The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Časopis Spravodajca UMB 3/2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018-12-04 08:10:41

Spravodajca UMB 3/2018

Časopis Spravodajca UMB 3/2018

Spravodajca

Ročník 24 UNIVERZIT Y MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI číslo 3  október 2018

Spravodajca Obsah

24. ročník Úvod....................................................................3 Talianske metamorfózy ................................. 21

Vydáva Z diára rektora ...................................................3 Európska noc výskumníkov.......................... 22
UNIVERZITA MATEJA BELA
v Banskej Bystrici Slávnostná inaugurácia rektora UMB Doktorandská škola........................................ 23
a slávnostné otvorenie akademického
Sídlo redakcie roka 2018/2919 ..................................................6 Naštartuj svoju kariéru vo výskume............. 24
Národná 12
974 01 Banská Bystrica Inauguračný prejav............................................7 Cena Literárneho fondu ................................ 25

IČO 30232295 Uvedenie bankovky...........................................8 Národná cena SR za spoločenskú
registračné číslo MK SR EV 1116/08 zodpovednosť 2018......................................... 25
štvrťročník Doctor honoris causa UMB znovu s nami
Ondrej Lenárd....................................................8 Medzinárodná cena vojvodu
[email protected] z Edinburgu..................................................... 26
www.umb.sk Máme nových profesorov a docentov.............9
Slovenská kronika........................................... 26
REDAKČNÁ RADA Tri otázky pre prorektorku pre medzinárodnú
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Otvorenie UMB Data & Society Lab ........... 27
Šéfredaktorka: doc. PhDr. Katarínu Chovancovú, PhD. ..... 10
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. Nové priestory KTVŠ FF UMB..................... 27
Magna Charta Universitatum ....................... 10
Zástupkyňa šéfredaktorky: Novozriadený Ústav klinického
Ing. Andrea Danková, PhD. Špičkoví zahraniční vedci navštívili UMB vzdelávania ...................................................... 28

Redakčná rada: Palaniswamy Thangavel z indickej Inovácie v odbore prekladateľstvo
Branislava Bobáková (PdF) Periyarskej univerzity..................................... 10 a tlmočníctvo .................................................. 28
Ing. Jana Fukasová (FF)
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) Dr. Jürgen Michael Steiner EPI SMART..................................................... 29
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) z rakúskej Viedne ........................................... 11
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVMV) Nitrianski a banskobystrickí
Monika Tomášiková (EF) Robin Lee Naganová z maďarskej geografi opäť spolu ......................................... 29
Miškolskej univerzity ..................................... 11
Jazykový redaktor: FF UMB a zahraniční študenti ..................... 30
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Intuitionistické fuzzy množiny .................... 12
Most k zahraničným študentom................... 30
Grafická úprava: Matematická konferencia vo Varšave .......... 13
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová O. z. Asociácia sociálnych pedagógov
Komunikácia v odborných reflexiách.......... 13 začína svoju činnosť ....................................... 32
Tlač
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice Zastúpenie UMB na 28. ročníku Katedra sociálnej práce PF UMB
Ekonomického fóra 2018 v Krynici .......... 14 na Valnom zhromaždení Asociácie
Fotografie vzdelávateľov v sociálnej práci
archív UMB a archívy autorov 23. ročník CEPSA v Banskej Bystrici........... 14 v Slovenskej republike ................................... 33
príspevkov
Francúzsko-nemecké vzťahy......................... 15 Knihovníci v Lyceálnej knižnici
Príspevky môžete posielať v Kežmarku ..................................................... 33
elektronickou poštou na adresu: Projekt internacionalizácie štúdia
[email protected] úspešne napreduje ......................................... 16 Cyklonadšenci UMB opäť v Očovej ............ 34

Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme Odborné podujatia medzinárodného Mladosť v letnej festivalovej sezóne ............. 34
a nevraciame. Redakcia si vyhradzu- projektu REPESEA ........................................ 17
je právo príspevky krátiť, redakčne OKTÓBERFEST UMB .................................. 35
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah Interdisciplinárny prístup
príspevku zodpovedá autor. k elektronickému monitoringu Nerob iba to, čo máš rád, ale maj rád to,
obvinených a odsúdených osôb.................... 17 čo robíš Rozhovor
ISSN 1339 - 6749 s prof. Milanom Ligošom .............................. 36
Čo nás robí šťastnými? .................................. 17
2 Rozlúčili sme sa ............................................. 39
Cez skúsenosť k poznaniu ............................. 18 doc. Ivan Krušpán
prof. Beloslav Riečan
Právna klinika pre komunity (street law).... 18

Tlmočníci v teréne.......................................... 19

Sila zážitku v učení ......................................... 19

Mladí riadia zelenú ekonomiku.................... 20

Slovo na úvod

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

leto s dovolenkami sa zázračne rýchlo minulo a iba pamäť s do- Študentov prvých ročníkov povzbudzujeme ku skromnosti
kumentárnymi obrázkami v nás vyvoláva básnikovu túžbu: „Postoj a  náročnosti na seba, všetkých k  vedomiu, že iba to, čo nezískajú
chvíľa, si krásna!“ ľahko, si budú osobitne vážiť, a ctených kolegov k sile a odvahe dávať
ďalej to vznešené, múdre a dobré, čo získali.
Vstúpili sme do nového akademického roku s  novými túžba-
mi, očakávaniami i  nepríjemným právnym a  etickým prípadom. Gaštany dozvonili, padajúce lístie zavŕšilo svoju šuchotavú pieseň.
Dotýka sa nás osobne, nastavuje nám zrkadlo, dáva nám priestor Dlhšie tmavé večery nám ponúkajú čas na sebareflexiu, venovať sa
uvedomiť si, že pravda zvíťazí, lebo na lož sa vždy príde. podstatnému a  zmysluplnému v  našom kratučkom pobudnutí na
Zemi.
Našu univerzitu poctili svojou prítomnosťou vzácni hostia
i  špičkoví odborníci, univerzitné pracoviská zaznamenali po- Slavomíra Očenášová-Štrbová
zoruhodný rozvoj v priestorovej, odbornej, vedeckej a medzinárod-
nej oblasti.

z diára rektora...

17. 7. 2018 24. 8. 2018
Prijal delegáciu zo Štátnej lesníckej Rokoval s primátorkou mesta Banskej
univerzity v Petrohrade Štiavnice

7. 8. 2018 29. 8. 2018
Prezidentom Slovenskej republiky bol Zúčastnil sa na spomienkovom
vymenovaný za rektora Univerzity stretnutí pri príležitosti 74. výročia SNP
Mateja Bela a okrúhleho stola ústavných
činiteľov SR k problematike boja proti
2. 7. 2018 antisemitizmu
Zúčastnil sa na slávnostnej imatrikulácii
študentov Detskej univerzity 2018 3. 9. 2018
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení
4. 7. 2018 školského roka v 1. súkromnom
Zúčastnil sa na promóciách absolventov banskobystrickom gymnáziu
Fakulty prírodných vied UMB
4. 9. 2018
12. 7. 2018 Rokoval s riaditeľom Kysuckého múzea
Zúčastnil sa na mimoriadnom zasadnutí v Čadci Milošom Jesenským
Slovenskej rektorskej konferencie v Trnave

5. 9. 2018 v Salamance, kde podpísal listinu 10. 10. 2018
Zúčastnil sa na odbornej konferencii MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM Zúčastnil sa na otvorení nového Centra
pri príležitosti 10. výročia založenia pre pedagogickú prax a didaktické
spoločnosti Železiarne Podbrezová, pomôcky AMOS na Pedagogickej
Výskumno-vývojové centrum, s. r. o. fakulte UMB

Privítal účastníkov druhého Staff Weeku Slávnostne otvoril nové priestory na
organizovaného v rámci programu Katedre telesnej výchovy a športu
Erasmus+ FF UMB

7. 9. 2018 25. 9. 2018 Prihovoril sa na podujatí Most
Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí Prihovoril sa na slávnostnom otvorení k zahraničným študentom v rámci
Mestského zastupiteľstva v Banskej akademického roka 2018/2019 na UMB cyklu Univerzita mestu – mesto
Štiavnici univerzite
9. 9. 2018 – 11. 9. 2018 Bol slávnostne inaugurovaný do funkcie
Viedol delegáciu UMB na zahraničnej rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej 18. 10. 2018
pracovnej ceste do Mostaru Bystrici Viedol delegáciu UMB na zahraničnej
Podpísal dohodu o spolupráci medzi pracovnej ceste do Francúzska
UMB a Univerzitou v Mostare Podpísal Memorandum o vzájomnej
spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci Navštívil partnerskú Université Haute
12. 9. 2018 a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bretagne – Rennes 2
Prihovoril sa na 10. medzinárodnej Bystrici
vedeckej konferencii Komunikácia
v odborných reflexiách, ktorá sa konala Uviedol suvenírovú eurobankovku
na Filozofickej fakulte UMB vydanú Univerzitou Mateja Bela
15. 9. 2018 v Banskej Bystrici
Zúčastnil sa na zahraničnej pracovnej
ceste do Španielska pri príležitosti 27. 9. 2018 – 28. 9. 2018 Rokoval s veľvyslancom Slovenskej
osláv 800. výročia založenia Univerzity Zúčastnil sa na výjazdovom zasadnutí republiky vo Francúzsku J. E. Igorom
Slovenskej rektorskej konferencie Slobodníkom a riaditeľom Slovenského
v Bruseli inštitútu v Paríži Jakubom Urikom

4. 10. 2018 25. 10. 2018
Zúčastnil sa na spomienkovom memoriáli Zúčastnil sa na slávnostnom
venovanom profesorovi Johnovi zhromaždení akademickej obce
Hudsonovi, členovi Katedry ekonómie na na Univerzite Karlovej v Prahe pri
Univerzite v Bathe (Veľká Británia) príležitosti 100. výročia vzniku
Československej republiky
6. 10. 2018
Viedol delegáciu UMB na zahraničnej 29. 10. 2018
pracovnej ceste do Číny Zúčastnil sa na oslavách 100. výročia
Podpísal memorandum o spolupráci Československej republiky na
s Univerzitou cudzích jazykov (ZYUFL) Univerzite Komenského v Bratislave
v čínskom Shaoxingu

30. 10. 2018
Zúčastnil sa na celoštátnych oslavách
v Martine pri príležitosti 100. výročia
vzniku Československej republiky
a podpísania Martinskej deklarácie

4

Slávnostná inaugurácia rektora UMB
a

slávnostné otvorenie akademického roka
2018/2019

Utorok 25. septembra 2018 sa zapísal do kro-
niky našej univerzity významnými udalosťa-
mi. Uskutočnil sa slávnostný akt inaugurácie
opätovne zvoleného rektora doc. Ing. Vladi-
míra Hiadlovského, PhD. Zároveň sa uskutoč-
nilo slávnostné otvorenie 27. akademického
roka v poradí.

Rektor našej univerzity vo svojom inauguračnom prejave zdô-
raznil význam univerzít ako autonómnych inštitúcií a dôležitosť
ich úlohy v meniacej sa spoločnosti. Privítal prváčky a prvákov,
ktorých vyzval, aby aktívne využili aspoň časť príležitostí, ktoré
im ponúka vysokoškolské štúdium. V závere svojho inaugurač-
ného prejavu adresoval slová celej akademickej obci:

„Želám vám silu meniť veci, ktoré zmeniť môžete, pokoru
prijať a akceptovať veci, ktoré zmeniť nedokážete, a múdrosť,
aby ste vždy vedeli tieto skutočnosti navzájom rozlíšiť."

Prítomní si vypočuli aj príhovor primátora mesta Jána
Noska, ktorý mimoriadne pozitívne hodnotil spoluprácu medzi
Univerzitou Mateja Bela a mestom Banskou Bystricou. Zvlášť
vyzdvihol projekt Univerzita mestu – mesto univerzite, v rámci
ktorého sú predstavované významné osobnosti nášho regiónu.

Výnimočným bolo aj uvedenie suvenírovej eurobankovky vy-
danej Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zámerom jej
vydania je priblížiť jej budúcim majiteľom osobnosť Mateja Bela,
Veľkú ozdobu Uhorska, polyhistora a učenca, ktorého meno nesie
naša univerzita.

Slávnostný charakter podujatia podčiarkol svojím vystúpením
husľový virtuóz Peter Michalica.

5

Ešte pred akademickou slávnosťou bolo podpísané Memorandum
o vzájomnej spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci a Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho podpisom prijali obidve strany spo-
ločný záväzok spolupracovať pri vydávaní doposiaľ nepublikovaných
prekladov diela vzdelanca a polyhistora Mateja Bela Notitia Hungariae
Novae historico-geographica – Historicko-zemepisné vedomosti o súve-
kom Uhorsku.

INAUGURA

doc. Ing. Vladimíra

Ďakujem akademickej obci našej univerzity za dôveru vyjadrenú
vo voľbách kandidáta na rektora. Práve preto, že som rektorský sľub
zložil s plnou vážnosťou, pri príprave tohto príhovoru som si pove-
dal, že nebudem skutočnosti prikrášľovať, ako sa to pri podobných
príležitostiach robí. Rovnako sa nebudem venovať strategickým zá-
merom rozvoja Univerzity Mateja Bela, ktoré som detailne prezento-
val v tejto miestnosti začiatkom mája s výnimkou jedného: Pripojiť
UMB k deklarácii akademických slobôd a inštitucionálnej autonó-
mie formou podpísania dokumentu Magna Charta Universitatum.

Tento dokument vznikol 18. septembra 1988 v Bologni pri prí-
ležitosti 900. výročia založenia najstaršej univerzity na svete. Jeho
podpísaním vyjadrilo takmer 400 rektorov európskych univerzít
autonómnu vôľu univerzít a  základné princípy ich fungovania.
O tridsať rokov neskôr, tentokrát pri príležitosti 800. výročia najstar-
šej univerzity v Španielsku, v Salamance, pristúpilo k podpisu tohto
dokumentu ďalších 73 rektorov univerzít z celého sveta, čím celko-
vý počet signatárov dosiahol hodnotu takmer 900 a celkový počet
pristúpených krajín 86. Presne pred týždňom, 18. septembra 2018
sa mojím podpisom pripojila k akademickým hodnotám uvedeným
v Magna Charta Universitatum aj Univerzita Mateja Bela. Stalo sa
tak za osobnej prítomnosti súčasného i zakladajúceho čestného pre-
zidenta združenia Magna Charta, rektora Bolonskej univerzity, rek-
tora hosťujúcej univerzity, oslavujúcej osem storočníc svojej existen-
cie, a španielskeho kráľovského páru.

Hoci text samotného dokumentu nepresahuje dve strany
a akt jeho podpisu sa môže zdať formálny, pozornému čitateľovi

6

ČNÝ PREJAV talentové skúšky na štúdium športu a v prípade väčšiny študijných progra-
mov sa prijímacie skúšky nerealizujú vôbec. Určujúcou je otázka: Koľko
Hiadlovského, PhD. máte zapísaných študentov? A čo je ešte nebezpečnejšie, počet študentov
sa stáva (vlastne sa už stal) základným meradlom kvality, čo je absurdné.
neunikne jeho úžasná nadčasovosť a hodnotová orientácia. V ekonomike dominantne financujúcej vysoké školstvo z verejných zdro-
Národy i vlády si majú viac ako kedykoľvek predtým uvedomovať úlo- jov je, samozrejme, opodstatnené, priam žiaduce, sledovať efektívnosť
vynaložených prostriedkov. Systematicky, žiaľ, už dlhodobo vytvárame
hu, ktorú univerzity zohrávajú v meniacej sa a stále viac sa internacionali- v spoločnosti mýtus, že naše vzdelávanie je celé zlé. S touto tézou nemô-
zujúcej spoločnosti. Dokument explicitne zdôrazňuje úlohu univerzít, kto- žem súhlasiť; najväčší problém je v nastavení systému financovania, nielen
ré majú slúžiť celej spoločnosti, lebo jej kultúrna, sociálna a ekonomická vysokého školstva, na čom sa odborná verejnosť dokáže veľmi jednoducho
budúcnosť si vyžaduje značné úsilie vynakladať najmä do celoživotného zhodnúť. Autonómia vysokých škôl je v oblasti metodiky delenia dotácie
vzdelávania. Univerzity definuje ako autonómne inštitúcie nezávislé od obmedzená a  volanie po zmene systému financovania abstrahujúceho
akejkoľvek politickej, hospodárskej a ideologickej moci, ktoré rozhodujú- od počtu zapísaných študentov ostáva naďalej neúspešné. To, kam naše
cim spôsobom vytvárajú a šíria kultúru spoločnosti prostredníctvom svoj- školstvo dospelo, je prirodzenou reakciou subjektov fungujúcich v systé-
ho základného princípu – slobody výskumu, výučby a odbornej prípravy. me. Vymedzený objem verejných zdrojov je možné prerozdeliť aj cez iné
Osobitne by som podčiarkol tvrdenie, že univerzity sú ochrankyne huma- kritériá, určite bližšie k  prívlastku kvalitatívne. Na druhej strane ostáva
nistickej tradície a ich stálou snahou je dosiahnuť univerzálne poznanie. kardinálna aj absolútna výška verejných zdrojov určených na vzdelávanie.
Všetci vieme identifikovať problém, ale ak zatekajúcu strechu budeme riešiť
Univerzálne poznanie – celé uplynulé tisícročie uznávané a docene- nespočetnými reformami podlahy, riešenie bude stále nedosiahnuteľné.
né, začína byť paradoxne problémom. Sme ochotní akceptovať, že požia-
davky na vzdelanie bude určovať výlučne trh práce, neuvedomujúc si, či Univerzity, napriek konštatovanému, historicky prekonali vážnej-
je trh práce v našich podmienkach skutočne autonómny? Sú zmeny na šie problémy a nepochybne prekonajú aj súčasné obdobie. Počas svo-
trhu práce kompatibilné s dlhšími časovými intervalmi vo vzdelávacích jej stáročnej existencie zohrávajú napĺňaním svojho poslania úlohu
procesoch? Je naša otvorená a závislá ekonomika dostatočne odolná voči nastavovať zrkadlo spoločnosti, efektívne využívajúc svoj intelektuálny
krízam, ku ktorým v rámci ekonomických cyklov dochádza? Je všeobec- potenciál. Obzvlášť dôležité miesto v tejto súvislosti zastávajú spoločen-
ne známa skutočnosť, akou pridanou hodnotou pre celé národné hospo- ské vedy a humanitné vzdelávanie prostredníctvom širokospektrálneho
dárstvo je vysoký podiel univerzálne vzdelaného obyvateľstva, ktoré sa uplatnenia svojich absolventov, schopnosťou rozvíjať kritické myslenie
dokáže oveľa pružnejšie adaptovať na zmenené podmienky na trhu práce. a nastavovaním morálneho kompasu pre spoločnosť. To zároveň pova-
žujem za najväčšie výzvy univerzitného vzdelávania pre 21. storočie.
Píše sa rok 2018, na Univerzite Mateja Bela otvárame 27. akademic- Skloňujeme univerzity, ale pri dnešnej príležitosti by som rád zdôraznil,
ký rok, na našich najstarších fakultách už s  poradovým číslom oveľa že univerzity, to nie sú iba budovy, vzdelávanie, výskum, sú to predo-
vyšším. Priebežne bilancujeme, kam naše školstvo smeruje... Uchádzač všetkým ľudia tvoriaci ich akademické obce. A byť členom akademic-
o štúdium ekonómie nemusí robiť prijímacie skúšky z matematiky, rušíme kej obce univerzity neznamená pre žiadneho zamestnanca či študenta
byť len jedným z početných prvkov systému. Univerzitný potenciál je
naplno využitý vtedy, keď každý jednotlivec si je vedomý svojho dielu
inštitucionálnej spoločenskej zodpovednosti, ktorú na seba ako súčasť
univerzity preberá. A  osobitne zdôrazňujem, že sa to netýka len za-
mestnaneckej, ale rovnako študentskej časti akademickej obce.

Počas svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii rektora som práve
budovanie silnej inštitucionálnej zodpovednosti považoval za dôležité
a  rád by som v  tom pokračoval ďalej. Potrebujem na to nevyhnutne
vašu pomoc, pretože to nie je v silách malého kolektívu...

Som veľmi rád, že práve dnes, symbolicky pod sochou Mateja Bela,
sme podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Kysuckým
múzeom v Čadci a našou univerzitou, ktorým preberáme na seba závä-
zok spolupodieľať sa na vydávaní Notícií Mateja Bela.

Dnešný deň s  prívlastkom slávnostný oficiálne otvára akademický
rok 2018/2019, hoci je semester už v  plnom prúde. Osobitne pri tejto
príležitosti vítam našich prvákov a prváčky, ktorí si vybrali na svoje štú-
dium našu univerzitu, a vyzývam ich na to, aby aktívne využili aspoň časť
príležitostí, ktoré im vysokoškolské štúdium v európskom priestore v sú-
časnosti ponúka. Univerzity sú čarovným miestom. Počas piatich rokov
vášho štúdia máte možnosť na relatívne malom priestore stretnúť veľké
množstvo ľudí plných životnej inšpirácie a múdrosti. Na to je potrebné
byť správnym spôsobom vnímavý a predovšetkým nebyť tuctovo pasív-
ny. Som hlboko presvedčený, že nemusíte študovať na najlepšej svetovej
univerzite, aby ste stretli učiteľky a učiteľov, ktorí vám môžu veľa ponúk-
nuť. Ako absolvent tejto univerzity hovorím z vlastnej skúsenosti. Mnohí
z mojich učiteľov sedia v tejto miestnosti a zďaleka to neboli len učebné
osnovy, ktorými ma inšpirovali.

Na záver si dovolím vysloviť slová adresované celej akademickej obci
našej univerzity, ktorých význam je zúročiteľný v prípade každého jed-
notlivca či profesie:

Želám vám silu meniť veci, ktoré zmeniť môžete, pokoru prijať
a akceptovať veci, ktoré zmeniť nedokážete, a múdrosť, aby ste vždy vedeli
tieto skutočnosti navzájom rozlíšiť.

7

Uvedenie bankovky

Určite mnohí z  Vás zachytili projekt istého Francúza zameraný na Prednú stranu bankovky si navrhuje vydavateľ sám. Matej Bel je
podporu cestovného ruchu predajom suvenírových bankoviek. Turisticky zobrazený prostredníctvom sochy slávnostne odhalenej pri príležitos-
zaujímavé lokality môžu vydaním takejto bankovky zvýšiť záujem svo- ti 25. výročia našej univerzity. Jej autorom je Peter Gáspár. Druhým
jich návštevníkov. Nechceme
Univerzitu Mateja Bela za- vyobrazeným prvkom je naj-
tiaľ radiť medzi top turistické známejšie a  najvýznamnejšie
atrakcie v  našom meste, hoci dielo Mateja Bela Notície.
veľké a  najmä stáročné sveto- Na pozadí sa nachádza asi
vé univerzity patria vo svojich najkrajšia budova našej uni-
sídlach k  najvyhľadávanej- verzity, ktorá sa v apríli tohto
ším miestam medzi turistami. roku stala národnou kultúr-
Cieľom vydania bankovky bolo nou pamiatkou. V  súčasnosti
priblížiť osobnosť Mateja Bela. je sídlom Ekonomickej fa-
Jeho význam a prínos stále nie kulty našej univerzity. Krása
je verejnosťou docenený. Naša je relatívna, čo je však nespo-
univerzita ako jedna z  prvých chybniteľné je, že práve v tejto
inštitúcií na Slovensku rozbie- budove začala naša univerzita
ha takúto sériu prezentácií vý- písať svoju históriu. Sídlila tu
nimočných osobností národnej prvá fakulta v našom meste –
i európskej histórie. pedagogická fakulta.

