerne často. Čo však môžeme považovať za typický britský humor? Ako sa vyvíjal v televízii
20. storočia, ako vyzerá a kto ho najviac ovplyvnil? Na tieto otázky sa pokúsime zodpovedať v prednáške o
najznámejších kultovým britským humorným seriálom a reláciám.
Organizátor: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
Miesto konania: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB, Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: -
Kontaktná osoba: Matej Laš, [email protected], +421 902 247 985

Môžem svojmu mozgu pomôcť lepšie si pamätať?

Dátum konania: 5. 11 .2018
Čas podujatia: 10:30- 11:30
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: mládež
Stručný popis: Mozog je úžasná štruktúra, vďaka ktorej sme, čím sme. Dokážeme chodiť, koordinovať
svoje pohyby, či správne sa rozhodnúť v stresovej situácii. Jedna malá časť mozgu, hippokampus, je
zodpovedná za pamäť a učenie a za tvorbu nových neurónov počas celého nášho života. Vekom sa však
tvorba nových nervových buniek spomalí a hippokampus zlenivie. Preto naša pamäť nie je časom, čo
bývala. Existujú vôbec mechanizmy, ako predísť zabúdaniu? Sme schopní pomôcť nášmu mozgu si viac
pamätať? Príď a dozvieš sa na vlastnej koži!
Organizátor: Inštitút manažérskych systémov EF UMB, Francisciho 8, 058 01 Poprad
Miesto konania: Inštitút manažérskych systémov, Francisciho 8, Poprad
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., [email protected]

Slav Congress in Prague and relations between Slavic nations in the Habsburg monarchy in 1848
through the eyes of Galicians

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 11:30 – 12:50
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Hosťovská prednáška poľského historika Adama Świąteka, PhD. z Jagelovskej univerzity
v Krakove (v rámci programu CEEPUS HU-1306) na tému Slovanský zjazd v Prahe a vzťahy medzi
slovanskými národmi v habsburskej monarchii v roku 1848 očami Haličanov. Jazyk prednášky – anglický.
Cieľová skupina: študenti histórie (Bc., Mgr. štúdia).
Organizátor: Katedra histórie, FF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: F 336, FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: -
Kontaktná osoba: Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Beseda s prekladateľkou Luciou Nižníkovou - špecifiká prekladu literatúry pre deti a mládež

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 13:00 – 14:00
Typ podujatia: beseda
Cieľová skupina: odborná verejnosť, poslucháči odboru prekladateľstva a tlmočníctva, študenti jazykov
Stručný popis: Beseda s prekladateľkou L. Nižníkovou, ktorá preložila z anglického jazyka viacero
literárnych textov. Posledná kniha z jej prekladateľského pera Ďaleká cesta za domovom (Richard Adams)
patrí momentálne medzi najobľúbenejšie tituly detskej literatúry. Na Slovensku zaznamenala úspech v
podobe ocenenia: Najkrajšia detská kniha jesene 2017.
Organizátor: Katedra translatológie, FF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: T40F239, FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: -
Kontaktná osoba: dr. Anita Huťková, PhD., KTR FF UMB, [email protected]

Prezentácia na tému: „Stavba jednoduchých investičných stratégií s využitím programu MS Excel“

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 15:25 – 16:45
Typ podujatia: prezentácia
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Prezentácia má priniesť poslucháčovi ucelený obraz o tom, ako sa dá aj za pomoci
programu MS Excel zostaviť jednoduchá, ale pritom funkčná investičná stratégia, ktorá sa dá použiť na
individuálnu aktívnu správu svojich vlastných úspor. Poslucháč sa na prezentácii dozvie nielen to, ako
investičnú stratégiu navrhnúť a zostaviť, ale aj to, ako v prostredí MS Excel jednoducho testovať jej minulú
funkčnosť a teda výkonnosť.
Organizátor: Výskumné a inovačné centrum Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Poslucháreň 2 – Stará budova, EF UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: -
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Virdzek, PhD., [email protected], +421 911 232 738