Suvenírová eurobankovka Želáme novej suvenírovej
sa veľkosťou zhoduje s formá- eurobankovke úspech medzi
tom dvadsaťeurovej bankovky, zberateľmi, aby svojou troškou
je vytlačená na originálnom prispela k  šíreniu povedomia
bankovom papieri a disponuje o  našej banskobystrickej uni-
viacerými ochrannými prvka- verzite nielen na Slovensku, ale
mi, ktorými sú: sériové číslo, i v celej Európe.
mikrotlač, vodoznak a  ho-
logram. Zadná strana bankov- Redakcia
ky je rovnaká v celej Európe.

Doctor honoris causa UMB

znovu s nami Ak dovolíte, musím vás poopraviť. Moje „dielo“ je len kvapka v „mori
umeleckých hodnôt“. Tým, že som bol „vypudený“ zo slovenskej hudobnej
Dr. h. c. prof. Ondrej Lenárd kultúry, dostalo sa mi veľkého potešenia i pocty, že som prijal post šéfdi-
rigenta Symfonického orchestra Českého rozhlasu v  Prahe. Naozaj som
Ako si spomínate na slávnosť udelenia titulu nečakal, že na sklonku mojej umeleckej kariéry dostanem taký DAR. Je to
Dr. h. c.? orchester mimoriadnych kvalít, nielen hudobníkov, ale aj kvalít ľudských.

Možno začnem nostalgicky, ale nedá mi pripo- Vieme, že sa zaujímate o  dianie na Univerzite
menúť, že to bolo presne v deň mojej šesťdesiatky. Mateja Bela v  Banskej Bystrici a  naďalej s  ňou
Žiaľ, rok predtým som bol „katapultovaný“ z pozí- spolupracujete. Môžete o tom niečo povedať?
cie šéfdirigenta Slovenskej filharmónie na základe
akéhosi „referenda“ o vyslovení „dôvery“, či môžem Áno. Univerzita Mateja Bela mi prilieha k  srdcu.
zostať na poste, ktorý som zastával. Preto mi pri- Cítim sa byť veľmi pyšný i hrdý, že ma tak často pozý-
chodí poďakovať sa iniciátorom návrhu na tento výsostne čestný titul. vajú do poroty súťaže speváckych zborov Akademická
Atmosféra tohto slávnostného ceremoniálu bola neopakovateľná a zo- Banská Bystrica. Je to festival vynikajúcej úrovne a ne-
stane v mojej pamäti až do konca života. Ďakujem Univerzite Mateja byť obrovského úsilia i  nadšenia celého kolektívu, na čele s  profesorom
Bela za toto ocenenie. Pazúrikom, nemal by v dnešnej dobe šancu prežiť. Buďte na to hrdí!

Majstre, už vtedy, keď ste boli poctený čestným doktorátom, bolo Vaše Čo Vás aktuálne povznáša, na čo sa tešíte profesijne a osobne?
dielo mohutné. Čo pribudlo k nemu odvtedy? Je mi ľúto, ale nazvem to „doba smútku a neistoty“! Kam nás táto

8 „demokratická anarchia“ posunie, to nikto ani netuší. A takisto sa to
odzrkadľuje i v umení. Tak na čo sa tešiť?

Máme nových profesorov a docentov

Prof. PhDr. Zuzana Prof. PaedDr. Doc. PaedDr.
Bohušová, PhD. Štefan Porubský, Marianna
PhD. Kološtová, Ph.D.
Inaugurácia v študijnom
odbore cudzie jazyky a kultúry Inaugurácia v študijnom Habilitácia v študijnom
na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila odbore pedagogika na Pedagogickej fakulte odbore hudobná teória a pedagogika na
a Metoda v Trnave UMB v Banskej Bystrici Pedagogickej fakulte Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
Inauguračná prednáška: Komunikačné Inauguračná prednáška: Možnosti ďalšieho roz-
očakávania a kategória jazykovej voja školského vzdelávania na Slovensku v kon- Habilitačná prednáška: Integratívna hudobná
primeranosti frontácii globálnych trendov a národných špecifík pedagogika a polyestetické koncepty ako priestor
inšpirujúcich impulzov v hudobnej edukácii

Tri otázky pre žijú Slováci – krajania, na území
Európskej únie. Naše väzby sú
prorektorku pre medzinárodnú silné, spoločným menovateľom
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou je často slovenský jazyk alebo
doc. PhDr. Katarínu Chovancovú, PhD. francúzsky jazyk. Skutočnosť, že
sa Univerzita Mateja Bela hlási
Pani prorektorka, štyri roky vášho pôsobenia v  pozícii prorektorky k frankofónnym hodnotám, sa
zhmotňujú mnoho úsilia a  práce. Pre čitateľov Spravodajcu dovoľte už viackrát ukázala byť cennou
otázku, či sa vám podarilo naplniť vašu osobnú hypotézu o napredo- konkurenčnou výhodou. Preto ju
vaní smerovania v oblasti medzinárodnej spolupráce našej univerzity chceme zachovať.
a ako, na čo ste zvlášť hrdá a ako vnímate perspektívu?
Dôležité, krásne, zložité a ťažké sú vzťahy. Ako sa vám podarilo na-
Medzinárodná spolupráca bola od začiatku v centre nášho záujmu. staviť oblasť vzťahov s verejnosťou – tejto časti vášho rezortu s tým, že
Priali sme si najmä, aby u nás rástol počet zahraničných študentov. naša univerzita i naše mesto si uvedomuje tento priestor ako etablo-
Tento cieľ je však pomerne ťažké ovplyvniť priamo. Čiastočne sa dá do- vaný a fungujúci?
siahnuť cielenou propagáciou študijnej ponuky a zlepšovaním podmie-
nok v oblasti študentského života. Dnes je na UMB riadne zapísaných V oblasti marketingu a vzťahov s verejnosťou sa ukázali obrovské
na štúdium 433 študentov a 81 ich evidujeme na mobilite. Spolu to možnosti. Najprv sme posilnili a profesionalizovali marketingový tím.
predstavuje takmer päťnásobok počtu z roku 2014. Samozrejme, stále sa Zároveň sme do marketingových aktivít investovali 20-krát viac fi-
môžeme zlepšovať. Je potrebné vytvoriť kvalitné centrum prvého kon- nančných prostriedkov než v predchádzajúcich obdobiach. Vypracovali
taktu pre zahraničných študentov. Malo by im uľahčovať prípravné kro- sme marektingovú stratégiu, ktorá nadväzovala na to, čo bolo v tejto
ky pred príchodom na Slovensko, pomáhať prekonávať interkultúrne oblasti už urobené. Našou ambíciou bolo dosiahnuť lepšiu viditeľnosť
rozdiely po príchode, dávať im priestor učiť sa slovenčinu aj iné jazyky, univerzity v priestore mesta a regiónu, ale aj upútať našich študentov
pomáhať im riešiť problémy. a zamestnancov a motivovať ich zúčastňovať sa na našich akademic-
kých udalostiach. Čo sa týka externého prostredia, teší nás veľmi dobrá
Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, dosiahli sme viacero zau- spolupráca s mestom, ktorá sa zhmotnila azda najviac v podujatiach
jímavých výsledkov. V roku 2017 sme boli ocenení spomedzi všetkých Univerzita mestu – mesto univerzite, ale ktorá má oveľa širšiu bázu.
slovenských vysokých škôl ako inštitúcia s najvyšším počtom prichádza- Či už išlo o projekty Európske mesto športu, Univerzitný vianočný
júcich zahraničných pedagógov a výskumníkov za tridsaťročné fungo- punč, Univerzitná rada, Radvanský jarmok atď., úsilie mesta Banská
vanie programu Erazmus+ na Slovensku. Považujem to za významné Bystrica a Univerzity Mateja Bela bolo koordinované. Pokiaľ ide o vnú-
a zaväzujúce. Zvýšili sme aj počet spoločných študijných programov or- torné prostredie univerzity, počas akademického roku prebieha množ-
ganizovaných v spolupráci so zahraničnými univerzitami. Dnes máme stvo zaujímavých študentských, fakultných aj celouniverzitných aktivít,
13 takýchto programov, čo je bezkonkurenčné, pričom polovica z nich až je niekedy problém si vybrať.
sa uskutočňuje vo francúzsky hovoriacom prostredí. Chceme, aby si tie-
to programy zachovali svoju kvalitu. Budovanie mena univerzity navonok a  budovanie ducha univerzity
vo vnútri je dlhodobý proces. V ktorej časti tejto tŕnistej cesty na na-
Ak sa pozrieme na medzinárodnú spoluprácu z geografického chádza naša Univerzita Mateja Bela podľa vás?
hľadiska, máme byť tiež na čo hrdí. Práve tento rok očakávame zavŕše-
nie osemročného úsilia o stabilizáciu výučby čínskeho jazyka a kultúry Často zdôrazňujeme potrebu budovať „univerzitného ducha“, pocit
na UMB založením Konfuciovho inštitútu so zameraním na ekonomi- príslušnosti k univerzite či k fakulte. Ako iné nehmotné veci ani pocit,
ku. Je to obrovské zadosťučinenie pre všetkých, ktorí do tohto proce- že niekam náležíme, sa nedá uchopiť, merať ani vyžiadať na počkanie.
su investovali svoj čas a energiu. Rozvíjame spoluprácu aj regiónoch, Vytvára sa v lepších aj horších chvíľach, ktoré prežíva spoločne aka-
ktoré sú nám geograficky blízke. V priestore V4, na miestach, kde demická obec. Ľudia, ktorí študujú a pracujú na našej univerzite, žijú
pre ňu, veľakrát ukázali svoju lojálnosť. Cítime ju aj v tomto semestri
a sme za ňu mimoriadne vďační.

Za rozhovor poďakovala Slavomíra Očenášová-Štrbová

9

Magna Charta Universitatum

Do veľkej rodiny svetových univerzít, ktoré sa rozhodli spoločne ochra- Bolonskej univerzity. Dokument zdôrazňuje misiu univerzít šíriť pozna-
ňovať hodnoty zakotvené v dokumente Magna Charta Universitatum, nie, odovzdávať vedomosti a vzdelávať svojich študentov. Základným
pribudla 18. septembra 2018 aj naša univerzita. Rektor Univerzity princípom univerzitného života je sloboda bádania a vzdelávania.
Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
podpísal tento dokument na pôde Univerzity v Salamanke. Ide o dô- Observatórium Magna Charta každoročne organizuje medzinárod-
ležitý dokument, ktorý hovorí o poslaní univerzity v európskom vý- nú konferenciu zameranú na riešenie súčasných výziev pri presadzo-
skumnom a pedagogickom priestore. vaní základných univerzitných hodnôt. Tohtoročná konferencia a sláv-
nostná ceremónia spojená s podpismi nových pristupujúcich univerzít
Listinu Magna Charta Universitatum signovalo 388 rektorov uni- sa uskutočnila v meste Salamanka v Španielsku pri príležitosti osláv
verzít z celého sveta v roku 1988 pri príležitosti 900. výročia vzniku 800. výročia založenia Univerzity v Salamanke.

Špičkoví zahraniční vedci n

Palaniswamy Thangavel Fakultu prírodných vied UMB navštívil
z indickej Periyarskej univerzity 9. októbra 2018 Dr. Palaniswamy Thangavel
z  Periyarskej univerzity v  Saleme (India).
Kontaminácia pôdy patrí medzi hlavné ohroze- Dr. Thangavel pracuje na Katedre envi-
nia pôdy na svete. Obmedzenosť pôdnych zdrojov ronmentálnych vied a  dlhodobo sa ve-
a rastúca populácia ľudí na Zemi, závislá na zabez- nuje problematike znečistenia životného
pečení výživy z pôdy, vyžadujú efektívne riešenie prostredia s  dôrazom na vodu a  pôdu, ako aj
tohto závažného environmentálneho problému. m e t ó d a m vedúcim k ich náprave. Oblasťou jeho profesijného záuj-
Medzinárodná spolupráca, výmena informácií mu je aj pôdna ekológia a fytoremediácie.
a skúseností je efektívnym nástrojom hľadania O možnostiach spolupráce Periyarskej univerzity v Saleme s Fakultou
nových a efektívnejších postupov aj v oblasti ma- prírodných vied UMB rokoval Dr. Thangavel s čelnými predstaviteľmi fakul-
nažmentu kontaminovaných území. ty, dekankou doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD., a prodekanmi PaedDr.
Mgr. Vladimírom Siládim, PhD., a doc. RNDr. Marekom Skoršepom, PhD.
10 Okruhy odborných tém spoločného záujmu prediskutoval s  prof. RNDr.
Petrom Andrášom, CSc., a doc. Ing. Radoslavou Kanianskou, CSc.

Dr. Jürgen Michael Steiner Robin Lee Naganová
z rakúskej Viedne
z maďarskej Miškolskej
Od 25. júna do 16. septembra tohto roku absolvoval
akademický pobyt na Katedre biológie a ekológie univerzity

FPV UMB špičkový, svetovo uznáva- V  rámci siete CEEPUS navštívila v  dňoch
ný odborník v oblasti molekulo- 1. – 5. októbra 2018 Filozofickú fakul-
vej biológie, biochémie a evolú- tu Univerzity Mateja Bela Robin Lee
cie rias Dr. Mag. Jürgen Michael Naganová, M. A., z Inštitútu modernej filo-
Steiner z Viedne. lógie Filozofickej fakulty Miškolskej univer-
zity. Pani Naganová je odborníčka na didak-
Okrem Katedry biochémie a  bunkovej tiku angličtiny a  na akademické písanie textov
biológie Laboratórií Maxa F. Perutza Viedenskej v angličtine. Pätnásť rokov učila angličtinu v Japonsku a už šestnásty
univerzity pôsobil niekoľko rokov aj na Katedre rok pôsobí v Maďarsku. O svoje skúsenosti a rady sa prišla podeliť na
rastlinnej fyziológie na Univerzite v Halle v Nemecku a absolvoval aj pozvanie prof. Zuzany Bohušovej z Katedry germanistiky Filozofickej
množstvo krátkodobých akademických pobytov a  vedeckých konfe- fakulty.
rencií po celom svete. Dr. Steiner väčšinu svojej kariéry zasvätil štúdiu
molekulovej biológie a  biochémie jednobunkovej riasy Cyanophora Vďaka siete CEEPUS (AT 119) si študenti a zamestnanci jazyko-
paradoxa zo skupiny Glaucophyta. Na otázku, prečo sa venuje práve vých katedier Filozofickej fakulty, ako aj iných katedier a fakúlt UMB
štúdiu tejto riasy, rád odpovedá: „Túto riasu možno z hľadiska významu mohli vymeniť skúsenosti s pani Robin Lee Naganovou. V rámci svoj-
pre štúdium evolúcie rias a rastlín prirovnať k významu existencie ži- ho pobytu sa R. Lee Naganová zúčastnila na mnohých prednáškach
júcej fosílie Latimérie pre štúdium evolúcie štvornožcov. Cyanophora je a seminároch zameraných nielen na didaktiku anglického jazyka, ale
niečo ako žijúci dinosaurus medzi organizmami s chloroplastami.“ aj na predmety súvisiace so štúdiom prekladateľstva a  tlmočníctva.
Niektoré publikácie Dr. Steinera sú venované aj ďalšej jednobun- Študentom na nich poskytla cenné rady do ich budúcej praxe.
kovej riase Euglena gracilis, ktorú študuje aj malá skupina vedcov na
Katedre biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici. Spolupráca Prvá prednáška R. Lee Naganovej bola venovaná zamestnan-
s  Dr. Steinerom pre Katedru biológie a  ekológie FPV UMB s  veľkou com, ktorí publikujú výsledky svojich výskumov v anglickom ja-
pravdepodobnosťou vyústi v blízkej budúcnosti do spoločných publi- zyku. Venovala sa v nej písaniu akademických textov v anglickom
kácií, prípadne aj do nových spoločných vedeckých projektov. jazyku, čomu sa vo svojej vedeckej práci systematicky venuje už
Dr. Steiner okrem práce v laboratóriu, konzultácií s vedcami a písa- desiatky rokov. V prednáške poukázala na sociokultúrne rozdiely
nia vedeckého článku počas svojho pobytu na Slovensku navštívil všet- pri písaní akademických textov pre časopisy rôznych proveniencií
ky pohoria v okolí Banskej Bystrice, ale aj mnohé iné miesta vrátane a zdôraznila, na čo si dávať pozor.
Vysokých a Západných Tatier. Príroda na Slovensku sa mu páči a veľkú
perspektívu vidí aj v štúdiu našich rašelinísk, jazier a plies, v ktorých sa Druhá prednáška bola venovaná predovšetkým študentom. R Lee
môže podľa jeho názoru ukrývať množstvo doposiaľ nepopísaných ale- Naganová rozprávala o svojich skúsenostiach, poukázala na kultúr-
bo málo preštudovaných druhov rias a iných zaujímavých organizmov. ne rozdiely v Spojených štátoch amerických, Japonsku a Maďarsku
a stručne sa dotkla aj niektorých sociologických výskumov na danú
Mgr. Matej Vesteg, PhD. tému. Okrem zaujímavej a prakticky zameranej prednáške malo jej
Katedra biológie a ekológie FPV UMB vystúpenie aj pridanú hodnotu pre študentov prekladateľstva a  tl-
močníctva. Prednášku aj diskusiu simultánne tlmočili nadané štu-
avštívili UMB dentky magisterského stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníc-
tvo – Lucia Szabóová, Diana Ivanová a Ivona Sklenková. Aj ony sa
V rámci Vedeckého kolokvia FPV UMB Dr. Thangavel predniesol zhostili svojej náročnej práce so cťou a vyskúšali si tlmočenie v praxi.
prednášku Phytomanagement of metal contaminated soils. Venoval
sa v nej testovaniu vhodnosti rôznych rastlinných druhov na fytore- Zostáva nám len skonštatovať, že návšteva pani Naganovej na
mediácie v závislosti od podmienok prostredia a typu kontaminan- Filozofickej fakulte UMB bola inšpiratívna, podnetná a  užitočná
tu. Vysvetlil tiež rôzne fytoremediačné metódy uplatňované v Indii, a pre zúčastnených bolo cťou poznať túto skvelú odborníčku.
ako aj možnosti ďalšieho využitia vyextrahovaných kovov. Následná
diskusia odkryla ďalšie oblasti možnej spolupráce. Mgr. Matej Laš
Mgr. Michael Dove, B. A.
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
Katedra životného prostredia FPV UMB

11

VENOVANÉ BELOSLAVOVI RIEČANOVI

Intuitionistické
fuzzy množiny

Na Fakulte prírodných vied UMB sa 26. septembra konkrétnej množiny patrí, ale aj o tom, akou mierou nepatrí. Napríklad
2018 uskutočnil každoročný Seminár o intuitionis- v blízkom čase sa uskutočnia voľby. Ak by ľudia mali možnosť vyjadriť
tických fuzzy množinách, tentokrát venovaný zosnu- sa nielen o tom, koho jednoznačne zvoliť chcú, ale aj koho zvoliť ne-
lému profesorovi Beloslavovi Riečanovi. Seminára chcú, každý kandidát by bol po vyhodnotení volieb ohodnotený dvomi
sa zúčastnil aj autor myšlienky a teórie o intuitio- číslami, ktorých súčet by bol menší, nanajvýš rovný jednej. Toto je je-
nistických fuzzy množinách, celosvetovo uznávaný den z príkladov intuitionistických fuzzy množín v praxi.
bulharský matematik Krassimir Atanassov spolu
s vedcami z bulharskej akadémie vied. Autorom myšlienky zavedenia teórie o intuitionistických fuzzy
množinách je bulharský matematik Krassimir Atanassov. Profesora
Beloslava Riečana zaujala táto koncepcia na jednej z mnohých konfe-
rencií, na ktorej sa zúčastnil, a okrem toho, že sa začal spolu so svojimi

Od roku 2006 sa každoročne na FPV UMB v Banskej Bystrici kon-
com septembra pod vedením profesora Beloslava Riečana organizuje
seminár venovaný tzv. intuitionistickým fuzzy množinám.

Intuitionistické fuzzy množiny sú špeciálnym typom množín, pri
ktorých o  každom prvku uvažujeme nielen o  tom, akou mierou do

spolupracovníkmi a  doktorandmi venovať matematickým vlastnos-
tiam týchto množín, zoznámil sa aj s profesorom Atanassovom a stal
sa jeho dobrým priateľom. Tak vznikla aj myšlienka usporiadať raz
ročne v  Banskej Bystrici seminár venovaný intuitionistickým fuzzy
množinám. Po minulé roky sa tohto seminára zúčastňovali profesor
Atanassov aj profesor Riečan so svojimi spolupracovníkmi a doktorand-
mi. Aj tento rok, presnejšie 26. septembra 2018, sme zorganizovali
tento seminár. Žiaľ, osobne sa ho nezúčastnil ani jeden z jeho zakla-
dateľov. Pán profesor B. Riečan nás krátko pred jeho konaním navždy
opustil (13. 8. 2018) a pán profesor Atanassov nemohol cestovať pre
zdravotné problémy. Seminára sme sa zúčastnili aspoň my, bývalí dok-
torandi – „vedecké deti“ týchto významných matematikov. Zo Sofie
prišli Vassia Atanassova (dcéra profesora Atanassova), Peter Vassilev
a Simeon Ribagin, z  Banskej Bystrice Alžbeta Michalíková (KI FPV
UMB) a Katarína Čunderlíková. Vzájomne sme si vymenili informá-
cie o smerovaní výskumu oboch skupín a prezentovali dosiahnuté vý-
sledky. Veľmi nás potešilo, že profesor Atanassov na seminári vystúpil
s príspevkom formou videokonferencie.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Katedra informatiky FPV UMB

12

Matematická
konferencia
vo Varšave

V dňoch 27. a 28. septembra 2018 sa vo Varšave videa, mohli zaspomínať na entuziazmus, ktorý z profesora B. Riečana
konala medzinárodná matematická konferencia sálal pri všetkom, čo robil.
17. medzinárodná konferencia o intuitionistic-
kých fuzzy množinách a zovšeobecnených sieťach. Na konferencii prezentovali príspevok aj dve zástupkyne z Banskej
Ide o konferenciu, ktorej výstupy sú uverejňované Bystrice, doktorka Alžbeta Michalíková (KI FPV UMB) prezentova-
v publikáciách vydavateľstva Springer a príspev- la príspevok s  názvom „On states on fuzzy MV-algebra“ a  doktorka
ky sú pravidelne indexované v databázach WoS Katarína Čunderlíková príspevok s názvom „Convergence of intuitio-
a SCOPUS. nistic fuzzy observables“. Oba príspevky sú o  to cennejšie, že vznikli
v spoluautorstve s profesorom Beloslavom Riečanom.
Tento rok bola konferencia venovaná nedávno zosnulému profeso-
rovi B. Riečanovi. Zorganizovali ju poľskí vedci z Ústavu pre systémový RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
výskum Poľskej akadémie vied. Vedci z Poľskej akadémie vied, podob- Katedra informatiky FPV UMB
ne, ako aj vedci z Bulharskej akadémie vied tvoria spolu so skupinou
banskobystrických vedcov dlhodobo spolupracujúcich s  profesorom
B. Riečanom významnú medzinárodnú trojicu pracovísk, zaoberajú-
cich sa výskumom vlastností a možnosťami aplikácií intuitionistických
fuzzy množín.