Exkurzia na Úrad priemyselného vlastníctva SR

Dátum konania: 5. 11. 2018
Čas podujatia: 15:30 – 17:00
Typ podujatia: exkurzia, prednáška
Cieľová skupina: mládež
Stručný popis: Exkurzia v rámci výberového predmetu Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie na
Úrad priemyselného vlastníctva SR. Súčasťou exkurzie bude odborná prednáška na tému „Praktické aspekty
ochrany priemyselného vlastníctva“ (prednášajúci: Ing. Lucia Bocková, ÚPV SR) a návšteva archívu.
Organizátor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Katedra ekonómie EF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Barbora Mazúrová, [email protected], +421 907 546 847

American School of Law vol. 6

Dátum konania: 5. - 16. 11. 2018
Čas podujatia: 15:30 – 18:00 (pondelok až štvrtok)
Typ podujatia: kurz
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Intenzívny kurz renomovaného právnika, profesora Alexa Flynna na tému US criminal and
procedural law je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí majú znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2 a chcú
sa dozvedieť viac zo sveta amerického trestného práva. Jednotlivé intenzívne kurzy na seba nenadväzujú,
preto ak ste neabsolvovali žiadny z predchádzajúcich, nemusíte mať obavy pridať sa teraz. Účastníci kurzu po
jeho ukončení dostanú certifikát ako doklad o absolvovaní tejto nadštandardnej výučby.
Organizátor: Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici,
Spoluorganizátori: CENTER FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES, Salzburg, Austria
Miesto konania*: Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/american-
school-of-law/
Kontaktná osoba*: JUDr. Ľubica Saktorová PhD., LL.M., M.A [email protected]; +421 907 485 565

12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou „Inovácie, štandardizácia a európske
politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov

Dátum konania: 6. 11. 2008
Čas podujatia: 9:00 -17:00
Typ podujatia: konferencia
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Cieľom konferencie „Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo
udržateľných cieľov“ je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na témy vybraných
európskych politík, regulácie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v Európskej únii.
Organizátor: Katedra financií a účtovníctva EF UMB v Banskej Bystrici
Spoluorganizátori: ZEK v SR a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Miesto konania: Slávnostná aula EF UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1679
Kontaktná osoba: Orviská Marta, prof. Ing., PhD. ([email protected]); Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
([email protected])

Tlmočnícky výkon študentov – motivácia, kvalita a hodnotenie

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 10:00 – 10:45
Typ podujatia*: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Prednáška je zameraná na prezentovanie výsledkov empirickej štúdie, ktorá sa realizovala
v rámci projektu VEGA 1/0547/13. Pojednáva o tlmočníckom výkone študentov (konzekutívne
a simultánne tlmočenie) vo vzťahu k motivácii, kvalite a hodnoteniu.
Organizátor: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB, PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.
Miesto konania: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 51, B. Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD., [email protected], 0908 224697

Paleolimnológia: história prírody z jazerných sedimentov

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 11:00 – 12:30
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Popularizačná prednáška doc. Ing. Ladislava Hamerlíka, PhD. o paleoekológii.
Organizátor: Katedra biológie a ekológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: F 146 , FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba*: doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD., e-mail: [email protected], tel.: +421 48 4467107

Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 11:30 – 12:50
Typ podujatia: beseda
Cieľová skupina: mládež a odborná verejnosť
Stručný popis: Vzhľadom k súčasnej globálnej kríze i k nášmu presvedčeniu, že základným problémom
ľudstva je nespravodlivá́ tvorba a rozdeľovanie bohatstva na planéte Zem, zastávame názor na zmenu
paradigmy myslenia v tejto oblasti. Ako jedinú́ alternatívu riešenia tohto problému vidíme v uplatnení ́
konceptu udržateľného spoločenský zodpovedného podnikania.
Organizátor*: Inštitút manažérskych systémov EF UMB, Francisciho 910/8, Poprad
Miesto konania*: učebňa 2U1, IMS EF UMB, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad
Webová stránka podujatia: www.ef.umb.sk
Kontaktná osoba*: Ing. Marek Syč, PhD., [email protected], +421 908 939 303

Vyhodnotenie Národného programu pre učiace sa regióny v SR

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia : 13:00-14:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis : Prezentácia výsledkov - súhrnné a parciálne indikátory vyhodnocujúce súčasný stav
a pokrok slovenských regiónov v rámci Národného programu pre učiace sa regióny.
Organizátor: Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, EF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: poslucháreň T10P115, EF UMB, Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Kološta, PhD., [email protected], +421 48 4462729

Novinky v ochrane biodiverzity

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 13:00 – 14:30
Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Workshop zameraný na prezentáciu aktualít z ochrany biodiverzity a Dohovoru o
biologickej diverzite
Organizátor: Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Peter Urban, [email protected], +421 48 446710, +421 902 420 936

Nové trendy v dobrovoľníctve – čo sme zistili vo výskume o dobrovoľníctve a aký to má význam pre prax

Dátum konania: 06. 11. 2018
Čas podujatia: 14:00 – 16:30
Typ podujatia: seminár
Cieľová skupina: verejnosť a odborná verejnosť
Stručný popis: V rámci lunch seminára budeme prezentovať najnovšie zistenia o dobrovoľníctve na
Slovensku, nových trendoch v tejto oblasti a poukážeme na výzvy, ktoré tieto zistenia a trendy prinášajú
v oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.
Organizátor: Katedra sociálnej práce PdF UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13, Banská Bystrica
Spoluorganizátori: Centrum dobrovoľníctva, n.o. a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Miesto konania: Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: www.pdf.umb.sk; www.centrumdobrovolnictva.sk
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., [email protected],
+421 907 130 817

Jiří Chalupa: Co nám přináší a co nám bere postmoderní ikonoklasmus. Dožijeme se brzy postpostmodernity?

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 15:15-16:30
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Zamyšlení nad důsledky, pozitivními i negativními, procesu intenzivní a nemilosrdné
demýtizace, kterému byly a jsou společnosti západního civilizačního okruhu vystaveny v posledních zhruba
čtyřiceti letech. Úvaha nad otázkou, jak dlouho ještě přetrvá dominance postmoderny, kdy nastoupí
očekávaná „postpostomoderna“ a jakou asi na sebe vezme podobu.
Organizátor: Katedra romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť K006 FF UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Monika Zázrivcová, [email protected], +421 48 4465132, +421 48 4465131

Kráľovstvo Elmet v slovenčine

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 16:30 – 18:00
Typ podujatia: beseda
Cieľová skupina: verejnosť
Stručný popis: Beseda bude zameraná na predstavenie slovenského prekladu románu Fiony Mozleyovej
Kráľovstvo Elmet, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Ikar. Besedou Vás prevedie Martin Djovčoš, ktorý sa bude
zhovárať s prekladateľom M. Kubušom.
Organizátor: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB v Banskej Bystrici, Martin Kubuš
Spoluorganizátori: Martin Djovčoš
Miesto konania: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Martin Kubuš, [email protected], tel.: +421 48 4465629

Premietanie českého filmu „Vyšší princip“ (1960)

Dátum konania: 6. 11. 2018
Čas podujatia: 17:45 – 19:30
Typ podujatia: premietanie filmu
Cieľová skupina: verejnosť, mládež
Stručný popis: V centre pozornosti oceňovaného filmu českého režiséra J. Krejčíka „Vyšší princip“ z r. 1960
sú myšlienky a postoje študentov a učiteľov jedného českého gymnázia v období „heydrichiády“. Čo
s nami môže urobiť závisť a strach? A čo túžba po pravde a spravodlivosti? Ako sa kto z nás môže zachovať
v tzv. hraničných situáciách? Film ponúka odpovede aj ...
Organizátor: Katedra romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Knižnica Vladimíra Olerínyho (miestnosť K107), FF UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Monika Zázrivcová, [email protected], +421 48 4465132, +421 48 4465131