V  úvode konferencie si na spoluprácu a  osobnosť profesora
B. Riečana zaspomínal významný poľský matematik prof. Janusz
Kacprzyk. Tiež sme si vypočuli spomienky prof. Radka Mesiara (STU
Bratislava), ktorý bol jedným z prvých doktorandov prof. B. Riečana
a  dnes je celosvetovo uznávaným vedcom v  oblasti výskumu fuzzy
množín. Na konferenciu poslal príhovor formou videa. Ďalšie video
účastníkom konferencie pripomenulo, že pán profesor nebol len veľ-
kým matematikom, ale aj veľkým obdivovateľom klasickej hudby. Hral
na klavíri vždy, keď mu to situácia dovolila. Aj tohto roku v máji (keď
sme sa zúčastnili na konferencii v  Sofii), keď uvidel v  konferenčnej
miestnosti klavír, sadol si k nemu a zahral spamäti niekoľko skladieb.
Z  tohto „koncertu“ sa nám podarilo vyhotoviť videozáznam, a  tak
o pár mesiacov neskôr vo Varšave sme si symbolicky, pustením tohto

KONFERENCIA

Komunikácia v odborných reflexiách

V dňoch 12. a 13. septembra 2018 sa na pôde Ka- Na jubilejnom ročníku vystúpilo takmer 60 lingvistov s odbornými
tedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofic- príspevkami prezentovanými v slovenčine, češtine, poľštine a ruštine.
kej fakulty UMB uskutočnila už 10. medzinárodná Komunikácia, kľúčový pojem konferencie, sa v  jednotlivých príspev-
vedecká konferencia o komunikácii pod názvom koch reflektoval v  rámci rôznych vedeckých pohľadov a  v  rôznych
Komunikácia v odborných reflexiách. prostrediach. Mnohí autori venovali pozornosť mediálnej komuniká-
cii, analýze mediálnych komunikátov a  produktov, napríklad televíz-
Konferencie o  komunikácii sa v  Banskej Bystrici konajú od roku nych relácií, filmových recenzií alebo príspevkov zo sociálnych sietí.
1991 z podnetu profesora Jána Findru a z potreby lingvistickej komu- Zahraniční hostia konferencie sa stretli aj s vedením Filozofickej fakul-
nity, ktorej chýbalo podobne zamerané vedecké podujatie nielen na ty UMB a spoločne diskutovali o priebehu a výsledkoch 10. konferencie
Slovensku, ale aj v  okolitých krajinách. O úspechu banskobystrickej o komunikácii, ako aj o rozšírení spolupráce medzi fakultou a inštitú-
komunikačnej konferencie nemožno, vzhľadom na už jubilejný desiaty ciami, ktoré zastupovali.
ročník a stály záujem o účasť, pochybovať. Ide o jedinečné vedecké podu-
jatie sociolingvistického zamerania s medzinárodnou účasťou, ktoré je Mgr. Veronika Gondeková, interná doktorandka
známe širokým tematickým spektrom prezentovaných príspevkov. Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

13

KONFERENCIA 23. ročník CEPSA
v Banskej Bystrici
Zastúpenie UMB
na 28. ročníku Na pôde FPVMV sa 13. a 14. septembra 2018 kona-
Ekonomického fóra la medzinárodná vedecká konferencia pod názvom
2018 v Krynici Central European Political Science Association,
zorganizovaná s finančnou podporou mesta Banská
V dňoch 4. až 6. septembra 2018 sa Bystrica.
v poľskej Krynici uskutočnil 28. ročník
Ekonomického fóra (známejšieho pod V rámci 23. ročníka konferencie sa zišlo vyše 130 odborníkov a akade-
skratkou „Davos strednej a východnej mikov z  viac ako 15 krajín nielen Európy, ale i  celého sveta. Participanti
Európy“) s mottom na rok 2018: „Europe orientovali svoje príspevky na sté výročie prvej svetovej vojny a  podobu
of common values or Europe of common sveta po jej ukončení. Hlavnými témami boli vzťah štátu a  obyvateľov
interests?“ v strednej Európe, stredoeurópska spolupráca v rámci krajín V4 a mimo
nich, hrozby pre liberálnu demokraciu. V  rámci príhovoru úradujúceho
Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie svojho dru- prezidenta CEPSA pána Ladislava Cabadu si hosťujúca FPVMV vyslúžila
hu organizované v krajinách strednej a východnej Európy, uznanie za prípravu tohto významného podujatia.
európskeho a svetového významu, súčasťou ktorého je
napríklad udelenie prestížneho ocenenia Osobnosť roka. Združenie CEPSA bolo založené v roku 1994 ako spoločné fórum stredo-
Pravidelne sa ho zúčastňuje takmer 4 000 hostí zo 60 kra- európskych odborníkov – politológov. Ich základným zámerom bolo rozví-
jín Európy, Ázie, Austrálie a Ameriky. Medzi účastníkov jať vzťahy medzi politológmi z postkomunistických krajín, ktorí sa usilovali
patria hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, mi- zarámcovať politológiu a  politické viedy vo svojich krajinách. Myšlienka
nistri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top spoločnej stredoeurópskej identity zohrala dôležitú úlohu v diskusiách
manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnika- o potrebe kolektívnej asociácie politických vied v regióne. Táto stredoe-
teľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných urópska asociácia je založená na myšlienke kolektívneho členstva, čím je
ministerstiev, akademickej a intelektuálnej obce.  umožnené viacerým štátom organizovať takéto stretnutia. Zaujímavosťou
je, že práve počas tohto ročníka konferencie prebehli voľby nového pre-
Priebeh fóra, zahŕňajúceho 21 simultánne prebieha- zidenta, viceprezidenta a tajomníka asociácie, z čoho úspešne vzišli nové
júcich konferencií tlmočených do šiestich jazykov (vrá- tváre na čele tejto asociácie dôležitej pre konzultácie v rámci politicko-spo-
tane slovenského), sledovalo približne 650 novinárov. ločenského, medzinárodno-vzťahového a bezpečnostného diania.
Univerzite Mateja Bela sa dostalo pocty v podobe opä-
tovného pozvania doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD., FPVMV dokázala, že veľkosť nie je dôležitá, ale schopnosť úspešne sa
z Ekonomickej fakulty, ktorý na podujatí reprezentoval presadiť a dostať sa do povedomia verejnosti i odbornej obce aj prostred-
popri UMB akademickú obec zo Slovenska. níctvom organizovania takýchto významných podujatí.

Katedra ekonómie Mgr. Dominika Trubenová
EF UMB interná doktorandka FPVMV

14

DISKUSIA

Francúzsko-nemecké vzťahy

Asociácia frankofónnych študentov EFPOLIT
pripravila diskusiu s názvom Francúzsko-nemecké
vzťahy, ktorá sa konala 22. októbra na pôde FPVMV.
Pozvanie študentov prijal Mgr. Marek Lenč, PhD.,
odborník na zahraničnú politiku Nemecka.

Francúzsko a Nemecko sú príkladom toho, že z nepriateľov sa môžu
stať priatelia. Špeciálne partnerstvo potvrdili v Elysejskej zmluve z roku
1963, keď sa zaviazali k tesnejšej spolupráci vo všetkých oblastiach.
Prekonanie nepriateľskej historickej kapitoly slúži ako pozitívny príklad
pre krajiny s bilaterálnymi problémami. V roku 1989 prišla pre Nemecko
historická šanca zjednotiť krajinu. Nemecký kancelár Helmut Kohl do-
kázal získať podporu rezervovaného Francúzka, ktoré dalo zjednoteniu
Nemecka zelenú. Po páde železnej opony si Francúzi uvedomovali, že
budovať Európu dokážu len spoločnou cestou s  Nemeckom. S  vývo-
jom francúzsko-nemeckého partnerstva nastupovali na politickú scénu
dvojice, ktoré ovplyvňovali prehlbovanie vzájomných vzťahov. Súčasná
nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá je vo svojom úrade od
roku 2005, najskôr posilňovala partnerstvo s francúzskym prezidentom
Nicolasom Sarkozym. Išlo o intenzívnu spoluprácu. Spoločným motí-
vom bola hospodárska a sociálna kríza a ich priateľstvo si v spoločnosti
vyslúžilo prívlastok „Merkozy“. V roku 2012 nastúpil na post francúzs-
keho prezidenta François Hollande z  klubu socialistov, čo predpokla-
dalo ťažšiu kooperáciu. Súčasný prezident Emmanuel Macron sa zatiaľ
vyjadruje voči Nemecku iba pozitívne a podporne. Aj napriek tomu, že
nemecká kancelárka nikdy v kontexte Európskej únie neprišla s veľkou
víziou, Macronove reformy smerujúce k  prehlbovaniu eurozóny majú
v Nemecku podporu. Dnes je dôležité vnímať Francúzsko a Nemecko
ako hnací motor Európskej únie a ďalších integračných snáh. Je pozoru-
hodné, že Francúzsko a Nemecko nikdy nespochybnili víziu otcov zakla-
dateľov a v kľúčových otázkach sa tieto dve krajiny vedia vždy dohodnúť.

Tereza Volčeková, EFPOLIT
študentka FPVMV

15

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Projekt internacionalizácie štúdia

úspešne napreduje

V polovici septembra sa Filozofickej fakulte UMB
uskutočnilo druhé pracovné stretnutie projektové-
ho tímu Katedry slovenského jazyka a komunikácie
a delegátok partnerskej Ruskej štátnej pedagogic-
kej univerzity A. I. Gercena v rámci medzinárod-
ného projektu zameraného na internacionalizáciu
vysokoškolského štúdia.

Ako je známe, projekt Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných úlohy, a tak profesionálne, odborne i ľudsky potvrdzovať oprávnenosť
študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici s ob- nadviazanej, rozvíjanej a prínosnej spolupráce.
dobím riešenia na roky 2017 – 19 je zameraný na podporu vzdeláva-
nia v oblasti humanitných a spoločenských vied. V  rámci rozpracú- prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., koordinátor projektovej úlohy
vania vymedzených úloh v  aktivite II.3. všeobecná jazykoveda: ino- Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB
vácia existujúceho študijného programu 3. stupňa v slovenskom jazyku
riešiteľská Katedra slovenského jazyka a komunikácie (KSJK) FF UMB
v dňoch 10. – 14. septembra 2018 privítala na svojej pôde delegáciu
z partnerskej Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena v Skt.
Peterburgu na druhom recipročnom pobyte: pracovníčku Katedry
vzdelávacích technológií vo filológii prof. Larisu N. Beľajevovú a ve-
dúcu Katedry interkultúrnej komunikácie prof. Irinu P. Lysakovovú.
Na pracovnom zasadnutí riešiteľského tímu sa za hostiteľskú inštitú-
ciu rokovania zúčastnili: vedúci KSJK FF UMB prof. Pavol Odaloš,
koordinátor aktivity prof. Vladimír Patráš, členka riešiteľského tímu,
prorektorka UMB pre pedagogickú činnosť doc. Janka Klincková,
prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnos-
ťou doc. Katarína Chovancová a projektová spolupracovníčka doc.
Viktoria Liashuk z  Katedry slovanských jazykov FF UMB. V súlade
s projektovými aktivitami a vlastnou náplňou zasadnutia boli prítomní
aj ďalší členovia KSJK: prof. Jaromír Krško a Lujza Urbancová, PhD.
Na stretnutí bola venovaná hlavná pozornosť podmienkam a príprave
východiskovej verzie dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoloč-
ného študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
v odbore všeobecná jazykoveda. Dohoda ako konkretizácia medziná-
rodnej zmluvy o spolupráci uzavretej vo februári t. r. po zapracovaní
pripomienok a vyladení paragrafovaného znenia bude predložená rus-
kej strane na posúdenie a poslúži na utvorenie predfinálneho variantu.
Súčasťou zasadnutia sa stalo aj prerokovanie námetov na pôsobenie
zamestnancov KSJK v Ruskej federácii prostredníctvom prednášok,
oponovania kvalifikačných prác, na projektovú vedeckovýskumnú
spoluprácu, na spoločné publikačné počiny v okruhu všeobecnej ja-
zykovedy a ďalšie zmluvné aktivity. Obe zahraničné spolupracovníčky
vysoko ocenili odbornú a manažérsku pripravenosť domácej zostavy
a spolupracovníkov.

Kolegyne zo Skt. Peterburgu popri plnení projektových úloh pred-
stavili výsledky svojich vedeckovýskumných aktivít na 10. medziná-
rodnej vedeckej konferencii o  komunikácii. Prestížny konferenčný
seriál pod gestorstvom katedry sa započal v  jeseni 1991 a  úspešne
trvá dodnes. Obe projektové spolupracovníčky spolu s ďalšími zahra-
ničnými účastníkmi konferencie oficiálne, v  zastúpení dekana prijal
prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou a súbežne
poverený prodekan pre medzinárodné vzťahy FF UMB doc. Ivan Šuša.

Druhý pracovný pobyt členiek partnerskej strany z Ruskej federácie
potvrdil úspešné napredovanie v  riešení projektu. Ostáva tešiť sa na
ďalšie prínosné kontakty, trpezlivo, dôkladne zabezpečovať stanovené

16

Odborné podujatia medzinárodného projektu REPESEA

Medzinárodný projekt REPESEA (Assessing and otázka, medzinárodná spolupráca v rámci riešenia tejto témy a jej výsledky
Improving Research Performance at South East sú prínosné aj v našich podmienkach.
Asian Universities), financovaný z prostriedkov
grantovej schémy Erasmus+, pokračoval aj v roku Ďalším podujatím v rámci projektu REPESEA bola realizácia vzdeláva-
2018 niekoľkými odbornými aktivitami. cích seminárov na tému „Research Impact“, ktoré sa uskutočnili v dňoch
27. – 31. 8. 2018 v Thajsku. Prvý seminár sa uskutočnil na Burapha University
V dňoch 18. – 23. 6. 2018 sa na pôde University of Bath (Veľká Británia) International College Bangsean a druhý v International College of National
uskutočnil workshop, ktorého sa za Ekonomickú fakultu UMB aktívne zú- Institute of Development Administration (NIDA) v Bangkoku. Ekonomickú
častnili prof. Ing. Marta Orviská, PhD., a Ing. Ján Huňady, PhD. Workshop fakultu zastupoval prof. Juraj Nemec, CSc., ktorý v programe obidvoch se-
bol prioritne venovaný tvorbe systému hodnotenia výskumných aktivít a ich minárov zabezpečoval tému „Research impact and international accredita-
dosahu. Podujatie umožnilo hodnotnú medzinárodnú výmenu poznat- tion of university programmes“. Spolu s účastníkmi sa v tomto bloku venoval
kov v skúmanej oblasti. Na základe dobrých praktík realizovaných v rámci otázke, ako systémy medzinárodnej akreditácie vysokoškolského vzdeláva-
hodnotenia vedy a výskumu v rôznych krajinách boli posúdené možnosti nia v oblasti „biznis“ a „public administration“ hodnotia dosahy výskumnej
hodnotenia vhodné pre partnerské krajiny juhovýchodnej Ázie (Indonézia, a vzdelávacej činnosti škôl a akú váhu prikladajú tomuto kritériu hodnotenia.
Malajzia a  Thajsko). Výstupom stretnutia bol okrem iného aj návrh
komplexného systému hodnotenia výkonnosti výskumu v týchto krajinách. prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Keďže posudzovanie kvality výskumu a jeho vplyvov je aktuálna a dôležitá Ing. Ján Huňady, PhD.

Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
Katedra financií a účtovníctva EF UMB

Interdisciplinárny prístup PROJEKTY

k elektronickému monitoringu Čo nás robí šťastnými?

obvinených a odsúdených osôb Spolupráca so Štatistickým úradom SR

O tom, že na pôde Právnickej a Ekonomickej fakulty UMB Výstupy z projektov s  názvom Rozhodovanie slovenských domácností o  alokácii času na
prebieha výskumná úloha na celoštátnom projekte pod názvom vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hos-
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvi- podárskej praxe (VEGA 1/0621/17) a Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-eko-
nených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí podporovaná nomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu (VEGA č. 1/0935/13)
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, sme informovali už pod vedením prof. Márie Uramovej priniesli nielen hodnotné teoretické zistenia a  pub-
predchádzajúcich číslach Spravodajcu UMB. likačné výstupy, ale aj praktické výsledky. Jedným z nich je úzka spolupráca so Štatistickým
úradom Slovenskej republiky. Na základe tejto dlhoročnej kooperácie a prezentácie našich
Aktuálne sa projektové aktivity členov riešiteľského ko- výsledkov na každoročných konferenciách Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
lektívu významne posunuli vpred. V auguste 2018 Univerzita bol riešiteľský tím oslovený generálnou riaditeľkou sekcie sociálnych štatistík a demografie
Mateja Bela v Banskej Bystrici v zastúpení rektorom doc. Ing. Štatistického úradu SR participovať na grantovom projekte EUROSTATU Prípravné práce na
Vladimírom Hiadlovským, PhD., ako jediná na Slovenku uzavre- revízii harmonizovaného európskeho zisťovania Využitie času (TUS) pre realizáciu v roku 2020.
la Memorandum o spolupráci v oblasti elektronického monito-
ringu osôb s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky Časť riešiteľského kolektívu (M. Uramová, M. Martinkovičová, M. Kika, G. Nedelová,
zastúpeným pánom ministrom Mgr. Gáborom Gálom. A. Kaščáková a Ľ. Kubišová) sa tak od marca 2018 intenzívne venovala zadaniu týkajúceho
sa výskumu subjektívneho blahobytu (well-being) a multitaskingu. Ide o nové zisťovania
Z hľadiska efektívneho využitia ľudského potenciálu od- v súvislosti s hodnotením kvality života, pričom v súčasnosti sa kladie dôraz práve na osob-
borníkov pôsobiacich v  zainteresovaných inštitúciách, ako aj né prežívanie a pocity pri jednotlivých činnostiach, ktoré majú presnejšie vystihovať kvali-
materiálnych prostriedkov dospeli obe strany k  rozhodnutiu tu nášho života než vonkajšie ekonomické a spoločenské podmienky. Úlohou riešiteľov
uzatvoriť memorandum o spolupráci. Dochádza tak k spolu- bolo v  prvej fáze spracovať teoretickú analýzu zdrojov informácií a  medzinárodných
práci strán pri zabezpečovaní informácií, poznatkov a údajov skúseností s takýmito výskumami a následne realizovať kognitívne testovanie navrhnutých
v  oblasti elektronického monitoringu osôb, pri výmene skú- premenných subjektívneho blahobytu a multitaskingu. Súčasťou spolupráce bolo aj ško-
seností a nadobudnutých informácií, poznatkov a  údajov, vý- lenie zamerané na kognitívne testovanie na ŠÚ SR, ktorého sa zúčastnili niektorí členovia
mene podnetov a návrhov strán. Riešiteľský kolektív aktuálne tímu, a konzultácie s pracovníkmi sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.
získava a  spracúva poznatky z  expertných skupín. Členovia
riešiteľského kolektívu doposiaľ získané poznatky prezentovali Na medzinárodnej úrovni sa venuje spokojnosti so životom, prácou atď. viacero štatis-
doma i v zahraničí a naďalej úzko spolupracujú so subjektami tických zisťovaní (ISSP, SILC), avšak pri zisťovaní subjektívneho pocitu šťastia (blahoby-
využívajúcimi kontrolu výkonu vybraných rozhodnutí elektro- tu) je podstatné, či to zisťujeme spätne dopytovaním, alebo priamo počas jednotlivých
nickým monitoringom. činností v priebehu dňa, keď naše prežívanie nie je skreslené časovým odstupom a iný-
mi okolnosťami. Preto je takéto zisťovanie spojené so zisťovaním využitia času (Time
Vedúci riešiteľského kolektívu projektu APVV 15-0437 doc. Use Survey – TUS) pomocou denníkov, ktoré náš projektový tím už v minulosti využil
JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., bol vybraný za člena širšej pracovnej pri svojom výskume. V projekte so ŠÚ SR tím navrhol a otestoval niekoľko možných
skupiny, ktorú zriadil minister spravodlivosti SR a ktorá je zlože- spôsobov zisťovania subjektívneho blahobytu a  vyhodnotil výhody a  nevýhody ich
ná z odborníkov teórie a z praxe (advokáti, akademici, sudcovia, využitia na Slovensku vo forme záverečnej správy. Výsledky tejto práce budú využité na
probační a mediační úradníci, zástupcovia Zboru väzenskej a jus- nastavenie spôsobu zisťovania využitia času (TUS) a merania subjektívneho blahobytu na
tičnej stráže) a jej cieľom je preskúmať možnosti rozsiahlejšieho celonárodnej úrovni pod vedením ŠÚ SR.
využívania tzv. „elektronických náramkov“ u odsúdených a obvi-
nených osôb. Možnosť podieľať sa na príprave celonárodného zisťovania využívania času považu-
je vedeckovýskumný tím za veľkú výzvu a príležitosť takýmto spôsobom prepájať teo-
JUDr. Zoltán Valentovič, PhD. retické výskumné aktivity s potrebami spoločenskej praxe.
Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky
doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
a forenzných disciplín PrF UMB Katedra ekonómie EF UMB
Mgr. Ľuba Kubišová, PhD.

Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB

17

VZDELÁVANIE Právna klinika pre
komunity (street law)
Cez skúsenosť k poznaniu
Jedným z prvých projektov, ktoré od akademic-
Študenti a študentky sociálnej práce mali možnosť kého roku 2018/2019 realizuje Ústav klinického
19. októbra 2018 zapojiť sa do vzdelávacieho modulu vzdelávania pri Právnickej fakulte Univerzity Ma-
Cez skúsenosť k poznaniu, akreditovaného minis- teja Bela v Banskej Bystrici, je výučba predmetu
terstvom školstva (realizuje Eduma, VÚDPP). právna klinika pre komunity (street law).