Postbrexitové tendencie používania angličtiny

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 8:00 – 8:50
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Snaha predikovať vývoj a tendencie pozície angličtiny ako jazyka lingua franca používanej
v EÚ po brexite, ktorého priebeh je neistý a jeho reálne ukončenie sa predpokladá na jar roku 2019.
Hlavným východiskovým bodom je analýza postavenia univerzálneho jazyka v európskom priestore, kde
dominuje práve angličtina ako procedurálny jazyk.
Organizátor: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB, doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Miesto konania: miestnosť K016, KAA FF UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica,
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., [email protected], +421 48 4465019

Deň otvorených dverí na Fakulte prírodných vied UMB

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 09:00 – 13:00
Typ podujatia: Deň otvorených dverí
Cieľová skupina: verejnosť, deti, mládež
Stručný popis: Deň otvorených dverí FPV UMB v Banskej Bystrici ponúka v hodinových blokoch základné
informácie o štúdiu na fakulte, prednášky, workshopy, diskusie. Záujemcovia si môžu pozrieť priestory
fakulty, vybrané laboratória a špecializované učebne.
Organizátor: Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: priestory FPV UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: http://www.fpv.umb.sk/
Kontaktná osoba: Bc. Silvia Malachovská, [email protected], +421 48 4467405

Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 9:00 – 14:00
Typ podujatia: deň otvorených dverí
Cieľová skupina: verejnosť, mládež
Stručný popis: Predstavenie ponuky štúdia na fakulte a diskusia s vedením fakulty; predstavenie
študentského života; predstavenie záujmových aktivít študentov; prehliadka priestorov fakulty; prehliadka
jedinečného pracoviska Centra krízového riadenia UMB; možnosť nahliadnuť na prebiehajúce prednášky;
možnosť vypracovať si SIMULAČNÝ TEST na prijímacie pohovory
Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: http://www.fpvmv.umb.sk/
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. – prodekanka pre štúdium, [email protected], +421 48
446 1224, +421 911 857 395

„Čo s miliónmi duší?" Panelová diskusia k možnostiam a limitom integrácie utečencov

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 10:00 - 12:00
Typ podujatia: workshop, beseda, deň otvorených dverí
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: II. ročník panelovej diskusie v rámci TVT na FF UMB v BB bude venovaný utečeneckej kríze,
možnostiam a limitom integrácie utečencov na Slovensku ale i v Európe, ako aj (opodstatneným?)
polemikám o potrebe ochrany národnej identity a kultúry. Je sa čoho báť? Odpovedia hostia diskusie:
Andrej Bán, Jakub Švec a Ján Štefanica. Moderuje Rado Sloboda.
Organizátor: Katedra filozofie, FF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela - Aula Beliana, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1106322189534376&set=
a.137024199797518&type=3&theater
Kontaktná osoba: Mgr. Jakub Švec, +421 907 062 427, [email protected]

Priblíž sa športovým hviezdam

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 10:00 – 13:00
Typ podujatia: návšteva, prehliadka, deň otvorených dverí
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Budete si môcť pozrieť priestory Katedry telesnej výchovy a športu, v ktorých sa realizuje
vyučovací proces. K dispozícií bude prehliadka športovej haly, gymnastickej telocvične a plavárne. Taktiež
k dispozícii budú priestory Diagnostického laboratória a fitnescentra.
Organizátor: Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: priestory Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD. [email protected], +421 949 745 194

Databázy GALE – predstavenie nových databáz v rámci národnej licencie

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 10:30 – 12:00
Typ podujatia: prezentácia
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Prezentácia databáz na platforme GALE, ktoré sú dostupné v rámci národnej licencie
zabezpečenej Slovenskou národnou knižnicou a financovanou Ministerstvom kultúry SR.
Organizátor: Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51 (1.poschodie), Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, [email protected], tel.: +421 48 446 5311

Postup tvorby a realizácie odbornej štúdie pre vedecký karentovaný časopis

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 11:00-12:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Prednáška na tému publikovania vo vedeckých časopisoch. Postup pri určovaní cieľa,
objektu, predmetu, metód a metodiky pre výskumnú úlohu. Sumarizácia výstupov výskumu do odbornej
štúdie určenej na publikovanie. Uvedené skúsenosti budú prezentované na príklade vedeckej štúdie
(MURRAY SVIDROŇOVÁ, M., MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B., NEMEC, J., KUVÍKOVÁ, H., 2017. Social housing
provided by the third sector: The Slovak experience. Critical Housing Analysis, 4(2), pp.67-75) už
uverejnenej vo vedeckom karentovanom časopise.
Organizátor: Oddelenie verejnej ekonomiky KVEaRR EF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Ekonomická univerzita UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. – KVEaRR EF UMB BB; +421 48 446 2311

Polish historiography about Slovak independent movement during I World War and establishing of
Czechoslovakia

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 13:00 – 14:30
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Hosťovská prednáška poľského historika Adama Świąteka, PhD. z Jagelovskej univerzity
v Krakove (v rámci programu CEEPUS HU-1306) na tému Poľská historiografia o slovenskom národnom
hnutí počas prvej svetovej vojny a vzniku Československa. Jazyk prednášky – poľský. Cieľová skupina:
študenti histórie (Bc., Mgr. štúdia).
Organizátor: Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť F 134, FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: -
Kontaktná osoba: Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Deň otvorených dverí Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 14:00 – 16:00
Typ podujatia: deň otvorených dverí
Cieľová skupina: verejnosť, deti, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Deň otvorených dverí Centra univerzitnej úspešnosti (Centre de réussite universitaire, ďalej
CRU). CRU je centrum rôznorodých frankofónnych aktivít na UMB financované Univerzitnou agentúrou
pre Frankofóniu (AUF). Návštevníci budú mať možnosť informovať sa o aktivitách centra a jeho fungovaní.
Budú mať možnosť ponúknuť návrhy na ďalšie ...
Organizátor: Katedra romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici, Mgr. Francois Schmitt, PhD.
Spoluorganizátori: Mgr. Christophe Laurent, KRO FF UMB
Miesto konania: učebňa K006, FF UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/centrum-univerzitnej-
uspesnosti-umb-cru/ ; https://www.facebook.com/cru.umb.5
Kontaktná osoba: Mgr. Francois Schmitt, PhD., KRO FF UMB, [email protected]

Premietanie filmu „The Handmaid’s Tale“ (1990)

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 15:30-18:00
Typ podujatia: premietanie filmov
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Premietanie filmu The Handmaid’s Tale (1990) v anglickom jazyku s AJ titulkami a následná
diskusia. Cieľom aktivity je priblížiť tvorbu kanadskej autorky Margaret Atwood vo filmovom spracovaní,
porovnať témy, ktoré film spracováva v historickom a dnešnom kontexte, podporiť príjem pôvodnej
tvorby v originálnom znení a rozšíriť obzory recipientov.
Organizátor: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB, doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Miesto konania: miestnosť K026, KAA FF UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica,
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Vinczeová, PhD., [email protected], +421 910 386 859

„ECOviny“

Dátum konania: 7. 11. 2018
Čas podujatia: 16:10 – 17:45
Typ podujatia*: beseda, stretnutie
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Bývalý diplomat v Ríme, Paríži a Bruseli a prekladateľ diel Umberta Eca do slovenčiny
Stanislav Vallo sa príde na pôdu FF UMB podeliť o svoje osobné spomienky na tohto snáď najznámejšieho
talianskeho profesora a polyhistora (semiológa, filozofa, historika, estetika umenia) a ponúknuť aj pár
svojich úvah o práci prekladateľa.
Organizátor: Katedra romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť F313, FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Monika Zázrivcová, [email protected], +421 48 4465132, +421 48 4465131