Modul akreditovaného vzdelávania je určený najmä študentom, Študenti v magisterskom stupni štúdia vykonávajú prax učením
ktorí sa zaujímajú o inovatívne formy práce v rovesníckych skupinách o práve vo vybraných komunitách, pričom v  tomto akademickom
a líderských programoch. Vzdelávanie ponúka sondu do vzniku stereo- roku vybrané komunity tvoria študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča
typov a predsudkov, otvára priestor na reflektovanie celospoločenského v Banskej Bystrici, študenti Strednej odbornej školy hotelových služieb
diania a poskytuje priestor naučiť sa využívať prácu s reálnymi príbeh- a  obchodu v  Banskej Bystrici, odsúdení v Ústave na výkon trestu
mi (storytellingom) pri príprave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov, odňatia slobody v Banskej Bystrici – Kráľovej a odsúdení v Ústave na
pri podpore rozvoja kritického myslenia prostredníctvom rovesníckeho výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.
vzdelávania.
Študenti práva vedú hodiny formou prezentácií, ktoré sami vypracujú
Absolventi a absolventky vzdelávania získavajú status Vnímavý na dopredu stanovené právne témy, ako aj formou zážitkového učenia
študent/Vnímavá študentka, zároveň sa stanú členmi a členkami (napr. hranie rolí, riešenie praktických prípadov, vedenie diskusie).
Vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje odbornosť v oblasti organizo-
vania rovesníckeho neformálneho vzdelávania formujúceho postoje Cieľom predmetu je nadobudnúť zručnosti pre študentov, ktoré
k zraniteľným skupinám ľudí v spoločnosti. sú nevyhnutné pri práci právnika (napr. ústny prejav, pohotová práv-
na argumentácia, vysvetlenie právnej problematiky laickej verejnosti
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. zrozumiteľným spôsobom, práca s odbornou literatúrou, spracovanie
Katedra sociálnej práce PdF UMB a prezentácia odbornej problematiky). Zároveň majú študenti možnosť
overiť si svoje teoretické vedomosti získané štúdiom v praxi.

Prvé absolvované hodiny ukazujú, že projekt sa stretol s pozitívnym
ohlasom ako u študentov PrF UMB, tak vo vybraných komunitách.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
prodekanka PrF UMB pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

18

DTOEBÓRROIAVOVĽPNRÍCATXVIO

TLMOČNÍCI V TERÉNE zahraničným delegáciám. K svojej úlohe sa
postavili nanajvýš profesionálne a  zodpo-
vedne. Tlmočili nielen na štadióne v  čase

V srdci Slovenska, v našej krásnej Banskej Bystrici tréningov a  pretekov, ale aj pri antidopin-
sa 9. – 16. septembra prvýkrát v histórii Slovenska govej kontrole či oficiálnych návštevách po celom Slovensku.
konali 15. majstrovstvá sveta mužov a 5. majstrov-
Spokojnosť s ich jazykovými znalosťami a tlmočníckymi zručnosťa-
mi vyvrcholila ponukou tlmočiť záverečný ceremoniál. Lucia Leštinská

stvá sveta žien v hasičskom športe. (študentka 2. stupňa, 2. rok) a  Inna Demianko (študentka 2. stupňa,

1. rok) tlmočili prejavy záverečného ceremoniálu pred naplnenou špor-

V Banskej Bystrici sa stretla hasičská elita až z 18 krajín sveta, konkrét- tovou halou na Štiavničkách. Všetko sa zavŕšilo výborne a študenti si

ne z Azerbajdžanu, Bieloruska, Bulharska, Česka, Estónska, Chorvátska, z tohto výnimočného podujatia odniesli množstvo skúseností, nových

Kazachstanu, Lotyšska, Mongolska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, zručností, spomienok a  priateľstiev. Za túto možnosť a príležitosť patrí

Senegalu, Slovenska, Talianska, Ukrajiny a Uzbekistanu. O medaily na naša vďaka Krajskému riaditeľstvu HZZ v Banskej Bystrici, ktoré našu

Štiavničkách bojovalo 15 mužských a 10 ženských družstiev. katedru na spoluprácu oslovilo. Filozofická fakulta a  Katedra slovan-

Bola pre nás česť, že sme sa takej významnej udalosti mohli zú- ských jazykov sa vďaka tomuto významnému športovému podujatiu

častniť aj my. 22 študentov Katedry slovanských jazykov Filozofickej zviditeľnili a obhájili pred širokou verejnosťou svoje dobré meno.

fakulty UMB absolvovalo pod vedením Mgr. Kamily Schillovej, PhD.,

na tomto svetovom podujatí tlmočnícku prax. Dievčatá a chlapci boli Mgr. Kamila Schillová, PhD.

pridelení do jednotlivých družstiev a celé dni robili tlmočnícky servis Katedra slovanských jazykov FF UMB

Sila zážitku v učení terénna sociálna pracovníčka
v  občianskom združení Odyseus,
Vzdelávací olovrant s PDCS kde sa zameriavala na prácu
s vylúčenými komunitami, pre-
V zimnom semestri opäť pokračujeme v sérii vzdelávacích dovšetkým s ľuďmi, ktorí užívajú
olovrantov v spolupráci s neziskovým občianskym drogy alebo pracujú v pouličnom
združením Partners for Democratic Change Slovakia sexbiznise. Moderátorkou podu-
(PDCS). 18. októbra 2018 bola našou témou Sila zážitku jatia bola Katarína Bajzíková,
v učení (aktivizujúce metódy vo vzdelávaní) s prihliad- ktorá pôsobí v PDCS ako progra-
nutím na prácu sociálnych pracovníkov. mová koordinátorka globálneho
vzdelávania a konzultantka.
Študenti a študentky sa mohli dozvedieť, ako podnietiť aktivitu počas
tréningu či vyučovania, ako rozpútať diskusiu, ako pracovať s vlast- Séria vzdelávacích olovrantov je
ným postojom pri spolupráci s kolegami, ako zážitok v hre či simulácii súčasťou konzorciálneho projektu
dokáže efektívne otvárať oči a srdce budúcich sociálnych pracovníkov. globálneho vzdelávania financo-
Našou hostkou bola vyštudovaná psychologička Miroslava Žilinská, vaného z prostriedkov SlovakAid.
ktorá pôsobí v PDCS ako trénerka a konzultantka. Má skúsenosti aj ako
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB

19

VZDELÁVANIE

Mladí riadia zelenú ekonomiku

Ázijsko-európska nadácia ASEF (Asia-Europe OSN. Dokument zdôrazňuje, že udržateľný rozvoj je spoločnou zod-
Foundation) v dňoch 12. – 23. septembra 2018 povednosťou a základnou súčasťou národných politík a rozhodovacích
zorganizovala 22. letnú univerzitu „ASEFSU22“ procesov. 22. letnej univerzity sa zúčastnilo 47 mladých ľudí z rôznych
v Slovinsku a Chorvátsku. krajín sveta, ktorí boli vybraní z viac ako 13 000 žiadateľov. Účastníci
zastupovali rôzne profesie, od študentov cez podnikateľov až po zás-
Ázijsko-európska nadácia je medzinárodnou neziskovou organizáciou tupcov ministerstiev a delegátov.
so sídlom v  Singapure, v  súčasnosti má 35 členov. K  hlavným cieľom
nadácie patrí rozvíjanie dialógu a hľadanie ďalších možností spolupráce Účastníci letnej univerzity sa oboznámili so základnými princípmi
medzi Európou a  Áziou v  oblasti kultúry, vzdelávania, udržateľného udržateľného rozvoja cestovného ruchu, prezentovali príklady dobrej praxe,
rozvoja, ochrany verejného zdravia a  ekonomiky. Tak prispieva riešili krízové situácie a vypracovali súbor odporúčaní na zníženie spotreby
k spoločnému rozvoju a prosperite, rovnako ako k mieru a stabilite. plastov v zariadeniach cestovného ruchu. Program letnej univerzity zahŕňal
Uvedené ciele sa snaží dosahovať vytváraním platforiem na výmenu prednášky na štyroch vysokých školách: Ekonomickej fakulte Univerzity
informácií a názorov, okrem iného organizovaním konferencií, letných Ľubľana, Fakulte cestovného ruchu Univerzity Primorsko (Slovinsko),
univerzít, študijných zájazdov, workshopov a seminárov. Univerzite Algebra a Univerzite Edwarda Bernaysa v Záhrebe (Chorvátsko).
Súčasťou projektu boli aj rozhovory, konzultácie a stretnutia s odborníkmi,
Témou tohtoročnej letnej univerzity bol Udržateľný rozvoj cestov- napr. zo Slovinskej národnej agentúry cestovného ruchu, Chorvátskej národ-
ného ruchu: mladí riadia zelenú ekonomiku. Téma tak nadviazala na nej agentúry cestovného ruchu a Inštitútu pre poľnohospodárstvo a cestovný
dokument Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorý v roku 2015 prijala ruch v Poreči. Počas dvanástich dní sa účastníci letnej univerzity stretli aj so
20 zástupcami verejného sektora, neziskových organizácií a s podnikateľmi.

Ako účastník letnej univerzity som získal nové poznatky
o udržateľnom rozvoji cestovného ruchu a skúsenosti. Za prínos účasti
v tomto projekte pokladám spoznanie nových kolegov, s ktorými môžem
spolupracovať v  ďalšom profesijnom živote a  s  ktorými sa môžem
kontaktovať v  ktorejkoľvek časti sveta. Počas projektu som pracoval
v  medzinárodnom tíme, ktorý navrhoval riešenia na zníženie spot-
reby plastov v  sieti zariadení Hostelling International. Prezentované
návrhy viacerých tímov priniesli mnohé inovatívne riešenia problému.

Účasť na letnej univerzite odporúčam všetkým, nielen doktorandom,
ktorí majú záujem preveriť svoje schopnosti, získať nové skúsenosti
a kontakty. Tak možno obohatiť nielen seba, ale prispieť aj k prezentácii
Ekonomickej fakulty UMB vo svete.

Ing. Matúš Marciš
doktorand EF UMB

Talianske LITERÁRNA EXKURZIA
metamorfózy

Idylické potulky kľukatými uličkami, majestátne autobus cestovnej kancelárie Čekan ešte v ten večer úspešne doviezol
výhľady na dych vyrážajúce stredoveké stavby či do hlavného mesta Talianska.
popíjanie kávy na slnkom zaliatych námestiach
malebného Talianska. Aj tak môže vyzerať začia- Po ubytovaní sme večer strávili s  hlavami v  mapách a  naša
tok zimného semestra na Univerzite Mateja Bela sprievodkyňa Ľubka nám zodpovedala posledné otázky a  nejasnosti,
v Banskej Bystrici. Posádka 49 svetobežníkov než sme sa v nasledujúce ráno vydali objavovať staroveký Rím. Potulky
a svetobežníčok vstúpila do nového semestra cez cez Forum Romanum a Palatinum, centrá spoločenského a politického
mesto Marca Pola, Antonia Vivaldiho, neskôr po diania antického Ríma, obhliadka slávneho Kolosea, to všetko a omno-
stopách Cyrila a Metoda či mnohých ďalších. ho viac nás čakalo v predposledný deň literárnej exkurzie. Nemilo nás
síce prekvapili smeti, rozmáhajúce sa v mnohých častiach Ríma, no tie,
Trasa literárnej exkurzie 2018 sa tento rok niesla pod súhrnným ako ani veľké množstvo turistov nám nepokazili zážitok a očarujúcu at-
názvom Talianske metamorfózy a jej prvou zastávkou boli romantic- mosféru mesta, ktoré svojou históriou dýcha dodnes.
ké Benátky. Obdivovali sme však aj hlavné mesto najmenšej republiky
sveta San Maríno a záver našej cesty nemohol viesť nikam inam ako do V  posledný deň exkurzie sme sa presunuli do Vatikánu, kde nás
večného Ríma. hneď v úvode dňa čakala veľkolepá Bazilika sv. Petra vrátane kupoly,
z ktorej sa nám naskytol úchvatný pohľad na Rím a jeho mohutné stav-
Mesto vybudované na ostrovčekoch Jadranského mora nás pohltilo by. Či sa chcete vydať po stopách sv. Cyrila a Metoda, užiť si malebné
svojou skvostnou architektúrou a bohatým umením. Či už sme sa ne- domčeky vo farebnej štvrti Trastevere, kochať sa architektúrou a ume-
chali uniesť jeho atmosférou a stratili sa v benátskych uličkách, alebo ním, výhľadmi, alebo sa len tak stratiť v uličkách historického mesta,
sme si ho vychutnávali z pohodlia vodných taxíkov – vaporett, roman- Rím je skutočne miestom, ktoré ponúka bohaté možnosti pre každého.
tické mesto nás očarilo svojimi výhľadmi, kanálmi, pôvabnými ulička-
mi a veľkolepými palácmi. Od Baziliky sv. Marka cez Most vzdychov, V  duchu názvu Talianske metamorfózy skúmané počas literárnej
na svoje si prišiel aj ten, kto Benátky navštívil opätovný raz. Že kde? exkurzie sme osobitne hovorili o rímskej literatúre najmä z čias antiky
Napríklad v antikvariáte Libreria Acqua Alta, ktorý ponúka okrem bo- a potom tej súčasnej, v ostatných rokoch bohato prekladanej aj do slo-
hatého výberu kníh, záložiek, pohľadníc či kalendárov aj krásne priesto- venčiny. Okrem benátskeho antikvariátu sme kráčali takmer v stopách
ry zahrňujúce gondoly naplnené knihami či knižné schody. Keďže sa anglických romantických básnikov, ktorí čas svojich životov strávili
o Librerii píše ako o najkrajšom antikvariáte na svete, niet divu, že stopy v talianskych mestách, medzi nimi aj v Benátkach a Ríme. Ponúkol sa
účastníkov literárnej exkurzie viedli práve sem! nám Dom Keatsa a  Shelleyho pod Španielskymi schodmi a  ich hro-
by na Protestantskom cintoríne, Dom Alberta Moraviu, izba, v ktorej
Počtom obyvateľov síce neveľké, no na historické pamiatky, kostoly strávil svoj rímsky pobyt Johann Wolfgang Goethe, či najstaršia kavia-
a stredoveké domy o to bohatšie San Maríno nás privítalo nádherným reň v meste Antico Caffè Greco s  odkazmi aj na trojicu slovenských
výhľadom na celé mesto i okolie. Okrem výhľadu z lanovky sme sa po- autorov Jána Kollára, Jána Smreka a Štefana Žáryho, ktorí v tejto „rím-
kochali napríklad aj výhľadmi z veže Montale či Cesta, ktoré tú stoja skej Mekke“ intelektuálov a umelcov údajne napísali nejeden svoj verš.
už od 14. storočia a verejnosti sú prístupné dodnes. Kto po potulkách Neobišli sme ani Baziliku sv. Klementa, miesto posledného odpočinku
historickými uličkami príliš vyhladol, mohol si dopriať tradičné jedlo Konštantína-Cyrila, ani Baziliku Santa Maria Maggiore, kde vďaka sna-
tohto regiónu, tzv. piadinu, pšeničnú placku plnenú rôznymi dobrota- hám Konštantína a  Metoda pápež Hadrián II. v  roku 868 uznal sta-
mi, pripravenú na sladko alebo na slano. Spokojných a nasýtených nás roslovienčinu za bohoslužobný jazyk. Na udalosť odkazuje aj súsošie
solúnskych bratov a pamätná tabuľa s ďakovným textom v slovenčine
a latinčine. Ďalšia pamätná tabuľa na stene neďalekého kláštora Santa
Prassede upozorňuje na miesto, kde počas pobytu v Ríme obaja bratia
žili.

Za sprostredkovanie literárnej exkurzie a  výbornú organizáciu
opäť ďakujeme Mgr. Martine Kubealakovej, PhD., a PaedDr. Zuzane
Bariakovej, PhD., z  Katedry slovenskej literatúry a  literárnej vedy FF
UMB v  Banskej Bystrici, cestovnej kancelárii Čekan, ako aj PaedDr.
Ľubici Tomkovej, našej sprievodkyni. Unavene, ale radostne sadáme do
autobusu, lúči sa s nami nočný Rím a priestorom znie akási známa pie-
seň, naša Felicita... Existuje azda lepší spôsob, ako začať nový semester?

Bc. Lucia Szabóová
študentka FF UMB

21

POPULARIZÁCIA VEDY

Európska noc výskumníkov

Posledný septembrový piatok sa už tradične koná
na Slovensku a v ďalších 23 štátoch Európy po-
pulárne podujatie Európska noc výskumníkov.
Mottom tohtoročného 12. ročníka festivalu bolo
Výskumníci v nás. Cieľom festivalu bolo ukázať
školákom i širokej verejnosti, že veda ani zďaleka
nie je nudná či príliš komplikovaná, ale naopak,
prináša množstvo dobrodružstiev a nečakané zá-
žitky, ktoré inšpirujú k novým objavom.

Filozofická fakulta propagovala nielen štúdium na UMB, ale aj ďal- zo svetových veľkomiest. V časti venovanej klimageografii sme zve-
šie aktivity. Už tradične bol najväčší záujem o  tlmočnícku kabínku davcom demonštrovali konvekciu v Slnku pomocou jednoduchej
a o ukážky rôznych športov, športových disciplín a diagnostických po- lávovej lampy a tí trpezlivejší si z  cukrových roztokov pripravovali
môcok. Záujemcovia – najmä študenti zo základných a stredných škôl farebné dúhy v pohári. Nechýbala ani slepá mapa riek Slovenska a ne-
– si mohli vyskúšať tlmočenie ako ich profesionálni kolegovia, ďalších jeden malý žiačik príjemne prekvapil svojimi vedomosťami pri spájaní
zaujali športové aktivity. geografického domina. Rodičov zaujala najmä mapa sveta, na ktorú
umiestňovali známe pamiatky, ako napr. Sochu slobody či Tádž Mahal.
Prezentačný stánok Ekonomickej fakulty UMB mal názov Máme
radi ekonómiu. Prostredníctvom mnohých aktivít doktorandi EF vy- Všetky aktivity sme mohli realizovať s našimi študentmi magis-
svetľovali rôzne pojmy z oblasti ekonómie a oblasti financií. terského stupňa učiteľstva geografie, ktorí sa ochotne a s  nadšením
venovali deťom a mohli si takto neformálne overiť aj svoje učiteľské
Katedra geografie a geológie spolu s ďalšími katedrami FPV ponúk- zručnosti.
la na tohtoročnej Noci výskumníkov, ktorá sa konala 28. 9. 2018,
množstvo hravých geografických aktivít. V stánku Moje srdce bije pre Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
geografiu sme pripravili spektrum aktivít pre všetky vekové kategórie. Katedra geografie a geológie FPV UMB
Najmenšie deti mohli hľadať známe miesta na unikátnej kreslenej mape
Banskej Bystrice, ktorú si potom postupne vyfarbovali. Odvážlivci sa na
chvíľu stali morskými pirátmi, ktorí pomocou kompasu a zašifrovaných
inštrukcií hľadali poklad na mape sveta. Fanúšikovia počítačových
hier si zahrali navigačnú hru Google cube, ktorá vyžaduje pohotovú
navigáciu v závislosti od meniacej sa dopravnej situácie v  niektorom

22

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA

Charakter doktorandského štúdia sa v európskej VEDA
perspektíve v uplynulom období výrazne zmenil.
Výchova vedcov špičkovej úrovne prostredníct- Súčasťou slávnostného otvorenia doktorandskej školy bola pred-
vom kvalitného a interdisciplinárne smerovaného náška významného českého odborníka doc. PhDr. Mgr. Tomáša
doktorandského štúdia je jedným zo základných Janíka, Ph.D., na tému Videoštúdie v pedagogickom výskume: na
pilierov rozvoja vedy a výskumu v Európe. pomedzí kvantitatívneho a  kvalitatívneho prístupu, ktorou sa od-
štartovala séria vzdelávacích a rozvojových podujatí Doktorandskej
Od doktorandov sa očakáva, že sa stanú tými, ktorí budú schopní školy PdF UMB.
zapojiť sa do realizácie interdisciplinárneho výskumu, a najmä, že budú
iniciátormi kreatívnych a inovatívnych výskumov so zásadným podielom Mgr. Eva Cvitkovičová
na rozvoji európskeho ekonomického, politického a kultúrneho života. doktorandka PdF UMB

Podpora doktorandov a  doktorandiek patrí medzi hlavné úlohy Mgr. Hana Kocurová
Centra edukačného výskumu (CEV) na Pedagogickej fakulte UMB. Na doktorandka PdF UMB
rozvoj kontinuálneho a systematického modelu podpory pre doktoran-
dov – Doktorandskej školy PdF UMB získalo CEV aj finančnú pod- 23
poru z grantovej schémy KEGA (zodpovedná riešiteľka Dr. h. c. prof.
B. Kosová, CSc.). Oficiálne otvorenie doktorandskej školy sa uskutoč-
nilo 3. októbra 2018 v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB. Pozvanie
na túto slávnostnú udalosť okrem vedenia Pedagogickej fakulty prijali
aj rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., a prorektorka pre
vedu a výskum UMB doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Doktorandskú školu otvorila prodekanka pre vedu, výskum a umenie
prof. B. Kosová, ktorá predstavila globálne trendy v doktorandskom štú-
diu a  akcentovala, okrem potreby zmien
v  doktorandskom štúdiu a  posilňovania
transverzálnych kompetencií mladých vý-
skumných pracovníkov, aj nevyhnutnosť
rozvoja supervíznych kompetencií školite-
ľov dizertačných prác. V  úvode otvorenia
doktorandskej školy vystúpila aj prode-
kanka Mgr. D. Šukolová, PhD., ktorá pred-
stavila výsledky výskumu realizovaného
medzi ukončenými doktorandmi PdF
UMB. V  závere oficiálnej časti otvorenia
doktorandskej školy dekan PdF UMB prof.
Š. Porubský slávnostne vyhlásil prvú výzvu
fakultnej grantovej agentúry. Zámerom vý-
ziev fakultnej grantovej agentúry je podpo-
ra vlastnej výskumnej činnosti doktoran-
dov v realizácii interdisciplinárneho výskumu.

Cieľom doktorandskej školy je pripraviť dok-
torandov takým spôsobom, aby sa po úspešnom ab-
solvovaní doktorandského štúdia dokázali uplatniť
nielen v rámci akademickej pôdy, ale aj vo sfére vý-
skumu, tretieho sektora a pod. Preto sa doktorand-
ská škola zameriava na podporu generických kom-
petencií, ktorými sú okrem vedecko-výskumných
kompetencií aj prezentačné či publikačné zručnosti
a  osobnostný rozvoj doktorandov. Významnou
ambíciou doktorandskej školy je spolupráca so
školiteľmi dizertačných prác, keďže vzťah školiteľa
s doktorandom sa vníma ako kľúčový faktor štúdia
v  prežívaní, výkone a  sebahodnotení študenta.
Vzdelávacie aktivity sú koncipované do troch blo-
kov, ktoré sa budú cyklicky opakovať. Doktorand sa
preto môže podľa svojej potreby zapojiť do širokého
spektra aktivít doktorandskej školy (tvorba vlastné-
ho zborníka doktorandskej školy, recenzovanie prí-
spevkov do zborníka, vytvorenie a správa sociálnej
siete, prednášky zahraničných expertov).