Molekulová biológia a genetika

Dátum konania: 8. 11. 2018
Čas podujatia: 7:30 – 9:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Prednáška doc. RNDr. Romana Albertyho, CSc. z molekulovej biológie a genetiky.
Organizátor: Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: poslucháreň 145, KBaE FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Roman Alberty, CSc., [email protected], 048/4467108

Soft Power, Éthique, Intérêts. Soft Power, Ethics, Interests

Dátum konania: 8. – 9. 11. 2018
Čas podujatia: od 9:00
Typ podujatia: konferencia
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis : Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o
mäkkej moci predovšetkým v súvislosti s takými otázkami, ako sú globálne vládnutie, narastajúci vplyv
občianskej spoločnosti, ďalej informačné a komunikačné siete, ktoré v zásadnej miere transformujú logiku
transparentnosti medzinárodných vzťahov.
Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
Spoluorganizátori: Think Tank EuropaNova, Výskumné centrum LAREQUI Univerzity vo Versailles St-
Quentin-en-Yvelines, Výskumné centrum Bulgarian Policies v New Bulgarian University, Centrum
európskych štúdií Ioan Cuza University v Iasi, Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovensko-francúzsky
univerzitný inštitút, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Veľvyslanectvo Francúzskej
republiky v SR
Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: https://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/podujatia-fakulty/pripravovane/soft-
power-ethics-interests-international-conference.html
Kontaktná osoba: Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., [email protected] , +421 48 4461814

Tlmočenie v médiách

Dátum konania: 8. 11. 2018
Čas podujatia: 9:50 – 11:20
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis : Prednáška o atraktívnej praxi tlmočenia. Ukážky tlmočníckej práce v televízii,
spravodajských reláciách, pri medzinárodných priamych prenosoch a pod.
Organizátor: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: F 313, FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba*: prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., [email protected]

Kulty a sekty v našej spoločnosti

Dátum konania: 8. 11. 2018
Čas podujatia: 10:00 – 12:00
Typ podujatia: beseda
Cieľová skupina: verejnosť a odborná verejnosť
Stručný popis: V rámci besedy sa účastníkom poskytnú základné informácie o problematike zhubných
kultov a siekt, ako aj o ich rizikách pre život človeka a ich manipulatívnych technikách. Následne budú
môcť účastníci diskutovať o veciach, ktoré ich z oblastí kultov a siekt zaujímajú.
Organizátor: Katedra sociálnej práce PdF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: KSP PdF UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: www.pdf.umb.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Papšo, PhD., [email protected], 048/4464780

Niektoré príklady algoritmov pre paralelné superpočítače

Dátum konania: 8. 11. 2018
Čas podujatia: 11:30-13:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Prednáška prof. Mariána Vajteršíca bude zameraná na príklady paralelných algoritmov a
ukážky využitia prostriedkov pre vysokovýkonné počítanie ako sú napríklad superpočítače.
Organizátor: Katedra informatiky, FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť F134, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD., [email protected], +421 48 4467130

Od úlohy MO k dynamickým systémom a Benfordovmu zákonu

Dátum konania: 8. 11. 2018
Čas podujatia: 14:00 – 14:40
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Vychádzajúc z úlohy MO o vedúcich cifrách mocnín dvojky sa dopracujeme k pojmu
minimálneho dynamického systému. Naznačíme aj, ako sa dajú vypočítať frekvencie, s akými sa
v postupnosti prvých cifier mocnín dvojky vyskytujú dané cifry. Ukáže sa, že tieto frekvencie vyhovujú tzv.
Benfordovmu zákonu, ktorý fascinuje (nielen) štatistikov (prednášajúci prof. Ľubomír Snoha).
Organizátor: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť F 234, Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: Ľubomír Snoha, [email protected] , tel.: +421 48 4467229

Teológia ako praktická veda

Dátum konania: 9. 11. 2018
Čas podujatia: 09:00 – 14:00
Typ podujatia: deň otvorených dverí spojený s prezentáciou študijného odboru, prednáška a diskusia
Cieľová skupina: verejnosť
Stručný popis: Podujatie zamerané na zvýšenie informovanosti o štud. odbore 2.1.12 Teológia.
Prezentované budú možnosti profesijného uplatnenia teológov. Členovia katedry budú moderovať
úvodné informácie o štúdiu na katedre (09:00-10:00). Nasledovať budú prezentácie prednášok vybraných
predmetov študovaných v št. programe Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) – Úvod a pozadie Novej
zmluvy, Cirkevné dejiny (Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.). V št. programe Evanjelikálna teológia (Mgr.) –
Dogmatika (doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.).
Organizátor: Katedra teológie a katechetiky PdF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: miestnosť: DEK1 a DEK3, KTaT PdF UMB, Ružová 13, Banská Bystrica,
Webová stránka podujatia: http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-teologie-a-katechetiky/ a http://ww
w.detm.org/
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D., [email protected], +421 48 4464916

Emotional intelligence: conceptualizations, assessment and application (Experiences on Emotional
Intelligence from Eastern European countries)

Dátum konania: 13. 11. 2018
Čas podujatia: 9:30 – 17:30
Typ podujatia: seminár
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: The meeting is aimed to join and share experiences of the colleagues, fans keen on various
emotional intelligence conceptualizations from Eastern European countries. The meeting is going to be
guaranteed by John Pellitteri, president of International Society for Emotional Intelligence, who is going to
give the main lecture at this meeting.
Organizátor: Katedra psychológie PdF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Lazovná, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia:
Kontaktná osoba: doc. Lada Kaliská, PhD.; [email protected]

Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy

Dátum konania: 22. – 23. 11. 2018
Čas podujatia: 22. 11.: 9:00 – 22:00, 23. 11.: 9:00 – 12:30
Typ podujatia: konferencia
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problematiku nerovnovážnej perspektívy
a manažmentu ekosystémov, aktuálnych problémov ohrozenia a ochrany ekosystémov, nových výziev pre
manažment chránených území
Organizátor: Katedra biológie a ekológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Spoluorganizátori: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Štátna ochrana prírody SR B. Bystrica
Webová stránka podujatia: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-
vyskum/konferencie/manazment-ekosystemov-v-prizme-nerovnovaznej-perspektivy/
Kontaktná osoba: Peter Urban, [email protected], +421 48 446710, +421 902 420 936

Možnosti intervencií školského psychológa súčasnej rodine v edukácii

Dátum konania: 28. 11. 2018
Čas podujatia: 9:00 – 14:00
Typ podujatia: seminár
Cieľová skupina: odborná verejnosť, na pozvánky
Stručný popis: Katedra psychológie PF UMB organizuje už XII. odborný seminár pre odborníkov školských
psychológov a sympatizantov školskej psychológie s podtitulom Aktuálne otázky školskej psychológie XII.
so zameraním na súčasnú rodinu a možnosti poskytovania intervencií školským psychológom priamo
v edukácii v tejto oblasti. Odborné semináre sú realizované ako forma spolupráce vedeckej inštitúcie
a odborníkov/praktikov z rôznych centier a stredísk.
Organizátor: Katedra psychológie PdF UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Katedra psychológie PdF UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Webová stránka podujatia: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-psychologie/oznamy-katedry/
Kontaktná osoba: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., e-mail: [email protected], +421 48 4464717

REKTORÁT UMB
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica www.umb.sk

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica Tel: +421 48 446 21 11 www.ef.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica Tel: +421 48 446 12 11 www.fpvmv.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica Tel: +421 48 446 71 11 www.fpv.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica Tel. +421 48 446 71 11 www.ff.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica Tel: +421 48 446 41 11 www.pdf.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica Tel: +421 48 446 31 11 www.prf.umb.sk

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica Tel: +421 48 446 52 05 www.library.umb.sk


Click to View FlipBook Version