Naštartuj svoju kariéru vo výskume

EURAXESS Slovensko/SAIA, n. o., Univerzita Ma- a výskumníčky doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (Filozofická
teja Bela a Asociácia doktorandov Slovenska zrea- fakulta UMB), Mgr. Petra Fridrichová, PhD. (Pedagogická fakulta
lizovali 27. októbra 2018 v priestoroch Ekono- UMB) a Mgr. Róbert Chovanculiak, PhD. (INESS – Inštitút eko-
mickej fakulty UMB workshop pre doktorandov nomických a spoločenských analýz), čo ovplyvnilo ich kariérnu
a mladých výskumníkov Naštartuj svoju kariéru vo
výskume. cestu.
V sekcii Ako si plánovať vlastný profesionálny rozvoj? poukázala
Toto unikátne celodenné podujatie otvorila doc. PhDr. Alexandra
Bitušíková, CSc., prorektorka UMB pre vedu a výskum. Cieľom podu- Mgr. Janka Kottulová, PhD. (EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.)
jatia bolo podporiť doktorandov a mladých výskumníkov v úspešnom na nástroje, ktoré pomôžu mladým výskumníkom lepšie si plánovať
rozbehu kariéry vo výskume. Účastníci sa dozvedeli, kde hľadať vlastný profesionálny rozvoj. V rámci interaktívnej časti bloku sa
kariérne príležitosti a na čo myslieť pri plánovaní vlastného kariérne- diskutovalo o zručnostiach, ktoré sú potrebné pre kariérny rast vo
ho rozvoja. Keďže čoraz dôležitejšou súčasťou kariéry vo výskume výskume, aj o spôsoboch, ako ich rozvíjať.

je medzinárodná mobilita, na workshope boli prezentované aj rôzne V závere podutia si doktorandi a mladí výskumníci v bloku Ako
dobre a úspešne publikovať mohli vypočuť, ako a kde nájsť vhodné
schémy a programy na jej podporu, ako aj praktické rady a tipy, ako publikačné príležitosti a ktorých sa naopak vyvarovať. Najskôr prez-
zostaviť kvalitnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt. entovala Mgr. Lucia Nižníková z Univerzitnej knižnice UMB, aké
podporné služby a informačné zdroje autorom ponúka v rámci pub-
Program podujatia bol rozdelený do viacerých sekcií. V úvodnej likačného procesu knižnica. RNDr. Šimon Budzák, PhD. (Fakulta
časti Prečo sa stať členom ADS a čo ponúka EURAXESS? vysvetlila prírodných vied UMB), priblížil svoje praktické skúsenosti s publi-
kovaním. Zhrnul, ako postupovať pri výbere cieľového časopisu, čo
Mgr. Katarína Rentková, PhD., z Asociácie doktorandov Slovenska, si o ňom zistiť, ako prispôsobiť text publiku, čo vidí a sleduje edi-
prečo má zmysel stať sa jej členom a čomu sa venujú. Mgr. Silvia tor, oponent a ďalšie praktické rady a tipy. Mgr. Ing. Lukáš Smerek,
Kotuličová predstavila iniciatívu EURAXESS Slovensko a zdôraznila,
ako je možné bezplatné služby, ktoré ponúkajú, využívať na rozvoj PhD. (Ekonomická fakulta UMB), sa podelil o praktické skúsenosti
v tejto oblasti. Ukázal, ako hľadať časopisy napr. cez www.scima-
mobility a kariéry vo výskume. gojr.com, vydavateľstvá cez Centrálny register publikačnej činnosti
Program pokračoval praktickým workshopom Ako pripraviť žiadosť (http://cms.crepc.sk) a prečo je potrebné poznať aktuálny zoznam
potenciálnych predátorských časopisov.
o štipendium pod vedením Mgr. Michala Fedáka, zástupcu výkonnej
riaditeľky SAIA, n. o. Upriamil pozornosť na rôzne európske aj národné V nadchádzajúcom období sa blížia uzávierky viacerých progra-
programy, ktoré je možné využiť na financovanie výskumnej mobility
v zahraničí. Počas praktického cvičenia si účastníci vyskúšali, ako hod- mov, napr. Akcia Rakúsko – Slovensko (15. október; www.aktion.saia.
notiť žiadosť o štipendium, a pritom sa dozvedeli, čo je potrebné na vyt-
vorenie kvalitnej žiadosti. Medzinárodné výskumné projekty na UMB sk), Národný štipendijný program SR (31. október; www.stipendia.sk),
predstavila projektová manažérka Ing. Ivana Kýpeťová z Centra medzi-
národných projektov UMB. Predstavila služby, ktoré centrum ponúka CEEPUS (31. október; ceepus.saia.sk) a štipendiá DAAD (1. decem-

výskumníkom zapojeným v medzinárodných výskumných projektoch, ber 2018; www.granty.saia.sk). V prípade záujmu kontaktujte Mgr.
a ponúkla aj asistenciu pri hľadaní možností, ako sa do nich zapojiť. Antóniu Jurečkovú, PhD.: [email protected], Regionálne praco-

Počas panelovej diskusie s názvom Moja kariérna cesta prezradi- visko SAIA, n. o., Tajovského 51, Banská Bystrica.

li energicky, so zanietením, hlavne prakticky etablovaní výskumníci Mgr. Antónia Jurečková, PhD.

24 Regionálne pracovisko SAIA, n. o.

CENA LITERÁRNEHO OCENENIA
FONDU

Prémiu za trojročný vedecký ohlas v kategórií technické vedy a geove-
dy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchá-

dzajúce tri roky prevzal 27. septembra 2018 v Bratislave prof. RNDr.
Peter Andráš, CSc. Cenu mu udelil Literárny fond – sekcia pre ve-

deckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Pánu profesorovi blahoželáme a  želáme naďalej úspešnú vedeckú
činnosť.

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.,
a Katedra životného prostredia FPV UMB

NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ
ZODPOVEDNOSŤ 2018

Spolupráca s praxou je základným pilierom budo- z  Inštitútu manažérskych systémov prispel k získaniu tohto ocene-
vania vzdelanostnej spoločnosti aj na Inštitúte ma- nia najmä metodickým vedením zamestnancov víťaznej spoločnosti
nažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB a spoluprácou pri tvorbe konceptu udržateľného, spoločensky zodpov-
v Poprade. edného podnikania v podniku Pasell Slovakia, s. r. o.

Inštitút poskytuje inovatívne manažérske vzdelávanie, ktoré je in- Prínos pre naše pracovisko spočíva v  tom, že spätná väzba vyplý-
tenzívne prepojené s praxou. Výsledkom takejto orientácie vzdelávania vajúca zo spolupráce s  praxou, kde sa teórie udržateľnosti uplatňujú,
je predovšetkým prehlbovanie vedomostí študentov a aplikácia teo- je badateľná pri výučbe predmetov špecificky orientovaných na sys-
retických vedomostí v podnikoch, s ktorými náš inštitút spolupracuje témy spoločensky zodpovedného podnikania, napríklad v predmete
na základe podpísaného memoranda o spolupráci, ale tiež aj posilňo- udržateľný rozvoj manažérskych systémov, podnikové manažérske
vanie priateľských a  vzájomne prospešných vzťahov s  vrcholovým systémy, manažérstvo kvality a systémy manažérstva environmen-
manažmentom týchto podnikov. tu a  bezpečnosti práce. Takýto interdisciplinárny prienik trvalo
udržateľného myslenia v manažmente vyplýva z potreby implementácie
Takáto aktivita priniesla pre jeden zo spolupracujúcich podnikov integrovaných manažérskych systémov.
aj reálne výsledky, ktorým je získanie Národnej ceny za spoločenskú
zodpovednosť, vyhlásenej Úradom pre normalizáciu, metrológiu Kolektív tvorivých zamestnancov nášho pracoviska neustále sleduje
a skúšobníctvo SR. 9. októbra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie hodno- nové trendy v manažmente udržateľných aspektov podnikania, ako sú
titeľskej komisie súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť napríklad nové prístupy vedúce k tvorbe trvalo udržateľných zdieľaných
2018, ktorej výsledkom bolo rozhodnutie o vyhlásení víťazného pod- hodnôt, kriticky posudzuje, komentuje a publikuje výstupy týkajúce
niku v kategórií malých a stredných organizácií, vyrábajúcich výrobky sa existujúcich noriem dobrovoľného aplikačného procesu v oblasti
a poskytujúcich služby. Víťazom sa stal podnik Pasell Slovakia, s. r. o, spoločensky zodpovedného podnikania.
ktorý poznatky z oblasti spoločensky zodpovedného podnikania
aplikoval do svojho podnikateľského portfólia. Riešiteľský kolektív Ing. Marek Syč, PhD.
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

25

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU
Z EDINBURGU

V utorok 9. októbra 2018 bolo ocenených množ- Za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrewa
stvo mladých ľudí bronzovou Medzinárodnou ce- Gartha a  za účasti sponzorov a  donorov programu sa 9. októbra 2018
nou vojvodu z Edinburgu, medzi ktorými bola aj v  Bratislave vyhodnocovala a  oceňovala bronzová úroveň, na ktorej sa zú-
študentka Pedagogickej fakulty UMB. častnila prvá účastníčka nášho Miestneho centra a zároveň študentka sociál-

Program Medzinárodnej ceny vojvodu z  Edinburgu (The Duke of nej práce na PdF UMB Kristína Vozárová. Prvú skúsenosť s  progra-
Edinburg´s international award, skratka DofE) sa realizuje pod záštitou
britskej kráľovskej rodiny a má svoju niekoľko desaťročí trvajúcu tradíciu mom mala najprv ako Vedúca programu DofE a až neskôr sa rozhodla stať
a hodnotu. Program DofE dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov aj účastníčkou programu. Napriek bariéram (ako hendikepovaná s vážnym
šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, ochorením – svalová dystrofia) sa odhodlala nastúpiť na neľahkú cestu a pod
naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Mladí ľudia, vrátane dohľadom svojho Vedúceho programu i mentora Roba Saba prešla úspešne
vysokoškolákov do 24 rokov, si stanovujú individuálne ciele a výzvy všetkými oblasťami. V športovej oblasti sa venovala stolnému tenisu, kde si
v oblastiach – športová aktivita, talent, dobrovoľníctvo, dobrodružstvo a na za cieľ dala účasť na turnaji pre hendikepovaných, v oblasti talentu maľovala
ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú obrazy, ktoré neskôr postupne vydraží a výťažok poputuje dvom vybraným
a prekonávajú samých seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší organizáciám (Svetielko nádeje, Modrý anjel). V  oblasti dobrovoľníctva
akademický aj pracovný život. Program DofE má svoju vlastnú štruktúru, pravidelne navštevovala zariadenie núdzového bývania, kde pomáhala deťom
ktorej dôležitejšou súčasťou je Miestne centrum. s prípravou do školy a tráviť voľný čas. Program zakončila dvojdňovou, pre
dystrofika náročnou expedíciou, ktorú spoločne s ňou dobrovoľne absolvovali
UMB ako jedna z prvých univerzít na svete sa stala súčasťou toh- brat a spolužiačky zo štúdia. Zároveň chce pokračovať na striebornej úrovni
to programu s centrálou na Pedagogickej fakulte – Miestnym centrom programu DofE. Ukončenie úrovne si vyžaduje systematickosť, vytrvalosť, úsi-
DofE v roku 2017. Od tohto obdobia dávame svojimi aktivitami príle- lie, odhodlanie, motiváciu a výdrž, čoho príkladom je práve Kristína Vozárová.
žitosť mladým ľuďom, študentom a študentkám UMB stať sa Vedúcimi
programu DofE a Hodnotiteľmi a Školiteľmi Dobrodružnej expedície Za celý projektový tím jej gratulujeme k získanej cene a ďakujeme za
(evidovanými aj v Národnej kancelárii DofE Slovensko). Ako Miestne prezentáciu dobrého mena Pedagogickej fakulty UMB.
centrum máme pod sebou účastníkov programu, medzi ktorými sú už
aj študenti UMB. Mgr. Robert Sabo, PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF UMB

Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Katedra pedagogiky PdF UMB

SLOVENSKÁ KRONIKA

Hlavnú cenu na 10. ročníku celoštátnej súťaže SLOVENSKÁ KRONIKA 2018, ktorej
slávnostné vyhodnotenie sa konalo 19. októbra 2018 v Slovenskej národnej knižni-
ci v Martine, v kategórii publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle a tradičnej

ľudovej strane a pod. získala monografia Z máľinské túrňi pozerán v autorstve Júliusa
Lomenčíka.

Pánu docentovi srdečne blahoželáme.

Redakcia
26

Otvorenie UMB Nové priestory KTVŠ FF UMB
Data & Society Lab
Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
Druhý októbrový týždeň bolo na pôde spolu s vedúcim Katedry telesnej výchovy a športu
FPVMV slávnostne otvorené prvé multidisci- Filozofickej fakulty UMB doc. PaedDr. Jiřím Mi-
plinárne výskumné a vzdelávacie pracovisko chalom, PhD., slávnostným prestrihnutím pásky
v oblasti internetu a spoločnosti na Slovensku otvorili 10. októbra 2018 nové priestory katedry
– UMB Data&Society Lab (UMB D & SL). na Tajovského 57 v Banskej Bystrici.

Otvorenia sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, súk- Budova bývalej posilňovne prešla komplexnou rekonštrukciou a prestav-
romnej a mimovládnej sféry. Univerzitu zastupoval prorektor bou v  rekordne krátkom čase (január – september 2018). Celá budova
pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD., po- je riešená ako nízkoenergetický objekt (solárne vykurovanie, zateplenie
verený prodekan FPVMV pre vedu, výskum a rozvoj prof. Pavel a pod.). Na prízemí je vybudované kvalitné zázemie pre vonkajší športový
Nečas, prof. Peter Terem a doc. Rastislav Kazanský. areál (samostatné šatne, sociálne zariadenia), ako aj technické priestory na
údržbu areálu a vykurovanie budovy. Na prvom podlaží vznikol špecia-
Podujatie otvoril príhovorom doc. Karol Fabián, ktorý stojí lizovaný priestor pre diagnostické centrum, ktoré bude slúžiť hlavne na
na čele novootvoreného pracoviska. Priblížil výskumné zamera- výskum v športe, funkčnú diagnostiku, telovýchovno-lekárske vyšetrenia
nie UMB D & SL, ktoré sa koncentruje do troch oblastí: Digital so zameraním na fyziológiu a fyziológiu zaťaženia, ale aj na prezentáciu
Social Influence, Digital Security Threats a A. I. Doc. K. Fabián nových trendov vo vzdelávaní a praxi v rámci vyučovacích predmetov.
vyzdvihol nezastupiteľnú podporu spoločnosti IBM, ktorá vznik
UMB D  &  SL podporila prostredníctvom medzinárodného Vybudovaním týchto priestorov napĺňa Katedra telesnej výchovy
výskumného grantu IBM Faculty Award. O silnom dôraze na in- a športu FF UMB ambíciu stať sa akreditovaným telovýchovno-lekárskym
ternacionalizáciu pracoviska svedčí aj fakt, že za svoje krátke pô- pracoviskom a  intenzívne pôsobiť v  oblasti vedy a  výskumu so zamera-
sobenie sa UMB D & SL podarilo stať súčasťou medzinárodného ním na stanovenie maximálnych spotrieb kyslíka, aeróbnych a anaerób-
výskumného združenia Global Network of Internet and Society nych prahov a  zároveň pôsobiť v  oblasti kinematickej analýzy pohybu.
Research Centers, ktoré združuje šesťdesiatdva výskumných Laboratórium je vybavené najmodernejšími diagnostickými zariadeniami
centier v oblasti internetu a spoločnosti na čele s Berkman Klein v oblasti spiroergometrie, plantoskopie, dynamometrie, stanovenia hladiny
Centre na Harvardskej univerzite. laktátu v krvi, ako aj v oblasti ďalších diagnostických metód pre potreby
rekreačného, výkonnostného a  vrcholového športu. V  rámci laboratória
Po oficiálnom otvorení členovia pracoviska Mgr. Jozef M. vznikol aj priestor pre modernú kardiozónu. Vybavenie podlažia dopĺňajú
Mintal a  Mgr. Róbert Vancel predstavili ukážky konkrétnych potrebné šatne, sociálne zariadenia a kancelária pre vyučujúcich.
výsledkov výskumu. Účastníci otvorenia sa zapojili do živej
diskusie o aktuálnych výzvach pre spoločnosť, ktoré vyplývajú V rámci rekonštrukcie bola vybudovaná nadstavba s dvomi špecializo-
z každodenného používania digitálnych technológií. vanými priestormi pre telovýchovné aktivity. Na druhom (nadstavbovom)
poschodí vznikol priestor pre špecializované učebne – úpolová telocvičňa,
Mgr. Róbert Vancel ktorá bude slúžiť na vyučovanie základov sebaobrany, úpolových športov,
interný doktorand FPVMV UMB karate, zápasenia, ale aj aerobiku, základnej a rytmickej gymnastiky a pod.
Druhá miestnosť slúži na posilňovanie, funkčný a silový tréning.

Na otvorení sa zúčastnili prorektor doc. M. Drimal, kvestor UMB
Ing. L. Monček, ďalej poverený dekan FF UMB doc. M. Šmigeľ, prode-
kani FF UMB doc. I. Šuša a PaedDr. I. Očenáš, tajomníčka fakulty Ing.
I. Bottková, členovia KTVŠ, študenti a hostia.

Prestavba budovy umožní skvalitniť vyučovací proces nielen pre
študentov KTVŠ FF a  celej univerzity, ale aj rozšíriť ponuky rôznych
mimoškolských aktivít, diagnostikovanie funkčného stavu vrcholových
športovcov aj bežnej populácie. 

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB

27

ROZVOJ Inovácie v odbore
prekladateľstvo
Novozriadený a tlmočníctvo
Ústav klinického
vzdelávania Od akademického roku 2018/2019 sme pre štu-
dentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo na
Právnická fakulta UMB dlhodobo podporuje Filozofickej fakulte UMB zriadili novú tlmočnícku
prepájanie teoretickej výučby spolu s praxou, miestnosť. Miestnosť bola nainštalovaná v budove
ako aj rozvoj klinického vzdelávania. S cieľom na Tajovského ulici č. 51.
zabezpečiť a rozvíjať klinické právne vzdeláva-
nie na PrF UMB bol v júni 2018 zriadený Ústav Študenti budú mať k  dispozícii ďalších štrnásť kabínkových boxov
klinického vzdelávania pri Právnickej fakulte s  prepojením systému na učiteľa. V  miestnosti sa budú učiť konze-
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. kutívne a  simultánne tlmočiť, skúšať pamäťové cvičenia, pracovať
s  dostupnou technikou a  notačným zápisom a  podobne. Učebňu budú
Ústav je organizačnou zložkou PrF UMB, zabezpeče- využívať študenti anglistiky, germanistiky, troch románskych jazykov
ný v rámci priestorov, režimových opatrení, materiálnych (francúzština, španielčina, taliančina), ako aj študenti ruštiny a poľštiny.
a technických prostriedkov PrF UMB v Banskej Bystrici.
Zriadenie miestnosti, ktoré je ďalším krokom prepájania štúdia a pra-
Poslaním ÚKV PrF UMB je zabezpečiť študentom PrF xe, sme technicky a  organizačne zabezpečili pod gesciou prodekana
UMB možnosť nadobudnúť praktické právne zručnosti pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou FF UMB v spolupráci
prostredníctvom právnych kliník a doplniť si teoretickú s oddelením informačno-komunikačných technológií FF UMB, vedú-
prípravu poskytovanú fakultou aj o praktické skúsenosti cemu oddelenia Štefanovi Šimkovi, Jánovi Podsklanovi a Bc. Mojmírovi
formou rozširovania právneho povedomia komunít, posky- Lehockému patrí vďaka za technickú podporu. Spolu s ďalšími troma už
tovania právneho poradenstva, spracovania reálnych prak- existujúcimi tlmočníckymi učebňami tak môžeme zabezpečiť kvalitnej-
tických zadaní a návrhov, právnych analýz, iných právnych šiu a komfortnejšiu výučbu tlmočenia na našej fakulte.
dokumentov, absolvovaní simulovaného súdneho procesu,
stáží či stretnutí s reálnym klientom pod vedením superví- Inovujeme však nielen materiálno-technické vybavenie na vyučova-
zora. Medzi poslania ÚKV PrF UMB patrí tiež participácia nie tlmočenia, ale aj samotné študijné programy. Od tohto akademického
na vytváraní pozitívnej právnickej kultúry budúcich práv- roka sme otvorili nové študijné programy v študijnom odbore preklada-
nikov a rozvoj etických hodnôt právnického povolania. teľstvo a tlmočníctvo, ktoré výrazne prepájame s praxou. Na ich realizá-
cii spolupracujeme s ďalším univerzitným pracoviskom, čím vytvárame
ÚKV PrF UMB zabezpečuje v tomto akademickom roku potrebnú medzifakultnú a  medziodborovú kooperáciu. Ide o  študijné
pilotný ročník výučby predmetov klinika právneho poraden- programy, ktoré vznikli v  spolupráci s  Ekonomickou fakultou UMB:
stva v spolupráci s Centrom právnej pomoci a právna klinika angličtina pre preklad v hospodárskej praxi, nemčina pre preklad v hos-
pre komunity (street law) I. a II. v  spolupráci s  vybranými podárskej praxi a románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi (do
strednými školami a  banskobystrickými ústavmi na výkon tohto programu vstupujú tri románske jazyky – francúzština, španielči-
väzby a trestu odňatia slobody. na a taliančina). Cieľom týchto programov je prostredníctvom kvalitné-
ho prekladateľského a tlmočníckeho vzdelania pripraviť odborníkov na
Dekan Právnickej fakulty UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. odborný preklad v ekonomicko-hospodárskom prostredí.
Michal Turošík, PhD., so zreteľom na participáciu PrF
UMB na resocializačnom programe, konkrétne na práv- doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
nom vzdelávaní odsúdených v poslednej fáze výkonu tres- Katedra translatológie FF UMB
tu odňatia slobody, podpísal 13. augusta 2018 dve dohody
o  spolupráci, a to s  Ústavom na výkon väzby a  na výkon
trestu odňatia slobody v  Banskej Bystrici a  s  Ústavom na
výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici – Kráľovej.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
riaditeľka Ústavu klinického vzdelávania pri PrF UMB
28

ROZVOJ

EPI SMART motiváciu pre našich budúcich absolventov. Keďže systém je online,
bude počas celého akademického roka dostupný pre všetkých študen-
Právnická fakulta UMB v spolupráci so spoločnosťou tov denného štúdia 24 hodín denne z akéhokoľvek smartfónu, počí-
Poradca podnikateľa, s. r. o., spustila od akademické- tača či tabletu, čím plne zohľadňuje formu, ktorou dnes väčšina z nás
ho roku 2018/19 nový projekt, ktorým naplno imple- s informáciami pracuje, t. j. SMART. Do projektu využívania systému
mentovala elektronický systém právnych informácií sa zapojili študenti všetkých rokov denného štúdia, ale tiež vyučujúci,
EPI do každodennej výučby a života študentov. ktorí so systémom pracujú priamo počas seminárnych cvičení.

Špeciálne pre potreby právneho vzdelávania vznikla jedinečná Spoločnou ambíciou projektu je zatraktívniť, ale hlavne zmoder-
verzia programu EPI SMART, ktorá plne odráža potreby štúdia na nizovať štúdium a zároveň poskytnúť možnosť viac prepájať teóriu
Právnickej fakulte UMB. Názov EPI SMART, pod ktorým bude s praxou. Cieľom je tiež čo najviac priblížiť technické možnosti práce
program distribuovaný do celej Slovenskej republiky, vymyslel de- s elektronickými systémami, ktoré sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou
kan PrF UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD., ako reálnych potrieb praxe, a zároveň efektívne reagovať na požiadavky bu-
dúcich zamestnávateľov.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB

AKTIVITY PRACOVÍSK

Nitrianski a banskobystrickí geografi opäť spolu

27. septembra 2018 sa v banskom múzeu v Hod-
ruši-Hámroch uskutočnilo pracovno-spoločenské
stretnutie členov Katedry geografie a geológie FPV
UMB v Banskej Bystrici a Katedry geografie a re-
gionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre.

Cieľom ôsmeho spoločného podujatia bolo prehĺbiť kooperáciu
na poli vedy, výskumu a  výučby geografie. Vyjadrením vzájomne do-
hodnutej spolupráce bola účasť bystrických geografov na konferencii
Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru usporiadanej kated-
rou geografie v Nitre a najmä príprava spoločného výskumného projek-
tu v  rámci verejnej výzvy vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja. Priateľské vzťahy chcú obe pracoviská rozvíjať aj medzi svo-
jimi študentmi, a preto aj v tomto akademickom roku bude usporiadaná
spoločná geografická sekcia Študentskej vedeckej konferencie a študenti
sa zároveň zúčastnia spoločných terénnych cvičení.

Počas stretnutia členovia katedier navštívili expozíciu banského mú-
zea, absolvovali prehliadku Prostrednej štôlne bane Starovšechsvätých
a prednášku na tajchu Rozgrund.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.,
Katedra geografie a geológie FPV UMB

29

AKTIVITY PRACOVÍSK

FF UMB
a zahraniční
študenti

Filozofická fakulta UMB si určila ako jednu zo svojich hlavných Most k za
úloh zvýšenie počtu zahraničných študentov. V tomto akademic-
kom roku nastúpil najvyšší počet študentov zo zahraničia. Katedra Podvečer v stredu 10. októbra 2018 prvýkrát v no-
slovenského jazyka a komunikácie pre nich ponúka študijný pro- vom akademickom roku patril už tradičnému
gram slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii pre zahraničných podujatiu Univerzita mestu – mesto univerzite
študentov. Ďalší, nielen zahraniční, ale aj domáci študenti sa môžu s podtitulom Most k zahraničným študentom.
zoznámiť so špecifikami vyučovania tejto skupiny v predmete di-
daktika slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorý vyučuje bývalý lek- Hlavným hosťom bol Mgr. Ján Gréner, majiteľ jazykovej ško-
tor slovenského jazyka a kultúry v Taliansku doc. PhDr. Ivan Šuša, ly IC-Centre, ktorý úzkou spoluprácou s  univerzitou dokázal
Ph.D. (Katedra translatológie), držiteľ certifikátu o  vyučovaní prilákať mnoho našich spolužiakov z východného partnerstva.
slovenčiny ako cudzieho jazyka z centra Univerzity Komenského Pani moderátorka PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová,
pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca. Výrazné PhD., otvorila podujatie krásnym príhovorom, v  ktorom na-
aktivity smerom k tejto komunite vykonáva aj ďalšia odborníčka črtla výnimočnosť prítomného hosťa. Jedinečnými otázkami
v uvedenej oblasti – Mgr. Lujza Urbancová, PhD., bývalá lektorka odkrývala ľudské hodnoty, pracovné i životné postoje a pravdy
v Poľsku (Katedra slovenského jazyka a komunikácie). prizvaného vzácneho hosťa, ktoré umocňovali jeho spolupra-
covníci alebo žiaci sprevádzajúci ho na jeho ceste...
Fakulta za svoju povinnosť považuje zamerať sa aj na sta-
rostlivosť o študentov po ich príchode na našu univerzitu. Ako V úvode podujatia si pán Gréner zaspomínal na svoje štu-
najlepší spôsob sa nám ukazuje zapojiť zahraničných študentov dentské časy, ktoré ho formovali a následne viedli k myšlienke
nielen do študentskej, ale i mimoškolskej činnosti spolu s našimi založiť školu. Zdôraznil klady cestovania a spoznávania zahra-
poslucháčmi. A na druhej strane rešpektovať a propagovať ich ja- ničia z  pohľadu študenta. Túto možnosť považuje za jednu z
zykové a kultúrne špecifiká. Preto fakulta pripravila pre nich via- určujúcich, prečo sa neskôr rozhodol pre svoje povolanie.
cero podujatí, z ktorých malo mimoriadne dobrý ohlas podujatie Zdôraznil kľúčovú úlohu univerzity ako partnera pri budovaní
Mosty, ktoré zorganizoval prodekan pre medzinárodné vzťahy vzťahov so zahraničím a s tým súvisiacim príchodom nových
doc. I. Šuša. študentov. Ako prvý z  pozvaných spoluhostí, ktorí prišli ho-
voriť o  spoločnej ceste s  pánom Grénerom bol Mgr. Martin
Ďalšou dôležitou aktivitou je spolupráca FF UMB a jazykovej Schimdt, PhD., svojho času prodekan pre rozvoj na Fakulte
školy IC-Centre, ktorá vznikla v  roku 2013. Štúdium slovenčiny humanitných vied. Spomínal na začiatky vytvárania spolu-
organizuje, metodicky zastrešuje a uskutočňuje Filozofická fakul- práce medzi univerzitou a  jazykovou školou. Veľmi zaujíma-
ta UMB. Študenti tohto intenzívneho kurzu jazykovej prípravy vá bola otázka: Čo dávame zahraničným študentom my ako
na Univerzite Mateja Bela v  Banskej Bystrici sa 5. októbra 2018 univerzita a čo dávajú oni nám? Obaja sa zhodli, že je to veľká
zúčastnili poznávacieho výletu do Bojníc v rámci aktivity Spoznaj šanca na progres pre obe strany. Druhou spolurečníčkou bola
krajinu štúdia. Navštívili vyhliadkovú vežu a večernú prehliadku Ing. Ingrid Bottková, ktorá už šiesty rok nezištne administruje
na Bojnickom zámku, kde si vypočuli výklad v ruskom jazyku. spoločný projekt. Zaspomínala si na komplikované vybavova-
nie mnohých povolení pre študentov a ich začlenenie do náš-
V  septembri 2018 sme na fakulte otvorili Centrum pre zah- ho školského systému. Mgr. Lujza Urbancová, PhD., z Katedry
raničných študentov, ktoré je kontaktným miestom práve pre túto slovenského jazyka a  komunikácie FF UMB bližšie vysvetlila
komunitu študentov.

Ing. Jana Fukasová
Referát pre marketing
a vzťahy s verejnosťou FF UMB

30

UNIVERZITA MESTU - MESTO UNIVERZITE

hraničným študentom

jedinečné metódy učenia, ktoré spočívajú v krátkej a veľmi intenzívnej začlenenia do univerzitnej spoločnosti. Vyzdvihla krásu mesta a kvali-

výučbe. Pani doktorka osobne vyzdvihla nesmierne zodpovednú po- tu univerzity, ale v neposlednom rade aj kvalitu a ľudský prístup celého

vahu J. Grénera a poďakovala za doterajšiu spoluprácu. Výnimočnosť kolektívu jazykovej školy, ktorý jej pomohol lepšie sa adaptovať. Na

podujatia podčiarkla taktiež Kateryna Boiko, študentka jazykovej ško- záver svojho slova odovzdala niekoľko rád svojim mladším kolegom

ly IC-Centre, zároveň aj študentka učiteľstva anglického a  nemecké- zo zahraničia, ktorí boli prítomní v Cikkerovej sieni.

ho jazyka na FF UMB, ktorá sa prezentovala krásnou hrou na klavíri Všetci spolurečníci priniesli výnimočné čaro osobného pohľa-

a mnohým z  nás v  publiku sa takmer zastavil du, príbehov a  spovede na Mgr. Jána Grénera

dych. Kateryna po svojom vystúpení hovorila UNIVERZITA MESTO a  jeho jazykovú školu. Záver tohto výnimoč-
o  svojom pobyte v  Banskej Bystrici a  tlmočila MMEESSTTUO BANSKÁ BYSTRICA ného stretnutia sa niesol v  krásnom sumári
skúsenosti s  pomyselným mostom práve z  po- UNIVERZITE moderátorky podujatia Slavomíry Očenášovej-
hľadu zahraničného študenta. Pán rektor UMB Štrbovej a  záverečného slova pána rektora.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., zhodno- Univerzita mestu – mesto univerzite je skvelé

til pôsobenie spolupráce a jej prínos z pohľadu univerzity. Poslednou podujatie, na ktorom sa prítomní mnoho dozvedia, nasýtia si dušu

spoluhostkou bola už úspešná absolventka jazykovej školy pána Jána krásnym programom a aspoň na okamih sa im na ňom zastaví čas.

Grénera a momentálne študentka na Fakulte politických vied a medzi-

národných vzťahov Darina Glazacheva. Darina veľmi umne a úprim- Peter Džadoň

ne opísala svoj príbeh príchodu do Banskej Bystrice a  postupného študent FPVMV UMB

31

AKTIVITY PRACOVÍSK

O. z. Asociácia sociálnych
pedagógov začína svoju činnosť

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v  Banskej Bystrici Ustanovujúce valné zhromaždenie ASPg zvolilo hlavné orgány
má medzi vysokoškolskými vzdelávateľmi sociálnych pedagógov ASPg zodpovedné za jej činnosť, ktoré sú zverejnené spolu s prihláška-
v magisterskom štúdiu najdlhšiu históriu na Slovensku a najdlhšie spo- mi (prostredníctvom ktorých sa môžu sociálni pedagógovia naďalej
lupracuje so sociálnymi pedagógmi v praxi. Ako jedna z mála považova- prihlasovať) na webovej stránke predsedníčky ASPg J. Hroncovej a tiež
la vždy za svoju povinnosť riešiť problémy, ktoré so vzdelávaním a prax- na stránke Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB, ktorá je
ou sociálnych pedagógov súvisia. V roku 2018 plynie 25. rok prípravy oficiálnym sídlom občianskeho združenia. Za podpredsedníčky ASPg
sociálnych pedagógov na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. boli zvolené doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. (Katedry pedagogiky
PdF UMB), a PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD. (zástupkyňa
Zo strany sociálnych pedagógov z praxe, pôsobiacich v školách, ale riaditeľky CPPPP v  Lučenci). Tajomníčkou sa stala PhDr. Gabriela
aj v  sociálnej sfére a  najmä v  centrách pedagogicko-psychologického Citterbergová, PhD. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení ASPg
poradenstva a prevencie, ktorých Katedra pedagogiky pozývala na vznikli aj tri regionálne pobočky ASPg, ktoré budú vyvíjať aktivity
odborné semináre a iné podujatia, bola priebežne prezentovaná požia- na západnom Slovensku (predsedníčkou regionálnej sekcie je PhDr.
davka na prehĺbenie vzájomnej spolupráce a tiež založenie občianskeho Darina Bačová, zástupkyňa riaditeľky MPC v Bratislave), na strednom
združenia, resp. komory, ktorá by sociálnych pedagógov na Slovensku Slovensku (PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPP v  Banskej Bystrici)
zastrešovala, pomáhala im riešiť ich problémy a  umožnila prehĺbiť a  na východnom Slovensku (PhDr. Martina Sakmáryová, riaditeľka
vzájomnú spoluprácu a zefektívniť ich činnosti. Táto požiadavka bola CPPPP v  Spišskej Novej Vsi). Podľa doterajšieho záujmu o  členstvo
intenzívna najmä zo strany sociálnych pedagógov z centier pedago- v asociácii možno predpokladať, že toto občianske združenie bude osož-
gicko-psychologického poradenstva a prevencie, v ktorých sa pracovná né nielen pre sociálnych pedagógov v praxi pri riešení ich problémov
pozícia sociálneho pedagóga vyskytuje najčastejšie. Z  tohto dôvodu a  zefektívňovaní preventívnej sociálno-výchovnej práce v  školách
sme sa na Katedre pedagogiky v spolupráci so sociálnymi pedagógmi a  školských zariadeniach, ale aj pre ďalší rozvoj slovenskej sociálnej
z praxe rozhodli vytvoriť občianske združenie Asociácia sociálnych peda- pedagogiky na národnej i medzinárodnej úrovni.
gógov s celoslovenskou pôsobnosťou. Súhlas so sídlom tohto združenia
na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB udelil začiatkom Ďalší rozvoj slovenskej sociálnej pedagogiky a  zefektívňovanie
roka 2018 rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. sociálno-výchovnej práce sociálnych pedagógov v školách a školských
zariadeniach vyžaduje prehĺbiť vzájomnú spoluprácu na národnej
Občianske združenie Asociácia sociálnych pedagógov bolo Minis- i medzinárodnej úrovni. V tomto smere je potrebné zamerať pozornosť
terstvom vnútra SR zaregistrované dňa 24. 04. 2018. Založenie občian- sociálnych pedagógov najmä na pálčivé problémy v  oblasti výchovy
skeho združenia predstavuje vyústenie snáh a aktivít Katedry pedagogiky detí a mládeže a v prevencii sociálnopatologických javov a zintenzívniť
a banskobystrickej školy sociálnej pedagogiky v  teoreticko-metodo- ich činnosť aj prostredníctvom novovzniknutej Asociácie sociálnych
logickej rovine i v oblasti spolupráce so sociálnymi pedagógmi v praxi. pedagógov.

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení Asociácie sociálnych peda- prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., predsedníčka ASPg
gógov, ktoré sa konalo 20. júna 2018, bolo na základe prihlášok 40 doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD., podpredsedníčka ASPg
riadnych členov, dvoch mimoriadnych a  jedného študenta. O  členst-
vo v ASPg je naďalej značný záujem zo strany slovenských sociálnych
pedagógov.

32

Katedra sociálnej práce PF UMB Knihovníci v Lyceálnej
na Valnom zhromaždení
Asociácie vzdelávateľov v sociálnej knižnici v Kežmarku
práci v Slovenskej republike
Pod záštitou krajskej pobočky Spolku slo-
V piatok 28. septembra 2018 sa na pôde Filozofickej venských knihovníkov a knižníc Bansko-
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo bystrického kraja uskutočnila sa exkurzia
Valné zhromaždenie Asociácie vzdelávateľov v sociál- pracovníkov knižníc do Kežmarku, kedysi
nej práci v Slovenskej republike (AVSP v SR). slobodného kráľovského mesta a jedného
z popredných centier kultúry a vzdelanos-
Asociácia sleduje všeobecne prospešné ciele zamerané na skvalitnenie vzde- ti na Slovensku.
lávania v študijnom odbore sociálna práca a v príbuzných odboroch, v celoživot-
nom vzdelávaní a tým aj na skvalitnení výkonu sociálnej práce v praxi. Členmi Exkurzie sa zúčastnili aj pracovníci Univerzitnej knižnice
asociácie sú fyzické, ale aj právnické osoby, a to univerzity a vysoké školy vzde- UMB s cieľom osviežiť svoje vedomosti o národnej histórii
lávajúce v odbore sociálna práca a v príbuzných odboroch, vyššie odborné školy a rozšíriť si ich o nové informácie v autentickom prostredí.
sociálnej práce, ktoré sa podieľajú na graduálnom a postgraduálnom vzdelávaní
v odbore sociálna práca a v príbuzných odboroch na území Slovenskej republi- Zámerom bola návšteva Lyceálnej knižnice. Prvá pí-
ky. Poslaním asociácie je prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu teoretických somná správa o  tejto knižnici pochádza už z  r. 1600.
vedomostí a praktických spôsobilostí v oblasti sociálnej práce. Dvojposchodová budova bývalého evanjelického lýcea za
svojimi múrmi ukrýva skutočné poklady v prenesenom aj
AVSP v SR zároveň napomáha rozvoj vzdelávania na udržiavanie, zdokona- pravom zmysle slova. Keďže podľa nariadenia z roku 1749
ľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce bola zakázaná akákoľvek pomoc kežmarskej škole a v roku
a podporuje sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti fyzických 1760 Mária Terézia zakázala aj akékoľvek zbierky pre evan-
osôb vykonávajúcich odborné činnosti v odbore sociálna práca. Na programe jelickú cirkev a evanjelické školstvo, školské knižnice boli
valného zhromaždenia bolo prerokovanie Výročnej správy AVSP v SR za roky odkázané na dary svojich priaznivcov a podporu mecé-
2016 – 2018. Členkou Správnej rady AVSP v  SR za Katedru sociálnej práce nov. Najvýznamnejším darcom bol Teodor Daniel Jozef de
Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (KSP PdF UMB) Jóny, ktorý venoval Lyceálnej knižnici 15 300 zväzkov kníh,
bola v  tomto funkčnom období doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, a z jeho bohatej zbierky pochádzajú veľmi zaujímavé doku-
PhD. Ďalším bodom rokovania valného zhromaždenia bola voľba predsedu menty. Vo fonde knižnice možno nájsť listinu, ktorou cisár
a voľba správnej rady AVdvSP v SR na ďalšie funkčné obdobie rokov 2018 – 2020. František II. vymenoval Jónyho do šľachtického stavu. Táto
S potešením môžeme konštatovať, že predsedom AVdvSP v SR bol jednomyseľne listina, ale i mnohé ďalšie ručne maľované dokumenty do
zvolený doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., z KSP PdF UMB. Členkou Správnej dnešných dní očarúvajú pôvodnými farbami, ktoré si za-
rady AVSP v SR za KSP PdF UMB bola zvolená PhDr. Michaela Šavrnochová, chovali prekvapivú sýtosť.
PhD. Nový predseda AVSP v SR doc. L. Vaska je absolventom študijného odboru
sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2017 pôsobí na Súčasný fond knižnice je skutočne bohatý. Je v ňom 55
KSP PdF UMB v Banskej Bystrici. Profesionálne sa venuje supervízii v sociálnej prvotlačí (z rokov 1470 – 1500), 3000 kníh zo 16. storočia
práci, syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, základom a dejinám so- (z rokov 1501 – 1600), 30 000 tzv. starých tlačí (z rokov 1601
ciálnej práce, politike zamestnanosti a trhu práce, vedie odborné praxe a výcvi- – 1800), 6 000 slovacík (z rokov 150 – 1944), 44 000 germa-
ky v sociálnych spôsobilostiach. Okrem akademickej pôdy pôsobí aj ako lektor ník, 1400 titulov novín a časopisov zo 17. – 20. storočia,
a tréner sociálnych zručností a tiež ako lektor dlhodobých výcvikov v supervízii. Je 600 titulov grafických listov zo 16. – 19. storočia, 600 titulov
aktívnym supervízorom a spolupracuje aj s organizáciou UNICEF Slovensko. Pre hudobnín – to všetko je k dispozícii bádateľom a študentom
našu katedru znamenajú výsledky tohto valného zhromaždenia veľký úspech, ale na prezenčné štúdium v tamojšej študovni. Okrem toho je
aj záväzok spočívajúci v zodpovednom plnení úloh, ktoré pred AVSP v SR, ako aj v lyceálnom archíve okolo 2000 rukopisov, napr. Štatút mes-
jednotlivými vzdelávateľmi stoja. Ich úspešné plnenie prispeje k rozvoju sociálnej ta Kolín nad Rýnom z roku 1437, rôzne listiny, rodostromy,
práce ako študijného odboru, ale aj ako nenahraditeľnej pomáhajúcej profesie. knihy erbov a pod.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. Lyceálna knižnica má vo svojich zbierkach aj také do-
Katedra sociálnej práce PdF UMB kumenty ako domáce práce študentov lýcea alebo ich vy-
svedčenia (napr. vysvedčenie Martina Rázusa). Kežmarské
lýceum sa právom hrdí svojimi absolventmi – známymi
osobnosťami slovenského národného diania. Na pamät-
nej tabuli sú uvedené mená, ako Pavol Jozef Šafárik, Samo
Chalupka, Daniel Lichard, Samo Tomášik, Samo Czambel,
Martin Kukučín či Pavol Országh Hviezdoslav, ktorý bol
údajne najchudobnejším, ale zároveň najtalentovanejším
študentom lýcea.

Ďalšími zastávkami na ceste za poznaním Kežmarku
boli drevený evanjelický artikulárny kostol a nový evanje-
lický kostol, ako aj kaštieľ Strážky, spojený s menom vyni-
kajúceho výtvarného umelca Ladislava Medňanského.

Exkurzia prispela k  rozšíreniu poznatkov o  slovenskej
národnej histórii, zároveň ukázala, že na Slovensku je stále
čo vidieť a objavovať.

Mgr. Dana Mačudová, PhD.
Univerzitná knižnica UMB

33

CYKLONADŠENCI UMB OPÄŤ V OČOVEJ Cesta späť je vždy náročnejšia, preto
sme zvolili síce menej namáhavú, ale dlhšiu

Piaty ročník cykloakcie do Očovej pri príležitosti aj bezpečnejšiu alternatívu cez Veľkú Lúku
otvorenia nového akademického roka sa konal a  priľahlé poľné cesty až do Rakytoviec. Počasie nám prialo, a  preto
14. 9. 2018 pod záštitou rektora UMB
sme sa počas jazdy mohli kochať krásnymi výhľadmi na okolité
kopce a iné zaujímavosti. Akcie sa zúčastnili jedenásti za-

doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. mestnanci UMB na čele s rektorom UMB a kvestorom

UMB Ing. Ladislavom Mončekom. Ďalšími účast-

Absolvovali sme cestu na trase Banská Bystrica, níkmi boli Katarína Sebinová z Fakulty prírodných

Mičiná, Zolná, Očová a  späť cez Veľkú Lúku do vied, Ján Halaj z rektorátu, Erika Sanitrová

Banskej Bystrice. Novinkou tohtoročnej cyklistickej z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov,

akcie bol štart pri soche Mateja Bela pri aule Beliana. Marián Kika z Ekonomickej fakulty, Marek Stachoň

Cieľ v Očovej pri soche Mateja Bela sme dosiahli po z Pedagogickej fakulty, Viera Dolná z knižnice, Lukáš

necelých dvoch hodinách. Tu sme si pripomenuli fakty Opáth a Ivan Čillík z Filozofickej fakulty a manažér

o  živote a  diele Mateja Bela, polyhistora, ktorého meno hokejistov UMB Milan Kyseľ. Všetci účastníci sa tešia na

nesie v  názve naša univerzita. Potom nasledovala návšteva budúci ročník tejto symbolickej akcie.

Základnej školy Mateja Bela Funtíka, kde sme sa stretli s učiteľmi

a neformálne pohovorili. Vychutnali sme si aj tradičné krátke posede- prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.,

nie pod gaštanmi v Očovej. Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB

Mladosť v letnej festivalovej sezóne

Vystúpenia univerzitného folklórneho súboru výnimočný práve prepojením Mladosti a originálnych reprezentan-
Mladosť zvyčajne kulminujú v letnom období. Rok tov krajanskej kultúry z  Veňárcu, Šalgotarjánu, Sarvaša a  Maglódu
2018 bol pre súbor bohatý nielen počtom predsta- z  Maďarska, rumunského Sálašanu z  Nadlaku, sólistov zo srbskej
vení, ale aj odozvou divákov. Vojvodiny z  Pivnice, Hložian, Kysáča, Jánošíka, Aradáča a  celej
rodinnej kapely Súdiovcov zo Selenče. Práve Leonóra Súdiová
Popri koncertnej činnosti sme sa zúčastnili aj interaktívnych ta- s  rodinou a  Patrik Rago predviedli v  sobotu obliekanie nevesty zo
nečných podujatí, respektíve sme boli spoluorganizátormi niekoľkých Selenče, ktorú Leonóra pod hlavičkou UFS Mladosť uviedla s veľkým
tanečných škôl a  naši členovia pôsobili aj ako lektori v  tanečných úspechom už ako prváčka na Katedre hudobnej kultúry PdF UMB
táboroch. a potom opakovane na rôznych miestach Slovenska.

Členovia súboru, predovšetkým študenti Katedry hudobnej Od 3. do 5. júla sme každoročne súčasťou súťaže, prehliadky vyso-
kultúry sa etablovali ako inšpicienti a  asistenti réžie folklórneho koškolských folklórnych súborov Akademickej Nitry. Mladosť uviedla
festivalu národov, národnostných menšín a etník Praha srdce náro- súvislý pätnásťminútový hudobno-tanečný blok s názvom Preleť vtáčku.
dov. Jeho záverečný galaprogram v Divadle na Vinohradoch režíroval
Martin Urban. Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslanca SR Petra Na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve sme sa predstavili
Weissa. v  hlavnom sobotnom večernom programe spolu s  ďalšími a  výni-
močnými účinkujúcimi.
Festivalový kolotoč sa rozbehol predstavením v  Poluvsí. Na
Hornonitrianskych folklórnych slávnostiach v  Prievidzi choreograf 14. júla sme si nenechali ujsť Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou
Martin Urban učil tancachtivú mládež gajdošské tance z  Tekova hoľou v Telgárte, s ktorými je spojený aj výstup na Kráľovu hoľu spolu
a súbor večer predviedol výber najúspešnejších hudobno-tanečných so všetkými kolektívmi. Sobotňajší večerný program bol spojený s ta-
vystúpení svojho prierezového repertoáru. Spolupráca s  talentova- nečnou zábavou, spevavou dielňou a tanečnou školou pod vedením
ným fujaristom a gajdošom Matúšom Kubinom je dobrou predzves- manželov Urbanovcov.
ťou prepojenia zrejúcich mládežníkov s kryštalizujúcim sa prejavom
Mladosti. Mladosť mala česť vystúpiť v Maďarsku v Šalgotarjáne ako repre-
zentantka mesta Banskej Bystrice.
Na Horehronských dňoch spevu a  tanca v Heľpe sme boli súčas-
ťou sobotňajšieho večerného programu Hronci a  Hronky, v  ktorom Dni matky v obci Liptovské Sliače sme absolvovali v jednu slnečnú
sa predstavili folklórne súbory z  Banskej Bystrice a  blízkeho oko- júlovú nedeľu.
lia. Poklona horehronskému viachlasnému spevu zapísaného do
UNESCO sa vydarila divácky aj interpretačne. Spojenie banskobys- Na Hornotoryské slávnosti v Krivanoch nadviazala Mladosť účin-
trických súborov v spoločnom obraze odzrkadľuje výborné vzťahy fol- kovaním na Podroháčskych slávnostiach v Zuberci.
kloristov regiónu. Vzájomná úcta, obdiv aj rivalita prináša zaujímavé
momenty. Bohatstvo detí v kvalitných detských súboroch je dobrou Druhý augustový víkend sme umelecky vystúpili na Očovskej hru-
perspektívou pre budúcnosť folkloristického hnutia na Slovensku. de v  galaprograme s  domácim súborom Očovan, súborom Šafárik
z Nového Sadu zo Srbska, Ekonómom a Gymnikom z Bratislavy.
Ďalším vystúpením sme sa prezentovali na Folklórnych slávnos-
tiach v Podhorí pri Banskej Štiavnici. Vydaril sa aj program Oslava života na festivale Trnavská brána
a pokračovali sme s veľkým úspechom na Tlmačskej grámore komor-
Na najväčšom folklórnom festivale na Slovensku vo Východnej ným programom Obliekanie nevesty zo Selenče. V sobotnom hlav-
sme premiérovali program Obrazy z  Dolnej zeme. Bol to historic- nom programe predviedla Mladosť svoj profilový program a  počas
ky prvý samostatný program s krajanskou tematikou vo Východnej, školy tanca sme predviedli tance priateľov. V  nedeľnom programe
Svadobné impresie mala Mladosť muzikantské zastúpenie. Spolu s te-
34 kovskými folklórnymi skupinami a domácou Vatrou (rodným súbo-
rom Martina Urbana) pripravili zaujímavú prehliadku svadobných
zvykov a hudobných klenotov.

Tento rok nám svadobná OKTÓBERFEST UMB
tematika na festivaloch pre-
kvitala aj na Radvanskom V priestoroch Amfiteátra Paľa Bie-
jarmoku v Deň kroja. lika v Banskej Bystrici sa 25. 9. 2018
Mladosť predviedla kom- po druhýkrát uskutočnilo podujatie
ponované bloky podporu- s názvom OKTÓBERFEST UMB.
júce myšlienku prezentácie
bohatstva kultúrneho de- UMB v  Banskej Bystrici, Právnická fakulta
dičstva obsiahnutého v  ľu- Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ELSA
dovom originálnom odeve. Banská Bystrica v  spolupráci s  mestom Banská
Myšlienka vytiahnuť tieto Bystrica a  Banskobystrickým samosprávnym
skvosty na verejnosť sa v so- krajom sa opätovne rozhodli nielen študentom,
botu na námestí v  Banskej ale aj širokej verejnosti umožniť vstup do nového
Bystrici naplnila vrchovato. akademického roka 2018/2019 vo veľkom štýle
Nie všetci sa dostali na scénu, a tak otvoriť nový akademický rok v univerzitnom
avšak samotný fakt, že viac meste Banská Bystrica.
ako 3000 ľudí prišlo obleče-
ných na Radvanský jarmok Záštitu nad týmto podujatím prevzali doc. Ing.
v kroji, je úžasný. Práve pre- Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor Univerzity
hliadka svadobných kom- Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Dr. iur. JUDr.
pletov, z ktorých mnohé boli Ing. Michal Turošík, PhD. – dekan Právnickej fa-
neuveriteľne prepracované kulty Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici
do najmenších detailov a   MUDr. Ján Nosko – primátor mesta Banská
a v podstate neznáme, tvorí Bystrica.
pridanú hodnotu.
Vďaka niekoľkomesačným prípravám or-
Martin Urban prezen- ganizačného tímu pod vedením JUDr. Ľubice
toval tradičnú hudob- Saktorovej, PhD., LL.M., M.A. a  Bc. Jakuba
no-tanečnú kultúru v škole Dzimka sa v posledný septembrový utorok na am-
v  prírode v  Hronci, kde sa fiteátri predstavila JANA FILOVÁ AND HUMAN
v  piatich turnusoch pre- HILLS, speváčka LINA MAYER, ako aj kapela
striedalo 250 detí a  mlá- SMOLA A HRUŠKY. Vrcholom večera bolo vystú-
dežníkov. Výskum, ktorý na penie kapely INÉ KAFE. Ako už na Októberfeste
základe takéhoto projektu býva zvykom, okrem vynikajúcej hudby si ľudia
vzniká, môže byť základom mohli pochutnať aj na rôznych druhoch piva, kto-
ďalšej metodickej podpo- ré predstavilo niekoľko pivovarov.
ry národného povedomia
prostredníctvom zážitko- Druhý ročník Októberfestu UMB možno opäť
vého vyučovania hudbou hodnotiť ako vynikajúci. Vysoký počet návštev-
a  tancom. A  to je per- níkov, skvelý program, kvalitné pivo a pozitívne
spektívna platforma pre ohlasy sú dôkazom toho, že OKTÓBERFEST
vzťah krajanov a UMB. UMB sa jednoznačne zaradil medzi úspešné uni-
verzitné, ako aj mestské podujatia.
Mladosť je opäť o  niečo
mladšia. Prílev talentovanej JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
mládeže by sme v  súbore prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
potrebovali vyvážiť hráčmi
na violu, kontrabas, spe- PrF UMB
vákmi a speváčkami, Všetci, Bc. Jakub Dzimko
čo vedia a  chcú, sú vítaní! prezident ELSA Banská Bystrica
Otvorené dvere majú aj zrel-
ší tanečníci, predovšetkým 35
však študenti UMB. Mladosť
je reprezentantom univerzi-
ty a  spolu s  miešaným spe-
váckym zborom a  komor-
ným orchestrom tvorí silný
umelecký základ na našej
univerzite. Reprezentuje
nielen univerzitu, ale aj
mesto Banskú Bystricu a re-
gióny stredného Slovenska.

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
PdF UMB

Nerob iba to, čo máš rád, ale maj

Rozhovor

Prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., má mnoho
dôvodov na to, aby mal k Banskej Bystrici
a k Univerzite Mateja Bela jedinečný vzťah.
Rodák z Chlebníc žije v Oravskom Veselom a ako
vysokoškolský profesor pôsobí na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Učiteľstvo pre 6. – 9.
ročník ZDŠ s rozšírením aj pre stredné školy
v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – nemecký
jazyk študoval v rokoch 1970 – 1974 na Pedago-
gickej fakulte. Na Univerzite Mateja Bela sa habili-
toval (1997) i inauguroval za profesora (2011).

Pán profesor, vaša túžba stať sa učiteľom nebola priamočiara... systémovo a  erudovane. Možno sa mi to dostalo pod kožu, lebo
Moja životná cesta bola poznačená rámcovými spoločensko-poli- na skúške ma chválil, že na externistu som výborne pripravený.
Dr. Tvrdoňovi sa zase zdalo, že som si veľmi obľúbil fonetiku s fonoló-
tickými pomermi od 50. rokov minulého storočia. Pochádzam z  ro- giou a že mám o tieto predmety evidentný záujem. Veľmi ma povzbu-
diny drobných roľníkov a  vyrastal som u  vzdelaného  strýka – kato- dzoval v ďalšom štúdiu týchto disciplín. Od začiatku kladne hodnotím
líckeho kňaza na Liptove. Bol pre mňa vzorom a inšpiráciou nielen korektný prístup prof. Gombalu, ktorý na mňa pôsobil štýlom askéta
v celoživotnom vzdelávaní. Po maturite som interne študoval na jazy- a zdatného rétora. Bližší osobný vzťah som mal aj s prof. Plintovičom
kovej škole a v závere štúdia som si podal prihlášku na lesnícku fakul- i  prof. Findrom. Je pozoruhodné, že s  prof. Gombalom som po ro-
tu do Zvolena, ale neočakávane som dostal povolávací rozkaz a musel koch v  úzkej spolupráci zakladal nové vysokoškolské pracovisko
som narukovať. Aj napriek mojej snahe dostať sa na prijímacie skúšky v Ružomberku, dnes už etablovanú Katolícku univerzitu.
v pohnutom roku 1968 sa to nepodarilo.
A štúdium nemčiny?
Túžba ďalej študovať ma neopustila ani po vojenskej službe. Po Na nemčine som očakával viac konverzácie, pragmatiky a interkul-
r. 1969 sa ukázal akútny nedostatok učiteľov jazykov, a tak mi ponúkli
miesto na Hornej Orave. V peknej, moderne vybavenej škole so stabili- túrnej orientácie s  oslabením formálnej gramatiky. Zaujala ma však
zovaným kolektívom. Získal som si dôveru riaditeľa, človeka príbuzne didaktika nemčiny ako materinského jazyka. Preto som si aj zvolil
zmýšľajúceho, ibaže to nemohol dávať najavo. Potvrdenie o  tom, že tému diplomovej práce so zameraním na komunikáciu a psychologic-
v  Oravskom Veselom potrebujú kvalifikovaného učiteľa, zrejme za- ké aspekty so zreteľom na nové učebnice. Rád si spomínam na pani
vážilo na príslušných miestach pre odobrenie prihlášky a po prijíma- doktorku Bazovskú, ktorá ma v  oblasti didaktiky nemčiny účinne
com pokračovaní som mohol nastúpiť na diaľkové štúdium slovenčiny naštartovala.
s nemčinou na banskobystrickej Pedagogickej fakulte. Keďže som bol
v tom čase výraznejšie zameraný na nemčinu, slovenčinu, a najmä li- Môžete priblížiť ducha čias vášho štúdia? Predsa len to boli zložité
teratúru som musel doháňať. I keď slovenčina nebola pre mňa v škole sedemdesiate roky 20. storočia...
obľúbeným predmetom, totiž inklinoval som skôr k  prírodným ve-
dám, cieľavedomým a sústavným štúdiom nastal u mňa v tejto oblasti V období môjho vysokoškolského štúdia sme žili v značne defor-
kvalitatívny obrat. Stále hlbšie a hlbšie načierajúc do tajov slovenčiny movaných spoločenských pomeroch. V podstate išlo o istý fenomén
ako materinského jazyka, poznávajúc skvosty jazyka i literatúry, zami- schizofrenického správania. Vo verejnom, oficiálnom vystupova-
loval som si ju. Postupne som prešiel aj vývinom smerom k podstate ní štandardne podľa očakávaní v  podmienkach totalitného režimu,
učiteľského povolania a humanitnej profesijnej orientácii. V tomto ob- v osobnom a úzkom prostredí inak. Prirodzene, naučili sme sa pritom
dobí som sa o. i. identifikoval s jedným z mojich životných kréd, ktoré i rôzne stratégie a taktiky komunikačného manévrovania a interakcie.
hovorí, že nemám robiť iba to, čo mám rád, ale mám mať rád to, čo Išlo aj o implicitné, inotajné, obrazné či nepriame polohy výmeny in-
robím. formácií a hodnôt. Postupne sme zistili, ako sa zorientovať v rôznych
životných situáciách, rešpektujúc rámcové spoločenské štandardizácie
Štúdium ma veľmi zaujímalo, vždy s radosťou a vzrušením som ces- a konvencie
toval do príjemného mestsko-horského prostredia Banskej Bystrice.
Vtedy, začiatkom 70. rokov, v čase tvrdej normalizácie bolo učiteľské V  rámci štúdia na fakulte som nepociťoval nejaký výrazný tlak,
štúdium na fakulte z hľadiska odbornosti i prepojenia s praxou na cvič- resp. protirečenie, keď boli jednostranne predkladané prístupy z po-
ných školách na vysokej úrovni. Dnes, v r. 2018 máme na Slovensku zícií marxistického „vedeckého“ svetonázoru. Vážim si fakt, že moji
v tejto oblasti pregraduálnej profilácie učiteľa značné rezervy. učitelia a profesori na banskobystrickej katedre slovenčiny a nemčiny
na prvé miesto kládli odborné, etické a esteticko-hodnotové kvality.
Ako ste sa cítili v role znovuštudenta?
Na katedre slovenčiny som mal s  učiteľmi príjemný, kultivovaný

vzťah. Spomínam si, ako ma na začiatku štúdia oslovila dialektológia
a dejiny jazyka s prof. Matejčíkom. Výborne prednášal, z každého jeho
slova bolo cítiť, ako má rád, čo robí, ako dobre rozumie problematike,

36

rád to, čo robíš VÝZNAMNÝ ABSOLVENT UMB

v Trnave a Bratislave, tiež po poraden-
skej a  opätovnej učiteľskej praxi na Orave som prijal na mojej alma
mater v Banskej Bystrici v r. 1983/84 miesto učiteľa didaktiky. Boli to
pre mňa nádherné, nezabudnuteľné roky medzi jedinečnými ľuďmi.

Na druhej strane však aj povinné štúdium marxizmu som sa usilovať Väčšina členov vtedajšej katedry nie je, žiaľ, medzi nami. Ako žije
využiť pozitívne. Napr. už vtedy, ale i neskôr som pri riešení problémov toto spoločenstvo vo vašom vedomí?
akceptoval zákony a kategórie dialektiky, ktoré majú univerzálnu plat-
nosť a povahu. Väčší problém bol však s inými súčasťami filozofie mar- Určite žijú v hĺbke môjho vedomia i podvedomia. Sedel som v pra-
xizmu-leninizmu, ako s vedeckým ateizmom, dejinami robotníckeho covni s  doktorom Jankom Homolkom, ktorý odmalička žil v  Paríži,
hnutia, ktoré sa tendenčne premietali, resp. aplikovali do pedagogiky, neskôr absolvoval štúdium na Sorbone. Bol jemný, kultivovaný, nosil
psychológie alebo do didaktiky. Našťastie, v tomto období nešlo ešte v  sebe a  prejavoval hodnotnú ľudskú a  kultúrnu orientáciu. Svetovú
o odborovú didaktiku, ale skôr iba o metodiku vyučovania materin- literatúru prednášal naozaj svetovo. Študenti ho mali veľmi radi, často
ského jazyka, resp. o isté bázové pohľady na teóriu vyučovania sloven- za ním prichádzali. Nádherné boli naše debaty, keď rozprával zážit-
ského jazyka a  literatúry. V  naznačenom zmysle pre mňa bola ťažká ky zo štúdia, ako sa k literatúre dostal, ale aj keď ma provokoval, aby
a rozporuplná problematika všestranného rozvíjania človeka v inten- som zasa ja hovoril o tom, ako sa literatúra učí v našich školách. Bol
ciách ideálu socialistického človeka, ktorého „projektovala“ strana to veľký humanista, neskutočný dobrák, vášnivý fajčiar. Priznám sa,
a vláda programovými vyhláseniami a smernicami, čo sa malo prejaviť so sebazaprením som mu tento „neduh“ v  pracovni toleroval. Často
aj v základných pedagogických dokumentoch, zámeroch, modeloch či sme družne v  reči pobudli s prof. Hurtajovou. V  pamäti mi utkvelo
scenároch istej praktickej realizácie. naše neformálne trio s prof. Gombalom a doktorkou Púchyovou a naj-
mä osviežujúce stretnutia na báze priazne, blízkosti, takisto humoru
Vo väčšine prípadov (iba na pár výnimiek tvrdého a nekompromis- a inotaje. V pozitívnych dimenziách mi prídu na um prof. Plintovič,
ného postupu a prístupu) na fakulte v Banskej Bystrici boli moji uči- prof. Matejčík, doc. Tvrdoň, rád spomínam na kolegiálne správanie
telia a profesori aj v spomenutých, osobitne ideologicky zameraných prof. Findru či prof. Kasáča aj ostatných. V tomto období som sa bliž-
študijných predmetoch tolerantní a  prejavovali ku mne kolegiálne šie zoznámil s prof. Sabolom a ďalšími odborníkmi, ktorí prichádzali
správanie ako k  externistovi a  učiteľovi z  pedagogickej praxe. Dá sa prednášať do B. Bystrice.
povedať, že istý autoritársky totalitný tlak v  normalizačných rokoch
mi okrem ľudského a kolegiálneho, ústretového správania učiteľov na Medzi kolegami na katedre som sa veľmi dobre cítil, vedel som, že
fakulte osobitne pomáhalo vyrovnávať najmä vlastné rodinné pros- som vítaný, akceptovaný. S  kolegyňami Geletovou a  Bačíkovou sme
tredie a  zázemie, takisto úzky okruh priateľov. V  tomto vnútornom pripravovali viaceré koncepčné materiály z  didaktiky. Osobitne pre
intímnom priestore som sa dostával aj k inej, vtedy zakázanej „under- učiteľstvo primárneho a  sekundárneho vzdelávania. Veľmi ma tešilo
grundovej“ literatúre z  oblasti viery, vedy, filozofie, pravdy, umenia, absolvovanie súvislej praxe s kandidátmi učiteľstva na školách, ktoré
hodnôt, podstaty človeka a spoločnosti, ktorú sme diskrétne získavali som osobne považoval za svoje výskumné teritórium. Aj preto som sa
prostredníctvom osobitnej siete distribútorov spoza hraníc a rôznymi potom mohol angažovať svojimi príspevkami v odborných časopisoch.
nevyspytateľnými cestičkami. To mi pomáhalo rásť, vyzrievať a nazna-
čené otázky si vnútorne konfrontovať. Uvedený rozpor a istá schizofré- Dochádzanie z Oravy do Bystrice znamená mnoho energie navyše...
nia na úrovni osobného/rodinného či úzko pracovného a priateľského Dochádzal som z  Oravy, lebo v  Banskej Bystrici v  tom čase sme
vs. oficiálneho pretrvávala nielen v čase štúdia v Banskej Bystrici, ale aj
v učiteľskom pôsobení a vo verejnom vystupovaní celé ďalšie dlhé roky ako rodina s troma deťmi nemali možnosť získať byt. Bol som preto
(do r. 1989). veľmi vďačný vedúcim katedry profesorovi Plintovičovi a profesorovi
Findrovi za to, že mi vychádzali v  ústrety a  v  istom rámci tolerova-
Spomínate si na „povinné súčasti“ štúdia? li moju „cezpoľnosť“. Občas som sa ubytoval v študentskom domove
V pozitívnom zmysle išlo o odborný základ študovanej aprobácie, (alebo aj prenocoval na katedre), takže až v dospelosti, ale predsa len
som si užil i veselý internátny život.
osobitne som začal inklinovať k  rodiacej sa teórii vyučovania jazyka
ako vednej disciplíne. V negatívnej relácii si spomínam na celý kom- Uvedené provizórne riešenia však nemohli trvať pridlho, a tak som
plex predmetov z marxizmu-leninizmu, navyše s povinnou aplikáciou sa rozhodol vrátiť na Oravu k rodine, hoci s rizikom, že nebudem mať
smerom k pôsobeniu učiteľa. Ako externista som nemusel absolvovať miesto. Napokon som ho získal na Hornej Orave. Tam som si tiež jas-
povinné literárne exkurzie, lebo som viaceré pripravoval a realizoval nejšie uvedomil, že prepojenie vedy s praxou je evidentné a zmyslupl-
ako učiteľ so svojimi žiakmi a neskôr dlhé roky ako metodik pre učite- né, preto som sa ponúkol prof. Višňovskému do tímu rezortného plá-
ľov slovenského jazyka a literatúry. V rámci štúdia som povinne absol- nu výskumu a úspešne vyriešil jednu výskumnú úlohu s relevantnými
voval mesačný pobyt v Karl-Zeiss Jena, v bývalej NDR. výsledkami.

...  a  potom prešlo iba niekoľko rokov a  stali ste sa kolegom svojich A predsa to bola Banská Bystrica, kde ste sa habilitovali a inaugurovali.
učiteľov na katedre slovenčiny... Netušil som vtedy, že návraty do Banskej Bystrice sa mi stávajú

Už ako študent som v  sebe kumuloval isté napätie vzťahu dekla- osudnými a  akoby mimovoľne, resp. prozreteľne sa spájajú s  mojím
rované kontra reálne. Uvedomoval som si ako učiteľ, že teória je iba profesionálnym rastom a  kvalifikačným postupom. Osobitnú váhu
jedna stránka mince, a prax je problém. Pre mňa osobne to znamenalo tu majú ľudia, s  ktorými sa vzájomne podnecujeme, inšpirujeme.
silnú motiváciu, inšpiráciu, stimuláciu na ďalšie štúdium a angažova- V  rámci potrieb novozaloženého pracoviska v  Ružomberku som sa
nie v rôznych metodických orgánoch na rôznej úrovni. V istom zmysle na Univerzite Mateja Bela uchádzal o habilitačné konanie, ktoré bolo
aj v operatívnej stratégii vyhnúť sa tlaku politickej angažovanosti, a to zavŕšené pozitívne. Neskôr som si bol vedomý, že na Slovensku, resp.
najmä v  rámci Oravy a  Stredoslovenského kraja. Skvelou odbornou v ČR neexistovala možnosť inauguračného konania v odbore didaktika
príležitosťou bola pre mňa interná vedecká ašpirantúra. Vtedy som materinského jazyka, pričom som neplánoval postup v inom odbore.
netušil, že bude pre mňa znamenať pootvorenú bránu do sveta didak- Stalo sa však niečo neočakávané a jedinečné. Pani prof. Šimonová spo-
tiky slovenčiny, keďže som ako nestraník nemohol v školských a me- lu profesormi Odalošom a Patrášom urobili odvážny krok a akreditá-
todických štruktúrach postupovať vyššie, a  tak presadzovať získané ciou získala univerzita právo aj na vymenúvacie konanie v odborovej
poznatky. Po ukončení internej a externej vedeckej ašpirantúry na UK didaktike materinského jazyka. Pre mňa bolo jednoznačne výnimočné
uchádzať sa o profesúru v tomto odbore. Povďačný som osobitne UMB
v Banskej Bystrici, že som tu mohol tento zámer úspešne realizovať.

37

Môžete, pán profesor, predstaviť vaše profesijné smerovanie? v B. Bystrici a nebyť istých vonkajších okolností, boli by sa tu natrvalo
Vo svojom odbornom a  profesijnom vývine ťažiskovo smerujem usadili. Nakoniec sa tu usadila jedna rodina. S potešením môžem po-
vedať, že to, o čo som sa neúspešne usiloval, t. j. s rodinou sa usadiť,
k  teórii a  praxi vyučovania materinského jazyka a  literatúry. žiť a pracovať v B. Bystrici, sa istým zvláštnym spôsobom podarilo na-
Zdôrazňujem, materinského jazyka, resp. k odborovej a predmetovej plniť jednému z našich detí. Nuž a preto, resp. o to viac mám dôvodov,
didaktike materinského jazyka. Udivuje ma totiž, ako úzko a  kom- aby som pracovne či rodinne rád chodieval do B. Bystrice. Tam ma
plexne súvisí materinský jazyk s  celou osobnosťou i  osobou človeka osobitne oslovujú miesta centra, námestia, nábrežia Hrona, Podlavíc,
ako originálnej, autonómnej ľudskej bytosti. Teda spojenie človek, reč, ďalej miesta smerom na Staré Hory a Donovaly.
spoločnosť a kultúra je pre vyučovanie materinského jazyka kľúčové,
pričom aj tieto prepojenia a  prieniky majú univerzálnu a  komplex- V  naznačenej súvislosti mi nedá ešte nespomenúť, ako som už
nú povahu, podobne ako jazyk, reč, človek, komunikácia, výchov- predtým uviedol, že pôvodne, ešte pred vojenčinou, som chcel ísť štu-
no-vzdelávací proces, učenie a pod. Uvedené aspekty sú spoločné pre dovať na lesnícku fakultu do Zvolena, ale prišiel r. 1968 a tento zámer
akýkoľvek materinský jazyk, v tomto zmysle môžeme vo výskume, ale mi napokon nevyšiel. Na moje veľké prekvapenie a živú radosť túto
aj v praxi úzko spolupracovať jednak interdisciplinárne, jednak inter- métu zasa neplánovane a  z  vnútorného presvedčenia naplnil jeden
nacionálne z  hľadiska vyučovania materinských jazykov a  literatúr, z našich synov. Vyštudoval lesníctvo vo Zvolene a venuje sa tomuto
t.  j. napr. slovenčiny, češtiny, poľštiny, ruštiny, nemčiny, angličtiny, odboru doteraz.
francúzštiny a pod. ako materinského, profilového, vyučovacieho ja-
zyka i fundamentálneho učebného predmetu, taktiež študijnej disci- Môžeme sa dotknúť fenoménu „učiteľ“?
plíny na vysokej škole. Mňa v tomto priestore osobitne zaujíma a fas- Moji vysokoškolskí učitelia boli pre mňa nielen poslovia na zís-
cinuje prienik jazyka, reči s kognitívnymi i nonkognitívnymi sférami
osobnosti človeka, žiaka, učiteľa či školskej triedy, a to najmä procesy kanie vedomostí. Znamenali pre mňa viacej. Určite ma zasiahli hu-
motivácie, aktivizácie a  tvorivosti na podloží základných mocností manisticky, hodnotovo, ľudsky, teda synergicky a s pridanou hodno-
človeka, ako je rozum, vôľa, city a  jazyk/reč s  komunikáciou v  širo- tou. Ako učiteľ som ich vnímal komplexne, neustále som ich metódy
kom zmysle slova. Som rád, že v týchto reláciách mám už aj niekoľko a prístupy konfrontoval so svojimi. Vtedy som, prirodzene, študentsky
pokračovateľov na Slovensku. Prajem si ešte to, aby mohli aspoň dva- uprednostňoval iné aspekty. Na základe viacerých výskumov platí, že
ja-traja ďalší v tom na vedeckej úrovni pokračovať, lebo už neú- žiaci na prvé miesto kladú charakterové a  osobnostné predpoklady
prosne smerujem k pokročilému veku...
učiteľa, potom didaktické a na treťom mieste uvádzajú odborné
Pôsobíte na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde ste dimenzie. Učiteľ, ktorý vyžaruje, ktorý má charizmu, ktorý
sa etablovali ako vážený profesor. Netajíte sa tým, že va- žiaka chápe, prezentuje sa ako osobnosť a dokáže žiakov
ším „srdcovým erbom“ stále zostáva Banská Bystrica. strhnúť, zapáliť pre vec, je podľa mňa kvalitný, dobrý
Prečo? učiteľ. Tieto rozmery som vnímal a zažil v rámci štúdia
na Pedagogickej fakulte, ktoré sa usilujem vo vlastnom
V  Banskej Bystrici, na UMB a  tiež v  prírod- učiteľskom pôsobení svojím spôsobom ďalej rozvíjať
nom okolí tohto mesta sa cítim ako doma. a oslovovať študentov.
Vyhovuje mi jednak prostredie, atmosféra Fenomén učiteľa tvorí integrálnu súčasť môjho ži-
mesta, poloha, na katedrách slovenčiny vota. Učiteľstvo nepochybne patrí k najdôležitejším a naj-
a literatúry, ale tiež v rámci odboru pred- ušľachtilejším povolaniam pre dobro človeka a  blížne-
školskej a elementárnej pedagogiky som ho. Nemôže tu ísť iba o profesiu, ale najmä o povolanie
medzi svojimi už roky a veľmi sa teším a poslanie. Učiteľ je istý originálny svedok, svedčí a pôsobí
z  kontinuálnej či pokračujúcej spolu- celou svojou osobnosťou, takisto všetkým, čo robí, koná
práce. Myslím si, že sa mi podarilo tento a pod. Mám problém s reálnym
pozitívny a neopakovateľný vzťah k mes- postavením a statusom učite-
tu a univerzite, predtým k Pedagogickej ľa v našej spoločnosti, lebo
fakulte, tajomným a  úprimným spôso- v čase totality (po r. 1948)
bom „zakódovať“ aj do životnej orien- bolo toto povolanie v  znač-
tácie našich detí. Spolu s  manželkou nej miere sprofanované či propa-
Kornéliou, tiež učiteľkou (matematiky gandisticky a ideologicky zneužívané.
a geografie), môžeme potvrdiť, že sme Vrátiť mu u nás svoju vážnosť i poslanie
v istom zmysle ani veľmi nechceli, aby je výzva pre súčasnosť i budúcnosť.
sa niektoré z  našich troch detí sta-
li učiteľmi, lebo sme vedeli, o  čom Alma mater... Čo sa vám osobne vybaví pri vyslovení
je toto povolanie, navyše, s  naši- tohto spojenia?
mi skúsenosťami a  presvedčením
i hodnotami v totalitnom systéme Štúdium mi dalo základy a východisko na odbornú
spoločnosti. Takže sme ich na toto a osobnú profiláciu, škola nosné piliere v celoživotnom
povolanie nenahovárali, nespomí- rozvoji. Potvrdzujem, že aj absolvovanie marxistickej
nali sme ho, skôr sme predkladali filozofie môže človek v  živote účinne zúročiť. Totiž aj
a  ponúkali iné odbory, profesie „zlé je na niečo dobré“. Štúdium mi ponúklo tiež pri-
a  zamestnania. Na naše počudova- danú hodnotu, a to v podobe vzťahov, blížnych, ľudí ako
nie sa však spontánne, intuitívne dar, ako priateľov a  široké spektrum ďalších dimenzií.
a zasa tajomným, originálnym spô- Pritom nemôžem obísť fakt, že mnohí z mojich bývalých
sobom stalo, že dve z  našich detí učiteľov, kolegov i  študentov z  Pedagogickej fakulty,
vyštudovali učiteľstvo. K  tomu ešte neskôr aj ďalších fakúlt UMB v  Banskej Bystrici, sa stali
pridám, že sa napokon naznačená mojimi blízkymi, blížnymi a dobrými priateľmi, kolegyňami a kole-
línia vyvinula takto: Niekoľko ro- gami. Som hrdý a rád, že sa tak stalo a že patrím k bývalým absolven-
kov bývali dve naše deti s  rodinami tom banskobystrickej fakulty.

38 Za rozhovor poďakovala
Slavomíra Očenášová-Štrbová

ROZLÚČILI SME SA...

Doc. Ing. Ivan Krušpán, CSc. Dr. h. c. prof. RNDr.
Beloslav Riečan, DrSc.
25. 5. 1936 Zuberec
18. 8. 2018 Banská Bystrica 10. 11. 1936 Žilina
13. 8. 2018 Banská Bystrica
Medzi najvýznamnejších slovenských odborní-
kov v oblasti predmetovej didaktiky, vedy a tech- Láska profesora B. Riečana
niky, technickej tvorivej činnosti s  dôrazom na k  životu, ľuďom, matematike,
vývoj technického vzdelávania na Slovensku, ale aj hudbe a  viere pozitívne nabíjala
v zahraničí patril doc. Ing. Ivan Krušpán, CSc., vývojový každého človeka v  jeho okolí. Jeho ži-
konštruktér, vedec a univerzitný pedagóg. vot bol naplnený mnohými významných udalosťami. Beloslav
Ivan nastúpil na gymnázium v Banskej Bystrici, kde jeho otec dostal miesto Riečan sa narodil v  Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej
na finančnom riaditeľstve colnej správy. Už tam sa prejavili Ivanove schopnos- fakulty UK v  Bratislave (1958) pôsobil na Katedre matema-
ti, ktoré ho predurčovali usmerňovať konanie spolužiakov. Títo ho rešpektovali tiky Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
a viackrát zvolili za predsedu triedy. V štúdiu bol úspešný a  študijný rok obyčajne v Bratislave (1958 – 1971), kde absolvoval aj externú ašpiran-
končil s vyznamenaním. Po maturite viedli Ivanove ďalšie kroky do Bratislavy, kde túru. O rok neskôr (1965) obhájil kandidátsku dizertačnú prá-
úspešne v roku 1959 ukončil štúdium na Fakulte strojárenstva SVŠT. Na základe cu v Matematickom ústave SAV v Bratislave. V roku 1966 sa
umiestenky dostal pracovné miesto na strednom Slovensku ako strojný inžinier habilitoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, o rok
v Podpolianskych strojárňach v Detve. Tam pracoval ako technológ v špeciálnej, neskôr ho vymenovali za docenta matematiky. V roku 1972
ale i v civilnej výrobe. Po dvoch rokoch častého cestovania z Banskej Bystrice zme- prešiel na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, od
nil pôsobisko a pracoval v strojárskom závode v Slovenskej Ľupči. Po niekoľkých ktorej sa v roku 1980 odčlenila Matematicko-fyzikálna fakulta,
rokoch praxe sa rozhodol prejsť do sféry akademicko-učiteľskej, ktorej venoval na ktorej vyučoval do roku 1985. V  roku 1981 ho vymeno-
celý svoj tvorivý život. Pedagogickú činnosť vykonával na Pedagogickej fakulte vali za profesora matematiky. V rokoch 1985 – 1989 bol pro-
v Banskej Bystrici na Katedre technickej výchovy. Tu intenzívne využíval poznatky fesorom na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom
získané prácou v strojárskych fabrikách hlavne pri pôsobení v praktických technic- Mikuláši. Po novembri 1989 sa stal dekanom MFF UK. Od
kých predmetoch. Po obhájení dizertačnej práce získal titul kandidát vied a neskôr roku 1992 do roku 1998 bol riaditeľom Matematického ústavu
dosiahol aj vedecko-pedagogickú hodnosť docent. Ani dôchodkový vek však pre SAV v Bratislave. Od roku 1998 pôsobil na Katedre matema-
neho neznamenal opustenie milovaného učiteľského zamestnania a ako externý tiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
učiteľ a garant študijných programov vyučoval až do roku 2015. Chuť odovzdávať Bystrici a zároveň ako externý pracovník Matematického ústa-
získané vedomosti a prax sa prejavovali v jeho ochote prijať rôzne výzvy. Nebol vu SAV. Založil matematický seminár Aká si mi krásna..., kto-
len klasickým vysokoškolským učiteľom učiacim na jednej škole, ale počas svojho rý je určený širokej verejnosti a prednášajú v ňom významné
života rád prijal zodpovednosť za vzdelávanie aj na rôznych stredných i vysokých osobnosti slovenskej matematiky. Za svoju záslužnú prácu zís-
školách technického i humanitného zamerania, a to nielen v Banskej Bystrici. kal mnoho ocenení.
Ťažiskom jeho pedagogickej aj vedecko-výskumnej práce boli predmetové Profesor B. Riečan sa s láskou venoval nielen vedeckej čin-
didaktiky. V rokoch 1971 – 1973 a 1990 – 1996 vykonával funkciu vedúceho nosti. Nepopierateľná bola aj jeho láska ku študentom a vyu-
Katedry technickej výchovy. V rokoch 1990 – 1992 bol členom Akademického čovaniu. Žiadny z jeho študentov nikdy nezabudne na hodiny
senátu UMB, v rokoch 1994 – 2000 predsedom predmetovej komisie pre pra- matematiky pod jeho vedením. V  roku 2016 pri príležitosti
covné vyučovanie pri Štátnom pedagogickom ústave. V  roku 1995 predložil svojho výročia pán profesor povedal: „Prežil som 80 rokov
návrh na komplexnú reštrukturalizáciu predmetu pracovné vyučovanie, ktorý spokojného, zmysluplného života. V útlom veku som stratil
bol následne akceptovaný a v roku 1997 i realizovaný v učebných plánoch ZŠ matku, ale ako keby všetci moji blízki sa usilovali nahradiť mi
a v učebných osnovách predmetu technická výchova. ju. Dosť skoro som mal možnosť vniknúť do humanistickej
Ivan ako pedagóg bol vysloveným vzorom. Vedel nadviazať úzky kontakt so komunity matematikov. Mal som možnosť stýkať sa s takými
študentmi, chápal ich rôzne ťažkosti a s porozumením tieto odstraňoval, preto bol osobnosťami, ako boli Štefan Schwarz, Milan Kolibiar či Igor
u študentov obľúbený. Ako hlavný autor má veľkú zásluhu na štyroch vydaniach Kluvánek. 58 rokov mi bolo dopriate vyučovať na vysokej ško-
učebnice Technická výchova pre 5. až 9. ročník základnej školy, ktorá sa v súčasnosti le. Zdanlivý paradox spočíva v tom, že styk so študentami mi
ešte používa. Svojou prácou prispel tiež ako predseda predmetovej komisie, kde neuberal síl, ale mi ich dodával. Práca s mládežou ma neodvá-
má veľkú zásluhu na tom, že predmet technika sa vyučuje v základných školách. dzala od vedeckej práce. Naopak.“
Ivan nebol len dobrým učiteľom, ale i zručným majstrom. Najviac mu uča- Ďalšou životnou láskou pána profesora bola hudba. V roku
rovali letecké modely a ako všetko v živote aj tento svoj koníček robil dôkladne 1983 založil v  Bratislave medzinárodný seminár Matematika
a s mimoriadnym citom pre každý detail. a hudba, ktorý sa pravidelne koná na  rôznych miestach
My členovia Katedry techniky a technológií sme mali s naším kolegom veľmi Slovenska dodnes. Venoval sa hre na klavíri aj hre na organe.
dobré vzťahy. Jeho príspevok pre ocenenie vyučovacieho predmetu pracovné Bol organistom v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. Ako
vyučovanie a technická výchova na základných školách sa prejavuje predovšet- raz povedal: „Sadnúť si ku klavíru či organu bolo pre mňa vždy
kým tým, že naši študenti ako budúci učitelia týchto predmetov cítili pozitívny rovnakou radosťou, ako premýšľať nad matematikou.“
vplyv doc. Ing. Ivana Krušpána, CSc. Budeme na neho spomínať s úctou a jeho Rodina, priatelia a známi sa s profesorom B. Riečanom na-
ľudské i odborné vlastnosti sa snažiť realizovať. posledy rozlúčili 20. augusta 2018 v evanjelickom kostole na
Česť jeho pamiatke. Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

Kolegyne a kolegovia RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Katedra techniky a technológií FPV UMB Katedra informatiky FPV UMB

39

NOVÉ TITULY V PREDAJI

www.publikacie.umb.sk

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN Eva Höhn Literárna veda jako kultúrna veda

Zost. Slavomíra Očenášová-Štrbová LITERÁRNA VEDA Eva Höhn
AKO KULTÚRNA VEDA
Predstavovaný výber zameriava pozornosť čita- Vo svojej monografii zachytila autorka tie kľúčo-
teľov na hodnoty, ktoré ponúka život človeku. vé prístupy k interpretácii literatúry, ktoré viedli a
Sústreďuje sa na základné veci, ktoré potrebuje rozširujú chápanie literárne diela ako uzavretého
každý, ale nie každý o nich uvažuje, ctí si ich a umeleckého tvaru k jeho vnímaniu ako prieseč-
žasne nad nimi ako básnik M. Rúfus. Do výberu níku kultúrnych vzťahov.
je zahrnuté aj liečivé slovo modlitby a múdre
slovo rozprávky.

Židovská otázka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Koncept času v jazyku
na Slovensku Filozo¿cká fakulta Zuzana Gašová
(1945 – 1953)
KONCEPT ýASU V JAZYKU Predkladaná vedecká monografia je venovaná
Juraj Jankech otázke konceptualizácie času. Hlavným vý-
Analýza nemeckej lexémy Zeit ako východisko


Vedecká monografia sa zaoberá zaujímavou, v zachytenia þasovosti v jazykovej rovine
kontexte slovenskej historiografie málo preskú-
manou témou repatriácie a emigrácie sloven- ZuzanaGašová skumným zámerom je totiž odhalenie koncep-
Juraj Jankech ských Židov v rokoch 1945 – 1949.
tuálneho priestoru (roviny signifié) času, a síce
ŽIDOVSKÁ OTÁZKA NA SLOVENSKU
(1945 – 1953)
Kniha III

REPATRIÁCIA A EMIGRÁCIA
SLOVENSKÉHO ŽIDOVSTVA V ROKOCH

1945 – 1949

prostredníctvom analýzy ko-textu nemeckej

Banská Bystrica

lexémy Zeit, ktorá je ekvivalentom slovenského

výrazu čas. O tom, ako je konceptuálny priestor

času profilovaný, majú napovedať slovesné a predložkové frázy zo skú-

maného korpusu, v ktorých je táto lexéma zaintegrovaná.

Changes in physical development Online rizikové správanie u detí
and performance of 6 – 7 years old
children in athletic preparations a mládeže a možnosti jeho

Tomáš Willwéber prevencie prostredníctvom

Changes in physical development Vedecká monografia sa zameriava na najnovšie mediálnej výchovy
and performance of 6 – 7 years old
Mário Dulovics
children in athletic preparations

Tomáš Willwéber poznatky v systéme dlhodobej športovej prípra- ONLINE RIZIKOVÉ Mário Dulovics
SPRÁVANIE U DETÍ
vy mládeže. Svojím komplexným obsahom je A MLÁDEŽE A MOŽNOSTI S enormným nárastom užívateľov internetu
JEHO PREVENCIE
GAUDEAMUS PROSTREDNÍCTVOM
MEDIÁLNEJ VÝCHOVY
2018 určená predovšetkým odborníkom z atletickej

praxe, učiteľom základných škôl, vysokých škôl medzi deťmi a mládežou v novom miléniu sa
ʹͲͳͺ objavili aj nové formy rizík. Cieľom monografie
a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Jej využitie

je aj v medzinárodnom meradle, vzhľadom na to, že práca nadväzuje na je priblížiť formy online rizikového správania a

projekt detskej atletiky IAAF. možnosti jeho prevencie v školskom prostredí so zreteľom na výučbu

predmetu mediálna výchova. Aktuálnosť problematiky zdôrazňuje aj

autorom realizovaný empirický výskum.

Jazyková politika a jazyková situácia Kapitoly z medicínskeho práva
v EÚ s ohľadom na angličtinu
ako jazyk lingua franca

Petra Jesenská II.Doplnené a prepracované

Petra Jesenská vydanie

JAZYKOVÁ POLITIKA Hlavnou témou prekladanej monografie je ana- Katarína ŠEVCOVÁ
A JAZYKOVÁ SITUÁCIA lýza postavenia angličtiny ako univerzálneho
V EÚ S OHøADOM jazyka v európskom priestore, kde dominuje aj KAPITOLY Katarína Ševcová
NA ANGLIÇTINU AKO Z MEDICÍNSKEHO PRÁVA
JAZYK LINGUA FRANCA Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za
II. Doplnené a prepracované
vydanie

ʹͲͳͺ cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné

napriek deklarovanej rovnosti všetkých oficiál-

nych jazykov Európskej únie. Centrom záujmu otázky medicínskeho práva a rozvíjať ich ve-

je komparácia napätia medzi reálnou jazykovou praxou a preskriptív- domosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Ide

nymi vyhláseniami typu „takto by to malo byť“. Téma je aktuálna práve s o druhé, prepracované a doplnené vydanie.

ohľadom na výsledok britského referenda z roku 2016, kedy sa nadpolo- Autorka zdôrazňuje, že predložené skriptá ani zďaleka nepokrývajú

vičná väčšina voličskej základne vyslovila za odchod z Únie známym ako celú širokú oblasť medicínskeho práva. Sústreďujú sa na vymedzenie

brexit. Skúmame, ako sa táto skutočnosť prejavuje v jazykovej euro-praxi jeho základných znakov, miesto v systéme nášho právneho poriadku,

s akcentom na predikovanie možných vývinových tendencií. S odcho- základné práva a povinnosti jeho subjektov a nakoniec na jednotlivé

dom Veľkej Británie a Severného Írska z Únie sa dominancia anglického právne zaujímavé medicínske úkony.

jazyka nekončí a bude zaujímavé sledovať, ako sa tento fakt odzrkadlí

na nadnárodnej úrovni a v živote jednotlivca, občianky či občana EÚ.

40 KÚTIK s.r.o.


Click to View FlipBook Version